12 sistem pembangunan bersepadu dalam islam (muhammad afif bin amran)

1,310 views
1,215 views

Published on

afif akkarin

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,310
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

12 sistem pembangunan bersepadu dalam islam (muhammad afif bin amran)

 1. 1.
 2. 2. Sistem Pembangunan <br />Bersepadudalam<br /> Islam<br />Muhammad ‘Afif bin Amran<br />M10E<br />
 3. 3. Negara Teokrasi<br /><ul><li>Dipimpinolehpemimpin agama
 4. 4. Pemimpindianggapmaasumdanterlepasdaridosa
 5. 5. Hukum yang ditetapkanmerekadisokongsepenuhnyaolehpenguasalangit
 6. 6. Apasahaja yang dihalakandandiharamkanolehmerekaadalahapa yang diharamkandandihalalkanolehpenguasadilangit
 7. 7. Tidakadahakuntukmengatakan ‘kamusilapatau ‘kamusalah’. Bahakanperkataaninibolehmeletakkanseseorangituberadadalamkedudukanmenentangkuasa Allah yang telahmelantikpemimpin agama sebagaiwakil-Nyadibumi</li></ul>Syibli al-’Aysami<br />‘Sekularismedan Negara Agama<br />
 8. 8. Mereka yang menyerukepadakonsep ‘KebenaranTuhan’ sebenarnyaingin<br />mencegahrakyatdaripadamenggunakanaspirasipemikirannya<br />sebagaisalahsatusumberrujukandalampemerintahan<br />Dr. Louis Iwadh<br />‘ Al-Mussawir 1983’<br />
 9. 9. Negara Islam<br />-PemerintahanMenjalankanhukum Allah<br />-Pemerinthanolehmanusia yang dipiliholehmanusia<br />-Khalifahbukanlahjelmaan Allah<br />-Manusiatidakberhakmenetapkanhukumsesukahati<br />-Pemerintahanberdasarkan Al-Quran dan As-sunnah<br />
 10. 10. Definisi<br />“Suatuproses yang melibatkan<br />berlakunyapembaharuan,perubahan, peningkatandankemajuandalamkeseluruhan<br />kehidupanmanusiasejajar<br />denganajaran Islam yang sebenar”<br />M10E ‘2011’<br />
 11. 11. Falsafah Pembangunan <br />Dalam Islam<br />
 12. 12. TauhidUluhiyyah<br />Semuanyaadalahmilik Allah dantertakluk<br />kepadakekuasaanNya.<br />Alamdiciptakan Allah dengantujuandanmatlamat<br />tertentu.<br />MaksudRububiyyah –Rab (penguasa)<br />-seseorangMuslim itupercayadanmengakuibahawa Allah yang menciptaseluruhAlam, yang mengawaldanmengatursertaberkuasaterhadapsegala-segalanyadidalamalam”<br />-SunnahAllah TerhadapAlam<br />
 13. 13. KonsepKhalifah (Manusiasebagaikhalifahatauduta Allah di<br />mukabumi)<br />-Manusiadiberikankemampuanberfikirdan<br />kebebasanmemilih<br />-Alamsebagaisumberkehidupanmanusia, perlu<br />dimanfaatkansecaraberkesandanadil.<br />- BerbezadengankonsepExistentialisme Jean Paul Satre<br />MatlamatSyariahDalamKonteks<br />Pembangunan :<br />-Sumberpendapatan yang halal<br />-Pengagihanpendapatandankekayaansecara<br />saksama<br />-Pertumbuhandankestabilan<br />
 14. 14.  KonsepTazkiyyah al-Nafs<br />-pertumbuhandanpembersihanjiwamanusiasebagailangkahawalyang pentingsebelum<br />manusiamelaksanakanamanahsebagaikhalifah Allah.<br />-Manusiasebagaiagenpembangunantidak<br />sepatutnyamementingkandiri.<br />-Melibatkanprosespenyuciandinamik yang perlu<br />dilakukanolehsetiapindividumuslim.<br />
 15. 15. Konsep Al-Falah<br />MaksudAl-Falah<br />“Mencapaikejayaandankebahagiaanyang sebenarnyadalammencarikeredaandidalamkehidupanduniadanakhirat”<br />Tiadapertentanganantarakepentingan<br />duniadanakhirat<br />
 16. 16. SalahFahamterhadap Pembangunan Islam<br />-Sistempembangunan Islam adalahcampuran<br />sistemkapitalisdansosialis<br />-Pembangunan Islam hanyaberserah<br />-Pembangunan Islam bersifatjumud<br />-Pembangunan Islam menafikankebebasan<br />beragama<br />-Pembangunan Islam menolakmodenisasi<br />-Pembangunan Islam menolakkeseronokan<br />hidupdidunia<br />
 17. 17. Pembangunan Kemasyarakatandalam Islam<br />Pembangunan adalahpentingdalamsesebuahnegara. Pembangunan yang lengkapdalamsegalaaspekakanmembawakepadakehidupansebuahnegara yang sejahtera. Strukturmasyarakatdalamsesebuahnegarajugaharusdibangunkanberlandaskankepadasyariat Islam. Pembangunan masyarakatdalamsesebuahnegarakhususnyamerangkumdalamsegalaaspeksepertikerohanian, jasmanidanakalfikiran. Dalamrangkapembangunanmasyarakat yang kuatlagibersatu, Islam mengajakuntukmewujudkankeadilan yang mutlakdenganapa pun bentuknyameskipunhalitumenyentuhperkara–perkara yang sangatberat. Allah s.w.tberfirman:<br />"Wahaiorang–orang yang beriman, jadilahkamuorang–orang yang benar–benarmenegakkankeadilan, menjadisaksikerana Allah sekalipunterhadapdirikamusendiriatauibubapakamudankaumkerabatkamu"<br />Surah al Nisa’:135<br /> <br />
 18. 18. PEMBANGUNAN DALAM ISLAM DARI ASPEK EKONOMI<br />Dalamkontekssistemekonomidi Malaysia sekarang, masihterdapatbanyakinstitusidanbadanperdagangandankewangan yang bercanggahdenganhukum Islam. Dari segiamalanperdagangancontohnya Malaysia masihmengamalkandasarusahabebas (free enterprise) dandenganitumembenarkankuasa-kuasabesarmenentukanhargabarangandengansesukahati. Sisteminijugabolehmenimbulkaneksploitasisesamamanusia.<br />Untukmelaksanakansistemekonomi Islam, beberapalangkahperludiambil. <br />-pemahamantentangakidah<br />-pihakpemerintahmestimemainkanperanan yang lebihaktifbagimemastikanbahawasistemekonomiituberjalandenganadildanseimbangmengikutlunas-lunas Islam. <br />-pihakpemerintahmestiberkuasapenuhdalampenetapankewangan. Padahariini bank-bank perdaganganberpeluangmendapatkanwangmelalui skim pinjamanwang. <br />
 19. 19. PEMBANGUNAN DALAM ISLAM DARI ASPEK PENDIDIKAN<br />Pendidikanmerupakandiantarakomponenterpentingdidalampembangunansosial. Walaupunbegitu, pendidikanjugamempunyaihubungkait yang rapatdenganpembangunankeseluruhannya. Mengabaikanpendidikanberertimengabaikankebajikanmasyarakatdan yang lebihburuklagiialahmenjejaskanpembangunansesebuahnegara. Pentingnyapendidikankepadapembangunansesebuahnegaraditunjukkandenganperuntukanperbelanjaannegara yang besarpadasetiaptahununtuktujuanmembangunkansistempendidikan yang diperlukanolehmasyarakat. Tindakaninidianggapsebagaisatupelaburannegara yang cukupbesaruntukmenjaminkemajuan yang berterusanpadamasa-masaakandatang. <br />NabiMuhammad S.A.W bersabda yang maksudnya:<br />"Menuntutilmuituadalahfardu (wajib) terhadaptiap-tiaporang Islam"<br />Riwayat Al-Bukhari<br />
 20. 20. Rujukan<br /><ul><li>FiqhKenegaraaan, Dr. Yusuf Al-Qardhawi, terjemahanArsil Ibrahim, terbitan ABIM, 1999
 21. 21. Kemiskinandancara Islam Mengatasinya, Yusuf Al-Qardhawi, terjemahanArsil Ibrahim, </li></ul>terbitan YPEIM, 2000<br /><ul><li>http://www.ikim.gov.my
 22. 22. http://lamanqs.tripod.com/rujukan/agama/bab5.html
 23. 23. http://www.irfi.org/articles/articles_501_550/islam_and_development.htm</li></li></ul><li>Q & A session<br />

×