Nghiên cứu quy trình công nghệ lên men bã dứa làm thức ăn cho bò sữa

826
-1

Published on

Nghiên cứu quy trình công nghệ lên men bã dứa làm thức ăn cho bò sữa

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
826
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nghiên cứu quy trình công nghệ lên men bã dứa làm thức ăn cho bò sữa

 1. 1. B¸o c¸o khoa häc ViÖn Ch¨n Nu«i 2006 1 Nghiªn cøu quy tr×nh c«ng nghÖ lªn men b· døa lµm thøc ¨n cho bß s÷a NguyÔn Giang Phóc 1, Lª V¨n Huyªn 1, V−¬ng TuÊn Thùc 2 1 Bé m«n Dinh d−ìng v T¡CN, 2 Trung t©m Nghiªn cøu bß v §ång cá Ba V× T¸c gi¶ chÝnh: NguyÔn Giang Phóc, §T 04.8386126, D§: 0912539533 §Æt vÊn ®ÒCh¨n nu«i bß s÷a ®ang ®−îc ®Æc biÖt quan t©m nh»m tõng b−íc ®¸p øng nhu cÇu vÒ s÷acho ®êi sèng v h¹n chÕ nhËp khÈu. Tæng ® n tr©u bß cña c¶ n−íc cã h¬n 7 triÖu, trong ®ã® n bß s÷a cã 57.000 con . ViÖc s¶n xuÊt, chÕ biÕn v t¹o nguån thø ¨n cho bß s÷a nãiriªng v ®¹i gia sóc nãi chung ®ang ®Æt ra cho ng nh ch¨n nu«i tr−íc m¾t còng nh− l©ud i. ThÕ nh−ng, do diÖn tÝch b i ch¨n th¶ v trång c©y thøc ¨n gia sóc ng y c ng bÞ thu hÑpcho nªn viÖc sö dông nguån phô phÈm n«ng nghiÖp l m thøc ¨n cho gia sóc ®−îc coi lmét trong nh÷ng gi¶i ph¸p tÝch cùc.H ng n¨m ë n−íc ta cã h¬n 35 triÖu tÊn phô phÈm n«ng nghiÖp bao gåm r¬m lóa, c©y ng«,th©n l¸ l¹c, l¸ s¾n, ngän l¸ mÝa, ngän l¸ v b døa... C©y døa ®−îc trång nhiÒu ë n−íc tachñ yÕu tËp trung ë c¸c vïng trung du v miÒn nói. DiÖn tÝch trång døa l 36541ha ( niªngi¸m thèng kª 2000), s¶n l−îng kho¶ng 291482tÊn qu¶ v h ng tr¨m ng n tÊn bóp ngän l¸døa v b Ðp qu¶ døa. §©y l nguån phô phÈm rÊt tèt cho tr©u bß nh−ng viÖc thu ho¹ch døal¹i cã tÝnh thêi vô nªn phÐp th¶i th−êng kh«ng ®−îc chÕ biÕn m th¶i ra m«i tr−êng g©y «nhiÔm. C«ng nghiÖp chÕ biÕn qu¶ døa chØ thu ®−îc 25% chÝnh phÈm cßn 75% l phô phÈmphÕ th¶i, gia sóc chØ sö dông rÊt h¹n chÕ. S¶n phÈm chÕ biÕn cña phô phÈm døa chñ yÕu ëd¹ng ñ chua chåi ngän v l¸ døa. Sù cã mÆt cña c¸c chñng vi khuÈn cã s½n trong tù nhiªnhoÆc ®−îc bæ sung l m cho qu¸ tr×nh lªn men diÔn ra thuËn lîi nhê sù ph©n gi¶icacbohydrat trong nguyªn liÖu, t¹o th nh axit lactic. H m l−îng axit h÷u c¬ t¨ng l m øcchÕ nÊm nem, nÊm mèc v vi sinh vËt g©y thèi ph¸t triÓn. Do ®ã thøc ¨n ®−îc b¶o qu¶ntrong thêi gian d i. C«ng tr×nh nghiªn cøu cña NguyÔn B¸ Mïi, Cï Xu©n DÇn (2000) ®chøng minh r»ng: chåi, ngän v l¸ døa ñ chua ® l m t¨ng tû lÖ tiªu ho¸ chÊt h÷u c¬, vËtchÊt kh«,protein. Tû lÖ tiªu ho¸ cña vá v b døa Ðp cao h¬n chåi v l¸ døa 6,6-7,2% , h ml−îng chÊt bÐo bay h¬i còng cao h¬n 11,8%.Tuy nhiªn c¸c t¸c gi¶ trªn chØ tiÕn h nh ñ chua cá xanh b døa víi muèi m ch−a sö dôngc¸c chñng vi sinh vËt l m phô gia. Ng y nay víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ sinh häc,c«ng nghÖ vi sinh vËt ® ®−îc øng dông nhiÒu trong chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc. C¸c c«ng
 2. 2. 2 PhÇn Nghiªn cøu vÒ Gièng vËt nu«itr×nh nghiªn cøu ®Òu chøng tá lªn men vi sinh vËt ®Ó b¶o qu¶n c¸c lo¹i thøc ¨n, phÕ phôphÈm ® l m t¨ng gi¸ trÞ dinh d−ìng cña chóng, gia sóc tiªu ho¸ tèt h¬n. Tõ nh÷ng thùc tÕ®ã ®Ò t i “Nghiªn cøu quy tr×nh c«ng nghÖ lªn men b døa l m thøc ¨n cho bß s÷a” ®−îcthùc hiÖn trong khu«n khæ ®Ò t i c«ng nghÖ sinh häc cÊp nh n−íc KC 04-20 giai ®o¹n2003-2005. Môc tiªu nghiªn cøu nh»m:+ T¹o chÕ phÈm vi sinh vËt bæ sung trong chÕ biÕn, quy tr×nh kü thuËt , quy m« hîp lý ®Ólªn men b døa nh»m t¹o thªm nguån thøc ¨n th« xanh cho bß s÷a ¸p dông ®−îc trong c¸ctrang tr¹i, hé ch¨n nu«i.+ X¸c ®Þnh tû lÖ thay thÕ s¶n phÈm lªn men b døa trong khÈu phÇn ¨n cña bß s÷a, ®¸nhgi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ, gi¸ trÞ sö dông cña chóng. + ChuyÓn giao c«ng nghÖ chÕ biÕn dÔ ¸p dông tíi c¸c hé ch¨n nu«i bß s÷a, gi¶mgi¸ th nh thøc ¨n Néi dung vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøuNéi dung nghiªn cøu+ Chän v nh©n gièng vi sinh vËt tham gia trong qu¸ tr×nh lªn men b døa+ Quy tr×nh lªn men b døa- Tû lÖ bæ sung gièng vi sinh vËt- Th nh phÇn nguyªn liÖu (tû lÖ tinh bét, b døa), tû lÖ Èm ®é.- Thêi gian lªn men- Th nh phÇn ho¸ häc cña s¶n phÈm sau lªn men+ HiÖu qu¶ sö dông cña b døa lªn men cho bß s÷a- Tû lÖ thay thÕ thøc ¨n tinh, th« xanh b»ng b døa lªn men trong khÈu phÇn- ¶nh h−ëng cña thøc ¨n b døa lªn men ®Õn n¨ng suÊt s÷a- Tiªu tèn thøc ¨n/kg s÷a, gi¸ th nh s¶n phÈm.+ ChuyÓn giao c«ng nghÖ chÕ biÕn b døa cho c¸c hé ch¨n nu«i bß s÷aPh−¬ng ph¸p nghiªn cøu+ TuyÓn chän v nh©n gièng vi sinh vËt- C¸c gièng nÊm men, nÊm mèc, vi khuÈn ®−îc thu thËp tõ c¬ së gi÷ gièng, ngo i tù nhiªn.Ph©n lËp v nh©n gièng theo ph−¬ng ph¸p vi sinh truyÒn thèng.- Nh©n gièng ®a chñng : TiÕn h nh nh©n gièng nÊm men v nÊm sîi tr−íc sau ®ã bæ sungvi khuÈn v sÊy kh« trong nhiÖt ®é thÊp < 60oC, t¸n th nh bét l m gièng cho qu¸ tr×nh thÝnghiÖm lªn men b døa sau n y.
 3. 3. B¸o c¸o khoa häc ViÖn Ch¨n Nu«i 2006 3+ Ph−¬ng ph¸p lªn men xèp (lªn men bÒ mÆt), sau ®ã lªn men yÕm khÝ. Quy m« 10, 100,1000, 3000kg. B¶ng 1. Th nh phÇn nguyªn liÖu ®Ó lªn men b døa Tû lÖ nguyªn liÖu % CT.1 CT.2 CT.3 B qu¶ døa Ðp t−¬i 50 60 70 Bét s¾n kh« 40 30 20 C¸m mú 8 8 8 Gièng vsv 2 2 2+ Thö nghiÖm s¶n phÈm trªn gia sóc: tiÕn h nh t¹i Trung t©m nghiªn cøu bß v ®ång cá Bav× (H T©y), hé «ng Thùc Sinh tõ th¸ng 4-7/2003. Hé «ng S¬n, «ng Kh¸nh thÞ trÊn Th¸iho , NghÜa ® n, NghÖ An (th¸ng 8-12/2004)Chän bß thÝ nghiÖm, ph©n l« so s¸nh v tiÕn h nh ®æi l« sau 45 ng y cho ¨n.ThÝ nghiÖm 1: Bß c¸i ®ang v¾t s÷a 8 con, løa s÷a 3-4, th¸ng cho s÷a 3-5.ThÝ nghiÖm 2: Bß c¸i F1 ®ang v¾t s÷a 16 con, løa s÷a 1-2, th¸ng cho s÷a 3-4KhÈu phÇn ¨n c¬ së dùa trªn nguyªn liÖu s½n cã cña trang tr¹i.(l« ®èi chøng)L« thÝ nghiÖm thay thÕ 50% thøc ¨n th« xanh b»ng b døa lªn menC¸c chØ tiªu theo dâi:- C©n l−îng thøc ¨n h ng ng y,- C©n l−îng s÷a thu ®−îc h ng ng y,- Tiªu tèn thøc ¨n/kg s÷a,- TÝnh gi¸ th nh thøc ¨n/kg s÷a, gi¸ th nh s¶n phÈm chÕ biÕn+ Sö lý sè liÖu thu ®−îc trªn m¸y vi tÝnh, ch−¬ng tr×nh minitab 12. KÕt qu¶ nghiªn cøu vµ th¶o luËnTuyÓn chän v nh©n gièng vi sinh vËtBé gièng vi sinh vËt ® ®−îc thu thËp, ph©n lËp v tuyÓn chän 3 trong c¸c gièngNÊm sîi Aspergillus niger cã kh¶ n¨ng ph©n gi¶i tèt tinh bét, xenluloza .NÊm men Sacharomycess .sp tham gia ph©n gi¶i tinh bétVi khuÈn Lactobacillus cã kh¶ n¨ng ph©n gi¶i tinh bét, protein, xenluloza hiÖn ®ang l−ugi÷ t¹i phßng thÝ nghiÖm bé m«n Dinh d−ìng &T¡CN.Mét sè ®Æc tinh ph©n gi¶i tinh bét (hay ho¹t tÝnh enzym amilase), ph©n gi¶i xenluloza (hayho¹t tÝnh enzym xenlulaze) cña c¸c chñng vi sinh vËt ®−îc tr×nh b y trong b¶ng sau
 4. 4. 4 PhÇn Nghiªn cøu vÒ Gièng vËt nu«i B¶ng 2. Ho¹t tÝnh ph©n gi¶i tinh bét v xenluloza Chñng VSV DA (cm) DX (cm) Aspergillus.niger 2,84 2,52 Sacharomycess 1,04 1,42 Lactobacillus 3,13 2,44 DA : §−êng kÝnh vßng ph©n gi¶i tinh bét (cm) DX : §−êng kÝnh vßng ph©n gi¶i CMC (cm)TiÕn h nh nh©n gièng hçn hîp 2 chñng t¹o ra s¶n phÈm gièng thø cÊp phôc vô nghiªn cøuthÝ nghiÖm- Asp.niger + Lactobac. = S¶n phÈm gièng ký hiÖu VSDD1- Scha. + Lactobac. = S¶n phÈm gièng ký hiÖu VSDD2¶nh h−ëng cña th nh phÇn nguyªn liÖu ®Õn sù biÕn ®æi ®é pH trong qu¸ tr×nh lªnmenThÝ nghiÖm kh¶o nghiÖm ®−îc tiÕn h nh víi quy m« 10 kg/mÎ trong phßng thÝ nghiÖm vbè trÝ l m 3 c«ng thøc kh¸c nhau vÒ l−îng b døa v tinh bét bæ sung.Nguyªn liÖu ®−îc trén ®Òu sau ®ã cho v o tói nilon nÐn chÆt nÐn chÆt sau 3-7 ng y më ralÊy mÉu ph©n tÝch. B¶ng 3. Sù biÕn ®æi pH trong qu¸ tr×nh lªn men b døa Thêi gian (ng y) B§TN 3 7 14 21 28 C«ng thøc chÕ biÕn CT1 + VSDD1 6,78 5,21 4,66 4,53 4,28 4,14 CT2 + VSDD1 6,78 5,15 4,57 4,42 4,20 3,96 CT3 + VSDD1 6,80 5,09 4,44 4,31 4,09 3,75 CT1 + VSDD2 6,78 5,16 4,46 4,40 4,21 4,02 CT2 + VSDD2 6,78 5,04 4,38 4,30 4,10 3,91 CT3 + VSDD2 6,80 4,97 4,25 4,14 3,87 3,55Sù biÕn ®æi ®é pH trong qu¸ tr×nh lªn men trong b¶ng trªn cho thÊy tèc ®é lªn men cña bdøa rÊt nhanh, chØ trong 3-4 ng y ®é pH ® gi¶m cßn 5,21-4,97, s¶n phÈm cã thÓ sö dôngcho ch¨n nu«i. Sau 7 ng y ® “ho n to n chÝn sinh häc” biÓu hiÖn ë ®é gi¶m cña pH 4,66-4,25. KÕt qu¶ n y ho n to n phï hîp víi nh÷ng nghiªn cøu cña Bïi V¨n ChÝnh, NguyÔnH÷u T o (1997) khi ñ chua trªn th©n l¸ c©y l¹c. Tuy nhiªn tèc ®é lªn men cña b døanhanh h¬n 3-4 ng y so víi 21 ng y cña th©n l¸ c©y l¹c. VÒ thêi gian b¶o qu¶n b døa lªnmen chØ sö dông ®−îc trong 1 th¸ng, sau ®ã s¶n phÈm cã mïi rÊt chua, gia sóc sÏ ¨n Ýt h¬nv× trong ®ã l−îng axit acetic ® t¨ng v sù gi¶m dÇn cña axit lactic. Trong m«i tr−êng n y® cã thÓ cã nÊm mèc ph¸t triÓn.
 5. 5. B¸o c¸o khoa häc ViÖn Ch¨n Nu«i 2006 5C¸c c«ng thøc cã sù tham gia cña VSDD2 cã tèc ®é lªn men nhanh h¬n VSDD1, bëi sùsinh tr−ëng ph¸t triÓn cña nÊm men th−êng nhanh h¬n nÊm mèc v m«i tr−êng yÕm khÝ cãthuËn lîi h¬n cho nÊm men ph¸t triÓn.Tõ nh÷ng kÕt qu¶ trªn , chóng t«i chän c«ng thøc 3 ( b d÷a 70%, bét s¾n 20% v c¸m mú8%, men gièng bæ sung 2%) ®Ó lªn men trong nghiªn cøu thÝ nghiÖm n y víi lý do gi¸th nh s¶n phÈm rÎ nhÊt (896®/kg b døa ® chÕ biÕn), l−îng b døa t−¬i ®em ñ ®−îc nhiÒunhÊt. VÒ gièng vi sinh vËt còng chän VS§1 v× r»ng m«i tr−êng b døa chøa ®−êng dÔ tancao, tèc ®é lªn men cña nÊm mèc Asp. chËm h¬n nÊm men Sach.Th nh phÇn ho¸ häc cña b· døa lªn menChØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng ñ men nãi chung l th nh phÇn ho¸ häc cña chóng Ýt thay®æi trong suèt qu¸ tr×nh lªn men v b¶o qu¶n. §èi víi b døa h m l−îng ®−êng dÔ tan(saccaroza, glucoza, fuctoza, pentoza...) cßn rÊt nhiÒu (24-27% trong VCK) , v× thÕ vi sinhvËt lîi dông ngay ®Ó sinh tr−ëng v ph¸t triÓn. §iÒu n y gi¶i thÝch v× sao tèc ®é lªn mencña b døa kh¸ nhanh, nh−ng thêi gian b¶o qu¶n cßn h¹n chÕ. Sau 4 tuÇn h m l−îng axitacetic ® t¨ng h¬n 100%, v× thÕ s¶n phÈm xuÊt hiÖn mïi chua. B¶ng 4. Mét sè th nh ho¸ häc cña b døa tr−íc v sau khi ñ ChØ tiªu Tr−íc ñ Sau ñ (tuÇn) 1 2 3 4 VCK(%) 35,89 33,38 33,06 32,97 31,92 Protein th« (%VCK) 7,78 7,64 7,61 7,28 6,94 Lipit th« (% VCK) 3,26 3,24 3,20 3,16 3,03 X¬ th« (% VCK) 18,63 19,67 18,70 18,72 18,76 Axit Lactic (%) 1,77 2,89 3,05 2,92 Axit Acetic (%) 1,09 1,31 2,02 2,62H m l−îng VCK cña b døa lªn men gi¶m rÊt râ rÖt, nhÊt l trong tuÇn ®Çu qu¸ tr×nh h«hÊp cña tÕ b o thùc vËt cßn diÔn ra, ®ã l nguyªn nh©n g©y mÊt m¸t VCK. Mét sè th nhphÇn dinh d−ìng kh¸c cña b døa nh− protein th«, lipit th«, x¬ th« tr−íc v sau c«ng thøc ñchªnh lÖch nhau kh«ng lín. Nh×n chung h m l−îng protein th« gi¶m dÇn theo thêi gian,nh−ng x¬ th« cã chiÒu h−íng t¨ng nh−ng rÊt Ýt 18,63- 18,76 %VCK . H m l−îng lipit th«cã gi¶m chót Ýt nh−ng kh«ng ®¸ng kÓ.KÕt qu¶ nghiªn cøu cña chóng t«i còng phï hîp víi kÕt luËn cña NguyÔn B¸ Mïi (2002)r»ng h m l−îng VCK v Protein th« gi¶m trong qu¸ tr×nh ñ chua phô phÈm døa. Basak v
 6. 6. 6 PhÇn Nghiªn cøu vÒ Gièng vËt nu«icéng sù (1993) cho biÕt h m l−îng x¬ th« trong phô phÈm døa tr−íc khi ñ l 26,25%VCKv sau ñ l 30,43%VCK.NhËn xÐt chung vÒ chÊt l−îng thøc ¨n+ MÆc dï h m l−îng n−íc trong phô phÈm døa kh¸ cao, nh−ng phô phÈm døa l¹i cã h ml−îng ®−êng dÔ tan cao nªn dÔ ñ chua.+ H m l−îng protein th«, lipit th« trong phô phÈm døa t−¬ng ®èi thÊp do vËy cÇn l−u ý khix©y dùng khÈu phÇn ¨n cho gia sóc.+ Phô phÈm døa ñ chua cã chÊt l−îng tèt, cã mÇu v ng, mïi th¬m dÔ chÞu.KÕt qu¶ thö nghiÖm b· døa lªn men cho bß s÷aB døa sau khi lªn men cã m u v ng t−¬i, mïi th¬m pha lÉn mïi r−îu rÊt hÊp dÉn bß.Th nh phÇn dinh d−ìng ® ®−îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ, bß ¨n liªn tôc kh«ng bÞ r¸t l−ìi nh−d¹ng b Ðp qu¶ t−¬i.KhÈu phÇn ¨n cña l« thÝ nghiÖm dù kiÕn thay thÕ 50% thøc ¨n xanh b»ng b døa lªn menv 40% b bia ®Ó b¶o ®¶m l−îng cung cÊp vËt chÊt kh« cho bß tõ 10-11kg/con/ng y vprotein t−¬ng ®−¬ng nhau.
 7. 7. B¸o c¸o khoa häc ViÖn Ch¨n Nu«i 2006 7 B¶ng 5. KhÈu phÇn ¨n thùc tÕ cña bß thÝ nghiÖm Nguyªn liÖu L« ®èi L« %thay L« L« % thay chøng1 TN1 thÕ 1 §/c 2 TN2 thÕ 2 B døa (kg/con/ng y) 0 11,43 0 13,1 B bia (kg/con/ng y) 6,43 4,06 36,8 0 0 T¡ tinh HH (kg/con/ng y) 4,76 3,07 35,5 3,28 1,82 44,5 Cá voi (kg/con/ng y) 28,66 18,17 36,6 34,2 16,8 52,27 Kho¸ng (g/con/ng y) 25,00 25,00 VCK (kg/con/ng y) 10,67 10,43 9,9 10,02 Protein th« (g/con/ng y) 1372,6 1475,8 1011,5 1464,7Thøc ¨n tinh HH cho thÝ nghiÖm 1: C¸m mú 65%, bét s¾n 20%, kh« ®ç t−¬ng 8%, bétx−¬ng 2%, bét c¸ mÆn 5%. Protein 13,56%.Thøc ¨n tinh cho thÝ nghiÖm 2: C¸m g¹o 65%, bét s¾n 25%, thøc ¨n ®Ëm ®Æc GuoBS 10%,protein trong khÈu phÇn 11,95%.Thùc tÕ bß thÝ nghiÖm 1 ¨n ®−îc 11,43 kg/con/ng y ® thay thÕ 35% b bia v 36,6% cávoi h ng ng y. Trong th mh phÇn b døa lªn men ® cã 30% thøc ¨n tinh nªn khÈu phÇnvÉn b¶o ®¶m l−îng vËt chÊt kh« cÇn thiÕt cho bß t−¬ng ®−¬ng l« ®èi chøng ( 10,67 v10,43% VCK/con/ng y).Trong thÝ nghiÖm 2, (bß F1) tû lÖ thay thÕ cá voi v thøc ¨n tinh cao h¬n thÝ nghiÖm 1, ®¹t®−îc 44,5-52,2%, bß ¨n ®−îc 13,1 kg b døa ñ/con/ng y víi lý do thøc ¨n xanh th« ë ®©yhiÕm v o mïa kh«, kh«ng cã nguån b bia bæ sung trong khÈu phÇn v× xa nh m¸y bia. B¶ng 6. N¨ng suÊt s÷a v tiªu tèn thøc ¨n/kg s÷a cña bß thÝ nghiÖm ChØ tiªu L« ®èi L« thÝ L« ®èi L« thÝ chøng 1 nghiÖm 1 chøng 2 nghiÖm 2 N¨ng suÊt s÷a (kg/con/ng y) 9,63 a 10,82 b 7,46a 8,55b Tiªu tèn thøc ¨n/kg s÷a - VCK (kg/con/ng y) 1,11 0,97 1,32 1,17 - Protein (g/con/ng y) 142,50 136,32 135,5 171,3 * C¸c gi¸ trÞ trung b×nh cã c¸c ch÷ c¸i kh¸c nhau theo h ng ngang kh¸c nhau ®¸ng kÓ (p<0,01)Víi ®Æc ®iÓm cña ®éng vËt tiªu ho¸ d¹ cá, thøc ¨n lªn men sÏ ®−îc vi sinh vËt d¹ cá södông ngay ®Ó t¹o th nh c¸c axit bÐo bay h¬i( ABBH). Theo Piatkowski (1990) th× khÈuphÇn ¨n nhiÒu cá kh« l−îng ABBH tæng sè thÊp, sù bæ sung cñ c¶i ®−êng hay thøc ¨n gi ugluxit sÏ l m t¨ng l−îng ABBH tæng sè trong d¹ cá. Thøc ¨n lªn men tõ b døa ®¸p øng®−îc ®iÒu ®ã. B døa chØ sau 5-7 ng y ñ men ® cã thÓ cho bß sö dông ®−îc, s¶n phÈm cãmïi th¬m. §¸ng chó ý l trong thÝ nghiÖm 2, gièng bß s÷a ë ®©y l con lai F1, ng−êi d©n
 8. 8. 8 PhÇn Nghiªn cøu vÒ Gièng vËt nu«ich−a cã nhiÒu kinh nghiÖm ch¨n nu«i bß s÷a cho nªn n¨ng suÊt s÷a cßn thÊp, h¬n n÷akhÈu phÇn ¨n rÊt ®¬n ®iÖu chñ yÕu l cá xanh, bét s¾n v thøc ¨n ®Ëm ®Æc.§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña viÖc lªn men b· døaGi¸ th nh chÕ biÕn v hiÖu qu¶ sö dông thøc ¨n b døa lªn men ®−îc xem l chØ tiªu quanträng ®Ó ® nh gi¸ kü thuËt c«ng nghÖ. B¶ng 7a. Gi¸ th nh chÕ biÕn lªn men b døa (t¹i Ba v× 2003) §¬n vÞ: ®ång ChØ tiªu §¬n vÞ Sè l−îng §¬n gi¸ Th nh tiÒn Mua& vËn chuyÓn b døa Kg 2.500 300 750.000 Bét s¾n Kg 715 1.800 1287.000 C¸m mú Kg 285 2.400 684.000 Gièng men Kg 20 10.000 200.000 Tói nilon ñ M 20 10.000 200.000 C«ng lao ®éng C«ng 5 40.000 200.000 Tæng céng 3520 3321.000 Gi¸ th nh/1kg s¶n phÈm ®ång 1.100* B¶ng 7b. Gi¸ th nh chÕ biÕn lªn men b døa(t¹i NghÜa ® n, NghÖ An 2004) §¬n vÞ: ®ång ChØ tiªu §¬n vÞ Sè l−îng §¬n gi¸ Th nh tiÒn Mua & vËn chuyÓn b døa Kg 2.000 200 400.000 Bét s¾n Kg 750 1.500 1050.000 Gièng men Kg 20 10.000 200.000 Tói nilon ñ M 20 10.000 200.000 C«ng lao ®éng C«ng 5 30.000 150.000 Tæng céng 2770 2000.000 Gi¸ th nh/1kg s¶n phÈm ®ång 820** Tû lÖ hao hôt chÊt kh« l 12%Trong ch¨n nu«i chØ tiªu cuèi cïng ng−êi ta quan t©m l hiÖu qu¶ kinh tÕ bao gåm c¸ckho¶n thu chi m nhiÒu h¬n c¶ l chi phÝ vÒ thøc ¨n. T¹i thÝ nghiÖm n y chóng t«i ® södông b døa lªn men trong khÈu phÇn ®Ó thay thÕ mét phÇn thøc ¨n th« xanh v gi¶m tiÒnthøc ¨n tinh bëi ngay trong s¶n phÈm lªn men ® cã tinh bét bæ sung(30%). KÕt qu¶ tr×nhb y trong b¶ng 8, ë ®©y chØ tÝnh chi phÝ tiÒn thøc ¨n cho viÖc s¶n xuÊt s÷a cña bß. B¶ng 8. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña viÖc sö dông b døa lªn men cho bß s÷a ChØ tiªu L« ®èi L« thÝ L« ®èi L« thÝ chøng 1 nghiÖm1 chøng2 nghiÖm 2 Chi T¡ cho SX s÷a(®/con/ng y) 27.075 29785 20230 21312 N¨ng suÊt s÷a (kg/con/ng y) 9,63 10,82 7,46 8,55 Tû lÖ t¨ng s÷a (%) 12,25 14,61 Chi phÝ T¡/1kg s÷a (®ång) 2.811 2.755 2711 2492
 9. 9. B¸o c¸o khoa häc ViÖn Ch¨n Nu«i 2006 9Tõ c¸c kÕt qu¶ trªn cho thÊy : Sö dông b døa lªn men trong khÈu phÇn ¨n cña bß s÷a ®thay thÕ ®−îc 36,6% cá voi, 35,6% thøc ¨n tinh v 36,8% b bia m n¨ng suÊt s÷a t¨ngh¬n 12,25% so víi l« ®èi chøng ë thÝ nghiÖm 1. Trong ®iÒu kiÖn vïng ch¨n nu«i bß s÷aNghÜa ® n NghÖ An th× viÖc chÕ biÕn b døa ñ men c ng cã ý nghÜa v× r»ng ë ®©y gÇnvïng nguyªn liÖu bét s¾n v nh m¸y chÕ biÕn døa, gi¸ nguyªn liÖu chÕ biÕn thÊp, gi¶mchi phÝ vËn chuyÓn. Trong mïa kh« kh¾c nghiÖt, cá voi v c©y ng« kh«ng trång ®−îc th× bdøa ñ l thøc ¨n tèt nhÊt ®Ó duy tr× ® n bß.Quy tr×nh lªn men chÕ biÕn b· døa+ ChuÈn bÞ gièng vi sinh vËt 2 chñng phèi hîp : NÊm mèc lªn men bÒ mÆt Vi khuÈn lªn men thÓ dÞch+ Trén ®Òu nguyªn liÖu : B døa, c¸m g¹o (bét s¾n) theo tû lÖ 70: 30 . Gièng men bæ sung 2%+ NÐn chÆt,ñ : (2 c¸ch)- Trong tói Nilon, bao t¶i víi quy m« 20-100kg/mÎ- Trong bÞch nilon khæ lín ®−êng kÝnh 1m víi quy m« 300-1000kg/mÎ- Trong hè ñ kÝch th−íc 3m x 2m x 1m. Che nilon kÝn b¶o ®¶m yÕm khÝ v phñ ®Êt lªn trªn víi quy m« 2000-3000kg/mÎ+ Thêi gian ñ 3-5 ng y, lÊy ra cho gia sóc ¨n dÇn. Chó ý sau khi lÊy thøc ¨n ñ ph¶i che ®ËythËt kÝn tr¸nh s¶n phÈm ñ tiÕp xóc víi kh«ng khÝ sÏ cã m u ®en. NÕu ñ trong c¸c bao t¶inhá nªn tÝnh to¸n sè l−îng võa ®ñ cho 1 b÷a ¨n hoÆc 1 ng y ¨n cña ® n bß.ChuyÓn giao c«ng nghÖ chÕ biÕn b· døa tíi hé ch¨n nu«i bß s÷aTrong n¨m 2004, ®Ò t i ® tiÕn h nh kh¶o s¸t vïng nguyªn liÖu, phæ biÕn quy tr×nh chÕbiÕn b døa lªn men v cung cÊp men khëi ®éng cho c¸c hé ch¨n nu«i bß s÷a thuéc c¸ctØnh Phó thä, VÜnh phóc, NghÖ an tæng sè 32 hé víi sè l−îng h¬n 40 tÊn b døa ® ®−îcchÕ biÕn KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ+ Lªn men phèi hîp 2 chñng nÊm mèc Asp.niger v vi khuÈn Lactobacillus t¹o chÕ phÈmban ®Çu ®Ó chÕ biÕn b døa phÕ th¶i nhê ho¹t tÝnh ph©n gi¶i tinh bét v xenluloza cao cñachóng.+ B døa phÕ th¶i ®−îc lªn men vi sinh vËt, ñ trong 5-7 ng y cã chÊt l−îng tèt, mïi th¬mdÔ chÞu, pH <4,5 v b¶o qu¶n 30 ng y sau ñ.+ Bß s÷a ®−îc sö dông thøc ¨n b døa lªn men 11,43-13,1 kg/con/ng y thay thÕ 36,6- 52%cá voi, 35,5% thøc ¨n tinh, 36,8% b bia trong khÈu phÇn, n¨ng suÊt s÷a cao h¬n 12,25-
 10. 10. 10 PhÇn Nghiªn cøu vÒ Gièng vËt nu«i14,6% so víi ®èi chøng, gi¸ th nh thøc ¨n ®Ó s¶n xuÊt 1 kg s÷a thÊp h¬n 56 ®ång/kg- 219®ång/kg. Gia sóc tiªu ho¸ tèt, khoÎ m¹nh.+ Quy tr×nh chÕ biÕn ®¬n gi¶n dÔ l m, dÔ ¸p dông víi c¸c quy m« tõ 300-5000kg/mÎ, ¸pdông cho c¸c quy m« ch¨n nu«i kh¸c nhau.+ §Ò t i cÇn tiÕp tôc s¶n xuÊt thö nghiÖm nh»m x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ thay thÕ 50-100% bdøa lªn men cho bß s÷a v bß nu«i thÞt trong vô ®«ng, ®ång thêi phæ biÕn réng r i tíi c¸ché ch¨n nu«i th«ng qua tËp huÊn kü thuËt, th«ng tin tuyªn truyÒn... nh»m tËn dông tèt h¬nnguån phÕ phô phÈm c«ng n«ng nghiÖp l m thøc ¨n cho gia sóc. Tµi liÖu tham kh¶oBui Van Chinh, Le Viet Ly, Nguyen Huu Tao, Ng. Van Hai, Tran Bich Ngoc: Effecst of drying ensiling ofure treament on the use of sugarcane leaves as ruminant feed. Workshop on improved utilization of by-products for animal feeding in Vietnam, Hanoi 2001.Lý Kim B¶ng, Lª Thanh B×nh: KÕt qu¶ øng dông trong viÖc b¶o qu¶n thøc ¨n xanh cho tr©u bß . T¹p chÝ khoahäc v KTNN 3, 1998.L−¬ng §øc PhÈm: Nghiªn cøu mét sè chñng Bacillus −a nhiÖt cã kh¶ n¨ng tæng hîp α-amilaza. T¹p chÝkhoa häc c«ng nghiÖp, 1994.NguyÔn Giang Phóc, §inh ThÞ Kim Th−: Nghiªn cøu ph−¬ng ph¸p chÕ biÕn b døa b»ng lªn men vi sinh vËtl m thøc ¨n cho bß. TuyÓn tËp b¸o c¸o khoa häc ViÖn Rau qu¶, 1996NguyÔn L©n Dòng, D−¬ng V¨n Hîp: Nghiªn cøu ho¹t ®éng enzym glucoamilaza cña mét sè chñng n©m sîiph©n lËp ë ViÖt nam. T¹p chÝ Sinh häc sè 4, 1993.NguyÔn ThÞ Kim Cóc: §¸nh gi¸ ho¹t tÝnh CMC-aza cña mét sè chñng vi sinh vËt ph©n huû xenluloza. T¹pchÝ sinh häc sè 23, 2001.Ph¹m V¨n C−êng: Nghiªn cøu quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thøc ¨n gia sóc gi u protein ®¬n b o tõ b mÝa.B¸o c¸o khoa häc héi nghÞ CNSH to n quèc, 12/1999

×