รายชื่อตำแหน่งตามระเบียบ กพ. (ไทย-อังกฤษ)

11,997 views

Published on

1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
11,997
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
139
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายชื่อตำแหน่งตามระเบียบ กพ. (ไทย-อังกฤษ)

 1. 1. รายชื่อตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภท และระดับตําแหนง ดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 45 บัญญัติใหตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญมี 4 ประเภท ไดแก ตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนงประเภทอํานวยการ ตําแหนงประเภทวิชาการ และตําแหนงประเภททั่วไป และมาตรา 48 ให ก.พ. จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงโดยจําแนกตําแหนงเปนประเภทและสายงานตามลักษณะงาน เพื่อใหยึดถือเปนหลักในการกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญทุกตําแหนงในสวนราชการ โดย ก.พ. ไดมีมติใหกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหนง จํานวน245 สายงาน ใน 8 กลุมอาชีพ ประกอบดวย กลุมอาชีพ 1 หมายถึง กลุมอาชีพบริหาร อํานวยการ ธุรการ งานสถิติ งานนิติการ งานการทูตและตางประเทศ กลุมอาชีพ 2 หมายถึง กลุมอาชีพการคลัง การเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม กลุมอาชีพ 3 หมายถึง กลุมอาชีพคมนาคม ขนสง และติดตอสื่อสาร กลุมอาชีพ 4 หมายถึง กลุมอาชีพเกษตรกรรม กลุมอาชีพ 5 หมายถึง กลุมอาชีพวิทยาศาสตร กลุมอาชีพ 6 หมายถึง กลุมอาชีพแพทย พยาบาลและสาธารณสุข กลุมอาชีพ 7 หมายถึง กลุมอาชีพวิศวกรรม สถาปตยกรรม และชางเทคนิคตางๆ กลุมอาชีพ 8 หมายถึง กลุมอาชีพการศึกษา ศิลปะ สังคม และการพัฒนาชุมชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดจัดทํา “รายชื่อตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภท และระดับตําแหนง”ดังเอกสารที่แนบมานี้
 2. 2. รายชื่อตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภท และระดับตําแหนง (ปรับปรุงขอมูล ณ วันที่ 22 เม.ย.2552)ลําดับ ชื่อสายงาน Classification Name ชื่อตําแหนงในสายงาน Classification Title ประเภท Category & Level ตําแหนงประเภทบริหาร : กลุมอาชีพ 1 กลุมอาชีพบริหาร อํานวยการ ธุรการ งานสถิติ งานนิติการ งานการทูต และตางประเทศ 1 บริหาร Executive นักบริหาร Executive บริหาร S1-S2 2 บริหารงานปกครอง Governing Administration นักปกครอง Governing Executive บริหาร S1-S2 3 บริหารการทูต** Executive Diplomatic Service นักบริหารการทูต Diplomatic Service Executive บริหาร S1-S2 4 ตรวจราชการกระทรวง Ministry Inspection ผูตรวจราชการกระทรวง Inspector - General บริหาร S2 ตําแหนงประเภทอํานวยการ : กลุมอาชีพ 1 กลุมอาชีพบริหาร อํานวยการ ธุรการ งานสถิติ งานนิติการ งานการทูต และตางประเทศ 5 อํานวยการ** Management ผูอํานวยการ Director อํานวยการ M1-M2 6 อํานวยการเฉพาะดาน** Management in Specific ผูอํานวยการเฉพาะดาน (ระบุชื่อสายงาน) Director (Classification Name) อํานวยการ M1-M2 Field เชน ผูอํานวยการเฉพาะดาน (แพทย) e.g. Director (Physician) 7 ตรวจราชการกรม** Department Inspection ผูตรวจราชการกรม Inspector อํานวยการ M2 ตําแหนงประเภทวิชาการ กลุมอาชีพ 1 กลุมอาชีพบริหาร อํานวยการ ธุรการ งานสถิติ งานนิติการ งานการทูต และตางประเทศ 8 กฎหมายกฤษฎีกา Krisdika Legal Affairs นักกฎหมายกฤษฎีกา Krisdika Counsel วิชาการ K1-K5 9 การทูต Diplomatic Service นักการทูต Diplomatic Service Officer วิชาการ K1-K3 10 คุมประพฤติ Probation พนักงานคุมประพฤติ Probation Officer วิชาการ K1-K4 11 จัดการงานทั่วไป** General Administration นักจัดการงานทั่วไป General Administration Officer วิชาการ K1-K3 12 เจาหนาที่คดีพิเศษ Special Case Officer เจาหนาที่คดีพิเศษ Special Case Officer วิชาการ K1-K3 13 ทรัพยากรบุคคล Human Resource นักทรัพยากรบุคคล Human Resource Officer วิชาการ K1-K5 14 ทะเบียนวิชาชีพ Professional Licensure นักทะเบียนวิชาชีพ Licensing Officer วิชาการ K1-K3 15 นิติการ Legal Affairs นิติกร Legal Officer วิชาการ K1-K5 16 ปฏิบัติการปกครอง Governing เจาพนักงานปกครอง Governing Officer วิชาการ K1-K3** หมายถึง บัญชีสายงานเพิ่มใหมตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (14 สายงาน)
 3. 3. 2ลําดับ ชื่อสายงาน Classification Name ชื่อตําแหนงในสายงาน Classification Title ประเภท Category & Level 17 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ Special Case Inquiry Official พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ Special Case Inquiry Official วิชาการ K2-K4 18 พัฒนาระบบราชการ Public Sector Development นักพัฒนาระบบราชการ Public Sector Development Officer วิชาการ K1-K5 19 วิเคราะหนโยบายและแผน Plan and Policy Analysis นักวิเคราะหนโยบายและแผน Plan and Policy Analyst วิชาการ K1-K5 20 วิชาการคอมพิวเตอร Computer Science นักวิชาการคอมพิวเตอร Computer Technical Officer วิชาการ K1-K5 21 วิชาการทัณฑวิทยา Penology นักทัณฑวิทยา Penologist วิชาการ K1-K4 22 วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ** Information Technology นักเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Officer วิชาการ K1-K4 23 วิชาการพัสดุ Supply นักวิชาการพัสดุ Supply Analyst วิชาการ K1-K3 24 วิชาการยุติธรรม Justice นักวิชาการยุติธรรม Justice Officer วิชาการ K1-K4 25 วิชาการสงเสริมการปกครอง Local Government Study and นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น Local Government Study and Research วิชาการ K1-K3 ทองถิ่น** Research Officer 26 วิชาการสถิติ Statistics นักวิชาการสถิติ Statistician วิชาการ K1-K4 27 วิเทศสหการ Development Cooperation นักวิเทศสหการ Development Cooperation Officer วิชาการ K1-K3 28 วิเทศสัมพันธ International Cooperation นักวิเทศสัมพันธ Foreign Relations Officer วิชาการ K1-K4 29 สืบสวนสอบสวน Investigation นักสืบสวนสอบสวน Investigator วิชาการ K1-K4 30 อาลักษณ Scribe อาลักษณ Scribe วิชาการ K1-K4 กลุมอาชีพ 2 กลุมอาชีพการคลัง การเศรษฐกิจ การพาณิชย และอุตสาหกรรม 31 เจาหนาที่จัดผลประโยชน Real Property Procurement เจาหนาที่จัดผลประโยชน Real Property Procurement Officer วิชาการ K1-K3 Officer 32 ตรวจสอบภาษี Tax Audit นักตรวจสอบภาษี Tax Audit Officer วิชาการ K1-K4 33 วิเคราะหงบประมาณ Budget Analysis นักวิเคราะหงบประมาณ Budget Analyst วิชาการ K1-K5 34 วิเคราะหรัฐวิสาหกิจ** State Enterprise Analysis นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Analyst วิชาการ K1-K5 35 วิชาการคลัง Fiscal Analysis นักวิชาการคลัง Fiscal Analyst วิชาการ K1-K5
 4. 4. 3ลําดับ ชื่อสายงาน Classification Name ชื่อตําแหนงในสายงาน Classification Title ประเภท Category & Level 36 วิชาการเงินและบัญชี Finance and Accounting นักวิชาการเงินและบัญชี Finance and Accounting Analyst วิชาการ K1-K4 37 วิชาการชั่งตวงวัด Weights and Measures นักวิชาการชั่งตวงวัด Weights and Measures Technical Officer วิชาการ K1-K3 38 วิชาการตรวจสอบบัญชี Audit นักวิชาการตรวจสอบบัญชี Auditor หรือ Auditing Technical Officer วิชาการ K1-K4 39 วิชาการตรวจสอบภายใน Internal Audit นักวิชาการตรวจสอบภายใน Internal Auditor วิชาการ K1-K4 40 วิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร Patent Examination นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร Patent Examiner วิชาการ K1-K4 41 วิชาการทรัพยากรธรณี Mineral Resources นักวิชาการทรัพยากรธรณี Mineral Resources Technical Officer วิชาการ K1-K4 42 วิชาการบัญชี Accounting นักบัญชี Accountant วิชาการ K1-K5 43 วิชาการผลิตภัณฑอาหาร Food Product นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร Food Technologist วิชาการ K1-K4 44 วิชาการพาณิชย Trade นักวิชาการพาณิชย Trade Officer วิชาการ K1-K5 45 วิชาการภาษี Tax นักวิชาการภาษี Tax Economist วิชาการ K1-K5 46 วิชาการมาตรฐาน Standardization นักวิชาการมาตรฐาน Standards Officer วิชาการ K1-K5 47 วิชาการศุลกากร Customs นักวิชาการศุลกากร Customs Technical Officer วิชาการ K1-K5 48 วิชาการเศรษฐกิจ Economics เศรษฐกร Economist วิชาการ K1-K5 49 วิชาการสงเสริมการลงทุน Investment Promotion นักวิชาการสงเสริมการลงทุน Investment Promotion Officer วิชาการ K1-K5 50 วิชาการสรรพสามิต Excise นักวิชาการสรรพสามิต Excise Technical Officer วิชาการ K1-K5 51 วิชาการสรรพากร Revenue นักวิชาการสรรพากร Revenue Technical Officer วิชาการ K1-K5 52 วิชาการสหกรณ Cooperative นักวิชาการสหกรณ Cooperative Technical Officer วิชาการ K1-K4 53 วิชาการอุตสาหกรรม Industrial Analysis นักวิชาการอุตสาหกรรม Industrial Technical Officer วิชาการ K1-K4 กลุมอาชีพ 3 กลุมอาชีพคมนาคม ขนสง และติดตอสื่อสาร 54 การขาว Intelligence นักการขาว Intelligence Officer วิชาการ K1-K5 55 เดินเรือ Navigation นักเดินเรือ Navigator วิชาการ K1-K3 56 ตรวจทา Harbour Inspection เจาพนักงานตรวจทา Harbour Master วิชาการ K1-K3
 5. 5. 4ลําดับ ชื่อสายงาน Classification Name ชื่อตําแหนงในสายงาน Classification Title ประเภท Category & Level 57 นํารอง Sea Pilot เจาพนักงานนํารอง Ship Pilot Officer วิชาการ K2-K3 58 ประชาสัมพันธ Public Relations นักประชาสัมพันธ Public Relations Officer วิชาการ K1-K4 59 วิชาการขนสง Transportation นักวิชาการขนสง Transport Technical Officer วิชาการ K1-K5 60 วิชาการเผยแพร Dissemination นักวิชาการเผยแพร Dissemination Technical Officer วิชาการ K1-K3 61 วิชาการโสตทัศนศึกษา Audio-Visual Technic นักวิชาการโสตทัศนศึกษา Audio-Visual Technical Officer วิชาการ K1-K3 62 สื่อสารมวลชน Mass Communications นักสื่อสารมวลชน Mass Communications Officer วิชาการ K1-K3 กลุมอาชีพ 4 กลุมอาชีพเกษตรกรรม 63 วิชาการเกษตร Agriculture นักวิชาการเกษตร Agricultural Research Officer วิชาการ K1-K5 64 วิชาการปฏิรูปที่ดิน Land Reform นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน Land Reform Technical Officer วิชาการ K1-K4 65 วิชาการประมง Fishery Science นักวิชาการประมง Fishery Biologist วิชาการ K1-K5 66 วิชาการปาไม Forestry นักวิชาการปาไม Forestry Technical Officer วิชาการ K1-K5 67 วิชาการสงเสริมการเกษตร Agricultural Extension นักวิชาการสงเสริมการเกษตร Agricultural Extensionist วิชาการ K1-K4 68 วิชาการสัตวบาล Animal Husbandry นักวิชาการสัตวบาล Animal Husbandry Technical Officer วิชาการ K1-K4 69 วิศวกรรมชลประทาน Irrigation Engineering วิศวกรชลประทาน Irrigation Engineer วิชาการ K1-K5 70 สํารวจดิน Soil Survey นักสํารวจดิน Soil Surveyor วิชาการ K1-K4 กลุมอาชีพ 5 กลุมอาชีพวิทยาศาสตร 71 กีฏวิทยา Entomology นักกีฏวิทยา Entomologist วิชาการ K1-K4 72 ชีววิทยารังสี Radiation Biology นักชีววิทยารังสี Radiation Biologist วิชาการ K1-K4 73 ธรณีวิทยา Geology นักธรณีวิทยา Geologist วิชาการ K1-K4 74 นิติวิทยาศาสตร Forensic Science นักนิติวิทยาศาสตร Forensic Scientist วิชาการ K1-K4 75 นิวเคลียรเคมี Nuclear Chemistry นักนิวเคลียรเคมี Nuclear Chemist วิชาการ K1-K4 76 นิวเคลียรฟสิกส Nuclear Physics นักนิวเคลียรฟสิกส Nuclear Physicist วิชาการ K1-K4 77 ฟสิกสรังสี Radiation Physics นักฟสิกสรังสี Radiation Physicist วิชาการ K1-K4
 6. 6. 5ลําดับ ชื่อสายงาน Classification Name ชื่อตําแหนงในสายงาน Classification Title ประเภท Category & Level 78 วิชาการโรคพืช Plant Pathology นักวิชาการโรคพืช Plant Pathologist วิชาการ K1-K4 79 วิชาการอุทกวิทยา Hydrology นักอุทกวิทยา Hydrologist วิชาการ K1-K4 80 วิทยาศาสตร Science นักวิทยาศาสตร Scientist วิชาการ K1-K5 81 วิทยาศาสตรนิวเคลียร Nuclear Science นักวิทยาศาสตรนิวเคลียร Nuclear Scientist วิชาการ K1-K4 82 สัตววิทยา Zoology นักสัตววิทยา Zoologist วิชาการ K1-K4 83 อุตุนิยมวิทยา Meteorology นักอุตุนิยมวิทยา Meteorologist วิชาการ K1-K4 กลุมอาชีพ 6 กลุมอาชีพแพทย พยาบาล และสาธารณสุข 84 กายภาพบําบัด Physiotherapy นักกายภาพบําบัด Physiotherapist วิชาการ K1-K4 85 กิจกรรมบําบัด** Occupational Therapy นักกิจกรรมบําบัด Occupational Therapist วิชาการ K1-K4 86 จิตวิทยา Psychology นักจิตวิทยา Psychologist วิชาการ K1-K4 87 จิตวิทยาคลินิค** Clinical Psychology นักจิตวิทยาคลินิค Clinical Psychologist วิชาการ K1-K4 88 ทันตแพทย Dentist ทันตแพทย Dentist วิชาการ K1-K5 89 เทคนิคการแพทย Medical Technology นักเทคนิคการแพทย Medical Technologist วิชาการ K1-K4 90 นายสัตวแพทย Veterinarian นายสัตวแพทย Veterinarian วิชาการ K1-K5 91 พยาบาลวิชาชีพ Registered Nursing พยาบาลวิชาชีพ Registered Nurse วิชาการ K1-K4 92 แพทย Physician นายแพทย Medical Physician วิชาการ K1-K5 93 แพทยแผนไทย** Thai Traditional Medicine นักการแพทยแผนไทย Thai Traditional Medical Doctor วิชาการ K1-K3 94 เภสัชกรรม Pharmacy เภสัชกร Pharmacist วิชาการ K1-K4 95 โภชนาการ Nutrition นักโภชนาการ Nutritionist วิชาการ K1-K4 96 รังสีการแพทย Medical Radiology นักรังสีการแพทย Radiological Technologist วิชาการ K1-K4 97 วิชาการพยาบาล Nursing นักวิชาการพยาบาล Nursing Technical Officer วิชาการ K1-K4 98 วิชาการสาธารณสุข Public Health นักวิชาการสาธารณสุข Public Health Technical Officer วิชาการ K1-K5
 7. 7. 6ลําดั ชื่อสายงาน Classification Name ชื่อตําแหนงในสายงาน Classification Title ประเภท Category & บ Level99 วิชาการอาชีวบําบัด Vocational Therapy นักอาชีวบําบัด Vocational Therapist วิชาการ K1-K3100 วิชาการอาหารและยา Food and Drug Science นักวิชาการอาหารและยา Food and Drug Technical Officer วิชาการ K1-K5101 วิทยาศาสตรการแพทย Medical Science นักวิทยาศาสตรการแพทย Medical Scientist วิชาการ K1-K5102 เวชศาสตรการสื่อ Communication Disorder, นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย Speech Pathologist, Audiologist หรือ Speech- วิชาการ K1-K3 ความหมาย** Audiology หรือ Speech Language Pathologist Language Pathology กลุมอาชีพ 7 กลุมอาชีพวิศวกรรม สถาปตยกรรม และชางเทคนิคตาง ๆ103 กายอุปกรณ Prosthetics and Orthotics นักกายอุปกรณ Prosthetist and Orthotist วิชาการ K1-K3104 จิตรกรรม Painting จิตรกร Painter วิชาการ K1-K4105 ชางกลเรือ Marine Engineering นายชางกลเรือ Marine Engineer วิชาการ K1-K3106 ชางภาพการแพทย Medical Photographer ชางภาพการแพทย Medical Photographer วิชาการ K1-K3107 ตรวจเรือ Ship Survey เจาพนักงานตรวจเรือ Ship Surveyor วิชาการ K1-K3108 ตรวจสอบความปลอดภัยดาน Aviation Safety Inspection นักตรวจสอบความปลอดภัยดานการบิน Aviation Safety Inspector วิชาการ K1-K3 การบิน109 ประติมากรรม Sculpture ประติมากร Sculptor วิชาการ K1-K5110 ภูมิสถาปตยกรรม Landscape Architecture ภูมิสถาปนิก Landscape Architect วิชาการ K1-K4111 มัณฑนศิลป Interior Design มัณฑนากร Interior Designer วิชาการ K1-K4112 วิชาการกษาปณ Mint นักวิชาการกษาปณ Mint Technical Officer วิชาการ K1-K4113 วิชาการชางศิลป Academic Art นักวิชาการชางศิลป Academic Artist วิชาการ K1-K4114 วิชาการแผนที่ภาพถาย Photogrammetry Technical นักวิชาการแผนที่ภาพถาย Photogrammetrist วิชาการ K1-K4115 วิชาการพลังงาน** Energy นักวิชาการพลังงาน Energy Technical Officer วิชาการ K1-K4116 วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ Industrial Products Design นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ Industrial Products Designer วิชาการ K1-K3117 วิศวกรรม Engineering วิศวกร Engineer วิชาการ K1-K4118 วิศวกรรมการเกษตร Agricultural Engineering วิศวกรการเกษตร Agricultural Engineer วิชาการ K1-K5119 วิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engineering วิศวกรเครื่องกล Mechanical Engineer วิชาการ K1-K4
 8. 8. 7ลําดั ชื่อสายงาน Classification Name ชื่อตําแหนงในสายงาน Classification Title ประเภท Category & บ Level120 วิศวกรรมนิวเคลียร Nuclear Engineering วิศวกรนิวเคลียร Nuclear Engineer วิชาการ K1-K4121 วิศวกรรมปโตรเลียม Petroleum Engineering วิศวกรปโตรเลียม Petroleum Engineer วิชาการ K1-K4122 วิศวกรรมไฟฟา Electrical Engineering วิศวกรไฟฟา Electrical Engineer วิชาการ K1-K4123 วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร Communicative Electrical วิศวกรไฟฟาสื่อสาร Communicative Electrical Engineer วิชาการ K1-K4 Engineering124 วิศวกรรมโยธา Civil Engineering วิศวกรโยธา Civil Engineer วิชาการ K1-K5125 วิศวกรรมรังวัด Survey Engineering วิศวกรรังวัด Survey Engineer วิชาการ K1-K3126 วิศวกรรมโลหการ Metallurgical Engineering วิศวกรโลหการ Metallurgical Engineer วิชาการ K1-K4127 วิศวกรรมสํารวจ Survey Engineering วิศวกรสํารวจ Survey Engineer วิชาการ K1-K5128 วิศวกรรมเหมืองแร Mining Engineering วิศวกรเหมืองแร Mining Engineer วิชาการ K1-K4129 สถาปตยกรรม Architecture สถาปนิก Architect วิชาการ K1-K5 กลุมอาชีพ 8 กลุมอาชีพการศึกษา ศิลปะ สังคม และการพัฒนาชุมชน130 การผังเมือง Town Planning นักผังเมือง Town Planner วิชาการ K1-K4131 จดหมายเหตุ Archives นักจดหมายเหตุ Archivist วิชาการ K1-K3132 บรรณารักษ Librarian บรรณารักษ Librarian วิชาการ K1-K3133 โบราณคดี Archaeology นักโบราณคดี Archaeologist วิชาการ K1-K5134 ประเมินราคาทรัพยสิน Property Valuation นักประเมินราคาทรัพยสิน Property Valuer วิชาการ K1-K4135 พัฒนาการกีฬา Sports Development นักพัฒนาการกีฬา Sports Development Officer วิชาการ K1-K4136 พัฒนาการทองเที่ยว Tourism Development นักพัฒนาการทองเที่ยว Tourism Development Officer วิชาการ K1-K4137 พัฒนาสังคม Social Development นักพัฒนาสังคม Social Development Worker วิชาการ K1-K4138 ภัณฑารักษ Curator ภัณฑารักษ Curator วิชาการ K1-K4139 ภาษาโบราณ Ancient Language นักภาษาโบราณ Ancient Language Official วิชาการ K1-K4140 วรรณศิลป Literature นักวรรณศิลป Literateur วิชาการ K1-K4
 9. 9. 8ลําดับ ชื่อสายงาน Classification Name ชื่อตําแหนงในสายงาน Classification Title ประเภท Category & Level141 วิเคราะหผังเมือง Town Planning Analysis นักวิเคราะหผังเมือง Town Planning Analyst วิชาการ K1-K4142 วิชาการจัดหาที่ดิน Land Expropriation นักวิชาการจัดหาที่ดิน Land Expropriation Officer วิชาการ K1-K3143 วิชาการที่ดิน Land Technical นักวิชาการที่ดิน Land Technical Officer วิชาการ K1-K4144 วิชาการพัฒนาชุมชน Community Development นักวิชาการพัฒนาชุมชน Community Development Specialist วิชาการ K1-K4 Technical145 วิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน Skill Development นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน Skill Development Technical Officer วิชาการ K1-K4146 วิชาการแรงงาน Labour Affairs นักวิชาการแรงงาน Labour Specialist วิชาการ K1-K5147 วิชาการละครและดนตรี Music and Drama Academia นักวิชาการละครและดนตรี Music and Drama Academician วิชาการ K1-K5148 วิชาการวัฒนธรรม Cultural Affairs นักวิชาการวัฒนธรรม Cultural Officer วิชาการ K1-K4149 วิชาการศาสนา Religion Affairs นักวิชาการศาสนา Religions Affairs Technical Officer วิชาการ K1-K4150 วิชาการศึกษา Education นักวิชาการศึกษา Educator วิชาการ K1-K5151 วิชาการศึกษาพิเศษ Special Education นักวิชาการศึกษาพิเศษ Special Educator วิชาการ K1-K4152 วิชาการสิ่งแวดลอม Environment นักวิชาการสิ่งแวดลอม Environmentalist วิชาการ K1-K4153 วิชาการอบรมและฝกวิชาชีพ Vocational Training นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพ Vocational Training Technical Officer วิชาการ K1-K3154 วิทยาจารย Instructor วิทยาจารย Instructor วิชาการ K1-K3155 สังคมสงเคราะห Social Work นักสังคมสงเคราะห Social Worker วิชาการ K1-K4156 อักษรศาสตร Literature Arts นักอักษรศาสตร Literature Arts Official วิชาการ K1-K5
 10. 10. 9ลําดับ ชื่อสายงาน Classification Name ชื่อตําแหนงในสายงาน Classification Title ประเภท Category & Level ตําแหนงประเภททั่วไป กลุมอาชีพ 1 กลุมอาชีพบริหาร อํานวยการ ธุรการ งานสถิติ งานนิติการ งานการทูต และตางประเทศ157 ปฏิบัติงานธุรการ General Service Operation เจาพนักงานธุรการ General Service Officer หรือ Office Clerk ทั่วไป O1-O3158 ปฏิบัติงานพัสดุ Supply Operation เจาพนักงานพัสดุ Supply Officer ทั่วไป O1-O3159 ปฏิบัติงานราชทัณฑ Correctional Operation เจาพนักงานราชทัณฑ Correctional Officer ทั่วไป O1-O3160 ปฏิบัติงานเวชสถิติ Medical Statistics Operation เจาพนักงานเวชสถิติ Medical Statistics Technician ทั่วไป O1-O3161 ปฏิบัติงานสถิติ Statistical Operation เจาพนักงานสถิติ Statistical Officer ทั่วไป O1-O3162 ปฏิบัติงานอาลักษณ Scribe Operation เจาพนักงานอาลักษณ Assistant Scribe Officer ทั่วไป O1-O2163 ประสานงานปกครอง Governing Operation เจาหนาที่ปกครอง Assistant Governing Officer ทั่วไป O1-O2164 ปฏิบัติงานสงเสริมการ Local Government Contribution เจาพนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น Local Government Contribution Officer ทั่วไป O1-O2 ปกครองทองถิ่น** กลุมอาชีพ 2 กลุมอาชีพการคลัง การเศรษฐกิจ การพาณิชย และอุตสาหกรรม165 ปฏิบัติงานการพาณิชย Trade Operation เจาพนักงานการพาณิชย Trade Personnel ทั่วไป O1-O3166 ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting เจาพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer ทั่วไป O1-O3 Operation167 ปฏิบัติงานคลัง Fiscal Operation เจาพนักงานการคลัง Fiscal Officer ทั่วไป O1-O3168 ปฏิบัติงานชั่งตวงวัด Weights and Measures เจาพนักงานชั่งตวงวัด Weights and Measures Officer ทั่วไป O1-O3 Operation169 ปฏิบัติงานดูเงิน Money Check Operation เจาพนักงานดูเงิน Money Checker ทั่วไป O1-O3170 ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี Auditing Operation เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี Auditing Officer ทั่วไป O1-O3171 ปฏิบัติงานทรัพยากรธรณี Mineral Resources Operation เจาพนักงานทรัพยากรธรณี Mineral Resources Officer ทั่วไป O1-O3172 ปฏิบัติงานศุลกากร Customs Operation เจาพนักงานศุลกากร Customs Officer ทั่วไป O1-O3
 11. 11. 10ลําดับ ชื่อสายงาน Classification Name ชื่อตําแหนงในสายงาน Classification Title ประเภท Category & Level173 ปฏิบัติงานสงเสริมสหกรณ Cooperative Promotion เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ Cooperative Promotion Officer ทั่วไป O1-O3 Operation174 ปฏิบัติงานสงเสริม Industrial Promotion Operation เจาพนักงานสงเสริมอุตสาหกรรม Industrial Promotion Officer ทั่วไป O1-O3 อุตสาหกรรม175 ปฏิบัติงานสรรพสามิต Excise Operation เจาพนักงานสรรพสามิต Excise Officer ทั่วไป O1-O3176 ปฏิบัติงานสรรพากร Revenue Operation เจาพนักงานสรรพากร Revenue Officer ทั่วไป O1-O3 กลุมอาชีพ 3 กลุมอาชีพคมนาคม ขนสง และติดตอสื่อสาร177 ปฏิบัติงานการขาว Intelligence Operation เจาพนักงานการขาว Assistant Intelligence Officer ทั่วไป O1-O2178 ปฏิบัติงานขนสง Transportation Operation เจาพนักงานขนสง Transport Officer ทั่วไป O1-O3179 ปฏิบัติงานเดินเรือ Navigation Operation เจาพนักงานเดินเรือ Navigation Officer ทั่วไป O1-O2180 ปฏิบัติงานเผยแพร Public Relations and เจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธ Assistant Public Relations Officer ทั่วไป O1-O3 ประชาสัมพันธ Dissemination Operation181 ปฏิบัติงานสื่อสาร Telecommunications Operation เจาพนักงานสื่อสาร Telecommunications Officer ทั่วไป O1-O3182 ปฏิบัติงานสื่อสารการบิน Aviation Communication เจาพนักงานสื่อสารการบิน Aviation Communication Officer ทั่วไป O1-O2 Operation183 ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา Audio-Visual Operation เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา Audio-Visual Officer ทั่วไป O1-O3184 ประกาศและรายงานขาว Announcing and Reporting ผูประกาศและรายงานขาว Announcer and Reporter ทั่วไป O1-O2 กลุมอาชีพ 4 กลุมอาชีพเกษตรกรรม185 ปฏิบัติงานการเกษตร Agricultural Operation เจาพนักงานการเกษตร Agricultural Officer ทั่วไป O1-O3186 ปฏิบัติงานเคหกิจการเกษตร Home Economics Operation เจาพนักงานเคหกิจการเกษตร Home Economics Officer ทั่วไป O1-O3187 ปฏิบัติงานชางชลประทาน Irrigation Operation นายชางชลประทาน Irrigation Technician ทั่วไป O1-O3188 ปฏิบัติงานประมง Fishery Operation เจาพนักงานประมง Fishery Officer ทั่วไป O1-O3189 ปฏิบัติงานปาไม Forestry Operation เจาพนักงานปาไม Forestry Officer ทั่วไป O1-O3190 ปฏิบัติงานสัตวบาล Animal Husbandry Operation เจาพนักงานสัตวบาล Animal Husbandry Officer ทั่วไป O1-O3
 12. 12. 11ลําดั ชื่อสายงาน Classification Name ชื่อตําแหนงในสายงาน Classification Title ประเภท Category & บ Level กลุมอาชีพ 5 กลุมอาชีพวิทยาศาสตร191 ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร Scientific Operation เจาพนักงานวิทยาศาสตร Scientific Officer ทั่วไป O1-O3192 ปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยา Meteorological Operation เจาพนักงานอุตุนิยมวิทยา Meteorological Officer ทั่วไป O1-O3193 ปฏิบัติงานอุทกวิทยา Hydrological Operation เจาพนักงานอุทกวิทยา Hydrological Officer ทั่วไป O1-O3 กลุมอาชีพ 6 กลุมอาชีพแพทย พยาบาล และสาธารณสุข194 ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข Dental Health Operation เจาพนักงานทันตสาธารณสุข Dental Assistant ทั่วไป O1-O2195 ปฏิบัติงานเภสัชกรรม Pharmaceutical Operation เจาพนักงานเภสัชกรรม Pharmaceutical Assistant หรือ ทั่วไป O1-O2 Pharmacy Technician196 ปฏิบัติงานโภชนาการ Nutrition Operation โภชนากร Nutrition Officer ทั่วไป O1-O3197 ปฏิบัติงานรังสีการแพทย Medical Radiology Operation เจาพนักงานรังสีการแพทย Radiographer Technician ทั่วไป O1-O2198 ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร Medical Technology Assistant เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย Medical Technician Assistant หรือ Medical ทั่วไป O1-O2 การแพทย Science Technician199 ปฏิบัติงานเวชกรรมฟนฟู Rehabilitation Medical Operation เจาพนักงานเวชกรรมฟนฟู Rehabilitation Medical Technician ทั่วไป O1-O2200 ปฏิบัติงานสาธารณสุข Public Health Operation เจาพนักงานสาธารณสุข Public Health Officer ทั่วไป O1-O3201 ปฏิบัติงานอาชีวบําบัด Vocational Therapy Operation เจาพนักงานอาชีวบําบัด Vocational Therapy Technician ทั่วไป O1-O2202 พยาบาลเทคนิค Technical Nursing พยาบาลเทคนิค Technical Nurse ทั่วไป O1-O2203 สัตวแพทย Veterinary Officer สัตวแพทย Veterinary Officer ทั่วไป O1-O3 กลุมอาชีพ 7 กลุมอาชีพวิศวกรรม สถาปตยกรรม และชางเทคนิคตาง ๆ204 ชางอาภรณ Costumer ชางอาภรณ Costumer ทั่วไป O1-O2205 ปฏิบัติงานชางพิมพ Printing Operation นายชางพิมพ Printer ทั่วไป O1-O3206 ปฏิบัติงานชางศิลป Graphic Design Operation นายชางศิลป Graphic Designer ทั่วไป O1-O2207 ปฏิบัติงานชางศิลปกรรม Art Design นายชางศิลปกรรม Art Technician ทั่วไป O1-O4208 ปฏิบัติงานชางหลอ Foundry นายชางหลอ Founder ทั่วไป O1-O2209 ปฏิบัติงานกายอุปกรณ Prosthetic and Orthotic Operation ชางกายอุปกรณ Prosthetic and Orthotic Technician ทั่วไป O1-O2
 13. 13. 12ลําดับ ชื่อสายงาน Classification Name ชื่อตําแหนงในสายงาน Classification Title ประเภท Category & Level210 ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร Computer Operation เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร Computer Operator ทั่วไป O1-O3211 ปฏิบัติงานชางขุดลอก Dredging Operation นายชางขุดลอก Dredging Technician ทั่วไป O1-O3212 ปฏิบัติงานชางเขียนแบบ Draftsman Operation นายชางเขียนแบบ Draftsman ทั่วไป O1-O3213 ปฏิบัติงานชางเครื่องกล Mechanical Operation นายชางเครื่องกล Mechanic ทั่วไป O1-O3214 ปฏิบัติงานชางตรวจสภาพรถ Vehicle Inspection Operation นายชางตรวจสภาพรถ Vehicle Inspector ทั่วไป O1-O3215 ปฏิบัติงานชางทันตกรรม Dental Operation ชางทันตกรรม Dental Technician ทั่วไป O1-O2216 ปฏิบัติงานชางเทคนิค Technician Operation นายชางเทคนิค Technician ทั่วไป O1-O3217 ปฏิบัติงานชางไฟฟา Electrical Operation นายชางไฟฟา Electrician ทั่วไป O1-O3218 ปฏิบัติงานชางภาพ Photography Operation นายชางภาพ Photographer ทั่วไป O1-O2219 ปฏิบัติงานชางโยธา Civil Works Operation นายชางโยธา Civil Works Technician ทั่วไป O1-O3220 ปฏิบัติงานชางรังวัด Surveyor Operation นายชางรังวัด Surveyor ทั่วไป O1-O3221 ปฏิบัติงานชางโลหะ Metal Work Operation นายชางโลหะ Metal Work Technician ทั่วไป O1-O3222 ปฏิบัติงานชางสํารวจ Survey Operation นายชางสํารวจ Surveyor ทั่วไป O1-O3223 ปฏิบัติงานชางเหมืองแร Mining Operation นายชางเหมืองแร Mining Technician ทั่วไป O1-O2224 ปฏิบัติงานชางออกแบบเรือ Ship Design Operation นายชางออกแบบเรือ Ship Design Technician ทั่วไป O1-O3225 ปฏิบัติงานชางอากาศยาน Aeronautical Mechanical นายชางอากาศยาน Aeronautical Mechanic ทั่วไป O1-O2 Operation226 ปฏิบัติงานตรวจโรงงาน Factory Inspection Operation เจาพนักงานตรวจโรงงาน Factory Inspection Officer ทั่วไป O1-O2227 ปฏิบัติงานลิขิต Calligraphy Operation เจาพนักงานลิขิต Calligrapher ทั่วไป O1-O2228 ปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ Industrial Products Design เจาพนักงานออกแบบผลิตภัณฑ Industrial Products Designing Officer ทั่วไป O1-O3 Operation
 14. 14. 13ลําดับ ชื่อสายงาน Classification Name ชื่อตําแหนงในสายงาน Classification Title ประเภท Category & Level กลุมอาชีพ 8 กลุมอาชีพการศึกษา ศิลปะ สังคม และการพัฒนาชุมชน229 ครูการศึกษาพิเศษ Special Education Teacher ครูการศึกษาพิเศษ Special Education Teacher ทั่วไป O1-O2230 คีตศิลป Singing คีตศิลปน Singer ทั่วไป O1-O4231 ปฏิบัติงานที่ดิน Land Operation เจาพนักงานที่ดิน Land Officer ทั่วไป O1-O3232 ดุริยางคศิลป Music ดุริยางคศิลปน Musician ทั่วไป O1-O4233 นาฏศิลป Dance นาฏศิลปน Dancer ทั่วไป O1-O4234 ปฏิบัติงานการศาสนา Religions Affairs Operation เจาพนักงานการศาสนา Religions Affairs Officer ทั่วไป O1-O3235 ปฏิบัติงานชวยนักจดหมายเหตุ Archives Operation เจาพนักงานจดหมายเหตุ Assistant Archivist ทั่วไป O1-O2236 ปฏิบัติงานประเมินราคา Property Valuation Operation เจาพนักงานประเมินราคาทรัพยสิน Assistant Property Valuer ทั่วไป O1-O3 ทรัพยสิน237 ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน Community Development เจาพนักงานพัฒนาชุมชน Community Development Officer ทั่วไป O1-O3 Operation238 ปฏิบัติงานพัฒนาฝมือแรงงาน Skill Development Operation เจาพนักงานพัฒนาฝมือแรงงาน Skill Development Officer ทั่วไป O1-O3239 ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม Social Development Operation เจาพนักงานพัฒนาสังคม Social Development Officer ทั่วไป O1-O2240 ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ Museum Operation เจาพนักงานพิพิธภัณฑ Museum Officer ทั่วไป O1-O2241 ปฏิบัติงานแรงงาน Labour Operation เจาพนักงานแรงงาน Labour Officer ทั่วไป O1-O3242 ปฏิบัติงานวัฒนธรรม Cultural Affairs Operation เจาพนักงานวัฒนธรรม Cultural Affairs Operator ทั่วไป O1-O2243 ปฏิบัติงานหองสมุด Library Service เจาพนักงานหองสมุด Library Service Officer ทั่วไป O1-O2244 ปฏิบัติงานอบรมและฝก Vocational Training Operation เจาพนักงานอบรมและฝกวิชาชีพ Vocational Training Officer ทั่วไป O1-O3 วิชาชีพ245 อนุศาสน Chaplain อนุศาสนาจารย Chaplain ทั่วไป O1-O3
 15. 15. 14 ประเภทตําแหนง (Position Category)1. ตําแหนงประเภทบริหาร (Executive Positions) (S) 3. ตําแหนงประเภทวิชาการ (Knowledge Worker Positions) (K) 4. ตําแหนงประเภททั่วไป (General Positions) (O) ก. ระดับตน (Primary Level) (S1) ก. ระดับปฏิบัติการ (Practitioner Level) (K1) ก. ระดับปฏิบัติงาน (Operational Level) (O1) ข. ระดับสูง (Higher Level) (S2) ข. ระดับชํานาญการ (Professional Level) (K2) ข. ระดับชํานาญงาน (Experienced Level) (O2)2. ตําแหนงประเภทอํานวยการ (Managerial Positions) (M) ค. ระดับชํานาญการพิเศษ (Senior Professional Level) (K3) ค. ระดับอาวุโส (Senior Level) (O3) ก. ระดับตน (Primary Level) (M1) ง. ระดับเชี่ยวชาญ (Expert Level) (K4) ง. ระดับทักษะพิเศษ (Highly Skilled Level) (O4) ข. ระดับสูง (Higher Level) (M2) จ. ระดับทรงคุณวุฒิ (Advisory Level) (K5) รูปแบบการใชชื่อตําแหนงในสายงานคูกับระดับตําแหนงในแตละประเภทตําแหนง (ภาษาอังกฤษ)ตัวอยาง ตําแหนงประเภทบริหาร (Executive Positions) ตัวอยาง ตําแหนงประเภทอํานวยการ (Managerial Positions) ผูอํานวยการตน Director, Primary Level นักบริหารตน Executive, Primary Level ผูอํานวยการสูง Director, Higher Level นักบริหารสูง Executive, Higher Level ผูอํานวยการเฉพาะดาน (ระบุชื่อสายงาน) ตน Director (Classification Name), Primary Level เชน ผูอํานวยการเฉพาะดาน (แพทย) ตน Director (Physician), Primary Level ผูอํานวยการเฉพาะดาน (ระบุชื่อสายงาน) สูง Director (Classification Name), Higher Level เชน ผูอํานวยการเฉพาะดาน (แพทย) สูง Director (Physician), Higher Levelตัวอยาง ตําแหนงประเภทวิชาการ (Knowledge Worker Positions) ตัวอยาง ตําแหนงประเภททั่วไป (General Positions) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ Human Resource Officer, Practitioner Level นาฏศิลปนปฏิบัติงาน Dancer, Operational Level นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ Human Resource Officer, Professional Level นาฏศิลปนชํานาญงาน Dancer, Experienced Level นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ Human Resource Officer, Senior Professional Level นาฏศิลปนอาวุโส Dancer, Senior Level นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ Human Resource Officer, Expert Level นาฏศิลปนทักษะพิเศษ Dancer, Highly Skilled Level นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ Human Resource Officer, Advisory Level

×