Your SlideShare is downloading. ×
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 20041vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 20042vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 20043vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 20044vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 20045vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 20046vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 20047vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 20048vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 20049vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200410vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200411vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200412vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200413vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200414vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200415vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200416vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200417vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200418vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200419vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200420vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200421vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200422vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200423vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200424vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200425vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200426vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200427vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200428vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200429vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200430vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200431vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200432vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200433vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200434vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200435vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200436vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200437vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200438vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MA...
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Vạn lưu quy tông
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Vạn lưu quy tông

94

Published on

Published in: Education, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
94
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Vạn lưu quy tông"

 1. 1. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 20041vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGHoài Thöù NhaátTHAÀN MOÂNí ñaïo ñoät ngoät chaám döùt. Thay vaøo ñoù loøng bí ñaïo môû roäng ra thaønh moätthaïch thaát aâm u traàm laëng.Vôùi saéc maët ngöng ñoïng nhö moïi ngöôøi vò tröôûng laõo cao nieân nhaát trong Tamlaõo chôït tieán nhanh ñeán phía taû cuûa thaïch thaát.Laõo xoác roäng höõu thuû aùp vaøo vaùch ñaù ñuùng vaøo vò trí maø ôû ñoù ñaõ löu saün moätdaáu chöôûng tay to baèng daáu tay moät ngöôøi bình thöôøng. Vaø khoâng hieåu ñaõ coù ôûvaùch ñaù töø bao giôø.Höõu thuû sau khi loït thoûm vaøo daáu chöôûng tay coù saün, vò tröôûng laõo doàn löïcñeán ñoä dieän maïo boãng ñoû gay, ñoàng thôøi toaøn thaân cuõng rung leân baàn baät.Khi toaøn boä chaân nguyeân noäi löïc ñaõ vaän duïng ñeán toät ñoä, baàu khoâng khí traàmlaéng vaø ngöng ñoïng ñang ngöï trò ÔÛ gian thaïch thaát vuït bò phaù vôõ do tieáng theùt cuûavò tröôûng laõo boãng vang leân:– Khai!Ngay khi tieáng theùt vang leân neáu ai ai cuõng giöõ nguyeân saéc maët ngöng ñoïngkhoâng heà thay ñoåi cho duø caûnh quang tröôùc maët ñang coù daáu hieäu chuyeån ñoåi thìgaõ nho sinh duy nhaát coù maët ôû ñaây phaûi thaát thaàn ra maët vaø cöù troá maét nhìn vaøonhöõng chuyeån bieán nhöõng töôûng khoâng theå naøo coù ñöôïc nhöng vaãn cöù dieãn ra.Gaõ caøng nhìn caøng kinh ngaïc, caøng hoang mang. Vaø sau cuøng gaõ phaûi ngöôõngmoä khi nhaän thaáy vaùch ñaù maø vò tröôûng laõo vöøa aùp tay vaøo ñang töø töø phaân khai,dòch chuyeån veà hai phía, ñeå loä ra moät thoâng ñaïo bí aån khaùc naèm ngay sau vaùch ñaùkia.Vaùch ñaù dòch chuyeån khoâng moät tieáng ñoäng. Coù chaêng chæ laø nhöõng tieáng raøoraøo nho nhoû cho thaáy vaùch ñaù vì quaù laâu khoâng coù dòp khai thoâng khieán lôùp caùt buïithôøi gian thöôøng vaãn toàn ñoïng ôû döôùi chaân vaùch ñaù, giôø do vaùch ñaù dòch chuyeån,lôùp caùt buïi ñoù bò vaùch ñaù naëng neà nghieàn naùt.Vaùch ñaù ngöøng dòch chuyeån, nhöõng aâm thanh raøo raøo cuõng bieán maát, vò tröôûnglaõo cao nieân ñeán luùc naøy môùi luøi laïi, döùng caïnh hai vò tröôûng laõo coøn laïi, hôïp thaønhtam laõo.Hai vò tröôûng laõo kia voán ñöùng ôû hai beân vò tröôûng laõo noï, moät ngöôøi moät beânhöõu moät ngöôøi beân taû, caû hai nheï nhaøng aùp moãi ngöôøi moät tay vaøo haäu taâm vòtröôûng laõo cao nieân.Cöù theá tam laõo ñöùng thaønh haøng ngang cuøng cuùi ñaàu höôùng vaøo moät myõ phuïB
 2. 2. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 20042vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGtrung nieân – laø nhaân vaät duy nhaát ôû ñaây luoân che kín dieän maïo baèng moät lôùp samoûng.Caû tam laõo cuøng phaùt thoaïi:– Thaàn Ñaøn ñaõ khai thoâng. Kính thænh moân chuû nhaäp ñaøn.Myõ phuï trung nieân gaät ñaàu, nhö ñaõ bieát phaûi laøm gì, nhö chæ chôø Tam Laõotheo ñuùng nghi leã noùi lôøi kính thænh nhö theá.Sau ñoù, myõ phuï trung nieân ñöa maét nhìn gaõ nho sinh:– Ngoaøi Baïch Quan Nhaät, taát caû haõy löu laïi chôø ta.Vaø myõ phuï trung nieân ung dung tieán thaúng vaøo thoâng ñaïo bí aån.Gaõ nho sinh Baïch Quan Nhaät thoaùng boái roái.Chôït ôû phía sau gaõ coù tieáng nhaéc kheõ:– Thieáu hieäp vaøo ñi. Ñaõ ñeán phaàn thieáu hieäp phaûi laäp troïng theä tröôùc linh vò toåsö baûn moân roài.Gaõ quay laïi, coá naën ra nuï cöôøi caûm kích cho duø raát göôïng gaïo:– Ña taï thaát chuyeân söù chæ ñieåm. Sau naøy khi voõ coâng töïu thaønh, moái gia thuøñöôïc baùo phuïc Baïch Quan Nhaät quyeát khoâng queân ñaïi aân cuûa thaát chuyeân söù.Nhaân vaät ñöôïc goïi laø chuyeân söù chôït toû veû khaån tröông:– Haõy khoan noùi ñeán ñaïi aân, chæ caàn thieáu hieäp ñöøng queân nhöõng gì ñaõ höùavôùi ta, ñöøng toû ra nhaùt ñaûm tröôùc höõu söï, giuùp boån moân thöïc hieän hoaøi baõo sau bamöôi naêm chôø ñôïi, chính boån moân môùi phaûi caûm kích thieáu hieäp.Ñeå chöùng toû baûn thaân seõ khoâng bò nhaùt ñaûm, Baïch Quan Nhaät vuït hít moät hôithaät daøi.Ñuùng luùc naøy, vò tröôûng laõo cao nieân boãng leân tieáng baèng gioïng noùi khoânghieåu sao ñaõ trôû neân khaøn ñi.– Ñöøng ñeå phí thôøi gian nöõa, Baïch thieáu hieäp xin nhaäp ñaøn cho.Nhueä khí cuûa gaõ coù phaàn naøo vôi ñi khi nghe lôøi hoái thuùc naøy. Tuy vaäy gaõ vaãndòch chaân böôùc vaøo nôi maø laùt nöõa thoâi chæ coù gaõ vaø vò moân chuû Thaàn Moân.Thoâng ñaïo thaúng vaø daøi chöøng möôi möôøi laêm tröôïng.Cuõng nhö bí ñaïo luùc naõy ôû beân ngoaøi, thoâng ñaïo ñoät ngoät chaám döùt vaø cho gaõnhìn thaáy moät thaïch ñoäng vuït môû roäng vôùi moät khoaûng troøn saùng loä thieân ôû tít treâncao cho gaõ bieát raèng ñoù chæ laø ñuû laøm cho toaøn boä thaïch ñoäng thoâng thoaùng chöùkhoâng phaûi laø bí ñaïo maø theo ñoù xuaát hoaëc laø nhaäp vaøo Thaàn Ñaøn.Myõ phuï trung nieân ñaõ ñöùng laïi vaø chôø gaõ.Gaõ cuõng ñöùng laïi, Vaø ñeå giöõ leã gaõ döøng laïi ngay sau myõ phuï ñoä moät taàm tay.Gaõ naøo daùm ñöùng ngang haøng vôùi myõ phuï voán laø moân chuû Thaàn Ñaøn.
 3. 3. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 20043vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGHieåu yù gaõ, myõ phuï leân tieáng:– Phaøm nhöõng ai ñöôïc pheùp ñaët chaân vaøo Thaàn Ñaøn ñeàu ñöôïc ñoái xöû nganghaøng tröôùc linh vò toå sö. Thieáu hieäp chôù ngaàn ngaïi haõy tieán ñeán ñöùng ngay beân höõucuûa ta.Gaõ thôû daøi, toû yù bieát loãi:– Phaûi ñôïi moân chuû nhaéc nhôû, vaõn sinh thaät thaáy aùy naùy. Vì nhöõng chuyeännaøy vaõn sinh ñaõ ñöôïc thaát chuyeân söù chæ ñieåm caû roài.Ñôïi gaõ böôùc leân ngang haøng, myõ phuï trung nieân môùi tieáp tuïc leân tieáng:– Duø ñaõ ñöôïc chæ ñieåm töôøng taän töøng nghi tieát nhöng naøo coù ai vaãn ñuû bìnhtaâm ñeå thöïc hieän moät khi laâm vaøo tình caûnh quaù nghieâm troïng naøy?Ta hoaøn toaøn caûm thoâng vaø khoâng heà cheâ traùch thieáu hieäp.Gaõ hít vaøo moät hôi, coù caûm nhaän lôøi noùi cuûa myõ phuï laøm gaõ taêng theâm nhieàu,thaät nhieàu ñôûm löôïc.Nhôø ñoù gaõ chôït ñuû bình taâm ñeå cuøng myõ phuï ñoái ñaùp.Myõ phuï hoûi:– Tröôùc maët thieáu hieäp chính laø linh vò toå sö, thieáu hieäp haõy thaønh taâm ñaùp laïinhöõng lôøi ta saép hoûi. Thieáu hieäp hoaøn toaøn nguyeän yù gia nhaäp boån moân?Baïch Quan Nhaät ñaùp moät caùch nghieâm troïng:– Ñeå baùo phuïc gia thuø maø thuø nhaân laïi laø keû coù baûn laõnh tuyeät luaân, vaõn sinhbieát chæ coù Thaàn Moân môùi giuùp vaõn sinh hoaøn thaønh yù nguyeän. Do vaäy, Baïch QuanNhaät naøy toaøn taâm toaøn yù, nguyeän ñaàu nhaäp Thaàn Moân.Myõ phuï gaät ñaàu:– Vaø thieáu hieäp ñaõ ñöôïc bieát boån moân coù hai phöông caùch luyeän coâng, moätnhanh moät chaäm vaø moät ñaït möïc toái thöôïng thöøa trong khi moät kia chæ ñuû ñaøo taïothieáu hieäp thaønh baäc cao thuû ñaät nhaát löu?Baïch Quan Nhaät minh ñònh:– Veà ñieàu naøy, baåm moân chuû, vaõn sinh ñaõ minh baïch.Myõ phuï kheõ hít vaøo moät hôi:– Toát laém! Vôùi phöông caùch thöù nhaát neáu thieáu hieäp coù cô trí, coù ñôûm löôïc vaødo thieân yù an baøi, sôùm thì nöûa naêm, chaäm laø moät naêm thieáu hieäp seõ ñaït baûn laõnhtoäi thöôïng thöøa. Luùc ñoù, theo di yù cuûa toå sö vaø vaãn ñöôïc boån moân bao ñôøi nay tuaânthuû, thieáu hieäp nghieãm nhieân seõ laø moân chuû boån moân. Vaø khi ñaõ laø moân chuû khoângcaàn noùi coù leõ thieáu hieäp cuõng hieåu, ta ñöông nhieân seõ giao quyeàn chaáp chöôûng moânhoä cho thieáu hieäp. Khi ñoù, ta hoaøn toaøn khoâng coù tö caùch ñöùng ngang haøng vôùithieáu hieäp nhö baây giôø.Baïch Quan Nhaät nhuùn mình:
 4. 4. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 20044vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANG– Taâm nguyeän cuûa vaõn sinh chæ laø muoán baùo phuïc gia thuø. Sau khi ñaït taâmnguyeän thieån nghó, neáu vaõn sinh cöù laø thuoäc haï cho moân chuû nhö baây giôø thì hayhôn. Vaõn sinh ñaâu daùm nghó ñeán ngaøy chaáp chöôûng moân hoä?Töï khieâm laø ñieàu toát nhöng moät khi ñoù ñaõ laø nghieâm huaán cuûa toå sö.Khoâng moät ai trong chuùng ta ñöôïc quyeàn thay ñoåi. Huoáng chi...Myõ phuï ñoät nhieân buoâng löõng caâu noùi khieán Baïch Quan Nhaät lo ngaïi:– Sao ö moân chuû?Myõ phuï nghieâng nöûa maët, nhìn vaøo maét Baïch Quan Nhaät. Vaø khi myõ phuï leântieáng giaûi thích, Baïch Quan Nhaät coù caûm nhaän phía sau taám sa che kín maët kia, myõphuï ñang mæm cöôøi. Myõ phuï baûo:– Coù leõ ñeán luùc ta phaûi giaûi thích cho thieáu hieäp hieåu ñoâi chuùt aån tình veànhöõng vieäc coù lieân quan ñeán boån moân.Laïi hít moät hôi daøi, sau ñoù myõ phuï giaûi thích:– Ba möôi naêm tröôùc, moân chuû ñôøi thöù taùm cuûa boån moân ñaõ ñoät nhieân thaáttung. Vaø suoát thôøi gian ñoù boån moân khoâng ngöøng tieán haønh cuøng moät luùc hai vieächeä troïng quan heä ñeán söï toàn vong cuûa boån moân. Thöù nhaát, cho ngöôøi truy tìm tungtích cuûa moân chuû, vaø keát quaû cho ñeán giôø chæ vaãn laø söï tìm kieám voâ voïng.Ngöøng moät luùc, myõ phuï tieáp:– Thöù hai, tìm ngöôøi ñuû tö chaát ñaït ñuû moïi ñieàu kieän ñeå ñaët laøm moân chuû ñôøithöù chín cuûa boån moân. Keát quaû cöù ba naêm moät laàn vaø baây giôø ñeán löôït thieáu hieäplaø laàn thöù möôøi, chín laàn qua vaãn khoâng coù laàn naøo giuùp boån moân coù vò moân chuû keátruyeàn. Hoï ñeàu thaát baïi.Baïch Quan Nhaät hoang mang:– Chín nhaân vaät tröôùc vaõn sinh ñeàu keùm tö chaát?Myõ phuï laéc ñaàu:– Traùi laïi laø khaùc, hoï ñeàu coù tö chaát hôn ngöôøi.Vaäy ñieàu gì khieán hoï thaát baïi?Myõ phuï baûo:– Cuõng theo nghieâm huaán cuûa toå sö, coù luùc naøo ñoù vì nguyeân nhaân naøo ñoù xaûyra chuyeän cho moân chuû, toaøn theå moân nhaân ñeàu phaûi laäp töùc thoaùi aån giang hoà,khoâng ñöôïc xuaát ñaàu loä dieän. Vaø caám ñieàu ñoù chæ ñöôïc giaûi tröø neáu boån moân sauñoù laïi coù moät vò moân chuû ñích thöïc.Do ñoù ba möôi naêm qua chæ coù thaát vò chuyeân söù cuûa boån moân laø ñöôïc quyeànqua laïi treân giang hoà. Traùch nhieäm cuûa thaát vò chuyeân söù nhö ta ñaõ noùi luùc naõy, vìtheá khi hoï ñaõ tìm thaáy moät keû naøo ñoù coù ñuû tö chaát, nhö tröôøng hôïp cuûa thieáu hieäpbaây giôø chaúng haïn ngöôøi nhö thieáu hieäp naøo ai daùm baûo khoâng ñuû tö chaát?
 5. 5. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 20045vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGBaïch Quan Nhaät phoång muõi:– Moân Chuû quaù khen. Kyø thöïc cuõng laø do phuùc phaän, vaõn sinh môùi ñöôïc caûbaûy vò chuyeân söù laàn löôït chaám vaø chaáp thuaän.Myõ phuï kheõ laéc ñaàu:– Khoâng phaûi ta khen böøa ñaâu vì ñoù laø söï thaät. Vaû laïi chính nhôø söï löïa choïnnghieâm ngaët naøy, cho duø baûn moân khoâng bieát ñeán luùc naøo môùi coù cô hoäi taùi xuaátgiang hoà nhöng vôùi thöïc löïc hieän nay cuûa boån moân, baát kyø moân nhaân naøo cuõng laøbaäc kyø taøi, coù theå noùi ñoù laø thöïc löïc cöïc kyø tinh nhueä coù thöøa naêng löïc khuynh ñaûovoõ laâm. Chæ ñang tieác, cuõng do nghieâm huaán quaù khaét khe cuûa boån moân chæ coù theåxuaát hieän neáu thaät söï coù moät moân chuû.Baïch Quan nhaät mô hoà hieåu:– Noùi nhö vaäy, moân nhaân boån moân hieän giôø töø vò ñaïi tröôûng laõo cao nieân nhaátcho ñeán keû laàn ñaàu tieân gia nhaäp boån moân laø vaõn sinh, taát caû ñeàu ñöôïc tuyeån löïaba naêm moät laàn vaø moãi laàn chæ coù moät ngöôøi?– Khoâng sai. Ñaïi tröôûng laõo laø nhaân vaät ñöôïc tuyeån choïn caùch ñaây gaàn saùumöôi naêm ñoù laø luùc boån moân caàn tìm vò chöôûng moân nhaân ñôøi thöù baûy.Cuõng nhö vò tam tröôûng laõo sau ñoù, tam vò tröôûng laõo ñeàu khoâng ñaït yù nguyeän,thieáu moät chuùt may maén ñeå ñöôïc choïn laøm moân chuû, caû ba ñeàu tuaân phuïc trongcöông vò moân nhaân.Baïch Quan Nhaät thôû ra:– Nhöõng moân nhaân coøn laïi cuûa boån moân ñeàu nhö vaäy sao?Myõ phuï thôû ra:– Hoï cuõng theá, vaø caû ta cuõng keùm may maén nhö hoï.Baïch Nhaät Quan toû ra quan taâm:– Moân chuû ñöôïc choïn vaøo ñaây töø luùc naøo?Myõ phuï phì cöôøi:– Thieáu hieäp ñoaùn thöû xem?– Möôøi naêm?– Khoâng ít theá ñaâu.– Möôøi laêm naêm?Myõ phuï xua tay:– Ñeå thieáu hieäp deã ñoaùn ra coù leõ ta phaûi noùi theâm vaøi ñieàu nöõa. Vò moân chuûñôøi thöù baûy roát cuoäc ñöôïc choïn vaø ñaõ choïn caùch ñaây boán möôi taùm naêm.Sau ñuùng ba naêm taïi vò do moät chuùt sô suaát trong luùc luyeän coâng, vò moân chuûnaøy ñaõ vong maïng. Vaäy laø sau taùm laàn tuyeån ba naêm moät laàn, caùch ñaây boán möôi
 6. 6. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 20046vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGnaêm naêm, boån moân laïi phaûi boû coâng tìm vò moân chuû ñôøi thöù taùm.Sau ñoù cuõng may maén laø chæ sau naêm laàn tuyeån choïn, vò moân chuû thöù taùm ñaõxaùc laäp.Nhaúm tính theo lôøi myõ phuï noùi, Quan Nhaät vuït keâu leân:– Noùi nhö vaäy, vò moân chuû ñôøi thöù taùm ngay khi chaáp chöôûng moân hoä ñaõ thaáttung?Myõ phuï thoaùng laëng ngöôøi roài ñaùp:– Ñuùng vaäy, vaø neáu noùi cho thaät chính xaùc nhö ta coøn nhôù thì moân chuû ñôøi thöùtaùm chæ taïi vò voûn veïn ñuùng moät tuaàn traêng.– Moät tuaàn traêng? Chæ khoaûng ba möôi ngaøy? Chuyeän gì ñaõ xaûy ra khieán chovò moân chuû ñoù thaát tung?Myõ phuï baûo:– Neáu giaûi thích ñöôïc nguyeân do thì deã bieát bao. Raát tieác, ñoù vaãn chæ laø ñieàubí aån.Ñoaïn myõ phuï cöôøi:– Maø thoâi, haõy trôû laïi chuyeän luùc naõy thieáu hieäp khoâng caàn ñoaùn nöõa. ta laøngöôøi cuoái cuøng ñöôïc choïn cho laàn choïn moân chuû ñôøi thöù baûy.– Vaäy laø ñaõ boán möôi taùm naêm?– Sai roài. Ta laø ngöôøi cuoái cuøng trong nhöõng ngöôøi thaát baïi. Do ñoù ta ñöôïcchoïn caùch ñaây naêm möôi moät naêm. Sau ta, ba naêm sau ñoù, nghóa laø ñuùng vôùi veàtröôùc, vò moân chuû ñôøi thöù baûy môùi ñöôïc choïn.Baïch Quan Nhaät ngaån ngöôøi leân leân lieác nhìn voùc daùng haõy coøn thon thaû cuûamyõ phuï, nhaát laø maùi toùc vaãn coøn oùng möôït maø cuûa myõ phuï. Sau ñoù, Baïch QuanNhaät laép baép:– Hoùa ra.. hoùa ra nieân kyû cuûa moân chuû laø...laø...Myõ phuï gaät ñaàu:– Ngoaøi luïc tuaàn roài, vaø thieáu hieäp seõ heát kinh ngaïc neáu bieát ta nhôø kyõ thuaättruï nhan môùi vöôït thaéng söï taøn phaù cuûa thôøi gian. Vaø cuõng nhôø kyõ thuaät naøy, nhôøvoõ coâng cuûa ta nhænh hôn moät chuùt so vôùi ba vò tröôûng laõo neân ba möôi naêm quacoâng theâm möôøi laêm naêm tröôùc ñoù daønh cho vieäc tuyeån choïn moân chuû ñôøi thöù taùm,ta luoân ñöôïc choïn laø ngöôøi taïm thôøi thay quyeàn chaáp chöôûng moân hoä.Ngöøng lôøi moät luùc, sau ñoù myõ phuï chôït thôû ra:– Khoâng phaûi ngaãu nhieân ta ñeà caäp chuyeän ta cho thieáu hieäp nghe. Kyø thöïc, tameät moûi laém roài cho vieäc chôø ñôïi moät moân chuû ñích thöïc. Vaø neáu laàn naøy thieáuhieäp laø nhaân vaät thöø möôøi ñöôïc choïn, giaû nhö thieáu hieäp coù phuùc phaän hôn ngöôøivöôït qua ñöôïc Phong Thaàn Lieân Hoaøn Ñoäng, trôû thaønh moân chuû ñôøi thöù chín cuûa
 7. 7. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 20047vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGboån moân, ta seõ laø ngöôøi sung söôùng nhaát khi giao quyeàn chaáp chöôûng Thaàm Moâncho thieáu hieäp.Baïch Quan Nhaät öu tö:– Ñeå giuùp moân chuû truùt boû gaùnh naëng nhaát laø qua thôøi gian quaù daøi chæ laøngöôøi taïm thôøi chaáp chöôûng moân hoä, vaõn sinh naøo ngaïi ngaàn töø nan. Vaõn sinh chælo baûn thaân khoâng ñuû phuùc phaän khoâng ñuû tö caùch hoaëc tö chaát nhö moân chuû mongñôïi.Myõ phuï ñöa tay chæ veà phía tröôùc maët:– Phía sau Thaàn Ñaøn nôi ñaët linh vò toà sö laø loái vaøo duy nhaát, Phong ThaànLieân Hoaøn Ñoäng. Goïi laø Lieân Hoaøn Ñoäng vì trong ñoù coù taát caû chín thaïch ñoäng,tuaàn töï goïi laø ñeä nhaát, ñeä nhò, ñeán ñeä cöûu ñoäng. Muoán vaøo ñeä nhaát ñoäng phaûi quañeä nhaát quan. Ñaây laø quan aûi caàn thieát ñeå kieåm nghieäm ñôûm löôïc cuûa nhaân vaät saépñöôïc choïn laøm moân chuû. Quan aûi ñoù seõ nhö theá naøo, luùc vaøo ñoù thieáu hieäp seõ töïbieát. Tuaàn töï nhö theá thieáu hieäp seõ tieáp nhaân sôû hoïc cuûa boån moân ôû töøng thaïchñoäng. Vaø vöôït qua ñoäng thöù nhaát thieáu hieäp môùi ñuû baûn lónh vaøo ñoäng thöù hai,töông töï nhö vaäy cho ñeán heát. Vaø heã ai qua ñöôïc ñeä cöûu ñoäng seõ nghieãm nhieân laømoân chuû boån moân vaø ñöôïc moân nhaân boån moân nghinh ñoùn ôû ngay Thaàn Ñaøn naøy.Baïch Quan Nhaät baät hoû i:– Coøn nhö khoâng vöôït qua ñeä cöûu ñoäng!Baèng aùnh maét thaãn thôø myõ phuï ñaùp:– Ngoaïi tröø loái xuaát ñoäng ôû ñeä cöûu ñoäng laø ñöa ñeán Thaàn Ñaøn naøy, taùm ñoängcoøn laïi seõ ñöa thieáu hieäp ñeán caùc vò theá khaùc nhau trong boån moân. ÔÛ ñeä nhaát ñoäng,loái xuaát ñoäng laø ñeä cöûu phaân ñaøn. Neáu thieáu hieäp vì lyù do gì ñoù buoäc phaûi xuaátñoäng ôû ngay quan aûi thöù nhaát, thieáu hieäp seõ maõi maõi laø moân nhaân baäc thöù chín, laøbaäc thaáp nhaát ôû boån moân. Ngöôïc laïi neáu thieáu hieäp xuaát ñoäng ôû ñeä cöûu ñoäng ta noùiroài thieáu hieäp seõ laø moân chuû.– Nhö baûn thaân moân chuû luùc tröôùc moân chuû ñaõ qua bao nhieâu aûi?– Baûy. Ta xuaát ñoäng ngang baèng vôùi tam laõo hieän giôø.– Vaäy chöa coù ai qua ñöôïc taùm quan aûi?– Coù, vaø vì ngöôøi ñoù laïi tieáp tuïc qua quan aûi thöù chín neân töø bao ñôøi nay chæcoù ngöôøi qua ñuû chín quan aûi neân ñöôïc laøm moân chuû. Khoâng coù ai chæ qua môùi taùmquan aûi ñaõ quay laïi.– Vaäy giaû nhö vaõn sinh chæ qua moät hoaëc laø hai aûi ñaàu...Myõ phuï ngaét lôøi:– Thieáu hieäp seõ nhö moïi ngöôøi, seõ vónh vieãn löu laïi ñaây, khoâng ñöôïc xuaát ñaàuloä dieän cho ñeán khi töï hoaøn thieän voõ coâng coù baûn lónh ngang baèng ngöôøi ñaõ quanaêm quan aûi.
 8. 8. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 20048vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGBaïch Quan Nhaät lo ngaïi:– Nhö vaäy chæ khi naøo vaõn sinh coù baûn lónh ngang baèng vôùi ngöôøi ñaõ vöôït quanaêm quan aûi môùi coù theå xuaát giang hoà vaø tìm thuø nhaân traû thuø?– Ñuùng vaäy. Vaø ñoù chính laø ñoäng löïc thoâi thuùc thieáu hieäp phaûi coá gaéng baèngmoïi giaù ñeå vöôït qua chí ít laø naêm aûi. Nhöng cuõng phaûi noùi theâm...Baïch Quan Nhaät noân noùng:–Vaõn sinh hieåu roài. Ñieàu moân chuû muoán noùi theâm laø boån moân caàn phaûi coùmoân chuû? Bôûi neáu khoâng coù moân chuû, vaõn sinh duø vöôït qua naêm hoaëc saùu aûi vaãnkhoâng ñöôïc pheùp xuaát hieän giang hoà?Myõ phuï thöøa nhaän:– Khoâng sai. Nghieâm leänh cuûa boån moân laø theá.Baïch Quan Nhaät chôït hít moät hôi thaät daøi noùi:– Ñöôïc vaõn sinh seõ taän taâm taän löïc cho vieäc naøy. Khoâng phaûi vì muoán ñöôïclaøm chöôûng moân nhaân maø laø khoâng theå ñeå thuø nhaân cöù ung dung töï do töï taïi dokhoâng coù ai tìm ñeán baùo thuø.Myõ phuï baûo:– Ñoù caøng laø ñoäng löïc giuùp nhieàu cho thieáu hieäp, coøn baây giôø tröôùc khi thieáuhieäp tieán vaøo Phong Thaàn Lieân Hoaøn Ñoäng ta cho raèng ñaõ ñeán luùc tieán haønh nghithöùc laäp theä, thieáu hieäp seõ chính thöùc laø moân nhaân boån moân...Nghi thöùc tieán haønh tröôùc linh vò toå sö, Baïch Quan Nhaät maõi maõi laø moân nhaânThaàn Moân soáng laø ngöôøi cuûa Thaàn Moân, cheát cho Thaàn Moân.Sau ñoù, baèng loái duy nhaát ôû phía sau Thaàn Ñaøn, Baïch Nhaät Quan daán böôùctieán vaøo Lieân Hoaøn Ñoäng...o O o
 9. 9. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 20049vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGHoài Thöù HaiVAÏN VAÄT QUY NGUYEÂNoï coù ba ngöôøi ñeàu vaän nho phuïc, ngöôøi coù nieân kyû ñoä töù tuaàn chôït nhìn vòvaên nhaân coù nieân kyû cao hôn ñoâi chuùt hoûi:– Nhò laõo gia tin chaéc y seõ ñeán?Vò vaên nhaân cao nieân gaät ñaàu:– Gia huynh duø sao cuõng coù moät thôøi nhaän laøm sö gia cho Haø Töû Kieân, coátnhuïc duy nhaát cuûa y. Hoâm nay laø troøn ba naêm sau ngaøy gia huynh ñoät töû, leã cuùngñaøn naøy leõ naøo y khoâng ñeán döï?Vaên nhaân coâng töû ngöôøi coù nieân kyû thaáp nhaát so vôùi hai vaên nhaân kia chôït leântieáng vôùi saéc maët caêm phaãn:– Nhò thuùc phuï vaø ñaïi cöûu ñaõ doø xeùt kyõ chöa? Song thaân cuûa haøi nhi laø do ñíchthaân hoï Haø haõm haïi?Nhò laõo gia gaät ñaàu:– Haøi töû chôù quaù lo laéng, thuùc phuï vaø Toân ñaïi cöûu cuûa chaùu sau ba naêm doøxeùt, döïa vaøo lôøi traên troái ngaén nguûi cuûa leänh toân, giôø ñaõ bieát chaéc chaén chính hoïHaø laø hung thuû saùt haïi thaân maãu cuûa haøi töû.Vò vaên nhaân kia chính laø ñaïi cöûu cuûa gaõ thieáu nieân noï giaûi thích theâm:– Tröôùc khi laâm chung, tuy leänh toân khoâng noùi roõ hung thuû laø Haø Töû Giang,thaân phuï cuûa Haø Töû Kieân, nhöng ngoaøi hoï Haø ra ñaâu coøn ai khaùc töøng ñöôïc leänhtoân coi laø thaân caän? Vaû laïi thi theå cuûa leänh toân laïi ñöôïc phaùt hieän ngay sau Haø giatrang, ñaïi cöûu nghó chæ coù hoï Haø laø keû ñaùng nghi.Huoáng chi, quanh nôi naøy traêm daëm chæ coù Haø Töû Giang laø nhaân vaät duy nhaátam hieåu veà voõ coâng, töøng quen bieát nhieàu nhaân vaät giang hoà trong Haéc ñaïo.Vaên nhaân coâng töû theâm phaãn noä:– Maïnh gia bao ñôøi chæ laø haïng vaên nhaân baïc nhöôïc, chöa töøng gaây thuø chuoácoaùn vôùi ai côù sao Haø Töû Giang ñang taâm saùt haïi?Nhò laõo gia thôû daøi – Haïng vaên nhaân nhö chuùng ta ñaâu theå hieåu noåi taâm ñòacuûa giôùi giang hoà?Chuùng ta chæ bieát nhö moïi ngöôøi raèng chæ caàn moät hieàm khích nhoû laø ñuû choboïn giang hoà taøn saùt laãn nhau vaø saün saøng vì theá maø gaây bao caûnh thöông taâm. Coønmuoán bieát nguyeân nhaân taïi sao Haø Töû Giang haï thuû, thuùc phuï nghæ, phaûi laø do HaøTöû Giang töï mieäng noùi ra.H
 10. 10. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200410vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGToân ñaïi cöûu taùn ñoàng:– Khoâng sai. Vaø ñoù chính laø keá maø chuùng ta ñònh thöïc hieän ngay hoâm nay,nhaân luùc Haø Töû Giang theo nghi leã phaûi ñeán ñaây thaáp vaøi neùn nhang cho vong hoànngöôøi ñaõ khuaát.Chôït ôû beân ngoaøi coù tieáng voïng vaøo:– Haø gia, thieáu gia Haø Töû Kieân ñeán.Nhò laõo gia voäi baûo vò coâng töû noï:– Haø Töû Kieân ñaõ ñeán nhaát ñònh phuï thaân y laø Haø Töû Giang cuõng seõ ñeán.Maïnh Ñaït Nhaân ngöôi mau laáy laïi veû maët bình thöôøng chôù quaù loä lieåu saéc thaùicaêm phaãn khieán chuùng sinh nghi.Ñoaïn quay qua Toân ñaïi cöûu nhò laõo gia baûo:– Phieàn Toân huynh thay moã, lo saép ñaët moïi chuyeän beân trong trang nhö chuùngta ñaõ baøn baïc. Ñöøng ñeå loä chuùt nghi vaán naøo maø hoûng vieäc.Hoï Toân tröôùc khi quay löng böôùc vaøo trong coøn quay laïi caên daën vò coâng töû hoïMaïnh:– Do vaãn mang tang phuïc, Maïnh nhi neáu khoâng daèn noåi loøng caêm phaãn thì cöùtheå hieän saéc maët traàm traàm. Hoï haø coù thaáy thì vaãn nghó laø do Maïnh nhi haõy coønñau loøng duø song thaân ñaõ maát caùch ñaây ba naêm.Maïnh Ñaït Nhaân loä veû caûm kích:– Ñeå baùo thuø cho song thaân phieàn ñaïi cöûu nhö theá naøy, haøi nhi thaät khoâng bieátphaûi noùi sao cho heát loøng caûm kích.Hoï Toân xua tay chaân vaãn thoaên thoaét böôùc ñi:– Ta giuùp Maïnh nhi cuõng laø töï giuùp ta. Naøo phaûi ta khoâng ñau loøng khi ñöôïctin tieåu muoäi cuûa ta, Maãu thaân cuûa Maïnh nhi ñoät nhieân meänh chung trong khi tuoåihaõy coøn xuaân saéc? Ñöøng bao giôø noùi vôùi ta hai chöõ caûm kích ñoù nöõa.Nhò laõo gia chôït duøng tay chænh qua y phuïc:– Ñuùng roài. Moïi vieäc cöù ñeå ta lo lieäu. Moái thuø cuûa Maïnh nhi taát seõ ñöôïc baùo.Ñuùng luùc naøy Haø Töû Kieân tuy cuõng baän nho phuïc nhöng daùng ñi nhanh nheïnvaø linh hoaït cuõng böôùc vaøo.Gaõ voøng tay thi leã khaép löôït:– Tieåu ñieät tham kieán Nhò sö thuùc vaø Maïnh hieàn huynh.Nhò laõo gia gaät ñaàu noùi nhanh, tröôùc khi Maïnh Ñaït Nhaân vì moái thuø ñang thaânñang haäm höïc nhìn Haø Töû Kieân chöïc phaùt taùc:– Leänh toân Haø laõo gia sao vaãn chöa ñeán?Haø Töû Kieân kheõ cuùi ñaàu:
 11. 11. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200411vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANG– Mong nhò sö thuùc löôïng thöù, gia phuï vì thaân theá baát oån neân hoâm nay seõkhoâng ñeán.Thoaùng giaät mình Nhò laõo gia sau ñoù traàm gioïng:– Khoâng theå nhö theá ñöôïc. Haø – Maïnh nhò gia baáy laâu nay vaãn laø baèng höõuthaâm tình, sau ba naêm cö tang, hoâm nay laø ñaïi leã cuùng ñaøn caàu sieâu laàn cuoái cho söphuï vaø sö maãu cuûa thieáu gia, leänh toân khoâng ñeán sao phaûi leã?Haø Töû Kieân cöôøi göôïng:– Gia phuï raát aùy naùy veà chuyeän naøy. Nghó laïi nhaát töï vi sö baùn töï vi sö, Maïnhsö phuï duø sao cuõng coù coâng khai taâm daïy doã ñieàu leã nghóa cho tieåu ñieät, gia phuï vìbaát oån neân khoâng ñeán quaû laø khoâng neân khoâng phaûi.Nhò laõo gia cöôøi laït:– Bieát laø khoâng neân khoâng phaûi, nhöng khoâng leõ chæ ñeán duøng moät cheùn röôïulaït leänh toân cuõng khoâng neå maët sao?Haø Töû Kieân cuùi thaáp ñaàu:– Mong nhò sö thuùc löôïng thöù. Nay tieåu ñieät ñöôïc leänh nghieâm ñöôøng thaymaët gia phuï chòu söï traùch phaït cuûa Maïnh gia.Nhò laõo gia baät cöôøi:– Thieáu gia ñöông noåi sao? Neáu vaäy thì ñöôïc! Maïnh nhi! Mau thaép höông choHaø thieáu gia.Bieát ñaõ ñeán luùc, Maïnh Ñaït Nhaân voäi che giaáu loøng caêm phaãn, thaép saün ba neùnnhang traàm vaø töï tay ñöa cho Haø Töû Kieân.Nhaän ba neùn höông, Haø Töû Kieân nhìn Maïnh Ñaït Nhaân lo laéng hoûi:– Maïnh hieàn huynh vaãn coøn ñau buoàn veà caùi cheát cuûa leänh toân vaø leänh ñöôøngö?Ñònh khoâng leân tieáng nhöng caâu hoûi cuûa Haø Töû Kieân ñaõ laøm moïi lôøi noùi cuûaMaïnh Ñaït Nhaân phaûi baät ra:– Haø Töû Kieân! Neáu laø ngöôi, neáu thaân phuï thaân maãu ngöôi baát ngôø ñoät töû,cheát khoâng minh baïch, lieäu naêm möôøi naêm sau ñoù ngöôi coù deã nguoâi ngoai haykhoâng?Nhò laõo gia chôït haéng gioïng:– Sao laïi theá, Maïnh nhi? Haø thieáu gia vaãn chöa thaép höông caùi cheát cuûa songthaân haøi töû lieäu coù lieân quan gì ñeán Haø thieáu gia, côù sao haøi töû ñònh truùt giaän leânñaàu Haø thieáu gia?Quay qua Haø Töû Kieân, nhò laõo gia coá giöõ veû töôi cöôøi:– Lôøi cuûa Maïnh nhi duø sao cuõng ñuùng, Haø thieáu gia xin ñöøng vì theá maø baäntaâm. Haõy mau thaép nhan tröôùc baøi vi cuûa nhò vò sö phuï sö maãu.
 12. 12. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200412vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGHaø Töû Kieân göôïng cöôøi noùi vôùi Maïnh Ñaït Nhaân:– Maïnh huynh hoûi raát phaûi. Neáu laø ñeä aét ñeä khoù loøng nguoâi ngoai.Roài ñöa maët nhìn baøi vò ñaët ngay tröôùc maët noùi:– Sö phuï, sö maãu! Ñeä töû ñaõ nguyeän vôùi loøng seõ coù ngaøy ñeä töû tìm ñöôïc minhsö ñeå luyeän voõ coâng. Khi ñoù, ñeä töû quyeát khoâng buoâng tha keû naøo ñaõ nhaãn taâm saùthaïi sö phuï sö maãu. ÔÛ choán tuyeàn ñaøo, lôøi cuûa ñeä töû mong ñöôïc sö phuï sö maãuchöùng giaùm.Y cuùi ñaàu haønh leã sau ñoù cuùi ñaàu caém ba neùn höông vaøo baùt höông tröôùc maët.Vaø khi y luøi veà, löng y suyùt chaïm phaûi ngöôøi vöøa baát ngôø ñöùng ngay phía sauy.Y quay laïi:– Laø Toân laõo baù? Laõo...Khoâng ñeå y noùi döùt lôøi, ñaïi cöûu hoï Toân cuûa Maïnh Ñaït Nhaân vuït trao cho ymoät cheùn röôïu:– Cheùn röôïu naøy hy voïng thieáu gia laàn cuoái duøng vôùi ngöôøi ñaõ khuaát?Nhaän cheùn röôïu khoâng hieåu sao thaàn saéc cuûa Haø Töû Kieân cöù taùi nhaït daàn:– Theo leõ ñöông nhieân tieåu ñieät phaûi duøng. Theá nhöng...Laõo Toân cöôøi thaønh tieáng:– Thieáu gia ñaõ chòu duøng laø toát roài. Môøi thieáu gia.Chaúng ñaén ño Haø Töû Kieân ngöûa coå noác caïn cheùn röôïu.Ngay sau ñoù laõo Toân laïi aán vaøo tay cuûa Haø Töû Kieân cheùn röôïu thöù hai:– Cheùn röôïu naøy laø thay cho leänh toân xin môøi Haø thieáu gia nhaän cho.Mieãn cöôõng Haø Töû Kieân phaûi nhaän.– Ñaõ coù lôøi gia phuï caên daën tieåu ñieät naøo daùm khöôùc töø?Y laïi ngöûa coå uoáng caïn.Ñaët vaøo tay y cheùn röôïu thöù ba laõo Toân baûo:– Vieäc leänh toân khoâng ñeán quaû laø ñaùng traùch cheùn naøy phaït...Bò men röôïu laøm cho ngaày ngaät, Haø Töû Kieân saûng khoaùi nhaän luoân cheùn röôïuthöù ba:– Tieåu ñieät ñaõ noùi roài. Maïnh gia coù phaït côõ naøo tieåu ñieät cuõng gaùnh chòuchaúng daùm töø nan.Vaø y laäp töùc uoáng caïn cheùn röôïu thöù ba.Xoaûng!Cheùn röôïu treân tay y boãng rôøi khoûi tay vaø rôi xuoáng neàn ñaù vôõ toang.
 13. 13. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200413vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGY chôït laûo ñaûo:– Sao laïi theá naøy? Côù sao...Laõo Toân cöôøi thaät to:– Neáu ta ñoaùn khoâng laàm thì theá naøo ngöôi cuõng ñöôïc phuï thaân ngöôi truyeàncho chuùt ít voõ coâng. Qua ñoù, khoâng leõ ngöôi khoâng bieát moät mình ngöôi vöøa uoángcaïn ba chung ñoäc töûu!Haø Töû Kieân khuîu daàn xuoáng:– Ñoäc töûu? Sao laõo muoán ñaàu ñoäc ta? Côù sao laõo nôõ loøng naøo ñoái xöû vôùi tanhö theá naøy? Ta... Höï...– Sao theá naøy Toân huynh? Phaûi chaêng Toân huynh duøng quaù lieàu? Nhôõ y cheátthaät thì sao?Laõo Toân ñaéc yù:– Khoâng theå naøo duøng quaù lieàu ñöôïc. Luùc ñöôïc giao ñoäc döôïc, moã cuõng giaûithích töôøng taän veà vieäc coù theå xaûy ra. Haø Töû Kieân ñaâu theå deã cheát nhö theá neáu ychöa coù cô hoäi thuù nhaän toäi loãi maø phuï töû y ñaõ gaây ra cho tieåu muoäi cuûa Toân moã?Maïnh Ñaït Nhaân vuït xaùm maët:– Nhöng ñaïi cöûu haõy xem kìa. Döôøng nhö Haø Töû Kieân ñaõ ngöøng thôû? Coù leõ yñaõ cheát thaät roài.Thieáu ñieàu muoán nhaûy döïng leân khi laõo Toân ñöa tay leân muõi Haø Töû Kieân:– Khoâng oån roài! Y ñaõ ngöøng thôû thaät roài. Sao laïi theá naøy? Ta ñaõ hoøa ñuùng moätphaàn ñoäc döôïc vaøo ba cheùn röôïu vaãn chöa duøng ñuùng moät phaàn cho phuï thaân cuûa ymaø? Hay laø y coù theå chaát khoâng ñuû khoûe nhö ta ñaõ nghó neân y khoâng...Chôït coù tieáng gaàm theùt töø phía ngoaøi vang vaøo:– Quaû nhieân Haø Töû Giang ta ñoaùn khoâng sai. Ñaâu phaûi Toân Baèng ngöôi caátcoâng laën loäi töø xa ñeán ñaây ñuùng ngaøy hoâm nay? Neáu Kieân nhi coù meänh heä gì. ToânBaèng ngöôi chôù coù traùch trôû maët gieát ngöôi ñeå baùo thuø cho Kieân nhi.Vuùt!Baèng moät böôùc nhaûy voït vöøa nhanh vöøa maïnh cuûa ngöôøi töøng luyeän qua coângphu, Haø Töû Giang phuï thaân cuûa Haø Töû Kieân ñaõ töø beân ngoaøi thaàn toác lao vaøo taänbeân trong.Laõo ngoài thuïp xuoáng nhanh nheïn xem qua maïch töôïng cho Haø Töû Kieân.Ñoaïn laõo traàm gioïng baûo Toân Baèng:– Giaûi döôïc ñaâu? Neáu ngöôi laäp töùc giao ra ta höùa seõ boû qua chuyeän naøy, chæxem ñaây laø ngoä nhaän ñaùng tieác, theá naøo?Toân Baèng kinh haõi luøi laïi:
 14. 14. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200414vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANG– Ta... laøm gì coù giaûi döôïc?Haø Töû Giang chôït ñöùng leân:– Chæ caàn xem qua ta cuõng bieát ñaây laø chaát ñoäc ngoâ coâng do boïn thuûy khaáuHoaøng Haø thöôøng söû duïng. Vaø chuùng luùc naøo cuõng mang saün thuoác giaûi beân ngöôøi.Theá naøo Toân Baèng ngöôi coù giao giaûi döôïc hay khoâng?Toân Baèng coá thu heát ñôûm löôïc ñeå ñöùng laïi:– Cho duø coù ta vaãn khoâng giao. Thöû hoûi, khoâng leõ ta khoâng baùo thuø cho ToânThuùy AÙi tieåu muoäi cuûa ta, ñaõ coá tình bò ngöôi saùt haïi cuøng luùc vôùi tröôïng phu laøMaïnh Ñaït Töû?Haø Töû Giang sa saàm neùt maët:– Sao ngöôi daùm baûo ta laø hung thuû saùt haïi Maïnh Ñaït Töû phu phuï? Döïa vaøoñaâu chöù?Toân Baèng hít moät hôi thaät daøi:– Döïa vaøo lôøi traên troái cuûa Maïnh Ñaït Töû. Chính y ñaõ noùi vôùi Maïnh laõo nhòmoät caâu maø ta nghó ñoù laø aùm chæ ngöôi.Haø Töû Giang cöôøi laïnh:– Ñoù laø caâu gì?Toân Baèng ñöa maét nhìn Nhò laõo gia:– Maïnh laõo nhò...Hieåu yù nhò laõo gia chaäm raõi buoâng lôøi:– Ñoù laø baèng höõu baát khaû vi baèng höõu...Haø Töû Giang cau maët:– Chæ döïa vaøo moät caâu noùi vu vô nhö theá sao Maïnh nhò huynh daùm nghó ñoù laølôøi ñeå aùm chæ Haø Töû Giang ta?Maïnh Ñaït Nhaân ñeán luùc naøy vuït heùt leân:– Laõo ñöøng giaû vôø khoâng hieåu! Töø bao laâu nay gia phuï naøo coù ai khaùc ngoaøilaõo laø baèng höõu? Ñaõ theá, nôi phaùt hieän thi theå gia phuï vaø gia maãu laïi ôû ngay phíasau Haø gia trang, khoâng phaûi laõo laø hung thuû thì laø ai vaøo ñaây?Haø Töû Giang vöøa laéc ñaàu vöøa nhìn vaøo maët töøng ngöôøi:– Vì theá, vì nghi ngôø ta laø hung thuû toaøn theå maïnh gia töø treân xuoáng döôùi ñeàuñoàng loøng saép ñaët möu keá duøng ñoäc töûu quyeát laáy maïng hoâm nay?Toân Baèng gaàm leân:– Chaúng phaûi chæ baáy nhieâu ñoù maø thoâi. Boïn ta coøn muoán ngöôi ôû tröôùc maëtbaøi vò cuûa ngöôøi ñaõ cheát phaûi cuùi ñaàu nhaän toäi.Haø Töû Giang cöôøi khaåy vaø ung dung khom ngöôøi naâng thaân hình baát ñoäng cuûa
 15. 15. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200415vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGHaø Töû Kieân leân hai tay:– Ngöôøi giang hoà coù caâu, quaân töû giaùm laøm giaùm chòu. Ta khoâng laøm taïi saocaùc ngöôi laïi noùi ta laø hung thuû laïi coøn baét ta phaûi nhaän toäi? Höø! Giôø thì ta phaûi ñöaKieân nhi veà lo giaûi ñoäc. Neáu Kieân nhi coù meänh heä naøo toaøn boä Maïnh gia caùc ngöôitreân döôùi hai möôi maïng aéc khoù loøng thoaùt hieåm. Nhôù ñaáy, höø!Vaãn ung dung nhö theá Haø Töû Giang mang Haø Töû Kieân ñi.Toân Baèng chôø cho Haø Töû Giang ñi ngang taàm ñoät nhieân tung moät cöôùc vaøohaäu taâm hoï Haø:– Gieát ngöôøi phaûi ñeàn maïng. Ngöôi töôûng nghó ngöôi coù theå ung dung boû ñitheá sao?Vuø...Baèng moät caùi quay ngöôøi thaäp phaàn nhanh leï, Haø Töû Giang ngay khi quayngöôïc laïi ñaõ kòp co chaân ñaïp maïnh vaøo cöôùc chaân cuûa Toân Baèng:– Ta bieát ít nhieàu gì maáy naêm qua ngöôi cuõng ñöôïc boïn thuûy khaáu Hoaøng Haøtruyeàn cho chuùt ít voõ coâng. Nhöng baèng vaøo söùc ngöôi chöa ñuû baét buoäc ta phaûinhaân chòu ñieàu maø ta khoâng heà gaây ra. Höø!Bò Haø Töû Giang ñaïp maïnh Toân Baèng vuït quay troøn sau ñoù ngaõ laên quay thaätthaûm naõo.Nhò laõo gia hoï Maïnh lo laéng nhìn Haø Töû Giang ñi khuaát haún:– Neáu Haø Töû Kieân cheát ñi lôøi haêm doïa cuûa haén e khoâng phaûi laø lôøi noùi suoâng.Chao oâi! Sao chuùng ta laïi ñeå söï vieäc ñeán theá naøy?Minh Ñaït Nhaân ngaàn ngaïi nhìn Toân Baèng:– Ñaïi cöûu nhôù xem chuyeän naøy raát heä troïng, lieàu löôïng ñoäc döôïc ñaïi cöûuduøng co quaù naëng khoâng?Toân Baèng laéc ñaàu quaày quaäy:– Khoâng naëng, khoâng quaù lieàu. Ta ñaõ noùi roài maø. Huoáng chi nhö keá möu ñaõbaøn ñònh chuùng ta duø muoán cuõng khoâng theå voäi vaõ laáy maïng y moät khi y chöa nhaäntoäi. Ta chæ nghi ngôø khoâng hieåu sao Haø Töû Giang xuaát hieän qua ñuùng luùc, cho duøtröôùc ñoù chính Haø Töû Kieân ñaõ noùi thaân phuï y vì thaân theå baát oån neân seõ khoâng ñeán.Coù veû nhö Haø Töû Giang ñaõ ñoaùn bieát ñöôïc yù ñoà cuûa chuùng ta?Maïnh laõo nhò caøng theâm lo laéng cöù ñi ñi laïi laïi:– Döïa theo nhö lôøi noùi luùc môùi ñeán, thì cuõng ñuû bieát Haø Töû Giang ñaõ coù yùnghi ngoà. Nhöng chuùng ta haõy khoan ñeà caäp nguyeân nhaân taïi sao nhaát nhaát cöû ñoängcuûa Maïnh gia ñeàu bò y phaùt hieän, maø haõy lo ñoái phoù vôùi tröôùng hôïp neáu Haø TöûKieân chaúng may...Maïnh Ñaït Nhaân thôû daøi:
 16. 16. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200416vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANG– Quaû nhö ngöôøi thöôøng noùi. Haïng vaên nhaân ñeàu baïc nhöôïc. Ñeán vieäc saép ñaëtkeá möu ñeå minh baïch hai laø hung thuû saùt haïi gia phuï gia maãu ba naêm tröôùc chuùngta vaãn khoâng thöïc hieän noåi. Luùc duïng ñoäc laïi duïng quaù lieàu.Noùi thaät neáu chaúng may Haø Töû Kieân vong maïng maø neáu Maïnh gia bò Haø TöûGiang thaûm saùt thì cho duø baøn coù traêm möu ngaøn keá cuõng khoâng theå ngaên caûn noåi.Toân Baèng cuõng thôû daøi:– Ta cuõng coù caûm nhaän nhö vaäy. Ñaõ laø haïng vaên nhaân khoù coù theà duøng löïchoaëc coù nhöõng haønh vi taøn aùc nhö haïng voõ bieàn. Cöù laáy baûn thaân ta ra laøm baèngchöùng vì muoán baùo thuø cho Thuùy AÙi, maãu thaân ngöôi ba naêm qua ta töï ñaùnh maátnhaân phaåm hoøa mình soáng chung vôùi phöôøng ñaàu troäm ñuoâi cöôùp muïc ñích chæ laøluyeän moät ít chieâu thöùc voõ hoïc. Theá nhöng bao coâng söùc ta boû ra vaãn khoâng hônnoåi caùi haát tay nhaác chaân cuûa hoï Haø. Xem ra baùo thuø chæ laø ñieàu voïng töôûng.Maïnh laõo nhò sôï seät:– Noùi vaäy, yù Toân huynh muoán thöøa nhaän chuyeän duïng ñoäc quaù lieàu laø coù theå?Toân Baèng nhuùn vai:– Taän nhaân löïc môùi tri thieân meänh. Moã chæ bieát taän löïc maø thoâi coøn keát quaûnhö theá naøo ñaønh phoù maëc cho cao xanh döï ñònh. Tuy vaäy giaû nhö Haø Töû Kieân vìtheå chaát baïc nhöôïc chaúng may ñeå cho ñoäc coâng taâm maø cheát. ít ra laø ai trong chuùngta cuõng ñöôïc an uûi laø ñaõ baét ñöôïc moät ngöôøi trong Haø gia ñeàn maïng cho caùi cheátquaù theâ thaûm cuûa Maïnh Ñaït Töû vaø Toân Thuùy AÙi.Maïnh laõo nhò chôït co ruùm ngöôøi:– Neáu vaäy tam thaäp luïc keá taåu ñaøo vi thöôïng, chi baèng chuùng ta haõy sôùm lykhai choán naøy, tröôùc khi Haø Töû Giang gieo raéc tai hoïa ñeå traû thuø cho Haø Töû Kieân.Toân Baèng sau moät luùc cau maøy ngaãm nghó ñaønh leân tieáng taùn ñoàng:– Vaøo luùc naøy coù leõ ñoù laø keá saùch cuoái cuøng chuùng ta ñaønh phaûi thöïc hieänthoâi.Quay qua Maïnh Ñaït Nhaân Toân Baèng cöôøi göôïng:– Maïnh gia trang hieän coù Maïnh nhi coi quaûn, yù Maïnh nhi theá naøo?Maïnh Ñaït Nhaân nhìn Maïnh laõo nhò:– Neáu phaûi ñi nhò thuùc coù yù ñònh hoài trang?Maïnh laõo nhò sôï ñeán suyùt phaûi khoùc:– Laøm sao ta daùm quay veà gia trang ôû Giang Nam? Haø Töû Giang duø khoângtìm thaáy ta ôû ñaây thì cuõng phaûi bieát tìm ôû ñaâu. Khoâng ñöôïc! Ta quay veà chæ toå ñemtai hoïa cho nhò thaåm ngöôi maø thoâi.Maïnh Ñaït Nhaân quay nhìn Toân Baèng:– Ñaïi cöûu theá naøo?
 17. 17. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200417vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANG– Noùi nhö nhò thuùc cuûa ngöôi cuõng ñuùng, chuùng ta thaät khoù löôøng heát haønh vicuûa boïn ngöôøi giang hoà, nhaát laø luùc chuùng phaãn noä. Xem ra chæ coøn moät nôi duynhaát coù theå giuùp ba ngöôøi chuùng ta dung thaân moät thôøi gian.Maïnh laõo nhò möøng rôõ:– Laø nôi naøo Toân huynh!Rieâng Maïnh Ñaït Nhaân thì nghi ngaïi:– Sao chæ coù ba ngöôøi chuùng ta? Toaøn theå Maïnh gia neáu tính luoân toaøn theå ñaïicöûu vaø nhò thuùc goàm ñuùng hai möôi hai ngöôøi nhö Haø Töû Giang ñeà quyeát kia maø?Toân Baèng giaûi thích:– Ngoaøi ba ngöôøi chuùng ta soá coøn laïi ñeàu laø gia nhaân, chuùng ta ñang treânñöôøng ñaøo maïng thaät baát tieän neáu phaûi cöu mang heát töøng aáy ngöôøi. Ta nghó...Maïnh Ñaït Nhaân hieåu leõ:– Tieåu ñieät hieåu roài, ñaïi cöûu muoán boïn gia nhaân ly taùn, ai veà nhaø ngöôøi aáy?Toân Baèng gaät ñaàu:– Duø muoán duø khoâng thì ñoù cuõng laø bieän phaùp toát nhaát.Maïnh Ñaït Nhaân chôït coù thaùi ñoä quyeát ñoaùn khaùc thöôøng:– Ñaïi cöûu noùi raát ñuùng. Ñöôïc roài! Baøn veà nôi choán chuùng ta seõ ñi, xin ñaïi cöûuvaø nhò thuùc cöù baøn. Phaàn tieåu ñieät seõ lo giaûi thích cho boïn gia nhaân, sau ñoù seõ phaânchia cho hoï toaøn boä saûn nghieäp bao ñôøi tích goùp cuûa Maïnh gia.Ñoaïn Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi göôïng:– Duø khoâng theå tieáp tuïc cöu mang hoï nhöng vôùi chí ít, tieàu ñieät nghó cuõng phaûigia aân cho hoï laàn cuoái, giuùp moãi ngöôøi moät ít voán lieáng ñeå sau naøy hoï töï lo sinh yù.Chaúng hôn cöù ñeå toaøn boä gia saûn naøy cho Haø gia phaù huûy. Tieåu ñieät ñi ñaây!Maïnh laõo nhò nhìn theo buoät mieäng than:– Vaäy laø heát! Trong Maïnh gia chæ coøn coù Maïnh Ñaït Töû, ñaïi huynh cuûa Maïnhmoã laø ngöôøi thaønh ñaït nhaát, nhöng chæ trong phuùt choác ñeàu tieâu tan. OÂi! Lôïi danhtaøi loäc taát caû ñeàu laø phuø vaân...o O oToân Baèng boàn choàn nhìn Maïnh Ñaït Nhaân ñang thu doïn haønh lyù:– Vieäc cuûa ngöôi ñaõ saép xeáp ñeán ñaâu roài?Tuy ñang phaûi choïn löïa vaät naøo caàn mang theo, vaät naøo caàn vöùt laïi nhöngMaïnh Ñaït Nhaân vaãn ñaùp:– Tieåu ñieät ñaõ phaân chia caû roài. Cuõng ñaõ cho boïn gia nhaân töøng ngöôøi moät
 18. 18. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200418vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGtheo nhieàu höôùng tuaàn töï boû ñi. Hieän giôø ôû Maïnh gia chæ coøn laïi ba ngöôøi chuùng tamaø thoâi.Thuaän mieäng Maïnh Ñaït Nhaân hoûi Toân Baèng:– Ñaïi cöûu vaø Nhò thuùc ñaõ baøn tính chöa? Chuùng ta seõ ñi ñeán ñaâu?Toân Baèng mieäng ñaùp nhöng maét vaãn chaêm chuù nhìn theo töøng thöù vaät duïngñang ñöôïc Maïnh Ñaït Nhaân chaêm chuù choïn löïa.– Ta coù moät baèng höõu hieän nguï caùch ñaây khaù xa. Ñoù seõ laø nôi chuùng ta taïmthôøi dung thaân. Theo lôøi ta ñeà xuaát thì luùc naõy nhò thuùc ngöôi ñaõ leân ñöôøng ñi tröôùc.Nôi aên choán ôû nhö theá naøo seõ do nhò thuùc ngöôi thu xeáp.Nghe theá Ñaït Nhaân thu doïn nhanh nheïn hôn. Vaø nhöõng vaät ñöôïc Ñaït Nhaân coilaø khoâng caàn thieát neùm töù tung.Sau cuøng haønh lyù cuûa Ñaït Nhaân cuõng chæ coøn moät tay naûi goïn nheï.Nghi ngaïi Toân Baèng hoûi:– Ngöôi chæ mang theo töøng aáy thoâi sao?Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi buoàn:– Sinh maïng vaãn quyù hôn saûn vaät. Hieàm moät noåi tieåu ñieät chæ sôï chöa quenvôùi kieáp phong söông baèng khoâng caû tay naûi naøy tieåu ñieät cuõng khoâng muoán mangtheo laøm gì cho vöôùng baän.Toân Baèng laïi hoûi:– Ngöôi khoâng theå queân vieäc ñeøn saùch. Sao ta khoâng thaáy ngöôi mang theoquyeån kinh thö naøo caû?Maïnh Ñaït Nhaân laéc ñaàu:– Thi thö ñeøn saùch ñeå laøm gì neáu trong loøng vaãn mang naëng moái huyeát haûithaâm thuø?Toân Baèng toû veû boàn choàn laï:– Tröôùc kia ta töøng nghe maãu thaân ngöôi noùi, ngöôi tình côø mua ñöôïc moätquyeån coå thö? Noù ñaâu roài? Sao ngöôi khoâng mang noù theo?Maïnh Ñaït Nhaân thôû ra:– Sau khi lo laéng moïi haäu söï cho song thaân, tieåu ñieät coù laàn nhôù ñeán chuyeännaøy vaø cuõng thöû kieám tìm. Coù leõ trong luùc quaù ñau buoàn quyeån coå thö ñoù ñaõ ñöôïctieåu ñieät ñeå vaøo trong nhöõng vaät hoài taùng vaø ñaõ choân vuøi cuøng song thaân.Toân Baèng thoaùng thaát voïng:– Ngöôi tìm kyõ chöa? Ngöôi thaät söï khoâng tìm thaáy?Ñaït Nhaân chôït phì cöôøi:– Tính khí cuûa ñaïi cöûu quaû khoâng khaùc gia phuï. Ngöôøi khaùc thì xem taøi vaät
 19. 19. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200419vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGlaøm troïng rieâng gia phuï laïi xem kinh ñieån quyù hôn sinh maïng. Neáu ñaïi cöûu thaät söïtieác quyeån coå thö ñoù thì ñaây, ñaây laø nhöõng gì coøn soùt laïi cuûa quyeån coå thö ñöôïctieåu ñieät tìm thaáy, ñaïi cöûu cöù giöõ laáy.Ñaït Nhaân cho tay vaøo ngöôøi laáy ra moät maûnh bìa da ñaõ ñen saïm vaø ñieåm moácvaøi choã.Toân Baèng nghi ngaïi ñöa tay ñoùn nhaän bìa da.Chæ khi nhìn vaøo haøng chöõ ñöôïc khaéc theo loái coå, ngay treân maûnh bìa da gioïngnoùi cuûa Toân Baèng môùi toû ra phaán khích:– Ñuùng laø quyeån coá thö ñoù roài. Vaïn Vaät Quy Nguyeân Kinh.Ñaït Nhaân mæm cöôøi:– Chæ tieác laø chæ coøn moãi maûnh da neáu coøn nguyeân veïn khoâng bieát ñaïi cöûucoøn möøng ñeán côõ naøo. Chuùng ta ñi ñöôïc chöa ñaïi cöûu?o O o
 20. 20. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200420vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGHoài Thöù BaÑÒA KHUYEÁT CUNGau moät luùc laâu thaáp thoûm chôø ñôïi caû hai gaõ khaát caùi cuøng ñöùng leân khithaáy ngöôøi aáy roát cuoäc cuõng rôøi khoûi töûu laàu sau khi ñaõ no say.Trôøi toái daàn!Tuy theá hai gaõ khaát caùi chæ daùm leõo ñeõo baùm theo sau nhaân vaät noï ÔÛ moätkhoaûng caùch khaù xa.Khoâng bieát coù ngöôøi baùm ñuoåi, nhaân vaät noï vaãn cöù ngaát ngöôûng böôùc ñi vaøcaøng luùc caøng tieán tôùi khu vöïc toái om, caïnh moät khu röøng cuõng toái aâm u khoângkeùm.Baùm theo sau hai gaõ khaát caùi voäi nhìn nhau ñaéc yù vaø voäi vaõ böôùc theo nhanhhôn.Caøng ñeán gaàn khu röøng hai gaõ khaát caùi caøng khaån tröông, ñeán ñoä vieäc ñuoåitheo nhaân vaät phía tröôùc trôû neân loä lieãu.Ñang ñi nhaân vaät noï ñoät ngoät döøng laïi. Vaø vaãn khoâng quay maët veà phía saunhaân vaät noï leân tieáng:– Nhò vò laø ñeä töû Caùi Bang? Cho hoûi boån cung Ñòa Khuyeát vaø Caùi Bang xöanay vaãn chung moät gaùnh naëng laø ñoái ñaàu vôùi Thaàn Moân, ñaõ coù gì khieán nhò vò leûnbaùm theo Haø Töû Kieân naøy?Hai gaõ khaát caùi khoâng theå nín laëng laâu hôn moät gaõ lieàn leân tieáng:– Ngöôi laàm roài boïn ta khoâng phaûi laø ñeä töû Caùi Bang.Nhaân vaät töï xöng laø Haø Töû Kieân quay laïi:– Saéc phuïc laø saéc phuïc Caùi Bang khoâng leõ taïi haï nhìn laàm? Tröø phi nhò vò vìmöu moâ naøo ñoù aùm muoäi quyeát caûi trang laøm ñeä töû Caùi Bang?Vaãn gaõ khaát caùi leân tieáng:– Haø Töû Kieân ngöôi chæ caàn bieát nhö theá laø ñuû. Baây giôø ngöôi phaûi ñeàn toäi donhöõng gì ngöôi gaây ra.Haø Töû Kieân nheo maét laïi nhö muoáng xeù toang maøn ñeâm ñeå nhìn roõ dieän maïocuûa hai keû maïo nhaän ñeä töû Caùi Bang:– Töï kieåm laïi Haø Töû Kieân naøy coù theå noùi chöa gaây thuø chuoác oaùn. Baûo taïi haïnhaän toäi thì nhò vò muoán thöøa nhaän laø ngöôøi cuûa Thaàn Moân suoát moät naêm qua luoângaây tai hoïa khaép voõ laâm vôùi yù ñoà ñoäc baù?Gaõ khaát caùi noï chôït quaùt:S
 21. 21. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200421vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANG– Chôù nhieàu lôøi! Toäi cuûa ngöôi theá naøo thì tröôùc luùc ngöôi nhaém maét seõ coùngöôøi cho ngöôi bieát. Coøn baây giôø haõy naïp mang thoâi. Ñaùnh!Tieáng hoâ hoaùn sau cuøng chính laø aùm hieäu ñaõ ñöôïc ñònh saün, hai gaõ khaát caùilaäp töùc phaân chia hai beân taû höõu ñoàng loaït xuaát löïc tung kình vaøo Haø Töû Kieân.Vuø...Vuø...Haø Töû Kieân baät cöôøi:– Muoán taïi haï naïp maïng kyø thöïc khoâng phaûi khoù, chæ caàn nhò vò cho taïi haïthaáy baûn laõnh cuûa nhò vò thaät söï cao minh nhö theá naøo. Ñaây laø chieâu ñaàu taïi haïnguyeän töù giaùo.AÀm! AÀm!Hai tieáng chaán kình vang leân ñuû laøm cho hai gaõ khaát caùi phaãn noä:– Ngöôøi chôù ñaéc yù! Ñôõ!– Ñuùng vaäy! Sôû hoïc Ñòa Khuyeát Cung khoâng theå ngaên caûn ta baùo thuø. Ñôõ!Caû hai laïi phaùt kình laàn naøy laø taän löïc.Vuø...Vuø...Haø Töû Kieân vuït cau maøy:– Tuyeát Nhaïn Phi Traûo! Nhò vò laø ngöôøi cuûa Tuyeát Nhaïn Moân ôû maõi taän NhaïnMoân Quan? Döøng tay laïi naøo!Vaø Haø Töû Kieân phaùt kình chuû yeáu ñuû hoùa giaûi nhöõng ngoïn phi traûo cuûa hai gaõkhaát caùi noï.AÀm! AÀm!Hai gaõ khaát caùi loaïng choaïng.Moät gaõ chôït noùi:– Thaân thuû cuûa y quaù cao minh chuùng ta khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa y ñaâu,Maïnh ñeä.Gaõ thöù hai gaøo leân:– Vaãn coøn moät keá nöõa chuùng ta chöa tieán haønh. Luïc huynh haõy giuùp ñeä moätlaàn nöõa thoâi. Naøo!Cuøng vôùi tieáng gaøo gaõ thöù hai chôït phaåy tay laøm cho lôùp vaân vuï nhôø nhôø traéngxuaát hieän.AØo...Haø Töû Kieân laäp töùc hít moät hôi thaät daøi tröôùc khi ñeå lôùp vaân vuï maøu traéng bao
 22. 22. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200422vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGphuû:– Quaû nhieân ñaây laø Baïch Sa Vuï ñoäc chaát thöôøng ñöôïc Tuyeát Nhaïn Moân söûduïng. Nhò vò ñònh laáy maïng taïi haï thaät sao? Vaäy ñöøng traùch taïi haï. Xem chöôûng!Vuø...AÀm! AÀm!Tieáng chaán kình khoâng nhöõng laøm cho lôùp vaân vuï nhôø nhôø traéng phaûi tan bieánmaø coøn coù thöøa dö löïc ñeå ñaåy baït hai gaõ khaát caùi veà phía sau.Nhaân ñaø bò chaán lui khi ngaõ, gaõ khaát caùi thöù nhaát laïi hoâ theâm laàn nöõa:– Gaëp gioù lôùn roài, Maïnh ñeä! Chaïy mau!Gaõ boû chaïy, trong khi gaõ thöù hai cöù nhö ngöôøi phaùt cuoàng, loàng loän lao vaøoHaø Töû Kieân:– Luïc huynh muoán chaïy cöù chaïy! Rieâng ñeä quyeát phaûi lieàu maïng vôùi keû thuø.Ñôõ! Ñôõ!Vuø...Vuø...Moät mình gaõ phaùt ra hai kình nhö muoán chi trì cuïc dieän hai vaây moät ñuùng vôùitình theá naõy giôø ñaõ dieãn ra.Haø Töû Kieân toû ra giaän döõ:– Giöõa ta vaø Tuyeát Nhaïn Moân naøo coù thuø oaùn gì? Sao ngöôi cöù khaêng khaênglieàu maïng, laïi coøn khoâng bieát töï löôïng söùc? Vaäy laø ngöôi töï chuoác hoïa, khoâng phaûido ta! Ñôõ!AÀm!Höï!Gaõ khaát caùi duy nhaát coøn laïi vuït chaïy laûo ñaûo nhö thuyeàn con gaëp soùng to,chöùng toû moät mình gaõ tuyeät ñoái khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa Haø Töû Kieân.Tuy nhieân, nhö gaõ vöøa noùi, gaõ quyeát taâm lieàu maïng, gaõ nhaûy xoå vaøo Haø TöûKieân:– Tuy ngöôi khoâng coù thuø oaùn vôùi boån moân Tuyeát Nhaïn, nhöng vôùi Maïnh ÑaïtNhaân ta thì coù. Haõy xem sôû hoïc ñaéc yù nhaát cuûa ta! Ñôõ!Vuø...Haø Töû Kieân giaät mình:– Noùi sao? Huynh ñaây laø...Tuy ñang giaät mình nhöng do chieâu coâng cuûa Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ aäp ñeán neânHaø Töû Kieân ñaønh theo baûn naêng phaùt kình ñôõ laïi.AÀm!
 23. 23. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200423vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGHöï!Laàn naøy vì quaù kieät löïc sau vaøi ba chieâu ñoái löïc khoâng caân söùc, Maïnh ÑaïtNhaân vöøa hoäc leân moät tieáng lieàn ñoå guïc xuoáng hoân meâ.Phòch!o O oLuùc tænh laïi tuy xung quanh vaãn bò boùng ñeâm vaây phuû nhöng Maïnh Ñaït Nhaâncuõng nghe roõ tieáng Haø Töû Kieân ñang baåm trình vôùi moät nhaân vaät naøo ñoù. Vaø HaøTöû Kieân ñang noùi tieáp nhöõng gì y ñang noùi dôû dang:– Chuyeän chæ nhö theá. Khoâng hieåu sao ngöôøi cuûa Maïnh gia laïi cöù ñeà quyeáthung thuû laø gia phuï? Coù leõ ñoù chính laø nguyeân nhaân khieán ñeâm nay Maïnh ÑaïtNhaân kia baùm theo thuoäc haï ñeå baùo thuø.Maïnh Ñaït Nhaân ngoài baät daäy:– Ngöôi ñöøng nguïy bieän. Neáu khoâng phaûi phuï thaân ngöôi saùt haïi phuï maãu tacôù sao thi theå phuï maãu ta laïi xuaát hieän ngay phía sau Haø gia?Haø Töû Kieân ñang ñöùng ñoái dieän vôùi moät nhaân vaät coù voùc daùng nhoû thoù chôïtquay nhìn veà phía Maïnh Ñaït Nhaân:– Maïnh hieàn huynh laàm roài! Gia phuï tuyeät ñoái khoâng phaûi laø hung thuû saùthaïi...Maïnh Ñaït Nhaân choàm ngöôøi ñöùng leân vaø suyùt baät ngaõ do noäi thöông vaãn chöaheà thuyeân giaûm.– Chæ coù ngöôi laàm chöù ta khoâng laàm. Baèng chöùng naêm naêm tröôùc luùc Maïnhgia toå chöùc tang leã cuùng ñaøn cho phuï maãu ta, phuï thaân cuûa ngöôi neáu khoâng phaûihung thuû sao thoaït ñaàu baûo khoâng ñeán nhöng sau ñoù laïi baát ngôø xuaát hieän?Haø Töû Kieân böôùc ñeán gaàn hoï Maïnh nöûa muoán ñöa tay ñôõ hoï Maïnh nöûa laïikhoâng daùm:– Veà vieäc naøy, sau ñoù ñeä coù hoûi laïi gia phuï. Ngöôøi giaûi thích ñoù laø ngöôøi nghingôø khi thaáy leã cuùng ñaøn sao khoâng coù baát kyø vò hoøa thöôïng naøo ñöôïc Maïnh giamôøi ñeán caàu sieâu? Hoùa ra gia phuï ñaõ ngôø ñuùng vaø suyùt nöõa ñeä ñaõ vong maïng vìchaát ñoäc ngoâ coâng hoøa vaøo myõ töûu.Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi cay ñaéng:– Laàn ñoù ngöôi khoâng cheát, caøng chöùng toû phuï thaân ngöôi laø keû coù taâm ñòañoäc aùc. Thöû hoûi, keá duïng ñoäc laø do ñaïi cöûu ta baøy ra, nhò thuùc ta naøo coù toäi tình saophuï thaân ngöôi nhaãn taâm truy saùt khieán nhò thuùc ta ñaàu moät nôi thaân moät neûo?Haø Töû Kieân taùi maët:– Maïnh nhò thuùc ñaõ cheát? Laø do gia phuï saùt haïi? Chính Maïnh hieàn huynh taän
 24. 24. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200424vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGmuïc sôû thò ö?Maïnh Ñaït Nhaân phöøng phöøng löûa giaän:– Tuy ta khoâng nhìn thaáy, ñoù laø ñieàu may maén cho ta, baèng khoâng keà traûmthaûo tröø caên cuûa phuï thaân ngöôi ñaâu deã buoâng tha ta? Nhöng vaøo luùc ñoù hung thuûcoøn ai khaùc ngoaøi phuï thaân ngöôi keû ñaõ ngang nhieân ñe doïa seõ thaûm saùt toaøn boäMaïnh Gia hai möôi maïng ngöôøi?Haø Töû Kieân boái roái:– Ñoù laø lôøi gia phuï ñe doïa luùc ngöôøi nghó tính maïng ñeä aét phaûi meänh chung.Nhöng sau ñoù ñeä vaãn coøn soáng sôø sôø ra ñaáy, gia phuï ñaâu leõ naøo gaây ra chuyeäntaøy ñình?Maïnh Ñaït Nhaân höø laïnh:– Tay ñaõ troùt nhuùng chaøm, phuï thaân ngöôi ngaïi gì vieäc gaây ra theâm tai hoïa.Thoâi, ñuû roài! Ngöôi khoûi phaûi phí lôøi bieän minh nöõa. Ta hoïc ngheä khoâng tinh,yù nieäm baùo phuïc gia thuø giôø ñaõ thaát baïi, ta khoâng heà hoái tieác neáu bò ngöôi laáymaïng. Baát quaù, ha...ha...ha..., möôøi taùm naêm sau ta laïi laø moät trang haûo haùn, quyeáttìm ngöôi vaø phuï thaân ngöôi ñeå baùo thuø. Ha... ha... ha...Traøng cöôøi caêm phaãn cuûa Maïnh Ñaït Nhaân khieán Haø Töû Kieân duø coá traán ñònhnhöng vaãn caûm thaáy laïnh khaép ngöôøi.Do ñoù Haø Töû Kieân chaúng coøn lôøi leõ naøo ñeå phaûn bieän, ñeå giaûi thích.Y khoâng noùi thì nhaân vaät coù voùc daùng nhoû thoù kia noùi.Thanh aâm cuûa nhaân vaät naøy vang leân khieán Maïnh Ñaït Nhaân ít nhieàu cuõngthaáy tia hy voïng le loùi xuaát hieän.Ñaàu tieân nhaân vaät noï baûo:– Maïnh Ñaït Nhaân! Seõ khoâng ai laáy maïng ngöôi ñaâu. Hôn theá nöõa, boån cungÑòa Khuyeát baáy laâu nay haønh söï luoân quang minh chính ñaïi. Neáu thaät söï ngöôi coùoan khuaát, neáu gia phuï Haø Töû Khieân thaät söï coù gaây ra thaûm hoïa naøy, boån cung seõvì ngöôi traû laïi söï coâng baèng. Bôûi vì baát kyø ai ñaõ laø moân nhaân boån cung ñeàu phaûibieát roõ moät ñieàu coù coâng thì thöôûng coù toäi phaûi bò xöû trò. Coøn baây giôø...Nhaân vaät noï chôït ñöa maët nhìn vaøo khu röøng vaø baät hoûi:– Quyù höõu Caùi Bang ñònh xöû trí vieäc naøy nhö theá naøo?Ñaùp laïi töø khu röøng coù caâu hoûi vang ra:– Boån bang chöa theå coù chuû yù neáu chöa bieát quyù cung ñònh laøm gì ñeå traû laïi söïcoâng baèng cho gaõ hoï Maïnh kia.Nhaân vaät nhoû thoù kia laäp töùc ñaùp laïi:– Moân coù moân quy gia coù gia phaùp. Neáu ôû quyù bang coù moät vò tröôûng laõo goïi
 25. 25. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200425vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGlaø chaáp phaùp thì ôû boån cung cuõng coù moät Hình Ñöôøng. Boån höông chuû ñònh giaovieäc naøy laïi cho Taï Baát Nghò hình ñöôøng ñöôøng chuû.– Giao gaõ hoï Maïnh hay giao caû Haø Töû Kieân moân nhaân quyù cung?Nhaân vaät kia cöôøi nheï:– Khoâng chæ giao Haø Töû Kieân maø phuï thaân y duø ñang ôû maõi taän ñaâu ñi nöõacuõng seõ ñöôïc hình ñöôøng trieäu hoài ñeå tra xeùt. Quyù höõu thaáy theá naøo?Töø trong khu röøng coù traøng cöôøi vang leân cuøng vôùi traøng cöôøi laø tieáng böôùcchaân ngöôøi ñang töø töø xuaát hieän:– Caùch xöû trí cuûa Chu huynh quaû khoâng hoå danh moät cung Ñòa Khuyeát luoânhaønh söï quang minh loãi laïc. Dö Vi Haûi naøy xin coù lôøi boäi phuïc Chu Nghieâm, höôngchuû ñeä nhaát höông ñöôøng thuoäc Ngoaïi Ñöôøng ñeä nhò.Moät nhaân vaät Caùi Bang thöïc thuï xuaát hieän. Ñoù laø Dö Vi Haûi neáu xeùt theo lôøinoùi vöøa haøm yù töï xöng.Caïnh Dö Vi Haûi laø gaõ khaát caùi loùc naõy boû chaïy.Nhìn thaáy gaõ Maïnh Ñaït Nhaân kinh nghi:– Kìa Luïc huynh! Khoâng phaûi Luïc huynh ñaõ boû chaïy roài sao?Gaõ hoï Luïc cöôøi nhö meáu:– Keá cuûa chuùng ta ñaõ hoûng töø ñaàu roài. Vieäc giaû daïng Caùi Bang ñaõ laøm chohaønh tung cuûa chuùng ta baïi loä. Maïnh ñeä...Dö Vi Haûi chôït leân tieáng:– Moät Tuyeát Nhaïn Moân vöøa nhoû vöøa ôû taän xa xoâi daùm maïo nhaän ñeå gaây taihoïa cho Caùi Bang. Hai ngöôøi coù bieát vì chuyeän naøy coù theå khieán Tuyeát Nhaïn Moânbò dieät hay khoâng?Maïnh Ñaït Nhaân taùi maët:– Keá giaû daïng Caùi Bang laø do moät mình ta nghó ra. Loãi laø cuûa ta neáu coù tröøngphaït thì mình ta chòu. Mong toân giaù ñaïi löôïng chôù truùt cho toaøn boä Tuyeát NhaïnMoân.Gaõ hoï Luïc laïi la leân:– Khoâng phaûi! Keá laø keá cuûa Luïc Ñöôøng naøy. Luïc moã chæ muoán giuùp nghóa ñeäÑaït Nhaân, coù gì xin cöù traùch phaït Luïc moã.– Ñaâu phaûi rieâng gì ngöôi, Luïc Ñöôøng! Caû Maïnh Ñaït Nhaân kia cuõng vaäy, chôøsau khi Hình Ñöôøng Ñòa Khuyeát Cung laøm roõ chuyeän thaûm aùn kia, seõ ñeán löôït boånbang hoûi toäi maïo nhaän cuûa hoï Maïnh. Coøn baây giôø ngöôi chaén chaén seõ bò xöû tròtröôùc.Maïnh Ñaït Nhaân keâu to hôn:– Xin chôù xöû trò Luïc huynh, Maïnh Ñaït Nhaân naøy laø ngöôøi coù toäi, chính Maïnh
 26. 26. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200426vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGÑaït Nhaân ñaõ xuùi giuïc luïc huynh. Haõy cöù xeùt xöû moät mình Maïnh moã.Dö Vi Haûi trôïn maét:– Ñaây laø luùc xöû toäi, naøo phaûi luaän coâng sao hai ngöôi laïi tranh giaønh nhauphaàn coù toäi? Nghe ñaây, theo bang quy cuûa boån moân keû naøo maïo nhaän ñeä töû CaùiBang, coá tình laøm oâ ueá thanh danh boån bang keû ñoù aét khoù toaøn maïng.Hai ngöôøi laäp laïi laàn nöõa xem laø ai trong hai ngöôøi baøy ra keá naøy? Hay laø caûhai? Höû?Maïnh Ñaït Nhaân doõng daïc thöøa nhaän:– Chæ coù moät mình Maïnh moã thoâi. Khoâng lieân quan gì ñeán Luïc huynh caøngkhoâng lieân quan gì ñeán Tuyeát Nhaïn Moân.Dö Vi Haûi nhìn sang Luïc Ñöôøng:– Phaàn ngöôi thì sao? Ngöôi coù hay khoâng coù chuû xöôùng vieäc naøy?Chaïm phaûi aùnh maét nhìn ñaày saùt khí cuûa Dö Vi haûi Luïc Ñöôøng cuùi ñaàu sôï seät:– Tuy do moã chuû xöôùng nhöng...Dö Vi Haûi gaàm leân:– Laø ngöôi?Luïc Ñöôøng sôï ñeán co ruùm ngöôøi.Thaáy vaäy Maïnh Ñaït Nhaân voäi huyeân thuyeân:– Sao Luïc huynh mau queân nhö vaäy? Laø do ñeä ñaàu tieân chuû xöôùng naøo phaûido Luïc huynh? Luïc huynh coøn nhôù khoâng ñeä ñaõ nhaân luùc huynh ngaø ngaø say ñeå ñeàxuaát vieäc naøy nhôø huynh tieáp trôï. Nay chuyeän ñaõ baát thaønh ñeä ñaâu nhaãn taâm truùttoäi cho Luïc huynh. Quaân töû daùm laøm daùm chòu, ñeä laø ngöôøi nhö theá ñaâu nhö hoï Haøkhoâng daùm nhaän nhöõng gì ñaõ gaây ra?Haø Töû Kieân baát bình keâu leân:– Haø gia khoâng coù haïng ngöôøi nhö theá!Maïnh Ñaït Nhaân quaéc maét nhìn Haø Töû Kieân:– Neáu ta noùi khoâng ñuùng thì ngöôi haõy chöùng minh ñieàu ñoù. Baèng khoângngöôi ñöøng leân tieáng xen vaøo.Vaãn vôùi neùt maët haäm höïc, Maïnh Ñaït Quaân nhìn Dö Vi Haûi noùi:– Nhöõng gì caàn noùi moã ñaõ noùi xong. Chæ caàn Ñòa Khuyeát Cung traû laïi coângbaèng cho Maïnh moã, ñöøng noùi gì phaûi cheát vì bò Caùi Bang xöû trí coù cheát baèng caùchnaøo ñi nöõa Maïnh moã cuõng cam taâm. Xin haõy buoâng tha cho Luïc Ñöôøng vaø ñöøngnghó sai cho Tuyeát Nhaïn Moân.Dö Vi haûi cöôøi laït, nhìn Luïc Ñöôøng:– Ngöôi nghó sao? Ta muoán nghe lôøi ñaùp cuûa ngöôi laàn nöõa.
 27. 27. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200427vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGLuïc Ñöôøng caøng cuoái thaáp ñaàu hôn:– Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ noùi caû roài. Luïc moã ñaâu coøn gì noùi nöõa.Dö Vi Haûi laïi quaùt:– Nhöng ta vaãn muoán ngöôi töï mieäng noùi ra, raèng vieäc maïo nhaän naøy laøkhoâng phaûi do ngöôi chuû xöôùng. Theá naøo?Luïc Ñöôøng kinh taâm, ngaång ñaàu leân nhìn Maïnh Ñaït Nhaân. Sau ñoù y ñaùp thaätkheõ:– Laø do Maïnh Ñaït Nhaân chuû xöôùng.Duø noùi raát kheõ nhöng haàu nhö moïi ngöôøi ñeàu troâng ñôïi lôøi noùi naøy cuûa y neânai ai cuõng coù theå nghe raát roõ, cuõng coù theå bieát y vöøa noùi gì.Bôûi luùc ñoù coù moät thoaùng huït haãng boãng xuaát hieän trong aùnh maét Maïnh ÑaïtNhaân.Tuy vaäy khi nghe Dö Vi Haûi leân tieáng aùnh maét cuûa Maïnh Ñaït Nhaân vuït leânaùnh maét vui möøng.Dö Vi Haûi vöøa buoâng tha Luïc Ñöôøng vöøa baät cöôøi:– Neáu laø vaäy, ta khoâng gaây khoù deã cho ngöôi. Ñi ñi! Vaø nhôù raèng ñöøng baogiôø taùi phaïm.Ñöôïc tha, Luïc Ñöôøng tuy khoâng roát rít ña taï hoaëc hoái haû boû chaïy nhö ngöôøiñaùng leõ cheát nay tình côø tìm laïi ñöôïc maïng soáng nhöng caùch y boû ñi, ñaàu cuùi gaàm,khoâng nhìn ai, cuõng khoâng noùi vôùi ai lôøi naøo, cuõng ñuû bieát duø ñöôïc tha nhöng taâmtraïng cuûa y vaãn cöù naëng neà khoù taû.Chôø y ñi khuaát, Chu Nghieâm höông chuû ñeä nhaát ñöôøng Ñòa Khuyeát Cung chôïtleân tieáng:– Traêm nghe khoâng baèng moät thaáy duøng uy ñöùc trò ngöôøi nhö Caùi bang vöøalaøm duø khoâng kieán hieäu baèng ngöôøi khaùc duøng uy vuõ nhöng ít ra caùch cuûa CaùiBang vaãn löu laïi trong loøng moïi ngöôøi ít nhieàu ngöôõng moä. Chu moã thaät söï boäiphuïc Dö Vi Haûi huynh.Dö Vi Haûi mæm cöôøi:– Chu Nghieâm huynh chæ quaù khen. Luïc Ñöôøng, y laø keû noùi doái, tuy theá nhìn yboû ñi loøng ñaày aân haän moã nghó, sau naøy nhaát ñònh y seõ khoâng bao giôø taùi phaïm. Ñaïtñöôïc keát quaû naøy, nhö Chu huynh ñaõ thaáy ñoù vaãn hôn laø maïnh tay xöû trí vì chöa aétñaït ñöôïc keát quaû töông töï.Ñoaïn Dö Vi Haûi nhìn Maïnh Ñaït Nhaân:– Ngöôi thaät söï coù khí phaùch! Tuy chöa bieát chuyeän cuûa ngöôi laø thaät hay laøbòa nhöng ñoù vaãn laø nhaän ñònh ñaàu tieân cuûa ta veà ngöôi. Haõy ghi nhôù cho roõ, giöõakhí phaùch can tröôøng vaø thaùi ñoä khaêng khaêng vu khoáng cho ngöôøi vaãn coù söï khaùc
 28. 28. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200428vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGbieät. Vaø töø söï khaùc bieät naøy seõ daãn ñeán hai neûo chính taø höõu bieät. Lôøi ta noùi ñaõheát. Neáu sau naøy coù duyeân heïn gaëp laïi.Vaø sau khi voøng tay cuùi chaùo Chu nghieâm Dö Vi haûi chæ trong thoaùng choác boûñi bieät daïng.Coøn laïi Chu Nghieâm vôùi nan ñeà khoù giaûi quyeát y vaãy tay:– Haõy theo ta hoài cung, moïi vieäc seõ do hình ñöôøng phaân xöû.Haø Töû Kieân vaø Maïnh Ñaït Nhaân buoàn baõ böôùc theo.Ngay khi boïn hoï ba ngöôøi khuaát daïng Dö Vi Haûi chôït xuaát hieän trôû laïi.Vaø laàn naøy caïnh Dö Vi Haûi laïi coù theâm moät nhaân vaät khaùc.Chính nhaân vaät naøy vôùi gioïng noùi cuûa ngöôøi nieân kyõ ñaõ quaù nguõ tuaàn ñaõ phaùtthoaïi tröôùc:– Ngöôi nghó sao Dö Vi Haûi?Dö Vi Haûi nghieâm gioïng:– Nghó veà Maïnh Ñaït Nhaân ö, tröôûng laõo? Gaõ laø ngöôi coù khí tieát, ñaùng khaâmphuïc!Trong boùng ñeâm vò tröôûng laõo nhe raêng cöôøi:– Ngöôi khoâng theå nhìn xa troâng roäng hôn tính khí con ngöôøi ö? Laø ta muoánhoûi ngöôi veà Ñòa Khuyeát Cung. Hoï laø chính hay laø taø hay chæ duøng caùi chính cheñaäy caùi taø?Dö Vi Haûi hoang mang:– Ñòa Khuyeát Cung ngay töø ñaàu xuaát hieän laø ñaõ ñoái ñaàu vôùi Thaàn Moân.Thaàn Moân coù daõ taâm ai ai cuõng roõ. Vaäy Ñòa Khuyeát Cung neáu coù taø taâm saolaïi choïn bieän phaùp ñoái ñaàu nhö chuùng ta ñeàu bieát?Vò tröôûng laõo cheùp mieäng:– Khaép giang hoà ñaâu ñaâu cuõng coù thuû ñoaïn. Chæ coù nhaän ñònh cuûa ngöôikhoâng ñuû tinh töôøng raát deã nhaàm laãn. Cöù nhö Ñòa Khuyeát Cung maø noùi ta hoûingöôi, cung chuû Ñòa Khuyeát Cung laø ai ngöôi bieát chöa? Xuaát xöù lai lòch cuûa y nhötheá naøo, ngöôi ñaõ toû töôøng chöa? Coøn nöõa khoâng sôùm khoâng muoän ngay sau khiThaàn Moân sau gaàn naêm möôi naêm thoaùi aån giang hoà boãng xuaát hieän vôùi chuû tröônghoaøn toaøn ngöôïc laïi nhöõng gì moïi ngöôøi töøng bieát veà Thaàn Moân, thì Ñòa KhuyeátCung cuõng xuaát ñaàu loä dieän.Ñaâu laø chính ñaâu laø taø, ngöôi coù theå nhaän ñònh ñöôïc chaêng?Ngöøng moät luùc coù leõ ñeå ngaãm nghó kyõ hôn, vò tröôûng laõo tieáp tuïc ñoäc thoaïi:– Neáu ta nhôù khoâng laàm, Thaàn Moân ñaõ toán taïi xaáp xæ hai traêm naêm dö. Vaø chuûtröông cuûa hoï luùc naøo cuõng phoø chính dieät taø. Theá sao laàn naøy hoï laïi chuû tröông ñi
 29. 29. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200429vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGngöôïc laïi? Vaäy trong haønh vi taø cuûa hoï coù chuùt haøm yù naøo laø chaùnh toâng khoâng?Neáu thaät söï laø coù thì caùi chaùnh cuûa Ñòa Khuyeát Cung ai daùm baûo ñaûm khoâng coùnieäm yù taø vaäy? A...! Coù theå baûo ñaây laø luùc giang hoà laâm vaøo caûnh ñaûo ñieân, ñieânñaûo, chaùnh taø laãn loän, giaû thöïc nan phaân.Khoâng rieâng gì ngöôi hoaëc khoâng rieâng gì boån bang baát cöù ai neáu coù chuùt öutö veà chính nghóa caàn phaûi heát söùc tænh taùo, ñöøng ñeå nhöõng gì xaûy ra tröôùc maëtñaùnh löøa nhaän thöùc. Ñöøng voäi keát luaän keû ñoù laø taø khi nhìn thaáy hoï coù haønh vi toäiaùc. Ngöôïc laïi ñöøng voäi taùn tuïng moät ai ñoù laø chaùnh nhaân quaân töû khi nhìn thaáyngöôøi ñoù coù haønh vi loãi laïc ñuùng baäc quaân töû. Ngöôi coù hieåu chuùt naøo veà lôøi ta vöøanoùi khoâng?Dö Vi Haûi göôïng cöôøi:– Thaáy chaùnh ñöøng cho laø chaùnh, thaáy taø ñöøng cho laø taø, lôøi cuûa tröôûng laõokhieán cho ñeä töû theâm mô hoà.Vò tröôûng laõo gaät ñaàu:– Mô hoà roài seõ heát mô hoà. Cuõng nhö gaõ Luïc Ñöôøng luùc naõy chaúng haïn. Gaõ coùxuaát xöù töø Tuyeát Nhaïn Moân, moät moân phaùi vöøa keùm thanh theá vöøa khoâng phaânbieät noåi hoï laø chaùnh hay taø. Tuy nhieân, chính thaùi ñoä aân haän cuûa gaõ luùc boû ñi ñuûcho thaáy gaõ laø ngöôøi bieát phuïc thieän. Vaäy giaû nhö tröôùc kia gaõ laø taø thì töø baây giôøveà sau, moät khi gaõ ñaõ phuïc thieän, gaõ seõ bieán thaønh chaùnh. Töông töï keû coù khí tieátnhö Maïnh Ñaït Nhaân ai baûo ñaûm sau naøy gaõ khoâng vì caâm phaãn seõ trôû neân muøquaùng vaø töï vöôït qua laèn ranh phaân bieät chaùnh taø töø luùc naøo khoâng heà hay? Do vaäyngöôi chôù voâi khen taëng gaõ, ngöôõng moä gaõ.Dö Vi Haûi ñöa tay gaõi ñaàu:– Cuõng may, Maïnh Ñaït Nhaân chæ laø haïng voâ danh tieåu toát. nieäm cuûa gaõ cuõngchæ boû heïp trong phaïm vi baùo phuïc gia thuø vaø chuyeän naøy roài seõ ñöôïc Ñòa KhuyeátCung xöû trí minh baïch.Vò tröôûng laõo baät cöôøi:– Ngöôi laàm roài vaø ngöôi laàm vì caùi nhìn cuûa ngöôi quaù ö haïn heïp. Ñeå xem lôøita ñoaùn coù ñuùng hay khoâng nha? Giaû nhö Ñòa Khuyeát Cung tuy hieän giôø laø chaùnhnhöng thöïc söï laïi laø coù taø taâm, chuyeän cuûa Maïnh Ñaït Nhaân roài seõ khoâng ñöôïc ÑòaKhuyeát Cung xöû trí oån thoûa, chuyeän gì sau ñoù seõ xaûy ra? Vaø moät ngöôi coù khí tieátnhö hoï Maïnh khi baûn thaân bò doàn eùp khi noãi oan khieân caøng luùc caøng theâm oankhieân, gaõ coù chòu khuaát phuïc khoâng?Coøn nöõa, qua caâu chuyeän ñaõ xaûy ra taïi Maïnh gia ta mô hoà coù caûm nhaän tuy ñoùlaø chuyeän nhoû nhöng khoâng heà nhoû. Vaäy ñoù moät laàn nöõa ta laäp laïi, ñaây khoâng phaûilaø luùc khoù phaân bieät thöïc hö, khoù phaân bieät chaùnh taø vaø cuõng khoù phaân bieät ñaâu laøtroïng ñaâu laø khinh.Vaø vò tröôûng laõo chôït nhìn Dö Vi Haûi vaø nghieâm gioïng:
 30. 30. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200430vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANG– Vì ngöôi ñang coù thaân phaän moät Hoa Caùi seõ tieáp nhaän cöông vò bang chuûnay mai neáu laõo bang chuû hieän giôø chaúng may gaëp phaûi meänh heä gì ta nghó ngöôineân laøm quen daàn vôùi caùch nghó cuûa ta hieän nay. Ñoàng thôøi, ngöôøi cuõng neân coù thaùiñoä thích hôïp ngay töø baây giôø thì hôn.Dö Vi Haûi ñoäng taâm:– Tröôûng laõo muoán ñeä töû phaûi laøm gì baây giôø?Vò tröôûng laõo nghieâng ñaàu, phuï nhó moät hoài laâu vaøo tai Dö Vi Haûi.Ngay sau khi nghe xong, Dö Vi Haûi nhaên maët:– Coù caàn phaûi nghieâm troïng nhö theá khoâng, tröôûng laõo?Vò tröôûng laõo nghieâm troïng:– Nhaát cöõ löôõng tieän, cuøng moät luùc ñöôïc luoân hai vieäc, ngöôi coøn chaàn chöø gìnöõa? Dö Vi Haûi caøng theâm nhaên nhoù:– Nhöng chöa gì ñaõ vaän duïng Phi Caùp Truyeàn Thö chæ ñöôïc duøng trong tìnhtheá khaån caáp, ñeä töû e laõo bang chuû...Vò tröôûng laõo cheùp mieäng:– Neáu bang chuû coù traùch töï ta seõ giaûi thích moïi haäu quaû do ta ñaûm nhaän.Khoâng ñuû quyeát ñoaùn nhö ngöôi sau naøy coøn troâng mong gì ñieàu ñoäng toaøntheå bang chuùng nhôõ gaëp khi khaån caáp?Dö Vi Haûi kheõ hít moät caùi:– Xeùt veà caù nhaân hoï Maïnh thì ñaây chæ laø moät tieåu tieát khoâng ñaùng keå.Nhöng neáu xeùt veà ñaïi cuïc nhö lôøi tröôûng laõo vöøa dieãn giaûi thì ñeä töû nghó...Ñöôïc roài! Ñeä töû cuõng lieàu nghe lôøi tröôûng laõo moät phen. Ñaønh chòu laõo bangchuû baét toäi sau naøy vaäy.Vò tröôûng laõo mæm cöôøi roài nheï nhaøng lao maát huùt vaøo boùng ñeâm.Ñeán luùc Dö Vi Haûi môùi chaäm raõi chui vaøo khu röøng.Sau moät luùc thöïc hieän nhöõng haønh vi kín ñaùo, Dö Vi Haûi tuaàn töï neùm leân caonaêm caùnh chim caâu.Ñöôïc traû veà khoaûng khoâng bao la, luõ chim saâu sau khi löôïn moät voøng roäng laäptöùc bay veà naêm höôùng khaùc nhau.Nhìn naêm caùnh chim caâu bay khuaát maét, Dö Vi Haûi len leùn thôû daøi vaø laëng leõlui ñi.o O oGiöõa boùng toái aâm u, moät caùnh tay mô hoà caát leân. Ñeå töø ñoù moät hoøn ñaù nhoû xeù
 31. 31. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200431vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGgioù lao vuùt leân cao.Viu...Hoøn ñaù bay ñi khoâng phaûi khoâng coù chuû ñích.Boäp!Töø khoaûng khoâng bao la moät caùnh chim caâu chôït laûo ñaûo vaø chao nghieâng daàncho ñeán luùc chaïm ñaát.Chuû nhaân cuûa caùnh tay mô hoà luùc naõy laäp töùc nhaët caùnh chim caâu leân.Moät loùng truùc nhoû ñöôïc buoäc chaët vaøo chaân chim.Cuõng caùnh tay ñoù nheï nhaøng truùt töø trong oáng truùc ra moät maûnh giaáy nhoû cuoäntroøn.Cuõng nhö thaân thuû cuûa nhaân caùnh tay, muïc löïc ngöôøi naøy quaù ö tinh töôøng coùtheå xem roõ töøng töï daïng coù treân maûnh giaáy.Ñoïc xong, nhaân vaät noï cuoän maûnh giaáy trôû laïi vaøo loùng truùc.Tieáp ñoù sau khi aáp uû moät luùc khaù laâu caùnh chim caâu trong loøng baøn tay, nhaânvaät naøy neùm traû caùnh chim caâu leân baàu trôøi.Caùnh chim cöù theá tieáp tuïc cuoäc haønh trình vöøa bò taïm thôøi giaùn ñoaïn.Vaø nhaân vaät noï xoay ngöôøi maát huùt.Chuyeän cuõng xaûy ra töông töï cho boán con chim caâu coøn laïi. Vaø maõi sau naøyDö Vi Haûi môùi ñöôïc moïi ngöôøi baåm baùo. Khi ñoù chuyeän ñaõ quaù muoän.o O o
 32. 32. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200432vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGHoài Thöù TöVAÏN LÖU QUY TOÂNGöù moãi laàn laõo Taï Baát Nghi ñöôøng chuû Hình Ñöôøng xuaát hieän laø moãi laànlaøm cho Maïnh Ñaït Nhaân taêng theâm nghi ngôø.Taï Baát Nghi ñaõ hoûi ñi hoûi laïi maõi caâu chuyeän ñaõ xaûy ra cho Maïnh gia, khoângbieát bao nhieâu laàn maø noùi. Vaø taát caû nhöõng laàn tra xeùt caät vaán ñoù naøo phaûi dieãn ratrong khoaûng thôøi gian daøi? Taát caû ñaõ xaûy ra neáu Maïnh Ñaït Nhaân nhôù khoâng laàmchæ trong ba ngaøy ngaén nguûi.Laõo ñaõ xuaát hieän doàn daäp, hoûi doàn töø saùng ñeán tröa chieàu toái, ngaøy naøo ít laémcuõng ñeán naêm baûy laàn vaø chæ hoûi quanh quaån coù bao nhieâu ñoù.Coù theå noùi, khoâng rieâng gì laõo Taï Baát Nghi caû hai gaõ thuoäc haï coù nhieäm vuïcanh phoøng Maïnh Ñaït Nhaân coù leõ cuõng naèm loøng nhöõng gì Maïnh Ñaït Nhaân töøngtraû lôøi vaø saép söûa traû lôøi.Vì laàn naøo cuõng theá nhöõng caâu caät vaán cuûa Taï Baát Nghi vaãn khoâng thay ñoåi.Vaø leõ ñöông nhieân nhöõng lôøi ñaùp cuûa Maïnh Ñaït Nhaân cuõng khoâng ñoåi thay.Noãi nghi taêng daàn ñeán ñoä laàn naøy ngay luùc laõo Taï Baát nghi laïi xuaát hieän.Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc voït mieäng hoûi:– Ñeán bao giôø toân giaù môùi cho taïi haï cuøng Haø gia ñoái chaát?Laõo ung dung ngoài vaøo caåm ñôn ñoái dieän vôùi Maïnh Ñaït Nhaân:– Thieáu hieäp seõ ñöôïc ñoái chaát neáu thieáu hieäp thaønh khaån hôn khi ñoái ñaùp laïinhöõng caâu hoûi cuûa laõo phu.Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi laït:– Taïi haï coøn phaûi thaønh khaån nhu theá naøo nöõa moät khi ñaõ noùi laïi taát caû nhöõnggì ñaõ xaûy ra, khoâng theâm cuõng khoâng bôùt baát kyø moät tieåu tieát naøo?Laõo cheùp mieäng:– Döôøng nhö thieáu hieäp khoâng tin töôûng maáy vaøo söï nghieâm minh cuûa laõophu, chæ cho raèng laõo phu chæ muoán keùo daøi thôøi gian, khoâng thöïc söï giuùp thieáuhieäp ñoøi laïi coâng ñaïo?Mieãn cöôõng Maïnh Ñaït Nhaân ñaùp:– Khoâng phaûi taïi haï khoâng tin töôûng nhöng do vieäc haàu nhö khoâng coù tieántrieån naøo ñaùng keå khieán taïi haï duø khoâng muoán cuõng phaûi nghi ngôø.Laõo gaät ñaàu:– Thieáu hieäp raát thaúng thaén. Ñöôïc! Laõo phu cuõng seõ thaúng thaén vôùi thieáuC
 33. 33. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200433vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGhieäp. Nhö theá naøy nha, giaû nhö cöông vò cuûa laõo phu vaø thieáu hieäp ñöôïc hoaùn ñoåicho nhau, ngöôøi hoûi laø thieáu hieäp vaø laõo phu cuõng seõ ñaùp laïi nhö thieáu hieäp töøngñaùp. Sau khi töôûng töôïng nhö theá xong, thieáu hieäp thöû nghó xem, lieäu thieáu hieäp coùdeã daøng tin ngay vaøo caâu chuyeän ñoù khoâng?Maïnh Ñaït Nhaân söûng soát:– toân giaù noùi laø toân giaù khoâng tin vaøo caâu chuyeän xaûy ra cho Maïnh gia?Laõo cöôøi buoàn:– Ñöông nhieân laø khoâng theå tin neáu thieáu hieäp khoâng noùi roõ hôn nguyeân nhaânkhieán Haø Töû Giang phaûi nhaãn taâm saùt haïi song thaân cuûa thieáu hieäp.– Nguyeân nhaân?– Phaûi roài! Nhaát ñònh phaûi coù nguyeân nhaân. Baèng khoâng khoâng leõ thieáu hieäpbuoäc laõo phu phaûi tin raèng Haø Töû Giang vì hoùa cuoàng ñaõ voâ côù saùt haïi ngöôøi töønglaø baèng höõu?Maïnh Ñaït Nhaân thaät söï giaät mình vaø tænh ngoä:– Lôøi toân giaù noùi raát ñuùng. Nhöng laø nguyeân nhaân gì ñaây?Laõo nhuùn vai:– Ñieàu ñoù chæ laø ñieàu maáy ngaøy qua laõo phu chæ muoán hoûi thieáu hieäp.Nguyeân nhaân gì? Danh – Lôïi – Taøi – Loäc?Maïnh Ñaït Nhaân thaät söï hoang mang. Vì Maïnh Ñaït Nhaân thaät söï khoâng theåbieát Haø Töû Giang xuoáng tay vì nguyeân nhaân gì.Taï Baát Nghi chôït noùi theâm:– Cuõng khoâng theå queân chöõ Saéc. Lieäu Haø Töû Giang vì meâ luyeán nhan saéc cuûaleänh ñöôøng...Maïnh Ñaït Nhaân giaän döõ:– Toân giaù khoâng ñöôïc xuùc phaïm ñeán tieát haïnh cuûa gia maãu.– Laõo phu khoâng chuû yù xuùc phaïm. Ngöôïc laïi chæ muoán neâu taát caû cho thieáuhieäp deã beà suy xeùt. Tuy vaäy, laõo phu cuõng muoán thieáu hieäp minh baïch ñieàu naøy,suoát moät naêm qua, töø khi töø khi Haø Töû Giang vaø Haø Töû Kieân ñöôïc cung chuû cho gianhaäp Ñòa Khuyeát Cung haàu nhö ôû phuï thaân hoï Haø khoâng coù daáu hieäu haùo saéc. Dovaäy...Maïnh Ñaït Nhaân ñoät ngoät keâu leân:– Khoâng leõ laø do quyeån coå thö noï?Taï Baát Nghi ñöùng daäy noùi:– Quyeån coå thö naøo?Maïnh Ñaït Nhaân ñaêm chieâu tö löï:
 34. 34. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200434vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANG– Laø quyeån Vaïn Vaät Quy Nguyeân Kinh! Tuy nhieân...– Ñoù laø quyeån kinh thö voõ hoïc?Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi göôïng:– Ñoù laø ñieàu taïi haï ñònh noùi. Cöù xeùt theo noãi vui möøng cuûa gia phuï luùc tình côøtìm mua ñöôïc quyeån coå thö thì ñoù aét phaûi laø kinh thö chæ daønh cho haïng vaên nhaân.Vaø nhö vaäy, Haø Töû Giang ñaâu coù lyù naøo vì muoán chieám ñoaït thöù kinh thö hoaøntoaøn voâ ích ñoái vôùi haén ñeå haõm haïi gia phuï?Taï Baát Nghi cöôøi laït:– Thieáu hieäp ñeà quyeát ñoù laø quyeån kinh thö bình thöôøng? Vaäy thieáu hieäp ñaõxem qua chöa?Maïnh Ñaït Nhaân laéc ñaàu:– Tuy chöa xem qua nhöng...Taï Baát Nghi xua tay ngaên laïi:– Haõy khoan keát luaän voäi. Theo laõo phu sao thieáu hieäp khoâng moät laàn thöû hoàigia tìm laïi vaø xem quyeån kinh thö ñoù?Maïnh Ñaït Nhaân thôû daøi:– Quyeån coå thö ñoù cuõng khoâng coøn duø taïi haï cuõng muoán xem qua c...– Khoâng coøn? Laø bò ñaùnh caép hay laø bò thieáu hieäp huûy?Maïnh Ñaït Nhaân laïi thôû ra:– Taïi haï khoâng nghó laø bò maát. Kyø thöïc sau khi choân gia phuï thì khoâng tìmñöôïc gì caû coù leõ taïi haï ñaõ ñeå trong luùc thu xeáp toaøn boä vaät duïng ñeå boài taùng cuønggia phuï...– Maïnh thieáu hieäp ñaõ choân kinh vôùi ngöôøi?Maïnh Ñaït Nhaân mieãn cöôõng thöøa nhaän:– Taïi haï cuõng nghó nhö theá.Taï Baát Nghi vuït nghieâm gioïng:– Vì muoán tra xeùt minh baïch vì muoán bieát coù phaûi do quyeån coå thö ñoù maøleänh toân bò Haø Töû Giang haõm haïi hay khoâng thieáu hieäp coù taùn thaønh vieäc laõo phukhai quaät moä phaàn leänh toân?Maïnh Ñaït Nhaân baøng hoaøng:– Khai quaät ö? Khoâng ñöôïc! Tuyeät ñoái khoâng ñöôïc!Taï Baát Nghi vaãn khaêng khaêng:– Ñoù laø bieän phaùp duy nhaát neáu thieáu hieäp muoán minh baïch ai laø hung thuû.– Khoâng ñöôïc! Haõy ñeå ngöôøi ñaõ cheát ñöôïc yeân nghæ.
 35. 35. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200435vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANG– Neáu thieáu hieäp ngaïi laõo phu seõ ñi cuøng thieáu hieäp vaø seõ khoâng ñeå baát kyø sôthaát naøo xaûy ra luùc khai quaät?Maïnh Ñaït Nhaân thoaùng phaân vaân.Ñöôïc dòp Taï Baát Nghi noùi luoân:– Cho duø ñoù laø haønh vi baát hieáu nhöng buø laïi thieáu hieäp seõ minh baïch ñöôïchung thuû, söï baùo phuïc gia thuø vaø seõ giuùp song thaân ngaäm cöôøi nôi cöûu tuyeàn. Theánaøo?Maïnh Ñaït Nhaân vuït hoûi:– Toân giaù coù yù ñònh cho Haø Töû Giang cuøng ñi?Laõo laéc ñaàu:– Laõo phu ñaõ cho leänh trieäu hoài Haø Töû Giang nhöng cho ñeán taän hoâm nay vaãnchöa thaáy hoài cung. Chæ môùi ba ngaøy thoâi maø.– Vaäy Haø Töû Kieân?Laõo mæm cöôøi:– Noùi veà Haø Töû Kieân phaûi noùi raèng chöa coù ai may maén nhö y.– Toân giaù laø gì?– Nhôø dòp naøy, Haø Töû Kieân may maén ñöôïc dieän kieán cung chuû. Vaø y caøngmay maén hôn khi ñöôïc cung chuû phaùt hieän baûn thaân y coù tö chaát hôn ngöôøi. Dovaäy, y ñöôïc cung chuû thu laøm ñeä töû vaø ñöôïc xeáp haøng thaäp nhò söù giaû cuûa boåncung.Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi laït:– Noùi nhö vaäy, giaû nhö sau khi minh baïch, ñöôïc bieát phuï töû Haø Töû Giang laøhung thuû saùt haïi gia phuï gia maãu. Cung chuû quyù cung ñaâu theå nhaãn taâm xöû trò aùiñoà?Taï Baát Nghi cöôøi lôùn:– Thieáu hieäp chôù quaù xem thöôøng cung chuû boån cung nhö vaäy. Luaät baát vòthaân, neáu phuï töû Haø Töû Giang coù toäi, cho duø cung chuû coù vì chuùt tö tình khoâng nôõbaét toäi hoï thì laõo phu ñöôøng ñöôøng laø ñöôøng chuû hình ñöôøng cuõng quyeát khoângbuoâng tha. Do vaäy, thieáu hieäp haõy cöù vöõng tin ôû laõo phu vaø caøng xem ñaây laø ñieàucaàn thieát phaûi khai quaät moä phaàn.Maïnh Ñaït Nhaân cau maøy:– Quaân töû nhaát ngoân?Laõo ñaùp:– Ñuùng! Quaân töû nhaát ngoân töù maõ nan truy.Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu:
 36. 36. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200436vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANG– Ñöôïc vaäy thì ñi.Nhôø Taï Baát nghi coù thaân thuû phi phaøm, duøng khinh thaân tuyeät aûo ñöa MaïnhÑaït Quaân cuøng ñi neân chæ sau hai ngaøy loä trình caû hai ñeàu nhìn thaáy Maïnh giatrang thaáp thoaùng xa xa.Ñoät nhieân Taï Baát Nghi döøng laïi:– Nguy tai! ÔÛ phía tröôùc coù ngöôøi!Maïnh Ñaït Nhaân tuy khoâng ñuû muïc löïc ñeå nhìn thaáy nhöõng gì Taï Baát nghi vöøanoùi nhöng cuõng hoang mang:– Nhaân vaät ñoù ñeán ñaây ñeå laøm gì?Taï Baát nghi haï gioïng:– Tuy laõo phu khoâng theå ñoaùn chaéc nhöng chaéc chaén laø coù lieân quan ñeánquyeån coå thö.Maïnh Ñaït Nhaân baøng hoaøng:– Toân giaù muoán noùi moä phaàn cuûa gia phuï gia maãu ñaõ bò...Taï Baát Nghi xua tay:– Phaûi ñeán taän nôi môùi bieát. Ñoaùn baây giôø haõy coøn sôùm. Naøo! Moä phaàn toïalaïc ôû ñaâu?Maïnh Ñaït Nhaân chæ ñieåm vaø Taï Baát Nghi lieàn ñöa Maïnh Ñaït Nhaân ñi.Caû hai sau ñoù ñeàu keâu leân khi phaùt hieän caû hai moä phaàn ñaõ bò ngöôøi khai quaät.Nhìn thi haøi song thaân tuy chöa naùt nhöng laïi bò phôi baøy loä lieãu, maïnh ÑaïtNhaân caøng chaán ñoäng theâm caêm phaãn:– Haø Töû Giang quaû laø aùc ñoäc! Maïnh Ñaït Nhaân ta...Taï Baát nghi chôït naït:– Keû khai quaät moä khoâng phaûi laø Haø Töû Giang xin thieáu hieäp chôù quaù ña nghi.Neáu khoâng phaûi laõo thì coøn ai vaøo ñaây? Ñoù laø lyù do khieán laõo coá tình chaäm treãkhoâng chòu hoài cung, cho duø ñaõ coù leänh trieäu hoài.Taï Baát nghi laéc ñaàu:– Thieáu hieäp chôù ñeå noãi phaãn haän laøm lu môø lyù trí. Haõy nhìn laïi ñi moä phaànñaõ bò khai quaät laâu laém roài, ñaâu phaûi môùi khai quaät ñaây?Nhìn laïi Maïnh Ñaït Nhaân duø khoâng muoáng tin cuõng khoâng theå choái boû söï thaät.Taï Baát Nghi giaûi thích roõ hôn:– Ñaát ñaõ baïc maøu, khoâng phaûi ñaát môùi bò ñaøo leân. Bao nhieâu vaûi voùc taåm lieämñeàu bò OÁ vaøng theo thôøi gian keå caû aùo quan cuõng vaäy. Ñaõ chöùng toû...Maïnh Ñaït Nhaân cöôùp lôøi:
 37. 37. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200437vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANG– Neáu laø vaäy, khoâng ai coù theå ngaên caám, Haø Töû Giang tröôùc kia ñaõ ñaøo bôùikhai quaät?Taï Baát Nghi nhìn chaèm chaèm vaøo Maïnh Ñaït Nhaân:– Thieáu hieäp muoán noùi nguyeân nhaân cuûa vieäc khai quaät laø do quyeån coå thö?– Khoâng sai! Vaø chính...– Vaäy taïi sao sau khi saùt haïi leänh toân Haø Töû Giang khoâng tieän tay chieám ñoaïtluoân quyeån coå thö maø phaûi chôø sau naøy khai quaät moä?Maïnh Ñaït Nhaân khoâng nao nuùng:– Deã hieåu! Vì chæ sau khi an taùng gia phuï taïi haï môùi ñeå laãn quyeån coå thö vaøonhöõng vaät boài taùng.Laõo cöôøi nheï:– Chính thieáu hieäp cuõng töøng noùi thieáu hieäp cuõng khoâng nhôù roõ coù chuyeän ñoùhay khoâng. Huoáng chi cuõng do thieáu hieäp minh ñònh, leänh toân raát vui möøng khi tìmthaáy quyeån coå thö ñoù, vaäy taïi sao thieáu hieäp khoâng nghó leänh toân luoân giöõ coå thöbeân mình?– Taïi haï...Laõo phì cöôøi:– Nhö vaäy ñuû chöùng toû ngöôøi khai quaät moä khoâng phaûi laø Haø Töû Giang. Vì giaûnhö Haø Töû Giang vì muoán chieám ñoaït quyeån coá thö neân môùi saùt haïi leänh toân thìtröôùc ñoù y ñaõ ñaéc thuû roài.– Vaäy thì keû naøo ñaõ khai quaät moä phaàn cuûa gia phuï vaø gia maãu, laïi coøn khaiquaät caû hai moä phaàn cuøng moät luùc?Laõo nheo maét:– Muoán minh baïch keû naøo khai quaät moä phaàn, thieáu hieäp töï hoûi baûn thaân xemngoaøi thieáu hieäp ra coøn ai khaùc bieát veà chuyeän kieân quan ñeán quyeån coå thö naøyhay khoâng?Maïnh Ñaït Nhaân coá nhôù laïi:– Coù gia maãu...– Leänh ñöôøng laø ngöôøi ñaõ cheát. Nhaát ñònh khoâng theå naøo do leänh ñöôøng sauñoù soáng laïi vaø quaät moä.Maïnh Ñaït Nhaân laéc ñaàu:– Vaäy ñaâu coøn ai nöõa ngoaøi taïi haï bieát veà quyeån Vaïn Vaät Quy Nguyeân Kinh.Coù chaêng chæ laø...Taï Baát Nghi toû ra noân noùng:– Laø ai?
 38. 38. Vaïn Löu Quy Toângthaùng 11 naêm 200438vietkiem.comnhaø xuaát baûn(Khuyeát Danh)VVViiieeeääättt KKKiiieeeááámmmNguoànï: MAI HOA TRANGÑuùng luùc naøy töø phía xa chôït coù traøng cöôøi vang voïng ñeán:– Hoùa ra laø quyeån Vaïn Vaät Quy Nguyeân Kinh hay coøn goïi laø Vaïn Löu QuyToâng bí kíp. Ñòa Khuyeát Cung cho ñeán giôø vaãn muoán thu hoài chaân kinh voõ hoïc ñaõthaát tung suoát traêm naêm qua sao? Ha...ha...Taï Baát Nghi bieán saéc:– Keû naøo?Vaø...Vuùt!Chæ moät chôùp ñoäng thaân hình Taï Baát Nghi ñaõ bieán maát...o O o

×