• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Thiên hạc phổ
 

Thiên hạc phổ

on

 • 232 views

 

Statistics

Views

Total Views
232
Views on SlideShare
232
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Thiên hạc phổ Thiên hạc phổ Document Transcript

  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-1-Lêi phi léªm v»ng vÆc ¸nh tr¨ng, bÇu trêi bµng b¹c sao th­a, trªn Kim phong nguyÖt®Ønh Nga My s¬n tr¾ng xãa mét vïng b¨ng tuyÕt.Mét Thanh bµo l∙o nh©n r©u dµi qu¸ ngùc, tãc tr¾ng xâa vai, ®ang ngåi c« ®éc trªnmét t¶ng ®¸ trªn tuyÖt ®Ønh.NguyÖt hoa nh­ thñy chiÕu xuèng thiªn niªn b¨ng cña tuyÖt ®Ønh Nga My s¬n t¹othµnh nh÷ng vÇng b¹ch quang lÊp l¸nh.Thanh bµo l∙o nh©n chît khÏ ®éng th©n h×nh, l∙o hÝt mét h¬i thËt s©u ®Ó ¸p chÕ tiÕngho, råi l¾ng tai nghe nh÷ng t¹p ©m trong giã thæi l¹i.Hµn phong nh­ dao c¾t thæi bËt chiÕc thanh bµo máng manh kªu phÇn phËt khiÕn l∙onh©n ph¶i thu m×nh l¹i, hai tay khÏ xoa vµo nhau, cã thÓ v× niªn h¹c qu¸ cao nªn khã lßngchÞu ®ùng næi hµn phong buèt da thÊu cèt, nh­ng l∙o nh©n vÉn cè g¾ng cÇm cù vµ gi÷ métphong th¸i an nhiªn tù t¹i.Chèc chèc Thanh bµo l∙o nh©n ng­íc nh×n vÇng tr¨ng v»ng vÆc gi÷a bÇu trêi nh­ thÓ®ang mong ®îi ®iÒu g× ®ã.§ét nhiªn cã mét tiÕng hó dµi tõ d­íi Kim phong ®Ønh truyÒn lªn, tiÕng hó ph¸ tanbÇu trêi ®ªm tÜnh mÞch.Thanh bµo l∙o nh©n khÏ ®­a tay vuèt r©u, l∙o dÞch ®éng th©n h×nh söa thÕ ngåi chongay ng¾n råi lÈm bÈm tù nãi:- §Õn råi, ®Õn råi ! Hy väng bän hä ®Òu thñ ­íc mµ ®Õn ®Çy ®ñ.Lêi võa døt th× chît nghe cã tiÕng b­íc ch©n l¹o x¹o l­ít ®i trªn mÆt tuyÕt.Thanh bµo l∙o nh©n l¾ng tai nghe kü, råi buét miÖng tù hái:- Qu¸i, t¹i sao l¹i thiÕu mét vÞ?L∙o võa døt lêi th× bçng nhiªn cã bèn bãng ng­êi cïng xuÊt hiÖn c¸ch t¶ng ®¸ l∙ongåi chõng ba tr­îng.Bèn bãng ng­êi nµy ®Òu cã th©n ph¸p cùc nhanh, nh­ng kh«ng ai chÞu nh­êng ai, nªnd­êng nh­ cïng xuÊt hiÖn mét lóc tr­íc mÆt Thanh bµo l∙o nh©n. Bän hä ®­a m¾t nh×nnhau råi tõ tõ chuyÓn môc quang nh×n vÒ phÝa Thanh bµo l∙o nh©n.T¸m ®¹o môc quang l¹nh lïng cña bèn nh©n vËt nµy võa tiÕp xóc víi ph¸p t­íng cñathanh bµo l∙o nh©n th× lËp tøc thu l¹i vÎ cuång ng¹o vµ th¸i ®é ng¹o thÕ khinh ®êi trªn s¾cdiÖn, råi ®ång lo¹t cung thñ hµnh lÔ.Thanh bµo l∙o nh©n më m¾t ra nh×n bèn bãng ng­êi võa ®Õn mét lóc l©u, råi chËm r∙inãi:- §∙ m­êi n¨m nay kh«ng gÆp, bèn vÞ vÉn m¹nh khoÎ ®Êy chø?Võa nãi l∙o võa chËm r∙i dÞch môc quang nh×n tõ tr¸i qua ph¶i.ChØ thÊy nh©n vËt ®øng tËn cïng bªn tr¸i niªn kû chõng ngò tuÇn, ®Çu ®éi kh¨nvu«ng, r©u dµi chÊm ngùc, mÆt tr¾ng, mµy rËm, t­íng m¹o tr«ng nh­ mét v¨n sÜ l­u l¹c§
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-2-trªn giang hå. Ng­êi thø hai lµ mét mü phô trung niªn, tay ph¶i cÇm ngäc ®Þch, mµy ngµi,m¾t h¹nh, khoÐ miÖng lu«n hiÖn xuÊt nô c­êi th©m hiÓm khã l­êng. Ng­êi thø ba cã th©nh×nh thÊp bÐ, ®Çu to, m¾t trßn, ®Æc biÖt lµ miÖng rÊt réng, c¬ hå nh­ chiÕm gÇn nöa khu«nmÆt cña l∙o ta. Ng­êi thø t­ th©n h×nh cao èm, toµn th©n mÆc h¾c bµo, tay tr¸i cÇm métchiÕc trèng da cã ®­êng kÝnh chõng nöa th­íc, tay ph¶i cÇm mét chiÕc dïi trèng mµu vµngkim.Bèn ng­êi cïng hµnh lÔ vµ nãi:- Bän t¹i h¹ ®Õn thØnh an TrÇn ®¹i hiÖp !Thanh bµo l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- Cã lÏ bèn vÞ kh«ng ngê l∙o khiÕu vÉn cßn sèng qua m­êi n¨m ph¶i kh«ng?V¨n sÜ bªn tr¸i nãi:- TrÇn ®¹i hiÖp c«ng lùc phi phµm, dï sèng thªm tr¨m n¨m n÷a còng kh«ng cã g× l¹.Thanh bµo l∙o nh©n ®­a tay vuèt r©u vµ mØm c­êi, nãi:- NÕu l∙o khiÕu cã thÓ sèng thªm tr¨m n¨m n÷a th× sî r»ng tø vÞ kh«ng kÞp chê l∙okhiÕu khø thÕ råi.Mü phô trung niªn cÊt giäng uyÓn chuyÓn tiÕp lêi:- §¹i hiÖp vâ c«ng tuyÖt lu©n vµ luyÖn ®Õn tr×nh ®é kim c­¬ng bÊt ho¹i thÓ, bän tiÖnthiÕp tuy nhá h¬n mÊy tuæi nh­ng sî r»ng ph¶i khø thÕ tr­íc ®¹i hiÖp th«i.Thanh bµo l∙o nh©n ph¸ lªn c­êi mét tiÕng råi nãi:- Tèt l¾m ! L∙o khiÕu còng mong ®­îc nh­ vËy !L∙o thÊp lïn miÖng réng, nãi:- X­a nay t¹i h¹ lu«n ¨n ngay nãi th¼ng, cã mÊy lêi nµy muèn nãi ra nh­ng mongr»ng TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng tøc giËn.Thanh bµo l∙o nh©n khÏ gËt ®Çu vµ nghiªm tóc nãi:- §­îc c¸c h¹ cø nãi !L∙o lïn, miÖng réng nãi:- T¹i h¹ nghe nãi TrÇn ®¹i hiÖp m¾c ph¶i qu¸i bÖnh nhiÒu n¨m qua, ch¼ng hay chuyÖn®ã lµ ch©n hay gi¶?Thanh bµo l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- C¸c h¹ nghe ai nãi mµ biÕt chuyÖn l∙o khiÕu l©m bÖnh?L∙o lïn miÖng réng th¶n nhiªn nãi:- Tai v¸ch m¹ch rõng, chuyÖn TrÇn ®¹i hiÖp l©m bÖnh tuy ®­îc b¶o mËt cÈn thËnnh­ng t¹i h¹ vÉn th¸m thÝnh ®­îc.L∙o võa døt lêi th× l∙o ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng.Thanh bµo l∙o nh©n trÇm s¾c diÖn vµ l¹nh lïng nãi:- C¸c h¹ rÊt muèn l∙o phu bÖnh m∙i kh«ng lµnh ph¶i kh«ng.?L∙o lïn miÖng réng véi nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-3-- TrÇn ®¹i hiÖp nÆng lêi råi, qu¶ thùc lµ trong lßng t¹i h¹ kh«ng cã ¸c ý ®ã, chóc TrÇn®¹i hiÖp thä tØ nam s¬n, v¹n niªn tr­êng th¹nh.Thanh bµo l∙o nh©n l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi chuyÓn môc quang nh×n sang ®¹i h¸ncao gÇy mÆc h¾c bµo, l∙o nãi:- M­êi n¨m qua c¸c h¹ ®∙ giÕt bao nhiªu ng­êi råi?H¾c y ®¹i h¸n véi khom ng­êi nãi:- TrÇn ®¹i hiÖp ch­a quy tiªn th× t¹i h¹ ®©u d¸m ng«ng cuång khai s¸t giíi.Thanh bµo l∙o nh©n c­êi nh¹t nãi:- Sau khi ta chÕt th× sao?H¾c y ®¹i h¸n mØm c­êi th©m hiÓm, véi nãi:- §iÒu ®ã rÊt khã nãi.Thanh bµo l∙o nh©n tiÕp:- Xem ra tr­íc khi chÕt, l∙o khiÕu ph¶i giÕt ng­¬i tr­íc.H¾c y ®¹i h¸n bÊt gi¸c th«i lui mét b­íc véi nãi:- TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ kh«ng muèn t¹i h¹ giÕt ng­êi th× sau nµy t¹i h¹ kh«ng khai s¸t giíilµ ®­îc. Xin ®¹i hiÖp chí tøc giËn, t¹i h¹ thËt téi ®¸ng mu«n chÕt.Thanh bµo l∙o nh©n ng­íc nh×n trêi, l∙o thë dµi mét h¬i råi nãi:- Chóng ta ­íc héi lÇn nµy h×nh nh­ thiÕu mét ng­êi, ®óng kh«ng?C¶ bèn ng­êi cïng ®¸p:- Kh«ng sai.Thanh bµo l∙o nh©n quÐt môc quang nh×n qua bèn ng­êi råi hái:- T¹i sao Thiªn Ma N÷ kh«ng ®Õn?Bèn ng­êi ®­a m¾t nh×n nhau, kh«ng ai tr¶ lêi.Thanh bµo l∙o nh©n chó môc nh×n mü phô trung niªn vµ nãi:- Ng­¬i vµ Thiªn Ma N÷ rÊt gÇn gòi nhau, cã lÏ ng­¬i biÕt t¹i sao ¶ kh«ng ®Õn chø?Mü phô trung niªn nãi:- ¶ nãi... ¶ nãi ®¹i hiÖp.. ®¹i hiÖp...Thanh bµo l∙o nh©n liÒn nãi:- ¶ cã m¾ng l∙o khiÕu th× còng kh«ng liªn quan g× ®Õn ng­¬i. Ng­¬i cø nãi th¼ng ra®i.Mü phô trung niªn nãi:- Thiªn Ma N÷ nãi r»ng bÖnh t×nh cña ®¹i hiÖp rÊt nguy kÞch vµ nhÊt ®Þnh chÕt trongnay mai, nªn lÇn nµy kh«ng cÇn ®Õn héi.Nãi ®o¹n bµ ta ng­ng thÇn theo dâi ®éng tÜnh cña Thanh bµo l∙o nh©n, thÇn th¸i ®ÇyvÏ kinh khiÕp, tùa nh­ sî ®èi ph­¬ng bÊt ngê xuÊt thñ lÊy m¹ng m×nh.ThÕ nh­ng Thanh bµo l∙o nh©n th¶n nhiªn mØm c­êi, nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-4-- Nh­ng sù thùc ngoµi tiªn liÖu cña ¶.L∙o quÐt môc quang nh×n qua bèn ng­êi råi hái:- T¹i sao c¸ch nh×n cña bèn vÞ kh¸c Thiªn Ma N÷?V¨n sÜ bªn tr¸i nãi:- TrÝ tuÖ cña mçi ng­êi kh«ng gièng nhau nªn ®o¸n ®Þnh sù viÖc ®­¬ng nhiªn còngbÊt ®ång.Thanh bµo l∙o nh©n nãi:- C¸c h¹ kiªm th«ng y ®¹o, vËy thö xem bÖnh t×nh cña l∙o khiÕu nh­ thÕ nµo?V¨n sÜ véi nãi:- Theo tin tøc t¹i h¹ nghe ®­îc th× bÖnh t×nh cña ®¹i hiÖp rÊt nÆng, nÕu lµ ng­êi kh¸cth× sî r»ng chØ cã thÓ sèng ®­îc mét n¨m th«i, nh­ng TrÇn ®¹i hiÖp néi lùc tinh th©m, vâc«ng siªu phµm nªn cã thÓ kh¾c chÕ träng bÖnh.Thanh bµo l∙o nh©n c­êi ha h¶ mét trµng, råi nãi:- Nãi rÊt hay ch¼ng tr¸ch thiªn h¹ gäi c¸c h¹ lµ ¸c Khæng Minh lµ §éc ®¹i phu.V¨n sÜ giäng c­êi, nãi:- TrÇn ®¹i hiÖp qu¸ lêi, ch¼ng qua lµ b»ng h÷u trªn giang hå ®Ò cao t¹i h¹ th«i.Thanh bµo l∙o nh©n c­êi nh¹t, nãi:- C¸c h¹ thö xem kû bÖnh t×nh cña l∙o phu råi nãi cho mäi ng­êi cïng nghe.¸c Khæng Minh mØm c­êi, nãi:- NÕu TrÇn ®¹i hiÖp tin t­ëng t¹i h¹, ®Ó cho t¹i h¹ xem qua kinh m¹ch th× cã thÓ t¹i h¹®­a ra mét vµi lêi vâ ®o¸n th«i.Thanh bµo l∙o nh©n tõ tõ ®­a tay tr¸i ra vµ nãi:- §­îc c¸c h¹ h∙y xem ®i !Nãi ®o¹n l∙o tõ tõ nh¾m m¾t l¹i chê ®îi.Kh«ng khÝ trªn Kim phong ®Ønh bçng nhiªn trë nªn khÈn tr­¬ng v« cïng, ba ng­êicßn l¹i ®Òu phãng s¸u ®¹o môc quang håi hép nh×n ¸c Khæng Minh.D­íi ¸nh tr¨ng chØ th× tr¸n cña ¸c khæng Minh lÊm tÊm må h«i xuÊt hiÖn, tuy hµnphong kh«ng ngõng thæi qua nh­ng râ rµng sù c¨ng th¼ng vµ khÈn tr­¬ng ®∙ lµm cho th©nnhiÖt cña l∙o ta nãng lªn.Håi l©u sau mü phô trung niªn khÏ nãi:- NÕu TrÇn ®¹i hiÖp cÇn dïng lo¹i d­îc vËt g× th× bän ta sÏ tËn lùc ®i t×m kiÕm.¸c Khæng Minh liÕc nh×n mü phô trung niªn råi l¹nh lïng nãi:- Lo¹i ®­îc vËt mµ TrÇn ®¹i hiÖp cÇn dïng hiÖn ®ang trªn ng­êi LiÔu Mþ N­¬ngng­¬i, nh­ng sî r»ng ng­êi kh«ng muèn nãi ra th«i.LiÔu n­¬ng kinh ng¹c hái l¹i:- Ng­¬i nãi c¸i g×?¸c Khæng Minh l¹nh lïng nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-5-- Ch¼ng ph¶i gan con c¸ chÐp vµng ngµn n¨m ë Th¸i B¹ch B¨ng ®Çm ®∙ ë trong tayng­¬i råi sao? BÖnh t×nh cña TrÇn ®¹i hiÖp tuy nÆng, nh­ng chØ cÇn ng­¬i d©ng gan c¸ chÐp®ã th× lËp tøc TrÇn ®¹i hiÖp sÏ b×nh phôc ngay.Chît nghe l∙o lïn miÖng réng vµ H¾c y ®¹i h¸n hõ mét tiÕng, bèn ®¹o môc quangnh×n ch»m ch»m LiÔu Mþ N­¬ng vµ hái:- ThËt thÕ kh«ng?LiÔu Mþ N­¬ng véi nãi:- §õng nghe nh÷ng lêi lung tung cña h¾n !¸c Khæng Minh nãi:- Gan con c¸ chÐp ®ã ®∙ ®­îc ng­¬i thu gi÷, ta lµm sao nãi lung tung ®­îc!L∙o lïn miÖng réng c­êi ha h¶ mét tiÕng råi nãi:- NÕu thËt nh­ vËy th× bän ta ph¶i chóc c« n­¬ng mét chung th«i.LiÔu My N­¬ng nãi:- ¸c Khæng Minh gian tr¸ x¶o quyÖt, h¾n chuyªn t¹o ra sù hiÒm khÝch gi÷a bän ta ®Óngåi thu lîi ng­ «ng, nhÞ vÞ cã thÓ tin h¾n ®­îc sao?H¾c y ®¹i h¸n chËm r∙i nãi:- ViÖc nµy qu¸ träng ®¹i, chóng ta thµ bÞ lõa chø kh«ng thÓ kh«ng tin.LiÔu Mþ N­¬ng c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi:- §ªm nay chóng ta ®Õn ®©y lµ ®Ó thØnh an TrÇn ®¹i hiÖp, nÕu nhÞ vÞ thÊy LiÔu MþN­¬ng ta kh«ng thuËn nh∙n th× cø ­íc hÑn, råi t×m mét n¬i nµo ®ã ®¸nh nhau mét trËn.L∙o lïn miÖng réng ngöa mÆt c¶ c­êi råi nãi:- ¦íc hÑn ­? §Ó cho LiÔu Mþ N­¬ng ng­¬i cã thêi gian cÊt giÊu gan con c¸ chÐp ®ãch¨ng? Thiªn h¹ réng lín thÕ nµy, gan c¸ chÐp l¹i rÊt bÐ nhá, nÕu ng­¬i cÊt giÊu råi th× bänta biÕt ®©u mµ t×m?H¾c y nh©n l¹nh lïng tiÕp lêi:- Tõ lóc nµy trë ®i bän ta nhÊt ®Þnh ph¶i b¸m theo tung tÝch LiÔu Mþ N­¬ng ng­¬i.LiÔu Mþ N­¬ng mØm c­êi nãi:- §­îc th«i, nÕu nhÞ vÞ cã høng thó theo hÇu tiÓu muéi th× tiÓu muéi v« cïng hoannghªnh.Ngõng mét l¸t bµ nãi tiÕp:- Nh­ng lóc nµy ®©y h×nh nh­ chuyÖn cña tiÓu muéi kh«ng quan träng b»ng bÖnh t×nhcña TrÇn ®¹i hiÖp.H¾c y nh©n khÏ h¾ng giäng råi nãi:- Kh«ng sai chóng ta nªn xem bÖnh t×nh cña TrÇn ®¹i hiÖp tr­íc ®∙.¸c Khæng Minh khÏ ®­a hai ngãn tay chËm r∙i sê vµo kinh m¹ch cña Thanh bµo l∙onh©n.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-6-LiÔu Mþ N­¬ng, l∙o lïn miÖng réng vµ H¾c y ®¹i h¸n ng­ng thÇn theo dâi, s¸u ¸nhm¾t ®Òu chøa ®Çy hy väng, mong r»ng ¸c Khæng Minh cã thÓ nh©n c¬ héi xem m¹ch mµkhèng chÕ huyÖt ®¹o cña Thanh bµo l∙o nh©n.ThÕ nh­ng ¸c Khæng Minh Ên hai ngãn tay vµo kinh m¹ch cña Thanh bµo l∙o nh©n råinh¾m m¾t cói ®Çu, tùa hå nh­ ®ang tËp trung toµn bé tinh thÇn ®Ó kiÓm tra bÖnh t×nh cña®èi ph­¬ng mµ kh«ng ®Ó ý ®Õn ba ng­êi cßn l¹i.LiÔu Mþ N­¬ng vÐn tãc råi nh×n qua l∙o lïn miÖng réng vµ H¾c y ®¹i h¸n, sau cïngbµ khÏ bu«ng tiÕng thë dµi.S¸u ®¹o môc quang giao nhau, c¶ ba cïng lóc tá vÎ thÊt väng.Kim phong tuyÖt ®Ønh kh«ng mét tiÕng chim kªu ®ªm, hµn phong còng ®ét nhiªnngõng thæi, kh«ng gian tÜnh yªn ®Õn ®é cã thÓ nghe tiÕng r¬i cña mét c©y kim.Thêi gian chõng c¹n tuÇn trµ tr«i qua, ¸c Khæng Minh tõ tõ bu«ng tay ra vµ thèi lui bab­íc, kÕ ®ã l∙o míi më m¾t trßn xoe nh×n Thanh bµo l∙o nh©n, dung diÖn v« cïng kinhng¹c.Thanh bµo l∙o nh©n còng më m¾t ra nh×n bèn ng­êi, råi mØm c­êi hái ¸c KhængMinh:- §éc ®¹i phu, bÖnh t×nh cña l∙o khiÕu thÕ nµo?¸c Khæng Minh l¾c ®Çu ®¸p:- TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ hoµn toµn b×nh phôc.Tõng ch÷ trong lóc nµy nh­ tõng qu¶ thiÕt chuú ®¸nh vµo ngùc ba nh©n vËt cßn l¹i,khiÕn c¶ ba ®Òu cùc kú kinh ng¹c.Thanh bµo l∙o nh©n mØm c­êi nãi:- C¸c h¹ cã xem nhÇm ch¨ng? BÖnh t×nh cña l∙o khiÕu rÊt trÇm träng mµ !¸c Khæng Minh - §éc ®¹i phu l¾c ®Çu nãi:- Kh«ng hÒ xem nhÇm, t¹i h¹ tù tin y ®¹o cña m×nh kh«ng sai ®Õn ®é xem nhÇm ng­êicã bÖnh thµnh ng­êi v« bÖnh.L∙o lïn miÖng réng lªn tiÕng:- Tuy t¹i h¹ kh«ng biÕt chÈn bÖnh nh­ng tr«ng thÇn th¸i cña TrÇn ®¹i hiÖp th× h×nhnh­ kh«ng ph¶i lµ ng­êi v« bÖnh.§éc ®¹i phu c­êi nh¹t, nãi:- Kinh m¹ch cña TrÇn ®ai hiÖp ®Òu ®Æn, khÝ huyÕt th«ng suèt th× lµm g× cã bÖnh?Ng­¬i kh«ng tin th× cø thö ¾t biÕt.L∙o lïn miÖng réng véi nãi:- T¹i h¹ ®©u cã ý ®ã, dï sao th× t¹i h¹ còng mong TrÇn ®¹i hiÖp tr­êng mÖnh b¸chniªn.Thanh bµo l∙o nh©n c­êi nh¹t, nãi:- §ång Tö Kú, ng­¬i nãi c©u nµy lµ thËt lßng ®Êy chø?§ång Tö Kú rïng m×nh bÊt gi¸c l∙o thèi lui hai b­íc vµ nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-7-- §óng vËy, mçi ch÷ ®Òu xuÊt ra tËn ®¸y lßng cña t¹i h¹.Thanh bµo l∙o nh©n nghiªm s¾c diÖn, l∙o dÞch môc quang nh×n qua LiÔu Mþ N­¬ngvµ nãi:- Ng­¬i qua ®©y !LiÔu Mþ N­¬ng nhan s¾c kiÒu diÔm, dung diÖn ®ang nh­ hoa, nh­ng võa nghe gäi th×bçng nhiªn t¸i nhît, bµ ta véi bá ngäc ®Þch xuèng ®Êt. Råi bu«ng xu«i hai tay tiÕn tíi tr­ícvµ Êp óng hái:- TrÇn....TrÇn ®¹i hiÖp cã ®iÒu chØ gi¸o?Thanh bµo l∙o nh©n l¹nh lïng:- M­êi n¨m qua ng­¬i ®∙ lµm nh÷ng g×?LiÔu Mþ N­¬ng bÊt gi¸c thèi lui hai b­íc vµ Êp óng nãi:- TiÖn thiÕp...tiÖn thiÕp lu«n tu th©n gi÷ m×nh... ch­a... Ch­a lµm ®iÒu g× tr¸i víi ng«n­íc...Thanh bµo l∙o nh©n chît qu¸t lín:- Nãi bËy!LiÔu Mþ N­¬ng rïng m×nh lui hai b­íc n÷a vµ nãi:- TiÖn thiÕp chØ giÕt mét ng­êi, nh­ng v× ng­êi ®ã cø theo lÊy lßng tiÖn thiÕp nªn míikÝch ®éng s¸t c¬ cña tiÖn thiÕp.Thanh bµo l∙o nh©n hái tiÕp:- Thùc thÕ kh«ng?LiÔu Mþ N­¬ng véi nãi:- Mçi ch÷ ®Òu lµ sù thùc mµ nãi!Thanh bµo l∙o nh©n kho¸t tay, nãi:- Ng­¬i cã thÓ lui råi.LiÔu Mþ N­¬ng cói ng­êi ®¸p lÔ, råi lËp tøc lui l¹i nguyªn vÞ.Thanh bµo l∙o nh©n ng­íc nh×n tr¨ng råi chËm r∙i nãi:- Trêi kh«ng theo ý nguyÖn cña c¸c ng­¬i, l∙o phu ®∙ gi¶i tho¸t tõ trong ma bÖnh th×xem ra cßn cã thÓ sèng ®­îc nhiÒu n¨m n÷a.Bèn ng­êi cïng cói ®Çu, nãi:- TrÇn ®¹i hiÖp hµnh nh©n vi thiÖn ®­îc thiªn h¹ kÝnh phôc, nÕu ®­îc sèng thªm nhiªun¨m n÷a th× còng lµ ®¹i phóc cho vâ l©m thiªn h¹.Thanh bµo l∙o nh©n c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- Dï c¸c ng­¬i tá th¸i ®é thµnh khÈn nh­ thÕ nµo th× l∙o phu còng biÕt nh÷ng ®iÒu c¸cng­¬i nãi ®Òu tr¸i víi lßng c¸c ng­¬i mong muèn. Nh­ng m­êi n¨m qua c¸c ng­¬i vÉn cßnnhí lêi thÒ tr­íc mÆt ta, ngay c¶ Thiªn Ma N÷ - kÎ cho r»ng ta sÏ kh«ng sèng l©u ®­îc,còng kh«ng to gan hµnh ¸c qu¸ nhiÒu. M­êi n¨m qua, tuy c¸c ng­¬i kh«ng hoµn toµn lµm®óng lêi thÒ nh­ng vÉn cã thÓ tù c©u thóc m×nh, ®èi víi nh÷ng kÎ vâ c«ng tuyÖt thÕ, tÝnh
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-8-khÝ c­¬ng ng¹o, cè chÊp, b­íng bØnh, ng«ng nghªnh mµ gi÷ ®­îc m×nh nh­ thÕ lµ ®∙ kh¸l¾m råi...Ngõng mét l¸t, thanh bµo l∙o nh©n nãi tiÕp:- Môc ®Ých chñ yÕu cña lÇn t­¬ng héi nµy lµ l∙o phu cã mÊy c©u tËn ®¸y lßng muènnãi cïng c¸c vÞ.Bèn ng­êi cïng cói ng­êi, nãi:- TrÇn ®¹i hiÖp cø chØ gi¸o, bän t¹i h¹ xin röa tai l¾ng nghe.Thanh bµo l∙o nh©n nãi:- Bao gåm c¶ Thiªn Ma N÷ th× qu¶ thËt c¸c vÞ lµ nh÷ng anh tµi khã gÆp trªn giang hå,nÕu cã thÓ hîp lùc hµnh thiÖn th× ®ã lµ ®¹i phóc cho thiªn h¹, nh­ng phãng tay g©y ¸c th×sÏ g©y tai ho¹ cho v« sè sinh linh.C¶ bèn ng­êi ®Òu ®­a m¾t nh×n nhau, kh«ng ai nãi ®­îc c©u nµo.Thanh bµo l∙o nh©n thë dµi mét håi råi nãi tiÕp:- §iÒu khiÕn l∙o phu kh«ng hiÓu lµ sù ph©n biÖt thiÖn ¸c ch¼ng qua lµ trong suy nghÜ,c¸c vÞ ®∙ cã thÓ g©y ¸c s¸t nh©n mµ t¹i sao kh«ng thÓ hµnh nh©n h­íng thiÖn?¸c Khæng Minh nãi:- T¹i h¹ còng nghÜ nh­ vËy, nh­ng v× danh lîi kiÒm to¶ khiÕn con ng­êi kh«ng thÓtho¸t ra ®­îc.Thanh bµo l∙o nh©n nãi:- §∙ biÕt nguyªn nh©n nh­ vËy mµ t¹i sao kh«ng muèn thay ®æi.§ång Tö Kú nãi:- Trªn giang hå ®∙ coi bän t¹i h¹ la ng­êi xÊu tõ l©u råi, dï bän t¹i h¹ muèn lµmchuyÖn tèt th× sî r»ng ng­êi kh¸c còng kh«ng muèn tin.Thanh bµo l∙o nh©n nãi:- §¹i tr­îng phu hµnh sù v× ng­êi, chØ cÇn cho t©m ®­îc an lµ ®ñ, kh«ng cÇn ph¶iquan t©m ®Õn c¸ch nh×n nhËn cña ng­êi kh¸c.H¾c y ®¹i h¸n lªn tiÕng:- Trong vâ l©m ai l¹i kh«ng biÕt bän t¹i h¹ bÞ TrÇn ®¹i hiÖp nhiÕp phôc mµ ph¶i lËpthÒ lµ kh«ng d¸m hµnh ®éng tuú theo ý muèn, ®iÓm nµy...Thanh bµo l∙o nh©n tiÕp lêi:- M­êi n¨m qua l∙o phu lu«n tù hái lßng m×nh, l∙o phu khuyªn c¸c vÞ hµnh nh©n vithiÖn, nh­ng b¶n th©n m×nh l¹i sö dông thñ ®o¹n b¸ ®¹o ¸p phôc c¸c vÞ lËp thÒ ­íc, v× vËymµ lßng c¶m thÊy v« cïng bÊt an. LÇn tËp héi nµy l∙o phu ®∙ thay ®æi chñ ý, hy väng lµchóng ta cã thÓ th­¬ng l­îng víi nhau.L∙o ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp:- L∙o phu còng mong c¸c vÞ thè lé t©m sù tÝch luü bÊy l©u nay...¸c Khæng Minh tiÕp lêi:- §óng vËy, lÇn nµy TrÇn ®¹i hiÖp muèn thuyÕt phôc chóng ta.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-9-Thanh bµo l∙o nh©n khÏ gËt ®Çu, nãi:- Kh«ng sai, l∙o phu cã ý ®Þnh nµy tõ l©u.LiÔu Mþ N­¬ng nãi:- Ta thÊy chuyÖn nµy kh«ng cã hy väng l¾m, dï miÖng l­ìi cña TrÇn ®¹i hiÖp lîi h¹inh­ T« TÇn, Tr­¬ng Nghi còng khã khiÕn cho s¾t ®¸ gËt ®Çu.§ång Tö Kú nhÕch miÖng réng c­êi ha h¶ råi nãi:- Chóng ta cø nghe thö xem.Thanh bµo l∙o nh©n trÇm mÆc quan s¸t thÇn th¸i cña bèn ng­êi, l∙o c¶m thÊy bän hätuy tá vÎ thµnh khÈn nh­ng Èn chøa bªn trong lµ khÝ thÕ ng¹o m¹n, bÊt phôc. BÊt gi¸c l∙othë dµi nãi:- Xem qua thÇn th¸i cña ch­ vÞ th× cã lÏ l∙o phu khã lßng thuyÕt phôc ®­îc råi.H¸c y ®¹i h¸n nãi:- Cuéc héi diÖn h«m nay kh«ng cã Thiªn Ma N÷, dï TrÇn ®¹i hiÖp thuyÕt phôc ®­îcbän t¹i h¹ th× e r»ng còng v« dông th«i. Bëi lÏ, nÕu bän t¹i h¹ ®ång ý víi TrÇn ®¹i hiÖp th×®iÒu ®ã cã nghÜa lµ ®∙ t¹o ra c¬ héi tung hoµnh cho Thiªn Ma N÷ råi.¸c Khæng Minh tiÕp lêi:- Thiªn Ma N÷ kh«ng ®é l­îng b»ng TrÇn ®¹i hiÖp, mét khi ¶ ®Çy ®ñ v©y c¸nh råi th×nhÊt ®Þnh ¶ sÏ giÕt bèn ng­êi bän t¹i h¹ tr­íc.§ång Tö Kú nãi:- NÕu kh«ng may bän t¹i h¹ bÞ TrÇn ®¹i hiÖp thuyÕt phôc mµ quy Èn giang hå th× toµnbé vâ l©m sÏ trë thµnh thiªn h¹ cña Thiªn Ma N÷. M­êi n¨m sau bän t¹i h¹ chÕt còngkh«ng cã ®Êt vïi th©n.LiÔu Mþ N­¬ng nãi:- Trong n¨m ng­êi bän tiÖn thiÕp, Thiªn Ma N÷ tuy trÎ nhÊt nh­ng lµ nh©n vËt cã d∙t©m lín nhÊt. ¤i! NÕu TrÇn ®¹i hiÖp cã thÓ sím giÕt ®­îc ¶ th× trªn giang hå sÏ kh«ng cßnphong ba b∙o t¸p n÷a.Thanh bµo l∙o nh©n nãi:- LÏ ra l∙o phu nªn giÕt toµn bé c¸c ng­¬i.¸c Khæng Minh c­êi nh¹t, nãi:- Së dÜ hiÖn nay trªn giang hå cã thÓ gi÷ ®­îc yªn tÜnh t¹m thêi lµ nhê uy danh cñaTrÇn ®¹i hiÖp, nh­ng còng cã mét phÇn c«ng lao cña bän t¹i h¹.Thanh bµo l∙o nh©n liÒn hái:- T¹i sao l¹i nãi nh­ thÕ?¸c Khæng Minh chËm r∙i nãi:- V× ¸c danh cña n¨m ng­¬i bän t¹i h¹ qu¸ lín, kh«ng cÇn biÕt lµ h¾c ®¹o hay b¹ch®¹o, kÎ nµo muèn d­¬ng danh lËp vÞ th× ®Òu sî c©y cao giã lín, lµm ®éng s¸t c¬ cña bän t¹ih¹. V× thÕ mµ c¸c m«n c¸c ph¸i trªn giang hå ®Òu kh«ng d¸m khoa tr­¬ng thùc lùc vµthanh thÕ cña m×nh.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-10-Thanh bµo l∙o nh©n né khÝ qu¸t lín:- Cuång ng«n x¶o biÖn!¸c Khæng Minh kh«ng d¸m nhiÒu lêi n÷a, l∙o chËm r∙i lui ra sau hai b­íc.Thanh bµo l∙o nh©n nghiªm s¾c diÖn nãi tiÕp:- C¸c vÞ ®∙ kh«ng muèn bÞ l∙o phu thuyÕt phôc th× l∙o phu còng kh«ng muèn phÝ lêiv« Ých. Nh­ng l∙o phu muèn nãi râ mét chuyÖn...Bän ng­êi ®ång thanh nãi:- Bän t¹i h¹ röa tai l¾ng nghe.Thanh bµo l∙o nh©n nãi:- M­êi n¨m qua c¸c vÞ ®Òu tu©n thñ lêi høa, l∙o phu còng kh«ng béi tÝn, nh­ng tõ ®ªmnay trë ®i l∙o phu kh«ng kú väng vµo sù c∙i tµ quy ch¸nh cña c¸c vÞ n÷a, vÞ nµo to gan ph¸giíi hµnh ¸c tr­íc th× vÞ ®ã sÏ lµm quû kh«ng ®Çu d­íi kiÕm cña l∙o phu tr­íc. L∙o phu ®∙nãi tÊt sÏ lµm, lÇn nµy quyÕt kh«ng khoan dung, c¸c vÞ cã thÓ ®i ®­îc råi!Bèn ng­êi kh«ng ngê Thanh bµo l∙o nh©n ®ét nhiªn trë mÆt nh­ vËy, nªn ®Òu bÊt gi¸cngÈn ng­êi.Håi l©u sau, LiÔu Mþ N­¬ng gËp ng­êi, nãi:- TrÇn ®¹i hiÖp...Thanh bµo l∙o nh©n kho¸t tay, nãi:- L∙o phu kh«ng muèn phÝ lêi víi c¸c vÞ n÷a, tø vÞ cã thÓ h¹ s¬n råi...L∙o h¬i ng­ng l¹i råi bçng nhiªn cao giäng nãi tiÕp:- L∙o phu ®∙ nãi râ rµng, tin hay kh«ng lµ chuyÖn cña c¸c vÞ!Bèn ng­êi ®­a m¾t nh×n nhau, kh«ng mét ai d¸m khai khÈu.Thanh bµo l∙o nh©n l¹i ®ïng ®ïng né khÝ qu¸t:- C¸c vÞ kh«ng ®i mµ cßn ®øng ®ã lµm g×?Bèn ng­êi qu¶ nhiªn kh«ng d¸m ®øng l¹i n÷a, tÊt c¶ ®Òu véi vµng xoay ng­êi laoxuèng nói.Bèn bãng ng­êi l­ít ®i nh­ sao xÑt, chíp m¾t ®∙ mÊt hót tung tÝch.Thanh bµo l∙o nh©n nh×n theo mét lóc råi chËm r∙i ®øng lªn, l∙o v­¬n vai hÝt thë mÊyh¬i, trong lóc ®Þnh dêi gãt th× ®ét nhiªn nghe cã thanh ©m lanh l∙nh cña n÷ nh©n tõ phÝasau vang lªn:- TrÇn ®¹i hiÖpThanh bµo l∙o nh©n véi quay l¹i nh×n th× thÊy mét n÷ nh©n tãc xo∙ ngang vai, toµnth©n mÆc b¹ch y, ®øng c¸ch l∙o kh«ng xa. BÊt gi¸c l∙o rïng m×nh vµ buét miÖng kªu lªn:- Thiªn Ma N÷?Thiªn Ma N÷ c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi:- Kh«ng sai, l∙o qua mÆt ®­îc bän hä nh­ng kh«ng qua mÆt ®­îc ta.Võa nãi Thiªn Ma N÷ võa cÊt b­íc ®i th¼ng tíi tr­íc.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-11-Thanh bµo l∙o nh©n c­êi nh¹t, nãi:- §øng l¹i!Thiªn Ma N÷ mØm c­êi, nãi:- §õng nãi lµ bèn ng­êi bän hä liªn thñ víi nhau, dï chØ mét m×nh ta th× trong vßngm­êi chiªu còng cã thÓ lÊy m¹ng giµ cña l∙o råi.Thanh bµo l∙o nh©n cè trÊn ®Þnh tinh thÇn råi l¹nh lïng nãi:- Trong n¨m ng­êi th× ng­¬i lµ kÎ ©m hiÓm ¸c ®éc nhÊt, nÕu ®ªm nay l∙o phu cã thÓgiÕt ®­îc ng­¬i th× cã chÕt còng cã thÓ nh¾m m¾t råi.Thiªn Ma N÷ th¶n nhiªn nãi:- ChØ sî r»ng l∙o ®∙ kh«ng cßn kh¶ n¨ng lµm chuyÖn ®ã.Tuy nãi thÕ nh­ng Thiªn Ma N÷ vÉn dõng b­íc, kh«ng d¸m tiÕn lªn tr­íc n÷a.Thanh bµo l∙o nh©n b­íc xuèng mét b­íc ®∙ tiÕn ®Õn gÇn Thiªn Ma N÷ vµ nãi:- Cã thÓ l∙o phu thËt sù ®∙ kh«ng cßn kh¶ n¨ng th¾ng ng­¬i, vËy t¹i sao ng­¬i kh«ngthö xem?Thiªn Ma N÷ nhanh chãng lui ra sau hai b­íc råi nãi:- Khoan ®∙!Thanh bµo l∙o nh©n th¶n nhiªn hái:- Ng­¬i cßn cã g× muèn nãi ch¨ng?Thiªn Ma N÷ nãi:- Ta thõa biÕt lµ l∙o ®∙ kh«ng cßn kh¶ n¨ng ®Ó ®éng thñ víi ta, nh­ng ta vÉn kh«ngmuèn liÒu m¹ng víi l∙o.Thanh bµo l∙o nh©n ph¸ lªn c­êi mét trµng råi hái:- T¹i sao?Thiªn Ma N÷ l¹nh lïng nãi:- Tr­íc khi lªn Kim phong ®Ønh, ta ®Òu n¾m râ nhÊt cö nhÊt ®éng cña l∙o, ta ®∙ cã thÓkh¸m ph¸ ®­îc th× lÏ nµo ¸c Khæng Minh xem m¹ch cho l∙o mµ kh«ng kh¸m ph¸ ®­îc?Ch¼ng qua lµ l∙o dïng uy danh chÊn phôc, c­¬ng hµnh vËn khÝ ®iÒu hoµ kinh m¹ch khiÕnh¾n kh«ng n¾m ch¾c nªn kh«ng d¸m luËn ®o¸n th«i.- Cßn g× n÷a kh«ng?- Thø hai lµ tÝnh c¸ch cña ¸c Khæng Minh ©m hiÓm, dï chÈn ®o¸n lµ l∙o cã bÖnh thùcsù nh­ng h¾n vÉn cã ý nãi lµ kh«ng biÕt ®Ó bän LiÔu Mþ N­¬ng, §ång Tö Kú ®Òu chor»ng bÖnh t×nh cña l∙o kh«ng trÇm träng nªn kh«ng d¸m khinh suÊt.- L∙o phu nghÜ kh«ng ra ®iÒu ®ã cã Ých lîi g× ®èi víi ¸c Khæng Minh?- Kh«ng nh÷ng cã Ých lîi mµ cßn cã lîi rÊt lín...Thiªn Ma N÷ vuèt tãc råi nãi tiÕp:- Theo ta ®o¸n th× nhÊt ®Þnh h¾n sÏ quay trë l¹i, ngÇm quan s¸t, mét khi x¸c ®Þnh lµl∙o kh«ng cßn n¨ng lùc ph¶n kÝch th× h¾n sÏ lËp tøc ra tay.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-12-Thanh y l∙o nh©n ngÇm kinh h∙i, l∙o nghÜ:- ¶ nha ®Çu nµy niªn kû tuy trÎ nh­ng gian tr¸, th©m trÇm kh«ng kÐm bÊt cø ng­êinµo. Ngµy sau, nÕu giang hå ®¹i lo¹n th× sî r»ng còng do ¶ g©y ra th«i.NghÜ ®o¹n l∙o l¹nh lïng hó mét tiÕng råi nãi:- ý ng­¬i nãi lµ h¾n muèn giÕt l∙o phu?Thiªn Ma N÷ c­êi khanh kh¸ch råi nãi:- H¾n sÏ kh«ng giÕt l∙o, nh­ng sÏ thi triÓn thñ ®o¹n tµn khèc nhÊt ®Ó hµnh h¹ l∙o, bøcl∙o nãi ra vâ c«ng.Thanh bµo l∙o nh©n l¹i thÇm nghÜ:- N¨ng lùc liÖu viÖc cña nha ®Çu nµy thËt ®¸ng kh©m phôc!NghÜ ®o¹n l∙o lín tiÕng nãi:- Kh«ng cÇn kÐo dµi thêi gian n÷a, ®iÒu ®ã cã can hÖ g× ®Õn chuyÖn quyÕt ®Êu cñachóng ta?Thiªn Ma N÷ nãi:- Tù nhiªn lµ cã quan hÖ, nÕu ¸c Khæng Minh ngÇm quan s¸t th× nhÊt ®Þnh h¾n kh«ng®Ó cho ta giÕt l∙o. NÕu thÊy l∙o kh«ng cÇm cù ®­îc th× h¾n xuÊt thñ kÞp thêi gióp l∙o, hîplùc hai ng­¬i th× tù nhiªn Thiªn Ma N÷ ta kh«ng ph¶i lµ ®Þch thñ. Nh­ thÕ h¸ ch¼ng ph¶i®∙ kh«ng giÕt ®­îc l∙o mµ cßn r¬i vµo thÕ "ho¹ hæ bÊt thµnh" sao?Thanh bµo l∙o nh©n th¶n nhiªn nãi:- L∙o phu kh«ng tin lµ ng­¬i cã thÓ ®¶ th­¬ng l∙o phu...Nãi ®o¹n bçng nhiªn l∙o chåm ng­êi tíi tr­íc nh­ ®Þnh xuÊt thñ.Thiªn Ma N÷ lËp tøc tung ng­êi thèi lui hai tr­îng vµ nãi:- TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng cÇn miÔn c­ìng, m∙ bé cña l∙o ®∙ ®øng kh«ng v÷ng råi kia.Thanh bµo l∙o nh©n ng¹c nhiªn dõng b­íc, trong lßng võa tøc giËn võa võa khÈntr­¬ng nªn bÊt gi¸c thë mét h¬i.Thiªn Ma N÷ vÉn l¹nh lïng nãi tiÕp:- Kh«ng cÇn khÈn tr­¬ng, ta còng kh«ng thÓ giÕt l∙o, l∙o ®∙ h¹ thñ l­u t×nh tha chÕtcho ta ba lÇn nªn lÇn nµy ta còng nªn b¸o ®¸p ®«i chót.Thanh bµo l∙o nh©n né khÝ qu¸t lín:- Ta kh«ng tin!Thiªn Ma N÷ ®­a ngäc thñ tr¾ng nân nµ lªn vÐn tãc råi nãi:- Kh«ng tin còng kh«ng sao, thùc ra ta kh«ng giÕt l∙o lµ cßn lý do quan träng h¬n, tacÇn l∙o sèng tiÕp, ®Ó bän chóng kh«ng d¸m väng ®éng, nh­ vËy sÏ t¹o c¬ héi cho ta dÔdµng hµnh ®éng.Thanh bµo l∙o nh©n né khÝ nãi:- NÕu bÖnh cña l∙o phu cã thÓ håi phôc th× ng­êi ®Çu tiªn l∙o phu giÕt lµ Thiªn MaN÷ ng­¬i ®Êy!
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-13-- §¸ng tiÕc lµ l∙o ®∙ kh«ng cßn c¬ héi.- L∙o phu cã thÓ nãi tin tøc nµy víi bän LiÔu Mþ N­¬ng, ¸c Khæng Minh, khiÕn chong­¬i kh«ng dÔ dµng thùc hiÖn ý ®å.- Muén råi, bèn ng­êi bän hä rÊt khã gÆp trë l¹i.- Bän chóng nãi t©m c¬ cña ng­¬i th©m nhÊt, xem ra qu¶ nhiªn kh«ng sai.- Qu¸ khen, qu¸ khen...Nãi ®o¹n Thiªn Ma N÷ lÊy trong ng­êi ra mét tói da råi qu¨ng ®Õn tr­íc mÆt Thanhbµo l∙o nh©n vµ nãi tiÕp:- Lóc nµy c«ng lùc cña l∙o ®∙ khã lßng ph¸t xuÊt nh­ ý, nÕu tøc giËn th× ¶nh h­ëngrÊt lín ®Õn th©n thÓ TrÇn ®¹i hiÖp. NÕu Thiªn Ma N÷ nµy ph¸n ®o¸n kh«ng sai th× sî r»ngl∙o ®∙ kh«ng cßn khÝ lùc ®Ó rêi Kim phong ®Ønh nµy råi. Trong tói da cña ta cã l­¬ng kh«vµ mÊy vÞ d­îc liÖu gióp t¨ng khÝ lùc, lóc nµo cÇn th× TrÇn ®¹i hiÖp cø dïng, xem nh­ tab¸o ®¸p ©n t×nh mµ l∙o ®∙ h¹ thñ l­u t×nh mÊy lÇn tr­íc. TrÇn ®¹i hiÖp h∙y b∙o träng, c¸obiÖt!Lêi võa døt th× Thiªn Ma N÷ lËp tøc xoay ng­¬i l­ít ®i nh­ bay xuèng nói, chíp m¾t®∙ mÊt hót tung tÝch.Thanh bµo l∙o nh©n ®øng nh×n theo ®Õn ®é ng¬ ngÈn xuÊt thÇn, trong lßng v« cïngng¹c nhiªn, l∙o thÇm nghÜ:- Xem ra c«ng lùc cña Thiªn Ma N÷ lËp v­ît bän ¸c Khæng Minh, LiÔu Mþ N­¬ng,nÕu ta chÕt ®i th× vâ l©m nhÊt ®Þnh sÏ nçi phong ba, thiªn h¹ sÏ ®au th­¬ng lo¹n l¹c, «i!NghÜ ®Õn ®iÒu c¶m th­¬ng nµy th× bÊt gi¸c l∙o thë dµi mét håi ®Çy khÝ vÞ c¶m th¸n cña métbËc ®¹i anh hïng khi tuæi t¸c ®∙ vÒ chiÒu.§ét nhiªn cã mét tiÕng s­ tö hèng tõ xa truyÒn l¹i, ph¸ tan bÇu trêi ®ªm tÜnh lÆng cñachèn th©m s¬n cïng cèc vµ còng lµm cho Thanh bµo l∙o nh©n kinh tÜnh, tho¸t ra khái t©mt×nh th­¬ng c¶m ®Ó trë l¹i víi t×nh c¶nh thùc t¹i.L∙o ®­a tay kÐo cæ ¸o cho kÝn l¹i råi bËt ho vµi tiÕng, bÖnh t×nh ®∙ lµm suy nh­îc thÕlùc khiÕn l∙o kh«ng thÓ chÞu nçi khÝ l¹nh vµ hµn phong trªn tuyÖt ®Ønh Nga My s¬n.Thiªn Ma N÷ nãi kh«ng sai, khÝ lùc cña l∙o ®∙ kh«ng cßn ®ñ ®Ó h¹ s¬n, l∙o chËm r∙inhÆt tói da cña Thiªn Ma N÷ ®Ó l¹i, råi më ra xem, qu¶ nhiªn bªn trong cã rÊt nhiÒu l­¬ngkh« vµ hai viªn hoµn ®an mµu tr¾ng.C¶m gi¸c ®ãi kh¸t chît trçi lªn, l∙o nhÆt mÊy viªn l­¬ng kh« bá vµo miÖng ¨n, sau ®ãl¹i bãc mét n¾m tuyÕt bá vµo miÖng thay n­íc uèng.Cuèi cïng l∙o chËm r∙i men theo bê ®¸ ®i xuèng nói, nh­ng võa b­íc qua mét phiÕnb¨ng th× s¶y ch©n tr­ît ng∙ sâng soµi.Có ng∙ nµy tuy kh«ng lµm tæn th­¬ng da thÞt nh­ng trong t©m linh l∙o nh­ bÞ ngµnmòi kiÕm ®©m vµo.L∙o låm cåm bß dËy, ngÈng ®Çu nh×n vÇng tr¨ng v»ng vÆc gi÷a trêi vµ lÈm bÈm tùnãi:- Xong råi! Xong råi!Thanh bµo l∙o nh©n thë dµi mét håi, l∙o tù biÕt lµ ch¼ng cßn c¸ch nµo kh¸c nªn lÊymét viªn hoµn ®an mµu tr¾ng bá vµo miÖng uèng.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-14-L∙o cÇn ph¶i m­în dïng hoµn ®an cña Thiªn Ma N÷ míi khiÕn b¶n th©n phÊn chÊn tõtrong c¶nh tuyÖt väng vµ míi cã thÓ rêi Kim phong tuyÖt ®Ønh cña Nga My S¬n.O0o
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-15-Håi thø nhÊtL·o nh©n s¾p chÕtÞch d­¬ng võa khuÊt non T©y, trong bãng hoµng h«n b»ng lÆng cã bèn con tuÊnm∙ ®ang phi nh­ bay trªn ®­êng quan ®¹o tõ Nga My ®i Gia §Þnh.Trªn con tuÊn m∙ thø nhÊt lµ mét nam tö ngoµi tø tuÇn, ®Çu ®éi kh¨n vu«ng mµuxanh, r©u dµi ph¬ phÊt, trªn yªn ngùa cã treo mét thanh tr­êng kiÕm. Trªn ngùa thø hai lµmét vÞ trung niªn phu nh©n, my môc thanh tó, nghi th¸i ®oan trang. Trªn ngùa thø ba lµmét ®ång tö chõng m­êi bèn, m­êi l¨m tuæi, th©n mÆc b¹ch y, mµy kiÕm m¾t s¸ng, t­íngm¹o kh«i ng« tuÊn tó, sau l­ng cã d¾t tr­êng kiÕm, trªn ngùa thø t­ còng lµ mét vÞ ®ång tö,th©n mÆc lam y nh­ng tr«ng cã vÎ èm yÕu, diÖn m¹o nh­ mét th­ sinh.Lóc nµy bèn con tuÊn m∙ ®ang phi qua mét ng«i miÕu nhá bªn vÖ ®­êng.§ét nhiªn nghe cã tiÕng thë dµi tõ trong ng«i miÕu truyÒn ra, mét thanh bµo l∙o nh©nlo¹ng cho¹ng b­íc ra vÖ ®­êng råi ng∙ nhµo xuèng ®Êt.Hai con tuÊn m∙ ®i tr­íc ®∙ v­ît qua ng«i miÕu, con tuÊn m∙ thø ba ®ang phi ®Õn®óng vµo chç thanh bµo l∙o nh©n võa ng∙.B¹ch y ®ång tö thÊy vËy th× lËp tøc giËt d©y c­¬ng khiÕn con tuÊn m∙ ®ang x«ng tíitr­íc bçng nhiªn rÎ vã qua ph¶i råi l­ít qua khái thanh bµo l∙o nh©n.Lam y ®ång tö ngåi trªn ngùa thø t­ ®∙ kÞp thêi gß c­¬ng dõng ngùa, råi ch¹y ®Õn ®ìthanh bµo l∙o nh©n lªn vµ hái:- L∙o b¸ b¸ sao thÕ nµy?Thanh bµo l∙o nh©n liÕc nh×n lam bµo ®ång tö råi tr¶ lêi mét c¸ch thiÕu khÝ lùc:- L∙o khiÕu thä träng bÖnh...Lam y ®ång tö ®­a tay sê lªn tr¸n l∙o nh©n th× c¶m thÊy rÊt nãng, bÊt gi¸c chµng caumµy nãi:- BÖnh t×nh cña l∙o b¸ b¸ kh«ng nhÑ!Thanh bµo l∙o nh©n g­îng c­êi, nãi:- ¤i! L∙o khiÕu cã chÕt còng kh«ng ®¸ng tiÕc, chØ ®¸ng tiÕc lµ thiªn h¹...Nãi ®Õn ®©y th× thÇn trÝ cña l∙o bçng nhiªn thanh tÜnh nªn l∙o lËp tøc im lÆng.Lóc nµy trung niªn mÆc hoµng y cïng phu nh©n vµ b¹ch y ®ång tö còng ®∙ v©y l¹i.Lam y ®ång tö hái:- L∙o b¸ b¸ cã t©m nguyÖn g× ch­a thùc hiÖn ®­îc ch¨ng?Song môc cña thanh bµo l∙o nh©n ®∙ mÊt thÇn quang, l∙o chËm r∙i nh×n qua hoµng ytrung niªn vµ phu nh©n råi nãi:- §óng vËy, l∙o khiÕu vÉn ch­a thùc hiÖn ®­îc t©m nguyÖn cøu thÕ.Hoµng y trung niªn xuèng ngùa, r¶o b­íc tíi sê lªn tr¸n l∙o nh©n råi nãi:- C¸c h¹ sèt rÊt cao, th¶o nµo nãi n¨ng kh«ng râ rµng nh­ vËy.Trung niªn phu nh©n tiÕp lêi:T
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-16-- §¹i ca, l∙o ta ®∙ cao niªn, th©n l¹i mang träng bÖnh, nÕu kh«ng ®­îc cøu ch÷a kÞpthêi th× sî r»ng khã v­ît qua ®­îc. Trêi ®Êt ®∙ cho l∙o gÆp chóng ta th× lµm sao chóng ta tùthñ bµng quan ®­îc?Hoµng y trung niªn trÇm ng©m suy nghÜ mét l¸t råi nãi:- §­îc råi! §Ó ta thö xem.Trung niªn phu nh©n vui mõng kªu lªn:- TuyÖt l¾m!Bµ trÇm ng©m suy tÝnh mét l¸t råi nãi:- ThiÕp nhÈm tÝnh thêi gian phã héi cña chóng ta cßn ®Õn ba ngµy n÷a, dï cã vÊt v¶mét chót nh­ng ®Õn lóc chóng ta ®i nhanh h¬n lµ ®­îc. V¶ l¹i, chóng ta v× cøu ng­êi mµ®Õn muén th× cã lÏ bän hä còng th«ng c¶m th«i.Hoµng y trung niªn thë dµi, nãi:- Kh«ng giÊu g× hiÒn thª, bÖnh t×nh cña ng­êi nµy qu¸ nÆng, ta thËt kh«ng n¾m ch¾clµ sÏ trÞ cho l∙o b×nh phôc.Trung niªn phu nh©n nãi:- å, chØ cÇn chóng ta tËn t©m tËn lùc lµ ®­îc, nÕu trÞ kh«ng khái th× ©u còng lµ thiªnmÖnh vËy.Hoµng y trung niªn ®ì l∙o nh©n lªn vµ nãi:- B©y giê chóng ta t×m mét thÞ trÊn cã b¸n d­îc liÖu, ta thö bèc cho l∙o mÊy thangthuèc h¹ nhiÖt tr­íc råi h∙y tÝnh.Trung niªn phu nh©n nh×n xuèng th× thÊy song môc cña thanh bµo l∙o nh©n ®∙ khÐpchÆt, d­êng nh­ ®∙ ®Õn ®é kh«ng thÓ cÇm cù ®­îc l©u, bÊt gi¸c bµ cau mµy, nãi:- ChØ cßn h¬i thë tµn, bÊt cø lóc nµo còng cã thÓ tuyÖt mÖnh.Trung niªn phu nh©n nãi:- Phu qu©n cã thÓ cho l∙o ta uèng mét viªn B¸t B∙o Kim ®an mµ phu qu©n ®∙ luyÖnthµnh kh«ng?Hoµng y trung niªn cau mµy, nãi:- Ta thu thËp linh d­îc trong m­êi n¨m vµ chØ luyÖn thµnh m­êi viªn B¸t B∙o kim®an.Phu nh©n khÏ thë dµi råi hái:- Phu qu©n, B¸t B∙o kim ®an cña chµng cã t¸c dông thÕ nµo?- Dïng ®Ó b¶o mÖnh c­êng th©n.- VÞ l∙o nh©n nµy còng lµ mét m¹ng ng­êi vËy! T¹i sao l∙o ta kh«ng thÓ dïng kim®an ®ã?- ¤i, kim ®an nµy rÊt quý hiÕm.Phu nh©n kh«ng nãi thªm n÷a, bµ chËm r∙i b­íc ®Õn tr­íc mÆt thanh bµo l∙o nh©n vµbuån b∙ nãi:- LÏ ra l∙o cã thÓ kh«ng chÕt.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-17-§ét nhiªn hoµng y trung niªn ®Æt l∙o nh©n xuèng råi lÊy trong ng­êi ra mét b×nhngäc, l∙o ®æ ra tay mét viªn hoµn ®an mµu hång vµ nãi:- Cho l∙o ta uèng ®i !Phu nh©n tiÕp nhËn hoµn ®an vµ vui mõng nãi:- §¹i ca, chµng kh«ng hèi tiÕc chø?Hoµng y trung niªn mØm c­êi, nãi:- Cã hèi tiÕc còng kh«ng ®­îc! Ta kh«ng thÓ ®Ó cho nµng v× chuyÖn nµy mµ tronglßng kÐm vui.Trung niªn phu nh©n tuy ®∙ ngoµi tam tuÇn nh­ng vÎ ng©y th¬ vÉn cßn trªn mÆt, thÇnth¸i còng rÊt thuÇn khiÕt, bµ chËm r∙i nãi:- Phu qu©n thËt tèt !- §êi nµy ta sÏ ®èi xö tèt víi nµng, quyÕt kh«ng ®Ó cho nµng cã chuyÖn kh«ng vui.Phu nh©n liÒn quú xuèng ®­a tay ngäc ®Þnh c¹y miÖng l∙o nh©n, nh­ng ngay lóc ®ãbçng nhiªn thanh bµo l∙o nh©n më m¾t ra nh×n bµ ta khÏ gËt ®Çu råi tù h¸ miÖng.Phu nh©n bá hoµn ®an vµo miÖng thanh bµo l∙o nh©n råi nãi:- L∙o b¸ b¸, viªn B¸t B∙o kim ®an lµ do phu qu©n tiÓu n÷ thu thËp c¸c lo¹i kú d­îcmµ luyÖn thµnh, c«ng n¨ng c¬ nguyªn b¶o mÖnh. L∙o uèng ®i, råi l∙o sÏ ®­îc kª thangch÷a trÞ tiÕp.Thanh bµo l∙o nh©n nh×n qua hoµng y trung niªn b»ng môc quang thÊt thÇn, l∙o khÏgËt ®Çu tá ý ®a t¹.D­êng nh­ hoµng y trung niªn vÉn cßn tiÕc viªn B¸t B∙o kim ®an cho nªn l¹nh lïngnãi:- Kh«ng cÇn c¸m ¬n t¹i h¹, nÕu kh«ng cã phu nh©n cña t¹i h¹ th× qu¶ thùc t¹i h¹kh«ng nì cho l∙o uèng viªn kim ®an ®ã.Thanh bµo l∙o nh©n g­îng c­êi råi nh¾m m¾t l¹i.Chît nghe phu nh©n thë dµi råi nãi:- §¹i ca. Chµng ®∙ cøu l∙o th× hµ tÊt ph¶i lµm cho l∙o th­¬ng t©m?Hoµng y trung niªn th¶n nhiªn nãi:- Ta nãi lµ sù thùc, ta luyÖn B¸t B∙o kim ®an nµy lµ sím cã an bµi, b©y giê thiÕu métviªn th× ®µnh ph¶i nghÜ ra c¸ch kh¸c bæ khuyÕt th«i.Phu nh©n nãi:- ¤i, ®¹i ca chí tøc giËn, thiÕp kh«ng biÕt lµ chµng ®∙ cã sù an bµi.Hoµng y trung niªn nãi:- §∙ cho l∙o ta uèng mét viªn B¸t B∙o kim ®an th× bÊt luËn thÕ nµo ta còng t×m c¸chtrÞ lµnh bÖnh cho l∙o.Nãi ®o¹n ®ì thanh bµo l∙o nh©n lªn ngùa, ®o¹n tuÊn m∙ l¹i tiÕp tôc hµnh tr×nh vÒ phÝatr­íc.§Õn lóc ®á ®Ìn th× ®oµn ng­êi ®∙ ®Õn mét tiÓu trÊn.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-18-Hoµng y trung niªn t×m mét kh¸ch ®iÕm ë trä råi an bµi thanh bµo l∙o nh©n ë trongmét phßng riªng.B¸t B∙o kim ®an qu¶ nhiªn cã thÇn hiÖu kinh ng­êi, sau khi thanh bµo l∙o nh©n uèngvµo th× thÇn trÝ hoµn toµn thanh tÜnh nh­ng t×nh thÕ buéc l∙o ph¶i tiÕp tôc nh¾m m¾t gi¶ vêh«n mª ch­a tØnh.Hoµng y trung niªn b¾t m¹ch cho l∙o xong th× bÊt gi¸c cau mµy nh­ng kh«ng nãi g×,véi vµng bá ra khái phßng. ViÖc phu nh©n kiªn tr× ®ßi dïng B¸t B∙o Kim ®an cøu m¹ng l∙onh©n ®∙ khiÕn cho phu qu©n kh«ng vui nªn bµ ta còng kh«ng d¸m nãi g× thªm. Chê phuqu©n ra ngoµi råi bµ míi gäi lam y ®ång tö, nãi:- Ng­¬i ë ®©y ch¨m sãc vÞ l∙o b¸ b¸ nµy nhe!Lam y ®ång tö d¹ mét tiÕng råi nãi:- B¸ mÉu yªn t©m, tiÓu ®iÖt sÏ cè g¾ng.Trung niªn phu nh©n khÏ thë dµi råi còng quay ng­êi ra khái phßng.Sau khi phu nh©n ®i råi th× bçng nhiªn thanh bµo l∙o nh©n më m¾t ra.Lam y ®ång tö mõng rì reo lªn:- L∙o b¸ b¸ tØnh l¹i råi a?Thanh bµo l∙o nh©n quan s¸t lam y ®ång tö mét lóc l©u råi nãi:- TØnh råi!Lam y ®ång tö nãi:- §Ó v∙n bèi ®i nãi cho b¸ mÉu biÕt.Thanh bµo l∙o nh©n véi nãi:- TiÓu huynh ®Ö, kh«ng cÇn ph¶i ®i.Lam y ®ång tö ng¹c nhiªn hái:- T¹i sao?Thanh bµo l∙o nh©n g­îng c­êi, nãi:- Chóng ta nãi chuyÖn víi nhau mét l¸t ®∙, thÕ nµo?Lam y ®ång tö trÇm ng©m råi nãi:- Còng ®­îc!Thanh bµo l∙o nh©n l¹i nh×n kü lam y ®ång tö håi l©u råi míi nãi:- Ta muèn hái ng­¬i vµi chuyÖn, ch¼ng hay ng­¬i cã s½n lßng tr¶ lêi kh«ng?Lam y ®ång tö nãi:- §iÒu ®ã cÇn ph¶i xem l∙o hái nh÷ng g× ®∙? NÕu chuyÖn v∙n bèi kh«ng biÕt th× tùnhiªn kh«ng thÓ tr¶ lêi råi.- §­¬ng nhiªn ta chØ hái nh÷ng chuyÖn ng­¬i biÕt.- §­îc, l∙o b¸ hái ®i!- VÞ b¸ phô cña ng­¬i cã ph¶i lµ Ph­¬ng NhÞ HiÖp - Ph­¬ng Thiªn Thµnh trong TrungCh©u Tam HiÖp kh«ng?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-19-- §óng vËy, l∙o b¸ biÕt b¸ phô cña v∙n bèi a?- Ta kh«ng quen biÕt, nh­ng Ph­¬ng NhÞ HiÖp ®¹i danh ®Ønh ®Ønh nªn l∙o khiÕu cãnghe nãi qua t­íng m¹o.- Th× ra lµ nh­ vËy.Thanh bµo l∙o nh©n liÕc nh×n ra cöa phßng råi hái tiÕp:- Vi trung niªn phu nh©n mü lÖ kia cã lÏ lµ phu nh©n cña Ph­¬ng NhÞ HiÖp?Lam y ®ång tö gËt ®Çu ®¸p::- §óng vËy! ChÝnh lµ b¸ mÉu cña v∙n bèi.- L∙o khiÕu nghe thiÖn danh cña bµ ta ®∙ l©u, h«m nay kiÕn diÖn qu¶ nhiªn kh«ng sai.- Ph­¬ng b¸ mÉu cña v∙n bèi rÊt l­¬ng thiÖn, tõ t©m, mét con chim thä th­¬ng còngkhiÕn cho bµ ta ®au lßng.- ThiÖn danh cña bµ ta, vâ l©m ®Òu nghe, qu¶ thùc danh khÝ kh«ng kÐm Ph­¬ng NhÞHiÖp... Nµy, vÞ ®ång tö mÆc b¹ch y cã ph¶i lµ c«ng tö cña Ph­¬ng NhÞ HiÖp kh«ng?- §óng vËy, ®ã còng lµ huynh ®Ö cña v∙n bèi.- Ng­¬i lµ l∙o ®¹i?Lam y ®ång tö buån b∙ nãi:- Bän v∙n bèi tuy la huynh ®Ö nh­ng kh«ng ph¶i cïng mét mÑ, v∙n bèi lµ ng­êi sèngnhê nhµ b¸ phô.Thanh bµo l∙o nh©n hái tiÕp:- Ng­¬i bao nhiªu tuæi råi?Lam y ®ång tö ®¸p:- V∙n bèi m­êi l¨m, ng­êi huynh ®Ö cña v∙n bèi còng lµ m­êi l¨m nh­ng nhá h¬nv∙n bèi ba th¸ng r­ìi.Thanh bµo l∙o nh©n gËt ®Çu, hái tiÕp:- ThÕ lÖnh t«n ®©u?- Gia phô ®∙ khø thÕ l©u råi.- LÖnh t«n lµ th©n huynh ®Ö cña Ph­¬ng NhÞ HiÖp?- §óng vËy, gia phô nhá h¬n b¸ phô n¨m tuæi, bän hä lµ huynh ®Ö cïng mét mÑ sanhra.- VËy cßn lÖnh ®­êng?- Gia mÉu v× qu¸ bi th­¬ng, kh«ng muèn ë n¬i trÇn thÕ n÷a nªn ®Þnh ®em th©n t­¬ngtuÉn, nh­ng ng­êi sî v∙n bèi tø cè v« th©n nªn n¨m n¨m tr­íc ®∙ mang v∙n bèi ®Õn nhê b¸phô thu d­ìng råi b¶n th©n ng­êi xuèng tãc quy y, siªu nh©n thÕ ngo¹i.Thanh bµo l∙o nh©n trÇm ng©m mét l¸t råi hái:- LÖnh t«n ®ang ë ®é tr¸ng niªn mµ t¹i sao khø thÕ ®ét ngét vËy?Lam y ®ång tö l¾c ®Çu, nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-20-- ChuyÖn nµy v∙n bèi còng kh«ng râ, v∙n bèi còng tõng hái b¸ mÉu nh­ng b¸ mÉu tr¶lêi còng kh«ng râ rµng l¾m.Thanh bµo l∙o nh©n gËt ®Çu, nãi:- Ng­¬i cã häc vâ c«ng kh«ng?- V∙n bèi cã häc, nh­ng v∙n bèi thÝch ®äc s¸ch h¬n, v× vËy vÒ ph­¬ng diÖn vâ c«nghäc rÊt Ýt.- Ng­¬i kh«ng thÝch häc vâ c«ng ch¨ng?- B¸ phô nãi c¨n c¬ thÓ chÊt cña v∙n bèi rÊt yÕu, nÕu luyÖn vâ còng khã ®¹t ®­îctuyÖt ®Ønh, v× vËy ng­¬i kh«ng chñ tr­¬ng cho v∙n bèi häc vâ c«ng mµ l¹i mua cho v∙n bèirÊt nhiÒu th­ tÞch. Ngoµi ra cßn mêi hai vÞ th«ng nho vÒ chØ dÉn cho v∙n bèi.Thanh bµo l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- §iÒu nµy còng khã tr¸ch l∙o ta...Lam y ®ång tö rÊt th«ng minh, chµng nghe vËy th× s÷ng ng­êi hái l¹i:- L∙o b¸ b¸ nãi vËy lµ thÕ nµo?Thanh bµo l∙o nh©n khÏ ho mÊy tiÕng råi nãi tiÕp:- Hµi tö, ng­¬i ®äc nh÷ng s¸ch g× vËy?Lam y ®ång tö nãi:- V∙n bèi ®äc rÊt nhiÒu lo¹i, tinh bèc, y ®¹o ®Òu cã c¶.Thanh bµo l∙o nh©n nãi:- Nãi vËy lµ v« ý b¸ phô ng­¬i khiÕn ng­¬i ®i vµo con ®­êng sÜ ho¹n råi.Lam y ®ång tö nãi:- V∙n bèi còng kh«ng râ.Thanh bµo l∙o nh©n trÇm ng©m mét l¸t råi hái:- Hµi tö, ng­¬i thÊy l∙o khiÕu thÕ nµo?- H×nh nh­ l∙o b¸ lµ mét nh©n vËt biÕt rÊt nhiÒu chuyÖn.- Ng­¬i ®∙ c¶m thÊy l∙o khiÕu kh«ng ®Õn nçi nµo nh­ng ng­¬i cã muèn nghe nh÷nglêi l∙o khiÕu nãi kh«ng?- V∙n bèi rÊt muèn nghe.- §­îc l¾m, tr­íc tiªn ta hái ng­¬i mét chuyÖn, ng­¬i ph¶i thµnh thùc tr¶ lêi nhÐ.- ChuyÖn g× vËy?- Ng­¬i rÊt muèn häc vâ c«ng ph¶i kh«ng?Lam y ®ång tö trßn xoe m¾t nh×n thanh bµo l∙o nh©n, håi l©u sau chµng míi chËm r∙inãi:- Häc còng ®­îc, kh«ng häc còng ®­îc.Trong lóc lam y ®ång tö tá vÎ ng¹c nhiªn th× thanh bµo l∙o nh©n chît ph¸t hiÖn trongmôc quang cña lam y ®ång tö nµy Èn chøa sù buån b∙ ®au th­¬ng, l∙o ng¹c nhiªn hái l¹i:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-21-- T¹i sao?Lam y ®ång tö nãi:- NÕu v∙n bèi häc vâ c«ng th× vÜnh viÔn còng kh«ng thÓ b»ng ng­êi anh em cña v∙nbèi, chi b»ng bá vâ theo v¨n, mçi ng­êi tù t×m thanh tó cña m×nh.Thanh y l∙o nh©n th¶n nhiªn mØm c­êi, nãi:- Hµi tö, ng­¬i ngo¹i m¹o nhu hoµ nh­ng trong lßng rÊt kiªn c­êng.Lam y ®ång tö g­îng c­êi mét c¸ch thª l­¬ng, chµng muèn nãi nh­ng l¹i th«i.Thanh bµo l∙o nh©n thë dµi råi tiÕp lêi:- Hµi tö, nÕu cã mét ng­êi cã thÓ gióp ng­¬i trë thµnh ®Ö nhÊt cao nh©n trong vâ l©m®­¬ng thÕ th× ng­¬i cã muèn häc vâ c«ng kh«ng?Lam y ®ång tö tr¶ lêi ngµy:- §­¬ng nhiªn lµ muèn råi, nh­ng ®ã lµ chuyÖn kh«ng thÓ!Thanh bµo l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- L∙o khiÕu cã mét vÞ h∙o h÷u ®­îc vâ l©m ®­¬ng thÕ x­ng lµ ®Ö nhÊt cao nh©n, ngµysau l∙o khiÕu sÏ giíi thiÖu ng­¬i ®Õn ®ã vµ nhÊt ®Þnh h∙o h÷u cña l∙o khiÕu sÏ thu ng­¬ilµm ®å ®Ö. Nh­ng tr­íc tiªn ta ph¶i truyÒn cho ng­¬i thuËt thæ n¹p c¨n b¶n, ch¼ng hayng­¬i cã muèn häc kh«ng?Lam y ®ång tö tá ra võa mõng võa kinh, nh÷ng ®iÒu nµy nhanh chãng biÕn mÊt ngay,chµng nãi:- T¹i sao l∙o b¸ kh«ng t×m ng­êi anh em cña v∙n bèi? H¾n m¹nh h¬n v∙n bèi nhiÒu,bÊt luËn thÓ n¨ng hay t­ chÊt ®Òu hîp víi ng­êi luyÖn vâ.Thanh bµo l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- §ã lµ c¸ch nh×n cña bän hä, c¸ch nh×n cña l∙o khiÕu tÊt ph¶i kh¸c.- T¹i sao c¸ch nh×n cña l∙o b¸ vµ ng­êi kh¸c kh«ng gièng nhau?- V× l∙o khiÕu nh×n linh trÝ bÈm sinh vµ khÝ ®é, ®iÒu ®ã ng­êi kh¸c kh«ng thÓ thÊy®­îc, bän hä chØ nh×n ®­îc cèt c¸ch vµ thÓ chÊt.- Th× ra lµ nh­ vËy... A, chóng ta nãi chuyÖn ®∙ nöa ngµy mµ v∙n bèi vÉn ch­a thØnhgi¸o quý tÝnh cña l∙o b¸.- L∙o khiÕu hä TrÇn, nh­ng ng­¬i cø gäi l∙o khiÕu lµ §«ng NhÜ l∙o nh©n lµ ®­îc råi.- §«ng NhÜ l∙o nh©n?- Kh«ng sai, hµi tö, ng­¬i kh«ng nªn nãi tÝnh danh cña l∙o khiÕu cho b¸ phô vµ b¸mÉu ng­¬i biÕt.Lam y ®ång tö ng¹c nhiªn hái:- T¹i sao vËy?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- V× l∙o khiÕu l©m n¹n n¬i nµy nªn kh«ng muèn cho ng­êi kh¸c biÕt tªn hä cña m×nh.Lam y ®ång tö hái tiÕp:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-22-- NÕu bän hä hái tÝnh danh cña l∙o b¸ th× l∙o b¸ tr¶ lêi thÕ nµo?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Ng­¬i cø nãi l∙o khiÕu hä §«ng lµ ®­îc råi!L∙o thë dµi mét håi råi nãi tiÕp:- Hµi tö, cã thÓ cho l∙o khiÕu biÕt danh t¸nh cña ng­¬i kh«ng?- §­¬ng nhiªn lµ cã thÓ råi, v∙n bèi kªu b»ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi, häc danh lµPh­¬ng Du.- Ai ®Æt tªn cho ng­¬i?- MÉu th©n cña v∙n bèi, phô th©n lµ Ph­¬ng Thiªn Nghi, khuª danh cña mÉu th©n lµTuyÕt Liªn nªn míi ®Æt tªn cho v∙n bèi nh­ vËy ®Ó t­ëng nhí gia phô.- Th× ra lµ nh­ vËy.Võa nãi lêi nµy th× bçng nhiªn cã tiÕng b­íc ch©n truyÒn vµo, §«ng NhÜ l∙o nh©n véibÕ môc gi¶ vê h«n mª.Cöa phßng chît më, hoµng y trung niªn b­íc vµo.Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËp ng­êi, nãi:- Tham kiÕn b¸ phô.Ph­¬ng Thiªn Thµnh cÇm bäc thuèc trong tay, l∙o nh×n qua thanh bµo l∙o nh©n råinãi:- Hµi tö ra ngoµi ®i, ta muèn nãi chuyÖn víi l∙o mét l¸t.Ph­¬ng TuyÕt Nghi d¹ mét tiÕng råi lËp tøc lui b­íc.Ph­¬ng Thiªn Thµnh khÏ vç lªn ngùc §«ng NhÜ l∙o nh©n råi nãi:- L∙o nªn tØnh dËy ®i.§«ng NhÜ l∙o nh©n më m¾t ra, nãi:- §a t¹ ©n cøu m¹ngPh­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- M¹ch cña l∙o rÊt lo¹n khiÕn ng­êi ta kh«ng thÓ ®o¸n ®­îc bÖnh tõ ®©u mµ ra, t¹i h¹®∙ bèc vÒ cho l∙o mÊy thang thuèc, nh­ng hy väng lµ l∙o cã thÓ thanh tØnh ®Ó râ bÖnh t×nhcña l∙o råi nãi quyÕt ®Þnh lµ dïng lo¹i thuèc nµo.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- BÖnh cña l∙o khiÕu lµ do tuæi giµ mµ ra, chi sî r»ng rÊt khã trÞ khái.- H×nh nh­ l∙o rÊt xem th­êng chuyÖn sèng chÕt cña m×nh.- Loµi giun dÕ cßn tham sinh, huèng hå t¹i h¹ lµ con ng­êi!- VËy l∙o h∙y nãi râ xem, bÖnh t×nh tõ ®©u mµ ra?§«ng NhÜ l∙o nh©n trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- Khëi sù h×nh nh­ lµ tróng hµn phong nhËp thÓ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-23-- §ñ råi...L∙o lÊy mét trong ba bäc thuèc vµ tiÕp:- Trong bäc thuèc nµy cã ghi râ c¸ch dïng, l∙o cø chiÕu theo ®ã mµ uèng hai lÇn th×cã thÓ khái th«i. T¹i h¹ cßn cã viÖc, kh«ng thÓ l­u l¹i ®©y ®Ó xem m¹ch cho l∙o.§«ng NhÜ l∙o nh©n thë dµi, nãi:- ¤i, c¸c h¹ ®Ó l∙o khiÕu ë ®©y mét m×nh th× sî r»ng l∙o khiÕu kh«ng thÓ nµo sèngtiÕp ®­îc.- T¹i sao?- L∙o khiÕu ®∙ r¬i vµo c¶nh nh­ ngän ®Ìn tµn tr­íc giã, ®∙ kh«ng cã nhµ ®Ó vÒ l¹ikh«ng cã ng©n l­îng, bÖnh t×nh cã thÓ ph¸t bÊt cø lóc nµo, h¸ ch¼ng ph¶i lµ khã sèng tiÕp®­îc sao?- §­îc råi, t¹i h¹ sÏ gióp l∙o m­êi ngµn l­îng, ®ñ ®Ó l∙o mua mét phßng mµ tiªu thêi®o¹n th¸ng qua buæi tµn niªn.§«ng NhÜ l∙o nh©n l¾c ®Çu, nãi:- Nh­ vËy còng kh«ng æn.Ph­¬ng Thiªn Thµnh cau mµy, l∙o kh«ng nhÉn n¹i ®­îc nªn lín tiÕng hái:- VËy l∙o muèn thÕ nµo míi ®­îc?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- L∙o khiÕu tuy th­¬ng bÖnh, nh­ng lóc kh«ng bÖnh th× th©n thÓ vÉn rÊt tr¸ng kiÖn,nÕu cã thÓ cho l∙o khiÕu theo hÇu, gi÷ ngùa hoÆc...Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¾c ®Çu, nãi:- Kh«ng ®­îc, t¹i h¹ b«n tÈu giang hå, ¨n ë v« ®Þnh, cã khi ®i liÒn mÊy ®ªm kh«ngngñ, ng­êi giµ yÕu nh­ l∙o h¸ cã thÓ chÞu ®ùng ®­îc sao?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- C¸c h¹ b«n tÈu giang hå, lÏ nµo phu nh©n vµ lÖnh lang còng ph¶i b«n tÈu giang hå?L∙o khiÕu xin l­u l¹i quý phñ lµm mét béc nh©n kiÕm c¬m qua ngµy, lÏ nµo c¸c h¹ kh«ng®ång ý?Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp:- V¶ l¹i l∙o khiÕu tõng ®äc kh«ng Ýt thi th­, lóc nhµn rçi cã thÓ gi¶ng gi¶i kinh v¨ncho lÖnh lang.Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®éng lßng, nãi:- Th× ra c¸c h¹ cßn la mét vÞ th«ng nho kiªm sö.- Kh«ng d¸m.- C¸c h¹ ®äc nh÷ng th­ tÞch g×?- L∙o khiÕu thuéc h¹ng bµng m«n t¹p häc, ngoµi tø th­ ngò kinh ra cßn ®äc y ®¹o,tinh bèc, kinh v¨n phËt m«n v.V...- Nãi vËy lµ l∙o còng th«ng y ®¹o?- ChØ biÕt ®«i chót th«i.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-24-- §­îc, chê t¹i h¹ th­¬ng l­îng víi phu nh©n mét l¸t råi quay l¹i tr¶ lêi l∙o tiÒn bèi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®i kh«ng l©u th× lam y ®ång tö l¹i vµo phßng, chµng ch¹y ®Õnc¹nh §«ng NhÜ l∙o nh©n vµ nãi:- §«ng l∙o b¸, l∙o muèn ®i ch¨ng?§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- ChØ cÇn b¸ mÉu ng­¬i ®ång ý th× l∙o khiÕu cã thÓ l­u l¹i kh«ng ®i.Lam y ®ång tö nãi:- §­îc, ®Ó v∙n bèi ®i nãi cho b¸ mÉu biÕt.- Kh«ng cÇn, b¸ mÉu cña ng­¬i lµ mét vÞ thiªn h¹ chÝ thiÖn chÝ nh©n, lÏ nµo bµ takh«ng ®ång ý? Nh­ng cã mét chuyÖn quan träng, ta kh«ng thÓ kh«ng nãi râ víi ng­¬i.- ChuyÖn g×?- Kh«ng ®­îc tiÕt lé chuyÖn ng­¬i häc vâ c«ng.- Ngay c¶ b¸ mÉu, b¸ phô còng kh«ng ®­îc biÕt sao?- Tèt nhÊt lµ ®õng cho bän hä biÕt, v× nÕu b¸ phô ng­¬i biÕt chuyÖn nµy th× kh«ngchõng l∙o ta sÏ lÊy m¹ng l∙o khiÕu ®Êy. ChÝ Ýt th× còng trôc xuÊt l∙o khiÕu khái n¬i nµy,khi ®ã tÊt nhiªn vâ c«ng cña ng­¬i còng häc kh«ng thµnh.Lam y ®ång tö trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- NÕu vâ c«ng cña l∙o kh«ng b»ng b¸ phô th× v∙n bèi kh«ng cÇn ph¶i häc.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- TÊt nhiªn lµ cao minh h¬n b¸ phô ng­¬i nhiÒu.Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp:- Tôc ng÷ cã c©u: ChØ cã tr¹ng nguyªn häc sinh mµ kh«ng cã tr¹ng nguyªn thÇy gi¸o.Nãi ®o¹n l∙o ng¾m nh×n lam y ®ång tö rÊt l©u råi míi nãi tiÕp:- Hµi tö ng­¬i cÇn ph¶i tin t­ëng l∙o khiÕu th× míi cã thÓ häc ®­îc vâ c«ng ®Ö nhÊt!Lam y ®ång tö gËt ®Çu, nãi:- §­îc, v∙n bèi tin t­ëng l∙o b¸.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Tèt l¾m, ng­¬i ra ngoµi tr­íc ®i! B¸ phô cña ng­¬i cã l­u l∙o khiÕu l¹i hay kh«ng,cã lÏ s¾p cã quyÕt ®Þnh råi ®Êy.Lam y ®ång tö mØm c­êi lui b­íc ra ngoµi.Mét l¸t sau qu¶ nhiªn Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®­a phu nh©n cïng ®Õn.Ph­¬ng Thiªn Thµnh khÏ h¾ng giäng råi nãi:- T¹i h¹ ®∙ th­¬ng l­îng víi phu nh©n, phu nh©n rÊt mong l∙o ë l¹i...§«ng NhÜ l∙o nh©n nh×n qua Ph­¬ng phu nh©n råi nãi:- ¢n cøu m¹ng cña phu nh©n, l∙o khiÕu ch­a b¸o ®¸p ®­îc, b©y giê l¹i ®­îc thu dïngth× qu¶ thËt lµ nghÜa träng t×nh th©m, l∙o khiÕu sÏ tËn lùc ®Ó mong b¸o ®¸p ®«i chót.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-25-Phu nh©n mØm c­êi, nãi:- Phu qu©n cña tiÓu n÷ lµ kÎ cã hiÖp danh trªn giang hå, gi÷a ®­êng thÊy chuyÖn bÊtb×nh, b¹t ®ao t­¬ng trî còng lµ chuyÖn th­êng. Huèng hå l∙o b¸ niªn h¹c ®∙ cao thÕ nµy,dï kh«ng mang träng bÞnh th× bän tiÓu n÷ còng nªn chiÕu cè th«i.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Phu nh©n nÆng lêi råi.Ph­¬ng phu nh©n nãi:- HiÖn giê bÖnh t×nh cña l∙o b¸ thÕ nµo?- §∙ thÊy chuyÓn biÕn tèt råi.- Bän tiÓu n÷ còng muèn ®­a l∙o b¸ ®ång hµnh, nh­ng v× bÖnh t×nh cña l∙o ch­a hoµntoµn b×nh phôc nªn ®µnh l­u l∙o l¹i n¬i nµy.- L­u l∙o khiÕu l¹i ®©y?- §óng vËy, ®îi lóc bän tiÓu n÷ quay vÒ th× sÏ ®ãn l∙o cïng ®i.- L∙o khiÕu to gan d¸m hái phu nh©n mét c©u.- L∙o b¸ cø hái.- Cã ph¶i nhÞ vÞ ®i phã héi kh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh lªn tiÕng:- Kh«ng sai, lµm sao l∙o biÕt?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- L∙o khiÕu theo t×nh h×nh mµ suy ®o¸n th«i.§ét nhiªn Ph­¬ng Thiªn Thµnh cau mµy ra vÎ khã chÞu, l∙o khÏ nãi víi Ph­¬ng phunh©n:- Chóng ta ®i th«i.Nãi ®o¹n l∙o n¾m tay Ph­¬ng phu nh©n véi vµng ra khái phßng.Mét l¸t sau lam y ®ång tö véi vµng ch¹y vµo phßng §«ng NhÜ l∙o nh©n, chµng thÊpgiäng hái:- Sao l∙o b¸ l¹i ®¾c téi víi b¸ phô cña v∙n bèi?§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- Kh«ng ®¾c téi còng kh«ng ®­îc.Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp:- Hµi tö, ng­¬i cã nghe b¸ phô nãi g× vÒ l∙o khiÕu kh«ng?Lam y ®ång tö mØm c­êi, nãi:- V∙n bèi chØ nghe b¸ phô nãi vÒ b¸ mÉu.§«ng NhÜ l∙o nh©n ng¹c nhiªn hái:- L∙o ta nãi Ph­¬ng phu nh©n thÕ nµo?Lam y ®ång tö:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-26-- X­a nay b¸ phô rÊt kÝnh träng b¸ mÉu, dï cã chuyÖn g× còng kh«ng thÓ lín tiÕng víibµ ta, nh­ng...§«ng NhÜ l∙o nh©n thë dµi råi nãi:- NÕu v× l∙o khiÕu mµ Ph­¬ng phu nh©n bÞ Ph­¬ng NhÞ HiÖp tr¸ch m¾ng th× ®ã kh«ngph¶i lµ t©m nguyÖn cña l∙o khiÕu.Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp:- Nh­ng b¸ phô, b¸ mÉu ng­¬i ®∙ quyÕt ®Þnh l­u l∙o khiÕu ë n¬i nµy th× ng­¬i còngph¶i t×m c¸ch ë l¹i míi ®­îc.Lam y ®ång tö nãi:- B©y giê kh«ng cÇn l­u l∙o b¸ l¹i råi, b¸ phô nãi víi b¸ mÉu còng v× chuyÖn nµy ®©y.B¸ mÉu rÊt nh©n tõ nªn c¶m thÊy ®Ó l∙o l¹i rÊt nguy hiÓm, v¹n nhÊt bÖnh cña l∙o t¸i ph¸tth× kh«ng cã ai chiÕu cè, ho¸ ra ch¼ng kh¸c g× kh«ng cøu l∙o b¸. V× thÕ mµ b¸ mÉu chñtr­¬ng ®­a l∙o b¸ cïng ®i.§«ng NhÜ l∙o nh©n hái:- Nh­ng b¸ phô cña ng­¬i kh«ng ®ång ý ph¶i kh«ng?- V× chuyÖn nµy mµ b¸ phô tr¸ch b¸ mÉu qu¸ bao ®ång, tuy nhiªn ng­êi còng ®ång ývíi thØnh cÇu cña b¸ mÉu.- Kú thùc chØ cÇn ng­¬i ë l¹i th× chóng ta kh«ng ®i vÉn tèt h¬n.- ThÕ nµo, l∙o l¹i kh«ng muèn ®i ch¨ng?- Chóng ta cïng ®i víi bän hä th× l∙o khiÕu lµm sao truyÒn thô vâ c«ng cho ng­¬i?- Nãi vËy cã nghÜa lµ v∙n bèi kh«ng thÓ kh«ng häc vâ c«ng cña l∙o b¸?- Ng­¬i hèi hËn råi ch¨ng?- Kh«ng, v∙n bèi ®∙ ®ång ý víi l∙o b¸ th× quyÕt kh«ng hèi hËn, nÕu trªn ®­êng ®ikh«ng thÓ truyÒn thô th× chê lóc quay vÒ nhµ cña b¸ phô l∙o b¸ truyÒn thô cho v∙n bèicòng kh«ng muén.§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- Kh«ng ®­îc, l∙o khiÕu ®∙ muèn truyÒn vâ c«ng cho ng­¬i th× tÊt nhiªn truyÒn cµngsím cµng tèt.Ngõng mét l¸t l∙o hái:- Ng­¬i biÕt khi nµo chóng ta khëi hµnh kh«ng?Lam y ®ång tö nãi:- H×nh nh­ lµ s¸ng sím ngµy mai.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- §­îc, sau canh ba ®ªm nay, ng­¬i h∙y ®Õn phßng l∙o khiÕu, nh­ng ph¶i hµnh ®éngbÝ mËt, kh«ng ®­îc cho b¸ phô ng­¬i biÕt ®Êy.Lam y ®ång tö gËt ®Çu, nãi:- §­îc th«i! Canh ba ®ªm nay v∙n bèi sÏ ®Õn.Nãi ®o¹n chµng c¸o biÖt lui ra ngoµi phßng.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-27-Vµo lóc canh ba nöa ®ªm, qu¶ nhiªn lam y ®ång tö y hÑn mµ ®Õn. §«ng NhÜ l∙o nh©nb¾t ®Çu d¹y cho chµng phÐp tÜnh to¹, thæ n¹p. Lam y ®ång tö rÊt th«ng minh, thuËt thæ n¹pdo §«ng NhÜ l∙o nh©n truyÒn thô lµ mét lo¹i c«ng phu c¨n b¶n cña phÐp luyÖn néi c«ngth­îng thõa, gi÷a lóc h« hÊp th× ®éng t¸c ë phÇn bông v« cïng phøc t¹p, nh­ng lam y ®ångtö ®Òu l∙nh héi toµn bé tr­íc canh n¨m.§«ng NhÜ l∙o nh©n thÊy vËy th× trong lßng rÊt vui mõng, l∙o nãi:- Hµi tö, h∙y nhí lµ tõ nay trë ®i, mçi ngµy cÇn ph¶i dµnh mét canh giê ngåi vËnc«ng, nÕu ta cã thÓ ®ång hµnh víi ng­¬i th× ta sÏ tù t×m c¸ch chØ ®iÓm cho ng­¬i. Cßn v¹nnhÊt kh«ng thÓ ®ång hµnh th× ng­¬i còng ph¶i dông c«ng t©m luyÖn, bÊt l­îng ng­¬i ë n¬inµo th× ta còng sÏ t×m ra ng­¬i. Nh­ng chuyÖn nµy cÇn ph¶i gi÷ bÝ mËt tuyÖt ®èi, ngay c¶b¸ phô b¸ mÉu vµ ng­êi anh em cña ng­¬i còng kh«ng ®­îc biÕt.Lam y ®ång tö trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- Trong lßng v∙n bèi cã ®iÒu kh«ng lý gi¶i ®­îc nh­ng kh«ng biÕt cã nªn hái haykh«ng?- Cã thÓ hái, ng­¬i nãi ra xem!ViÖc l∙o b¸ truyÒn thô vâ c«ng cho v∙n bèi rèt cuéc lµ chuyÖn tèt hay chuyÖn xÊu?- §­¬ng nhiªn kh«ng ph¶i lµ chuyÖn xÊu.- Nh­ng ®∙ lµ chuyÖn tèt th× t¹i sao kh«ng thÓ cho ng­êi kh¸c biÕt?- V× vâ c«ng ng­¬i häc lµ thiªn h¹ ®Ö nhÊt ®¼ng, bÊt luËn ng­êi nµo, ®Æc biÖt lµ ng­êiluyÖn vâ l¹i cµng kh«ng muèn ng­¬i h¬n bän hä, ®óng kh«ng?- Kh«ng sai! §a t¹ l∙o b¸, v∙n bèi hiÓu ra råi!§«ng NhÜ l∙o nh©n vç vµo vai chµng tá vÎ th©n mËt vµ nãi:- Nghe lêi l∙o khiÕu mµ trë vÒ phßng ngñ di.Tuy trong lßng cßn nhiÒu nghi vÊn nh­ng lam y ®ång tö kh«ng d¸m hái nhiÒu chµngtheo lêi quay vÒ phßng ngñ.S¸ng h«m sau, qu¶ nhiªn Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®∙ thay ®æi chñ ý ®­a §«ng NhÜ l∙onh©n cïng ®i theo.Ngoµi nh÷ng lóc t­¬ng kiÕn nãi chuyÖn riªng víi lam y ®ång tö ra th× b×nh th­êng§«ng NhÜ l∙o nh©n lu«n gi÷ vÎ trÇm mÆc.§oµn ng­êi ngµy ®i ®ªm trä, ba ngµy sau th× ®∙ ®Õn Gia §Þnh råi.Gia §Þnh n»m gÇn bªn c¹nh trªn s«ng M©n Giang nªn th­¬ng nh©n mua b¸n tÊp nËp,phè thÞ phån hoa thÞnh v­îng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®­a ®oµn ng­êi vµo trä ë mét kh¸ch ®iÕm kh¸ sang träng, saukhi an bµi mäi sù th× l∙o nãi víi b¹ch y ®ång tö:- H«m nay c¸c ng­¬i h∙y nghØ ng¬i mét ®ªm, tr­a mai sau khi vi phu héi diÖn víi ®¹is­ b¸ vµ tam s­ thóc xong, nÕu kh«ng cã viÖc g× kh¸c th× sÏ ®­a c¸c ng­¬i di du ngo¹n Gia§Þnh mét ngµy.B¸ch y ®ång tö nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-28-- Phô th©n vµ ®¹i s­ b¸ gÆp nhau ë ®©u?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- T¹i l¨ng V©n S¬n bªn ngoµi thµnh.B¸ch y ®ång tö nãi:- Phô th©n kh«ng ®­a hµi nhi cïng ®i sao?- Vi phô vµ ®¹i s­ b¸ cã chuyÖn th­¬ng l­îng, ng­¬i vµ mÉu th©n cïng ®Ö ®Ö ë l¹ikh¸ch ®iÕm, kh«ng cÇn ph¶i ®i.- Khi nµo phô th©n trë vÒ?- Tr­íc khi mÆt trêi lÆn.B¹ch y ®ång tö bçng nhiªn chuyÓn môc quang nh×n qua §«ng NhÜ l∙o nh©n vµ nãi:- L∙o §«ng nµy! L∙o tõng ®Õn Gia §Þnh lÇn nµo ch­a?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- L∙o khiÕu l­u l¹c ch©n trêi gãc bÓ nªn cã qua ®©y mét lÇn.Ph­¬ng Thiªn Thµnh trõng m¾t nh×n nhi tö vµ nãi:- L¹c nhi, h∙y ngoan ë trong kh¸ch ®iÕm, kh«ng ®­îc ch¹y lung tung ®Êy!Ph­¬ng L¹c khÏ gËt ®Çu, Ph­¬ng Thiªn Thµnh liÒn cÊt b­íc rêi kh¸ch ®iÕm.Sau khi Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®i råi th× Ph­¬ng L¹c dÞch môc quang nh×n qua §«ngNhÜ l∙o nh©n vµ nãi:- L∙o th«ng thuéc Gia §Þnh, vËy cã thÓ ®­a ta ®i du ngo¹n mét l¸t kh«ng?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Kh«ng ph¶i l∙o khiÕu kh«ng muèn, nh­ng v× lÖnh ®­êng vµ lÖnh t«n ch­a cho phÐpth× l∙o khiÕu kh«ng thÓ tù chñ tr­¬ng.Lam y ®ång tö khÏ thë dµi råi nãi:- L¹c huynh, §«ng NhÜ l∙o b¸ nãi còng ph¶i ®Êy, l∙o ®∙ kh«ng thÓ tù chñ tr­¬ng th×h∙y ®îi b¸ phô b¸ mÉu trë vÒ råi chóng ta cïng ®i.Ph­¬ng L¹c cau mµy, nãi:- T¹i sao ph¶i ®îi phô mÉu trë vÒ míi ®i?Lam y ®ång tö nãi:- Lóc nµy §«ng NhÜ l∙o b¸ kh«ng d¸m tù chñ tr­¬ng, nÕu L¹c huynh nhÊt ®Þnh v× l∙ocïng ®i th× ch¼ng ph¶i lµ g©y khã dÔ cho l∙o sao?Ph­¬ng L¹c nãi:- ¤i, tiÓu ®Ö, kh«ng ph¶i ta nãi ng­¬i chø l∙o §«ng nµy lµ ng­êi lµm cña chóng ta saong­¬i cã thÓ gäi l∙o lµ §«ng l∙o b¸?Lam y ®ång tö khÏ thë dµi, nãi:- §¹i ca kh«ng nªn nãi thÕ, §«ng l∙o b¸ lµ ng­êi cao niªn th× lµm sao cã thÓ gäi lµ l∙o§«ng céc lèc nh­ vËy?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-29-Ph­¬ng L¹c c­êi nh¹t, nãi:- §­îc råi! Ng­¬i cø gäi §«ng l∙o b¸, ta gäi l∙o §«ng theo c¸ch cña ta.Lam y ®ång tö ®Þnh nãi tiÕp nh­ng §«ng NhÜ l∙o nh©n ®∙ lªn tiÕng:- C¸c ng­¬i kh«ng cÇn tranh c∙i n÷a, gäi ta lµ l∙o §«ng còng tèt th«i.Ph­¬ng L¹c quay ng­êi vµ nãi:- C¸c ng­¬i cø nãi chuyÖn víi nhau, ta ph¶i ®i ®©y!§«ng NhÜ l∙o nh©n kinh ng¹c kªu lªn:- Lµm sao ®­îc, bÊt luËn thÕ nµo th× thiÕu chñ nh©n còng kh«ng thÓ lµm khã l∙okhiÕu!L∙o võa nãi võa dÞch b­íc c¶n ®­êng.Ph­¬ng L¹c c­êi nh¹t, nãi:- L∙o ®Þnh qu¶n thóc ta ch¨ng?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- §iÒu ®ã l∙o khiÕu kh«ng d¸m.Ph­¬ng L¹c nãi:- L¾c ®Çu th× mau tr¸nh ra!Nãi ®o¹n chµng vung tay ®Èy §«ng NhÜ l∙o nh©n qua mét bªn råi vät ®i nhanh nh­chíp.§«ng NhÜ l∙o nh©n ngÈn ng­êi nh×n theo bãng Ph­¬ng L¹c, lßng c¶m kh¸i mu«nphÇn, mét håi l©u vÉn kh«ng nãi ®­îc c©u nµo.Lam y ®ång tö chËm r∙i b­íc l¹i vµ nãi:- L∙o b¸ b¸, kh«ng cÇn tøc giËn, vÞ ®¹i ca nµy cña v∙n bèi tÝnh t×nh nãng n¶y, ®èi víiv∙n bèi còng vËy th«i. L∙o b¸ kh«ng nªn tøc giËn míi ®­îc.§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- Hµi tö, ng­¬i ë ®©y chê ta, ta ®i ngã chõng h¾n míi ®­îc.Lam y ®ång tö nãi:- §¹i b¸ phu rÊt yªu th­¬ng h¾n.§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- Ta biÕt, hµi tö ng­¬i cø yªn t©m vËn c«ng ®i! ViÖc nµy l∙o khiÕu tù biÕt c¸ch ®èiphã.Lam y ®ång tö khÏ thë ra, tuy trong lßng chµng muèn nãi mÊy c©u an ñi nh­ng kh«ngbiÕt ph¶i khai khÈu thÕ nµo. Chµng nh×n theo bãng §«ng NhÜ l∙o nh©n tõ tõ ra khái kh¸ch®iÕm råi mÊt hót tung tÝch.Ph¶i nãi r»ng c­íc tr×nh cña Ph­¬ng L¹c kh¸ nhanh, phÇn v× tøc khÝ nªn võa ra kháikh¸ch ®iÕm lµ chµng ch¹y nh­ bay vµo khu n¸o thÞ.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-30-§«ng NhÜ l∙o nh©n phÇn v× bÖnh t×nh ch­a hoµn toµn b×nh phôc, phÇn v× kh«ng d¸mthi triÓn khinh c«ng th­îng thõa gi÷a thanh thiªn b¹ch nhËt nªn bÞ Ph­¬ng L¹c bá l¹i kh¸xa phÝa sau. ThËm chÝ l∙o còng kh«ng biÕt Ph­¬ng L¹c ®i vÒ h­íng nµo.Sau mét håi t×m kiÕm th× l∙o ph¸t hiÖn cã mét ®¸m ®«ng ®ang qu©y quÇn xem n¸onhiÖt c¹nh bê s«ng M©n Giang.§«ng NhÜ l∙o nh©n dß hái th× biÕt hai thiÕu niªn mét b¹ch y, mét mÆc hoµng y v×ganh nhau trong viÖc cho tiÒn bän S¬n §«ng m∙i nghÖ mµ dÉn ®Õn ®éng thñ víi nhau.L∙o véi vµng chen vµo trong th× qu¶ nhiªn thÊy Ph­¬ng L¹c m×nh mÈy ®Çy bôi ®Êt,mÆt mòi s­ng vï, râ rµng lµ tróng ®ßn kh¸ nÆng. Ngoµi ra cßn cã mét hoµng y thiÕu niªnmÆt bõng bõng né khÝ, ®øng sau h¾n lµ hai ®¹i h¸n to khoÎ, diÖn m¹o hung h∙n.Hoµng y thiÕu niªn nh×n Ph­¬ng L¹c råi c­êi nh¹t, nãi:- Ng­¬i rÊt quËt c­êng, nh­ng ta kh«ng tin ng­¬i lµ la h¸n m×nh ®ång da s¾t!Ph­¬ng L¹c còng l¹nh lïng nh×n ®èi ph­¬ng, khÝ ph¸ch ch¼ng hÒ kÐm c¹nh, nh­ng v×cã lÏ tróng ®ßn kh¸ nÆng nªn trªn s¾c diÖn tho¸ng lé vÎ ®au ®ín.Hoµng y thiÕu niªn ngöa mÆt c­êi ha h¶ mét trËn råi nãi:- Ng­¬i sî råi ch¨ng?Ph­¬ng L¹c nãi:- Ai sî c¸c ng­¬i chø?Hoµng y thiÕu niªn né khÝ qu¸t:- Kh¸ khen cho tiÓu tö cøng ®Çu, nÕu h«m nay kh«ng buéc ng­¬i cÇu xin tha m¹ng th×ta quyÕt kh«ng ®Õn n¬i nµy lÇn thø hai.§ang lóc ®Þnh xuÊt thñ ®iÓm vµo ngò ©m tuyÖt huyÖt cña Ph­¬ng L¹c th× ®ét nhiªn cãmét giäng l¹nh lïng cÊt lªn:- Ngõng tay!Hoµng y thiÕu niªn quÐt môc quang nh×n qua th× thÊy mét l∙o nh©n mÆc thanh bµo,r©u dµi tíi ngùc ®øng c¸ch h¾n chõng ngoµi ba th­íc.Ph­¬ng L¹c còng nhËn ra ng­êi nµy lµ §«ng NhÜ l∙o nh©n nªn véi kªu lªn:- L∙o §«ng, l∙o mau ®i nãi cho phô th©n ta biÕt, bän nµy vâ c«ng cao c­êng, l∙okh«ng ph¶i lµ ®Þch thñ cña chóng ®©u.§«ng NhÜ l∙o nh©n chËm r∙i nãi:- L∙o khiÕu ®∙ ®Õn ®©y th× dï ph¶i liÒu m¹ng giµ còng ph¶i cøu thiÕu gia trë vÒ.Hoµng y thiÕu niªn c­êi nh¹t, nãi:- L∙o ®∙ giµ nh­ vËy th× cã chÕt còng kh«ng gäi lµ yÓu mÖnh!Lêi võa døt th× ®ét nhiªn h¾n xuÊt mét ch­ëng ®¸nh th¼ng vµo gi÷a ngùc §«ng NhÜl∙o nh©n.Nh÷ng ng­êi hiÕu kú xem n¸o nhiÖt ®Òu bÊt gi¸c lo l¾ng thay cho l∙o nh©n, ai còngnghØ mét ch­ëng cña thiÕu niªn kia tÊt ph¶i ®¸nh g¶y vai chiÕc x­¬ng s­ên cña l∙o nh©n.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-31-ThÕ nh­ng §«ng NhÜ l∙o nh©n kh«ng tr¸nh nÐ mµ cã ý nh­ l∙nh chÞu ch­ëng lùc cñahoµng y thiÕu niªn.Chît nghe "hù" mét tiÕng, tiÕp theo lµ mÊy tiÕng c¶m th¸n cña nh÷ng ng­êi xungquanh, võa tá ý th­¬ng h¹i §«ng NhÜ l∙o nh©n võa t¸n d­¬ng hµnh ®éng hµo tr¸ng x¶mÖnh cøu chñ cña l∙o.Ph­¬ng L¹c còng kh«ng d¸m nh×n nªn nh¾m nghiÒn song môc. Nh­ng bçng nhiªnchµng nghe giäng cña §«ng NhÜ l∙o nh©n nãi bªn tai:- NhÞ vÞ cßn ch­a chÞu bu«ng tay sao?Ph­¬ng L¹c c¶m thÊy nhÑ ng­êi, chµng më m¾t ra nh×n th× thÊy §«ng NhÜ l∙o nh©nvÉn ®øng nguyªn t¹i chç, cßn hoµng y thiÕu niªn th× «m ngùc quþ d­íi ®Êt, d­êng nh­ bÞnéi th­¬ng kh¸ nÆng. Hai ®¹i h¸n ®øng ngÈn ng­êi nh­ trêi trång, tùa nh­ chóng gÆp magi÷a ban ngµy vËy.§«ng NhÜ l∙o nh©n ®­a tay ra hiÖu cho Ph­¬ng L¹c vµ nãi:- ThiÕu gia, chóng ta trë vÒ th«i!Ph­¬ng L¹c nh×n hai ®¹i h¸n vµ hoµng y thiÕu niªn b»ng ¸nh m¾t ®Çy kinh ng¹ckh«ng kÐm ®èi ph­¬ng, nh­ng chµng vÉn ®øng yªn bÊt ®éng.§«ng NhÜ l∙o nh©n véi s¶i b­íc ®Õn «m lÊy Ph­¬ng L¹c, xuyªn qua ®¸m ®«ng ®Ó trëvÒ kh¸ch ®iÕm.L∙o röa nh÷ng vÕt m¸u trªn mÆt cho chµng råi ®Æt chµng lªn gi­êng vµ nãi:- L∙o khiÕu ®Õn chËm mét b­íc khiÕn thiÕu gia ph¶i thä th­¬ng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe tin còng véi ch¹y vµo, khi môc kÝch c¶nh Ph­¬ng L¹c thäth­¬ng th× bÊt gi¸c øa lÖ vµ nãi:- §¹i ca, ng­êi nµo ®¸nh ®¹i ca thä th­¬ng thÕ nµy?- Ta còng kh«ng biÕt bän ng­¬i ®ã.Chµng dÞch môc quang nh×n qua §«ng NhÜ l∙o nh©n vµ nãi tiÕp:- L∙o ®õng sî, chuyÖn nµy kh«ng can hÖ ®Õn l∙o, khi gia phô vÒ hái th× mét m×nh tanhËn lµ ®­îc.§«ng NhÜ l∙o nh©n khÏ vç lªn ng­¬i Ph­¬ng L¹c vµ nãi:- ThiÕu gia yªn t©m ngñ ®i, lÖnh t«n trë vÒ cã tr¸ch l∙o khiÕu vµi c©u th× còng lµchuyÖn b×nh th­êng th«i.Lóc nµy Ph­¬ng L¹c tá ra rÊt biÕt nghe lêi, chµng nh¾m m¾t råi nhanh chãng ngñthiÕp ®i.Phong TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi:- L∙o b¸ b¸, x­a nay ®­îc b¸ phô nu«ng chiÒu nªn tÝnh khÝ cña L¹c ca ca rÊt thÊtth­êng, nÕu cã chç nµo ®¾c téi th× xin l∙o b¸ chí chÊp nhÊt nhÐ.§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- Tuy lÖnh huynh nãi nh÷ng lêi khã nghe nh­ng trong lßng rÊt thiÖn l­¬ng.L∙o ngõng l¹i mét l¸t råi tiÕp:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-32-- Ta nh­ thÕ nµo, cã lÏ ng­¬i ®∙ biÕt kh¸ nhiÒu råi, sau chuyÖn nµy cã thÓ ta kh«ngl­u l¹i ®©y n÷a, hµi tö, nÕu ta kh«ng thÓ ë ®©y l©u th× ng­¬i cã muèn ®i víi ta kh«ng?Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi hái:- Chóng ta ®i ®Õn ®©u?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Ch©n trêi gãc bÓ, ®Õn nãi cµng bÝ mËt cµng tèt.Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i do dù råi míi nãi:- B¸ mÉu rÊt tèt víi v∙n bèi, ng­êi coi v∙n bèi nh­ hµi tö th©n sinh, nÕu lÐn ®i ch¬i víil∙o th× nhÊt ®Þnh b¸ mÉu sÏ rÊt ®au lßng.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- L∙o phu còng kh«ng muèn nh­ vËy, nh­ng t×nh thÕ trãi buéc nªn ch¼ng cßn c¸chnµo kh¸c.Ph­¬ng TuyÕt Nghi suy nghÜ mét lóc råi nãi:- NÕu kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c th× tù nhiªn v∙n bèi sÏ theo l∙o tiÒn bèi th«i.Ngõng mét l¸t chµng nãi tiÕp:- B¸ mÉu nhËn ký th¸c tõ mÉu th©n l¸nh thÕ cña v∙n bèi nªn ®èi ®∙i víi v∙n bèi rÊttèt, nÕu v∙n bèi ®i mµ kh«ng nãi th× ®­¬ng nhiªn bµ ta sÏ v« cïng bi th­¬ng. Qu¶ thùc v∙nbèi kh«ng muèn bµ ta ph¶i chÞu ®ùng nh­ thÕ, nÕu nh­ chóng ta cã thÓ kh«ng ®i th× ch¼ngcã g× tèt b»ng.§«ng NhÜ l∙o nh©n chËm r∙i nãi:- Ng­¬i cã hiÕu t©m tri ©n tÊt ph¶i b¸o, nh­ vËy lµ l∙o khiÕu yªn t©m råi. Th«i, ng­¬i®i nghÜ ®i, ®Ó l∙o khiÕu canh chõng h¾n cho.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- H«m nay l∙o b¸ vÊt v¶ nhiÒu råi, nªn ®i nghÜ mét chót th× h¬n. V∙n bèi canh chõngë ®©y còng ®­îc.Lêi võa døt th× bçng nhiªn cã tiÕng b­íc ch©n vang lªn, Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®Èy cñab­íc th¼ng vµo phßng. Dung diÖn cña l∙o vèn ®ang vui vÎ, nh­ng võa b­íc vµo phßng th×thÇn s¾c chît l¹nh lïng. L∙o nh×n Ph­¬ng L¹c mét lóc råi hái:- X¶y ra chuyÖn g× thÕ nµy?§«ng NhÜ l∙o nh©n khÏ nãi:- ThiÕu gia Èu ®¶ víi ng­êi ta vµ bÞ thä th­¬ng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh lµ nh©n vËt lÞch duyÖt giang hå tuy trong lßng lo l¾ng vµ xãt xanh­ng vÉn gi÷ ®­îc vÎ trÇm tÜnh, l∙o hái tiÕp:- Th­¬ng thÕ nÆng l¾m kh«ng?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Th­¬ng thÕ tuy kh«ng nhÑ nh­ng còng kh«ng ®Õn nçi nµo.Ph­¬ng Thiªn Thµnh b­íc l¹i gÇn gi­êng xem qua th­¬ng thÕ cña ¸i tö råi khÏ nãi víi§«ng NhÜ l∙o nh©n:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-33-- Chóng ta ra ngoµi nãi chuyÖn ®i!Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×n ra th× thÊy Ph­¬ng phu nh©n vµ hai ®¹i h¸n mÆc kinh trang®∙ ®øng n¬i cöa phßng.§¹i h¸n bªn tr¸i chõng ngoµi ngò tuÇn, th©n mÆc kinh trang mµu x¸m ®Ëm, t­íngm¹o phong trÇn. Mµy rËm m¾t trßn, thÇn th¸i rÊt uy m∙nh.§¹i h¸n bªn ph¶i kho¶ng trªn tam tuÇn, mÆt tr¾ng kh«ng r©u, xem ra cã phÇn thanh tónh­ mét v¨n sÜ.Ph­¬ng phu nh©n nh×n ¸i tö víi vÎ mÆt th­¬ng c¶m, bµ muèn nãi nh­ng l¹i th«i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh b­íc ra cöa vµ nãi víi ®¹i h¸n mÆc lam y:- §¹i ca, Ph­¬ng nhi thä th­¬ng mét chót, hiÖn ®ang ngñ rÊt say, chóng ta ra bªnngoµi nãi chuyÖn nhÐ !Lam y ®¹i h¸n chËm r∙i nãi:- Th­¬ng thÕ cã nÆng kh«ng?Ph­¬ng Thiªn thµnh mØm c­êi, nãi:- Theo tiÓu ®Ö quan s¸t th× thÊy, th­¬ng thÕ kh«ng nhÑ nh­ng h¬i thë rÊt ®iÒu hoµ.Trung niªn b¹ch diÖn khÏ nãi:- Xem ra c«ng lùc cña L¹c ®iÖt ®∙ tiÕn bé kh¸ nhiÒu råi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Theo c«ng lùc cña L¹c nhi mµ luËn, thä träng th­¬ng thÕ nµy th× quyÕt kh«ng thÓngñ yªn nh­ vËy. Xem ra tÊt ph¶i cã ng­êi trî gióp.Th× ra trong lóc c¾p Ph­¬ng L¹c trë vÒ, §«ng NhÜ l∙o nh©n ®∙ ngÇm truyÒn cho chµngmét chót ch©n khÝ. B¶n th©n Ph­¬ng L¹c ch­a ®ñ tr×nh ®é ®Ó nhËn biÕt, cßn Ph­¬ng ThiªnThµnh chØ míi quan s¸t chø ch­a b¾t m¹ch nªn kh«ng nhËn ra viÖc nµy.L∙o chØ quan s¸t t×nh h×nh mµ ph¸n ®o¸n lµ cã ng­êi gióp Ph­¬ng L¹c th«i.Lam y ®¹i h¸n nãi:- Ph¶i ch¨ng cã ai ®ã cã ý g©y tæn th­¬ng cho L¹c ®iÖt?Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi, nãi:- Theo ®Ö suy ®o¸n th× kh«ng ®Õn nçi nh­ vËy, nh­ng néi t×nh nh­ thÕ nµo th× vÉnch­a hiÓu ®­îc.Nãi ®o¹n l∙o ®­a mäi ng­êi ra ngoµi ®¹i s¶nh ngåi, Ph­¬ng phu nh©n cè nÐn bith­¬ng, bµ tËn tay mang ra ba t¸ch trµ h­¬ng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh uèng mét ngôm trµ råi nãi:- Nghi nhi, t¹i sao huynh ®Ö cña ng­¬i bÞ ng­êi ta ®¶ th­¬ng vËy?Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung kÝnh ®¸p::- L¹c huynh muèn ra ngoµi du ngo¹n, §«ng l∙o b¸ khuyªn ng¨n kh«ng ®­îc nªn L¹chuynh tù ch¹y ra ngoµi mét m×nh.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái tiÕp:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-34-- Sau ®ã th× sao?§«ng NhÜ l∙o nh©n tiÕp lêi:- L∙o khiÕu khuyªn thiÕu gia kh«ng ®­îc nªn ®µnh ra ngoµi t×m, khi t×m ®Õn n¬i th×thÊy thiÕu gia ®∙ thä träng th­¬ng råi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái tiÕp:- L∙o ®∙ cøu h¾n vÒ?§«ng NhÜ l∙o nh©n trÇm ng©m mét lóc råi nãi:- L∙o khiÕu ®∙ «m thiÕu gia trë vÒ.- Bän ng­êi nµo ®¶ th­¬ng h¾n?- L∙o khiÕu kh«ng biÕt bän hä lµ ai.- Bän chóng mÆc y phôc thÕ nµo?- Mét thiÕu niªn mÆc hoµng y, vµ hai ®¹i h¸n mÆt rç, mÆc h¾c y.§«ng NhÜ l∙o nh©n nhí l¹i mét lóc råi thuËt l¹i nh÷ng ®iÒu l∙o ®∙ môc kiÕn.Lam y ®¹i h¸n nghe ®o¹n liÒn nãi:- L∙o «m Ph­¬ng L¹c ®i mµ bän hoµng y thiÕu niªn còng ®Ó cho l∙o ®i sao?§«ng NhÜ l∙o nh©n l¹i trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- L∙o khiÕu thÊy thiÕu gia th­¬ng thÕ rÊt nÆng, trong lßng v« cïng khÈn tr­¬ng nªnvéi vµng x«ng bõa vµo «m ch¹y. Tuy hai h¾c y ®¹i h¸n cã ng¨n c¶n nh­ng l∙o khiÕu liÒum¹ng x«ng ®i, khiÕn bän chóng ph¶i nh­êng ®­êng.Lam y ®¹i h¸n mØm c­êi, nãi:- §«ng l∙o tr­îng vÊt v¶ qu¸!Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®­a tay, nãi:- L∙o cã thÓ ®i nghØ råi ®Êy.§«ng NhÜ l∙o nh©n cói ng­¬i hµnh lÔ råi lui b­íc ra ngoµi.Lam y ®¹i h¸n nh×n theo bãng §«ng NhÜ l∙o nh©n dÇn khuÊt råi míi chËm r∙i hái:- NhÞ ®Ö, §«ng l∙o tr­îng ®©y lµ nh©n vËt thÕ nµo vËy?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Lµ ng­êi mµ tiÓu ®Ö cøu ®­îc gi÷a ®­êng th«i.Lam y ®¹i h¸n hái tiÕp:- Ng­¬i biÕt danh tÝnh cña l∙o ta kh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- L∙o tù x­ng lµ §«ng NhÜ l∙o nh©n.Lam y ®¹i h¸n trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- Sî r»ng ®ã kh«ng ph¶i lµ danh tÝnh thËt cña l∙o ta.B¹ch diÖn trung niªn tiÕp lêi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-35-- Ph­¬ng hiÒn ®iÖt bÞ ®¸nh träng th­¬ng, lÏ nµo chóng ta bá qua chuyÖn nµy?Lam y ®¹i h¸n nãi:- TÊt nhiªn lµ kh«ng thÓ bá qua, tiÓu huynh lËp tøc ®i b¸i kiÕn Tr×nh Tö Väng ®Ó háivÒ lai lÞch cña hoµng y thiÕu niªn kia.Ph­¬ng Thiªn Thµnh khÏ thë dµi råi nãi:- §Ö thÊy nªn bá qua th«i!Lam y ®¹i h¸n nãi:- L¹c nhi thä th­¬ng nÆng nh­ thÕ, nÕu chóng ta bá qua th× ngµy sau truyÒn ra gianghå, h¸ ch¼ng ph¶i thiªn h¹ sÏ c­êi nh¹o chóng ta sao?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- L¹c nhi chõng Êy tuæi th× tÊt nhiªn kh«ng thÓ kÕt thï h»n víi ng­êi kh¸c, ®Ö rÊt Ýtkhi ®­a h¾n hµnh tÈu trªn giang hå nªn tuyÖt ®èi kh«ng cã ai nhËn biÕt h¾n. LÇn nµy h¾n bÞ®¶ th­¬ng lµ chuyÖn ngÉu nhiªn ph¸t sinh mµ th«i. V¶ l¹i, sau khi nghe kü t×nh h×nh th×tr­íc m¾t vÉn ch­a biÕt...L∙o ngõng l¹i mét l¸t råi chËm r∙i nãi tiÕp:- Th­¬ng thÕ cña L¹c nhi còng kh«ng trÇm träng l¾m, tiÓu ®Ö nghÜ nÕu truy cøuchuyÖn nµy th× kh«ng biÕt kÕt qu¶ sÏ nh­ thÕ nµo? HiÖn t¹i chóng ta l¹i cã nhiÒu chuyÖnquan träng, kh«ng nªn v× tiÓu sù mµ lµm háng ®¹i sù cña chóng ta.Lam y ®¹i h¸n trÇm ng©m mét lóc råi nãi:- TÝnh thêi gian lé tr×nh th× chóng ta vÉn cã thÓ l­u l¹i Gia §Þnh ba ngµy n÷a, trong bangµy ®ã, bÊt luËn lµ chuyÖn g× còng ph¶i gi¶i quyÕt cho xong.Thùc ra kh«ng ph¶i Ph­¬ng Thiªn Thµnh kh«ng cã ý b¸o thï cho ¸i tö, nh­ng v× t×nhthÕ ph¶i lµm ra vÎ h×nh thøc nh­ vËy, b©y giê nghe lam y ®¹i h¸n h¹ quyÕt t©m th× l∙o còngthuËn t×nh, tiÕp lêi:- §¹i ca, tam ®Ö ®∙ quyÕt t©m ®iÒu tra râ sù t×nh th× chóng ta ®µnh ph¶i l­u l¹i ®©y vµingµy th«i.Chît nghe b¹ch diÖn trung niªn nãi:- TiÓu ®Ö cã mét c¶m gi¸c rÊt kú qu¸i, kh«ng biÕt nhÞ ca nghÜ thÕ nµo?Ph­¬ng Thiªn Thµnh lêi:- ChuyÖn g×?B¹ch diÖn trung niªn nãi:- TiÓu ®Ö c¶m thÊy h×nh nh­ §«ng NhÜ l∙o nh©n cßn ®iÒu g× ch­a nãi ra hÕt.Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi, nãi:- TiÓu huynh còng cã c¶m gi¸c nµy, nh­ng l∙o ta ®∙ kh«ng muèn nãi ra th× tiÓu huynhcòng kh«ng muèn truy vÊn l∙o.Lam y ®¹i h¸n nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-36-- Kh«ng cÇn ph¶i truy vÊn l∙o ta, tiÓu huynh vµ Tr×nh Tö Väng giao t×nh ®∙ l©u, l∙o tatõng nãi víi tiÓu huynh r»ng, bÊt luËn chuyÖn g× x¶y ra trªn ®Þa diÖn Gia §Þnh th× cø viÖct×m l∙o ta mµ hái.Ngõng mét l¸t, lam y ®¹i h¸n nãi tiÕp:- HiÖn t¹i muèn ®iÒu tra chuyÖn nµy còng rÊt dÔ, chØ cÇn t×m ®Õn hiÖn tr­êng hái vµing­êi lµ biÕt ngay. Nh­ng chóng ta muèn ®iÒu tra râ lai lÞch cña hoµng y thiÕu niªn, sîr»ng ng­êi th­êng khã cã thÓ tr¶ lêi ®­îc.B¹ch diÖn trung niªn nãi:- §¹i ca nãi còng ph¶i.Lam y ®¹i h¸n nãi tiÕp:- Dï sao th× tiÓu huynh còng ph¶i ghÐ th¨m Tr×nh Tö Väng l∙o ta l¹i rÊt th«ng thuéc®Þa diÖn Gia §Þnh, sù viÖc nµy cho tiÓu huynh ®i hái l∙o ta råi h∙y tÝnh tiÕp.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- §¹i ca uèng vµi t¸ch trµ, nghØ ng¬i mét l¸t råi hay ®i?Lam y ®¹i h¸n nãi:- TiÓu huynh ph¶i ®i ngay, viÖc g× ®∙ quyÕt lµm th× kh«ng nªn ®Ó chËm trÔ.Lêi võa døt th× ng­êi còng ®∙ ë ngoµi xa mÊy tr­îng råi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh dÞch môc quang nh×n qua b¹ch diÖn trung niªn vµ nãi:- TuÊn ®Ö, theo tiÓu huynh quan s¸t th× ®¹i ca bªn ngoµi tuy b×nh tÜnh, nh­ng thùc ratrong lßng rÊt lo l¾ng khÈn tr­¬ng. TiÓu huynh kh«ng muèn v× chuyªn nhá cña L¹c nhi mµkhiÕn cho ®¹i ca thªm phiÒn phøc.B¹ch diÖn trung niªn trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- TiÓu ®Ö rÊt hiÓu t©m ý cña nhÞ ca, nh­ng chuyÖn g× ra chuyÖn ®ã, kh«ng thÓ nãi r»ngchóng ta cã chuyÖn quan träng mµ gi¶ vê kh«ng nghe kh«ng thÊy chuyÖn L¹c ®iÖt bÞ ®¶th­¬ng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh cau mµy suy nghÜ håi l©u råi míi chËm r∙i nãi:- ChuyÖn nµy qu¸ quan träng, tiÓu huynh kh«ng muèn ph¸t sinh thªm tiÓu tiÕt khiÕn®¹i ca thªm lo nghÜ.Lóc nµy Ph­¬ng phu nh©n ®∙ lÆng lÏ trë vÒ phong tr«ng nom ¸i tö, trong ®¹i s¶nh chØcßn Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ b¹ch diÖn trung niªn.B¹ch diÖn trung niªn ®¶o m¾t nh×n quanh råi khÏ nãi:- NhÞ ca, tiÓu ®Ö cã mÊy lêi lo xa, nãi ra mong nhÞ ca chí ®a nghi nhÐ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Chóng ta ®∙ kÕt nghÜa kim lan, t×nh ®ång sinh tö, sao TuÊn ®Ö nãi nh÷ng lêi nh­vËy?B¹ch diÖn trung niªn nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-37-- LÇn nµy sù t×nh thay ®æi qu¶ thËt lµ ngoµi tiªn liÖu cña chóng ta, nh­ng ®Ö ®∙ quyÕt®Þnh th× kh«ng thÓ v× sî mµ bá cuéc gi÷a chõng. Danh tÝnh Trung Ch©u Tam HiÖp kh«ngthÓ v× chuyÖn nµy mµ hoen è, ®Ö thÊy ý cña ®¹i ca lµ: thµ danh tån mµ th©n bÊt t¹i.Ngõng mét l¸t b¹ch diÖn trung niªn h¹ thÊp giäng nãi tiÕp:- §Ö vµ ®¹i ca ®Òu ch­a thµnh th©n lËp thÊt, t­¬ng l¹i sau khi chóng ta tr¨m tuæi råi th×duy chØ cã L¹c nhi ®Õn tr­íc mé chóng ta lo h­¬ng khãi nhang ®Ìn th«i. Do vËy, ®Ö thÊykh«ng cÇn thiÕt ®Ó cho nhÞ tÈu vµ L¹c nhi ph¶i m¹o hiÓm.Ph­¬ng Thiªn Thµnh g­îng c­êi, nãi:- TiÓu huynh ®∙ râ ý cña tam ®Ö, nh­ng nÕu huynh ®Ö chóng ta chÕt ®i th× ®èi ph­¬ngquyÕt kh«ng tha cho L¹c nhi vµ tÈu tÈu cña ng­¬i.B¹ch diÖn trung niªn nãi:- V× vËy chóng ta cÇn ph¶i cã an bµi tr­íc khi tr­êng phong ba b∙o vò x¶y ra.Thiªn h¹ réng lín thÕ nµy th× n¬i nµo l¹i ch¼ng cã thÓ Èn th©n lËp mÖnh, nhÞ ca còngcã thÓ nghÜ ra mét n¬i bÝ mËt ®Ó an bµi cho tÈu tÈu vµ L¹c nhi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- TÈu tÈu cña ng­¬i ®∙ th­êng cïng ta hµnh tÈu trªn giang hå nªn rÊt nhiÒu ng­êi biÕt,trong lóc nhÊt thêi ta thÊy chuyÖn nµy kh«ng dÔ an bµi.B¹ch y trung niªn nãi:- NÕu nhÞ ca nghÜ kh«ng ra thËt th× tiÓu ®Ö cã mét n¬i...- N¬i nµo?- TiÓu ®Ö cã mét vÞ thóc phô lµm nghÒ y, m∙i tËn Giang Nam, l∙o kh«ng ph¶i lµ ng­êitrong giang hå nªn cã thÓ ®­a tÈu tÈu vµ L¹c nhi ®Õn ®ã.- ViÖc nµy kh«ng æn.- T¹i sao?- NÕu chóng ta ngé ®¹i biÕn th× tÊt nhiªn ®èi ph­¬ng còng cã t©m tr¶m th¶o trõ c¨n(nhæ cá tËn gèc), L¹c nhi vµ tÈu tÈu cña ng­¬i rÊt khã tho¸t khái tai m¾t cña ®èi ph­¬ng.LÖnh thóc kh«ng ph¶i lµ ng­êi trong vâ l©m, th× lµm sao cã thÓ ®èi phã víi quû kÕ cñanh÷ng nh©n vËt trªn giang hå? Mét khi bÞ ®èi ph­¬ng ®iÒu tra ra th× sî r»ng viÖc sÏ liªn luþ®Õn lÖnh thóc th«i.B¹ch diÖn trung niªn suy nghÜ mét l¸t råi nãi:- NhÞ ca nãi còng ph¶i.Hai ng­¬i trÇm lÆng nh×n nhau mµ kh«ng ai nãi thªm g×.Còng ch¼ng biÕt thêi gian tr«i qua bao l©u, bçng nhiªn bªn ngoµi ®¹i s¶nh cã tiÕngch©n truyÒn vµo.Hai ng­êi võa ngÈng ®Çu nh×n ra th× thÊy lam y ®¹i h¸n ®∙ ®Õn tr­íc cöa, l∙o nãi:- NhÞ vÞ hiÒn ®iÖt, tiÓu huynh giíi thiÖu víi nhÞ vÞ mét vÞ b»ng h÷u...L∙o quay l¹i nh×n thanh y nh©n phÝa sau vµ nãi tiÕp:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-38-- VÞ nµy lµ Tr×nh Tö Väng mét nh©n vËt ®øng ®Çu c¶ hai ®­êng thuû bé ë ®Þa diÖn Gia§Þnh nµy.Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ b¹ch y trung niªn víi cung thñ hµnh lÔ vµ nãi:- Ng­ìng mé ®¹i danh ®∙ l©u!Tr×nh Tö Väng nãi:- Kh«ng d¸m, kh«ng d¸m, nhÞ vÞ ®©y lµ Ph­¬ng ®¹i hiÖp vµ Th¹ch ®¹i hiÖp.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- T¹i h¹ lµ Ph­¬ng Thiªn Thµnh.B¹ch diÖn trung niªn tiÕp lêi:- T¹i h¹ lµ Th¹ch TuÊn.Tr×nh Tö Väng nãi:- Ng­ìng mé nhÞ vÞ ®∙ l©u! H«m nay míi cã vinh h¹nh héi diÖn.L∙o nh×n qua lam y ®¹i h¸n råi nãi tiÕp:- T¹i h¹ vµ TrÞnh ®¹i hiÖp tõng gÆp nhau mÊy lÇn.Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn cïng nãi:- Bän t¹i h¹ th­êng nghe ®¹i ca nh¾c ®Õn Tr×nh huynh nªn biÕt Tr×nh huynh rÊt cã uydanh ë ®Þa diÖn Gia §Þnh nµy.Tr×nh Tö Väng c­êi ha h¶ råi nãi:- Mét chót h­ danh th«i, tr­íc m¾t ba vÞ mµ nãi ®Õn uy danh th× qu¶ thËt t¹i h¹ v«cïng hæ thÑn.L∙o h¬i ngõng mét l¸t råi tiÕp:- Võa råi t¹i h¹ ®­îc TrÞnh ®¹i hiÖp cho biÕt sù t×nh lµ ¸i tö cña Ph­¬ng ®¹i hiÖp bÞ®¸nh träng th­¬ng ngay ë ®Êt Gia §Þnh nµy nªn t¹i h¹ kh«ng thÓ khoanh tay ngåi nh×n.Th¹ch TuÊn nãi:- ChuyÖn nµy cã lÏ ph¶i nhê ®Õn Tr×nh huynh råi.Tr×nh Tö Väng nãi:- T¹i h¹ ®∙ ph¶i nh©n thñ ®i ®iÒu tra néi t×nh, tin r»ng tr­íc khi trêi tèi sÏ cã tin tøccho ba vÞ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- ý cña t¹i h¹ lµ chØ muèn ®iÒu tra râ néi t×nh mµ th«i, cã thÓ lçi thuéc vÒ nhi tö cñat¹i h¹.Tr×nh Tö Väng nãi:- BÊt luËn thÕ nµo ®i n÷a th× lÖnh c«ng tö còng ®∙ thä th­¬ng, dï viÖn lý do thÕ nµo th×®èi ph­¬ng còng kh«ng thÓ xuÊt thñ ®¸nh ng­êi, huèng hå lµ ®¸nh mét vÞ ®ång tö.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Kh«ng thÓ nãi vËy, song ph­¬ng xuÊt thñ ®¸nh nhau th× tÊt nhiªn lµ khã l­u t×nh.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-39-Tr×nh Tö Väng khÏ thë ra mét håi råi nãi:- Phong ®é cña Ph­¬ng ®¹i hiÖp thËt khiÕn Tr×nh mç kh©m phôc.Ngay lóc nµy ®ét nhiªn cã mét giäng oang oang tõ ngoµi truyÒn vµo:- Kho¸i Tho¸i Tr­¬ng Tam cÇu kiÕn chñ nh©n.Tr×nh Tö Väng lín tiÕng nãi:- Vµo ®i!L∙o nh×n qua Trung Ch©u Tam HiÖp råi tiÕp:- Tr­¬ng Tam lµ thuéc h¹ rÊt cã n¨ng lùc cña t¹i h¹, t¹i h¹ ph¸i h¾n ®i ®iÒu tra chuyÖnnµy, cã lÏ lµ h¾n ®∙ cã tin tøc håi b¸o.Lêi ch­a døt th× ®∙ thÊy mét ®¹i h¸n cao to, mÆc kinh trang b­íc vµo, c­íc bé cùc kúnhanh.H¾n hµnh lÔ víi Tr×nh Tö Väng vµ nãi:- Tham kiÕn trang chñ.Tr×nh Tö Väng nãi:- Ba vÞ nµy lµ ®Ønh ®Ønh ®¹i danh trong Trung Ch©u Tam HiÖp, h«m nay ng­¬i cã vinhh¹nh l¾m míi ®­îc t­¬ng kiÕn ®Êy.Tr­¬ng Tam cói ng­êi thi lÔ vµ nãi:- TiÓu nh©n ®­îc nghe ®¹i danh ba vÞ ®¹i hiÖp ®∙ l©u, h«m nay ®­îc diÖn kiÕn thËt lµtam sinh h÷u h¹nh.Ph­¬ng Thiªn Thµnh, Th¹ch TuÊn vµ lam y ®¹i h¸n cïng khÏ nghiªng ng­êi hoµn lÔ.Tr×nh Tö Väng h¾ng giäng råi hái:- Tr­¬ng Tam, ng­¬i dß hái sù viÖc nh­ thÕ nµo?Kho¸i Tho¸i Tr­¬ng Tam nãi:- Bän chóng lµ ng­êi trªn chiÕc thuyÒn hoa neo ë bÕn n­íc trªn s«ng M©n Giang.Tr×nh Tö Väng gËt ®Çu, nãi:- §­îc, ng­¬i ®­a thiÕp ®Õn cho bän chóng, l∙o phu muèn xem bän chóng lµ nh÷ngnh©n vËt nh­ thÕ nµo.Ph­¬ng Thiªn Thµnh véi nãi:- ChuyÖn nµy ®©u d¸m phiÒn Tr×nh huynh?Tr×nh Tö Väng nãi:- §Þa diÖn Gia §Þnh h¬n tr¨m dÆm vu«ng nh­ng bÊt luËn lµ ng­êi nµo, mét khi nh¾c®Õn TrÞnh mç th× ®Òu ph¶i cói chµo. Bän nµy ®∙ kh«ng xem Tr×nh mç ra g×, kh¸ch ®i kh«ngb¸i kh¸ch ngåi nªn t¹i h¹ ®µnh ph¶i ®i hái th¨m bän chóng vËy!Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái:- Tr×nh huynh ®i mét m×nh sao?Tr×nh Tö Väng nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-40-- T¹i h¹ sÏ ®­a hai trî thñ cïng ®i.Th¹ch TuÊn lªn tiÕng:- T¹i h¹ muèn båi tiÕp Tr×nh huynh cïng ®i, ®­îc chø?Trinh Tö Väng c­êi ha h¶ råi nãi:- Th¹ch huynh ®Ö muèn ®i th× kh«ng cßn g× tèt h¬n.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nh×n qua lam y ®¹i h¸n vµ nãi:- §¹i ca, tiÓu ®Ö cã nªn ®i mét chuyÕn kh«ng?Lam y ®¹i h¸n gËt ®Çu, nãi:- Ng­¬i ®i mét chuyÕn còng tèt, tiÓu huynh l­u l¹i trong kh¸ch ®iÕm chê tin tøc cñac¸c ng­¬i.Tr×nh Tö Väng, Ph­¬ng Thiªn Thµnh, Th¹ch TuÊn theo sù dÉn ®­êng cña Kho¸iTho¸i Tr­¬ng Tam mµ ®i ra bÕn n­íc M©n Giang.Khi ®Õn n¬i th× ®ªm ®∙ sang canh hai nh­ng kh«ng khÝ quanh bÕn n­íc vÉn n¸o nhiÖt.Tr­¬ng Tam chØ tay vÒ phÝa chiÕc thuyÒn hoa neo ë gi÷a s«ng vµ nãi:- Lµ chiÕc thuyÒn hoa ®ã.Tr×nh Tö Väng khÏ nãi:- Ng­¬i b∙o bän nhµ ®ß ®­a tíi ®©y mét chiÕc kho¸i thuyÒn! (thuyÒn nhá nhÑ l­ít ®inhanh)Tr­¬ng Tam nãi:- §∙ chuÈn bÞ s½n sµng råi ¹.Th¹ch TuÊn nh×n xuèng mÐ s«ng th× thÊy qu¶ nhiªn cã mét chiÕc thuyÒn nhá ®angchê s½n.Tr×nh Tö Väng ®­a Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn xuèng thuyÒn råi quay l¹idÆn Tr­¬ng Tam:- Ng­¬i gäi c¸c huynh ®Ö chuÈn bÞ mÊy chiÕc thuyÒn lín, nÕu thuyÒn hoa kia bá ch¹yth× lËp tøc ng¨n chËn l¹i!Nãi ®o¹n l∙o ph¸t tay ra hiÖu, chiÕc thuyÒn nhá tõ tõ råi bê vµ tiÕn vÒ chiÕc thuyÒnhoa neo gi÷a dßng.o0o
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-41-Håi thø haiGia §Þnh phong v©nHo¶ng c¸ch kh«ng ®Çy m­êi tr­îng nªn chíp m¾t chiÕc thuyÒn nhá ®∙ tiÕp cËnchiÕc thuyÒn hoa.Tr×nh Tö Väng ®øng tr­íc mòi thuyÒn vµ cao giäng nãi :- Xin hái vÞ nµo lµ qu¶n sù trªn thuyÒn?Trªn thuyÒn hoa ®ãng chÆt cöa khoang, bªn ngoµi bu«ng rÌm d©y, tuy bªn trong cã¸nh ®Ìn nh­ng tõ ngoµi nh×n vµo kh«ng thÊy ®­îc g×.Sau khi Tr×nh Tö Väng gäi mét lÇn n÷a th× khoang thuyÒn chît më, nhê ¸nh ®Ìn h¾tra nªn thÊy mét ®¹i h¸n mÆt rç , mÆc h¾c y b­íc ra vµ hái :- Lµ nh÷ng ai d­íi ®ã?Tr×nh Tö Väng nãi :- Gia §Þnh - Tr×nh Tö Väng, c¸c h¹ tõng nghe bao giê ch­a?H¾c y ®¹i h¸n nãi :- Nghe ®¹i danh ®∙ l©u, h«m nay míi cã c¬ héi h¹nh ngé, nh­ng ch¼ng hay c¸c h¹®Õn cã ®iÒu chi chØ gi¸o?Tr×nh Tö Väng c­êi nh¹t, nãi :- C¸c h¹ cã ph¶i lµ chñ nh©n cña chiÕc thuyÒn hoa nµy kh«ng?H¸c y ®¹i h¸n nãi :- Kh«ng d¸m, t¹i h¹ lµ V­¬ng Hîp, ch¼ng qua lµ kÎ tuú tïng th«i.Tr×nh Tö Väng nÐn giËn, nãi tiÕp :- C¸c h¹ ®∙ kh«ng thÓ t¸c chñ th× xin th«ng b¸o mét tiÕng lµ cã Tr×nh mç cÇu kiÕn.V­¬ng Hîp chau mµy nãi :- TÖ chñ nh©n kh«ng ®­îc khoÎ nªn kh«ng tiÖn tiÕp kh¸ch, v¶ l¹i s¸ng h«m sau th×bän t¹i h¹ sÏ rêi n¬i nµy, t¹i h¹ xin thay chñ nh©n ®a t¹ Tr×nh trang chñ ®∙ cã ý th¨m viÕng.Tr×nh Tö Väng né khÝ qu¸t lín :- T¹i h¹ da ®Õn thi quyÕt kh«ng thÓ trë vÒ nh­ thÕ nay, xin b¸o víi quý chñ nh©n méttiÕng.V­¬ng Hîp nãi :- §∙ vËy th× t¹i h¹ sÏ th«ng b¸o ngay.Nãi ®o¹n h¾n quay ng­êi chui vµo khoang, mét l¸t sau V­¬ng Hîp quay trë ra, nãi :- TÖ chñ nh©n xin mêi Tr×nh trang chñ.Tr×nh Tö Väng ®Ò khÝ mét håi vµ tung ng­êi lªn chiÕc thuyÒn hoa, Ph­¬ng ThiªnThµnh vµ Th¹ch TuÊn còng nèi b­íc theo sau.K
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-42-V­¬ng Hîp ®øng chËn ngay cöa khoang, h¾n nh×n Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹chTuÊn mét lóc råi hái :- Hai vÞ nµy lµ ai?Tr×nh Tö Väng chËm r∙i nãi :- Hai vÞ nµy ®Òu lµ b»ng h÷u cña Tr×nh mç.Tõ trong khoang thuyÒn cã giäng l¹nh lïng truyÒn ra :- V­¬ng Hîp, mêi kh¸ch vµo!V­¬ng Hîp lËp tøc tu©n mÖnh ®­a bän Tr×nh Tö Väng vµo khoang thuyÒn. Th× ra bªntrong bµy biÖn rÊt hoa mü, bèn bªn ®Òu treo gÊm tÝa, gi÷a khoang cã mét chiÕc bµn gç rÊttrang träng, trªn bµn gç lµ mét ngän ®uèc s¸ng rùc. Mét hoµng y thiÕu niªn ngåi ë chñ vÞbªn c¹nh h¾n lµ mét h¾c y nh©n mÆt nhît nh¹t, niªn kû trªn tø tuÇn. Ngoµi ra cßn cã mét®¹i h¸n mÆt rç gièng nh­ V­¬ng Hîp ®øng sau hoµng y thiÕu niªn.Song ph­¬ng nh×n nhau mét lóc nh­ng ch­a bªn nµo lªn tiÕng, riªng Ph­¬ng ThiªnThµnh khi l­ít nh×n qua h¾c y nh©n th× bÊt gi¸c chau mµy.Mét kh«ng khÝ yªn lÆng, khÈn tr­¬ng ®Õn ®¸ng sî bao trïm toµn bé khoang thuyÒn.Håi l©u sau, hoµng y thiÕu niªn c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi :- Tr×nh trang chñ ®ang ®ªm ®Õn th¨m ch¾c lµ cã ®iÒu chi chØ gi¸o?Tr×nh Tö Väng h¾ng giäng råi nãi :- C¸c h¹ tiÕp kh¸ch qu¸ hÑp l­îng ®Êy, ngay c¶ viÖc ngåi còng kh«ng muèn mêi sao?Hoµng y thiÕu niªn th¶n nhiªn nãi :- §­îc, c¸c vÞ cø tù nhiªn ngåi!Tr×nh Tö Väng ngåi xuèng tr­íc, Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn còng lÇn l­îtngåi hai bªn.Ba ng­êi võa ngåi ngay ng¾n th× hoµng y thiÕu niªn l¹nh lïng tiÕp lêi :- B©y giê th× cã thÓ nãi råi ®Êy.Tr×nh Tö Väng chît biÕn s¾c, l∙o nãi :- T¹i ®Þa diÖn Gia §Þnh nµy ch­a cã ai d¸m v« lÔ víi l∙o phu nh­ thÕ.Hoµng y thiÕu niªn nãi :- Tr×nh trang chñ ®ang ®ªm th¨m viÕng chØ ®Ó nãi c©u nµy th«i sao?Tr×nh Tö Väng nãi :- §ang ®ªm mµ l∙o phu ®Õn ®©y th× tÊt ph¶i cã nguyªn nh©n.Bçng nhiªn l∙o ®æi giäng l¹nh lïng nãi tiÕp :- H«m nay c¸c h¹ ®¶ th­¬ng mét ®ång tö, ph¶i kh«ng?- Kh«ng sai, thÕ th× sao nµo?- C¸c h¹ cã biÕt vÞ ®ång tö ®ã lµ ai kh«ng?- T¹i h¹ kh«ng biÕt vµ còng kh«ng cÇn biÕt.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-43-- T¹m thêi l∙o phu kh«ng nãi ®Õn th©n phËn cña vÞ ®ång tö ®ã, nh­ng c¸c h¹ ®∙ lµng­êi tr­ëng thµnh, bÊt luËn thÕ nµo th× còng kh«ng thÓ xuÊt thñ ®¸nh mét ®ång tö nh­vËy.- Tr×nh trang chñ vµ ®ång tö ®ã cã quan hÖ g×? L∙o nh©n «m h¾n ch¹y ®i lµ ai?Tr×nh Tö Väng chËm r∙i nãi :- L∙o phu ®Õn ®©y kh«ng ph¶i ®Ó tr¶ lêi c¸c h¹.Hoµng y thiÕu niªn c­êi nh¹t, nãi :- ThÕ Tr×nh trang chñ ®Õn vÊn téi ch¨ng?Tr×nh Tö Väng nãi :- C¸c h¹ míi chõng ®ã tuæi mµ nãi n¨ng v« lÔ nh­ vËy, xem ra nhÊt ®Þnh lµ cã thÕ lùcrÊt lín? L∙o phu mong r»ng c¸c h¹ cã thÓ nãi ra l¹i lÞch s­ m«n ®Ó tranh g©y ra th¶m cuéc.Hoµng y thiÕu niªn chît ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trËn, thanh ©m ¸t c¶ giäng nãi cñaTr×nh Tö Väng.Tr×nh Tö Väng vèn lµ nh©n vËt giµ m­u th©m to¸n, l∙o thÊy thiÕu niªn c­¬ng ng¹onh­ vËy th× chît nghi ngê nªn thÇm nhñ :- ThiÕu niªn nµy c­¬ng ng¹o nh­ thÕ lµ tÊt cã thÕ lùc phÝa sau, xem ra viÖc nµy takh«ng thÓ hµnh xö lç m∙ng ®­îc.NghÜ ®o¹n l∙o cè nÐn tøc khÝ vµ chËm r∙i hái :- C¸c h¹ c­êi c¸i g×?Hoµng y thiÕu niªn l¹nh lïng nãi :- Tr×nh trang chñ, t¹i h¹ ch¼ng qua lµ kh¸ch qua ®­êng chø ®©u ph¶i ng­êi ®Õn g©y sùt¹i ®Êt Gia §Þnh.Ngõng mét l¸t h¾n nãi tiÕp :- NÕu c¸c h¹ tù cho m×nh lµ nh©n vËt ®øng ®Çu ë Gia §Þnh th× nªn ®øng gi÷a ®Ó ®iÒugi¶i, lÊy th¸i ®é c«ng chÝnh mµ nãi chuyÖn.Tr×nh Tö Väng h¾ng giäng råi nãi :- C¸c h¹ nãi còng cã lý, nh­ng nÕu nghÜ kü th× sî r»ng cã vµi ®iÓm mµ c¸c h¹ ch­ath«ng ®Êy.Hoµng y thiÕu niªn nãi :- NÕu t¹i h¹ bÞ ®¶ th­¬ng t¹i ®Þa diÖn Gia §Þnh th× Tr×nh Tö Väng hµnh xö thÕ nµo?Tr×nh Tö Väng nghiªm giäng nãi :- Sù thùc lµ c¸c h¹ ®∙ ®¶ th­¬ng ng­êi kh¸c, mµ ®ã lµ mét ®ång tö!Hoµng y thiÕu niªn trÇm ng©m mét l¸t råi nãi :- Tr×nh trang chñ ®∙ xuÊt diÖn lo viÖc ng­êi kh¸c nh­ vËy, xem ra tÊt ph¶i cã lý do?Chît nghe Ph­¬ng Thiªn Thµnh lªn tiÕng :- Tr×nh huynh. §iÒu quan träng lµ chóng ta nªn hái râ sù t×nh tr­íc ®∙.Tr×nh Tö Väng gËt ®Çu, nãi :
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-44-- Kh«ng sai!L∙o nh×n qua hoµng y thiÕu niªn vµ nãi tiÕp :- C¸c h¹ kh«ng phñ nhËn viÖc ®¶ th­¬ng ng­êi kh¸c th× còng cã chót khÝ kh¸i cñanam tö h¸n ®Êy, nh­ng ch¼ng hay c¸c h¹ cã thÓ cho l∙o phu biÕt qua sù t×nh kh«ng?Hoµng y thiÕu niªn liÕc nh×n qua Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn råi nãi :- Hai vÞ nµy lµ ai?Tr×nh Tö Väng nãi :- Lµ b»ng h÷u cña Tr×nh mç.Hoµng y thiÕu niªn c­êi nh¹t, nãi :- Tr×nh trang chñ b∙o t¹i h¹ ®¶ th­¬ng ng­êi th× t¹i h¹ còng thõa nhËn råi, nÕu Tr×nhtrang chñ xuÊt diÖn lo viÖc nµy cho ng­êi kh¸c th× xin cho biÕt ý kiÕn. Nh­îc b»ng kh«ngcã viÖc g× kh¸c th× t¹i h¹ cÇn ph¶i nghØ ng¬i, xin mêi Tr×nh trang chñ vµ quý h÷u ra vÒ.Mét c©u ®uæi kh¸ch ch¼ng cã chót kh¸ch khÝ, ®õng nãi lµ Tr×nh Tö Väng ngµy c¶Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn còng bÊt gi¸c nçi khÝ xung thiªn.Tr×nh Tö Väng né khÝ ®¸p :- NÕu c¸c h¹ muèn lµm chuyÖn x»ng bËy trªn ®Þa diÖn Gia §Þnh th× TrÞnh mç lµ ng­êi®Çu tiªn kh«ng dung tha c¸c h¹!Hoµng y thiÕu niªn còng bËt ®øng lªn, h¾n ®Þnh x«ng vÒ phÝa Tr×nh Tö Väng nh­ngH¾c y nh©n ngåi bªn c¹nh ®∙ kÞp xuÊt thñ ng¨n l¹i vµ nãi :- C«ng tö chí nãng giËn, xin mêi ngåi.Nãi ®o¹n h¾n chËm r∙i ®øng lªn vµ b­íc tíi tr­íc. Ng­êi nµy mÆt kh«ng chót huyÕts¾c, th¸i ®é th©m trÇm khã hiÓu, nÕu nh­ kh«ng muèn nãi lµ ®¸ng sî.H¾c y nh©n chËm r∙i nãi :- C¸c h¹ kh«ng dung c«ng tö cña t¹i h¹ th× ®Þnh ®èi phã nh­ thÕ nµo?Tr×nh Tö Väng nhiÒu n¨m b«n tÈu giang hå nªn kinh nghiÖm phong phó, võa thÊy h¾cy nh©n th× l∙o ®∙ biÕt vâ c«ng cña ng­êi nµy thuéc lo¹i ©m nhu, th©m trÇm v¹n ®éc, chØ cÇnbÞ h¾n ®¸nh mét ch­ëng, nÕu kh«ng chÕt th× tÊt còng träng th­¬ng. Do vËy l∙o rÊt cÈn thËn®Ò phßng b»ng c¸ch ngÇm vËn ch©n khÝ chuÈn bÞ vµ l¹nh lïng hái :- C¸c h¹ x­ng h« nh­ thÕ nµo?H¾c y nh©n c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi :- Dï sao th× Tr×nh trang chñ còng kh«ng thÓ trë thµnh b»ng h÷u cña t¹i h¹, do vËy t¹ih¹ thÊy chuyÖn b¸o danh t¸nh còng ch¼ng cÇn thiÕt.H¾n ngõng l¹i mét l¸t råi chît ®æi giäng nãi :- Rèt cuéc lµ c¸c h¹ lo viÖc nµy cho ai?Tr×nh Tö Väng th¶n nhiªn nãi :- Víi th©n phËn cña Tr×nh mç trªn ®Þa diÖn Gia §Þnh nµy, lÏ nµo vÉn ch­a ®ñ ph©nl­îng?H¾c y nh©n nãi :
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-45-- T¹i h¹ cßn nhí Tr×nh trang chñ võa nãi mét c©u, nÕu t¹o ra sù hiÓu lÇm gi÷a songph­¬ng th× khã tr¸nh g©y ra th¶m cuéc.H¾n liÕc nh×n qua Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn råi tiÕp lêi :- T¹i h¹ hy väng lµ c¸c vÞ cã thÓ nãi ra th©n phËn thËt cña ®ång tö kia.Tr×nh Tö Väng thÇm nghÜ :- G∙ nµy tr«ng th©m trÇm ®¸ng sî nh­ng xem ra ch¼ng cã bao nhiªu kinh nghiÖmgiang hå, hai nh©n vËt ®Ønh ®Ønh ®¹i danh trong Trung Ch©u Tam HiÖp ®ang ®øng tr­ícmÆt g∙ mµ còng kh«ng nhËn ra.NghÜ ®o¹n l∙o buét miÖng ph¸ lªn c­êi mét trµng.H¾c y nh©n chît biÕn s¾c, h¾n hái :- Tr×nh trang chñ c­êi c¸i g×?Tr×nh Tö Väng chËm r∙i nãi :- H×nh nh­ c¸c h¹ rÊt Ýt khi hµnh tÈu giang hå?H¾c y nh©n l¹nh lïng nãi :- X­a nay t¹i h¹ kh«ng muèn lai v∙ng víi ng­êi kh¸c.Lêi ch­a døt, h¾n vung tay ®¸nh vµo gi÷a ngùc Tr×nh Tö Väng mét ch­ëng.Thñ ph¸p xuÊt ch­ëng cùc kú nhanh, Tr×nh Tö Väng ®Þnh vung h÷u thñ lªn ph¶n kÝchnh­ng bçng thÊy bãng ch­ëng l­ít ngang qua bªn tai l∙o, th× ra Th¹ch TuÊn ®∙ tranh tiªnc¬ xuÊt thñ tiÕp ch­ëng cña H¾c y nh©n. Song ch­ëng võa t­¬ng tiÕp th× nghe "Çm" méttiÕng .Th¹ch TuÊn vµ H¾c y nh©n ®Òu lui ra sau mét b­íc.Song ph­¬ng ®Òu kh«ng ngê vâ c«ng cña ®èi ph­¬ng l¹i cao c­êng nh­ vËy.NhÊt thêi c¶ hai ®Òu s÷ng sê nh×n nhau tõ ch©n tíi ®Çu.H¾c y nh©n khÏ h¾ng giäng råi khai khÈu tr­íc :- T¹i h¹ kh«ng tin c¸c h¹ lµ vâ s­ trong Tr×nh phñ.Th¹ch TuÊn c­êi nh¹t, nãi :- Kh«ng tin th× còng ph¶i tin th«i.H¾c y nh©n nãi :- C¸c h¹ còng kh¸ ng«ng cuång ®Êy!Lêi võa døt th× bÊt ngê h¾n vung tay tung ch©n tÊn c«ng liÒn bèn chiªu.Th¹ch TuÊn vung song ch­ëng lªn chèng ®ì vµ ho¸ gi¶i ®­îc bèn chiªu cña ®èiph­¬ng nh­ng ng­êi vÉn ®øng nguyªn t¹i chç.Lóc nµy h¾c y nh©n ®∙ biÕt lµ gÆp ph¶i k×nh ®Þch nªn vÎ ng¹o m¹n còng chît biÕn mÊt.Tr×nh Tö Väng nh×n t×nh thÕ ®éng thñ cña hai ng­êi th× ngÇm kªu xÊu hæ trong lßngvµ nghÜ :
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-46-- NÕu kh«ng ®­a huynh ®Ö bän hä ®i cïng th× sî r»ng mäi chuyÖn sÏ háng bÐt! ChØb»ng bèn chiªu quyÒn c­íc thÇn tèc võa råi cña H¾c y nh©n th× xem ra ta kh«ng ph¶i lµ ®èithñ cña h¾n råi .Th¹ch TuÊn nh×n qua hoµng y thiÕu niªn vµ nãi :- Th¶o nµo ng­¬i c­¬ng ng¹o nh­ vËy, th× ra cã cao thñ ®ì l­ng.Hoµng y thiÕu niªn còng kh«ng ngê ng­êi do Tr×nh Tö Väng ®­a ®Õn l¹i cã vâ c«ngcao c­êng nh­ thÕ, nhÊt thêi h¾n ngÈn ng­êi nh­ pho t­îng, ch¼ng biÕt ph¶i nãi g×.Ph­¬ng Thiªn Thµnh quÐt hai ®¹o môc quang ®Çy uy lùc nh×n qua h¾c y nh©n råi nãi :- C¸c h¹ vµ KiÕm M«n Ngò Quû x­ng h« nh­ thÕ nµo?§Õn l­ît H¾c y nh©n ng¹c nhiªn, h¾n nh×n Ph­¬ng Thiªn Thµnh b»ng ¸nh m¾t s÷ngsê, håi l©u sau míi chËm r∙i nãi :- T¹i h¹ lµ Ngò Quû §æng Ph­¬ng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- §¹i s­ huynh B¹ch Y §iÕu Kh¸ch - Thµnh HuyÒn Th«ng cña c¸c h¹ kh«ng ®Õn sao?Dong Ph­¬ng nãi :- Trong KiÕm M«n Ngò Quû chØ cã mçi m×nh t¹i h¹ ®Õn ®©y.H¾n h¬i ngõng l¹i råi tiÕp :- Nh­ng cã lÏ bèn vÞ s­ huynh s¾p ®Õn ®©y råi.Tr×nh Tö Väng kinh ng¹c thÇm nghÜ :- Ngò Quû cïng ®Õn tÊt ph¶i cã ®¹i sù ph¸t sinh, kh«ng biÕt bän chóng ®Þnh ®Õn Gia§Þnh nµy ®Ó gië trß g×?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nh×n qua hoµng y thiÕu niªn vµ nãi :- VÞ trÎ tuæi nay c¬ quan hÖ g× víi KiÕm M«n Ngò Quû?Tuy §æng Ph­¬ng cã chót uý kþ ®èi víi viÖc Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi ra lai lÞchKiÕm M«n Ngò Quû vµ danh tÝnh cña ®¹i s­ huynh h¾n, nh­ng mét khi ®èi ph­¬ng ®∙ biÕtdanh hiÖu th× h¾n kh«ng thÓ kh«ng tù gi÷ th©n phËn v× vËy h¾n kh«ng tr¶ lêi mµ hái l¹i :- C¸c h¹ cã thÓ cho biÕt quý tÝnh ®¹i danh kh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh th¶n nhiªn nãi :- T¹i h¹ hä Ph­¬ng, ®ång tö bÞ ®¶ th­¬ng chÝnh lµ nhi tö cña Ph­¬ng mç.Tr×nh Tö Väng ®∙ bÞ ¸c danh KiÕm M«n Ngò Quû lµm cho kinh khiÕp nªn kh«ngd¸m khai khÈu n÷a.§æng Ph­¬ng nh×n qua hoµng y thiÕu niªn råi nãi :- VÞ c«ng tö nµy lµ ng­êi hä Tèng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh truy vÊn :- Tèng g×?§æng Ph­¬ng nãi :- C¸c h¹ vÉn ch­a nãi ra ®¹i danh.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-47-Th× ra h¾n nghÜ rÊt l©u nh­ng vÉn ch­a nghÜ ra th©n phËn cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh.Ph­¬ng Thiªn Thµnh th¶n nhiªn nãi :- T¹i h¹ lµ Ph­¬ng Thiªn Thµnh!§æng Ph­¬ng buét miÖng kªu lªn mét tiÕng vµ nãi :- Ph­¬ng NhÞ HiÖp trong Trung Ch©u Tam HiÖp?Ph­¬ng Thiªn Thµnh gËt ®Çu, nãi :- Kh«ng d¸m!§æng Ph­¬ng liÒn cung thñ hµnh lÔ, nãi :- T¹i h¹ thÊt kÝnh råi.- Thùc ra t¹i h¹ kh«ng cã ý ®Õn vÊn téi v× chuyÖn xó tö bÞ ®¶ th­¬ng, t¹i h¹ chØ muènhái râ thÞ phi khóc m¾c, nÕu phÇn sai thuéc vÒ xó tö th× t¹i h¹ sÏ gi¸o huÊn cho h¾n méttrËn.Hoµng y thiÕu niªn lªn tiÕng :- ChuyÖn t¹i h¹ vµ lÖnh lang xung ®ét víi nhau, nãi ra th× c¶ hai bªn ®Òu cã chç sai.Th¹ch TuÊn c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi :- Nh×n c¸ch c­¬ng ng¹o cña c¸c h¹ ®èi víi bän t¹i h¹ th× ch¼ng khã ®Ó h×nh dungc¶nh mét ®ång tö bÞ c¸c h¹ b¾t n¹t.D­êng nh­ hoµng y thiÕu niªn bÞ ®¹i danh Trung Ch©u Tam HiÖp lµm cho kinh sî nªnlËp tøc thay ®æi th¸i ®é.Tuy nhiªn h¾n vÉn kh«ng thÓ nhÞn ®­îc tr­íc nh÷ng lêi mØa mai cña Th¹ch TuÊn nªnvéi nãi :- ChuyÖn t¹i h¹ vµ lÖnh lang cña Ph­¬ng ®¹i hiÖp xung ®ét nh­ thÕ nµo ®∙ cã kh«ngd­íi tr¨m ng­êi môc kiÕn, nÕu c¸c h¹ kh«ng tin th× cø ®i hái nh÷ng ng­êi chøng kiÕn ®ã lµ¾t biÕt.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Tèng c«ng tö cã thÓ cho biÕt danh hiÖu cña lÖnh t«n kh«ng?Hoµng y thiÕu niªn nãi :- Gia phô lµ Kim Th­¬ng - Tèng SÜ NghÜa, ch¼ng hay Ph­¬ng ®¹i hiÖp cã quen biÕtkh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh gËt ®Çu, nãi :- Nghe danh ®∙ l©u nh­ng ch­a cã duyªn t­¬ng ngé.§æng Ph­¬ng tiÕp lêi :- Ch¼ng ph¶i trong thuyÒn hoa cña Tèng hiÒn ®iÖt cã bèn b×nh H¹nh hoa töu ®ã sao?Hoµng y thiÕu niªn mØm c­êi, nãi :- V∙n bèi cã ý d©ng töu nh­ng ch¼ng hay Ph­¬ng ®¹i hiÖp cã muèn th­ëng thøckh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-48-- Danh töu thËt lµ ®¸ng quý nh­ng thÞnh t×nh cµng cao quý h¬n, song ®¸ng tiÕcPh­¬ng mç kh«ng ph¶i lµ ng­êi thÝch Èm töu, v× vËy ®µnh t©m l∙nh thÞnh t×nh cña nhÞ vÞth«i.Hoµng y thiÕu niªn nãi :- V∙n bèi lì tay ®¶ th­¬ng lÖnh lang, qu¶ thËt lµ kh«ng cã ý g©y th­¬ng tÝch, tôc ng÷cã c©u : "KÎ kh«ng biÕt kh«ng cã téi", thiÕt nghÜ Ph­¬ng ®¹i hiÖp lµ ng­êi réng l­îng nªncòng dÔ dµng bá qua chuyÖn nµy.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- ViÖc nµy song ph­¬ng ®Òu cã chç sai nªn kh«ng thÓ tr¸ch téi mét m×nh Tèng c«ngtö .L∙o ngõng l¹i råi nh×n qua §æng Ph­¬ng, nãi tiÕp :- §æng huynh, Ph­¬ng mç cã mét chuyÖn muèn thØnh gi¸o, ch¼ng hay §æng huynhcã s½n lßng cho biÕt kh«ng?§æng Ph­¬ng nãi :- Xin Ph­¬ng ®¹i hiÖp cø hái, kh«ng ®iÒu g× t¹i h¹ biÕt mµ kh«ng nãi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái :- Võa råi §æng huynh nãi lµ KiÕm M«n Ngò Quû muèn tËp héi ë Gia §Þnh nµy ph¶ikh«ng?- Kh«ng sai, ngoµi KiÕm M«n Ngò Quû ra cßn cã lÖnh t«n cña Tèng c«ng tö lµ KimTh­¬ng - Tèng SÜ NghÜa.- Ch­ vÞ v­ît thiªn lý ®Õn tËp héi ë n¬i nµy, thiÕt nghÜ tÊt ph¶i cã nguyªn nh©n?- ChØ lµ mét chót tiÓu sù, kh«ng d¸m phiÒn Ph­¬ng ®¹i hiÖp quan t©m lo l¾ng.- Vâ c«ng cña huynh ®Ö c¸c vÞ cao c­êng, vÞ Kim Th­¬ng Tèng SÜ NghÜa - Tèng b∙ochñ kia còng lµ nh©n vËt h÷u danh nªn ®­¬ng nhiªn lµ kh«ng cÇn Ph­¬ng mç quan t©m lol¾ng, nh­ng...- Nh­ng thÕ nµo?- VÞ Tr×nh huynh nµy lµ h¶o h÷u cña t¹i h¹, x­a nay ®Þa diÖn Gia §Þnh lu«n yªn tÜnhv« sù, t¹i h¹ kh«ng muèn cã sù n¸o ®éng phiÒn phøc ë Gia §Þnh nµy.§æng Ph­¬ng trÇm ng©m mét l¸t råi nãi :- ChØ cã s­ huynh cña t¹i h¹ biÕt lµ t¹i sao ph¶i tËp héi ë ®©y th«i, cßn t¹i h¹ th× qu¶thùc kh«ng ®­îc biÕt néi t×nh.Ph­¬ng Thiªn Thµnh c­êi nh¹t, nãi :- §æng huynh tr¸nh nÐ tr¶ lêi thËt lµ tµi t×nh. NÕu ®ªm nay Ph­¬ng mç nhÊt ®Þnh truycøu viÖc xó tö bÞ ®¶ th­¬ng th× §æng huynh tÝnh thÕ nµo ?Song môc cña §æng Ph­¬ng chît hiÖn hung quang, h¾n nãi :- ChuyÖn Tèng c«ng tö ®¶ th­¬ng lÖnh lang th× Ph­¬ng ®¹i hiÖp ®∙ biÕt råi, t¹i h¹ lµng­êi ngoµi cuéc nªn xin nãi mét c©u c«ng b»ng. Lçi kh«ng ph¶i chØ mét m×nh Tèng c«ngtö, huèng hå lÖnh lang lµ ng­êi xuÊt thñ tr­íc, sau ®ã khi mét l∙o vâ s­ cña quý phñ ®Õn
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-49-cøu lÖnh lang th× ®¶ th­¬ng Tèng c«ng tö vµ hai vÞ tuú tïng, nÕu t¹i h¹ kh«ng ®Õn kÞp thêitrÞ th­¬ng thÕ cho th× sî r»ng bän hä vÉn ch­a thÓ ®i l¹i ®­îc.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- T¹i h¹ còng kh«ng muèn v× chuyÖn xó tö mµ g©y n¸o nhiÖt... Nh­ng hy väng lµ§æng huynh cã thÓ nÓ mÆt t¹i h¹.§æng Ph­¬ng hái l¹i :- Ph­¬ng NhÞ HiÖp muèn nãi ®iÒu g×?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- T¹i h¹ chØ mong c¸c vÞ bá qua Gia §Þnh, KiÕm M«n Ngò Quû vµ Tèng b∙o chñ t×mmét n¬i kh¸c tËp héi ®­îc ch¨ng?§æng Ph­¬ng nãi :- ViÖc nµy träng ®¹i, t¹i h¹ kh«ng thÓ t¸c chñ ®­îc råi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Nh­ vËy lµ §æng huynh kh«ng muèn nÓ mÆt t¹i h¹ ch¨ng?- T¹i h¹ rÊt t«n kÝnh Ph­¬ng NhÞ HiÖp, tuy chóng ta kh«ng th­êng gÆp nhau nh­ngchuyÖn g× ra chuyÖn ®ã, kh«ng thÓ gãp l¹i mµ nãi. Chuyªn lÖnh lang vµ Tèng c«ng tö ®óngsai thÕ nµo sÏ cã c«ng luËn, nÕu Ph­¬ng NhÞ HiÖp kh«ng tho¶ m∙n víi c«ng luËn th× ®i t×mKim Th­¬ng - Tèng SÜ NghÜa mµ tranh biÖn. NÕu nhËp chuyÖn nµy vµo chuyÖn KiÕm M«nNgò Quû tËp héi ë Gia §Þnh mµ luËn th× ch¼ng ph¶i lµ qu¸ khiªn c­ìng sao?Tr×nh Tö Väng ngÇm kªu xÊu hæ vµ nghÜ :- Ta ®Õn ®©y vèn lµ gióp ng­êi nh­ng b©y giê l¹i ph¶i nhê Trung Ch©u Tam HiÖp giópta.¸c danh cña Kiªm M«n Ngò Quû tõng g©y chÊn ®éng giang hå, Tr×nh Tö Väng tù biÕtkh«ng ph¶i lµ ®Þch thñ nªn kh«ng d¸m xen vµo.Chît nghe Ph­¬ng Thiªn Thµnh c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi :- Lêi cña §«ng huynh nghe ra còng rÊt h÷u lý nh­ng thùc ra lµ gi¶o biÖn phï phiÕmmµ th«i.§æng Ph­¬ng biÕn s¾c, h¾n nãi :- Xin ®­îc nghe cao luËn cña Ph­¬ng NhÞ HiÖp.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Tèng c«ng tö ®¶ th­¬ng xó tö, hung nh©n thùc ph¹m ®ang ë trªn thuyÒn nµy, t¹i saoPh­¬ng mç ph¶i bá gÇn cÇu xa mµ ®i t×m Kim Th­¬ng - Tèng SÜ NghÜa?§æng Ph­¬ng hái tiÕp :- ý cña Ph­¬ng NhÞ HiÖp thÕ nµo?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- NÕu §æng huynh kh«ng nÓ mÆt th× buéc lßng Ph­¬ng mç ph¶i l­u gi÷ Tèng c«ng tö,xin §æng huynh nh¾c víi Kim Th­¬ng - Tèng SÜ NghÜa ®Õn t×m Ph­¬ng mç nhËn l¹i ng­êi.§æng Ph­¬ng ngöa mÆt c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi :
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-50-- V× mét Tr×nh Tö Väng, danh kh«ng v­ît ra ngoµi Gia §Þnh mµ Ph­¬ng NhÞ HiÖpmuèn ®èi ®Çu víi KiÕm M«n Ngò Quû bän t¹i h¹ thËt sao?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- T¹i h¹ l­u gi÷ Tèng c«ng tö th× cã can hÖ g× ®Õn §æng huynh?§æng Ph­¬ng nãi :- Tèng SÜ NghÜa vµ n¨m huynh ®Ö bän t¹i h¹ cã giao t×nh rÊt th©m s©u, nghÜa tùa kimlan, §æng Ph­¬ng nµy ®∙ thÊy chuyÖn bÊt b×nh lÏ nµo kh«ng quan t©m ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh chËm r∙i nãi :- RÊt khÐo, Trung Ch©u Tam HiÖp bän t¹i h¹ vµ Tr×nh Tö Väng còng giao t×nh rÊtth©n thiÕt, §æng huynh nhÊt ®Þnh g©y ra tr­êng phong ba ë Gia §Þnh th× Ph­¬ng mç còngkh«ng thÓ to¹ thÞ bµng quan.§æng Ph­¬ng l¹nh lïng nãi :- §∙ vËy th× Ph­¬ng NhÞ HiÖp cø cho ­íc hÑn, KiÕm M«n Ngò Quû tÊt sÏ y hÑn ®ÕnthØnh gi¸o.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- §óng ngä ngµy mai mêi KiÕm M«n Ngò Quû ®Õn Tr×nh phñ nhËn l¹i ng­êi.- Cã nghÜa ®ªm nay Ph­¬ng NhÞ HiÖp nhÊt ®Þnh ph¶i ®­a Tèng c«ng tö ®i?- Kh«ng sai, trõ phi §æng huynh cã thÓ ng¨n c¶n ®­îc t¹i h¹.- X­a nay KiÕm M«n Ngò Quû lu«n thñ tÝn trªn giang hå, thiÕt nghÜ Ph­¬ng NhÞ HiÖpnªn tin t­ëng t¹i h¹ míi ph¶i. §∙ ®Þnh ­íc th× bän t¹i h¹ nhÊt ®Þnh sÏ ®Õn, viÖc b¾t ng­¬ilµm con tin lµ qu¸ xem th­êng KiÕm M«n Ngò Quû råi ®Êy.- T¹i h¹ biÕt §æng huynh kh«ng thÓ thÊt tÝn, nh­ng vÊn ®Ò lµ t¹i h¹ kh«ng thÓ l­u l¹iGia §Þnh l©u ngµy, v× thÕ h¹n kú kh«ng thÓ v­ît qu¸ tr­a mai.L∙o ngõng l¹i mét l¸t råi tiÕp :- T¹i h¹ biÕt KiÕm M«n Ngò Quû cã mét ph­¬ng ph¸p truyÒn tin cùc kú thÇn tèc,trong mét ®ªm cã thÓ ®i xa ngµn dËm, nÕu t¹i h¹ l­u gi÷ Tèng c«ng tö th× b»ng ph­¬ngph¸p truyÒn tin nµy nhÊt ®Þnh bèn vÞ s­ huynh cña §æng huynh còng sÏ nhanh chãng ®Õn®©y th«i.§æng Ph­¬ng nãi :- Kh«ng sai, ph­¬ng ph¸p Quû Ho¶ TruyÒn tin cña t¹i h¹ cã thÓ ®i ngµn dËm trongmét ®ªm, nh­ng nÕu sau giê ngä ngµy mai mµ bän t¹i h¹ kh«ng thÓ ®Õn ®­îc th× sao?Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¹nh lïng nãi :- T¹i h¹ ®µnh ph¶i ®­a Tèng c«ng tö ®i th«i, nÕu KiÕm M«n Ngò Quû vµ Kim Th­¬ngTèng SÜ NghÜa g©y sãng giã ë Gia §Þnh th× t¹i h¹ sÏ tiÕn hµnh hµi téi Tèng c«ng tö tr­ícvËy.§æng Ph­¬ng né khÝ qu¸t lín :- C¸ch b¾t ng­êi lµm con tin cña c¸c h¹ nh­ thÕ mµ còng gäi lµ phong ®é hiÖp nghÜasao?Ph­¬ng Thiªn Thµnh b×nh th¶n nãi :
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-51-- §iÒu ®ã cÇn ph¶i xem lµ chuyÖn g×, lµ nh©n vËt nµo míi ¸p dông! T¹i h¹ ®∙ quyÕt®Þnh råi, ngoµi c¸ch ®éng thñ ra th× §æng huynh kh«ng thÓ nµo thuyÕt phôc ®­îc t¹i h¹n÷a.ThÇn s¾c cña §æng Ph­¬ng liªn tôc biÕn chuyÓn, râ rµng trong néi t©m cña h¾n bÞkÝch ®éng v« cïng. Nh­ng cuèi cïng h¾n còng kiÒm chÕ ®­îc, h¾n l¹nh lïng nãi :- Trung Ch©u Tam HiÖp c¸c ng­¬i ®Òu cã mÆt t¹i Gia §Þnh nµy ch¨ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh c­êi nh¹t, nãi :- Kh«ng sai, nh­ng so víi KiÕm M«n Ngò Quû th× bän ta cßn Ýt h¬n hai ng­êi.§æng Ph­¬ng hái tiÕp :- C¸c h¹ ®­a Tèng c«ng tö ®i råi ®Þnh ®èi phã víi h¾n thÕ nµo?- Tr­íc giê ngä ngµy mai, bän ta ®èi ®∙i víi h¾n nh­ th­îng kh¸ch.- Sau giê ngä th× sao?- §iÒu ®ã rÊt khã nãi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh liÕc nh×n qua hoµng y thiÕu niªn vµ nãi tiÕp :- Tèng c«ng tö tù ®i theo hay ph¶i cÇn Ph­¬ng mç xuÊt thñ t­¬ng thØnh?Hoµng y thiÕu niªn liÕc nh×n §æng Ph­¬ng råi khÏ nãi :- §æng ngu thóc, tiÓu ®iÖt...ChØ cã n¨m ch÷ nh­ng mçi ch÷ tùa nh­ thiÕt quyÒn nÖn vµo mÆt §æng Ph­¬ng khiÕnh¾n bÊt gi¸c ®á bõng s¾c diÖn.Kh«ng cho hoµng y thiÕu niªn nãi hÕt c©u, §æng Ph­¬ng ®∙ nghiªm giäng nãi :- Tèng hiÒn ®iÖt, ®¹i tr­îng phu co ®­îc th× duçi ®­îc, Ph­¬ng NhÞ HiÖp lµ nh©n vËth÷u danh nªn tù nhiªn lµ kh«ng thÓ ¸m h¹i ng­¬i, viÖc ®­a ng­¬i ®i ch¼ng qua lµ bøc bänta phã ­íc ®óng hÑn mµ th«i.H¾n dõng l¹i råi cung thñ nãi víi Ph­¬ng Thiªn Thµnh :- Ph­¬ng NhÞ HiÖp, §æng mç cßn cã mÊy c©u muèn nãi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Ph­¬ng mç xin röa tai l¾ng nghe.§æng Ph­¬ng nãi :- V× ch­a cã sù chuÈn bÞ tr­íc nªn dï thi triÓn thuËt quû ho¶ truyÒn tin th× còng ch­ach¾c bèn vÞ s­ huynh cña t¹i h¹ cã thÓ phã héi ®óng hÑn, v¹n nhÊt v­ît qu¸ thêi gian...Ph­¬ng Thiªn Thµnh tiÕp lêi :- Bän t¹i h¹ cã thÓ cho ®Õn tr­íc lóc mÆt trêi lÆn, s¸ng sím h«m sau th× nhÊt ®Þnhph¶i lªn ®­êng rêi Gia §Þnh råi.Th¹ch TuÊn lªn tiÕng :- Tèt nhÊt lµ phã héi ®óng giê ngä ngµy mai, bän t¹i h¹ ®i ®©y!§æng Ph­¬ng khÏ nãi víi hoµng y thiÕu niªn :- HiÒn ®iÖt, kÎ thøc thêi míi lµ tuÊn kiÖt, ®i theo bän hä ®i!
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-52-Hoµng y thiÕu niªn ch¼ng cßn c¸ch nµo kh¸c nªn chËm r∙i ®øng lªn, h¾n quay l¹i nãivíi hai ®¹i h¸n mÆt rç :- V­¬ng Hîp, V­¬ng B∙o, c¸c ng­¬i h∙y kh¸ canh gi÷ thuyÒn chê phô th©n cña ta ®ÕnnhÐ!V­¬ng Hîp, V­¬ng B∙o ®­a m¾t nh×n nhau råi bçng nhiªn dÞch b­íc c¶n ®­êngPh­¬ng Thiªn Thµnh.Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¹nh lïng nh×n hai g∙ vµ hái :- Hai vÞ la ng­êi thÕ nµo?V­¬ng Hîp lªn tiÕng :- Huynh ®Ö t¹i h¹ lµ tuú tïng phông mÖnh Tèng b∙o chñ theo b¶o vÖ thiÕu b∙o chñ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh trÇm ng©m mét l¸t råi nãi :- NiÖm t×nh hai vÞ cã nghÜa b¶o vÖ chñ nh©n, t¹i h¹ kh«ng truy cøu c¸c vÞ, xin c¸c vÞnh­êng ®­êng cho.V­¬ng Hîp l¾c ®Çu, nãi :- Ph­¬ng NhÞ HiÖp vâ c«ng cao c­êng, huynh ®Ö t¹i h¹ nghe danh ®∙ l©u nªn tù biÕtkh«ng ph¶i lµ ®èi thñ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¹nh lïng hái :- NhÞ vÞ ®∙ biÕt râ nh­ vËy mµ t¹i sao kh«ng chÞu nh­êng ®­êng?V­¬ng Hîp nãi :- Bon t¹i h¹ tù biÕt kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ nh­ng còng kh«ng thÓ khoanh tay ®øng nh×nPh­¬ng NhÞ HiÖp ®­a thiÕu trang chñ ®i, v× vËy bän t¹i h¹ ®µnh ph¶i liÒu m¹ng th«i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh chØ c­êi nh¹t mét tiÕng mµ kh«ng nãi g×.V­¬ng Hîp nãi tiÕp :- Cßn cã mét c¸ch kh¸c, kh«ng biÕt Ph­¬ng NhÞ HiÖp cã ®ång ý hay kh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- T¹i h¹ lu«n kÝnh träng kÎ trung nghÜa, v× vËy kh«ng nhÉn t©m ®¶ th­¬ng nhÞ vÞ, cßncã c¸ch g× kh¸c, xin cø nãi!V­¬ng Hîp nãi :- Ph­¬ng NhÞ HiÖp ®­a bän t¹i h¹ cïng ®i, nh­ vËy bän t¹i h¹ còng dÔ bÒ hÇu h¹ thiÕub∙o chñ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh chau mµy, nãi :- §­îc, t¹i h¹ ®ång ý. Nh­ng nhÞ vÞ ph¶i tu©n thñ mÊy ®iÒu kiÖn.V­¬ng Hîp liÒn hái :- §iÒu kiÖn g×?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- LËp tøc bá ¸m khÝ vµ binh khÝ trªn ng­êi c¸c vÞ ra.V­¬ng B∙o lªn tiÕng :
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-53-- ViÖc nµy...viÖc nµy...V­¬ng Hîp tiÕp lêi :- Cßn kh«ng mau tu©n theo sù chØ b¶o cña Ph­¬ng NhÞ HiÖp?Nãi ®o¹n h¾n lËp tøc th¸o bá ¸m khÝ vµ binh khÝ qu¨ng ra sµn thuyÒnV­¬ng B∙o thÊy vËy th× còng véi vµng lµm theo.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- T¹i h¹ tin r»ng trªn ng­¬i nhÞ vÞ ®∙ kh«ng cßn mét tÊc s¾t.V­¬ng Hîp tiÕp lêi :- Ph­¬ng NhÞ HiÖp cßn g× chØ gi¸o n÷a?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- §iÒu kiÖn thø hai lµ nhÞ vÞ ph¶i tu©n thñ quy ®Þnh trong Tr×nh phñ, nÕu cã vi ph¹mth× quyÕt kh«ng khoan dung, khi ®ã ®õng b∙o lµ t¹i h¹ kh«ng nãi râ tõ ®Çu.V­¬ng Hîp nãi :- NhËp gia tuú tôc, bän t¹i h¹ ®∙ kh«ng ph¶i ®i g©y chuyÖn thÞ phi th× tÊt nhiªn sÏ tu©nthñ quy ®Þnh cña c¸c vÞ th«i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh gËt ®Çu, nãi :- §­îc, chóng ta ®i th«i!Nãi ®o¹n l∙o cÊt b­íc ®i tr­íc. V­¬ng Hîp, V­¬ng B∙o, hoµng y thiÕu niªn, Tr×nh TöVäng, Th¹ch TuÊn lÇn l­ît ra khái khoang thuyÒn.Lóc nµy Tr­¬ng Tam ®∙ ®iÒu ®éng thªm mét chiÕc thuyÒn nhá ®Õn ®ãn Ph­¬ng ThiªnThµnh vµ Th¹ch TuÊn, cßn Tr×nh Tö Väng, hoµng y thiÕu niªn, V­¬ng Hîp, V­¬ng B∙ocïng ngåi mét thuyÒn.Chíp m¾t th× hai chiÕc thuyÒn nhá ®∙ cÆp vµo bê.Ph­¬ng Thiªn Thµnh bÊt ngê vung tay ®iÓm huyÖt V­¬ng Hîp, V­¬ng B∙o råi nãi :- Tr×nh huynh ®­a bän chóng vÒ tr­íc råi triÖu tËp gia ®inh chuÈn bÞ cho cÈn thËn,KiÕm M«n Ngò Quû kh«ng ph¶i lµ nh÷ng nh©n vËt tÇm th­êng, nÕu kh«ng sím an bµi chu®¸o th× sî r»ng sÏ cã nhiÒu oan m¹ng ®Êy.Tr×nh Tö Väng cung thñ nãi :- §¹i ©n kh«ng thÓ c¶m ta b»ng lêi, t¹i h¹ c¶m thÊy hæ thÑn v« cïng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi, nãi :- Tr×nh huynh chí tù h¹ thÊp m×nh, chuyÖn nµy xem ra kh¸ phøc t¹p ®©y, tr­íc giêngä ngµy mai bän t¹i h¹ sÏ ®Õn quý phñ ®Ó bµn kü h¬n.Tr×nh Tö Väng cung thñ, nãi :- TrÞnh mç kÝnh chµo ba vÞ.Nãi ®o¹n l∙o ra hiÖu cho Tr­¬ng Tam ¸p gi¶i chñ béc hoµng y thiÕu niªn vÒ th¼ngTr×nh phñ.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-54-Ph­¬ng Thiªn Thµnh nh×n bän Tr×nh Tö Väng ®i xa råi míi quay sang nãi víi Th¹chTuÊn :- Tam ®Ö, chóng ta còng mau trë vÒ héi diÖn víi ®¹i s­ huynh th«i.Nãi ®o¹n hai ng­êi lËp tøc thi triÓn thuËt phi hµnh l­ít di, ch¼ng mÊy chèc th× ®∙ vÒ®Õn kh¸ch ®iÕm.Lam y ®¹i h¸n vÉn ngåi níi ®¹i s¶nh, l∙o nh×n hai ng­êi vµ nãi :- NhÞ vÞ hiÒn ®Ö vÒ råi µ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn cói ng­êi hµnh lÔ vµ hái :- §¹i ca vÉn ch­a ®i nghØ sao?Lam y ®¹i h¸n hái l¹i :- C¸c ng­¬i cã gÆp kÎ ®¶ th­¬ng L¹c ®iÖt kh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- §∙ gÆp råi, ®ã lµ nhi tö cña Kim Th­¬ng Tèng SÜ NghÜa.Lam y ®¹i h¸n ng¹c nhiªn hái l¹i :- Kim Th­¬ng Tèng SÜ NghÜa?Th¹ch TuÊn tiÕp lêi :- §óng vËy, cßn cã KiÕm M«n Ngò Quû ®ì l­ng cho bän chóng, do vËy thiÕu niªn kiamíi c­¬ng ng¹o nh­ thÕ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- TiÓu ®Ö gÆp KiÕm M«n Ngò Quû §æng Ph­¬ng, theo h¾n nãi th× trong vµi ngµy n÷aNgò Quû vµ Tèng SÜ NghÜa sÏ tËp héi ë Gia §Þnh. TiÓu ®Ö còng ®∙ thay Tr×nh Tö Väng ­íchÑn héi diÖn víi Ngò Quû.Lam y ®¹i h¸n nãi :- Nh­ng chóng ta kh«ng thÓ ë l¹i Gia §Þnh nhiÒu ngµy.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- TiÓu ®Ö biÕt ®iÒu ®ã nªn kú h¹n cho bän chóng ph¶i héi diÖn vµo giê ngä tr­a mai.NÕu qu¸ thêi h¹n th× chóng ta kh«ng thÓ ®îi.Lam y ®¹i h¸n nãi :- Ngò Quû kh«ng ph¶i lµ kÎ tÝn nghÜa, sau khi chóng ta ®i råi bän chóng míi ®Õn th×nhÊt ®Þnh Tr×nh Tö Väng sÏ ngé ®¹i kiÕp mÊt.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- TiÓu ®Ö còng nghÜ ®Õn ®iÒu nµy nªn ®∙ ®­a nhi tö cña Tèng SÜ NghÜa vÒ ®Ó lµm contin.- ThÕ Tèng c«ng tö ®ang ë ®©u?- §∙ giao cho Tr×nh Tö Väng ®­a vÒ Tr×nh phñ, tiÓu ®Ö còng bøc §æng Ph­¬ng thitriÓn quû ho¶ truyÒn tin nªn hy väng bän chóng cã thÓ phã ­íc ®óng hÑn.Lam y ®¹i h¸n mØm c­êi, nãi :
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-55-- ¸c danh Ngò Quû ®∙ sím g©y chÊn ®éng giang hå, chØ cã ®iÒu x­a nay bän chónghµnh ®éng rÊt bÝ mËt, ng­êi trªn giang hå tuy biÕt bän chóng hµnh ¸c nh­ng kh«ng n¾m®­îc b»ng chøng. TiÓu huynh còng tõng cã ý ngÇm ®iÒu tra ¸c tÝnh cña bän chóng nh­ngv× cã qu¸ nhiÒu chuyÖn kh¸c c¶n trë nªn ®Õn giê nµy vÉn ch­a thùc hiÖn ®­îc. LÇn nµy dïph¶i ë l¹i Gia §Þnh thªm mét hai ngµy n÷a nh­ng chØ cÇn chóng ta gióp Tr×nh Tö Vänggi¶i quyÕt æn tho¶ víi KiÕm M«n Ngò Quû th× còng lµ mét chuyÖn tèt.Ph­¬ng Thiªn Thµnh kh«ng thÊy ®¹i ca tr¸ch qu¸i th× c¶m thÊy lßng nhÑ tªnh.Chît nghe lam y ®¹i h¸n nãi tiÕp :- Ngò Quû tËp héi tÊt ph¶i cã ®¹i sù, hoÆc gi¶ trªn ®Þa diÖn Gia §Þnh cã sù vËt g× ®ã®¸ng ®Ó Ngò Quû tÒ tËp. Cã lÏ Tr×nh Tö Väng ph¶i biÕt râ ®iÓm nµy.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- TiÓu ®Ö ®∙ hÑn víi Tr×nh Tö Väng lµ tr­íc giê ngä ngµy mai bän ta sÏ ®Õn Tr×nhphñ.Lam y ®¹i h¸n gËt ®Çu, nãi :- §­îc råi, ngµy mai chóng ta ®i sím mét chót lµ ®­îc. NhÞ vÞ hiÒn ®iÖt ®∙ vÊt v¶nhiÒu råi, còng nªn ®i nghØ sím mét chót.Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®Þnh nãi n÷a nh­ng l¹i th«i, l∙o c¸o biÖt hai ng­êi huynh ®Ö råivÒ phßng nghØ ng¬i.Mét ®ªm lÆng lÏ tr«i qua, gÇn tr­a h«m sau Ph­¬ng Thiªn Thµnh thanh to¸n tiÒn träråi cïng gia quyÕn vµ hai vÞ huynh ®Ö rêi kh¸ch ®iÕm ®Õn Tr×nh phñ.Tr×nh gia trang n»m c¸ch Gia §Þnh chõng ba dÆm nh­ng lµ mét trang viÖn c« ®éc, tøbÒ kh«ng cã th«n trang, xung quanh trang ®Õn cã tróc xanh bao bäc, bªn trong cßn cã ch¾nl­íi s¾t cÈn thËn. Tõ ngoµi nh×n vµo chØ thÊy mét mµu xanh cña tróc uèn m×nh tr­íc giã,qu¶ nhiªn lµ mét trang viÖn ®­îc phßng bÞ cÈn mËt. Bªn trong cæng chÝnh lµ hai hµng tïngth¼ng t¾p chia s©n viÖn thµnh hai khu vùc, mét bªn lµm thao tr­êng luyÖn vâ, mét bªndïng lµm n¬i nu«i ngùa.Tr×nh gia trang trªn d­íi gÇn mét tr¨m ng­êi, ngoµi Tr×nh Tö Väng , Tr×nh phu nh©nvµ mét vÞ tiÓu th­ ra th× cßn l¹i lµ vâ s­, béc nh©n vµ nh÷ng kÎ gióp viÖc kh¸c.Xuyªn qua s©n viÖn th× ®Õn mét dÉy lÇu c¸c nguy nga bÒ thÕ, to¹ l¹c ë gi÷a lµ mét toµ®¹i s¶nh réng lín ®­îc bµi trÝ rÊt trang träng.Tr×nh Tö Väng ra tËn cöa nghªnh tiÕp råi ®­a Trung Ch©u Tam HiÖp vµo ®¹i s¶nh.Tr×nh phu nh©n còng ®ãn Ph­¬ng phu nh©n, Ph­¬ng L¹c vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®­avµo hËu viÖn.Riªng §«ng NhÜ l∙o nh©n th× ®­îc mét l∙o qu¶n gia cña Tr×nh gia trang ®­a ®Õn métphßng kh¸c.Sau khi hai thanh y tiÓu ®ång d©ng trµ lui b­íc ra ngoµi th× lam y ®¹i h¸n lªn tiÕng :- T¹i h¹ ®∙ nghe nhÞ ®Ö nãi vÒ chuyÖn KiÕm M«n Ngò Quû.Tr×nh Tö Väng tiÕp lêi :- TrÞnh mç thËt hæ thÑn, nh÷ng t­ëng v× thiÕu gia mµ ra søc khuyÓn m∙, nµo ngê l¹iph¶i nhê ba vÞ t­¬ng trî Tr×nh mç.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-56-Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- ViÖc nµy do t¹i h¹ chñ tr­¬ng nªn kh«ng can hÖ ®Õn Tr×nh huynh.Tr×nh Tö Väng nãi :- Ph­¬ng NhÞ HiÖp kh«ng cÇn d¸t vµng lªn mÆt TrÞnh mç, nÕu kh«ng cã Ph­¬ng NhÞHiÖp vµ Th¹ch tam hiÖp t¹i ®­¬ng tr­êng th× Ngò Quû §æng Ph­¬ng ®∙ kh«ng dÔ dµng báqua cho t¹i h¹.Lam y ®¹i h¸n nãi :- Sù t×nh ®∙ ph¸t sinh, ®iÒu quan träng b©y giê lµ nghÜ c¸ch ®èi phã víi c­êng ®Þch.Tr×nh Tö Väng nãi :- TrÞnh ®¹i hiÖp nãi chÝ ph¶i, tr­íc mÆt ba vÞ, TrÞnh mç còng kh«ng kh¸ch khÝ, chuyÖnnghªnh ®Þch thÕ nµo mong TrÞnh ®¹i hiÖp ®øng ra chñ tr­¬ng gióp.Lam y ®¹i h¸n nãi :- Chóng ta cø th­¬ng l­îng råi ®­a ra quyÕt ®Þnh lµ ®­îc. Tr­íc tiªn t¹i h¹ muèn biÕtvÒ t×nh h×nh nh©n sù cña Tr×nh huynh, ba huynh ®Ö t¹i h¹ kh«ng thÓ l­u l¹i l©u nªn cÇnph¶i gi¶i quyÕt nhanh chuyÖn Ngò Quû míi ®­îc.Tr×nh Tö Väng nãi :- Ba vÞ còng ®∙ biÕt lµ vâ c«ng cña t¹i h¹ rÊt tÇm th­êng nh­ng trong tÖ phñ cßn cãmÊy vÞ vâ s­ giang hå. Nh­ng chuyÖn b×nh th­êng thi cã thÓ ®èi phã dÔ dµng. Nhung ®èivíi nhung cao thñ nh­ KiÕm M«n Ngò Quû th× qua thËt lµ kh«ng thÓ nµo ®èi phã ®­îc.L∙o ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp :- Ngoµi ra cßn cã m­êi mÊy nh©n thñ cã thÓ ®éng thñ víi ng­êi kh¸c ®­îc, thªm vµo®ã lµ hai m­¬i tay cung thñ thi triÓn lo¹i liªn hoµn, ná mçi ph¸t cã thÓ b¾n ra bèn mòi tªn.Lam y ®¹i h¸n gËt ®Çu, nãi :- Phßng thñ mét gia trang b»ng thùc lùc nh­ vËy lµ ®∙ qu¸ m¹nh råi, nh­ng cÇn ph¶ian bµi æn tho¶ míi tr¸nh ®­îc sù hy sinh ®¸ng tiÕc. Bëi lÏ KiÕm M«n Ngò Quû ®Òu lµnh÷ng nh©n vËt thiªn nghÖ vÒ ¸m khÝ, ®Æc biÖt lµ Truy MÖnh Xµ Vò TiÔn cña B¹ch Y §iÕuKh¸ch - Thµnh HuyÒn Th«ng. Do vËy hai m­¬i tay cung thñ kia cÇn ph¶i ®­îc mai phôckÝn ®¸o míi ®­îc.Ph­¬ng Thiªn Thµnh xen vµo :- §¹i ca rÊt quen B¹ch Y §iÕu Kh¸ch Thµnh HuyÒn Th«ng, vËy cã biÕt vâ c«ng cñah¾n thÕ nµo kh«ng?Lam y ®¹i h¸n mØm c­êi, nãi :- RÊt cao c­êng, ngoµi ra tø quû kia còng kh«ng ph¶i lµ h¹ng tÇm th­êng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái tiÕp :- Huynh ®Ö chóng ta cã cÇn ph¶i chuÈn bÞ tr­íc kh«ng?Lam y ®¹i h¸n nãi :- Muèn chuÈn bÞ còng kh«ng biÕt chuÈn bÞ nh­ thÕ nµo, bëi lÏ chóng ta ch­a biÕtKiÕm M«n Ngò Quû ®Õn mét c¸ch minh b¹ch hay mê ¸m? NÕu bän chóng ®­êng ®­êng
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-57-chÝnh chÝnh ®­a thiÕp cÇu kiÕn th× sù bµy bè cña chóng ta sÏ trë nªn v« dông. Chóng ta®µnh ph¶i tuú c¬ hµnh sù th«i.L∙o nh×n qua Tr×nh Tö Väng vµ nãi tiÕp :- Tr×nh huynh, t¹i h¹ cã mÊy lêi muèn thØnh gi¸o, hy väng Tr×nh huynh cã thÓ theo sùthËt mµ tr¶ lêi.Tr×nh Tö Väng gËt ®Çu, nãi :- TrÞnh ®¹i hiÖp cø hái, kh«ng chuyÖn g× t¹i h¹ biÕt mµ kh«ng s½n lßng tr¶ lêi.Lam y ®¹i h¸n nãi :- TÊt ph¶i cã chuyÖn ®¹i sù ph¸t sinh nªn KiÕm M«n Ngò Quû míi tËp héi t¹i Gia§Þnh nµy, vËy xin hái Tr×nh huynh, ë Gia §Þnh nµy cã sù vËt g× hÊp dÉn bän chóng kh«ng?Tr×nh Tö Väng trÇm ng©m mét l¸t råi nãi :- M­êi n¨m qua trªn ®Þa diÖn Gia §Þnh lu«n yªn tÜnh, tuy còng cã vµi th¶m sù do c¸cnh©n vËt trªn giang hå g©y ra nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ. Ngoµi ra cßn cã vµi vô xung ®étnh­ng khi Tr×nh mç ®øng ra hoµ gi¶i th× mäi ng­êi ®Òu nÓ mÆt mµ ho¸ can qua thµnh b¹nh÷u.Lam y ®¹i h¸n chau mµy, hái :- Y t¹i h¹ muèn hái lµ ë Gia §Þnh cã sù vËt g× ®ñ ®Ó hÊp dÉn Ngò Quû kh«ng, vÝ nh­b¶o vËt quý gi¸, hoÆc vâ l©m bÝ lôc, hay danh kiÕm thiªn cæ v.V...Tr×nh Tö Väng trÇm ng©m håi l©u míi nãi :- Cã mét truyÒn thuyÕt ph¸t sinh c¸ch ®©y mét n¨m.Lam y ®¹i h¸n liÒn hái :- TruyÒn thuyÕt thÕ nµo?Tr×nh Tö Väng chËm r∙i nãi :- C¸ch Gia §Þnh chõng m­êi dÆm cã mét toµ Tr­¬ng gia trang, vµo giê tý mçi ®ªmth­êng xuÊt hiÖn b∙o khÝ, lóc Èn lóc hiÖn kÐo dµi gÇn ba th¸ng. Nh­ng sau ®ã ®­îc chøngminh th× ch¼ng qua chØ lµ mét giÕng n­íc mµ th«i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái :- Tr×nh huynh cã tõng môc kiÕn b∙o khÝ x«ng lªn tõ giÕng n­íc ®ã kh«ng?Tr×nh Tö Väng nãi :- Khi ®ã t¹i h¹ cã chót viÖc ph¶i rêi Gia §Þnh, khi vÒ th× viÖc nµy ®∙ qua råi.Lam y ®¹i h¸n hái tiÕp :- Sau do Tr×nh huynh cã ®Õn hiÖn tr­êng dß hái sù t×nh kh«ng?Tr×nh Tö Väng gËt ®Çu, nãi :- T¹i h¹ cã ®Õn xem vµ thÊy ®ã chØ lµ mét giÕng n­íc b×nh th­êng nh­ mäi giÕngn­íc kh¸c, kh«ng cã g× ®Æc biÖt. Theo Tr­¬ng trang chñ cho biÕt th× mét ®ªm nä bçngnhiªn thÊy ho¶ khÝ tõ giÕng n­íc bèc lªn cao tíi mÊy tr­îng, nh×n tõ xa nh­ mét cét löa.T×nh h×nh nµy th­êng xuÊt hiÖn vµo lóc nöa ®ªm vµ kÐo dµi suèt mÊy th¸ng, sau ®ã Tr­¬ng
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-58-trang chñ sai thuéc h¹ khai quËt , nh­ng ch¼ng t×m thÊy g× c¶. Sù t×nh chØ cã vËy nh­ngchuyÖn Tr­¬ng gia trang xuÊt hiÖn b∙o khÝ vÉn cø l­u truyÒn m∙i.Lam y ®¹i h¸n hái tiÕp :- Tr×nh huynh nghÜ thÕ nµo vÒ chuyÖn nµy?Tr×nh Tö Väng nãi :- Tuy nh÷ng lêi ®ån ®¹i cã thªu dÖt nh­ng kh«ng ph¶i tù nhiªn mµ thiªn h¹ dùng lªnchuyÖn ®­îc, chØ ®¸ng tiÕc lµ t¹i h¹ ch­a cã thêi gian ®Ó ®iÒu tra néi t×nh.Lam y ®¹i h¸n hái tiÕp :- Ngoµi chuyÖn nµy ra, cßn cã chuyÖn g× kh¸c ®¸ng gi¸ khiÕn cho KiÕm M«n NgòQuû bÞ thu hót kh«ng?Tr×nh Tö Väng nãi :- Gia §Þnh rÊt phån thÞnh, nhµ nhµ giµu cã, liÖu cã ph¶i KiÕm M«n Ngò Quû ®Þnhc­íp bãc tµi vËt ch¨ng?Lam y ®¹i h¸n l¾c ®Çu, nãi :- NÕu KiÕm M«n Ngò Quû chØ muèn c­íp bãc tµi vËt th× kh«ng cÇn ®Õn Gia §Þnh,bän chóng cã thÓ tuú thêi chËn c­íp mét chuyÕn tiªu ng©n, nh­ thÕ h¸ ch¼ng ®¬n gi¶n h¬nsao?L∙o h¬i ngõng l¹i råi nãi tiÕp :- ViÖc nµy rÊt träng ®¹i, Tr×nh huynh thö nghÜ kü xem?Tr×nh Tö Väng l¾c ®Çu, nãi :- NÕu KiÕm M«n Ngò Quû kh«ng ph¶i v× tµi vËt mµ ®Õn th× qu¶ thËt t¹i h¹ kh«ng nghÜra nguyªn nh©n khiÕn bän chóng tËp héi t¹i Gia §Þnh nµy.Lam y ®¹i h¸n bÕ môc trÇm ng©m, kh«ng hái thªm n÷a.Chît nghe Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- ChuyÖn KiÕm M«n Ngò Quû tËp héi ®∙ khã t×m ra nguyªn nh©n, b©y giê chóng tal¹i g©y thªm chuyÖn sî r»ng bän chóng sÏ thay ®æi chó ý, tr­íc tiªn lµ tËp trung toµn lùc®èi phã víi chóng ta.Lam y ®¹i h¸n bçng nhiªn hái sang chuyÖn kh¸c :- Tèng c«ng tö hiÖn ®ang ë ®©u?Tr×nh Tö Väng nãi :- HiÖn ®ang ë d­íi mËt thÊt trong hËu viÖn.Lam y ®¹i h¸n nãi :- §­a h¾n ra hái thö, may ra cã thÓ t×m ®­îc mét chót manh mèi.Tr×nh Tö Väng gËt ®Çu, nãi :- ý kiÕn hay! T¹i h¹ sÏ ®­a h¾n ®Õn ngay.Nãi ®o¹n l∙o lËp tøc rêi ®¹i s¶nh.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-59-Chõng mét kh¾c sau th× Tr×nh Tö Väng ®∙ ®­a Tèng c«ng tö ®Õn. Trong thÇn th¸i cñah¾n kh¸ tiÒu tuþ, râ rµng lµ suèt ®ªm qua h¾n kh«ng thÕ nµo ngñ ngon giÊc.Lam y ®¹i h¸n ng¾m nh×n Tèng c«ng tö mét lóc råi hái :- C¸c h¹ x­ng h« thÕ nµo?Tèng c«ng tö th¶n nhiªn ®¸p : :- T¹i h¹ la Tèng Quy.Lam y ®¹i h¸n chËm r∙i hái tiÕp :- Ng­¬i vµ KiÕm M«n Ngò Quû rÊt th©n quen nhau ph¶i kh«ng?- KiÕm M«n Ngò Quû ®Òu lµ b»ng h÷u cña gia phô.- ChuyÖn KiÕm M«n Ngò Quû vµ lÖnh t«n tËp héi ë n¬i nµy, thiÕt nghÜ lµ ng­¬i rÊt râ,ph¶i kh«ng?- T¹i h¹ cã nghe gia phô nãi qua.- Môc ®Ých lµ g×?- T¹i h¹ cßn nhá tuæi nªn kh«ng tham gia bµn chuyÖn c¬ yÕu.Th¹ch TuÊn c­êi nh¹t, nãi :- ThËt lµ mét c©u tr¶ lêi kh«n khÐo.Tèng Quy nãi :- T¹i h¹ nãi hoµn toµn thËt, ch­ vÞ kh«ng tin th× ®ã còng lµ chuyÖn ch¼ng cßn c¸chnµo kh¸c.Lam y ®¹i h¸n nãi :- Bän t¹i h¹ kh«ng cã ý h¹i ng­¬i, do vËy rÊt mong sù thµnh t©m hîp t¸c cña ng­¬i.Tèng Quy th¶n nhiªn nãi :- T¹i h¹ ®∙ nãi hÕt nh÷ng g× ®­îc biÕt.Lam y ®¹i h¸n l¹nh lïng nãi :- NÕu bän ta hái néi t×nh tõ ng­êi kh¸c th× ng­¬i nghÜ thÕ nµo?Tèng Quy ng¹c nhiªn hái l¹i :- C¸c h¹ muèn nãi ®Õn V­¬ng Hîp, V­¬ng B∙o ch¨ng?Lam y ®¹i h¸n gËt ®Çu nãi :- Kh«ng sai!Tèng Quy c­êi nh¹t, nãi :- Chuyªn mµ t¹i h¹ ®∙ kh«ng biÕt th× nhÊt ®Þnh bän chóng còng kh«ng thÓ biÕt.Lam y ®¹i h¸n phÊt tay, nãi :- Tr×nh huynh hay ®­a h¾n ®i råi lÇn l­ît ®­a V­¬ng Hîp, V­¬ng B∙o vµo nhÐ.Tr×nh Tö Väng ra lÖnh cho thuéc h¹ mang Tèng Quy ®i vµ mét l¸t sau th× bän chóng®∙ ®­a V­¬ng Hîp ®Õn.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-60-Lam y ®¹i h¸n thÊy V­¬ng Häp mÆt trßn mµy rËm, t­íng m¹o hung h∙n th× lËp tøctrÇm s¾c diÖn, hái :- Ng­¬i lµ V­¬ng Hîp?V­¬ng Hîp quÐt môc quang nh×n lam y ®¹i h¸n vµ bän Ph­¬ng Thiªn Thµnh råi l¹nhlïng nãi :- Kh«ng sai!Lam y ®¹i h¸n nãi :- Tèng Quy ®∙ nãi râ néi t×nh, ta hy väng lµ ng­¬i còng tr¶ lêi ®Çy ®ñ nh÷ng c©u háicña ta.V­¬ng Hîp hái l¹i :- Néi t×nh chuyÖn g×?Lam y ®¹i h¸n nãi :- ChuyÖn Tèng SÜ NghÜa va KiÕm M«n Ngò Quû tËp héi t¹i Gia §Þnh.V­¬ng Hîp nãi :- Lo¹i chuyÖn ®¹i sù thÕ nµy th× V­¬ng mç kh«ng cã t­ c¸ch tham dù råi.Lam y ®¹i h¸n nãi :- Tèng Quy ®∙ nãi s¬ l­îc råi, nÕu ng­¬i cè t×nh che ®Ëy lµ tù chuèc lÊy ®au khæ th«i.V­¬ng Hîp b¸n tÝn b¸n nghi hái l¹i :- C«ng tö cña t¹i h¹ ®∙ nãi nh÷ng g×?Lam y ®¹i h¸n nãi :- H¾n nãi KiÕm M«n Ngò Quû tËp héi ë Gia §Þnh lµ muèn c­íp mét b¸u vËt.V­¬ng Hîp c­êi ha h¶ råi hái tiÕp :- B¸u vËt g×?Lam y ®¹i h¸n nãi :- §iÒu ®ã th× h¾n ch­a nãi râ.V­¬ng Hîp c­êi nh¹t, nãi :- Kha khen cho thuËt lõa dèi, nh­ng V­¬ng mç kh«ng dÔ bÞ lõa ®©u.Th¹ch TuÊn ®øng bËt lªn qu¸t hái :- VËy lµ ng­¬i muèn nÕm mïi ®au khæ ph¶i kh«ng? Ng­¬i ®∙ th­ëng thøc mïi vÞhµnh huyÕt héi tËp ch­a?V­¬ng Hîp biÕn s¾c, h¾n véi kªu lªn :- T¹i h¹ cßn nhí Ph­¬ng NhÞ HiÖp ®∙ høa víi §«ng ngò gia lµ kh«ng h¹i bän t¹i h¹mµ.Th¹ch TuÊn nãi :- §iÒu ®ã cßn ph¶i xem th¸i ®é cña c¸c ng­¬i, c¸c ng­¬i ph¶i hîp t¸c víi bän ta míi®­îc!
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-61-Nh÷ng thí thÞt trªn khu«n mÆt tæ ong cña V­¬ng Hîp rung lªn bÇn bËt, qu¶ nhiªntrong lßng h¾n ®ang v« cïng kinh ®éng.Th¹ch TuÊn chËm r∙i nãi tiÕp :- Ta kh«ng tin ng­¬i cã m×nh ®ång da s¾t.Lêi võa døt th× h÷u thñ còng tõ tõ ®Èy vµo gi÷a ngùc V­¬ng Hîp.Ph­¬ng Thiªn Thµnh véi kªu lªn :- Tam ®Ö, dõng tay.Th¹ch TuÊn dõng tay vµ hái :- NhÞ ca cã ®iÒu g× chØ gi¸o ch¨ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Chóng ta kh«ng thÓ thÊt tÝn, bÊt luËn Ngò Quû ®Õn ®©y víi dông ý nh­ thÕ nµo th×chóng ta còng ®∙ cã ­íc hÑn víi bän chóng. NÕu bän chóng muèn t¸c oai t¸c qu¸i th× tr­íctiªn ph¶i ®èi phã víi chóng ta. Lì nh­ chóng ta b¹i d­íi tay Ngò Quû th× dï bän chónglµm g× chóng ta còng kh«ng thÓ ng¨n c¶n, nÕu Ngò Quû b¹i d­íi tay chóng ta th× dï bänchóng muèn lµm g× còng kh«ng thÓ thùc hiÖn.Lam y ®¹i h¸n trÇm ng©m håi l©u råi nãi :- §­îc råi, ®­a h¾n ra ngoµi di!Thuéc h¹ cña Tr×nh Tö Väng lËp tøc gi¶i V­¬ng Hîp ra ngoµi.Th¹ch TuÊn nh×n qua Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ hái :- Thø nhÊt lµ ch­a ch¾c h¾n biÕt néi t×nh, thø hai lµ tiÓu huynh ®∙ høa víi §ængPh­¬ng, kh«ng lµm h¹i bän chóng.L∙o dÞch môc quang nh×n qua lam y ®¹i h¸n vµ nãi tiÕp :- §¹i ca, tÝnh c¸ch cña Ngò Quû nh­ thÕ nµo?Lam y ®¹i h¸n nãi :- Lßng d¹ th©m ®éc, thñ ®o¹n tµn nhÉn!Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- TrËn chiÕn nµy chóng ta chÊn ®éng giang hå, giÕt ®­îc bän chóng chÝnh lµ trõ ho¹cho vâ l©m.Lam y ®¹i h¸n chËm r∙i nãi :- Xin Tr×nh huynh ph¸i vµi nh©n thñ tinh minh theo dâi ®éng tÞnh cña chiÕc thuyÒnHoa, nÕu KiÕm M«n Ngò Quû vµ Tèng SÜ NghÜa ®Õn th× nhÊt ®Þnh bän chóng sÏ héi häpvíi §æng Ph­¬ng tr­íc.Tr×nh Tö Väng nãi :- ChuyÖn nµy t¹i h¹ ®∙ ph¸i thuéc h¹ ®i råi.Lam y ®¹i h¸n mØm c­êi, nãi :- Tèt l¾m.L∙o nh×n qua Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ nãi tiÕp :
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-62-- NhÞ ®Ö, chóng ta nªn xem qua h×nh thÕ cña Tr×nh gia trang vµ t×m n¬i bè trÝ cungthñ, KiÕm M«n Ngò Quû ®∙ quen ¸m kÝch nªn kh«ng thÓ khinh suÊt.O0o
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-63-Håi thø baNgò Quû ¸m kÝchR×nh Tö Väng ®i tr­íc dÉn ®­êng, sau khi d¹o mét vßng quanh Tr×nh gia trangth× l∙o nãi:- TrÞnh ®¹i hiÖp th«ng th¹o huyÒn c¬, viÖc bè trÝ nh­ thÕ nµo xin ®¹i hiÖpchØ gi¸o cho.Lam y ®¹i h¸n hái:- Trong trang viÖn cã n¬i nµo bÝ mËt kh¶ dÜ tµng th©n kh«ng?Tr×nh Tö Väng nãi:- Trong hËu viÖn cßn cã mét bÝ thÊt, t¹i h¹ ®∙ dän s¹ch sÏ, Ph­¬ng phu nh©n vµ c«ngtö ®ang nghØ ng¬i ë ®ã.Lam y ®¹i h¸n nãi:- §­îc, thñ ®o¹n cña Ngñ Quû rÊt ¸c ®éc, chóng ta kh«ng thÓ kh«ng phßng, tèt nhÊtlµ Tr×nh phu nh©n vµ lÖnh tiÓu th­ còng nªn vµo ®ã, tËp trung l¹i mét n¬i th× khi cÇn thiÕtsÏ dÔ b¶o vÖ h¬n.Tr×nh Tö Väng nãi:- Tai h¹ cung kÝnh bÊt nh­ tu©n mÖnh.Lam y ®¹i h¸n nãi tiÕp:- Hai m­¬i cung thñ nªn bè trÝ tr­íc s¶nh ®­êng, nÕu bän chóng gië thñ ®o¹n ¸m kÝchth× chóng ta sÏ quyÕt ®Êu víi chóng t¹i thao tr­êng luyÖn vâ.Tr×nh Tö Väng nãi:- Mäi viÖc xin tu©n theo sù ®iÒu ®éng cña TrÞnh ®¹i hiÖp.Lam y ®¹i h¸n cã trÝ nhí rÊt tèt, sau khi xem qua mét l­ît th× l∙o ®∙ th«ng thuéc h×nhthÕ cña Tr×nh gia trang. L∙o dïng mét cµnh c©y võa vÏ xuèng ®Êt võa thuyÕt minh c¸c vÞ trÝcÇn mai phôc cho Tr×nh Tö Väng nghe.Nghe xong th× Tr×nh Tö Väng ®øng lªn nãi:- T¹i h¹ lËp tøc ®i an bµi nh©n thñ ®©y. Mêi ba vÞ ®¹i hiÖp vµo ®¹i s¶nh nghØ ng¬i tÞnhd­ìng mét l¸t.Nãi ®o¹n l∙o c¸o biÖt råi ®i ®iÒu ®éng nh©n thñ theo sù chØ dÉn cña lam y ®¹i h¸n mµmai phôc.Thêi gian lÆng lÏ tr«i qua.Vµo lóc ®óng ngä, Trung Ch©u Tam HiÖp vµ Tr×nh Tö Väng ®ang ngåi trong ®¹i s¶nhuèng trµ ®µm ®¹o th× Kho¸i Tho¸i Tr­¬ng Tam véi vµng ch¹y vµo.Tr×nh Tö Väng trÇm giäng hái:- Cã tin tøc g× ch­a?Tr­¬ng Tam lau må h«i tr¸n vµ nãi:T
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-64-- ChiÕc thuyÒn Hoa ®∙ cÆp vµo bê, mét m×nh Ngò Quû §æng Ph­¬ng lªn bê, kh«ngbiÕt h¾n cã ý ®å g×?Tr×nh Tö Väng hái:- T¹i sao kh«ng ph¸i ng­êi b¸m theo h¾n?Tr­¬ng Tam nãi:- Thuéc h¹ ph¸i ng­êi theo dâi th× thÊy h¾n vµo mét töu lÇu, nh­ng sau ®ã khi thuéch¹ lªn töu lÇu th× kh«ng thÊy tung tÝch cña §æng Ph­¬ng ®©u c¶.Tr×nh Tö Väng c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi:- ThËt lµ ®å v« dông!Lam y ®¹i h¸n mØm c­êi tiÕp lêi:- Sau khi ng­¬i lªn töu lÇu th× cã thÊy nh©n vËt nµo kh¶ nghi kh«ng?Tr­¬ng Tam nãi:- Ngoµi mét l∙o r©u tãc b¹c ph¬, th©n h×nh gÇy cßm nh­ng s¾c diÖn hång hµo ra th×kh«ng cßn ai kh¸c.Lam y ®¹i h¸n gËt ®Çu, nãi:- Ng­¬i mau ®i th«ng b¸o cho c¸c huynh ®Ö theo dâi ë c¸c yÕu ®¹o ph¶i gi¶i t¸n vµquay vÒ ngay, Ngò Quû ®∙ ®Õn Gia §Þnh råi.Tr­¬ng Tam ngÈn ng­êi mét l¸t råi cói m×nh lui b­íc.Tr×nh Tö Väng khÏ hái:- Bän chóng ®Õn cã minh b¹ch hay kh«ng?Lam y ®¹i h¸n nãi:- Xem t×nh thÕ nµy th× rÊt cã kh¶ n¨ng bän chóng sÏ ®­a thiÕp cÇu kiÕn, xin Tr×nhhuynh b¸o thuéc h¹ chuÈn bÞ cho hai m©m r­îu.Tr×nh Tö Väng nãi:- ViÖc nµy còng ®∙ chuÈn bÞ xong.Lam y ®¹i h¸n nãi:- TruyÒn lÖnh cho thuéc h¹ canh ngoµi cæng trang viÖn h∙y cëi bá binh khÝ vµ chØ giÊuchuû thñ trong ng­êi, bªn ngoµi mÆc tr­êng bµo.Tr×nh Tö Väng khÏ gËt ®Çu råi gäi thuéc h¹ dÆn dß.Lam y ®¹i h¸n nãi tiÕp:- NÕu bän chóng ®­a thiÕp cÇu kiÕn th× trªn ph­¬ng diÖn khi ®ã, chóng ta kh«ng thÓ®¸nh lÐn bän chóng.Vua nãi ®Õn ®©y th× chît thÊy mét ®¹i h¸n véi vµng ch¹y vµo, hai tay d©ng tÊm thiÕpvµ nãi.- KiÕm M«n Ngò Quû va Tèng b∙o chñ cÇu kiÕn Tr×nh trang chñ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nghÜ thÇm:- Qu¶ nhiªn lµ ®Õn rÊt nhanh!
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-65-Tr×nh Tö Väng khÏ hái:- TrÞnh ®¹i hiÖp, chóng ta nªn lµm thÕ nµo?Lam y ®¹i h¸n nãi:- XuÊt m«n nghªnh tiÕp.Tr×nh Tö Väng quay nãi víi thuéc h¹:- L∙o phu ®Ých th©n nghªnh kh¸ch, ng­¬i ®i tr­íc më cæng vµ mêi bän hä vµo.§¹i h¸n "d¹" mét tiÕng råi véi vµng ch¹y ra ngoµi.Lam y ®¹i h¸n nãi:- Tr×nh huynh lµ chñ nh©n nªn mäi viÖc ®Òu do Tr×nh huynh chñ tr×, bän t¹i h¹ sÏ ëbªn c¹nh t­¬ng trî. Nµo, chóng ta còng nªn ®i th«i!Nãi ®o¹n, Tr×nh Tö Väng ®i tr­íc dÉn ®­êng, Trung Ch©u Tam HiÖp theo sau, quÇnhïng ®ång xua m«n nghªnh kh¸ch, cæng trang viÖn võa më th× thÊy mét ng­êi ®i ®Çu toµnth©n mÆc b¹ch y, hai hµng ch©n mµy ch÷ b¸t, mÆt dµi nh­ mÆt ngùa vµ tr¾ng b¹ch kh«ngmét chót huyÕt s¾c. Th©n h×nh võa cao võa èm, qu¶ nhiªn tr«ng rÊt gièng mét ®iÕu kh¸ch.Lam y ®¹i h¸n trÇm giäng nãi:- Ng­¬i ®i ®Çu chÝnh lµ l∙o ®¹i cña Ngò Quû- B¹ch Y §iÕu Kh¸ch Thµnh HuyÒnTh«ng.Theo sau Thµnh HuyÒn Th«ng lµ mét nh©n vËt kh«i ng« tuÊn tó, t­íng m¹o oaiphong, mµy rËm m¾t to, thÇn th¸i nghiªm nghÞ. Ngoµi ra cßn cã c¶ Ngò Quû §ængPh­¬ng.Tr×nh Tö Väng b­íc lªn tr­íc cung thñ hµnh lÔ vµ nãi:- Gia §Þnh - Tr×nh Tö Väng xin chµo ch­ vÞ.B¹ch Y §iÕu Kh¸ch Thµnh HuyÒn Th«ng nh×n Tr×nh Tö Väng mét lóc l©u råi hoµn lÔ,nãi:- Nghe ®¹i danh ®∙ l©u, h«m nay míi ®­îc h¹nh ngé.Tr×nh Tö Väng th¶n nhiªn mØm c­êi, nãi:- Kh«ng d¸m, kh«ng d¸m, ®­îc ®¹i gia cña ch­ vÞ quang l©m lµ vinh h¹nh cho tÖtrang l¾m råi, trong néi s¶nh ®∙ bµy s½n tiÖc r­îu, xin mêi ch­ vÞ cïng vµo uèng vµi chÐntÈy trÇn.Thµnh HuyÒn Th«ng ch¼ng ®Ó ý ®Õn lêi nãi cña Tr×nh Tö Väng, l∙o cÊt b­íc tiÕn vÒphÝa lam y ®¹i h¸n vµ nãi:- §¹i C­¬ng huynh, ®∙ l©u kh«ng gÆp!TrÞnh §¹i C­¬ng mØm c­êi, nãi:- Kh«ng ngê chóng ta l¹i héi ngé ë ®Þa diÖn Gia §Þnh nµy.Thµnh HuyÒn Th«ng nãi:- TrÞnh huynh ®∙ cho gäi th× tiÓu ®Ö ®©u d¸m kh«ng ®Õn!TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-66-- Chñ nh©n ë ®©y lµ Tr×nh huynh ®∙ chuÈn bÞ tiÖc r­îu, vËy chóng ta vµo trong s¶nh®­êng ngåi nãi chuyÖn nhÐ!Thµnh HuyÒn Th«ng ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét tr¸ng råi nãi:- Kh«ng ngê TrÞnh huynh l¹i kÕt giao b»ng h÷u víi Tr×nh Tö Väng - Mét kÎ cã m¸umÆt ë ph­êng chî bóa .Tr×nh Tö Väng khÏ h¾ng giäng tiÕng råi nhÉn nhôc, kh«ng nãi g×.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- NÕu nãi Tr×nh huynh lµ ph­êng chî bóa th× vÞ nµo trong chóng ta cã thÓ gäi lµ xuÊtth©n tõ chèn thanh cao?Thµnh HuyÒn Th«ng c­êi ha h¶ råi nãi:- Kh«ng ngê TrÞnh huynh vµ Tr×nh trang chñ giao t×nh th©m hËu nh­ thÕ, xem ra t¹ih¹ ®∙ lì lêi råi.Chît nghe ®¹i h¸n ®øng sau Thµnh HuyÒn Th«ng lªn tiÕng:- VÞ nµo lµ Ph­¬ng NhÞ HiÖp?Ph­¬ng Thiªn Thµnh liÒn b­íc ra ®¸p :- ChÝnh lµ t¹i h¹, cã lÏ c¸c h¹ lµ Kim Th­¬ng - Tèng b∙o chñ?§¹i h¸n nãi:- Tèng SÜ NghÜa chØ lµ mét kÎ v« danh tiÓu tèt, ®©u ®¸ng ®Ó Ph­¬ng NhÞ HiÖp quant©m.Ph­¬ng Thiªn Thµnh c­êi ha h¶ råi nãi:- Tèng b∙o chñ tù h¹ m×nh nh­ thÕ lµ qu¸ khiªm nh­êng råi.Tèng SÜ NghÜa chît biÕn s¾c, nãi:- Xó tö n»m trong tay Ph­¬ng NhÞ HiÖp, ch¾c lµ ®∙ nÕm kh«ng Ýt ®au khæ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- LÖnh lang kh«ng bÞ tæn h¹i mét sîi l«ng, xin Tèng b∙o chñ h∙y yªn t©m.Tèng SÜ NghÜa hãi:- HiÖn xó tö ®ang ë ®©u?Ph­¬ng Thiªn Thµnh th¶n nhiªn ®¸p :- §ang ë trong Tr×nh gia trang nµy.Tèng SÜ NghÜa l¹i hái:- Cã thÓ cho xó tö gÆp t¹i h¹ ch¨ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi, nãi:- ChuyÖn nµy.... T¹i h¹ kh«ng thÓ tù ®Þnh ®o¹t, xin Tèng b∙o chñ hái chñ nh©n n¬inµy.Tèng SÜ NghÜa l¹nh lïng quÐt môc quang nh×n qua Tr×nh Tö Väng råi hái:- Tr×nh trang chñ, xó tö kh«ng tæn h¹i nh­ lêi Ph­¬ng NhÞ HiÖp nãi chø?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-67-Tr×nh Tö Väng gËt ®Çu, nãi:- §­¬ng nhiªn, Tèng b∙o chñ kh«ng cÇn khÈn tr­¬ng, lÖnh lang ®ang ë chç Tr×nh mç,sèng th× c¸c h¹ gÆp ng­êi, chÕt th× c¸c h¹ còng sÏ thÊy thi thÓ. Cßn Tr×nh mç ®èi ®∙i lÖnhlang nh­ thÕ nµo th× sau khi hái lÖnh lang sÏ nãi râ cho c¸c h¹ biÕt.Tèng SÜ NghÜa chît biÕn s¾c, l∙o l¹nh lïng nãi:- NÕu xó tö cã chót hao tæn nµo th× Tr×nh trang chñ ph¶i båi th­êng ®Êy!Nãi ®o¹n l∙o quay sang nh¸y m¾t víi Thµnh HuyÒn Th«ng råi c¶ bän cÊt b­íc vµo ®¹is¶nh.Trong s¶nh ®­êng ®∙ bµy biÖn s½n hai bµn r­îu thÞt, KiÕm M«n Ngò Quû vµ Tèng SÜNghÜa ngåi mét bµn, Trung Ch©u Tam HiÖp vµ Tr×nh Tö Väng ngåi mét bµn.Sau khi mäi ng­êi an to¹ th× Thµnh HuyÒn Th«ng nh×n qua bµn r­îu tr­íc mÆt råinãi:- Tr×nh huynh, x­a nay trªn giang hå KiÕm M«n Ngò Quû vµ quý huynh ®Ö lu«n ®èixö hoµ b×nh víi nhau, kh«ng ngê chØ v× mét Tr×nh Tö Väng - Danh bÊt truyÒn trªn gianghå mµ TrÞnh huynh l¹i ®èi ®Þch víi n¨m huynh ®Ö bän t¹i h¹.TrÞnh §¹i C­¬ng c­êi ha h¶ råi nãi:- X­a nay Trung Ch©u Tam HiÖp cã ph¹m vµo ®Þa bµn cña KiÕm M«n Ngò Quû trªngiang hå kh«ng?Thµnh HuyÒn Th«ng th¶n nhiªn nãi- Kh«ng hÒ.TrÞnh §¹i C­¬ng tiÕp lêi:- Nh­ vËy cã nghÜa lµ chóng ta n­íc s«ng kh«ng ph¹m n­íc giÕng?Thµnh HuyÒn Th«ng nãi:- §óng vËy, nh­ng Thµnh mç nghÜ kh«ng th«ng lµ t¹i sao lÇn nµy quý huynh ®Ö l¹i ®ìl­ng cho Tr×nh Tö Väng?TrÞnh §¹i C­¬ng mØm c­êi, nãi:- Muèn buéc thªm téi th× kh«ng thiÕu g× téi, nÕu gäi sù quen biÕt gi÷a TrÞnh mç vµTr×nh huynh ®©y lµ sù ®ì l­ng th× t¹i h¹ ph¶i hái ng­îc l¹i mét c©u, t¹i sao quý huynh ®Öph¶i ®ì l­ng cho Tèng b∙o chñ?Thµnh HuyÒn Th«ng c­êi nh¹t, nãi:- §iÒu ®ã kh«ng gièng nhau, Tèng huynh vµ n¨m huynh ®Ö bän t¹i h¹ ®∙ giao t×nhnhiÒu n¨m, t×nh nh­ cèt nhôc t­¬ng th©n.TrÞnh §¹i C­¬ng c­êi ha h¶, råi nãi:- Trung Ch©u Tam HiÖp bän t¹i h¹ vµ Tr×nh trang chñ còng ®∙ qua l¹i l©u n¨m, nghÜa®ång sinh céng tö.Ph­¬ng Thiªn Thµnh khÏ h¾n giäng råi nãi:- ViÖc g× còng cã c¨n nguyªn, chuyÖn nµy vèn kh«ng liªn quan g× ®Õn n¨m huynh ®ÖKiÕm M«n c¸c vÞ vµ Tr×nh trang chñ.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-68-Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp:- NÕu nãi râ h¬n th× ®¹i ca vµ tam ®Ö cña t¹i h¹ còng kh«ng liªn quan, ®©y chØ lµchuyÖn gi÷a t¹i h¹ vµ Tèng b∙o chñ mµ th«i.Tèng SÜ NghÜa nãi:- X­a nay t¹i h¹ vµ Ph­¬ng NhÞ HiÖp vèn n­íc s«ng kh«ng phËn n­íc giÕng, vËy t¹isao Ph­¬ng NhÞ HiÖp l¹i b¾t gi÷ xó tö?Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi, nãi:- Tèng b∙o chñ nãi ch¬i ®©y ch¨ng, lÏ nµo Tèng b∙o chñ kh«ng biÕt mét tý g× vÒchuyÖn quý lÖnh lang vµ hai vÞ tuú tïng ®¶ th­¬ng xó tö?Chît nghe Thµnh HuyÒn Th«ng xen vµo:- Ph­¬ng NhÞ HiÖp cã thÓ nghe t¹i h¹ nãi mét c©u kh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh b×nh th¶n nãi:- Xin nghe cao luËn!Thµnh HuyÒn Th«ng nãi:- Xung ®ét cña bän tiÓu bèi ch­a hiÓu chuyÖn th× kh«ng thÓ gäi lµ thï hËn g×, bÊt luËnlµ lçi ë bªn nµo th× thiÕt nghÜ còng ch¼ng nªn truy cøu. Ph­¬ng NhÞ HiÖp vµ Tèng b∙o chñ®Òu lµ nh©n vËt anh hïng nªn thiÕt nghÜ kh«ng cÇn c©u nÖ th¸i qu¸, t¹i h¹ cho r»ng viÖc nay®∙ qua råi th× mäi ng­êi nªn n©ng chÐn uèng víi nhau vµ nãi nh÷ng chuyÖn vui ®Ó tõ naycã thªm mét vÞ b»ng h÷u. Nh­ vËy ch¼ng ph¶i lµ tèt h¬n sao?Tèng SÜ NghÜa ph¸ lªn c­êi ha h¶ råi n©ng chÐn, nãi:- Thµnh huynh nãi kh«ng sai, v× hai tiÓu tö th× lµm sao hai nhµ cã thÓ xung ®ét víinhau ®­îc? T¹i h¹ xin kÝnh Ph­¬ng NhÞ HiÖp mét chÐn vËy.Trong tr­êng hîp nµy Ph­¬ng Thiªn Thµnh muèn tõ chèi còng kh«ng ®­îc, l∙o ®µnhn©ng chÐn vµ nãi:- §a t¹ Tèng b∙o chñ.Nãi ®o¹n hai ng­¬i cïng ngöa cæ uèng c¹n hai chÐn r­îu.Tèng SÜ NghÜa mØm c­êi, nãi:- Ph­¬ng NhÞ HiÖp, chuyÖn xó tö vµ lÖnh lang xem nh­ hoµ gi¶i t¹i ®©y, tõ nay vÒ sauchóng ta kh«ng nªn nh¾c ®Õn n÷a. T¹i h¹ cã s­u tÇm mét Ýt mü töu, khi nµo cã dÞp xin mêiPh­¬ng NhÞ HiÖp ghÐ qua tÖ b∙o ®Ó cïng t¹i h¹ th­ëng thøc.Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi, nãi:- Ngµy sau cã c¬ héi th× t¹i h¹ nhÊt ®Þnh sÏ ®Õn quý b∙o b¸i pháng.Tèng SÜ NghÜa nãi:- B¸i pháng th× kh«ng d¸m, nh­ng nÕu ®­îc quang l©m hµn x¸ th× ®ã lµ vinh h¹nh cñat¹i h¹.TrÞnh §¹i C­¬ng quay sang nãi víi Tr×nh Tö Väng:- Tr×nh huynh, TrÞnh mç cã mét thØnh cÇu, ch¼ng hay Tr×nh huynh cã s½n lßng chÊpthuËn kh«ng?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-69-TrÞnh §¹i C­¬ng cã ý më miÖng gäi Tr×nh huynh lµ ®Ó bµy tá sù th©n thiÖn ®ång thêicòng cã ý ®Ò cao th©n phËn Tr×nh Tö Väng.Tr×nh Tö Väng nãi:- Cã chuyÖn g×, xin TrÞnh huynh cø chØ gi¸o.TrÞnh §¹i C­¬ng hái:- Tèng c«ng tö hiÖn ®ang ë chç quý phñ ph¶i kh«ng?Tr×nh Tö Väng gËt ®Çu, ®¸p :- §óng vËy.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- HiÖn Tèng b∙o chñ ®∙ ®¹i gi¸ quang l©m, ®ñ thÊy Tèng b∙o chñ rÊt xem träng Tr×nhhuynh, t¹i h¹ muèn nhê Tr×nh huynh ®Ö cho phô tö Tèng b∙o chñ gÆp mÆt nhau.Tr×nh Tö Väng nãi:- Tr×nh huynh nãi chÝ ph¶i.L∙o quay ra ngoµi s¶nh vµ lín tiÕng nãi tiÕp:- Mêi Tèng c«ng tö vµo!Mét l¸t sau Tèng c«ng tö ®∙ ®­îc ®­a vµo ®¹i s¶nh, võa thÊy Tèng SÜ NghÜa th× h¾nvéi vµng sôp b¸i l¹y vµ nãi:- Hµi nhi tham kiÕn phô th©n!Tèng SÜ NghÜa trÇm s¾c diÖn vµ l¹nh lïng nãi:- ThËt lµ ®å v« dông!Thµnh HuyÒn Th«ng mØm c­êi, nãi:- Hµi nhi ®∙ chÞu nhiÒu thiÖt thßi, Tèng huynh lµ phô th©n lÏ nµo l¹i cßn tr¸ch ph¹th¾n, v¶ l¹i h¾n chõng ®ã tuæi th× lµm sao cã thÓ lµ ®Þch thñ cña Ph­¬ng NhÞ HiÖp.Tèng SÜ NghÜa nãi:- NÕu kh«ng cã nghÜa phô cña ng­¬i cÇu xin th× h«m nay vi phô ta ®∙ gi¸o huÊn chong­¬i mét trËn råi, cßn kh«ng mau b¸i t¹ nghÜa phô cña ng­¬i!Tèng Quy véi b¸i Thµnh HuyÒn Th«ng vµ nãi:- §a t¹ nghÜa phô.Thµnh HuyÒn Th«ng mØm c­êi, nãi:- Hµi tö, mau ®øng lªn vµ ngåi vµo bµn ¨n uèng chót g× ®i.Tèng Quy ®øng lªn vµ b­íc l¹i ngåi c¹nh Thµnh HuyÒn Th«ng.Tr×nh Tö Väng khÏ h¾ng giäng vµ nãi:- Thµnh huynh, Tr×nh mç cã mét chuyÖn kh«ng râ nªn muèn thØnh gi¸o Thµnh huynh.Thµnh HuyÒn Th«ng trÇm s¾c diÖn l¹nh lïng hái l¹i:- ChuyÖn g×?Tr×nh Tö Väng nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-70-- Uy danh cña Kiªm M«n Ngò NghÜa ®­îc t¹i h¹ ng­ìng mé ®∙ l©u.Thµnh HuyÒn Th«ng l¹nh lïng tiÕp lêi:- Tr×nh trang chñ kh«ng cÇn kh¸ch khÝ, trªn giang hå ®Òu gäi bän t¹i h¹ lµ KiÕm M«nNgò Quû.Tr×nh Tö Väng th¶n nhiªn nãi tiÕp:- Ngò NghÜa hay Ngò Quû còng ®­îc, nh­ng x­a nay n¨m vÞ th­êng ®¬n th©n ®éc m∙hµnh tÈu giang hå...Thµnh HuyÒn Th«ng nãi:- Kh«ng sai, vËy th× sao?Tr×nh Tö Väng nãi:- §«i khi n¨m vÞ còng tù hái l¹i víi nhau, nh­ng khi ®ã tÊt ph¶i cã ®¹i sù kinh thiªn®éng ®Þa.- Xem ra Tr×nh trang chñ kh¸ am t­êng vÒ t×nh h×nh cña n¨m huynh ®Ö bän t¹i h¹ ®©y.- Uy danh cña n¨m vÞ chÊn ®éng tø h¶i, thiªn h¹ cã ai lµ kh«ng biÕt.- Cã chuyÖn g× xin Tr×nh trang chñ cø nãi th¼ng ra ®i! Kh«ng cÇn ph¶i óp óp më mëlµm mÊt khÝ ®é ®¹i tr­îng phu.- Gia §Þnh lµ mét tiÓu thµnh, may nhê b»ng h÷u giang hå th­¬ng yªu n©ng ®ì nªnban cho Tr×nh mç mét chç lËp th©n. Nh­ng nghe vÞ §æng huynh nãi hiÖn nay c¸c vÞ ®∙chän Gia §Þnh ®Ó tËp héi, nh­ vËy tÊt ph¶i cã ®¹i sù kinh thiªn ®éng ®Þa?Thµnh HuyÒn Th«ng c­êi nh¹t hái:- Tr×nh trang chñ lµ mÖnh quan triÒu ®×nh ch¨ng?Tr×nh Tö Väng l¾c ®Çu, nãi:- T¹i h¹ kh«ng d¸m.Thµnh HuyÒn Th«ng nãi tiÕp:- Tr×nh trang chñ vµ huynh ®Ö t¹i h¹ ®Òu nh­ nhau, ch¼ng qua lµ mét giíi th¶o d©n,ch¼ng hay v× cí g× mµ Tr×nh huynh tra vÊn chuyÖn cña huynh ®Ö t¹i h¹? H¬n n÷a, ch©n trêigãc bÓ kh«ng n¬i nµo lµ KiÕm M«n Ngò Quû kh«ng thÓ ®Õn, víi th©n phËn cña Tr×nh trangchñ mµ muèn can thiÖp vµo chuyÖn cña huynh ®Ö t¹i h¹ th× kh«ng tr¸nh khái chuyÖn ch¼ngbiÕt tù l­îng søc råi ®Êy.Tr×nh Tö Väng b×nh th¶n nãi:- Can thiÖp th× kh«ng d¸m, ch¼ng qua lµ t¹i h¹ kh«ng muèn tr«ng thÊy m¸u ch¶y nh­s«ng, th©y ph¬i nh­ nói ë cè h­¬ng th«i.Thµnh HuyÒn Th«ng ph¸ lªn c­êi mét trµng råi nãi:- Tr×nh Tö Väng! NÕu KiÕm M«n Ngò Quû muèn ®éng ch©n ®éng tay trªn ®Þa diÖnGia §Þnh th× c¸c h¹ cã thÓ lµm g× ®­îc nµo? Nh÷ng lêi cña c¸c h¹ lµ tù ®Ò cao m×nh qu¸®Êy!Tr×nh Tö Väng ChËm r∙i nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-71-- Qu¶ thËt lµ Tr×nh mç kh«ng d¸m cã tham väng tù ®Ò cao m×nh, nh­ng trong vâ l©ml¹i cã ng­êi ®øng ra chñ tr× c«ng ®¹o.Thµnh HuyÒn Th«ng ng­íc nh×n råi hái:- Lµ ai?Tr×nh Tö Väng th¶n nhiªn nãi:- Xa th× kh«ng nãi, nh­ng tr­íc mÆt n¨m vÞ ®∙ cã ba vÞ ®¹i hiÖp lµ nh©n vËt ®¹i nghÜatrõ b¹o yªn d©n.Thµnh HuyÒn Th«ng hái l¹i:- C¸c h¹ ®Þnh chØ Trung Ch©u Tam HiÖp ch¨ng?Tr×nh Tö Väng nãi:- Kh«ng sai, sù nghiÖp b×nh sinh cña Trung Ch©u Tam HiÖp lµ trõ gian diÖt ¸c, tiªu trõlôc l©m th¶o khÊu, bän tµ ma nghe danh lµ khiÕp ®ëm tËn mÆt, ®iÒu ®ã cã lÏ n¨m vÞ ®∙ sím®­îc nghe.Thµnh HuyÒn Th«ng chau mµy, l¹nh lïng nãi:- Tr×nh trang chñ tù d¸t vµng lªn mÆt m×nh råi, b»ng vµo mét chót danh väng cña c¸ch¹ mµ còng ®ßi Trung Ch©u tam hiÖp liÒu m¹ng v× c¸c h¹ sao?TrÞnh §¹i C­¬ng mØm c­êi, tiÕp lêi:- X­a nay Trung Ch©u Tam HiÖp kh«ng hÒ liÒu m¹ng v× ai c¶ vµ còng kh«ng thÓ chÞu®Ó thiªn h¹ dïng x¶o ng«n lõa g¹t, bän t¹i h¹ hµnh sù chØ cÇn cho t©m ®­îc an, thµnh b¹ikh«ng lµ vÊn ®Ò.Thµnh HuyÒn Th«ng c­êi nh¹t, nãi:- Nh÷ng lêi ®èi tho¹i cña t¹i h¹ vµ Tr×nh trang chñ ®∙ ®­îc Tr×nh huynh nghe c¶ råichø?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- T¹i h¹ ®Òu ®∙ nghe râ.Thµnh HuyÒn Th«ng trÇm ng©m håi l©u råi míi nãi:- Ch¼ng hay viÖc huynh ®Ö t¹i h¹ tËp héi t¹i Gia §Þnh cã can hÖ g× ®Õn Tr×nh trangchñ? Xin hái Tr×nh huynh cã cao kiÕn g× vÒ viÖc Tr×nh trang chñ xen ngang vµo chuyÖncña huynh ®Ö t¹i h¹?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- ý cña t¹i h¹ lµ song ph­¬ng nªn nh­îng bé mét b­íc, kh«ng nªn g©y n¸o ®éng ë n¬inµy.Thµnh HuyÒn Th«ng nãi:- Sî r»ng viÖc nay rÊt khã l­ìng toµn, huynh ®Ö t¹i h¹ ®∙ chän Gia §Þnh th× kh«ng cãlý g× ph¶i thay ®æi, nÕu Tr×nh trang chñ cè t×nh chäc gËy b¸nh xe th× e r»ng song ph­¬ngph¶i dïng vò lùc ®Ó ph©n th¾ng b¹i th«i!Ngõng mét l¸t , l∙o nãi tiÕp:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-72-- Kh«ng giÊu g× TrÞnh huynh, dï Tr×nh Tö Väng vµ vâ l©m ®ång ®¹o ë Xuyªn Nam cãbao nhiªu cao thñ th× huynh ®Ö t¹i h¹ còng ch¼ng coi ra g×. Nh­ng huynh ®Ö t¹i h¹ chØmong Trung Ch©u Tam HiÖp c¸c vÞ kh«ng nªn ®Ó bÞ cuèn vµo vßng thÞ phi nµy. X­a nayThµnh HuyÒn Th«ng nµy ®èi víi b»ng h÷u lu«n th¼ng th¾n, cã mét c©u lµ nãi mét c©u, nÕuTr×nh huynh nÓ t×nh th× nªn sím rêi ®Þa diÖn Gia §Þnh. KiÕm M«n Ngò Quû vµ Tèng b∙ochñ sÏ ghi nhËn phÇn ©n t×nh ®ã, ngµy sau tÊt cã b¸o ®¸p .TrÞnh §¹i C­¬ng khÏ h¾ng giäng råi nãi:- NÕu Thµnh huynh chØ muèn ®Þa diÖn Gia §Þnh ®Ó tËp héi c¸c huynh ®Ö cña m×nh thit¹i h¹ hy väng r»ng Tr×nh huynh sÏ kh«ng d¸m can thiÖp, trõ phi...Thµnh HuyÒn Th«ng tiÕp lêi:- Dï huynh ®Ö t¹i h¹ cã m­u ®å g× th× Tr×nh Tö Väng còng kh«ng thÓ can thiÖp, ha h¶ha...trõ phi TrÞnh huynh ®ång ý ®ì l­ng cho Tr×nh Tö Väng.TrÞnh §¹i C­¬ng h¬i biÕn s¾c, l∙o chËm r∙i nãi:- Thµnh huynh nÆng lêi råi, trªn giang hå lu«n cã quy ®Þnh cña nã, còng gièng nh­®Þa bµn cña Ngò NghÜa c¸c vÞ th× kh«ng thÓ cho ng­êi kh¸c x©m ph¹m vËy.Thµnh HuyÒn Th«ng l¹nh lïng nãi:- Xem ra viÖc quý huynh ®Ö nhóng tay vµo chuyÖn nµy lµ kh«ng thÓ thay ®æi ph¶ikh«ng?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- NÕu Thµnh huynh chØ du s¬n ngo¹n thuû th× t¹i h¹ nghÜ lµ Tr×nh Tö Väng sÏ kh«ngd¸m can thiÖp, ng­îc l¹i cßn thiÕt tiÖc kho¶n ®∙i ch­ vÞ còng kh«ng chõng.Thµnh HuyÒn Th«ng c­êi nh¹t, nãi:- T¹i h¹ kh«ng hiÓu nguyªn nh©n v× sao mµ KiÕm M«n Ngò Quû nµy ch¼ng b»ngTr×nh Tö Väng trong m¾t Trung Ch©u Tam HiÖp?TrÞnh §¹i C­¬ng nghiªm tóc nãi:- Cã mét ®iÓm mµ sî r»ng Thµnh huynh ch­a nghÜ ®Õn ®ã th«i!- Xin ®­îc nghe cao luËn.- §ã lµ nghÜa khÝ vâ l©m.- Nãi vËy cã nghÜa lµ KiÕm M«n Ngò Quû lµ ®å tµ ¸c trong vâ l©m?- T¹i h¹ chØ theo viÖc mµ luËn viÖc, nh÷ng chuyÖn mµ quý huynh ®Ö ®∙ lµm trªn gianghå th× qu¶ thËt lµ khã b¶o cho thiªn h¹ kÝnh phôc.Thµnh HuyÒn Th«ng l¹i c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- Cã mét chuyÖn mµ sî r»ng TrÞnh huynh ®∙ ph¸n ®o¸n sai lÇm, ®ã lµ KiÕm M«n NgòQuû chØ kh«ng muèn ®éng thñ víi Trung Ch©u Tam HiÖp c¸c vÞ.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- §¹i hiÖp nÆng lêi råi, x­a nay chóng ta Ýt qua l¹i nªn kh«ng thÓ nãi bªn nµo sî bªnnµo, KiÕm M«n Ngò Quû kh«ng sî Trung Ch©u Tam HiÖp th× Trung Ch©u Tam HiÖp vÞ tÊt®∙ sî KiÕm M«n Ngò Quû.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-73-Thµnh HuyÒn Th«ng chît vç bµn ®øng lªn, l∙o quÐt môc quang nh×n qua ngò quû vµTèng SÜ NghÜa råi nãi:- Chóng ta ®i th«i!Nãi ®o¹n l∙o phãng b­íc ra khái ®¹i s¶nh .Tø quû vµ Tèng SÜ NghÜa véi vµng theo sau.Trung Ch©u Tam HiÖp vÉn ngåi yªn t¹i chç, bän hä kh«ng ng¨n c¶n vµ còng kh«ngtèng tiÔn.Sau khi ra khái ®¹i s¶nh th× bçng nhiªn Thµnh HuyÒn Th«ng quay l¹i vµ l¹nh lïngnãi:- Trung Ch©u Tam HiÖp cßn ë l¹i Gia §Þnh mÊy ngµy n÷a?TrÞnh §¹i C­¬ng th¶n nhiªn ®¸p :- Ngµy mai tr­íc khi mÆt trêi lÆn lµ bän t¹i h¹ nhÊt ®Þnh rêi khái n¬i nµy.Thµnh HuyÒn Th«ng nãi:- Bän t¹i h¹ còng kh«ng muèn lµm mÊt thêi gian cña quý huynh ®Ö, tr­íc canh ba®ªm nay bän t¹i h¹ sÏ ®Õn b¸i pháng.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- Bän t¹i h¹ kÝnh chê ®¹i gi¸.Ph­¬ng Thiªn Thµnh tiÕp lêi:- NÕu ch­ vÞ kh«ng tu©n thñ lêi høa th× ngµy mai khi rêi khái n¬i nµy, bän t¹i h¹ ®µnhmang theo Tèng c«ng tö ®i th«i.Tèng SÜ NghÜa c­êi nh¹t, nãi:- §ªm nay khi t¸i héi t¹i h¹ sÏ thØnh gi¸o Ph­¬ng NhÞ HiÖp.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- §­îc! T¹i h¹ còng muèn biÕt chiªu sè Kim Th­¬ng cña Tèng b∙o chñ ®Ó më réngkiÕn thøc.Thµnh HuyÒn Th«ng cung thñ nãi:- Tr×nh trang chñ, xin ®a t¹ thÞnh t×nh kho¶n ®∙i, xin c¸o biÖt t¹i ®©y vËy.Tr×nh Tö Väng còng cung thñ, nãi:- Ch­ vÞ di ®­êng b×nh an, TrÞnh mç kh«ng tiÔn.Thµnh HuyÒn Th«ng c­êi nh¹t, nãi:- §ªm nay khi t¸i héi, hy väng Tr×nh trang chñ còng gi÷ ®­îc th¸i ®é an nhiªn tù t¹inh­ vËy.Tr×nh Tö Väng nãi:- Tr×nh mç sÏ kh«ng cam t©m thóc thñ, cßn nh­ cã lÊy ®­îc tÝnh m¹ng cña Tr×nh mçhay kh«ng lµ tuú vµo thñ ®o¹n cña ch­ vÞ.Thµnh HuyÒn Th«ng quÐt môc quang nh×n qua Tèng Quy ®ang ngåi mét m×nh, l∙ochau mµy råi nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-74-- TiÓu tö ng­¬i sao cßn kh«ng ®i?Th× ra trong lóc tøc giËn Thµnh HuyÒn Th«ng ®ïng ®ïng bá ra khái ®¹i s¶nh mµ quªnc¶ Tèng Quy, khi nghe Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi th× l∙o míi sùc nhí l¹i.Nh­ng thÊy Tèng Quy vÉn ngåi nghiªm chØnh bªn bµn th× l∙o kh«ng nÐn ®­îc né khÝ,song v× kh«ng thÓ ph¸t t¸c nªn l∙o ®µnh g­îng c­êi, kú d­ tø quû vµ Tèng SÜ NghÜa còngkh«ng ngê Tèng Quy l¹i kh«ng muèn ®i theo nªn nhÊt thêi còng tá vÎ ng¹c nhiªn v« cïng.Tèng SÜ NghÜa võa lo võa tøc nªn qu¸t lín:- TiÓu tö ng­¬i cµng lín cµng ngèc nghÕch, ta v« ®øc nªn míi sinh ra mét nhi tö v«dông nh­ ng­¬i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi:- LÖnh lang kh«ng muèn cïng ®i víi c¸c vÞ, ®ã chÝnh lµ ®iÓm th«ng minh cña h¾n®Êy.Tèng SÜ NghÜa kinh ng¹c hái l¹i:- Nh­ thÕ nghÜa lµ sao?Tèng Quy chËm r∙i ®øng lªn råi míi nãi:- Hµi nhi ®∙ uèng ph¶i ®éc d­îc, trong mét canh giê ®éc tÝnh sÏ ph¸t t¸c, nÕu hµi nhi®i theo phô th©n vµ c¸c vÞ thóc thóc th× sî r»ng khã b¶o toµn ®­îc sinh m¹ng.Thµnh HuyÒn Th«ng chît biÕn s¾c, l∙o qu¸t hái:- Cã chuyÖn nµy sao?L∙o quÐt môc quang nh×n qua TrÞnh §¹i C­¬ng vµ nãi tiÕp:- §©y lµ thñ ®o¹n cña Trung Ch©u Tam HiÖp c¸c vÞ ch¨ng?TrÞnh §¹i C­¬ng chËm r∙i nãi:- Thµnh huynh cã tin nh­ thÕ kh«ng?Thµnh HuyÒn Th«ng nãi:- Sù thùc ®∙ sê sê tr­íc mÆt th× kh«ng tin thÕ nµo ®­îc?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- X­a nay Trung Ch©u Tam HiÖp kh«ng hÒ dïng ®éc, Thµnh huynh ®∙ sím biÕt ®iÒu®ã mµ.Thµnh HuyÒn Th«ng liÒn hái:- Nh­ vËy lµ ®éc d­îc cña Tr×nh trang chñ ch¨ng?Tr×nh Tö Väng nãi:- ChuyÖn dïng ®éc th× qu¶ thËt Tr×nh mç kh«ng muèn lµm vµ còng kh«ng nì lµm nh­thÕ.Thµnh HuyÒn Th«ng né khÝ qu¸t hái:- Quy nhi, rèt cuéc lµ thÕ nµo?Tèng Quy nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-75-- KÎ ®­a hµi nhi vµo ®©y ®∙ bøc hµi nhi uèng mét chung trµ ®éc, sau khi uèng xongth× trong ng­êi nãng nh­ löa ®èt. Ngoµi thuèc gi¶i trªn ng­êi h¾n ra th× kh«ng cßn ai cãthÓ gi¶i ®­îc, vµ l¹i lo¹i ®éc d­îc nµy ph¸t t¸c rÊt nhanh, tr­íc khi ®­îc gi¶i th× kh«ng thÓrêi Tr×nh gia trang nöa b­íc, nÕu kh«ng tÊt ph¶i bá m¹ng däc ®­êng.Thµnh HuyÒn Th«ng khÏ gËt ®Çu råi l¹nh lïng nãi:- TrÞnh §¹i C­¬ng, Tr×nh Tö Väng, c¸c vÞ ®Òu nghe c¶ råi ®Êy, lÏ nµo h¾n bÞa chuyÖnnãi dèi?Tr×nh Tö Väng nãi:- §óng vËy, lÖnh lang võa nãi ®Òu lµ sù thËt...Thµnh HuyÒn Th«ng tiÕp lêi:- VËy lµ Tr×nh Tö Väng ng­¬i h¹ ®éc?Tr×nh Tö Väng nãi:- Nh­ng ®ã chØ lµ mét t¸ch trµ nãng, trong trµ kh«ng hÒ cã ®éc d­îc, nÕu Tèng c«ngtö can ®¶m mét chót th× lóc n∙y cã thÓ cïng ®i víi ch­ vÞ råi.Tèng SÜ NghÜa nghiÕn r¨ng, nãi:- Tr×nh Tö Väng, Tèng SÜ NghÜa ta kh«ng bÇm ng­¬i ra lµm tr¨m m¶nh th× thÒ kh«nglµm ng­êi!Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi tiÕp lêi:- Tèng b∙o chñ kh«ng nªn tr¸ch Tr×nh trang chñ, c¸ch nµy lµ do t¹i h¹ nghÜ ra ®Ó thöcan ®¶m cña lÖnh lang mµ th«i, kh«ng ngê h¾n chØ lµ h¹ng ng­êi nãi g× nghe nÊy.MÊy lêi mai mØa nµy ch¼ng kh¸c g× ®ao kiÕm ®©m vµo bông Tèng SÜ NghÜa, l∙o v«cïng tøc giËn nh­ng kh«ng thÓ nµo ph¸t t¸c ®­îc.ChØ thÊy Tèng Quy ®ét nhiªn tung ng­êi phãng ra ngoµi ®¹i s¶nh.Th¹ch TuÊn chèng tay xuèng bµn råi bóng ch©n mét c¸i, bãng ng­êi võa thÊp tho¸ngth× ®∙ ng¨n ®­êng Tèng Quy. L∙o nãi:- NÕu ng­¬i muèn sèng thªm mét thêi gian n÷a th× chí tÝnh ®Õn chuyÖn chuån kháin¬i nµy.Tèng Quy biÕt vâ c«ng cña ®èi ph­¬ng cao c­êng vµ tù biÕt m×nh kh«ng ph¶i lµ ®èithñ nªn ®µnh dõng b­íc.Tèng SÜ NghÜa tuy ngoµi mÆt tr¸ch m¾ng Tèng Quy nh­ng kú thùc lµ phô tö liÒn t©m,lßng cña l∙o ®au nh­ c¾t, b©y giê thÊy Th¹ch TuÊn ng¨n ®­êng sèng Tèng Quy th× l∙o c­êikhÈy mét tiÕng råi x«ng vµo ®¹i s¶nh.Ph­¬ng Thiªn Thµnh tung ng­êi c¶n ngay cöa s¶nh vµ nãi:- Tèng b∙o chñ véi vµng g× thÕ? ChØ cÇn c¸c h¹ th¾ng t¹i h¹ trong cuéc hÑn ®ªm nayth× sinh m¹ng cña Trung Ch©u Tam HiÖp còng n»m trong tay c¸c h¹ råi, viÖc cøu m¹nglÖnh lang ®©u cßn lµ chuyÖn khã kh¨n g×.Tèng SÜ NghÜa né khÝ qu¸t:- Canh ba ®ªm nay bän ta nhÊt ®Þnh sÏ ®Õn, quyÕt kh«ng thÊt høa, b©y giê cã thÓ thaxó tö ®­îc ch¨ng?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-76-Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Kh«ng nªn cã t©m phãng ng­¬i, v¹n nhÊt c¸c vÞ thÊt høa kh«ng ®Õn th× bän t¹i h¹cßn cã ng­¬i ®Ó lµm tin chø!Tèng SÜ NghÜa miÔn c­ìng nÐn tøc giËn vµ bi th­¬ng vµo lßng, l∙o nh×n qua TèngQuy lÇn n÷a råi míi quay ng­êi bá ®i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh chê KiÕm M«n Ngò Quû vµ Tèng SÜ NghÜa ®i khuÊt råi míiquay vµo ®¹i s¶nh.Lóc nµy Th¹ch TuÊn xuÊt thñ ®iÓm hai huyÖt ®¹o trªn ng­êi Tèng Quy råi nãi:- Tèng c«ng tö t¹m thêi chÞu vÊt v¶ mét chót, canh ba ®ªm nay nghÜa phô vµ lÖnh t«nsÏ ®Õn cøu ng­¬i, hy väng lµ ng­¬i tù biÕt th©n phËn m×nh mµ chí ch¹y lung tung. NÕukh«ng th× chí tr¸ch t¹i h¹ ra tay h¹ ®éc thñ ®Êy nhÐ!Tèng Quy tuy nghe nh­ng kh«ng nãi l¹i mét lêi nµo.Tr×nh Tö Väng liªn vç tay ra hiÖu, mét vÞ vâ s­ lËp tøc b­íc vµo ®­a Tèng Quy ®i.TrÞnh §¹i C­¬ng nh×n qua Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn råi nãi:- Thµnh HuyÒn Th«ng «m hËn mµ ®i th× thÓ nµo tr­êng quyÕt ®Êu ®ªm nay còng v«cïng hung hiÓm, chóng ta tuyÖt ®èi kh«ng thÓ khinh suÊt. Tõ lóc nµy cho ®Õn tèi sÏ v«cïng yªn tÜnh, chóng ta nªn tËn dông thêi giê vµng ngäc nµy mµ tÞnh d­ìng mét chót.Tr×nh Tö Väng nãi:- Ph­¬ng phu nh©n vµ c¸c vÞ c«ng tö ®ang ë trong tÖ phñ sî r»ng khã tr¸nh bÞ kinh®éng, t¹i h¹ ®∙ chuÈn bÞ mét chiÕc thuyÒn lín vµ ®Þnh ®em bän hä lªn thuyÒn.Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi tiÕp lêi:- ViÖc nµy kh«ng d¸m phiÒn Tr×nh trang chñ, tiÖn néi ®∙ luyÖn qua vâ c«ng nªn khicÇn thiÕt còng cã thÓ gióp chóng ta mét tay.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- PhiÒn Tr×nh huynh truyÒn lêi gióp, b∙o bän hä cè g¾ng tËn dông thêi gian mµ nghØng¬i, ®Æc biÖt khi trêi tèi th× ph¶i cÈn thËn ®Ò phßng.Tr×nh Tö Väng nãi:- §­îc! T¹i h¹ ®i ngay ®©y!Nãi ®o¹n l∙o ®øng lªn vµ nhanh chãng rêi khái ®¹i s¶nh.Nöa ngµy v« sù lÆng lÏ tr«i qua, khi mµn ®ªm bu«ng xuèng th× Tr×nh gia trang chîtkhÈn tr­¬ng h¼n lªn, m­êi vâ s­ vµ hai m­¬i cung thñ ®Òu s½n sµng ë c¸c vÞ trÝ mai phôc.TrÞnh §¹i C­¬ng chuÈn bÞ mét thanh tö kim ®ao, Ph­¬ng Thiªn Thµnh mang tr­êngkiÕm, ngoµi chiÕc l­¬ng ng©n tiªu ba ®èt quÊn quanh ng­êi th× cßn mang ®o¶n ®ao s¸u b¶ytÊc, hai èng tay ¸o còng giÊu kh«ng Ýt ¸m khÝ.Tr×nh Tö Väng còng thay tr­êng bµo b»ng mét bé kinh trang , trong tay lµ mét chiÕcxµ ®Çu c«n dµi t¸m th­íc, l­ng d¾t mét thanh ®¬n ®ao.L∙o b­íc vµo ®¹i s¶nh, nh×n qua Trung Ch©u Tam HiÖp råi nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-77-- HiÖn t¹i ®∙ qua canh hai, theo ­íc ®Þnh th× cßn mét canh giê n÷a Ngò Quû míi ®Õn,ba vÞ cø ngåi trong s¶nh nghØ ng¬i, t¹i h¹ ra ngoµi trang xem thö.TrÞnh §¹i C­¬ng liÒn nãi:- Kh«ng nªn ®i lóc nµy.Tr×nh Tö Väng nãi:- T¹i h¹ ®∙ chõng nµy tuæi, dï cã chÕt còng kh«ng ©n hËn g×.TrÞnh §¹i C­¬ng tiÕp lêi:- Kh«ng nªn nãi nh­ thÕ, ®∙ biÕt lµ cã hung hiÓm th× t¹i sao ph¶i nhÊt ®Þnh m¹o hiÓm?Võa nãi ®Õn ®©y th× ®ét nhiªn cã tiÕng chã sña tõ bªn ngoµi väng vµo.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- NÕu bän chóng phã ­íc th× nhÊt ®Þnh sÏ ®Õn tr­íc giê.Lêi võa døt th× l∙o thæi "phï" mét tiÕng, ngän ®uèc duy nhÊt trong s¶nh ®­êng vôt t¾t.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi tiÕp:- Tr×nh huynh kh«ng nªn véi vµng, cø chê ®éng tÜnh thÓ nµo råi h∙y quyÕt ®Þnh,chóng ta kh«ng thÓ hy sinh v« Ých.Tr×nh Tö Väng nãi:- Mäi viÖc xin nghe theo sù ®iÒu ®éng cña TrÞnh huynh.TrÞnh §¹i C­¬ng l¾ng nghe ®éng tÜnh mét l¸t råi nãi:- Chóng ta tËp trung tr­íc thao tr­êng råi tuú theo t×nh thÕ mµ chia ra ®Ó ®èi ®Þch.TrÞnh §¹i C­¬ng ®∙ bè trÝ mai phôc tr­íc thao tr­êng nªn rÊt hy väng lµ KiÕm M«nNgò Quû sÏ ®Õn ®ã ®Ó quyÕt chiÕn mét trËn.ThÕ nh­ng quÇn hïng võa ra ®Õn thao tr­êng th× ®ét nhiªn cã tiÕng chã kªu lªn métc¸ch dÞ th­êng. Râ rµng lµ mét con m¶nh cÈu cña Tr×nh gia trang ®∙ bÞ ¸m to¸n.TrÞnh §¹i C­¬ng liÒn nãi:- Bän chóng ®∙ ®Õn råi! Theo t×nh h×nh nµy th× bän chóng ®∙ chän ph­¬ng ¸n ¸mkÝch.Tr×nh Tö Väng tiÕp lêi:- §Ó t¹i h¹ ra ngoµi xem thö.TrÞnh §¹i C­¬ng suy nghÜ mét lóc råi nãi:- Còng ®­îc, nh­ng Ph­¬ng NhÞ ®Ö sÏ ®i cïng Tr×nh huynh.Ph­¬ng Thiªn Thµnh vâ c«ng cao c­êng, danh chÊn giang hå, do vËy sù an bµi cñaTrÞnh §¹i C­¬ng lµ ngÇm cã b¶o vÖ cho Tr×nh Tö Väng.Tr×nh Tö Väng thõa biÕt ®iÒu ®ã nªn trong lßng v« cïng c¶m kÝch, l∙o ®i tr­íc dÉn®­êng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh theo s¸t phÝa sau.Khi c¶ hai gÇn ®Õn t­êng rµo th× Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-78-- Tö Väng huynh, ®Ò phßng ¸m khÝ cña Ngò Quû cã tÈm ®éc ®Êy.Tr×nh Tö Väng gËt ®Çu, nãi:- §a t¹ Ph­¬ng NhÞ HiÖp nh¾c nhë.Hai ng­êi men theo t­êng rµo Tr×nh gia trang ®i mét vßng nh­ng vÉn kh«ng thÊy®éng tØnh g×, Ph­¬ng Thiªn Thµnh thõa biÕt KiÕm M«n Ngò Quû vµ Tèng SÜ NghÜa ®∙ tÒtùu bªn ngoµi trang viÖn, nh­ng kú qu¸i l¹ t¹i sao ®èi ph­¬ng kh«ng chÞu vµo trong?Võa nghÜ ®Õn ®©y th× ®ét nhiªn trong bãng ®ªm cã ng­êi qu¸t hái:- Lµ kÎ nµo?Tr×nh Tö Väng khÏ ®¸p :- Lµ ta...Lêi võa ph¸t th× hµng lo¹t ¸m khÝ ®∙ "veo vÐo" bay ®Õn.Ph­¬ng Thiªn Thµnh ph¶n øng cùc kú nhanh, l∙o véi kÐo Tr×nh Tö Väng n»m r¹png­êi xuèng, nh÷ng mòi ¸m khÝ bay v­ît qua ®Çu råi ghim vµo t­êng rµo.Th× ra ®èi ph­¬ng ®∙ v­ît qua t­êng rµo vµ n»m mai phôc bªn trong chê c¬ héi thitriÓn ¸m khÝ.Gi÷a lóc Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Tr×nh Tö Väng võa ®øng lªn th× bçng nhiªn thÊymét ®¹o hµn quang loÐ s¸ng gi÷a kh«ng trung.Tr×nh Tö Väng liÒn nãi:- TrÞnh ®¹i hiÖp ®∙ ph¸t ¸m khÝ råi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- §¹i ca rÊt Ýt khi dïng ¸m khÝ, ®ã lµ l­¬ng ng©n thoa cña Th¹ch tam ®Ö ®Êy!L∙o ngõng l¹i mét l¸t råi tù lÈm bÈm:- Kú qu¸i! ThËt lµ kú qu¸i!Tr×nh Tö Väng ng¹c nhiªn hái:- ChuyÖn g× vËy?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- §∙ ®Õn canh ba mµ t¹i sao kh«ng thÊy KiÕm M«n Ngò Quû hiÖn th©n?Tr×nh Tö Väng nãi:- Cã thÓ bän chóng cho thuéc h¹ ®Õn tr­íc th¸m thÝnh thùc h­ cña chóng ta ch¨ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- Sù t×nh cã vÎ kh«ng ®óng råi.Nãi ®o¹n, l∙o tung ng­êi phãng th¼ng vµo ®¹i s¶nh, Tr×nh Tö Väng còng phi b­íctheo sau.Nh­ng lóc l­ít qua néi viÖn th× hai ng­êi chît thÊy TrÞnh §¹i C­¬ng vµ Th¹ch TuÊn®ang ®øng ®îi, th× ra bän hä còng c¶m thÊy t×nh h×nh cã vÎ kh¶ nghi.Trong lóc quÇn hïng ®­a m¾t nh×n nhau th× Kho¸i Tho¸i Tr­¬ng Tam ®­a ®Õn mét®¹i h¸n mÆc h¾c y ®∙ bÞ thä th­¬ng.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-79-Tr­¬ng Tam nãi:- Tªn nµy mai phôc ë mÐ T©y vµ bÞ tróng tªn cña chóng ta, th­¬ng thÕ kh¸ nÆng, trangchñ xem thö cã hái han ®­îc g× kh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh thö sê vµo kinh m¹ch cña ®¹i h¸n råi lËp tøc vËn lùc ®Èy ch©nkhÝ vµo gi÷a l­ng h¾n, tuy th­¬ng thÕ kh¸ trÇm träng nh­ng nhê néi lùc cña Ph­¬ng ThiªnThµnh th©m hËu nªn mét l¸t sau h¾c y ®¹i h¸n ®∙ tØnh l¹i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh liÒn hái:- Ng­¬i lµ ng­êi cña Tèng gia b¶o hay lµ tuú tïng cña KiÕm M«n Ngò Quû?H¸c y ®¹i h¸n khÏ nãi:- Ng­êi cña Tèng gia b¶o.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái tiÕp:- Tèng SÜ NghÜa vµ KiÕm M«n Ngò Quû ®i ®©u? T¹i sao bän chóng kh«ng thñ ­íc mµ®­a c¸c ng­¬i ®Õn n¹p m¹ng?H¸c y ®¹i h¸n nãi:- Nghe nãi bän hä ®Õn Tr­¬ng gia trang.TrÞnh §¹i C­¬ng giËm ch©n, nãi:- Chóng ta ®∙ tróng kÕ d­¬ng §«ng kÝch T©y cña chóng råi, cßn chóng ®­a thiÕp cÇukiÕn vµ ­íc hÑn víi chóng ta lµ canh ba sÏ ®Õn lµ ®Ó cÇm ch©n chóng ta. Sau ®ã bän chóng®ét kÝch Tr­¬ng gia trang tr­íc, bÊy nhiªu mµ chóng ta nghÜ kh«ng ra. ¤i! B¹ch Y §iÕuKh¸ch Thµnh HuyÒn Th«ng qu¶ nhiªn lµ quû kÕ ®a ®oan, thËt xøng víi danh hiÖu!Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- B©y giê chóng ta ®Õn Tr­¬ng gia trang kÞp kh«ng?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- Sî r»ng kh«ng kÞp n÷a råi.L∙o ngõng l¹i råi nh×n qua Tr×nh Tö Väng, nãi tiÕp:- Tr×nh huynh, nÕu Tr­¬ng gia trang thËt sù kh«ng cã kú vËt xuÊt hiÖn th× cuéc th¨mngã bëi tay Ngò Quû qu¶ lµ v« cïng oan uæng.Lêi võa th× ®ét nhiªn cã tiÕng chã sña tõ trong néi viÖn truyÒn ra, râ rµng lµ c­êng®Þch ®∙ t×m c¸ch ®ét nhËp vµo néi viÖn.TrÞnh §¹i C­¬ng khÏ nãi:- NhÞ ®Ö vµ Tr×nh huynh vµo néi viÖn xem thö thÓ nµo.Ph­¬ng Thiªn Thµnh võa ®Þnh cÊt b­íc th× ®ét nhiªn cã mét ®¹o hång quang tõ trongnéi viÖn b¾n ra.D­íi ¸nh s¸ng cña ®¹o hång quang nµy th× toµn bé tung tÝch cña quÇn hïng ®Òu b¹ilé.TrÞnh §¹i C­¬ng véi kªu lªn:- Coi chõng ¸m khÝ, mau t¶n ra!Lêi ch­a døt th× ®∙ cã hai tiÓu hµn quang bay th¼ng vÒ phÝa TrÞnh §¹i C­¬ng .
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-80-§¹i C­¬ng vung Tö Kim ®ao phßng hê tr­íc ngùc vµ kh«ng mÊy khã kh¨n ®Ó g¹t hai®iÓm hµn quang r¬i xuèng ®Êt.Nhê ¸nh s¸ng cña ®¹o hång quang nªn quÇn hïng ®Òu nhËn râ vËt võa bÞ ®¸nh r¬i lµ¸m khÝ, lo¹i nµy gäi lµ Phông Vü Phiªu, ®Çu phiªu cã mµu lam nh¹t, qu¶ nhiªn nã ®∙ ®­îctÈm ®éc d­îc cùc m¹nh.Hai mòi Phông Vü Phiªu ®­îc chÕ t¹o kh¸ tinh x¶o, khi ®¸nh r¬i th× TrÞnh §¹i C­¬ngc¶m thÊy lùc ®¹o kh¸ trÇm m¹nh nªn ngÇm biÕt lµ Ngò Quû ®∙ ®Õn.Cïng lóc TrÞnh §¹i C­¬ng ®¸nh r¬i hai mòi Phông Vü Phiªu th× mét mòi ¸m khÝ cùclín còng bay th¼ng vÒ phÝa Ph­¬ng Thiªn Thµnh.Nhê ¸nh hång quang nªn dÔ dµng thÊy mòi ¸m khÝ nµy dµi h¬n th­íc, kim quang lÊpl¸nh, Ph­¬ng Thiªn Thµnh thÇm nghÜ:- §©y nhÊt ®Þnh lµ Kim Th­¬ng cña Tèng SÜ NghÜa, h¾n muèn thö lùc ®¹o cña ta nh­thÕ nµo ch¾c?Mét ý nghÜ chît loÐ lªn, Ph­¬ng Thiªn Thµnh kh«ng tr¸nh nÐ, mµ vung tr­êng kiÕm®¸nh th¼ng vÒ phÝa Kim Th­¬ng."Choang" mét tiÕng vang lªn, Ph­¬ng Thiªn Thµnh c¶m thÊy hæ khÈu tay bÞ chÊn®éng, l∙o kinh h∙i thÇm nghÜ:- Kinh lùc qu¶ nhiªn rÊt lîi h¹i!Tuy nhiªn mòi Kim Th­¬ng vÉn bi tr­êng kiÕm ®¸nh v¨ng sang mét bªn.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hoµnh ngang kiÕm hé th©n råi qu¸t lín:- §i!Lêi võa døt th× ng­êi còng tung lªn kh«ng trung l­ít x«ng vµo néi viÖn.Tr×nh Tö Väng lËp tøc theo s¸t phÝa sau, khi vµo tíi néi viÖn th× l∙o thÇm nghÜ:- KiÕm M«n Ngò Quû qu¶ nhiªn lµ quû kÕ ®a ®oan, bän ta ®∙ bÇy bè nghiªm mËt mµvÉn kh«ng thÓ ng¨n c¶n sù ®ét nhËp cña chóng .Võa nghÜ ®Õn ®©y th× bçng nhiªn thÊy Ph­¬ng Thiªn Thµnh vò léng tr­êng kiÕm nh­phong ba b¶o vò, ¸nh b¹ch quang kh«ng ngõng chíp ®éng, theo ®ã lµ hµng lo¹t tiÕng "l¸cr¸c" vang lªn vµ ¸m khÝ r¬i rông nh­ m­a.Tr×nh Tö Väng ®Ò khÝ råi chèng Xµ §Çu C«n xuèng ®Êt m­în lùc, th©n h×nh ®étnhiªn vót lªn cao h¬n tr­îng, sau ®ã l∙o nhÑ nhµng h¹ th©n xuèng nãc nhµ. L∙o vËn môclùc nh×n ra th× thÊy trªn nãc nhµ ®èi diÖn cã hai bãng ®en ®ang ®øng, kho¶ng c¸ch kh«ng®Çy hai tr­îng. Tuy kh«ng ph¸n ®o¸n ®­îc ®èi ph­¬ng lµ ai nh­ng Tr×nh Tö Väng thÇmnghÜ, nÕu kh«ng ph¶i ng­êi trong Ngò Quû th× tÊt ph¶i lµ cao thñ hµng ®Ö nhÊt cña NgòQuû.L∙o ®ang ®Þnh vung Xµ §Çu C«n tÊn c«ng th× chît thÊy hµn quang lÊp l¸nh tr­íc mÆt,Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®∙ hoµnh ngang kiÕm tr­íc ngùc vµ qu¸t hái hai bãng ®en:- T¹i h¹ Ph­¬ng Thiªn Thµnh, nhÞ vÞ cã thÓ b¸o danh tÝnh råi ®Êy!H¾c y nh©n bªn ph¶i nãi:- Tam Quû Bao ChÝnh.H¾c y bªn tr¸i nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-81-- Tø Quû V­¬ng Thanh.Ph­¬ng Thiªn Thµnh c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- Ch­ vÞ ®Õn trÓ gÇn mét canh giê ®Êy.Tam Quû Bao ChÝnh nãi:- Nh­ thÕ lµ ®Ó cho c¸c ng­¬i sèng thªm mét canh giê n÷a.Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¹nh lïng nãi:- NhÞ Quû c¸c ng­¬i cïng lªn ®i.Lêi võa ph¸t ra th× th©n h×nh l∙o còng ®ét nhiªn vót lªn kh«ng råi x«ng th¼ng vÒ phÝaBao ChÝnh.Chît nghe Bao ChÝnh hõ lªn mét tiÕng ghª rîn , t¶ thñ vung lªn vµ n¨m ®¹o ng©nquang b¾n ra nh­ chíp.Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®∙ sím ®Ò phßng nªn tr­êng kiÕm lu«n phßng hê tr­íc ngùc.Khi thÊy ®èi ph­¬ng ph¸t ¸m khÝ th× l∙o lËp tøc vò léng tr­êng kiÕm t¹o thµnh mét bøct­êng kiÕm quang bao bäc toµn th©n.L¹i mét lo¹t thanh ©m "l¸c r¸c" vang lªn, theo ®ã n¨m mòi ¸m khÝ do Tam Quû BaoChÝnh ph¸t ra ®Òu bÞ ®¸nh r¬i. ThÕ x«ng tíi cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh cùc kú nhanh.Bao ChÝnh chua kÞp ph¸t lo¹t ¸m khÝ thø hai th× ®∙ bÞ ®èi ph­¬ng tiÕp cËn, Ph­¬ngThiªn Thµnh huy ®éng tr­êng kiÕm xuÊt mét chiªu ThÇn Long XuÊt H¶i ®©m th¼ng vµom¾t Bao ChÝnh.Bao ChÝnh véi vµng ®Ò khÝ tung ng­êi ra sau ba th­íc, h÷u thñ võa trÇm xuèng th×®¬n ®ao ®∙ xuÊt vâ, h¾n vung ®ao g¹t tr­êng kiÕm cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ nãi:- Trung Ch©u Tam HiÖp qu¶ nhiªn danh bÊt h­ truyÒn.Ph­¬ng Thiªn Thµnh h¹ ch©n xuèng m¸i ngãi vµ nãi:- Qu¸ khen!Råi vung kiÕm tÊn c«ng tiÕp.Bao ChÝnh còng huy ®éng ®¬n ®ao chèng ®ì, song ph­¬ng b¾t ®Çu khai triÓn tr­êng¸c ®Êu.KiÕm chiªu cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh v« cïng lîi h¹i, thÕ c«ng uy m∙nh cùc kú.Bao ChÝnh rÊt muèn chiÕm tiªn c¬ nh­ng tr­íc thÕ c«ng nh­ sÊm sÐt cña ®èi ph­¬ngthi nhÊt thêi h¾n chØ biÕt thèi lui tõng b­íc vµ chèng ®ì mµ th«i.M­êi chiªu ®∙ tr«i qua nh­ng thñy chung Bao ChÝnh vÉn kh«ng tµi nµo c­íp ®­îctiªn c¬, ®ao thÕ cña h¾n còng ®∙ chËm l¹i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh biÕt lµ thêi c¬ ®∙ ®Õn, l∙o lËp tøc trÇm h÷u thñ xuèng, theo ®ã lµhai ®o¸ hoa kiÕm chît loÐ lªn ®©m vµo h÷u thñ cÇm ®ao cña Bao ChÝnh . KiÕm thÕ nh­c­êng long xuÊt h¶i phong to¶ kh«ng cho thÕ ®ao cña ®èi ph­¬ng biÕn hãa, nhÊt thêi BaoChÝnh kh«ng thÓ chèng ®ì vµ còng kh«ng thÓ ph¶n kÝch, h¾n chØ cßn mét c¸ch duy nhÊt lµthèi lui ra sau.T×nh thÕ bøc ng­êi khiÕn Bao ChÝnh kh«ng thÓ kh«ng qu¨ng ®ao tr¸nh nÐ, h¾n bu«ngtay cho ®ån dao v¨ng ®i vµ cïng lóc tung ng­êi ra sau ba th­íc.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-82-Ph­¬ng Thiªn Thµnh kh«ng ®Ó ®¬n ®ao r¬i xuèng m¸i ngãi, l∙o dïng mòi kiÕm hÊtth©n ®ao lªn råi vËn lùc tõ t¶ ch­ëng ®Èy cho ®ao bay vÒ phÝa Tø Quû V­¬ng Thanh, m­êimÊy chiªu ch¼ng qua chØ diÔn ra trong chíp m¾t.Tr×nh Tö Väng vµ V­¬ng Thanh ®Òu ®øng yªn t¹i chç quan chiÕn, c¶ hai kh«ng ngêsong ph­¬ng ®∙ ph©n th¾ng b¹i råi.Tr×nh Tö Väng môc kiÕn Ph­¬ng Thiªn Thµnh bøc Bao ChÝnh bu«ng ®ao trong vßngm­êi mÊy chiªu th× lßng v« cïng kh©m phôc, l∙o thÇm nghÜ:- Xem qua vâ c«ng cña Ph­¬ng NhÞ HiÖp th× Tr×nh Tö Väng ta còng nªn tho¸i Èn th«i.Chît thÊy Tø Quû V­¬ng Thanh vung ®¬n ®ao lªn, "Choang" mét tiÕng, ®¬n ®ao cñaBao ChÝnh bÞ Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®Èy qua l¹i ®­îc ®¬n ®ao cña V­¬ng Thanh hÊt vÒ phÝaBao ChÝnh. Cïng lóc ®ã h¾n lín tiÕng gäi:- Tam ca, tiÕp ®ao.Lêi võa ph¸t th× ®ao còng ®∙ bay tíi tr­íc mÆt Bao ChÝnh, h¾n chØ cã viÖc xuÊt thñchîp lÊy mµ th«i. H¾n tiÕp ®ao xong th× lín tiÕng nãi:- L∙o tø, cÈn thËn mét chót, kiÕm ph¸p cña ng­êi nµy cao c­êng h¬n chóng ta trongvßng ba m­¬i chiªu. H∙y b×nh tÜnh, tiªn thñ hËu c«ng, nÕu véi vµng cÇu th¾ng nh­ ta th× sÏt¹o c¬ héi cho h¾n ®Êy.Thùc ra khi h¾n nãi th× V­¬ng Thanh ®∙ cïng Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®éng thñ thÕ ®Êu®∙ khã ph©n gi¶i råi.Võa ®Êu víi V­¬ng Thanh nh­ng Ph­¬ng Thiªn Thµnh vÉn cã thÓ nãi víi Bao ChÝnh:- Sau khi b¹i thñ th× kÎ b¹i trËn lËp tøc nhËn ra nguyªn nh©n thÊt b¹i ngay sao? ThËt lµtµi trÝ phi phµm!Tø Quû V­¬ng Thanh vèn còng n«n nãng muèn c­íp tiªn c¬ nh­ng sau khi nghe B¶oChinh nãi th× ®ét nhiªn gi¶m thÕ c«ng chËm l¹i, cã thÓ nãi lµ thñ nhiÒu c«ng Ýt.§¬n ®ao chØ vò léng tao thanh mét luång ®¹o quang phßng hê tr­íc ngùc.KiÕm ph¸p cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh tuy cao siªu h¬n nhÞ quû còng lµ hµng cao thñ vâl©m, nÕu bän chóng kh«ng cã t©m cÇu th¾ng mµ kÐo dµi thêi gian ®éng thñ th× qu¶ thËttrong hai th«i Ph­¬ng Thiªn Thµnh muèn th¾ng bän chóng còng kh«ng dÔ.Bao ChÝnh l¹nh lïng quan chiÕn, khi thÊy V­¬ng Thanh thay ®æi thÕ trËn thñ nhiÒuc«ng Ýt th× h¾n qu¸t mét tiÕng råi vung ®ao tÊn c«ng Tr×nh Tö Väng.Tr×nh Tö Väng còng lËp tøc b¹t ®ao c­íp tiªn c¬ xuÊt thñ. L∙o tù biÕt vâ c«ng cñam×nh quyÕt kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña Ngò Quû nªn míi tranh tiªn xuÊt thñ hÇu mongchiÕm ®­îc thÕ th­îng phong, nh­ng thÕ c«ng cña Bao ChÝnh cùc kú hïng m¹nh, nhÊt thêikh«ng dÔ ®èi phã nªn Tr×nh Tö Väng ®µnh ph¶i huy ®éng ®¬n ®ao chèng ®ì, v« t×nh l∙o l¹ir¬i vµo thÕ thñ.Còng may vâ c«ng cña l∙o tuy kh«ng cao nh­ng kinh nghiÖm giang hå rÊt phong phónªn l∙o thõa biÕt nÕu cø ®Ó tam quû liªn tôc c«ng kÝch th× nhÊt ®Þnh sÏ b¹i thñ ngay tøckh¾c, duy chØ cã mét biÖn ph¸p lµ dÜ c«ng chÕ c«ng th× míi mong cÇm cù ®­îc l©u dµi.V× vËy mµ ®ao thÕ cña l∙o xuÊt thñ cùc kú hiÓm ®éc, mçi chiªu ®Òu c«ng vµo yÕuhuyÖt cña Bao ChÝnh, thËm chÝ cßn cã ý quyÕt l­ìng b¹i c©u th­¬ng víi ®èi ph­¬ng.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-83-Qu¶ nhiªn ®Êu ph¸p l­ìng b¹i c©u th­¬ng nµy ®∙ ph¸t huy t¸c dông, nhÊt thêi tamquû Bao ChÝnh kh«ng thÓ nµo chiÕm ®­îc thÕ th­îng phong tuyÖt ®èi.O0o
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-84-Håi thø t­Cao nh©n trî giópïng lóc víi tr­êng ¸c ®Êu t¹i néi viÖn th× B¹ch Y §iÕu Kh¸ch Thµnh HuyÒnTh«ng cïng so¸i l∙nh NhÞ Quû, Ngò Quû vµ Kim Th­¬ng Tèng SÜ NghÜa ®étnhËp vµo cæng chÝnh Tr×nh gia trang.TrÞnh §¹i C­¬ng hoµnh ngang Tö Kim §ao vµ cao giäng nãi:- Thµnh HuyÒn Th«ng, TrÞnh mç ®∙ chê ë ®©y l©u råi.Thµnh HuyÒn Th«ng l¹nh lïng nãi:- B©y giê ®Õn còng kh«ng muén mµ.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi tiÕp:- Bèn vÞ cïng lªn hay Thµnh huynh vµ t¹i h¹ ph©n th¾ng b¹i tr­íc?Thµnh HuyÒn Th«ng th¶n nhiªn hái:- TrÞnh huynh khiªu chiÕn víi t¹i h¹ ®ã ch¨ng?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- H«m nay ®éng thñ kh«ng ph¶i lµ tû vâ ®Þnh danh, KiÕm M«n Ngò Quû cïng lªncòng ®­îc hoÆc ®¬n ®¶ ®éc ®Êu còng ®­îc.Tèng SÜ NghÜa ®ïng ®ïng né khÝ b­íc lªn tr­íc, nãi:- T¹i h¹ tiÕp TrÞnh ®¹i hiÖp mÊy chiªu ®­îc ch¨ng?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- T¹i h¹ rÊt s½n lßng båi tiÕp.Võa nãi l∙o võa dÞch môc quang nh×n qua Tèng SÜ NghÜa, ng­êi nµy ®∙ thay ®æi trangphôc, tay cÇm mét c©y Kim Th­¬ng dµi chõng mét th­íc hai tÊc, trªn ®Çu th­¬ng cã nhiÒulç rÊt kú qu¸i.TrÞnh §¹i C­¬ng thÇm nghÜ:- Kim Th­¬ng nÇy lµ ¸m khÝ hay lµ binh khÝ?Tèng SÜ NghÜa hai tay hoµnh ngang Kim Th­¬ng vµ nãi:- TrÞnh ®¹i hiÖp, xin mêi xuÊt thñ!TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- Th× ra Kim Th­¬ng cña Tèng b¶o chñ võa cã thÓ lµm ¸m khÝ võa cã thÓ lµm binhkhÝ, t¹i h¹ lÇn nÇy ®­îc khai nh∙n giíi.Tèng SÜ NghÜa c­êi nh¹t, nãi:- TrÞnh ®¹i hiÖp qua khen råi!Nãi ®o¹n l∙o vung Kim Th­¬ng ®©m th¼ng tíi, t¶ thñ phßng hê gi÷a ngùc. TrÞnh §¹iC­¬ng lËp tøc xuÊt ®ao nghªnh tiÕp , "choang" mét tiÕng, Kim Th­¬ng bÞ ®ì bËt ra nh­nglùc ®¹o cùc kú trÇm m¹nh.C
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-85-Tuy nhiªn, Tèng SÜ NghÜa còng kh«ng khái kinh ng¹c bëi lùc ®¹o trªn Tö Kim §aocña ®èi ph­¬ng, l∙o véi vµng thèi m∙ hoµnh ®ao, nãi:- Tèng b¶o chñ vÉn ch­a thi triÓn chiªu sè trªn Kim Th­¬ng, TrÞnh mç ®ang chê ®©y.Tèng SÜ NghÜa nghe vËy th× bÊt gi¸c hai m¸ nãng ran, l∙o buét miÖng nãi:- §ao ph¸p cña TrÞnh ®¹i hiÖp qu¶ nhiªn rÊt tinh kú.Vua nãi Kim Th­¬ng võa xuÊt ra theo thÕ liªn hoµn.Võa tiÕp mét chiªu cña TrÞnh §¹i C­¬ng nªn Tèng SÜ NghÜa ®∙ biÕt sù lîi h¹i, do vËylÇn nÇy thÕ ®ao xuÊt ra cùc kú hïng m¹nh vµ trong mçi chiªu ®Òu gi÷ l¹i ®ñ k×nh ®Ó chuÈnbÞ ®èi phã bëi sù ph¶n c«ng cña ®èi ph­¬ng.TrÞnh §¹i C­¬ng ngÇm suy ®o¸n ®Þch thñ ®¸ng sî sÏ lµ B¹ch Y §iÕu Kh¸ch ThµnhHuyÒn Th«ng, kh«ng ngê Kim Th­¬ng Tèng SÜ NghÜa còng cã vâ c«ng cao c­êng nh­ vËy,do ®ã l∙o kinh h∙i thÇm nghÜ:- Ngoµi Ngò Quû ra con thªm Tèng SÜ NghÜa th× ®èi ph­¬ng cã tæng céng s¸u caothñ, bªn phÝa ta ngoµi nhÞ ®Ö, tam ®Ö th× Tr×nh Tö Väng chØ cã thÓ tÝnh lµ nöa ng­êi th«i.Kú d­ c¸c Ngò Quû, nÕu song ph­¬ng kÐo dµi tr­êng quyÕt ®Êu th× e r»ng ®iÒu bÊt lîithuéc vÒ bªn ta råi .ý nghÜ võa døt th× ®ao ph¸p còng chît biÕn, TrÞnh §¹i C­¬ng b¾t ®Çu khai triÓn thÕc«ng nhanh h¬n, chØ thÊy ®ao quang xoay chuyÓn nh­ b¸nh xe, hµn quang to¶ s¸ng métvïng, ®ao thÕ c­¬ng c­¬ng nh­ tr­êng giang, trong chíp m¾t da ¸p chÕ toan bé thÕ ®ao cñaTèng SÜ NghÜa.Tèng SÜ NghÜa kh«ng ngê ®ao ph¸p cña ®èi ph­¬ng lîi h¹i nh­ thÕ, Kim Th­¬ngtrong tay l∙o hoµn toµn kh«ng thÓ nµo khai triÓn ®­îc, do vËy chØ cßn ®­¬ng chèng ®ì chøkh«ng sao ph¶n c«ng ®­îc. Song ph­¬ng ®ang ®Êu kÞch liÖt th× bçng nhiªn nghe Tèng SÜNghÜa "hù" mét tiÕng råi lui ra sau hai b­íc.Th× ra vai trai cña l∙o ®∙ tróng mét ®ao, m¸u t­¬i vµ da thÞt tråi ra khái y phôc.TrÞnh §¹i C­¬ng kh«ng nh©n c¬ héi nµy mµ lÊy m¹ng ®èi ph­¬ng, l∙o ®∙ h¹ thñ l­ut×nh nªn kÞp thêi thu ®ao l¹i.Thµnh HuyÒn Th«ng tung ng­êi lªn c¶n tr­íc mÆt Tèng SÜ NghÜa vµ nãi:- §ao ph¸p cña TrÞnh ®¹i hiÖp qu¶ nhiªn cao minh, t¹i h¹ xin l∙nh gi¸o ®©y!TrÞnh §¹i C­¬ng l¹nh lïng nãi:- Tr­êng quyÕt chiÕn nµy nÕu Ngò Quû c¸c vÞ kh«ng vong th× Trung Ch©u Tam HiÖptÊt sÏ b¹i, Thµnh huynh cã b¶n l∙nh g× cø tù nhiªn thi triÓn.Thµnh HuyÒn Th«ng nãi:- TrÞnh ®¹i hiÖp ®∙ quyÕt t©m sèng m¸i víi huynh ®Ö t¹i h¹, t¹i h¹ còng ®µnh x¶ m¹ngbåi tiÕp th«i.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- Tèt nhÊt lµ c¸c h¹ h∙y thi triÓn toµn lùc, kh«ng cÇn ph¶i h¹ thñ l­u t×nh.L∙o quay sang Th¹ch TuÊn vµ nãi tiÕp:- Tam ®Ö, ta vµ Thµnh huynh ®éng thñ quyÕt ®Êu, bÊt luËn th¾ng b¹i thÕ nµo th× ng­¬icòng kh«ng ®­îc xuÊt thñ trî gióp ®Êy nhÐ.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-86-Thµnh HuyÒn Th«ng l¹nh lïng nãi:- KiÕm M«n Ngò Quû kÕt nghÜa th©m t×nh, thÒ ®ång sinh ®ång tö, nÕu t¹i h¹ ph¶ivong m¹ng d­íi ®ao cña TrÞnh ®¹i hiÖp th× sî r»ng bän hä kh«ng thÓ khoanh tay ®øngnh×n.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- NÕu Thµnh huynh kh«ng muèn ®¬n ®¶ ®éc ®Êu víi t¹i h¹ th× h∙y b¶o hai vÞ huynh ®Öcïng liªn thñ còng ®­îc.Thµnh HuyÒn Th«ng c­êi nh¹t, nãi:- Kh«ng cÇn, h∙y th¾ng ta tr­íc råi h∙y nãi.Nãi ®o¹n l∙o lÊy trong ng­êi ra mét lo¹i binh khÝ cã kú h×nh dÞ tr¹ng . Binh khÝ nµycã h×nh d¹ng nh­ mét c¸nh tay, phÝa sau cïng cã chu«i cÇm vµ ®­îc g¾n chÆt vµo tay. N¨mngãn tay trªn ®Çu nöa co nöa duçi nh­ mét bµn tay thËt.TrÞnh §¹i C­¬ng c­êi nh¹t, nãi:- Nghe danh thiÕt quû thñ ®∙ l©u, h«m nay míi ®­îc may m¾n môc kiÕn.Thµnh HuyÒn Th«ng lÆng lÏ vung h÷u thñ lªn , thiÕt quû thñ ®ét nhiªn ®iÓm th¼ng vµogi÷a ngùc TrÞnh §¹i C­¬ng.Tö kim ®ao cña TrÞnh §¹i C­¬ng còng lËp tøc xuÊt thñ, ®ao quang hoa lªn mét vßngtr­íc mÆt , ng¨n c¶n thÕ c«ng cña Thµnh HuyÒn Th«ng.Thµnh HuyÒn Th«ng võa huy ®éng thiÕt quû thñ c­íp thiªn c¬ võa cao giäng nãi:- TrÞnh ®¹i hiÖp ®∙ quyÕt sèng m¸i víi huynh ®Ö t¹i h¹ th× bän t¹i h¹ ®µnh thi triÓn c¸cthñ ®o¹n th«i.TrÞnh §¹i C­¬ng chèng ®ì thiÕt quû thñ cña Thµnh HuyÒn Th«ng vµ ph¶n kÝch haichiªu råi nãi:- Thµnh huynh cø tËn lùc thi triÓn.Thµnh HuyÒn Th«ng nãi:- TrÞnh ®¹i hiÖp ®∙ nhËn ra binh khÝ trong tay t¹i h¹, nh­ vËy tÊt ph¶i biÕt trong binhkhÝ nµy cßn cã c¬ quan chø?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- §iÒu nµy t¹i h¹ chØ nghe nãi vµ tõng nghe rÊt nhiÒu cao thñ vâ l©m chÕt d­íi ¸m khÝtrong thiÕt quû thñ.Thµnh HuyÒn Th«ng nãi:- Kh«ng sai, nh­ng ch­a biÕt lµ cã thÓ ®¶ th­¬ng ®­îc TrÞnh ®¹i hiÖp hay kh«ng.Hai ng­êi võa ®éng thñ võa nãi, chíp m¾t ®∙ qua m­¬i chiªu råi. Chît nghe TrÞnh§¹i C­¬ng nãi:- Sao Thµnh huynh kh«ng thö xem .Thµnh HuyÒn Th«ng c­êi nh¹t , nãi:- T¹i h¹ ®ang chê c¬ héi ®©y, hy väng lµ ®ao ph¸p cña TrÞnh huynh kh«ng ®Ó lé s¬ hë.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-87-TrÞnh §ai C­¬ng huy ®éng ®ao ph¸p nhanh h¬n vµ trong chíp m¾t l∙o ph¶n kÝch liÒnba chiªu. ThÕ ®ao cùc nhanh vµ trÇm hïng .Thµnh HuyÒn Th«ng kh«ng kÞp thu vÒ chèng ®ì nªn bÞ bøc lui ba b­íc.TrÞnh §¹i C­¬ng c­êi ha h¶ råi nãi:- NÕu c¸c vÞ kh«ng liªn thñ cïng lªn th× sî r»ng c¬ héi thñ th¾ng cña Thµnh huynhkh«ng lín ®©u.Võa nãi Tö kim ®ao võa vung lªn, kú chiªu dÞ thøc liªn miªn xuÊt ra.Lóc võa ®éng thñ th× thiÕt quû thñ trong tay Thµnh HuyÒn Th«ng cã c«ng cã thñnh­ng lóc nµy l∙o ®∙ hoµn toµn r¬i vµo thÕ h¹ phong, do vËy chØ thÊy ®ao quang cña TrÞnh§¹i C­¬ng tung hoµnh, thÕ c«ng cµng lóc cµng uy m∙nh.Ngò quû §«ng Ph­¬ng thÊy vËy th× khÏ nãi:- L∙o nhÞ, t×nh thÕ cã vÎ kh«ng xong råi, nÕu chóng ta kh«ng liªn thñ th× sî r»ng ®¹ica khã lßng cÇm cù ®­îc l©u.NhÞ quû gËt ®Çu råi rót Quû ®Çu ®ao sèng dÇy tõ sau l­ng ra, kÕ ®ã h¾n chËm r¶i tiÕnlªn tr­íc.§«ng Ph­¬ng còng lËp tøc b¹t ®ao tham chiÕn.Tam quû liªn thñ, uy lùc dÜ nhiªn t¨ng lªn râ rÖt, thÕ c«ng m¶nh liÖt cña TrÞnh §¹iC­¬ng lËp tøc bÞ ng¨n chËn.Th¹ch TuÊn c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- C¸c ng­¬i ®∙ liªn thñ th× viÖc t¹i h¹ xuÊt thñ kh«ng cã g× lµ béi ­íc c¶.Tèng SÜ nghÜa còng hoµnh ngang Kim th­¬ng vµ l¹nh lïng nãi:- T¹i h¹ tuy ®∙ thä th­¬ng nh­ng c¶m thÊy vÉn cã thÓ tiÕp Th¹ch tam hiÖp vµi chiªu.Th¹ch TuÊn trÇm h÷u thñ xuèng, l­¬ng ng©n tiªn ®ét nhiªn vung lªn quËt ngang vµong­êi Tèng SÜ nghÜa.Do vai tr¸i ®∙ thä th­¬ng nªn Tèng SÜ NghÜa chØ cã thÓ huy ®éng Kim th­¬ng b»ngh÷u thñ ®Ó chèng ®ì. L∙o c¾n r¨ng chÞu ®au mµ tiÕp chiÕn víi hy väng b»ng sù liªn thñ cñatam quû th× trong mét thêi gian ng¾n cã thÓ h¹ ®­îc TrÞnh §¹i C­¬ng, nh­ vËy lµ côc diÖntÊt sÏ ®­îc ph©n ®Þnh.ThÕ nh­ng sù t×nh kh«ng nh­ tÝnh to¸n cña Tèng SÜ NghÜa, l∙o võa tiÕp ®­îc hai chiªuth× ®ét nhiªn nghe tiÕng hó thª th¶m tõ sau hËu viÖn truyÒn ra.Do hµnh tÈu giang hå l©u ngµy víi Ngò Quû nªn Tèng SÜ NghÜa biÕt rÊt râ tÝnh t×nhcòng nh­ c¸ch liªn l¹c cña Ngò Quû, tiÕng hó võa råi chÝnh lµ tiÕng kªu cÇu cøu cña tø quûV­¬ng Thanh.§iÒu tèi kþ trong lóc ®éng thñ lµ kh«ng ®­îc ph©n t©m nh­ng tiÕng hó võa råi ®∙khiÕn cho Tèng SÜ NghÜa bÊt gi¸c ngÈn ng­êi.Th¹ch TuÊn chîp c¬ héi c«ng liÒn hai chiªu, h÷u thñ xuÊt l­¬ng ng©n tiªn, t¶ thñ xuÊtch­ëng .Tèng SÜ NghÜa kh«ng kÞp chèng ®ì nªn l∙nh nguyªn mét ch­ëng gi÷a ngùc, l∙o lui rasau bèn n¨m b­íc råi míi trô th©n h×nh l¹i vµ véi vµng tËp trung tinh thÇn tiÕp chiÕn.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-88-Thµnh HuyÒn Th«ng còng nghe tiÕng kªu cøu cña tø quû, nh­ng l∙o còng kh«ng thÓnµo ph©n th©n ®i øng cøu ®­îc, do vËy l∙o võa gia t¨ng chiªu sè tiÕp TrÞnh §¹i C­¬ng hai®ao, võa nãi:- L∙o nhÞ, n¬i nµy ®Ó ta øng phã, ng­¬i ®i tiÕp øng cho tø ®Ö ®i.NhÞ quû c«ng liÒn m­êi chiªu nh­ng ®Òu bÞ TrÞnh §¹i C­¬ng hãa gi¶i mét c¸ch dÔdµng nªn thÇm biÕt lµ th¾ng kh«ng dÔ, do vËy, khi võa nghe lÖnh cña ®¹i ca th× h¾n lËp tøctho¸t ra khái vßng chiÕn.KiÕm M«n Ngò Quû nçi tiÕng trªn giang hå lµ gian tr¸ ®a ®oan nªn trong lóc thèi lui,nhÞ quû m­în thÕ chuyÓn ®¬n ®ao qua t¶ thñ, cïng lóc h÷u thñ mãc ra ba mòi Tý ngä TruyHån ®inh råi xuÊt thñ phãng vÒ phÝa TrÞnh §¹i C­¬ng.Ngò Quû tõng nhiÒu n¨m hîp t¸c nªn t©m ý t­¬ng th«ng, võa thÊy nhÞ quû ®çi tay ®aoth× Thµnh HuyÒn Th«ng vµ §æng Ph­¬ng ®∙ biÕt h¾n muèn thi triÓn ¸m khÝ, do vËy c¶ haikh«ng hÑn mµ lËp tøc lui b­íc tr¸nh sang mét bªn.Khi ¸m khÝ võa ph¸t ra th× c¶ hai l¹i vung ThiÕt Quû Thñ vµ ®¬n ®ao tÊn c«ng ®èiph­¬ng ngay. Sù phèi hîp nhÞp nhµng khiÕn cho TrÞnh §¹i C­¬ng nhÊt thêi ph¶i ph©n th©n.Tö Kim §ao thi triÓn chiªu H¶i §Ö Lao NguyÖt chèng ®ì ThiÕt Quû Thñ cña ThµnhHuyÒn Th«ng nh­ng kh«ng thÓ nµo ®ì ®­îc ba mòi Tý Ngä Truy Hån §inh cña NhÞ quû.TrÞnh §¹i C­¬ng c¶m thÊy gi÷a m¹ng s­ên chît tª nhøc, th× ra l∙o ®∙ tróng hai mòiTý Ngä Truy Hån §inh råi.Nhê cã kinh nghiÖm giang hå phong phó nªn TrÞnh §¹i C­¬ng nhËn biÕt ngay ¸m khÝm×nh tróng ph¶i cã tÈm ®éc d­îc. L∙o né khÝ qu¸t lªn mét tiÕng nh­ sÊm sÐt, Tö Kim §aoph¸t ra ba chiªu khai s¬n ph¸ th¹ch bøc Thµnh HuyÒn Th«ng ph¶i lui n¨m b­íc, cïng lóc®ã th©n h×nh cña TrÞnh §¹i C­¬ng ®ét nhiªn xoay chuyÓn, c¶ ng­êi lÉn ®ao bç nhµo vÒphÝa NhÞ quû.NhÞ quû kh«ng ngê ®èi ph­¬ng sau khi tróng ¸m khÝ mµ thÕ c«ng cßn hung hiÓm nh­vËy nªn bÊt gi¸c kh«ng l¹nh mµ run.ThÕ ®ao cña TrÞnh §¹i C­¬ng nhanh cùc kú, trong lóc NhÞ quû ngÈn ng­êi th× Tö Kim§ao ®∙ chÐm phËp vµo th¾t l­ng cña h¾n råi.Mét tiÕng kªu th¶m vang lªn, th©n h×nh NhÞ quû bÞ tiÖn lµm hai ®o¹n, m¸u t­¬i phunra nh­ suèi.TÊt ca chØ diÔn ra trong chíp m¾t, Thµnh HuyÒn Th«ng vµ §æng Ph­¬ng cã muèn tiÕpcøu còng kh«ng kÞp.Sau khi th× triÓn thÕ ®ao sÊm sÐt giÕt NhÞ quû xong th× TrÞnh §¹i C­¬ng chît thÊy chçtróng ¸m khÝ ph¸t ®au d÷ déi, l∙o tù biÕt lµ khã cã thÓ cÇm cù l©u nªn ®Þnh bông lµ ph¶i tècchiÕn tèc th¾ng h¹ Thµnh HuyÒn Th«ng trong vßng m­êi chiªu, l∙o còng thõa hiÓu nÕukh«ng ®¸nh b¹i Thµnh HuyÒn Th«ng trong vßng m­êi chiªu mµ mét khi ®éc chÊt ph¸t t¸cth× côc diÖn h«m nay khã cã thÓ t­ëng t­îng. Kh«ng nh÷ng Trung Ch©u Tam HiÖp vongm¹ng mµ Tr×nh gia trang tÊt còng bÞ ph¸ tan tµnh m©y khãi.NghÜ vËy nªn TrÞnh §¹i C­¬ng lín tiÕng nãi:- Thµnh HuyÒn Th«ng, cã d¸m tiÕp ta ba ®ao kh«ng ?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-89-Kh«ng chê ®îi ph­¬ng tr¶ lêi, TrÞnh §¹i C­¬ng nãi xong th× lËp tøc tung ng­¬i lªn,theo ®ã lµ vÇng ®ao quang rùc s¸ng c«ng th¼ng tíi .Thµnh HuyÒn Th«ng thÊy TrÞnh §¹i C­¬ng sau khi tróng ¸m khÝ tÈm ®éc mµ cßn cãthÓ h¹ s¸t thñ th× bÊt gi¸c kinh h∙i kh«ng th«i, do vËy l∙o chØ tung ng­êi tr¸nh nÐ chøkh«ng d¸m tiÕp chiªu. TrÞnh §¹i C­¬ng võa ®¸nh hôt mét chiªu th× c¶m thÊy m¾t hoa ®i,l∙o kinh h∙i thÇm nghÜ:- Kh«ng biÕt ¸m khÝ cña Ngò Quû tÈm ®éc d­îc g× mµ ®éc tÝnh lîi h¹i nh­ vËy ?L∙o còng thõa biÕt nÕu m×nh ng∙ xuèng lóc nÇy th× Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹chTuÊn khã lßng cÇm cù ®­îc.Do vËy l∙o ®Ò khÝ trÊn ®Þnh tinh thÇn råi l¹nh lïng nãi:- Thµnh HuyÒn Th«ng, t¹i sao kh«ng tiÕp ®ao cña TrÞnh mç ?Thµnh HuyÒn Th«ng c­êi nh¹t, nãi:- TrÞnh huynh ®∙ tróng Tý Ngä Truy Hån §inh råi, ®óng kh«ng ?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- Kh«ng sai nh­ng TrÞnh mç vÉn cßn kh¶ n¨ng t¸i chiÕn.Thµnh HuyÒn Th«ng l¹nh lïng nãi:- §ñ råi, ¸m khÝ do n¨m huynh ®Ö bän ta sö dông ®Òu tÈm qua ®éc d­îc, ®ã lµ lo¹i®éc tæng hîp tõ c¸c lo¹i kú ®éc trªn thÕ gian. Ngoµi thuèc gi¶i trªn ng­êi n¨m huynh ®Öbän ta ra th× thiªn h¹ ®Ö nhÊt danh y còng v« ph­¬ng cøu ch÷a.Lóc nÇy Th¹ch TuÊn vµ Tèng SÜ NghÜa ®ang ®Êu kÞch liÖt, Kim Th­¬ng vµ nhuyÔntiªn phi vò nh­ c­¬ng long xuÊt ®éng, Ngò Quû §æng Ph­¬ng th× tranh thñ thêi gian vËnkhÝ ®iÒu tøc.Thµnh HuyÒn Th«ng l¹nh lïng nãi tiÕp:- T¹i h¹ muèn tr«ng TrÞnh ®¹i hiÖp bÞ ®éc tÝnh ph¸t t¸c mµ ®au khæ råi chÕt, nÕu hiÖnt¹i dïng ®ao giÕt chÕt ®¹i hiÖp th× qu¸ lêi cho ®¹i hiÖp råi.TrÞnh §¹i C­¬ng thÇm nghÜ:- Víi t×nh h×nh hiÖn t¹i th× ta khã lßng khèng chÕ ®­îc ®éc tÝnh ph¸t t¸c, do vËy cÇnph¶i h¹ Thµnh HuyÒn Th«ng trong vßng ba ®Õn n¨m chiªu, nÕu h¾n cè t×nh tr¸nh nÐ kh«ngtiÕp chiªu th× buéc lßng ta ph¶i dïng thñ ®o¹n th«i .NghÜ ®o¹n l∙o c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi :- Thµnh huynh kh«ng muèn b¸o thï cho lÖnh ®Ö sao ?Thµnh HuyÒn Th«ng nãi:- TÊt nhiªn lµ ph¶i b¸o thï cho h¾n råi, do vËy ta míi ®Ó cho ng­¬i nÕm chót ®au khæ,TrÞnh §¹i C­¬ng c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- Xem ra Thµnh huynh kh«ng d¸m tiÕp chiªu cña TrÞnh mæ, ®óng kh«ng ?Thµnh HuyÒn Th«ng nãi :- §éc th­¬ng ®ang ph¸t t¸c trªn th©n thÓ ng­¬i, cã lÏ ng­¬i còng tù biÕt lµ khã cã thÓcÇm cù ®­îc n÷a.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-90-TrÞnh §¹i C­¬ng bÞ ®èi ph­¬ng ®i guèc trong bông nªn ngÇm thë dµi vµ nghÜ:- Xem ra h¾n kh«ng thÓ c¾n c©u, nÕu h¾n cè t×nh kh«ng tiÕp chiªu th× ch¼ng cßn hyväng ®¶ th­¬ng ®­îc h¾n. Vâ c«ng cña Ngò Quû §æng Ph­¬ng kÐm xa h¾n, t¹i sao takh«ng nh©n c¬ héi nµy giÕt §æng Ph­¬ng tr­íc ?T©m ý ®∙ ®Þnh, TrÞnh §¹i C­¬ng c­êi nh¹t, nãi :- C¸c h¹ ®∙ kh«ng d¸m tiÕp ®ao cña TrÞnh mç th× TrÞnh mç ®µnh giÕt Ngò Quû §ængPh­¬ng tr­íc vËy,Lêi võa ph¸t th× ng­êi còng tung lªn, c¶ th©n h×nh TrÞnh §¹i C­¬ng v¶ Tö Kim §aonh­ mét tia chíp l­ít vÒ phÝa §æng Ph­¬ng.XuÊt thñ ®∙ bÊt ngê, chiªu sè l¹i cùc nhanh nªn §æng Ph­¬ng kh«ng kÞp tr¸nh nÐ, h¾n®µnh vung ®ao chèng ®ì.Chät nghe Thµnh HuyÒn Th«ng qu¸t lín:- L∙o Ngò, kh«ng ®­îc liÒu m¹ng víi h¾n !Nh­ng ®¸ng tiÕc lµ §æng Ph­¬ng ®∙ r¬i vµo thÕ kh«ng thÓ tr¸nh nÐ, "choang" méttiÕng, binh khÝ cña song ph­¬ng võa giao nhau th× §æng Ph­¬ng bÊt gi¸c thèi lui n¨mb­íc, hæ khÈu tay bÞ r¸ch to¸c, ®¬n ®ao tho¸t khái tay bay ra.Thµnh HuyÒn Th«ng qu¸t mét tiÕng råi tung ng­êi lªn, ThiÕt Quû Thñ xuÊt chiªuKim Kª Tr¸c MÔ ®iÓm vµo gi÷a l­ng TrÞnh §¹i C­¬ng.ThÕ ®ao võa råi cña TrÞnh §¹i C­¬ng rÊt uy m∙nh, tuy §æng Ph­¬ng kh«ng chÞu nçinh­ng sau khi th× triÓn th× §¹i C­¬ng c¶m thÊy ®Çu ãc nÆng nh­ ®eo ch×, tr­íc m¾t ®Çybãng ®en lÉn lén, c­íc bé lo¹ng cho¹ng, kh«ng thÓ trô v÷ng ®­îc n÷a,V× vËy, khi Thµnh HuyÒn Th«ng ®iÓm ThiÕt Quû Thñ tíi th× l∙o ®∙ v« ph­¬ng tr¸nhnÐ, t­ëng chõng nh­ TrÞnh §¹i C­¬ng s¾p vong m¹ng bëi ThiÕt Quû Thñ cña Thµnh HuyÒnTh«ng, nh­ng trong lóc ngµn c©n treo sîi tãc ®ã th× ®ét nhiªn cã bãng ng­êi thÊp tho¸ng tõxa bay l¹i vµ vung tay chôp lÊy ThiÕt Quû Thñ hÊt sang mét bªn.Thµnh HuyÒn Th«ng qu¸ bÊt ngê nªn kh«ng tù chñ ®­îc, c¶ th©n h×nh cña l∙o còngnhµo tíi tr­íc.Bãng ng­êi kia toµn th©n mÆc tr­êng bµo, ®Çu vµ m¾t ®Òu bÝt kÝn chØ ®Ó lé song môclÊp l¸nh.Sau khi chôp ThiÕt Quû Thñ cña Thµnh HuyÒn Th«ng th× bãng ®en lËp tøc xuÊtch­ëng ®¸nh th¼ng vµo gi÷a ngùc ®èi ph­¬ng .Thµnh HuyÒn Th«ng ®ang ë thÕ ng∙ nhµo tíi tr­íc mµ l¹i bÞ tróng mét ch­ëng v«ngùc nªn lùc ®¹o v« cïng uy m∙nh.TÊt c¶ nh÷ng diÔn biÕn ®Òu x¶y ra trong chíp m¾t khiÕn quÇn hïng t¹i tr­êng ®Òu bÊtgi¸c ngÈn ng­êi.Sau khi bÞ tróng ch­ëng th× Thµnh HuyÒn Th«ng lo¹ng cho¹ng mÊy b­íc råi ng∙ ra®Êt, miÖng thæ ®Çy huyÕt t­¬i.Bãng ®en ®o¹t ThiÕt Quû Thñ cña Thµnh HuyÒn Th«ng råi tung ng­êi qua ®ì lÊy KimTh­¬ng cña Tèng SÜ NghÜa, thuËn thÕ ng­êi nµy tung mét c­íc ®¸ vµo ®ïi tr¸i cña ®èiph­¬ng .
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-91-Tèng SÜ NghÜa kh«ng lµm chñ ®­îc th©n thÓ nªn lïi ra sau n¨m b­íc råi ng∙ ngåixuèng ®Êt.Th¹ch TuÊn thÊy ©n nh©n vâ c«ng cao c­êng ngoµi søc t­ëng t­îng nªn bÊt gi¸c ngÈnng­êi ®Õn ®é xuÊt thÇn. Håi l©u sau l∙o míi lªn tiÕng hái :- Xin hái ©n nh©n lµ ng­êi thÕ nµo ?H¾c bµo nh©n lªn tiÕng :- Mau ®i cøu ng­êi, th­¬ng thÕ cña TrÞnh ®¹i hiÖp rÊt nÆng, nÕu chËm lµ kh«ng kÞp®Êy !Th¹ch TuÊn nh×n qua thÊy TrÞnh §¹i C­¬ng s¾p ng∙ nªn véi ch¹y l¹i ®ì vµ hái :- Th­¬ng thÕ cña ®¹i ca cã nÆng kh«ng ?Cïng lóc ®ã Ngò Quû §æng Ph­¬ng còng ch¹y l¹i «m Thµnh HuyÒn Th«ng lªn, th× raThµnh HuyÒn Th«ng tróng mét ch­ëng rÊt trÇm träng, huyÕt khÝ ®ç ng­îc lªn ®Ønh ®Çu,nhÊt thêi bÞ h«n mª bÊt tØnh.Lóc nÇy Tèng SÜ NghÜa còng låm cåm bß dËy, l∙o nÐn ®au hái :- Thµnh huynh thÕ nµo råi ?§æng Ph­¬ng nãi :- Th­¬ng thÕ rÊt trÇm träng,Tèng SÜ NghÜa nãi :- Chóng ta rót lui th«i !Nãi ®o¹n l∙o quay ng­êi bá ch¹y ra ngoµi trang viÖn.§æng Ph­¬ng còng «m Thµnh HuyÒn Th«ng theo s¸t phÝa sau.V× th­¬ng thÕ TrÞnh §¹i C­¬ng qu¸ nÆng nªn Th¹ch TuÊn kh«ng cßn l­u t©m ®Õn t×nhh×nh cña ®èi ph­¬ng n÷a, H¾c bµo nh©n còng kh«ng xuÊt thñ ng¨n c¶n , nªn chíp m¾t§æng Ph­¬ng vµ Tèng SÜ NghÜa ®∙ khuÊt d¹ng.H¾c bµo nh©n chËm r¶i b­íc ®Õn c¹nh TrÞnh §¹i C­¬ng, l∙o cói xuèng xem xÐt métlóc råi lÆng lÏ bá ®i.Th¹ch TuÊn m¶i lo vËn ch©n khÝ ®Èy vµo néi t¹ng cña TrÞnh §¹i C­¬ng ®Ó gióp choduy tr× khÝ huyÕt l­u chuyÓn nªn còng ch¼ng biÕt Ngò Quû vµ H¾c bµo nh©n bá ®i tõ khinµo.TrÞnh §¹i C­¬ng v× xuÊt toµn lùc ®èi ®Þch nªn hao tæn kh¸ nhiÒu nguyªn khÝ, do vËymét khi ®éc chÊt ph¸t t¸c th× lan truyÒn rÊt nhanh .Th¹ch TuÊn ®∙ th× triÓn hÕt kh¶ n¨ng ®Ó cøu ch÷a nh­ng TrÞnh §¹i C­¬ng vÉn h«n mªbÊt tØnh, v× thÕ l∙o bu«ng mét tiÕng thë dµi råi chËm r¶i ®øng lªn, l∙o quÐt môc quang nh×nquanh th× thÊy c­êng ®Þch vµ H¾c bµo nh©n ®∙ bá ®i, trong s©n viªn réng lín bao trïm métmµu thª l­¬ng cïng víi th× thÓ cña NhÞ quû.TiÕng giao ®Êu còng kh«ng cßn nghe n÷a, Th¹ch TuÊn h¾ng giäng råi lín tiÕng gäi :- Tr×nh trang chñ !Lêi võa døt th× thÊy Tr×nh Tö Väng x¸ch ®Ìn lång ch¹y ra. Tuy nhiªn c­íc bé cña l∙okh«ng b×nh th­êng, th× ra Tr×nh Tö Väng còng bÞ thä th­¬ng .
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-92-Th¹ch TuÊn vèn ®Çy bông o¸n khÝ nh­ng thÊy Tr×nh Tö Väng th©n mang th­¬ng thÕcÇm ®Ìn ch¹y ra th× d»n lßng l¹i, chau mµy hái :- Tr×nh trang chñ còng thä th­¬ng ­ ?Tr×nh Tö Väng nãi :- T¹i h¹ thä th­¬ng nhÑ th«i, th­¬ng thÕ cña TrÞnh ®¹i hiÖp cã trÇm träng kh«ng ?Th¹ch TuÊn nãi :- Th­¬ng thÕ rÊt nÆng.Chît nhí ®Õn Ph­¬ng Thiªn Thµnh nªn Th¹ch TuÊn liÒn hái :- Ph­¬ng nhÞ ca sao råi ?Tr×nh Tö Väng nãi giäng buån rÇu :- Ph­¬ng NhÞ HiÖp còng thä th­¬ng, hiÖn ®ang vËn ch©n khÝ ®iÒu tøc.Th¹ch TuÊn hái tiÕp :- §Þch nh©n ®©u ? Chay c¶ råi sao ?Tr×nh Tö Väng nãi :- Hai g∙ ®Òu thä th­¬ng d­íi kiÕm cña Ph­¬ng NhÞ HiÖp, mét g∙ th­¬ng thÕ qu¸ nÆngnªn ®∙ chÕt, mét g∙ bÞ giam trong mËt thÊt.Th¹ch TuÊn rÊt sèt ruét nh­ng ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo nªn ®µnh thë dµi mét håi råinãi :- NhÞ ca vèn tinh th«ng y ®¹o nh­ng kh«ng ngê còng thä th­¬ng råi.Tr×nh Tö Väng nãi :- ViÖc ®∙ ®Õn n­íc nµy, Th¹ch tam hiÖp cã n«n nãng còng v« Ých th«i, hay lµ ®­aTrÞnh ®¹i hiÖp vµo trong råi h∙y tÝnh.Th¹ch TuÊn ®µnh «m TrÞnh §¹i C­¬ng theo Tr×nh Tö Väng vµo ®¹i s¶nh.Sau khi an bµi cho ®¹i ca n»m xuèng mét chiÕc tr­êng kû th× Th¹ch TuÊn khÏ nãi :- Tr×nh huynh ®­a t¹i h¹ ®i xem th­¬ng thÕ cña nhÞ ca thö.Tr×nh Tö Väng ®­a Th¹ch TuÊn vµo hËu viÖn th× thÊy Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®ang ngåivËn khÝ ®iÒu tøc trong mét gian th¹ch thÊt.Th¹ch TuÊn kh«ng d¸m lµm kinh ®éng nªn trë ra ngoµi, l∙o nh×n th­¬ng thÕ trÇmträng cña TrÞnh §ai C­¬ng th× bÊt gi¸c hai m¾t r­ím lÖ.Tr×nh Tö Väng thay TrÞnh §¹i C­¬ng nh¾m nghiÒn hai m¾t, t×nh thÕ nguy cÊp th×còng buét miÖng thë dµi.Håi l©u sau Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®iÒu tøc xong quay ra thÊy Th¹ch TuÊn th× liÒn hái :- L∙o tam, §¹i ca thä th­¬ng ph¶i kh«ng ?Th¹ch TuÊn gËt ®Çu, nãi :- §óng vËy, th­¬ng thÕ rÊt trÇm träng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái :
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-93-- T¹i sao kh«ng gäi ta mét tiÕng ?Th¹ch TuÊn nãi :- Nhi ca ®ang vËn khÝ ®iÒu tøc nªn ®Ö kh«ng d¸m lµm kinh ®éng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¹nh lïng "hõ" mét tiÕng råi b­íc tíi xem qua th­¬ng thÕ cñaTrÞnh §¹i C­¬ng.Mét l¸t sau l∙o quay sang nãi víi Tr×nh Tö Väng :- PhiÒn Tr×nh huynh b∙o thuéc h¹ th¾p hÕt tÊt c¶ ®Ìn ®uèc lªn, cµng sím cµng tèt,Tr×nh Tö Väng ®¸p mét tiÕng råi véi vµng bá ra ngoµi.Mét l¸t sau cã t¸m tú n÷ mang vµo m­êi s¸u ngon ®uèc khiÕn gian ®¹i s¶nh s¸ng rùcnh­ ban ngµy.Ph­¬ng Thiªn Thµnh cÈn thËn rót hai mòi Tý Ngä Truy Hån ®inh ra råi xem xÐt tØ mØvµ nãi :- ¸m khÝ cã tÈm ®éc d­îc cùc m¹nh.L∙o lÊy trong ng­êi ra mét b×nh ngäc vµ ®æ ra mét viªn hoµn ®an, Ph­¬ng ThiªnThµnh cÈn thËn bá hoµn ®an vµo miÖng TrÞnh §¹i C­¬ng råi hái :- Cã n­íc s«i kh«ng ?Tr×nh Tö Väng ®­a ra mét b×nh n­íc vµ nãi :- §∙ chuÈn bÞ s½n.Ph­¬ng Thiªn Thµnh dïng n­íc x«i röa qua hai vÕt th­¬ng trªn ng­êi Trinh DaiC­¬ng, sau ®ã l∙o dïng ®an d­îc nghiÒn nhá ®¾p vµo miÖng vÕt th­¬ng,Th¹ch TuÊn chØ ®øng nh×n nh­ng rÊt sèt ruét nªn hái :- NhÞ ca, th­¬ng thÕ cña ®¹i ca cã trÞ ®­îc kh«ng ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- HiÖn t¹i ta kh«ng d¸m nãi ch¾c...L∙o khÏ h¾ng giäng råi hái :- Thµnh HuyÒn Th«ng ®©u ?Th¹ch TuÊn nãi :- §∙ rót lui c¶ råi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái tiÕp :- Sau khi ®¹i ca thä th­¬ng th× vÉn chÞu ®au ®Ó ®Èy lui c­êng ®Þch ph¶i kh«ng ?Th¹ch TuÊn nãi :- Cã mét vi ©n nh©n bÞt mÆt ®ét nhiªn xuÊt hiÖn ®¸nh träng th­¬ng Thµnh HuyÒnTh«ng. Tèng SÜ NghÜa vµ §æng Ph­¬ng khiÕp sî nªn «m Thµnh HuyÒn Th«ng bá ch¹y.Tr×nh Tö Väng tiÕp lêi :- T¹i h¹ thÊy cã mét thi thÓ, h×nh nh­ lµ l∙o nhÞ trong Ngò Quû.Ph­¬ng Thiªn Thanh nãi :
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-94-- ThÕ th× rÊt tèt, mau ®­a th× thÓ ®ã vµo ®©y.Th¹ch TuÊn liÒn phi b­íc ra khái ®¹i s¶nh, mét l¸t sau th× th× thÓ NhÞ quû ®­îc mangvµo.Ph­¬ng Thiªn Thµnh lôc so¸t trªn ng­êi NhÞ quû mét håi th× t×m ra ®­îc mét b×nhngäc vµ m­êi mòi Tý Ngä Truy Hån §inh, l∙o gËt ®Çu, nãi :- Truy Hån §inh trªn ng­êi ®¹i ca vµ ¸m khÝ cña NhÞ quû gièng y nhau, râ rµng lµ tªnnµy ®∙ th× triÓn ¸m khÝ ®¶ th­¬ng ®¹i ca.Trinh Tö Väng tiÕp lêi :- H¾n sö dông lo¹i ¸m khÝ nµy tÊt ph¶i mang theo thuèc gi¶i trªn ng­êi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh më b×nh ngäc ®æ ra tay hai viªn d­îc hoµn, l∙o xem kü th× thÊymét viªn mµu hång nh¹t, mét viªn tr¾ng nh­ tuyÕt nªn buét miÖng nãi :- Hai viªn d­îc hoµn nµy cã mµu s¾c kh¸c nhau, kÝch cì còng bÊt ®ång, kh«ng biÕtviªn nµo lµ ®éc hoµn, viªn nµo lµ gi¶i d­îc, nhÊt thêi khã cã thÓ ph©n biÖt. NÕu cho dïngnhÇm th× qu¶ thËt lµ ©n hËn c¶ ®êi.Th¹ch TuÊn nãi :- Nh­ng th­¬ng thÕ cña ®¹i ca rÊt trÇm träng, sî r»ng kh«ng cßn nhiÒu thêi gian...Tr×nh Tö Väng tiÕp lêi :- §Ó cøu sinh mang TrÞnh ®¹i hiÖp, t¹i h¹ võa nghÜ ra mét c¸ch, nh­ng sî r»ng c¸chnµy qu¸ søc tµn nhÉn.Th¹ch TuÊn liÒn hái :- C¸ch g× ? Mau nãi ra xem,Tr×nh Tö Väng nãi :- ý cña t¹i h¹ lµ muèn nhê Tèng c«ng tö ph©n biÖt hai viªn d­îc hoµn nµy, ®©u lµ ®écd­îc, ®©u lµ gi¶i d­îc. Nh­ng lµm nh­ vËy th× sî r»ng h¾n còng bÞ nhiÔm ®éc mÊt.Th¹ch TuÊn gËt ®Çu, nãi :- C¸ch nµy rÊt hay, mau ®­a h¾n ra ®i.Tr×nh Tö Väng véi vµng ®i vµo hËu viÖn, kh«ng ®Çy mét kh¾c sau th× l∙o ®∙ ®­a TèngQuy ra.BÞ giam cÇm trong mËt thÊt d­íi ®Êt nªn Tèng Quy hoµn toµn kh«ng hay biÕt g× vÒtr­êng ¸c chiÕn võa råi, nh­ng khi võa nh×n thÊy th× thÓ NhÞ quû vµ TrÞnh §¹i C­¬ng ®angn»m dµi trªn tr­êng kû th× h¾n c¶m thÊy t×nh h×nh bÊt æn nªn véi hái :- Gia phô cã ®Õn kh«ng ?Th¹ch TuÊn l¹nh lïng nãi :- Cã ®Õn nh­ng b¹i trËn thèi lui råi !Tr×nh Tö Väng nãi :- TrÞnh ®¹i hiÖp bÞ tróng ¸m khÝ tÈm ®éc cña Ngò Quû, bän ta muèn nhê Tèng c«ngtö gióp cho mét viÖc.Ph­¬ng Thiªn Thanh nãi :
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-95-- NhÞ, Tam, Tø quû ®Òu ®∙ chÕt t¹i ®©y, chØ cã Thµnh HuyÒn Th«ng, §æng Ph­¬ng vµlÖnh t«n ch¹y tho¸t ®­îc, nÕu Tèng c«ng tö kh«ng tin th× hiÖn t¹i cã thi thÓ lµm chøng.Tèng Quy tr«ng thÊy thi thÓ cña NhÞ quû th× ®∙ l¹nh ng­êi h¾n véi nãi :- Ch¼ng hay c¸c vÞ muèn t¹i h¹ gióp viÖc g× ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- D­îc hoµn nµy t×m ®­îc trªn ng­êi NhÞ quû, ta muèn biÕt lo¹i nµo lµ ®éc d­îc, lo¹inµo lµ gi¶i d­îc ? Tèng c«ng tö th­êng ®i l¹i víi Ngò Quû nªn nhÊt ®Þnh cã thÓ ph©n biÖt®­îc ?Th¹ch TuÊn tiÕp lêi :- Cã mét chuyÖn ta ph¶i nãi râ tr­íc, nÕu ng­¬i tù chuèc lÊy ®au khæ ®Êy. Bëi lÏ saukhi chØ râ lo¹i nµo lµ thuèc gi¶i th× bän ta buéc ng­¬i ph¶i thö tr­íc.Tèng Quy xem xÐt hai viªn d­îc hoµn mét håi l©u råi nãi :- Theo t¹i h¹ biÕt th× viªn mµu hång lµ d­îc vËt gi¶i ®éc.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Theo lÏ th­êng th× mµu tr¾ng míi lµ thuèc gi¶i nh­ng tÝnh c¸ch cña Ngò Quû ©mhiÓm thËt khiÕn ng­êi ta kh«ng thÓ nµo l­êng ®­îc.Th¹ch TuÊn nhÆt viªn d­îc hoµn mµu tr¾ng lªn vµ nãi :- Tèng c«ng tö ®∙ cho r»ng d­îc hoµn mµu hång lµ thuèc gi¶i th× xin uèng thö métviªn nhÐ ?Tèng Quy nãi :- T¹i h¹ kh«ng uèng còng kh«ng ®­îc råi.Nãi ®o¹n h¾n h¸ miÖng chê ®îi.Th¹ch TuÊn nãi :- NÕu d­îc hoµn mµu hång lµ ®éc d­îc th× ng­¬i h∙y ®i t×m quý vÞ thóc phô cñang­¬i mµ thanh to¸n.Nãi ®o¹n l∙o bóng tay mét c¸i, viªn d­îc hoµn chui tät vµo miÖng Tèng Quy.Cã lÏ Tèng Quy biÕt ®­îc hoµn mµu hång kh«ng ph¶i lµ ®éc nªn lËp tøc nuèt xuèngråi nh¾m m¾t l¹i.Th¹ch TuÊn nãi :- Ng­¬i kh«ng ®­îc vËn khÝ ®Ò kh¸ng, nÕu lµ ®éc d­îc th× ®Ó nã tù nhiªn ph¸t t¸c !- Thêi gian chõng can tuÇn trµ tr«i qua, Th¹ch TuÊn kh«ng nhÞn ®­îc nªn buét miÖnghái :- Ng­¬i c¶m thÊy thÕ nµo ?Tèng Quy më m¾t ra vµ nãi :- T¹i h¹ c¶m thÊy b×nh th­êng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh lªn tiÕng :- Cã lÏ lµ kh«ng sai råi, b©y giê ta cho ®¹i ca uèng thö nhÐ ?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-96-Nãi ®o¹n l∙o lÊy ra mét viªn d­îc hoµn mµu hång bá vµo miÖng TrÞnh §¹i C­¬ng.Th¹ch TuÊn nãng lßng hái :- NhÞ ca, b©y giê nªn lµm thÕ nµo ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Chê thö xem, nÕu d­îc hoµn ®¹i ca uèng lµ thuèc gi¶i th× víi c«ng lùc th©m hËu cña®¹i ca, cã lÏ sÏ nhanh chãng tØnh l¹i th«i, cßn nh­ d­îc hoµn lµ ®éc d­îc th× tÊt sÏ cã ph¶nøng kÞch liÖt.Nguyªn Ph­¬ng Thiªn Thµnh sau khi xem qua th­¬ng thÕ cña TrÞnh §¹i C­¬ng th×nhËn thÊy tuy h¬i thë yÕu ít nh­ng t©m m¹ch vÉn ®Òu ®Æn, së dÜ cã ®­îc nh­ vËy lµ saukhi thä th­¬ng TrÞnh §¹i C­¬ng lu«n dïng ch©n nguyªn b¶o vÖ néi t¹ng, kh«ng cho ®éctÝnh x©m nhËp, b©y giê chØ cÇn ®ïng dïng thuèc gi¶i th× sÏ tØnh l¹i rÊt nhanh.Lóc nµy Th¹ch TuÊn, Ph­¬ng Thiªn Thµnh, Tr×nh Tö Väng ®Òu dong sÇu , ®¶o môcquang chê xem ph¶n øng trªn ng­êi TrÞnh §¹i C­¬ng nªn kh«ng hay biÕt bªn ngoµi cñas¶nh cã mét vÞ mÆc h¾c bµo, ®Çu vµ mÆt trïm kÝn còng ®ang ®øng nh×n TrÞnh §¹i C­¬ng.Håi l©u sau th× thÊy khoÐ miÖng TrÞnh §¹i C­¬ng m¸y ®éng, h« hÊp còng m¹nh dÇnlªn vµ cuèi lµ hai m¾t tõ tõ më ra.Th¹ch TuÊn kh«ng kiÒm chÕ ®­îc xóc ®éng nªn kªu lªn :- §¹i ca ®∙ tØnh l¹i råi.TrÞnh §¹i C­¬ng khÏ ®éng ®Ëy vµ mØm c­êi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®­a tay ra hiÖu cho Th¹ch TuÊn vµ nãi :- Kh«ng nªn lµm cho ®¹i ca kinh ®éng.H¾c bµo nh©n ®øng ngoµi cöa s¶nh thÊy t×nh thÕ ®∙ cã biÕn chuyÓn th× véi vµng bá ®imét c¸ch lÆng lÏ nh­ lóc ®Õn, c­íc bé cña ng­êi nµy kh«ng hÒ g©y mét tiÕng ®éng nªnPh­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn ®Òu lµ h¹ng cao thñ vâ l©m nh­ng kh«ng hÒ c¶m nhËn®­îc g×.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- §¹i ca cã cÇn tiÓu ®Ö gióp hµnh c«ng vËn khÝ kh«ng ?TrÞnh §¹i C­¬ng khÏ l¾c ®Çu, hai m«i m¸y ®éng nh­ muèn nãi ®iÒu g× nh­ng vÉnch­a khai khÈu ®­îc.Ph­¬ng Thiªn Thµnh véi tiÕp lêi :- §¹i ca kh«ng cÇn ph¶i nãi, tiÓu ®Ö ®∙ biÕt ®¹i ca kh«ng cÇn ngo¹i lùc gióp ®ì råi.TrÞnh §¹i C­¬ng khÏ thë dµi råi nh¾m m¾t l¹i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh quay sang hái Tèng Quy :- Tèng c«ng tö c¶m thÊy thÕ nµo ?Tèng Quy ®¸p :- RÊt tèt !Ph­¬ng Thiªn Thanh tiÕp lêi :
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-97-- Xem ra ng­¬i ®∙ n¾m ch¾c ®©u lµ thuèc gi¶i ®©u lµ ®éc d­îc, chø kh«ng ph¶i thuËnmiÖng nãi ®¹i.Tèng Quy nãi :- ChØ cã thÓ nãi lµ TrÞnh ®¹i hiÖp m¹ng lín vµ t¹i h¹ còng kh«ng ®¸ng chÕt nªn t¹i h¹míi ph¸n ®o¸n ®óng.Ph­¬ng Thiªn Thanh mØm c­êi, nãi :- Ngoµi ra còng nhê ng­¬i hiÓu râ tÝnh c¸ch cña Ngò Quû.Tèng Quy nãi :- Còng kh«ng ph¶i, ®­¬ng kim thÕ gian kh«ng cã ai ph¸n ®o¸n ®­îc c¸ch xö thÕ cñaKiÕm M«n Ngò NghÜa.Th¹ch TuÊn nãi :- KiÕm M«n Ngò Quû lµ KiÕm M«n Ngò Quû, ng­¬i gäi ngò nghÜa lµ ®Ó cao bänchóng qu¸ ®Êy ! B©y giê Ngò Quû chØ cßn l¹i nhÞ quû nªn tõ nay vÒ sau nªn gäi chóng lµKiªm M«n NhÞ Quû,Tèng Quy biÕt Trung Ch©u Tam HiÖp kh«ng nãi ®ïa nªn trong lßng v« cïng hoangmang, tuy nhiªn h¾n cè gi÷ vÎ b×nh tÜnh b»ng c¸ch chËm r∙i hái :- Gia phô ®©u råi ?Th¹ch TuÊn nãi :- LÖnh t«n còng thä th­¬ng vµ bá ch¹y råi.Tèng Quy söng ng­êi mét l¸t råi hái tiÕp :- Ch­ vÞ ®Þnh xö trÝ t¹i h¹ thÕ nµo ®©y ?Th¹ch TuÊn nãi :- HiÖn t¹i ch­a thÓ nãi ®­îc.Chît nghe TrÞnh §¹i C­¬ng thë dµi mét håi råi nãi :- VÞ cao nh©n trî gióp chóng ta ®©u råi ?Th¹ch TuÊn hái l¹i :- VÞ cao nh©n ®ã lµ nh©n vËt nµo vËy ?Néi c«ng cña TrÞnh §¹i C­¬ng rÊt th©m hËu, tr­íc tiªn ®­îc uèng hoµn ®an cñaPh­¬ng Thiªn Thµnh nªn ®∙ tËp héi ®­îc nguyªn khÝ, sau l¹i uèng thuèc gi¶i cña nhÞ quûnªn ®éc tÝnh ®­îc trôc ra toµn bé, nhê vËy l∙o ®∙ cã thÓ miÔn c­ìng khai khÈu.Th¹ch TuÊn véi nãi tiÕp :- Cã ph¶i lµ ng­êi bÞt mÆt cøu chóng ta tõng quen biÕt víi ®¹i ca kh«ng ?Trinh Dai C­¬ng khÏ l¾c ®Çu, nãi :- Ta còng kh«ng biÕt ng­êi ®ã lµ ai, nh­ng nÕu ng­¬i ®ã kh«ng xuÊt hiÖn kÞp thêi th×e r»ng huynh ®Ö chóng ta ®∙ vïi x­¬ng t¹i ®©y råi .Th¹ch TuÊn nãi :- §¸ng tiÕc lµ ©n nh©n ®∙ ®i råi.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-98-TrÞnh §¹i C­¬ng véi hái :- §i vÒ ®©u ?- Ng­¬i nµy võa ®Õn võa ®i mét c¸ch lÆng lÏ, tiÓu ®Ö m¶i lo th­¬ng thÕ cña ®¹i ca nªnkh«ng kÞp hái mét lêi.TrÞnh §¹i C­¬ng khÏ thë dµi råi kh«ng nãi g× n÷a.Ph­¬ng Thiªn Thanh khÏ hái Th¹ch TuÊn :- Tam ®Ö, vÞ cao nh©n ®ã lµ nh©n vËt thÕ nµo ?Th¹ch TuÊn nãi :- Ng­êi nµy mÆc tr­êng bµo mµu ®en, ®Çu vµ mÆt ®Òu bÞt kÝn nªn tiÓu ®Ö kh«ng thÊy®­îc diÖn môc.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái tiÕp :- Ng­êi ®ã kh«ng mét lêi nµo ch¨ng ?Th¹ch TuÊn nãi :- ChØ nãi ®óng mét c©u lµ b∙o víi tiÓu ®Ö lo cøu ng­êi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh trÇm ng©m mét l¸t råi nãi :- §¹i ca cø yªn t©m tÞnh d­ìng, tõ tõ råi chóng ta còng ®iÒu tra ra l¹i lÞch ng­êi ®ãth«i.L∙o ngõng l¹i mét l¸t råi quay sang nãi víi Tr×nh Tö Väng :- Tr×nh huynh, xin chuÈn bÞ cho mét gian tÞnh thÊt.Tr×nh Tö Väng liÒn nãi :- T¹i h¹ ®∙ chuÈn bÞ s½n sµng, ®ång thêi còng ®∙ ph¶i ng­êi ®i mêi mét vÞ ®¹i phu ®Õnch÷a trÞ th­¬ng thÕ cho TrÞnh ®¹i hiÖp.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- VÊt v¶ cho Tr×nh huynh qu¸.Tr×nh Tö Väng ®­a tay ra hiÖu cho hai thuéc h¹ khiªng TrÞnh §¹i C­¬ng vµo mét giantÞnh thÊt trong hËu viÖn, sau ®ã l∙o khÏ hái Ph­¬ng Thiªn Thµnh :- Ph­¬ng NhÞ HiÖp cßn ®iÒu g× dÆn dß n÷a kh«ng ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Xem th­¬ng thÕ cña ®¹i ca th× ngµy mai bän t¹i h¹ cã thÓ lªn ®­êng ®­îc råi, kh«ngthÓ kÐo dµi thêi gian ë ®©y l©u h¬n n÷a.Tr×nh Tö Väng nãi :- NÕu c¸c vÞ kh«ng cã viÖc g× gÊp , th× xin l­u l¹i Gia §Þnh thªm vai ngµy ®Ó TrÞnhmç cã c¬ héi b¸o ®¸p ®«i ®iÒu.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Sù viÖc rÊt khÈn cÊp, kh«ng thÓ kh«ng ®i, tuy nhiªn còng ph¶i chê xem th­¬ng thÕcña ®¹i ca biÕn chuyÓn thÕ nµo råi míi quyÕt ®Þnh.L∙o nh×n qua Tèng Quy vµ nãi tiÕp :
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-99-- T¹m thêi l­u gi÷, c¸c h¹ an phËn thñ th­êng th× bän ta quyÕt kh«ng lµm h¹i.Tr×nh Tö Väng ph¸t tay, nãi :- §­a h¾n ®i.Hai vâ s­ lËp tøc b­íc vµo ®­a Tèng Quy ®i.Tr×nh Tö Väng khÏ nãi :- T¹i h¹ ®∙ bè trÝ canh phßng cÈn mËt xung quanh n¬i TrÞnh ®¹i hiÖp n»m, nhÞ vÞ ®∙h¬n nöa ngµy khæ chiÕn nªn còng cÇn nghØ ng¬i tÞnh d­ìng mét l¸t. Cßn chuyÖn g× s¸ngmai chóng ta l¹i nãi tiÕp !Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¾c ®Çu, nãi :- Kh«ng ®­îc, t¹i h¹ ph¶i lu«n tóc trùc bªn c¹nh ®¹i ca, phßng th­¬ng thÕ cã biÕnchuyÓn th× còng kÞp thêi cøu trÞ.Tr×nh Tö Väng chËm r∙i nãi :- Ba vÞ kÕt nghÜa th©m t×nh ch¼ng kh¸c L­u - Quan - Tr­¬ng kÕt nghÜa v­ên ®µo n¨mx­a, t¹i h¹ ®µnh cung kÝnh bÊt nh­ tu©n mÖnh vËy.Nãi ®o¹n l∙o c¸o tõ lui b­íc ®Ó Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn ë l¹i tÞnh thÊtcïng TrÞnh §¹i C­¬ng.O0o
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-100-Håi thø n¨mNg«n gia Ch­ëng m«nThêi gian lÆng lÏ tr«i qua, mê s¸ng h«m sau th× bçng nhiªn cã tiÕng b­íc ch©n tõngoµi truyÒn vµo.Ph­¬ng Thiªn Thµnh khÏ nãi :- Canh chõng ®¹i ca !Råi tung ng­êi ®Õn bªn cöa tÞnh thÊt, trÇm giäng hái :- Lµ ai ?Bªn ngoµi cã ng­êi ®¸p :- T¹i h¹ Tr×nh Tö Väng.Cöa phßng xÝch ®éng , Tr×nh Tö Väng chËm r∙i b­íc vµo, trong tay l∙o cÇm métchiÕc thiÖp lín mµu hång, s¾c diÖn v« cïng hoang mang.Tuy nhiªn l∙o cè gi÷ b×nh tÜnh b»ng c¸ch nãi chËm r∙i :- Th­¬ng thÕ cña TrÞnh ®¹i hiÖp thÕ nµo råi ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®¸p :- §∙ thÊy chuyÓn biÕn tèt, Tr×nh huynh cÇm vËt g× trong tay vËy ?Tr×nh Tö Väng Êp óng :- RÊt kú qu¸i.Th¹ch TuÊn b­íc l¹i hái :- C¸i g× kú qu¸i ?Tr×nh Tö Väng nãi :- Cã rÊt nhiÒu ng­êi biÕt ba vÞ ®Õn Gia §Þnh nµy ph¶i kh«ng ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- LÇn xuÊt hµnh nµy bän t¹i h¹ kh«ng ph« tr­¬ng nh­ng còng kh«ng b¶o mËt, cã ai®Õn t×m bän t¹i h¹ ch¨ng ?Tr×nh Tö Väng gËt ®Çu, nãi :- §óng vËy, ®©y lµ danh thiÕp, Ph­¬ng NhÞ HiÖp h∙y xem ®i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh võa nhËn thiÕp võa hái :- Ng­êi ®ã cã nãi cô thÓ lµ cÇn t×m ai kh«ng ?Tr×nh Tö Väng nãi :- Kh«ng, chØ nãi lµ muèn t×m Trung Ch©u Tam HiÖp.Ph­¬ng Thiªn Thµnh më thiÕp ra xem th× thÊy trªn thiÕp viÕt :"ThÇn Ch©u Ch­ëng m«n Ng«n Phông Khanh kÝnh b¸i."Ph­¬ng Thiªn Thµnh chau mµy tù hái :
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-101-- Ch­ëng m«n nh©n cña Ng«n gia m«n ch¨ng ?Th¹ch TuÊn tiÕp lêi :- Kú qu¸i, x­a nay chóng ta vµ Ng«n gia ch­a tõng qua l¹i, t¹i sao ng­êi nay l¹i v­îtthiªn lý ®Õn Gia §Þnh t×m chóng ta ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- BÊt luËn dông ý cña ng­êi nµy thÕ nµo th× chóng ta còng kh«ng thÓ tiÕp kh¸ch trongphßng ng­êi bÖnh, phiÒn Tr×nh trang chñ mêi Ng«n ch­ëng m«n vµo ®¹i s¶nh ngåi chêmét l¸t, bän t¹i h¹ thay y phôc xong sÏ ra nghªnh tiÕp.Tr×nh Tö Väng nãi :- ViÖc nµy t¹i h¹ tù biÕt øng phã, nhÞ vÞ kh«ng cÇn lo l¾ng.Nãi ®o¹n l∙o ®Þnh quay b­íc th× chît nghe TrÞnh §¹i C­¬ng nãi :- Kh«ng cÇn ph¶i lµm thÕ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh quay l¹i nãi :- §¹i ca h∙y yªn t©m tÞnh d­ìng, nh÷ng viÖc nhá nh­ thÕ nµy tiÓu ®Ö lo liÖu ®­îc mµ.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi :- Ta ®∙ nghe tÊt c¶ nh÷ng g× c¸c vÞ huynh ®Ö võa nãi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Chóng ta vµ Ng«n gia ë ThÇn Ch©u x­a nay kh«ng thï kh«ng o¸n, cã thÓ Ng«nch­ëng m«n du ngo¹n Gia §Þnh vµ nghe tin bän ta ë ®©y nªn muèn t×m ®Õn ®µm ®¹o chøkh«ng cã viÖc g× quan träng ®©u.TrÞnh §¹i C­¬ng l¾c ®Çu, nãi :- GÇn n¨m m­¬i n¨m qua, Ng«n gia m«n ®∙ truyÒn b¶y ®êi ch­ëng m«n nh­ng thuûchung vÉn kh«ng ph¸t d­¬ng quang ®¹i m«n ph¸i nh­ tr­íc kia.VÞ Ng«n Phông Khanh nµy lµ ch­ëng m«n nh©n thø t¸m vµ còng lµ nh©n vËt kiÖt xuÊtcña Ng«n gia trong suèt n¨m m­¬i n¨m qua. Ng­¬i nµy niªn kû con trÎ, n¨m nay kh«ngqu¸ hai m­¬i l¨m tuæi nh­ng ®∙ tinh thôc vâ c«ng thÇn uy cña Ng«n gia m«n.Ph­¬ng Thiªn Thµnh tiÕp lêi :- §¹i ca quen biÕt h¾n ch¨ng ?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi :- Kh«ng sai, ta ®∙ giao du víi bän hä hai n¨m råi nh­ng vÉn ch­a cã c¬ héi nãi víinhÞ vÞ hiÒn ®Ö.Th¹ch TuÊn c¶m thÊy kú qu¸i nªn thÇm nghÜ :- X­a nay chuyÖn g× ®¹i ca còng kh«ng giÊu bän ta, t¹i sao l∙o kh«ng cho bän ta biÕtchuyÖn nµy ?Th¹ch TuÊn rÊt muèn hái cho râ nh÷ng lêi võa tíi cöa miÖng th× kÞp thêi nÐn l¹i.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi :- PhiÒn Tr×nh trang chñ mêi h¾n vµo ®©y nhÐ !
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-102-Trinh Tö Väng khÏ gËt ®Çu råi quay ng­êi ®i ngay.Ph­¬ng Thiªn Thµnh khÏ nãi :- Th­¬ng thÕ cña ®¹i ca vÉn ch­a hoµn toµn b×nh phôc nªn kh«ng tiÖn hao tæn tinhthÇn, do vËy khi tiÕp kiÕn Ng«n ch­ëng m«n còng kh«ng nªn ®µm ®¹o qu¸ nhiÒu .TrÞnh §¹i C­¬ng gËt ®Çu, nãi :- NhÞ vÞ hiÒn ®Ö còng ë l¹i tiÕp Ng«n Phông Khanh víi ta.Lêi võa døt th× Tr×nh Tö Väng ®∙ ®­a Ng«n Phông Khanh vµo vµ lín tiÕng nãi :- Ng«n ch­ëng m«n ®∙ ®Õn.TrÞnh §¹i C­¬ng liÒn nãi :- Ng«n huynh ®Ö, xin mêi vµo trong.Cöa phßng xÞch më, mét thanh niªn mÆc thanh bµo chËm r∙i b­íc vµo.Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn quan s¸t ng­êi nµy chõng hai t­ , hai l¨m tuæi,t­íng m¹o anh tuÊn, mµy kiÕm m¾t s¸ng, thÇn khÝ oai nghi. H¾n b­íc lªn tr­íc vµ cungthñ, nãi :- TrÞnh tiªn sinh thä th­¬ng bëi ¸m khÝ cña Ngò Quû ph¶i kh«ng ?TrÞnh §¹i C­¬ng khÏ gËt ®Çu, mØm c­êi nãi :- Th­¬ng thÕ ®∙ kh¸ nhiÒu råi, Ng«n huynh ®Ö kh«ng cÇn quan t©m.Ph­¬ng Thiªn Thµnh c¶m thÊy kú qu¸i nªn thÇm nghÜ :- Tr×nh Tö Väng lµ ng­¬i rÊt trÇm tÜnh nªn kh«ng thÓ nãi chuyÖn nµy víi Ng«n PhôngKhanh, nh­ng t¹i sao h¾n l¹i biÕt ?NghÜ ®o¹n l∙o kh«ng nhÞn ®­îc nªn hái :- Lµm thÕ nµo Ng«n ch­ëng m«n biÕt TrÞnh ®¹i ca cña t¹i h¹ thä th­¬ng bëi ¸m khÝcña Ngò Quû ?Ng«n Phông Khanh dÞch môc quang nh×n qua Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ hái :- VÞ nµy lµ...?TrÞnh §¹i C­¬ng liÒn giíi thiÖu :- Lµ Ph­¬ng NhÞ ®Ö, cßn kia lµ Th¹ch tam ®Ö.Ng«n Phông Khanh cung thñ nãi :- Ng­ìng mé ®¹i danh ®∙ l©u ! H«m nay ®­îc gÆp gì nhÞ vÞ ®¹i hiÖp thËt lµ tam sinhh÷u h¹nh.Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn cung ®¸p lÔ vµ nãi :- Kh«ng d¸m, Ng«n huynh ®Ö lµ t«n tr­ëng mét ph¸i, bän t¹i h¹ trÌo cao qu¸ råi.Ng«n Phông Khanh mØm c­êi, nãi :- §ao ph¸p cña TrÞnh tiªn sinh tuyÖt thÕ vâ l©m, Ngò Quû quyÕt kh«ng ph¶i lµ ®Þchthñ do vËy bän chóng chØ cã mét c¸ch ®¶ th­¬ng TrÞnh tiªn sinh lµ dïng ¸m khÝ th«i.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi :
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-103-- §∙ lµ b»ng h÷u chi giao th× kh«ng cÇn kh¸ch khÝ, Ng«n huynh ®Ö rÊt bËn rén c«ngviÖc ë ThÇn Ch©u, cí sao l¹i nhµn du ®Õn Gia §Þnh nµy ?Ng«n Phông Khanh nãi :- Nöa n¨m tr­íc t¹i h¹ ®∙ ph¸i m­êi ®Ö tö tinh minh cña b¶n ph¸i truy t×m tung tÝchTrÞnh tiªn sinh, cïng mÊy hµnh tung cña Trung Ch©u Tam HiÖp kh«ng b¶o mËt nªn viÖctruy t×m kh«ng khã kh¨n l¾m, tuy nhiªn hµnh tung cña TrÞnh tiªn sinh qu¶ nhiªn lµ phiªudu v« ®Þnh.S¸ng h«m qua t¹i h¹ võa ®­îc bÈm b¸o liÒn khëi hµnh tõ ThÇn Ch©u ®Õn ®©y ngay,®ång thêi t¹i h¹ còng nghe tin Ngò Quû tËp héi, nh­ng kh«ng ngê viÖc bän chóng tËp héit¹i Gia §Þnh l¹i cã liªn quan ®Õn Trung Ch©u Tam HiÖp ! ¤i ! NÕu sím biÕt nh­ vËy th× t¹ih¹ cã thÓ t¨ng c­íc tr×nh ®Ó gióp c¸c vÞ mét tay.TrÞnh §¹i C­¬ng mØm c­êi, nãi :- Ng«n gia m«n ®ang trong thêi kú khæ luyÖn vâ c«ng ®Ó phôc h­ng m«n ph¸i nªnkh«ng tiÖn kÕt o¸n víi giang hå.Ng«n Phông Khanh nãi :- T¹i h¹ rÊt Ýt khi xuÊt ®Çu lé diÖn trªn giang hå nªn kh«ng nhiÒu ng­êi biÕt t¹i h¹,thiÕt nghÜ KiÕm M«n Ngò Quû còng kh«ng ngoµi lÖ.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi :- Ngò Quû kiÕn v¨n qu¶ng b¸c, quyÒn ph¸p cña ThÇn Ch©u Ng«n gia e r»ng khã quamÆt ®­îc bän chóng, còng may lµ Ng«n huynh ®Ö ch­a ra tay trî gióp.L∙o ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp :- Ng«n huynh ®Ö v­ît thiªn lý t×m ®Õn ®©y tÊt cã ®iÒu chi chØ gi¸o ?Ng«n Phông Khanh véi nãi :- Kh«ng d¸m nhËn hai ch÷ chØ gi¸o, nguyªn t¹i h¹ ®­îc c¸c vÞ s­ thóc , s­ b¸ ®­a lªnlµm ch­ëng m«n Ng«n gia m«n nªn trong lßng võa lo l¾ng võa h­ng phÊn. Lo l¾ng lµ t¹ih¹ con trÎ ng­êi non d¹, Ng«n gia m«n l¹i suy vi ®∙ mÊy m­¬i n¨m, thö hái t¹i h¹ cã tµic¸n g× mµ cã thÓ trïng h­ng uy phong m«n ph¸i ?H­ng phÊn lµ v× nh÷ng ng­êi trong b¶n ph¸i ®∙ hoµn toµn tØnh ngé, bän hä ®Òu biÕtnÕu cø ®Ó Ng«n gia m«n tiÕp tôc suy vong th× sî r»ng ch¼ng bao l©u n÷a sÏ bÞ xo¸ sæ trªngiang hå, v× vËy, khi nh­îng vÞ, tiÒn ch­ëng m«n cã ra mét h¹n kú lµ trong thêi gian m­êin¨m t¹i h¹ ph¶i chÊn h­ng ®­îc m«n ph¸i.TrÞnh §¹i C­¬ng gËt ®Çu, nãi :- Ta nghÜ Ng«n huynh ®Ö cã n¨ng lùc lµm ®­îc chuyÖn nµy.Ng«n Phông Khanh g­îng c­êi nãi tiÕp :- T¹i h¹ g¸nh träng tr¸ch trªn vai, tuy trong lßng lo l¾ng nh­ng còng ®µnh toµn t©mtoµn lùc thùc hiÖn th«i , t¹i h¹ tù ®­a ra kÕ ho¹ch lµ tr­íc tiªn ph¶i t×m ra nguyªn nh©n v×sao, Ng«n gia m«n suy yÕu sau ®ã míi dÇn dÇn tiÔu trõ nguyªn nh©n vµ kh¾c phôc hËuqu¶.TrÞnh §¹i C­¬ng liÒn hái :- §∙ t×m ra nguyªn nh©n ch­a ?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-104-- §∙ t×m ra råi.- ThÕ th× tèt, nguyªn nh©n lµ v× sao vËy ?- Nguyªn nh©n thø nhÊt lµ toµn bé tuyÖt kü cña Ng«n gia ®∙ thÊt truyÒn.- Toµn bé ®∙ thÊt truyÒn ?- Kh«ng sai, toµn bé tuyÖt kü cña Ng«n gia m«n ®∙ thÊt truyÒn mµ vâ c«ng thÊt truyÒncòng kh«ng cßn trong Ng«n gia m«n.TrÞnh §¹i C­¬ng c¶m thÊy kú qu¸i nªn hái tiÕp :- ChuyÖn nµy thËt khã hiÓu ®©y, tuyÖt kü cña Ng«n gia m«n ®∙ thÊt truyÒn toµn bé vµcòng kh«ng cßn trong Ng«n gia m«n, thÕ hiÖn t¹i vâ c«ng ®ang ë ®©u?Ng«n Phông Khanh nãi :- ChuyÖn kú qu¸i còng ë chç nµy, khi t¹i h¹ chØnh lý m«n ph¸i th× t×m trong sè ®iÓntÞch vâ c«ng cña b¶n ph¸i kh«ng thÊy tuyÖt kü cña Ng«n gia ®©u c¶.Ph­¬ng Thiªn Thµnh tiÕp lêi :- Ng«n huynh ®Ö ®∙ kh«ng cã b¶n gèc th× lµm sao biÕt Ng«n gia m«n cã tuyÖt kü thÊttruyÒn ?Ng«n Phông Khanh chËm r∙i nãi :- T¹i h¹ nghiªn cøu kü vâ c«ng quyÒn ch­ëng cña b¶n ph¸i th× ph¸t hiÖn mçi khi ®Õnchç biÕn ho¸ tinh kú lµ cã sù khiÕm khuyÕt.TrÞnh §¹i C­¬ng hái :- §ã lµ v× sao ?Ng«n Phông Khanh nãi :- Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do suèt mÊy m­¬i n¨m qua Ng«n gia m«n liªn tôc suy vi,®­¬ng thêi t¹i h¹ còng c¶m thÊy hoang mang v« cïng, nh­ng qua ba th¸ng khæ t©m nghiªncøu vµ ®­îc sù gióp ®ì cña hai vÞ tr­ëng bèi th× cuèi cïng còng t×m ra nguyªn nh©n thùcsù.TrÞnh §¹i C­¬ng, Ph­¬ng Thiªn Thµnh, Th¹ch TuÊn vµ c¶ Tr×nh Tö Väng ®øng bªnc¹nh còng buét miÖng hái :- Nguyªn nh©n thÕ nµo ?Ng«n Phông Khanh chËm r∙i nãi :- Nguyªn nh©n lµ n¨m m­¬i n¨m tr­íc, Ng«n gia m«n cã mét vÞ ch­ëng m«n nh©nngao du giang hå suèt ba n¨m mµ ch­a trë vÒ, khi ®ã, Ng«n gia m«n vÉn cßn hïng phongnªn chuyÖn ch­ëng m«n nh©n biÖt ©m v« tÝn ba n¨m qu¶ thùc lµ mét ®¹i sù, do vËy mét vÞtr­ëng bèi liÒn h¹ lÖnh cho hai m­¬i ®Ö tö cïng xuÊt m«n truy t×m tung tÝch vÞ ch­ëng m«n®ã.H¾n ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp :- Hai m­¬i vÞ ®Ö tö kia xuÊt ph¸t ®­îc hai ngµy th× ®ét nhiªn ch­ëng m«n nh©n trëvÒ....Ph­¬ng Thiªn Thµnh liÒn hái :
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-105-- ChuyÖn nµy cã quan hÖ g× ®Õn thanh danh cña quý ph¸i ?Ng«n Phông Khanh nãi :- Sau khi trë vÒ b¶n ph¸i th× vÞ ch­ëng m«n ®ã lËp tøc th¶o mét phong th­ råi còngvéi vµng vµo tÞnh thÊt bÕ quan mµ n»m.M∙i ®Õn tr­a h«m sau vÉn ch­a chÞu dËy, ®­¬ng thêi còng cã mÊy vÞ tr­ëng l∙o hoµinghi nh­ng nghÜ kh«ng ra nguyªn nh©n nªn kh«ng d¸m lµm kinh ®éng.§îi ®Õn tèi vÉn kh«ng thÊy ®éng tÜnh g×, mÊy vÞ tr­ëng l∙o kh«ng thÓ kiªn nhÉn ®­îcn÷a nªn ph¸ cöa mµ vµo vµ ph¸t hiÖn vÞ ch­ëng m«n ®ã ®∙ chÕt råi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái tiÕp :- BÞ ng­êi ta ngÇm s¸t h¹i ch¨ng ?Ngon Phông Khanh nãi :- Toµn bé cöa chÝnh cöa phô ®Òu kh«ng xª ®éng vµ còng kh«ng t×m ra dÊu vÕt cña sù®ét nhËp.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Hay lµ khi quay vÒ th× vÞ ch­ëng m«n ®ã ®∙ mang träng bÖnh ?Ng«n Phông Khanh nãi :- Kh«ng ph¶i lµ träng bÖnh mµ lµ tróng ®éc vµ bÞ néi th­¬ng.TrÞnh §¹i C­¬ng liÒn hái :- KÎ nµo s¸t h¹i l∙o ta ?Ng«n Phông Khanh nãi :- Cho ®Õn b©y giê vÉn ch­a t×m ra hung thñ lµ ai ?TrÞnh §¹i C­¬ng hái tiÕp :- LÏ nµo trong di th­ ®Ó l¹i kh«ng nãi râ ®iÒu g× ?Ng«n Phông Khanh nãi :- Trong di th­ chØ vÏ mét ngän nói cao vµ mét ®Çm n­íc, bªn d­íi viÕt ba ch÷ §écLong §Çm.TrÞnh §¹i C­¬ng l¹i hái :- Nh­ thÕ la cã dông ý g× ?Ng«n Phông Khanh nãi :- §­¬ng thêi mäi ng­êi ho¶ng lo¹n nªn cho r»ng bøc ho¹ s¬n thuû nµy lµ do vÞch­ëng m«n do thuËn tay vÏ ra trong lóc thÇn trÝ mª lo¹n, kh«ng mét ai dông t©m nghiªncøu nªn cÊt gi÷ cho ®Õn ngµy nay.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi :- VËy th× cÇn ph¶i nghiªn cøu kü bøc ho¹ ®å míi ®­îc.Ng«n Phông Khanh nãi :- Kh«ng sai, t¹i h¹ trong lóc truy t×m cí sù míi ph¸t hiÖn ra chuyÖn nµy, sau khinghiªn cøu kü bøc ho¹ ®å th× c¶m thÊy ngô ý th©m s©u chø kh«ng ph¶i tuú høng vÏ ch¬i.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-106-Ph­¬ng Thiªn Thµnh xen vµo :- Cã khi nµo §éc Long §Çm lµ mét ®Þa danh ?Ng«n Phông Khanh nãi :- Ph­¬ng NhÞ HiÖp nãi kh«ng sai, ®Ých thùc lµ cã ®Þa danh §éc Long §Çm, t¹i h¹ ®∙t×m ra n¬i nµy.Ph­¬ng Thiªn Thµnh víi hái :- §éc Long §Çm ë n¬i nµo ?Ng«n Phông Khanh nãi :- Lµ mét n¬i th©m s©u trong d∙y Th¸i S¬n, x­a nay kh«ng mét bãng ng­êi lai v∙ng.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi :- Ng«n huynh ®Ö cã thÓ t×m ra mét n¬i th©m hiÓm nh­ vËy qu¶ thùc lµ kh«ng ph¶ichuyÖn dÔ.Ng«n Phông Khanh nãi :- V× t×m §éc Long §Çm mµ t¹i h¹ ph¶i hµnh tÈu mÊt nöa n¨m, cuèi cïng råi còng t×m®­îc ng­êi biÕt vÒ §éc Long §Çm.T¹i h¹ theo chØ dÉn t×m ®Õn vµ xem xÐt kü c¶nh vËt xung quanh ®Çm th× thÊy trongvßng m­êi dÆm vu«ng quanh ®Çm kh«ng cã mét ng«i nhµ. Sau ®ã t¹i h¹ trë vÒ ThÇn Ch©usuy nghÜ liªn tôc nh­ng vÉn t×m kh«ng ra nguyªn nh©n.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái :- ChuyÖn nµy cã quan hÖ g× víi vâ c«ng cña quý ph¸i ?Ng«n Phông Khanh nãi :- T¹i h¹ truy t×m trong c¸c th­ tÞch cña Ng«n gia m«n th× ph¸t hiÖn cã kh¶ n¨ng bÝ lôctuyÖt kü cña Ng«n gia m«n do vÞ ch­ëng m«n ®ã mang ®i trong ba n¨m thÊt tung, v× vËytinh hoa vâ c«ng ®Òu bÞ thÊt truyÒn hoµn toµn.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi :- ViÖc nµy träng ®¹i, Ng«n huynh ®Ö cã t×m ra manh mèi g× kh«ng ?Ng«n Phông Khanh nãi :- §ã chÝnh lµ nçi khæ t©m cña t¹i h¹ . T¹i h¹ ®iÒu tra bøc ho¹ ®å ®ã lµ cña ch­ëngm«n nh©n m­êi ®êi tr­íc vµ còng ph¸t hiÖn ra r»ng, sau khi vÞ ch­ëng m«n ®ã chÕt th×Ng«n gia m«n b¾t ®Çu suy vi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Dï bÝ lôc vÒ tinh hoa vâ c«ng cña Ng«n gia m«n bÞ vÞ ch­ëng m«n ®ã mang ®i,nh­ng lÏ nµo ®­¬ng thêi trong Ng«n gia m«n kh«ng cßn vÞ tr­ëng bèi cao niªn nµo ?Ng«n Phông Khanh nãi :- Cã bèn vÞ vâ c«ng cao c­êng nhÊt ®Òu ®i theo vÞ ch­ëng m«n ®ã, nh­ng khi quay vÒth× chØ cßn l¹i vÞ ch­ëng m«n nh©n. Sù sinh tö cña bèn vÞ tr­ëng l∙o kia tùa nh­ c¸t ch×m®¸y bÓ, kh«ng ®iÒu tra ®­îc chót manh mèi nµo.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-107-- ChuyÖn nµy ®Ých thùc lµ qu¸i l¹, ngoµi bèn vÞ tr­ëng l∙o kia lÏ nµo kh«ng cßn aikh¸c ?Ng«n Phông Khanh nãi :- Cµng kú qu¸i h¬n lµ sau khi lo xong tang sù cho vÞ ch­ëng m«n ®ã th× mÊy vÞ tr­ëngl∙o cßn l¹i còng lÇn l­ît sinh bÖnh mµ khø thÕ.Theo th­ tÞch l­u l¹i th× nh÷ng vÞ tiÒn nh©n ®­¬ng thêi cho r»ng : §ã lµ trêi muèn diÖtNg«n gia m«n nªn míi khiÕn mÊy vÞ tr­ëng l∙o b×nh nhËt rÊt tr¸ng kiÖn ph¶i lÇn l­ît quytiªn trong vßng ba ngµy. Th­ tÞch còng nãi r»ng chøng bÖnh rÊt qu¸i l¹ , bÖnh nh©n bÊt®éng toµn th©n, miÖng còng kh«ng thÓ nãi, do vËy lóc l©m chung mÊy vÞ tr­ëng l∙o ch¼ng®Ó l¹i mét c©u di ng«n hoÆc mét lêi dÆn dß g×.TrÞnh §¹i C­¬ng hái :- Ng«n huynh ®Ö nghÜ thÕ nµo vÒ chuyÖn nµy ?Ng«n Phông Khanh nãi :- Theo t¹i h¹ nghÜ ®©y lµ mét cuéc m­u s¸t cã kÕ ho¹ch tinh mËt, môc ®Ých lµ muèncho Ng«n gia m«n tù ®éng xo¸ tªn trong vâ l©m. Cã kh¶ n¨ng ©m m­u nµy ®­îc tiÕn hµnhtr­íc khi vÞ ch­ëng m«n ®ã rêi ThÇn Ch©u.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái :- ý cña Ng«n huynh ®Ö muèn nãi lµ ng­¬i trong quý m«n ®Òu bÞ ®èi ph­¬ng khèngchÕ ?Ng«n Phông Khanh nãi :- Kh«ng sai !TrÞnh §¹i C­¬ng hái :- Nh©n vËt nµo kh¶ nghi nhÊt, Ng«n huynh ®Ö nghÜ ra ch­a ?Ng«n Phông Khanh l¾c ®Çu, nãi :- T¹i h¹ vÉn ch­a nghÜ ra.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Ng«n huynh ®Ö cã thÓ cho t¹i h¹ xem qua bøc ho¹ ®å ®ã quý ch­ëng m«n l­u l¹ikh«ng ?Ng«n Phông Khanh do dù mét l¸t råi nãi :- §­îc, mêi Ph­¬ng NhÞ HiÖp qu¸ môc.Võa nãi h¾n ho¹ ®å vµ ®­a cho Ph­¬ng Thiªn Thµnh.Sau khi më ra xem th× Ph­¬ng Thiªn Thµnh thÊy néi dung trong ho¹ ®å d­êng nh­Ng«n Phông Khanh nãi, chØ cã ®iÒu truyÒn qua l©u ®êi nªn trong cã vÎ m¬ hå, tuy nhiªnbót tÝch vÉn cã thÓ nhËn biÕt ®­îc.TrÞnh §¹i C­¬ng còng ghÐ m¾t xem qua råi khÏ nãi :- Râ rµng ®©y lµ mét bøc ho¹ ®å, h×nh nh­ bªn trong ch¼ng cã g× bÝ mËt.Ng«n Phông Khanh nãi :
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-108-- T¹i h¹ còng nghÜ nh­ thÕ, theo tµi liÖu ghi chÐp qua c¸c ®êi ch­ëng m«n cña thiªngia m«n th× vÞ ch­ëng m«n m­êi ®êi tr­íc tuy cã nhiÒu thêi gian nhµn h¹ nh­ng kh«ngthiªn vÒ th­ ho¹, nh­ vËy lµm sao vÏ ®­îc bøc ho¹ ®å nµy ?NÕu ý tø cña bøc ho¹ ®ã chi muèn nãi c¶nh th©m s¬n bao bäc mét ®Çm n­íc th× trongthiªn h¹ cã thÓ tim ra hµng tr¨m c¶nh t­¬ng ®ång. Cã lÏ v× vËy mµ vÞ ch­ëng m«n ®ã míiviÕt ba ch÷ §éc Long §Çm ch¨ng ? Nh­ng t¹i h¹ ®∙ t×m ra §éc Long ®Çm, song ch¼ng cãmét ng«i nhµ, hoÆc mét bãng ng­êi, lÏ nµo cßn cã mét §éc Long §Çm kh¸c ch¨ng ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh chËm r¶i gÊp bøc ho¹ ®å tr¶ l¹i Ng«n Phông Khanh råi nãi :- Cã thÓ cßn cã ba hoÆc n¨m §éc Long §Çm nh­ng h×nh th¸i kh«ng thÓ gièng nh­ho¹ ®å do quý ch­ëng m«n l­u l¹i, Ng«n huynh ®Ö ®∙ t×m ra §éc Long §Çm vµ c¶nh vËtxung quanh t­¬ng hîp víi ho¹ ®å th× tÊt nhiªn lµ kh«ng thÓ sai råi.Ng«n Phông Khanh nãi :- Nh­ng t¹i h¹ kh«ng hiÓu lµ vÞ ch­ëng m«n ®ã l­u l¹i bøc ho¹ ®ã víi dông ý g× ?H¾n ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp :- Sù viÖc cã quan hÖ ®Õn sinh tö tån vong cña Ng«n gia m«n nªn t¹i h¹ kh«ng muèntiÕt lé ra ngoµi, thËm chÝ còng kh«ng muèn lµm kinh ®éng ng­êi trong b¶n ph¸i, thùc ra th×Ng«n gia m«n còng v× kh«ng cßn nh©n tµi kh¶ dông, do vËy mµ suèt n¨m m­¬i n¨m quachØ cã lïi chø kh«ng tiÕn.Sau nhiÒu lÇn suy nghÜ, t¹i h¹ c¶m thÊy chØ cßn c¸ch t×m TrÞnh tiªn sinh gióp ®ì th«i,kh«ng ngê t¹i h¹ ®Õn chËm mét b­íc, TrÞnh tiªn sinh ®∙ thä th­¬ng d­íi tay cña Ngò Quûråi.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi :- T¹i h¹ thä th­¬ng kh«ng nÆng l¾m, nªn kh«ng cÇn ph¶i lo, nh­ng..Ng«n Phông Khanh liÒn hái :- Nh­ng thÕ nµo, kh«ng lÏ cã ai ®ã hÑn ­íc víi mÊy vÞ råi ch¨ng ?TrÞnh §¹i C­¬ng khÏ gËt ®Çu, nãi :- §óng vËy, ­íc hÑn nµy ®∙ ®Þnh tõ mét n¨m tr­íc, qu¶ thùc lµ kh«ng thÓ nµo tho¸ith¸c.L∙o nh×n qua Ph­¬ng Thiªn Thµnh råi nãi tiÕp :- NhÞ ®Ö, chóng ta cßn mÊy ngµy n÷a ®Ó phã ­íc ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- H¹n kú lµ m­êi l¨m th¸ng chÝn, t×nh theo lé tr×nh, nÕu ®i nhanh th× còng mÊt t¸m®Õn chÝn ngµy, do vËy chóng ta cÇn ph¶i lªn ®­êng cµng sím cµng tèt,TrÞnh §¹i C­¬ng nh×n qua Ng«n Phông Khanh råi chËm r∙i nãi :- Ng«n huynh ®Ö, xem ra t¹i h¹ kh«ng thÓ gióp ®­îc g× råi.Ng«n Phông Khanh nãi :- Ba vÞ ®∙ cã viÖc th× tÊt nhiªn ph¶i lµm viÖc cña m×nh tr­íc råi.Ngõng mét l¸t h¾n nãi tiÕp :
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-109-- T¹i h¹ cã mét c©u nh­ng kh«ng biÕt lµ cã nªn hái hay kh«ng ?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi :- Cã chuyÖn g× Ng«n huynh ®Ö cø nãi râ ra lµ ®­îc.Ng«n Phông Khanh hái :- Xin hái ba vÞ ­íc héi víi nh©n vËt nµo vËy ?TrÞnh §¹i C­¬ng g­îng c­êi, nãi :- Víi mét tªn ma ®Çu kh¸ næi danh trong vâ l©m, lÇn ­íc hÑn nµy sinh tö khã l­êngnh­ng t¹i h¹ vµ hai vÞ huynh ®Ö ®∙ chuÈn bÞ s½n sµng nªn ch¼ng cßn bËn t©m ®Õn vÊn ®Ò®ã.Ng«n Phông Khanh c¶m thÊy kú qu¸i nªn nãi :- T¹i h¹ kh«ng ®Õn kÞp trong tr­êng ¸c ®Êu gi÷a ba vÞ vµ Ngò Quû nªn lÇn nµy hyväng cho t¹i h¹ gióp ba vÞ mét tay.TrÞnh §¹i C­¬ng l¾c ®Çu, mØm c­êi, nãi :- T¹i h¹ xin t©m l∙nh h¶o ý cña Ng«n huynh ®Ö, lÇn nµy bän t¹i h¹ ­íc héi víi c­êng®Þch, hung ®a c¸t thiÓu, Ng«n huynh ®Ö l¹i ®ang g¸nh träng tr¸ch cña Ng«n gia m«n nªnkh«ng thÓ m¹o hiÓm theo bän t¹i h¹ !Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp :- Cã thÓ ngµy mai th­¬ng thÕ cña t¹i h¹ sÏ chuyÓn biÕn tèt h¬n chót n÷a, chóng ta sÏnghiªn cøu kü th©m ý trong ho¹ ®å, kh«ng chõng bän t¹i h¹ sÏ ®Ò xuÊt cho Ng«n huynh ®Ömét vµi manh mèi còng nªn.Ng«n Phông Khanh khÏ thë dµi råi nãi :- §∙ m­êi n¨m tr«i qua, s«ng nói cßn thay ®æi huèng hå lµ con ng­êi, nh­ng t¹i h¹c¶m thÊy kú qu¸i lµ mÊy m«n vâ c«ng ®Æc biÖt cña Ng«n gia m«n thuû chung vÉn ch­axuÊt hiÖn trªn giang hå.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Do vËy mµ Ng«n huynh ®Ö suy ®o¸n cã thÓ bÝ lôc vâ c«ng cña Ng«n gia ®ang cÊtgiÊu ë §éc Long §Çm ?Ngon Phông Khanh nãi :- Tho¹t tiªn t¹i h¹ cã nghÜ nh­ vËy, nh­ng vÒ sau th× c¶m thÊy c¸ch suy ®o¸n nay qu¸®¬n gi¶n.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- §¹i ca h∙y bÕ môc tÞnh d­ìng mét l¸t, tiÓu ®Ö vµ Ng«n huynh ®Ö sÏ ra ngoµi ®¹is¶nh ®µm ®¹o. Thêi gian cña chóng ta kh«ng nhiÒu nªn kh«ng thÓ xuÊt lùc gióp Ng«nhuynh ®Ö t×m vâ c«ng ®∙ thÊt l¹c cña Ng«n gia m«n. Tuy nhiªn chóng ta còng nªn tËn lùcgióp Ng«n huynh ®Ö gi¶i quyÕt mét vµi khã kh¨n.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi :- §­îc, c¸c vÞ huynh ®Ö cø ra ngoµi ®µm ®¹o !Nãi ®o¹n l∙o chËm r∙i n»m xuèng råi nh¾m hai m¾t l¹i.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-110-Ph­¬ng Thiªn Thµnh chËm r∙i ®øng lªn råi b­íc ra ngoµi ®¹i s¶nh.Ng«n Phông Khanh, Tr×nh Tö Väng vµ Th¹ch TuÊn còng lÆng lÏ cÊt b­íc theo sau.Khi ra ®Õn ®¹i s¶nh th× Ph­¬ng Thiªn Thµnh khÏ nãi :- NÕu Tr×nh trang chñ cã viÖc g× th× cø tù nhiªn, t¹i h¹ vµ Tam ®Ö cã thÓ tiÕp Ng«nch­ëng m«n ®­îc råi.Tr×nh Tö Väng gËt ®Çu, nãi :- §­îc, ch­ vÞ cø ®µm ®¹o, t¹i h¹ ra ngoµi xem t×nh h×nh mét l¸t råi trë vµo ngay.Nãi ®o¹n l∙o c¸o biÖt mäi ng­êi råi xoay ng­êi cÊt b­íc.Ng«n Phông Khanh nh×n theo bãng Tr×nh Tö Väng dÇn khuÊt råi nãi :- Tr×nh trang chñ nay lµ nh©n vËt thÕ nµo ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- T¹i h¹ còng kh«ng ®­îc râ l¾m .Ng«n Phông Khanh nãi tiÕp :- T¹i h¹ hy väng lµ chuyÖn riªng cña Ng«n gia m«n kh«ng bÞ truyÒn ra ngoµi gianghå.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- TÝnh t×nh cña Tr×nh trang chñ rÊt thËn träng, t¹i h¹ nghÜ l∙o ta kh«ng dÔ dµng tiÕt lénh÷ng chuyÖn ®¹i sù nh­ thÕ nµy ®©u.- Hy väng lµ nh­ vËy !- Ng«n huynh ®Ö kh«ng cÇn lo l¾ng chuyÖn nµy... H×nh nh­ Ng«n huynh ®Ö ®∙ t×m ramét vµi manh mèi trong chuyÖn cña quý ph¸i ? NÕu t¹i h¹ ph¸n ®o¸n kh«ng sai th× Ng«nhuynh ®Ö vÉn ch­a nãi hÕt nh÷ng g× m×nh biÕt ®­îc ?- §©y lµ chuyªn riªng cña Ng«n gia m«n, vèn dÜ kh«ng nªn ®Ó ng­êi ngoµi lo l¾ng,chØ cã ®iÒu t¹i h¹ vµ TrÞnh tiªn sinh võa gÆp ®∙ nh­ cè cùu, t©m ®Çu ý hîp, v× thÕ t¹i h¹muèn muèn nhê tµi trÝ vµ vâ c«ng cña ba vÞ ®Ó gióp søc.Nh­ng hiÖn t¹i ba vÞ cã viÖc quan träng, TrÞnh tiªn sinh l¹i thä th­¬ng nªn t¹i h¹kh«ng d¸m thè lé.Ph­¬ng Thiªn Thµnh trÇm ng©m mét l¸t råi nãi :- Bän t¹i h¹ cßn thêi gian ba ngµy n÷a, nh­ng chuyÖn cña Ng«n ch­ëng m«n sî r»ngkh«ng thÓ gi¶i quyÕt trong ngµy mét ngµy hai...Ng«n Phông Khanh tiÕp lêi :- ChuyÖn cña c¸c vÞ rÊt khÈn tr­¬ng cßn chuyÖn cña t¹i h¹ ®∙ qua mÊy m­¬i n¨m råidï cã chËm trÔ mét hay nöa n¨m n÷a còng kh«ng sao. Nh­ng víi t×nh qua l¹i cña t¹i h¹ vµTrÞnh tiªn sinh, mong r»ng cã thÓ gióp ba vÞ mét tay...Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¾c ®Çu, nãi :- Ng«n huynh ®Ö ®∙ kÕt giao víi TrÞnh §¹i ca nªn t¹i h¹ còng kh«ng thÓ xem Ng«nhuynh ®Ö lµ ngo¹i nh©n, nÕu cã g× muèn nãi th× xin Ng«n huynh ®Ö cø nãi th¼ng.Ngon Phông Khanh nãi :
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-111-- Tuy tuyÖt kü cña Ng«n gia ®∙ thÊt truyÒn nh­ng t¹i h¹ qua nhiÒu n¨m khæ luyÖncòng ®¹t ®­îc chót thµnh tùu, chØ cÇn ch­ vÞ b¶o tr× ®­îc thÕ qu©n b×nh th× khi t¹i h¹ thamgia sÏ t¨ng thªm mÊy phÇn th¾ng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¹i l¾c ®Çu, nãi :- H¬n m­êi n¨m qua Trung Ch©u Tam HiÖp hµnh tÈu giang hå vµ tr¶i qua v« sè sãnggiã nh­ng ®Òu cã thÓ ho¸ hiÓm thµnh an, cè nhiªn lµ ph¶i dùa vµo vâ c«ng vµ c¬ trÝ. Nh­nglÇn ­íc héi nµy qu¶ thËt lµ kh«ng thÓ l­êng hÕt ®­îc hËu qu¶.Ng«n Phông Khanh nãi :- Ch­ vÞ ®Þnh ­íc lÇn nµy víi thêi gian t­¬ng ®èi dµi, nÕu kh«ng n¾m ch¾c phÇn th¾ngth× t¹i sao kh«ng chuÈn bÞ tr­íc ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi, nãi :- C¸i gäi lµ chuÈn bÞ cña Ng«n huynh ®Ö, ph¶i ch¨ng lµ ¸m chØ viÖc mêi cao nh©n trîgióp ?Ng«n Phông Khanh nãi :- Chuyªn mêi cao nh©n trî gióp tÊt nhiªn lµ phi ch¸nh ®¹o, nh­ng chi Ýt lµ c¸c vÞ còngcã kÕ ho¹ch chø ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- T¹i h¹ vèn muèn nãi ®Õn chuyÖn cña Ng«n huynh ®Ö ®Ó ®Ò xuÊt mét ngô ý, kh«ngngê l¹i nãi qua chuyÖn cña bän t¹i h¹.Ng«n Phông Khanh nãi :- Nh©n v« viÔn lù, tÊt h÷u cËn ­u (ng­êi kh«ng nghÜ xa, tÊt cã lo gÇn), chuyÖn cña c¸cvÞ quan träng h¬n chuyÖn cña t¹i h¹ nªn tÊt nhiªn ph¶i nãi chuyÖn cña c¸c vÞ tr­íc.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Bän t¹i h¹ kh«ng hÒ nãi chuyÖn nµy víi bÊt kú ai, bëi lÏ rÊt Ýt ng­êi cã thÓ gióp vµcòng rÊt Ýt ng­êi muèn gióp, h«m nay nãi víi Ng«n huynh ®Ö th× vÒ sau, nÕu Trung Ch©uTam HiÖp tuyÖt tÝch giang hå th× còng cã ng­êi biÕt bän t¹i h¹ ®∙ ®i ®©u.Ng«n Phông Khanh s÷ng ng­êi, nãi :- ChuyÖn nghiªm träng nh­ thÕ sao ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nghiªm tóc nãi:- Kh«ng sai, nÕu may m¾n th× trong ba ng­êi bän t¹i h¹ sÏ cßn l¹i mét ng­êi tµn phÕ.Ng«n Phông Khanh cµng kinh ng¹c, h¾n véi hái :- §èi ph­¬ng lµ nh©n vËt nµo mµ cã thÓ khiÕn ®¹i danh ®Ønh ®Ønh nh­ Trung ch©uTam hiÖp ph¶i bi quan ®Õn thÕ ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh c­êi ha h¶ råi nãi:- Ng«n huynh ®Ö biÕt §iÒn NhÊt §ao kh«ng?Ng«n Phông Khanh hái l¹i :- Ph¶i ch¨ng lµ nh©n vËt mµ giang hå th­¬ng gäi lµ Ma §ao §iÒn Nguyªn ?- Kh«ng sai, Ng«n huynh ®Ö nghe c¸c vÞ tr­ëng l∙o cña quý ph¸i nãi qua ph¶i kh«ng ?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-112-- GÇn hai n¨m nay t¹i h¹ th­êng ®Ó ý ®Õn t×nh thÕ trªn giang hå nªn cã biÕt mét sècao thñ trong H¾c b¹ch l­ìng ®¹o. Nh­ng theo t¹i h¹ biÕt th× gÇn m­êi n¨m qua nh©n vËtnµy ch­a tõng xuÊt hiÖn trªn giang hå.- §óng vËy, tuy h¾n kh«ng lé diÖn nh­ng ch¼ng ph¶i lµ tho¸i Èn giang hå, do ®ã viÖchµnh tÈu cña h¾n rÊt bÝ mËt.- ChuyÖn nµy th× t¹i h¹ kh«ng râ råi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh trÇm ng©m mét l¸t råi nãi :- Tõ khi KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp t¶o thanh giang hå bøc Ngò Ma Chñ lËp thÖ th× métngµy TrÇn ®¹i hiÖp cßn t¹i thÕ lµ Ma §ao §iÒn Nguyªn kh«ng d¸m xuÊt hiÖn, cã thÓ nãih¾n lµ nh©n vËt sè mét sè hai trong vâ l©m, nh­ng so víi n¨m vÞ Ma chñ th× râ rµng vÉncßn kÐm xa.Do vËy, n¨m vÞ Ma chñ ®∙ phôc tïng d­íi KiÕm ThÇn cña TrÇn ®¹i hiÖp th× ®­¬ngnhiªn Ma §ao §iÒn Nguyªn kh«ng d¸m t¸c oai t¸c qu¸i trªn giang hå.Ng«n Phông Khanh nãi :- T¹i h¹ còng tõng nghe chót Ýt vÒ sù tÝch Kiªm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp, nh÷ng ®iÒu khiÕnt¹i h¹ c¶m thÊy kú qu¸i lµ TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ cã thÓ chÕ phôc n¨m vÞ Ma chñ mµ t¹i saokh«ng muèn tiªu trõ bän chóng, nhæ cá tËn gèc ®Ó trõ hËu ho¹ ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Cã lÏ ®©y lµ bÝ Èn lín nhÊt trong vâ l©m, ng­¬i b×nh th­êng tù nhiªn kh«ng thÓ hiÓunãi, nh­ng bªn trong nhÊt ®Þnh ph¶i cã nguyªn nh©n ®Æc biÖt. Ngoµi KiÕm ThÇn TrÇn ®¹ihiÖp vµ Ngò §¹i Ma chñ th× e r»ng kh«ng cã ai biÕt ®­îc nguyªn nh©n nµy.Ng«n Phông Khanh nãi :- Ma §ao §iÒn Nguyªn vµ Ngò §¹i Ma chñ kh«ng thÓ ®¸nh ®ång mµ luËn, lÏ nµotrong vâ l©m ch¼ng cßn ai cã thÓ chÕ phôc h¾n ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- NhËp Phµm ®¹i s­ cña ThiÕu L©m, B¸ch PhÊt ®¹o tr­ëng cña Vâ §ang ®Òu cã thÓchÕ phôc Ma §ao §iÒn Nguyªn....o0o
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-113-Håi thø s¸uBÝ truyÒn tuyÖt häcg«n Phông Khanh nh×n Ph­¬ng Thiªn Thµnh víi vÎ nghi hoÆc vµ hái:- T¹i sao ThiÕu L©m, Vâ §ang ®Òu lµ danh m«n chÝnh ph¸i mµ t¹i saonh÷ng nh©n vËt ®ã kh«ng muèn xuÊt hiÖn chÕ phôc Ma §ao §iÒn Nguyªn, ®Ó h¾n tunghoµnh giang hå lµm h¹i vâ l©m ®ång ®¹o nh­ vËy?Ph­¬ng Thiªn Thµnh trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- NhËp Phµm ®¹i s­ cña ThiÕu L©m vµ B¹ch PhÊt ®¹o tr­ëng cña Vâ §ang ®Òu b¹id­íi tay Thiªn Ma N÷, sau lÇn thÊt b¹i ®ã th× hai ng­êi rÊt Ýt khi xuÊt hiÖn trªn giang hå.Ng«n Phông Khanh khÏ thë ra råi nãi:- §¸ng tiÕc lµ vâ c«ng cña t¹i h¹ cã h¹n, nÕu t¹i h¹ cã n¨ng lùc nh­ KiÕm ThÇn th× tÊtsÏ tËn diÖt quÇn ma thanh trõ yªu khÝ cho vâ l©m.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Cã thÓ Ma §ao §iÒn Nguyªn Èn sau bøc mµn chØ huy thuéc h¹ hµnh ®éng g©y téi ¸cnªn d­êng nh­ thÕ nh©n ®∙ quªn h¾n.Ng«n Phông Khanh ng¹c nhiªn hái:- ThÕ t¹i sao c¸c vÞ l¹i ­íc ®Êu víi Ma §ao §iÒn Nguyªn?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- §ã lµ v× bän t¹i h¹ ®¶ th­¬ng tay ch©n cña h¾n nªn §iÒn Nguyªn míi xuÊt hiÖn ­íc®Êu.Ng«n Phông Khanh l¹i hái:- C¸c vÞ ®∙ biÕt lµ kh«ng ph¶i ®èi thñ cña Ma §ao §iÒn Nguyªn, th× t¹i sao l¹i kh«ngmuèn mêi cao nh©n trî gióp?Ph­¬ng Thiªn Thµnh buét miÖng hái l¹i:- Mêi ai?Ngõng mét l¸t, l∙o nãi tiÕp:- Thùc ra tr­íc khi ®Õn Gia §Þnh th× bän t¹i h¹ ®∙ cã hÑn víi mét vÞ cao t¨ng ThiÕuL©m.Ng«n Phông Khanh liÒn hái:- NhËp Phµm ®¹i s­ ch¨ng?- Kh«ng ph¶i, nh­ng còng lµ cao t¨ng rÊt cã danh väng, vÞ ®¹i s­ nµy lµ chç giao t×nhvíi TrÞnh §¹i ca nªn ®ång ý lµ ®Õn lóc ®ã sÏ gióp bän t¹i h¹ mét tay. HiÖn nay hai vÞ s­huynh cña vÞ cao t¨ng ®ã còng ®∙ ®­îc mêi ®Ó chuÈn bÞ tiªu diÖt Ma §ao §iÒn Nguyªn.- ThÕ vÞ cao t¨ng ë ®©u?- L∙o ta lµ cao t¨ng ®¾c ®¹o, nÕu thÊt ­íc mµ kh«ng ®Õn th× tÊt ph¶i cã nguyªn nh©n.N
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-114-- ¤i! C¸c vÞ thËt lµ ®Çy lßng nghÜa hiÖp, thõa biÕt ®i lÇn nµy hung ®a c¸t thiÓu nh­ngvÉn kh¼ng kh¸i phã héi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi, nãi:- Ng«n huynh ®Ö kh«ng biÕt tÝnh khÝ cña Ma §ao §iÒn Nguyªn ®Êy th«i, nÕu bän t¹ih¹ kh«ng phã ­íc ®óng hÑn th× bÊt cø thñ ®o¹n g× h¾n còng cã thÓ gië ra. Trong mÊy th¸ngqua bän t¹i h¹ ®Òu ngÇm c¶m thÊy h×nh nh­ cã ng­êi theo dâi bän t¹i h¹.L∙o ngõng l¹i thë dµi mét håi råi nãi… ®¹i kh¸i t×nh h×nh lµ nh­ vËy.Ng«n Phông Khanh suy nghÜ håi l©u råi nãi:- Tuy míi héi diÖn Ph­¬ng nhÞ hiÖp nh­ng t¹i h¹ rÊt kÝnh phôc tÝnh c¸ch cña Ph­¬ngnhÞ hiÖp, h«m nay ®­îc ®µm ®¹o th× cµng c¶m thÊy Trung Ch©u Tam HiÖp qu¶ nhiªn danhbÊt h­ truyÒn,Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Ng«n huynh ®Ö qu¸ khen råi.Ng«n Phông Khanh tiÕp lêi:- T¹i h¹ cã mét chuyÖn thØnh cÇu, ch¼ng hay Ph­¬ng nhÞ hiÖp cã s½n sµng chÊp thuËnhay kh«ng?- Ng«n huynh ®Ö cø nãi, Ng«n huynh ®Ö ®∙ «m hy väng ®Õn ®©y nÕu bän t¹i h¹ kh«nggióp ®­îc g× tÊt sÏ khiÕn c¸c h¹ thÊt väng vµ lßng cµng thªm bÊt an. Tuy nhiªn trong haingµy cßn l­u l¹i ®©y, bän t¹i h¹ hy väng lµ sÏ t×m ra mét vµi manh mèi gióp Ng«n huynh®Ö truy t×m vâ c«ng ®∙ thÊt truyÒn cña quý ph¸i,Ng«n Phông Khanh l¾c ®Çu, nãi:- Vâ c«ng cña Ng«n gia m«n ®∙ thÊt truyÒn n¨m m­¬i n¨m råi kh«ng cÇn véi vµngtrong nhÊt thêi. ChuyÖn cña c¸c vÞ lµ khÈn tr­¬ng vµ quan träng h¬n, t¹i h¹ tù biÕt vâ c«ngcña m×nh kh«ng ®ñ ®Ó trî thñ cho ba vÞ...Ph­¬ng Thiªn Thµnh tiÕp lêi:- §ao ph¸p cña §iÒn Nguyªn ®∙ ®Õn tr×nh ®é xuÊt thÇn nhËp ho¸, v× vËy míi cã danhlµ Ma §ao. §Þch thñ cña h¾n trªn giang hå chØ ®Õm trªn ®Çu ngãn tay nh­ng bän t¹i h¹còng kh«ng cã ý mêi cao nh©n gióp søc.Ng«n Phông Khanh nãi:- Do vËy míi xin Ph­¬ng nhÞ hiÖp chÊp thuËn cho thØnh cÇu cña t¹i h¹, cho t¹i h¹cïng ®i theo ®Ó quan chiÕn.Ph­¬ng Thiªn Thµnh ng¹c nhiªn nãi:- ChuyÖn nµy kh«ng æn råi.Ng«n Phông Khanh nãi:- T©m ý cña t¹i h¹ ®∙ quyÕt, dï Ph­¬ng nhÞ hiÖp kh«ng chÊp thuËn th× t¹i h¹ còng ®itheo vËy.Ph­¬ng Thiªn Thµnh chau mµy trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- T¹i sao Ng«n huynh ®Ö nhÊt ®Þnh ph¶i theo bän t¹i h¹ ®­a th©n vµo chèn hiÓmnguy?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-115-Ng«n Phông Khanh c­êi ha h¶ råi nãi:- ThÕ t¹i sao Ph­¬ng nhÞ hiÖp kh«ng chÊp thuËn thØnh cÇu cña t¹i h¹? Nh­ng bÊt luËnthÕ nµo th× c¸c vÞ còng kh«ng ng¨n c¶n ®­îc t¹i h¹ ®©u!Võa nãi ®Õn ®©y th× chît nghe cã tiÕng b­íc ch©n bªn ngoµi s¶nh vang lªn lµm gi¸n®o¹n c©u chuyÖn gi÷a hai ng­êi.Ng«n Phông Khanh ngÈng ®Çu nh×n lªn th× thÊy mét phu nh©n mü lÖ mÆc lôc y cïnghai ®ång tö b­íc vµo.Khi võa qua cöa s¶nh vµ tr«ng thÊy Ng«n Phông Khanh th× phu nh©n lËp tøc dõngb­íc vµ nãi:- TiÖn thiÕp kh«ng biÕt phu qu©n ®ang cã kh¸ch.Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®øng lªn nãi:- Ng«n Phông Khanh kh«ng ph¶i lµ ngo¹i nh©n, xin mêi phu nh©n vµo!Lôc y phu nh©n do dù mét l¸t råi chËm r∙i b­íc vµo.Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®­a tay chØ Ng«n Phông Khanh vµ giíi thiÖu:- VÞ nµy lµ Ch­ëng m«n nh©n cña ThÇn Ch©u Ng«n gia m«n.Lôc y phu nh©n hµnh lÔ vµ nãi:- Xin chµo Ng«n ch­ëng m«n.Ng«n Phông Khanh hoµn lÔ vµ nãi:- Xin tham kiÕn Ph­¬ng phu nh©n.Th¹ch TuÊn kÐo thªm mét chiÕc ghÕ l¹i vµ nãi:- Mêi nhÞ tÈu ngåi.Lôc y phu nh©n mØm c­êi ngåi xuèng.Ng«n Phông Khanh nh×n qua hai ®ång tö th× thÊy mét mÆc lam y mét mÆc b¹ch y.Lam y ®ång tö trong ®iÒm tÜnh vµ cã vÎ th­ sinh h¬n, cßn b¹ch y ®ång tö rÊt ho¹t b¸t, songmôc th­êng l¸o liªn nh×n quanh.Chît nghe Ph­¬ng phu nh©n chËm r∙i nãi:- TiÖn thiÕp nghe ®¹i ca thä th­¬ng rÊt nÆng nªn ®­a Nghi nhi vµ L¹c nhi ®Õn th¨m®¹i b¸.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- §¹i ca ®ang tÞnh d­ìng, kh«ng nªn lµm kinh ®éng.L∙o nh×n qua hai ®ång tö vµ nãi tiÕp:- C¸c ng­¬i mau tham kiÕn Ng«n thóc phô ®i.Ph­¬ng L¹c, Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®ång lo¹t cung thñ hµnh lÔ vµ nãi:- B¸i kiÕn Ng«n thóc phô.Ng«n Phông Khanh hoµn lÔ vµ nãi:- Kh«ng cÇn kh¸ch s¸o, n¨m nay nhÞ vÞ c«ng tö ®­îc bao nhiªu tuæi råi?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-116-Ph­¬ng L¹c, Ph­¬ng TuyÕt Nghi cïng ®¸p:- M­êi l¨m tuæi råi.Ng«n Phông Khanh thÇm nghÜ:- Hai ®ång tö nµy tuy thanh tó ®¸ng yªu nh­ng lam y ®ång tö cã cèt c¸ch vµ khÝ ®éthanh kú xuÊt trÇn, h×nh nh­ kh«ng ph¶i lµ mét cÆp song sinh, vËy t¹i sao c¶ hai l¹i cïngtuæi?NghÜ ®o¹n h¾n buét miÖng nãi:- Nh©n phÈm cña nhÞ vÞ c«ng tö qu¶ nhiªn bÊt phµm, ngµy sau tÊt sÏ cã ®¹i thµnh.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nh×n lôc y phu nh©n mét l¸t råi nãi:- NÕu Ng«n huynh ®Ö muèn t­¬ng trî th× t¹i h¹ cã mét chuyÖn.Ng«n Phông Khanh tiÕp lêi:- Cã chuyÖn g× Ph­¬ng nhÞ hiÖp cø nãi, t¹i h¹ sÏ tËn lùc hµnh sù.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nh×n qua ¸i thª, Ph­¬ng L¹c, Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi chËm r∙inãi:- HiÒn thª ®­a L¹c nhi vµ Nghi nhi vÒ phßng nghØ ng¬i, chóng ta cßn ph¶i l­u l¹i haingµy n÷a.Lôc y phu nh©n lÆng lÏ ®øng lªn råi khÏ nãi:- C¸c vÞ cø ®µm ®¹o, tiÖn thiÕp xin c¸o lui tr­íc.Nãi ®o¹n bµ cói ng­êi hµnh lÔ víi Ng«n Phông Khanh råi ®­a hai ®ång tö lui b­íc.Ph­¬ng Thiªn Thµnh suy nghÜ håi l©u råi nãi:- Bän t¹i h¹ héi ­íc víi Ma §ao §iÒn Nguyªn lÇn nµy hung ®a c¸t thiÓu, tr­íc khiphã héi bän t¹i h¹ chØ hy väng lµ mét hoÆc hai trong ba ng­êi bän t¹i h¹ cã thÓ b¶o toµn®­îc tÝnh m¹ng. V× thÕ t¹i h¹ ®∙ ®i kh¾p th©m s¬n cïng cèc thu thËp d­îc vËt ®Ó luyÖnm­êi mÊy viªn B¶o MÖnh kim ®an, bÊt luËn th­¬ng thÕ trÇm träng ra sao, chØ cÇn kh«ngvong m¹ng t¹i ®­¬ng tr­êng th× bän t¹i h¹ tÊt sÏ cã c¬ héi b¶o mÖnh.Ng«n Phông Khanh c¶m thÊy kú qu¸i nªn hái:- ý cña Ph­¬ng nhÞ hiÖp muèn nãi g×, t¹i h¹ kh«ng hiÓu?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Sù t×nh rÊt ®¬n gi¶n, Ng«n huynh ®Ö xuÊt hiÖn rÊt ®óng lóc, l¹i giµu lßng nhiÖt huyÕtnªn t¹i h¹ muèn phã th¸c hai vÞ c« nhi nhê Ng«n huynh ®Ö tr«ng nom gióp.Ng«n Phông Khanh chau mµy, nãi:- T¹i h¹ cµng nghe cµng kh«ng hiÓu g× c¶.Th¹ch TuÊn xen vµo:- NhÞ ca nãi râ mét chót, Ng«n huynh ®Ö ®∙ kh«ng râ néi t×nh, NhÞ ca nãi gi¶n l­îcnh­ vËy th× tù nhiªn lµ kh«ng thÓ hiÓu råi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh gËt ®Çu, nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-117-- Kh«ng sai, t¹i h¹ nãi qu¸ gi¶n l­îc, thÕ nµy nhÐ, Ma §ao §iÒn Nguyªn ®∙ cã métqu¸i lÖ, phµm ai ®∙ tróng mét ®ao cña h¾n, bÊt luËn lµ sèng hay chÕt h¾n còng kh«ng xuÊt®ao thø hai, do vËy bän t¹i h¹ ®∙ chuÈn bÞ tiÕp nhËn nh¸t ®ao cña h¾n.Th¹ch TuÊn tiÕp lêi:- Nh­ng x­a nay rÊt Ýt ng­êi may m¾n tån t¹i d­íi nh¸t ®ao cña h¾n.Ng«n Phông Kh¹nh ngé ra bÌn nãi:- Th× ra lµ nh­ vËy.H¾n thë dµi mét håi råi nãi tiÕp:- Ba vÞ ®∙ sím luyÖn kim ®an ®Ó b¶o mÖnh th× lÏ nµo kh«ng thÓ t×m c¸ch mêi caonh©n ®èi phã Ma §ao §iÒn Nguyªn?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- VÞ cao t¨ng ThiÕu L©m ®ã ch­a ®Õn ®­îc, nhÊt thêi bän t¹i h¹ biÕt mêi ai? Ng­êi cãt©m muèn trî gióp th× vâ c«ng kh«ng cao h¬n §iÒn Nguyªn nªn bän t¹i h¹ kh«ng thÓ mêi.Cßn ng­êi cã vâ c«ng v­ît §iÒn Nguyªn th× chØ cã thÓ ®Õm trªn ®Çu ngãn tay vµ d­êngnh­ bän t¹i h¹ ch­a tõng gÆp bän hä bao giê.Ng«n Phông Khanh nãi:- Ph¶i ch¨ng ý cña Ph­¬ng nhÞ hiÖp lµ muèn t¹i h¹ chiÕu cè phu nh©n vµ nhÞ vÞ c«ngtö?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Nguyªn bän t¹i h¹ vÉn cã thêi gian ®Ó an bµi, kh«ng ngê l¹i gÆp ph¶i chuyÖn KiÕmM«n Ngò Quû nªn thêi gian l­u l¹i Gia §Þnh ph¶i kÐo dµi ra. NÕu Ng«n huynh ®Ö ®i theotrî gióp bän t¹i h¹ th× ch¼ng qua lµ nép thªm mét m¹ng cho §iÒn Nguyªn th«i, qu¶ thùc lµkh«ng cã Ých g×. Trong khi ®ã, Ng«n huynh ®Ö v× truy t×m vâ c«ng thÊt truyÒn cña Ng«ngia m«n nªn ph¶i hµnh tÈu ch©n trêi gãc bÓ, do vËy t¹i h¹ còng kh«ng tiÖn më miÖng phãth¸c thª nhi. T¹i h¹ chØ mong Ng«n huynh ®Ö bá chót th× giê vµng ngäc ®­a thª nhi cña t¹ih¹ ®Õn mét n¬i.Ng«n Phông Khanh liÒn hái:- §­a ®Õn n¬i nµo?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- T¹i h¹ ®∙ viÕt s½n mét phong th­, ngoµi th­ cã ghi n¬i cÇn ®Õn, v× cã thÓ khëi hµnhbÊt cø khi nµo nªn bän t¹i h¹ kh«ng cÇn nãi râ víi thª nhi, ch¼ng hay Ng«n huynh ®Ö cãthÓ chÊp thuËn kh«ng?Nghe c¶ nöa ngµy mµ Ng«n Phông Khanh vÉn ch­a biÕt n¬i cÇn ®Õn, v× vËy h¾n thÇmbiÕt Ph­¬ng Thiªn Thµnh lµ nh©n vËt hµnh sù rÊt cÈn thËn, khi ch­a cÇn thiÕt th× tuyÖt ®èikh«ng nãi ra.H¾n kh«ng tiÖn hái thªm nªn gËt ®Çu, nãi:- §­îc! T¹i h¹ sÏ tËn n¨ng lùc ®­a phu nh©n vµ nhÞ vÞ c«ng tö ®Õn n¬i an toµn. Trõ phit¹i h¹ vong m¹ng, nÕu kh«ng th× tuyÖt ®èi kh«ng lµm háng chuyÖn cña Ph­¬ng nhÞ hiÖp.Ph­¬ng Thiªn Thµnh cung thñ, nãi:- T¹i h¹ xin b¸i t¹ tr­íc.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-118-Ng«n Phông Khanh hoµn lÔ vµ nãi:- §­îc v× Trung Ch©u Tam HiÖp ra søc khuyÓn m∙ lµ t¹i h¹ c¶m thÊy h©n h¹nh l¾mråi, t¹i h¹ ®©u d¸m nhËn lÔ!Th¹ch TuÊn còng lªn tiÕng:- T¹i h¹ xin thay nhÞ tÈu b¸i t¹ Ng«n huynh ®Ö.Ng«n Phông Khanh khÏ thë ra råi nãi:- C¸c vÞ ®a lÔ nh­ vËy khiÕn t¹i h¹ v« cïng ¸y n¸y.Ph­¬ng Thiªn Thµnh c­êi ha h¶, nãi:- Ng«n huynh ®Ö ®∙ høa mét lêi lµ ngµn vµng, chóng ta dõng l¹i ë ®©y nhÐ!L∙o ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp:- Nµo, Ng«n huynh ®Ö h∙y lÊy bøc ho¹ ®å ra, chóng ta cïng nghiªn cøu kü §éc Long®Çm mét tý, cã thÓ t¹i h¹ ®­a ra vµi manh mèi còng nªn.o0oL¹i nãi ®Õn Ph­¬ng phu nh©n sau khi ®­a Ph­¬ng L¹c vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµo hËuviÖn th× Tr×nh phu nh©n b­íc ra nghªnh tiÕp vµ hái:- Th­¬ng thÕ cña TrÞnh ®¹i hiÖp thÕ nµo?Ph­¬ng phu nh©n nãi:- §¹i ca ®ang tÞnh d­ìng nªn tiÓu muéi còng ch­a ®­îc gÆp.Tr×nh phu nh©n nãi:- Nghe phu qu©n cña tiÖn thiÕp nãi th× th­¬ng thÕ cña TrÞnh ®¹i hiÖp chuyÓn biÕn kh¸tèt, Ph­¬ng phu nh©n kh«ng nªn qu¸ lo nghÜ.Ph­¬ng phu nh©n nh×n qua Ph­¬ng L¹c, Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi:- C¸c ng­¬i vµo phßng tr­íc ®i!C¶ hai "d¹" mét tiÕng råi lÆng lÏ cÊt b­íc vµo phßng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi v× rÊt nhí §«ng NhÜ l∙o nh©n vµ kh«ng biÕt trong cuéc ¸c chiÕntèi qua l∙o cã thä th­¬ng hay kh«ng nªn khÏ nãi víi Ph­¬ng L¹c:- L¹c huynh vÒ phßng tr­íc nhÐ, ®Ö cã chót viÖc ph¶i ra ngoµi, mét l¸t sÏ quay vÒngay.Ph­¬ng L¹c sau khi g©y ra tr­êng n¸o nhiÖt tù biÕt tr­êng ¸c ®Êu tèi qua lµ do m×nhmµ ra nªn lóc nµy chµng tá vÎ thuÇn thôc h¬n tr­íc nhiÒu, chµng gËt ®Çu, nãi:- Ng­¬i ®i råi mau quay vÒ nhÐ, ta còng cã chuyÖn muèn hái ng­¬i ®©y.Ph­¬ng TuyÕt Nghi h¬i ng¹c nhiªn nªn hái l¹i:- Cã chuyÖn g× vËy, t¹i sao ®¹i ca kh«ng hái ngay b©y giê?Ph­¬ng L¹c nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-119-- Ng­¬i cø ®i tr­íc ®i, khi quay vÒ chóng ta sÏ nãi chuyÖn.Nãi ®o¹n chµng cÊt b­íc ®i vÒ phßng ®Ó l¹i Ph­¬ng TuyÕt Nghi víi nhiÒu ®iÒu nghivÊn vµ lo l¾ng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái th¨m gia nh©n th× biÕt phßng cña §«ng NhÜ l∙o nh©n ë phÝaT©y trang viÖn nªn véi vµng ®i ®Õn ®ã.ThÕ nh­ng chµng ®i ®­îc vµi m­¬i b­íc th× chît nghe cã ng­êi hái:- Hµi tö, cã chuyÖn g× kh«ng?Ph­¬ng TuyÕt Nghi quay l¹i th× thÊy §«ng NhÜ l∙o nh©n ®∙ xuÊt hiÖn tr­íc mÆt víi nôc­êi nh©n hËu trªn m«i.Chµng véi b­íc ®Õn gÇn vµ khÏ nãi:- V∙n bèi rÊt nhí l∙o b¸ b¸ nªn ®Þnh ®Õn th¨m.§«ng NhÜ l∙o nh©n ®­a chµng vÒ phßng cña m×nh råi nãi:- Hµi tö, ng­¬i ®Õn thËt ®óng lóc, ta còng ®ang cÇn t×m ng­¬i ®©y.Ph­¬ng TuyÕt Nghi hµnh lÔ vµ nãi:- L∙o tiÒn bèi cã g× muèn chØ gi¸o ch¨ng?§«ng NhÜ l∙o nh©n thuËn tay ®Èy chiÕc ghÕ vÒ phÝa Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi:- Ngåi xuèng ®i!Ph­¬ng TuyÕt NghØ ngåi xuèng vµ nãi:- V∙n bèi vµ b¸ mÉu m¶i trèn d­íi th¹ch thÊt nªn kh«ng biÕt t×nh h×nh bªn ngoµi,s¸ng nµy míi hay TrÞnh ®¹i b¸ thä th­¬ng trong trËn ¸c ®Êu vµ Tr×nh gia trang tèi qua v«cïng n¸o nhiÖt.§«ng NhÜ l∙o nh©n gËt ®Çu, nãi:- ChuyÖn ®ã ®∙ qua råi, Ngò Quû chÕt ba, chóng ta ®¹i th¾ng.Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp:- Hµi tö, mÊy ngµy qua ng­¬i ë bªn c¹nh b¸ mÉu nh­ng cã tËn dông thêi gian luyÖnc«ng kh«ng?Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi:- Kh«ng, l∙o tiÒn bèi dÆn lµ kh«ng ®Ó ng­êi kh¸c biÕt chuyÖn nµy nªn v∙n bèi kh«ngd¸m tiÕt lé.§«ng NhÜ l∙o nh©n gËt ®Çu, nãi:- Ng­¬i rÊt th«ng minh, hµi tö, cã mét chuyÖn mµ l∙o khiÕu nghÜ m∙i kh«ng ra, mongr»ng ng­¬i sÏ thµnh thËt tr¶ lêi,- Cã chuyÖn g× tiÒn bèi cø hái?- §­îc, hiÖn nay ng­¬i ®∙ lín råi nh­ng tõng nghe b¸ phô nãi víi ng­¬i vÒ chuyÖnlÖnh t«n kh«ng?- Kh«ng, v∙n bèi chØ ngÉu nhiªn nghe b¸ mÉu nãi th«i.- Nãi thÕ nµo?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-120-- B¸ mÉu nãi r»ng ch÷ trªn phiÕn ngäc nµy lµ do phô mÉu v∙n bèi kh¾c ®Ó l¹i.Nãi ®o¹n chµng lÊy phiªn ngäc ®eo ë cæ ra cho §«ng NhÜ l∙o nh©n xem, qu¶ nhiªntrªn phiÕn ngäc cã ba ch÷ Ph­¬ng TuyÕt Nghi.§«ng NhÜ l∙o nh©n hái tiÕp:- ChØ nãi cã thÕ th«i sao?Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi:- V∙n bèi chØ nghe ®­îc nh­ vËy.Chµng ngõng mét l¸t råi nh×n §«ng NhÜ l∙o nh©n, nãi:- L∙o tiÒn bèi, mÊy ngµy qua ë trong th¹ch thÊt kh«ng cã s¸ch ®äc, l¹i kh«ng thÓ vËnc«ng nªn v∙n bèi nghÜ ®Õn rÊt nhiÒu chuyÖn.§«ng NhÜ l∙o nh©n liÒn hái:- Ng­¬i nghÜ ®Õn nh÷ng chuyÖn g× nµo?- NghÜ ®Õn l∙o tiÒn bèi.- NghÜ ®Õn l∙o khiÕu nh­ thÕ nµo?- V∙n bèi c¶m thÊy l∙o tiÒn bèi kh«ng ph¶i lµ ng­êi cam chÞu lµm h¹ nh©n cña ng­êikh¸c, thÕ t¹i sao l∙o tiÒn bèi l¹i cam nguyÖn lµm nh­ vËy?- ChØ cã thÕ th«i µ? Nãi ra xem! H∙y nãi hÕt nh÷ng suy nghÜ cña ng­¬i cho l∙o khiÕunghe thö.Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- V∙n bèi ngÇm c¶m thÊy l∙o tiÒn bèi lµ mét tuyÖt ®¹i cao nh©n, chuyÖn cam nguyÖnlµm béc nh©n tÊt ph¶i cã nguyªn nh©n.§«ng NhÜ l∙o nh©n hái:- Ng­¬i biÕt t¹i v× sao kh«ng?- V× muèn b¸o ®¸p ©n cøu m¹ng cña b¸ phô v∙n bèi.- Cßn g× n÷a?- V× v∙n bèi n÷a.§«ng NhÜ l∙o nh©n tho¹t tiªn h¬i s÷ng ng­êi nh­ng liÒn mØm c­êi, nãi:- Hµi tö, ng­¬i qu¶ nhiªn rÊt th«ng minh, l∙o khiÕu ®∙ kh«ng nh×n lÇm ng­¬i råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi khÏ thë dµi, nãi:- ThÓ chÊt tiªn thiªn cña v∙n bèi kh«ng tèt nªn sî r»ng phô lßng mong ®îi cña l∙otiÒn bèi th«i.- Ai nãi thÕ?- B¸ phô cña v∙n bèi.- L∙o ta cã truyÒn vâ c«ng cho ng­¬i kh«ng?- ChØ lµ vâ c«ng ®Ó gióp th©n thÓ c­êng tr¸ng th«i.§«ng NhÜ l∙o nh©n trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-121-- Cã thÓ l∙o ta nh×n kh«ng ra.Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp:- Vâ c«ng th­îng thõa chØ cÇn linh chÊt tuÖ t©m, thÓ n¨ng khiÕm khuyÕt th× cã thÓdïng d­îc vËt bæ sung, nh­ng tµi hoa th× kh«ng thÓ dïng d­îc vËt bæ khuyÕt.L∙o ngöa mÆt thë dµi mét håi råi nãi tiÕp:- Hµi tö, chØ ®¸ng tiÕc lµ l∙o khiÕu gÆp ng­¬i ®∙ qu¸ muén.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- V× v∙n bèi qu¸ lín tuæi nªn kh«ng thÝch hîp cho viÖc luyÖn vâ c«ng th­îng thõach¨ng?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Tuy niªn kû cña ng­¬i h¬i lín mét chót nh­ng kh«ng ph¶i lµ kh«ng thÓ v∙n håi.- VËy th× t¹i sao?- V× l∙o khiÕu cßn t¹i thÕ ch¼ng bao l©u n÷a.Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng tin vµo tai m×nh, chµng ngÈn ng­êi mét lóc råi hái l¹i:- L∙o tiÒn bèi nãi g× vËy?§«ng NhÜ l∙o nh©n b×nh tÜnh nãi:- L∙o khiÕu cßn t¹i thÕ ch¼ng bao l©u n÷a råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- Ch¼ng ph¶i l∙o tiÒn bèi ®ang rÊt khoÎ ®ã sao?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- L∙o khiÕu ®∙ tÝnh qua thêi gian khø thÕ, nÕu mäi chuyÖn thuËn lîi vµ cã d­îc vËtt­¬ng trî th× tèi ®a còng chØ sèng thªm h¬n mét n¨m n÷a, nÕu ph¶i ®éng thñ hao tænnguyªn khÝ th× rÊt khã nãi, cã thÓ nöa n¨m hoÆc ba th¸ng còng kh«ng chõng.- ChuyÖn nµy thËt sao?- T¹i sao ta ph¶i nãi dèi ng­¬i chø? L∙o khiÕu ®∙ tèn n¨m n¨m ®Ó mong t×m ®­îc métng­¬i thõa kÕ y b¸t, trong n¨m n¨m ®ã ta ®∙ hµnh tÈu kh¾p ®¹i giang Nam B¾c, duyÖt quahµng v¹n ng­êi- Suèt n¨m n¨m trêi mµ l∙o tiÒn bèi kh«ng t×m ®­îc mét ng­êi nµo võa ý sao?- §óng vËy, l­¬ng tµi rÊt khã t×m, gi÷a lóc t©m ý cña ta ®∙ nguéi l¹nh th× ngÉu nhiªngÆp ®­îc ng­¬i.L∙o thë dµi mét håi råi nãi tiÕp:- Thêi gian cña chóng ta kh«ng nhiÒu nh­ng l∙o khiÕu l¹i kh«ng thÓ lËp tøc ®­a ng­¬irêi khái n¬i nµy.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- X­a nay b¸ mÉu ®èi ®∙i víi v∙n bèi rÊt tèt, v∙n bèi ph¶i ®i nãi víi ng­êi mét tiÕng.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-122-- Kh«ng ®­îc, ng­¬i ®∙ thä ©n d­ìng dôc cña phu phô Ph­¬ng Thiªn Thµnh, tronglóc bän hä ngé n¹n mµ ng­¬i bá ®i ®­îc sao?Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái l¹i:- B¸ phô cña v∙n bèi ngé n¹n g×?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Hµi tö, lÇn nµy bän hä phã ­íc víi Ma §ao §iÒn Nguyªn, xem ra hung ®a c¸t thiÓu®Êy.Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái:- Vâ c«ng cña §iÒn Nguyªn rÊt cao c­êng ph¶i kh«ng?§«ng NhÜ l∙o nh©n chËm r∙i nãi:- Vâ c«ng cña Ma §ao §iÒn Nguyªn tuy kh«ng tÇm th­êng nh­ng so víi Ngò ®¹i Machñ th× c¸ch xa mét trêi mét vùc, tuy nhiªn Trung Ch©u Tam HiÖp vÉn ch­a ph¶i lµ ®èi thñcña Ma §ao §iÒn Nguyªn.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- ¢n t×nh cña b¸ phô b¸ mÉu ®èi víi v∙n bèi tùa nh­ nói, mong r»ng l∙o tiÒn bèi v×v∙n bèi mµ cøu bän hä mét lÇn.§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- NÕu l∙o khiÕu kh«ng cã ý cøu bän hä th× ®∙ kh«ng nãi víi ng­¬i, nh­ng ng­êi ®icøu bän hä sÏ lµ ng­¬i ®Êy.Ph­¬ng Tuyªt Nghi ng¹c nhiªn hái l¹i:- Lµ v∙n bèi?- Kh«ng sai!- Chót vâ c«ng cña v∙n bèi chØ ®Ó gióp th©n thÓ c­êng tr¸ng, ngay c¶ L¹c huynh còng®¸nh kh«ng l¹i th× lµm sao cøu ®­îc b¸ phô, b¸ mÉu?- V× vËy ng­¬i cÇn ph¶i gÊp rót luyÖn vâ c«ng!- Khi nµo th× b¸ phô cña v∙n bèi phã ­íc?- Kh«ng qu¸ m­êi ngµy n÷a.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngÈn ng­êi:- Thêi gian m­êi ngµy chíp m¾t ®∙ qua, dï kh«ng phót nµo ng¬i nghØ th× v∙n bèi cãthÓ luyÖn ®­îc vâ c«ng g×?§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- NÕu ng­¬i tËp trung tinh thÇn häc th× m­êi ngµy còng ®ñ l¾m råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi b¸n tin b¸n nghi, chµng nãi:- V∙n bèi ph¶i häc vâ c«ng g× mµ cã thÓ tèc thµnh trong m­êi ngµy ®Ó ®èi phã víi Ma§ao §iÒn Nguyªn?- Ng­¬i sÏ häc kiÕm ph¸p.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-123-- KiÕm lµ tæ trong c¸c lo¹i binh khÝ, v∙n bèi th­êng nghe b¸ phô nãi "Tam niªn ®aoph¸p, ngò niªn kiÕm" chÝ Ýt th× ph¶i luyÖn n¨m n¨m míi cã thµnh tùu. V∙n bèi chØ häcm­êi ngay th× häc ®­îc g×?- L∙o khiÕu chØ truyÒn cho ng­¬i ba chiªu, chØ cÇn ng­¬i nhí kü th× cã thÓ lui ®­îcMa §ao §iÒn Nguyªn råi.- ChØ häc ba chiªu kiÕm th«i sao?- §óng vËy, chØ cÇn häc ba chiªu, ®©y lµ ba chiªu tinh tuý trong kiÕm ph¸p, nh­ngc«ng lùc cña ng­¬i ch­a ®ñ ®Ó móa kiÕm nªn th©n thñ khã phèi hîp víi kiÕm ph¸p.- Nh­ vËy th× häc còng v« dông råi!§«ng NhÜ l∙o nh©n chËm r∙i nãi:- §iÒu ®ã cßn ph¶i xem can ®¶m cña ng­¬i nh­ thÕ nµo.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- V∙n bèi kh«ng hiÓu g× c¶.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Ng­¬i chØ häc ba chiªu kiÕm mµ c«ng lùc l¹i kh«ng ®ñ nªn dï lµ kú chiªu dÞ thøccòng khã lßng ®¶ th­¬ng ®­îc ®èi ph­¬ng vµ cµng kh«ng thÓ gi¶i cøu cho Trung Ch©uTam HiÖp khi bän hä ®ang r¬i vµo hiÓm c¶nh. Duy chØ cã mét c¸ch lµ dùa vµo dòng khÝ vµcan ®¶m cña ng­¬i, tøc lµ ng­¬i ph¶i ung dung b­íc vµo vßng chiÕn sau ®ã sö dông kiÕmchiªu khiÕn cho §iÒn Nguyªn kinh h∙i mµ tù thèi lui.Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i hái:- NhÊt ®Þnh lµ cã thÓ ®Èy lui l∙o ta kh«ng?§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- NÕu kh«ng lui ®­îc h¾n th× nhÊt ®Þnh sÏ nép thªm cho h¾n mét m¹ng ng­êi, bëi lÏng­¬i kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña h¾n.Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i hái:- T¹i sao l∙o tiÒn bèi kh«ng muèn xuÊt thñ?- Ch¼ng ph¶i l∙o khiÕu ®∙ nãi råi sao, nÕu ta hao tæn thªm mét phÇn nguyªn khÝ th×cµng gÇn víi tö vong thªm mét b­íc.- Ngoµi ra kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c µ?- NÕu ng­¬i kh«ng cã can ®¶m nh­ vËy th× Trung Ch©u Tam HiÖp vµ b¸ mÉu cñang­¬i khã tr¸nh khái kiÕp n¹n.Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi ngÈng cao ®Çu víi vÎ kiªn quyÕt, nãi:- §­îc, v∙n bèi xin häc ba chiªu kiÕm ph¸p ®ã. Nh­ng khi nµo th× b¾t ®Çu häc?§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- Häc ngay b©y giê.Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c hái l¹i:- Häc ngay b©y giê?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-124-- Kh«ng sai, l∙o khiÕu sÏ gi¶ng gi¶i kiÕm quyÕt cña kiÕm ph¸p cho ng­¬i tr­íc.Nãi ®o¹n l∙o b¾t ®Çu gi¶ng gi¶i tØ mØ chç diÖu dông cña kiÕm ph¸p, ®ång thêi l∙o cßndïng tay ra thÕ ®Ó minh ho¹.Tµi trÝ cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi tuy siªu quÇn nh­ng c¨n c¬ vâ häc cßn c¸ch lo¹i kiÕmthuËt ¶o diÖu nµy qua xa, do vËy chµng rÊt dông t©m l¾ng nghe, song vÉn kh«ng thÓ nµolÜnh héi ®­îc.§«ng NhÜ l∙o nh©n kiªn tr× gi¶ng tíi gi¶ng lui mÊy lÇn vµ mçi lÇn ®Òu vui vÎ chøkh«ng bùc tøc.Cuèi cïng Ph­¬ng TuyÕt Nghi thë dµi mét håi råi nãi:- Xem ra v∙n bèi rÊt chËm hiÓu, sî r»ng phô lßng mong mái cña l∙o tiÒn bèi th«i.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Hµi tö, ng­¬i rÊt th«ng minh ®Êy, trÝ tuÖ cña ng­¬i ®∙ v­ît qua sù mong ®îi cña l∙okhiÕu råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngÈn ng­êi råi nãi:- L∙o tiÒn bèi kh«ng trªu v∙n bèi ®Êy chø?- §­¬ng nhiªn lµ kh«ng, l∙o khiÕu thµnh t©m thµnh ý t¸n d­¬ng ng­¬i ®Êy.- V∙n bèi häc l©u nh­ vËy, l∙o tiÒn bèi gi¶ng ®i gi¶ng l¹i mÊy chôc lÇn mµ vÉn ch­alÜnh ngé chót nµo, nh­ thÕ mµ gäi lµ th«ng minh sao?- KiÕm thuËt ta truyÒn thô cho ng­¬i lµ lo¹i kiÕm ph¸p chÝ th­îng trong vâ häc, víic¨n c¬ vâ c«ng hiÖn t¹i cña ng­¬i mµ luËn th× c¨n b¶n kh«ng thÓ nµo hiÓu ®­îc. §õng nãilµ ta gi¶ng mÊy chôc lÇn, dï nãi ngµn lÇn v¹n lÇn ng­¬i còng kh«ng thÓ hiÓu, nh­ng hiÖn tathÊy ng­¬i h×nh nh­ cã chót lÜnh héi råi ®Êy.- V∙n bèi l∙nh héi ®­îc g× ®©u?- §∙ l∙nh héi råi… B©y giê ng­¬i cã thÓ trë vÒ, nÕu ë ®©y qu¸ l©u sÏ khiÕn cho b¸mÉu ng­¬i sinh nghi ®Êy.- V∙n bèi häc ch­a hiÓu th× vÒ thÕ nµo ®­îc?§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- Ng­¬i cø trë vÒ vµ suy nghÜ nh÷ng ®iÒu ta ®∙ nãi, ngµy mai trë l¹i nãi cho ta biÕt.Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi:- V∙n bèi xin tu©n mÖnh!Nãi ®o¹n chµng cung kÝnh b¸i biÖt §«ng NhÜ l∙o nh©n råi trë vÒ phßng nh÷ng lêigi¶ng gi¶i cña §«ng NhÜ l∙o nh©n lu«n chËp chên trong t©m trÝ nªn bÊt gi¸c chµng ngåitÜnh to¹ suy nghÜ ®Õn ng¬ ngÈn xuÊt thÇn.o0oCòng ch¼ng biÕt thêi gian tr«i qua bao l©u, ®Õn khi Ph­¬ng phu nh©n b­íc vµo th×Ph­¬ng TuyÕt Nghi míi sùc tØnh trë vÒ víi thùc t¹i.Ph­¬ng phu nh©n chËm r∙i b­íc ®Õn tr­íc mÆt chµng vµ khÏ hái:- Hµi tö, ng­¬i ®ang nghÜ g× vËy?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-125-Ph­¬ng TuyÕt Nghi Êp óng nãi:- §iÖt nhi ®ang nghÜ... ®ang nghÜ...Ph­¬ng phu nh©n nãi:- §ang nghÜ ®Õn mÉu th©n cña ng­¬i ph¶i kh«ng?Ph­¬ng TuyÕt Nghi g­îng c­êi råi cói ®Çu kh«ng nãi g×.Ph­¬ng phu nh©n thë dµi mét håi råi nãi:- Ta ®∙ nãi víi ®¹i b¸ cña ng­¬i, dï bän ta tèt víi ng­¬i thÕ nµo th× còng kh«ng thÓkhiÕn ng­¬i quªn mÉu th©n cña ng­¬i. §∙ nhiÒu lÇn ta muèn ®­a ng­¬i ®Õn chç mÉu th©ncña ng­¬i vµi ngµy nh­ng kh«ng thÓ t×m ra n¬i ë cè ®Þnh cña bµ ta nªn ®µnh g¸c l¹i chuyÖn®ã.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- B¸ mÉu ®èi víi ®iÖt nhi ch¼ng kh¸c g× mÉu th©n.Ph­¬ng phu nh©n mØm c­êi, nãi:- Trong lßng ng­¬i c¶m thÊy nh­ vËy lµ tèt råi.Võa nãi ®Õn ®©y th× cã bãng ng­êi thÊp tho¸ng, Ph­¬ng L¹c ®∙ b­íc vµo phßng.Ph­¬ng phu nh©n quay l¹i hái:- Ng­¬i ®i ®©u vÒ ®©y?Ph­¬ng L¹c nãi:- Hµi nhi ®i luyÖn mét bµi kiÕm ph¸p, lÇn nµy sau khi xung ®ét víi ng­êi ta hµi nhic¶m thÊy vâ c«ng cña m×nh qu¸ tÖ. Tr­íc ®©y hµi nhi kh«ng dông t©m luyÖn c«ng, tõ nayvÒ sau ph¶i th­êng xuyªn tËp luyÖn míi ®­îc.Ph­¬ng phu nh©n mØm c­êi, nãi:- ThÕ th× tèt, c¸c ng­¬i nªn nghØ ng¬i mét chót ®i!Nãi ®o¹n bµ quay b­íc ®i ra ngoµi ngay. Trªn khu«n mÆt phóc hËu nhu hoµ lu«n hiÓnlé mét nô c­êi cña Ph­¬ng phu nh©n giê ®©y d­êng nh­ xuÊt hiÖn t©m sù nÆng nÒ, tuy bµvÉn gi÷ ®­îc nô c­êi nh­ng trªn vÇng tr¸n ®∙ næi lªn nh÷ng nÕp ©u lo.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thõa hiÓu lµ Ph­¬ng phu nh©n lo l¾ng cho chuyÕn phã héi cñaPh­¬ng Thiªn Thµnh nh­ng nhÊt thêi chµng kh«ng thÓ nµo chia sÎ nçi lo ®ã ®­îc.Nh­ng vÎ sÇu mÞ khæ diÖn cña Ph­¬ng phu nh©n cµng lµm t¨ng thªm tr¸ch nhiÖm cñaPh­¬ng TuyÕt Nghi, chµng c¶m thÊy cuéc phã héi víi Ma §ao §iÒn Nguyªn nµy cã thÓb¶o vÖ ®­îc sinh m¹ng cho Ph­¬ng Thiªn Thµnh hay kh«ng lµ hoµn toµn dùa vµo sù lÜnhhéi ba chiªu kiÕm ph¸p mµ chµng võa häc. ý niÖm nµy ®∙ ph¸t sinh th× t©m cÇu tiÕn cµngth¾m thiÕt h¬n.Ph­¬ng L¹c thÊy mÉu th©n ®i khuÊt råi th× liÒn khÏ nãi víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi:- Nghi ®Ö, ng­¬i biÕt kh«ng, §«ng NhÜ l∙o nh©n lµ mét vÞ cao nh©n cã vâ c«ng rÊt caoc­êng ®Êy.Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c hái l¹i:- Sao ®¹i ca biÕt?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-126-Ph­¬ng L¹c nãi:- Ta nhí l¹i chuyÖn l∙o gi¶i cøu cho ta h«m tr­íc, nÕu kh«ng ph¶i ng­êi cã vâ c«ngcao c­êng th× h¸ cã thÓ gi¶i cøu cho ta mét c¸ch dÔ dµng nh­ thÕ sao?Ph­¬ng TuyÕt Nghi tr¶ lêi mét c¸ch hµm hå:- Cã lÏ lµ nh­ vËy.Ph­¬ng L¹c nãi tiÕp:- §∙ lµ cao nh©n vâ l©m th× t¹i sao l∙o ta l¹i cam nguyÖn lµm mét béc nh©n?- ChuyÖn nµy th× ®Ö kh«ng thÓ hiÓu râ.- Ta ®Þnh nãi chuyÖn nµy víi gia phô, ng­¬i thÊy thÕ nµo?- §¹i b¸ hµnh tÈu giang hå l©u n¨m, h¸ cã lý nµo l¹i kh«ng biÕt? §Ö nghÜ ®¹i b¸ ®∙sím nh×n ra råi.- Ng­¬i nãi còng ph¶i! µ, ta thÊy h×nh nh­ gia phô, gia mÉu cã chuyÖn g× dÊu chóngta th× ph¶i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- §«ng NhÜ l∙o tiÒn bèi kh«ng cho ta tiÕt lé chuyªn häc vâ c«ng th× tr¨m ngµn lÇnkh«ng thÓ nãi ra chuyÖn nµy, b×nh nhËt L¹c huynh rÊt khinh suÊt nh­ng sau lÇn nÕm ®aukhæ võa råi th× h×nh nh­ ®∙ trÇm tÜnh trë l¹i.NghÜ ®o¹n chµng nãi:- §óng vËy! §Ö còng thÊy thÇn th¸i cña b¸ mÉu kh«ng b×nh th­êng nh­ng ®ã lµchuyÖn cña ng­êi lín, bän hµi tö chóng ta kh«ng nªn xen vµo.Ph­¬ng L¹c nãi:- X­a nay mÉu th©n lu«n nh©n tõ hoµ nh∙, trong ký øc cña ta d­êng nh­ ch­a tõngthÊy ng­êi sÇu mÞ khæ diÖn bao giê, nh­ng mÊy ngµy qua ta c¶m thÊy mÉu th©n cã t©m sùrÊt trÇm träng, h«m nay l¹i cµng lé râ h¬n, nhÊt ®Þnh lµ s¾p cã chuyÖn ®¹i sù råi.Chµng ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp:- Nghe nãi TrÞnh ®¹i b¸ thä th­¬ng rÊt nÆng nªn lßng ta cµng bÊt an, nÕu ta kh«ng g©yra tr­êng ®¹i ho¹ nµy th× chóng ta ®©u thÓ kÐt o¸n víi KiÕm M«n Ngò Quû.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- Tuy bªn ngoµi lµ ho¹ do ®¹i ca g©y ra nh­ng thùc chÊt bªn trong chÝnh lµ chóng takh«ng thÓ dung chóng, mÆt kh¸c b¸ phô còng cã ý trî gióp Tr×nh trang chñ.Ph­¬ng L¹c nãi:- ¤i! BÊt luËn thÕ nµo th× ®©y còng lµ tr­êng ®¹i ho¹ do ta g©y ra.Ph­¬ng TuyÕt Nghi an ñi:- L¹c huynh kh«ng nªn lo l¾ng, ®¹i sù ®∙ cã ng­êi lín lo, chóng ta nªn nghØ ng¬i métl¸t th«i.Ph­¬ng L¹c khÏ gËt ®Çu, thÕ lµ hai ®ång tö lËp tøc tÜnh to¹ vËn c«ng.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-127-Thêi gian vun vót tr«i ®i, ba ngµy tùa nh­ vã c©u qua cöa. Tuy nhiªn trong ba ngµy ®ãPh­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng hÒ l∙ng phÝ thêi gian mét kh¾c nµo, kh«ng ph¶i chµng tÜnh to¹®iÒu tøc mµ lµ suy nghÜ ba chiªu kiÕm ph¸p võa häc.§«ng NhÜ l∙o nh©n còng kiªn nhÉn gi¶ng gi¶i nh÷ng chç vi diÖu cho chµng.o0o
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-128-Håi thø bÈyNhÊt kiÕm tÊn c«ng¸ng ngµy thø t­ th× Trung Ch©u Tam HiÖp chuÈn bÞ rêi Tr×nh gia trang. Qua mÊyngµy nghØ ng¬i tÞnh d­ìng th× TrÞnh §¹i C­¬ng ®∙ b×nh phôc gÇn nh­ hoµn toµn.Tr×nh Tö Väng chuÈn bÞ bèn con tuÊn m∙ vµ hai cç xe cã mui bÝt kÝn.Ph­¬ng L¹c hiÕu kú nªn khÏ hái Ph­¬ng TuyÕt Nghi:- Nghi ®Ö, t¹i sao ph¶i dïng ®Õn hai cç xe?Ph­¬ng TuyÕt Nghi khÏ gËt ®Çu, cã thÓ th­¬ng thÕ cña TrÞnh ®¹i b¸ ch­a hoµn toµnb×nh phôc, kh«ng tiÖn ngåi ngùa nªn ph¶i ngåi xe ch¨ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh chØ cç xe thø nhÊt råi nãi víi Ph­¬ng phu nh©n:- Nµng ®­a L¹c nhi vµ Nghi nhi lªn cç xe thø nhÊt, cç xe thø hai chØ cho hai hßm yphôc vµ c¸c vËt dông kh¸c th«i.Ph­¬ng phu nh©n muèn lªn tiÕng nh­ng l¹i th«i, bµ d¾t Ph­¬ng L¹c vµ Ph­¬ng TuyÕtNghi lªn cç xe thø nhÊt ngåi.Th× ra §«ng NhÜ l∙o nh©n ®∙ sím cã mÆt trªn cç xe nµy råi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh b­íc l¹i gÇn TrÞnh §¹i C­¬ng råi khÏ nãi:- Th­¬ng thÕ cña ®¹i ca ch­a hoµn toµn håi phôc, ®¹i ca nªn ngåi xe nhÐ?TrÞnh §¹i C­¬ng ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- Ai b¶o lµ ta ch­a hoµn toµn håi phôc?Lêi võa døt th× l∙o tung ng­êi lªn l­ng ngùa mét c¸ch nhÑ nhµng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh, Th¹ch TuÊn vµ Ng«n Phông Khanh còng lÇn l­ît lªn ngùa.TrÞnh §¹i C­¬ng gß d©y c­¬ng råi quay l¹i nãi:- Xin Tr×nh huynh håi b­íc, bän t¹i h¹ b¸i biÖt t¹i ®©y vËy.Tr×nh Tö Väng cung thñ nãi:- Ch­ vÞ ®i ®­êng b×nh an, nÕu cã dÞp ghÐ qua Gia §Þnh th× xin b¶o cho Tr×nh mç méttiÕng ®Ó xuÊt m«n nghªnh tiÕp, ®¹i ©n kh«ng thÓ dïng lêi c¶m t¹, lóc nµy TrÞnh mç cãthiªn ng«n v¹n ng÷ còng kh«ng biÕt nãi thÕ nµo cho ph¶i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh h¾ng giäng råi nãi:- Tr×nh huynh, t¹i h¹ muèn khuyªn mét lêi...Tr×nh Tö Väng nãi:- TrÞnh mç xin röa tai l¾ng nghe,Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Ngò quû ®∙ lät l­íi nhÞ quû, thªm vµo ®ã lµ Kim Th­¬ng Tèng SÜ NghÜa nªn thùclùc kh«ng ph¶i tÇm th­êng, ®èi víi ®¹i nhôc võa råi nhÊt ®Þnh bän chóng sÏ ghi t©m kh¾ccèt vµ t×m c¬ héi b¸o thï, tuy nhiªn sau trËn ®¹i b¹i võa qua nguyªn khÝ cña bän chóngS
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-129-ch­a thÓ b×nh phôc ngay, do vËy bän chóng quyÕt kh«ng d¸m ®Õn sinh sù trong mét vµingµy tíi, nh­ thÕ lµ Tr×nh huynh ®ñ thêi gian ®Ó gi¶i quyÕt mäi chuyÖn råi ®­a gia quyÕn®i l¸nh n¹n ë mét n¬i thËt xa.Tr×nh Tö Väng g­îng c­êi, nãi:- T¹i h¹ v« cïng c¶m kÝch h¶o ý cña Ph­¬ng nhÞ hiÖp, nh­ng Tr×nh mç sinh ra vµ línlªn ë n¬i nµy, nÕu ®­îc vïi x­¬ng ë ®©y th× chÕt còng kh«ng ©n hËn g×.Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp:- Nh­ng t¹i h¹ ®∙ thu xÕp cho xó n÷ ®i l¸nh n¹n, tõ nay vÒ sau t¹i h¹ còng t¨ng c­êngphßng bÞ ®Ó chê c­êng ®Þch.Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi, nãi:- Hµo khÝ cña Tr×nh huynh thËt khiÕn cho t¹i h¹ v« cïng kh©m phôc!Tr×nh Tö Väng g­îng c­êi, nãi:- Tai m¾t cña Ngò Quû cã mÆt kh¾p thiªn h¹, dï t¹i h¹ muèn l¸nh n¹n th× sî r»ngcòng kh«ng cã n¬i an toµn.TrÞnh §¹i C­¬ng tiÕp lêi:- Ngò Quû t¸c ¸c ®a ®oan nªn tËn diÖt bän chóng còng kh«ng cã g× ®¸ng tiÕc, hy vänglµ Tr×nh huynh cã thÓ tiÓu trõ ®­îc d­ nghiÖt.Nãi ®o¹n l∙o giôc ngùa phãng vÒ phÝa tr­íc nh­ tªn b¾n.Ph­¬ng Thiªn Thµnh, Th¹ch TuÊn vµ Ng«n Phông Khanh còng ra roi giôc ngùa l­íttheo.§«ng NhÜ l∙o nh©n ®iÒu khiÓn cç xe tø m∙ chë Ph­¬ng phu nh©n, Ph­¬ng L¹c vµPh­¬ng TuyÕt Nghi b¸m theo sau.Cç xe kh«ng, ®­îc buéc vµo xe cña §«ng NhÜ l∙o nh©n b»ng mét sîi d©y thõng nªnkhi cç xe tr­íc l¨n b¸nh th× cç xe sau còng tù ®éng ®i theo.§oµn xa m∙ ®i chõng hai m­¬i dÆm th× bçng nhiªn dõng l¹i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi vÐn rÌm nh×n ra th× thÊy Trung Ch©u Tam HiÖp vµ Ng«n PhôngKhanh ®ang th­¬ng l­îng ®iÒu g×, chµng thÇm nghÜ:- Cã lÏ bän hä ®ang bµn kÕ s¸ch ®èi phã Ma §ao §iÒn Nguyªn...NghÜ ®o¹n chµng quÐt môc quang nh×n xung quanh th× thÊy ®©y lµ vung hoang vutrèng v¾ng kh«ng mét bãng ng­êi, tr­íc mÆt cã mét ng∙ ba.Ph­¬ng Thiªn Thµnh b­íc ®Õn c¹nh cç xe vµ khÏ gäi:- HiÒn thª...L∙o chît c¶m thÊy mét nçi tª t¸i gîn lªn trong lßng nªn kh«ng nãi ®­îc n÷a.Ph­¬ng phu nh©n vÐn rÌm xe b­íc ra vµ hái:- Cã chuyÖn g× phu qu©n cø nãi? ChuyÖn g× ®Õn tÊt ph¶i ®Õn th«i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh thë dµi mét hái råi nãi:- Ta vµ ®¹i ca, tam ®Ö ph¶i ®i phã héi...Ph­¬ng phu nh©n tiÕp lêi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-130-- Phã héi lÇn nµy rÊt nguy hiÓm nªn kh«ng thÓ ®­a thiÕp cïng ®i, ph¶i kh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh gËt ®Çu, nãi:- V× vËy ta phã th¸c cho vÞ Ng«n huynh ®Ö ®©y ®­a nµng vµ L¹c nhi, Nghi nhi ®Õnmét n¬i yªn tÜnh ë t¹m mÊy ngµy.Ph­¬ng phu nh©n bÊt gi¸c r¬i lÖ, bµ khÏ gËt ®Çu víi vÎ nhu thuËn vµ nãi:- NhÊt ®Þnh chµng sÏ trë vÒ víi thiÕp ph¶i kh«ng?Mét lêi b×nh th­êng nh­ng h¬n thiªn ng«n v¹n ng÷, bao hµm t×nh ý v« h¹n.Ph­¬ng Thiªn Thµnh cè nÐn sù xãt xa, l∙o mØm c­êi, nãi:- Dï ta kh«ng håi gia th× còng tin r»ng nµng cã thÓ chiÕu cè æn tho¶ cho hai hµi tö.C©u tr¶ lêi còng rÊt nhÑ nhµng nh­ng trong th©m ý ®∙ ngÇm phã th¸c träng tr¸ch cñang­êi cha.Ph­¬ng Thiªn Thµnh n¾m lÊy tay Ph­¬ng phu nh©n råi nãi:- Nµng ph¶i tù b¶o träng nhÐ.Ph­¬ng phu nh©n g­îng c­êi, nãi:- Phu qu©n còng b¶o träng, thiÕp sÏ rÊt kiªn nhÉn ®îi chµng trë vÒ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh quay sang Ng«n Phông Khanh råi hµnh lÔ, nãi:- V¹n sù xin b¸i th¸c.Ng«n Phông Khanh nãi:- T¹i h¹ sÏ tËn t©m tËn lùc hµnh sù.Ph­¬ng Thiªn Thµnh tung ng­êi lªn ngùa vµ ra roi giôc ngùa phãng ®i ngay.Th¹ch TuÊn cung thñ, nãi:- NhÞ tÈu b¶o träng, tiÓu ®Ö xin b¸i biÖt.Nãi ®o¹n l∙o còng giôc ngùa phãng ®i.TrÞnh §¹i C­¬ng vÉn l¹nh lïng bµng quan, chê khi Th¹ch TuÊn ®i råi l∙o míi nãi:- Hy väng lµ phu nh©n sÏ chiÕu cè tèt cho hai vÞ hiÒn ®iÖt.Ph­¬ng phu nh©n nãi:- §¹i ca yªn t©m, thanh s¬n bÊt c¶i l¹c thuû tr­êng l­u th× t×nh cña muéi víi Ph­¬nglang còng bÊt biÕn. V¹n nhÊt cã ®iÒu g× bÊt h¹nh th× muéi còng tù biÕt ch¨m sãc cho haihµi tö.TrÞnh §¹i C­¬ng c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- Ba huynh ®Ö bän ta cïng hÑn ®Õn quû m«n quan nªn khã nãi tr­íc ®­îc ngµy vÒ.Nãi ®o¹n l∙o cung thñ b¸i biÖt råi giôc ngùa phãng ®i.Ph­¬ng phu nh©n nh×n theo bãng Trung Ch©u Tam HiÖp dÇn khuÊt råi ®­a tay g¹t lÖ,nãi víi Ng«n Phông Khanh:- Mäi chuyÖn xin phiÒn Ng«n ®¹i hiÖp vËy.Ng«n Phông Khanh thÇm nghÜ:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-131-- Phu nh©n nµy thiªn sinh mü chÊt tuy ®∙ ngoµi tam tuÇn nh­ng trong cø nh­ thiÕu n÷®«i m­¬i. Sù nhu m× cña bµ ta thËt ®¸ng th­¬ng nh­ng sù kiªn c­êng còng ®¸ng kÝnh phôc.NghÜ ®o¹n h¾n nãi:- Phu nh©n cø yªn t©m, Trung Ch©u Tam HiÖp phã héi lÇn nµy tuy hung ®a c¸t thiÓunh­ng t¹i h¹ tin r»ng sÏ cã c¸t nh©n thiªn t­íng trî gióp, ngµy sau bän hä sÏ quay vÒ th«i.Ph­¬ng phu nh©n cè nÐn bi th­¬ng vµ g­îng c­êi, nãi:- Ng«n ®¹i hiÖp ®Þnh ®­a bän thiÕp ®Õn n¬i nµo vËy?Ng«n Phông Khanh nãi:- Ph­¬ng nhÞ hiÖp cã dÆn t¹i h¹ tr­íc khi ®Õn n¬i th× kh«ng nªn nãi ra n¬i ph¶i ®Õn,xin phu nh©n l­îng thø cho.Ph­¬ng phu nh©n nãi:- Phu qu©n ®∙ dÆn th× tiÖn thiÕp kh«ng thÓ hái nhiÒu råi.Ng«n Phông Khanh ®­a tay, nãi:- Mêi phu nh©n trë l¹i xe, chóng ta lËp tøc lªn ®­êng th«i!Ph­¬ng phu nh©n y lêi quay trë l¹i cç xe thø nhÊt råi bu«ng rÌm xuèng.Ng«n Phông Khanh nh×n qua §«ng NhÜ l∙o nh©n råi nãi:- Xin l∙o tr­îng ®¸nh xe theo sau t¹i h¹.o0o§oµn xa m∙ rÏ qua ng¶ ®­êng kh¸c mµ ®i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi trèn trong xe thÊy Trung Ch©u Tam HiÖp ®i ng∙ kh¸c th× bÊt gi¸clo l¾ng thÇm nghÜ:- Bän hä ®i mét ®­êng, ta l¹i ®i mét ®­êng th× biÕt ®©u mµ t×m?Chµng muèn nh¶y xuèng xe ®uæi theo Trung Ch©u Tam HiÖp nh­ng chµng biÕt lµmnh­ vËy tÊt sÏ bÞ ®¹i b¸ ®uæi vÒ vµ cµng khiÕn cho Ph­¬ng phu nh©n sinh nghi, sau nµymuèn trèn ®i còng kh«ng cã c¬ héi nªn ®µnh n¸n l¹i, v× kh«ng d¸m väng ®éng nªn chµngcµng tr«ng cho §«ng NhÜ l∙o nh©n ®­a ra kÕ s¸ch gióp chµng tho¸t ®i.ThÕ nh­ng, d­êng nh­ §«ng NhÜ l∙o nh©n ch¼ng tá ra quan t©m g×, ®õng nãi lµ nghÜbiÖn ph¸p gióp chµng, ngay c¶ viÖc quay l¹i nh×n chµng mµ l∙o còng kh«ng.Xe cµng lóc cµng ch¹y nhanh th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi cµng khÈn tr­¬ng, chµng kh«ngthÓ nµo ngåi yªn nªn cø nhÊp nhæm theo dâi tõng cö ®éng cña §«ng NhÜ l∙o nh©n.Chµng thö vÐn rÌm nh×n ra sau th× chµng thÊy cç xe kh«ng ®Ëu n÷a, lóc nµy chµngmíi hiÓu dông ý, th× ra cç xe ®ã lµ dïng ®Ó nghi binh, hiÖn t¹i ®∙ ®i theo bän Ph­¬ngThiªn Thµnh råi.§oµn xa m∙ ®i ®­îc mét ®o¹n kh¸ xa th× ®ét nhiªn dõng l¹i rÊt gÊp.KÕ ®ã lµ nghe giäng Ng«n Phông Khanh nãi:- L∙o tr­îng, xin ®¸nh xe vµo b∙i cá bªn ®­êng ®i.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-132-§«ng NhÜ l∙o nh©n liÒn rÏ d©y c­¬ng cho xe qua bªn ph¶i, xung quanh lµ cá hoangmäc ngót ngµn.Ph­¬ng TuyÕt Nghi chåm tíi tr­íc quan s¸t th× thÊy cã bèn kþ m∙ phi l¹i nh­ bay ®Ól¹i phÝa sau bôi c¸t mï trêi.Ph­¬ng phu nh©n hái:- Nghi nhi, cã ng­êi ®uæi theo chóng ta ph¶i kh«ng?Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®¸p:- Cã mÊy kþ m∙ ®ang phi ®Õn nh­ng cã ph¶i truy theo chóng ta hay kh«ng th× hµi nhikh«ng biÕt.Ph­¬ng phu nh©n nãi:- BÊt luËn x¶y ra chuyÖn g×, nÕu ch­a ®­îc gäi th× c¸c ng­¬i kh«ng ®­îc ra khái xe®Êy nhÐ!Ph­¬ng L¹c vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi cïng gËt ®Çu.TiÕng vã ngùa cµng lóc cµng ®Õn gÇn, Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng nÐn ®­îc lßng hiÕukú nªn l¹i vÐn rÌm lªn xem, th× ®∙ nghe mét giäng th« kÖch qu¸t hái:- §©y cã ph¶i lµ xe cña Ph­¬ng phu nh©n kh«ng?Ng«n Phông Khanh nãi:- Kh«ng ph¶i, c¸c vÞ t×m nhÇm ng­êi råi.Mét giäng kh¸c l¹nh lïng tiÕp:- Xin hái quý tÝnh cña b»ng h÷u? Bän t¹i h¹ ®Òu biÕt nh÷ng b»ng h÷u mµ Trung Ch©uTam HiÖp giao du, dï kh«ng nhí tªn nh­ng diÖn m¹o th× kh«ng thÓ quªn, tuy nhiªn x­anay bän t¹i h¹ ch­a tõng gÆp c¸c h¹ bao giê!Ng«n Phông Khanh nãi:- §ã lµ v× t¹i h¹ kh«ng ph¶i lµ b»ng h÷u cña Trung Ch©u Tam HiÖp, cßn nh­ tÝnh danhth× cã lÏ còng kh«ng cÇn thiÕt nãi víi ch­ vÞ.Mét tiÕng c­êi nh¹t vµ tiÕp theo ®ã lµ mét giäng th©m trÇm nãi:- B»ng h÷u ®∙ kh«ng ph¶i lµ ng­êi trong cuéc th× chí nªn dÊn th©n vµo vòng n­ícnµy, nªn biÕt ®ao th­¬ng v« t×nh, c¸c h¹...Ng«n Phông Khanh tiÕp lêi:- X­a nay bèn vÞ vµ t¹i h¹ kh«ng hÒ quen biÕt nhau, bän t¹i h¹ ®ang cã chuyÖn gÊpnªn kh«ng thÓ cïng ch­ vÞ nãi nhiÒu, xin ch­ vÞ nh­êng ®­êng cho.Chît nghe mét trµng c­êi ha h¶ cÊt lªn, tiÕp theo lµ mét giäng l¹nh lïng nãi:- H¶o b»ng h÷u, ng­¬i nãi dÔ dµng qu¸ nhØ...Lêi võa døt th× bçng nhiªn ng­êi nµy nh¶y xuèng ngùa, ®¬n ®ao còng rót ra cïng lóc,h¾n võa tiÕn l¹i cç xe võa nãi:- Cç xe nµy ®∙ kh«ng ph¶i cña Ph­¬ng phu nh©n th× cho bän t¹i h¹ xem thö ®­îckh«ng?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-133-"Choang" mét tiÕng, Ng«n Phông Khanh còng rót tr­êng kiÕm g¹t ®¬n ®ao cña ®èiph­¬ng sang mét bªn vµ qu¸t:- Kh«ng ®­îc v« lÔ!Ph­¬ng phu nh©n tay n¾m chÆt ®èc kiÕm, tay vÐn rÌm b­íc ra. Bµ ngÈng ®Çu nh×n lªnth× thÊy hai ®¹i h¸n mÆc kinh trang mang ®¹i ®ao chËn tr­íc xe, cßn hai ®¹i h¸n kh¸c th×®ang ®èi diÖn víi Ng«n Phông Khanh.Bµ chËm r∙i nh×n qua ®èi ph­¬ng mét l­ît råi hái:- Bèn vÞ t×m ta ch¨ng?Ng«n Phông Khanh thÊy Ph­¬ng phu nh©n ®∙ xuÊt hiÖn th× nghÜ thÇm:- Xem ra h«m nay khã tr¸nh khái mét tr­êng ¸c ®Êu råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÕc nh×n §«ng NhÜ l∙o nh©n ngåi tr­íc xe th× thÊy l∙o vÉn n¾mchÆt d©y c­¬ng, thÇn th¸i b×nh th­êng tùa nh­ kh«ng quan t©m ®Õn chuyªn ®ang x¶y ratr­íc mÆt.Chît nghe ®¹i h¸n bªn tr¸i nãi:- C¸c h¹ lµ Ph­¬ng phu nh©n ch¨ng?Ph­¬ng phu nh©n nghiªm s¾c diÖn nãi:- Kh«ng sai, c¸c vÞ t×m ai?D­êng nh­ ®¹i h¸n bªn tr¸i lµ nh©n vËt ®øng ®Çu trong bän, h¾n cung thñ nãi:- Bän t¹i h¹ phông mÖnh nghªnh tiÕp Ph­¬ng phu nh©n.Ph­¬ng phu nh©n ng¹c nhiªn hái l¹i:- Phông mÖnh cña ai?§¹i h¸n mØm c­êi, nãi:- ChuyÖn nµy... xin l­îng thø lµ t¹i h¹ kh«ng tiÖn nãi ra.Ph­¬ng phu nh©n l¹nh lïng nãi:- VËy th× c¸c h¹ h∙y håi b¸o víi ng­êi ®ã lµ ta kh«ng ®i!§¹i h¸n chît biÕn s¾c, h¾n nãi:- Phu nh©n sai råi.Ph­¬ng phu nh©n né khÝ qu¸t hái:- Ta sai chç nµo?§¹i h¸n nãi:- Phu nh©n kh«ng ®i còng ph¶i ®i th«i, bän t¹i h¹ ®∙ phông mÖnh mµ ®Õn th× kh«ngthÓ kh«ng mêi phu nh©n ®i mét chuyÕn!Ph­¬ng phu nh©n chËm r∙i nãi:- ThÕ ta kh«ng ®i th× sao?§¹i h¸n nãi:- BÊt ®¾c dÜ th× bän t¹i h¹ ®µnh ph¶i miÔn c­ìng mêi phu nh©n ®i vËy.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-134-Ph­¬ng phu nh©n nãi:- C¸c ng­¬i nh×n lÇm ng­êi råi, ta cã thÓ tö chiÕn d­íi ®ao c¸c ng­¬i vµ ph¬i x¸c t¹ihoang s¬n d∙ l∙nh nµy nh­ng quyÕt kh«ng thÓ ®i theo c¸c ng­¬i.Bµ ta thiªn tÝnh nhu hoµ nªn lóc né khÝ lêi nãi còng kh¸ uyÓn chuyÓn.§¹i h¸n c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- Bän t¹i h¹ phông mÖnh ®Õn b¾t sèng ng­êi th× lµm sao ®Ó cho phu nh©n chÕt ®­îc?Bçng nhiªn §«ng NhÜ l∙o nh©n ngåi tr­íc xe quay l¹i nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh­ngl∙o vÉn kh«ng nãi g×.Ph­¬ng phu nh©n nãi tiÕp:- C¸c ng­¬i ®õng väng t­ëng lµ ta sÏ chó ý!§¹i h¸n c­êi nh¹t, nãi:- L∙o L­¬ng, ng­¬i xuÊt thñ thö xem kiÕm ph¸p cña Ph­¬ng phu nh©n thÕ nµo?§¹i h¸n bªn ph¶i ®¸p mét tiÕng råi lËp tøc vung ®¬n ®ao ®©m vÒ phÝa Ph­¬ng phunh©n.Bçng nhiªn cã bãng ng­êi thÊp tho¸ng, mét ®¹o hµn quang loÐ lªn, "choang" méttiÕng, ®¬n ®ao cña ®¹i h¸n hä L­¬ng ®∙ bÞ ®¸nh bËt ra.Ph­¬ng phu nh©n ®Þnh thÇn nh×n kü th× thÊy Ng«n Phông Khanh tay n¾m chÆt tr­êngkiÕm ®øng chËn tr­íc mÆt m×nh, ®¹i h¸n hä L­¬ng bÞ kiÕm cña Ng«n Phông Khanh ®¸nhbËt ra nªn ph¶i thèi lui hai b­íc, h¾n võa kinh võa né, l¹nh lïng qu¸t:- Th©n thñ cña c¸c h¹ xem ra kh«ng ph¶i lµ béc nh©n.Ng«n Phông Khanh tiÕp lêi:- Cã lÏ bän t¹i h¹ kh«ng cÇn ph¶i b¸o danh t¸nh, c¸c h¹ cø tËn lùc thi triÓn vâ c«ngtrªn ®ao ®i!§¹i h¸n bªn tr¸i liÕc nh×n Ng«n Phông Khanh råi l¹nh lïng nãi:- C¸c h¹ ®∙ nhÊt ®Þnh dÊn th©n vµo vòng n­íc ®ôc nµy th× tÊt ph¶i lµ cao nh©n h÷udanh h÷u tÝnh, ch¼ng hay ®¹i danh cña c¸c h¹ x­ng h« thÕ nµo?Ng«n Phông Khanh ch¼ng quan t©m ®Õn c©u hái cña ®¹i h¸n, quay l¹i nãi víi Ph­¬ngphu nh©n:- Xin phu nh©n lui b­íc, mÊy tªn v« danh tiÓu tèt ë ®©y xin ®Ó cho t¹i h¹ ®èi phã.Ph­¬ng phu nh©n gËt ®Çu, nãi:- PhiÒn c¸c h¹ vËy.Nãi ®o¹n bµ quay ng­êi trë l¹i cç xe.§¹i h¸n bªn tr¸i thÊy vËy liªn h¹ lÖnh:- §éng thñ!Lêi võa ph¸t th× h¾n còng tung ng­êi bæ nhµo vÒ phÝa Ph­¬ng phu nh©n.Ng«n Phông Khanh lu«n ®Ó ý tªn nµy, b©y giê nghe h¾n ph¸t hiÖu lÖnh th× biÕt vâc«ng cña h¾n tÊt ph¶i cao c­êng nhÊt trong bän. "CÇm tÆc tiªn cÇm v­¬ng, ®¶ xµ tiªn ®¶®Çu", nÕu thu thËp ®­îc kÎ ®øng ®Çu th× ba tªn cßn l¹i sÏ dÔ dµng ®èi phã.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-135-NghÜ vËy nªn khi ®¹i h¸n bªn tr¸i võa bæ ®Õn Ph­¬ng phu nh©n th× Ng«n PhôngKh¸nh còng tung ng­êi phi lªn, tr­êng kiÕm v¹ch mét ®¹o hµn quang s¸ng qu¾c ®©m vµongùc ®¹i h¸n.ThÕ nh­ng ®¹i h¸n kÞp thêi hoµnh ®ao chèng ®ì, "choang" mét tiÕng ®inh tai nhøc ãc,song ph­¬ng d­êng nh­ r¬i xuèng ®Êt cïng mét lóc.Ng«n Phông Khanh thÇm nghÜ:- Néi lùc cña ng­êi nµy kh«ng ph¶i tÇm th­êng, ta kh«ng nªn dïng søc víi h¾n.NghÜ ®o¹n h¾n vung tr­êng kiÕm móa tÝt mÊy vßng råi bÊt ngê ®©m vµo m¹ng s­êncña ®¹i h¸n.Song ph­¬ng b¾t ®Çu triÓn khai mét tr­êng ¸c ®Êu.Lóc nµy ba ®¹i h¸n cßn l¹i ®Òu x«ng vÒ phÝa Ph­¬ng phu nh©n. Ng«n Phông KhanhthÊy vËy, nh­ng ®ang giao thñ kÞch liÖt víi ®èi ph­¬ng nªn kh«ng thÓ nµo ph©n th©n ng¨nc¶n ®­îc.Tuy nhiªn bän ng­êi nµy phông mÖnh ph¶i b¾t sèng Ph­¬ng phu nh©n nªn nhÊt thêichóng kh«ng d¸m ®¶ th­¬ng bµ, v× thÕ binh khÝ trë nªn v« dông, bän chóng ®µnh thi triÓncÇm n¶ thñ ®Ó uy hiÕp.Nh­ng ®¸ng tiÕc lµ tr­êng kiÕm cña Ph­¬ng phu nh©n lu«n vò léng nªn thuû chungbän chóng vÉn kh«ng thÓ lµm g× ®­îc.Trong lßng Ph­¬ng phu nh©n thõa hiÓu nÕu kh«ng may bÞ bän chóng b¾t ®i th× tÊt sÏbÞ l¨ng nhôc, v× vËy thµ tö chiÕn chø quyÕt kh«ng ®Ó lät vµo tay bän chóng. T©m ý ®∙quyÕt nªn kiÕm thÕ cµng lóc cµng uy m∙nh h¬n, chiªu chiªu thøc thøc ®Òu nh»m c«ng vµoyÕu huyÖt cña ba ®¹i h¸n.Cßn ba ®¹i h¸n v× kh«ng d¸m h¹ ®éc thñ nªn ®Ó cho Ph­¬ng phu nh©n chiÕm kh«ng ÝttiÖn nghi.Lóc nµy Ph­¬ng L¹c vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ vÐn cao rÌm lªn quan chiÕn.Tr­êng ¸c ®Êu cµng lóc cµng kÞch liÖt, ba ®¹i h¸n bÞ ba kiÕm thÕ cña Ph­¬ng phu nh©nuy hiÕp m∙i nªn buéc lßng ph¶i dïng ®ao chèng ®ì, thØnh tho¶ng bän chóng còng ph¶nc«ng vµi chiªu b»ng tr¶o thñ nh­ng ®Òu kh«ng cã t¸c dông.Nh­ng cµng theo dâi tr­êng ¸c chiÕn, Ph­¬ng TuyÕt Nghi cµng nãng ruét, chµng nh×nqua §«ng NhÜ l∙o nh©n th× thÊy l∙o nh¾m m¾t mµ ngåi, d­êng nh­ ch¼ng quan t©m g× ®Õntr­êng ¸c ®Êu tr­íc mÆt, chµng kh«ng nhÞn ®­îc nªn buét miÖng nãi:- L∙o tiÒn bèi...§«ng NhÜ l∙o nh©n tõ tõ quay l¹i vµ khÏ nãi:- Hµi tö, t¹i sao kh«ng gióp b¸ mÉu ng­¬i mét tay?Ph­¬ng TuyÕt Nghi s÷ng ng­êi vµ nãi:- V∙n bèi...§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- Ng­¬i rÊt sî, ph¶i kh«ng?Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-136-- Kh«ng...§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- §∙ kh«ng sî th× t¹i sao kh«ng xuÊt thñ thö xem?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe xong th× ®ét nhiªn xuèng xe, tr­êng kiÕm còng lËp tøc xuÊtkhái vá.Nh­ng Ph­¬ng L¹c ®∙ tung ng­êi xuèng chËn ®­êng vµ nãi:- TiÓu ®Ö, ®äc s¸ch th× ng­¬i h¬n ta nh­ng ®éng thñ th× kh«ng b»ng ta ®©u, mau trë l¹ixe, ®Ó ta ®i gióp mÉu th©n mét tay.§¹i h¸n hä L­¬ng thÊy c¶nh nµy th× liÒn nãi:- Lý huynh, ng­¬i vµ Lôc ®Ö ®èi phã víi Ph­¬ng phu nh©n, ®Ó ta ®i thu thËp hai tªntiÓu tö nµy tr­íc ®∙.Hai ®¹i h¸n hä Lý vµ hä Lôc ®¸p mét tiÕng råi thi triÓn ®ao ph¸p chèng ®ì kiÕm thÕcña Ph­¬ng phu nh©n.§¹i h¸n hä L­¬ng ®ét nhiªn thèi lui hai b­íc tho¸t khái vßng chiÕn råi bÊt ngê vung®ao tÊn c«ng Ph­¬ng L¹c.Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm giäng qu¸t:- §¹i ca mau tr¸nh ra!Ph­¬ng L¹c khi nµo chÞu nhón, chµng so¹t ngang mét b­íc råi tuèt tr­êng kiÕm ®©mvÒ phÝa ®èi ph­¬ng.§¹i h¸n hä L­¬ng c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- C¶ hai ng­¬i cïng lªn ®i! Nh­ thÕ L­¬ng ®¹i gia ta ®ì ph¶i tèn thêi gian. Bän takh«ng ®¶ th­¬ng Ph­¬ng phu nh©n nh­ng víi bän ng­¬i th× ch¼ng cÇn h¹ thñ l­u t×nh.Nãi ®o¹n h¾n vung ®ao g¹t tr­êng kiÕm cña Ph­¬ng L¹c qua mét bªn råi ph¶n kÝchmét ®ao.Tuy ®­îc Ph­¬ng Thiªn Thµnh ch©n truyÒn, vâ c«ng cña Ph­¬ng L¹c vÉn cßn kÐm xa®èi ph­¬ng, v¶ l¹i chµng thiÕu kinh nghiÖm ®èi ®Þch nªn bÞ ®¹i h¸n hä L­¬ng bøc ph¶i luib­íc liªn tôc.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy vËy th× s∙i b­íc lªn tr­íc vµ qu¸t lín:- §¹i ca tr¸nh ra!Lêi võa ph¸t th× tr­êng kiÕm còng xuÊt thñ ®©m tíi.§¹i h¸n hä L­¬ng c­êi ha h¶ råi nãi:- TiÓu ®Ö hay ®¹i ca g× ta còng giÕt tÊt!Võa nãi h¾n võa vung ®ao chÐm vÒ phÝa Ph­¬ng TuyÕt Nghi, thÕ ®ao d­íi ®«i tay héph¸p cña h¾n trë nªn uy m∙nh v« cïng, nµo ngê kiÕm thÕ cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ngcho ®ao cña ®èi ph­¬ng ®©m tíi mµ ®∙ tù ®éng chuyÓn h­íng c«ng.BiÕn chuyÓn nµy qu¸ bÊt ngê, ®¹i h¸n hä L­¬ng nhÊt thêi h¬i s÷ng ng­êi th× tr­êngkiÕm ®∙ ®©m th¼ng vµo ngùc h¾n råi.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-137-H¾n chØ kÞp kªu lªn mét tiÕng th¶m thiÕt råi ng∙ xuèng nh­ pho t­îng n»m yªn bÊt®éng.Tõ lóc sinh ra ®Õn giê, ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn Ph­¬ng TuyÕt Nghi giÕt ng­êi, v× vËy nªnchµng còng ch¼ng biÕt rót kiÕm ra thÕ nµo, khi thi thÓ ®¹i h¸n hä L­¬ng ng∙ xuèng th× tùnhiªn tr­êng kiÕm còng ®­îc rót ra.Ph­¬ng L¹c thÊy vËy th× c¶m thÊy kú qu¸i, chµng thÇm nghÜ:- §©y lµ chuyÖn thÕ nµo? Vâ c«ng cña Nghi ®Ö x­a nay kh«ng b»ng ta, t¹i sao bçngnhiªn l¹i tiÕn bé ®Õn thÕ?o0oL¹i nãi ®Õn Ph­¬ng TuyÕt Nghi, sau khi xuÊt mét kiÕm ®©m chÕt ®èi ph­¬ng th× hµokhÝ chît d©ng lªn vµ trong lßng cµng tù tin h¬n.Chµng thÇm nghÜ:- KiÕm thÕ lîi h¹i nh­ vËy th× ta cø lÇn l­ît xuÊt chiªu, mét kiÕm kh«ng ®­îc th× hai,ba kiÕm tÊt ph¶i ®­îc.NghÜ ®o¹n chµng l­ít vÒ phÝa Ph­¬ng phu nh©n vµ cao giäng nãi:- Xin b¸ mÉu hay thèi lui nghØ ng¬i mét l¸t, mÊy tªn ¸c ®å nµy cø giao cho hµi tö.Ph­¬ng phu nh©n liÕc nh×n qua th× thÊy ®¹i h¸n hä L­¬ng ®∙ ph¬i th©y gi÷a ®­¬ngtr­êng, bµ c¶m thÊy kú qu¸i nªn thÇm nghÜ:- §©y lµ chuyÖn thÕ nµo, L¹c nhi, Nghi nhi ®Òu kh«ng cã kh¶ n¨ng giÕt ®¹i h¸n ®ã, lÏnµo §«ng NhÜ l∙o nh©n xuÊt thñ?Th× ra trong lßng bµ ®∙ sím hoµi nghi §«ng NhÜ l∙o nh©n lµ mét vÞ cao nh©n ®ÇytuyÖt kü.Do ph©n t©m suy nghÜ nªn kiÕm thÕ cña bµ còng lËp tøc chËm l¹i, ®¹i h¸n hä Lý vµ häLôc lËp tøc c«ng liªn ba chiªu bøc Ph­¬ng phu nh©n ph¶i thèi lui n¨m s¸u b­íc.Ngay lóc ®ã Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng võa nhËp vßng chiÕn, tr­êng kiÕm xuÊt thñ®©m ra mét c¸ch tù nhiªn, nh­ng ®ét nhiªn nghe mét tiÕng ró th¶m thiÕt, ®¹i h¸n hä Lýbu«ng ®ao «m lÊy bông råi khuþ xuèng ®Êt, th× ra tr­êng kiÕm cña Ph­¬ng TuyÕt Nghir¹ch mét ®­êng tõ ngùc xuèng bông d­íi cña h¾n, khiÕn cho ruét gan lÉn m¸u me tu«n ralªnh l¸ng. Th­¬ng thÕ cña ®¹i h¸n nµy rÊt trÇm träng, h¾n giÉy giôa mét håi råi míi chÕt.LÇn nµy Ph­¬ng phu nh©n tËn m¾t môc kiÕn Ph­¬ng TuyÕt Nghi xuÊt thñ giÕt ®Þchnªn cµng kú qu¸i, bµ cÊt tiÕng hái:- Hµi tö, ng­¬i häc vâ c«ng khi nµo mµ ®¹i n­¬ng ta ch¼ng biÕt tÝ g× vËy?Ph­¬ng TuyÕt Nghi Êp óng nãi:- Nghi nhi... Nghi nhi...Chµng c¶m thÊy trong thiªn ng«n v¹n ng÷ ch¼ng biÕt nªn b¾t ®Çu tõ ®©u, v× vËy ®µnhdõng l¹i nöa chõng.Ph­¬ng phu nh©n nh×n qua §«ng NhÜ l∙o nh©n råi hái tiÕp:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-138-- Lµ vÞ §«ng l∙o tr­îng ®ã truyÒn vâ c«ng cho ng­¬i ph¶i kh«ng?Ph­¬ng TuyÕt Nghi buét miÖng nãi:- Kh«ng sai!Ph­¬ng phu nh©n khÏ thë dµi råi nãi:- LÏ ra ta nªn nghÜ sím ®Õn ®iÒu nµy.Nãi ®o¹n bµ ta quay ng­êi b­íc vÒ phÝa §«ng NhÜ l∙o nh©n.Nguyªn ®¹i h¸n hä Lôc thÊy hai ®ång bän bÞ tö th­¬ng d­íi kiÕm cña Ph­¬ng TuyÕtNghi th× kinh hån b¹t vÝa quay ®Çu bá ch¹y, cßn ®¹i h¸n ®éng thñ víi Ng«n Phông Khanh,th× bÞ c¸i chÕt cña ®ång bän lµm ph©n t©m nªn còng bÞ tróng mét kiÕm cña ®èi ph­¬ng, h¾nbiÕt lµ kh«ng thÓ nµo thñ th¾ng nªn véi vµng bá ch¹y, nh­ng Ng«n Phông Khanh ®∙ nhanhtay h¬n.Tr­êng kiÕm loÐ lªn mét ®¹o hµn quang, th©n h×nh cña ®¹i h¸n nµy lËp tøc bÞ tiÖn lµmhai khóc.ThuËn thÕ, Ng«n Phông Khanh tung ng­êi l­ít ®i, chØ trong ba b­íc th× tr­êng kiÕmcòng kÕt liÔu sinh m¹ng ®¹i h¸n hä Lôc.Ng«n Phông Khanh chËm r∙i quay l¹i, khi thÊy thi thÓ hai ®¹i h¸n hä L­¬ng vµ hä Lýn»m ngang gi÷a ®­¬ng tr­êng th× h¾n buét miÖng nãi:- Vâ c«ng cña phu nh©n qu¶ nhiªn cao c­êng, t¹i h¹ c¶m thÊy hæ thÑn v« cïng.Th× ra h¾n vÉn nghÜ hai ®¹i h¸n nµy lµ do Ph­¬ng phu nh©n h¹ thñ chø kh«ng biÕt c¶hai ®Òu bÞ TuyÕt Nghi giÕt chÕt.Ph­¬ng phu nh©n ®∙ b­íc ®Õn tr­íc cç xe, bµ nghe hái th× quay l¹i nãi:- Kh«ng ph¶i do tiÖn thiÕp giÕt chÕt ®©u.Ng«n Phông Khanh s÷ng ng­êi, h¾n nãi:- Kh«ng ph¶i phu nh©n th× lµ ai?Ph­¬ng L¹c chØ Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi:- Lµ tiÓu ®Ö cña v∙n bèi ®Êy.Ng«n Phông Khanh nh×n qua TuyÕt Nghi víi ¸nh m¾t b¸n nghi vµ hái l¹i:- Lµ Ph­¬ng thÕ ®iÖt?Ph­¬ng TuyÕt Nghi khÏ nãi:- TiÓu ®iÖt chØ gÆp may th«i.Ng«n Phông Khanh nãi:- Kh«ng ngê kiÕm ph¸p cña Ph­¬ng gia lîi h¹i nh­ vËy, chuyÖn nµy t¹i h¹ ®­îc mëréng kh«ng Ýt kiÕn v¨n.Ph­¬ng L¹c nãi:- Kh«ng ph¶i h¾n sö dông kiÕm ph¸p cña Ph­¬ng gia.Ng«n Phông Khanh cµng ng¹c nhiªn, h¾n buét miÖng hái:- Kh«ng ph¶i kiÕm ph¸p cña Ph­¬ng gia vËy th×...
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-139-Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng nãi lÊp löng:- KiÕm ph¸p tiÓu ®iÖt thi triÓn lµ...Ng«n Phông Khanh liÒn nãi:- Ph­¬ng thÕ ®iÖt kh«ng cÇn khã xö, t¹i h¹ kh«ng cã y truy nguyªn ®©u.Lóc nµy Ph­¬ng phu nh©n ®∙ b­íc ®Õn c¹nh §«ng NhÜ l∙o nh©n, bµ cÊt giäng nhu nh∙nãi:- L∙o tiÒn bèi...§«ng NhÜ l∙o nh©n vÉn ngåi yªn bÊt ®éng tùa hå nh­ kh«ng nghe kh«ng thÊy g×.Ng«n Phông Khanh c¶m thÊy kú quÆc nªn thÇm nghÜ:- LÏ nµo vÞ l∙o nh©n ®¸nh xe míi lµ ng­êi giÕt hai hung thñ thËt sù?Võa nghÜ ®Õn ®©y th× thÊy Ph­¬ng phu nh©n quú xuèng b¸i l¹y vµ nãi:- L∙o tiÒn bèi, xin nhËn cña tiÖn thiÕp mét l¹y.Lóc nµy §«ng NhÜ l∙o nh©n míi cã ph¶n øng, l∙o më m¾t ra vµ nãi:- Phu nh©n ®øng lªn ®i, cã chuyÖn g× cø nãi.Ph­¬ng phu nh©n ®øng lªn råi chËm r∙i nãi:- NÕu l∙o tiÒn bèi cã lßng tõ bi th× xin h∙y cøu gióp phu qu©n cña tiÖn thiÕp.§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- H∙y b¶o Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®i!Ph­¬ng phu nh©n s÷ng ng­¬i gi©y l¸t råi nãi:- Vâ c«ng cña ®èi ph­¬ng rÊt cao c­êng, tuy phu qu©n cña tiÖn thiÕp kh«ng nãi rânh­ng tiÖn thiÕp ngÇm c¶m thÊy chuyÕn ®i nµy lµnh Ýt d÷ nhiÒu, Nghi nhi luyÖn tËp vâc«ng ch­a ®­îc bao l©u th× lµm sao ®èi phã ®­îc c­êng ®Þch?§«ng NhÜ l∙o nh©n vÉn th¶n nhiªn nãi:- B¶o h¾n ®i th«i, nÕu phu nh©n tin t­ëng l∙o phu th× cø b¶o h¾n ®i, b»ng kh«ng th×ch¼ng cÇn nãi víi l∙o phu lµm g×.Ph­¬ng phu nh©n ngÈn ng­êi gi©y l¸t råi hái:- TiÖn thiÕp cïng ®i ®­îc kh«ng?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Kh«ng cÇn, nhê vÞ Ng«n ch­ëng m«n kia ®­a h¾n ®i lµ ®­îc.Ng«n Phông Khanh muèn khai khÈu nh­ng §«ng NhÜ l∙o nh©n ®∙ c­íp lêi nãi tiÕp:- Còng kh«ng ®Ó nhµ ng­¬i ®i uæng c«ng ®©u, ngµy sau Nghi nhi sÏ gióp ng­¬i t×m l¹ivâ c«ng ®∙ thÊt truyÒn cña Ng«n gia.Ph­¬ng phu nh©n tiÕp lêi:- Ng«n ch­ëng m«n ®∙ nghe vÞ tiÒn bèi nµy nãi råi chø! NÕu Ng«n ch­ëng m«n ®ångý ®­a Nghi nhi ®i mét chuyÕn th× tiÖn thiÕp c¶m kÝch v¹n phÇn.Ng«n Phông Khanh gËt ®Çu råi nh×n qua §«ng NhÜ l∙o nh©n, nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-140-- D¸m hái ®¹i danh cña l∙o tiÒn bèi x­ng h« thÕ nµo?§«ng NhÜ l∙o nh©n l¾c ®Çu, nãi:- Kh«ng cÇn hái danh t¸nh cña l∙o phu vµ còng ch¼ng cÇn nãi râ néi t×nh víi TrungCh©u Tam HiÖp, chØ cÇn nãi Ph­¬ng phu nh©n muèn ng­¬i vµ Nghi nhi ®i gióp bän hä lµ®­îc råi.Ng«n Phông Khanh nãi:- Trung Ch©u Tam HiÖp lµ h¹ng nh©n vËt nµo mµ cã thÓ tin nh÷ng lêi nh­ vËy?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Ng­¬i chØ cÇn nãi nh­ vËy lµ ®ñ råi...Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp:- Sau khi phã héi víi Ma §ao §iÒn Nguyªn th× b¶o bän hä quay vÒ Gia §Þnh t×m ®ÕnTr×nh Tö Väng th× tù nhiªn sÏ gÆp Ph­¬ng phu nh©n.Ng«n Phông Khanh cßn muèn hái n÷a nh­ng §«ng NhÜ l∙o nh©n ®∙ bÕ môc, miÖngl¹nh lïng nãi:- Kh«ng cÇn hái n÷a, nÕu c¸c ng­¬i biÕt danh tÝnh cña l∙o phu th× lËp tøc sÏ...(…MÊt trang 105- 110)Th¾ng ®­îc Ma §ao §iÒn Nguyªn.NghÜ vËy nªn Ng«n Phông Khanh n¶y ra hy väng lµ muèn ®uæi kÞp Trung Ch©u TamHiÖp tr­íc khi bän hä phã héi víi Ma §ao §iÒn Nguyªn. Do do h¾n giôc ngùa phãng ®inh­ bay, b¸o h¹i Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®uæi theo ®Õn bë h¬i tai.Song m∙ phi hµnh ®Õn chiÒu tèi th× ph¶i t×m kh¸ch ®iÕm ngñ trä, bëi lÏ ng­êi th× chÞu®ùng ®­îc nh­ng ngùa th× kh«ng thÓ nµo ®i tiÕp.O0oS¸ng sím h«m sau c¶ hai lËp tøc ®¨ng tr×nh. Nhê Trung Ch©u Tam HiÖp phã héikh«ng Èn giÊu th©n phËn nªn còng dÔ dµng hái th¨m ph­¬ng h­íng bän hä ®i qua. Tuynhiªn, Ng«n Phông Khanh vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®uæi theo mét ngµy ®­êng n÷a vÉnkh«ng thÊy tung tÝch Trung Ch©u Tam HiÖp ®©u c¶.Khi hoµng h«n bu«ng xuèng th× bän hä còng võa ®Õn mét ng∙ ba ®­êng.Ng«n Phông Khanh cho ngùa phi n­íc kiÖu råi quÐt môc quang quan s¸t tø phÝa.Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng h∙m tèc ®é råi khÏ hái:- Bän hä ®i qua ®©y bÊt qu¸ chØ vµi canh giê, thÕ t¹i sao chóng ta kh«ng t×m thÊy dÊuch©n ngùa?Ng«n Phông Khanh thÇm nghÜ:- Cã lÏ bän hä ®∙ rÏ h­íng ®©u ®©y th«i.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-141-NghÜ ®o¹n h¾n xuèng ngùa råi sôc s¹o mét håi th× t×m thÊy dÊu ch©n ngùa trªn mét®­êng mßn rÏ vÒ bªn tr¸i. Theo h­íng nµy nh×n ra xa th× thÊy nói non ®iÖp trïng, ©m khÝbao phñ nÆng nÒ vµ d­êng nh­ kh«ng cßn ®­êng ®Ó ®i xa h¬n n÷a.Ph­¬ng TuyÕt Nghi sau khi kiÓm tra hai ng¶ ®­êng tr­íc mÆt vµ bªn ph¶i th× quay l¹inãi:- TiÓu ®iÖt ®∙ quan s¸t hai ng∙ ®­êng kia nh­ng kh«ng thÊy dÊu ch©n ngùa, nhÊt ®Þnhlµ bän hä ®i vÒ ng¶ ®­êng bªn tr¸i nµy råi.Ng«n Phông Khanh khÏ thë ra råi nãi:- ThÕ ®iÖt, con ®­êng nµy phÝa tr­íc kh«ng cã n¬i ®Ó ®Õn, chóng ta biÕt ®i ®©u b©ygiê?TuyÕt Nghi nãi:- BÊt luËn lµ bän hä ®i ®©u nh­ng râ rµng lµ ®i vµo con ®­êng nµy, kh«ng thÓ sai®­îc.Nãi ®o¹n chµng lªn ngùa vµ ®i tiÕp:- Chóng ta ®i th«i!Ng«n Phông Khanh g­îng c­êi råi còng phãng lªn ngùa theo s¸t phÝa sau TuyÕtNghi.Song m∙ ®i chõng hai dÆm th× ®ét nhiªn Ph­¬ng TuyÕt Nghi dõng ngùa.Ng«n Phông Khanh l­ít lªn hái:- T¹i sao thÕ ®iÖt kh«ng ®i n÷a?Ph­¬ng TuyÕt Nghi chØ tay qua bªn ph¶i vµ hái:- TÊm biÓn gç kia lµ cã dông ý g×?Ng«n Phông Khanh nh×n ra th× thÊy gi÷a ®¸m cá lau l¸ch chõng mét tr­îng cã c¾mmét biÓn gç nhá, trªn ®ã dùng binh khÝ kh¾c bèn ch÷:"Hµnh nh©n dõng b­íc".H¾n véi xuèng ngùa b­íc tíi xem xÐt th× thÊy vÕt kh¾c cßn míi nªn buét miÖng nãi:- Chóng ta ®i ®óng h­íng råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái:- Nh­ng ®©y lµ chuyÖn thÕ nµo?Ng«n Phông Khanh nãi:- Trung Ch©u Tam HiÖp nghÜa ®¶m nh©n t©m, cã lÏ bän hä sî hµnh nh©n ®i v« vïngnµy sÏ ngé n¹n nªn míi c¾m biÓn khuyÕn c¸o.Ph­¬ng TuyÕt Nghi chËm r∙i nãi:- Lµm sao chøng minh ®­îc tÊm biÓn nµy lµ do Trung Ch©u Tam HiÖp l­u l¹i?Ng«n Phông Khanh ngÈn ng­êi mét l¸t råi nãi:- T¹i h¹ chØ suy ®o¸n nh­ thÕ.TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi:- Thóc phô suy ®o¸n kh«ng sai, chóng ta ®i th«i!
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-142-Lêi võa døt th× chµng lËp tøc giôc ngùa phãng ®i.Ng«n Phông Khanh véi vµng lªn ngùa r­ît theo vµ nãi:- ThÕ ®iÖt, ®∙ nhËp vµo hiÓm c¶nh råi, xin ®Ó t¹i h¹ dÉn ®­êng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thõa hiÓu b¶n l∙nh cña m×nh ch¼ng qua chØ lµ ba chiªu kiÕm do§«ng NhÜ l∙o nh©n truyÒn cho, ngoµi ra chµng kh«ng cßn cã tµi n¨ng g× c¶, nÕu ®èi ph­¬ngb¾n ¸m khÝ th× còng ch¼ng biÕt ®­êng nµo mµ ®èi phã, do vËy chµng ®µnh ®Ó cho Ng«nPhông Khanh tiÕn lªn tr­íc ®i tiÒn tr¹m.o0oHai ng­êi ®i chõng mét tr­îng th× h×nh thÕ ®ét biÕn, tr­íc mÆt cã hai con ®­êng mßntheo hai h­íng tr¸i ph¶i nh­ng bÞ cá d¹i mäc ®Çy, d­êng nh­ ®∙ l©u l¾m råi kh«ng cãng­êi lai v∙ng.Lóc nµy mµn ®ªm ®∙ bu«ng phñ, Ng«n Phông Khanh dõng ngùa suy nghÜ håi l©u råithë dµi, nãi:- Chóng ta ph¶i xuèng ngùa ®i bé th«i!Nãi ®o¹n h¾n lËp tøc h¹ m∙.Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy h×nh thÕ phÝa tr­íc rÊt kú qu¸i, hai ng∙ ®­êng mßn ®ÒudÉn vµo chèn th©m s¬n, nÕu Ma §ao §iÒn Nguyªn héi diÖn víi Trung Ch©u Tam HiÖp th×chØ cã mét kh¶ n¨ng duy nhÊt lµ ë gi÷a vïng th©m s¬n d∙ l∙nh th«i, ®iÒu khã hiÓu lµ t¹i saoMa §ao §iÒn Nguyªn l¹i chän n¬i hoang s¬n nµy ®Ó tû vâ víi Trung Ch©u Tam HiÖp?NghÜ ®Õn ®©y th× chµng còng h¹ m∙.Ng«n Phông Khanh khÏ nãi:- ThÕ ®iÖt, nh÷ng vËt quan träng nªn mang trªn ng­êi, cã thÓ chóng ta sÏ kh«ng dïnghai con tuÊn m∙ nµy n÷a råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi lÊy tr­êng kiÕm treo n¬i yªn c­¬ng d¾t ra sau l­ng råi buéc ngùavµo mét gãc c©y c¹nh ®ã.Ng«n Phông Khanh còng lÊy binh khÝ vµ buéc ngùa xong th× nãi:- Nµo, chóng ta ®i vµo xem thö!Nãi ®o¹n h¾n võa cÊt b­íc võa thÇm nghÜ:- NÕu gÆp Ma §ao §iÒn Nguyªn thËt sù th× sî r»ng chóng ta rÊt khã quay trë vÒ.§©y lµ vïng hoang s¬n d∙ l∙nh, bãng ®ªm bao trïm nªn ©m khÝ cµng nÆng nÒ ®¸ngsî, hai ng­êi ®∙ ®i mÊy chôc tr­îng nh­ng cá hoang vµ c©y d¹i cµng lóc cµng rËm r¹p,h×nh thÕ hoang s¬ v« cïng.§ét nhiªn cã mét giäng nãi ©m trÇm cÊt lªn:- Dõng l¹i!Ng«n Phông Khanh nh×n lªn th× thÊy phÝa tr­íc cã hai ®¹i h¸n mÆc h¾c y, trong taymçi g∙ ®Òu cÇm quû ®Çu ®ao.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-143-Ng«n Phông Khanh khÏ h¾ng giäng råi nãi:- PhiÒn nhÞ vÞ th«ng b¸o víi Ma §ao §iÒn Nguyªn, bän t¹i h¹ lµ trî thñ cña TrungCh©u Tam HiÖp.MÊy lêi th¼ng th¾n nµy khiÕn cho hai ®¹i h¸n bÊt gi¸c s÷ng ng­êi, hai g∙ nh×n nhaumét lóc råi ®¹i h¸n bªn tr¸i lªn tiÕng:- C¸c h¹ lµ nh©n vËt nµo?Ng«n Phông Khanh nãi:- Khi gÆp §iÒn Nguyªn th× tù nhiªn h¾n sÏ nhËn ra bän t¹i h¹.Hai ®¹i h¸n thÊy Ng«n Phông Khanh vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®Òu trÎ tuæi vµ ch­a tõngquen biÕt, råi l¹i bÞ Ng«n Phông Khanh dïng ®¹i ng«n hï do¹ nªn véi nãi:- §∙ nh­ vËy th× xin nhÞ vÞ chê mét l¸t, t¹i h¹ lËp tøc ®i th«ng b¸o ngay.Ng«n Phông Khanh l¹nh lïng nãi:- Tai h¹ kh«ng nhÉn n¹i chê l©u ®­îc, nhÞ vÞ nhí ®i nhanh trë l¹i nhanh ®Êy nhÐ!§¹i h¸n bªn t¶ nãi:- Bän t¹i h¹ sÏ trë l¹i ngay th«i.Lêi võa døt th× hai g∙ lËp tøc trë b­íc, tho¸ng chèc ®∙ mÊt hót tung tÝch.o0o
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-144-Håi thø t¸mSÊm sÐt gi÷a ban ngµyhêi gian chõng c¹n tuÇn trµ th× hai ®¹i h¸n quay l¹i vµ nãi:- §iÒn ®¹i nh©n cã lêi mêi nhÞ vÞ.Ng«n Phông Khanh nghe hai ch÷ "®¹i nh©n" th× c¶m thÊy rÊt buån c­êi nh­ng h¾nvÉn gi÷ th¸i ®é l¹nh lïng, nãi:- PhiÒn nhÞ vÞ dÉn ®­êng.D­êng nh­ hai ®¹i h¸n nµy bÞ Ng«n Phông Khanh lµm cho khiÕp h∙i nªn lËp tøc quayng­êi dÉn ®­êng mµ kh«ng d¸m hái thªm mét lêi.Ng«n Phông Khanh vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi n¾m chÆt ®èc kiÕm vµ theo s¸t phÝa sau.Võa ®i c¶ hai võa quan s¸t c¶nh vËt xung quanh nh­ng chØ thÊy n¬i nµy cá cµng lóc cµngrËm r¹p, ®¹i h¸n dÉn ®­êng ph¶i dïng hai tay v¹ch cá míi cã thÓ ®i ®­îc.Ng«n Phông Khanh thÇm nghÜ:- N¬i nµy qu¶ nhiªn lµ cùc kú bÝ mËt.Hai ®¹i h¸n dÉn ®i quanh co mét håi th× bçng nhiªn dõng b­íc tr­íc mét ng«i nhµ cá,do ®­îc dùng lªn gi÷a mét vïng c©y cá bao la nªn trong ng«i nhµ cá tuy cã ¸nh ®Ìn nh­ngtr­íc khi tiÕp cËn vÉn kh«ng thÓ nµo thÊy ®­îc.Mét ®¹i h¸n tiÕn lªn tr­íc ®Þnh gâ cöa th× bçng nhiªn khung cöa gç xÞch më, bªntrong cã hai h¾c y ®¹i h¸n cÇm quû ®Çu ®ao b­íc ra.§¹i h¸n dÉn ®­êng khÏ nãi:- Hai vÞ nµy lµ trî thñ cña Trung Ch©u Tam HiÖp.Hai ®¹i h¸n canh cöa quÐt môc quang l¹nh lïng nh×n Ng«n Phông Khanh vµ Ph­¬ngTuyÕt Nghi mét håi l©u råi míi nÐp ng­êi qua mét bªn vµ nãi:- Mêi nhÞ vÞ vµo trong!Ng«n Phông Khanh vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi b×nh th¶n b­íc vµo.Tuy lµ ng«i nhµ cá nh­ng rÊt quy m«, bªn trong chia ra lµm nhiÒu phßng kh¸c nhau,chÝnh gi÷a cã mét gian s¶nh réng cã lÏ dïng ®Ó tiÕp kh¸ch.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®¶o m¾t nh×n quanh th× thÊy chÝnh s¶nh ®∙ bµy s½n hai bµn r­îu,mét bµn do Trung Ch©u Tam HiÖp ngåi, mét bµn kia lµ mét l∙o nh©n mÆc h¾c y, r©u dµi,tãc hoa r©m, thÇn th¸i cùc kú qu¸i dÞ.Ng«n Phông Khanh khÏ h¾ng giäng råi cïng Ph­¬ng TuyÕt Nghi b­íc th¼ng vµochÝnh s¶nh.Trung Ch©u Tam HiÖp nh×n qua thÊy hai ng­êi lµ Ng«n Phông Khanh vµ Ph­¬ngTuyÕt Nghi th× bÊt gi¸c s÷ng sê.Ng«n Phông Khanh sî Trung Ch©u Tam HiÖp gäi ra danh tù cña m×nh nªn véi nãi:- VÞ nµo lµ Ma §ao §iÒn ®¹i nh©n?T
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-145-H¾c y nh©n ngåi mét m×nh lªn tiÕng nãi:- ChÝnh lµ t¹i h¹, c¸c h¹ lµ ai?Ng«n Phông Khanh th¶n nhiªn nãi:- T¹i h¹ nghe §iÒn ®¹i nh©n ­íc ®Êu víi Trung Ch©u Tam HiÖp nªn muèn ®Õn ®©yth­ëng l∙m tr­êng thÞnh héi.Ma §ao §iÒn Nguyªn chó môc quan s¸t Ng«n Phông Khanh mét l¸t råi nãi:- T¹i h¹ xin thØnh gi¸o ®¹i danh?Ng«n Phông Khanh nãi:- §«i bªn ®∙ kh«ng ph¶i v× giao du mµ ®Õn th× hµ tÊt ph¶i th«ng b¸o danh t¸nh.§iÒn Nguyªn nãi:- H×nh nh­ chóng ta ch­a tõng gÆp nhau?Ng«n Phông Khanh nãi:- Kh«ng sai, nh­ng t¹i h¹ nghe danh §iÒn ®¹i nh©n ®∙ l©u råi.§iÒn Nguyªn kh«ng thÓ hái râ l¹i lÞch cña Ng«n Phông Khanh nªn ®µnh khiªm tènnãi:- Kh¸ch s¸o, kh¸ch s¸o...Ng«n Phông Khanh biÕt lóc nµy ®∙ ë vµo thÕ c­ìi hæ nªn kh«ng lé vÎ khiÕp sî, dovËy h¾n ­ìn ngùc th¼ng ng­êi mét c¸ch tù nhiªn vµ nãi:- §iÒn ®¹i nh©n tiÕp kh¸ch thÕ nµy ch¼ng ph¶i lµ qu¸ thÊt lÔ ­?§iÒn Nguyªn hái l¹i:- L∙o phu thÊt lÔ chç nµo?Ng«n Phông Khanh nãi:- S¶nh ®­êng réng lín thÕ nµy lÏ nµo kh«ng cã chç cho bän t¹i h¹ ngåi?§iÒn Nguyªn nh×n tíi nh×n lui vµ suy nghÜ m∙i còng kh«ng ph¸n ®o¸n ®­îc l¹i lÞchcña Ng«n Phông Khanh nªn ®µnh gäi thuéc h¹ b¶o:- Dän thªm mét bµn r­îu cho hai vÞ hiÖp sÜ thiÕu niªn nµy.Hai ®¹i h¸n canh cöa võa råi lËp tøc khiªng vµo mét bµn r­îu.Ng«n Phông Khanh ra hiÖu cho Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngåi xuèng víi m×nh råi h¾n cè ýn©ng chung r­îu lªn uèng mét c¸ch ®­êng hoµng, sau ®ã buét miÖng nãi:- R­îu ngon! Qu¶ nhiªn lµ h¶o töu.D­êng nh­ Ma §ao §iÒn Nguyªn còng bÞ hai thiÕu niªn nµy lµm cho mÊt tù chñ, l∙ohy väng lµ cã thÓ t×m ®­îc chót manh mèi g× tõ lêi nãi hoÆc thÇn th¸i, nµo ngê Ng«nPhông Khanh cµng lóc cµng tá ra c­êng thÞ tù t¹i, kh«ng hÒ ®Ó lé mét chót kh¶ nghi.Ma §ao §iÒn Nguyªn h¾ng giäng råi nãi:- C¸c h¹ kh«ng sî trong r­îu cã ®éc µ?Ng«n Phông Khanh c­êi nh¹t, nãi ;
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-146-- Víi th©n phËn cña Ma §ao §iÒn Nguyªn th× cã lÏ kh«ng ®Õn nçi thi triÓn thñ ®o¹nbØ æi nh­ vËy.§iÒn Nguyªn chau mµy, nãi:- C¸c h¹ kh«ng muèn th«ng b¸o tÝnh danh còng ®­îc, nh­ng bän c¸c h¹ ®Õn ®©y víidông t©m g×? Cã thÓ nãi ra ®­îc chø?Ng«n Phông Khanh nãi:- T¹i h¹ ®∙ nãi râ rµng råi, bän t¹i h¹ ®Õn ®©y víi môc ®Ých chØ ®Ó xem n¸o nhiÖt mµth«i.§iÒn Nguyªn nh×n qua Trung Ch©u Tam HiÖp vµ hái:- Cã ph¶i hai thiÕu niªn kia lµ trî thñ mµ c¸c vÞ hÑn ®Õn kh«ng?TrÞnh §¹i C­¬ng l¹nh lïng nãi:- T¹i h¹ kh«ng muèn tr¶ lêi.§iÒn Nguyªn c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi:- L∙o phu vèn muèn ®Ó Trung Ch©u Tam HiÖp c¸c ng­êi liªn thñ xuÊt kÝch lµ chothªm c¸c ng­¬i mét c¬ héi, nh­ng c¸c ng­¬i ®∙ mêi trî thñ ®Õn th× t×nh thÕ sÏ kh¸c th«i.Nãi ®o¹n l∙o vç tay ba tiÕng th× lËp tøc cã t¸m ®¹i h¸n mÆc h¾c y, l­ng d¾t Quû §Çu®ao b­íc vµo.§iÒn Nguyªn quÐt môc quang nh×n qua Ng«n Phông Khanh vµ nãi:- §©y lµ B¸t Quû ®ao trËn do l∙o phu khæ t©m gi¸o luyÖn, nÕu b»ng h÷u c¸c h¹ xuÊtthñ th× l∙o phu sÏ dïng B¸t Quû ®ao trËn ®Ó ®èi phã.L∙o chuyÓn môc quang nh×n qua Trung Ch©u Tam HiÖp vµ nãi tiÕp:- Ba vÞ ®∙ nghÜ kü ch­a, l∙o phu ®∙ nãi râ råi, ngoµi c¸ch ®ã ra th× chØ cã mét ®­êngquyÕt sinh tö th«i.TrÞnh §¹i C­¬ng c­êi nh¹t, nãi:- Bän t¹i h¹ ®∙ nghÜ th«ng råi.Ma §ao §iÒn Nguyªn gËt ®Çu, nãi:- ThÕ th× tèt, nÕu ch­ vÞ ®ång ý theo y kiÕn cña t¹i h¹ th× tÊt nhiªn t¹i h¹ sÏ gi÷ lêihøa.TrÞnh §¹i C­¬ng ngöa mÆt c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- Trung Ch©u Tam HiÖp ®­êng ®­êng lµ nam tö mµ h¸ cã thÓ theo ng­¬i lµm giÆcsao? §¹i tr­îng phu h¸ cã thÓ v× uy vò mµ khuÊt phôc? Cã thÓ TrÞnh mç kh«ng ph¶i lµ ®Þchthñ cña c¸c h¹ nh­ng vÉn muèn cïng c¸c h¹ quyÕt mét phen sinh tö.Nãi ®o¹n l∙o rót Tö Kim ®ao råi b­íc ra gi÷a chÝnh s¶nh, nãi tiÕp:- TrÞnh mç xin l∙nh gi¸o ®ao ph¸p cña c¸c h¹.§iÒn Nguyªn c­êi nh¹t, nãi:- TrÞnh §¹i C­¬ng, ®©y lµ ý cña ng­¬i hay lµ ý cña ba huynh ®Ö c¸c ng­¬i?Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn cïng tiÕp lêi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-147-- Trung Ch©u Tam HiÖp ®∙ thÒ ®ång sinh céng tö, tÊt nhiªn do lµ ý cña ba ng­¬i bänta.§iÒn Nguyªn l¹i c­êi nh¹t, nãi:- L∙o phu hy väng lµ ba vÞ sÏ ®­îc nh­ nguyÖn lµ vïi x­¬ng ë chèn nµy, nh­ng v× ®aokiÕm v« t×nh, cã thÓ nh¸t ®ao kh«ng giÕt chÕt c¸c vÞ, song khi ®ã c¸c vÞ muèn sèng còngkh«ng ®­îc, muèn chÕt còng ch¼ng xong, lóc ®ã muèn ®ång ý víi ®iÒu kiÖn cña l∙o phuth× sî r»ng ®∙ qu¸ muén råi!TrÞnh §¹i C­¬ng l¹nh lïng nãi:- "Thiªn cæ gian nan duy nhÊt tö", bän t¹i h¹ ®∙ kh«ng sî c¸i chÕt th× cßn sî g× n÷a!§iÒn Nguyªn ®øng lªn råi chËm r∙i vç tay ra hiÖu, mét h¾c y ®ång tö véi vµng ch¹yvµo d©ng lªn mét thanh cæ ®ao.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ mÊy lÇn muèn nh¶y ra thö nh­ng ®Òu bÞ Ng«n Phông Khanh®­a m¾t ra hiÖu ng¨n c¶n.Ph­¬ng Thiªn Thµnh lu«n chó môc nh×n Ng«n Phông Khanh vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi,l∙o rÊt muèn khai khÈu nh­ng thuû chung vÉn kiÒm chÕ ®­îc.§iÒn Nguyªn tá ra ch¼ng cã chuyÖn g×, l∙o chËm r∙i b­íc ®Õn tr­íc mÆt TrÞnh §¹iC­¬ng råi c­êi nh¹t, nãi:- Trinh §¹i C­¬ng, mét m×nh ng­¬i ®éng thñ víi §iÒn mç lµ hoµn toµn kh«ng cã c¬héi ®Êy.L∙o nh×n qua Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn råi tiÕp lêi:- T¹i sao nhÞ vÞ kh«ng cïng lªn mét thÓ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn ®Òu biÕt kh«ng ph¶i §iÒn Nguyªn kho¸c lo¸c,nÕu ba ng­êi liªn thñ th× may ra cßn tiÕp ®­îc ®èi ph­¬ng mÊy ®ao, v× vËy c¶ hai ®­a m¾tnh×n nhau råi cïng b­íc ra chÝnh s¶nh.§iÒn Nguyªn c­êi nh¹t råi nãi:- Ph­¬ng Nhi HiÖp, t¹i h¹ ®∙ ph¸i ng­êi ®i mêi t«n phu nh©n vµ nhÞ vÞ lÖnh lang cïng®Õn, t×nh theo thêi gian th× giê nµy còng s¾p ®Õn n¬i råi. ý cña t¹i h¹ lµ muèn ®Ó cho phuthª, phô tö c¸c vÞ gÆp mÆt lÇn cuèi, nh­ng theo t×nh thÕ nµy, xem ra khi phu nh©n ®Õn dïPh­¬ng Nhi HiÖp kh«ng chÕt th× tÊt còng thä träng th­¬ng th«i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh thÇm nghÜ:- Qu¸i l¹! NÕu Ng«n Phông Khanh cïng ®i b¶o vÖ ¸i thª cña ta th× t¹i sao h¾n l¹i ®­aNghi nhi ®Õn ®©y? Xem qua h×nh th¸i cña hai ng­êi th× kh«ng cã vÎ g× lµ võa tr¶i qua méttr­êng ¸c ®Êu c¶.NhiÒu nghi vÊn trçi lªn trong lßng nh­ng Ph­¬ng Thiªn Thµnh cè kiÒm chÕ, kh«ngd¸m xuÊt ng«n t­¬ng vÊn.Chît nghe §iÒn Nguyªn l¹nh lïng nãi tiÕp:- Theo t¹i h¹ biÕt th× phu phô Ph­¬ng nhÞ hiÖp nghÜa träng t×nh th©m, nÕu t¹i h¹ uyhiÕp Ph­¬ng phu nh©n th× e r»ng tam trinh cöu liÖt cña bµ ta còng khã lßng gi÷ ®­îc toµnvÑn.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-148-Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe §iÒn Nguyªn sÜ nhôc b¸ mÉu th× né khÝ xung thiªn, chµngqu¸t lín:- L∙o tÆc nh©n, c©m miÖng l¹i!§iÒn Nguyªn nh×n qua thÊy ng­êi võa chöi m×nh lµ mét ®ång tö th× bÊt gi¸c s÷ngng­êi gi©y l¸t råi hái l¹i:- Ng­¬i m¾ng l∙o phu ph¶i kh«ng?Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹nh lïng nãi:- Kh«ng sai!§iÒn Nguyªn ph¸ lªn c­êi mét trµng råi nãi:- Ng­¬i to gan qua nhØ!TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- §«ng NhÜ l∙o nh©n ®∙ dÆn ta cµng b×nh tÜnh cµng tèt, bÊt luËn thÕ nµo còng kh«ng®­îc hoang mang vµ cµng kh«ng nªn ph¸t né khÝ.NghÜ ®o¹n chµng tõ tõ ®øng lªn vµ nãi:- Kh«ng nh÷ng ta muèn chöi l∙o mµ cßn muèn giÕt c¶ l∙o ®Ó trõ h¹i cho vâ l©m.Lêi võa døt th× chµng tuèt kiÕm råi b­íc ra gi÷a chÝnh s¶nh.Trinh §¹i C­¬ng thÊy TuyÕt Nghi ph¸t c­êng nh­ vËy th× nghÜ thÇm:- Hµi tö nµy lµm sao chÞu næi mét ®ao cña §iÒn Nguyªn, lµm nh­ thÕ h¸ ch¼ng ph¶i lµ®­a th©n vµo chç chÕt sao?NghÜ ®o¹n l∙o ®Þnh c­íp tiªn c¬ xuÊt thñ th× b¾t gÆp ¸nh m¾t ra hiÖu cña Ng«n PhôngKhanh nªn ®µnh kiªn nhÉn chê ®îi diÔn biÕn.Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa chËm r∙i b­íc tíi tr­íc vµ tËp trung tinh thÇn nhí l¹i ba chiªukiÕm ph¸p do §«ng NhÜ l∙o nh©n truyÒn thô.T¸m h¾c y nh©n thÊy TuyÕt Nghi nhËp trËn th× còng lËp tøc xuÊt Quû §Çu ®ao chuÈnbÞ ng¨n chËn ®èi ph­¬ng, thay cho §iÒn Nguyªn.Riªng Ma §ao §iÒn Nguyªn sau khi nh×n th©n ph¸p cña TuyÕt Nghi kh«ng cã g× ®ÆcbiÖt nªn bÊt gi¸c ®éng hiÕu kú, thÇm nghÜ:- Kh«ng biÕt tiÓu tö nµy dùa vµo ®©u mµ to gan nh­ vËy, ®­îc, ta ph¶i lµm râ chuyÖnnµy tr­íc ®∙.L∙o võa nghÜ ®Õn ®©y th× TuyÕt Nghi ®∙ mÆc niÖm xong kiÕm quyÕt, chµng tËp trungtinh thÇn råi bÊt ngê x«ng th¼ng vÒ phÝa §iÒn Nguyªn.§iÒn Nguyªn thèi lui mét b­íc råi l¹nh lïng qu¸t:- TiÓu tö!Ph­¬ng TuyÕt Nghi dõng b­íc ngÈng ®Çu nh×n §iÒn Nguyªn vµ hái:- Cã chuyÖn g×?§iÒn Nguyªn thÊy ®èi ph­¬ng x«ng th¼ng tíi mµ d­êng nh­ ch¼ng coi m×nh ra g× nªntrong lßng võa kinh ng¹c võa c¶m thÊy kú qu¸i, l∙o nghÜ tiÕp:- NÕu tiÓu tö nµy kh«ng cã tuyÖt kü ®Æc biÖt th× t¹i sao l¹i to gan ®Õn thÕ?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-149-NghÜ ®o¹n l∙o cÊt tiÕng hái:- Ng­¬i muèn giÕt l∙o phu th× t¹i sao kh«ng muèn xuÊt thñ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi b×nh tÜnh nãi:- NÕu t¹i h¹ xuÊt mét kiÕm mµ giÕt ®­îc l∙o th× ch¼ng cßn g× ®Ó nãi, nh­ng nÕu métkiÕm mµ ®¶ th­¬ng ®­îc l∙o th× sao?§iÒn Nguyªn bÊt gi¸c s÷ng ng­êi, l∙o hái l¹i:- Nãi thÕ lµ cã ý g×?L∙o c­êi nh¹t mét tiÕng råi tiÕp:- NÕu ng­¬i thËt sù ®¶ th­¬ng ®­îc l∙o phu th× ng­¬i muèn g× còng ®­îc.TuyÕt Nghi c­êi nh¹t, nãi:- ThËt thÕ kh«ng?§iÒn Nguyªn nãi:- X­a nay l∙o phu kh«ng hÒ nãi dèi.TuyÕt Nghi nãi:- §­îc! Mét lêi ®∙ ®Þnh, n¬i nµy cã nhiÒu thuéc h¹ cña l∙o, nÕu l∙o kh«ng gi÷ lêi th×ngµy sau l∙o còng ch¼ng cßn mÆt mòi nµo gÆp ng­êi trong thiªn h¹.§iÒn Nguyªn nãi:- L∙o phu ®∙ nãi ra h¸ cã lý nµo kh«ng gi÷ lêi!Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- §­îc! VËy th× l∙o h∙y cÈn thËn nhÐ!§iÒn Nguyªn thÊy thÇn th¸i cña ®èi ph­¬ng rÊt tù tin th× trong lßng bçng nhiªn cã ýkiªng dÌ, l∙o thÇm nghÜ:- §­¬ng thÕ vâ l©m cã kh«ng Ýt anh hïng thµnh danh khi nghe tªn ta th× ph¶i tr¸nh xaba b­íc, thÕ t¹i sao tiÓu tö nay l¹i to gan ng«ng cuång nh­ vËy? LÏ nµo h¾n cã tuyÖt küthËt sù?Cµng nghÜ l∙o cµng nghi ngê nªn lËp tøc lín tiÕng nãi:- TiÓu tö, l∙o phu cßn cã mÊy c©u muèn hái ng­¬i.TuyÕt Nghi l¹nh lïng nãi:- §­îc! L∙o cø hái! Nh­ng l∙o hái cµng ®¬n gi¶n cµng tèt cho l∙o ®Êy.§iÒn Nguyªn hái:- TÝnh danh cña ng­¬i lµ g×? Lµ truyÒn nh©n cña ai?TuyÕt Nghi l¾c ®Çu nãi:- §iÒu nµy t¹i h¹ kh«ng thÓ nãi.§iÒn Nguyªn l¹i s÷ng ng­êi gi©y l¸t råi hái tiÕp:- Ng­¬i vµ Trung Ch©u Tam HiÖp cã quan hÖ g×? T¹i sao ng­¬i ph¶i xuÊt diÖn thaybän hä?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-150-TuyÕt Nghi l¹i l¾c ®Çu, nãi:- L∙o hái toµn nh÷ng chuyÖn mµ t¹i h¹ ch¼ng muèn tr¶ lêi.§iÒn Nguyªn biÕn s¾c, l∙o nãi:- X­a nay ®ao cña l∙o phu kh«ng giÕt kÎ v« danh, ng­¬i b¸o danh t¸nh råi chóng ta®éng thñ còng kh«ng muén.- NhÊt ®Þnh lµ ph¶i b¸o danh t¸nh sao?- Kh«ng sai.- §­îc! T¹i h¹ lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi.- Ph­¬ng TuyÕt Nghi? X­a nay l∙o phu ch­a tõng nghe danh tù nµy.Ph­¬ng TuyÕt Nghi n¾m ch¾c ®èc kiÕm ®©m tíi tr­íc vµ nãi:- TiÕp chiªu thø nhÊt cña t¹i h¹!§iÒn Nguyªn vÉn ®øng yªn bÊt ®éng, l∙o tËp trung tinh thÇn xem thö th©n ph¸p vµkiÕm ph¸p cña ®èi ph­¬ng biÕn ho¸ nh­ thÕ nµo?Ph­¬ng TuyÕt Nghi chØ häc ®­îc ba chiªu kiÕm ph¸p, tuy lµ ba chiªu tuyÖt thÕ vâc«ng, mçi chiªu ®Òu cã biÕn ho¸ nh­ng chµng l¹i vËn dông kh«ng linh ho¹t, sau khi xuÊtkiÕm th× lÏ ra §iÒn Nguyªn ph¶i vung ®ao chèng ®ì th× chµng míi cã thÓ xoay chuyÓn t×msù biÕn ho¸.Nµo ngê §iÒn Nguyªn cã dông t©m muèn xem l¹i lÞch kiÕm ph¸p cña chµng nªn l∙ota kh«ng hÒ cã ph¶n øng g×.Do vËy, sau khi ®©m kiÕm ra th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi ch¼ng biÕt ph¶i lµm thÕ nµo n÷a,chµng ®µnh ph¶i dõng chiªu gi÷a chõng.§iÒn Nguyªn thÊy vËy th× cµng c¶m thÊy kú quÆc, l∙o thÇm nghÜ:- ThÕ nµy lµ sao?Binh sinh l∙o tõng ®éng thñ kh«ng d­íi tr¨m ngµn trËn nh­ng ch­a tõng thÊy kiÕmthÕ qu¸i dÞ thÕ nµy bao giê nªn chau mµy, nãi:- T¹i sao ng­¬i dõng tay mµ kh«ng ®©m tíi?Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn hái l¹i:- T¹i sao l∙o kh«ng xuÊt ®ao ®ì kiÕm thÕ cña t¹i h¹?§iÒn Nguyªn c­êi nh¹t mÊy tiÕng råi nãi:- L∙o phu dùa vµo kho¸i ®ao mµ thµnh danh trong vâ l©m, nÕu b¹t ®ao ph¶n kÝch th×cßn g× tÝnh m¹ng cña ng­¬i chø?TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi:- L∙o kh«ng muèn b¹t ®ao øng chiÕn th× t¹i h¹ sao nì ®©m kÎ kh«ng chèng cù?Chµng võa nãi võa nhí l¹i thø tù kiÕm quyÕt cña ba chiªu kiÕm ph¸p nh­ng vÉnkh«ng biÕt lµ nªn øng biÕn thÕ nµo.Ma §ao §iÒn Nguyªn lµ nh©n vËt vèn th©m trÇm, l∙o thÊy kiÕm thÕ cña ®èi ph­¬ngbÊt ®éng th× còng kh«ng muèn xuÊt thñ, song môc dån vµo ng­êi TuyÕt Nghi chê xem sùbiÕn ho¸ trong ®­êng kiÕm cña chµng.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-151-NhÊt thêi song ph­¬ng ®øng yªn bÊt ®éng.Trung Ch©u Tam HiÖp l¹nh lïng quan chiÕn nh­ng trong lßng nãng nh­ löa ®èt.TrÞnh §¹i C­¬ng khÏ nãi:- NhÞ ®Ö, ®©y lµ kiÕm ph¸p g× vËy?Ph­¬ng Thiªn Thµnh g­îng c­êi, nãi:- TiÓu ®Ö còng kh«ng biÕt.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi tiÕp:- Nh¸t ®ao cña §iÒn Nguyªn cã thÓ nãi lµ kinh thiªn ®éng ®Þa, trong vâ l©m rÊt Ýtng­êi may m¾n tho¸t ®­îc, chóng ta kh«ng thÓ lÊy m¾t nh×n hµi tö nµy tö th­¬ng d­íi ma®ao, chÝ Ýt th× còng kh«ng ®Ó h¾n chÕt tr­íc bän ta, Vi huynh xuÊt trËn ®©y!Nãi ®o¹n l∙o tung ng­êi vÒ phÝa §iÒn Nguyªn vµ qu¸t lín:- Ng­¬i kh«ng d¸m ®éng thñ víi mét ®ång tö th× lµm sao quyÕt ®Êu víi Trung Ch©uTam HiÖp bän ta?Ma §ao còng né khÝ qu¸t:- TiÓu tö kh«ng biÕt sèng chÕt lµ g× kia, h×nh nh­ l∙o phu bÞ ng­¬i lõa råi.Lêi võa døt th× l∙o trÇm h÷u thñ xuèng, mét ®¹o hµn quang nh­ sao xÑt loÐ lªn, víithÕ ®ao cùc nhanh cña §iÒn Nguyªn, mét khi ®∙ xuÊt thñ th× ®èi thñ khã lßng chèng ®ìkÞp, nÕu TuyÕt Nghi cã kiÕm chiªu tuyÖt thÕ vµ ph¶n øng cùc nhanh th× may ra còng ®­a®Õn côc diÖn l­ìng b¹i c©u th­¬ng th«i, nh­ng §iÒn Nguyªn v× qu¸ ®a nghi nªn l∙o xuÊt®ao chØ nh¾m vµo kiÕm cña TuyÕt Nghi, hy väng lµ víi néi lùc th©m hËu cña m×nh sÏ ®¸nhv¨ng kiÕm cña ®èi ph­¬ng råi sau ®ã hý léng chµng mét phen.Nµo ngê ®ao quang võa loÐ lªn th× kiÕm thÕ cña TuyÕt Nghi còng chît biÕn, do vËy®ao kiÕm kh«ng thÓ nµo va vµo nhau.§iÒn Nguyªn kinh h∙i kh«ng d¸m c«ng kÝch n÷a, l∙o ngÇm vËn khÝ råi lui ra sau bab­íc. Tuy nhiªn tr­íc ngùc l∙o vÉn bÞ tr­êng kiÕm cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi r¹ch mét®­êng, y phôc r¸ch to¹t, m¸u t­¬i ch¶y ra.Trung Ch©u Tam HiÖp thÊy Ma §ao §iÒn Nguyªn xuÊt thñ th× kh«ng nhÉn t©m dungnh×n nªn ®Òu nh¾m m¾t l¹i vµ trong ®Çu hiÖn lªn c¶nh th¶m tö cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi.Nh­ng trong phót chèc, c¶ ba më m¾t ra nh×n th× bÊt gi¸c s÷ng ng­êi nh­ ba phot­îng. Kh«ng nh÷ng TuyÕt Nghi v« h¹i mµ ®èi thñ cña chµng - Ma §ao §iÒn Nguyªn bÞr¹ch mét ®­êng tr­íc ngùc, m¸u t­¬i nhuém tr­êng bµo.Tuy nhiªn, Trung Ch©u Tam HiÖp kinh ng¹c mét th× Ma §ao §iÒn Nguyªn kÝnh ng¹c®Õn m­êi.L∙o thë dµi mét hái råi buét miÖng nãi:- H¶o kiÕm ph¸p!TuyÕt Nghi l¹nh lïng nãi:- L∙o ®∙ phôc khÝ ch­a?Cã lÏ th­¬ng thÕ cña §iÒn Nguyªn kh¸ nÆng, mÆc dï l∙o vËn c«ng cÇm m¸u nh­nghuyÕt t­¬i vÉn kh«ng ngõng tu«n ra.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-152-L∙o ®øng lÆng håi l©u råi tra ®ao vµo vá vµ nãi:- L∙o phu vÉn nghÜ kh«ng ra l¹i lÞch kiÕm ph¸p cña c¸c h¹.Ph­¬ng TuyÕt Nghi chËm r∙i nãi:- NÕu l∙o vÉn ch­a t©m phôc th× cø viÖc xuÊt ®ao thö lÇn n÷a.§iÒn Nguyªn nãi:- §Ých thùc lµ l∙o phu b¹i nh­ng kh«ng phôc, tuy nhiªn ta ®∙ nãi th× kh«ng thÓ nuètlêi!Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- Kh«ng ngê l∙o lµ mét nh©n vËt biÕt thñ tÝn nh­ thÕ.§iÒn Nguyªn c­êi nh¹t, nãi:- C¸c h¹ cã ®iÒu kiÖn g×, cã thÓ nãi ra ®­îc råi.TuyÕt Nghi quÐt môc quang nh×n quanh råi nãi:- Tr­íc tiªn l∙o hay gi¶i t¸n thuéc h¹ trong chÝnh s¶nh nµy ®∙.§iÒn Nguyªn lËp tøc kho¸t tay, nãi:- C¸c ng­¬i lui ra ngoµi ®i!B¸t quû ®¸p mét tiÕng råi lui ra tr­íc, sau ®ã lÇn l­ît nh÷ng ng­êi phôc vô còng ratheo.TuyÕt Nghi chËm r∙i nãi:- Giang hå ®ån r»ng tÝnh t×nh cña l∙o rÊt hung tµn ®éc ¸c nh­ng l∙o vÉn cßn mét ®øctÝnh tèt ®ã lµ biÕt gi÷ ch÷ tÝn.§iÒn Nguyªn l¹nh lïng nãi:- Mét ngµy nµo ®ã l∙o phu ®iÒu tra ra l¹i lÞch xuÊt th©n cña ng­¬i th× thÒ lµ sÏ b¸o thïnµy.TuyÕt Nghi nãi:- ViÖc b¸o thï cña l∙o cã quan hÖ g× ®Õn l¹i lÞch xuÊt th©n cña t¹i h¹? ChØ cÇn l∙oth¾ng ®­îc thanh kiÕm trong tay t¹i h¹...Chµng hái ngõng l¹i råi nãi tiÕp:- L∙o hÑn Trung Ch©u Tam HiÖp ®Õn th× ph¶i kÝnh tiÔn bän hä rêi khái n¬i nµy, ngµysau kh«ng ®­îc t×m bän hä ®Ó b¸o thï n÷a, tÊt c¶ ©n o¸n ®Òu hßa gi¶i tõ nay.§iÒn Nguyªn l¹nh lïng nãi:- LÏ nµo vÜnh viÔn l∙o phu kh«ng b¸o ®­îc mèi thï h«m nay?TuyÕt Nghi hoµnh ngang kiÕm vµ nãi:- L∙o cø viÖc t×m t¹i h¹, nÕu l∙o giÕt ®­îc t¹i h¹ th× sau ®ã t×m Trung Ch©u Tam HiÖpb¸o thï còng kh«ng muén.- §­îc! Mét lêi ®∙ ®Þnh, l∙o phu sÏ giÕt ng­¬i tr­íc råi sau ®ã t×m Trung Ch©u TamHiÖp tr¶ thï còng kh«ng muén.- T¹i h¹ muèn l∙o lËp träng thÖ míi ®­îc.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-153-- Nùc c­êi, x­a nay l∙o phu ch­a tõng bÞ ai bøc ph¶i lËp träng thÖ c¶!- Nh­ng h«m nay l∙o kh«ng thÓ kh«ng lËp träng thÖ, trõ phi l∙o th¾ng ®­îc tr­êngkiÕm trong tay t¹i h¹.Ma §ao §iÒn Nguyªn suy nghÜ mét l¸t råi nãi:- Ng­¬i lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi ph¶i kh«ng?TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi:- Kh«ng sai, t¹i h¹ ®∙ th«ng b¸o danh t¸nh råi mµ.§iÒn Nguyªn nãi:- §­îc, tr­íc khi ch­a giÕt ®­îc Ph­¬ng TuyÕt Nghi th× l∙o phu quyÕt kh«ng t×mTrung Ch©u Tam HiÖp b¸o thï. Thiªn nh©n còng chøng gi¸m lêi thÒ nµy, nÕu tr¸i lêi thÕ th×thiªn tru ®Þa diÖt.Ph­¬ng TuyÕt Nghi tra kiÕm vµo bao råi chËm r∙i nãi:- Th­¬ng thÕ cña l∙o kh«ng nhÑ, l∙o cã thÓ b¨ng bã vÕt th­¬ng råi tiÔn bän t¹i h¹ rêikhái n¬i nµy còng kh«ng muén.§iÒn Nguyªn nãi:- Mét chót th­¬ng thÕ th× cã ®¸ng g× ®èi víi l∙o phu!TuyÕt Nghi nghe vËy th× nh×n qua Trung Ch©u Tam HiÖp vµ nãi:- Chóng ta ®i th«i!§Õn lóc nµy Trung Ch©u Tam HiÖp vÉn kinh ng¹c kh«ng th«i, tuy nhiªn c¶ ba vÉnnhÉn n¹i kh«ng lªn tiÕng mµ lÆng lÏ ra khái ng«i nhµ cá.TuyÕt Nghi nh×n qua §iÒn Nguyªn vµ nãi:- Hy väng r»ng thuéc h¹ cña l∙o sÏ kh«ng tù t×m ®­êng chÕt mµ ng¨n c¶n bän t¹i h¹.§iÒn Nguyªn b­íc ra tr­íc ng«i nhµ cá råi nãi:- L∙o phu kh«ng tiÔn n÷a.Ng«n Phông Khanh quay l¹i nãi:- Tuy néi c«ng cña c¸c h¹ tinh th©m nh­ng còng kh«ng nªn ®Ó mÊt m¸u qu¸ nhiÒu,nªn sím ch÷a trÞ th­¬ng thÕ ®i th«i.§iÒn Nguyªn nãi:- L∙o phu tÊt ph¶i b¸o thï nµy nªn tù biÕt b¶o träng, kh«ng cÇn c¸c h¹ quan t©m.Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung thñ, nãi:- Ngay sau gÆp l¹i, c¸o biÖt!Nãi ®o¹n chµng quay ng­êi theo sau Ng«n Phông Khanh vµ Trung Ch©u Tam HiÖp.§oµn ng­êi xuyªn qua vïng c©y cá rËm r¹p ®Õn con ®­êng mßn th× thÊy hai con tuÊnm∙ vÉn cßn.§Õn lóc nµy Ph­¬ng Thiªn Thµnh kh«ng nhÞn ®­îc n÷a nªn thë dµi mét hái råi nãi:- Nghi nhi, ng­¬i häc kiÕm ph¸p tinh th©m nh­ vËy tù håi nµo? T¹i sao ta kh«ng biÕtchót g× c¶?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-154-Ph­¬ng TuyÕt Nghi Êp óng nãi:- Thùc ra Nghi nhi chØ míi...Ng«n Phông Khanh tung ng­êi lªn ngùa råi nãi:- Chóng ta ra khái vïng ch­íng khÝ nµy råi h∙y nãi còng kh«ng muén.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Cßn mét con tuÊn m∙, ®¹i ca c­ìi ®i nhÐ!TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- ThÓ n¨ng cña tiÓu huynh ®∙ hoµn toµn b×nh phôc, cø ®Ó cho Nghi nhi c­ìi vËy!Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng chèi tõ nh­ng Th¹ch TuÊn ®∙ «m chµng ®Æt lªn l­ng ngùaråi vç m¹nh mét ch­ëng, con tuÊn m∙ lËp tøc phãng ®i nh­ giã.Bän §¹i C­¬ng, Thiªn Thµnh, Th¹ch TuÊn liÒn thi triÓn khinh c«ng phãng theo.§oµn ng­êi ngùa ch¹y mét m¹ch b¶y t¸m dÆm th× Ng«n Phông Khanh dõng ngùa l¹inãi:- Ph­¬ng thÕ ®iÖt, b©y giê cã thÓ nãi râ bÝ mËt cña sù viÖc råi.Bän TrÞnh §¹i C­¬ng còng rÊt muèn biÕt nªn ®Òu dõng b­íc nh×n TuyÕt Nghi víi ¸nhm¾t chê ®îi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy khã bÒ tho¸i th¸c nªn véi vµng h¹ m∙, chµng sôp quú xuèngvµ nãi:- Nghi nhi b¸i kiÕn ®¹i b¸.Ph­¬ng Thiªn Thµnh võa ®­a tay ®ì chµng dËy võa nãi:- Hµi tö, rèt cuéc lµ chuyÖn g× vËy? Ng­¬i ®øng lªn råi thong th¶ nãi.- Nghi nhi chØ häc ba chiªu kiÕm ph¸p, nÕu biÕt néi t×nh th× Ma §ao §iÒn NguyªnquyÕt sÏ kh«ng chÞu nhËn thua!Th¹ch TuÊn nãi:- Ng­¬i xuÊt mét kiÕm ®∙ ®¶ th­¬ng ®­îc §iÒn Nguyªn, nh­ vËy th× ba chiªu lµ ®ñdïng råi, ch¼ng hay cao nh©n nµo truyÒn thô kiÕm ph¸p cho ng­¬i mµ lîi h¹i thÕ?Nãi ®o¹n Th¹ch TuÊn chó môc nh×n Ph­¬ng Thiªn Thµnh, d­êng nh­ muèn nghePh­¬ng Thiªn Thµnh tr¶ lêi vËy.Ph­¬ng Thiªn Thµnh g­îng c­êi, nãi:- Cao nh©n nµo truyÒn thô kiÕm ph¸p cho ng­¬i, cø nãi thùc ra ®i.TuyÕt Nghi l¹i Êp óng:- ChuyÖn nµy... chuyÖn nµy...Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Hµi tö, sao cø óp óp më më thÕ?TuyÕt Nghi nãi:- Ng­êi truyÒn thô kiÕm ph¸p b¶o víi hµi nhi lµ kh«ng ®­îc nãi cho ng­êi kh¸c biÕt.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-155-Ng«n Phông Khanh xen vµo:- ChuyÖn ®∙ ®Õn n­íc nµy th× h¸ cã g× mµ kh«ng nãi ra.TuyÕt Nghi hái:- T¹i sao?Ng«n Phông Khanh nãi:- Ph­¬ng phu nh©n vµ t¹i h¹ ®Òu ®∙ biÕt, liÖu thÕ ®iÖt cßn b¶o mËt ®­îc ch¨ng?TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- Lêi nµy qu¶ nhiªn kh«ng sai, nÕu ta kh«ng nãi th× bän hä hái Ng«n ch­ëng m«ncòng vËy th«i.NghÜ ®o¹n chµng nãi:- Lµ §«ng NhÜ l∙o nh©n truyÒn thô kiÕm ph¸p cho hµi nhi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh gËt ®Çu råi hái tiÕp:- Nghi nhi, l∙o cã cho ng­¬i biÕt danh t¸nh thËt cña l∙o kh«ng?TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi:- Kh«ng cã, l∙o chi nãi víi hµi nhi l∙o lµ §«ng NhÜ l∙o nh©n th«i.TrÞnh §¹i C­¬ng tiÕp lêi:- §«ng NhÜ, §«ng NhÜ, danh tù nµy thÓ hiÖn ®iÒu g×?Ph­¬ng Thiªn Thµnh còng lÈm bÈm tù nãi:- §«ng NhÜ, §«ng NhÜ...Ng«n Phông Khanh suy nghÜ mét lóc råi nãi:- NhÜ §«ng lµ TrÇn. (ch÷ NhÜ häp víi ch÷ §«ng lµ ch÷ TrÇn)TrÞnh §¹i C­¬ng nh∙y dùng lªn vµ nãi:- Kh«ng lÏ lµ l∙o ta?Th¹ch TuÊn liÒn hái:- Lµ ai?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp.Ph­¬ng Thiªn Thµnh ngÈn ng­êi nh­ pho t­îng, l∙o ng­íc nh×n bÇu trêi ®ªm mµkh«ng nãi ®­îc lêi nµo.TrÞnh §¹i C­¬ng hái:- NhÞ ®Ö, ng­¬i lµm sao thÕ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nh­ ng­¬i tØnh méng l∙o "a" mét tiÕng råi nãi:- Ngoµi §«ng NhÜ l∙o nh©n ra th× sî r»ng kh«ng cã ng­êi nµo cã thÓ cøu ta trong lóc®ã.Ng«n Phông Khanh xen vµo:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-156-- Ph­¬ng nhÞ hiÖp, t«n phu nh©n ®∙ quay trë l¹i Tr×nh gia trang chê ch­ vÞ, chóng tanªn sím quay vÒ kÎo bµ ta lo l¾ng.D­êng nh­ Ph­¬ng Thiªn Thµnh chît cã t©m sù trÇm träng, l∙o buån b∙ nãi:- Ng«n huynh ®Ö nãi còng ph¶i.Tuy ®∙ nh×n thÊy vÎ kh¸c th­êng cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh nh­ng TrÞnh §¹i C­¬ngvÉn ch­a hái.o0o§oµn nh©n m∙ lËp tøc khëi hµnh nh¾m Gia §Þnh thµnh trùc chØ.Ch¼ng biÕt v« t×nh hay cè ý mµ Ph­¬ng Thiªn Thµnh lu«n gi÷ kho¶ng c¸ch víi ®oµnng­êi kh¸ xa, chÝ Ýt lµ còng trªn ba tr­îng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy kú l¹ nªn dõng ngùa chê Ph­¬ng Thiªn Thanh ®i tíi råihái:- §¹i b¸ cã mÖt kh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi, nãi:- Th©n thÓ kh«ng ®­îc tho¶i m¸i mét chót th«i.TuyÕt Nghi nãi:- TiÓu ®iÖt nh­êng ngùa cho ®¹i b¸ nhÐ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Kh«ng cÇn, chóng ta ®i chung mét ngùa còng ®­îc.Nãi ®o¹n l∙o tung ng­êi phãng lªn l­ng ngùa ngåi phÝa sau TuyÕt Nghi.Ch¹y ®­îc mét ®o¹n th× l∙o khÏ nãi:- Nghi nhi, ta muèn hái ng­¬i mÊy chuyÖn, ng­¬i ph¶i thµnh thËt tr¶ lêi míi ®­îc.TuyÕt Nghi c¶m thÊy h¬i kú l¹ nh­ng chµng vÉn nãi:- §¹i b¸ cø hái, Nghi nhi ®©u d¸m tr¶ lêi kh«ng thËt?Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái:- VÞ §«ng NhÜ l∙o nh©n ®ã rèt cuéc lµ ai vËy?TuyÕt Nghi ®¸p:- §Ých thùc lµ l∙o kh«ng nãi cho Nghi nhi biÕt l∙o ta lµ ai.- L∙o ta cã ph¶i lµ KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng?- ChuyÖn nµy Nghi nhi kh«ng biÕt.- Kiªm chiªu mµ ng­¬i ®¸nh b¹i Ma §ao §iÒn Nguyªn lµ do §«ng NhÜ l∙o nh©ntruyÒn thô ph¶i kh«ng?- §óng vËy.Ph­¬ng Thiªn Thµnh thë dµi mét hái råi nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-157-- §­¬ng thÕ vâ l©m, ngoµi KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp ra th× cßn nh©n vËt nµo cã kiÕmph¸p tinh kú nh­ vËy chø?L∙o trÇm mÆc håi l©u råi hái tiÕp:- Hµi tö, vÞ §«ng NhÜ l∙o nh©n ®ã cã tõng hái vÒ th©n thÕ cña ng­¬i kh«ng?TuyÕt Nghi thµnh thËt ®¸p:- Cã hái.- Ng­¬i tr¶ lêi víi l∙o thÕ nµo?- Nghi nhi theo sù thËt mµ nãi.- A, l∙o nghe xong th× cã nãi g× kh«ng?Ph­¬ng TuyÕt Nghi vèn lµ mét ®ång tö th«ng minh, trong lßng chµng chît ®éng nghivÊn nªn thÇm nghÜ:- Nghe khÈu khÝ cña ®¹i b¸ th× h×nh nh­ l∙o rÊt sî ta nãi néi t×nh gia thÕ víi §«ng NhÜl∙o nh©n...NghÜ ®o¹n chµng buét miÖng hái l¹i:- VÞ §«ng NhÜ l∙o nh©n cã ph¶i lµ KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Cã lÏ lµ kh«ng sai råi! Ngoµi KiÕm ThÇn ra th× cßn ai truyÒn cho ng­¬i ba chiªukiÕm ph¸p mµ cã thÓ th¾ng Ma §ao §iÒn Nguyªn?TuyÕt Nghi hái tiÕp:- ThÕ TrÇn ®¹i hiÖp lµ ng­êi tèt hay ng­êi xÊu?Thiªn Thµnh nãi:- L∙o ta ®­îc vâ l©m ®ång ®¹o t«n x­ng lµ KiÕm ThÇn th× tù nhiªn kh«ng ph¶i lµng­êi xÊu råi.TuyÕt Nghi nãi:- NÕu §«ng NhÜ l∙o nh©n lµ ng­êi tèt th× nãi cho l∙o biÕt gia thÕ cña Nghi nhi còngch¼ng sao!NÕu lµ ngµy tr­íc mµ TuyÕt Nghi nãi nh­ vËy th× tÊt sÏ bÞ Ph­¬ng Thiªn Thµnh tr¸chm¾ng råi, nh­ng lóc nµy Thiªn Thµnh kh«ng thÓ ph¸t t¸c, l∙o còng c¶m nhËn ®­îc r»ng,nÕu tiÕp tôc nãi chuyÖn nµy sÏ khiÕn cho TuyÕt Nghi thªm hoµi nghi.V× thÕ, l∙o véi nãi:- Kh«ng sai, nÕu lµ TrÇn ®¹i hiÖp th× tÊt nhiªn lµ kh«ng sao, nh­ng nÕu §«ng NhÜ l∙onh©n kh«ng ph¶i lµ TrÇn ®¹i hiÖp th× sÏ cã mét vµi bÊt æn ®Êy!Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng hái thªm n÷a, chµng thÇm nghÜ:- H«m nay h×nh nh­ ®¹i b¸ hái kh¸c th­êng, ng­êi kia dï kh«ng ph¶i lµ TrÇn ®¹i hiÖpnh­ng l∙o ta kh«ng cã ¸c ý th× nãi cho l∙o biÕt vÒ gia thÕ còng ch¼ng sao!NghÜ ®o¹n chµng giôc phi nhanh tíi tr­íc, tho¸ng chèc ®∙ ®uæi kÞp bän TrÞnh §¹iC­¬ng.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-158-o0o§óng ngä ngµy h«m sau th× ®oµn nh©n m∙ ®∙ vÒ ®Õn Tr×nh gia trang.Tr×nh Tö Väng xuÊt m«n nghªnh tiÕp vµ nãi:- Chóc mõng ch­ vÞ b×nh an trë vÒ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh véi hái:- VÞ §«ng NhÜ l∙o nh©n cã trong trang viÖn kh«ng?Tr×nh Tö Väng hái l¹i:- Lµ vÞ béc nh©n cña Ph­¬ng nhÞ hiÖp ph¶i kh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Kh«ng sai chÝnh lµ vÞ §«ng l∙o tr­îng ®ã.Tr×nh Tö Väng nãi:- Tr­íc ®©y ba h«m, khi võa vÒ ®Õn tÖ trang th× t¹i h¹ cã gÆp l∙o mét lÇn, nh­ng mÊyngµy qua t¹i h¹ kh«ng thÊy l∙o ®©u c¶.Nãi ®o¹n l∙o gäi mét vÞ vâ s­ l¹i hái:- VÞ §«ng l∙o tr­îng ®¸nh xe cã ë trong trang kh«ng?VÞ vâ s­ ®¸p:- VÞ §«ng NhÜ l∙o tr­îng ®ã ®∙ c­ìi ngùa xuÊt trang tõ giê tý tèi qua, ®Õn giê vÉnch­a thÊy vÒ.Tr×nh Tö Väng trÇm s¾c diÖn nãi:- T¹i sao kh«ng ph¸i ng­êi ®i t×m l∙o ta?Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®ì lêi:- Kh«ng cÇn t×m, ch¼ng qua lµ t¹i h¹ thuËn miÖng hái vËy th«i.Tr×nh Tö Väng ®­a mäi ng­êi vµo ®¹i s¶nh th× ®∙ thÊy Ph­¬ng phu nh©n vµ Ph­¬ngL¹c ngåi chê.Ph­¬ng Thiªn Thµnh véi ch¹y l¹i bªn thª tö vµ hái:- §«ng NhÜ l∙o nh©n ®©u råi?Ph­¬ng phu nh©n nãi:- L∙o ®∙ ®i råi chØ ®Ó l¹i mét phong th¬.Thiªn Thµnh hái:- Phong th¬ ®©u?Ph­¬ng phu nh©n lÊy trong tay ¸o ra mét phong th¬ vµ nãi:- Phong th¬ nµy ®Ó l¹i cho Nghi nhi.Ph­¬ng Thiªn thµnh nhËn lÊy phong th¬ víi vÎ hoµi nghi. L∙o l­ít nh×n qua th× thÊybªn ngoµi ®Ò mÊy ch÷:"L­u giao Ph­¬ng TuyÕt Nghi".BÊt gi¸c l∙o thÇm nghÜ:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-159-- Cã lÏ trong thêi gian qua Nghi nhi ®∙ nãi víi l∙o ta rÊt nhiÒu chuyÖn!NghÜ ®o¹n l∙o cÇm phong th­ ®øng ng¬ ngÈn xuÊt thÇn.Th¸i ®é kh¸c th­êng nµy khiÕn bän TrÞnh §¹i C­¬ng c¶m thÊy kú qu¸i nh­ng kh«ngai lªn tiÕng hái.Ph­¬ng phu nh©n khÏ nãi:- Phong th­ nµy lµ ®Ó cho Nghi nhi xem!Thiªn Thµnh µ mét tiÕng råi giao phong th­ cho TuyÕt Nghi vµ nãi:- Hµi tö, ng­¬i ®äc xem trªn th­ viÕt g× vËy?TuyÕt Nghi më phong th­ ra xem råi nãi:- Trong th­ b¶o Nghi nhi lËp tøc ®i gÆp l∙o ta vµ b¶o Nghi nhi xin phÐp b¸ phô vµ b¸mÉu, nhiÒu th× n¨m n¨m, Ýt th× ba n¨m, Nghi nhi sÏ trë vÒ víi b¸ phô vµ b¸ mÉu.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái:- Cßn viÕt g× n÷a kh«ng?TuyÕt Nghi nãi:- ChØ cã thÕ, xin b¸ phô xem qua!Ph­¬ng Thiªn Thµnh kho¸t tay, nãi:- Kh«ng cÇn xem, ng­¬i ph¶i ®Õn ®©u ®Ó gÆp l∙o ta?TuyÕt Nghi nãi:- Trªn phong th­ cã vÏ ®­êng ®i, Nghi nhi chØ cÇn theo ®å h×nh mµ ®i lµ ®­îc.- Ng­¬i ®Þnh khi nµo khëi hµnh?- Trong th­ b¶o Nghi nhi sau khi ®äc xong th× lËp tøc lªn ®­êng, ch¼ng hay ý cña b¸phô, b¸ mÉu thÕ nµo?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- ¡n c¬m xong råi h∙y ®i, ta sÏ tiÔn ng­¬i mét ®o¹n.Tr×nh Tö Väng tiÕp lêi:- C¬m r­îu ®∙ chuÈn bÞ xong, ch­ vÞ nghØ ng¬i mét l¸t råi ¨n còng kh«ng muén.TrÞnh §¹i C­¬ng nh×n qua Th¹ch TuÊn råi c¶ hai theo Tr×nh Tö Väng lui b­íc rangoµi.Sau khi vµo hËu viÖn th× TrÞnh §¹i C­¬ng khÏ hái:- Tam ®Ö, ng­¬i tr«ng thÊy g× kh«ng?Th¹ch TuÊn nãi:- Th¸i ®é cña NhÞ ca cã vÎ kh¸c th­êng.§ai C­¬ng gËt ®Çu, nãi:- Trong ký øc cña tiÓu huynh th× huynh ®Ö chóng ta tõng tr¶i qua v« sè trËn quyÕtchiÕn nh­ng ch­a bao giê tr«ng thÊy th¸i ®é kh¸c th­êng cña NhÞ ®Ö nh­ vËy, do ®ã tronglßng tiÓu huynh rÊt hoµi nghi.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-160-Th¹ch TuÊn nãi:- TiÓu ®Ö còng c¶m thÊy kú qu¸i, chØ cã ®iÒu lµ kh«ng nghÜ ra nguyªn nh©n t¹i sao.§ai C­¬ng nãi:- ChuyÖn nµy, chuyÖn nµy...L∙o thë dµi mét håi råi ®æi giäng nãi tiÕp:- §îi l¸t n÷a khi h¾n ®­a Nghi nhi ®i mét ®o¹n, tiÓu huynh muèn ngÇm theo dâi...Th¹ch TuÊn trßn xoe m¾t hái:- T¹i sao?§¹i C­¬ng nãi:- Kh«ng cã g×, tiÓu huynh muèn ®i theo dâi h¾n thö th«i...L∙o h¬i ngõng l¹i råi nãi tiÕp:- Sau khi ta ®i råi th× ng­¬i h∙y kh¸ chiÕu cè nhÞ tÈu cña ng­¬i nhÐ!Th¹ch TuÊn s÷ng sê gi©y l¸t råi thÇm nghÜ:- ThÕ nµy lµ cã ý g×?Tuy cã nhiÒu nghi vÊn trong lßng nh­ng l∙o cè nhÞn kh«ng truy hái.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi tiÕp:- NÕu s¸ng mai ta vµ NhÞ ca cña ng­¬i kh«ng vÒ th× ng­¬i kh«ng cÇn ®îi ë ®©y n÷a,mµ h∙y hé tèng NhÞ tÈu cña ng­¬i vÒ n¬i cè c­.Th¹ch TuÊn chau mµy, nãi:- §¹i ca nãi g× tiÓu ®Ö kh«ng hiÓu, rèt cuéc lµ chuyÖn thÕ nµo vËy?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- Kh«ng cã g×, cã lÏ mét l¸t sau chóng ta sÏ quay vÒ th«i.Th¹ch TuÊn c¶m thÊy trong lêi nãi cña TrÞnh §¹i C­¬ng cã Èn ý nh­ng §¹i C­¬ng ®∙kh«ng muèn nãi ra th× Th¹ch TuÊn còng kh«ng tiÖn hái, l∙o ®µnh gËt ®Çu, nãi:- §­îc, tiÓu ®Ö sÏ y theo dÆn dß cña ®¹i ca mµ hµnh sù.Lóc nµy cã mét tr¸ng h¸n b­íc vµo mêi mäi ng­êi ®i ¨n c¬m.Trong b÷a ¨n TrÞnh §¹i C­¬ng ®Ó ý thÊy Ph­¬ng Thiªn Thµnh ¨n rÊt nhanh, d­êngnh­ lµ muèn che dÊu vÎ bÊt an cña m×nh.Cuèi cïng b÷a ¨n víi kh«ng khÝ nÆng nÒ còng kÕt thóc.Ph­¬ng Thiªn Thµnh bá ®òa ®øng lªn vµ cung thñ, nãi:- T¹i h¹ ph¶i tiÔn Nghi nhi ®i mét ®o¹n, l¸t sau sÏ quay vÒ ngay, xin c¸o biÖt lui b­íctr­íc.Tr×nh Tö Väng nãi:- Ph­¬ng nhÞ hiÖp cø tù nhiªn.Ph­¬ng Thiªn Thµnh quay sang nãi víi Ph­¬ng phu nh©n:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-161-- Trong th­ §«ng NhÜ l∙o nh©n ®∙ nãi râ lµ muèn Nghi nhi lªn ®­êng ngay, chóng tacòng kh«ng nªn c¶n trë h¾n nªn ta ®­a tiÔn h¾n ®i mét ®o¹n.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- TiÓu ®iÖt ®∙ cã ®å h×nh, kh«ng d¸m phiÒn ®¹i b¸.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- §©y lµ chuyÖn kh¸c, kh«ng biÕt bao l©u n÷a chóng ta míi gÆp l¹i nhau, ®¹i b¸ tiÔnng­¬i mét ®o¹n ch¼ng ®­îc sao?Ph­¬ng TuyÕt Nghi tõ tõ b­íc tíi tr­íc Ph­¬ng phu nh©n, chµng cung kÝnh l¹y ba l¹yråi nãi:- B¸ mÉu b¶o träng, mÊy n¨m qua Nghi nhi ®­îc b¸ mÉu d­ìng dôc lín kh«n, th©nt×nh nh­ biÓn, ngµy sau Nghi nhi sÏ kh«ng bao giê quªn ©n d­ìng dôc.Ph­¬ng phu nh©n ®­a tay g¹t lÖ råi chËm r∙i nãi:- Hµi tö, hy väng ng­¬i ®i chuyÕn nµy sÏ häc ®­îc tuyÖt kü, ngµy sau d­¬ng danhthiªn h¹.TuyÕt Nghi nãi:- Nghi nhi sÏ tËn t©m tËn lùc, khi nµo thµnh tµi sÏ quay vÒ cè cùu thØnh an b¸ mÉu.Ph­¬ng phu nh©n nãi:- Ng­¬i biÕt hiÕu thuËn nh­ vËy lµ tèt råi.Ba ®­a tay lau lÖ råi quay sang nãi víi Ph­¬ng L¹c:- L¹c nhi, tiÔn tiÓu ®Ö cña ng­¬i mét ®o¹n nhÐ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- L¹c nhi kh«ng cÇn ®i tiÔn.Ph­¬ng L¹c ®∙ rêi chç ngåi, chµng nghe phô th©n nãi vËy th× ®µnh cung thñ nãi:- TiÓu ®Ö ®i ®­êng b×nh an nhÐ.Ph­¬ng TuyÕt Nghi hoµn lÔ vµ nãi:- TiÓu ®Ö xin b¸i biÖt, ®¹i ca nhí b¶o träng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh n¾m tay TuyÕt Nghi råi nãi:- Hµi tö, chóng ta ®i th«i!TrÞnh §¹i C­¬ng nh×n theo bãng Ph­¬ng Thiªn Thµnh dÇn khuÊt th× ®øng lªn, nãi:- Tr×nh trang chñ, th­¬ng thÕ cña t¹i h¹ ch­a hoµn toµn b×nh phôc nªn muèn nghØ ng¬imét l¸t, nÕu cã chuyÖn g× cø t×m Th¹ch tam ®Ö cña t¹i h¹ còng ®­îc nhÐ.Tr×nh Tö Väng nãi:- TrÞnh ®¹i hiÖp cø tù nhiªn, t¹i h¹ sÏ dÆn thuéc h¹ kh«ng lµm kÝnh ®éng lµ ®­îc.TrÞnh §¹i C­¬ng quay sang cung thñ nãi víi Ng«n Phông Khanh:- Ng«n huynh ®Ö ®i vÒ kh¸ vÊt v¶ nªn còng nªn tÞnh d­ìng mét l¸t.Nãi ®o¹n l∙o kh«ng chê Ng«n Phông Khanh tr¶ lêi mµ lÆng lÏ ra khái ®¹i s¶nh.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-162-Vèn lµ nh©n vËt cÈn thËn nªn §¹i C­¬ng trë vÒ phßng khãa chÆt cöa l¹i, l∙o thay ®æiy phôc råi míi theo cöa sæ ra khái phßng, sau ®ã rêi Tr×nh gia trang truy theo Ph­¬ngThiªn Thµnh vµ TuyÕt Nghi.Hai ng­êi võa ®i kh«ng l©u nªn mét l¸t sau TrÞnh §¹i C­¬ng ®∙ nh×n thÊy bãng thÊptho¸ng phÝa tr­íc. Hai con tuÊn m∙ s¸nh vai song hµnh, d­êng nh­ hai ng­êi ®ang trßchuyÖn víi nhau.TrÞnh §¹i C­¬ng t×m ®Õn mét n«ng gia mua mét chiÕc mò r¬m ®éi lªn trïm kÝn diÖnmôc råi lÆng lÏ b¸m theo phÝa sau.L∙o cã mét dù c¶m ch¼ng lµnh vµ nghi viÖc Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®­a Ph­¬ng TuyÕtNghi ®i lµ cã ý ®å kh«ng tèt. §ång thêi l∙o còng c¶m thÊy d­êng nh­ Ph­¬ng Thiªn Thµnhcã chuyÖn bÝ mËt mµ kh«ng nãi ra.o0o
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-163-Håi thø chÝnNghi ¸n trïng trïng¹i nãi Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi, sau khi ®i chõng m­êi dÆm th×®Õn mét n¬i hoang v¾ng.Thiªn Thµnh ®ét nhiªn rÎ ng­îc vµo c¸nh rõng bªn ®­êng vµ nãi:- Hµi tö, b¸ phô kh«ng thÓ tiÔn ng­¬i n÷a, chóng ta ngåi xuèng ®©y nghØ mét l¸t råichia tay.Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng cho ngùa ®i vµo c¸nh rõng vµ h¹ m∙ ngåi nghØ nh­ lêiPh­¬ng Thiªn Thµnh võa nãi.Hai ng­êi võa an to¹ th× Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái:- Hµi tö, ngoµi ba chiªu kiÕm ph¸p ®ã th× §«ng NhÜ l∙o nh©n cã truyÒn cho ng­¬i vâc«ng g× n÷a kh«ng ?TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi:- Kh«ng, l∙o chØ truyÒn ®óng ba chiªu kiªm th«i. ¤i ! NÕu Ma §ao §iÒn Nguyªnkh«ng tØ kiÕm víi tiÓu ®iÖt th× tiÓu ®iÖt kh«ng thÓ nµo ®èi phã ®­îc l∙o ta.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Ng­¬i nãi thËt ®Êy chø ?Lêi võa døt th× bÊt ngê l∙o vung thñ chØ ®iÓm huyÖt Ph­¬ng TuyÕt Nghi.TuyÕt Nghi ch­a kÞp tr¶ lêi th× huyÖt ®¹o ®∙ bÞ ®iÓm, chµng ¸ mét råi ng∙ ra ®Êt.Ph­¬ng Thiªn Thµnh thë phµo mét h¬i råi bång TuyÕt Nghi ®Õn mét gèc c©y vµ ®Ætchµng ngåi tùa vµo ®ã.Lóc nµy song môc cña TuyÕt Nghi ®Çy vÎ hoang mang, chµng nh×n Ph­¬ng ThiªnThµnh ®Õn ng¬ ngÈn xuÊt thÇn.Håi l©u sau chµng míi chËm r¶i nãi:- §¹i b¸, ®©y lµ chuyÖn thÕ nµo vËy ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh tõ tõ nãi:- Hµi tö, trong lßng ng­¬i c¶m thÊy rÊt kú qu¸i, ph¶i kh«ng ?TuyÕt Nghi nãi:- §óng vËy, Nghi nhi kh«ng hiÓu v× sao ®¹i b¸ l¹i ®iÓm huyÖt ®¹o cña m×nh.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Kh«ng nh÷ng ta ®iÓm huyÖt ng­¬i mµ cßn ph¶i lÊy m¹ng ng­¬i, vÜnh viÔn ng­¬ikh«ng thÓ nµo ®i t×m §«ng NhÜ l∙o nh©n ®Ó häc vâ c«ng.- T¹i sao ?- Hµi tö, nguyªn nh©n rÊt phøc t¹p, nhÊt thêi kh«ng thÓ nµo nãi râ víi ng­¬i, v∙ l¹i tacòng kh«ng cã nhiÒu thêi gian.L
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-164-L∙o ngöa mÆt c­êi ha h¶ mét trµng, song môc lé hung quang nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghiråi nãi tiÕp:- Nh­ng chóng ta ®∙ gÇn gñi nhau m­êi n¨m, t×nh c¶m tù nhiªn ph¶i cã ®«i chót, v×vËy ®¹i b¸ sÏ t×m cho ng­¬i mét chiÕc quan tµi råi ch«n cÊt ®µng hoµng. ChØ cã ®iÒu ph¶ikhiÕm khuyÕt lµ ®¹i b¸ kh«ng thÓ nµo lËp bia nãi râ th©n thÕ cña ng­¬i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi chËm r¶i nãi:- TiÓu ®iÖt biÕt, tiÓu ®iÖt chÕt cµng bÝ mËt th× cµng tèt cho ®¹i b¸.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Nh÷ng n¨m qua ng­¬i ®äc kh¸ nhiÒu th­ tÞch nªn qu¶ nhiªn lµ th«ng minh h¬nng­êi.TuyÕt Nghi nãi:- ViÖc ®Õn n­íc nµy th× tiÓu ®iÖt chÕt ch¾c råi, tuy nhiªn tiÓu ®iÖt kh«ng muèn chÕtmét c¸ch qu¸ hå ®å, tiÓu ®iÖt mong muèn ®­îc biÕt mét chuyÖn.- ChuyÖn g× ?- Th©n phËn thËt sù cña ®¹i b¸ lµ ai ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- Hµi tö, ng­¬i hái tuyÖt l¾m...Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi ;- ThÕ nµo, tiÓu ®iÖt hái kh«ng ph¶i sao ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Ng­¬i hái rÊt kú qu¸i, ngoµi c¶ sù tiªn liÖu cña ta.TuyÕt Nghi hái tiÕp:- VËy th× tiÓu ®iÖt ph¶i hái nh­ thÕ nµo ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Ng­¬i hái th©n phËn thËt cña ta lµ ai, tøc lµ ng­¬i ®∙ hoµi nghi ta kh«ng ph¶i lµ ®¹ib¸ cña ng­¬i ?TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi:- §óng vËy !- T¹i sao ?- NÕu l∙o lµ ®¹i b¸ cña v∙n bèi th× lµm sao nhÉn t©m h¹ ®éc thñ ®èi víi v∙n bèi ?Huèng hå v∙n bèi võa míi cøu m¹ng cña l∙o.- Ng­¬i nãi rÊt cã lý nh­ng ta kh«ng muèn ng­¬i chÕt qu¸ râ rµng.- Dï sao th× v∙n bèi còng ph¶i chÕt vµ kh«ng thÓ nµo t×m l∙o b¸o thï, vËy t¹i sao l∙okh«ng cho v∙n bèi chÕt mét c¸ch minh b¹ch ?- Ng­¬i tÊt ph¶i chÕt, vËy th× hiÓu râ ch©n t­íng ®Ó lµm g× ?- NÕu l∙o kh«ng muèn nãi râ néi t×nh th× qu¶ thËt v∙n bèi chÕt kh«ng thÓ nµo nh¾mm¾t.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-165-Ph­¬ng Thiªn Thµnh tõ tõ ®­a h÷u ch­ëng lªn vµ nãi:- Chóng ta ®∙ sèng víi nhau m­êi n¨m nªn kh«ng thÓ nãi lµ kh«ng cã t×nh c¶m, ta sÏcho ng­¬i chÕt kh«ng ®au ®ín lµ ®­îc.Nãi ®o¹n ch­ëng thÕ tõ tõ nh»m vµo yÕu huyÖt cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi mµ ®Èy ra.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thë dµi mét håi råi nãi:- Xem ra l∙o lµ hung thñ s¸t h¹i phô th©n cña v∙n bèi råi ! Kh«ng ngê phô tö v∙n bèic¶ hai ®êi ®Òu chÕt trong tay hung ®å v¹n ¸c lµ l∙o.Nãi ®o¹n chµng nh¾m hai m¾t l¹i chê chÕt.ThÕ ch­ëng cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh s¾p ®Õn ®Ých th× ®ét nhiªn thu l¹i, l∙o nãi:- Víi niªn kü cña ng­¬i th× qu¶ thùc kh«ng thÓ kh«ng kh©m phôc kh¶ n¨ng luËn ®o¸ncña ng­¬i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi më m¾t ra, nãi:- Cã mét chuyÖn sî r»ng ®¹i b¸ ®∙ quªn råi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái:- ChuyÖn g× ?TuyÕt Nghi nãi:- Gia mÉu vÉn cßn sèng t¹i thÕ, mét ngµy nµo ®ã gia mÉu sÏ ®iÒu tra ra néi t×nh vµ sÏt×m l∙o b¸o thï.Thiªn Thµnh mØm c­êi, nãi:- NÕu bµ ta cã n¨ng lùc ®ã th× ®∙ nghÜ ra ta lµ hung thñ giÕt phu qu©n bµ ta vµ ®∙ símt×m ta b¸o thï råi, chø kh«ng ®îi ®Õn b©y giê ®©u.TuyÕt Nghi nãi:- Cßn cã §«ng NhÜ l∙o nh©n, l∙o ta quyÕt sÏ kh«ng tha l∙o.Thiªn Thµnh c­êi nh¹t, nãi:- Sau khi giÕt ng­¬i th× ch¼ng cßn ai ®èi chøng, dï §«ng NhÜ l∙o nh©n cã vâ c«ngtuyÖt thÕ th× còng kh«ng thÓ nµo t×m ®Õn ta.TuyÕt Nghi thë dµi mét håi råi nãi:- Kh«ng hiÓu l∙o lµm thÕ nµo mµ cã hiÖp danh, ch¼ng hiÓu t¹i sao Trung Ch©u TamHiÖp l¹i cã thÓ dung tóng mét nh©n vËt ©m hiÓm ®éc ¸c nh­ thÕ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh x¹ hung quang nh×n TuyÕt Nghi råi nãi:- §ñ råi ®Êy !Lêi võa døt th× h÷u ch­ëng trÇm xuèng vç th¼ng vµo thiªn linh yÕu huyÖt cña TuyÕtNghi.Ngay lóc ®ã ®ét nhiªn cã bãng hµn quang loÐ lªn vµ tÊn c«ng v« h÷u ch­ëng cñaPh­¬ng Thiªn Thµnh. NÕu Thiªn Thµnh kh«ng thu ch­ëng tr¸nh nÐ th× cè nhiªn ch­ënglùc cã thÓ ®¸nh chÕt TuyÕt Nghi nh­ng h÷u thñ cña l∙o sÏ bÞ ®¹o hµn quang kia ®¶ th­¬ng.Gi÷a lóc ngµn c©n treo sîi tãc th× b¶n n¨ng tù b¶o vÖ v­ît lªn tÊt c¶, v× vËy ThiªnThµnh lËp tøc thu ch­ëng vµ l¾c ng­êi sang mét bªn.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-166-L∙o quÐt môc quang nh×n ra th× thÊy ng­êi võa ®Õn chÝnh lµ TrÞnh §¹i C­¬ng nªn bÊtgi¸c ngÈn ng­êi.TrÞnh §¹i C­¬ng trõng m¾t nh×n Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ l¹nh lïng hái:- §©y lµ chuyÖn thÕ nµo ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái l¹i:- §¹i ca nghe tÊt c¶ råi µ ?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- ChØ nghe ®­îc mét phÇn.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nh×n qua TuyÕt Nghi råi nãi:- §¹i ca ®Õn thËt ®óng lóc, xem ra hµi tö nay kh«ng ®¸ng chÕt, ®Ö gi¶i huyÖt cho h¾nråi chóng ta nãi chuyÖn.TrÞnh §¹i C­¬ng l¹nh lïng nãi:- Ngõng tay !§ång thêi Tö Kim §ao lËp tøc xuÊt ra ng¨n c¶n b­íc tiÕn cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh.Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi, nãi:- §¹i ca ng¨n c¶n tiÓu ®Ö lµ cã dông ý g× ?§¹i C­¬ng nãi:- Ta sî ng­¬i giÕt h¾n !Nãi ®o¹n l∙o cÊt b­íc tiÕn ®Õn gÇn TuyÕt Nghi, thÕ ®ao vÉn lu«n s¼n sµng xuÊt thñ.Thiªn Thµnh c­êi nh¹t, nãi:- §¹i ca qua hiÓu lÇm ®Ö råi.§ai C­¬ng kh«ng ®Ó ý Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi g×, l∙o xuÊt t¶ thñ gi¶i huyÖt choTuyÕt Nghi råi ®ë chµng ®øng lªn, kÕ ®ã l∙o khÏ nãi:- Hµi tö, ®õng sî, ®∙ cã TrÞnh b¸ b¸ chñ tr× cho ng­¬i, t¹i sao ®¹i b¸ cña ng­¬i l¹imuèn giÕt ng­¬i, cø thµnh thËt nãi cho ta biÕt.Ph­¬ng Thiªn Thµnh vèn t­ëng lµ TrÞnh §¹i C­¬ng ®∙ nghe toµn bé bÝ mËt néi t×nh,b©y giê nghe t­¬ng vÊn nh­ thÕ th× lËp tøc mØm c­êi, nãi:- §¹i ca, chuyÖn nµy lµ...§¹i C­¬ng kho¸t tay, nãi:- Ta kh«ng hái ng­¬i, ta chØ muèn nghe Nghi nhi tr¶ lêi.Thiªn Thµnh khÏ thë ra råi nãi:- Nghi nhi, h∙y nãi cho TrÞnh b¸ b¸ biÕt lµ ®¹i b¸ kh«ng cã ý giÕt ng­¬i thËt.Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÕc nh×n Thiªn Thµnh råi nh×n qua §¹i C­¬ng vµ nghiªm tóc nãi:- TrÞnh b¸ b¸, tiÓu ®iÖt muèn hái mét chuyÖn.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- §­îc, ng­¬i cø hái !
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-167-TuyÕt Nghi hái:- TrÞnh b¸ b¸ vµ ®¹i ®¹i b¸ cña v∙n bèi quen biÕt nhau bao l©u råi ?§¹i C­¬ng nãi:- Trªn hai m­¬i n¨m.TuyÕt Nghi hái tiÕp:- TrÞnh b¸ b¸ vµ ®¹i b¸ cña v∙n bèi cã mét ®o¹n thêi gian kh¸ dµi chia tay nhau ph¶ikh«ng ?- Kh«ng sai, ta vµ ®¹i b¸ cña ng­¬i ph¶i luyÖn mét lo¹i ®an d­îc nªn Èn c­ mét m×nhtrong nói Nga My.TuyÕt Nghi nghiªm giäng nãi:- Hæ ®éc cßn kh«ng ¨n thÞt con, ®¹i b¸ qu¶ thùc kh«ng cã lý do g× ®Ó giÕt tiÓu ®iÖt,nh­ vËy trong chuyÖn nµy tÊt ph¶i cã biÕn hãa khiÕn ng­êi ta kh«ng thÓ ®o¸n ra ®­îc.- ý ng­¬i muèn nãi lµ g× ?- Tr­íc khi t×m ra ch©n t­íng, th× v∙n bèi kh«ng muèn vâ ®o¸n mµ ngËm m¸u phunng­êi, tuy nhiªn tr­íc khi ®i, v∙n bèi cã mét chuyÖn muèn nãi víi TrÞnh b¸ b¸.TrÞnh §¹i C­¬ng liÒn hái:- Lµ chuyÖn g× ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- Xin TrÞnh b¸ b¸ vµ Th¹ch thóc thóc h∙y chiÕu cè vÞ b¸ mÉu thiÖn l­¬ng cña v∙n bèivµ c¶ L¹c huynh n÷a...Nãi ®o¹n chµng nhÆt tr­êng kiÕm lªn, b­íc ®Õn tr­íc mÆt Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµnãi:- ChuyÖn ®∙ ®Õn n­íc nµy th× ®¹i b¸ kh«ng thÓ che ®Ëy ®­îc n÷a ®©u.Ph­¬ng Thiªn Thµnh lµm ra vÎ ng¹c nhiªn hái:- Ng­¬i nãi chuyÖn g× ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi vung kiÕm c¾t n¾m tãc trªn ®Çu råi l¹nh lïng nãi:- BÊt luËn l∙o lµ ng­êi thÕ nµo nh­ng ©n d­ìng dôc cña l∙o th× v∙n bèi kh«ng thÓ phñnhËn, h«m nay v∙n bèi c¾t n¾m tãc nµy xem nh­ lµ ®Òn ¬n mét c¸ch t­îng tr­ng. Tõ nayvÒ sau, vÜnh viÔn Ph­¬ng TuyÕt Nghi sÏ kh«ng cã mét ®¹i b¸ lµ l∙o.Chµng quay sang TrÞnh §¹i C­¬ng, cung thñ hµnh lÔ vµ nãi:- ¢n cøu m¹ng cña ®¹i b¸ b¸, ngµy sau v∙n bèi sÏ b¸o ®¸p, v∙n bèi xin c¸o biÖt tõ®©y!TrÞnh §¹i C­¬ng khÏ thë ra råi nãi:- Hµi tö h∙y yªn t©m mµ ®i ! Mong r»ng ngµy sau chóng ta sÏ cã c¬ héi gÆp l¹i trªngiang hå !Ph­¬ng TuyÕt Nghi lªn ngùa, råi theo ®å h×nh chØ dÉn cña §«ng NhÜ l∙o nh©n mµ ®i.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-168-TrÞnh §¹i C­¬ng vÉn n¾m chÆt Tö Kim §ao canh chõng Ph­¬ng thiªn Thµnh, chê chobãng TuyÕt Nghi dÇn khuÊt, l∙o míi tra ®ao vµo bao vµ chËm r¶i nãi:- Ph­¬ng nhÞ ®Ö, t¹i sao ng­¬i ph¶i giÕt TuyÕt Nghi ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¹nh lïng nãi:- §©y lµ chuyÖn gia téc cña ®Ö, tèt nhÊt lµ ®¹i ca ®õng xen vµo.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- TiÓu huynh ®∙ gÆp råi, h¸ cã lý nµo kh«ng quan t©m ?§ét nhiªn Ph­¬ng Thiªn Thµnh tung ng­êi lªn ngùa råi phãng ®i nh­ bay.TrÞnh §¹i C­¬ng hó mét tiÕng råi vung h÷u thñ lªn, Tö Kim §ao lËp tøc xuÊt vá, theo®ã lµ mét ®¹o kim quang vót ra. ThÕ ®ao cùc kú nhanh khiÕn Ph­¬ng Thiªn Thµnh kh«ngthÓ kh«ng tr¸nh nÐ. §ao quang l­ít qua, con tuÊn m∙ hÝ lªn mét tiÕng råi ng∙ l¨n ra ®Êt.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nh×n con tuÊn m∙ ph¬i th©y råi ngÈn ng­êi, nãi:- H×nh nh­ ®¹i ca cã ý s¸t h¹i tiÓu ®Ö th¸t råi !TrÞnh §¹i C­¬ng chËm r¶i nãi:- Hµnh ®éng cña nhÞ ®Ö qu¸ kh¸c th­êng th× lµm sao tiÓu huynh kh«ng ®éng nghit©m?Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¹nh lïng nãi:- Huynh ®Ö chóng ta t×nh th©m nghÜa träng, hai m­¬i n¨m ®ång sinh c«ng tö, ho¹nn¹n cïng chia...TrÞnh §¹i C­¬ng tiÕp nãi:- Kh«ng sai, nh­ng gi÷a huynh ®Ö chung ta x­a nay lu«n thµnh thËt, kh«ng hÒ lõa dèinhau. VËy mµ h«m nay nhÞ ®Ö l¹i muèn giÕt ®iÖt nhi cña m×nh, giÕt ng­êi võa míi cøum¹ng chóng ta, viÖc nµy t×nh lý ®Òu tr¸i lÏ th­êng, tiÓu huynh lµm sao kh«ng nghi ngê®­îc ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¹nh lïng nãi:- NÕu kh«ng cã t×nh huynh ®Ö th× ®¹i ca cã muèn xen vµo chuyÖn nhµ cña ®Ö kh«ng ?§¹i C­¬ng nãi:- ChuyÖn nµy cßn ph¶i xem t×nh h×nh thÕ nµo ®∙ ! Chóng ta lÊy hiÖp nghÜa lµm tiªuchÝ, gi÷a ®­êng thÊy chuyÖn bÊt b×nh ph¶i b¹t ®ao t­¬ng trî th«i.Thiªn Thµnh chËm r¶i nãi:- §¹i ca ®∙ h¹ ®éc thñ víi tiÓu ®Ö nh­ vËy th× cã lÏ t×nh nghÜa còng ®∙ tuyÖt, t×nhhuynh ®Ö chóng ta còng nªn chÊm døt tõ ®©y th«i...§¹i C­¬ng nãi:- NÕu Ph­¬ng nhÞ ®Ö muèn tuyÖt giao víi tiÓu huynh th× tiÓu huynh vÉn ph¶i tra vÊnchuyÖn cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi.Thiªn Thµnh nãi ;-NÕu huynh ®Ö chóng ta ®∙ tuyÖt giao ®o¹n nghÜa th× t¹i h¹ cã thÓ cù tuyÖt kh«ng tr¶lêi bÊt cø vÊn ®Ò g× cña TrÞnh §¹i ca hái.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-169-§¹i C­¬ng c­êi nh¹t, nãi:- NhÞ ®Ö muèn dïng thñ ®o¹n tuyÖt giao ®Ó uy hiÕp huynh ch¨ng ?Thiªn Thµnh chËm r¶i rót kiÕm v¹ch xuèng ®Êt råi nãi:- Tõ lóc nµy trë ®i huynh ®Ö chóng ta ®∙ t×nh tËn nghÜa tuyÖt, ngµy sau ®«i bªn kh«nglai v∙ng n÷a.§¹i C­¬ng ngöa mÆt c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- Ph­¬ng Thiªn Thµnh, nÕu ng­¬i muèn ta tøc giËn bá ®i ®Ó kh«ng tra vÊn ng­¬i n÷ath× e chñ ý cña c¸c h¹ ®∙ sai råi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¹nh lïng nãi:- NÕu t¹i h¹ kh«ng nãi th× sao ?TrÞnh §¹i C­¬ng nghiªm tóc nãi:- Ph­¬ng Thiªn Thµnh, nÕu ng­¬i b¹c t×nh b¹c nghÜa nh­ thÕ th× chi cã mét c¸chkhiÕn TrÞnh mç kh«ng hái chuyÖn nµy th«i !- TrÞnh huynh muèn ®éng thñ víi t¹i h¹ ch¨ng ?- Kh«ng sai, nÕu ng­¬i th¾ng ®­îc thanh ®ao trong tay ta th× TrÞnh mç sÏ lËp tøc bá®i, quyÕt kh«ng truy vÊn chuyÖn cña ng­¬i.- NÕu TrÞnh huynh bøc t¹i h¹ xuÊt thñ th× t¹i h¹ ®µnh cung kÝnh bÊt nh­ phông mÖnhth«i, nh­ng binh ®ao v« t×nh, nÕu t¹i h¹ ®¶ th­¬ng TrÞnh huynh th× xin chí tr¸ch nhÐ.TrÞnh §¹i C­¬ng né khÝ, nãi:- Ng­¬i cã b¶n l∙nh g× cø tËn lùc thi triÓn ®i.Thiªn Thµnh hoµnh ngang kiÕm tr­íc ngùc råi chËm r¶i nãi:- NghÜ t×nh c¸c h¹ cao niªn h¬n nªn t¹i h¹ xin nh­êng tiªn c¬.TrÞnh §¹i C­¬ng giËn ®Õn xanh mÆt, l∙o ®Þnh xuÊt thñ th× bçng nhiªn ®éng lßng nªnthÇm nghÜ:- Hµnh ®éng cña h¾n râ rµng lµ chäc giËn ta ®Ó chiÕm tiÖn nghi trong trËn chiÕn nµymµ giÕt ta diÖt khÈu.NghÜ ®o¹n l∙o nÐn né khÝ, mØm c­êi nãi:- Ph­¬ng nhÞ hiÖp, ng­¬i muèn khÝch t­íng ta ch¨ng ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¹nh lïng nãi:- TrÞnh ®¹i hiÖp cã thÓ xuÊt thñ råi.TrÞnh §¹i C­¬ng c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi:- Ph­¬ng NhÞ hiÖp ng­¬i xuÊt thñ tr­íc ®i ! T¹i h¹ cao niªn h¬n nªn còng ph¶inh­îng ng­¬i vµi chiªu míi ph¶i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- H«m nay kh«ng ph¶i TrÞnh §¹i C­¬ng chÕt th× Ph­¬ng mç tö vong.Lêi võa døt th× l∙o xuÊt kiÕm ®©m tíi.TrÞnh §¹i C­¬ng hoµnh ngang ®ao chèng ®ë råi ph¶n kÝch l¹i hai ®ao.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-170-Ph­¬ng Thiªn Thµnh hãa gi¶i thÕ ®ao cña ®èi ph­¬ng xong th× lËp tøc biÕn kiÕm thÕ,chiªu chiªu thøc thøc ®Òu lµ nh÷ng chiªu sè trÝ m¹ng.Kú thùc thÕ kiÕm cña Thiªn Thµnh ¸c ®éc, chØ cÇn tróng mét kiÕm lµ bá m¹ng tai®­¬ng tr­êng ngay nªn TrÞnh §¹i C­¬ng bÊt gi¸c rïng m×nh thÇm nghÜ:- Khi bän ta míi kÕt nghÜa th× Ph­¬ng nhÞ ®Ö nghÜa dòng can tr­êng, vËy mµ lóc nµyd­êng nh­ h¾n ®∙ biÕn thµnh mét ng­êi hoµn toµn kh¸c tr­íc.§ét nhiªn linh c¬ chît ®éng, §¹i C­¬ng nhí l¹i lêi cña TuyÕt Nghi tr­íc lóc ra ®i vµtù hái:- LÏ nµo h¾n kh«ng ph¶i lµ Ph­¬ng Thiªn Thµnh thËt ?ý niÖm chuyÓn ®éng nªn bÊt gi¸c ph©n t©m, thÕ ®ao còng chËm l¹i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh chîp thêi c¬ ®©m tíi mét kiÕm.TrÞnh §¹i C­¬ng l¸ch ng­¬i tr¸nh nÐ nh­ng kiÕm thÕ qu¸ nhanh khiÕn t¶ thñ thäth­¬ng, y phôc bÞ r¸ch mét ®­êng, huyÕt t­¬i lÊm thÊm ch¶y ra.TrÞnh §¹i C­¬ng l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi véi vµng tËp trung tinh thÇn ®èi ®Þch.Lóc nµy nghi vÊn trïng trïng trong lßng nªn l∙o c¶m thÊy chØ cã c¸ch b¾t sèngPh­¬ng Thiªn Thµnh th× míi cã thÓ tra vÊn ®­îc néi t×nh.T©m ý ®∙ quyÕt nªn l∙o lËp tøc xuÊt ®ao ph¶n kÝch.NhÊt thêi ®ao quang nh­ sÊm chíp, thÕ ®ao uy m∙nh nh­ di s¬n ®¶o h¶i, ®ao phongcuån cuén x«ng tíi.ChØ trong chèc l¸t kiÕm thÕ cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®∙ bÞ ¸p chÕ, kh«ng thÓ tho¸t ra®Ó triÓn khai ®­îc.Trong lóc m∙nh ®Êu th× TrÞnh §¹i C­¬ng ®ét nhiªn xuÊt kú chiªu, Tö Kim §ao ®¸nhbËt kiÕm thÕ cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh, ®ao thÕ chuyÓn h­íng, song ®ao kÝch ngay vµokhuûu tay ph¶i cña ®èi ph­¬ng. Lùc ®¹o kh¸ m¹nh nªn tr­êng kiÕm cña Ph­¬ng ThiªnThµnh tù nhiªn tho¸t khái tay r¬i xuèng ®Êt, ng­êi l∙o còng lo¹ng cho¹ng mÊy b­íc råing∙ ngåi xuèng.NÕu TrÞnh §¹i C­¬ng nh©n c¬ héi nay chÐm xuèng mét ®ao th× nhÊt ®Þnh Ph­¬ngThiªn Thµnh tö th­¬ng ngay tøc kh¾c. Nh­ng l∙o niÖm t×nh cè cùu nªn kh«ng nhÉn t©m h¹®ao.ChØ mét tÝch t¾c do dù th× Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®∙ l¨n ng­êi hai vßng råi bËt dËyphãng ra h¬n tr­îng råi.TrÞnh §¹i C­¬ng qu¸t:- Mau ®øng l¹i !Lêi võa ph¸t th× l∙o còng tung ng­êi truy theo.§ét nhiªn Ph­¬ng Thiªn Thµnh vung h÷u thñ lªn, lËp tøc ba ®iÓm hµn tinh tho¸t kháitay bay ra mét l­ît theo h×nh ch÷ ph¹m.TrÞnh §¹i C­¬ng ph¸t Tö Kim §ao h­¬i mét vßng th× nghe l¾c r¾c mÊy tiÕng, ba mñiB¹ch Hæ ®inh ®Òu r¬i xuèng ®Êt.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-171-Tuy nhiªn, Ph­¬ng Thiªn Thµnh chîp c¬ héi TrÞnh §¹i C­¬ng chèng ®ë ¸m khÝ, l∙ophãng b­íc vµo c¸nh rõng råi mÊt hót tung tÝch.TrÞnh §¹i C­¬ng ®øng n¬i b×a rõng nöa canh giê, l∙o nghÜ Ph­¬ng Thiªn Thµnh cã lÏ®∙ ®i xa nªn ®µnh quay trë l¹i Tr×nh gia trang.o0oLai nãi ®Õn Th¹ch TuÊn, sau khi trë vÒ phßng th× cµng nghÜ cµng c¶m thÊy sù viÖc dÞth­êng nªn véi vµng ®Õn phßng TrÞnh §¹i C­¬ng xem thö. Nh­ng cöa phßng khãa chÆt,Th¹ch TuÊn sî lµm kinh ®éng nªn kh«ng d¸m gäi, l∙o vßng ra sau quan s¸t th× ph¸t hiÖnqu¶ nhiªn TrÞnh §¹i C­¬ng ®∙ rêi phßng b»ng c¸ch v­ît qua cöa sæ.Mét dù c¶m ch¼ng lµnh bÊt gi¸c hiÖn lªn trong ®Çu, Th¹ch TuÊn c¶m thÊy mèi t­¬nggiao mÊy m­¬i n¨m cña Trung Ch©u Tam HiÖp s¾p ngé ®¹i biÕn.Lßng nh­ löa ®èt, Th¹ch TuÊn lÎn ra ngoµi trang viÖn ngåi ®îi. Sau hai canh giê rßngr¶ th× míi thÊy TrÞnh §¹i C­¬ng löng thöng trë vÒ.Th¹ch TuÊn véi vµng ch¹y ®Õn hái:- §¹i ca cã gÆp NhÞ ca kh«ng ?TrÞnh §¹i C­¬ng gËt ®Çu råi nãi:- B¸o víi Tr×nh trang chñ lµ chóng ta lËp tøc lªn ®­êng ngay.Th¹ch TuÊn c¶m thÊy kú quÆc nªn truy vÊn:- ThÕ NhÞ ca kh«ng cïng ®i víi chóng ta sao ?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- ChuyÖn cña huynh ®Ö chóng ta kh«ng nªn lµm kinh ®éng ng­êi kh¸c, chóng ta rêin¬i nµy tr­íc råi h∙y nãi.Tõ thÇn s¾c nghiªm tóc cña TrÞnh §¹i C­¬ng th× Th¹ch TuÊn ®∙ c¶m nhËn ®­îc sùnghiªm träng cña chuyÖn nµy nªn kh«ng d¸m hái thªm n÷a. L∙o khÏ nãi:- Mêi ®¹i ca theo lèi cò trë vÒ phßng, tiÓu ®Ö ®i b¸o cho Tr×nh trang chñ vµ NhÞ tÈu,sau khi chuÈn bÞ xong mäi thø, tiÓu ®Ö sÏ ®Õn b¸o cho ®¹i ca.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- §­îc, ng­¬i ®i ®i!Nãi ®o¹n, l∙o tung ng­êi qua t­êng rµo råi vßng theo lèi cò chui qua cöa sæ trë vÒphßng.Chõng n÷a canh giê sau th× cã tiÕng Th¹ch TuÊn gäi bªn ngoµi:- §¹i ca tØnh dËy ch­a ?TrÞnh §¹i C­¬ng nhÆt Tö Kim §ao lªn ®eo vµo ng­¬i råi ®Èy cöa b­íc ra th× thÊycïng ®i víi Th¹ch TuÊn cßn cã Tr×nh Tö Väng. Tr×nh Tö Väng cung thñ nãi:- Th¹ch tam hiÖp võa nãi víi t¹i h¹ lµ ch­ vÞ ph¶i lËp tøc lªn ®­êng...TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-172-- Kh«ng sai, bän t¹i h¹ cßn cã chuyÖn quan träng nªn cÇn ph¶i ®¨ng tr×nh ngay.Tr×nh Tö Väng nãi:- Trung Ch©u Tam HiÖp v× vâ l©m chÝnh nghÜa mµ suèt ngµy ph¶i b«n tÈu giang hå.Nh­ng ch­ vÞ còng cÇn nghØ ng¬i chø. T¹i h¹ ®∙ chuÈn bÞ mét chiÕc thuyÒn hoa, ®Þnh ngµymai sÏ ®­a ch­ vÞ di du ngo¹n trªn s«ng M©n Giang.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- ThÞnh t×nh cña Tr×nh trang chñ, t¹i h¹ xin t©m l∙nh, ngµy kh¸c r¶nh rçi bän t¹i h¹ sÏ®Õn lµm phiÒn vËy.Tr×nh Tö Väng ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo kh¸c nªn ®µnh hái:- Ch­ vÞ ph¶i ®i thËt sao ?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- §óng vËy, mong trang chñ b¶o thuéc h¹ chuÈn bÞ cho hai tuÊn m∙ vµ mét cç xe, bänt¹i h¹ sÏ v« cïng c¶m kÝch.Tr×nh Tö Väng nãi:- TrÞnh huynh nÆng lêi råi, sinh tö cña c¶ nhµ Tr×nh Tö Väng lµ do Trung Ch©u TamHiÖp ban cho, chØ mÊy con ngùa mµ cã g× ph¶i nãi c¶m kÝch ? T¹i h¹ lËp tøc ®i b¶o gianh©n chuÈn bÞ ngay.Chõng mét kh¾c sau th× Tr×nh Tö Väng quay l¹i, nãi:- KiÖn m∙ vµ xe ®∙ chuÈn bÞ xong, trong s¶nh còng ®∙ bµy biÖn c¬m r­îu, mêi ch­ viuèng mét chÐn råi h∙y ®i nhÐ ?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- ViÖc c¬m r­îu xin ®a t¹ vËy, bän t¹i h¹ ph¶i lËp tøc lªn ®­êng råi.Tr×nh Tö Väng ®∙ nh×n thÊy t©m sù trÇm träng cña §¹i C­¬ng nªn kh«ng tiÖn hái n÷a,l∙o ®µnh ®­a mäi ng­êi ®Õn chç xa m∙. Ph­¬ng phu nh©n ®­a Ph­¬ng L¹c ra ngoµi tiÒnviÖn råi chËm r∙i lªn xe.TrÞnh §¹i C­¬ng phi th©n lªn m×nh ngùa råi quay l¹i nãi víi Ng«n Phông Khanh:- Ng«n huynh ®Ö, t¹i h¹ cã chuyÖn riªng ph¶i ®i tr­íc mét b­íc. Ngµy sau t¹i h¹ sÏ®Õn ThÇn Ch©u b¸i pháng ®Ó t¹ ©n t×nh t­¬ng trî.Ng«n Phông Khanh kh«ng thÊy Ph­¬ng Thiªn Thµnh quay vÒ nªn ngÇm ®o¸n gi÷ahuynh ®Ö bän hä tÊt cã chuyÖn hung h∙n kh«ng tiÖn hái, do vËy h¾n véi hoµn lÔ vµ nãi:- T¹i h¹ xin chê ®¹i gia ë ThÇn Ch©u.TrÞnh §¹i C­¬ng quay sang nãi víi Th¹ch TuÊn:- PhiÒn Tam ®Ö ®¸nh xe vËy, chóng ta rêi n¬i nµy kh«ng biÕt bao giê trë l¹i nªn kh«ngd¸m nhê ng­êi cña Tr×nh phñ.Nguyªn Tr×nh Tö Väng chuÈn bÞ xa m∙ xong th× cã ph¸i mét phu xa ®Õn phôc vô.Lóc nµy Th¹ch TuÊn ®¸p mét tiÕng råi b­íc l¹i nãi víi phu xa:- Kh«ng d¸m lµm phiÒn, xin c¸c h¹ quay vÒ nghØ ng¬i !Tªn phu xa ®µnh tu©n mÖnh rêi cæ xa quay vµo trang viÖn.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-173-§oµn xa m∙ b¾t ®Çu khëi hµnh, TrÞnh §¹i C­¬ng ®i tr­íc dÉn ®­êng, khi ®Õn c¸nhrõng rËm th× l∙o míi dõng ngùa.Th¹ch TuÊn xuèng xe nh×n xung quanh thÊy tø bÒ hoang v¾ng th× bÊt gi¸c hái:- §¹i ca, t¹i sao kh«ng ®i n÷a ?TrÞnh §¹i C­¬ng thë dµi mét håi råi nãi:- NÕu ba huynh ®Ö chóng ta ®Òu chÕt trong tay Ma §ao §iÒn Nguyªn th× cã lÏ hiÖpdanh sÏ l­u thiªn cæ...Ph­¬ng phu nh©n vÐn rÌm lªn hái:- §¹i ca, Thiªn Thµnh cã chuyÖn g× kh«ng ph¶i víi ®¹i ca ch¨ng ?§¹i C­¬ng nãi:- HiÒn muéi ®∙ t­¬ng vÊn th× tiÓu huynh còng kh«ng thÓ nµo dÊu ®­îc chuyÖn nµy.Ph­¬ng phu nh©n nãi:- Kh«ng thÊy Thiªn Thµnh cïng ®¹i ca trë vÒ, tiÖn thiÕp ®∙ cã dù c¶m...Th¹ch TuÊn rÊt sèt ruét nªn lín tiÕng nãi:- NhÞ ca hiÖn ®ang ë ®©u ? Rèt cuéc ®∙ x¶y ra chuyÖn g× ?TrÞnh §¹i C­¬ng nh×n qua Ph­¬ng phu nh©n råi chËm r¶i nãi:- X­a nay nhÞ ®Ö cã hiÓn danh, ®iÒu ®ã kh«ng nh÷ng ta vµ Tam ®Ö biÕt mµ nh÷ngb»ng h÷u lai v∙ng víi Trung Ch©u Tam HiÖp ®Òu c¶m nhËn ®­îc.Ph­¬ng phu nh©n tiÕp lêi ;- ¤i ! Cã chuyÖn g× ®¹i ca cø nãi th¼ng ra, tiÖn thiÕp xin röa tai l¾ng nghe ®©y.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- T¹i sao nhÞ ®Ö ph¶i giÕt Ph­¬ng TuyÕt Nghi ?Lêi nay nh­ tiÕng sÐt gi÷a thanh thiªn b¹ch nhËt, Th¹ch TuÊn vµ Ph­¬ng phu nh©n®Òu kinh h¶i kªu thÊt thanh:- C¸i g× ?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- Ph­¬ng nhÞ ®Ö muèn giÕt Ph­¬ng TuyÕt Nghi, t¹i h¹ tËn m¾t môc kÝch nªn xuÊt thñt­¬ng cøu.Ph­¬ng phu nh©n l¾c ®Çu, nãi:- Kh«ng thÓ thÕ ®­îc ! T¹i sao chµng l¹i muèn giÕt Nghi nhi ?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi tiÕp:- NÕu t¹i h¹ kh«ng tËn m¾t môc kiÕn mµ ®­îc ng­êi kh¸c nãi cho nghe th× còngkh«ng thÓ nµo tin ®­îc.Th¹ch TuÊn nãi:- Nghi nhi võa cøu bän ta mÊy ngµy tr­íc, t¹i sao NhÞ ca l¹i cã thÓ ha ®éc thñ nh­vËy?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-174-TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- H¾n lõa Nghi nhi vµo c¸nh rõng nµy råi ®iÓm huyÖt Nghi nhi, nÕu kh«ng th× víikiÕm ph¸p ®¶ th­¬ng Ma §ao §iÒn Nguyªn cña Nghi nhi, Thiªn Thµnh quyÕt kh«ng ph¶ilµ ®Þch thñ...L∙o thë dµi mét håi råi nãi tiÕp:- Nh­ng h¾n kh«ng ngê bä ngùa lo b¾t ve sÇu mµ ch¼ng hay chim sÎ ®øng phÝa sau, ta®∙ truy theo tung tÝch cña h¾n mµ ®Õn kÞp lóc...Nãi ®o¹n l∙o mang sù t×nh ra thuËt lai tØ mØ mét l­ît.Ph­¬ng phu nh©n l¾ng nghe mét c¸ch ng¬ ngÈn xuÊt thÇn, tr«ng cã vÎ nh­ bµ nghe rÊtkü nh­ng tùa hå nh­ ch¼ng nghe g× c¶. TrÞnh §¹i C­¬ng døt lêi mét håi l©u, bµ míi bu«ngtiÕng thë dµi råi hái:- Thiªn Thµnh ®i ®©u råi ?Th¹ch TuÊn nãi:- §¹i ca ®∙ thuËt l¹i rÊt kü, dÜ nhiªn lµ kh«ng thÓ sai ®­îc.Ph­¬ng phu nh©n ®­a tay ¸o lau hai dßng lÖ råi nãi:- ThiÕp nhÊt ®Þnh ph¶i t×m Thiªn Thµnh ®Ó hái cho ra lÏ lµ t¹i sao ph¶i giÕt Nghi nhi,«i ! ThiÕp ®∙ nghÜ thÊu ru«t thÊu gan mµ kh«ng nghÜ ra nguyªn nh©n v× sao ?TrÞnh §¹i C­¬ng trÇm ng©m mét lóc råi nãi:- Cã ph¶i hiÒn muéi vµ nhÞ ®Ö xa nhau mét thêi gian kh¸ dµi kh«ng ?Ph­¬ng phu nh©n ngÈn ng­êi hái l¹i:- Xa nhau mét thêi gian kh¸ dµi ?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- NÕu kh«ng nh­ vËy, Ph­¬ng nhÞ ®Ö nghÜa ®¶m t©m tr­êng, t¹i sao cã thÓ lµm chuyÖnnh­ vËy ?Ph­¬ng phu nh©n thÇn th¸i hoang mang, d­êng nh­ bµ ®ang suy nghÜ ®Õn ®iÒu g×.Chît nghe Th¹ch TuÊn kªu lªn:- Kh«ng thÓ ®­îc ! NÕu kh«ng ph¶i lµ NhÞ ca th× thÇn th¸i, ©m giäng, diÖn m¹o, th©nthÓ lµm sao gièng nh­ ®óc ®­îc ? Chóng ta giao t×nh ®∙ trªn hai m­¬i n¨m, cã lý nµo l¹ikh«ng nhËn ra ?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- Khi ta ph¸t hiÖn h¾n muèn giÕt Nghi nhi th× trong lßng còng v« cïng kinh ng¹c, tacòng nghÜ kh«ng th«ng lµ t¹i sao h¾n ph¶i lµm nh­ vËy, nh­ng sù viÖc ®∙ ph¸t sinh, nÕutiÓu huynh ®Õn chËm mét b­íc th× cã lÏ lóc nµy Nghi nhi ®∙ vÒ n¬i chÝn suèi råi.Cã lÏ tin nµy qu¸ ®ét ngét nªn Th¹ch TuÊn vµ Ph­¬ng phu nh©n ®Òu v« cïng hoangmang, TrÞnh §¹i C­¬ng nãi nh÷ng g× bän hä d­êng nh­ ®Òu nghe kh«ng râ vËy.Håi l©u sau Ph­¬ng phu nh©n míi chËm r¶i nãi:- §óng vËy, tiÖn thiÕp vµ Thiªn Thµnh cã xa nhau mét thêi gian.TrÞnh §¹i C­¬ng liÒn hái:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-175-- Thêi gian kh¸ dµi ph¶i kh«ng ?Ph­¬ng phu nh©n nãi:- Kho¶ng trªn n÷a n¨m, khi ®ã tiÖn thiÕp ®ang hoµi thai L¹c nhi...Th¹ch TuÊn tiÕp lêi:- Nh­ vËy th× chÝ Ýt, chuyÖn ®ã còng ®∙ trªn m­¬i l¨m n¨m råi.Ph­¬ng phu nh©n nãi:- Ngoµi lÇn ®ã ra th× x­a nay phu phu tiÖn thiÕp kh«ng hÒ rêi nhau víi thêi gian l©unh­ thÕ.TrÞnh §¹i C­¬ng thÇm nghÜ:- Nãi vËy nÕu cã kÎ gi¶ m¹o Ph­¬ng Thiªn Thµnh th× ®∙ gi¶ m¹o m­êi mÊy n¨m råi,khi ®ã Ph­¬ng L¹c ch­a ra ®êi vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi vÉn cßn n»m trong bông mÑ.Chît nghe Ph­¬ng phu nh©n nãi tiÕp:- §©y lµ chuyÖn kh«ng thÓ cã ®­îc !Th¹ch TuÊn chËm r¶i tiÕp lêi:- M­êi l¨m n¨m tr­íc, NhÞ tÈu vµ NhÞ ca ®∙ thµnh th©n ®­îc bao l©u ?Ph­¬ng phu nh©n nãi:- H¬n hai n¨m...Bçng nhiªn bµ quay sang sôp l¹y TrÞnh §¹i C­¬ng råi nãi tiÕp:- §¹i ca, tiÖn thiÕp thØnh cÇu mét chuyÖn ®­îc kh«ng ?TrÞnh §¹i C­¬ng ng¹c nhiªn hái:- ChuyÖn g× vËy ?Ph­¬ng phu nh©n nãi:- TiÖn thiÕp kh«ng tin Thiªn Thµnh lµ ng­¬i b¹c t×nh b¹c nghÜa nh­ thÕ, tiÖn thiÕpmuèn ®Ých th©n hái cho râ, xin §¹i ca vµ Tam ®Ö gióp tiÖn thiÕp t×m Thiªn Thµnh.Th¹ch TuÊn nãi:- ChuyÖn ®ã lµ ®­¬ng nhiªn råi.Ph­¬ng phu nh©n nãi:- §¹i ca th× sao ? ThiÕp biÕt ®¹i ca rÊt giËn Thiªn Thµnh nh­ng mong r»ng ®¹i ca nÓt×nh tiÖn thiÕp vµ L¹c nhi mµ nhËn lêi cho.TrÞnh §¹i C­¬ng gËt ®Çu, nãi:- §­îc ! Ta còng muèn lµm râ chuyÖn nµy, nÕu h¾n thËt sù lµ Ph­¬ng nhÞ ®Ö th× bªntrong tÊt cã...§ét nhiªn Ph­¬ng phu nh©n kªu mét tiÕng råi ng∙ xuèng ®Êt. TrÞnh §¹i C­¬ng ®­atay ®Þnh ®ë bµ ta nh­ng võa ch¹m vµo xiªm y th× bÊt gi¸c rót tay l¹i vµ nãi:- Tam ®Ö, mau ®ë nhÞ tÈu cña ng­¬i dËy.Thùc ra khi Ph­¬ng phu nh©n võa ng∙ xuèng th× Ph­¬ng L¹c ®∙ ch¹y l¹i ®ë bµ ta råi.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-176-TrÞnh §¹i C­¬ng Ên h÷u ch­ëng vµo gi÷a l­ng bµ ta vµ ®Èy vµo mét luång ch©n khÝ.Ph­¬ng phu nh©n ho mÊy tiÕng råi thë ra mét bóng huyÕt.TrÞnh §¹i C­¬ng khÏ nãi:- L¹c nhi, ®Ó mÉu th©n ng­¬i n»m xuèng, ®¹i b¸ b¾t m¹ch cho bµ ta.Ph­¬ng L¹c thÊy mÉu th©n thæ huyÕt t­¬i th× bÊt gi¸c xanh mÆt, chµng nãi:- §¹i b¸ phô, gia mÉu thä th­¬ng ph¶i kh«ng ?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- Lßng bµ ta rÊt bi thèng nªn huyÕt khÝ ®¶o lén vµ thæ ra huyÕt, nh­ng b©y giê tÞnhd­ìng mét l¸t lµ b×nh phôc l¹i th«i.Ph­¬ng L¹c y lêi ®Æt Ph­¬ng phu nh©n ngåi tùa vµo mét gãc c©y cho TrÞnh §¹iC­¬ng xem m¹ch.Th¹ch TuÊn nh×n s¾c diÖn nhît nh¹t cña bµ ta th× buét miÖng nãi:- §¹i ca, ®©y qu¶ thËt lµ cßn khã chÞu h¬n bÞ giÕt bëi ngµn ®ao v¹n kiÕm, ch¼ng tr¸chNhÞ tÈu kh«ng thÓ chÞu ®ùng nçi.TrÞnh §¹i C­¬ng bu«ng tiÕng thë dµi råi nãi:- Tam ®Ó, huynh ®Ö chóng ta t×nh nh­ thñ tóc, h¸ cã thÓ v× mÊy c©u khiªu khÝch cñaNhÞ ®Ö mµ Tam ®Ö khoanh tay bá mÆc ?Thùc ra trong lßng l∙o còng bÞ xao ®éng kh«ng kÐm g× Th¹ch TuÊn, chØ cã ®iÒu tÝnht×nh cña l∙o th©m trÇm nªn kh«ng ®Ó nçi ®au xÐ t©m can lé ra ngoµi s¾c diÖn. §ång thêi l∙ocòng hiÓu, nÕu lóc nµy m×nh kh«ng b×nh tÜnh gi¶i quyÕt th× sù viÖc tÊt sÏ rèi tung. Do ®ãl∙o ¸p chÕ xóc ®éng råi nãi:- Tam ®Ö, huynh ®Ö chóng ta vµo sinh ra tö vµ tr¶i qua v« sè hiÓm nguy, vËy th× lµmsao cã thÓ khoanh tay ngåi nh×n chuyÖn cña NhÞ ®Ö ? ChØ cã ®iÒu thÕ cuéc lóc nµy lµ ph¶idïng trÝ chø kh«ng thÓ dïng lùc, thø nhÊt lµ ph¶i b×nh tÜnh, thø hai lµ ph¶i s¸ng suèt suyxÐt, nh­ vËy míi cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò.Th¹ch TuÊn gËt ®Çu, nãi:- §¹i ca nãi còng ph¶i.L∙o h¬i ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp:- §¹i ca, nÕu NhÞ ca bÞ kÎ m­u h¹i m¹o danh th× chuyÖn ®ã tÊt ph¶i x¶y ra tõ m­êil¨m n¨m tr­íc, vËy mµ suèt m­êi mÊy n¨m qua chóng ta kh«ng ph¸t hiÖn ®­îc, thËt lµkh«ng thÓ nµo tin nçi.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- Ta còng c¶m thÊy chuyÖn nµy cã vÎ ly kú, nh­ng qu¶ thËt lµ tiÓu huynh kh«ng thÓnµo nghÜ ra nguyªn nh©n.Th¹ch TuÊn nãi:- Cã khi nµo NhÞ ca gÆp ph¶i ®iÒu g× bi th¶m nªn kh«ng lµm chñ ®­îc b¶n th©n ?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-177-- §iÒu kú qu¸i lµ h¾n kh«ng cã ý m­u h¹i chóng ta, t×nh nghÜa vÉn nh­ ban ®Çu. NÕuh¾n kh«ng cã ý niÖm ®éng thñ giÕt Nghi nhi th× vÜnh viÔn chóng ta kh«ng thÓ nghi ngêh¾n....Th¹ch TuÊn lai hái:- T¹i sao NhÞ ca l¹i muèn giÕt Nghi nhi chø ?TrÞnh §¹i C­¬ng trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- Cã thÓ chuyÖn nµy cã liªn quan ®Õn §«ng NhÜ l∙o nh©n !Th¹ch TuÊn nãi ;- Ph¶i ch¨ng vÞ §«ng NhÜ l∙o nh©n thu Nghi nhi lµm ®å ®Ö mµ NhÞ ca ®éng s¸t c¬ ?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- TiÓu huynh ®∙ nhiÒu phen suy nghÜ kü vµ ®o¸n lµ §«ng NhÜ l∙o nh©n lµ hãa th©n cñaKiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp, ngoµi KiÕm ThÇn ra th× ®­¬ng thÕ vâ l©m tuyÖt kh«ng cã nh©nvËt thø hai chØ trong mét kho¶ng thêi gian ng¾n mµ truyÒn thô cho Nghi nhi kiÕm ph¸ptinh kú nh­ thÕ....Th¹ch TuÊn nãi:- NhÜ - §«ng häp l¹i thµnh ch÷ TrÇn th× kh«ng sai råi.TrÞnh §¹i C­¬ng tiÕp lêi:- Cã lÏ vÞ TrÇn ®¹i hiÖp nay ®∙ nh×n thÊy chç kh¶ nghi cña NhÞ ®Ö vµ nãi cho Nghi nhibiÕt, Nghi nhi kh«ng cÈn thËn ®Ó lé nªn Ph­¬ng nhÞ ®Ö míi cã ý giÕt ng­êi diÖt khÈu....L∙o ngöa mÆt thë dµi mét håi råi nãi tiÕp:- NÕu qu¶ thËt bªn trong cã khóc m¾c th× viÖc Nghi nhi theo KiÕm ThÇn häc vâ c«ngsÏ gióp cho h¾n ngµy sau cã ®iÒu kiÖn lµm râ chuyÖn nµy.- Kh«ng sai, nh­ng dï cho Nghi nhi theo l­¬ng s­ còng kh«ng thÓ vµi ba n¨m mµ®­îc ch©n truyÒn, chóng ta cµng kh«ng thÓ ®îi Nghi nhi luyÖn thµnh tuyÖt kü råi míi ®iÒutra chuyÖn nµy.- TiÓu huynh còng nghÜ nh­ vËy, Trung Ch©u Tam HiÖp chóng ta hµnh hiÖp giang hå,v× ng­êi kh¸c mµ b¸n m¹ng, b©y giê chuyÖn ®∙ trót lªn ®Çu huynh ®Ö chóng ta th× tÊt nhiªnlµ cÇn ph¶i ®iÒu tra râ ngän nguån.- §óng vËy, ®∙ quyÕt ®Þnh ®iÒu tra th× cÇn ph¶i hµnh ®éng ngay.- §iÒu tra chuyÖn nµy kh«ng ngoµi hai con ®­êng, thø nhÊt lµ t×m Ph­¬ng nhÞ ®Ö trùctiÕp hái h¾n vÒ néi t×nh, tÊt nhiªn ®©y lµ biÖn ph¸p ®¬n gi¶n nhÊt nh­ng còng kh«ng dÔthùc hiÖn.- T¹i sao ?- Ph­¬ng nhÞ ®Ö ®∙ nãi lêi tuyÖt giao víi ta, t×nh ®∙ ®o¹n vµ nghÜa còng tuyÖt, nhÊt®Þnh h¾n thõa hiÓu lµ chóng ta kh«ng dÔ dµng bá qua chuyÖn nµy vµ sÏ tËn lùc truy t×m dïlµ ch©n trêi gãc bÓ ? NÕu h¾n cã ý lÈn trèn th× thö hái huynh ®Ö chóng ta biÕt h¾n ë ®©u mµt×m ?Ngõng mét l¸t TrÞnh §¹i C­¬ng nãi tiÕp:- Dï t×m ®­îc h¾n mµ h¾n kh«ng muèn nãi th× còng ®µnh thóc thñ th«i.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-178-Th¹ch TuÊn nãi:- Nh÷ng n¨m qua NhÞ ca vµ NhÞ tÈu nghÜa träng t×nh th©m, ®Ö nghÜ NhÞ ca sÏ kh«ngthÓ bá mÆc NhÞ tÈu, nÕu chóng ta thuyÕt phôc NhÞ tÈu ®ång ý hîp t¸c th× chuyÖn nµy còngkh«ng khã l¾m.TrÞnh §¹i C­¬ng chît ®éng t©m c¬, l∙o trÇm ng©m mµ kh«ng nãi g×.Th¹ch TuÊn nãi tiÕp:- §¹i ca thÊy kÕ s¸ch cña tiÓu ®Ö thÕ nµo ?TrÞnh §¹i C­¬ng kh«ng tr¶ lêi mµ hái:- Tam ®Ö, ta muèn hái ng­¬i mét chuyÖn ng­¬i ph¶i thµnh thËt tr¶ lêi míi ®­îc.Th¹ch TuÊn hái ;- ChuyÖn g× vËy ?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- Ng­¬i thÊy NhÞ tÈu cña ng­¬i thÕ nµo ?- Nhan s¾c cña nhÞ tÈu cã thÓ nãi lµ ngäc nh©n tuyÖt thÕ.- B×nh nhËt tiÓu huynh kh«ng l­u t©m, chØ c¶m thÊy NhÞ tÈu ng­¬i lµ phu nh©n rÊt®Ñp, nh­ng b©y giê quan s¸t kü th× tiÓu huynh chît ph¸t hiÖn kh«ng nh÷ng nhÞ tÈu ng­¬irÊt ®Ñp mµ cßn ®Ñp ®Õn ®é khiÕn ng­êi kh¸c ®éng lßng.- ý cña ®¹i ca lµ...- Ng­¬i ph¶i thµnh thËt, kh«ng cÇn kiªng kþ, nÕu lµ ng­¬i th× ng­¬i cã v× s¾c ®Ñp cñaNhÞ tÈu ng­¬i mµ ®éng lßng kh«ng ?Th¹ch TuÊn véi nãi:- ChuyÖn nµy...chuyÖn nµy qu¶ thùc tiÓu ®Ö khã nãi ra ®­îc.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- Kh«ng sao, ta chØ muèn cÇu chøng mét chuyÖn th«i.Th¹ch TuÊn nãi:- §∙ nh­ vËy th× tiÓu ®Ö nãi thËt nÕu Ph­¬ng phu nh©n kh«ng ph¶i lµ thª tö cña NhÞ cath× qu¶ thËt s¾c ®Ñp ®ã qu¶ thõa ®Ó tiÓu ®Ö ®éng lßng.TrÞnh §¹i C­¬ng nghiªm tóc nãi:- H«m nay tiÓu huynh nh×n kü phong t­ cña nhÞ tÈu ng­¬i vµ còng c¶m thÊy nh­ vËy.Chóng ta biÕt bµ ta ®∙ lµ thª tö cña NhÞ ®Ö mµ cßn c¶m thÊy nh­ vËy huèng hå lµ ngo¹inh©n, kÎ kh«ng t×nh kh«ng nghÜa th× cµng bÞ s¾c ®Ñp cña bµ ta chi phèi.Th¹ch TuÊn nãi:- ý cña ®¹i ca muèn nãi lµ cã ng­êi v× nhan s¾c cña NhÞ tÈu mµ m­u h¹i NhÞ ca ?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- Hång nhan b¹c mÖnh, s¾c ®Ñp lµ thñy häa, ngoµi ®iÒu nµy ra th× qu¶ thËt tiÓu huynhkh«ng nghÜ ra nguyªn nh©n g× mµ ng­êi kh¸c m­u h¹i NhÞ ®Ö vµ sau khi h¹i xong th× m¹odanh h¾n ®Ó duy tr× quan hÖ víi hai chóng ta.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-179-Th¹ch TuÊn gËt ®Çu, nãi:- §¹i ca nãi rÊt cã lý.§¹i C­¬ng nãi tiÕp:- Chê NhÞ tÈu ng­¬i b×nh phôc th× chóng ta sÏ hái kü bµ ta.Th¹ch TuÊn nãi:- §Ö thÊy phu thª bän hä nghÜa träng t×nh th©m, víi ®¹i biÕn nh­ thÕ nay th× e r»ngtrong nhÊt thêi NhÞ tÈu khã cã thÓ b×nh phôc.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- Cã thÓ sau ®¹i biÕn nµy th× NhÞ tÈu ng­¬i sÏ nhí l¹i rÊt nhiÒu chuyÖn.Võa nãi ®Õn ®©y th× thÊy Ph­¬ng phu nh©n ®∙ tõ tõ ®øng lªn råi chËm r¶i b­íc vÒphÝa TrÞnh §¹i C­¬ng vµ Th¹ch TuÊn.Th¹ch TuÊn liÒn hái:- NhÞ tÈu c¶m thÊy thÕ nµo råi ?Ph­¬ng phu nh©n nãi:- KhoÏ nhiÒu råi, ®a t¹ §¹i ca vµ Tam ®Ö quan t©m. B©y giê §¹i ca vµ Tam ®Ö ®ÞnhthÕ nµo ?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- Tr­íc tiªn chóng ta t×m mét n¬i t¸ tóc ®Ó HiÒn muéi tÞnh d­ìng vµi ngµy, sau ®ãnghÜ c¸ch t×m Ph­¬ng nhÞ ®Ö.Ph­¬ng phu nh©n nãi:- TiÖn thiÕp hy väng lµ cã thÓ sím t×m ®­¬c Thiªn Thµnh ®Ó hái râ..Nãi ®Õn ®©y th× bçng nhiªn bµ dõng l¹i.TrÞnh §¹i C­¬ng g¹t nãi:- TiÓu huynh hiÓu t©m t×nh cña HiÒn muéi lóc nµy, nh­ng sù t×nh ®∙ ph¸t sinh, HiÒnmuéi cÇn ph¶i b×nh tÜnh suy nghÜ. Thiªn nhai mªnh m«ng, tø h¶i b¸t ng¸t, nÕu nhÞ ®Ö cã ýlÉn tr¸nh chóng ta th× e r»ng kh«ng dÔ t×m ®­îc h¾n.Ph­¬ng phu nh©n nãi:- Theo c©u nãi cña ®¹i ca th× chóng ta kh«ng cã hy väng hy väng t×m ®­îc ThiªnThµnh µ ?Thach TuÊn tiÕp lêi:- Hy väng th× cã nh­ng cÇn sù gióp søc cña NhÞ tÈu míi ®­îc.Ph­¬ng phu nh©n nãi:- ChuyÖn nµy cã quan hÖ rÊt träng ®¹i víi tiÖn thiÕp, dï cã tan x­¬ng n¸t thÞt còngkh«ng tiÕc, Tam ®Ö cßn kh¸ch khÝ lµm g×Thach TuÊn nãi:- Võa råi tiÓu ®Ö ®∙ th­¬ng l­îng víi ®¹i ca, c¶m thÊy viÖc truy t×m NhÞ ca qu¸ khãnªn chi b»ng ®Ó NhÞ ca t×m ®Õn chóng ta.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-180-Ph­¬ng phu nh©n ng¹c nhiªn hái:- Nãi vËy nghÜa lµ sao ?Thach TuÊn nãi:- NhÞ ca cã thÓ ®o¹n giao víi §¹i ca vµ tiÓu ®Ö nh­ng kh«ng thÓ vong t×nh ®èi víi NhÞtÈu, chØ cÇn biÕt chç ë cña NhÞ tÈu vµ biÕt §¹i ca vµ tiÓu ®Ö kh«ng ë bªn c¹nh th× nhÊt ®ÞnhNhÞ ca sÏ ®Õn th¨m NhÞ tÈuPh­¬ng phu nh©n trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- M­¬i mÊy n¨m qua Thiªn Thµnh lu«n yªu th­¬ng che chë cho tiÖn thiÕp, cã thÓph­¬ng ph¸p nµy sÏ cã hy väng...Ba thë dµi mét hái råi nãi tiÕp:- VÊn ®Ò lµ lµm sao cho Thiªn Thµnh tin r»ng §¹i ca vµ Tam ®Ö ®∙ rêi xa mÉu tö bänthiÕp ?Thach TuÊn nãi:- NhÞ tÈu ®∙ ®ång ý th× viªc cßn l¹i kh«ng cã g× lµ khã.Ph­¬ng phu nh©n nãi:- VËy th× Tam ®Ö vµ §¹i ca cø an bµy, chØ cÇn gÆp ®­îc Thiªn Thµnh th× kh«ng viÖc g×tiÖn thiÕp kh«ng tßng mÖnh.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- HiÒn muéi ®∙ ®ång ý hîp t¸c th× hy väng thµnh c«ng cña chóng ta rÊt lín, b©y giêhiÒn muéi ®­a L¹c nhi vÒ cè c­, tiÓu huynh vµ tam ®Ö sÏ dÞch dung råi ngÇm theo sau,Thiªn Thµnh ®¬n th©n ®éc m∙, tai m¾t kh«ng thÓ nµo x¸c ®Þnh ®­îc. L©u ngµy ®o¹n th¸ngth× h¾n còng ph¶i hiÖn th©n ®Ó t­¬ng kiÕn víi HiÒn muéi th«i.Ph­¬ng phu nh©n nãi:- TiÖn thiÕp xin tßng mÖnhNãi ®o¹n bµ ®­a Ph­¬ng L¹c lªn xe råi tù ®¸nh xe trùc chØ cè c­.Sau khi dÞch dung, c¶i trang cÈn thËn th× TrÞnh §¹i C­¬ng vµ Th¹ch TuÊn ngÊm ngÇmtheo sau.o0o
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-181-Håi thø m­êiKiÕm ThÇn¹i nãi ®Õn Ph­¬ng TuyÕt Nghi, chµng «m nçi lßng bi thèng giôc ngùa phãng ®itheo ®å h×nh do §«ng NhÜ l∙o nh©n ®Ó l¹i.Khi hoµng h«n dÇn bu«ng th× chµng ®∙ ®Õn mét n¬i ®Çy nói non vµ v« cïng hoangv¾ng. Chµng dõng ngùa më ®å h×nh ra xem mét l­ît n÷a råi thong th¶ cho ngùa ®i vµoch©n nói vµ kh«ng khã kh¨n l¾m ®Ó t×m ®Õn mét dßng suèi nh­ ®å h×nh chØ dÉn. Chµng ®idäc theo dßng suèi vµ quan s¸t kü h×nh thÕ xung quanh th× thÊy rÊt hîp víi ®å h×nh. Chµngxuèng ngùa, th¸o yªn c­¬ng råi th¶ cho tuÊn m∙ tù do. KÕ ®ã chµng xuÊt kiÕm chÆt c©ylµm bÌ vµ th¶ ng­êi theo bÌ tr«i däc dßng suèi.Lóc nµy mµn ®ªm ®∙ bu«ng xuèng, tø bÒ chØ lµ mét mµu ®en bÊt tËn, chiÕc bÌ ®­aPh­¬ng TuyÕt Nghi tr«i vµo mét s¬n cèc. Chµng quan s¸t kü th× thÊy s¬n cèc rÊt hÑp, bÒngang kh«ng ®Çy mét tr­îng nªn dßng n­íc ch¶y rÊt xiÕt.BÊt gi¸c chµng thÇm nghÜ:- ThÕ n­íc ch¶y m¹nh nh­ vËy nÕu gÆp ph¶i khóc quanh th× bÌ gç tÊt sÏ va vµo v¸ch®¸....ý nghÜ ch­a døt th× ®ét nhiªn nghe Çm mét tiÕng, Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy buètl¹nh, toµn th©n ®∙ r¬i xuèng dßng n­íc.Th× ra trong lóc chµng ®ang lo l¾ng th× bÌ gç va vµo v¸ch ®¸ vµ vì thµnh nhiÒu m¶nhtr«i ®i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi chôp lÊy mét khóc c©y «m chÆt, tuy nhiªn toµn th©n chµngvÉn ch×m trong n­íc, chØ næi ®­îc phÇn ®Çu vµ cæ.Dßng n­íc ch¶y xiÕt cuèn ph¨ng ph¨ng mäi vËt, bçng nhiªn TuyÕt Nghi thÊy thÕn­íc chËm l¹i, khóc c©y vµ th©n chµng d­êng nh­ còng ngõng tr«i. Chµng ngÈng ®Çu mëm¾t nh×n ra th× thÊy bät n­íc tr¾ng xãa, bÇu trêi ®ªm còng hiÖn ra, giã nói thæi µo ¹t.Th× ra dßng n­íc ®∙ kÕt tô l¹i n¬i nµy thµnh mét ®Çm n­íc.VÇng tr¨ng khuyÕt v­ît qua ®¸m phï v©n, to¶ ¸nh s¸ng bµng b¹c chiÕu räi xuèng mÆt®Çm lµm cho nh÷ng bät n­íc lÊp l¸nh trong r¹t ®Ñp m¾t.Ph­¬ng TuyÕt Nghi b¸m chÆt vµo th©n c©y võa cÊt tiÕng hó mét trµng dµi.Håi l©u sau bçng nhiªn cã ¸nh ho¶ quang lay ®éng, mét chiÕc thuyÒn nhá l­ít th¼ngtíi.Chèc chèc Ph­¬ng TuyÕt Nghi hó lªn mét tiÕng ®Ó chØ ph­¬ng vÞ cho ng­êi chÌothuyÒn, do vËy ch¼ng bao l©u chiÕc thuyÒn ®∙ tiÕp cËn ®Õn chç cña chµng.Chµng vËn môc quang nh×n kü th× bÊt gi¸c c¶ kinh.Th× ra ®øng sau ®u«i thuyÒn lµ mét con v­în to lín nh­ ng­êi, hai tay cÇm m¸i chÌo,song môc trßn xoe ph¸t ra ho¶ quang nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi trõng trõng.Bçng nhiªn tõ trªn thuyÒn ph¸t ra mét giäng nãi thanh thãt:- Lªn thuyÒn ®i th«i !L
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-182-Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶ kinh, chµng thÇm nghÜ:- LÏ nµo con v­în nµy còng biÕt nãi tiÕng ng­êi ?NghÜ ®o¹n chµng vËn môc lùc nh×n kü th× thÊy phÝa sau con v­în lµ mét con anh vòl«ng tr¾ng nh­ tuyÕt, th× ra giäng nãi võa råi lµ do con anh vò nµy ph¸t ra.Con v­în nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi mét lóc råi tõ tõ ®­a mét tay ra.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy nã kh«ng cã ¸c ý víi m×nh nªn còng ®­a tay b¸m vµo.Lùc khÝ cña con v­în kh¸ m¹nh, nã võa nh¾c tay mét c¸i th× toµn th©n Ph­¬ng TuyÕtNghi ®∙ n»m gän trªn thuyÒn råi. Con v­în lËp tøc khuÊy ®éng m¸i chÌo, chiÕc thuyÒn tõtõ quay mòi råi l­ít ®i.Sau khi v­ît qua ®Çm n­íc th× chiÕc thuyÒn chui vµo mét s¬n cèc rÊt hÑp. S¬n cècnµy chØ võa ®ñ ®Ó chiÕc thuyÒn ®i qua, hai bªn lµ v¸ch ®¸ cao ngót trêi. Ph¶i nãi r»ng ®éngt¸c chÌo thuyÒn cña con v­în rÊt thuÇn thôc, kh«ng nh÷ng chiÕc thuyÒn kh«ng va ch¹mvµo v¸ch nói mµ cßn l­ít ®i rÊt nhanh.§i chõng m­êi tr­îng th× h×nh thÓ chît thay ®æi, mÆt n­íc bçng nhiªn réng ra. NgÈng®Çu nh×n lªn th× tr¨ng s¸ng sao th­a hiÖn ra mån mét. Th× ra thuû ®¹o nµy ®∙ tËn, thÕ nóit¹o thµnh mét vßng trßn, ngoµi thñy ®¹o nµy ra th× xung quanh ®Òu lµ v¸ch nói cheo leocao vîi.Con v­în cho thuyÒn cÆp vµo mét bê ®¸ vµ con anh vò lËp tøc vç c¸nh bay ®i, ®ångthêi ph¸t ra tiÕng kªu:- Lªn nói ®i, lªn nói ®i !Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngÈng ®Çu nh×n lªn th× thÊy v¸ch nói cao trªn m­êi tr­îng bÊtgi¸c chµng c¶m thÊy l¹nh ng­êi.Con v­în thÊy chµng cßn do dù th× liÒn chØ tay lªn ®Ønh nói theo h­íng con anh vòvõa bay ®i.TuyÕt Nghi khÏ gËt ®Çu råi dån hÕt dòng khÝ b¸m theo v¸ch nói mµ leo lªn. Chµngvõa ng©m m×nh d­íi n­íc vµ ph¶i «m khóc c©y nªn ch©n tay lóc nµy tª buèt, qu¶ thùc lµlùc bÊt tßng t©m. MÊy lÇn chµng ngÈng ®Çu nh×n lªn th× con anh vò ®∙ bay ®i ®©u råi, nh×nxuèng th× con v­în còng ®∙ mÊt hót tung tÝch. Tø bÒ tÞch lÆng kh«ng mét bãng ng­êingoµi chµng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thë dµi mét håi råi vËn toµn søc lùc leo lªn tiÕp. Sau khi bß lªn®­îc hai tr­îng th× ®Õn mét t¶ng ®¸ ®©m ngang, chµng cè leo lªn ng¬i nghÜ mét l¸t. Nh­nglóc nµy g©n cèt cña chµng ª Èm, søc lùc ®∙ c¹n kiÖt, chµng thÇm nghÜ:- Ta n»m nghØ n÷a canh giê råi leo tiÕp còng kh«ng muén.Nµo ngê v× qu¸ mÖt nªn võa n»m xuèng lµ chµng ngñ thiÕp ®i lóc nµo kh«ng hay. KhitØnh l¹i th× TuyÕt Nghi ph¸t hiÖn m×nh ®ang n»m trªn mét chiÕc gi­êng gç, xung quanhph¶ng phÊt h­¬ng hoa. Chµng ngåi bËt dËy nh×n tø phÝa mét lóc th× thÊy ®©y lµ mét ng«inhµ cá rÊt gän gµng s¹ch sÏ, bªn ngoµi ®∙ cã ¸nh n¾ng chiÕu qua cöa sæ.Chµng ®Þnh b­íc ®Õn cöa sæ quan s¸t ngo¹i c¶nh th× chît nghe cã tiÕng b­íc ch©n ®i®Õn.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngÈng nh×n lªn th× thÊy §«ng NhÜ l∙o nh©n, tay cÇm gËy chËm r¶ib­íc vµo. Chµng véi vµng quú xuèng vµ nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-183-- KhÊu kiÕn s­ phô !§«ng NhÜ l∙o nh©n gËt ®Çu mØm c­êi, nãi:- Ng­¬i ®øng lªn ®i, chóng ta ngåi xuèng nãi chuyÖn !Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹y ba l¹y råi ®øng lªn, chµng nh×n kü §«ng NhÜ l∙o nh©n th× bÊtgi¸c c¶ kinh.Th× ra, trong mÊy ngµy qua §«ng NhÜ l∙o nh©n qu¶ nhiªn lµ bÞ "ma bÖnh" dµy vß.§«ng NhÜ l∙o nh©n b­íc l¹i ngåi vµo chiÕc ghÕ m©y råi nãi:- Hµi tö, bÖnh thÕ cña vi s­ ®¹i biÕn trong hai ngµy qua, ®­îc gÆp l¹i ng­¬i ®∙ lµ ngoµimong ®îi råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi víi hái:- HiÖn giê bÖnh t×nh cña s­ phô thÕ nµo ?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Kh«ng sao, chØ cÇn kh«ng b«n tÈu, lao lùc th× cßn cã thÓ sèng thªm Ýt n¨m n÷a.TuyÕt Nghi chît c¶m thÊy tª t¸i tËn câi lßng, chµng nãi:- S­ phô, ®Ö tö vÉn ch­a hµnh ®¹i lÔ b¸i s­.....§«ng NhÜ l∙o nh©n l¾c ®Çu, nãi:- Kh«ng cÇn, ta thu ng­¬i lµm ®å ®Ö lµ ®Ó truyÒn thô y b¸t cña ta, ®¹i lÔ b¸i s­ chØ lµh×nh thøc, vi s­ tuyÖt ®èi kh«ng quan t©m. §iÒu quan träng lµ ng­¬i ph¶i tËn n¨ng lùc hoµnthµnh t©m nguyÖn cña ta, nÕu ng­¬i ®ång ý th× ta nhËn ng­¬i lµm ®å ®Ö, b»ng kh«ng th× tacòng ch¼ng miÔn c­ëng. Ng­¬i nghØ ng¬i vµi ngµy råi con linh hÇu cña ta sÏ ®­a ng­¬i rêikhái n¬i nµy.Ph­¬ng TuyÕt Nghi chËm r¶i nãi:- S­ phô cã t©m nguyÖn g×, cã thÓ cho ®å nhi biÕt tr­íc khi lµm lÔ ®­îc kh«ng ?§«ng NhÜ l∙o nh©n khÏ gËt ®Çu, nãi:- Hái rÊt hay, qu¶ nhiªn lµ ta kh«ng nhËn lÇm ng­¬i...L∙o ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp:- Nh­ng ®ã lµ t©m nguyÖn cùc kú to lín, ng­¬i ph¶i bá tinh lùc c¶ ®êi míi mong thùchiÖn ®­îc....Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi:- S­ phô thÊy ®å nhi cã thÓ lµm ®­îc kh«ng ?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- ChuyÖn nµy vi s­ còng khã kh¼ng ®Þnh, nh­ng trong sè ng­êi ta gÆp th× chØ cã ng­¬imíi cã kh¶ n¨ng nµy. Tuy nhiªn, ®¹o cao mét th­íc th× ma cao mét tr­îng, nÕu ta cßn t¹ithÕ th× cßn cã ng­êi kÞp thêi ®Ò tØnh ng­¬i, nh­ng vi s­ kh«ng thÓ chê ng­¬i luyÖn thµnhtuyÖt kü...TuyÕt Nghi hái:- S­ phô thä bÖnh rÊt l©u råi, ph¶i kh«ng ?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-184-- §óng vËy, ®∙ m­êi n¨m råi !- S­ phô c«ng lùc phi phµm, cã thÓ khèng chÕ sinh tö trong m­êi n¨m mµ t¹i saokh«ng thÓ kÐo dµi thªm m­êi mÊy n¨m n÷a ?- Hµi tö, chuyªn sinh tö con ng­êi h¸ cã thÓ v∙n håi ®­îc sao ? Sinh l∙o bÖnh tö lµ quiluËt cña t¹o hãa, vi s­ cã trÝ n¨ng g× mµ cã thÓ kh¸ng l¹i huyÒn c¬ ?- Nh­ng s­ phô kh«ng ph¶i lµ ng­êi b×nh th­êng ! S­ phô ®∙ chÞu ®ùng ®­îc m­êimÊy n¨m th× t¹i sao kh«ng chÞu ®ùng thªm mét thêi gian n÷a ?§«ng NhÜ l∙o nh©n trÇm giäng nãi:- M­¬i mÊy n¨m qua ta ®∙ hao tæn toµn bé tinh thÇn råi, b©y giê ®∙ ®Õn c¶nh ngän®uèc tµn tr­íc giã, qu¶ thùc lµ kh«ng thÓ kÐo dµi ®­îc n÷a. Hµi tö, nh­ng ng­¬i cã thÓ tiÕpnèi sø m¹ng cña ta, sau khi ta chÕt th× vÉn cßn mét KiÕm ThÇn hiÖn h÷u trªn thÕ gian.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- §∙ nh­ vËy th× xin s­ phô nãi ra t©m nguyÖn cña m×nh, ®Ö tö còng ph¶i suy nghÜ ÝtnhiÒu råi míi quyÕt ®Þnh.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Ta muèn ng­¬i kÕ thõa di chÝ cña ta, suèt ®êi phÊn ®Êu b¶o vÖ vâ l©m ch¸nh nghÜa,vi s­ kÕ thõa KiÕm ThÇn cña s­ tæ ng­¬i, tuy c¶ ®êi kh«ng bÞ tæn h¹i nh­ng vÉn ch­a hoµnthµnh di chÝ cña s­ phô. B©y g×ê l¹i giao phã träng tr¸ch ngµn c©n nµy cho ng­¬i, hy vänglµ ng­¬i cã thÓ hoµn thµnh di chÝ mµ ta ch­a lµm trßn.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- §Ö tö nguyÖn sÏ tËn lùc, nh­ng sî r»ng n¨ng lùc kh«ng ®ñ nªn phô lßng mong máicña s­ phô.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- ChØ cÇn ng­¬i phông hµnh c¶ ®êi, cßn hoµn thµnh hay kh«ng th× ®µnh nghe theothiªn mÖnh vËy.- §Ö tö ®∙ qu¸ m­êi l¨m tuæi nªn sî r»ng luyÖn vâ h¬i muén, c¨n c¬ ch­a v÷ng th×lµm sao cã thµnh tùu trong kú h¹n ?- Ng­¬i cã ®ñ tµi trÝ lµ tèt råi, n¨m x­a s­ tæ ng­¬i truyÒn y b¸t cho ta cã nãi mét c©ur»ng, tuy th©n thÓ ta rÊt tèt cho viÖc luyÖn vâ nh­ng ch­a ®ñ c¬ trÝ øng biÕn, ngµy nay,ng­¬i l¹i t­¬ng ph¶n víi ta n¨m x­a...- B¶o vÖ vâ l©m chÝnh nghÜa lµ lÊy vâ c«ng lµm träng, ®Ö tö dï cã c¬ trÝ mµ kh«ngluyÖn ®­îc tuyÖt kü th× lµm sao g¸nh nçi träng tr¸ch ?- Vi s­ ®∙ tËn n¨ng lùc nªn míi thö s¸ng t¹o mét kú tÝch, hµi tö ! Tuy con ng­êikh«ng thÓ chèng l¹i quy luËt cña t¹o hãa nh­ng sù tÝnh to¸n tinh mËt cã thÓ t¹o ra kú tÝchv­ît qua luËt th«ng th­êng.- S¸ng t¹o b»ng c¸ch nµo ?- Dïng d­îc vËt vµ truyÒn t©m ph¸p cña phËt m«n, hµi tö ng­¬i cã ®ñ th«ng minh nªnnhÊt ®Þnh sÏ cã ®¹i thµnh tùu ®èi víi kiÕm chiªu, quyÒn thuËt, ch­ëng ph¸p. Dï néi c«ngkÐm mét chót nh­ng ta sÏ dïng biÖn ph¸p nh©n ®Þnh th¾ng thiªn båi ®¾p cho ng­¬i trongmét kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-185-Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- Vi s­ ta còng kh«ng n¾m ch¾c tuyÖt ®èi, cã thÓ coi ®©y lµ mét tr­êng ®¸nh cuéc,dïng vâ l©m ch¸nh nghÜa lµm kinh, sinh m¹ng ng­¬i lµm vi (Kinh - VÜ:sù ngang däc). NÕuthua cuéc th× kh«ng nh÷ng mÊt tÊt c¶ mµ hµng tr¨m sinh m¹ng sÏ theo ng­¬i nhËp vµo ®¹ikiÕp, v× vËy chóng ta cÇn ph¶i cã t©m cÇu th¾ng, hµi tö ng­¬i hiÓu ý vi s­ råi chø ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- §å nhi hiÓu, ý s­ phô lµ muèn ®å nhi ph¶i dïng hÕt trÝ tuÖ cña m×nh ?§«ng NhÜ l∙o nh©n gËt ®Çu mØm c­êi nãi:- Kh«ng sai, vÒ ph­¬ng diÖn trÝ tuÖ, ë vµo tuæi cña ng­¬i, vi s­ cßn kÐm ng­¬i xa...Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- §¹o ®äc s¸ch hµnh v¨n th× ®å nhi tù tin lµ cã thÓ øng phã, nh­ng vÒ ph­¬ng diÖnluyÖn vâ c«ng th× sî r»ng khã ®¹t kú väng cña s­ phô.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Hµi tö, ng­¬i hoµn toµn cã thÓ, kú biÕn trªn kiªm chiªu vµ c©u gi¶i trong viÖc ®äcs¸ch tuy kh¸c nhau nh­ng ®Òu cã chç vi diÖu nh­ nhau, vÒ ph­¬ng diÖn nµy ng­¬i ®∙ cãbiÓu hiÖn tèt råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái l¹i:- §å nhi cã biÓu hiÖn g× ?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- §­îc ! Ta sÏ lÇn l­ît nãi cho ng­¬i biÕt, nh­ng tr­íc tiªn ng­¬i nªn hiÓu nçi khæt©m cña vi s­, nÕu kh«ng ng­¬i sÏ c¶m thÊy ta sö dông quyÒn m­u ®èi víi ng­¬i !Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn nãi:- S­ phô sö dông quyÒn m­u víi ®å nhi håi nµo ? T¹i sao ®å nhi ch¼ng nhËn ra chótnµo c¶ ?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Cã ®Êy, nh­ng v× ng­¬i kh«ng ®ñ l∙o luyÖn nªn kh«ng c¶m nhËn ®­îc, tuy nhiªn vis­ cÇn ph¶i nãi râ, nÕu kh«ng mét ngµy nµo ®ã ng­¬i hiÓu ®­îc th× nhÊt ®Þnh sÏ bÊt m¶n®èi víi chuyÖn nµy...L∙o h¬i ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp:- BÖnh cña s­ phô ®∙ nhËp vµo c¨n cèt råi nªn kh«ng thÓ nµo trÞ ®­îc n÷a, v× vËy tacÇn ph¶i tr©n träng nguyªn khÝ cßn d­ l¹i ®Ó hy väng kÐo dµi ®­îc m¹ng sèng. Qu¶ thËt lµta kh«ng cßn c¬ héi n÷a råi, ®iÒu nµy ng­¬i nªn th«ng c¶m...Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- S­ ®å nh­ phô tö, s­ phô nãi chuyÖn víi ®å nhi kh«ng cÇn ph¶i kh¸ch khÝ nh­ thÕ.§«ng NhÜ l∙o nh©n chËm r¶i nãi tiÕp:- Tr­íc khi ng­¬i quú b¸i thÇn t­îng cña s­ tæ th× chóng ta chØ lµ mét ®«i vong niªnchi giao, ng­¬i gäi ta lµ s­ phô còng ch¼ng qua lµ h­ danh th«i, b»ng h÷u chi giao quÝ ëchç thµnh thùc.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-186-Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi:- §­îc th«i ! §å nhi th«ng c¶m ®iÒu nµy, nh­ng s­ phô ®∙ dông quyÒn m­u g× ®èi víi®å nhi ?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Ta truyÒn kiÕm chiªu cho ng­¬i vµ b¶o ng­¬i ®i cøu nguy cho Trung Ch©u TamHiÖp...- §ã lµ quyÒn m­u sao ?- Kh«ng sai, nÕu trÝ lùc cña ng­¬i kh«ng ®ñ th× quyÕt kh«ng thÓ trong kho¶ng thêigian ng¾n mµ l∙nh héi ®­îc kiÕm chiÕu kú tuyÖt mét ®êi vµ chuyÖn m¹o hiÓm ®ã kh«ngnh÷ng ch¼ng cøu ®­îc Trung Ch©u Tam HiÖp mµ cßn tù nép m¹ng cho Ma §ao §iÒnNguyªn, ®óng kh«ng nµo ?- Kh«ng sai !- NÕu kh«ng dïng m­u th× còng nªn ngÇm theo tiÕp øng cho ng­¬i, nh­ng ta ®∙kh«ng lµm nh­ vËy mµ ®¸nh cuéc phã mÆc chuyÖn sinh tö cña ng­¬i cho thiªn mÖnh. NÕutµi trÝ cña ng­¬i kh«ng ®ñ ®Ó l∙nh héi tuyÖt kü th× chØ cã mét ®­êng lµ tö vong, nh­ngng­¬i lµ mét hµi tö thuÇn khiÕt mµ ta l¹i ®Èy ng­¬i m¹o hiÓm vµo ®­êng sinh tö, do lµ métquyÒn m­u.Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi:- S­ phô tuyÓn tµi cÈn thËn nªn ®ã còng lµ chuyÖn ch¼ng cßn biÖn ph¸p nµo kh¸c.§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- Ng­¬i ®∙ ®­îc chän nh­ng ph¶i tr¶i qua mét tr­êng kú hiÓm. Ta thõa biÕt lµ ng­¬ikh«ng cã c¨n c¬ vâ c«ng nh­ng vÉn viÕt th­ ®Ó l¹i b¶o ng­¬i dong bÌ ®Õn n¬i nµy, tr¶i quav« sè nguy hiÓm ®ã còng cã rÊt nhiÒu c¬ héi tö vong. VÉn biÕt thñy ®¹o lµ ®­êng kh«ng dÔ®i nh­ng ta kh«ng tiÕp øng cho ng­¬i, nÕu ý chÝ ng­¬i kh«ng kiªn ®Þnh, trong lßng lu«n sîchÕt th× kh«ng thÓ ®Õn ®­îc n¬i nµy, ®ã lµ quyÒn m­u thø hai.Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét lóc råi nãi:- Thùc ra ®å nhi còng kh«ng nghÜ ra biÖn ph¸p nµo tèt h¬n.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Ng­¬i hiÓu ®­îc nh­ thÕ th× tèt råi... L∙o thë dµi mét håi råi nãi tiÕp:- HiÖn t¹i ng­¬i ®∙ ®Õn ®­îc n¬i nµy, tµi trÝ vµ ý chi ®Òu chøng minh lµ vi s­ kh«ngchän lÇm ng­¬i. PhÇn cßn l¹i lµ ®Þnh lùc cña ng­¬i. ¤i, hµi tö, nÕu lµm ng­êi tèt th× vâc«ng, tµi trÝ lµm cho con ng­íi tèt thªm. NÕu lµm ng­êi xÊu th× vâ c«ng, tµi trÝ cµng lµmcho con ng­êi xÊu thªm vµ cµng ®¸ng sî n÷a.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- Hµi nhi ®∙ hiÓu, ch¼ng hay s­ phô muèn hµi nhi v­ît qua cöa ®Þnh lùc nµo ?§«ng NhÜ l∙o nh©n nghiªm tóc nãi:- Nh©n chi s¬, t¸nh bæn thiÖn, chØ v× kh«ng chÞu ®­îc thiªn h×nh v¹n tr¹ng mª hoÆccña nh©n gian mµ con ng­êi b­íc vµo ma ®¹o, mét b­íc s¶y ch©n ngo¶nh ®Çu l¹i ®∙ tr¨mn¨m, dï muèn quay vÒ con ®­êng míi tõ trong ma ®¹o th× sî r»ng ®∙ kh«ng cßn c¬ héi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-187-- §å nhi tù tin lµ cã ®Þnh lùc nµy vµ kh«ng ®Õn nãi ®Ó m×nh nhËp vµo ma ®¹o...Bçng nhiªn chµng thë dµi mét håi råi nãi:- Nãi ra sî r»ng s­ phô kh«ng tin ®å nhi.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Cöa ®Þnh lùc lµ chuyÖn rÊt quan träng, ngµy sau vi s­ sÏ tù cã c¸ch kh¸n nghiÖmng­¬i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- §å nhi s¼n sµng tu©n mÖnh.§«ng NhÜ l∙o nh©n trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- B©y giê ng­¬i cã thÓ suy nghÜ kü lµ cã ®ång ý víi nh÷ng ®iÒu kiÖn cña l∙o phu haykh«ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi tr¶ lêi ngay:- §å nhi ®ång ý !§«ng NhÜ l∙o nh©n gËt ®Çu, nãi:- §­îc ! Vi s­ sÏ ®i thØnh di t­îng cña s­ tæ, ng­¬i cÇn ph¶i lËp träng thÖ tr­íc dit­îng s­ tæ råi ta míi cã thÓ chÝnh thøc th©u nhËn ng­¬i lµm ®å ®Ö vµ truyÒn thô vâ c«ng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái:- Di t­îng s­ tæ ë ®©u ?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Ng­¬i chê mét l¸t, vi s­ ®i thØnh di t­îng s­ tæ ng­¬i råi quay l¹i ngay.Nãi ®o¹n l∙o chèng gËy tróc ra khái ng«i nhµ cá.Chõng mét kh¾c sau th× §«ng NhÜ l∙o nh©n quay l¹i, trong tay l∙o cÇm mét vu«ng lôatr¾ng. L∙o cung cung kÝnh kÝnh më vu«ng lôa ra råi treo lªn v¸ch nhµ.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¾m nh×n th× thÊy trªn vu«ng lôa vÏ mét l∙o nh©n mÆc ®¹o bµo,r©u dµi ph¬ phÊt, t­íng m¹o rÊt tiªn phong ®¹o cèt.§«ng NhÜ l∙o nh©n nh×n di t­îng, b¸i ba b¸i råi quay l¹i nãi TuyÕt Nghi:- Hµi tö, ng­¬i hay lËp träng thÖ råi b¸i l¹y di t­îng s­ tæ ®i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®¸p mét tiÕng råi cung kÝnh nãi:- Anh linh s­ tæ t¹i th­îng, ®å nhi Ph­¬ng TuyÕt Nghi may ®­îc s­ phô th©u nhËnlµm ®å ®Ö, c¶ ®êi nµy nguyÖn thñ nghÜa hµnh hiÖp, nÕu bÊt tu©n gi¸o huÊn cña s­ phô th× sÏbÞ thiªn tru ®Þa diÖt.§«ng NhÜ l∙o nh©n c­êi ha h¶ råi nãi:- §­îc ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi, h∙y b¸i l¹y di t­îng ®i !Ph­¬ng TuyÕt Nghi quú l¹y di t­îng ba l¹y råi quay l¹i nãi:- S­ phô, ®Ö tö b¸i s­ l¹i nhÐ ?§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-188-- §­îc ! Ng­¬i ®∙ cã lßng hiÕu thuËn nh­ vËy, nÕu vi s­ tõ chèi th× sÏ khiÕn chong­¬i bÊt an.Nãi ®o¹n l∙o b­íc ®Õn chiÕc ghÕ m©y ngåi xuèng ngay ng¾n.Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung kÝnh quú xuèng hµnh ®¹i lÔ mét lóc råi ®øng lªn.§«ng NhÜ l∙o nh©n gËt ®Çu, nãi:- Tõ nay trë ®i ng­¬i míi chÝnh thøc lµ ®å ®Ö cña vi s­.Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi:- S­ phô, ®å nhi cã mÊy chuyÖn kh«ng hiÓu, b©y giê cã thÓ hái ®­îc kh«ng ?- §­îc, ng­¬i cø hái !- S­ phô kh«ng ph¶i lµ hä §«ng ?- Ta hä TrÇn.....- KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp lµ s­ phô ?- Kh«ng sai, ng­¬i nghe ai nãi ?- §å nhi nghe TrÞnh b¸ b¸ nãi.§«ng NhÜ l∙o nh©n trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- TrÞnh §¹i C­¬ng ®Ých thùc lµ mét nh©n vËt ®Çy chÝnh khÝ vµ giµu lßng hiÖp nghÜa,Tam thóc phô cña ng­¬i còng vËy, chØ cã vÞ NhÞ b¸ cña ng­¬i lµ cã vÎ kh«ng b×nh th­êngth«i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c, hái:- Lµm sao s­ phô biÕt ?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Ta chØ quan s¸t mµ c¶m nhËn ®­îc.Ph­¬ng TuyÕt Nghi khÏ thë dµi mét håi råi nãi:- Trong lßng ®Ö tö cã mét chuyÖn kh«ng thÓ nµo hiÓu ®­îc nªn muèn hái s­ phô.- ChuyÖn g× ?- Sau khi ®Ö tö xem xong th­ cña s­ phô vµ chuÈn bÞ lªn ®­êng ®Õn ®©y th× b¸ phôkiªn quyÕt ®ßi tiÔn ®­a ®Ö tö mét ®o¹n. Gi÷a ®­êng b¸ phô bÊt ngê xuÊt thñ ®iÓm huyÖt vµmuèn lÊy m¹ng ®å ®Ö, may lµ TrÞnh ®¹i b¸ ®Õn kÞp thêi gi¶i cøu cho ®å ®Ö. Sau ®ã ®å ®Öc¾t tãc ®Ó hoµn tr¶ ©n ®øc d­ìng dôc...- T¹i sao Ph­¬ng Thiªn Thµnh muèn giÕt ng­¬i ?- §ã lµ ®iÒu mµ ®Ö tö nghÜ hoµi còng kh«ng hiÓu. B×nh nhËt tuy l∙o ta h¬i ph©n biÖt®èi xö víi ®Ö tö vµ L¹c huynh nh­ng vÉn rÊt th­¬ng yªu che chë, kh«ng ngê l∙o l¹i trë mÆtmuèn lÊy m¹ng ®å nhi.§«ng NhÜ l∙o nh©n chËm r¶i nãi:- Tr­íc khi l©m bÖnh, vi s­ th­êng hµnh tÈu giang hå, phµm nh÷ng kÎ hµnh tung t¸c¸c, chØ cÇn thÊy vi s­ lËp tøc tr¸nh xa ba b­íc...Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-189-- V× vËy vâ l©m ®ång ®¹o míi tÆng cho s­ phô danh hiÖu KiÕm ThÇn. ThÇn ®∙ ®Õn th×tù nhiªn nh÷ng kÎ bÊt ch¸nh ph¶i tr¸nh xa.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Bæn danh cña vi s­ lµ TrÇn Hy ChÝnh, danh hiÖu KiÕm ThÇn ®­îc phong tÆng tõ haim­¬i n¨m tr­íc - Sau khi vi s­ chÕ phôc giang hå Ngò Ma. ¤i ! Hai ch÷ KiÕm ThÇn qu¶nhiªn lµ khã ®¶m ®­¬ng, sau khi vâ l©m ®ång ®¹o tÆng cho vi s­ danh hiÖu KiÕm ThÇn th×vi s­ còng m¾c ph¶i mét tuyÖt chøng bÊt trÞ....Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi:- Vâ c«ng cña s­ phô ®∙ ®¹t ®Õn c¶nh giíi huyÒn th«ng, khi ®ã niªn kü ®ang ®é tr¸ngniªn th× cã chøng bÖnh g× mµ bÊt trÞ.TrÇn Hy ChÝnh nãi:- ThÕ gian kh«ng cã ai lµ kh«ng chÕt, vi s­ còng kh«ng quan t©m tuyÖt chøng bÊt trÞ®ã, ®iÒu quan träng lµ vi s­ cÇn t×m mét ng­êi cã thÓ kÕ thõa y b¸t cña s­ tæ ng­¬i ®Ó l¹i.B©y g×ê xem nh­ vi s­ ®∙ t×m ®­îc, chuyÖn quan träng nhÊt lµ lµm sao ®Ó ng­¬i häc ®­îctoµn bé vâ c«ng cña s­ tæ ng­¬i l­u l¹i...Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi:- §Ó tö tù biÕt søc l∙nh héi kÐm nªn sî r»ng s­ phô sÏ thÊt väng th«i.TrÇn Hy ChÝnh mØm c­êi, nãi:- Kh«ng ph¶i vËy, luËn vÒ tµi trÝ th× ng­¬i h¬n vi s­ nhiÒu nh­ng e r»ng kh«ng thÓb»ng s­ tæ cña ng­¬i, nªn biÕt s­ tæ cña ng­¬i lµ nh©n tµi khã gÆp trong hµng ngµn n¨mqua, vi s­ ®­îc s­ tæ khæ gi¸o m­êi n¨m nh­ng chØ häc ®­îc n¨m, s¸u phÇn m­êi vâ c«ngcña s­ tæ th«i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi:- Th× ra lµ nh­ vËy.TrÇn Hy ChÝnh nãi tiÕp:- Nh­ng thiªn h¹ kh«ng cã Tr¹ng nguyªn s­ phô, cã thÓ ng­¬i sÏ ®¹t ®­îc thµnh tùucao h¬n vi s­.TuyÕt Nghi nãi:- §Ö tö lµm sao cã kh¶ n¨ng ®ã ?TrÇn Hy ChÝnh nãi:- S­ tæ ng­¬i l­u l¹i diÖu ph¸p v« th­îng, ®Ó xem s­ ®å chóng ta cã thÓ vËn dông®­îc kh«ng ?L∙o ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp:- Cßn bÖnh cña vi s­, lóc nµy nãi ra ng­¬i còng kh«ng thÓ hiÓu, ®Ó thong th¶ råi vi s­sÏ nãi cho ng­¬i biÕt !TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi:- Mong r»ng c¸t nh©n cã thªm thÇn t­íng trî gióp, s­ phô sÏ v­ît qua ®­îc trängbÖnh.TrÇn Hy ChÝnh nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-190-- Ng­¬i kh«ng cÇn phÝ t©m vÒ chuyÖn cña vi s­, b¶n th©n ng­¬i ph¶i t×m c¸ch lµm cho®Çu ãc th¶nh th¬i, còng ®õng nghÜ ®Õn chuyÖn cña b¸ phô ng­¬i n÷a. Nªn biÕt kiÕm ®¹ocña s­ tæ ng­¬i ®Ó l¹i lµ tinh hoa trong vâ häc, ng­êi b×nh th­êng tuyÖt ®èi kh«ng thÓ häc®­îc, dï lµ kÎ tµi trÝ th× còng cÇn ph¶i chuyªn t©m nhÊt trÝ míi cã c¬ thµnh tùu. NÕu ng­¬iph©n t©m v× chuyÖn kh¸c th× rÊt khã hy väng thµnh c«ng, ®Æc biÖt lµ trong giai ®o¹n t¹o c¨nc¬, b¸ phô cña ng­¬i cã vÎ kh¸c th­êng, lóc võa gÆp, ta ®∙ c¶m nhËn ®­îc nh­ vËy, kúqu¸i lµ b¸ mÉu cña ng­¬i - Mét vÞ phu nh©n hiÒn tõ nh©n hËu, ch¼ng biÕt nh÷ng n¨m quabän hä ®∙ chung sèng nh­ thÕ nµo ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- §å nhi nghi ngê b¸ phô cã liªn quan ®Õn c¸i chÕt cña gia phô.TrÇn Hy ChÝnh nãi:- Vi s­ chØ cã thÓ nãi b¸ phô ng­¬i lµ mét nh©n vËt kh¶ nghi, tr­íc khi t×m ra chøngcí râ rµng th× kh«ng nªn vu oan cho ng­êi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- §Ö tö biÕt, tr­íc khi t×m ra téi chøng ®Ých thùc th× kh«ng thÓ nµo buéc téi hung thñ.TrÇn Hy ChÝnh mØm c­êi, nãi:- Nh­ thÕ míi gäi lµ nh©n vËt anh hïng hiÖp nghÜa...L∙o thë dµi mét håi råi nãi tiÕp:- S­ tæ ng­¬i th­êng cã mét t©m niÖm, thµ bá xãt ng­êi xÊu chø kh«ng nªn giÕt lÇmmét ng­êi tèt, v× vËy c¶ ®êi vi s­ lu«n tu©n theo ®i huÊn cña s­ tæ, kh«ng d¸m giÕt ng­êibõa b∙i, cã khi biÕt râ ®èi ph­¬ng lµ h¹ng cïng hung cùc ¸c nh­ng kh«ng t×m ra téi chøng®Ých thùc th× còng kh«ng thÓ lÊy m¹ng ®èi ph­¬ng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- S­ phô tu©n thñ di huÊn cña s­ tæ còng lµ chuyÖn ch¼ng cßn c¸ch nµo kh¸c !- Nh­ng mÊy n¨m qua vi s­ suy ®i nghÜ l¹i th× c¶m thÊy di huÊn cña s­ tæ ng­¬i cã vµivÊn ®Ò !- VÊn ®Ò g× ?- Vi s­ suy nghÜ rÊt nhiÒu n¨m, ®Õn h«m nay míi nghÜ th«ng ®­îc mét ®¹o lý.- §¹o lý g× ?- S­ tæ ng­êi tµi hoa tuyÖt thÕ, kh«ng chuyÖn g× lµ kh«ng biÕt, kh«ng viÖc g× lµ kh«nglµm ®­îc, nh­ng víi vi s­ th× l¹i kh¸c, mÊy chôc n¨m qua mçi khi gÆp ph¶i chuyÖn khãkh¨n th× vi s­ kh«ng thÓ gi¶i quyÕt, v× thÕ ta nghÜ cÇn ph¶i tu chØnh l¹i di huÊn cña s­ tæng­¬i.- T¹i sao ?TrÇn Hy ChÝnh trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- Bëi v× b©y g×ê chóng ta kh«ng ph¶i lµ nh©n vËt tµi trÝ nh­ s­ tæ ng­¬i !Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi:- S­ phô nãi còng ph¶i !TrÇn Hy ChÝnh nãi tiÕp:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-191-- TÝnh t×nh cña s­ tæ ng­¬i lµ lu«n ®éc lai ®éc v∙ng, vi s­ noi theo tÝnh c¸ch nµy nªncòng ®éc hµnh kú sù, v× thÕ nªn kh«ng thÓ nµo cïng nh÷ng kÎ sÜ chÝnh nghÜa vÖ ®¹o trongvâ l©m kÕt hîp thµnh mét khèi thèng nhÊt. §©y chÝnh lµ kÎ hë cho bän tµ ma ngo¹i ®¹ohoµnh hµnh mµ kh«ng thÓ nµo trõ diÖt hÕt ®­îc. Vi s­ cßn hµnh tÈu trªn giang hå th× bänma ®Çu cßn khiÕp sî mÊy phÇn nh­ng sau khi vi s­ l©m träng bÞnh th× trong vâ l©m khã t×mra lùc l­îng trÊn ¸p ®­îc bän chóng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- §óng vËy, bän ma ®Çu kh«ng tõ bÊt kú thñ ®o¹n nµo ®Ó ®èi phã víi chÝnh ®¹i nh©nsÜ trong vâ l©m, hoÆc lµ trõ ®iÖt hoÆc lµ thu dông, quÇn ma còng nçi lªn t¹o thµnh ®¹i kiÕpn¹n. Chóng ta ®∙ kh«ng cã ®­îc tµi hoa nh­ s­ tæ ®Ó tiªu trõ ®¹i häa th× chØ cßn c¸ch lµliªn kÕt vâ l©m chÝnh nghÜa l¹i th× míi cã hy väng trõ diÖt bän yªu tµ !TrÇn Hy ChÝnh nghe mÊy lêi nµy th× h¬i biÕn s¾c, l∙o trÇm ng©m mét lóc råi nãi tiÕp:- Hµi tö, chØ nghe ng­¬i nãi mÊy lêi mµ ta ®∙ yªn t©m kh«ng Ýt, ®©y còng nhê anh linhs­ tæ ng­¬i ë trªn trêi phï hé nªn míi xui khiÕn vi s­ gÆp ng­¬i trong lóc ®∙ thÊt väng....L∙o cuèn vu«ng lôa vÏ di t­îng l¹i råi nãi tiÕp:- Ta sÏ lËp tøc truyÒn thô ph­¬ng ph¸p ®¶ to¹ c¨n b¶n cho ng­¬i, ng­¬i ph¶i toµn t©mtoµn ý luyÖn tËp, mäi chuyÖn trªn nói nµy kh«ng cÇn ng­¬i quan t©m....Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- VËy sao ®­îc, ®Ö tö ph¶i phôc vô s­ phô chø....TrÇn Hy ChÝnh l¾c ®Çu, nãi:- Hµi tö, thêi gian cña chóng ta cã h¹n, ng­¬i g¸nh träng tr¸ch trªn ng­êi nªn kh«ngcÇn thùc hiÖn chøc tr¸ch mét ®Ö tö, tõ ngµy mai trë ®i, c¬m n­íc cña ng­¬i sÏ do vi s­ loliÖu.....Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- ChuyÖn nµy lµm sao ®Ö tö d¸m nhËn !TrÇn Hy ChÝnh nãi:- Ng­¬i cÇn biÕt, kh«ng ph¶i vi s­ hÇu h¹ ng­¬i mµ lµ sím mong ng­¬i g¸nh v¸cträng tr¸ch...L∙o thë dµi mét håi råi nãi tiÕp:- §­îc nh­ s­ tæ cña ng­¬i ®∙ tÝnh ®­îc chuyÖn mÊy m­¬i n¨m sau nªn ®Ó l¹i cho vis­ mÊy chôc lo¹i d­îc vËt, mÊy m­¬i n¨m qua hµnh tÈu ch©n trêi gãc bÓ, ta còng thu thËpkh«ng Ýt d­îc vËt. Nh÷ng lo¹i d­îc vËt nµy ®Òu rÊt cã Ých víi th©n thÓ con ng­êi. Cã nghÜalµ, kÓ tõ ngµy mai trë ®i ng­¬i ph¶i dïng d­îc vËt thay c¬m, nh­ thÕ ngµy sau míi cã thÓluyÖn vâ c«ng th­îng thõa ®­îc.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- §∙ nh­ vËy th× ®Ö tö cung kÝnh bÊt nh­ tu©n mÖnh th«i.TrÇn Hy ChÝnh tõ tõ ®øng lªn råi ra khái ng«i nhµ cá, chõng n÷a canh giê th× l∙o quayl¹i vµ nãi:- Hµi tö, b©y giê chóng ta b¾t ®Çu tËp luyÖn vâ c«ng.Nãi ®o¹n l∙o truyÒn cho Ph­¬ng TuyÕt Nghi khÈu quyÕt cña thuËt thæ n¹p ch©n khÝ.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-192-Ph­¬ng TuyÕt Nghi hÝt thë mÊy h¬i råi b¾t ®Çu thö vËn khÝ ®iÒu tøc. Trong nhÊt thêichµng kh«ng thÓ nµo lµm cho ®Çu ãc th¶nh th¬i ®­îc, mµ ph­¬ng ph¸p thæ n¹p nµy l¹i cÇnt©m thµnh trÝ tØnh. V× thÕ chµng thö thùc hiÖn mÊy chôc lÇn mµ vÉn bÊt thµnh.Còng may Ph­¬ng TuyÕt Nghi nhÉn n¹i h¬n ng­¬i, chµng vÉn tiÕp tôc thö ®Õn canh t­th× ®∙ t×m ®­îc ®óng ®­êng. Chµng chiÕu theo thuËt thæ n¹p vËn hµnh mét canh giê th×hoµn toµn th«ng thuéc vµ lÜnh héi.Lo¹i néi c«ng th­îng thõa nµy mét khi häc ®­îc th× lËp tøc ch©n khÝ sÏ vËn hµnh quakú kinh b¸t m¹ch, tinh thÇn chuyÓn biÕn rÊt lín, mäi mÖt nhäc ®Òu tù nhiªn tan biÕn vµ conng­êi nh­ tiÕn vµo c¶nh giíi v« ng∙.Cø thÕ, Ph­¬ng TuyÕt Nghi tØnh to¹ vËn khÝ cho ®Õn lóc tØnh l¹i th× thÊy TrÇn HyChÝnh ®ang ®øng tr­íc mÆt nh×n m×nh mØm c­êi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶ kinh, chµng véi bËt dËy vµ nãi:- S­ phô, ®Ö tö.....TrÇn hy ChÝnh c¾t lêi, nãi:- Hµi tö, ngåi xuèng ®i, kh«ng cÇn khÈn tr­¬ng ta ®∙ chuÈn bÞ thøc ¨n cho ng­¬i råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×n th× thÊy bªn m×nh cã mét b¸t thøc ¨n bèc khãi nghi ngót,bªn trong lµ mét hæn hîp mµu tr¾ng sen sÐt nöa gièng canh nöa gièng ch¸o nh­ng chµngch¼ng biÕt lµ nÊu tõ vËt g×.TrÇn Hy ChÝnh chØ b¸t thøc ¨n vµ nãi tiÕp:- Hµi tö, ng­¬i ¨n tr­íc ®i råi h∙y nãi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng thÓ tõ chèi nªn ®µnh b­ng b¸t thøc ¨n ®­a lªn miÖng uèngmét håi, mïi thanh h­¬ng ngµo ng¹t khiÕn chµng c¶m thÊy dÔ chÞu v« cïng.TrÇn Hy ChÝnh nhËn l¹i b¸t thøc ¨n råi mØm c­êi, nãi:- §­îc råi, b©y giê ng­¬i ra ngoµi t¶n bé mét l¸t, sau ®ã quay vµo tiÕp tôc theo khÈuquyÕt mµ vËn khÝ ®iÒu tøc, mäi chuyÖn ë ®©y sÏ cã vi s­ lo liÖu.Ph­¬ng TuyÕt Nghi víi nãi:- ChuyÖn nµy ®Ö tö lµm sao d¸m.....TrÇn Hy ChÝnh nghiªm s¾c diÖn nãi:- Ng­¬i ph¶i nghe lêi vi s­, kh«ng ®­îc nãi nhiÒu, ra ngoµi ®i !Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng d¸m nãi n÷a nªn ®µnh cÊt b­íc ra khái ng«i nhµ cá.§©y lµ mét ®Ønh nói nh­ng xung quanh ng«i nhµ cá lµ mét vïng kh¸ b»ng ph¼ng, kúhoa dÞ th¶o mäc ®Çy, h­¬ng hoa tho¶ng bay ngµo ng¹t.Ph­¬ng TuyÕt Nghi v­¬n vai hÝt thë mÊy håi råi ®i mét vßng quanh ng«i nhµ, sau ®ãchµng trë vµo tËp luyÖn tiÕp.§Õn tr­a th× TrÇn Hy ChÝnh l¹i b­ng vµo mét b¸t thuèc, lÇn nµy chÊt liÖu h×nh nh­kh¸c nªn thuèc cã mµu lam nh¹t.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nhËn lÊy b¸t thuèc ng¾m nh×n råi bÊt gi¸c chau mµy.TrÇn Hy ChÝnh mØm c­êi, nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-193-- Hµi tö, l­¬ng d­îc khã uèng, nh­ng ®©y lµ tiªn ph­¬ng diÖu ph¸p do s­ tæ ng­¬i ®Ól¹i, vi s­ muèn dïng ph­¬ng ph¸p nµy ®Ó gióp cho néi lùc cña ng­¬i mau chãng tiÕn bé.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- Mét b¸t thuèc ®¾ng cã g× lµ ghª gím !Nãi ®o¹n chµng n©ng b¸t thuèc lªn uèng c¹n mét håi.o0o
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-194-Håi thø m­êi métRÌn c«ng luyÖn kiÕmhêi gian vun vót tr«i qua, chíp m¾t ®∙ nöa n¨m. Trong suèt n÷a n¨m ®ã Ph­¬ngTuyÕt Nghi lu«n tØnh to¹ vËn khÝ ®iÒu tøc, häc ph­¬ng ph¸p thæ n¹p, mçi ngµyngoµi viÖc t¶n bé mét lÇn xung quanh nhµ th× chµng kh«ng hÒ ®i ®©u xa.Mçi ngµy TrÇn Hy ChÝnh còng ®Òu ®Æn, s¾c cho chµng ba böa thuèc, kh«ng hÒ gi¸n®o¹n böa nµo.H«m ®ã bçng nhiªn thêi tiÕt thay ®æi, tuyÕt r¬i tr¾ng xo¸ ngän nói, ng«i nhµ cá còng®­îc phñ bëi mét líp tuyÕt kh¸ dµy.Sau khi ¨n tr­a xong th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi b­íc ra ngoµi ng¾m tuyÕt. Chµng ®¶om¾t nh×n tø phÝa th× thÊy tuyÕt tr¾ng nh­ l«ng b¹ch h¹c kh«ng ngõng r¬i, c¶ mét vïnghoang s¬n ®Òu tr¾ng xo¸ mét mµu.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng­íc nh×n trêi vµ chît nhí ®Õn b¸ mÉu nªn bÊt gi¸c thë dµi méthåi råi thÇm nghÜ:- NÕu b¸ mÉu biÕt b¸ phô cã t©m giÕt ta th× bµ ta sÏ nghÜ nh­ thÕ nµo ?Th× ra suèt mÊy th¸ng qua chµng chuyªn t©m tËp luyÖn thuËt thæ n¹p nªn trong lßngd­êng nh­ ®∙ quªn tÊt c¶ nh÷ng phiÒn n¶o.Bçng nhiªn chµng nghe mét giäng hiÒn tõ cÊt lªn ë phÝa sau:- Hµi tö, ng­¬i thÉn thê g× vËy ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi quay l¹i th× thÊy s­ phô chèng gËy tróc ®øng ngay cöa, th©n mÆctr­êng bµo, ®Çu ®éi mò miÖn. Chµng véi hµnh lÔ vµ nãi:- S­ phô !TrÇn Hy ChÝnh ®¹p tuyÕt b­íc ra vµ nãi:- Hµi tö, ng­¬i cã biÕt lµ ng­¬i ë ®©y bao l©u råi kh«ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- ¦íc tÝnh kho¶ng trªn n÷a n¨m råi.TrÇn Hy ChÝnh gËt ®Çu, nãi:- TÝnh lu«n ngµy h«m nay th× ng­¬i ®∙ ë ®©y ®­îc s¸u th¸ng lÏ b¶y ngµy.....L∙o ngõng l¹i mét l¸t råi nãi tiÕp:- Hµi tö, nöa n¨m qua ng­¬i cã c¶m gi¸c g× kh«ng ?- §Ö tö kh«ng cã c¶m gi¸c g×.- Ng­¬i c¶m thÊy b¶n th©n cã g× kh¸c tr­íc kh«ng ?- §Ö tö kh«ng c¶m nhËn ®­îc, nh­ng ®Ö tö lo l¾ng mét chuyÖn.- Ng­¬i lo l¾ng chuyÖn g× ?- §Ö tö lo l¾ng ngé c¨n thÊp kÐm, kh«ng cã thÓ häc thµnh vâ c«ng ¶o diÖu nªn sÏ phôlßng kú väng cña s­ phô.T
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-195-- §ã lµ lo l¾ng cña vi s­, chØ cÇn ng­¬i toµn t©m häc tËp lµ ®­îc, thùc ra trong n÷an¨m qua ng­¬i tiÕn bé rÊt nhiÒu, cè nhiªn lµ nhê diÖu ph¸p thÇn kú cña s­ tæ ng­¬i ®Ó l¹i,nh­ng nghÞ lùc h¬n ng­êi cña ng­¬i còng lµ mét nguyªn nh©n.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái:- §Ö tö cã thµnh tùu g×, t¹i sao ®Ö tö ch¼ng c¶m nhËn ®­îc mét tÝ g× vËy ?TrÇn Hy ChÝnh nãi:- Ngän s¬n phong cña chóng ta cã nói cao bao bäc tø phÝa, rÊt khã cã ®­îc hµn khÝnh­ thÕ nay, nh÷ng h«m nay hµn phong l¹nh buèt x­¬ng....Ph­¬ng TuyÕt Nghi chît ngé ra nªn véi nãi:- §óng råi ! Y phôc cña ®Ö tö mong manh nh­ng kh«ng c¶m thÊy l¹nh, nh­ vËy lµ lùckh¸ng hµn cña ®Ö tö rÊt m¹nh.TrÇn Hy ChÝnh gËt ®Çu, nãi:- Hµi tö, nöa n¨m qua thuËt thæ n¹p ®∙ gióp ng­¬i luyÖn ®­îc c¨n c¬ cña vâ c«ngth­îng thõa, víi thÓ lùc cña ng­¬i hiÖn t¹i, ®õng nãi lµ kh«ng c¶m thÊy l¹nh tr­íc hµnphong buèt x­¬ng nµy, dï ng©m m×nh trong nói b¨ng s­¬ng tuyÕt ng­¬i còng kh«ng c¶mthÊy l¹nh chót nµo !Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngÈn ng­êi mét l¸t råi nãi:- S­ phô, ph¶i ch¨ng ®Ö tö ®∙ cã kh¶ n¨ng khiÕn hµn khÝ bÊt nhËp thÓ ?TrÇn Hy ChÝnh nãi:- Kh«ng sai, ®Ých thùc lµ ng­¬i ®∙ ®¹t ®Õn c¶nh giíi hµn khÝ bÊt nhËp thÓ.L∙o ng­íc nh×n s¾c trêi, thë dµi mét håi råi nãi tiÕp:- Hµi tö, tõ mai trë ®i ta sÏ truyÒn thô kiÕm ph¸p cho ng­¬i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy s­ phô co m×nh trong tuyÕt l¹nh th× bÊt gi¸c ch¹nh lßng,chµng véi nãi:- Th©n thÓ cña s­ phô kh«ng ®­îc kháe l¾m, chuyÖn ®Ö tö luyÖn kiÕm cã thÓ chê vµingµy n÷a còng ®­îc.TrÇn Hy ChÝnh chît nhón vai, hai ®¹o thÇn quang nh×n th¼ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi råinãi tõng ch÷ mét:- Hµi tö, ng­¬i b¾t ®Çu l­êi nh¸c råi ph¶i kh«ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi nãi:- §Ö tö kh«ng d¸m, ®Ö tö chØ sî th©n thÓ cña s­ phô kh«ng chÞu nçi hµn khÝ th«i.TrÇn Hy ChÝnh nãi:- Tuy s­ phô mang bÖnh bÊt trÞ nh­ng tin r»ng trong vßng hai ba n¨m kh«ng ®Õn nçinh¾m m¾t xu«i tay, hµi tö ng­¬i kh«ng cÇn lo l¾ng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung kÝnh nãi:- §Ö tö tu©n mÖnh, ngµy mai sÏ b¾t ®Çu luyÖn kiÕm.TrÇn Hy ChÝnh nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-196-- Hµi tö, nh÷ng n¨m qua vi s­ cè g¾ng chÞu ®ùng nçi khæ cña ma bÖnh dµy vß lµ ®Óhoµn thµnh di mÖnh cña s­ tæ ng­¬i, quÐt s¹ch ma ch­íng trªn giang hå. Khã kh¨n l¾m vis­ míi ph¸t hiÖn ®­îc ng­¬i - Mét mü ngäc ch­a mµi dña, nÕu vi s­ kh«ng tËn dôngnh÷ng n¨m th¸ng cßn l¹i ®Ó thµnh toµn cho ng­¬i th× kh«ng nh÷ng cã lçi víi anh linh s­ tæng­¬i ë trªn trêi mµ b¶n th©n vi s­ còng sÏ ngËm hên n¬i chÝn suèi, cã chÕt còng khã lßngnh¾m m¾t.Nãi ®Õn ®©y th× d­êng nh­ l∙o kh«ng chÞu nçi hµn khÝ phong ba nªn khÏ ho lªn mÊytiÕng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi rÊt lo l¾ng nªn véi nãi:- S­ phô, ngoµi nµy hµn khÝ l¹nh buèt, chóng ta vµo nhµ nãi chuyÖn nhÐ !TrÇn Hy ChÝnh mØm c­êi, nãi:- Hµi tö, tuy vi s­ khã chÞu nçi hµn phong buèt x­¬ng nh­ng cã thÓ ®øng ngoµi nµymét canh giê mµ ch¼ng cã vÊn ®Ò g×.L∙o thë dµi mét håi råi nãi tiÕp:- Trêi xanh kh«ng cã m¾t nªn míi khiÕn l∙o phu l©m träng bÖnh, nÕu kh«ng gÆp ®­îcphu phô ®¹i b¸ ng­¬i th× qu¶ thËt l∙o phu ch¼ng cßn mÆt mòi nµo ®Ó gÆp l¹i anh linh s­ tæng­¬i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe nãi ®Õn ®¹i b¸ th× nghi vÊn trong lßng chît trçi dËy, chµngkh«ng nhÞn ®­îc nªn buét miÖng hái:- S­ phô, ®Õn b©y giê ®Ö tö vÉn c¶m thÊy kú qu¸i, t¹i sao b¸ phô lai cã ý muèn giÕt ®Ötö?TrÇn Hy ChÝnh kh«ng ngê TuyÕt Nghi ®ét nhiªn hái chuyÖn nµy nªn nhÊt thêi l∙ocòng ngÈn ng­êi, l∙o nãi:- ChuyÖn nµy.....hµi tö, sau khi ng­¬i luyÖn thµnh vâ c«ng vµ h¹ s¬n th× sÏ nhanhchãng ®iÒu tra râ th«i !Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- S­ phô nãi kh«ng sai, chuyÖn nµy xem ra ph¶i chê ngµy h¹ s¬n t×m Trung Ch©u TamHiÖp míi hái th«i.NghÜ ®o¹n chµng liÒn nãi:- S­ phô gi¸o huÊn rÊt ®óng.TrÇn Hy ChÝnh nãi:- Hµi tö, vi s­ ph¶i vµo trong chuÈn bÞ mét tÝ, ng­¬i cø ë ®©y vËn khÝ ®iÒu tøc. Ngµysau cã thµnh tùu trong kiÕm thuËt hay kh«ng lµ dùa vµo thµnh tùu trong nöa n¨m qua cñang­¬i ®Êy !Lêi võa døt th× l∙o chËm r¶i quay b­íc trë vµo ng«i nhµ cá.Ph­¬ng TuyÕt Nghi y lêi s­ phô nghªnh phong vËn khÝ ®iÒu tøc, mét l¸t sau chµng ®∙nhËp vµo c¶nh giíi vong ng∙.Qua ngµy h«m sau, qu¶ nhiªn TrÇn Hy ChÝnh b¾t ®Çu chØ ®iÓm kiÕm thuËt, ch­ëngph¸p cho chµng.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-197-Mçi ngµy ngoµi ba böa c¬m vµ vµi canh giê ngñ nghØ th× kh«ng mét kh¾c nµo chµngkh«ng chuyªn t©m luyÖn kiÕm thuËt, ch­ëng ph¸p.TuÕ nguyÖt lu©n chuyÓn, trªn nói ®∙ thÊy rông ®Çy l¸ vµng.H«m ®ã Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®ang tù luyÖn chiªu cuèi cïng trong kiÕm thuËt lµ V¹nL­u Qui T«ng th× TrÇn Hy ChÝnh ®øng nh×n l¸ vµng vµ bu«ng tiÕng thë phµo mét håi. ThÇns¾c cña vÞ KiÕm ThÇn nµy còng cã vÎ bít trÇm träng, râ rµng t©m nguyÖn nhiÒu n¨m quacña l∙o ®∙ s¾p cã ng­êi ®Ó giao phã. L∙o nh×n bãng h×nh Ph­¬ng TuyÕt Nghi bay nh¶y,trªn khu«n mÆt nhît nh¹t hiÖn lªn nô c­êi an ñi. Nh­ng nh×n kü th× nô c­êi nµy v« cïngthª l­¬ng vµ còng thèng khæ v¹n phÇn, bÊt gi¸c hai khoÐ m¾t l∙o xuÊt hiÖn hai giät lÖ.§¸ng tiÕc lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®ang dån hÕt tinh thÇn luyÖn tËp nªn kh«ng ph¸t hiÖn®­îc thÇn th¸i cña s­ phô, nÕu kh«ng th× nhÊt ®Þnh chµng sÏ ngõng tay ch¹y l¹i vÊn an råi.Sau khi luyÖn kü vµ thùc hiÖn xong n¨m phÐp biÕn hãa cña chiªu V¹n L­u Quy T«ngth× Ph­¬ng TuyÕt Nghi thu kiÕm l¹i vµ kªu lªn:- S­ phô.....Chµng quÐt môc quang nh×n ra th× bÊt gi¸c s÷ng ng­êi, th× ra kh«ng biÕt tõ lóc nµo,TrÇn Hy ChÝnh ®∙ n»m dµi trªn mÆt t¶ng ®¸.Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi ch¹y l¹i, chµng lu«n miÖng gäi "s­ phô" vµ song thñ kh«ngngõng lay tØnh.Håi l©u sau TrÇn Hy ChÝnh míi tõ tõ më m¾t ra vµ khÏ thë dµi mét håi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi nãi:- S­ phô, ng­êi lµm sao thÕ ? §Ö tö «m s­ phô vµo nhµ nhÐ ?TrÇn Hy ChÝnh khÏ l¾c ®Çu vµ nãi víi giäng v« lùc:- Hµi tö, ng­¬i ®∙ thuéc hÕt chiªu V¹n L­u Quy T«ng ch­a ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn nãi:- §Ö tö ®∙ thuéc råi, s­ phô, ®Ö tö câng ng­êi vµo nhµ nhÐ ?TrÇn Hy ChÝnh nãi:- Hµi tö, ng­¬i h∙y luyÖn l¹i mét lÇn n÷a cho ta xem thö.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thõa biÕt thÓ lùc s­ phô ®∙ kh«ng thÓ chÞu ®ùng nçi s¬n phongnh­ng mªnh lÖnh cña s­ phô th× kh«ng thÓ kh«ng tu©n. Chµng ®µnh ®ë s­ phô ngåi dËy råinãi:- §Ö tö tu©n mÖnh !Nãi ®o¹n chµng xuÊt kiÕm diÔn luyÖn n¨m phÐp biÕn hãa cña chiªu V¹n L­u QuyT«ng mét lÇn n÷a.TrÇn Hy ChÝnh võa xem võa gËt ®Çu, nãi:- RÊt tèt, rÊt tèt.....Sau khi nãi hai tiÕng rÊt tèt th× l∙o véi lÊy trong ng­êi ra mét b×nh ngäc nhá vµ ®æ ramét viªn d­îc hoµn, sau ®ã cho vµo miÖng uèng.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-198-Hµnh ®éng nµy rÊt nhanh, Ph­¬ng TuyÕt Nghi ch­a kÞp thÊy th× d­îc hoµn ®∙ vµomiÖng råi. §iÒu kú l¹ lµ sau khi uèng d­îc hoµn, tinh thÇn cña l∙o chît h­ng phÊn h¼n lªn,môc quang còng lÊp l¸nh cã thÇn.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thu kiÕm thÕ l¹i vµ ch¹y ®Õn tr­íc mÆt s­ phô th× v« cïng ng¹cnhiªn, chµng hái:- S­ phô ®∙ khâe l¹i råi ch¨ng ?TrÇn Hy ChÝnh c­êi ha h¶ råi nãi:- Vi s­ chØ bÞ khÝ huyÕt c«ng t©m, sau khi n»m nghØ mét l¸t th× ®∙ khâe l¹i råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy tinh thÇn cña s­ phô m×nh m¹nh trë l¹i th× vui mõng v«cïng, chµng mØm c­êi, nãi:- S­ phô cã cÇn xem ®Ö tö luyÖn l¹i mét lÇn n÷a kh«ng ?TrÇn Hy ChÝnh mØm c­êi, nãi:- Kh«ng cÇn, qu¶ nhiªn ng­¬i ®∙ luyÖn thµnh tùu n¨m thÕ biÕn hãa cña chiªu kiÕmph¸p nµy. Khi ®éng thñ, ng­¬i chØ cÇn vËn dông mét chót c¬ trÝ ®Ó øng biÕn lµ ®­îc råi.Hµi tö, ch­ëng ph¸p ng­¬i còng nhí c¶ råi chø ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- §Ö tö c¶m thÊy h×nh nh­ ch­ëng ph¸p dÔ nhí h¬n kiÕm ph¸p, s­ phô cã cÇn ®Ö tödiÔn luyÖn l¹i mét lÇn kh«ng ?TrÇn Hy ChÝnh l¾c ®Çu, nãi:- Kh«ng cÇn luyÖn n÷a, vi s­ tin r»ng ng­¬i ®∙ nhí kü. Hµi tö, nªn nhí së dÜ vi s­ chÕphôc ®­îc ma ®¹o lµ v× kiÕm ph¸p cña vi s­ ®¹t ®Õn c¶nh giíi v« ®Þch. Còng chÝnh v× vËymµ vi s­ cã ®­îc danh hiÖu KiÕm ThÇn, thö nghÜ nÕu bé kiÕm ph¸p nµy b×nh th­êng dÔhäc th× lµm sao s­ phô cã ®­îc danh väng KiÕm ThÇn ?Ph­¬ng Tuyªt Nghi mØm c­êi, nãi:- S­ phô nãi chÝ ph¶i, v× suèt ngµy theo s­ phô nªn hiÖn t¹i chØ cã s­ phô lµ ng­êi th©ncña ®Ö tö, do ®ã v« t×nh ®Ö tö ®∙ quªn danh hiÖu KiÕm ThÇn cña s­ phô.TrÇn Hy ChÝnh c¶ c­êi, nãi:- Hµi tö, vi s­ kh«ng nghÜ ®Õn chuyÖn nµy, kh«ng sai, mét ng­êi ®∙ rÊt th©n víi m×nhth× còng dÔ quªn uy väng vµ danh tÝnh cña ng­êi ®ã...L∙o ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp:- Hµi tö, tõ khi ta b¾t ®Çu truyÒn kiÕm vµ ch­ëng cho ng­¬i ®Õn nay ®∙ bao l©u råi,ng­¬i cã nhí kh«ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- H×nh nh­ ®∙ ba lÇn hoa khai l¸ rông, s­ phô, ph¶i ch¨ng lµ ®∙ ba n¨m ?TrÇn Hy ChÝnh gËt ®Çu, nãi:- Víi thµnh tùu hiÖn t¹i cña ng­¬i, nÕu b­íc vµo giang hå th× ®∙ cã thÓ liÖt vµo h¹ngcao thñ ®Ö nhÊt råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-199-- S­ phô, qu¶ thËt lµ ®Ö tö tù kh«ng c¶m thÊy tiÕn triÓn g× c¶, s­ phô nãi vËy khiÕn ®Ötö kh«ng hiÓu d­îc.TrÇn Hy ChÝnh mØm c­êi, nãi:- Hµi tö, ng­¬i vËn m­êi thµnh c«ng lùc råi xuÊt kiÕm ®¸nh c©y cæ tïng phÝa tr­íc kiathö.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy c©y tïng nµy c¸ch chç m×nh h¬n mét tr­îng nh­ng chµngvÉn ®øng yªn t¹i vÞ, ngÇm vËn ch©n khÝ råi m¹nh xuÊt mét kiÕm.ChØ nghe kiÕm phong veo vÐo mÊy tiÕng, kiÕm ¶nh võa ph¸t ®∙ lËp tøc thu lai, c©ytïng vÉn ®øng sõng s÷ng kh«ng chót ®éng ®Ëy.Ph­¬ng TuyÕt Nghi buån b∙ tra kiÕm vµo bao vµ khÏ nãi:- S­ phô, sî r»ng ®Ö tö ®∙ phô c«ng khæ gi¸o cña s­ phô råi.TrÇn Hy ChÝnh mØm c­êi, nãi:- Hµi tö, ng­¬i lµm sao vËy ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- H¬n ba n¨m khæ luyÖn mµ ch¼ng ®¸nh ng∙ nçi mét c©y tïng ngoµi xa h¬n tr­îng, h¸ch¼ng ph¶i khÝ chÊt cña ®Ö tö qu¸ kÐm cái, uçng phÝ t©m huyÕt cña s­ phô sao ?TrÇn Hy ChÝnh nãi:- Hµi tö, ng­¬i b­íc l¹i xem kü gèc tïng thö.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngÈn ng­êi, chµng nãi:- S­ phô muèn ®Ö tö...TrÇn Hy ChÝnh nãi:- Ta muèn ng­¬i ®Èy nhÑ gèc tïng thö xem !Ph­¬ng TuyÕt Nghi h¬i do dù nh­ng cuèi cïng chµng còng y lêi b­íc l¹i ®Èy gèctïng mét c¸i.ChØ nghe r¾c mét tiÕng, nhÊt thêi l¸ tung r¬i µo µo, gèc tïng ¸n theo lùc ®Èy mµ ng∙Çm xuèng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh h¶i nh∙y lui l¹i vµ kªu lªn:- S­ phô, gèc tïng nµy ®∙ bÞ chÆt tõ tr­íc råi ph¶i kh«ng ?TrÇn Hy ChÝnh mØm c­êi, nãi:- Hµi tö, gèc tïng nµy lµ do ng­¬i võa vËn kiÕm chÆt ®øt ®Êy, chØ v× kiÕm qu¸ s¾c vµcùc kú nhanh nªn th©n c©y ®∙ bÞ chÆt mµ kh«ng ®æ ngay. Hµi tö ng­¬i h∙y tin lêi vi s­, takh«ng lõa ng­¬i ®©u.Ph­¬ng TuyÕt Nghi cùc kú kinh ng¹c, song môc trßn xoe nh­ gÆp quû, chµng bæ nhµo®Õn tr­íc mÆt s­ phô vµ kªu lªn:- S­ phô....V× qu¸ xóc ®éng nªn nhÊt thêi chµng kh«ng thÓ nãi thµnh tiÕng. Th× ra chµng kh«ngngê trong thêi gian ng¾n ba n¨m s¸u th¸ng mµ vâ c«ng cña m×nh tinh tiÕn ®Õn c¶nh giíi
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-200-thÇn kú nh­ vËy. ¢n gi¸o luyÖn cña s­ phô chît trçi lªn trong lßng, chµng c¶m thÊy ©n nµych¼ng kh¸c g× ®¹i ®øc t¸i t¹o, dï tan th©n n¸t cèt còng khã lßng b¸o ®¸p ®­îc.TrÇn Hy ChÝnh khÏ «m chµng vµo lßng vµ mØm c­êi, nãi:- Hai tö, ®õng qu¸ xóc ®éng, tuy vâ c«ng cña ng­¬i ®∙ cã thÓ liÖt vµo hµng ®Ö nhÊtcao thñ nh­ng muèn trïng h­ng uy phong KiÕm ThÇn th× e r»ng vÉn ch­a ®ñ.L∙o ngöa mÆt thë dµi mét håi råi nãi tiÕp:- ChØ ®¸ng tiÕc lµ vi s­ ®∙ tËn n¨ng lùc, cßn mét vµi chç huyÒn diÖu trong kiÕm ph¸pcña s­ tæ ng­¬i, vi s­ còng ch­a thÓ l∙nh ngé nªn kh«ng thÓ thµnh toµn cho ng­¬i ®­îc.Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa nghe xong th× bÊt gi¸c chÊn ®éng toµn th©n, chµng véi quúxuèng khÊu ®Çu, nãi:- S­ phô, ©n gi¸o luyÖn cña s­ phô, c¶ ®êi nµy ®Ö tö còng khã b¸o ®¸p råi......TrÇn Hy ChÝnh nghiªm tóc nãi:- Hµi tö, vi s­ lu«n mang canh c¸nh bªn lßng di chÝ cña s­ tæ ng­¬i, h«m nay trängtr¸ch ®¹i nhiÖm ®∙ trót lªn vai ng­¬i nh­ng víi vâ c«ng hiÖn t¹i cña ng­¬i e r»ng vÉn ch­a®ñ ®Ó ®¶m ®­¬ng. Vi phô nghÜ tíi nghÜ lui vµ c¶m thÊy chØ cã c¸ch cho ng­¬i h¹ s¬n ®i gÆpmét ng­êi vµ ®­¬ng kim thÕ gian chØ cã ng­êi nµy míi cã thÓ gióp ng­¬i l∙nh héi toµn bétinh kú ¶o diÖu trong KiÕm ThÇn cña s­ tæ ng­¬i.....Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn nãi:- S­ phô, ®Ö tö kh«ng muèn h¹ s¬n.TrÇn Hy ChÝnh ng¹c nhiªn hái:- T¹i sao ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- §Ö tö muèn ë l¹i ®©y hÇu h¹ s­ phô !TrÇn Hy ChÝnh ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- ThÕ gian nay vÜnh viÔn kh«ng cã cuéc hîp nµo mµ kh«ng tan, hµi tö ng­¬i ®õng cãngèc, v× di chÝ cña s­ tæ mµ vi s­ ®∙ phÝ t©m huyÕt mét ®êi, tr­íc mÆt ®¹i c«ng ®∙ gÇn ®Õnngµy t¹o thµnh, kh«ng lÏ v× ch¼ng në ®Ó vi s­ ë ®©y mét m×nh mµ ng­¬i bá mÆc di chÝ cñas­ tæ.Ph­¬ng TuyÕt Nghi lÆng lÏ cói ®Çu mµ kh«ng d¸m nãi gi.TrÇn Hy ChÝnh thë dµi mét håi råi nãi tiÕp:- Hµi tö, ng­¬i vµo nhµ thu thËp y vËt, vi s­ lËp tøc th¶o mét phong th­ cho ng­¬imang ®Õn gÆp ng­êi ®ã. Bµ ta ®äc xong th­ tin cña ta th× tÊt sÏ cã chØ ®iÓm cho ng­¬i vµkh«ng chõng sÏ gióp ng­¬i trë thµnh cao thñ tuyÖt thÕ v« ®Þch...Tuy kh«ng muèn h¹ s¬n chót nµo nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng kh«ng d¸m khaikhÈu nãi n÷a c©u, chµng ®µnh lÆng lÏ theo s­ phô vµo nhµ.Khi hoµng h«n bu«ng xuèng, Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa thu xÕp vËt dông, xong th× TrÇnHy ChÝnh tay cÇm mét phong th­, chËm r¶i b­íc l¹i vµ nãi:- Hµi tö, y vËt ®∙ chuÈn bÞ xong ch­a ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-201-- Hµi tö ®i chuyÕn nµy kh«ng l©u nªn ®∙ sím chuÈn bÞ xong.TrÇn Hy ChÝnh mØm c­êi, nãi:- Hµi tö, ng­êi mµ ng­¬i ph¶i ®i gÆp lµ mét vÞ s­ muéi ®ång m«n cña vi s­, còng cãthÓ xem lµ s­ thóc cña ng­¬i. Sau phong th­ nµy vi s­ ®∙ vÏ ®­êng ®Õn chç bµ ta, trêi ®∙kh«ng cßn sím n÷a, ng­¬i nªn lËp tøc h¹ s¬n ®i th«i !Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung kÝnh nhËn phong th­, chµng liÕc nh×n th× thÊy bªn ngoµi cãhµng ngan:"KÝnh gëi phËt gi¸ TrÇn Kim §Ønh ThÇn ni - TrÇn Hy ChÝnh chÊp bót."Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn thÇm nghÜ:- Th× ra vÞ s­ thóc nµy lµ ng­êi xuÊt gia......NghÜ ®o¹n chµng cung kÝnh nãi:- §Ö tö tu©n mÖnh !Chµng cÊt phong th­ vµo ng­êi, mang tói hµnh lý lªn vai råi b¸i TrÇn Hy ChÝnh métb¸i vµ nãi:- S­ phô, sau khi gÆp s­ thóc xong, ®Ö tö cã thÓ lËp tøc quay vÒ khÊu kiÕn s­ phôkh«ng?TrÇn Hy ChÝnh nãi:- Hµi tö, sau khi xem th­ tin cña vi s­ th× cã thÓ s­ thóc cña ng­¬i sÏ lËp tøc truyÒn vâc«ng cho ng­¬i, viÖc cã thÓ quay vÒ ngay hay kh«ng cßn ph¶i xem ngé tÝnh cña ng­¬i.....Lêi ch­a døt th× môc quang cña l∙o long lanh ngÊn lÖ, nh­ng l∙o véi quay ng­êi ®inªn TuyÕt Nghi kh«ng kÞp ph¸t hiÖn.L∙o h¾ng giäng råi nãi tiÕp:- Nªn khëi hµnh sím mét chót, vi s­ mong r»ng khi ng­¬i trë vÒ th× vâ c«ng ®∙ cã ®¹ithµnh tùu.Ph­¬ng TuyÕt Nghi l­u luyÕn kh«ng nì rêi b­íc, b¸i mét b¸i n÷a vµ nãi:- S­ phô, ®Ö tö ®i ®©y.....Chµng kh«ng kÒm chÕ ®­îc nªn bÊt gi¸c hai giät n­íc m¾t l¨n ra sau khi s¶i b­íc ®ivÒ phÝa hËu s¬n.TrÇn Hy ChÝnh chèng gËy tróc ®øng nh×n theo, song môc còng trµn ngÊn lÖ.Håi l©u sau l∙o chËm r¶i quay vµo nhµ vµ lÈm bÈm tù nãi:- Xin anh linh cña ©n s­ t¹i thiªn minh gi¸m, cuèi cïng th× ®Ö tö TrÇn Hy ChÝnh còngkh«ng phô di chÝ cña ng­êi....o0oSau khi b¸i biÖt s­ phô th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi theo h­íng hËu s¬n mµ b«n hµnhxuèng nói. Së dÜ chµng cã thÓ b«n hµnh lµ kh«ng ph¶i do thÕ nói b»ng ph¼ng ®Ó ®i, mµ v×
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-202-tr×nh ®é khinh c«ng cña chµng ®∙ ®¹t ®Õn c¶nh giíi th­îng thõa nªn cã thÓ tung ng­êi tõmám ®¸ nµy qua mám ®¸ kh¸c mµ ®i.Chõng n÷a canh giê sau th× chµng ®∙ xuèng ®Õn ch©n nói, lóc nµy mµn ®ªm ®∙ bu«ngxuèng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi dõng b­íc quay ®Çu nh×n lªn ®Ønh nói, tuy kh«ng thÊy g× nh­ngchµng vÉn h×nh dung ra c¶nh s­ phô c« ®éc mét m×nh. Tuy cã con linh hÇu vµ anh vò bÇub¹n nh­ng ®ã kh«ng ph¶i lµ kÕ s¸ch tr­êng cöu, chµng tù nhñ sau khi gÆp s­ thóc th× sÏ lËptøc quay vÒ bÇu b¹n víi s­ phô. §Æc biÖt lµ ph¶i hái râ bÖnh t×nh råi nghÜ c¸ch t×m d­îc vËttrÞ bªnh cho s­ phô....Lßng hiÕu thuËn cña chµng vèn thuéc chuyÖn th­êng t×nh cña con ng­êi, nh­ngchµng quªn mÊt mét ®iÒu r»ng, víi kh¶ n¨ng cña TrÇn Hy ChÝnh - Ng­êi gióp chµng tho¸tthai ho¸n cèt vµ trong vßng ba n¨m s¸u th¸ng biÕn chµng tõ mét hµi tö cã vâ c«ng s¬ ®¼ngtrë thµnh mét cao thñ liÖt vµo hµng ®Ö nhÊt vâ l©m, vËy t¹i sao l∙o kh«ng t×m d­îc vËt hoÆcph­¬ng ph¸p chöa trÞ bÖnh chøng th­êng niªn cña m×nh ? Tõ ®iÒu nµy cã thÓ thÊy bÖnh cñaTrÇn Hy ChÝnh c¨n b¶n kh«ng thÓ nµo trÞ ®­îc, b»ng vµo phÇn hiÕu thuËn cña Ph­¬ngTuyÕt Nghi còng ch¼ng gióp g× ®­îc.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®øng nh×n lªn ®Ønh nói mét håi l©u råi chît bu«ng tiÕng thë dµi,®ang lóc ®Þnh cÊt b­íc ®i tiÕp th× bçng nhiªn chµng nghe tiÕng sét so¹t ph¸t ra tõ phÝatr­íc.Theo ph¶n øng b¶n n¨ng, chµng tung ng­êi ra sau råi vung h÷u thñ chôp vµo chu«ikiÕm bªn h«ng. Nµo ngê tay chµng chØ chôp vµo kho¶ng kh«ng, lóc nµy chµng míi søc nhílµ m×nh quªn mang theo kiÕm. Tuy nhiªn chµng vËn môc lùc nh×n ra th× thÊy phÝa tr­íc cãmét con thá rõng ch¹y ngang qua nªn còng b×nh t©m trë l¹i. Nh­ng chuyÖn quªn mangtheo kiÕm ®∙ khiÕn chµng bÊt gi¸c ph× c­êi. Chµng nghÜ thÇm:- M×nh phông mÖnh s­ phô ®i t×m s­ thóc lµ Kim §Ønh thÇn ni tiÕp tôc luyÖn kiÕm mµmµ l¹i quªn mang theo kiÕm cña s­ phô trao cho, thËt lµ chuyÖn buån c­êi.NghÜ ®o¹n chµng lËp tøc thi triÓn khinh c«ng lªn nói trë l¹i, lÇn nµy c­íc bé nhanhh¬n lóc h¹ s¬n ch­a ®Çy n÷a canh giê chµng ®∙ ®Õn tr­íc ng«i nhµ cá. Chµng lªn tiÕng gäimÊy lÇn nh­ng kh«ng nghe s­ phô håi ®¸p nªn ®Èy cöa b­íc vµo.Môc quang võa nh×n vµo trong th× bÊt gi¸c hån xiªu ph¸ch t¸n, nhiÖt huyÕt nh­ x«ngth¼ng lªn ®Çu, chµng ®øng nh­ pho t­îng mét håi l©u mµ kh«ng nãi ®­îc lêi nµo.Trong bãng ®ªm chËp cho¹ng, chµng thÊy s­ phô - Ng­êi cã ©n th©m h¬n phô mÉu -Ng­êi ®∙ ngµy ®ªm sím tèi gÇn gñi víi chµng suèt ba n¨m qua ®∙ n»m ngöa trªn chiÕc bå®oµn gi÷a nhµ, c©y gËy tróc suèt ngµy kh«ng rêi tay ®∙ n»m ngoµi xa ba th­íc.Sau mét håi ng¬ ngÈn th× chµng buét miÖng kªu lªn:- S­ phô...Råi tung ng­êi l­ít tíi. Chµng «m lÊy ng­êi TrÇn Hy ChÝnh, n­íc m¾t tù nhiªn tu«nra nh­ suèi.Qua mét håi bi th­¬ng thèng thiÕt, t©m t×nh cña chµng dÇn dÇn b×nh phôc, mét ý niÖmchît loÐ lªn trong ®Çu:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-203-- S­ phô vâ c«ng c¸i thÕ, tuy cã bÖnh chøng bÊt trÞ nh­ng kh«ng thÓ trong mét thêigian ng¾n ch­a ®Çy mét canh giê mµ bÖnh ph¸t th©n vong. Cã thÓ s­ phô h«n mª nhÊt thêichø kh«ng ph¶i khø thÕ thËt sù.ý niÖm võa ®éng th× chµng ®­a tay lªn sê vµo ngùc s­ phô nh­ng t©m m¹ch ®∙ bÊt®éng, th©n ng­êi còng l¹nh nh­ b¨ng, râ rµng s­ phô chµng ®∙ quy tiªn thËt sù råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy nhiÖt huyÕt d©ng trµn, chµng kh«ng thÓ khèng chÕ ®­îcbi th­¬ng n÷a nªn gµo thÐt lªn, song môc ®á rùc nh­ muèn bËt m¸u. Chang «m lÊy thi thÓTrÇn Hy ChÝnh råi quú xuèng ®Êt khãc nøc nì.ThÕ míi biÕt r»ng kh«ng ph¶i ®¹i tr­îng phu kh«ng nhá lÖ, chØ cã ®iÒu ch­a gÆp c¶nhbi th­¬ng mµ th«i !Ch¼ng biÕt bao nhiªu thêi gian tr«i qua, d­êng nh­ Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng ®∙ khãchÕt n­íc m¾t, nh­ng khãc ®­îc nh­ vËy nªn niÒm bi th­¬ng trong lßng còng t¹m thêi ®­îcph¸t tiÕt, tinh thÇn cña chµng dÇn dÇn b×nh tÜnh trë l¹i.Bçng nhiªn chµng c¶m thÊy qu¸i bÖnh cña s­ phô thËt lµ cao th©m kh«n l­êng, v× vËychµng nghi ngê lµ s­ phô bÞ ai ¸m to¸n nªn dÉn ®Òn qu¸i bÖnh bÊt trÞ. Nh­ng s­ phô ®∙kh«ng nãi th× t­¬ng lai chØ cßn c¸ch lµ chµng ph¶i tù ®iÒu tra th«i. Cßn nh­ ph¶i ®iÒu tranh­ thÕ nµo th× chµng ®µnh tù nhñ ®ã lµ chuyÖn cña sau nµy.Ph­¬ng TuyÕt Nghi «m thi thÓ TrÇn Hy ChÝnh ®i loanh quanh trong ng«i nhµ cá, còngkh«ng biÕt ®i ®­îc mÊy, bçng nhiªn chµng ph¸t hiÖn lµ ®∙ vµo ®Õn phßng ngñ cña s­ phô.Chµng ®¶o m¾t nh×n quanh th× thÊy di t­îng cña s­ tæ ®­îc treo ngay ng¾n trªn ®Çu gi­êngcña s­ phô.§ét nhiªn chµng c¶m thÊy trong lßng chÊn ®éng nªn thÇm nghÜ:- T¹i sao ta l¹i hoang mang kh«ng v­ît qua ®­îc biÕn cè nh­ vËy ? TuyÖt häc cña s­tæ, t©m nguyÖn cña s­ phô vµ ®¹i kiÕp tõ nay vÒ sau cña vâ l©m ®Òu kú väng vµo b¶n th©nta, nÕu ta kh«ng v­ît qua ®­îc b­íc ngoÆt nµy th× bao nhiªu t©m huyÕt s­ phô ®∙ gi¸oluyÖn ta h¸ ch¼ng ph¶i lµ hoµn toµn uçng phÝ sao ?NghÜ ®o¹n chµng cung kÝnh ®Æt di thÓ cña s­ phô xuèng th¹ch sµng vµ chît ph¸t hiÖntrªn ®Çu gi­êng h×nh nh­ cã mét trang giÊy.Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi ®¸nh löa th¾p ®Ìn lªn th× thÊy qu¶ nhiªn lµ mét trang giÊy.Chµng më ra xem th× thÊy trªn giÊy viÕt:"BÖnh cña ta ®∙ nhËp vµo c¨n cèt nªn cã thÓ t¾t thë bÊt cø lóc nµo, sau khi ta khø thÕth× cã thÓ mai t¸ng ta trong hÇm b¨ng d­íi th¹ch sµng. Hµn khÝ tÝch tô sÏ gi÷ cho th©n thÓta kh«ng bÞ ph¸ hñy. Bªn tr¸i ng¨n bµn cã mét phong th­ ta viÕt cho s­ thóc Kim §Ønh thÇnni cña ng­¬i, ng­¬i cã thÓ chiÕu theo ®å h×nh phÝa sau th­ mµ ®i cÇu kiÕn. Mét khi kiÕm®¹o cña ng­¬i ch­a ®¹t ®Õn tr×nh ®é th­îng thõa th× ngµn v¹n lÇn kh«ng thÓ h¹ s¬n, h∙ynhí lÊy ®iÒu nµy ! Kú d­ nh÷ng chuyÖn kh¸c sÏ cã s­ thóc ng­¬i an bµy, ng­¬i kh«ng cÇnph¶i phÝ t©m. Nh­ng kh«ng mét giê phót nµo ®­îc quªn di chÝ cña s­ tæ ng­¬i, ®ång thêiph¶i biÕt tù b¶o träng. Lµm ®­îc nh­ thÕ th× vi s­ cã thÓ nh¾m m¾t ®­îc råi."Ph­¬ng TuyÕt Nghi xem xong di th­ th× bÊt gi¸c nçi bi th­¬ng cuén d©ng trong lßngvµ hai dßng lÖ tù nhiªn tu«n ra. Chµng kh«ng ngê s­ phô ®∙ biÕt m×nh kh«ng cßn t¹i thÕbao l©u nªn ®∙ viÕt nh÷ng ®iÒu ch­a tõng nãi vµo di th­ nµy.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-204-Nh×n trang giÊy ®∙ è vµng th× chµng thÇm ®o¸n di th­ ®∙ viÕt Ýt nhÊt lµ tõ n÷a n¨mtr­íc.Chµng cÈn th©n cÊt di th­ vµo ng­êi råi thÇm nghÜ:- H«m nay s­ phô võa truyÒn xong cho ta chiªu kiÕm cuèi cïng vµ b¶o ta h¹ s¬nngay, nh­ vËy lµ ng­¬i biÕt ®¹i h¹n ®∙ tËn, kh«ng muèn ta v× bi thèng tr­íc c¸i chÕt cñang­êi mµ ¶nh h­ëng ®Õn viÖc luyÖn vâ c«ng. §∙ thÕ th× lµm sao ta cã thÓ phô dông t©mnµy cña ©n s­ ?NghÜ ®o¹n chµng l¹i «m di thÓ s­ phu lªn råi vËn lùc lËt th¹ch sµng qua mét bªn th×qu¶ nhiªn bªn d­íi lµ mét hÇm b¨ng vu«ng vøc b»ng th¹ch sµng bªn trªn.Ph­¬ng TuyÕt Nghi cÈn thËn ®Æt di thÓ s­ phô xuèng, chµng cung kÝnh quú l¹y ba l¹yvµ nãi:- S­ phô, vÜnh viÔn ®Ö tö sÏ kh«ng quªn mét lêi cña ng­êi, mong r»ng anh linh cñang­êi sím t×m ®­îc n¬i an nghØ t¹i thiªn.....Sau khi hµnh lÔ xong th× chµng ®Ëy th¹ch sµng trë l¹i nh­ cò råi b­íc ®Õn tr­íc dit­îng s­ tæ b¸i ba b¸i, sau ®ã chµng cung kÝnh cuèn di t­îng l¹i vµ cÈn thËn cÊt vµo trongng­êi. Chµng ®i mét vßng xung quanh nhµ, ®ãng chÆt tÊt c¶ c¸c cöa sæ l¹i råi míi ra ngoµinhÆt tr­êng kiÕm vµ theo h­íng hËu s¬n xuèng nói.Tr­a h«m sau th× chµng ®∙ ra khái hoang s¬n tuyÖt l∙nh, chµng hái th¨m hµnh nh©nth× míi biÕt ®©y lµ MËu C«ng huyÖn thuéc tØnh Tø Xuyªn.Lóc nµy chµng míi râ n¬i m×nh tró ngô víi s­ phô suèt ba n¨m s¸u th¸ng qua lµ m¹chchÝnh cña Cïng Lai s¬n - vïng ranh giíi gi÷a Tø Xuyªn vµ T©y T¹ng.Tèi h«m ®ã Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®Õn huyÖn thµnh MËu C«ng, chµng vµo mét kh¸ch®iÕm ¨n uèng nghØ ng¬i vµ hái ®­êng ®i Nga My s¬n.S¸ng h«m sau chµng theo biªn giíi Xuyªn - T¹ng mµ nh¾m h­íng Nga My s¬n trùcchØ.Ba ngµy vÊt v¶ v­ît bèn tr¨m dÆm hµnh tr×nh, cuèi cïng chµng còng ®Õn ®­îc ®Þa giíiNga My.ChiÒu h«m ®ã, ch¶ng theo ®å h×nh mµ t×m lªn tuyÖt ®Ønh Nga My - n¬i cã Tam GianMao Am.o0o
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-205-Håi thø m­êi haiKim §Ønh ThÇn Niguyªn am tù nµy cã ba gian ®­îc lµm tõ tre, lîp cá tranh, l­ng dùa vµo KimPhong ®Ønh, phÝa tr­íc lµ vùc th¼m v¹n tr­îng, quanh n¨m b¹ch v©n bao phñ.Tr«ng h×nh thÕ v¹n phÇn nguy hiÓm nh­ng v× xung quanh am lµ mét kho¶ng nham th¹chb»ng ph¼ng nªn cã kh«ng Ýt tïng b¸ch sinh tr­ëng.Qu¶ thËt c¶nh s¾c n¬i nµy võa hïng vÜ võa thanh nh¶ u tÞch, nh­ng Ph­¬ng TuyÕtNghi kh«ng cã lßng ®Ó th­ëng thøc tiªn c¶nh trÇn gian nªn chµng cÊt b­íc xuyªn qua ®¸mtïng b¸ch råi tiÕn th¼ng vµo Tam Gian Mao Am.Khi ®Õn tr­íc cöa am th× chµng míi ph¸t hiÖn trªn cöa cã treo mét biÓn gç ®Ò ba ch÷®¹i tù "Ngäa V©n Am". Th× ra tªn gäi thùc sù cña am nµy lµ Ngo¹ V©n Am chø kh«ng ph¶ilµ Tam Gian Mao Am nh­ s­ phô chµng chØ dÉn.Ph­¬ng TuyÕt Nghi do dù mét l¸t råi b­íc tíi khÏ gá cöa.§îi mét håi l©u chõng c¹n tuÇn trµ th× cöa am xÞch më, mét vÞ tiÓu ni c« toµn th©nmÆc b¹ch y b­íc ra.Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa thÊy th× ngí ng­êi, chµng kh«ng ngê vÞ s­ thóc Èn th©n t¹i amtù nµy l¹i lµ mét tiÓu ni c« trÎ tuæi nh­ thÕ.V× qu¸ ng¹c nhiªn nªn chµng quªn nãi cho ®èi ph­¬ng biÕt lý do ®Õn ®©y cña m×nh.B¹ch y n÷ ni nµy chõng 15-16 tuæi, tuy ®∙ xuèng tãc quy y nh­ng trong vÉn thanh tótuyÖt tóc, cã lÏ v× Ýt gÆp phµm nh©n nªn lóc nµy hai m¸ tiÓu ni c« ®á hång, ph¶ng phÊt nÐt ethÑn.§îi mét lóc kh«ng nghe Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi g× th× tiÓu ni c« tõ tõ lui b­íc råi®ãng cöa am l¹i.Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi míi sùc tØnh, chµng véi kªu lªn:- TiÓu s­ phô.....TiÓu ni c« nghe gäi th× l¹i më cöa ra nh­ng vÉn kh«ng nãi g×.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®¸nh b¹o cung thñ, nãi:- TiÓu s­ phô....xin hái Kim §Ønh thÇn ni....tiÒn bèi cã thanh tu trong am kh«ng ?TiÓu ni c« nghe hái th× lé vÎ ng¹c nhiªn, nguyªn c« ta theo s­ phô tu hµnh ë NgäaV©n Am ®∙ h¬n m­êi n¨m, ngoµi mét l∙o nh©n mçi th¸ng ®Õn kú l¹i mang cñ, g¹o vµ thùcphÈm chay tÞnh lªn lµ biÕt ph¸p hiÖu cña s­ phô, kh«ng ngê thiÕu niªn tr­íc m¾t nµy còngbiÕt ph¸p hiÖu cña s­ phô th× lµm sao vÞ tiÓu ni c« kh«ng c¶m thÊy kú qu¸i ? Tuy tronglßng v« cïng ng¹c nhiªn nh­ng tiÓu ni c« kh«ng thÓ kh«ng tr¶ lêi, c« ta nãi:- ThÝ chñ quen biÕt gia s­ µ ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ, th× ra ®©y lµ ®å ®Ö cña s­ thóc, xem ra nªn gäi c« ta lµs­ muéi míi ph¶i....NghÜ ®o¹n chµng mØm c­êi, nãi:- Th× ra lµ s­ muéi.....tiÓu s­ phô.N
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-206-Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ kh«ng biÕt ph¸p hiÖu cña tiÓu ni c«, chµng l¹i kh«ng hiÓu gäitrùc tiÕp mét tiÕng s­ muéi cã bÞ c« ta tr¸ch hay kh«ng nªn hai ch÷ s­ muéi võa ph¸t ra th×chµng véi kh¸ch khÝ thªm ba ch÷ tiÓu s­ phô.TiÓu ni c« suýt chót n÷a th× bËt c­êi thµnh tiÕng, còng may lµ c« ta kÞp nhí ®Õn thanhquy nªn c« nhÞn c­êi, nãi:- ThÝ chñ còng lµ ®Ö tö cña s­ phô µ ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi bÊt gi¸c s÷ng ng­êi, râ rµng tõ c©u hái cña tiÓu ni c« nµy th×ch¼ng hiÓu lµ c¨n b¶n c« ta kh«ng biÕt g× vÒ vÞ KiÕm ThÇn s­ b¸ c¶. Chµng véi l¾c ®Çu,nãi:- Kh«ng ph¶i, ThÇn Ni lµ s­ thóc cña t¹i h¹.....s­ phô cña t¹i h¹ ®­îc thÕ nh©n t«nx­ng lµ KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp !TiÓu ni c« ch­a tõng nghe qua chuyÖn KiÕm ThÇn nªn ®µnh hái l¹i:- ThÝ chñ muèn gÆp gia s­ ch¨ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- T¹i h¹ phông mÖnh s­ phô ®Õn ®©y khÊu kiÕn ThÇn Ni s­ thóc vµ d©ng lªn métphong th­.TiÓu ni c« suy nghÜ mét l¸t råi nãi:- ThÝ chñ chê mét l¸t ®­îc kh«ng ? Ta....bÇn ni ®i bÈm b¸o s­ phô, nÕu s­ phô ®ång ýtiÕp kiÕn th× bÇn ni sÏ trë ra dÉn ®­êng.Nãi ®o¹n tiÓu ni c« chËm r¶i quay b­íc vµo trong.Ph­¬ng TuyÕt Nghi tr«ng thÊy b­íc ®i cña c« ta uyÓn chuyÓn, dï y phôc réng thïngth×nh nh­ng vÉn kh«ng che ®Ëy ®­îc nÐt yÓu ®iÖu thôc n÷. ThÕ nh­ng chµng l¹i kh«ngd¸m nh×n l©u, bëi lÏ chµng sî ý niÖm trÇn tôc cña m×nh lµm hoen è chèn PhËt m«n nªn bÊtgi¸c lui ra sau hai b­íc.Mét l¸t sau th× tiÓu ni c« nhÑ nhµng b­íc ra vµ nãi:- S­ huynh, s­ phô cho mêi s­ huynh vµo.Ph­¬ng TuyÕt Nghi víi cung thñ nãi:- PhiÒn s­ muéi dÉn ®­êng cho.Thùc ra am cá nµy chØ cã ba gian chÝnh, c¨n b¶n kh«ng cÇn ph¶i dÉn ®­êng vµ còngch¼ng mÊy b­íc th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ thÊy s­ thóc Kim §Ønh thÇn ni. Tr­íc m¾tchµng lµ mét lam y l∙o ni, niªn kü chõng ngoµi tø tuÇn, tu mi thiªn môc, dung diÖn kh«nghÒ lé xóc ®éng. Chµng véi b­íc tíi quú xuèng vµ nãi:- §Ö tö Ph­¬ng TuyÕt Nghi khÊu kiÕn s­ thóc.....ThÇn ni ®­a tay ra hiÖu vµ nãi:- §øng lªn råi h∙y nãi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung kÝnh ®¸p mét tiÕng råi nãi:- §Ö tö tu©n mÖnh.....Chµng lÊy phong th­ cña s­ phô d©ng lªn vµ nãi tiÕp:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-207-- S­ phô cã phong th­ nµy b¶o ®Ö tö d©ng lªn s­ thóc....ThÇn Ni nhËn th­ råi bçng nhiªn thë dµi mét tiÕng vµ nãi:- Kh«ng gÆp s­ huynh tÝnh ra ®∙ m­êi l¨m l¨m n¨m råi, kh«ng ngê h«m nay l¹i nhêng­¬i ®­a th­ ®Õn ®©y.....Ba ngõng l¹i nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi hái:- S­ phô ng­¬i khâe kh«ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi d©ng th­ xong th× lui hai b­íc cung kÝnh ®øng nÐp mét bªn,nh­ng khi nghe ThÇn Ni hái ®Õn s­ phô th× bÊt gi¸c bi th­¬ng trong lßng trçi lªn, chµng Êpóng nãi:- S­ phô...s­ phô....ng­êi...ng­êi ®∙ khø thÕ råi....Hai dßng n­íc m¾t l¹i bÊt gi¸c tu«n ra.Kim §Ønh thÇn ni chît biÕn s¾c, bµ trÇm giäng hái l¹i.- Ng­¬i võa nãi g× ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi sôp quú xuèng vµ nãi:- §Ö tö bÊt hiÕu ch­a phông d­ìng ®­îc s­ phô th× ng­êi ®∙ qui tiªn ë Cïng Lai s¬nråi.Kim §Ønh thÇn ni tá vÎ kh«ng tin nªn hái:- S­ phô ng­¬i vâ c«ng cao c­êng tuyÖt thÕ, ®­îc vâ l©m thiªn h¹ t«n x­ng lµ KiÕmThÇn, t¹i sao l∙o chÕt ®ét ngét nh­ vËy ? Hay lµ cã kÎ nµo ¸m h¹i ? Nãi mau !Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi:- S­ phô bÞ bÖnh mµ chÕt !Kim §Ønh thÇn ni trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- BÞ bÖnh mµ chÕt µ ? ChuyÖn nµy cµng khã tin, ng­¬i ®øng lªn ®i....Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- §Ö tö tu©n mÖnh !Råi lui b­íc ra sau ®øng mét c¸ch nghiªm tóc, quªn c¶ viÖc lau n­íc m¾t.Lóc nµy ThÇn Ni míi tõ tõ më phong th­ ra, nh­ng sau khi xem xong th­ th× thÇn th¸icña bµ thÉn thê mét håi l©u mµ kh«ng ®éng ®Ëy g×.Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy cã vÎ bÊt æn nh­ng chµng kh«ng d¸m lªn tiÕng hái.B¹ch y tiÓu ni c« vÉn ®øng n¬i cöa phßng, tiÓu ni thÊy s­ phô ®äc xong th­ råi ph¸tngÈn th× trong lßng kinh h¶i kh«ng Ýt, véi ch¹y l¹i n¾m tay s­ phô lay ®éng vµ lu«n miÖngkªu lªn:- S­ phô.... S­...ng­êi lµm sao thÕ ?TiÓu ni c« lay ®éng mét håi th× ThÇn Ni míi trÊn ®Þnh l¹i tinh thÇn, bµ nh×n quaPh­¬ng TuyÕt Nghi víi vÏ mÆt bi khæ vµ hái:- Phong th­ nµy do s­ phô ng­¬i giao tËn tay cho ng­¬i hay sau khi l∙o chÕt råi ng­¬itù t×m thÊy ?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-208-Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- Lµ s­ phô tËn giao cho ®Ö tö vµ b¶o ®Ö tö chiÕu theo ®å h×nh sau th­ mµ ®Õn khÊukiÕn s­ thóc.ThÇn Ni chau mµy, nãi:- S­ huynh tËn tay giao th­ cho ng­¬i th× râ rµng lóc ng­¬i ra ®i s­ huynh vÉn ch­akhø thÕ.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- §óng vËy, lóc ®Ö tö ra ®i th× s­ phô vÉn ch­a qui tiªn.ThÇn Ni ®ét nhiªn qu¸t hái:- Lóc ng­¬i ra ®i s­ phô ng­¬i vÉn ch­a qui tiªn, vËy lµm sao ng­¬i biÕt s­ phô ng­¬iv× bÖnh mµ chÕt ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy ThÇn Ni cã ý nghi ngê m×nh nªn bÊt gi¸c kinh h¶i, chµng véinãi:- §Ö tö vèn h¹ s¬n vµo lóc hoµng h«n nh­ng gi÷a ®­êng chît nhí quªn mang binh khÝnªn quay trë l¹i lÊy, kh«ng ngê míi ®Èy cöa b­íc vµo th× thÊy s­ phô, ®∙ t¾t thë gÇn métcanh giê råi...ThÇn Ni trÇm ng©m mét lóc råi nãi:- Ng­¬i chËm r¶i nãi l¹i cho ta nghe mét l­ît.Ph­¬ng TuyÕt Nghi bÌn thuËt l¹i chuyÖn m×nh theo s­ phô luyÖn c«ng thÕ nµo råichuyÖn s­ phô truyÒn xong chiªu kiÕm cuèi cïng th× b¶o m×nh h¹ s¬n t×m gÆp s­ thóc.KÕ ®ã chµng thuËt chuyÖn gi÷a ®­êng gÆp thá rõng míi sùc nhí lµ quªn mang theokiÕm nªn míi quay l¹i th× thÊy s­ phô ®∙ khø thÕ.....Kim §Ønh thÇn ni bÕ môc l¾ng nghe, chê Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi xong th× bµ mØmc­êi, nãi:- Ta tr¸ch lÇm ng­¬i råi....Bµ chØ tay vµo phong th­ vµ hái:- Hµi tö, ng­¬i cã biÕt trong th­ nµy s­ phô ng­¬i viÕt g× kh«ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi:- §Ö tö kh«ng biÕt.ThÇn Ni thë dµi mét håi råi nãi:- Hµi tö, ng­¬i ®Õn mµ xem.Ph­¬ng TuyÕt Nghi håi hép thÇm nghÜ:- Kh«ng lÏ trong th­ s­ phô tr¸ch m¾ng ta ?Tuy nghÜ thÕ nh­ng chµng vÉn b­íc l¹i xem, môc quang võa tiÕp xóc víi trang giÊytrang bÊt gi¸c kinh t©m ®éng ph¸ch.Th× ra c¸i gäi lµ phong th­ trong tay ThÇn Ni chØ lµ mét trang giÊy tr¾ng kh«ng cãmét ch÷.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-209-Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng d¸m tin nªn ®­a tay dôi m¾t råi nh×n kü lÇn n÷a nh­ng sùthùc vÉn lµ mét trang giÊy tr¾ng kh«ng ch÷. BÊt gi¸c chµng Êp óng nãi:- S­ thóc.... T¹i sao s­ phô l¹i b¶o ®Ö tö ®­a ®Õn mét trang giÊy tr¾ng thÕ nµy ? Trªn®­êng hµnh tr×nh ®Ö tö lu«n gi÷ th­ tin cÈn thËn nªn kh«ng thÓ bÞ ho¸n ®æi råi. Sù thùc, rètcuéc chuyÖn nµy...ThÇn Ni trÇm giäng nãi:- Th­ tin kh«ng hÒ bÞ ho¸n ®æi, hµi tö, chØ v× s­ phô ng­¬i kh«ng viÕt ch÷ g× trªn giÊymµ th«i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngÈn ng­êi, nãi:- Sù thùc, ®Ö tö kh«ng hiÓu g× c¶.Lóc nµy tiÓu ni c« còng c¶m thÊy kú qu¸i nªn buét miÖng nãi:- S­ phô, cã thËt ®©y lµ phong th­ cña s­ b¸ kh«ng ? T¹i sao x­a nay ®å nhi kh«ngnghe s­ phô nãi ®Õn vÞ s­ b¸ nµy ?ThÇn Ni l¹nh lïng nãi:- S­ b¸ cña ng­¬i lµ nh©n vËt cã danh väng rÊt lín trong vâ l©m, ta vµ ng­¬i ®∙ kh«ngmuèn v­íng vµo chuyÖn vâ l©m th× hµ tÊt ph¶i cho ng­¬i biÕt nh÷ng chuyÖn nµy.TiÓu ni c« liÒn nãi:- S­ phô ®∙ kh«ng muèn ®å nhi v­íng vµo chuyÖn vâ l©m th× b¶o ®å nhi luyÖn vâc«ng cã Ých g× ?ThÇn Ni chît biÕn s¾c, nh­ng bµ lËp tøc mØm c­êi, nãi:- §Ö tö phËt m«n khã tr¸nh khái cã lóc tùa cöa xin ¨n hoÆc s¬n c­ d∙ tóc, nÕu kh«ngcã vâ c«ng phßng th©n th× h¸ ch¼ng ph¶i lµ ngay c¶ b¶n th©n m×nh còng kh«ng b¶o vÖ ®­îcsao ? TuyÕt Nhi, ng­¬i chí hiÓu lÇm dông ý cña viÖc vi s­ b¶o ng­¬i luyÖn vâ c«ng.TiÓu ni c« ®­îc gäi lµ TuyÕt Nhi liÒn bØu m«i, nãi:- S­ phô µ, qu¶ thËt lµ ng­êi kh«ng nªn b¶o ®Ö tö luyÖn vâ c«ng.ThÇn Ni ng¹c nhiªn, nãi:- TuyÕt Nhi, ng­¬i nãi vËy lµ cã ý g× ?TuyÕt Nhi nãi:- S­ phô thö nghÜ xem, nÕu ng­êi kh«ng truyÒn vâ c«ng cho ®Ö tö th× lµm sao yªn t©m®Ó ®Ö tö h¹ s¬n tÝch tu ngo¹i c«ng ? Nh­ vËy lµ ®Ö tö cã thÓ ë lu«n bªn c¹nh s­ phô råi.D­êng nh­ ThÇn Ni kh«ng ngê TuyÕt Nhi cã dông t©m nh­ vËy nªn bÊt gi¸c mØmc­êi, nãi:- Ngèc ¹, vi s­ còng kh«ng thÓ bÇu b¹n víi ng­¬i c¶ ®êi....Ngõng mét l¸t bµ quay sang c­êi hái Ph­¬ng TuyÕt Nghi:- Hµi tö, n¨m nay ng­¬i bao nhiªu tuæi ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®¸p:- N¨m nay ®Ö tö m­êi chÝn tuæi råi.Kim §Ønh thÇn ni gËt ®Çu, nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-210-- C¶ ®êi s­ phô ng­¬i ch¼ng lµm ®­îc mét chuyÖn tèt nh­ng tr­íc khi chÕt l¹i thu®­îc mét ®å ®Ö cã t­ chÊt nh­ ng­¬i th× xem nh­ c«ng qu¶ còng kh«ng nhá.Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa nghe lêi nµy th× rïng m×nh, thÇm nghÜ:- T¹i sao vÞ s­ thóc nµy l¹i nãi c¶ ®êi hµnh sù cña s­ phô ta kh«ng cã chuyÖn g× tèt ?S­ phô ®­îc mü hiÖu KiÕm ThÇn vµ ®­îc nh©n vËt vâ l©m trªn giang hå t«n kÝnh, ng­êihµnh sù quang minh chÝnh ®¹i, t¹o phóc cho vâ l©m ®ång ®¹o, vËy mµ kÕt qu¶ lµ vÞ s­ thócnµy l¹i nãi ch¼ng lµm ®­îc mét viÖc tèt. Qu¶ thùc lµ kh«ng sao hiÓu nçi !D­êng nh­ ThÇn Ni ®∙ ®o¸n ®­îc t©m t­ cña chµng nªn l¹nh lïng nãi tiÕp:- Hµi tö, trong lßng ng­¬i kh«ng phôc viÖc ta chØ trÝch s­ phô ng­¬i, ph¶i kh«ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi nãi:- §Ö tö kh«ng d¸m.ThÇn Ni chît thë dµi mét håi råi nãi:- Kú thùc ta còng biÕt s­ phô ng­¬i cã ®­îc danh hiÖu KiÕm ThÇn tõ hai m­¬i n¨mtr­íc vµ rÊt ®­îc vâ l©m ®ång ®¹o t«n kÝnh....Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi míi d¸m mØm c­êi, chµng nãi:- S­ thóc nãi kh«ng sai, bän tµ ma ngo¹i ®¹o trªn giang hå chØ cÇn thÊy s­ phô lµ véivµng tr¸nh xa ba b­íc.ThÇn Ni c­êi nh¹t, nãi:- Nh­ thÕ th× cã Ých g×, ch¼ng ph¶i lµ b¶n th©n l∙o chÕt tr­íc bän tµ ma ngo¹i ®¹o ®ãsao? H­ danh trÇn thÕ ch¼ng ®¸ng ®Ó khoe khoang !NhÊt thêi Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngÈn c¶ ng­êi, chµng thÇm nghÜ:- ChuyÖn nµy ch¼ng kú qu¸i l¾m sao ? Nh©n sinh b¸ch tuÕ ai tr¸nh ®­îc c¸i chÕt, lÏnµo ph¶i b¶o s­ phô vÜnh viÓn sèng ë thÕ gian míi ®¸ng ®Ó khoe khoang sao ? Huèng håmét ng­êi lÊy th©n huyÕt nhôc kh¸ng l¹i bÖnh tËt tõ suèt m­êi mÊy n¨m ®Ó t×m sinh c¬ chovâ l©m, chuyÖn nµy cã g× lµ kh«ng ph¶i ? S­ thóc kh¾c b¹c víi s­ phô nh­ vËy h¸ ch¼ngph¶i lµ thiÓn kiÕn th¸i qu¸ sao ?Tuy trong lßng nghÜ thÕ nh­ng chµng kh«ng d¸m nãi ra mµ cung kÝnh nãi:- S­ thóc tr¸ch còng ph¶i.Trong song môc cña ThÇn Ni Èn hiÖn vµi tia o¸n hËn, bµ khÏ thë ra råi nãi:- NÕu l∙o ta biÕt nghÜ vÒ m×nh mét chót th× kh«ng ®Õn nçi t¹o nªn côc diÖn bi th¶mnh­ ngµy nay.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- Quªn m×nh v× ng­êi chÝnh lµ tÊm lßng cña bËc ®¹i hiÖp tr­îng nghÜa, s­ thóc tr¸chs­ phô nh­ vËy h¸ ch¼ng ph¶i lµ sù thiÓn cËn cña phô nh©n sao ?NghÜ ®Õn ®©y th× sù bÊt m¶n ®èi víi s­ thóc ®ét nhiªn bÞ quÐt s¹ch. Chµng ngÈng ®Çunh×n Kim §Ønh thÇn ni th× bÊt gi¸c giËt m×nh, th× ra trªn dung diÖn nghiªm trang cña bµ takh«ng biÕt tõ lóc nµo ®∙ cã hai dßng lÖ ch¶y dµi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i nghÜ thÇm:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-211-- Th× ra s­ thóc ngoµi miÖng tá ra bÊt m¶n víi s­ phô nh­ng trong lßng bµ ta còng v«cïng bi ai tr­íc c¸i chÕt cña s­ phô !Chît nghe TuyÕt Nhi kªu lªn:- S­ phô, sao ng­êi l¹i khãc ?Kim ®Ønh thÇn ni chÊp tay, nãi:- Kh«ng ngê hai m­¬i n¨m thanh tu khæ luyÖn mµ vÉn kh«ng v­ît qua vßng thÊt t×nhlôc dôc, PhËt tæ cã biÕt xin tha thø cho sù ngu muéi cña ®Ö tö !Nãi ®o¹n bµ lÈm bÈm niÖm phËt hiÖu, tiÓu ni TuyÕt Nhi còng chÊp tay quú tr­íc mÆtThÇn Ni, nh­ng dung diÖn cã ý mØm c­êi.Håi l©u sau Kim §Ønh thÇn ni míi tõ tõ më m¾t nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi:- Qu¶ nhiªn nh¶n lùc cña s­ huynh rÊt phi phµm, hµi tö, cã lÏ ng­¬i ®ãi bông råi ph¶ikh«ng ?Kh«ng chê TuyÕt Nghi tr¶ lêi, bµ quay sang nãi víi TuyÕt Nhi:- Mau vµo trai ®­êng chuÈn bÞ c¬m chay, nhÊt ®Þnh lµ Ph­¬ng s­ huynh cña ng­¬i ®∙®ãi råi.TuyÕt Nhi bËt c­êi mét tiÕng råi quay ng­êi b­íc ®i.Kim §Ønh thÇn ni nh×n theo bãng TuyÕt Nhi råi l¾c ®Çu, nãi:- NghiÖp ch­íng, sî r»ng vi s­ sÏ bÞ ng­¬i lµm háng m­êi n¨m c«ng qu¶ th«i...Bµ nh×n sang Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi tiÕp:- Hµi tö, khi s­ phô ng­¬i b¶o ng­¬i h¹ s¬n th× cßn dÆn dß g× n÷a kh«ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- S­ phô b¶o ®Ö tö ®Õn gÆp s­ thóc lµ muèn nhê s­ thóc chØ ®iÓm cho ®Ö tö vÒ chiªuthøc huyÒn ¶o trong kiÕm ph¸p cña s­ tæ.ThÇn Ni tá vÎ thÊt väng bµ khÏ hái:- Cßn nãi g× kh¸c kh«ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- Kh«ng cßn g× kh¸c.ThÇn Ni nghe xong th× thÇn s¾c bÊt ®Þnh, bµ trÇm t­ rÊt l©u mµ kh«ng nãi g×.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- Kh«ng lÏ ta nãi cã ®iÒu g× sai ? NÕu kh«ng t¹i sao s­ thóc l¹i buån b∙ thÕ kia ?Bçng nhiªn môc quang cña chµng tiÕp xóc víi phong th­ mµ s­ thóc võa ®Æt xuèngbµn, linh c¬ cña chµng chît ®éng nªn véi nãi:- S­ phô cßn b¶o r»ng sau khi xem xong th­ th× s­ thóc sÏ hiÓu mäi chuyÖn cña s­phô.Nãi xong th× chµng míi sùc nhí phong th­ cña s­ phô chØ lµ mét trang giÊy tr¾ng,m×nh nãi nh­ vËy h¸ ch¼ng ph¶i lµ vÎ r¾n thªm ch©n, cµng t« cµng ®en. Chµng nghÜ thÕ nµos­ thóc sÏ tøc giËn vµ tr¸ch m¾ng cho mét trËn, nµo ngê chØ nghe Kim §Ønh thÇn ni thë dµiråi tù nãi lÈm bÈm:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-212-- S­ huynh µ ! ChuyÖn nµy kh«ng ph¶i lµ lçi cña muéi....Lóc nµy TuyÕt Nhi ®∙ trë l¹i, nµng vµ TuyÕt Nghi ®Òu nghe rÊt râ. C¶ hai ch­a kÞp cãph¶n øng g× th× ®∙ nghe ThÇn Ni nãi tiÕp:- Hµi tö, cã chuyÖn g× ¨n c¬m xong råi h∙y nãi.§Ých thùc lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ rÊt ®ãi, v× vËy mµ l­îng c¬m chay chµng ¨n b»ngKim §Ønh thÇn ni vµ TuyÕt Nhi ¨n trong ba ngµy. Trong böa ¨n ThÇn Ni lu«n nh×n chµngb»ng ¸nh m¾t hiÒn tõ vµ mØm c­êi, cßn TuyÕt Nhi d­êng nh­ rÊt kinh ng¹c nªn trßn xoesong môc nh×n chµng ¨n nh­ hïm nh­ hæ.Ph­¬ng TuyÕt Nghi bÞ nh×n nªn h¬i ng­îng, chµng chØ ¨n t¸m b¸t råi bá ®ña, nãi:- §Ö tö ®∙ no råi.ThÇn Ni mØm c­êi, nãi:- Hµi tö, sau nµy ng­¬i cø ¨n uèng tù nhiªn, kh«ng cÇn kh¸ch s¸o....Sau khi trë l¹i thiÒn phßng th× ThÇn Ni chît hái:- Hµi tö, s­ phô ng­¬i cã giö mét bøc di t­îng cña s­ tæ, ch¼ng hay ng­¬i cã thÊykh«ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn nãi:- §Ö tö ®∙ mang di t­îng s­ tæ ®Õn ®©y, s­ thóc chê ®Ö tö lÊy ra...Chµng b­íc ra phËt ®­êng më tói v¶i lÊy di t­îng s­ tæ råi mang vµo trao cho ThÇnNi.Kim §Ønh thÇn ni nhËn lÊy treo lªn t­êng råi cung kÝnh khÊu b¸i di t­îng ba b¸i, sau®ã bµ quay l¹i nãi víi TuyÕt Nghi:- Hµi tö, s­ tæ ng­¬i lµ bËc kú tµi ngµn n¨m cã mét ®Êy, tÊm lßng qu¶ng ®¹i, vâ c«ngcao c­êng vµ ®­îc §¹t Ma s­ tæ cña ThiÕu L©m khen tÆng lµ §Ö NhÊt Kú Nh©n, s­ phông­¬i cã nãi cho ng­¬i biÕt kh«ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- S­ phô còng nãi nh­ vËy.ThÇn Ni gËt ®Çu, nãi:- S­ phô ng­¬i nhËp m«n tr­íc ta mét n¨m nh­ng v× phông mÖnh ©n s­ hµnh tÈugiang hå nªn chØ ®­îc gÇn gñi ©n s­ chõng m­êi n¨m th«i. Tuy ta nhËp m«n trÓ h¬n nh­nglu«n ®­îc gÇn gñi ©n s­, cho ®Õn ngµy ng­êi qui tiªn...Bµ thë dµi mét håi råi nãi tiÕp:- M­êi bèn n¨m ©n cÇn d¹y b¶o cña ©n s­ thËt lµ s©u réng h¬n ®¹i h¶i, ®¸ng tiÕc bänta ch­a kÞp b¸o ®¸p th× ©n s­ ®¶ xu«i tay mµ ®i, h«m nay nghÜ l¹i qu¶ thËt lµ téi nghiÖt trÇmträng, kh«ng lóc nµo an t©m ®­îc.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe s­ thóc nãi mµ c¶m thÊy nh­ nãi vÒ m×nh, chµng tù nhñ nÕunh­ m×nh kh«ng nç lùc phÊn ®Êu th× khã lßng b¸o ®¸p ®­îc vµi phÇn ©n ®øc cña s­ phô.Kim §Ønh thÇn ni nh×n qua di t­îng s­ phô råi nãi tiÕp:- S­ phô ng­¬i tuy còng lµ nh©n vËt tµi trÝ khã t×m nh­ng muèn kÕ thõa y b¸t cña s­ tæng­¬i th× vÉn cßn kÐm bèn, n¨m thµnh.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-213-TuyÕt Nghi nhí l¹i s­ phô còng tõng nãi nh­ vËy nªn liÒn ®¸p lêi:- S­ phô nãi víi ®Ö tö lµ ng­¬i chØ häc ®­îc n¨m, s¸u phÇn m­êi vâ c«ng cña s­ tæth«i.ThÇn Ni nãi:- Cuèi cïng dï l∙o ®¹t ®­îc nh∙ hiÖu KiÕm ThÇn nh­ng vÉn kh«ng quªn n¨ng lùc thËtsù cña m×nh, hµi tö, kh«ng ph¶i ta cã ý nãi lçi lÇm cña s­ phô ng­¬i tr­íc mÆt ng­¬i,nh­ng qu¶ thËt c¸ch lµm cæ hñ cña l∙o khiÕn ta c¶m thÊy cuèi cïng th× l∙o ®∙ tù chuèc häavµo th©n.LuËn ®Õn thÞ phi cña tr­ëng bèi th× tù nhiªn Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng tiÖn xen vµoråi.ThÇn Ni chau mµy suy nghÜ håi l©u råi nãi tiÕp:- L∙o cËy tµi nªn hµnh sù viÖc g× còng häc theo c¸ch s­ tæ ng­¬i lµ ®éc lai ®éc v∙ng,gÆp viÖc g× còng nhÊt quyÕt dïng n¨ng lùc cña mét m×nh m×nh ®Ó gi¶i quyÕt. DÇu biÕt r»ngdï cã tiÓu thµnh còng khã ng¨n ®¹i häa, tuy cßn l∙o ta mét ngµy lµ quÇn ma trªn giang håbÞ ¸p chÕ mét ngµy, nh­ng th¸ng réng ngµy dµi, l∙o r¬i vµo t×nh thÕ ®Þch tèi ta s¸ng, métkhi lùc bÊt tßng t©m th× côc diÖn giang hå cµng n¸o lo¹n kh«ng thÓ thu thËp ®­îc.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- S­ thóc nãi chÝ ph¶i, khi ®Ö tö b¸i s­ th× s­ phô còng tõng nãi víi ®Ö tö nh­ vËy.ThÇn Ni c­êi nh¹t, nãi:- Cuèi cïng råi l∙o còng tù biÕt m×nh.Bµ ng­ng l¹i thë dµi mét håi råi nãi tiÕp:- S­ huynh ®∙ biÕt cã ngµy h«m nay mµ t¹i sao vÉn ®¸p vµo vÕt xe ®æ ngµy x­a ?Nãi ®Õn ®©y th× bçng nhiªn n­íc m¾t tu«n r¬i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi cói ®Çu kh«ng d¸m nh×n lªn t×nh c¶nh th­¬ng t©m cña Kim §ØnhthÇn ni.Håi l©u sau bµ míi h¾ng giäng råi nãi:- Hµi tö, di thÓ cña s­ phô ng­¬i ®©u ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- H×nh nh­ s­ phô ®∙ sím biÕt bÖnh t×nh cña m×nh nªn ®∙ chuÈn bÞ tr­íc mét hÇmb¨ng trong ng«i nhµ cá ë Cïng Lai s¬n, ®Ö tö tu©n theo di mÖnh cña s­ phô mµ an t¸ngph¸p thÓ cña ng­êi vµo hÇm b¨ng, cã lÏ trong vßng m­êi n¨m còng kh«ng bÞ ph¸ hñy.ThÇn Ni gËt ®Çu, nãi:- RÊt tèt, hµi tö, ng­¬i lµm rÊt tèt.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- §©y chØ lµ di mÖnh cña s­ phô, t¹i sao s­ thóc l¹i t¸n thuëng ta ?Chµng ®ang ph©n v©n kh«ng hiÓu th× nghe ThÇn Ni nãi tiÕp:- Hµi tö, s­ phô ng­¬i cã l­u l¹i di vËt g× kh«ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi suy nghÜ mét lóc råi nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-214-- Trong ng«i nhµ cá kh«ng cã vËt phÈm g× quý träng, thanh kiÕm s­ phô thuêng dïngth× ®Ö tö ®∙ mang theo bªn ng­êi.ThÇn Ni trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- Ng­¬i thö nghÜ kü xem, ph¶i ch¨ng cã vËt g× mµ ng­¬i kh«ng ®Ó ý ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi dông t©m suy nghÜ håi l©u råi nãi:- S­ phô cã nu«i mét con linh v­în vµ mét con anh vò, nh­ng ngoµi lóc lªn nói ®Ö töcã tr«ng thÊy mét lÇn, sau ®ã suèt ba n¨m s¸u th¸ng cßn l¹i kh«ng hÒ gÆp chóng lÇn nµon÷a. Kh«ng biÕt cã thÓ tÝnh ®©y lµ di vËt kh«ng ?ThÇn Ni mØm c­êi, nãi:- TÊt nhiªn lµ ph¶i tÝnh råi, nh­ng...ta sî r»ng ng­¬i quªn ®iÒu g× mµ nhÊt thêi kh«ngnhí ra.Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ c¶m thÊy s­ thóc cã vÎ rÊt quan t©m ®Õn di vËt cña s­phô, chµng biÕt tÊt ph¶i cã nguyªn nh©n nh­ng s­ thóc kh«ng nãi ra th× chµng còng kh«ngtiÖn hái. Chµng cung kÝnh nãi:- LÇn ®Çu tiªn ®Ö tö ngê ®¹i biÕn nªn cã thÓ kh«ng nhí râ vµi ®iÒu, nÕu sù thùc r¶nhrçi th× ®Ö tö xin dÉn ®­êng ®Ó s­ thóc ®Õn n¬i Èn c­ cña s­ phô xem qua mét l­ît.ThÇn Ni mØm c­êi, nãi:- Kh«ng cÇn véi nh­ thÕ, sím muén g× ta còng ph¶i ®i mét chuyÕn, v¶ l¹i...D­êng nh­ sùc nhí ®Õn ®¹i sù g×, bµ chuyÓn môc quang nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghiråi nãi tiÕp:- Hµi tö, ng­¬i nãi s­ phô ng­¬i bÞ bÖnh mµ chÕt ph¶i kh«ng ?TuyÕt Nghi nãi:- §óng vËy, s­ phô v× bÖnh mµ chÕt.ThÇn Ni hái tiÕp:- BÖnh rÊt l©u ph¶i kh«ng ?- S­ phô tõng nãi lµ bÖnh ®∙ trªn hai m­¬i n¨m.- Kú qu¸i ! ChuyÖn nµy lµm sao cã thÓ ®­îc ?- Sù thùc, ba n¨m qua ®Ých thùc lµ ngµy nµo ®Ö tö còng thÊy s­ phô dïng d­îc vËt...- Hµi tö, s­ phô ng­¬i tinh th«ng y ®¹o, cøu ng­êi v« sè, t¹i sao l∙o ta l¹i kh«ng tù trÞbÖnh cho m×nh ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi s÷ng ng­êi råi hái l¹i:- §óng ®ã, t¹i sao l¹i nh­ vËy ?ThÇn Ni chËm r¶i hái tiÕp:- S­ phô ng­¬i cã nãi cho ng­¬i biÕt lµ l∙o bÞ bÖnh g× kh«ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi:- Kh«ng !- VËy l∙o nãi thÕ nµo ?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-215-- Mét lÇn nh¾c ®Õn chuyÖn nµy th× s­ phô chØ nãi lµ bÞ mét chøng bÖnh bÊt trÞ, ngoµira kh«ng hÒ nãi thªm g× n÷a.- Hµi tö, khi bÖnh t×nh cña s­ phô ng­¬i ph¸t t¸c th× cã chøng tr¹ng thÕ nµo ? Ng­¬icã thÊy kh«ng ?- §Ö tö ®∙ tõng thÊy.Chµng nhí l¹i mét l¸t råi nãi tiÕp:- NÕu s­ phô kh«ng bÞ bÖnh t×nh ®ét ph¸t ng∙ ra gi÷a ®­êng vµ ®­îc b¸ mÉu cña ®Ö töph¸t hiÖn råi Ðp b¸ phô chöa trÞ cøu tØnh s­ phô th× sî r»ng ®Ö tö kh«ng thÓ cã ®­îc ngµyh«m nay.ThÇn Ni nãi:- Nãi vËy cã nghÜa lµ khi bÖnh t×nh cña s­ phô ng­¬i ph¸t t¸c th× t×nh h×nh rÊt nghiªmträng, ph¶i kh«ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- §Ých thùc lµ rÊt nguy hiÓm.ThÇn Ni chît cói ®Çu trÇm ng©m kh«ng nãi, thÇn s¾c l¹nh nh­ b¨ng, d­êng nh­ bµ®ang nghÜ ®Õn chuyÖn g× quan träng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi tØnh lÆng ®øng hÇu mét bªn, kh«ng nh÷ng chµng kh«ng d¸m nãimµ thËm chÝ cßn kh«ng d¸m thë m¹nh sî lµm gi¸n ®o¹n m¹ch suy nghÜ cña ThÇn Ni.Chõng c¹n mét tuÇn trµ tr«i qua, Kim §Ønh thÇn ni chît thë dµi mét håi råi nãi:- Hµi tö, ta ®∙ nghÜ ra mét chót manh mèi vÒ nguyªn nh©n c¸i chÕt cña s­ phô ng­¬i,chØ cã ®iÒu...Bµ ngõng l¹i råi tù lÈm bÈm:- S­ huynh µ ! Nguyªn nh©n c¸i chÕt cña s­ huynh cã nhiÒu kh¶ nghi nh­ vËy th× b¶omuéi lµm sao x¸c ®Þnh ®­îc ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng vui trong lßng, chµng thÇm nghÜ:- LÏ nµo s­ phô kh«ng ph¶i v× bÖnh trÝ mÖnh mµ chÕt ?Tuy trong lßng chµng còng cã nhiÒu nghi ngê chît trçi lªn nh­ng chµng kh«ng d¸mtïy tiÖn nãi ra.Kim §Ønh thÇn ni lÈm nhÈm mét lóc råi nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi, nãi tiÕp:- Hµi tö, theo bÇn ni ph¸n ®o¸n th× nguyªn nh©n c¸i chÕt cña s­ phô ng­¬i cã kh«ngd­íi n¨m lo¹i cã kh¶ n¨ng, tr­íc khi bÇn ni kh¸m nghiÖm di thÓ th× qu¶ thùc rÊt khã x¸c®Þnh.Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn nãi:- S­ thóc cã ®Þnh ®i Cïng Lai s¬n mét chuyÕn kh«ng ?Kim §Ønh thÇn ni nãi:- Muèn ®iÒu tra nguyªn do c¸i chÕt cña s­ phô ng­¬i th× tÊt nhiªn bÇn ni ph¶i ®i métchuyÕn råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi vui mõng, hái:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-216-- Khi nµo th× s­ thóc lªn ®­êng ?ThÇn Ni l¾c ®Çu, nãi:- Kh«ng véi, chê ng­¬i luyÖn xong kiÕm ®¹o cña s­ tæ ng­¬i ®Ó l¹i råi ta h∙y ®i còngkh«ng muén...Ph­¬ng TuyÕt Nghi h¬i thÊt väng, chµng nãi:- S­ thóc, nÕu qu¶ thËt s­ phô bÞ ¸m h¹i, lµm th©n ®å ®Ö mµ kh«ng biÕt th× cã kh¸c g×loµi cÇm thó ?ThÇn Ni trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- NiÖm lßng hiÕu thuËn cña ng­¬i, bÇn ni sÏ thµnh toµn cho ng­¬i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi x¸ dµi nãi:- §a t¹ ©n ®iÓn cña s­ thóc.ThÇn Ni l¾c ®Çu, nãi:- Hµi tö, ng­¬i bÊt tÊt ph¶i c¸m ¬n ta, s­ phô ng­¬i lµ s­ huynh cña bÇn ni, nÕu l∙o bÞs¸t h¹i thËt th× tù nhiªn bÇn ni còng kh«ng thÓ khoanh tay ®øng nh×n, nh­ng...bçng nhiªnthÇn s¾c bµ ta lé vÎ khã hiÓu, bµ l¾c ®Çu, nãi tiÕp:- BÇn ni ®∙ lËp träng thÖ tr­íc PhËt tæ lµ ®êi nµy kiÕp nµy kh«ng ®éng thñ luËn vân÷a, hËn cña s­ huynh sî r»ng bÇn ni t©m thõa lùc thiÕu, khã lßng xuÊt diÖn tham gia råi.Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi míi hiÓu râ t¹i sao khi nh¾c ®Õn vâ c«ng th× s­ thóc tá rakhã chÞu, th× ra vÞ tr­ëng bèi gëi th©n kh«ng m«n nµy ®∙ tõng lËp träng thÖ tr­íc PhËt tæ lµkh«ng ®éng ®Õn vâ c«ng. Tuy nhiªn trong lßng chµng kh«ng cho lµ nh­ vËy, chµng c¶mthÊy PhËt tæ còng tõng ngé ma ch­íng, dÜ s¸t chÕ s¸t, sù thùc hµ tÊt ph¶i bá gèc lÊy ngänmét c¸ch xa thùc tÕ nh­ vËy ?Trong lßng nghÜ vËy nh­ng chµng kh«ng d¸m nãi ra.Kim §Ønh thÇn ni nh×n chµng mét lóc vµ d­êng nh­ hiÓu ®­îc t©m ý cña chµng nªnmØm c­êi, nãi:- Hµi tö, ng­¬i kh«ng ®ång t×nh víi lêi thÒ kh«ng ®éng ®Õn vâ c«ng cña bÇn nich¨ng?Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi nãi:- §Ö tö ®©u d¸m !ThÇn Ni l¾c ®Çu, thë dµi råi nãi:- Hµi tö, trong thiªn h¹ cã rÊt nhiÒu chuyÖn mµ ë vµo tuæi ng­¬i kh«ng thÓ nµo hiÓu®­îc, hai m­¬i n¨m sau, cã thÓ ng­¬i sÏ hiÓu dông t©m cña bÇn ni. Bµ h¬i ngõng l¹i råi nãitiÕp:- Nh­ng ng­¬i còng kh«ng nªn véi vµng, bÇn ni ®∙ quyÕt ®Þnh th× tÊt sÏ ®i Cïng Lais¬n trong mét ngµy gÇn ®©y th«i...Ph­¬ng TuyÕt Nghi buét miÖng hái:- S­ thóc nãi thËt chø ?ThÇn Ni mØm c­êi, nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-217-- X­a nay bÇn ni ®∙ nãi lµ lµm, hµi tö ng­¬i nªn tin t­ëng míi ph¶i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- §Ö tö lµm sao d¸m kh«ng tin lêi s­ thóc, chØ cã ®iÒu ®Ö tö c¶m thÊy qu¸ vui mõng...ThÇn Ni nãi:- S­ ©n cã thÓ s¸nh phô ©n nªn còng ch¼ng tr¸ch ng­¬i nhÊt thêi qu¸ vui mõng. MÊyngµy qua b«n ba lÆn léi nhÊt ®Þnh lµ ng­¬i ®∙ mÖt, hµi tö ng­¬i nªn nghØ ng¬i ®i, b¾t ®Çus¸ng mai lµ ph¶i khæ luyÖn råi ®Êy.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- Tõ khi ®Ö tö theo s­ phô ®Õn Cïng Lai tuyÖt ®Ønh luyÖn vâ c«ng ®Õn nay, dï ngµy ®ingµn dËm nh­ng vÉn kh«ng thÊy mÖt, s­ thóc kh«ng cÇn lo l¾ng cho ®Ö tö.ThÇn Ni mØm c­êi, nãi:- Hµi tö, tèt nhÊt lµ ng­¬i nªn nghØ ng¬i mét ®ªm, tuy vâ c«ng s­ phô ng­¬i truyÒnthô cho ng­¬i kh«ng ph¶i lµ vâ häc b×nh th­êng nh­ng vÉn ch­a ph¶i lµ KiÕm thuËt t©mhuyÕt nhÊt cña s­ tæ ng­¬i. V× vËy, tuy ng­¬i tõng khæ luyÖn vâ c«ng ë Cïng Lai s¬nnh­ng tõ mai trë ®i vâ c«ng mµ ng­¬i luyÖn kh«ng mét chiªu mét thøc nµo kh«ng lµ tinhhoa cña vâ häc, dï lµ kÎ tµi trÝ cùc cao còng rÊt khã ®¹t ®­îc thuÇn tuý trong mét thêi gianng¾n. NÕu tinh thÇn ng­¬i kh«ng ®ñ th× kh«ng nh÷ng uæng phÝ t©m huyÕt mµ kÕt qu¶ cµngtÖ h¹i h¬n lµ lùc bÊt tßng t©m mang ®Õn th­¬ng tæn kú kinh b¸t m¹ch.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe xong th× bÊt gi¸c rïng m×nh, chµng véi nãi:- S­ thóc ®∙ quan t©m nh­ vËy th× ®Ö tö ®©u d¸m kh«ng tu©n mÖnh !Nãi ®o¹n chµng chuyÓn b­íc ra khái thiÒn phßng cña ThÇn Ni. Chît nghe Kim §ØnhthÇn ni nãi:- Hµi tö, ng­¬i chê mét tÝ ®∙.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn quay l¹i hái:- S­ thóc cßn ®iÒu g× chØ b¶o ch¨ng ?ThÇn Ni nãi:- Ngäa V©n Am cña bÇn ni chØ cã ba gian chÝnh thÊt, ng­¬i ®Õn ®©y luyÖn vâ kh«ngph¶i lµ ngµy mét ngµy hai, trai ®­êng l¹i kh«ng ph¶i n¬i ®Ó ë, do vËy nÕu ng­¬i kh«ng chªam cña bÇn ni ®¬n s¬ th× cã thÓ nghØ t¹i mét gãc PhËt ®­êng. NÕu thiÕu vËt dông g× th× cøb¶o TuyÕt §µo s­ muéi cña ng­¬i lÊy cho.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy s­ thóc qu¸ quan t©m ®Õn viÖc ¨n ë cña m×nh thi trong lßngc¶m thÊy bÊt an, chµng nãi:- §Ö tö cã thÓ nghØ ng¬i chç nµo còng ®­îc, xin s­ thóc chí qu¸ lo l¾ng.Nãi ®o¹n chµng x¸ dµi råi lui b­íc ra khái thiÒn phßng.o0o
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-218-Håi thø m­êi baLong Hµnh kiÕm ph¸põa b­íc ra PhËt ®­êng th× chµng ph¸t hiÖn trong gãc ®∙ kª s¼n mét chiÕc gi­êngtre nhá ®ñ mét ng­êi n»m vµ TuyÕt §µo s­ muéi ®ang thu dän hµnh lý cña chµng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy nµng s¾p xÕp l¹i y vËt cho m×nh th× bÊt gi¸c ®éng lßng,chµng ngÈn ng­êi mét lóc råi míi chËm r¶i b­íc l¹i, nãi:- PhiÒn s­ muéi qu¸.TuyÕt §µo vèn kh«ng ngê TuyÕt Nghi trë ra nhanh nh­ vËy nªn võa nghe hái th× bÊtgi¸c giËt m×nh, dung diÖn thanh tó chît öng ®á, nµng dõng tay khÏ nãi:- S­ huynh lµ kh¸ch nh©n mµ. S­ phô ®©u, nhËp ®Þnh råi ch¨ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- S­ thóc b¶o t¹i h¹ hµnh khÝ vËn c«ng tr­íc ®Ó s¸ng mai luyÖn kiÕm.TuyÕt §µo mØm c­êi, nãi:- S­ huynh cø tù nhiªn nghØ ng¬i, bÇn ni ph¶i ®i lµm c¬m chay ®©y.Lêi võa døt th× nµng lËp tøc quay ng­êi ®i vµo thiÒn phßng bªn tr¸i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thu thËp vËt dông råi lªn gi­êng ngåi ®iÒu c«ng vËn khÝ, chèc l¸tchµng ®∙ tiÕn nhËp vµo c¶nh giíi vong ng∙. Khi chµng sùc tØnh l¹i th× trêi ®∙ s¸ng tá råi,TuyÕt §µo ®ang ®øng tr­íc mÆt mØm c­êi. Nµng thÊy chµng tØnh l¹i th× véi nãi:- Ph­¬ng s­ huynh, s­ phô nãi s¸ng nµy chµng b¾t ®Çu luyÖn kiÕm ®¹o th­îng thõanªn s­ phô ®∙ tËn tay nÊu cho s­ huynh mét b¸t TuyÕt Liªn thang. §©y lµ lßng th­¬ng mÕncña s­ phô, s­ huynh mau xuèng trai ®­êng ¨n ®i kÎo phô lßng s­ phô.Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng ngê s­ thóc quan t©m ®Õn m×nh nh­ thÕ, chµng kh«ng tiÖntõ chèi nªn ®µnh theo TuyÕt §µo xuèng trai ®­êng dïng ®iÓm t©m víi b¸t TuyÕt Liªnthang.Sau ®ã Kim §Ønh thÇn ni ®­a chµng ra kho¶ng ®Êt trèng tr­íc am vµ b¶o chµng diÔnluyÖn c«ng phu kiÕm ch­ëng ®∙ häc ®­îc cho bµ xem qua mét l­ît. Bµ ch¨m chó theo dâivµ h¬i mØm c­êi nh­ng kh«ng nãi mét lêi, chê Ph­¬ng TuyÕt Nghi diÔn luyÖn xong vµ ®Õnquú b¸i thØnh gi¸o th× bµ míi l¾c ®Çu, nãi:- Hµi tö, nÕu ng­¬i chØ muèn d­¬ng danh lËp th©n trong vâ l©m th× víi vâ c«ng hiÖnt¹i cña ng­¬i ®∙ cã thÓ liÖt vµo hµng cao thñ ®Ö nhÊt råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- §Ö tö tuy cã l­¬ng s­ nh­ng tµi trÝ thÊp kÐm nªn khã ®¹t ®¹i thµnh tùu, cÇu mong s­thóc chØ gi¸o thªm cho.ThÇn Ni mØm c­êi, nãi:- Hµi tö, ®©y kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò tµi trÝ cña ng­¬i mµ qu¶ thËt s­ phô ng­¬i d¹yng­¬i ®Õn tr×nh ®é nµy lµ ®∙ hÕt kh¶ n¨ng cña l∙o råi. NÕu ta ph¸n ®o¸n kh«ng sai th× nhÊt®Þnh s­ phô ng­¬i ®∙ dïng tiªn ph­¬ng diÖu ph¸p cña s­ tæ ®Ó gióp ng­¬i t¨ng tr­ëng néic«ng.V
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-219-Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- S­ thóc ®o¸n kh«ng sai.ThÇn Ni nãi tiÕp:- Hµi tö, s­ phô ng­¬i tõng nãi víi ng­¬i vÒ tªn gäi cña bé kiÕm ph¸p nµy ch­a ?TuyÕt Nghi nãi:- §Ö tö ch­a ®­îc nghe.ThÇn Ni trÇm giäng nãi:- Hµi tö, ng­¬i biÕt t¹i sao s­ phô ng­¬i truyÒn kiÕm cho ng­¬i mµ kh«ng cho ng­¬ibiÕt kiÕm danh kh«ng ?TuyÕt Nghi Êp óng:- ChuyÖn nµy...qu¶ thËt lµ ®Ö tö kh«ng biÕt.ThÇn Ni nãi:- Hµi tö, s­ tæ ng­¬i khi s¸ng chÕ ra bé kiÕm ph¸p nµy vèn gåm cã m­êi hai chiªu vµ®Þnh danh lµ Long Hµnh ThËp NhÞ KiÕm, v× mét khi thi triÓn bé kiÕm ph¸p nµy th× tr«ng cønh­ rång bay ph­îng móa, do ®ã míi lÊy hai ch÷ Long Hµnh.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- Th× ra lµ nh­ vËy.ThÇn Ni nãi tiÕp:- Nh­ng sau mÊy m­¬i n¨m hµnh ®¹o giang hå th× cuèi cïng s­ tæ ng­¬i ph¸t hiÖn gäilµ tËp ®¹i thµnh kiÕm ®¹o nh­ng vÉn cßn kh«ng Ýt chç cã thÓ c¶i tiÕn. V× thÕ ng­êi bá n¨mn¨m t©m huyÕt ®Ó ®óc kÕt m­êi hai chiªu kiÕm ph¸p thµnh t¸m chiªu vµ gäi lµ Long HµnhB¸t KiÕm, uy lùc h¬n tr­íc rÊt nhiÒu.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- S­ tæ lµ kú nh©n mét ®êi, x­a nay khã cã ng­êi b× kÞp.ThÇn Ni gËt ®Çu, nãi:- Hµi tö, s­ tæ ng­¬i qu¶ nhiªn lµ nh©n kiÖt mét ®êi, TrÇn s­ huynh sau khi h¹ s¬n th×nghiªn cøu tõ Long Hµnh B¸t KiÕm mµ thªm mét chiªu V¹n L­u Quy T«ng n÷a nªn chiªuthøc cµng cã uy lùc.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- Sù thùc, theo ®Ö tö biÕt th× riªng mét chiªu nµy mµ ®Ö tö ph¶i mÊt b¶y th¸ng míiluyÖn ®Õn tr×nh ®é kiÕm tïng t©m xuÊt.ThÇn Ni nãi:- Nh­ng sau khi s­ phô ng­¬i h¹ s¬n råi th× s­ tæ ng­¬i cßn s¸ng chÕ ra mét chiªucuèi cïng n÷a.TuyÕt Nghi kinh ng¹c, nãi:- VËy sao ? Nh­ng ch¼ng biÕt chiªu cuèi cïng cña s­ tæ cã khã h¬n chiªu V¹n L­uQuy T«ng kh«ng ?ThÇn Ni mØm c­êi, nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-220-- Ng­¬i yªn t©m, chiªu cuèi cïng nµy còng kh«ng khã l¾m ®©u. Hµi tö, ta cã thÓ chong­¬i biÕt lµ trong vßng n÷a n¨m ng­¬i sÏ häc tinh th«ng tÊt c¶ kiÕm ®¹o cña s­ tæ ng­¬i,nh­ng...Bçng nhiªn bµ ngõng l¹i råi trÇm ng©m kh«ng nãi n÷a.Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn hái:- S­ thóc, nh­ng thÕ nµo ?ThÇn Ni liÕc nh×n chµng råi nãi:- NÕu ng­¬i thËt sù muèn hoµn thµnh di chÝ cña s­ tæ ng­¬i th× e r»ng ph¶i tr«ng vµovËn may sau nµy cña ng­¬i n÷a !Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghiªm tóc nãi:- S­ thóc yªn t©m, dï tan x­¬ng n¸t thÞt th× ®Ö tö còng kh«ng ®Ó cho anh linh cña s­tæ vµ s­ phô ë trªn cao thÊt väng ®©u !ThÇn Ni mØm c­êi, nãi:- Nãi ra kh«ng ph¶i ta t¸n d­¬ng ng­¬i, nh­ng kú thùc sau khi ng­¬i häc xong chiªukiÕm ph¸p cuèi cïng cña s­ tæ ng­¬i th× ng­¬i ®∙ cao c­êng h¬n s­ phô ng­¬i kh«ng Ýt.Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung kÝnh nãi:- NÕu ®Ö tö cã ®­îc ngµy ®ã lµ nhê ©n ®øc cña s­ thóc vËy.- Kh«ng cÇn ®a lÔ, nãi th¼ng ra th× ta chØ thÊy s­ tæ ng­¬i truyÒn thô mµ th«i, nh­ng takh«ng thÓ kh«ng nãi râ víi ng­¬i, Long Hµnh Cöu KiÕm ch­a ph¶i lµ tuyÖt häc duy nhÊttrong vâ l©m, vâ c«ng lîi h¹i h¬n Long Hµnh Cöu KiÕm kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã.- VËy cã nghÜa lµ trong vâ l©m cßn cã ng­êi h¬n s­ tæ ch¨ng ?- Hµi tö, s­ tæ ng­¬i ®∙ lµ kú tµi ngµn n¨m cã mét th× ®­¬ng nhiªn trong vâ l©mkh«ng thÓ cã ng­êi h¬n s­ tæ ng­¬i råi.- VËy t¹i sao s­ thóc nãi vâ c«ng cña s­ tæ kh«ng ph¶i lµ tuyÖt häc duy nhÊt ?- Vâ l©m tuy kh«ng cã ng­êi m¹nh h¬n s­ tæ ng­¬i, nh­ng thùc t¹i lµ cã ng­êi m¹nhh¬n s­ phô ng­¬i vµ ng­¬i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy kh«ng hiÓu nªn véi hái:- Sù thùc, ®©y lµ ®¹o lý g× vËy ?ThÇn Ni nãi:- NÕu s­ thóc ta kh«ng nãi th× cã lÏ vÜnh viÔn, ng­¬i kh«ng ®o¸n ra ®­îc ®¹o lý bªntrong.Ba thë dµi mét hái råi nãi tiÕp:- Hµi tö, thiªn sinh v¹n vËt cã t­¬ng sinh t­¬ng kh¾c, vÒ thµnh tùu vâ c«ng còngkh«ng tho¸t ra khái qui luËt t­¬ng sinh t­¬ng kh¾c ®ã.Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn mØm c­êi, nãi:- §Ö tö hiÓu råi.- Ng­¬i hiÓu ®iÒu g× ?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-221-- Ph¶i ch¨ng trong vâ l©m cã mét lo¹i vâ c«ng lµ kh¾c tinh cña Long Hµnh CöuKiÕm?- Kh«ng sai, ng­¬i rÊt th«ng minh, qu¶ nhiªn lµ ng­¬i ®∙ ®o¸n ra b¶y, t¸m phÇn m­êi.- Sao l¹i b¶y, t¸m phÇn m­êi ? §∙ lµ kh¾c tinh th× ®óng hoµn toµn míi ph¶i chø ! Xinhái s­ thóc, nh©n vËt nµo mµ cã kh¶ n¨ng s¸ng t¹o ra vâ c«ng kh¾c chÕ kiÕm ph¸p cña s­tæ vËy ?- Hµi tö, chuyÖn nµy nãi ra dµi l¾m.Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa kinh ng¹c võa hiÕu kú nªn hái xen vµo:- Sù thùc, ®Ö tö ®∙ luyÖn vâ c«ng cã kh¾c tinh mµ kh«ng biÕt mét tÝ g×, t­¬ng laich¼ng ph¶i lµ thiÖt thßi l¾m sao ?ThÇn Ni nãi:- Hµi tö, ®Ých thùc lµ chuyÖn nµy rÊt dµi, nh­ng hiÖn t¹i kh«ng cho ng­¬i biÕt th× er»ng ng­¬i còng kh«ng thÓ chuyªn t©m luyÖn kiÕm.TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi:- S­ thóc nãi thËt lµ ®óng t©m ý cña ®Ö tö.ThÇn Ni nãi:- Hµi tö, ta kh«ng thÓ nãi t­êng tËn nh÷ng chi tiÕt, chØ cã thÓ tãm l­îc mµ nãi th«i...Bµ ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp:- S­ phô ng­¬i tõng nãi cho ng­¬i biÕt danh hiÖu cña s­ tæ ch­a ?TuyÕt Nghi nãi:- §Ö tö ch­a ®­îc nghe.Bçng nhiªn ThÇn Ni trÇm s¾c diÖn vµ nãi:- ChuyÖn nµy s­ phô ng­¬i kh«ng ®óng råi, t¹i sao l∙o l¹i hoang ®­êng nh­ vËy, ngayc¶ danh hiÖu cña s­ tæ mµ còng kh«ng cho ng­¬i biÕt ?TuyÕt Nghi véi nãi:- ChuyÖn nµy...cã lÏ s­ phô ®∙ sím cã an bµy lµ muèn s­ thóc nãi cho ®Ö tö biÕt.ThÇn Ni l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi:- Hµi tö, ng­¬i biÖn hé thay cho l∙o ®©y ch¨ng ?TuyÕt Nghi véi sôp quú xuèng vµ nãi:- §Ö tö chØ mong s­ thóc ®õng tr¸ch s­ phô n÷a th«i.ThÇn Ni nh×n thÇn s¾c hoang mang cña chµng th× mØm c­êi nãi:- §­îc råi, ng­¬i ®øng lªn di, ta sÏ kh«ng tr¸ch n÷a.Ph­¬ng TuyÕt Nghi b¸i t¹ vµ nãi:- §a t¹ s­ thóc....§o¹n chµng ®øng lªn råi nÐp qua mét bªn, kh«ng d¸m ng­íc nh×n Kim §Ønh thÇn ni.ThÇn Ni kh«ng nh×n ®­îc c­êi, bµ nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-222-- Hµi tö, ng­¬i sî s­ thóc l¾m µ ?Qu¶ thùc trong lßng TuyÕt Nghi h¬i sî bµ ta nh­ng kh«ng tiÖn nãi th¼ng nªn chµngnãi:- Sù thùc lµ tr­ëng bèi, ®Ö tö chØ cã t©m cung kÝnh ng­ìng mé, lµm sao cã thÓ nãi ®Õnhai ch÷ sî h∙i.ThÇn Ni mØm c­êi, nãi:- S­ tæ ng­¬i ®­îc vâ l©m t«n x­ng lµ KiÕm Th¸nh, danh hiÖu cña ng­êi lµ Long SiªuQuÇn, ng­¬i cÇn ph¶i nhí kü míi ®­îc.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- §Ö tö xin ghi nhí.ThÇn Ni nãi tiÕp:- B¶y m­¬i n¨m tr­íc khi s­ tæ ng­¬i võa b­íc vµo giang hå th× tuæi cßn rÊt trÎ, v× vâc«ng cña s­ tæ ng­¬i kh«ng nh÷ng siªu phµm nhËp th¸nh, chuyªn qu¶n nh÷ng chuyÖn bÊtb×nh mµ cßn kh«ng hÒ ®¶ th­¬ng mét ng­êi tèt nªn kh«ng ®Çy mét n¨m th× danh tiÕng ®∙vang tø h¶i. Khi ®ã trong vâ l©m Trung nguyªn bçng nhiªn xuÊt hiÖn hai nh©n vËt cã vâc«ng cao c­êng, bän hä lßng d¹ th©m hiÓm thñ ®o¹n th©m ®éc nh­ng l¹i ®éi lèt hiÖp nghÜa.Cã lÏ v× muèn lµm uy trong vâ l©m Trung nguyªn nªn bän hä hµnh sù kh«ng tõ bÊt kú thñ®o¹n nµo, trong mét th¸ng bän hä liªn tiÕp khiªu chiÕn víi m­êi b¶y ®­¬ng tr¹i lôc l©mkh¾p hai miÒn Giang Nam, Giang B¾c vµ trong vßng n÷a n¨m ®∙ g©y ®¹i kiÕp cho s¸uch­ëng m«n cña s¸u ®¹i ph¸i...Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe ®Õn l¹nh ng­êi, chµng buét miÖng nãi:- Sù thùc, hai nh©n vËt ®ã cã l¹i lÞch thÕ nµo mµ d¸m b¾t cãc ch­ëng m«n cña lôc ®¹im«n ph¸i ?ThÇn Ni mØm c­êi, nãi:- Bän hä ®Õn tõ §«ng H¶i, vâ c«ng cña hai nh©n vËt nµy ®Ých thùc lµ bÊt phµm. Saukhi s¸u ch­ëng m«n bÞ b¾t cãc th× ®Ö tö m«n h¹ ph¸t ®¹i né, hai vÞ tr­ëng l∙o cña ThiÕuL©m Tù xuÊt diÖn liªn hîp víi thËp ®¹i cao thñ cña lôc ®¹i m«n ph¸i ­íc ®Êu víi hai nh©nvËt qu¸i hiÖp bÞt mÆt kia t¹i mét th©m cèc thuéc Thiªn §µi S¬n. §ång thêi bän hä còngchÊt vÊn hai nh©n vËt kia vÒ dông t©m b¾t cãc c¸c ch­ëng m«n ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn hái:- ThÕ cuéc chiÕn ë Thiªn §¹i S¬n, thËp ®¹i cao thñ cña lôc ®¹i m«n ph¸i th¾ng hayb¹i ?ThÇn Ni mØm c­êi, nãi:- TÊt nhiªn lµ thËp ®¹i cao thñ ®¹i b¹i, nÕu kh«ng th× ch¼ng cÇn phiÒn ®Õn s­ tæ ng­¬i®Éy lui hai nh©n vËt kia.Ph­¬ng TuyÕt Nghi reo lªn:- Th× ra lµ s­ tæ ®uæi bän hä ®i !ThÇn Ni nãi tiÕp:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-223-- Qua cuéc chiÕn ë Thiªn §µi S¬n th× thËp ®¹i cao thñ cña lôc ®¹i m«n ph¸i kh«ngcßn ai sèng sãt trë vÒ, sau ®ã th× toµn bé vâ l©m Trung nguyªn r¬i vµo tay hai nh©n vËtnµy.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái:- Sù thùc, t¹i sao s­ phô kh«ng tèng khø hai qu¸i nh©n kia ®i tr­íc khi thËp ®¹i caothñ bá m¹ng ?ThÇn Ni mØm c­êi, nãi:- Ng­¬i hái rÊt hay, ®ñ thÊy ng­¬i ph©n tÝch sù viÖc cã tÇng thø h¬n s­ phô ng­¬inhiÒu. Bµ ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp:- Thùc ra, khi hai qu¸i nh©n kia vµo Trung nguyªn ®¹i n¸o th× s­ tæ ng­¬i ®∙ ®Õn T©yT¹ng phã ­íc tû thÝ thÇn c«ng víi mét vÞ Ch­ëng gi¸o cña MËt T«ng gi¸o.Ph­¬ng TuyÕt Nghi µ mét tiÕng råi nãi:- Th× ra khi ®ã s­ tæ kh«ng cã ë Trung nguyªn. ChuyÖn nµy còng ch¼ng tr¸ch ®­îc.ThÇn Ni nãi tiÕp:- §îi ®Õn khi s­ tæ ng­¬i tõ T©y T¹ng trë vÒ Trung nguyªn...TuyÕt Nghi c¾t lêi, nãi:- S­ thóc, ®Ö tö nghe nãi vâ häc cña MËt T«ng Gi¸o rÊt qu¸i dÞ vµ cã kh«ng Ýt nh©nvËt m¹nh h¬n vâ l©m Trung thæ, ch¼ng hay kÕt qu¶ tû thÝ thÇn c«ng cña s­ tæ vµ vÞ L¹t MaMËt T«ng Ch­ëng gi¸o thÕ nµo ?ThÇn Ni mØm c­êi, nãi:- Hµi tö, thùc ra kh«ng cÇn hái ng­¬i còng ®∙ biÕt råi.- S­ tæ th¾ng ph¶i kh«ng ?- NÕu s­ tæ ng­¬i b¹i th× e r»ng kh«ng thÓ nµo trë vÒ Trung nguyªn ®­îc n÷a.- Sau khi trë vÒ lµ s­ tæ lËp tøc t×m hai qu¸i nh©n kia vµ tèng khø bän hä vÒ §«ng H¶i,ph¶i kh«ng ?- Kh«ng, s­ tæ ng­¬i hµnh sù rÊt cÈn thËn, nÕu kh«ng tËn m¾t môc kiÕn ®èi ph­¬ngt¸c ¸c th× ng­êi quyÕt kh«ng h¹i mét ng­êi tèt mét c¸ch tïy tiÖn.- §Ö tö còng nghe s­ phô nãi nh­ vËy.ThÇn Ni mØm c­êi, nãi:- S­ tæ ng­¬i ngÇm ®iÒu tra th× ph¸t hiÖn t©n Ch­ëng m«n nh©n cña lôc ®¹i m«n ph¸ikh«ng tu©n thñ tinh thÇn hiÖp nghÜa hµnh ®¹o, bän hä lu«n g©y ra chuyÖn thÞ phi khiÕn vâl©m ®ång ®¹o ai nÊy ®Òu r¬i vµo hiÓm c¶nh. S­ tæ ng­¬i ph¸t ®¹i né nªn tr­íc tiªn khèngchÕ s¸u vÞ t©n Ch­ëng m«n, thÕ lµ hai qu¸i nh©n bÞt mÆt tù ®éng t×m ®Õn s­ tæ ng­¬i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- Tµi trÝ cña s­ tæ qu¶ nhiªn lµ phi phµm, kÕ dÜ dËt ®¶i l∙o vµ c¸ch tiªu trõ v©y c¸nhcña ®èi ph­¬ng ®Ých thùc lµ ®¸ng kh©m phôc.ThÇn Ni mØm c­êi, nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-224-- S­ tæ ng­¬i tµi trÝ h¬n ng­êi vµ c¸ch lµm vËy còng chØ cã s­ tæ ng­¬i míi cã ®ñ trÇmtØnh ®Ó thùc hiÖn th«i.Ngõng mét l¸t bµ nãi tiÕp:- Sau khi s­ tæ ng­¬i khèng chÕ s¸u vÞ t©n Ch­ëng m«n cña lôc ®¹i m«n ph¸i ®­îc bangµy th× qu¶ nhiªn hai qu¸i nh©n bÞt mÆt kia t×m ®Õn tËn cöa.Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn hái:- Khi ®ã s­ tæ chê bän hä ë ®©u ?ThÇn Ni chËm r¶i nãi:- T¹i Tung S¬n - ThiÕu ThÊt phong cña ThiÕu L©m Tù, nghe s­ tæ ng­¬i nãi l¹i th×tr­a ngµy thø ba, s­ tæ ng­¬i ®ang cïng ThiÕu L©m ph­¬ng tr­îng vµ mÊy vÞ tr­ëng l∙omay m¾n tho¸t n¹n cña lôc ®¹i m«n ph¸i th­¬ng l­îng chuyÖn lµm thÕ nµo ®Ó trïng kiÕnc¸c ®¹i m«n ph¸i th× hai qu¸i nh©n bÞt mÆt ®ét nhiªn gi¸ng l©m.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- S­ thóc, khi ®ã s­ tæ ®∙ s¸ng chÕ ra Long Hµnh ThËp NhÞ KiÕm ch­a ?ThÇn Ni nãi:- Khi s­ tæ ng­¬i h¹ s¬n th× chiªu thøc cña Long Hµnh ThËp NhÞ KiÕm ®∙ ®­îc s¸ngchÕ vµ thi triÓn thµnh thôc, nh­ng uy lùc vÉn ch­a ®ñ kinh thÕ h¶i tôc, tuy nhiªn, ®èi phãvíi hai qu¸i nh©n bÞt mÆt kia th× ®∙ thõa søc, lÇn ®ã t¹i ThiÕu L©m Tù, s­ tæ ng­¬i xuÊtkiÕm tæng céng b¶y lÇn lµ ®∙ ®¸nh b¹i hai qu¸i nh©n bÞt mÆt.- S­ tæ kh«ng muèn lÊy m¹ng bän hä ph¶i kh«ng ?- §óng vËy, s­ tæ ng­¬i chØ kh«ng cho phÐp bän hä t¸i nhËp Trung nguyªn.- Lßng nh©n tõ cña s­ tæ qu¶ thËt lµ khiÕn ng­êi ta kh©m phôc.- Hµi tö, ngµy ®ã s­ tæ ng­¬i ®∙ th©n hµnh ®­a bän hä vÒ ®Õn §«ng H¶i, sau nµyng­êi nãi l¹i víi s­ phô ng­¬i vµ ta, hai qu¸i nh©n kia lµ mét ®«i phu phô. Vâ c«ng cñabän hä ®Ých thùc rÊt cao minh, chuyÕn ®i ®ã s­ tæ ng­¬i ë l¹i ®ã víi phu phô bän hä ngoµi®¶o rÊt l©u, vÒ sau theo së kiÕn cña ta th× h×nh nh­ ®«i phu phô kia vµ s­ tæ ng­¬i ®∙ kÕtgiao ®¹i nghÜa.- Cã thÓ khiÕn mét ng­êi hµnh ¸c tÈy t©m thµnh mét thiÖn nh©n th× qu¶ thËt lµ bËc kútµi cã lßng nh©n tõ qu¶ng ®¹i míi lµm ®­îc. NÕu lµ ®Ö tö th× e r»ng khi ®ã ®«i phu phô kia®∙ chÕt d­íi kiÕm cña ®Ö tö råi.Kim §Ønh thÇn ni trÇm ng©m mét l¸t råi nãi.- Tr­íc ®©y ta còng nghÜ gièng nh­ ng­¬i, nh­ng con ng­êi cµng cao tuæi th× t©m tÝnhcµng æn ®Þnh, do vËy mµ kh«ng thÓ tïy tiÖn xuÊt thñ giÕt ng­¬i g©y ra s¸t kiÕp v« biªn.Ph­¬ng TuyÕt Nghi s÷ng ng­êi, chµng véi hái:- Khi ®ã s­ tæ còng cßn rÊt trÎ ph¶i kh«ng ?ThÇn Ni nãi:- Kho¶ng hai b¶y, hai t¸m, nh­ng s­ tæ ng­¬i lµ ng­êi phi thuêng nªn kh«ng thÕ lÊylÏ th­êng mµ ®o ®­îc.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-225-- S­ thóc nãi trong vâ l©m cã ng­êi kh¾c chÕ ®­îc Long Hµnh Cöu KiÕm, vËy cã lÏ lµ®«i phu phô kia, ph¶i kh«ng ?ThÇn Ni mØm c­êi, nãi:- Kh«ng ph¶i, sau nµy s­ tæ ng­¬i míi nãi cho s­ phô ng­¬i vµ ta biÕt, ng­êi cã thÓkh¾c chÕ ®­îc Long Hµnh Cöu KiÕm lµ nhi tö vµ n÷ nhi cña ®«i phu phô kia.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn, nãi:- ChuyÖn nµy lµm sao cã thÓ ?ThÇn Ni nãi:- S­ tæ ng­¬i ®∙ nãi nh­ thÕ th× ®­¬ng nhiªn lµ kh«ng thÓ sai.Ph­¬ng TuyÕt Nghi vÉn kh«ng tin, chµng nãi:- S­ thóc, ®«i phu phô kia vèn ®∙ kh«ng ph¶i lµ ®Þch thñ cña s­ tæ th× hËu duÖ cña bänhä lµm sao cã thÓ m¹nh h¬n b¶n th©n hä ®­îc ?ThÇn Ni nãi:- §­¬ng thêi s­ thóc còng nghÜ thÕ, nh­ng ngµy nay nghÜ l¹i th× kh«ng cã g× lµ l¹.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- Qu¶ thËt ®Ö tö kh«ng hiÓu ®©y lµ ®¹o lý g× ?ThÇn Ni l¹i mØm c­êi, nãi:- Cã thÓ vâ c«ng cña hËu duÖ ®«i phu phô ®ã kh«ng ph¶i do phô mÉu bän hä truyÒnthô, hµi tö, lÏ nµo ng­¬i vÉn ch­a hiÓu ?Lóc nµy TuyÕt Nghi míi ngé ra, chµng nãi:- §óng råi, s­ thóc nãi vËy th× ®Ö tö ®∙ hiÓu !Chµng h¬i ngõng l¹i råi nãi tiÕp:- S­ thóc, s­ tæ cã biÕt danh x­ng cña lo¹i vâ c«ng do kh«ng ?ThÇn Ni nãi:- S­ tæ ng­¬i tõng nãi bé vâ c«ng ®ã kªu b»ng Thiªn H¹c Tr¶m, v× th©n ph¸p vµ chiªuthøc cña nã d­êng nh­ chæ nµo còng nhanh h¬n Long Hµnh ThÇn KiÕm mét chót nªn míicã kh¶ n¨ng kh¾c chÕ kiÕm ph¸p cña s­ tæ ng­¬i. Hµi tö, sau khi ng­¬i luyÖn thµnh c«ngkiÕm ®¹o cña s­ tæ ng­¬i vµ h¹ s¬n mµ gÆp ph¶i kiÕm ph¸p thi triÓn nhanh h¬n Long HµnhCöu KiÕm; trong tay ¸o Èn tµng mét sîi d©y tr¾ng cã thÓ cuèn lÊy binh khÝ cña ®èi ph­¬ngth× vâ c«ng cña ng­êi ®ã nhÊt ®Þnh lµ Thiªn H¹c Tr¶m råi. Ngµn v¹n lÇn ng­¬i kh«ng ®­îckhinh suÊt, b»ng kh«ng tÊt sÏ ngé bÊt h¹nh !Ph­¬ng TuyÕt Nghi tuy tá vÎ l¾ng nghe, song trong lßng cã vÎ kh«ng phôc. Tuynhiªn, lóc nµy ch¶ng kh«ng d¸m nãi ra nh÷ng ®iÒu suy nghÜ trong lßng nªn mØm c­êi, nãi:- §Ö tö xin ghi nhí.Nh­ng cã vÎ ThÇn Ni ®∙ nh×n thÊu t©m ý cña chµng, bµ nghiªm tóc nãi:- Hµi tö, trong lßng ng­¬i vÉn bÊt phôc ph¶i kh«ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi nãi:- §Ö tö ®©u d¸m nghÜ thÕ...
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-226-ThÇn Ni nãi:- Thùc ra ng­¬i trÎ tuæi c­¬ng ng¹o mét chót còng ch¼ng sao, nh­ng chuyÖn nµy lµ dihuÊn cña s­ tæ ng­¬i, ng­¬i kh«ng thÓ kh«ng ghi t©m kh¾c cèt. NÕu kh«ng, mét khi ®∙ph¹m sai lÇm th× cã hèi hËn còng ®∙ muén !Kim §Ønh thÇn ni ®em di huÊn cña s­ tæ ra nãi th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng thÓkh«ng tin lµ vâ c«ng Thiªn H¹c Tr¶m cao minh h¬n Long Hµnh Cöu KiÕm, chµng véi nãi:- S­ thóc, ®Ö tö xin ghi t©m kh¾c cèt ®iÒu nµy !ThÇn Ni gËt ®Çu, nãi:- S­ thóc còng tin lµ ng­¬i ®∙ ghi nhí.Ngõng mét l¸t bµ nãi tiÕp:- Hµi tö, ng­¬i diÔn luyÖn l¹i Long Hµnh B¸t KiÕm mµ s­ phô ng­¬i truyÒn thô cho taxem l¹i mét lÇn n÷a thö.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- §Ö tö tu©n mÖnh !Råi lËp tøc xuÊt kiÕm diÔn luyÖn rÊt tØ mØ toµn bé t¸m chiªu Long Hµnh B¸t KiÕm.Kim §Ønh thÇn ni lÆng lÏ quan s¸t, khi Ph­¬ng TuyÕt Nghi thu kiÕm th× bµ thë dµimét hái råi nãi:- Hµi tö, tuy s­ phô ng­¬i cã danh hiÖu KiÕm ThÇn nh­ng khi l∙o truyÒn thô kiÕmph¸p cho ng­¬i th× râ rµng lµ ®∙ cã c¶m gi¸c lùc bÊt tßng t©m.Ph­¬ng TuyÕt Nghi «m kiÕm, nãi:- S­ thóc, sî r»ng ®©y lµ v× ®Ö tö qu¸ yÕu kÐm !ThÇn Ni l¾c ®Çu, nãi:- Kh«ng ph¶i, nh×n thÕ xuÊt kiÕm cña ng­¬i, mçi chiªu kiÕm ph¸p chØ ph¸t huy ®­îct¸m thµnh uy lùc nh­ng lóc biÕn chiªu th× ch­a ®¹t ®­îc tr×nh ®é ý ®Õn kiÕm ®Õn. §©y cãlÏ lµ do khi truyÒn thô cho ng­¬i b¶n th©n s­ phô ng­¬i ®∙ lùc bÊt tßng t©m nªn míi khãkhèng chÕ kiÕm chiªu thæ n¹p nh­ ý.Bµ ®øng lªn lÊy thanh kiÕm trong tay TuyÕt Nghi råi nãi tiÕp:- Hµi tö, tõ lóc gëi th©n chèn PhËt m«n ®Õn nay s­ thóc rÊt Ýt khi vò ®ao léng kiÕm,TuyÕt §µo s­ muéi cña ng­¬i tuy cã häc Ýt vâ c«ng nh­ng chØ lµ c«ng phu quyÒn ch­ëngphßng th©n... ¤i ! V× di chÝ cña s­ tæ mµ s­ thóc ta kh«ng thÓ kh«ng ®éng ®Õn binh ®ao.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- §Ö tö sÏ m∙i m∙i ghi nhí ®¹i ©n cña s­ thóc.ThÇn Ni mØm c­êi, nãi:- Hµi tö, s­ thóc ®©u cÇn ng­¬i ghi ¬n míi chØ ®iÓm cho ng­¬i luyÖn kiÕm ? Bçngnhiªn bµ trÇm giäng nãi tiÕp:- Hµi tö, ®Ó ý nhÐ...Lêi võa ph¸t th× b¹ch y cña bµ ta còng ph¬ phÊt, tr­êng kiÕm trong tay chît ph¸t hµoquang, kiÕm quang lan dÇn ra vµ bao trïm th©n h×nh cña Kim §Ønh thÇn ni.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-227-NhÊt thêi kh«ng nhËn ra ®­îc ®©u lµ kiÕm quang, ®©u lµ thùc kiÕm vµ ®©u lµ ng­êimóa kiÕm. TÊt c¶ hoµ quyÖn vµo nhau, t¹o thµnh mét khèi lÊp l¸nh xoay chuyÓn liªn tu bÊttËn.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy cïng mét lo¹i kiÕm ph¸p nh­ng qua tay s­ thóc diÔn luyÖnth× mçi chiªu mçi thøc ®Òu cã uy lùc vµ biÕn ho¸ tinh kú h¬n m×nh nhiÒu. Râ rµng lµ Kim§Ønh thÇn ni nãi kh«ng sai, do s­ phô chµng mang träng bÖnh nªn khi truyÒn thô kiÕmph¸p cho chµng th× ®∙ lùc bÊt tßng t©m, do ®ã kh«ng thÓ ph¸t huy hÕt tinh hoa ¶o diÖu cñakiÕm ph¸p do s­ tæ ®Ó l¹i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa suy nghÜ võa quan s¸t tØ mØ, kiÕm thÕ cña s­ thóc chµng qu¶nhiªn uèn l­în nh­ long hµnh, nhÊt thêi chµng l∙nh héi kh«ng Ýt biÕn ho¸ tinh diÖu.Ph­¬ng TuyÕt Nghi quan s¸t ch­a m∙n nh∙n th× Kim §Ønh thÇn ni ®∙ thu kiÕm thÕ vµmØm c­êi, nãi:- Hµi tö, ng­¬i nh×n râ råi chø ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung kÝnh nãi:- Tuy ®Ö tö quan s¸t rÊt kü nh­ng kh«ng thÓ nµo nhí hÕt biÕn ho¸ tinh diÖu trongKiÕm ph¸p...ThÇn Ni mØm c­êi, nãi:- NÕu ng­¬i môc kiÕn mét lÇn mµ nhí ®­îc hÕt th× tµi trÝ cña ng­¬i h¸ ch¼ng ph¶i lµv­ît s­ tæ ng­¬i råi sao ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- S­ tæ lµ vâ l©m chi th¸nh, ®Ö tö lµm sao d¸m ng«ng cuång mµ so s¸nh, s­ thóc nÆnglêi råi.ThÇn Ni nãi:- HiÖn t¹i ®õng nãi lµ ng­¬i kh«ng thÓ s¸nh víi s­ tæ ng­¬i, hµi tö, nãi mét c©u kh«ngkh¸ch khÝ lµ ngay c¶ s­ phô ng­¬i, ng­¬i còng ch­a thÓ b»ng ®­îc.TuyÕt Nghi nãi:- §Ö tö biÕt, s­ phô lµ KiÕm ThÇn mét ®êi, ®Ö tö lµm sao cã thÓ so s¸nh víi ng­êi ?ThÇn Ni nh×n vÒ ho¶ng sî cña chµng th× bÊt gi¸c bËt c­êi råi nãi tiÕp:- Thùc ra ng­¬i kh«ng cÇn khiªm tèn th¸i qu¸, t­¬ng lai nÕu ng­¬i v­ît qua s­ phông­¬i th× còng kh«ng cã g× lµ l¹.TuyÕt Nghi nãi:- Nh­ng mong s­ thóc chØ gi¸o thªm cho.ThÇn Ni mØm c­êi, nãi:- Hµi tö, ®­¬ng nhiªn lµ s­ thóc sÏ tËn t©m chØ ®iÓm cho ng­¬i råi, nh­ng thµnh tùuthÕ nµo lµ tuú vµo sù nç lùc cña ng­¬i ®Êy.TuyÕt Nghi véi nãi:- §Ö tö xin ghi nhí.ThÇn Ni gËt ®Çu, nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-228-- Hµi tö, chóng ta b¾t ®Çu th«i !Nãi ®o¹n bµ trao kiÕm cho TuyÕt Nghi vµ tiÕp lêi:- Ng­¬i h∙y diÔn luyÖn t¸m chiªu kiÕm ph¸p do s­ phô ng­¬i truyÒn, nÕu ta ph¸t hiÖnchæ nµo kh«ng æn th× sÏ lËp tøc chØ ®iÓm ngay !Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung kÝnh nhËn kiÕm råi chËm r¶i diÔn luyÖn chiªu kiÕm thønhÊt.§©y chÝnh lµ chiªu khëi ®Çu cña Long Hµnh B¸t KiÕm, tªn gäi lµ Bµi V©n Thæ Vô.KiÕm quang lÊp l¸nh bao trïm kho¶ng h¬n tr­îng vu«ng, hµn phong bøc ng­êi, trong vßngm­êi b­íc ®èi ph­¬ng khã cã thÓ ®øng v÷ng, qu¶ nhiªn ®©y lµ tuyÖt häc qu¶ng ®¹i. Chiªunµy cã tæng céng ba thøc biÕn ho¸, Ph­¬ng TuyÕt Nghi cÈn thËn thi triÓn tõng thøc mét.Kim §Ønh thÇn ni quan s¸t mét lóc råi gËt ®Çu, nãi:- RÊt tèt, trong chiªu nµy ng­¬i ®∙ l∙nh héi d­îc t¸m, chÝn phÇn m­êi, nh­ng thøcbiÕn ho¸ thø ba ch­a ®­îc hoµn chØnh, nÕu gi÷a lóc hoµnh kiÕm mµ cã thÓ phi th©n lªn t¸mth­íc th× uy lùc cña thøc nµy sÏ t¨ng gÊp ®«i so víi uy lùc ng­¬i võa thi triÓn.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thu kiÕm, nãi:- S­ thóc, th©n kiÕm ®ang quÐt ngang th× sî r»ng ng­êi cÇm kiÕm khã lßng tung ng­êilªn ®­îc t¸m th­íc.ThÇn Ni mØm c­êi, nãi:- V× ng­êi kh¸c kh«ng thÓ lµm ®­îc nªn ®ã chÝnh lµ chç h¬n ng­êi cña s­ tæ ng­¬i,hµi tö, ng­¬i ®­a kiÕm cho ta.Ph­¬ng TuyÕt Nghi b­íc l¹i cung kÝnh d©ng kiÕm, ThÇn Ni nhËn kiÕm, mØm c­êi nãi:- Chó ý xem cho kü nhÐ !Lêi võa døt th× kiÕm thÕ bªn h÷u thñ chît trÇm xuèng, ThÇn Ni thi triÓn chiªu BµiV©n Thæ Vô mét l­ît, kiÕm quang hµn khÝ b¾n ra tø phÝa, nh­ng uy lùc vÉn kh«ng kh¸c g×so víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi thi triÓn tr­íc ®ã. Tuy nhiªn, khi thøc thø ba b¾t ®Çu biÕn ho¸th× qu¶ nhiªn ThÇn Ni võa hoµnh ngang kiÕm võa tung ng­êi nh∙y lªn chõng b¶y th­íc.KiÕm thÕ lóc nµy ®ét nhiªn trë nªn uy m∙nh h¬n lóc Ph­¬ng TuyÕt Nghi thi triÓn nhiÒu.Ph­¬ng TuyÕt Nghi buét miÖng nãi:- Uy lùc qu¶ nhiªn lîi h¹i h¬n ®Ö tö nhiÒu.Lêi ch­a døt th× ThÇn Ni ®∙ thu kiÕm, mØm c­êi nãi:- Hµi tö, ng­¬i ®∙ thÊy râ bÝ quyÕt cña chiªu nµy ch­a ?TuyÕt Nghi nãi:- §Ö tö ®∙ thÊy râ, nh­ng ch­a biÕt ®Ö tö cã thÓ häc ®­îc thøc nµy kh«ng ?ThÇn Ni trao kiÕm cho chµng vµ nãi:- H∙y thö xem !Ph­¬ng TuyÕt Nghi nhËn kiÕm råi tËp trung thÇn trÝ triÓn khai th©n ph¸p vµ chiÕu theobÝ quyÕt s­ thóc võa nãi mµ diÔn luyÖn mét l­ît. §õng thÊy Kim §Ønh thÇn ni hoµnh kiÕmtung ng­êi mµ t­ëng dÔ.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-229-Ph­¬ng TuyÕt Nghi thi triÓn ®Õn phÐp biÕn ho¸ thø ba th× c¶m thÊy ch©n khÝ rÊt khã®Ò tô, tuy chµng còng hoµnh kiÕm tung ng­êi nh­ng th©n h×nh chØ rêi mÆt ®Êt kh«ng ®Çymét th­íc. Chµng thö liªn tiÕp ba lÇn nh­ng ®Òu nh­ vËy, bÊt gi¸c chµng c¶m thÊy qu¸ khãnªn thu kiÕm, nãi:- S­ thóc, ®Ö tö qu¸ kÐm cái råi !ThÇn Ni l¾c ®Çu mØm c­êi, nãi:- Hµi tö, ng­¬i lµm sao thÕ ? N¶n chÝ råi ch¨ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- §Ö tö kh«ng ®ñ tµi n¨ng, chi sî r»ng phô lßng khæ gi¸o cña s­ thóc th«i.Chît nghe Kim §Ønh thÇn ni trÇm giäng nãi:- Ph­¬ng TuyÕt Nghi, hïng chÝ cña s­ m«n ®ang n»m trªn hai vai ng­¬i, nÕu ng­¬ikh«ng v­ît qua khã kh¨n cán con nµy mµ n¶n lßng thÊt chÝ th× s­ phô ng­¬i ë d­íi cöutuyÒn h¸ cã thÓ nh¾m m¾t ®­îc sao ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa nghe th× to¸t må h«i l¹nh, chµng sôp quú xuèng vµ nãi:- §Ö tö kh«ng d¸m.ThÇn Ni l¹nh lïng nãi:- §øng lªn vµ diÔn luyÖn l¹i ®i !Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung kÝnh b¸i mét b¸i råi ®øng lªn, chµng «m kiÕm tr­íc ngùc vµmÆc niÖm "S­ phô, cÇu xin anh linh cña ng­êi phï trî cho ®Ö tö luyÖn thµnh c«ng kiÕmph¸p cña s­ tæ còng nh­ hoµn thµnh di chÝ cña ng­êi...".NiÖm ®Õn ®©y th× h÷u thñ chît vung lªn, ba thøc biÕn ho¸ cña chiªu Bµi V©n Thæ VôlÇn l­ît thi triÓn ra. Nh­ng ®Õn thøc biÕn ho¸ thø ba th× chµng vÉn c¶m thÊy khÝ c¬ kh«ngthuËn, bÊt luËn thÕ nµo còng kh«ng thÓ vËn ®­îc ch©n khÝ ®Ó tung ng­êi lªn cao.Ph­¬ng TuyÕt Nghi bu«ng tiÕng thë dµi, hai dßng lÖ bÊt gi¸c tu«n ra nh­ suèi. NhÊtthêi th­¬ng t©m béc ph¸t khiÕn chµng bËt khãc thµnh tiÕng.ThÇn Ni th¶n nhiªn mØm c­êi vµ nãi:- Hµi tö, ng­¬i khãc c¸i g× chø ? C¨n b¶n lµ ng­¬i ch­a thÊy râ bÝ quyÕt biÕn ho¸ cñathøc nµy...Lêi ch­a døt th× bµ l­ít tíi chôp bao kiÕm trong tay TuyÕt Nghi råi nãi tiÕp:- Hµi tö, xem l¹i lÇn n÷a nµy.Nãi ®o¹n bµ võa thi triÓn ba thøc biÕn ho¸ võa gi¶ng gi¶i t­êng tËn ph­¬ng ph¸p vËnkhÝ nh­ thÕ nµo, ph­¬ng ph¸p vËn kiÕm nh­ thÕ nµo khi tung ng­êi lªn.Ph­¬ng TuyÕt Nghi lau n­íc m¾t vµ quan s¸t tØ mØ th©n ph¸p cña ThÇn Ni, cuèi cïngchµng ngé ra nªn buét miÖng nãi:- Th× ra lµ nh­ vËy !Th× ra võa råi së dÜ chµng kh«ng thÓ tung ng­êi lªn ®­îc lµ do vËn khÝ, vËn kiÕmkh«ng ®óng ph­¬ng ph¸p, do ®ã kiÕm thÕ xuÊt ra th× ®∙ kh«ng cßn lùc ®Ó vËn khÝ tungng­êi. Lóc nµy chµng ®∙ hiÓu ®¹o lý bªn trong nªn vui mõng ph¸ lªn c­êi råi nãi:- S­ thóc, ®Ö tö hiÓu råi !
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-230-ThÇn Ni mØm c­êi, nãi:- Ng­¬i thö l¹i xem !Ph­¬ng TuyÕt Nghi nhËn kiÕm råi y theo nh÷ng g× ThÇn Ni võa thi triÓn mµ diÔnluyÖn mét l­ît, lÇn nµy chµng võa vËn khÝ th× kiÕm ®∙ vung lªn kh«ng trung, c¶ ng­êi lÉnkiÕm bèc lªn chõng bèn th­íc mµ kh«ng hÒ phÝ lùc.ThÇn Ni mØm c­êi, nãi:- Hµi tö, cø nh­ thÕ mµ luyÖn, chØ cÇn ng­¬i tung ng­êi lªn mét tr­îng th× xem nh­chiªu kiÕm ph¸p nµy ®∙ luyÖn ®Õn c¶nh giíi tèi th­îng råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn nãi:- §Ö tö tu©n mÖnh...Nãi ®o¹n chµng vung kiÕm tiÕp tôc diÔn luyÖn, ThÇn Ni lÆng lÏ theo dái cho ®Õn khiTuyÕt §µo s­ muéi ra gäi vµo ¨n c¬m th× chµng míi dõng tay lau må h«i...Thêi gian vun vót tr«i qua, chíp m¾t ®∙ h¬n mét th¸ng. Trong suèt mét th¸ng ®ã,b»ng vµo häc thøc vµ ngé tÝnh cña m×nh, Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng chØ miÔn c­ëng nhíhoµn toµn c¸c thøc biÕn ho¸ cña hai chiªu ®Çu trong Long Hµnh B¸t KiÕm. Tuy nhiªnchµng vÉn ch­a ®¹t ®Õn tr×nh ®é tïy t©m vËn dông, tøc cã nghÜa lµ kiÕm tïy t©m xuÊt.S¸ng nay Ph­¬ng TuyÕt Nghi giËt m×nh dËy sím, chµng më cña am b­íc ra ngoµi th×chît ph¸t hiÖn thêi khÝ b¾t ®Çu biÕn chuyÓn, mµu tuyÕt tr¾ng trªn nói ®∙ kh«ng cßn, khÝ trêiÊm ¸p h¼n lªn. Chµng v­¬n vai hÝt thë mÊy håi th× chît ph¸t c¶m høng nªn quay vµo amlÊy kiÕm ra diÔn luyÖn tõng chiªu tõng thøc ®∙ ®­îc s­ thóc chØ ®iÓm. Khi chµng thu kiÕmtra vµo bao th× chît thÊy Kim §Ønh thÇn ni kh«ng biÕt tõ lóc nµo ®∙ ra ngoµi am xem chµngluyÖn tËp, thÇn s¾c cña bµ t­¬i c­êi vµ lu«n gËt ®Çu tá vÎ hµi lßng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi b­íc l¹i vµ nãi:- S­ thóc...ThÇn Ni mØm c­êi hiÒn tõ, nãi:- Hµi tö, hai chiªu ®Çu cña Long Hµnh B¸t KiÕm ng­¬i ®∙ luyÖn thµnh thôc råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- §Òu nhê c«ng chØ ®iÓm cña s­ thóc ®Êy th«i.ThÇn Ni nãi:- Hµi tö, víi ngé tÝnh cña ng­¬i th× ta tin r»ng nhÊt ®Þnh ngµy sau ng­¬i sÏ ph¸t d­¬ngqu¶ng ®¹i toµn bé vâ häc cña s­ tæ ng­¬i...Bµ ngõng l¹i nh×n trêi råi nãi tiÕp:- Trêi ®∙ sang xu©n, tõ nay trë ®i thêi tiÕt sÏ chuyÓn biÕn tèt, h«m nay ta sÏ chØ ®iÓmc¸c thøc biÕn ho¸ cña chiªu kiÕm thø ba, ng­¬i tËp trung theo dái nhÐ.Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung kÝnh d©ng tr­êng kiÕm, Kim §Ønh thÇn ni nhËn kiÕm råichËm r¶i diÔn luyÖn b¶y thøc biÕn ho¸ trong chiªu kiÕm thø ba lµ Phi Long T¹i Thiªn.Ph­¬ng TuyÕt Nghi xem xong th× ng¹c nhiªn hái:- S­ thóc, t¹i sao chiªu nµy nhiÒu h¬n s­ phô truyÒn cho ®Ö tö ba thøc biÕn ho¸ ?Th©n Ni thu kiÕm mØm c­êi, nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-231-- Sau khi TrÇn s­ huynh h¹ s¬n th× s­ tæ ng­¬i míi thªm ba thøc biÕn ho¸ cña chiªunµy.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- S­ thóc, biÕn ho¸ cña thøc thø n¨m gièng nh­...gièng nh­...ThÇn Ni liÒn hái:- Gièng nh­ c¸i g× ?ThÇn s¾c cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi tho¸ng lé vÎ mª hoÆc, chµng l¾c ®Çu, nãi:- S­ thóc, cã lÏ ®Ö tö nhí lÇm th«i.ThÇn Ni nãi:- Hµi tö, nÕu ng­¬i cã ®iÒu g× muèn nãi th× kh«ng cÇn giÊu s­ thóc, nãi ra xem !TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- S­ thóc, phÐp biÕn ho¸ thø n¨m cña chiªu kiÕm ph¸p nµy ®Ö tö thÊy gièng nh­ phÐpbiÕn ho¸ thø n¨m trong chiªu ch­ëng ph¸p Thiªn M∙ Hµnh V©n mµ s­ phô ®∙ truyÒn cho.ThÇn Ni ng¹c nhiªn hái:- ThËt sao ?TuyÕt Nghi nãi:- §Ö tö ®©u d¸m nãi dèi s­ thóc ?ThÇn Ni chau mµy nãi:- Ng­¬i thi triÓn chiªu ch­ëng ph¸p ®ã cho ta xem thö !Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi tu©n mÖnh råi tung ng­êi lªn cao kho¶ng hai tr­îng, songch­ëng v¹ch trong kh«ng trung mét vßng råi liªn tiÕp ®¸nh ra n¨m ch­ëng. Khi chµng h¹th©n xuèng ®Êt, thu ch­¬ng thÕ l¹i vµ ®Þnh b­íc tíi nãi víi s­ thóc th× bÊt gi¸c ngÈn c¶ng­êi. ChØ thÊy ThÇn Ni ®øng nghiªm tóc nh­ pho t­îng, song môc long lanh ngÊn lÖ.Chµng kinh ng¹c kªu lªn:- S­ thóc, ng­êi lµm sao thÕ ?ThÇn Ni chíp m¾t cho hai giät lÖ r¬i xuèng råi thë dµi, nãi:- Hµi tö, x­a nay ta ®¸nh gi¸ thÊp TrÇn s­ huynh råi...kh«ng ngê chiªu thøc s­ tæng­¬i nghÜ ra th× s­ phô ng­¬i còng cã thÓ nghÜ ra, ®¸ng tiÕc, thËt lµ ®¸ng tiÕc !TuyÕt Nghi l¹i cµng ng¹c nhiªn, chµng liÒn hái:- S­ thóc, ®iÒu g× ®¸ng tiÕc ?ThÇn Ni thÊp giäng nãi:- §¸ng tiÕc lµ s­ phô ng­¬i bÞ ng­êi ta ¸m to¸n m¾c chøng bÖnh bÊt trÞ, suèt mÊychôc n¨m ph¶i tËp trung tinh thÇn ®èi phã víi ma bªnh gi÷ g×n sinh c¬, nÕu kh«ng th×thµnh tùu cña s­ phô ng­¬i cã lÏ kh«ng kÐm s­ tæ ng­¬i..Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng c¶m thÊy nh­ vËy nªn tiÕp lêi:- §óng thÕ, nÕu s­ phô kh«ng bÞ bÖnh chøng bÊt trÞ th× nhÊt ®Þnh ng­êi sÏ nghÜ th«ngtoµn bé vâ häc cña s­ tæ.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-232-ThÇn Ni trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- Hµi tö, thøc biÕn ho¸ thø n¨m cña chiªu kiÕm ph¸p thø ba qu¶ nhiªn lµ gièng víich­ëng ph¸p, chØ cã ®iÒu khi vËn khÝ xuÊt chiªu lµ h¬i kh¸c nhau th«i, b©y giê ng­¬i lÊykiÕm thay ch­ëng thö xem cã thÓ tïy t©m xuÊt thñ kh«ng ?Nãi ®o¹n bµ tr¶ l¹i kiÕm cho TuyÕt Nghi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nhËn kiÕm råi y theo th©n ph¸p cña s­ thóc diÔn luyÖn mét l­ît,kÕt qu¶ kh«ng sai lÖch lµ mÊy.ThÇn Ni liªn tôc gËt ®Çu vµ nãi:- Hµi tö, s­ thóc ta vèn lo l¾ng ng­¬i ph¶i mÊt mét th¸ng míi luyÖn thµnh thôc chiªunµy, ch¼ng ngê ch­a ®Çy mét ngµy ng­¬i ®∙ luyÖn ®¹t nh÷ng phÐp biÕn ho¸, qu¶ thùc s­thóc ta rÊt vui mõng cho ng­¬i.Trong lßng Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng v« cïng vui s­íng, nh­ng ngoµi miÖng th× nãi:- §Ö tö c¶m thÊy vËn dông kiÕm vÉn ch­a d­îc tù nhiªn nh­ xuÊt ch­ëng. S­ thóc,ph¶i ch¨ng ®Ö tö cßn cã ®iÓm nµo ch­a ®óng ?ThÇn Ni l¾c ®Çu, nãi:- Kh«ng ph¶i vËy, chØ v× ng­¬i luyÖn ch­a thµnh thôc mµ th«i...Ngõng mét l¸t bµ nãi tiÕp:- Hµi tö, bçng nhiªn s­ thóc nhí ®Õn mét chuyÖn quan träng cÇn ph¶i h¹ s¬n métchuyÕn, cã thÓ m­êi ngµy sau ta míi quay vÒ ®­îc. Ng­¬i vµ TuyÕt §µo ë l¹i trong amkh«ng sao chø ?ThÇn Ni hái nh­ vËy th× ch¼ng kh¸c g× xem chµng nh­ mét hµi tö b×nh th­êng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy bÊt phôc nªn ngÈng ng­êi, lín tiÕng nãi:- S­ thóc, ®Ö tö lín thÕ nµy th× cßn sî g× n÷a ? S­ thóc cø yªn t©m h¹ s¬n !ThÇn Ni thÊy chµng cè t¹o ra dòng khÝ ng­êi lín th× bÊt gi¸c bËt c­êi vµ nãi:- Nµo, hµi tö, s­ thóc chØ chØ ®iÓm cho ng­¬i mÊy chiªu kiÕm cßn l¹i, trong mÊy ngµyta h¹ s¬n, ng­¬i h∙y chuyªn t©m tËp luyÖn cho thµnh thôc...chó ý theo dái nhÐ !Nãi ®o¹n bµ ung dung thi triÓn chiªu thø t­ "Né Long XuÊt Tô"Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng d¸m l¬ ®Ónh, chµng tËp trung toµn bé tinh thÇn theo dáitoµn bé cö ®éng cña ThÇn Ni.N¨m chiªu kiÕm ph¸p nµy cã tæng céng m­êi bèn thøc biÕn ho¸, tuy chµng vËn dôngtoµn bé t©m trÝ ®Ó ghi nhí nh­ng vÉn kh«ng thÕ nµo nhí hÕt.Sau khi ThÇn Ni h¹ s¬n ®­îc hai ngµy th× chµng chØ cßn nhí tæng céng m­êi thøc,bèn thøc biÕn ho¸ cña chiªu thø b¶y vµ chiªu thø t¸m th× kh«ng sao nhí nçi. Ch¼ng biÕtlµm c¸ch nµo kh¸c, chµng ®µnh tËn dông thêi gian s­ thóc h¹ s¬n mµ luyÖn m­êi chiªuthøc kia, chµng rÊt muèn luyÖn thµnh thôc m­êi kiÕm thøc nµy tr­íc khi s­ thóc håi s¬n.o0o
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-234-Håi thø m­êi bènNam Thiªn NhÞ Th¸nhªm thø t¸m sau khi Kim §Ønh thÇn ni h¹ s¬n, Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®ang ngåi tr­ícPhËt ®­êng xem mét cuèn s¸ch nhá, ®©y lµ cuèn s¸ch do s­ tæ cña chµng ghi chÐpnh÷ng ®iÒu tai nghe m¾t thÊy trong mÊy m­¬i n¨m hµnh tÈu giang hå.Trong ®ã cã nh÷ngt¹p chøng nan y mµ s­ tæ chµng tõng gÆp ph¶i, ®Æc biÖt lµ c¸c thñ ®o¹n dông ®éc cña nh©nvËt vâ l©m còng nh­ c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i ®éc. TÊt c¶ ®Òu ghi l¹i t­êng tËn khiÕn Ph­¬ngTuyÕt Nghi ®äc ®Õn ng¬ ngÈn xuÊt thÇn.Vµo kho¶ng canh ba, tiÕng chu«ng ®ªm cña Phôc Hæ thiÒn tù trªn nói Nga My ®∙ th«ing©n th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng ®∙ buån ngñ, ®ang lóc chµng ®Þnh gÊp s¸ch ®i n»m th×®ét nhiªn t©m linh m¸y ®éng, lßng phËp phßng bÊt an.Chµng cau mµy thÇm nghÜ:- ChuyÖn nµy thËt lµ kú hoÆc, mÊy m­¬i n¨m qua Ngäc V©n am b×nh an v« sù, t¹i saos­ thóc h¹ s¬n míi mÊy ngµy th× bçng nhiªn...ý nghÜ ch­a døt th× chµng ®∙ nghe tiÕng b­íc ch©n bªn ngoµi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c kh«ng th«i, chµng véi nh∙y xuèng ®Êt, rót tr­êng kiÕmråi khÏ më cöa sæ nh×n ra ngoµi.Môc quang võa quÐt ra th× bÊt gi¸c s÷ng ng­êi.Th× ra tr­íc cöa am cã mét nam mét n÷ ®ang ®øng nh­ th­¬ng l­îng ®iÒu g× ? Mµ n÷nh©n mang kiÕm l¹i chÝnh lµ TuyÕt §µo s­ muéi cña chµng.C¶nh nµy khiÕn Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c kh«ng Ýt, theo chµng nghÜ th× lÏ ra vÞtiÓu ni c« nµy kh«ng nªn quen biÕt ng­êi l¹ míi ph¶i, kh«ng ngê s­ phô h¹ s¬n ch¼ng baol©u mµ ®∙ cã nam nh©n ®Õn t×m c« ta gi÷a ®ªm khuya thanh v¾ng thÕ nµy. Kh«ng lÏ tiÓu nic« nµy còng lµ nh©n vËt kh¶ nghi ?NghÜ ®Õn ®©y th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy bÊt æn nªn n¾m chÆt chu«i kiÕm råib­íc th¼ng ®Õn chç hai ng­êi.TuyÕt §µo n÷ ni nghe tiÕng b­íc ch©n th× quay l¹i, khi thÊy lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi th×nµng liÒn nãi:- Ph­¬ng s­ huynh, mau tham kiÕn Th©n ®¹i hiÖp ®i !Lóc nµy lam y ®¹i h¸n th©n h×nh cao lín, ®Çy r©u quai nãn, khÝ thÕ hïng m¹nh ®∙cung thñ lªn tiÕng tr­íc:- Cã lÏ tiÓu huynh ®Ö lµ Ph­¬ng c«ng tö, truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp,t¹i h¹ Th©n Hµnh Thêi ®­¬ng ®ªm th¨m viÕng lµm kinh ®éng c«ng tö, thËt lµ ®¾c téi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi qu¸ bÊt ngê nªn s÷ng ng­êi mét l¸t råi hái TuyÕt §µo:- S­ muéi, vÞ Th©n ®¹i hiÖp nµy cã th­êng ®Õn ®©y kh«ng ?TuyÕt §µo ph¸ lªn c­êi råi nãi:- Ph­¬ng s­ huynh, nhÊt thêi bÇn ni ch­a nãi râ, nhÊt ®Þnh lµ trong lßng s­ huynh rÊtng¹c nhiªn.§
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-235-Nang ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp:- Th©n ®¹i hiÖp ë bªn Phôc Hæ tù, mÊy n¨m qua tuy bÇn ni ch­a rêi Ngo¹ V©n ammét b­íc, nh­ng mäi chuyÖn cÇn thiÕt trong am ®Òu do Th©n ®¹i hiÖp nhiÖt t©m gióp ®ë.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× nghÜ m×nh qu¸ ®a nghi, ®Ých thùc lµ ®∙ ®em d¹ tiÓunh©n ®o lßng qu©n tö.Chµng véi tra kiÕm vµo bao, vµ nãi:- V∙n bèi kh«ng biÕt Th©n ®¹i hiÖp lµ chç cùu giao cña s­ thóc vµ x­a nay th­êngchiÕu cè cho tÖ am, nÕu cã chç nµo thÊt lÔ, xin réng lßng l­îng thø !Nãi ®o¹n chµng cung thñ x¸ mét x¸ dµi.Th©n Hµnh Thêi kh«ng nh÷ng cã t­íng m¹o uy phong mµ cßn lµ mét nh©n sÜ ®Çy hµokhÝ, l∙o võa nghe xong th× ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- TiÓu huynh ®Ö nãi vËy khiÕn Th©n mç v« cïng hæ thÑn, TrÇn ®¹i hiÖp cã ©n t¸i t¹ocøu m¹ng t¹i h¹ nªn t¹i h¹ phông mÖnh TrÇn ®¹i hiÖp ra søc khuyÔn m∙ lµ lÏ ®­¬ng nhiªnth«i. Mét chót vÊt v¶ cña t¹i h¹ so víi ®¹i ©n cøu m¹ng cña TrÇn ®¹i hiÖp th× qu¶ nh­ méttrêi mét vùc.Bçng nhiªn lµ thë dµi mét håi råi nãi tiÕp:- Th©n mç kh«ng ngê TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ lµ cè nh©n, h«m nay míi ®­îc tiÓu s­ phô chobiÕt, trong lßng Th©n mç v« cïng bi thèng, cã lÏ ©n t¸i t¹o ®∙ kh«ng thÓ nµo b¸o ®¸p ®­îcråi. NghÜ l¹i, khiÕn ng­êi ta ph¶i hËn trêi xanh kh«ng cã m¾t.Lêi võa døt th× l∙o bu«ng mét tiÕng thë dµi nghe ®Õn thª l­¬ng n∙o nuét.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- Th× ra hä Th©n nµy nhËn phã th¸c cña s­ phô ta mµ chiÕu cè cho s­ thóc, qua c¸chnãi th× cã lÏ lµ ng­êi nµy lµ mét ®¹i hiÖp trong vâ l©m, v× muèn b¸o ©n cøu m¹ng cña s­phô ta nªn míi gëi th©n vµo phËt m«n. MÊy m­¬i n¨m nh­ mét ngµy, bá ngoµi tai chuyÖndanh lîi, nÕu kh«ng ph¶i lµ kÎ ®¹i dòng th× h¸ cã thÓ lµm ®­îc chuyÖn nµy ! Nh÷ng nh©nvËt thÕ nµy míi ®¸ng ®Ó ta kÝnh phôc.NghÜ ®o¹n chµng liÒn nãi:- Th©n ®¹i hiÖp ®∙ cã t©m ý nh­ vËy th× dï tiªn s­ ë d­íi cöu tuyÒn còng v« cïng c¶mkÝch.Th©n Hµnh Thêi l¾c ®Çu vµ thë dµi mét håi v¹n phÇn c¶m kh¸i, råi míi nãi:- TiÓu huynh ®Ö, Th©n mç dï tan x­¬ng n¸t thÞt còng khã b¸o ®¸p ®­îc ®¹i ©n t¸i t¹ocña TrÇn ®¹i hiÖp, tiÓu huynh ®Ö ®∙ lµ truyÒn nh©n y b¸t cña TrÇn ®¹i hiÖp th× trong m¾tcña Th©n mç, tiÓu huynh ®Ö ®∙ lµ ho¸ th©n cña TrÇn ®¹i hiÖp råi. Ngµy sau tiÓu huynh ®Öhµnh hiÖp giang hå trõ ma h­ng ®¹o, nÕu khi nµo cÇn dïng Th©n mç th× xin tiÓu huynh ®Öcho gäi mét tiÕng. Th©n mç dï chÕt v¹n lÇn còng kh«ng chèi tõ.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× rÊt c¶m ®éng, chµng véi nãi:- Th©n ®¹i hiÖp t×nh s©u nghÜa nÆng nh­ vËy khiÕn v∙n bèi v« cïng kh©m phôc, v∙nbèi xin ghi nhí nh÷ng lêi ®¹i hiÖp võa nãi.Th©n Hµnh Thêi kh«ng ngê Ph­¬ng TuyÕt Nghi cßn nhá tuæi mµ tÝnh t×nh phãngkho¸ng béc trùc nh­ thÕ, l∙o cÊt mét trµng c­êi råi nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-236-- TiÓu huynh ®Ö, chóng ta nhøt ®Þnh nh­ vËy nhÐ !Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- ThÞnh t×nh cña Th©n ®¹i hiÖp, v∙n bèi kh«ng d¸m bÊt tu©n, chØ cã ®iÒu b¶n th©n c¶mthÊy hæ thÑn.Lêi ch­a døt th× thÇn s¾c chµng chît biÕn, chµng vung tay chép ®èc kiÕm råi trõngm¾t nh×n Th©n Hµnh Thêi, hái:- Th©n ®¹i hiÖp, cã ai còng ®Õn víi ngµi kh«ng ?Th©n Hµnh Thêi ng¹c nhiªn, nãi:- X­a nay Th©n mç ®éc lai ®éc v∙ng, t¹i sao tiÓu huynh ®Ö l¹i hái nh­ vËy ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi:- Cã ng­êi ®Õn !TuyÕt §µo thÊt s¾c, nµng véi hái:- Ph­¬ng s­ huynh cã ng­êi ®Õn thËt kh«ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- Ng­êi ®Õn ®∙ ë d­íi bê ®¸, l¸t n÷a s­ muéi sÏ tù cã ph¸t hiÖn.Th©n Hµnh Thêi c¶m thÊy bÊt an, l∙o chau mµy hái TuyÕt nghi:- TiÓu huynh ®Ö, ng­¬i kh«ng lÇm ®Êy chø ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- LÏ nµo Th©n ®¹i hiÖp kh«ng tin v∙n bèi ?Th©n Hµnh Thêi nãi:- Kh«ng ph¶i Th©n mç kh«ng tin mµ v× nöa ®ªm ë chèn th©m s¬n thÕ nµy, cã thÓ nµotiÓu huynh ®Ö nghe tiÕng d∙ thó mµ t­ëng lµ ng­êi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu nãi:- Kh«ng thÓ nh­ vËy, tai m¾t cña v∙n bèi tuy kh«ng linh ho¹t l¾m nh­ng tin r»ng cãthÓ ph©n biÖt ®­îc tiÕng ®éng cña ng­êi vµ thó.Râ rµng lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ ®éng nghi t©m ®èi víi Th©n Hµnh Thêi nªn trongng«n tõ kh«ng khái cã ý ngÇm mØa mai.Th©n Hµnh Thêi lµ mét nh©n vËt l∙o luyÖn giang hå, h¸ cã lý nµo l¹i kh«ng nhËn ra lµ®èi ph­¬ng cã ý mØa mai vµ nghi ngê m×nh. Nh­ng l∙o ®∙ thä ©n cøu m¹ng cña TrÇn HyChÝnh nªn kh«ng thÓ v× chót hiÓu lÇm nhÊt thêi nµy mµ ®éng né khÝ. V× vËy l∙o th¶n nhiªnmØm c­êi, nãi:- TiÓu huynh ®Ö nãi còng ph¶i, Th©n mç muèn chê xem kÎ ®Õn kia rèt cuéc lµ nh©nvËt nµo ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹nh lïng nãi:- T¹i h¹ mong r»ng Th©n ®¹i hiÖp kh«ng nãi sai, nÕu kh«ng th× sî r»ng khi s­ thócv∙n bèi trë vÒ, Th©n ®¹i hiÖp sÏ v« ng«n ®èi chøng.Chµng võa døt lêi th× ®∙ thÊy hai nh©n vËt vâ l©m xuÊt hiÖn trong ®¸m tïng b¸ch tr­ícNgo¹ V©n am.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-237-Th©n Hµnh Thêi bÊt gi¸c rïng m×nh, l∙o quÐt môc quang nh×n ra th× thÊy hai nh©n vËtkia mét cao mét thÊp, t­íng m¹o rÊt l¹, x­a nay l∙o ch­a tõng gÆp bao giê. Né khÝ chîtd©ng lªn, l∙o cÊt giäng qu¸t hái:- Lµ kÎ nµo ? §ang ®ªm d¸m th©m nhËp th¸nh ®Þa phËt m«n Ngo¹ V©n Am, mau b¸odanh t¸nh råi l∙nh téi !Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng l¹nh lïng qu¸t hái:- C¸c ng­¬i lµm g× ë ®©y ? Nga My - Kim Phong ®Ønh ®©u ph¶i lµ n¬i muèn ®Õn lµ®Õn ?Hai bãng ng­êi tiÕn ®Õn gÇn, l∙o nh©n mÆc ®¹o bµo, th©n h×nh cao to ph¸ lªn c­êi méttrµng qu¸i gë råi nãi:- L©m ChØ Tiªn cã trong am kh«ng ? Mau gäi bµ ta ra khÊu kiÕn Nam Thiªn NhÞTh¸nh !Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn thÇm nghÜ:- L©m ChØ Tiªn lµ ai, lÏ nµo lµ tôc danh cña s­ thóc ?Chµng ®ang suy nghÜ th× ®∙ nghe Th©n Hµnh Thêi c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi:- N¨m x­a Th©n mç tõng nghe nãi trong nói §iÓm Th­¬ng xuÊt hiÖn hai qu¸i vËt tùx­ng lµ Nam Thiªn NhÞ Th¸nh, mét kÎ kªu b»ng Tr¸c §¹o - Ho¾c Cao Phông, mét kÎ lµHå L« TÈu - Tiªu V« NgÊn, xem ra cã lÏ lµ nhÞ vÞ ®©y råi. Nh­ng ch¼ng hay hai vÞ ®¾c ®¹oth¨ng thiªn khi nµo mµ thµnh nhÞ th¸nh vËy ?§¹o nh©n cao to nghe Th©n Hµnh Thêi nãi th× bÊt gi¸c biÕn s¾c, l∙o ®Þnh khai khÈum¾ng l¹i th× ®∙ nghe l∙o nh©n thÊp lïn, ®Çu träc nh­ hå l« ph¸ lªn c­êi mét trµng vµ nãi:- Kh¸ l¾m, c¸c h¹ biÕt ®­îc danh hiÖu NhÞ Th¸nh cña bän l∙o phu th× ®ñ thÊy c¸c h¹còng lµ nh©n vËt cã tªn tuæi trong vâ l©m råi.Th©n Hµnh Thêi c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- Kh«ng sai, t¹i h¹ chÝnh lµ Th©n Hµnh Thêi.L∙o nh©n träc ®Çu chíp chíp song môc råi c­êi nh¹t, nãi:- Th©n Hµnh Thêi µ ? H×nh nh­ l∙o phu tõng nghe nãi ®Õn danh tõ nµy, chØ cã®iÒu...chØ cã ®iÒu nhÊt thêi kh«ng nhí ®­îc.Tr¸c §¹o - Ho¾c Cao Phông c­êi nh¹t mét tiÕng råi tiÕp lêi:- N¨m x­a trong vâ l©m Nam B¾c cã nh©n vËt ®éc hµnh hiÖp nghÜa, nhËn x­ng lµ Kim§ao NhÞ Lang, cã lÏ ®ã lµ c¸c h¹ ?Th©n Hµnh Thêi mØm c­êi, nãi:- Kh«ng sai, Th©n mç chÝnh lµ Kim §ao NhÞ Lang n¨m x­a.Hå L« TÈu - Tiªu V« NgÊn ®­a tay xoa xoa ®Çu träc råi nãi:- §óng råi ! Kim §ao NhÞ Lang - Th©n Hµnh Thêi, t¹i sao l∙o phu l¹i kh«ng nhí rachø!Võa nãi ®Õn ®©y th× ®ét nhiªn l∙o tung ng­êi tíi tr­íc vµ xuÊt thñ chôp vµo m¹chm«n tay tr¸i cña Th©n Hµnh Thêi, ®ång thêi nãi tiÕp:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-238-- Th©n l∙o ®Ö, l∙o phu muèn thö c«ng phu cña ng­¬i xem cã xøng víi nh©n x­ng hiÖpnghÜa hay kh«ng !Th©n Hµnh Thêi c¶m thÊy cã bãng ng­êi thÊp tho¸ng tr­íc mÆt. ý nghÜ ch­a kÞp xoaychuyÓn th× t¶ thñ ®∙ bÞ chÊn ®éng, ngñ chØ cña Tiªu V« NgÊn ®∙ n¾m chÆt tay m×nh nh­cïm s¾t råi. Trong lßng l∙o kinh ng¹c kh«ng Ýt, l∙o thÇm nghÜ:- Hai l∙o qu¸i nµy qu¶ nhiªn kh«ng ph¶i lµ h¹ng tÇm th­êng...NghÜ ®o¹n l∙o qu¸t lín:- Ng­¬i lµm g× vËy ? Cßn kh«ng mau bu«ng tay ra !Võa nãi l∙o vËn lùc dån vµo t¶ thñ giËt m¹nh ra, ®ång thêi h÷u thñ xuÊt mét ch­ëng®¸nh th¼ng vµo gi÷a ngùc Tiªu V« NgÊn.Khu«n mÆt nung nóc thÞt cña Tiªu V« NgÊn tho¸ng lé vÎ kinh dÞ, l∙o c­êi ha h¶ råinãi:- Kh«ng tÖ, l∙o ®Ö ng­¬i qu¶ nhiªn danh bÊt h­ truyÒn...Lêi võa ph¸t th× l∙o còng bu«ng tay ra, ®ång thêi t¶ thñ vung lªn nhanh nh­ chíp ®ëlÊy h÷u ch­ëng cña ®èi ph­¬ng.Th©n Hµnh Thêi c¶m thÊy t¶ thñ ®∙ ®­îc bu«ng ra nh­ng h÷u ch­ëng võa xuÊt th× tùanh­ va vµo t­êng s¾t khiÕn toµn th©n chÊn ®éng, l∙o c¶ kinh nªn véi thu ch­ëng vµ thèi luiba b­íc.Cïng lóc ®ã Ho¾c Cao Phông tiÕn vÒ phÝa Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ c­êi nh¹t, hái:- TiÓu tö, L©m ChØ Tiªn cã trong am kh«ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi n¾m chÆt tr­êng kiÕm vµ l¹nh lïng ®¸p:- Ngo¹ V©n Am chñ lµ Kim §Ønh thÇn ni, ng­êi c¸c h¹ muèn t×m e r»ng kh«ng cã 뮩yHo¾c Cao Phông c­êi ha h¶ mét trµng qu¸i gì råi nãi:- L©m ChØ Tiªn chÝnh lµ Kim §Ønh thÇn ni ®ã, tiÓu tö ng­¬i cßn kh«ng mau gäi bµ tara...Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- Th× ra lµ nh­ vËy, xem ra hai qu¸i nh©n nµy muèn t×m s­ thóc ta nh­ng kh«ng biÕt lµv× lý do g× ? Ta ph¶i hái cho râ råi míi quyÕt ®Þnh c¸ch ®èi phã.NghÜ ®Õn ®©y th× chµng lËp tøc cung thñ thi lÔ vµ nãi:- ThÇn Ni kh«ng cã trong am, ch¼ng hay nhÞ vÞ t×m ng­êi ®Ó lµm g× ?Ho¾c Cao Phông võa nghe th× biÕn s¾c, l∙o qu¸t hái:- TiÓu tö, L©m ChØ Tiªn kh«ng cã trong am thËt chø ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi b×nh th¶n nãi:- ThÇn Ni h¹ s¬n ®∙ t¸m ngµy råi.Tiªu V« NgÊn còng b­íc l¹i vµ nãi:- H¶o tiÓu tö, ng­¬i ®Þnh dïng nh÷ng lêi hoang ®­êng ®Ó lõa bän ta ch¨ng ? L∙o phu®∙ hái th¨m râ rµng, tõ lóc thÊt lý t×nh tr­êng th× L©m ChØ Tiªn lu«n Èn c­ ë Ngo¹ V©n
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-239-Am, mÊy m­¬i n¨m kh«ng rêi am mét b­íc. Lµm sao cã chuyÖn trïng hîp lµ khi bän l∙ophu truy ®Õn ®©y th× ®óng vµo lóc bµ ta h¹ s¬n ? TiÓu tö, ch¼ng ph¶i nh÷ng lêi nãi dèi cñang­¬i kh«ng ®­îc cao minh råi sao ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi h¬i kinh ng¹c, chµng nghÜ thÇm:- Nghe qua khÈu khÝ th× qu¶ nhiªn lµ hai qu¸i vËt nµy ®Õn ®©y tÇm thï s­ thóc ta, taph¶i cÈn thËn øng phã míi ®­îc.NghÜ ®o¹n chµng cÊt giäng sang s¶ng nãi:- ThÇn Ni lµ s­ thóc cña t¹i h¹, ®Ých thùc lµ hiÖn t¹i kh«ng cã trong am, nÕu nhÞ vÞ cãchuyÖn g× quan träng th× cã thÓ nãi víi t¹i h¹ hoÆc TuyÕt §µo s­ muéi còng ®­îc.Tiªu V« NgÊn quan s¸t Ph­¬ng TuyÕt Nghi mét lóc vµ cã lÏ l∙o c¶m thÊy chµng nãithËt nªn quay sang nãi víi Ho¾c Cao Phông:- Ho¾c huynh, tiÓu tö nµy diÖn m¹o thµnh thËt, kh«ng thÓ lµ kÎ nãi dèi, sî r»ng L©mChØ Tiªn kh«ng cã trong am thËt råi.Ho¾c Cao Phông quÐt môc quang nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi, l∙o ph¸ lªn c­êi mét trµngqu¸i dÞ råi nãi:- Tiªu huynh, giµ kh«ng cã nhµ th× ta thu nhËn trÎ tr­íc, Tiªu huynh thÊy thÕ nµo ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- Hä Ho¾c nµy thËt lµ hçn x­îc, xem ra tèi nay khã tr¸nh khái mét tr­êng ®éng thñråi, ta ph¶i cho hai qu¸i vËt n¶y nÕm chót lîi h¹i cña Long Hµnh B¸t KiÕm míi ®­îc.Sau khi nghe Ho¾c Cao Phông nãi, Tiªu V« NgÊn trÇm ng©m mét l¸t råi tiÕp lêi:- ChuyÖn nµy... Ho¾c huynh, cËy lín hiÕp nhá cã th¾ng còng kh«ng hay ho g× !Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i thÇm nghÜ:- Hä Tiªu nµy xem ra còng ch­a ®Õn nçi tÖ l¾m.Chît nghe tiÕng Ho¾c Cao Phông lín tiÕng nãi:- Tiªu huynh lÏ nµo ng­¬i quªn c¸i hËn ®o¹n chØ ?Tiªu V« NgÊn chît s¸ng m¾t lªn, l∙o ®­a tay tr¸i lªn nh×n råi thë dµi mét håi vµ nãi:- Tiªu V« NgÊn lµm sao cã thÓ quªn c¸i hËn bÞ chÆt ngãn tay ót, nh­ng ng­êi ®o¹nchØ n¨m x­a lµ L©m ChØ Tiªn chí kh«ng ph¶i lµ tiÓu tö tr­íc mÆt. Trót hËn lªn ®Çu hËusinh v∙n bèi th× qu¶ thùc Tiªu mç kh«ng lµm ®­îc.Ho¾c Cao Phông nãi:- Tiªu huynh, L©m ChØ Tiªn chÆt cña ng­¬i mét ngãn tay nªn ta kh«ng ph¶n ®èi viÖcng­¬i cÇn t×m b¶n th©n bµ ta ®Ó röa hËn, nh­ng mèi thï h∙m h¹i ¸i ®å cña ta th× qu¶ thËtHo¾c mç kh«ng chØ muèn röa hËn ®èi víi b¶n th©n bµ ta, mµ cßn...L∙o quÐt môc quang nh×n qua TuyÕt §µo vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi c­êi nh¹t, nãitiÕp:- L∙o phu thö tµi nghÖ hai tiÓu bèi cña bµ ta tr­íc ®Ó bµ ta còng biÕt mïi vÞ cña c¸ihËn mÊt ®å ®Ö nh­ thÕ nµo !Tiªu V« NgÊn ng¹c nhiªn, nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-240-- Ho¾c huynh, ng­¬i kh«ng nghÜ ®Õn danh väng cña Nam Thiªn NhÞ Th¸nh sao ?Theo l∙o phu thÊy th× chi b»ng chóng ta chê L©m ChØ Tiªn håi s¬n råi sÏ trë l¹i.Ho¾c Cao Phông c­êi nh¹t, nãi:- TiÓu huynh, Ho¾c mç ®∙ nhÉn nhôc chÞu ®ùng mèi hËn s¸t ®å ®Ö nµy h¬n m­êi n¨mråi, h«m nay cã c¬ héi nµy th× b¶o Ho¾c mç lµm sao bá qua d­îc ? TiÓu huynh kh«ng cÇn®a ng«n...Lêi ch­a døt th× l∙o ®∙ xuÊt thñ tr¶o chôp vµo ®Çu vai Ph­¬ng TuyÕt Nghi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi vèn ®∙ cã nhËn ®Þnh víi t×nh thÕ tr­íc mÆt lµ nÕu kh«ng nÕm mïilîi h¹i th× e r»ng hä Ho¾c kia sÏ kh«ng cam t©m, v× vËy tr¶o thñ cña Ho¾c Cao Phông võaxuÊt th× lËp tøc chµng còng cã ph¶n øng, ®ång thêi miÖng qu¸t lín:- Hä Ho¾c kia, l∙o thËt lµ v« sØ...D­êng nh­ cïng lóc ®ã Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy mét bãng ng­êi l­ít qua nh­ tiachíp, kÕ ®ã lµ giäng cña Kim §ao NhÞ Lang - Th©n Hµnh Thêi vang lªn:- Th× ra Nam Thiªn NhÞ Th¸nh chØ biÕt cËy lín hiÕp nhá, khiÕn Th©n mç ta c¶m thÊythËt buån c­êi.Çm ! Mét tiÕng Ho¾c Cao Phông bÞ chÊn ®éng lui mét b­íc, cßn Th©n Hµnh Thêi bÞk×nh lùc cña ®èi ph­¬ng ®Èy v¨ng ra ngoµi xa h¬n tr­îng.Râ rµng vÒ ph­¬ng diÖn néi c«ng th× Th©n Hµnh Thêi cßn kÐm ®èi ph­¬ng rÊt nhiÒu.Ho¾c Cao Phông ph¸ lªn c­êi mét trµng qu¸i ®¶n, råi nãi:- Hä Th©n kia, víi c©u nãi võa råi cña ng­¬i th× ®ªm nay l∙o phu quyÕt kh«ng bá quacho ng­¬i.Lêi ch­a døt th× l∙o ®∙ tung ng­êi bç vÒ phÝa Th©n Hµnh Thêi. §ång thêi h÷u thñquÐt ra mét ch­ëng víi k×nh thÕ nh­ di s¬n ®¶o h¶i.Th©n Hµnh Thêi tù biÕt néi lùc kh«ng b»ng ®èi ph­¬ng nªn kh«ng d¸m nghinh tiÕpch­ëng lùc cña Ho¾c Cao Phông mµ chuyÓn ng­êi tr¸nh ra ngoµi hai tr­îng.Nh­ng miÖng vÉn c­êi nh¹t nãi:- C¶ ®êi Th©n mç sèng víi ®Çu ®ao mòi kiÕm ®∙ h¬n bèn m­¬i n¨m råi, c©u kh«ng báqua cho Th©n mç cña t«n gi¸ lµ cã dông ý g× ?Çm ! Mét tiÕng ¸t c¶ lêi cña Th©n Hµnh Thêi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi quÐt môc quang nh×n qua th× thÊy t¶ng ®¸ sau l­ng chç Th©nHµnh Thêi ®øng tr­íc ®ã ®∙ vë tan tµnh ngµn m¶nh, nhÊt thêi bôi ®¸ mï mÞt c¶ mét vïng.Ch­ëng lùc cña Ho¾c Cao Phông qu¶ nhiªn lµ kinh thÕ h¶i tôc.Ph­¬ng TuyÕt Nghi cau may thÇm nghÜ:- Râ rµng lµ vâ c«ng cña Nam Thiªn NhÞ Th¸nh nµy cao c­êng h¬n Th©n Hµnh ThêirÊt nhiÒu, nÕu ta kh«ng xuÊt thñ th× sî r»ng Th©n Hµnh Thêi khã tho¸t khái ®éc thñ cña ®èiph­¬ng.Chµng nghÜ ®Õn ®©y th× kh«ng cßn do dù g× n÷a, tr­êng kiÕm trÇm xuèng, ng­¬i l­ít®Õn tr­íc Ho¾c Cao Phông vµ l¹nh lïng nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-241-- C¸c h¹ ®∙ muèn b¸o thï cho ®å ®Ö th× hiÖn t¹i Ph­¬ng mç còng cã thÓ xem lµ ®Ö töcña s­ thóc, nÕu c¸c h¹ th¾ng ®­îc Ph­¬ng mç th× ®∙ röa ®­îc thï hËn råi.Ho¾c Cao Phông vèn kh«ng muèn ®éng thñ víi Th©n Hµnh Thêi, b©y giê nghe vËy th×hîp víi t©m ý nªn l∙o ph¸ lªn c­êi mét trµng råi nãi víi Tiªu V« NgÊn:- Tiªu huynh, ®©y lµ ng­êi ta t×m ®Õn Ho¾c mç ®Êy nhÐ.Tiªu V« NgÊn vµ l∙o ta hîp x­ng lµ Nam Thiªn NhÞ Th¸nh, ngµy th­êng lu«n ë bªnnhau nªn tù nhiªn lµ rÊt hiÓu tÝnh c¸ch cña HoÆc Cao Phông. Do vËy, võa nghe Ho¾c CaoPhông nãi thÕ th× Tiªu V« NgÊn ®∙ biÕt l∙o ta ®éng s¸t c¬ nªn l∙o nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghib»ng ¸nh m¾t luyÕn tiÕc vµ l¾c ®Çu c­êi g­îng, nãi:- Ho¾c huynh, khi nµo bá qua ®­îc th× nªn bá qua, chæ nµo t¹m tha ng­êi ®­îc th×nªn t¹m tha, vÞ tiÓu huynh ®Ö nµy cèt c¸ch thanh kú, ®ã lµ b»ng chøng cña ®¹i thä, nÕuHo¾c huynh hµnh sù th¸i qu¸ th× sî r»ng sÏ tù lµm tæn ©m ®øc cña m×nh ®©y...Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- Nghe Tiªu V« NgÊn nãi th× râ rµng l∙o ta kh«ng ph¶i lµ nh©n vËt ®¹i hung ®¹i ¸c, lÏnµo Nam Thiªn NhÞ Th¸nh lµ mét ¸c mét thiÖn ch¨ng ?Chît nghe Ho¾c Cao Phông l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi:- TiÓu huynh, c¶ ®êi hµnh sù cña Ho¾c mç hËn nhÊt lµ kiÓu nh©n tõ cña phô nh©n, haim­¬i n¨m khæ t©m chÞu ®ùng lÏ nµo TiÓu huynh quªn råi sao ? Lóc nµy Ho¾c mç ®∙ nh­tªn ®Æt trªn cung, dï muèn th«i còng kh«ng ®­îc...L∙o h¬i ngõng l¹i råi quay sang nãi víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi:- TiÓu tö, nÕu ng­¬i chÕt xuèng hoµng tuyÕn mµ kh«ng cam t©m th× h∙y chê ngµy s­thóc ng­¬i xuèng ®ã mµ ®ßi m¹ng víi bµ ta nhÐ !Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn mØm c­êi, nãi:- H×nh nh­ c¸c h¹ ®∙ n¾m ch¾c phÇn th¾ng ?Ho¾c Cao Phông c­êi nh¹t, nãi:- L∙o phu thÊy ng­¬i nhá tuæi nªn nh­êng ng­¬i ba chiªu tiªn c¬ ®Êy !Ph­¬ng TuyÕt Nghi chît biÕn s¾c, h÷u thñ hoµnh ngang bao kiÕm tr­íc ngùc, tronglßng bçng nhiªn chît nghÜ:- L∙o ta tay kh«ng ®éng thñ, lÏ nµo ta giÕt ng­êi trong tay kh«ng cã tÊc s¾t ?NghÜ ®o¹n chµng lËp tøc qu¨ng bao kiÕm cho TuyÕt §µo n÷ ni vµ nãi:- TuyÕt s­ muéi, xin h∙y gi÷ kiÕm l­ît trËn giïm tiÓu huynh...Nãi ®o¹n chµng ®­a h÷u ch­ëng lªn gi÷a ngùc råi l¹nh lïng nãi víi Ho¾c Cao Phông:- C¸c h¹ cao niªn h¬n t¹i h¹ nhiÒu nªn lÏ ra t¹i h¹ nh­êng c¸c h¹ hai chiªu míi ph¶i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa døt lêi th× Ho¾c Cao Phông ®∙ giËn ®Õn xanh mÆt, l∙o qu¸tlín:- L∙o phu xem ng­¬i ng«ng cuång ®­îc bao l©u...Lêi võa ph¸t th× h÷u thñ còng ph¸t ra mét ®¹o k×nh lùc ®¸nh th¼ng vÒ phÝa Ph­¬ngTuyÕt Nghi.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-242-Ph­¬ng TuyÕt Nghi vèn ®ang mÆc t­ëng ®Õn ch­ëng ph¸p do s­ phô truyÒn thô lµ lµmthÕ nµo ®Ó øng phã thÝch hîp víi thÕ c«ng cña ®èi ph­¬ng. Th× ra, tuy chµng häc nghÖ ®∙h¬n ba n¨m nh­ng ch­a cã kinh nghiÖm ®èi ®Þch, dï biÕt vâ c«ng cña m×nh kh«ng kÐm ®èiph­¬ng, nh­ng trong lßng kh«ng tr¸nh khái cã chót håi hép lo l¾ng. Khi thÊy ch­ëng lùccña Ho¾c Cao Phông ®ét nhiªn quÐt tíi th× chµng kinh ng¹c kh«ng Ýt vµ còng kh«ng kÞpsuy nghÜ g× n÷a, h÷u ch­ëng b×nh thÕ ®Èy ra tiÕp ch­ëng lùc cña ®èi ph­¬ng.B¶n th©n chµng ®©u biÕt r»ng, TrÇn Hy ChÝnh ®∙ bá thêi gian ba n¨m s¸u th¸ng dïngd­îc lùc bªn ngoµi ®Ó cñng cè c¨n cèt bªn trong cho chµng, v× vËy vÒ c¨n b¶n chµng ®∙sím ®­îc tho¸t thai ho¸n cèt. Tõ mét nho sinh víi thÓ chÊt thiªn sinh yÕu nh­îc, chµng ®∙biÕn thµnh mét cao thñ ®Ö nhÊt víi c«ng phu néi gia v« thuîng. Do ®ã ch­ëng võa ph¸t th×k×nh ®¹o tu«n ra cùc kú uy m∙nh, tuy uy lùc ch­a b»ng thêi kú s­ phô chµng hµnh tÈugiang hå, nh­ng v× Ho¾c Cao Phông chØ xuÊt ch­ëng víi b¶y thµnh c«ng lùc nªn songch­ëng võa va vµo nhau th× ch­ëng lùc cña Ho¾c Cao Phông bÞ cuèn trë l¹i vµ v« t×nh c«ngkÝch l¹i chÝnh b¶n th©n l∙o ta.Cã n»m méng Ho¾c Cao Phông còng kh«ng ngê r»ng vâ c«ng cña nho sinh tr­íc mÆtl¹i cao c­êng nh­ thÕ, nhÊt thêi l∙o kinh t©m ®éng ph¸ch nh­ gÆp quû gi÷a ban ngµy. Còngmay lµ kinh nghiÖm ®èi ®Þch phong phó nªn võa ph¸t hiÖn ra bÊt æn th× l∙o lËp tøc tungng­êi tr¸nh ngang t¸m th­íc, nÕu kh«ng th× vÞ Tr¸c §¹o nµy ®∙ th¶m b¹i gi÷a ®­êngtr­êng råi.Tiªu V« NgÊn thÊy vËy th× buét miÖng c­êi lín råi nãi:- TiÓu tö, ng­¬i qu¶ nhiªn lµ truyÒn nh©n cña danh nh©n !Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy thÇn th¸i cña Ho¾c Cao Phông ®Çy vÎ khã chÞu th× biÕt métch­ëng cña m×nh võa råi ®∙ cã hiÖu lùc vµ râ rµng lµ c«ng lùc cña ®èi ph­¬ng kh«ng th©mhËu h¬n m×nh. NhÊt thêi hµo khÝ chît ph¸t, nªn nghe Tiªu V« NgÊn nãi xong th× bÊt gi¸cchµng ph¸ lªn c­êi mét trµng råi nãi:- §a t¹ Tiªu l∙o tiÒn bèi t¸n thuëng, v¶n bèi rÊt c¶m kÝch...Sau khi thu xuÊt c«ng lùc cña m×nh th× tÊt nhiªn lµ chµng kh«ng sî g× n÷a, do vËytrµng c­êi võa døt th× h÷u ch­ëng lËp tøc t¸i xuÊt. Ho¾c Cao Phông còng lËp tøc nghªnhchiÕn, sau m­êi chiªu th× ch­ëng thÕ cña l∙o chît biÕn, chiªu chiªu thøc thøc ®Òu lµ nh÷ng®ßn chÝ m¹ng, ch­ëng phong chØ ¶nh kh«ng rêi ®¹i huyÖt trªn ng­êi Ph­¬ng TuyÕt Nghi.Lóc ®Çu Ph­¬ng TuyÕt Nghi cßn cã ý thö chiªu thøc cña ®èi ph­¬ng nªn ch­ëng thÕkh«ng mÊy lîi h¹i nh­ng khi thÊy ch­ëng lùc cña Ho¾c Cao Phông v« cïng ®éc ¸c, bÊt cølóc nµo còng cã thÓ lÊy m¹ng m×nh th× hung khÝ trong lßng chµng chît d©ng lªn. ChµngthÇm nghÜ:- L∙o tÆc nµy qu¶ nhiªn lµ kh«ng cã ý l∙nh nhËn sù h¹ thñ l­u t×nh cña ta, ®∙ vËy th× tahµ tÊt ph¶i t­¬ng nh­îng ?Th× ra lóc nµy chµng chît nghÜ ®Õn c¸i gäi lµ ®¹i nghiÖp trõ ma ®¹o tøc lµ ph¶i lÇnl­ît thùc hiÖn tõng b­íc, khi cã c¬ héi trõ mét ¸c nh©n th× cø viÖc ra tay. Ho¾c Cao Phôngnµy ®∙ lµ mét ¸c nh©n th× cßn ng¹i g× mµ kh«ng h¹ s¸t thñ ?ý niÖm võa khëi lªn th× ch­ëng thÕ còng biÕn ®æi, chµng kh«ng ®¸nh lßng vßng ®Ó thöchiªu n÷a mµ xuÊt liÒn mét m¹ch ba ch­ëng bøc Ho¾c Cao Phông ph¶i thèi lui n¨m b­íc.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-243-Cµng ®¸nh Ho¾c Cao Phông cµng kinh h¶i, l∙o ®∙ tËn lùc thi triÓn nh­ng ch¼ng lµm g×®­îc thiÕu niªn tr­íc mÆt, thÕ lµ ®ét nhiªn ¸c niÖm chît n¶y sinh trong lßng. Trong lóckÝch ®Êu th× bçng nhiªn nghe l∙o qu¸t lín:- TiÓu tö, h∙y tiÕp l∙o phu mét chiªu nµy...Lêi võa ph¸t th× ch­ëng thÕ nh­ dao còng lËp tøc chÐm xuèng.D­êng nh­ Ho¾c Cao Phông ®∙ vËn toµn lùc vµo ch­ëng nµy, kh«ng nh÷ng ch­ëngthÕ v« cïng uy m∙nh mµ cßn cã ba thøc biÕn ho¸ Èn tµng bªn trong khiÕn ®èi ph­¬ngkh«ng biÕt ®©u mµ l­êng.Do thiÕu kinh nghiÖm ®èi ®Þch nªn võa thÊy t×nh thÕ tr­íc mÆt th× Ph­¬ng TuyÕt Nghikinh h¶i kh«ng th«i, chµng quªn c¶ chuyÖn néi lùc cña m×nh kh«ng kÐm ®èi ph­¬ng nªncã thÓ nghªnh tiÕp chiªu nµy mét c¸ch dÔ dµng, nh­ng nhÊt thêi ®∙ cã ý khiÕp sî nªnchµng véi tung ng­êi lui ra sau n¨m th­íc. Nh­ng TuyÕt Nghi kh«ng ph¸n ®o¸n ®­îc môc®Ých xuÊt chiªu nµy cña Ho¾c Cao Phông, v× vËy khi chµng thèi lui lµ v« t×nh t¹o ra c¬ héih¹ ®éc thñ cho ®èi ph­¬ng.Khi nµo Ho¾c Cao Phông bá qua c¬ héi ngµn vµng nµy, l∙o ph¸ lªn c­êi råi nãi:- TiÓu tö, ng­¬i d¸m tiÕp l∙o phu mét ch­ëng n÷a kh«ng ?Th©n h×nh Ph­¬ng TuyÕt Nghi vèn ®∙ lui ®­îc ba th­íc nh­ng nghe Ho¾c Cao Phônghái vËy th× hµo khÝ bèc lªn, chµng c­êi nh¹t, nãi:- M­êi ch­ëng n÷a còng kh«ng thµnh vÊn ®Ò !Lêi võa ph¸t th× ch©n còng trô l¹i, h÷u ch­ëng lËp tøc xuÊt ra.Gi÷a lóc song ch­ëng s¾p va vµo nhau th× ®ét nhiªn nghe Tiªu V« NgÊn qu¸t lín:- Ho¾c huynh h¹ thñ l­u t×nh, dïng ®éc chiªu ¸m to¸n kh«ng ph¶i lµ hµnh vi cña anhhïng...Tuy thiÕu kinh nghiÖm ®èi ®Þch nh­ng dï sao Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng lµ truyÒnnh©n y b¸t cña KiÕm ThÇn nªn tù nhiªn lµ cã chç h¬n ng­êi. Lêi cña Tiªu V« NgÊn võa lätvµo tai th× chµng hiÓu ngay dông t©m cña Ho¾c Cao Phông nªn nghiÕn r¨ng thÇm nghÜ:- Hä Ho¾c nµy qu¶ nhiªn lµ v« cïng ®éc ¸c, l∙o ®∙ muèn Èn tµng ®éc ch©m trongch­ëng ®Ó ¸m to¸n ta th× cã bÞ giÕt còng ®¸ng téi !ý nghÜ cña chµng xoay chuyÓn vèn lµ chuyÖn trong chíp m¾t, t×nh thÕ hiÖn t¹i th× songch­ëng chØ cßn c¸ch nhau kh«ng ®Çy mét tÊc, bçng nhiªn Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm vaiph¶i xuèng biÕn ch­ëng thµnh chØ ®iÓm th¼ng vµo kú m«n ®¹i huyÖt cña ®èi ph­¬ng.Ho¾c Cao Phông kh«ng ngê ®èi ph­¬ng cã thÓ biÕn chiªu cùc nhanh nh­ vËy, v× thÕkhi l∙o ph¸t hiÖn ra nguy c¬ tuy véi vµng tr¸nh nÐ nh­ng còng kh«ng kÞp, l∙o c¶m thÊy kúm«n huyÖt bªn tr¸i bÞ chÊn ®éng, th©n h×nh lËp tøc ng∙ l¨n ra ®Êt, ch©n lùc toµn th©n cñal∙o còng tiªu tan, nh­ng hai m¾t chim ­ng vÉn trõng trõng nh×n Tiªu V« NgÊn vµ cÊt tiÕngm¾ng:- Tiªu ®o¶n tö (ng­êi lïn), Ho¾c mç ®∙ nh×n lÇm ng­¬i råi...Lóc nµy nÕu Ph­¬ng TuyÕt Nghi chîp c¬ héi xuÊt mét chiªu, n÷a thøc, th× Ho¾c CaoPhông tÊt sÏ vong m¹ng tr­íc Ngo¹ V©n Am. ThÕ nh­ng chµng vÉn tr× nghi do dù ch­axuÊt ch­ëng. §©y chÝnh lµ lßng khoan dung bÈm sinh cña chµng, dï cho ®èi ph­¬ng ®∙ cã
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-244-t©m giÕt m×nh, thÕ nh­ng chµng kh«ng nghÜ ®Õn viÖc, nÕu kh«ng giÕt ®èi ph­¬ng th× ngµysau tÊt sÏ bÞ ®èi ph­¬ng b¸o thï.Lóc nµy Th©n Hµnh Thêi véi vµng l­ít tíi vµ khÏ nãi víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi:- TiÓu huynh ®Ö, kh«ng thÓ tha cho ng­êi nµy, nÕu ®Ó h¾n cã c¬ héi tho¸t ®i th× nhÊt®Þnh ngµy sau sÏ cã hËu häa.Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa l¾c ®Çu mØm c­êi th× ®∙ nghe Tiªu V« NgÊn nãi:- TiÓu tö, vâ c«ng ng­¬i ®∙ ®­îc ch©n truyÒn cña KiÕm ThÇn, phong ®é l¹i phi phµm,l∙o phu thËt lµ mõng cho TrÇn ®¹i hiÖp cã mét ®å ®Ö nh­ ng­¬i...Nãi ®o¹n l∙o b­íc tíi lÊy ra tõ h÷u thñ cña Ho¾c Cao Phông mét mòi c­¬ng ch©mtrong suèt, dµi kho¶ng n÷a tÊc råi nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi, mØm c­êi nãi:- Ng­¬i tõng nghe nãi vÒ mòi c­¬ng ch©m nµy ch­a ?§èi víi chuyÖn vâ l©m, Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh­ ng­êi ®i ®ªm, v× vËy khi Tiªu V«NgÊn ®­a mòi c­¬ng ch©m lªn hái th× chµng ®µnh l¾c ®Çu.Th©n Hµnh Thêi chau mµy råi trÇm giäng nãi:- Tiªu l∙o gia, h×nh nh­ TrÇn mç tõng nghe nãi vÒ lai lÞch cña mòi c­¬ng ch©m nµy.Tiªu V« NgÊn mØm c­êi, nãi:- Th©n huynh ®Ö biÕt thÕ nµo ?Th©n Hµnh Thêi nãi:- Trong Nam Thiªn NhÞ Th¸nh, Tr¸c §¹o Ho¾c Cao Phông cßn cã tr¸c hiÖu lµ NhÊtCh­ëng Truy Hån, nghe nãi lµ trong ch­ëng tµng kiÕm cã thÓ tuú thêi lÊy m¹ng ®èiph­¬ng. Nh­ng h«m nay môc kiÕn th× cã lÏ ph¶i ®æi bèn ch÷ Ch­ëng Trung Tung KiÕmthµnh Ch­ëng Trung Tµng Ch©m míi ph¶i.Tiªu V« NgÊn nãi:- Kh«ng sai, ng­¬i còng kh¸ cã kiÕn thøc, ®Ých thùc lµ vÞ Ho¾c huynh nµy ®∙ dïngmòi c­¬ng ch©m ®¶ th­¬ng kh«ng Ýt hµo kiÖt vâ l©m, tuy l∙o phu ®∙ nhiÒu phen khuyªnb¶o nh­ng v× tÝnh t×nh mçi ng­êi mçi kh¸c nªn nh÷ng lêi khuyªn ®Òu nh­ n­íc ®æ l¸ m«n.Tuy nhiªn...L∙o thuËn tay qu¨ng mòi c­¬ng ch©m xuèng vùc th¼m ngµn tr­îng råi nãi tiÕp:- KÓ tõ h«m nay, tuyÖt kü Ch­ëng Trung Tµng Ch©m cña Ho¾c Cao Phông vÜnh viÔnsÏ lµ mét truyÒn thuyÕt trong vâ l©m th«i.Nãi ®o¹n l∙o ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng dµi.Th©n Hµnh Thêi nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi còng mØm c­êi, nãi:- TiÓu huynh ®Ö, vÞ Tiªu l∙o gia nµy lµ mét nh©n vËt cã nh©n t©m ®Êy !Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng c¶m thÊy nh©n vËt mËp lïn - Tiªu V« NgÊn nµy kh«ng ph¶ilµ ®å tµ ¸c nªn véi nãi:- Th©n ®¹i hiÖp nãi rÊt ®óng, v∙n bèi c¶m thÊy vÞ l∙o nh©n nµy lµ nh©n vËt kh«ng cãt©m ®Þa tµ ¸c.Chµng nãi ch­a hÕt lêi th× Tiªu V« NgÊn l¹i c­êi ha h¶ vµ c­íp lêi, nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-245-- TiÓu tö, ng­¬i nãi c©u nµy nghe còng lät tai ®Êy, tªn hä ng­¬i lµ g× ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi chît c¶m thÊy c¸ tÝnh cña Tiªu V« NgÊn cã phÇn ho¹t kª nªn bËtc­êi thµnh tiÕng vµ nãi:- V∙n bèi lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi !Tiªu V« NgÊn gËt gËt ®Çu träc vµ nãi:- Ph­¬ng TuyÕt Nghi µ ? L∙o phu nhí råi.Võa nãi l∙o võa cói xuèng ®ë Ho¾c Cao Phông dËy vµ dïng h÷u thñ khÏ Ên vµo t©mm«n huyÖt cña Ho¾c Cao Phông råi nãi tiÕp:- Ph­¬ng l∙o ®Ö, nÕu l∙o khiÕu gi¶i huyÖt cho h¾n th× ng­¬i cã tr¸ch kh«ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy l∙o ®∙ Ên h÷u thñ vµo t©m m«n huyÖt cña Ho¾c Cao Phôngmµ cßn hái ý kiÕn m×nh th× bÊt gi¸c lßng chµng t¨ng thªm mÊy phÇn kÝnh träng ®èi víiTiªu V« NgÊn. Do vËy, chµng mØm c­êi, nãi:- NÕu v∙n bèi cã t©m giÕt l∙o ta th× võa råi ®∙ kh«ng dõng tay l¹i ! nÕu Tiªu tiÒn bèimuèn gi¶i huyÖt cho l∙o ta th× cø tù nhiªn.Tiªu V« NgÊn c­êi ha h¶ råi nãi:- L∙o ®Ö ng­¬i rÊt kh¼ng kh¸i !Lêi võa døt th× ch­ëng lùc ph¸t ra, Ho¾c Cao Phông hù mét tiÕng råi thë ra mét bóngm¸u t­¬i vµ quay l¹i chöi Tiªu V« NgÊn:- Hä Tiªu kia, ng­¬i hoµn toµn quªn hai m­¬i n¨m giao t×nh råi sao ? T¹i sao ng­¬iph¶i h¹ ®éc thñ víi ta nh­ thÕ ?Tuy tr«ng thÊy viÖc Tiªu V« NgÊn gi¶i huyÖt cho Ho¾c Cao Phông mµ khiÕn ®èiph­¬ng thæ huyÕt lµ chuyÖn thuêng nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi ch­a nh×n ra ®­îc cã g×kh«ng ®óng, cho ®Õn khi nghe Ho¾c Cao Phông khai khÈu chöi m¾ng th× chµng míi hiÓu.§ang lóc ®Þnh hái t¹i sao th× ®∙ nghe Tiªu V« NgÊn ph¸ lªn c­êi vµ nãi:- Ho¾c Cao Phông, nÕu hä Tiªu ta r¬i vµo hoµn c¶nh h«m nay vµ ch­ëng võa råi lµ doHo¾c huynh xuÊt thñ th× e r»ng hËu qu¶ cßn nghiªm träng h¬n nhiÒu.Song môc cña Ho¾c Cao Phông lé ®Çy vÎ o¸n ®éc, l∙o c¨m hËn nãi:- Tiªu V« NgÊn, ng­¬i cßn ¸c ®éc h¬n l∙o phu ngµn lÇn, kh«ng sai, nÕu l∙o phu cã c¬héi gi¶i huyÖt cho ng­¬i th× ®Ých thùc lµ sÏ nh©n c¬ héi tèt ®ã mµ lÊy m¹ng ng­¬i. Nh­ngnh­ thÕ th× còng Ýt ®au khæ hon lµ ng­¬i phÕ toµn th©n c«ng lùc cña ta !Lêi võa døt th× trong anh m¾t o¸n ®éc ®∙ lÊp l¸nh ngÊn lÖ, tuy c¶ ®êi lµm ¸c nh­ngc«ng lùc toµn th©n mÊt ®i, dï bông dÇy tuyÖt chiªu mµ vÉn kh«ng thÓ nµo thi triÓn ®­îc,®Ých thùc c¶nh ngé hiÖn t¹i cña Ho¾c Cao Phông ch¼ng kh¸c g× anh hïng m¹t lé !Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi míi râ lµ Tiªu V« NgÊn m­în c¬ héi gi¶i huyÖt ®Ó phÕtoµn th©n ch©n khÝ cña Ho¾c Cao Phông, nh­ vËy cã nghÜa lµ tõ nay vÒ sau Ho¾c CaoPhông kh«ng thÓ nµo thi thè vâ c«ng ®­îc n÷a.Chît nghe Tiªu V« NgÊn c­êi ha h¶ mét trµng råi xèc Ho¾c Cao Phông lªn vai, ®o¹nl∙o nãi víi Ph­¬ng TuyÕt nghi:- Ph­¬ng l∙o ®Ö, nÕu gÆp KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp th× nãi r»ng Tiªu B¸ Diªn - chçbang giao n¨m x­a cã lêi hái th¨m nhÐ !
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-246-Th©n Hµnh Thêi nghe vËy th× buét miÖng nãi:- Th× ra Tiªu l∙o gia lµ tr­ëng l∙o §o¶n KiÕm Kh¸ch Tiªu B¸ Diªn tiÒn bèi cña ph¸i§iÓm Th­¬ng ®∙ thÊt tung n¨m x­a. V∙n bèi thËt lµ thÊt kÝnh råi !Nãi ®o¹n l∙o b­íc tíi tr­íc Tiªu V« NgÊn vµ cung kÝnh hµnh lÔ.Tiªu V« NgÊn l¾c l¾c chiÕc ®Çu träc mØm c­êi nãi:- Kh«ng d¸m nhËn, l∙o khiÕu ®∙ nghe hiÖp danh cña Th©n l∙o ®Ö tõ l©u råi.Th©n Hµnh Thêi nãi:- N¨m x­a v∙n bèi ®­îc nghe rÊt nhiÒu sù tÝch hµo hiÖp cña Tiªu l∙o gia, §iÓmTh­¬ng kiÕm ph¸i ®∙ nãi l∙o thÊt tung, kh«ng ngê l∙o l¹i biÕn th©n thµnh mét trong NamThiªn NhÞ Th¸nh.Tiªu V« NgÊn c­êi ha h¶ råi nãi:- Th©n l∙o ®Ö, ngoµi KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp th× ®èi víi vâ l©m b»ng h÷u mµ nãi,danh hiÖu Tiªu B¸ Diªn ®∙ sím kh«ng cßn ë nh©n gian, mong l∙o ®Ö th«ng c¶m chí tiÕt létin nµy ra ngoµi.Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp:- Suèt ba m­¬i n¨m qua l∙o khiÕu kh«ng tiÕc th©n mµ lÉn lén trong nhÞ th¸nh ma ®¹ovíi mét t©m niÖm, h«m nay xem nh­ Ph­¬ng l∙o ®Ö ®∙ gióp l∙o khiÕu hoµn thµnh t©mnguyÖn råi. Tõ nay vÒ sau cã lÏ l∙o khiÕu sÏ kh«ng bao giê h¹ s¬n n÷a.Th©n Hµnh Thêi nghe vËy th× vë lÏ, ho¸ ra vÞ tr­ëng l∙o cña ph¸i §iÓm Th­¬ng v×muèn khèng chÕ Tr¸c §ao Ho¾c Cao Phông, kh«ng cho l∙o nµy hµnh hung t¸c ¸c, nªn míimai danh Èn tÝch kÕt huynh ®Ö víi Ho¾c Cao Phông. Hµnh ®éng nghÜa hiÖp kh«ng tiÕc th©nnµy khiÕn Th©n Hµnh Thêi c¶m ®éng ®Õn trßn xoe song môc, l∙o khÏ nãi:- Hµnh vi x¶ th©n tr­îng nghÜa cña l∙o tiÒn bèi thËt khiÕn cho thiªn h¹ v« cïng kh©mphôc...Tiªu V« NgÊn ph¸ lªn c­êi råi tiÕp lêi:- Th©n l∙o ®Ö, tuy l∙o khiÕu ®­a th©n vµo miÖng hæ nh­ng thµnh tùu h«m nay lµ c«ngcña Ph­¬ng l∙o ®Ö. Suèt ba m­¬i n¨m qua, Ho¾c Cao Phông lu«n ®Ò phßng l∙o khiÕu nh­®Ò phßng ph¹m nh©n, nÕu kh«ng th× l∙o khiÕu kh«ng ph¶i ®îi nhiÒu n¨m nh­ thÕ míi cã c¬héi h¹ thñ.Ngõng mét l¸t l∙o quay sang nãi víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi:- Ph­¬ng l∙o ®Ö, ®a t¹ ng­¬i ®∙ gióp l∙o khiÕu thµnh c«ng, khi gÆp lÖnh s­ ®õng quªnnãi lµ cè nh©n cã lêi vÊn an nhÐ !Nãi ®o¹n l∙o tõ tõ quay b­íc...Tõ nh÷ng lêi cña Th©n Hµnh Thêi, Ph­¬ng TuyÕt Nghi biÕt ®­îc Tiªu V« NgÊn lµmét vÞ b¹ch ®¹o ®¹i hiÖp vµ l∙o ®∙ kh«ng tiÕc hiÖp danh ®Ó gëi th©n vµo ma ®¹o thùc hiÖnmét viÖc nghÜa. Hµnh ®éng nµy khiÕn Ph­¬ng TuyÕt Nghi v« cïng kh©m phôc, chµng véicung thñ hµnh lÔ vµ nãi:- V∙n bèi ®∙ nhí... Nh­ng tiªn s­ ®∙ kh«ng thÓ nµo tiÕp nhËn thÞnh t×nh cña tiÒn bèiråi.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-247-Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa døt lêi th× Tiªu V« NgÊn, ®∙ ®i ®­îc ba b­íc råi, ®ét nhiªnl∙o quay l¹i kªu lªn:- Ng­¬i...ng­¬i nãi KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp thÕ nµo ?V× qu¸ kinh ng¹c nªn Tiªu V« NgÊn quªn c¶ Ho¾c Cao Phông trªn vai, do vËy th©nh×nh cña l∙o ma ®Çu nµy tù nhiªn r¬i xuèng ®Êt bÞch mét tiÕng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi buån b∙ nãi:- Tiªn s­ ®∙ qui tiªn h¬n mét th¸ng råi.Tiªu V« NgÊn s÷ng ng­êi nh­ nhÓ tiÕng sÐt bªn tai, l∙o ®øng ch«n ch©n nh­ trêi trångmét håi l©u. Hai dßng n­íc m¾t tù nhiªn tu«n ra, l¨n xuèng hai gß m¸ trßn trØnh, r¬i thÊmvµo r©u.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy vËy th× cµng bi thèng trong lßng, nhÊt thêi kh«ng kÒm chÕ®­îc nªn bËt khãc thµnh tiÕng.o0oS¬n phong phÇn phËt thæi qua, hµn nguyÖt Èn hiÖn trong m©y, nhiÒu tiÕng d∙ thó kªu®ªm cµng lµm t¨ng thªm kh«ng khÝ thª l­¬ng.Håi l©u sau Tiªu V« NgÊn míi thë dµi mét håi vµ nãi:- Trêi xanh ¹ ! T¹i sao ng­êi tèt l¹i kh«ng thÓ tr­êng thä ? Trong vâ l©m cã thÓ mÊt ®ihµng ngµn nh©n vËt v« dông nh­ Tiªu mç nh­ng kh«ng thÓ kh«ng cã KiÕm ThÇn TrÇn ®¹ihiÖp, trêi giµ ®∙ cã thÓ cho bän v« dông nh­ Tiªu mç sèng ë trÇn gian th× t¹i sao kh«ng thÓdung mét TrÇn ®¹i hiÖp ? Trêi ¬i lµ trêi... L∙o thËt lµ ng­êi kh«ng cã m¾t råi...Nh÷ng lêi kªu than thèng thiÕt nµy khiÕn Th©n Hµnh Thêi còng kh«ng cÇm ®­îcn­íc m¾t, l∙o kªu lªn:- L∙o tiÒn bèi hái rÊt hay, nh÷ng ®iÒu trong lßng Th©n mç muèn nãi th× cuèi cïng tiÒnbèi ®∙ nãi thay...Tiªu V« NgÊn ®­a tay lau n­íc m¾t råi nãi:- Th©n l∙o ®Ö, nghe khÈu khÝ cña ng­¬i th× h×nh nh­ ng­¬i tõng thä ©n ®øc cña TrÇn®¹i hiÖp ?Th©n Hµnh Thêi nãi:- ¢n cøu m¹ng nÆng nh­ phô mÉu t¸i t¹o.Bçng nhiªn Tiªu V« NgÊn ph¸ lªn c­êi råi nãi:- §óng vËy, TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ chÕt th× vÜnh viÔn l∙o ®Ö ng­¬i kh«ng cã c¬ héi b¸o ®¸p,v× vËy mµ rÊt ®au lßng ph¶i kh«ng ?Th©n Hµnh Thêi nãi:- KiÕm ThÇn mét ®êi nh©n nghÜa mµ ph¶i qui tiªn ë tuæi thanh niªn, ®èi víi vâ l©m®ång ®¹o mµ nãi lµ ®∙ mÊt ®i mét trô cét nªn cã khãc mét tiÕng còng lµ lÏ th­êng. Huènghå Th©n mç cßn thä ©n cøu m¹ng, dï TrÇn ®¹i hiÖp ch­a chÕt nh­ng víi kh¶ n¨ng cñang­êi th× lµm sao Th©n mç cã c¬ héi b¸o ®¸p ®©y ? §iÒu nµy l∙o tiÒn bèi cµng hiÓu râ h¬nv∙n bèi mµ !
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-248-Tiªu V« NgÊn gËt ®Çu, nãi:- Kh«ng sai, hai ch÷ b¸o ©n nµy qu¶ nhiªn lµ ng­¬i kh«ng thÓ nãi ®Õn ®­îc...L∙o h¬i ngõng l¹i råi bçng nhiªn quay sang nãi víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi:- Ph­¬ng l∙o ®Ö, TrÇn ®¹i hiÖp v× hµnh ®¹o mµ th¨ng thiªn ch¨ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi trong n­íc m¾t:- Tiªn s­ v× bÖnh mµ khø thÕ.Tiªu V« NgÊn s÷ng ng­êi mét l¸t råi nãi:- TrÇn ®¹i hiÖp còng bÞ ma bÖnh c­íp ®i sinh m¹ng ch¨ng ? ChuyÖn nµy...chuyÖn nµylµm sao b¶o l∙o khiÕu tin ®­îc ?Lêi võa døt th× ®ét nhiªn l∙o xuÊt thñ chôp lÊy Ho¾c Cao Phông råi phãng b­íc bá ®ingay tøc kh¾c.Ph­¬ng TuyÕt Nghi t­ëng r»ng tr­íc lóc ®i Tiªu V« NgÊn tÊt sÏ cã nh÷ng lêi dÆn dß,kh«ng ngê l∙o nh©n nay nãi ®i lµ ®i nªn chµng buét miÖng kªu lªn:- Tiªu tiÒn bèi muèn ®i thËt sao ?Lóc nµy Tiªu V« NgÊn ®∙ ë ngoµi xa ba tr­îng, l∙o lín tiÕng nãi:- Ph­¬ng l∙o ®Ö, vâ c«ng cña Ho¾c Cao Phông ®∙ bÞ phÕ, l∙o khiÕu vµ h¾n ®∙ chungsèng ba m­¬i n¨m nªn kh«ng thÓ nh×n h¾n kh«ng cã n¬i an nghÜ, l∙o khiÕu ®i chuyÕn nµyxem nh­ lµ an bµi cho mét vÞ b»ng h÷u, ngµy sau l∙o khiÕu sÏ trë l¹i t×m l∙o ®Ö ng­¬i...cßnc¸i hËn ®o¹n chØ (chÆt ngãn tay) cña l∙o khiÕu ®èi víi ThÇn Ni, nãi th¼ng ra, ®ã ch¼ng qualµ khæ nhôc kÕ mµ th«i !Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung thñ hµnh lÔ vµ nãi:- Ch¼ng ph¶i lµ l∙o tiÒn bèi ®∙ nãi lµ sÏ kh«ng h¹ s¬n n÷a ®ã sao ?Tiªu V« NgÊn ph¸ lªn c­êi mét trµng kh¼ng kh¸i vµ nãi:- NÕu TrÇn ®¹i hiÖp cßn t¹i thÕ th× tù nhiªn kh«ng cÇn l∙o khiÕu l­u luyÕn hång trÇn,nh­ng nay TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ quy tiªn, l∙o ®Ö ng­¬i l¹i cßn qu¸ trÎ, nÕu l∙o khiÕu chØ lo choth©n m×nh, Èn c­ chèn cao s¬n th× h¸ ch¼ng ph¶i lµ trë thµnh ¸c nh©n thËt sù sao ?Lêi võa døt th× ng­êi còng biÕn mÊt sau bê nham th¹ch.Ph­¬ng TuyÕt Nghi dâi m¾t nh×n theo råi buét miÖng thë dµi, nãi:- Phong trÇn kú sÜ, hiÖp ®¹o cao nh©n, qu¶ nhiªn lµ cã chç h¬n ng­êi.Chît nghe TuyÕt §µo lªn tiÕng:- §ªm ®∙ qua canh t­ råi, Th©n ®¹i hiÖp cã cÇn vµo am ng¬i nghØ mét l¸t ®Ó bÇn nipha mét b×nh trµ nãng uèng cho Êm lßng kh«ng ?Th©n Hµnh Thêi ng­íc nh×n trêi råi l¾c ®Çu, nãi:- Kh«ng cÇn, tiÓu s­ phô, Th©n mç còng ®Õn lóc nªn håi tù (trë vÒ chïa) råi.L∙o ngõng mét l¸t råi quay sang nãi víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi:- TiÓu huynh ®Ö, chuyÖn ®ªm nay lµ do Th©n mç kh«ng gi÷ hµnh tung cÈn mËt mµg©y ra, còng may Tiªu l∙o gia lµ tr­ëng l∙o cña ph¸i §iÓm Th­¬ng vµ vâ c«ng cña l∙o ®ÖrÊt cao c­êng, nÕu kh«ng th× Th©n mç sî r»ng khã tr¸nh ®­îc ®¹i kiÕp...
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-249-Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi:- Th©n ®¹i hiÖp kh«ng cÇn tù tr¸ch, viÖc nµy ®∙ thµnh qu¸ khø råi, kh«ng nªn ®Ó bônglµm g× !H×nh nh­ Th©n Hµnh Thêi muèn nãi ®iÒu g× n÷a nh­ng cuèi cïng l∙o nÐn l¹i vµ cungthñ, nãi:- Ngµy sau Th©n mç sÏ ®Õn th¨m hái !Nãi ®o¹n l∙o phãng b­íc rêi Ngo¹ V©n Am.Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng hµnh lÔ tèng tiÔn råi míi cïng TuyÕt §µo trë vµo am.o0o
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-250-Håi thø m­êi l¨mTam NghÜa M«nho ®Õn ngµy thø m­êi, khi Kim §Ønh thÇn ni håi s¬n th× Ngo¹ V©n Am kh«ngph¸t sinh sù cí g× kh¸c.Sau khi nghe Ph­¬ng TuyÕt Nghi thuËt l¹i chuyÖn Nam Thiªn NhÞ Th¸nh ®­¬ng ®ªm®ét nhËp th× Kim §Ønh thÇn ni th¶n nhiªn mØm c­êi, nãi:- Ta ®∙ biÕt råi.Ngõng mét l¸t bµ hái:- Hµi tö, kiÕm ph¸p cña ng­¬i luyÖn ®Õn ®©u råi ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi Êp óng, nãi:- §Ö tö...ngu xuÈn nªn míi chØ luyÖn ®­îc m­êi thøc trong m­êi bèn thøc biÕn hãacña s­ thóc truyÒn thô...ThÇn Ni gËt ®Çu, nãi:- Bèn thøc cßn l¹i, cã lÏ do ®­¬ng thêi ng­¬i ch­a kÞp nhí, ph¶i kh«ng ?TuyÕt Nghi nãi:- Qu¶ thËt lµ ®Ö tö kh«ng nhí kÞp.ThÇn Ni mØm c­êi, nãi:- Hµi tö, ng­¬i kh«ng cÇn tù tr¸ch, trong vßng m­êi ngµy mµ ng­¬i luyÖn ®­îc m­êithøc biÕn ho¸ th× ®∙ lµ chuyÖn phi th­êng råi. S­ thóc vèn muèn l­u ng­¬i l¹i ®©y n÷a n¨m®Ó gióp ng­¬i nh­ng víi t×nh thÕ tr­íc m¾t th× kh«ng thÓ kh«ng cã thay ®æi. Hµi tö, trongvßng m­êi ngµy tíi, s­ thóc sÏ truyÒn thô toµn bé vâ c«ng cña s­ tæ cho ng­¬i, nöa th¸ngsau ng­¬i ph¶i h¹ s¬n råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c thÇm nghÜ:- Ta lµm sao cã thÓ nhí nhiÒu nh­ thÕ ?Tuy nghÜ vËy nh­ng ngoµi miÖng chµng vÉn nãi:- S­ thóc muèn ®Ö tö h¹ s¬n tr­íc thêi h¹n µ ?- Kh«ng sai !- §Ö tö rÊt ngu ®Çn, xem ra trong thêi gian m­êi ngµy th× kh«ng thÓ nµo häc hÕt toµnbé vâ c«ng cña s­ tæ.- Hµi tö, s­ thóc còng biÕt trong m­êi ngµy ng­¬i kh«ng thÓ nµo häc ®­îc nhiÒu nh­thÕ, nh­ng s­ thóc chØ cÇn truyÒn cho ng­¬i khÈu quyÕt vµ c¸c phÐp biÕn ho¸, sau khi h¹s¬n ng­¬i cã thÓ tù luyÖn mµ !Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm biÕt s­ thóc ®∙ quyÕt ®Þnh nh­ thÕ lµ cã nguyªn nh©n quanträng nªn chµng cung kÝnh nãi:- §Ö tö tu©n mÖnh !ThÇn Ni thë phµo mét håi råi nãi:C
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-251-- Hµi tö, ta biÕt lµ trong lßng ng­¬i cã nhiÒu ®iÒu muèn nãi nh­ng thêi gian kh«ngcßn nhiÒu, s­ thóc kh«ng muèn l¶ng phÝ thêi gian nöa th¸ng vµng ngäc. TÊt c¶ mäichuyÖn, sau khi ng­¬i h¹ s¬n th× tù nhiªn sÏ hiÓu t¹i sao s­ thóc ph¶i truyÒn thô toµn bé vâc«ng cña s­ tæ cho ng­¬i tr­íc thêi h¹n. Hµi tö, ngµy sau nÕu ng­¬i b»ng ®­îc s­ phông­¬i, kÕ thõa di chÝ cña s­ tæ lµm r¹ng danh KiÕm ThÇn lµ dùa vµo sù nç lùc h«m nay cñang­¬i ®Êy.Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i cung kÝnh nãi:- §Ö tö xin ghi nhí.ThÇn Ni mØm c­êi. Nãi tiÕp:- Hµi tö, ®èi víi ng­êi th­êng mµ nãi th× trong m­êi phÇn vâ c«ng ®∙ cã ba phÇn lµkinh nghiÖm, nh­ng v× vâ c«ng s­ tæ ng­¬i truyÒn l¹i qu¸ tinh th©m uyªn b¸c, biÕt râ tiªnc¬ tr­íc khi ®èi ph­¬ng hµnh ®éng, v× vËy ng­¬i chØ cÇn cã mét phÇn kinh nghiÖm ®éngthñ lµ ®ñ råi. Cã thÓ nãi mét phÇn vâ c«ng cuèi cïng lµ kinh nghiÖm ®èi ®Þch mµ th«i !Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi:- §Ö tö ®∙ râ !ThÇn Ni mØm c­êi nãi tiÕp:- Ng­¬i hiÓu ®­îc th× tèt, hµi tö, chóng ta nªn ®i luyÖn bèn thøc kiÕm chiªu kia th«i !o0oThêi gian m­êi ngµy tr«i qua rÊt nhanh, c¶ ngµy lÉn ®ªm d­êng nh­ Ph­¬ng TuyÕtNghi kh«ng ngõng mÆc niÖm chiªu kiÕm ph¸p cuèi cïng do s­ tæ s¸ng chÕ thªm, nh­ngchµng chØ cã thÓ nhí ®¹i kh¸i b¶y thøc biÕn ho¸ cña chiªu nµy mµ th«i. Nh­ng nÕu biÕtn¨m x­a KiÕm Th¸nh Long Siªu QuÇn s¸ng chÕ ra nh÷ng chiªu thøc nµy ph¶i mÊt n¨mn¨m, th× viÖc Ph­¬ng TuyÕt Nghi nhí ®¹i kh¸i b¶y thøc biÕn ho¸ cña chiªu nµy trong thêigian m­êi ngµy lµ qu¸ phi thuêng råi.S¸ng ngµy thø m­êi mét th× Kim §Ønh thÇn ni b¶o Ph­¬ng TuyÕt Nghi diÔn luyÖntõng chiªu mét toµn bé vâ c«ng chµng ®∙ häc, ®Õn hoµng h«n ngµy thø m­êi bèn th× chµng®∙ diÔn luyÖn hoµn tÊt toµn bé vâ c«ng ®∙ ®¾c truyÒn trong h¬n ba n¨m. §Õn lóc nµyPh­¬ng TuyÕt Nghi míi hiÓu t¹i sao s­ thóc ph¶i b¶o chµng h¹ s¬n sau m­êi l¨m ngµy, th×ra bµ muèn dµnh thêi gian bèn ngµy ®Ó kh¶o nghiÖm l¹i toµn bé vâ c«ng mµ chµng ®∙ häc.Tèi h«m ®ã ThÇn Ni ®­a Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµo thiÒn phßng, bµ l©m r©m khÊn cÇutr­íc di t­îng s­ tæ mét l­ît råi nãi:- Hµi tö, ng­¬i häc nghÖ ë chèn th©m s¬n ®∙ ®­îc ba n¨m chÝn th¸ng råi, lÇn nµy h¹s¬n th× trong vâ l©m tÊt sÏ cã biÕn ®éng. Ngµn v¹n lÇn ng­¬i chí quªn r»ng Ngò ®¹i machñ kia tr«ng cã vÎ nh­ lµ c¨n nguyªn cña mäi sù xao ®éng, nh­ng e r»ng cßn cã ¸c nh©nÈn th©n sau bøc b×nh phong. ChuyÖn s­ phô ng­¬i bÞ bÖnh chøng bÊt trÞ v©y cuèn triÒnmiªn th× ng­¬i ®∙ tËn m¾t môc kiÕn, hµi tö, ng­¬i ph¶i cÈn thËn míi ®­îc !Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét lóc råi nãi:- S­ thóc, ®Ö tö cã mét chuyÖn nh­ng ch¼ng biÕt cã nªn hái hay kh«ng ?ThÇn Ni nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-252-- Ngµy mai ng­¬i ph¶i h¹ s¬n råi, trong lßng cßn cã nghi vÊn g× th× cø mau nãi ra !Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- S­ thóc vèn muèn l­u ®Ö tö n÷a n¨m, b©y giê ch­a ®­îc ba th¸ng th× ®ét nhiªnmuèn ®Ö tö h¹ s¬n tr­íc thêi h¹n, ph¶i ch¨ng v× cã sù cí träng ®¹i g× ph¸t sinh nªn s­ thócmíi tÝnh cho ®Ö tö ®i gi¶i quyÕt ?Kim §Ønh thÇn ni l¾c ®Çu, nãi:- Sai råi ! Hµi tö, nÕu s­ thóc muèn ng­¬i ®i thùc hiÖn chuyÖn g× th× h¸ cã lý nµokh«ng nãi cho ng­¬i biÕt ngay lóc nµy ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngÈn ng­êi vµ nãi:- §óng vËy, ®Ö tö nghÜ sai råi.ThÇn Ni mØm c­êi, nãi tiÕp:- Hµi tö, s­ thóc còng kh«ng dÊu g× ng­¬i. Sau khi ng­¬i h¹ s¬n mÊy ngµy th× s­ thóccòng ph¶i rêi n¬i nµy th«i.TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái:- S­ thóc còng ph¶i h¹ s¬n sao ?ThÇn Ni gËt ®Çu, nãi:- Kh«ng sai !TuyÕt Nghi l¹i hái:- Khi nµo s­ thóc trë l¹i Kim §Ønh ?ThÇn Ni l¾c ®Çu, nãi:- Còng kh«ng biÕt, cã thÓ...cã thÓ...§ét nhiªn môc quang cña bµ trÇm xuèng vµ kh«ng nãi g× n÷a.Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi nãi:- S­ thóc, nÕu ®Ö tö muèn vÊn an s­ thóc th× sao ?ThÇn Ni thë dµi mét håi råi nãi:- Hµi tö, s­ thóc lu«n nhí lßng hiÕu thuËn cña ng­¬i, thùc ra nÕu chuyÕn ®i nµy thuËnlîi th× trong n÷a n¨m s­ thóc cã thÓ trïng quy Nga My, b»ng kh«ng th× sî r»ng chóng ta sÏkhã cã c¬ héi t¸i kiÕn...Bµ ng­ng l¹i nh×n lªn di t­îng s­ tæ råi nãi tiÕp:- Nh­ng mét n¨m sau, nÕu ®­îc th× ng­¬i nªn trë vÒ ®©y mét chuyÕn ®Ó thu gi÷ dit­îng cña s­ tæ ng­¬i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi chît c¶m thÊy trong lêi cña s­ thóc chøa ®Çy nh÷ng chuyÖnch¼ng lµnh, bÊt gi¸c chµng rïng m×nh vµ buét miÖng nãi:- S­ thóc, kh«ng lÏ chuyÕn ®i nµy cña s­ thóc rÊt hung hiÓm ?ThÇn Ni nãi:- Kh«ng nhÊt ®Þnh nh­ vËy, tr­íc khi ta gÆp ng­¬i th× kh«ng thÓ biÕt tr­íc lµ Hung -C¸t, thiÖn- ¸c. Hµi tö, ®©y lµ chuyÖn riªng cña s­ thóc, ng­¬i còng kh«ng cÇn hái nhiªu.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-253-Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi:- S­ thóc, chuyÖn nµy cã thÓ ®Ó ®Ö tö ®i thay ®­îc kh«ng ?ThÇn Ni l¾c ®Çu, nãi:- Kh«ng thÓ ®­îc !C©u tr¶ lêi nh­ chÐm ®inh c¾t s¾t khiÕn Ph­¬ng TuyÕt Nghi bÊt gi¸c ngÈn ng­êi håil©u.Th©n Ni nãi tiÕp:- Hµi tö, chí lo l¾ng cho s­ thóc, luËn vÒ vâ c«ng cã thÓ s­ thóc kh«ng m¹nh h¬nng­¬i, nh­ng luËn vÒ c¬ trÝ, kinh nghiÖm vµ sù cÈn thËn trong lóc hµnh sö th× rÊt Ýt ng­êiv­ît qua s­ thóc. Hµi tö, ng­¬i cø yªn t©m, tr­íc khi ®iÒu tra râ nguyªn nh©n c¸i chÕt cñas­ phô ng­¬i th× s­ thóc kh«ng dÔ dµng l×a bá trÇn thÕ ®©u.Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy nhiÖt huyÕt trong ng­êi cø d©ng trµn lªn, chµng hái:- Khi nµo th× ®Ö tö cã thÓ thØnh an s­ thóc ?ThÇn Ni trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- Ng­¬i kh«ng cÇn t×m ta, b¾t ®Çu tõ h«m nay ®Õn hÕt mét n¨m sau, s­ thóc sÏ tù t×mng­¬i... Hµi tö, ng­¬i nªn ®i thu thËp hµnh trang råi nãi lêi tam biÖt víi TuyÕt nhi ®i th«i !Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung kÝnh ®¸p:- §Ö tö tu©n mÖnh !Nãi ®o¹n chµng lÆng lÏ rêi khái thiÒn phßng.o0oS¸ng h«m sau, Ph­¬ng TuyÕt Nghi thay mét bé tr­êng y mµu x¸m mµ TuyÕt §µo s­muéi míi kh©u cho chµng, vai mang tói hµnh trang, tay cÇm b¶o kiÕm do KiÕm ThÇntruyÒn l¹i råi tõng b­íc l­u luyÕn rêi Kim §Ønh. Trong lßng chµng cã nhiÒu dù c¶m bÊt an,chµng c¶m thÊy mét khi rêi Ngo¹ V©n Am th× sÏ kh«ng cßn c¬ héi gÆp l¹i s­ thóc vµ TuyÕt§µo s­ muéi, nh­ng ®¸ng tiÕc lµ chµng kh«ng nãi ®­îc lêi nµo trong lóc chia biÖt.Khi ngang qua Phôc Hæ ThiÒn Tù, chµng cã ý t¹t vµo th¨m Th©n Hµnh Thêi nh­ngbçng nhiªn nhí ®Õn Ph­¬ng b¸ mÉu vµ Ph­¬ng L¹c nªn hËn lµ kh«ng mäc c¸nh ®Ó bay ®ÕnGia §Þnh thµnh hái th¨m Tr×nh Tö Väng vÒ tung tÝch cña bän hä. V× vËy chµng chØ ng¾mnh×n Phôc Hæ ThiÒn Tù mét l¸t råi cè nÐn t©m nguyÖn nhËp tù mµ phãng b­íc xuènghuyÖn thµnh Nga My. Chµng ghÐ vµo mét töu ®iÕm ®¸nh chÐn tÈy trÇn råi dïng mÊy ng©nl­îng kim ng©n do s­ phô ®Ó l¹i mua mét con tuÊn m∙ vµ thuËn theo ®­êng quan ®¹o mµxu«i vÒ Gia §Þnh.Sau hai ngµy hµnh tr×nh th× cuèi cïng chµng còng ®Õn ®­îc huyÖn thµnh Gia §Þnh.Nh­ng sau gÇn bèn n¨m kh«ng trë l¹i, c¶nh vËt vµ con ng­êi n¬i nµy hoµn toµn thay ®æi,tr­íc ®©y bÕn n­íc trªn s«ng M©n Giang lu«n tÊp nËp th­¬ng nh©n qua l¹i, thÕ mµ b©y giêtrë nªn ®×u hiu v¾ng lÆng.C¶nh phån hoa ®« héi còng kh«ng cßn n÷a, thØnh tho¶ng míi b¾t gÆp mét vµi ng­êi ®i®­êng víi vÎ lo ©u sî sÖt.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-254-Ph­¬ng TuyÕt Nghi biÕt lµ cã ®iÒu g× bÊt æn nh­ng tr­íc khi gÆp Tr×nh Tö Väng th×chµng kh«ng muèn vâ ®o¸n nªn véi vµng giôc ngùa phãng th¼ng vÒ h­íng Tr×nh gia trang.Bê t­êng tre vÉn ®øng nghinh phong nh­ x­a, nh­ng bªn trong Tr×nh gia trang kh«ngcßn mét phßng ãc nguyªn vÑn, Tr×nh gia trang víi hµng tr¨m nh©n khÈu tró ngô tr­íc ®©y,giê chØ cßn lµ mét hiÖn tr­êng ®æ n¸t thª l­¬ng, v¾ng l¹nh. S©n viªn mäc ®Çy cá d¹i, rªuphong b¸m ®Çy nh÷ng m¶ng t­êng loang læ, râ rµng chuyÖn Tr×nh gia trang huû ho¹i ®∙x¶y ra kh¸ l©u råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi d¾t ngùa ®i quanh trang viÖn mét vßng, nh­ng tø ph­¬ng b¸th­íng ®Òu kh«ng cã mét bãng ng­êi. ThØnh tho¶ng chµng ph¸t hiÖn trong nh÷ng ®èng ®æn¸t, nh÷ng khóc x­¬ng bÞ ch¸y kh«, râ rµng nÕu Tr×nh gia trang kh«ng bÞ ho¶ ho¹n th× tÊtcòng gÆp ph¶i chuyÖn giang hå b¸o thï. BÊt gi¸c Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy thiªn ®Þamªnh mang nh­ng kh«ng biÕt ph¶i ®i vÒ ®©u. Trong ãc suy nghÜ cña chµng th× chØ cã TrinhTö Väng míi biÕt ®­îc Trung Ch©u Tam HiÖp ®i vÒ ®©u, nh­ng hiÖn t¹i gia c¶nh cña Tr×nhTö Väng lµ mét b¶i hoang tµn ®æ n¸t vµ rÊt cã thÓ lµ bÞ cõu gia tµn h¹i. Trêi ®Êt mªnhmang thÕ nµy mµ b¶o chµng ®i t×m b¸ mÉu vµ Ph­¬ng L¹c th× ch¼ng kh¸c g× chuyÖn mßkim ®¸y bÓ.Mµn ®ªm dÇn bu«ng, c¶nh vËt vèn ®∙ hoang liªu l¹i cµng thªm hoang liªu.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thë dµi mét håi råi lªn ngùa quay trë l¹i huyÖn thµnh Gia §Þnh.Th× ra bçng nhiªn chµng nhí ®Õn kh¸ch ®iÕm tõng tró ngô n¨m x­a, may ra cã thÓ ®Õn ®ãhái th¨m tin tøc vÒ Tr×nh Tö Väng.Dù ®Þnh cña chµng vèn kh«ng sai nh­ng khi t×m ra kh¸ch ®iÕm th× míi ph¸t hiÖn n¬inµy ®∙ sím trë thµnh ba gian hµng t¹p hãa råi. NhÊt thêi, ngay c¶ mét chót manh mèichµng còng kh«ng t×m ra.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng­íc nh×n trêi th× ®ªm ®∙ qua canh mét, chµng thÇm nghÜ:- Tèt xÊu thÕ nµo còng ph¶i t×m mét n¬i ngñ trä råi h∙y tÝnh !T©m ý ®∙ quyÕt, chµng liÒn giôc ngùa däc ®­êng quan ®¹o, cuèi cïng th× còng t×m ramét kh¸ch ®iÕm.Mét l∙o nh©n phóc hËu ngoµi ngò tuÇn t­ëng Ph­¬ng TuyÕt Nghi lµ c«ng tö thÕ giaväng téc nªn tiÕp ®ãn rÊt niÒm në ©n cÇn. Nh­ng sau khi nghe Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngÉunhiªn hái vÒ Tr×nh Tö Väng th× l∙o nh©n chñ kh¸ch ®iÕm chît biÕn s¾c vµ trÇm ng©mkh«ng nãi g×.Ph­¬ng TuyÕt Nghi lËp tøc c¶m thÊy cã ®iÒu bÊt æn vµ ngÇm ph¸n ®o¸n nhÊt ®Þnh l∙ochñ nh©n nµy biÕt rÊt râ vÒ chuyÖn Tr×nh Tö Väng, nÕu kh«ng th× t¹i sao l∙o ph¶i biÕn s¾cråi bÕ khÈu ?NghÜ vËy nªn chµng liÒn mØm c­êi, nãi:- L∙o tr­îng µ, Tr×nh gia trang vµ gia m«n cña t¹i h¹ vèn lµ chç t­¬ng giao. T¹i h¹phông mÖnh gia mÉu ®Õn vÊn an Tr×nh phu nh©n, kh«ng ngê khi t¹i h¹ ®Õn n¬i th× Tr×nhgia trang chØ cßn lµ mét ®èng hoang tµn ®ç n¸t. L∙o tr­îng lµ ng­êi ë ®©y, vËy cã thÓ chot¹i h¹ biÕt Tr×nh gia trang ®∙ x¶y ra chuyÖn g× kh«ng ? §Ó lóc trë vÒ t¹i h¹ còng biÕt ®­ênghåi b¸o víi gia mÉu...L∙o chñ nh©n ng¾m nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi håi l©u råi míi thë dµi mét håi vµ hái:- C«ng tö còng lµ ng­êi trong vâ l©m µ ?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-255-Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- T¹i h¹ còng häc vµi miÕng vâ phßng th©n, nh­ng së häc chñ yÕu lµ thi th­, x­a naych­a tõng hµnh tÈu giang hå.L∙o chñ nh©n cã vÎ kh«ng tin nªn mØm c­êi, nãi:- Nh×n b¶o kiÕm bªn ng­êi c«ng tö vµ c¸ch cëi ngùa thuÇn thôc th× kh«ng gièng h¹ngth­ sinh trãi gµ kh«ng chÆt !Ph­¬ng TuyÕt Nghi g­îng c­êi, nãi:- L∙o tr­îng nãi kh«ng sai, nh­ng t¹i h¹ chØ häc vµi miÕng quyÒn c­íc phßng th©nth«i, so víi c¸c h¶o h¸n hµnh tÈu giang hå th× cßn th× kÐm rÊt xa.L∙o chñ nh©n thÊy chµng mi thanh môc tó, khÝ chÊt th­ sinh nªn còng tin b¶y, t¸mphÇn, l∙o gËt ®Çu råi nãi:- C«ng tö qu¶ nhiªn kh«ng gièng nh©n vËt trªn giang hå, l∙o khiÕu tin råi...Ngõng mét l¸t, l∙o nãi tiÕp:- Nh­ng c«ng tö ®∙ kh«ng ph¶i lµ nh©n vËt trong giang hå th× hµ tÊt ph¶i quan t©m®Õn chuyÖn cña nh©n vËt giang hå ? Tr×nh trang chñ ë Gia §Þnh nµy cã thÓ gäi lµ mét nh©nvËt hiÖp nghÜa nh­ng rèt cuéc còng kh«ng tr¸nh ®­îc th¶m ho¹. NÕu c«ng tö muèn yªnth©n th× l∙o khiÕu cã lêi khuyªn, tèt nhÊt lµ kh«ng nªn hái ®Õn chuyÖn nµy.Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi:- T¹i h¹ phông mÖnh gia mÉu ®Õn ®©y, nÕu v× viÖc nµy mµ ngµy sau gÆp chuyÖn phiÒnphøc th× t¹i h¹ còng kh«ng bá qua !D­êng nh­ l∙o chñ nh©n rÊt kh©m phôc lßng hiÕu thuËn cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi nªnmØm c­êi, nãi:- Lßng hiÕu thuËn cña c«ng tö khiÕn l∙o khiÕu rÊt c¶m phôc...L∙o nh×n quanh tø phÝa råi kÒ tai Ph­¬ng TuyÕt Nghi, nãi khÏ:- C¶ nhµ Tr×nh trang chñ ®Òu bÞ h¹ ®éc thñ.Ph­¬ng TuyÕt Nghi chau mµy, hái:- Tr×nh gia trang cßn ai sèng sãt kh«ng ?L∙o chñ nh©n l¾c ®Çu, nãi:- Theo l∙o khiÕu biÕt th× e r»ng c¶ nhµ Tr×nh trang chñ kh«ng cßn mét ai sèng sãt.Ph­¬ng TuyÖt Nghi hái tiÕp:- L∙o tr­îng, chuyÖn nµy x¶y ra bao l©u råi ?L∙o chñ nh©n suy nghÜ mét l¸t råi nãi:- TÝnh ra ®∙ h¬n mét n¨m råi !TuyÖt Nghi truy vÊn:- L∙o tr­îng cã biÕt cõu gia cña Tr×nh trang chñ lµ ai kh«ng ?L∙o chñ nh©n chît biÕn s¾c vµ l¾c ®Çu, nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-256-- C«ng tö, tèt nhÊt lµ kh«ng nªn truy vÊn chuyÖn nµy, chuyÖn ©n o¸n giang hå kh«ngph¶i ®Ó ng­êi ®äc s¸ch hái tíi. C«ng tö h∙y nghe lêi khuyªn cña l∙o khiÕu lµ nªn sím rêikhái ®Þa diÖn Gia §Þnh th«i !Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn mØm c­êi, nãi:- Kh«ng ph¶i t¹i h¹ kh«ng biÕt h¶o ý cña l∙o tr­îng, chØ cã ®iÒu nÕu t¹i h¹ kh«ng háirâ kÎ nµo tµn h¹i Tr×nh gia trang th× sî r»ng lóc håi gia sÏ bÞ gia mÉu quë tr¸ch lµ v« n¨nghµnh sù...L∙o chñ nh©n trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- C«ng tö, l∙o khiÕu cã c©u nµy nh­ng ch¼ng biÕt cã nªn hái hay kh«ng ?- Xin l∙o tr­îng cø hái tù nhiªn- C«ng tö nhÊt ®Þnh muèn biÕt cõu gia cña Tr×nh trang chñ lµ cã ý muèn b¸o thï choTr×nh trang chñ ph¶i kh«ng ?- ChuyÖn nµy kh«ng nhÊt ®Þnh !- C«ng tö nãi kh«ng sai, ng­êi trÎ tuæi th­êng thinh khi vµ dÔ bÞ kÝch ®éng nh­ngc«ng tö l¹i cã kh¶ n¨ng hµm d­ìng nh­ vËy khiÕn l∙o khiÕu yªn t©m rÊt nhiÒu.Ngõng mét l¸t, l∙o nãi tiÕp:- C«ng tö, thùc ra l∙o khiÕu còng kh«ng biÕt t­êng tËn l¾m, do vËy l∙o khiÕu cã nãi racòng kh«ng gióp g× nhiÒu cho c«ng tö.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- ChØ cÇn l∙o tr­îng cho t¹i h¹ biÕt cõu gia cña Tr×nh trang chñ lµ ai th× t¹i h¹ ®∙ c¶mkÝch l¾m råi.L∙o chñ nh©n gËt ®Çu vµ quÐt môc quang nh×n mÊy vÞ kh¸ch ngåi ®µm ®¹o n¬i ®¹is∙nh råi mêi kÒ tai Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi nhá:- C«ng tö, nghe nãi cõu gia cña Tr×nh trang chñ lµ KiÕm M«n Ngò Quû !Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh­íng ®«i mµy kiÕm lªn vµ buét miÖng nãi:- Th× ra lµ bän chóng.L∙o chñ nh©n kinh ng¹c hái l¹i:- ThÕ nµo ? C«ng tö ®∙ sím biÕt cõu gia cña Tr×nh trang chñ lµ KiÕm M«n Ngò Quûråi µ ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy m×nh ®∙ lì lêi nªn véi nãi:- T¹i h¹ chØ ph¸n ®o¸n nh­ vËy mµ th«i !L∙o chñ nh©n l¹i kÒ tai Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi tiÕp:- C«ng tö, kÓ tõ khi Tr×nh gia trang bÞ tµn h¹i th× toµn bé ®Þa diÖn Gia §Þnh ®∙ trëthµnh thiªn h¹ cña ®å tö ®å t«n cña KiÕm M«n Ngò Quû råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi:- L∙o tr­îng, lµm phiÒn l∙o qu¸...Nãi ®o¹n chµng cung thñ hµnh lÔ råi ®øng lªn ®Þnh vÒ phßng cña m×nh.Bçng nhiªn l∙o chñ nh©n kÐo tay ¸o chµng vµ cã ý nãi lín tiÕng:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-257-- C«ng tö, nÕu c«ng tö chª c¬m n­íc cña tiÓu ®iÕm kh«ng ngon th× l∙o khiÕu sÏ saing­êi ra ngoµi mua cho c«ng tö vµi mãn s¬n hµo h¶i vÞ.Nãi ®o¹n l∙o mØm c­êi cÇu tµi vµ cã ý cho Ph­¬ng TuyÕt Nghi tr¶ lêi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®o¸n vÞ l∙o nh©n nµy nãi vËy lµ cã th©m ý nªn c­êi nh¹t mét tiÕngråi nãi:- T¹i h¹ kh«ng nhÉn n¹i chê l©u ®©u ®Êy, l∙o b¶o thuéc h¹ nhanh ch©n nhanh tay métchót.Lêi võa døt th× chµng lËp tøc cÊt b­íc ®i vÒ phßng.Ngay lóc ®ã cã mét ®¹i h¸n ®Çu ho¼ng m¾t chuét, h×nh m¹o dung tôc b­íc ngang quang­êi chµng vµ cÊt tiÕng chµo hái l∙o chñ nh©n.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- G∙ nµy cã lÏ lµ thuéc h¹ cña Thµnh HuyÒn Th«ng vµ §æng Ph­¬ng ®©y, t¹m thêi tanªn nhÉn n¹i mét tÝ...NghÜ ®Õn ®©y th× chµng còng ®∙ b­íc vµo phßng cña m×nh råi. Chµng cëi tr­êng y ravµ ®Þnh vËn khÝ ®iÒu tøc mét l¸t, nh­ng môc quang võa quÐt ra th× khÝ hËn trµo lªn.Th× ra tói hµnh lý cña chµng ®∙ bÞ më toang, mÊy bé y phôc vµ Ýt kim ng©n bÞ vungv¶i ngoµi ®Êt.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- Ta ch­a t×m bän ng­¬i th× bän ng­¬i ®∙ t×m ®Õn ta, ta kh«ng tin KiÕm M«n NgòQuû chØ cßn l¹i l­ìng quû mµ khÝ thÕ l¹i lín nh­ vËy.NghÜ ®o¹n chµng mÆc l¹i tr­êng y råi nhoai ng­êi ra ngoµi cöa sæ lín tiÕng gäi chñkh¸ch ®iÕm.Mét l¸t sau l∙o chñ nh©n véi vµng ch¹y lªn, nh­ng võa b­íc vµo phßng th× l∙o thuËntay cµi lu«n chèt cöa.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy vËy th× thÇm nghÜ:- L∙o nµy còng cã chuyÖn t×m ta ?NghÜ ®o¹n chµng chØ tói hµnh lý vµ nãi:- L∙o tr­îng, y vËt cña t¹i h¹ bÞ lôc tung c¶ råi.L∙o chñ nh©n ho¶ng hèt, nãi:- C«ng tö, chuyÖn nµy kh«ng ph¶i do ®iÕm tiÓu nhÞ lµm ®©u !Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t, nãi:- LÏ ra l∙o tr­îng ph¶i biÕt râ h¬n t¹i h¹ chø !L∙o chñ nh©n chît bu«ng tiÕng thë dµi råi l¾c ®Çu, nãi:- C«ng tö, l∙o khiÕu cã mét c©u muèn nãi nh­ng sî r»ng c«ng tö kh«ng nghe theo...Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn hái:- L∙o muèn nãi c©u g× ?L∙o chñ nh©n nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-258-- L∙o khiÕu thiÕt nghÜ c«ng tö nªn sím rêi khái Gia §Þnh th«i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi bËt c­êi råi nãi:- L∙o tr­îng muèn t¹i h¹ ®i ngay b©y giê ?L∙o chñ nh©n nãi:- Kh«ng sai, cµng sím cµng tèt !Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngÈn ng­êi, chµng nãi:- L∙o tr­îng, b©y giê ®ang lµ canh ba nöa ®ªm, t¹i h¹ ®∙ kh«ng quen d∙ h¹nh, huènghå cæng thµnh l¹i khãa chÆt, dï t¹i h¹ muèn rêi thµnh còng kh«ng ®­îc råi.L∙o chñ nh©n khÏ nãi:- C«ng tö, tuy l∙o khiÕu kh«ng ph¶i lµ ng­êi trong vâ l©m nh­ng ®∙ sèng trªn ®Þa diÖnGia §Þnh nµy ba m­¬i n¨m råi vµ tai nghe m¾t thÊy kh«ng Ýt nh­ng h¶o h¸n. D­íi m¾t l∙okhiÕu, tuy c«ng tö kh«ng gièng nh©n vËt vâ l©m nh­ng l∙o khiÕu biÕt nÕu c«ng tö gëi tÇmngùa ë ®©y vµ ®éc hµnh xuÊt thµnh th× cã lÏ kh«ng khã g×...Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- T¹i h¹ nÕu ph¶i ®i còng kh«ng thÓ ®i trong ®ªm nay.L∙o chñ nh©n thë dµi, nãi:- C«ng tö, l∙o khiÕu chØ nghÜ tèt cho c«ng tö th«i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- T¹i h¹ t©m l∙nh thÞnh t×nh cña l∙o tr­îng.Ngõng mét l¸t chµng nãi tiÕp:- L∙o tr­îng cßn ®iÒu g× muèn nãi n÷a kh«ng ?L∙o chñ nh©n khÏ gËt ®Çu råi võa cói ng­êi thu thËp y vËt cho Ph­¬ng TuyÕt Nghi võanãi:- C«ng tö, qu¶ thËt l∙o khiÕu cã chuyÖn t×m c«ng tö...L∙o ¸p tai vµo cöa nghe ngãng mét lóc råi nãi tiÕp:- C«ng tö, cã ng­êi cña bän chóng ë trong tÖ ®iÕm ®Êy !Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t, nãi:- T¹i h¹ ®∙ sím biÕt råi.L∙o chñ nh©n kinh ng¹c nh×n chÇm chÇm Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi:- C«ng tö ®∙...®∙ sím biÕt thuéc h¹ cña KiÕm M«n Ngò Quû ë trong tÖ ®iÕm ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi chØ tói hµnh lý vµ nãi:- NÕu kh«ng ph¶i thuéc h¹ cña bän chóng th× ai d¸m lôc so¸t y vËt cña t¹i h¹ ?Chµng h¬i ngõng l¹i råi l¹nh lïng nãi tiÕp:- Nh­ng t¹i h¹ cã vµi ®iÒu kh«ng râ, lµm sao bän chóng biÕt t¹i h¹...L∙o chñ nh©n véi nãi:- C«ng tö, l∙o khiÕu biÕt v× sao bän chóng theo dái c«ng tö råi.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-259-- V× nguyªn nh©n g× ?- Tr­íc khi ®Õn ®©y, c«ng tö cã ghÐ qua Tr×nh gia trang ph¶i kh«ng ?- Kh«ng sai !Bçng nhiªn chµng hiÓu ra nªn mØm c­êi, nãi tiÕp:- §óng råi, nhÊt ®Þnh lµ Thµnh HuyÒn Th«ng vµ Tèng SÜ NghÜa ph¸i thuéc h¹ gi¸m s¸txung quanh Tr×nh gia trang, ®óng kh«ng ?L∙o chñ nh©n nãi:- C«ng tö, ph¸n ®o¸n kh«ng sai, võa råi l∙o khiÕu nghe hai vÞ kh¸ch nh©n ®µm ®¹o lµbän chóng ph¸t hiÖn c«ng tö ë Tr×nh gia trang nªn míi truy theo ®Õn ®©y vµ ®Þnh...®Þnh...Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn hái:- §Þnh thÕ nµo, t¹i sao l∙o tr­îng kh«ng nãi ra ?L∙o chñ nh©n ®Þnh nh×n xung quanh xem thö cã ai nghe lÐn hay kh«ng, nh­ngPh­¬ng TuyÕt Nghi n¾m tay l∙o gi÷ l¹i vµ nãi:- Trong vßng n¨m tr­îng kh«ng cã ng­êi, cã ®iÒu g× l∙o cø nãi ra !L∙o chñ nh©n l¹i thªm mét phen kinh ng¹c, l∙o hái l¹i:- Trong vßng n¨m tr­îng kh«ng cã ng­êi µ ? Lµm sao c«ng tö biÕt ®­îc ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi g­îng c­êi, nãi:- Kh«ng dÊu g× l∙o, tõ nhá t¹i h¹ ®∙ luyÖn qua Thiªn nhÜ thèng nªn cã thÓ nghe tiÕng®éng cña hoa bay l¸ rông trong vßng m­êi tr­îng.L∙o chñ nh©n lé vÎ bÊt an, l∙o nh×n ngoµi cöa sæ vµ nãi:- C«ng tö, bän chóng th­¬ng l­îng ®ªm nay chê c«ng tö ®Êy !Song môc cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi chît x¹ ra hai ®¹o hµn quang, chµng c­êi nh¹t, nãi:- RÊt tèt, ®a t¹ l∙o tr­îng ®∙ b¸o tin...Chµng cung thñ x¸ dµi mét x¸.L∙o chñ nh©n chau mµy, nãi:- C«ng tö ®¬n th©n ®éc m∙ nªn ph¶i cÈn thËn míi ®­îc.Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng tiÖn gi¶i thÝch nhiÒu nªn cung thñ, nãi:- T¹i h¹ v« cïng c¶m kÝch thÞnh t×nh cña l∙o tr­îng, nh­ng xin l∙o tr­îng yªn t©m,nÕu t¹i h¹ kh«ng cã kh¶ n¨ng tù vÖ th× quyÕt kh«ng thÓ liÒu m¹ng m¹o hiÓm vµo tr­êngsinh tö nµy.L∙o chñ nh©n cßn muèn khuyªn mÊy c©u n÷a nh­ng thÊy th¸i ®é kiªn quyÕt cñaPh­¬ng TuyÕt Nghi th× ®µnh nuèt lêi vµo bông råi thë dµi mµ ®Èy cöa ®i ra.Ph­¬ng TuyÕt Nghi tèng tiÔn l∙o ra ®Õn cöa vµ nãi:- L∙o tr­îng ngñ ngon nhÐ !Chê bãng l∙o chñ nh©n dÇn khuÊt, Ph­¬ng TuyÕt Nghi míi quay vµo phßng, chµngkhãa chÆt cöa l¹i, thu xÕp y vËt chØnh tÒ råi t¾t ®Ìn lªn gi­êng n»m chê thuéc h¹ cña ThµnhHuyÒn Th«ng ®Õn.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-260-o0oVµo khoµng gi÷a canh t­ th× qu¶ nhiªn cã tiÕng ®éng bªn ngoµi cöa.Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t råi thÇm nghÜ:- Ta sî lµ bän ng­¬i kh«ng ®Õn...Võa nghÜ ®Õn ®©y th× cöa phßng ®∙ bÞ c¹y thñng ra b»ng mét thñ thuËt rÊt khÐo lÐo,kh«ng hÒ g©y chÊn ®éng m¹nh.Mét l¸t sau cã mét chiÕc ®Çu tõ tõ thß vµo phßng. Dï trong phßng tèi mß, nh­ng víimôc lùc h¬n ng­êi cña m×nh, Ph­¬ng TuyÕt Nghi dÔ dµng nhËn ra chiÕc ®Çu võa thß vµochÝnh lµ ®¹i h¸n ®Çu ho¼ng m¾t chuét mµ chµng ®∙ gÆp håi ®Çu canh.Sau khi quan s¸t mét lóc th× ®¹i h¸n bçng nhiªn thôt ®Çu l¹i, cã lÏ g∙ th­¬ng l­îng®iÒu g× ®ã víi ®ång bän bªn ngoµi nªn mét håi l©u vÉn kh«ng thÊy thß ®Çu vµo l¹i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy kú l¹ nªn thÇm nghÜ:- T¹i sao bän chóng ®∙ më cöa mµ kh«ng chÞu vµo ?Bçng nhiªn cã mét ¸nh ho¶ quang loÐ lªn bªn ngoµi cöa råi vôt t¾t ngay.Ph­¬ng TuyÕt Nghi rïng m×nh nghÜ tiÕp:- Kh«ng lÏ bän chóng muèn dïng ®éc h­¬ng ®Ó ®èi phã víi ta ?Võa nghÜ ®Õn ®©y th× bÊt gi¸c né khÝ béc ph¸t, chµng ®Þnh tung ng­êi ra ngoµi khèngchÕ ®èi ph­¬ng th× bçng nhiªn cã mïi h­¬ng kú dÞ x«ng vµo mòi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi kÞp phong bÕ ®­êng h« hÊp, nÕu kh«ng th× hËu qu¶ thËt khã mµt­ëng t­îng.Thùc ra, do thiÕu kinh nghiÖm giang hå, nÕu kh«ng th× võa thÊy ¸nh ho¶ quang bªnngoµi lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi lËp tøc bÕ khÝ ngay vµ dïng thuËt quy tøc ho¸n khÝ, nh­ vËysÏ ®ë ph¶i m¹o hiÓm h¬n.Cïng lóc víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi bÕ khÝ lµ hai bãng ng­êi ®Èy cöa b­íc vµo.Ph­¬ng TuyÕt Nghi vÉn ngåi yªn bÊt ®éng trªn gi­êng, song môc l¹nh lïng theo dáitõng cö ®éng cña hai g∙ ®¹i h¸n.Ph¶i nãi tÇng gan cña hai g∙ nay kh«ng ph¶i lµ nhá, sau khi b­íc vµo phßng th× métg∙ lËp tøc ®¸nh löa th¾p ngän nÕn trªn bµn. Ngän nÕn võa bËt ch¸y th× hai g∙ còng lËp tøcquay ng­êi nh×n vÒ phÝa gi­êng n»m vµ d­êng nh­ cïng lóc, hai g∙ ngÈn ng­êi nh­ gÆpph¶i quû.§¹i h¸n ®Çu ho¼ng m¾t chuét véi vung ®¬n ®ao vµ qu¸t hái:- Ng­¬i...ng­¬i kh«ng h«n mª sao ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×n thÊy lç mòi cña hai g∙ cã hai d­îc hoµn mµu ®en th× biÕtngay ®ã lµ vËt trõ ®éc nªn thÇm nghÜ:- Sao ta kh«ng khèng chÕ mét g∙ lÊy d­îc hoµn trõ ®éc råi h∙y khai khÈu ?Chó ý ®∙ ®Þnh, chµng l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi ®ét nhiªn tung ng­êi ra khái gi­êngbç th¼ng vÒ phÝa hai ®¹i h¸n.ChØ thÊy bãng ng­êi võa hoa lªn, ®¹i h¸n ®Çu ho¼ng m¾t chuét ch­a kÞp cã ph¶n øngth× ®∙ ng∙ l¨n ra ®Êt.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-261-Ph­¬ng TuyÕt Nghi xuÊt thñ mãc lÊy d­îc hoµn trong mòi ®èi ph­¬ng råi nhÐt vµomòi cña m×nh.G∙ ®¹i h¸n cßn l¹i tùa nh­ thÊy bãng quû vò léng, trong tay g∙ cã chiÕc chuû thñnh­ng thñy chung g∙ vÉn ®øng yªn bÊt ®éng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi vung tay kÐo ®¹i h¸n ®Çuho¼ng m¾t chuét dËy råi c­êi nh¹t, nãi:- C¸c ng­¬i lµ thuéc h¹ cña Thµnh HuyÒn Th«ng ph¶i kh«ng ?T­íng m¹o cña ®¹i h¸n cÇm chuû thñ cã vÎ kh«i ng« h¬n ®¹i h¸n ®Çu ho¼ng m¾tchuét, nh­ng lóc nµy c¶ hai g∙ ®Òu nhÕch nh¸c ch¼ng kh¸c g× nhau.D­êng nh­ hai g∙ kh«ng nghe lêi Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái nªn mét håi l©u mµ ch¼ngcã g∙ nµo tr¶ lêi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi quÐt môc quang nhin sang ®¹i h¸n cÇm chuû thñ vµ qu¸t hái:- Ng­¬i c©m råi ch¨ng ?G∙ nµy bÞ hai ®¹o thÇn quang cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi lµm cho kh«ng rÐt mµ run, g∙kh«ng tù chñ nªn thèi lui ra sau hai b­íc råi võa l¾c ®Çu võa nãi:- TiÓu...tiÓu nh©n cã thÓ...nãi...Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- ThÕ th× tèt, ng­¬i l¾ng nghe tõng c©u mét råi tr¶ lêi cho thµnh thùc nhÐ !Chµng h¬i ngõng l¹i råi nãi tiÕp:- Ng­¬i tªn lµ g× ?§¹i h¸n nãi:- Tªn cña tiÓu nh©n kªu b»ng TriÖu Tam QuyÒn !Ph­¬ng TuyÕt Nghi buét miÖng nãi:- TriÖu Tam QuyÒn µ ? Danh hiÖu nµy hay ®Êy !TriÖu Tam QuyÒn thÊy Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi th× yªn t©m rÊt nhiÒu, g∙ ®­ah÷u quyÒn lªn vµ nãi:- TiÓu nh©n ®­îc trêi cho thÇn lùc, rÊt Ýt ng­êi v­ît qua ba quyÒn cña tiÓu nh©n nªn®ång bän míi gäi tiÓu nh©n lµ TriÖu Tam QuyÒn !Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi thÇm vµ nghÜ:- Nghe g∙ nµy nãi chuyÖn th× trong cã vÎ lµ mét ng­êi c­¬ng trùc th« lç, t¹m thêi takh«ng cÇn lµm khã dÔ g∙.NghÜ ®o¹n chµng mØm c­êi, nãi:- Ng­¬i lµ m«n h¹ cña KiÕm M«n Ngò Quû ?TriÖu Tam QuyÒn nãi:- C«ng tö, chñ nh©n cña tiÓu nh©n ®∙ c¶i x­ng lµ KiÕm M«n Song HiÖp råi, c«ng tökh«ng biÕt sao ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi khÏ nhón vai vµ nãi:- Kh«ng sai, KiÕm M«n Ngò Quû chØ cßn hai nªn tÊt nhiªn lµ kh«ng thÓ dïng danhhiÖu hçn thÕ nh­ tr­íc...
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-262-Ngõng mét l¸t chµng nãi tiÕp:- BÊt luËn lµ NhÞ quû hay Song hiÖp, chñ nh©n cña ng­¬i lµ Thµnh HuyÒn Th«ng vµ§æng Ph­¬ng ph¶i kh«ng ?Triªu Tam QuyÒn nãi:- §óng vËy, chñ nh©n cña tiÓu nh©n lµ Thµnh - §æng song hiÖp.Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t, nãi:- Hai ng­¬i ®ang ®ªm x«ng mª h­¬ng råi ®ét nhËp vµo phßng ta nh­ng cã biÕt ta lµ aikh«ng ?TriÖu Tam QuyÒn Êp óng nãi:- ChuyÖn nµy...chuyÖn nµy tiÓu nh©n chØ phông mÖnh hµnh sù mµ th«i, xin c«ng tömë lßng khoan dung.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- C¸c ng­¬i muèn ta tha m¹ng mµ b¶o lµ khoan dung !NghÜ ®o¹n chµng th¸n nhiªn hái:- C¸c ng­¬i phông mÖnh ai ?TriÖu Tam QuyÒn nãi:- TÊt nhiªn lµ phông mÖnh cña chñ nh©n råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi truy vÊn:- Thµnh HuyÒn Th«ng hiÖn ë ®©u ?TriÖu Tam QuyÒn nãi:- TiÓu nh©n kh«ng biÕt !Ph­¬ng TuyÕt Nghi nhËn thÊy th¸i ®é cña ®èi ph­¬ng kh«ng cã vÎ nãi dèi nªn mØmc­êi, nãi:- Ng­¬i phông mÖnh chñ nh©n ®Õn ¸m to¸n t¹i h¹ mµ t¹i sao kh«ng biÕt chñ nh©n®ang ë ®©u ?TriÖu Tam QuyÒn nãi:- C«ng tö, tiÓu nh©n nãi thùc mµ...Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- Nãi vËy cã nghÜa c¸c ng­¬i kh«ng trùc tiÕp nhËn lÖnh ?- C«ng tö nãi ®óng råi, ®­¬ng nhiªn lµ bän tiÓu nh©n kh«ng ®ñ t­ c¸ch trùc tiÕp nhËnlÖnh !- VËy ng­¬i phông mÖnh ai ®Õn ®©y ?- TiÓu nh©n...phông mÖnh Tèng §­êng chñ...- Tèng §­êng chñ nµo ? Ph¶i ch¨ng lµ Tèng SÜ NghÜa ?- Kh«ng ph¶i !- Kh«ng ph¶i lµ Kim Th­¬ng - Tèng SÜ NghÜa ?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-263-- C«ng tö, vÞ Tèng §­êng chñ nµy lµ c«ng tö cña Tèng B¶o chñ.Ph­¬ng TuyÕt Nghi µ mét tiÕng vµ nãi:- Lµ Tèng Quy ph¶i kh«ng ?TriÖu Tam QuyÒn nãi:- ChÝnh lµ Tèng ®¹i c«ng tö !Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹nh lïng hái:- Tèng Quy hiÖn ë ®©u ?TriÖu Tam QuyÒn nãi:- HiÖn Tèng §­êng chñ ®ang ë trong thµnh Gia §Þnh.Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi chît hái:- TriÖu Tam QuyÒn, ng­¬i cã muèn sèng kh«ng ?TriÖu Tam QuyÒn kh«ng tù chñ nªn vß ®Çu bøt tai vµ nãi:- C«ng tö, loµi giun dÕ cßn tham sinh n÷a lµ ®­¬ng nhiªn lµ tiÓu nh©n sî chÕt råi.- Ng­¬i ®∙ sî chÕt th× ta cho ng­¬i mét ®­êng cÇu sinh, ng­¬i muèn nghe lÖnhkh«ng?- Muèn, mäi chuyÖn tiÓu nh©n xin tu©n mÖnh !- TriÖu Tam QuyÒn, ng­¬i kh«ng hèi hËn chø ?- Tiªu nh©n quyÕt kh«ng hèi hËn !- VËy th× tèt, ng­¬i ®i gäi Tèng Quy ®Õn gÆp ta.TriÖu Tam QuyÒn ngÈn ng­êi, h¾n véi nãi:- C«ng tö.. Muèn tiÓu nh©n t×m Tèng §­êng chñ ®Õn ®©y ch¨ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- ThÕ nµo, ng­¬i kh«ng muèn ®i ch¨ng ?Triªu Tam QuyÒn Êp óng:- Tiªu nh©n muèn...nh­ng...Lêi ch­a døt th× h¾n véi quay ng­êi ch¹y ra ngoµi phßng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi xuÊt thñ ng¨n l¹i vµ c­êi nh¹t, nãi:- Khoan ®∙ !TriÖu Tam QuyÒn kinh ng¹c kªu lªn:- C«ng tö...Ph­¬ng TuyÕt Nghi chËm r¶i nãi:- NÕu ng­¬i mét ®i kh«ng trë l¹i th× ta biÕt ®©u mµ t×m ng­¬i ?TriÖu Tam QuyÒn véi nãi:- TiÓu nh©n lµm sao d¸m, xin c«ng tö yªn t©m...Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t, nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-264-- Ta vèn rÊt yªn t©m ®èi víi ng­¬i, nÕu kh«ng th× ®∙ ch¼ng b¶o ng­¬i ®i gäi TèngQuy...Nãi ®Õn ®©y th× ®ét nhiªn chµng xuÊt thñ cùc nhanh vç vµo vai TriÖu Tam QuyÒn bach­ëng vµ nãi tiÕp:- §i mau vÒ mau, t¹i h¹ chØ cã thÓ ë ®©y chê ng­¬i mét canh giê th«i !Tuy ba ch­ëng kh«ng nÆng nh­ng TriÖu Tam QuyÒn c¶m thÊy n¬i bÞ tróng ch­ëngdau buèt nªn buét miÖng hái:- C«ng tö phong bÕ huyÖt ®¹o cña tiÓu nh©n ph¶i kh«ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹nh lïng nãi:- Kh«ng sai, trong vßng mét canh giê nÕu ng­¬i kh«ng nhanh chãng trë l¹i th× kinhm¹ch toµn th©n sÏ gi¶n në vµ chÕt nÕu ng­¬i kh«ng muèn sím ®i gÆp tæ tiªn th× tèt nhÊt lµcïng ®Õn víi Tèng Quy !NhÊt thêi thÇn s¾c cña TriÖu Tam QuyÒn trë nªn t¸i nhît, g∙ thén ng­êi nh×n Ph­¬ngTuyÕt Nghi vµ Êp óng nãi:- TiÓu nh©n...tiÓu nh©n...®i chuyÕn nµy...Tuy miÖng nãi ®i nh­ng ng­êi h¾n vÉn ®øng yªn bÊt ®éng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái:- T¹i sao ng­¬i cßn ch­a ®i ?TriÖu Tam QuyÒn véi nãi:- C«ng tö, tiÓu nh©n thËt ®¸ng chÕt...Ph­¬ng TuyÕt Nghi cµng ng¹c nhiªn, chµng qu¸t hái:- Ng­¬i lµm sao thÕ ?TriÖu Tam QuyÒn sôp quú vµ khÊu ®Çu, nãi:- C«ng tö, tiÓu nh©n kh«ng thÓ nµo gÆp ®­îc Tèng §­êng chñ...Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× ®∙ hiÓu phÇn nµo, nh­ng chµng vÉn hái:- VËy lµ ng­¬i kh«ng muèn sèng råi.TriÖu Tam QuyÒn rËp ®Çu liªn håi vµ nãi:- C«ng tö, tiÓu nh©n th©n phËn thÊp hÌn nªn kh«ng gÆp ®­îc Tèng §­êng chñ...kÝnhmong c«ng tö khai ©n...Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy g∙ cã vÎ thµnh thËt nªn bËt c­êi thµnh tiÕng råi nãi:- T¹i sao võa råi ng­¬i ®ång ý ®i mêi Tèng Quy ? Nghe c¸ch nãi tiÒn hËu bÊt nhÊt lµ®ñ biÕt ng­¬i kh«ng ph¶i lµ ng­êi tèt råi.TriÖu Tam QuyÒn tiÕp tôc rËp ®Çu vµ nãi:- TiÓu nh©n nhÊt thêi hå ®å, cÇu mong c«ng tö më l­îng tõ bi tha cho tiÓu nh©n...Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- DÔ dµng qu¸ nhØ ? Ng­¬i t­ëng t¹i h¹ lµ ng­êi dÔ m¾c lõa l¾m ch¨ng ?Chµng h¬i ngõng l¹i råi nãi tiÕp:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-265-- Nh­ng t¹i h¹ cã mét biÖn ph¸p, chØ cÇn ng­¬i ®ång ý th× t¹i h¹ sÏ gi¶i huyÖt ®¹o chong­¬i ngay !TriÖu Tam QuyÒn véi nãi:- BiÖn ph¸p g× ? Xin c«ng tö nãi mau cho !Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- Ng­¬i ®∙ kh«ng thÓ gÆp ®­îc Tèng Quy nh­ng ng­¬i biÕt h¾n ®ang ë ®©u, ph¶ikh«ng?- §óng vËy, qu¶ thùc lµ tiÓu nh©n biÕt chuyÖn nµy.- RÊt tèt, ng­¬i h∙y dÉn ta ®i, sau khi gÆp Tèng Quy th× ta sÏ lËp tøc gi¶i huyÖt chong­¬i.- ChuyÖn nµy...nÕu tiÓu nh©n dÉn c«ng tö ®i gÆp Tèng §­êng chñ th× e r»ng símmuèn g× tiÓu nh©n còng chÕt th«i !- NÕu ng­¬i kh«ng d¸m dÉn ta ®i th× ta sÏ lÊy tªn ®ång bän cña ng­¬i vµ b¶o g∙ dÉn ta®i. TriÖu Tam QuyÒn, ta còng kh«ng muèn lµm khã ng­¬i, tïy ng­¬i lùa chän ®Êy !TriÖu Tam QuyÒn nghe vËy th× hån xiªu ph¸ch t¸n, h¾n véi khÊu ®Çu ba lÇn vµ nãi:- C«ng tö tha m¹ng...tiÓu nh©n sÏ dÉn ®­êng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹nh lïng nãi:- H∙y v¸c ®ång bän ng­¬i cïng ®i !TriÖu Tam QuyÒn véi xèc g∙ ®¹i h¸n m¾t ho¼ng mÆt chuét lªn vai vµ hái:- Chóng ta ®i thÕ nµy sao ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹nh lïng nãi:- Kh«ng sai, ng­¬i ®i tr­íc dÉn ®­êng !TriÖu Tam QuyÒn r¨m r¾p tu©n mÖnh, v¸c ®ång bän ra khái phßng. Ph­¬ng TuyÕtNghi ®ãng cöa phßng l¹i råi n¾m chÆt b¶o kiÕm theo sau TriÖu Tam QuyÒn mµ rêi kh¸ch®iÕm.Sau mét håi vßng vÌo qua mÊy ng∙ ®­êng th× bçng nhiªn TriÖu Tam QuyÒn dõngb­íc kh«ng ®i n÷a.Ph­¬ng TuyÕt Nghi quÐt môc quang nh×n ra xung quanh th× thÊy n¬i dõng ch©n lµmét hoa viªn v« cïng yªn tØnh. Chµng chau mµy hái:- §©y cã ph¶i lµ ngá t¾t kh«ng ?TriÖu Tam QuyÒn nãi:- Bän tiÓu nh©n ra vµo ®Òu ®i b»ng ngá t¾t nµy.Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- Lªn tr­íc gäi cöa !TriÖu Tam QuyÒn do dù mét håi råi nãi:- Gäi cña vµo nöa ®ªm canh ba thÕ nµy e r»ng Tèng §­êng chñ kh«ng muèn tiÕpc«ng tö.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-266-Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t, nãi:- Tèng Quy kh«ng tiÕp ta còng kh«ng quan hÖ g× ®Õn ng­¬i, nÕu ng­¬i muèn sèng th×mau gäi cöa ®i !TriÖu Tam QuyÒn bá ®ång bän n»m xuèng ®Êt råi b­íc lªn tr­íc gâ cña ba tiÕng.Kh«ng l©u sau th× c¸nh cçng xÞch më, Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy mét ®¹i h¸n mÆc kinhtrang, t­íng m¹o kh¸ tuÊn tó, tay cÇm ®Ìn lång b­íc ra hái:- Lµ ng­êi nµo ?TriÖu Tam QuyÒn víi tiÕn tíi nãi:- NhÞ gia lµ tiÓu nh©n TriÖu Tam...Nh©n vËt ®­îc gäi lµ NhÞ gia tá vÎ ng¹c nhiªn hái l¹i:- §ang ®ªm mµ ng­¬i ®Õn ®©y lµm g× ?TriÖu Tam QuyÒn chØ qua ®¹i h¸n n»m d­íi ®Êt vµ nãi:- TiÓu nh©n vµ Phông ThÊt, phông mÖnh phã §­êng chñ hµnh sù...Cã lÏ nh©n vËt ®­îc gäi lµ NhÞ gia ®∙ nh×n thÊy Phông ThÊt n»m d­íi ®Êt nªn ®étnhiªn quÐt môc quang nh×n TriÖu Tam QuyÒn vµ qu¸t hái:- ChuyÖn g× thÕ nµy ? Phông ThÊt chÕt råi ch¨ng ?TriÖu Tam QuyÒn l¾c ®Çu, nãi:- Kh«ng...chØ cã ®iÒu h¾n bÞ ®iÓm huyÖt råi, NhÞ gia, phiÒn ng­êi th«ng b¸o víi phã®­êng chñ mét tiÕng, nãi r»ng tiÓu nh©n xin cÇu kiÕn.§¹i h¸n ®­îc gäi lµ NhÞ gia trÇm ng©m mét lóc råi míi nãi:- Ng­¬i chê mét l¸t, ®Ó ta xem phã ®­êng chñ ®∙ nghØ ng¬i hay ch­a...Lêi ch­a døt th× g∙ ®∙ ®ãng cöa quay b­íc.Ph­¬ng TuyÕt Nghi chËm r¶i b­íc ®Õn c¹nh TriÖu Tam QuyÒn vµ nãi:- RÊt tèt, ch¼ng hay vÞ phã ®­êng chñ lµ ai vËy ?TriÖu Tam QuyÒn nãi:- Phã ®­êng chñ hä Trang, ®¬n danh mét ch÷ TiÕp, c«ng tö nªn cÈn thËn mét chót,nghe nãi... Nghe nãi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn hái:- Nghe nãi thÕ nµo ? N¬i nµy kh«ng cã ai, t¹i sao ng­¬i kh«ng d¸m nãi ?TriÖu Tam QuyÒn nãi:- Nghe nãi vâ c«ng cña Trang phã ®­êng chñ cßn trªn c¶ Tèng §­êng chñ, b¶o bäntiÓu nh©n ®i ¸m to¸n n÷a...§¹i h¸n gäi lµ NhÞ gia kinh ng¹c kh«ng Ýt, g∙ chíp chíp song môc råi qu¸t hái TriÖuTam QuyÒn:-TriÖu Tam, sao ng­¬i l¹i dÉn ®Þch nh©n ®Õn ®©y?TriÖu Tam QuyÒn ch­a kÞp tr¶ lêi th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ ph¸ lªn c­êi ha h¶ råinãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-267--NhÞ gia, t¹i h¹ víi Tèng §­êng chñ vµ Trang phã §­êng chñ lµ chç quen biÕt cò.C¸c h¹ dïng hai ch÷ ®Þch nh©n, e r»ng h¬i th¸i qu¸ ®Êy!§¹i h¸n gäi lµ NhÞ gia quan s¸t Ph­¬ng TuyÕt nghi håi l©u råi míi nãi:- C«ng tö cã thËt lµ chç cè cùu víi phã §­êng chñ kh«ng?Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái l¹i:-NhÞ gia kh«ng tin sao?§¹i h¸n gäi lµ NhÞ gia véi nãi:-TiÓu nh©n tªn lµ Tõ §¹i Ho¸, c«ng tö cø gäi tªn tiÓu nh©n lµ ®­îc råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:-Mau ®­a Ph­¬ng mç vµo gÆp Trang phã §­êng chñ!Tõ §¹i Ho¸ cung kÝnh nãi:-TiÓu nh©n tu©n mÖnh!Nãi ®o¹n h¾n gi¬ ®Ìn lång lªn cao råi dÉn Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµo hoa viªn.TriÖu Tam QuyÒn còng v¸c Phïng ThÊt theo sau, th× ra h¾n biÕt m×nh bÞ ®iÓm huyÖtch­a ®­îc gi¶i nªn kh«ng d¸m rêi Ph­¬ng TuyÕt Nghi n÷a b­íc.Tõ §¹i Ho¸ dÉn vßng vÌo qua mÊy khãm hoa th× ®Õn mét gian phßng réng lín, bªntrong ®Ìn ®uèc s¸ng rùc, kh«ng Ýt bãng ng­êi.Lay ®éng linh c¬, chµng véi dõng b­íc chê TriÖu Tam QuyÒn v­ît qua råi míi nãi:-Ng­¬i vµo bÈm b¸o tr­íc ®i!TriÖu Tam QuyÒn kinh ng¹c hái l¹i:-TiÓu nh©n?Lóc nµy Tõ §¹i Ho¸ ®∙ vµo trong phßng vµ d­êng nh­ ®ang nãi g× víi mét vÞ v¨n sÜtrung niªn.Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi quay sang nãi víi TriÖu Tam QuyÒn:-TriÖu Tam QuyÒn, ng­¬i kh«ng vµo nãi râ th× lµm sao Trang phã §­êng chñ biÕt kÕtqu¶ c¸c ng­¬i lµm háng viÖc ? V¶ l¹i nÕu t¹i h¹ kh«ng gi¶i huyÖt cho ng­¬i tr­íc mÆt mäing­êi th× sî r»ng Trang phã §­êng chñ kh«ng tin lµ ng­¬i bÞ khèng chÕ huyÖt ®¹o.TriÖu Tam QuyÒn nghe cã lý nªn lËp tøc v¸c Phïng ThÊt s¶i b­íc ®i vµo gian phßng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi theo sau g∙ nh­ng chµng dõng b­íc ch¾p tay sau l­ng ®øng n¬ibËc tam cÊp.Lóc nµy v¨n sÜ trung niªn thÊy TriÖu Tam QuyÒn v¸c Phïng ThÊt vµo th× chît biÕns¾c, h¾n nh×n qua Tõ §¹i Ho¸ vµ hái:- ChuyÖn g× thÕ nµy?Râ rµng Tõ §¹i Ho¸ kh«ng ngê vÞ c«ng tö tù x­ng lµ chç cè cùu víi Trang ph㧭êng chñ l¹i ®øng m¶i bªn ngoµi kh«ng chÞu vµo nªn g∙ Êp óng nãi:- Thuéc h¹... Thuéc h¹ còng kh«ng biÕt lµ chuyÖn g×!
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-268-TriÖu Tam QuyÒn th¶ Phïng ThÊt xuèng råi khÊu ®Çu quú, nãi:- Thuéc h¹ TriÖu Tam QuyÒn khÊu kiÕn phã §­êng chñ.Th× ra vÞ v¨n sÜ trung niªn cã thÇn th¸i l¹nh lïng nµy chÝnh lµ phã §­êng chñ TrangTiÕp.TriÖu Tam QuyÒn võa døt lêi th× Trang TiÕp c­êi nh¹t, nãi:- TriÖu Tam, Phïng ThÊt lµm sao thÕ ?Th©n h×nh TriÖu Tam QuyÒn bçng nhiªn run bÇn bËt, g∙ Êp óng nãi:- H¾n... Phïng l∙o ThÊt bÞ vÞ c«ng tö kia ®iÓm vµo tö huyÖt.Trang TiÕp chau mµy, hái:- Cßn ng­¬i, t¹i sao l¹i khoÏ m¹nh thÕ ?TriÖu Tam QuyÒn nãi:- TiÓu nh©n còng bÞ khèng chÕ ba ®¹i huyÖt, vÞ c«ng tö kia nãi trong mét canh giê nÕukh«ng ®­îc gi¶i th× kinh m¹ch toµn th©n cña thuéc h¹ sÏ gi¶n në mµ chÕt.Trang TiÕp c­êi nh¹t, nãi:- Cã chuyÖn nh­ thÕ sao ?Lêi võa døt th× ®ét nhiªn h¾n bËt ng­êi l­ít tíi tr­íc, h÷u thñ chôp lÊy cæ tay ph¶iTriÖu Tam QuyÒn råi nh¾m m¾t kh«ng nãi g×, thÇn th¸i cùc kú nghiªm tóc.TriÖu Tam QuyÒn c¶m thÊy cã mét luång k×nh lùc tõ t©m ch­ëng cña Trang ph㧭êng chñ ch¹y vµo th©n thÓ m×nh, nh­ng v× g∙ bÞ khèng chÕ ba huyÖt ®¹o nªn luång ch©nlùc kia chØ cã thÓ ch¹y vµo c¸nh tay ph¶i khiÕn g∙ ®au ®ín tu«n n­íc m¾t.Cã lÏ Trang TiÕp ®∙ c¶m thÊy TriÖu Tam QuyÒn nãi kh«ng sai nªn bu«ng tay ra vµnãi:- Kh«ng sai, qu¶ nhiªn lµ ng­¬i ®∙ bÞ phong bÕ ba huyÖt ®¹o...H¾n quay ng­êi nh×n ra ngoµi vµ cao giäng nãi tiÕp:- Kh«ng ngê c¸c h¹ lµ mét vÞ cao nh©n, Trang mç thËt lµ thÊt kÝnh.Th× ra kh«ng ph¶i h¾n kh«ng ph¸t hiÖn ra Ph­¬ng TuyÕt Nghi, chØ cã ®iÒu h¾n chê râmäi chuyÖn råi míi chµo hái ®èi ph­¬ng th«i.Ph­¬ng tuyÕt Nghi h¾ng giäng mét tiÕng råi nãi:- Kh«ng d¸m, nÕu t¹i h¹ kh«ng lµm vËy th× sî r»ng khã gÆp ®­îc kim diÖn phã §­êngchñ !Lêi võa døt th× chµng còng ®∙ vµo trong gian phßng.Qua viÖc thö gi¶i huyÖt cho TriÖu Tam QuyÒn võa råi th× Trang TiÕp ®∙ ph¸t hiÖn thñph¸p ®iÓm huyÖt cña ®èi ph­¬ng v« cïng qu¸i dÞ, b¶n th©n h¾n kh«ng thÓ nµo gi¶i nçi nªntrong lßng n÷a phÇn khiÕp sî Ph­¬ng TuyÕt Nghi, n÷a phÇn kÝnh phôc chµng. Khi Ph­¬ngTuyÕt Nghi võa b­íc vµo th× h¾n véi cung thñ hµnh lÔ vµ mêi ngåi ghÕ trªn.Sau khi an to¹ th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®¶o m¾t nh×n quanh mét l­ît råi mØm c­êi, nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-269-- Trang phã §­êng chñ, binh sinh t¹i h¹ vµ phã §­êng chñ ch­a tõng gÆp nhau ph¶ikh«ng ?Trang TiÕp mØm c­êi, nãi:- Kh«ng sai, qu¶ nhiªn c«ng tö vµ Trang mç ch­a tõng gÆp, ch¼ng hay th­îng t¸nh®¹i danh cña c«ng tö lµ g× ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹nh lïng nãi:- T¹i h¹ hä Ph­¬ng song danh lµ TuyÕt Nghi !Trang TiÕp l¹i mØm c­êi, nãi:- Th× ra lµ Ph­¬ng c«ng tö.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- Kh«ng d¸m h«m nay Ph­¬ng mç ®Õn b¸i pháng lµ cã hai chuyÖn muèn thØnh gi¸ophã §­êng chñ !Trang TiÕp véi nãi:- Trang mç ®©u d¸m nhËn hai ch÷ thØnh gi¸o, c«ng tö cã chuyÖn g× xin cø nãi !Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm giäng nãi:- Phã §­êng chñ ®∙ kh«ng quen biÕt t¹i h¹ th× t¹i sao l¹i ph¸i ng­êi theo dái råi ¸mto¸n t¹i h¹ ?Trang TiÕp ph¸ lªn c­êi ha h¶ råi nãi:- C«ng tö nÆng lêi råi. Trang mç tuyÖt kh«ng cã ý ¸m to¸n c«ng tö.Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t, nãi:- Phã §­êng chñ, t¹i h¹ ®∙ b¾t thuéc h¹ do t«n gi¸ ph¸i ®Õn mµ t«n gi¸ cßn kh«ngmuèn thõa nhËn hay sao ?Trang TiÕp th¶n nhiªn mÆt kh«ng biÕn s¾c, h¾n nãi:- C«ng tö, nÕu Trang mç nãi ra ®¹o lý bªn trong th× tin r»ng Ph­¬ng c«ng tö sÏ kh«nghiÓu lÇm n÷a.H¾n quay sang nãi víi TriÖu Tam QuyÒn:- TriÖu Tam, khi b¶n toµ b¶o ng­¬i truy theo Ph­¬ng c«ng tö, ta cã tõng b¶o ng­¬i ¸mto¸n Ph­¬ng c«ng tö kh«ng ?TriÖu Tam QuyÒn v« cïng khiÕp sî, g∙ véi nãi:- Kh«ng cã !Bçng nhiªn Trang TiÕp ph¸t né, qu¸t lín:- B¶n toµ ®∙ kh«ng ra lÖnh cho c¸c ng­¬i ¸m to¸n Ph­¬ng c«ng tö, vËy t¹i sao c¸cng­¬i to gan tù ý lµm chuyªn ng«ng cuång ?TriÖu Tam QuyÒn véi rËp ®Çu, nãi:- ChuyÖn nµy...lµ do Phïng ThÊt chñ tr­¬ng...Trang TiÕp quay sang Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi mØm c­êi, nãi:- Ph­¬ng c«ng tö, xin gi¶i huyÖt cho Phïng ThÊt ®Ó h¾n tr¶ lêi mÊy c©u.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-270-Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- Dï c¸c ng­¬i cã ®ãng kÞch th× còng bÞ ta nh×n râ ch©n t­íng th«i.NghÜ ®o¹n chµng mØm c­êi, nãi:- T¹i h¹ tu©n mÖnh !Lêi võa døt th× chµng khÏ vç vµo mÖnh m«n cña Phïng ThÊt mét ch­ëng, g∙ nµy hõmét tiÕng råi låm cåm bß dËy. Nh­ng khi g∙ thÊy Trang TiÕp ®ang nh×n m×nh b»ng ¸nhm¾t giËn d÷ th× véi vµng sôp quú vµ khÊu ®Çu, nãi:- Thuéc h¹ Phïng ThÊt khÊu kiÕn phã §­êng chñ !Trang TiÕp c­êi nh¹t, nãi:- Phïng ThÊt, ng­¬i thËt lµ to gan nhØ !Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ trë vÒ chç ngåi, chµng thÇm nghÜ:- §Ó ta xem c¸c ng­¬i dinh gië trß quû g× ®©y ?Phïng ThÊt bÞ Trang TiÕp m¾ng th× h¬i ngë ngµng nh­ng khi g∙ nh×n thÊy Ph­¬ngTuyÕt Nghi th× toµn th©n run bÇn bËt vµ khÊu ®Çu, nãi:- Thuéc h¹ kh«ng d¸m...thuéc h¹...vâ c«ng ch¼ng ra g×, mong phã §­êng chñ khai ©n.Trang TiÕp c­êi nh¹t, nãi:- Kh«ng sai, qu¶ nhiªn lµ vâ c«ng cña ng­¬i ch¼ng ra g×, nÕu kh«ng th× ng­¬i ®∙ch¼ng dïng thñ ®o¹n tam l­u h¹ ®¼ng ®èi phã víi Ph­¬ng c«ng tö.Phïng ThÊt vÉn ch­a thËt sù hiÓu dông ý cña Trang TiÕp, g∙ véi nãi:- Thuéc h¹ phông mÖnh theo dái Ph­¬ng c«ng tö, trong lóc v« t×nh ph¸t hiÖn h¾n qu¶nhiªn lµ...§ét nhiªn Trang TiÕp qu¸t lín:- C©m miÖng !Phïng ThÊt lËp tøc bÕ khÈu kh«ng nãi thªm g× n÷a. S¾c diÖn cña Trang TiÕp t¸i xanh,h¾n nh×n qua mÊy ®¹i h¸n ®øng gÇn ®ã vµ h¹ lÖnh:- L«i h¾n ®i, chiÕu theo téi ph¹m luËt hµnh sù mµ luËn xö !LËp tøc cã hai ®¹i h¸n to khoÏ ®Õn kÐo Phïng ThÊt ra khái phßng. Trang TiÕp quaysang Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi kh¸ch khÝ nãi:- Ph­¬ng c«ng tö, Phïng ThÊt kh«ng nghe hiÖu lÖnh tù ra chñ tr­¬ng, t¹i h¹ ®∙ chiÕutheo quy ®Þnh mµ luËn xö, nÕu cã chç nµo ®¾c téi mong Ph­¬ng c«ng tö bá qua cho.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thõa biÕt Trang TiÕp lµm nh­ vËy lµ cã dông t©m nh­ng chµngcòng kh«ng muèn nãi th¼ng ra mµ c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- Trang phã §­êng chñ thËt lµ khÐo nãi, thùc ra th× quý thuéc h¹ còng ch­a ®ông ®ÕnPh­¬ng mç, phã §­êng chñ xö h¾n nÆng nh­ vËy khiÕn Ph­¬ng mç ¸y n¸y qu¸.Trang TiÕp mØm c­êi, nãi:- Lßng khoan dung ®¹i l­îng cña Ph­¬ng c«ng tö thËt khiÕn t¹i h¹ v« cïng kÝnh phôc!H¾n h¬i ng­ng l¹i råi quay sang nãi víi TriÖu Tam QuyÒn:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-271-- NghÜ c«ng ng­¬i ®­a Ph­¬ng c«ng tö ®Õn ®©y nªn b¶n toµ kh«ng xö téi ng­¬i, cßnkh«ng mau cót ®i !TriÖu Tam QuyÒn nh­ ng­êi ®­îc cña, h¾n véi nãi:- Thuéc h¹ tu©n mÖnh... §a t¹ ©n ®iÓn phã §­êng chñ...Råi nh­ võa bß võa l¨n mµ lui ra.Trang TiÕp chËm r¶i dÞch môc quang qua ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ hái:- Tiªn h­¬ng cña Ph­¬ng c«ng tö ë ®©u ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- H¾n muèn hái lai lÞch cña ta ®©y.NghÜ ®o¹n chµng mØm c­êi, nãi:- ThÕ ®¹i cña Ph­¬ng mç c­ tró t¹i L¹c D­¬ng.ThÇn s¾c cña Trang TiÕp lé vÎ ng¹c nhiªn, h¾n véi cung thñ nãi:- Ph­¬ng gia ë L¹c D­¬ng rÊt cã danh väng trong vâ l©m, ch¼ng hay Ph­¬ng c«ng töcã biÕt Ph­¬ng nhÞ hiÖp trong Trung Ch©u Tam HiÖp kh«ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi thÇm vµ nghÜ:- Qu¶ nhiªn lµ rÊt nhanh, kh«ng ®Çy ba c©u ®∙ chuyÔn sang chÝnh ®Ò, nÕu ta kh«ngd¸m hiÓn lé th©n phËn thi sî r»ng bän chóng sÏ khinh thÞ...NghÜ ®Õn ®©y th× chµng liÒn nãi:- ChÝnh lµ ®¹i b¸ phô cña t¹i h¹ !H×nh nh­ Trang TiÕp bÞ c©u tr¶ lêi lµm cho chÊn ®éng toµn th©n nh­ng h¾n rÊt tinhranh nªn véi ®øng lªn hµnh lÔ vµ nãi:- Th× ra lµ ®iÖt c«ng tö cña Ph­¬ng nhÞ hiÖp, Trang mç thÊt kÝnh råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng khÏ cói ng­êi, nãi:- Kh«ng d¸m, Ph­¬ng mç ®ang ®ªm mß ®Õn quÊy rÇy, nÕu cã g× kh«ng ph¶i mongphã §­êng chñ l­îng thø cho.Trang TiÕp mØm c­êi, nãi:- C«ng tö qu¸ kh¸ch khÝ råi, ch¼ng hay c«ng tö ®Õn Gia §Þnh lµ cã chuyÖn g× vËy ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- G∙ nµy thõa biÕt mµ cßn hái, miÖng l­ìi qu¶ nhiªn lµ gi¶o ho¹t, xem ra h¾n kh«ngph¶i lµ nh©n vËt dÔ ®èi phã råi. Kh«ng biÕt cha con Kim Th­¬ng - Tèng SÜ NghÜa t×m ®©ura thuéc h¹ giµu t©m c¬ nh­ thÕ ? LÏ nµo trªn ®Þa diÖn Gia §Þnh cßn cã thÕ lùc bang héinµo míi nçi lªn ch¨ng ?NghÜ ®Õn ®©y th× bçng nhiªn chµng ngã ra, c¸i gäi lµ Gia §Þnh ph©n ®­êng nµy rârµng lµ mét phÇn c¬ cÊu trong tæ chøc bang héi, chµng quyÕt t©m ph¶i nghÜ c¸ch khai th¸cmanh mèi tõ ®èi ph­¬ng míi ®­îc. Tuy chµng nghÜ rÊt nhiÒu chuyÖn nh­ng ý nghÜ xoaychuyÓn rÊt nhanh, trong m¾t Trang TiÕp th× chµng chØ h¬i trÇm ng©m mét chót råi nãingay:- T¹i h¹ ®Õn Gia §Þnh lÇn nµy ch¼ng qua lµ thuËn ®­êng t¹t ngang.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-272-Theo lÏ th­êng th× Trang TiÕp kh«ng thÓ nµo tin c¸ch tr¶ lêi nh­ vËy, nh­ng hiÖn t¹ih¾n lµm ra vÎ rÊt tin t­ëng nªn nãi:- C«ng tö ®Þnh ë l¹i Gia §Þnh bao l©u ? Trang mç bÊt tµi nh­ng còng kú väng ®­îclµm nghÜa vô chñ nh©n ë ®©y ®Ó ®­a c«ng tö ®i du ngo¹n vµi danh lam th¾ng c¶nh...Ph­¬ng TuyÕt Nghi thõa biÕt ®èi ph­¬ng kh«ng thËt lßng nh­ng chµng kh«ng quendïng t©m c¬ nªn véi kho¸t tay, nãi:- Kh«ng d¸m phiÒn Trang huynh, ngµy mai lµ t¹i h¹ ph¶i lªn ®­êng råi.Trang TiÕp lé vÎ thÊt väng, h¾n thë ra vµ nãi:- C«ng tö lµ ®Ö tö danh m«n, Trang mç tù biÕt lµ víi kh«ng tíi, chØ cã ®iÒu...chØ cã®iÒu...Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn hái:- ChØ cã ®iÒu thÕ nµo ?Trang TiÕp víi th¸i ®é thµnh thËt, cung thñ nãi:- ChØ cã ®iÒu ®©y lµ thµnh ý cña Trang mç, mong Ph­¬ng c«ng tö hiÓu cho th× tèt.Rèt cuéc lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng ®ñ kinh nghiÖm giang hå nªn thÊy vÎ thµnhkhÈn cña Trang TiÕp th× trong lßng rÊt c¶m ®éng, sù nghi kþ còng gi¶m ®i rÊt nhiÒu, chµngmØm c­êi, nãi:- T¹i h¹ sÏ m∙i ghi nhí thÞnh t×nh hËu ®∙i cña Trang huynh !Ngõng mét l¸t chµng nãi tiÕp:- T¹i h¹ vèn ®Þnh l­u l¹i Gia §Þnh vµi ngµy...Trang TiÕp buét miÖng hái:- C«ng tö ®ång ý råi ch¨ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi:- Thµnh ý cña Trang huynh, t¹i h¹ xin t©m l∙nh, ngµy sau r¶nh rçi t¹i h¹ sÏ trë l¹i b¸ipháng Trang huynh vµ cïng ®i du ngo¹n n¨m ngµy.Trang TiÕp lµm ra vÎ thÊt väng. H¾n liªn tôc l¾c ®Çu, nãi:- C«ng tö... ¤i ! C«ng tö nãi vèn muèn ë l¹i ®©y vµi ngµy mµ t¹i sao l¹i thay ®æi chó ý? Kh«ng lÏ v× chuyªn mÊy tªn thuéc h¹ hçn x­îc cña Trang mç lµm kinh ®éng c«ng tö ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi:- Kh«ng ph¶i thÕ.Trang TiÕp h¬i ngí ng­êi, h¾n nãi:- C«ng tö...Ph­¬ng huynh, t¹i h¹ ®µnh cung kÝnh bÊt nh­ tu©n mÖnh vËy !TuyÕt Nghi nãi:- Trang huynh, t¹i h¹ cã mét c©u nh­ng ch¼ng biÕt cã nªn hái hay kh«ng ?- Cã ®iÒu g× Ph­¬ng huynh cø nãi.- Trang huynh lµ phã §­êng chñ ë ph©n ®­êng Gia §Þnh nµy, ch¼ng hay ph©n ®­êngcña Trang huynh thuéc m«n ph¸i, bang héi nµo vËy ?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-273-- Tam NghÜa M«n.- Tam NghÜa M«n ? Sao t¹i h¹ ch­a tõng nghe nãi nhØ ?- Tam NghÜa M«n thµnh lËp ch­a ®Çy mét n¨m vµ còng ch­a chÝnh thøc tuyªn bè trªngiang hå, v× vËy Ph­¬ng huynh kh«ng biÕt còng ch¼ng cã g× l¹.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- Qu¶ nhiªn kh«ng ngoµi dù ®o¸n cña ta, ®Þa diÖn Gia §Þnh nµy võa cã mét bang héimíi thµnh lËp.NghÜ ®o¹n chµng nãi:- Trang huynh, quý m«n ®∙ x­ng lµ Tam NghÜa th× tÊt nhiªn lµ do ba vÞ ®¹i hiÖp nh©nnghÜa s¸ng lËp ra ph¶i kh«ng ?Trang TiÕp gËt ®Çu, nãi:- Ph­¬ng huynh nãi kh«ng sai, Tam NghÜa M«n ®óng lµ do Xuyªn T©y tam nghÜas¸ng lËp ra.Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i nghÜ:- ë ®©u ra Xuyªn T©y tam nghÜa nhØ ? Ta ph¶i hái cho râ míi ®­îc !Chµng liÒn cung thñ nãi:- Trang huynh, ch¼ng hay ba vÞ nghÜa hiÖp s¸ng lËp ra quý m«n x­ng h« thÕ nµo ? C¶ba vÞ cïng ®¶m nhiÖm chøc ch­ëng m«n µ ?Trang TiÕp ®¶o m¾t nh×n xung quanh råi nãi:- NÕu ng­êi kh¸c hái chuyÖn nµy th× t¹i h¹ nhÊt ®Þnh kh«ng nãi nh­ng Ph­¬ng huynhlµ ®Ö tö cña Trung Ch©u Tam HiÖp nªn t¹i h¹ rÊt tin t­ëng...H¾n h¬i ng­ng l¹i råi nãi tiÕp:- Xuyªn T©y Tam NghÜa chÝnh lµ Thanh HuyÒn Th«ng vµ §æng Ph­¬ng trong KiÕmM«n Ngò Quû n¨m x­a hîp víi Kim Th­¬ng - Tèng SÜ NghÜa cña Tèng Gia B¶o !o0o
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-274-Håi thø m­êi s¸u§¹i M¹c Quû Thñh­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ nghÜ ®Õn rÊt nhiÒu nh©n vËt, thËm chÝ c¶ Ma §ao §iÒnNguyªn nh­ng chµng kh«ng ngê Tam nghÜa trong Tam NghÜa M«n l¹i lµ l∙o ®¹ivµ l∙o ngò trong KiÕm M«n Ngò Quû cßn sãt l¹i d­íi kiÕm cña Trung Ch©u Tam HiÖpn¨m x­a. Cßn viÖc Tèng SÜ NghÜa hîp x­ng Tam nghÜa víi bän chóng th× kh«ng cã g× l¹.NhÊt thêi chµng ngÈn ng­êi håi l©u råi míi nãi:- Lµ bän hä sao?Trang TiÕp nãi:- Ph­¬ng huynh quen biÕt ba vÞ ch­ëng m«n cña b¶n m«n µ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i ng¹c nhiªn, chµng hái:- Bän hä ®Òu gäi lµ ch­ëng m«n nh©n µ?Trang TiÕp nãi:- §©y lµ ®iÓm kh¸c nhau gi÷a b¶n m«n vµ c¸c m«n ph¸i kh¸c nªn ch¼ng tr¸ch Ph­¬nghuynh lÊy lµm ng¹c nhiªn, kú thùc ®©y còng lµ t¸c phong tiÕn bé cña Tam NghÜa M«n.Ph­¬ng TuyÕt Nghi chît nhí l¹i c¸ch ®èi xö cña Trang TiÕp víi Phïng ThÊt nªn nghÜ:- §©y còng gäi lµ tiÕn bé sao?BÊt gi¸c chµng buét miÖng nãi:- Trang huynh, cã lÏ quý m«n rÊt lÊy lµm tù hµo vÒ t¸c phong tiÕn bé nµy ph¶i kh«ng?Trang TiÕp mØm c­êi, nãi:- §iÒu ®ã lµ tù nhiªn.Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t, nãi:- VÝ nh­ c¸ch ®èi xö cña Trang huynh víi Phïng ThÊt võa råi còng gäi lµ tiÕn bé cñaquý m«n?Trang TiÕp biÕn s¾c, h¾n véi nãi:- Ph­¬ng huynh, ®Ých thùc lµ t¹i h¹ cã lµm tr¸i qui ®Þnh cña b¶n m«n, ngµn v¹n lÇnxin Ph­¬ng huynh chí nãi ra...ThÇn s¾c cña h¾n võa hoang mang võa bÝ hiÓm khiÕn Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊykh«ng tÇm th­êng, chµng ®Þnh hái nguyªn do th× ®∙ nghe Trang TiÕp nãi tiÕp:- Ph­¬ng huynh, Phïng ThÊt vèn lµ mét tªn l­u manh ë Gia §Þnh, chØ v× h¾n cã quanhÖ th©n thuéc víi Tèng §­êng chñ nªn t¹i h¹ dï ghÐt cay ghÐt ®¾ng còng kh«ng cã c¬ héih¹ thñ. H«m nay ®óng dÞp Tèng §­êng chñ kh«ng cã ë Gia §Þnh, h¾n l¹i tù ®øng ra chñtr­¬ng, kh«ng nghe theo mÖnh lÖnh, qu¶ nhiªn lµ mét c¬ héi cho nªn t¹i h¹ muèn trõ khöh¾n.H¾n nãi hîp t×nh hîp lý nªn Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®µnh g­îng c­êi, nãi:- Tæng ®µn cña Tam NghÜa M«n ë ®©u?P
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-275-Trang TiÕp nãi:- T¹i Long TuyÒn DÞch - PhÝa Nam Thµnh §«.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ghi nhí ®Þa danh Long TuyÒn DÞch råi mØm c­êi, nãi:- Trang huynh, t¹i h¹ cßn cã mét chuyÖn muèn thØnh gi¸o Trang huynh!Trang TiÕp víi nãi:- Ph­¬ng huynh bÊt tÊt ph¶i kh¸ch khÝ.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- T¹i h¹ qua Gia §Þnh lÇn nµy vèn muèn th¨m viÕng mét vÞ h¶o h÷u cña b¸ phô,kh«ng ngê ch­a ®Çy bèn n¨m mµ ng­êi vµ c¶nh ë Gia §Þnh ®Òu ®æi kh¸c nªn t¹i h¹ kh«ngthÓ t×m ra vÞ ®ã, ch¼ng hay Trang huynh cã thÓ chØ gióp t¹i h¹ ®­êng ®i n­íc b­íc kh«ng?Trang TiÕp mØm c­êi, nãi:- Ph­¬ng huynh thËt lµ khÐo nãi, t¹i h¹ tuy míi ®Õn Gia §Þnh hai n¨m nh­ng nh÷ngnh©n vËt cã chót tªn tuæi ë Gia §Þnh th× t¹i h¹ ®Òu biÕt Ýt nhiÒu. Ch¼ng hay ng­êi mµPh­¬ng huynh muèn t×m lµ ai vËy?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- Lµ Tr×nh Tö Väng - Trang chñ Tr×nh gia trang ë cöa thµnh §«ng.Trang TiÕp chît ngí ng­êi, h¾n hái l¹i:- Tr×nh Tö Väng?- Kh«ng sai, Trang huynh cã biÕt tung tÝch cña Tr×nh trang chñ kh«ng?- Ph­¬ng huynh, nÕu huynh muèn t×m lµ Tr×nh trang chñ th× sî r»ng t¹i h¹ kh«ng thÓgióp ®­îc g× råi!- T¹i sao?- H¬n tr¨m nh©n m¹ng ë Tr×nh gia trang ®∙ bÞ tËn diÖt trong mét ®ªm c¸ch ®©y ban¨m råi!Tuy ®∙ biÕt kÕt qu¶ nµy nh­ng TuyÕt Nghi vÉn lµm ra vÎ kinh ng¹c, chµng trÇm ng©mmét lóc råi hái:- Trang huynh, Tr×nh trang chñ còng ®¸ng gäi lµ mét vÞ vâ l©m ®ång ®¹o chÝnh trùc ëGia §Þnh nµy, kh«ng ngê c¶ nhµ bÞ h∙m h¹i nh­ vËy, Trang huynh cã biÕt hung thñ lµ aikh«ng?Trang TiÕp l¾c ®Çu, nãi:- ChuyÖn nµy... sau khi t¹i h¹ ®Õn Gia §Þnh th× còng dß hái nhiÒu n¬i nh­ng kh«ng cã®­îc kÕt qu¶...Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn hái:- Trang huynh kh«ng ®iÒu tra ®­îc manh mèi g× sao?Trang TiÕp trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- Ph­¬ng huynh, chuyÖn nµy...H¾n nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi mét håi l©u råi mãi nãi tiÕp:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-276-- Ph­¬ng huynh cã tõng nghe nãi trong vâ l©m cã mét vÞ gäi §iÒn NhÊt §ao kh«ng?Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- §©u chØ lµ nghe kh«ng th«i? Sî r»ng §iÒn NhÊt §ao khi gÆp ta th× ph¶i t«n x­ng talµ Ph­¬ng NhÊt KiÕm còng kh«ng chõng?Tuy nghÜ vËy nh­ng tÊt nhiªn lµ chµng kh«ng thÓ nãi cho Trang TiÕp biÕt chuyÖn nµynªn l¾c ®Çu, nãi:- T¹i h¹ kh«ng râ l¾m, h×nh nh­ §iÒn NhÊt §ao ®­îc thiªn h¹ gäi lµ Ma §ao §iÒnNguyªn th× ph¶i?Trang TiÕp nãi:- ChÝnh lµ ng­¬i nµy!- Ng­êi nµy thÕ nµo? Th¶m ¸n Tr×nh gia trang kh«ng ph¶i lµ kiÖt t¸c cña ng­êi nµychø?- Ch¼ng may lµ lêi cña Ph­¬ng huynh ®∙ nãi ®óng råi, lín bÐ nhµ Tr×nh trang chñ lµdo Ma §ao §iÒn Nguyªn tµn h¹i.- ChuyÖn nµy lµm sao cã thÓ ®­îc?- Theo nh÷ng ®iÒu t¹i h¹ dß hái h¬n mét n¨m qua th× cã ®Õn chÝn phÇn m­êi lµ Tr×nhtrang chñ chÕt trong tay §iÒn NhÊt §ao.- Trang huynh cã t×m ra chøng cí g× kh«ng?- Ma §ao §iÒn Nguyªn lµ mét nh©n vËt rÊt tinh qu¸i, l∙o ta ®∙ cã ý kh«ng ®Ó l¹i dÊutÝch th× ng­êi kh¸c rÊt khã ph¸t hiÖn!Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi:- §∙ kh«ng cã vÕt tÝch th× t¹i sao Trang huynh d¸m kh¼ng ®Þnh h¬n tr¨m m¹ng ng­¬ië Tr×nh gia trang lµ do Ma §ao §iÒn Nguyªn h¹i?Trang TiÕp nãi:- ChuyÖn nµy... t¹i h¹ nghe nh÷ng b»ng h÷u ë Gia §Þnh tõng xem qua vÕt th­¬ng tõx­¬ng cèt cña gia nh©n trong Tr×nh gia trang nãi l¹i, tõ vÕt th­¬ng mµ xem th× tÊt c¶ ®Òu bÞmét ®ao trÝ m¹ng!Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹nh lïng hái:- ChØ cã ®iÓm nµy th«i sao?Trang TiÕp mØm c­êi, nãi:- Ph­¬ng huynh, mäi ng­êi ®Òu nãi nh­ vËy, nh­ng tr­íc khi t×m ®­îc Ma §ao §iÒnNguyªn th× t¹i h¹ còng kh«ng d¸m tin hoµn toµn.Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m suy nghÜ:- Tõ c¸ch nãi cña Trang TiÕp th× cã lÏ bän Thµnh HuyÒn Th«ng kh«ng cho thuéc h¹tham dù vµo th¶m ¸n nµy, sau ®ã bän chóng ®æ mäi téi lçi cho Ma §ao §iÒn Nguyªn...NghÜ ®o¹n chµng nãi:- §a t¹ Trang huynh chØ gi¸o, t¹i h¹ lµm phiÒn qu¸ l©u nªn kh«ng yªn t©m, xin c¸obiÖt vËy!
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-277-Bçng nhiªn Trang TiÕp giang tay gi÷ Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i vµ mØm c­êi, nãi:- Ph­¬ng huynh, trêi ®∙ qua canh t­, lóc nµy trë vÒ kh¸ch ®iÕm nhÊt ®Þnh sÏ lµm kinh®éng ng­êi kh¸c, vËy chi b»ng ë l¹i ®©y ®Ó t¹i h¹ cho mang lªn chót thÞt r­îu, chóng ta võath­ëng thøc võa ®µm ®¹o.ThÊy h¾n nãi víi vÎ thµnh t©m nªn Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng kh«ng tiÖn tõ chèi,chµng g­îng c­êi nãi:- Lµm phiÒn Trang huynh qu¸, thÕ nµy th× lµm sao t¹i h¹ yªn t©m.Trang TiÕp ph¸ lªn c­êi vµ nãi:- Ph­¬ng huynh nghÜ thÕ lµ qu¸ kh¸ch s¸o råi!H¾n quay ra ngoµi nãi víi hai ®¹i h¸n ®øng hÇu:- B¶o bän chóng chuÈn bÞ mét m©m r­îu!Sau khi hai ®¹i h¸n ®i råi th× Trang TiÕp míi nãi nhá víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi:- Ph­¬ng huynh, nh©n lóc bän thuéc h¹ kh«ng cã ë ®©y, t¹i h¹ cÇn nãi víi huynh ®iÒunµy.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy vÎ trÞnh träng cña h¾n thi h¬i kinh ®éng, chµng véi hái:- Trang huynh, chuyÖn g× mµ quan träng vËy?Trang TiÕp nãi:- MÇm lo¹n trong vâ l©m ®∙ xuÊt hiÖn, Xuyªn Trung kh«ng ph¶i lµ ®Êt lµnh, tèt nhÊtlµ Ph­¬ng huynh nªn sím rêi vïng nµy!Tuy h¾n nãi rÊt khÏ nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe giËt c¶ ng­êi, bçng nhiªn chµngc¶m thÊy Trang TiÕp kh«ng ph¶i lµ nh©n vËt ®¬n gi¶n, thËm chÝ lai lÞch cña h¾n còng rÊtkh¶ nghi.ThÕ nh­ng chµng kh«ng ®o¸n ra nguyªn nh©n v× sao mµ Trang TiÕp, mét nh©n vËt võatinh minh võa bÊt phµm l¹i h¹ ng­êi lµm phã cho Tèng Quy. Tuy nhiªn chµng rÊt c¶m kÝchsù quan t©m cña Trang TiÕp nªn nãi:- Trang huynh quan t©m nh­ vËy khiÕn t¹i h¹ v« cïng c¶m kÝch...Trang TiÕp chît ph¸ lªn c­êi lín råi nãi:- T¹i gia thiªn nhËt h¶o, xuÊt ngo¹i thêi thêi nan (ë nhµ ngµn ngµy mäi chuyÖn ®Òu tètnh­ng ra ngoµi bÊt cø lóc nµo còng khã kh¨n). Ph­¬ng huynh chõng nµy niªn kü mµ ®∙sím viÔn hµnh råi, chóng ta ®∙ quen biÕt nhau th× lÏ ®­¬ng nhiªn lµ t¹i h¹ ph¶i cã chótquan t©m... huèng hå v× t¹i h¹ qu¶n gi¸o thuéc h¹ bÊt nghiªm g©y phiÒn phøc cho Ph­¬nghuynh, chÝnh t©m ý nµy ch¼ng qua lµ mua téi mµ th«i...Lêi ch­a døt th× hai ®¹i h¸n ®∙ dän lªn mét bµn r­îu thÞt, ®i cïng víi hai ®¹i h¸n lµmét l∙o nh©n cã vÎ nh­ lµ ®Çu bÕp.Trang TiÕp tá ra rÊt t«n kÝnh vÞ l∙o nh©n nµy, h¾n võa thÊy l∙o nh©n mang ®å ¨n lªnth× véi ®øng dËy, nãi:- PhiÒn Tèng s­ phô qu¸, ®ªm khuya thÕ nµy b¶o bän chóng lµm vµi mãn lµ ®­îc råi,Tèng s­ phô hµ tÊt ph¶i ®Ých th©n...L∙o nh©n hä Tèng nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi håi l©u råi nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-278-- Phã §­êng chñ tiÕp gi¶i kh¸ch th× tù nhiªn l∙o khiÕu ph¶i tËn tay lµm bÕp råi.Nãi ®Õn ®©y th× hai ®¹i h¸n ®∙ bµy biÖn xong bµn r­îu, l∙o nh©n hä Tèng c¸o biÖt thèilui, nh­ng lóc quay ng­êi l∙o lµm nh­ v« ý va vµo ng­êi Ph­¬ng TuyÕt Nghi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi h¬i ng¹c nhiªn nh­ng bçng nhiªn chµng ph¸t hiÖn trong tay ph¶i®∙ cã mét vËt g× trßn trßn. Chµng l­ít nh×n qua Trang TiÕp th× thÊy h¾n ®ang dÆn dß mÊy®¹i h¸n ®iÒu g× ®ã vµ c¨n b¶n lµ kh«ng thÊy c¶nh l∙o nh©n hä Tèng ch¹m vµo ng­êi m×nh,do vËy chµng míi thë phµo yªn t©m.Trang TiÕp quay l¹i míi nhËp tiÖc nªn Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®µnh nÐn lßng hiÕu kú mµngåi vµo bµn r­îu. Tuy chØ cã hai ng­êi ®èi Èm nh­ng bµn r­îu trµn ngËp thøc ¨n, tr­ícthÞnh t×nh cña Trang TiÕp th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ gi¶i trõ mäi ®iÒu phßng bÞ.Hai ng­êi võa ®èi töu võa ®µm ®¹o trong rÊt th©n t×nh nh­ cè cùu. Tuy nhiªn Ph­¬ngTuyÕt Nghi vÉn kh«ng quªn bá m¶nh giÊy cuèn trßn vµo tói ¸o vµ chµng rÊt muèn t×m c¬héi xem th­ trong ®ã viÕt g× nh­ng thñy chung vÉn ch­a cã c¬ héi.M¶i ®Õn khi trêi s¸ng tá th× bçng nhiªn cã mét ®¹i h¸n ch¹y vµo thÇm th× víi TrangTiÕp mÊy c©u, nhÊt thêi thÇn s¾c Trang TiÕp chît biÕn, h¾n véi cung thñ nãi:- Ph­¬ng huynh, t¹i h¹ cã chót chuyÖn ph¶i lµm, huynh cø ngåi chê gi©y l¸t, t¹i h¹ sÏtrì l¹i ngay.Nãi ®o¹n h¾n cung thñ hµnh lÔ víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi cÊt b­íc theo sau ®¹i h¸n.Tuy c¶m thÊy sù viÖc hái bÊt ngê nh­ng linh quang trong lßng Ph­¬ng TuyÕt Nghichît ®éng. Chµng quan s¸t chung quanh kh«ng thÊy bãng ng­êi nµo th× lËp tøc më cuéngiÊy nhá ra xem. ChØ thÊy cuén giÊy nhµu n¸t, bªn trong viÕt mét hµng ch÷:"Mau rêi khái Gia §Þnh tr­íc s¸ng nµy!"Bªn gãc d­íi cã vÎ hai c¸nh tay ng­êi èm nh­ que cñi, râ rµng ®©y lµ ký hiÖu cña métnh©n vËt vâ l©m nµo ®ã.Ph­¬ng TuyÕt Nghi vèn kh«ng biÕt nhiÒu vÒ nh÷ng nh©n vËt giang hå nªn chµng hoµntoµn kh«ng biÕt ký hiÖu hai c¸nh tay nµy lµ cña nh©n vËt nµo. Cßn b¶n th©n Tèng l∙o nh©n,chµng còng ch­a tõng quen biÕt bao giê, rèt cuéc lêi c¶nh c¸o ph¶i rêi Gia §Þnh tr­íc s¸ngnµy lµ v× nguyªn do g×?Chµng trÇm ng©m suy nghÜ rÊt l©u nh­ng còng kh«ng nghÜ ra chót manh mèi g×, hiÖnt¹i trêi ®∙ s¸ng, Trang TiÕp vÉn ch­a trë l¹i nªn bçng nhiªn chµng thÇm nghÜ:- Kh«ng lÏ cã ng­êi cè ý gi÷ ch©n Trang TiÕp ®Ó ta nh©n c¬ héi nµy mµ bá ®i?NghÜ ®Õn ®©y th× bÊt gi¸c chµng c¶m thÊy tÝnh c¸ch cña Trang TiÕp thËt lµ th©m trÇmkhã hiÓu, ®ång thêi chµng còng nghÜ ®Õn sù khæ t©m c¶nh c¸o cña ng­êi kia. BÊt gi¸c nékhÝ d©ng lªn, chµng nghiÕn r¨ng vç m¹nh xuèng bµn råi l¹nh lïng nãi:- Ta ph¶i xem bän ng­¬i cã thÓ ®èi phã víi ta nh­ thÕ nµo?D­ ©m ch­a døt th× ®∙ nghe Trang TiÕp c­êi lín vµ nãi:- Ph­¬ng huynh, chê t¹i h¹ l©u qu¸ ph¶i kh«ng?Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c, chµng ngÈng ®Çu nh×n lªn th× thÊy Trang TiÕp kh«ngbiÕt tõ lóc nµo ®∙ ®øng tr­íc mÆt m×nh råi. Chµng véi nãi:- Kh«ng d¸m, chuyÖn cña Trang huynh ®∙ lµm xong råi µ?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-279-Trang TiÕp mØm c­êi, nãi:- §∙ lµm xong, thËt kh«ng ngê trong thµnh Gia §Þnh l¹i cã h¹ng cao thñ nh­ vËy, bavÞ hé ph¸p cña b¶n ®­êng liªn thñ mµ kh«ng cÇm cù ®­îc m­êi chiªu. NÕu t¹i h¹ kh«ng®Õn kÞp lóc th× sî r»ng ba vÞ hé ph¸p ®∙ bÞ h¹ ®éc thñ råi.H¾n ng­ng l¹i, môc quang liÕc nh×n lªn bµn vµ hái:- Ph­¬ng huynh, ®©y lµ g× vËy?Võa nãi h¾n võa ®­a tay nhÆt m¶nh giÊy n»m ë trªn bµn.Th× ra trong lóc tù nãi vµ vç bµn, Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ ®Ó r¬i m¶nh giÊy ra ngoµi.Cïng lóc Trang TiÕp bçng nhiªn xuÊt hiÖn khiÕn chµng kinh ng¹c nªn nhÊt thêi s¬ ý quªnc¶ viÖc thu håi m¶nh giÊy l¹i. B©y giê bÞ Trang TiÕp ph¸t hiÖn th× chµng c¶m thÊy v« cïngkhÈn tr­¬ng vµ cã lçi víi ng­êi c¶nh c¸o.Sau mét lóc ngí ng­êi, chµng buét miÖng nãi:- ChuyÖn nµy... Sau khi Trang huynh ®i th× t¹i h¹ d¹o b­íc ra ngoµi bËc thÒm vµ ph¸thiÖn m¶nh giÊy nµy nªn thuËn tay nhÆt lªn.Víi c¸ch gi¶i thÝch nµy th× bÊt kú ai còng kh«ng thÓ tin ®­îc, nh­ng kú qu¸i lµ saukhi nghe gi¶i thÝch th× Trang TiÕp tr¶ l¹i m¶nh giÊy cho Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ gËt ®ÇumØm c­êi, nãi:- VËt ®ã Ph­¬ng huynh nhÆt ®­îc th× Ph­¬ng huynh nªn cÊt gi÷.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn, thÇm nghÜ:- ChuyÖn nµy lµ thÕ nµo? Sao h¾n kh«ng truy cøu?NghÜ thÕ nh­ng ngoµi miÖng véi nãi:- Råi nhËn lÊy m¶nh giÊy cÊt vµo tói ®å.Trang TiÕp lÊy bÇu r­îu rãt ra hai chung råi mØm c­êi, nãi:- Ph­¬ng huynh, cßn n÷a canh giê lµ ®Õn lóc huynh nªn rêi khái ®©y råi, t¹i h¹ kÝnhhuynh thªm mét chung, ®­îc chø?Nãi ®o¹n h¾n ngöa cæ uèng c¹n chung r­îu. Tuy cã nhiÒu nghi ngê n¶y sinh nh­ngTrang TiÕp ®∙ kh«ng hái thªm th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng gi¶ vê vui mõng nhËn chungr­îu vµ ngöa cæ uèng c¹n.Trang TiÕp c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- Ph­¬ng huynh, trªn m¶nh giÊy cã ký hiÖu Quû Thñ, huynh cã nhËn biÕt kh«ng?Ph­¬ng TuyÕt Nghi vèn t­ëng Trang TiÕp kh«ng quan t©m ®Õn m¶nh giÊy nh­ng b©ygiê nghe h¾n hái th× chµng míi hiÓu råi ng­êi nµy hµnh sù trÇm tØnh th©m Èn nh­ h¹ng caonh©n, râ rµng lµ rÊt quan t©m ®Õn sù viÖc nh­ng bªn ngoµi vÉn tá ra ung dung nãi c­êi tùnhiªn. NghÜ ®o¹n chµng véi l¾c ®Çu, nãi:- T¹i h¹ rÊt Ýt hµnh tÈu giang hå nªn kh«ng rµnh nh÷ng ký hiÖu cña mét sè nh©n vËt.Trang TiÕp nãi:- Thùc ra t¹i h¹ ®∙ biÕt lµ Ph­¬ng huynh kh«ng thÓ nhËn ra...H¾n h¬i ng­ng l¹i råi nãi tiÕp:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-280-- Trong §¹i M¹c ë ngoµi biªn t¸i cã mét vÞ danh th©u (trém) cao thñ, kh«ng nh÷ngth©u kü cao minh ®Õn ®é xuÊt quû nhËp thÇn mµ vâ c«ng còng vµo h¹ng hy h÷u trong vâl©m, v× vËy míi ®­îc thiªn h¹ tÆng cho nh∙ hiÖu lµ §¹i M¹c Quû Thñ. Phµm nh÷ng ai bÞl∙o "chiÕu cè" th× sau ®ã l∙o sÏ l­u l¹i mét quû thñ b»ng vµng rßng, v× thÕ quû thñ trë thµnhký hiÖu cña vÞ l∙o nh©n nµy. Xem ra, m¶nh giÊy Ph­¬ng huynh nhÆt ®­îc hÕt t¸m phÇnm­êi lµ do l∙o nh©n ®ã ®Ó l¹i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi hoµn toµn xa l¹ víi c¸i tªn §¹i M¹c Quû Thñ, sau khi nghe TrangTiÕp nãi râ th× chµng c¶m thÊy võa mõng võa vui nªn mØm c­êi, nãi:- §a t¹ Trang huynh chØ gi¸o!Trang TiÕp thÊy chµng nghe danh §¹i M¹c Quû Thñ mµ kh«ng chót kinh ®éng th× bÊtgi¸c chau mµy thÇm nghÜ:- LÏ nµo h¾n kh«ng biÕt vÞ cao nh©n vâ l©m nµy thËt?H¾n trÇm ng©m mét l¸t råi bËt c­êi, nãi:- Ph­¬ng huynh, th× ra huynh ch­a nghe nãi vÒ vÞ Quû Thñ tiÒn bèi nµy thËt µ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi b×nh th¶n hái l¹i:- Trang huynh kh«ng tin t¹i h¹ sao?Trang TiÕp khÏ nãi:- Kh«ng ph¶i t¹i h¹ kh«ng tin, chØ cã ®iÒu tÝnh c¸ch cña Quû Thñ tiÒn bèi x­a nµy lµ®éc hµnh kú sù, nÕu Ph­¬ng huynh vµ l∙o ta thËt sù kh«ng biÕt nhau th× sù xuÊt hiÖn cñam¶nh giÊy nµy ch¼ng ph¶i lµ kú qu¸i l¾m hay sao?Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi:- T¹i h¹ còng c¶m thÊy trong chuyÖn nµy cã nhiÒu chç khã hiÓu, cã lÏ trong t­¬ng lainÕu gÆp ®­îc Quû Thñ tiÒn bèi th× t¹i h¹ ph¶i hái râ ®¹o lý bªn trong míi ®­îc.Trang TiÕp nh×n ra ngoµi trêi vµ nãi:- Ph­¬ng huynh, trêi ®∙ kh«ng cßn sím n÷a, t¹i h¹ tiÔn Ph­¬ng huynh ra ngoµi thµnhnhÐ?Theo nguyªn ý th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi thËt sù muèn ë l¹i thµnh Gia §Þnh chê xembän Tèng SÜ NghÜa cã thÓ gië trß g× ®èi phã víi m×nh nh­ng sau khi nghe Trang TiÕp nãirâ danh tù ng­êi ®∙ ®Ó l¹i m¶nh giÊy th× chµng c¶m thÊy bªn trong tÊt ph¶i cã nguyªn do.V× vËy chµng y chiÕu theo chØ thÞ cña Quû Thñ rêi Gia §Þnh tr­íc s¸ng nµy, dï sao th×ngµy sau trªn ®­êng hµnh tÈu giang hå chµng cßn cã c¬ héi ®Ó ®iÒu tra vÒ Tam NghÜaM«n.T©m ý ®∙ quyÕt nªn chµng mØm c­êi, nãi:- Kh«ng d¸m nhËn thÞnh t×nh cña Trang huynh, t¹i h¹ xin c¸o biÖt tõ ®©y.Nãi ®o¹n chµng ®øng lªn cung thñ x¸ dµi råi b­íc ra khái phßng. Trang TiÕp còng cÊtb­íc theo sau, h¾n nãi:- Ph­¬ng huynh, chóng ta tuy lµ b×nh thuû t­¬ng phïng míi luËn giao lÇn ®Çu nh­ngt¹i h¹ v« cïng ng­ìng mé Ph­¬ng huynh, mong Ph­¬ng huynh thµnh toµn cho t©m ý nµycña t¹i h¹.Nãi ®Õn ®©y th× hai ng­êi ®∙ ra khái hoa viªn.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-281-Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy khã kh­íc tõ thÞnh t×nh nªn ®µnh ®Ó Trang TiÕp cïng ®i. Khingang qua DuyÖt Lai kh¸ch ®iÕm th× chµng t¹t vµo lÊy hµnh lý vµ ngùa råi thong th¶ theocña §«ng thµnh Gia §Þnh mµ xuÊt thµnh.Sau khi ra khái thµnh chõng ba dÆm th× Trang TiÕp thë dµi mét h¬i ®Çy c¶m kh¸i vµnãi:- Ph­¬ng huynh, tiÔn ®­a ngµn dËm råi còng ®Õn lóc ph¶i chia biÖt, t¹i h¹ xin dõngb­íc t¹i ®©y vËy.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- Xin Trang huynh håi b­íc, t¹i h¹ xin ghi nhí thÞnh t×nh...Nãi ®o¹n chµng cung thñ b¸i biÖt.Bçng nhiªn Trang TiÕp xuÊt thñ chôp vµo tay TuyÕt Nghi, ®éng t¸c tùa nh­ kh«ng cho®èi ph­¬ng hµnh b¸i nh­ng chîp c¬ héi ®ã h¾n b¾n vµo tay TuyÕt Nghi mét vËt, miÖng véinãi:- Kh«ng d¸m... kh«ng d¸m! Ph­¬ng huynh ®i ®­êng b¶o träng!Lêi võa døt th× h¾n còng bu«ng tay TuyÕt Nghi ra råi lËp tøc quay b­íc trë vµo thµnhGia §Þnh.Ph­¬ng TuyÕt Nghi s÷ng ng­êi håi l©u, khi bãng d¸ng Trang TiÕp dÇn khuÊt th×chµng míi giôc ngùa phãng ®i tiÕp theo ®­êng quan ®¹o dÉn vÒ Thµnh §«.Chµng thóc ngùa ®i rÊt nhanh nªn kh«ng ®Çy n÷a canh giê sau th× ®∙ rêi Gia §Þnh h¬nba m­¬i dÆm, chµng thÊy kh«ng xa ë phÝa tr­íc cã mÊy tiÓu ®iÕm bªn ®­êng nªn t¹t vµomét trµ qu¸n gäi mÊy b×nh trµ uèng, nh©n tiÖn ®Ó cho ngùa nghØ ng¬i chèc l¸t. Chµng ngåiuèng mét h¬i ba b×nh trµ míi c¶m thÊy ®∙ kh¸t, lóc nµy míi sùc nhí ®Õn vËt mµ TrangTiÕp dói vµo tay nªn véi mãc ra xem.Th× ra, ®©y lµ mét cuén giÊy to b»ng ngãn tay c¸i, khi cuén giÊy võa më ra th× cã métviªn hoµn ®an mµu hoµng kim r¬i xuèng lßng bµn tay chµng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn kh«ng Ýt, nh­ng chµng véi nh×n vµo m¶nh giÊy th×trong ®ã viÕt:"Ph­¬ng huynh ®∙ tróng kÞch ®éc trong r­îu, trong mét canh giê ®éc tÝnh sÏ ph¸t t¸c.V× vËy ph¶i mau chãng uèng d­îc hoµn nµy vµo th× kh«ng cÇn lo nghÜ g× n÷a.Trang TiÕp."Ph­¬ng TuyÕt Nghi chau mµy thÇm nghÜ:- T¹i sao vÞ Trang huynh nµy hµnh sù l¹i ®iªn ®¶o thÕ kia? §∙ biÕt trong r­îu cã ®écth× t¹i sao l¹i mêi ta uèng? §∙ mêi ta uèng r­îu ®éc th× t¹i sao lÐn lÐn lót lót trao thuècgi¶i cho ta? Nãi mét ®­êng lµm mét nÎo lµ nghÜa lý g×?NhÊt thêi cµng nghÜ chµng cµng c¶m thÊy khã gi¶i thÝch, v∙ l¹i tõ lóc uèng r­îu ®Õngiê ®∙ ba kh¾c råi, nÕu m×nh thËt sù tróng ®éc th× t¹i sao kh«ng cã hiÖn t­îng ph¸t t¸c?Gi÷a lóc ý nghÜ xoay chuyÓn th× v« t×nh chµng vËn mét luång ch©n khÝ ®Èy qua kú kinh b¸tm¹ch ngÇm kiÓm tra mét vßng nh­ng c¶m thÊy thiªn c¬ néi thÓ b×nh th­êng, kh«ng métchót hiÖn t­îng g× lµ kh«ng ®óng. BÊt gi¸c chµng chau mµy vµ quyÕt ý thu gi÷ d­îc hoµnnµy chê sau khi kiÓm nghiÖm råi h∙y tÝnh.§ang lóc chµng gãi d­îc hoµn l¹i th× bçng nhiªn bªn tai cã lêi th× thÇm:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-282-- Thiªn h¹ l¹i cã ngèc tiÓu tö ph¸t ngÈn khi cÇm trong tay chÝ phÈm gi¶i ®éc Th¸iThanh Kim ®an cña Vâ §ang, qu¶ thËt lµ lÇn ®Çu tiªn Tèng L∙o tµ ta gÆp ph¶i chuyÖn nµy.NhÊt thêi Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh h¶i kh«ng th«i, chµng biÕt trong vâ l©m cã thuËtgäi lµ truyÒn ©m nhËp mËt, râ rµng ng­êi nãi ph¶i lµ mét vÞ cao nh©n vâ l©m míi thùc hiÖn®­îc thuËt nµy. Mµ hµm ý trong lêi nãi lµ nh¾m vµo m×nh, bÊt gi¸c Ph­¬ng TuyÕt Nghiquªn c¶ viÖc gãi viªn d­îc hoµn, chµng d­¬ng môc nh×n tø phÝa víi vÎ hoang mang.Trong ng«i trµ qu¸n nµy tæng céng chØ cã bèn vÞ kh¸ch ngoµi chµng, ba vÞ th× ®angnh×n hµnh nh©n qua ®­êng mµ t¸n gÉu cßn mét vÞ kia niªn kü ngoµi thÊt tuÇn, th©n mÆchång y, r©u dµi tãc b¹c, t­íng m¹o nh­ tiªn phong ®¹o cèt. Khi Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×nqua th× thÊy l∙o ®ang vuèt r©u nh×n m×nh vµ mØm c­êi.Chµng thÇm nghÜ:- Kh«ng lÏ ng­êi võa nãi lµ l∙o nh©n nµy?ý nghÜ võa chuyÔn th× bÊt gi¸c chµng còng nhoÎn miÖng c­êi ®¸p.ThÕ nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa në nô c­êi th× l∙o nh©n véi quay vµo trong qu¸nvµ gäi lín:- Chñ qu¸n, cho thªm n­íc s«i!Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy th¸i ®é cña l∙o nh©n nµy cã vÎ kh¸c th­êng nªn ®Þnhb­íc tíi hái l∙o vµi c©u, nh­ng bçng nhiªn chµng l¹i nghe nh÷ng lêi thÇm th× bªn tai:- NÕu ng­¬i muèn sèng ®Ó nãi chuyÖn víi Tèng L∙o Tµ ta th× tèt nhÊt lµ h∙y nuèt viªnTh¸i Thanh Kim ®an kia v« bông ®i, ®õng t­ëng dùa vµo luång ch©n khÝ cña ng­¬i mµ chor»ng t¹m thêi cã thÓ ¸p chÕ kh«ng cho ®éc tÝnh ph¸t t¸c. NÕu ng­¬i tr× nghi mét l¸t n÷a th×dï cã m­êi viªn kim ®an dïng kh«ng kÞp ®Êy.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× v« cïng ng¹c nhiªn, nguyªn trong lóc nghe chµng ®∙ngÇm vËn khÝ mÊy vßng kiÓm tra xem m×nh cã hiÖn t­îng tróng ®éc hay kh«ng. Lêi truyÒn©m nhËp mËt võa døt th× chµng còng tù x¸c ®Þnh lµ m×nh kh«ng hÒ tróng ®éc, do vËy chµnghoµn toµn kh«ng hiÓu g× c¶ nªn nh­íng song môc nh×n l∙o nh©n ®Õn ph¸t ngÈn.Bçng nhiªn l∙o nh©n thë dµi mét hái råi ®øng lªn.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- LÏ nµo l∙o ta muèn bá ®i thËt?Chµng ®Þnh lÊy tiÒn tr¶ tiÒn th× thÊy l∙o nh©n ®i th¼ng qua bµn m×nh nªn véi cung thñnghiªng ng­êi, nãi:- L∙o tr­îng...L∙o nh©n kho¸t tay nãi:- MiÔn lÔ, ngåi xuèng ®i!Ph­¬ng TuyÕt Nghi s÷ng ng­êi, chµng thÇm nghÜ:- L∙o nh©n nµy thËt lµ gµn dì.NghÜ thÕ nh­ng ngoµi miÖng vÉn lÔ phÐp:- Mêi l∙o tr­îng ngåi tr­íc!L∙o nh©n l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-283-- PhÝ lêi!§o¹n l∙o ngåi xuèng chiÕc ghÕ gç ®èi diÖn víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi.TuyÕt Nghi mØm c­êi nãi:- Bçng nhiªn l∙o tr­îng dÞch b­íc qua ®©y ch¾c lµ cã ®iÒu g× muèn chØ gi¸o?L∙o nh©n trÇm giäng nãi:- Ng­¬i tróng ®éc råi.TuyÕt Nghi ngÈn ng­êi gi©y l¸t råi nãi:- ThËt sao? Th× ra nh÷ng lêi truyÒn ©m nhËp mËt võa råi lµ do l∙o tiÒn bèi ph¸t ra?Bçng nhiªn l∙o nh©n lín tiÕng nãi:- C¸i g× lµ l∙o tiÒn bèi víi tiÓu tiÒn bèi? Tèng L∙o tµ ta ghÐt nhÊt lµ sù nÞnh hãt bî ®ì.L∙o h¬i ng­ng l¹i råi nãi tiÕp:- Ng­¬i bÞ tróng kÞch ®éc mµ kh«ng biÕt tÝ g× sao?Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi:- Kh«ng biÕt g×. Võa råi v∙n bèi vËn ch©n khÝ kiÓm tra kú kinh b¸t m¹ch nh­ng c¨nb¶n kh«ng ph¸t hiÖn cã hiÖn t­îng tróng ®éc.L∙o nh©n nghe vËy th× cã h¬i ng¹c nhiªn, l∙o nãi:- Ng­¬i kh«ng nãi dèi Tèng L∙o Tµ ta ®Êy chø?TuyÕt Nghi nãi:- V∙n bèi rÊt khoÏ, viÖc g× ph¶i nãi dèi víi l∙o tr­îng.L∙o nh©n b¸n tÝn b¸n nghi vµ buét miÖng nãi:- ChuyÖn nµy kú qu¸i råi. Râ rµng lµ Trang TiÕp bá vËt tuyÖt ®éc vµo r­îu mµ t¹i saong­¬i l¹i kh«ng tróng ®éc nhØ?TuyÕt Nghi nghe nãi Trang TiÕp h¹ ®éc trong r­îu th× bËt c­êi nãi:- L∙o tr­îng, sî r»ng viÖc nµy cã chç nhÇm lÉn, thiÕt nghÜ Trang TiÕp...Bçng nhiªn chµng dõng l¹i v× thÊy ba ®¹i h¸n ®ang hµm hå tiÕn ®Õn bµn cña m×nh,mét g∙ nh×n TuyÕt Nghi tõ ch©n tíi ®Çu råi qu¸t hái:- Ng­¬i hä Ph­¬ng ph¶i kh«ng?TuyÕt Nghi chau mµy nãi:- Kh«ng sai, t¹i h¹ hä Ph­¬ng.Ba ®¹i h¸n nghe vËy th× lé vÎ hoan hØ, ®ång thêi ba thanh ®¬n ®ao lËp tøc ®­îc rót ra.G∙ ®øng ®Çu nãi:- Hä Ph­¬ng kia, bän ta chê ng­¬i ®∙ l©u råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy kú qu¸i nªn véi nãi:- Ph­¬ng mç kh«ng quen biÕt ba vÞ, t¹i sao ba vÞ l¹i chê Ph­¬ng mç?§¹i h¸n ®øng tr­íc c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi:- L∙o ®Ö, ng­¬i ®õng gi¶ vê gi¶ vÞt n÷a!
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-284-Cµng nghe TuyÕt Nghi cµng kh«ng hiÓu g× c¶, chµng b×nh th¶n mØm c­êi, nãi:- Ba vÞ cã thÓ nãi râ sù t×nh kh«ng? Qu¶ thËt lµ t¹i h¹ nh­ ng­êi ®ang ë trong s­¬ngmï dµy n¨m tr­îng...§¹i h¸n ®øng tr­íc ph¸t ®¬n ®ao lªn vµ nãi:- Hä Ph­¬ng kia, lóc nµy ®éc tÝnh ®∙ th©m nhËp vµo lôc phñ ngò t¹ng cña ng­¬i råi,bän ta phông mÖnh Tèng §­êng chñ ®Õn ®©y thu thËp thi thÓ ng­¬i ®Êy.TuyÕt Nghi kinh h¶i kh«ng Ýt, bÊt gi¸c chµng nh×n qua l∙o nh©n th× thÊy l∙o nh¾m chÆtsong môc, th¸i ®é nh­ gi¶ c©m gi¶ ®iÕc. Chµng thÇm nghÜ:- L∙o t­ëng ta kh«ng ®èi phã ®­îc bän chóng sao? Ta ph¶i cho l∙o thÊy thñ ®o¹n cñahä Ph­¬ng nµy míi ®­îc.NghÜ ®o¹n chµng ph¸ lªn c­êi mét trµng sang s¶ng råi nãi:- Th× ra c¸c ng­¬i phông mÖnh Tèng Quy mµ ®Õn ®©y.§¹i h¸n ®øng tr­íc c­êi nh¹t, nãi:- Kh«ng sai! Hä Ph­¬ng kia, ng­¬i n¹p m¹ng ®i!Lêi võa døt th× mét ®¹o hµn quang còng loÐ lªn.TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- Thuéc h¹ cña Tèng Quy sao toµn lµ h¹ng lç m¶ng thÕ nµy? Xem ra suèt d∙y XuyªnT©y thËt lµ n¬i ®Ó bän chóng lÊy nh©n m¹ng lµm trß ®ïa råi.NghÜ ®o¹n, s¸t c¬ chît ph¸t, chµng ph¸t h÷u thñ chôp vµo cæ tay cÇm ®ao cña ®¹i h¸n®øng tr­íc.§¹i h¸n nµy vèn cho r»ng chØ cÇn mét ®ao lµ cã thÓ gi¶i quyÕt ngay kÎ ®∙ tróng kÞch®éc, nµo ngê thÕ ®ao võa xuÊt th× g∙ c¶m thÊy cæ tay bÞ chÊn ®éng, c¸nh tay nhÑ tªnh, ®¬n®ao ®∙ tho¸t khái tay r¬i xuèng bµn.§¹i h¸n kinh h¶i thèi lui ba b­íc råi qu¸t hái:- Th× ra ng­¬i kh«ng bÞ tróng ®éc?Hai g∙ cßn l¹i thñ chÆt ®¬n ®ao vµ ®­a m¾t nh×n nhau, bçng nhiªn c¶ hai cïng vung®ao råi bç nhµo vµo ng­êi TuyÕt Nghi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t råi chØ tay phÝa ®¹i h¸n võa mÊt ®ao, chµng nãi:- Dï Ph­¬ng mç tróng ®éc th× dùa vµo ba c¸c ng­¬i còng kh«ng lµm g× ®­îc Ph­¬ngmç ®©u.Lêi ch­a døt th× h÷u thñ trÇm xuèng råi quÐt ngang mét ch­ëng tõ tr¸i sang ph¶i.Hai g∙ ®¹i h¸n nµy ®ang thÕ bç nhµo tíi nh­ng ®ét nhiªn c¶m thÊy ®Çu ãc quay cuångnh­ bÞ vËt ng¨n c¶n ®¸nh vµo. Bän chóng hó mét tiÕng råi ng∙ ngöa ra sau, ®¬n ®ao tùnhiªn tho¸t khái tay. KhoÐ miÖng xuÊt hiÖn huyÕt t­¬i, song môc tråi lªn.Râ rµng lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi xuÊt thñ trong lóc tøc giËn nªn hai g∙ ®¹i h¸n ®∙ bÞch­ëng lùc ®¸nh chÕt ngay t¹i ®­¬ng tr­êng.L∙o nh©n vèn ®ang bÕ môc tØnh to¹, lóc nµy chît më m¾t ra, c­êi lín råi nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-285-- Ch­ëng lùc qu¶ nhiªn uy m∙nh, tiÓu huynh ®Ö, ®¸nh chÕt ng­êi kh«ng ph¶i lµchuyÖn ch¬i, ng­¬i ®Þnh thÕ nµo ®©y?Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng ngê mét ch­ëng cña m×nh l¹i ®¸nh chÕt hai tr¸ng h¸n nªnbÊt gi¸c ngÈn c¶ ng­êi, chµng nghÜ:- Qu¶ thËt lµ ta kh«ng muèn giÕt bän chóng. Nh­ng t¹i sao mét ch­ëng nhÑ nhµngnh­ vËy mµ bän chóng kh«ng chÞu nçi?§èi víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi mµ nãi th× c¸ch nghÜ nh­ vËy cña chµng lµ hîp t×nh hîplý, bëi lÏ tõ thuë cha sinh mÑ ®Î ®Õn giê, ®©y lµ lÇn ®Çu chµng xuÊt ch­ëng ®¸nh chÕt haing­êi mét lóc. ChuyÖn nµy kh«ng nh÷ng khiÕn chµng khã hiÓu vÒ c«ng lùc cña b¶n th©nm×nh mµ cßn l∙nh ngé ®­îc mét kinh nghiÖm giang hå. §ã lµ, trong lóc ®èi ®Þch, nÕu takh«ng ®¶ th­¬ng ®èi ph­¬ng th× ®èi ph­¬ng tÊt sÏ ®¶ th­¬ng ta.NghÜ ®o¹n chµng nh×n thi thÓ hai g∙ ®¹i h¸n n»m ngang d­íi ®Êt råi khÏ nãi:- Theo ý kiÕn cña l∙o tr­îng th× nªn thÕ nµo?L∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- Nhæ cá ph¶i nhæ tËn gèc míi trõ ®­îc hËu ho¹.Ph­¬ng TuyÕt Nghi quÐt môc quang nh×n qua ®¹i h¸n mÊt ®ao, chµng h¬i trÇm ng©mmét l¸t råi l¾c ®Çu, nãi:- Kh«ng cÇn, bän chóng chØ lµ h¹ng phông mÖnh hµnh sù, cã giÕt còng kh«ng gi¶iquyÕt ®­îc g×.Chµng cÊt b­íc tiÕn vÒ phÝa ®¹i h¸n cßn l¹i vµ nãi tiÕp:- Ph­¬ng mç nhÊt thêi lì tay giÕt chÕt hai ®ång bän cña ng­¬i, trong lßng c¶m thÊybÊt an v« cïng, n¬i nµy cã mét Ýt kim ng©n, ng­¬i cÇm lÊy lo hËu sù cho bän chóng.Nãi ®o¹n chµng lÊy kim ng©n ®­a ra.§¹i h¸n run run tiÕp nhËn kim ng©n råi quú xuèng, khÊu ®Çu nãi:- §a t¹ Ph­¬ng c«ng tö!Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi:- Kh«ng cÇn ®a t¹ Ph­¬ng mç, ta ®∙ kh«ng cã ý giÕt ng­¬i th× còng kh«ng thÓ tr¸chviÖc ng­¬i quay vÒ Gia §Þnh håi b¸o víi Tèng Quy.Chµng quay sang nãi víi l∙o nh©n:- V∙n bèi xin c¶m t¹ ©n t×nh chØ ®iÓm cña l∙o tr­îng, ngµy sau nÕu cã duyªn tÊt sÏb¸o ®¸p.Nãi ®o¹n chµng tÝnh tiÒn tr¶ råi phãng b­íc ra khái trµ qu¸n.L∙o nh©n vèn muèn Ph­¬ng TuyÕt Nghi gi¶i thÝch víi m×nh vÒ chuyÖn Trang TiÕpnh­ng kh«ng ngê chµng nãi ®i lµ ®i ngay. BÊt gi¸c l∙o chau mµy hõ mét tiÕng råi nãi:- H¶o tiÓu tö, ng­¬i ®∙ kh«ng thÝch l∙o phu ta th× l∙o phu ta kh«ng thÓ ®i theo ng­¬i.Nãi ®o¹n l∙o l¸ch ng­êi qua cöa sau cña trµ qu¸n mµ chuån ®i.o0o
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-286-Håi thø m­êi bÈyMa §ao tuyÖt m¹ng¹i nãi ®Õn Ph­¬ng TuyÕt Nghi sau khi ra khái trµ qu¸n th× chµng lËp tøc lªn ngùatheo ®­êng quan ®¹o ®i Thµnh §« mµ phãng. Ngµy ®i tèi ngñ trä, suèt cuéc hµnhtr×nh kh«ng x¶y ra cí sù g×. Tr­a ngµy thø t­ th× chµng ®Õn mét ng∙ ba ®­êng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi dõng ngùa nh×n tø phÝa th× c¶m thÊy c¶nh vËt kh¸ quen thuéc, th×ra n¬i nµy chÝnh lµ chç n¨m x­a chµng vµ Ng«n Phông Khanh truy t×m tung tÝch cña TrungCh©u Tam HiÖp. KÕt qu¶ lµ theo dÊu ch©n ngùa mµ t×m ra ®¹o qu¸n cña Ma §ao §iÒnNguyªn. Chµng nh×n con ®­êng bªn t¶ dÉn vµo vïng hoang s¬n th× bÊt gi¸c trong lßng n¶ysinh ý niÖm t×m l¹i Ma §ao §iÒn Nguyªn.Th× ra chµng c¶m thÊy viÖc th¾ng §iÒn Nguyªn n¨m x­a ch¼ng qua lµ dïng khÝ thÕlõa ng­êi, buéc §iÒn Nguyªn ph¶i nhËn thua. LÇn nµy chµng cã thÓ dùa vµo c«ng phu ch©nthËt khæ luyÖn trong h¬n ba n¨m ®Ó ®¬n ®¶ ®éc ®Êu víi Ma §ao §iÒn Nguyªn, ®ång thêichµng còng muèn thö xem víi tr×nh ®é vâ c«ng hiÖn t¹i cña m×nh th× xÕp vµo h¹ng nµotrong vâ l©m.T©m ý ®∙ ®Þnh nªn chµng lËp tøc rÎ d©y c­¬ng cho ngùa ®i vµo con ®­êng bªn t¶.C¶nh vËt bªn ®­êng kh«ng thay ®æi nhiÒu, thËm chÝ tÊm biÓn c¶nh c¸o do Trung Ch©u TamHiÖp c¾m bªn vÖ ®­êng, tuy cã bÞ giã m­a lµm cho h­ háng nh­ng vÉn cßn c¾m nguyªn vÞ.Khi ®Õn ®Þa ®Çu vïng s¬n d∙ th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi xuèng ngùa, chµng d¾t ngùa mentheo s¬n ®¹o mµ ®i. Kh«ng ®Çy mét kh¾c sau th× ®∙ ®Õn b¶i cá hoang mäc gi÷a ®¸m lo¹nth¹ch n¬i thuéc h¹ Ma §ao §iÒn Nguyªn ng¨n chËn chµng vµ Ng«n Phông Khanh tr­íc®©y. BÊt gi¸c TuyÕt Nghi dõng b­íc råi ®¶o m¾t nh×n ra xung quanh.Nh­ng c¶nh vËt mªnh mang, kh«ng khÝ ©m trÇm, ®õng nãi lµ kh«ng nghe tiÕng ng­êi,tiÕng chim, ngay c¶ tiÕng c«n trïng còng kh«ng nghe thÊy.TuyÕt Nghi chau mµy nghÜ thÇm:- Kh«ng lÏ Ma §ao §iÒn Nguyªn ®∙ bá n¬i nµy ?NghÜ ®o¹n chµng cÊt b­íc ®i tiÕp. Chµng vÉn cßn nhËn ra ®­îc lèi ®i lê mê, nªnchõng kh¾c sau th× ®∙ thÊy ng«i nhµ cá xuÊt hiÖn gi÷a lau l¸ch rËm r¹p.Chµng buéc ngùa vµo mét gèc c©y råi ®Þnh b­íc tíi gâ cöa, nh­ng ®ét nhiªn nghemét giäng khe khÏ vang lªn bªn tr¸i:- Ng­¬i lµ ai mµ d¸m tù tiÖn x«ng vµo träng ®Þa cña b¶n gi¸o ?TuyÕt Nghi h¬i rïng m×nh, chµng quay l¹i nh×n th× thÊy mét ®¹i h¸n cao to, mÆc h¾c y®øng c¸ch chç chµng kh«ng xa.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- T¹i h¹ ®Õn th¨m mét vÞ b¹n cò lµ Ma §ao §iÒn Nguyªn ®¹i nh©n.§¹i h¸n chau mµy quan s¸t Ph­¬ng TuyÕt Nghi mét lóc råi hái:- Ng­¬i lµ g× cña §iÒn Nguyªn ?TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:L
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-287-- Nghe khÈu khÝ cña ng­êi nµy th× h×nh nh­ Ma §ao §iÒn Nguyªn vÉn cßn ë ®©y, chØkh«ng biÕt h¾n tù x­ng b¶n gi¸o lµ muèn nãi ®Õn tæ chøc nµo, t¹i sao ta kh«ng lµm ra vÎcao th©m khã hiÓu may ra cã thÓ ®iÒu tra ®­îc chót manh mèi bÊt ngê nµo ch¨ng ?NghÜ ®o¹n chµng liÒn nãi:- Khi gÆp §iÒn Nguyªn th× tù nhiªn l∙o ta sÏ biÕt t¹i h¹ lµ ai.§¹i h¸n l¹nh lïng nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi:- §iÒn Nguyªn ®∙ lµ mét vÞ hé ph¸p cña b¶n gi¸o, nÕu c¸c h¹ kh«ng chÞu b¸o danht¸nh th× viÖc cÇu kiÕn hé ph¸p cña b¶n gi¸o chØ lµ giÊc méng mµ th«i.TuyÕt Nghi c¶ kinh thÇm nghÜ:- Qu¶ nhiªn trªn ®Þa diÖn Xuyªn T©y nµy l¹i cã thªm vµi nh©n vËt vâ l©m míi næi lªn.NghÜ ®o¹n chµng nãi:- NÕu t¹i h¹ kiªn quyÕt kh«ng b¸o danh t¸nh th× lÏ nµo kh«ng gÆp ®­îc hé ph¸p cñaquý gi¸o thËt sao ?§¹i h¸n c­êi nh¹t nãi:- Kh«ng sai !TuyÕt Nghi lµm ra vÎ ng¹c nhiªn, chµng h¹ giäng nãi:- ChuyÖn nµy kú qu¸i råi, vïng Xuyªn T©y nµy cã gi¸o ph¸i tõ bao giê vËy ? ThiÕtnghÜ §iÒn Nguyªn vµ t¹i h¹ lµ chç vong niªn chi giao nªn mçi lÇn t­¬ng kiÕn kh«ng cÇnph¶i th«ng b¸o danh t¸nh.Bçng nhiªn ®¹i h¸n qu¸t lín:- Ng­¬i nãi nh¨ng nãi cuéi g× ®ã ? Nªn biÕt qui ®Þnh cña Tø Linh Gi¸o cña ta lµ cùckú nghiªm kh¾c, dï lµ b¶n th©n cña gi¸o chñ còng ph¶i tu©n hµnh.Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi thÇm vµ nghÜ:- Th× ra Tø Linh Gi¸o. Nh­ng kh«ng biÕt gi¸o chñ lµ nh©n vËt nµo ? Ta ph¶i nghÜ c¸chkhai th¸c g∙ nµy míi ®­îc.NghÜ ®o¹n chµng mØm c­êi nãi:- Quy ®Þnh cña quý gi¸o nghiªm kh¾c nh­ vËy th× phiÒn c¸c h¹ th«ng b¸o víi §iÒn héph¸p lµ t¹i h¹ Ph­¬ng TuyÕt Nghi xin cÇu kiÕn.Chµng nghÜ danh t¸nh cña m×nh ch­a truyÒn trªn giang hå nÕu cã nãi ra còng ch¼ngcã g× bÊt æn.§¹i h¸n nghe xong th× c­êi h× h× nãi:- Ng­¬i muèn ta th«ng b¸o gióp ng­¬i µ ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- Kh«ng d¸m, phiÒn t«n gi¸ mét chót vËy.§¹i h¸n trßn xoe song môc nh×n TuyÕt Nghi råi ngöa mÆt c­êi mét trµng dµi vµ nãi:- KhÈu khÝ cña ng­¬i lín qu¸ nhØ.G∙ h¬i ngõng l¹i råi nãi tiÕp:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-288-- TiÓu tö, ng­¬i biÕt b¶n toµ lµ ai kh«ng ?TuyÕt Nghi nãi:- T¹i h¹ xin thØnh gi¸o !§¹i h¸n nãi:- B¶n toµ lµ ®Çu lÜnh cña Tø Linh trong Tø Linh Gi¸o, ngoµi gi¸o chñ ra th× tÊt c¶ ph¶it«n kÝnh b¶n toµ. B©y giê ng­¬i b¶o b¶n toµ ®i th«ng b¸o gióp ng­¬i, h¸ ch¼ng phµi chuyÖnnùc c­êi sao ?Lêi võa døt th× g∙ ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng dµi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c thÇm nghÜ:- Th× ra ®Þa vÞ cña g∙ cßn cao h¬n Ma §ao §iÒn Nguyªn, ch¼ng tr¸ch trong khÈu khÝcña g∙ kh«ng mét chót t«n kÝnh Ma §ao §iÒn Nguyªn.Tuy trong lßng rÊt muèn biÕt th©n phËn cña ®¹i h¸n nh­ng ngoµi miÖng chµng vÉnnãi:- Th× ra t«n gi¸ lµ ®Çu lÜnh cña Tø Linh, t¹i h¹ thÊt kÝnh råi.Chµng mØm c­êi råi nãi tiÕp:- Xin thØnh gi¸o, t«n gi¸ x­ng h« thÕ nµo ?§¹i h¸n trÇm giäng nãi:- B¶n toµ hä Cao, ®¹i danh lµ V« §Þch, b»ng h÷u vâ l©m t«n phong b¶n toµ lµ ThÇnLùc Thiªn V­¬ng. TiÓu tö ng­¬i nghe râ råi chø ?TuyÕt Nghi c­êi thÇm vµ nghÜ:- Kh«ng lÏ nh©n vËt nµy cã ®iÒu g× bÊt b×nh th­êng ch¨ng ?NghÜ ®o¹n chµng cung thñ nãi:- T¹i h¹ ng­ìng mé ®¹i danh ®∙ l©u, h«m nay ®­îc gÆp qu¶ lµ tam sinh h÷u h¹nh.Cao V« §Þch tá ra rÊt kho¸i chÝ, g∙ c­êi sang s¶ng mét trµng råi nãi:- Kh«ng d¸m...kh«ng d¸m, l∙o ®Ö ng­¬i muèn gÆp §iÒn Nguyªn cã ®¹i sù g× kh«ng ?Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ tin Cao V« §Þch nµy lµ ng­¬i bÊt b×nh th­êng nªn lËptøc mØm c­êi nãi:- T¹i h¹ vµ l∙o ta lµ chç quen biÕt cò, h«m nay ®Õn lµ ®Ó th¨m viÕng, ch¼ng hay CaoThiªn V­¬ng cã thÓ gäi gióp t¹i h¹ mét tiÕng kh«ng ?Cao V« §Þch quan s¸t TuyÕt Nghi mét lóc råi hái:- L∙o ®Ö, n¨m nay ng­¬i bao nhiªu tuæi råi ?- T¹i h¹ m­êi chÝn tuæi.- M­êi chÝn tuæi ?- Kh«ng sai.- L∙o ®Ö, ng­¬i ®Þnh lõa b¶n toµ ®Êy µ ?- T¹i h¹ nãi thùc t×nh, t¹i sao Cao Thiªn V­¬ng kh«ng tin ?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-289-Cao V« §Þch c­êi nh¹t, nãi:- Trong giíi lôc l©m th× Ma §ao §iÒn Nguyªn lµ thñ toµ vïng Xuyªn TrÊn, l∙o ta lµmsao cã h¹ng b»ng h÷u trÎ tuæi nh­ ng­¬i ? L∙o ®Ö, nh­ thÕ ch¼ng ph¶i ng­¬i ®Þnh lõa b¶ntoµ lµ g× ?TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- Th× ra lµ g∙ kh«ng tin ta quen biÕt §iÒn Nguyªn.NghÜ ®Õn ®©y th× chµng buét miÖng nãi:- NÕu Cao Thiªn V­¬ng kh«ng tin th× cø gäi §iÒn Nguyªn ra gÆp t¹i h¹ lµ biÕt ngaythËt h­.Cao V« §Þch suy nghÜ mét l¸t råi nãi:- Kh«ng sai, b¶n toµ ch¼ng nªn v× chuyÖn nµy mµ phiÒn lßng. L∙o ®Ö ng­¬i nãi ®óng®Êy, cø gäi l∙o ta ra gÆp ng­¬i lµ râ ngay.Nãi ®o¹n g∙ vç tay ba tiÕng th× lËp tøc cã mét thiÕu niªn ch¹y ra, Cao V« §Þch nãi víithiÕu niªn:- §i gäi §iÒn hé ph¸p ra ®©y gÆp ta!ThiÕu niªn nµy trong còng kh¸ thanh tó, h¾n liÕc nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi lËp tøcquay ng­êi ch¹y vµo ng«i nhµ cá.TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- Sî r»ng chung quanh ng«i nhµ cá nµy cßn cã kh«ng Ýt ®iÒu bÝ mËt, t¹i sao trªn ®­êng®i ta kh«ng ph¸t hiÖn ®­îc g×?Võa nghÜ ®Õn ®©y th× chµng ®∙ nghe Cao V« §Þch lín tiÕng nãi:- Ph­¬ng l∙o ®Ö, ng­¬i còng lµ ng­êi trong vâ l©m ph¶i kh«ng?C©u hái bÊt ngê nµy cña Cao V« §Þch khiÕn Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng khái ng¹cnhiªn, chµng kh«ng ph¸n ®o¸n ®­îc dông ý cña ®èi ph­¬ng nªn tr¶ lêi hµm hå.- T¹i h¹ chØ häc mÊy miÕng vâ phßng th©n kiÖn thÓ, kh«ng thÓ coi lµ nh©n vËt vâ l©mg×.Cao V« §Þch cã vÎ kh«ng tin nh­ng còng ch¼ng t×m ®­îc lêi nµo ®Ó hái tiÕp, g∙ ph¸lªn c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- Cã thÓ t­¬ng giao víi Ma §ao §iÒn Nguyªn th× b¶n toµ thÊy l∙o ®Ö ng­¬i tÊt nhiªnkh«ng ph¶i lµ nh©n vËt tÇm th­êng råi.TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- Nãi thÕ lµ nghÜa lý g×, lÏ nµo kh«ng t­¬ng giao víi Ma §ao §iÒn Nguyªn ®­îc lµnh©n vËt tÇm th­êng? Xem ra Tø Linh Gi¸o cã thÓ lµ mét tæ chøc ®Çy d∙ t©m.NghÜ ®o¹n chµng mØm c­êi, nãi:- T¹i h¹ trÎ ng­êi non d¹, ngµy sau mong ®­îc Cao Thiªn V­¬ng ®Ò b¹t míi ph¶i.Cao V« §Þch liÒn hái:- Ng­¬i lµ m«n h¹ cña ai, nÕu b¶n toµ tiÕn dÉn ng­¬i vµo Tø Linh Gi¸o th× tr­ëng bèicña ng­¬i cã ph¶n ®èi kh«ng?
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-290-TuyÕt Nghi liÒn nghÜ:- NÕu ta nãi ra danh t¸nh ©n s­ th× sî r»ng bän chóng sÏ kinh thÇn khiÕp quû nh­ngnÕu t¹o ra mét tªn gi¶ th× lßng ta l¹i bÊt an.NghÜ ®o¹n chµng trÇm ng©m mét lóc råi nãi:- Vâ c«ng cña t¹i h¹ ®­îc mét vÞ §«ng NhÜ l∙o nh©n truyÒn cho.Cao V« §Þch tá vÎ ng¬ ng¸c hái l¹i:- §«ng NhÜ l∙o nh©n lµ ai? Ph¶i ch¨ng ng­¬i nµy cã ®Þa vÞ rÊt cao trong vâ l©m?Ph­¬ng TuyÕt Nghi trong bông c­êi thÇm nhõng ngoµi miÖng vÉn nghiªm tóc nãi:- §«ng NhÜ l∙o nh©n cã danh väng trong vâ l©m hay kh«ng th× t¹i h¹ kh«ng râ, n¨mx­a khi l∙o truyÒn vâ c«ng cho t¹i h¹ th× l∙o chØ lµ mét béc nh©n trong nhµ t¹i h¹.Cao V« §Þch bÞ TuyÕt Nghi lµm cho ¸ khÈu, g∙ thén ng­êi mét lóc råi nãi:- Nãi vËy cã nghÜa l∙o ®Ö ng­¬i chØ häc mÊy miÕng vâ phßng th©n kiÖn thÓ?TuyÕt Nghi nãi:- T¹i h¹ kh«ng cã ®¹i chÝ nh­ng còng cÇu cho ®­îc c­êng th©n tr¸ng cèt, chuyÖn nµyqu¶ rÊt l©u råi.Cao V« §Þch gËt ®Çu, mØm c­êi nãi:- Kh«ng sai, c¸ch nghÜ cña ng­¬i còng lµ lÏ th­êng t×nh, b¶n toµ còng tin ng­¬inh­ng...G∙ h¬i ng­ng l¹i, song môc nh×n chÇm chÇm TuyÕt Nghi roi nhÕch mÐp c­êi vµ nãi:- Nh­ng nÕu l∙o ®Ö ng­¬i muèn v­ît qua ng­êi kh¸c, b«n tÈu giang hå th× b¶n toµcòng cã thÓ gióp ng­¬i mét tay.TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- Ngèc tö ng­¬i muèn tù trãi buéc m×nh råi, l¸t n÷a khi gÆp Ma §ao §iÒn Nguyªn th×e r»ng ng­¬i sÏ hån xiªu ph¸ch t¸n.NghÜ thÕ nh­ng miÖng vÉn nãi:- ThÞnh t×nh cña t«n gi¸, t¹i h¹ xin t©m l∙nh.Cao V« §Þch mØm c­êi, nãi:- L∙o ®Ö, th× ra ng­¬i kh«ng muèn b¶n toµ gióp ®ë?TuyÕt Nghi véi nãi:- T¹i h¹ trªn cßn cã l∙o mÉu ë nhµ, d­íi kh«ng cã huynh ®Ö tû muéi, nÕu dÊn th©n vµochèn giang hå th× sÏ trë thµnh kÎ bÊt hiÕu, v× vËy... V× vËy...Lêi ch­a døt th× ®∙ thÊy mét l∙o nh©n tãc b¹c, thÇn th¸i qu¸i dÞ tõ trong ng«i nhµ cáb­íc ra.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nhËn ra ngay b¹ch ®Çu l∙o nh©n nµy chÝnh lµ Ma §ao §iÒnNguyªn.L∙o liÕc nh×n TuyÕt Nghi råi b­íc vÒ phÝa Cao V« §Þch, thÇn th¸i cung kÝnh hµnh lÔvµ nãi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-291-- Thñ toµ cho gäi thuéc h¹, ch¼ng hay cã ®iÒu chi sai b¶o?Cao V« §Þch mØm c­êi, nãi:- §iÒn hé ph¸p, cã mét vÞ b»ng h÷u cò cña l∙o muèn gÆp ®Êy.§iÒn Nguyªn nghe vËy th× s÷ng ng­êi, l∙o hái l¹i:- B»ng h÷u cña thuéc h¹? ë ®©u?Cao V« §Þch chØ qua TuyÕt Nghi vµ nãi:- Kh«ng ph¶i ng­êi kia sao?§iÒn Nguyªn dÞch môc quang nh×n qua TuyÕt Nghi mét lóc råi nãi:- Thñ toµ nãi vÞ tiÓu huynh ®Ö nµy lµ b»ng h÷u cña thuéc h¹?Cao V« §Þch ph¸ lªn c­êi råi nãi:- §iÒn hé ph¸p, chuyÖn nµy kh«ng ph¶i b¶n toµ nãi mµ lµ vÞ tiÓu huynh kia t×m ®Õncña xin cÇu kiÕn l∙o ®Êy.Ma §ao DiÒn Nguyªn tho¸ng hiÖn vÎ ng¹c nhiªn trªn khu«n mÆt vèn ®∙ qu¸i dÞ, l∙onãi:- Kú qu¸i... ThËt lµ qu¸i l¹ !Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi:- §iÒn ®¹i nh©n, l∙o trë thµnh quý nh©n nªn quªn chuyÖn cò råi, t¹i h¹ lµ Ph­¬ngTuyÕt Nghi, chØ h¬n ba n¨m kh«ng gÆp mµ l∙o quªn råi sao ?Ma §ao DiÒn Nguyªn véi hái l¹i:- TiÓu huynh ®Ö... Ng­¬i ®Õn ®©y t×m l∙o phu thËt sao ?TuyÕt Nghi ph¸ lªn c­êi råi nãi:- §iÒn ®¹i nh©n kh«ng cãn nhê tr­êng ­íc héi víi Trung Ch©u Tam HiÖp n¨m x­a µ ?Bçng nhiªn §iÒn Nguyªn thÊt s¾c, l∙o trÇm giäng hái:- Ng­¬i lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi thËt µ ?TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi:- Kh«ng sai, t¹i h¹ chÝnh lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi cña h¬n ba n¨m tr­íc.Ma §ao §iÒn Nguyªn l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi:- KiÕp nµy lµm sao l∙o phu cã thÓ quªn ®­îc ng­¬i ? ChØ cã ®iÒu h¬n ba n¨m quang­¬i thay ®æi qu¸ nhiÒu nªn nhÊt thêi l∙o phu kh«ng kÞp nhËn ra th«i. TiÓu tö, mét kiÕmcña ng­¬i ba n¨m tr­íc tuy cã thÓ cøu ®­îc Trung Ch©u Tam HiÖp nh­ng tiÓu tö ng­¬i cãbiÕt ®ã lµ tiÕng chu«ng c¸o chung cho b¶n th©n ng­¬i kh«ng ?TuyÕt Nghi nãi:- ThËt thÕ sao ? H×nh nh­ t¹i h¹ kh«ng tin l¾m.Ma §ao §iÒn Nguyªn c­êi nh¹t nãi:- TiÓu tö, ng­¬i sÏ biÕt ngay lµ l∙o phu nãi kh«ng sai.TuyÕt Nghi mØm c­êi tiÕp lêi:
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-292-- §iÒn ®¹i nh©n cã muèn thö kiÕm ph¸p cña t¹i h¹ n÷a kh«ng ?§iÒn Nguyªn chau mµy nãi:- TiÓu tö, n¨m x­a l∙o phu nhÊt thêi khinh ®Þch nªn tróng quû kÕ cña ng­¬i, nh­ngtrong mÊy n¨m qua th× l∙o phu nghÜ ra råi.TuyÕt Nghi liÒn hái:- L∙o nghÜ ra ®­îc g× ? Cã nghÜ ra lai lÞch nh¸t kiÕm cña t¹i h¹ kh«ng ?Ma §ao §iÒn Nguyªn c­êi nh¹t nãi:- Tuy l∙o phu kh«ng nghÜ ra lai lÞch chiªu kiÕm ®ã nh­ng l∙o phu ®∙ nghÜ ra chiªuph¸p ph¸ gi¶i.Lêi ch­a døt th× Cao V« §Þch kh«ng kiÒm chÕ ®­îc nªn hái xen ngang:- §iÒn hé ph¸p, l∙o vµ tiÓu huynh ®Ö nµy cã ©n o¸n g× ch¨ng ?§iÒn Nguyªn gËt ®Çu víi thÇn th¸i nghiªm tóc, l∙o cung thñ nãi:- N¨m x­a thuéc h¹ tõng b¹i d­íi tay tiÓu tö nµy.Cao V« §Þch rung ®éng toµn th©n, g∙ buét miÖng nãi:- Ma §ao DiÒn Nguyªn mµ b¹i d­íi tay tiÓu tö nµy sao ?§iÒn Nguyªn gËt ®Çu nãi:- NhÊt thêi thuéc h¹ m¾c lõa.Cao V« §Þch quÐt môc quang nh×n qua TuyÕt Nghi råi ph¸ lªn c­êi mét trµng vµ nãi:- B¶n toµ kh«ng tin, §iÒn hé ph¸p, l∙o b¹i thñ nh­ thÕ nµo ?§iÒn Nguyªn l­ít nh×n TuyÕt Nghi råi míi thuËt l¹i chuyÖn n¨m x­a mét l­ît.Cao V« §Þch trÇm ng©m mét håi råi nh×n TuyÕt Nghi nãi:- L∙o ®Ö, §iÒn Nguyªn nãi vËy cã thËt kh«ng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- Mçi c©u mçi lêi ®Òu lµ sù thËt, nh­ng cã mét ®iÓm l∙o ta ch­a nãi ®óng.Cao V« §Þch mØm c­êi hái:- §iÓm nµo ch­a ®óng ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- T¹i h¹ kh«ng hÒ dïng quû kÕ ®Ó th¾ng l∙o ta.Cao V« §Þch c­êi nh¹t nãi:- B¶n toµ biÕt, víi vâ c«ng cña Ma §ao §iÒn Nguyªn th× ®õng nãi lµ ng­¬i, kÎ cãc«ng lùc kh«ng m¹nh h¬n b¶n toµ, sî r»ng dï xö dông quû kÕ th× còng kh«ng thÓ nµo ®¶th­¬ng ®­îc l∙o ta.TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- Hä Cao nµy qu¶ nhiªn rÊt th«ng t×nh ®¹t lý.NghÜ ®o¹n chµng mØm c­êi nãi:- Kh«ng sai, t«n gi¸ nãi rÊt ®óng sù thËt.
  • Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-293-Cao V« §Þch nh×n qua §iÒn Nguyªn vµ nãi:- §iÒn hé ph¸p, h«m nay vÞ l∙o ®Ö nµy t×m ®Õn cöa, §iÒn hé ph¸p cã dù ®Þnh g×kh«ng? L∙o cã muèn b¸o mèi thï nhÊt kiÕm n¨m x­a kh«ng ?Song môc cña DiÒn Nguyªn ®ét hiÖn hung quang, l∙o tiÕp lêi:- N¨m x­a thuéc h¹ ®∙ cã lêi thÒ, dï tiÓu tö nµy kh«ng t×m ®Õn n¬i th× cã mét ngµythuéc h¹ sÏ ®i t×m h¾n.TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi:- Kh«ng cÇn råi, h«m nay t¹i h¹ ®∙ tù ®­a m×nh ®Õn cöa ®©y.§iÒn Nguyªn c¨m hËn nãi:- TiÓu tö nÕu h«m nay ng­¬i kh«ng chÕt th× l∙o phu sÏ tù vËn d­íi ®ao.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ph¸ lªn c­êi råi nãi:- Nghiªm träng qu¸ råi, t¹i h¹ kh«ng cã ý giÕt l∙o, v× vËy l∙o hµ tÊt ph¶i tù vËn.Cao V« §Þch tiÕp lêi:- L∙o ®Ö, h«m nay ng­¬i t×m ®Õn lµ cã ý muèn thö søc víi §iÒn hé ph¸p ph¶i kh«ng ?TuyÕt Nghi nãi:- T¹i h¹ kh«ng thÓ quyÕt ®Þnh ®­îc, nÕu §iÒn Nguyªn kh«ng phôc th× t¹i h¹ nguyÖnsÏ båi tiÕp l∙o ta mµ ®i vµi chiªu.Cao V« §Þch nãi:- L∙o ®Ö qu¶ nhiªn rÊt phãng kho¸ng.G∙ h¬i ng­ng l¹i råi quay sang nãi víi Ma §ao §iÒn Nguyªn:- §iÒn hé ph¸p, l∙o nãi bÞ b¹i n¨m x­a lµ do khinh dÞch, h«m nay cã b¶n toµ lµmchøng, sao l∙o kh«ng thö kiÕm ph¸p víi Ph­¬ng l∙o ®Ö ®Ó xem rèt cuéc lµ v× khinh ®Þchhay b¹i thÊt ?§iÒn Nguyªn c­êi nh¹t nãi:- Thuéc h¹ xin tu©n mÖnh !Lêi võa døt th× l∙o quay ng­¬i phãng b­íc vµo ng«i nhµ cá.TuyÕt Nghi thÇm tù hái:- L∙o ta ®¸nh bµi chuån ch¨ng ?Cao V« §Þch lªn tiÕng:- Ph­¬ng l∙o ®Ö, §iÒn hé ph¸p vµo lÊy ®ao ®Êy, ng