Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-1-Lêi ph...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-2-trªn g...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-3-- TrÇn...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-4-- Nh­n...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-5-- Ch¼n...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-6-LiÔu M...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-7-- §óng...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-8-khÝ c­...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-9-Thanh ...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-10-Thanh...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-11-Thanh...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-12-Thanh...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-13-- §¸n...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-14-L∙o c...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-15-Håi t...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-16-- §¹i...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-17-§ét n...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-18-Hoµng...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-19-- §ón...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-20-- Chu...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-21-- T¹i...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-22-- NÕu...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-23-- §ñ ...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-24-- §­î...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-25-Phu n...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-26-- X­a...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-27-Vµo l...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-28-- Phô...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-29-Ph­¬n...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-30-§«ng ...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-31-ThÕ n...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-32-- Ta ...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-33-- Chó...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-34-- Sau...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-35-- Ph­...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-36-- Kh«...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-37-- LÇn...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-38-- VÞ ...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-39-Tr×nh...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-40-- T¹i...
Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-41-Håi t...
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Thiên hạc phổ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thiên hạc phổ

83
-1

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
83
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thiên hạc phổ

 1. 1. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-1-Lêi phi léªm v»ng vÆc ¸nh tr¨ng, bÇu trêi bµng b¹c sao th­a, trªn Kim phong nguyÖt®Ønh Nga My s¬n tr¾ng xãa mét vïng b¨ng tuyÕt.Mét Thanh bµo l∙o nh©n r©u dµi qu¸ ngùc, tãc tr¾ng xâa vai, ®ang ngåi c« ®éc trªnmét t¶ng ®¸ trªn tuyÖt ®Ønh.NguyÖt hoa nh­ thñy chiÕu xuèng thiªn niªn b¨ng cña tuyÖt ®Ønh Nga My s¬n t¹othµnh nh÷ng vÇng b¹ch quang lÊp l¸nh.Thanh bµo l∙o nh©n chît khÏ ®éng th©n h×nh, l∙o hÝt mét h¬i thËt s©u ®Ó ¸p chÕ tiÕngho, råi l¾ng tai nghe nh÷ng t¹p ©m trong giã thæi l¹i.Hµn phong nh­ dao c¾t thæi bËt chiÕc thanh bµo máng manh kªu phÇn phËt khiÕn l∙onh©n ph¶i thu m×nh l¹i, hai tay khÏ xoa vµo nhau, cã thÓ v× niªn h¹c qu¸ cao nªn khã lßngchÞu ®ùng næi hµn phong buèt da thÊu cèt, nh­ng l∙o nh©n vÉn cè g¾ng cÇm cù vµ gi÷ métphong th¸i an nhiªn tù t¹i.Chèc chèc Thanh bµo l∙o nh©n ng­íc nh×n vÇng tr¨ng v»ng vÆc gi÷a bÇu trêi nh­ thÓ®ang mong ®îi ®iÒu g× ®ã.§ét nhiªn cã mét tiÕng hó dµi tõ d­íi Kim phong ®Ønh truyÒn lªn, tiÕng hó ph¸ tanbÇu trêi ®ªm tÜnh mÞch.Thanh bµo l∙o nh©n khÏ ®­a tay vuèt r©u, l∙o dÞch ®éng th©n h×nh söa thÕ ngåi chongay ng¾n råi lÈm bÈm tù nãi:- §Õn råi, ®Õn råi ! Hy väng bän hä ®Òu thñ ­íc mµ ®Õn ®Çy ®ñ.Lêi võa døt th× chît nghe cã tiÕng b­íc ch©n l¹o x¹o l­ít ®i trªn mÆt tuyÕt.Thanh bµo l∙o nh©n l¾ng tai nghe kü, råi buét miÖng tù hái:- Qu¸i, t¹i sao l¹i thiÕu mét vÞ?L∙o võa døt lêi th× bçng nhiªn cã bèn bãng ng­êi cïng xuÊt hiÖn c¸ch t¶ng ®¸ l∙ongåi chõng ba tr­îng.Bèn bãng ng­êi nµy ®Òu cã th©n ph¸p cùc nhanh, nh­ng kh«ng ai chÞu nh­êng ai, nªnd­êng nh­ cïng xuÊt hiÖn mét lóc tr­íc mÆt Thanh bµo l∙o nh©n. Bän hä ®­a m¾t nh×nnhau råi tõ tõ chuyÓn môc quang nh×n vÒ phÝa Thanh bµo l∙o nh©n.T¸m ®¹o môc quang l¹nh lïng cña bèn nh©n vËt nµy võa tiÕp xóc víi ph¸p t­íng cñathanh bµo l∙o nh©n th× lËp tøc thu l¹i vÎ cuång ng¹o vµ th¸i ®é ng¹o thÕ khinh ®êi trªn s¾cdiÖn, råi ®ång lo¹t cung thñ hµnh lÔ.Thanh bµo l∙o nh©n më m¾t ra nh×n bèn bãng ng­êi võa ®Õn mét lóc l©u, råi chËm r∙inãi:- §∙ m­êi n¨m nay kh«ng gÆp, bèn vÞ vÉn m¹nh khoÎ ®Êy chø?Võa nãi l∙o võa chËm r∙i dÞch môc quang nh×n tõ tr¸i qua ph¶i.ChØ thÊy nh©n vËt ®øng tËn cïng bªn tr¸i niªn kû chõng ngò tuÇn, ®Çu ®éi kh¨nvu«ng, r©u dµi chÊm ngùc, mÆt tr¾ng, mµy rËm, t­íng m¹o tr«ng nh­ mét v¨n sÜ l­u l¹c§
 2. 2. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-2-trªn giang hå. Ng­êi thø hai lµ mét mü phô trung niªn, tay ph¶i cÇm ngäc ®Þch, mµy ngµi,m¾t h¹nh, khoÐ miÖng lu«n hiÖn xuÊt nô c­êi th©m hiÓm khã l­êng. Ng­êi thø ba cã th©nh×nh thÊp bÐ, ®Çu to, m¾t trßn, ®Æc biÖt lµ miÖng rÊt réng, c¬ hå nh­ chiÕm gÇn nöa khu«nmÆt cña l∙o ta. Ng­êi thø t­ th©n h×nh cao èm, toµn th©n mÆc h¾c bµo, tay tr¸i cÇm métchiÕc trèng da cã ®­êng kÝnh chõng nöa th­íc, tay ph¶i cÇm mét chiÕc dïi trèng mµu vµngkim.Bèn ng­êi cïng hµnh lÔ vµ nãi:- Bän t¹i h¹ ®Õn thØnh an TrÇn ®¹i hiÖp !Thanh bµo l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- Cã lÏ bèn vÞ kh«ng ngê l∙o khiÕu vÉn cßn sèng qua m­êi n¨m ph¶i kh«ng?V¨n sÜ bªn tr¸i nãi:- TrÇn ®¹i hiÖp c«ng lùc phi phµm, dï sèng thªm tr¨m n¨m n÷a còng kh«ng cã g× l¹.Thanh bµo l∙o nh©n ®­a tay vuèt r©u vµ mØm c­êi, nãi:- NÕu l∙o khiÕu cã thÓ sèng thªm tr¨m n¨m n÷a th× sî r»ng tø vÞ kh«ng kÞp chê l∙okhiÕu khø thÕ råi.Mü phô trung niªn cÊt giäng uyÓn chuyÓn tiÕp lêi:- §¹i hiÖp vâ c«ng tuyÖt lu©n vµ luyÖn ®Õn tr×nh ®é kim c­¬ng bÊt ho¹i thÓ, bän tiÖnthiÕp tuy nhá h¬n mÊy tuæi nh­ng sî r»ng ph¶i khø thÕ tr­íc ®¹i hiÖp th«i.Thanh bµo l∙o nh©n ph¸ lªn c­êi mét tiÕng råi nãi:- Tèt l¾m ! L∙o khiÕu còng mong ®­îc nh­ vËy !L∙o thÊp lïn miÖng réng, nãi:- X­a nay t¹i h¹ lu«n ¨n ngay nãi th¼ng, cã mÊy lêi nµy muèn nãi ra nh­ng mongr»ng TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng tøc giËn.Thanh bµo l∙o nh©n khÏ gËt ®Çu vµ nghiªm tóc nãi:- §­îc c¸c h¹ cø nãi !L∙o lïn, miÖng réng nãi:- T¹i h¹ nghe nãi TrÇn ®¹i hiÖp m¾c ph¶i qu¸i bÖnh nhiÒu n¨m qua, ch¼ng hay chuyÖn®ã lµ ch©n hay gi¶?Thanh bµo l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- C¸c h¹ nghe ai nãi mµ biÕt chuyÖn l∙o khiÕu l©m bÖnh?L∙o lïn miÖng réng th¶n nhiªn nãi:- Tai v¸ch m¹ch rõng, chuyÖn TrÇn ®¹i hiÖp l©m bÖnh tuy ®­îc b¶o mËt cÈn thËnnh­ng t¹i h¹ vÉn th¸m thÝnh ®­îc.L∙o võa døt lêi th× l∙o ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng.Thanh bµo l∙o nh©n trÇm s¾c diÖn vµ l¹nh lïng nãi:- C¸c h¹ rÊt muèn l∙o phu bÖnh m∙i kh«ng lµnh ph¶i kh«ng.?L∙o lïn miÖng réng véi nãi:
 3. 3. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-3-- TrÇn ®¹i hiÖp nÆng lêi råi, qu¶ thùc lµ trong lßng t¹i h¹ kh«ng cã ¸c ý ®ã, chóc TrÇn®¹i hiÖp thä tØ nam s¬n, v¹n niªn tr­êng th¹nh.Thanh bµo l∙o nh©n l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi chuyÓn môc quang nh×n sang ®¹i h¸ncao gÇy mÆc h¾c bµo, l∙o nãi:- M­êi n¨m qua c¸c h¹ ®∙ giÕt bao nhiªu ng­êi råi?H¾c y ®¹i h¸n véi khom ng­êi nãi:- TrÇn ®¹i hiÖp ch­a quy tiªn th× t¹i h¹ ®©u d¸m ng«ng cuång khai s¸t giíi.Thanh bµo l∙o nh©n c­êi nh¹t nãi:- Sau khi ta chÕt th× sao?H¾c y ®¹i h¸n mØm c­êi th©m hiÓm, véi nãi:- §iÒu ®ã rÊt khã nãi.Thanh bµo l∙o nh©n tiÕp:- Xem ra tr­íc khi chÕt, l∙o khiÕu ph¶i giÕt ng­¬i tr­íc.H¾c y ®¹i h¸n bÊt gi¸c th«i lui mét b­íc véi nãi:- TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ kh«ng muèn t¹i h¹ giÕt ng­êi th× sau nµy t¹i h¹ kh«ng khai s¸t giíilµ ®­îc. Xin ®¹i hiÖp chí tøc giËn, t¹i h¹ thËt téi ®¸ng mu«n chÕt.Thanh bµo l∙o nh©n ng­íc nh×n trêi, l∙o thë dµi mét h¬i råi nãi:- Chóng ta ­íc héi lÇn nµy h×nh nh­ thiÕu mét ng­êi, ®óng kh«ng?C¶ bèn ng­êi cïng ®¸p:- Kh«ng sai.Thanh bµo l∙o nh©n quÐt môc quang nh×n qua bèn ng­êi råi hái:- T¹i sao Thiªn Ma N÷ kh«ng ®Õn?Bèn ng­êi ®­a m¾t nh×n nhau, kh«ng ai tr¶ lêi.Thanh bµo l∙o nh©n chó môc nh×n mü phô trung niªn vµ nãi:- Ng­¬i vµ Thiªn Ma N÷ rÊt gÇn gòi nhau, cã lÏ ng­¬i biÕt t¹i sao ¶ kh«ng ®Õn chø?Mü phô trung niªn nãi:- ¶ nãi... ¶ nãi ®¹i hiÖp.. ®¹i hiÖp...Thanh bµo l∙o nh©n liÒn nãi:- ¶ cã m¾ng l∙o khiÕu th× còng kh«ng liªn quan g× ®Õn ng­¬i. Ng­¬i cø nãi th¼ng ra®i.Mü phô trung niªn nãi:- Thiªn Ma N÷ nãi r»ng bÖnh t×nh cña ®¹i hiÖp rÊt nguy kÞch vµ nhÊt ®Þnh chÕt trongnay mai, nªn lÇn nµy kh«ng cÇn ®Õn héi.Nãi ®o¹n bµ ta ng­ng thÇn theo dâi ®éng tÜnh cña Thanh bµo l∙o nh©n, thÇn th¸i ®ÇyvÏ kinh khiÕp, tùa nh­ sî ®èi ph­¬ng bÊt ngê xuÊt thñ lÊy m¹ng m×nh.ThÕ nh­ng Thanh bµo l∙o nh©n th¶n nhiªn mØm c­êi, nãi:
 4. 4. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-4-- Nh­ng sù thùc ngoµi tiªn liÖu cña ¶.L∙o quÐt môc quang nh×n qua bèn ng­êi råi hái:- T¹i sao c¸ch nh×n cña bèn vÞ kh¸c Thiªn Ma N÷?V¨n sÜ bªn tr¸i nãi:- TrÝ tuÖ cña mçi ng­êi kh«ng gièng nhau nªn ®o¸n ®Þnh sù viÖc ®­¬ng nhiªn còngbÊt ®ång.Thanh bµo l∙o nh©n nãi:- C¸c h¹ kiªm th«ng y ®¹o, vËy thö xem bÖnh t×nh cña l∙o khiÕu nh­ thÕ nµo?V¨n sÜ véi nãi:- Theo tin tøc t¹i h¹ nghe ®­îc th× bÖnh t×nh cña ®¹i hiÖp rÊt nÆng, nÕu lµ ng­êi kh¸cth× sî r»ng chØ cã thÓ sèng ®­îc mét n¨m th«i, nh­ng TrÇn ®¹i hiÖp néi lùc tinh th©m, vâc«ng siªu phµm nªn cã thÓ kh¾c chÕ träng bÖnh.Thanh bµo l∙o nh©n c­êi ha h¶ mét trµng, råi nãi:- Nãi rÊt hay ch¼ng tr¸ch thiªn h¹ gäi c¸c h¹ lµ ¸c Khæng Minh lµ §éc ®¹i phu.V¨n sÜ giäng c­êi, nãi:- TrÇn ®¹i hiÖp qu¸ lêi, ch¼ng qua lµ b»ng h÷u trªn giang hå ®Ò cao t¹i h¹ th«i.Thanh bµo l∙o nh©n c­êi nh¹t, nãi:- C¸c h¹ thö xem kû bÖnh t×nh cña l∙o phu råi nãi cho mäi ng­êi cïng nghe.¸c Khæng Minh mØm c­êi, nãi:- NÕu TrÇn ®¹i hiÖp tin t­ëng t¹i h¹, ®Ó cho t¹i h¹ xem qua kinh m¹ch th× cã thÓ t¹i h¹®­a ra mét vµi lêi vâ ®o¸n th«i.Thanh bµo l∙o nh©n tõ tõ ®­a tay tr¸i ra vµ nãi:- §­îc c¸c h¹ h∙y xem ®i !Nãi ®o¹n l∙o tõ tõ nh¾m m¾t l¹i chê ®îi.Kh«ng khÝ trªn Kim phong ®Ønh bçng nhiªn trë nªn khÈn tr­¬ng v« cïng, ba ng­êicßn l¹i ®Òu phãng s¸u ®¹o môc quang håi hép nh×n ¸c Khæng Minh.D­íi ¸nh tr¨ng chØ th× tr¸n cña ¸c khæng Minh lÊm tÊm må h«i xuÊt hiÖn, tuy hµnphong kh«ng ngõng thæi qua nh­ng râ rµng sù c¨ng th¼ng vµ khÈn tr­¬ng ®∙ lµm cho th©nnhiÖt cña l∙o ta nãng lªn.Håi l©u sau mü phô trung niªn khÏ nãi:- NÕu TrÇn ®¹i hiÖp cÇn dïng lo¹i d­îc vËt g× th× bän ta sÏ tËn lùc ®i t×m kiÕm.¸c Khæng Minh liÕc nh×n mü phô trung niªn råi l¹nh lïng nãi:- Lo¹i ®­îc vËt mµ TrÇn ®¹i hiÖp cÇn dïng hiÖn ®ang trªn ng­êi LiÔu Mþ N­¬ngng­¬i, nh­ng sî r»ng ng­êi kh«ng muèn nãi ra th«i.LiÔu n­¬ng kinh ng¹c hái l¹i:- Ng­¬i nãi c¸i g×?¸c Khæng Minh l¹nh lïng nãi:
 5. 5. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-5-- Ch¼ng ph¶i gan con c¸ chÐp vµng ngµn n¨m ë Th¸i B¹ch B¨ng ®Çm ®∙ ë trong tayng­¬i råi sao? BÖnh t×nh cña TrÇn ®¹i hiÖp tuy nÆng, nh­ng chØ cÇn ng­¬i d©ng gan c¸ chÐp®ã th× lËp tøc TrÇn ®¹i hiÖp sÏ b×nh phôc ngay.Chît nghe l∙o lïn miÖng réng vµ H¾c y ®¹i h¸n hõ mét tiÕng, bèn ®¹o môc quangnh×n ch»m ch»m LiÔu Mþ N­¬ng vµ hái:- ThËt thÕ kh«ng?LiÔu Mþ N­¬ng véi nãi:- §õng nghe nh÷ng lêi lung tung cña h¾n !¸c Khæng Minh nãi:- Gan con c¸ chÐp ®ã ®∙ ®­îc ng­¬i thu gi÷, ta lµm sao nãi lung tung ®­îc!L∙o lïn miÖng réng c­êi ha h¶ mét tiÕng råi nãi:- NÕu thËt nh­ vËy th× bän ta ph¶i chóc c« n­¬ng mét chung th«i.LiÔu My N­¬ng nãi:- ¸c Khæng Minh gian tr¸ x¶o quyÖt, h¾n chuyªn t¹o ra sù hiÒm khÝch gi÷a bän ta ®Óngåi thu lîi ng­ «ng, nhÞ vÞ cã thÓ tin h¾n ®­îc sao?H¾c y ®¹i h¸n chËm r∙i nãi:- ViÖc nµy qu¸ träng ®¹i, chóng ta thµ bÞ lõa chø kh«ng thÓ kh«ng tin.LiÔu Mþ N­¬ng c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi:- §ªm nay chóng ta ®Õn ®©y lµ ®Ó thØnh an TrÇn ®¹i hiÖp, nÕu nhÞ vÞ thÊy LiÔu MþN­¬ng ta kh«ng thuËn nh∙n th× cø ­íc hÑn, råi t×m mét n¬i nµo ®ã ®¸nh nhau mét trËn.L∙o lïn miÖng réng ngöa mÆt c¶ c­êi råi nãi:- ¦íc hÑn ­? §Ó cho LiÔu Mþ N­¬ng ng­¬i cã thêi gian cÊt giÊu gan con c¸ chÐp ®ãch¨ng? Thiªn h¹ réng lín thÕ nµy, gan c¸ chÐp l¹i rÊt bÐ nhá, nÕu ng­¬i cÊt giÊu råi th× bänta biÕt ®©u mµ t×m?H¾c y nh©n l¹nh lïng tiÕp lêi:- Tõ lóc nµy trë ®i bän ta nhÊt ®Þnh ph¶i b¸m theo tung tÝch LiÔu Mþ N­¬ng ng­¬i.LiÔu Mþ N­¬ng mØm c­êi nãi:- §­îc th«i, nÕu nhÞ vÞ cã høng thó theo hÇu tiÓu muéi th× tiÓu muéi v« cïng hoannghªnh.Ngõng mét l¸t bµ nãi tiÕp:- Nh­ng lóc nµy ®©y h×nh nh­ chuyÖn cña tiÓu muéi kh«ng quan träng b»ng bÖnh t×nhcña TrÇn ®¹i hiÖp.H¾c y nh©n khÏ h¾ng giäng råi nãi:- Kh«ng sai chóng ta nªn xem bÖnh t×nh cña TrÇn ®¹i hiÖp tr­íc ®∙.¸c Khæng Minh khÏ ®­a hai ngãn tay chËm r∙i sê vµo kinh m¹ch cña Thanh bµo l∙onh©n.
 6. 6. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-6-LiÔu Mþ N­¬ng, l∙o lïn miÖng réng vµ H¾c y ®¹i h¸n ng­ng thÇn theo dâi, s¸u ¸nhm¾t ®Òu chøa ®Çy hy väng, mong r»ng ¸c Khæng Minh cã thÓ nh©n c¬ héi xem m¹ch mµkhèng chÕ huyÖt ®¹o cña Thanh bµo l∙o nh©n.ThÕ nh­ng ¸c Khæng Minh Ên hai ngãn tay vµo kinh m¹ch cña Thanh bµo l∙o nh©n råinh¾m m¾t cói ®Çu, tùa hå nh­ ®ang tËp trung toµn bé tinh thÇn ®Ó kiÓm tra bÖnh t×nh cña®èi ph­¬ng mµ kh«ng ®Ó ý ®Õn ba ng­êi cßn l¹i.LiÔu Mþ N­¬ng vÐn tãc råi nh×n qua l∙o lïn miÖng réng vµ H¾c y ®¹i h¸n, sau cïngbµ khÏ bu«ng tiÕng thë dµi.S¸u ®¹o môc quang giao nhau, c¶ ba cïng lóc tá vÎ thÊt väng.Kim phong tuyÖt ®Ønh kh«ng mét tiÕng chim kªu ®ªm, hµn phong còng ®ét nhiªnngõng thæi, kh«ng gian tÜnh yªn ®Õn ®é cã thÓ nghe tiÕng r¬i cña mét c©y kim.Thêi gian chõng c¹n tuÇn trµ tr«i qua, ¸c Khæng Minh tõ tõ bu«ng tay ra vµ thèi lui bab­íc, kÕ ®ã l∙o míi më m¾t trßn xoe nh×n Thanh bµo l∙o nh©n, dung diÖn v« cïng kinhng¹c.Thanh bµo l∙o nh©n còng më m¾t ra nh×n bèn ng­êi, råi mØm c­êi hái ¸c KhængMinh:- §éc ®¹i phu, bÖnh t×nh cña l∙o khiÕu thÕ nµo?¸c Khæng Minh l¾c ®Çu ®¸p:- TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ hoµn toµn b×nh phôc.Tõng ch÷ trong lóc nµy nh­ tõng qu¶ thiÕt chuú ®¸nh vµo ngùc ba nh©n vËt cßn l¹i,khiÕn c¶ ba ®Òu cùc kú kinh ng¹c.Thanh bµo l∙o nh©n mØm c­êi nãi:- C¸c h¹ cã xem nhÇm ch¨ng? BÖnh t×nh cña l∙o khiÕu rÊt trÇm träng mµ !¸c Khæng Minh - §éc ®¹i phu l¾c ®Çu nãi:- Kh«ng hÒ xem nhÇm, t¹i h¹ tù tin y ®¹o cña m×nh kh«ng sai ®Õn ®é xem nhÇm ng­êicã bÖnh thµnh ng­êi v« bÖnh.L∙o lïn miÖng réng lªn tiÕng:- Tuy t¹i h¹ kh«ng biÕt chÈn bÖnh nh­ng tr«ng thÇn th¸i cña TrÇn ®¹i hiÖp th× h×nhnh­ kh«ng ph¶i lµ ng­êi v« bÖnh.§éc ®¹i phu c­êi nh¹t, nãi:- Kinh m¹ch cña TrÇn ®ai hiÖp ®Òu ®Æn, khÝ huyÕt th«ng suèt th× lµm g× cã bÖnh?Ng­¬i kh«ng tin th× cø thö ¾t biÕt.L∙o lïn miÖng réng véi nãi:- T¹i h¹ ®©u cã ý ®ã, dï sao th× t¹i h¹ còng mong TrÇn ®¹i hiÖp tr­êng mÖnh b¸chniªn.Thanh bµo l∙o nh©n c­êi nh¹t, nãi:- §ång Tö Kú, ng­¬i nãi c©u nµy lµ thËt lßng ®Êy chø?§ång Tö Kú rïng m×nh bÊt gi¸c l∙o thèi lui hai b­íc vµ nãi:
 7. 7. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-7-- §óng vËy, mçi ch÷ ®Òu xuÊt ra tËn ®¸y lßng cña t¹i h¹.Thanh bµo l∙o nh©n nghiªm s¾c diÖn, l∙o dÞch môc quang nh×n qua LiÔu Mþ N­¬ngvµ nãi:- Ng­¬i qua ®©y !LiÔu Mþ N­¬ng nhan s¾c kiÒu diÔm, dung diÖn ®ang nh­ hoa, nh­ng võa nghe gäi th×bçng nhiªn t¸i nhît, bµ ta véi bá ngäc ®Þch xuèng ®Êt. Råi bu«ng xu«i hai tay tiÕn tíi tr­ícvµ Êp óng hái:- TrÇn....TrÇn ®¹i hiÖp cã ®iÒu chØ gi¸o?Thanh bµo l∙o nh©n l¹nh lïng:- M­êi n¨m qua ng­¬i ®∙ lµm nh÷ng g×?LiÔu Mþ N­¬ng bÊt gi¸c thèi lui hai b­íc vµ Êp óng nãi:- TiÖn thiÕp...tiÖn thiÕp lu«n tu th©n gi÷ m×nh... ch­a... Ch­a lµm ®iÒu g× tr¸i víi ng«n­íc...Thanh bµo l∙o nh©n chît qu¸t lín:- Nãi bËy!LiÔu Mþ N­¬ng rïng m×nh lui hai b­íc n÷a vµ nãi:- TiÖn thiÕp chØ giÕt mét ng­êi, nh­ng v× ng­êi ®ã cø theo lÊy lßng tiÖn thiÕp nªn míikÝch ®éng s¸t c¬ cña tiÖn thiÕp.Thanh bµo l∙o nh©n hái tiÕp:- Thùc thÕ kh«ng?LiÔu Mþ N­¬ng véi nãi:- Mçi ch÷ ®Òu lµ sù thùc mµ nãi!Thanh bµo l∙o nh©n kho¸t tay, nãi:- Ng­¬i cã thÓ lui råi.LiÔu Mþ N­¬ng cói ng­êi ®¸p lÔ, råi lËp tøc lui l¹i nguyªn vÞ.Thanh bµo l∙o nh©n ng­íc nh×n tr¨ng råi chËm r∙i nãi:- Trêi kh«ng theo ý nguyÖn cña c¸c ng­¬i, l∙o phu ®∙ gi¶i tho¸t tõ trong ma bÖnh th×xem ra cßn cã thÓ sèng ®­îc nhiÒu n¨m n÷a.Bèn ng­êi cïng cói ®Çu, nãi:- TrÇn ®¹i hiÖp hµnh nh©n vi thiÖn ®­îc thiªn h¹ kÝnh phôc, nÕu ®­îc sèng thªm nhiªun¨m n÷a th× còng lµ ®¹i phóc cho vâ l©m thiªn h¹.Thanh bµo l∙o nh©n c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- Dï c¸c ng­¬i tá th¸i ®é thµnh khÈn nh­ thÕ nµo th× l∙o phu còng biÕt nh÷ng ®iÒu c¸cng­¬i nãi ®Òu tr¸i víi lßng c¸c ng­¬i mong muèn. Nh­ng m­êi n¨m qua c¸c ng­¬i vÉn cßnnhí lêi thÒ tr­íc mÆt ta, ngay c¶ Thiªn Ma N÷ - kÎ cho r»ng ta sÏ kh«ng sèng l©u ®­îc,còng kh«ng to gan hµnh ¸c qu¸ nhiÒu. M­êi n¨m qua, tuy c¸c ng­¬i kh«ng hoµn toµn lµm®óng lêi thÒ nh­ng vÉn cã thÓ tù c©u thóc m×nh, ®èi víi nh÷ng kÎ vâ c«ng tuyÖt thÕ, tÝnh
 8. 8. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-8-khÝ c­¬ng ng¹o, cè chÊp, b­íng bØnh, ng«ng nghªnh mµ gi÷ ®­îc m×nh nh­ thÕ lµ ®∙ kh¸l¾m råi...Ngõng mét l¸t, thanh bµo l∙o nh©n nãi tiÕp:- Môc ®Ých chñ yÕu cña lÇn t­¬ng héi nµy lµ l∙o phu cã mÊy c©u tËn ®¸y lßng muènnãi cïng c¸c vÞ.Bèn ng­êi cïng cói ng­êi, nãi:- TrÇn ®¹i hiÖp cø chØ gi¸o, bän t¹i h¹ xin röa tai l¾ng nghe.Thanh bµo l∙o nh©n nãi:- Bao gåm c¶ Thiªn Ma N÷ th× qu¶ thËt c¸c vÞ lµ nh÷ng anh tµi khã gÆp trªn giang hå,nÕu cã thÓ hîp lùc hµnh thiÖn th× ®ã lµ ®¹i phóc cho thiªn h¹, nh­ng phãng tay g©y ¸c th×sÏ g©y tai ho¹ cho v« sè sinh linh.C¶ bèn ng­êi ®Òu ®­a m¾t nh×n nhau, kh«ng ai nãi ®­îc c©u nµo.Thanh bµo l∙o nh©n thë dµi mét håi råi nãi tiÕp:- §iÒu khiÕn l∙o phu kh«ng hiÓu lµ sù ph©n biÖt thiÖn ¸c ch¼ng qua lµ trong suy nghÜ,c¸c vÞ ®∙ cã thÓ g©y ¸c s¸t nh©n mµ t¹i sao kh«ng thÓ hµnh nh©n h­íng thiÖn?¸c Khæng Minh nãi:- T¹i h¹ còng nghÜ nh­ vËy, nh­ng v× danh lîi kiÒm to¶ khiÕn con ng­êi kh«ng thÓtho¸t ra ®­îc.Thanh bµo l∙o nh©n nãi:- §∙ biÕt nguyªn nh©n nh­ vËy mµ t¹i sao kh«ng muèn thay ®æi.§ång Tö Kú nãi:- Trªn giang hå ®∙ coi bän t¹i h¹ la ng­êi xÊu tõ l©u råi, dï bän t¹i h¹ muèn lµmchuyÖn tèt th× sî r»ng ng­êi kh¸c còng kh«ng muèn tin.Thanh bµo l∙o nh©n nãi:- §¹i tr­îng phu hµnh sù v× ng­êi, chØ cÇn cho t©m ®­îc an lµ ®ñ, kh«ng cÇn ph¶iquan t©m ®Õn c¸ch nh×n nhËn cña ng­êi kh¸c.H¾c y ®¹i h¸n lªn tiÕng:- Trong vâ l©m ai l¹i kh«ng biÕt bän t¹i h¹ bÞ TrÇn ®¹i hiÖp nhiÕp phôc mµ ph¶i lËpthÒ lµ kh«ng d¸m hµnh ®éng tuú theo ý muèn, ®iÓm nµy...Thanh bµo l∙o nh©n tiÕp lêi:- M­êi n¨m qua l∙o phu lu«n tù hái lßng m×nh, l∙o phu khuyªn c¸c vÞ hµnh nh©n vithiÖn, nh­ng b¶n th©n m×nh l¹i sö dông thñ ®o¹n b¸ ®¹o ¸p phôc c¸c vÞ lËp thÒ ­íc, v× vËymµ lßng c¶m thÊy v« cïng bÊt an. LÇn tËp héi nµy l∙o phu ®∙ thay ®æi chñ ý, hy väng lµchóng ta cã thÓ th­¬ng l­îng víi nhau.L∙o ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp:- L∙o phu còng mong c¸c vÞ thè lé t©m sù tÝch luü bÊy l©u nay...¸c Khæng Minh tiÕp lêi:- §óng vËy, lÇn nµy TrÇn ®¹i hiÖp muèn thuyÕt phôc chóng ta.
 9. 9. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-9-Thanh bµo l∙o nh©n khÏ gËt ®Çu, nãi:- Kh«ng sai, l∙o phu cã ý ®Þnh nµy tõ l©u.LiÔu Mþ N­¬ng nãi:- Ta thÊy chuyÖn nµy kh«ng cã hy väng l¾m, dï miÖng l­ìi cña TrÇn ®¹i hiÖp lîi h¹inh­ T« TÇn, Tr­¬ng Nghi còng khã khiÕn cho s¾t ®¸ gËt ®Çu.§ång Tö Kú nhÕch miÖng réng c­êi ha h¶ råi nãi:- Chóng ta cø nghe thö xem.Thanh bµo l∙o nh©n trÇm mÆc quan s¸t thÇn th¸i cña bèn ng­êi, l∙o c¶m thÊy bän hätuy tá vÎ thµnh khÈn nh­ng Èn chøa bªn trong lµ khÝ thÕ ng¹o m¹n, bÊt phôc. BÊt gi¸c l∙othë dµi nãi:- Xem qua thÇn th¸i cña ch­ vÞ th× cã lÏ l∙o phu khã lßng thuyÕt phôc ®­îc råi.H¸c y ®¹i h¸n nãi:- Cuéc héi diÖn h«m nay kh«ng cã Thiªn Ma N÷, dï TrÇn ®¹i hiÖp thuyÕt phôc ®­îcbän t¹i h¹ th× e r»ng còng v« dông th«i. Bëi lÏ, nÕu bän t¹i h¹ ®ång ý víi TrÇn ®¹i hiÖp th×®iÒu ®ã cã nghÜa lµ ®∙ t¹o ra c¬ héi tung hoµnh cho Thiªn Ma N÷ råi.¸c Khæng Minh tiÕp lêi:- Thiªn Ma N÷ kh«ng ®é l­îng b»ng TrÇn ®¹i hiÖp, mét khi ¶ ®Çy ®ñ v©y c¸nh råi th×nhÊt ®Þnh ¶ sÏ giÕt bèn ng­êi bän t¹i h¹ tr­íc.§ång Tö Kú nãi:- NÕu kh«ng may bän t¹i h¹ bÞ TrÇn ®¹i hiÖp thuyÕt phôc mµ quy Èn giang hå th× toµnbé vâ l©m sÏ trë thµnh thiªn h¹ cña Thiªn Ma N÷. M­êi n¨m sau bän t¹i h¹ chÕt còngkh«ng cã ®Êt vïi th©n.LiÔu Mþ N­¬ng nãi:- Trong n¨m ng­êi bän tiÖn thiÕp, Thiªn Ma N÷ tuy trÎ nhÊt nh­ng lµ nh©n vËt cã d∙t©m lín nhÊt. ¤i! NÕu TrÇn ®¹i hiÖp cã thÓ sím giÕt ®­îc ¶ th× trªn giang hå sÏ kh«ng cßnphong ba b∙o t¸p n÷a.Thanh bµo l∙o nh©n nãi:- LÏ ra l∙o phu nªn giÕt toµn bé c¸c ng­¬i.¸c Khæng Minh c­êi nh¹t, nãi:- Së dÜ hiÖn nay trªn giang hå cã thÓ gi÷ ®­îc yªn tÜnh t¹m thêi lµ nhê uy danh cñaTrÇn ®¹i hiÖp, nh­ng còng cã mét phÇn c«ng lao cña bän t¹i h¹.Thanh bµo l∙o nh©n liÒn hái:- T¹i sao l¹i nãi nh­ thÕ?¸c Khæng Minh chËm r∙i nãi:- V× ¸c danh cña n¨m ng­¬i bän t¹i h¹ qu¸ lín, kh«ng cÇn biÕt lµ h¾c ®¹o hay b¹ch®¹o, kÎ nµo muèn d­¬ng danh lËp vÞ th× ®Òu sî c©y cao giã lín, lµm ®éng s¸t c¬ cña bän t¹ih¹. V× thÕ mµ c¸c m«n c¸c ph¸i trªn giang hå ®Òu kh«ng d¸m khoa tr­¬ng thùc lùc vµthanh thÕ cña m×nh.
 10. 10. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-10-Thanh bµo l∙o nh©n né khÝ qu¸t lín:- Cuång ng«n x¶o biÖn!¸c Khæng Minh kh«ng d¸m nhiÒu lêi n÷a, l∙o chËm r∙i lui ra sau hai b­íc.Thanh bµo l∙o nh©n nghiªm s¾c diÖn nãi tiÕp:- C¸c vÞ ®∙ kh«ng muèn bÞ l∙o phu thuyÕt phôc th× l∙o phu còng kh«ng muèn phÝ lêiv« Ých. Nh­ng l∙o phu muèn nãi râ mét chuyÖn...Bän ng­êi ®ång thanh nãi:- Bän t¹i h¹ röa tai l¾ng nghe.Thanh bµo l∙o nh©n nãi:- M­êi n¨m qua c¸c vÞ ®Òu tu©n thñ lêi høa, l∙o phu còng kh«ng béi tÝn, nh­ng tõ ®ªmnay trë ®i l∙o phu kh«ng kú väng vµo sù c∙i tµ quy ch¸nh cña c¸c vÞ n÷a, vÞ nµo to gan ph¸giíi hµnh ¸c tr­íc th× vÞ ®ã sÏ lµm quû kh«ng ®Çu d­íi kiÕm cña l∙o phu tr­íc. L∙o phu ®∙nãi tÊt sÏ lµm, lÇn nµy quyÕt kh«ng khoan dung, c¸c vÞ cã thÓ ®i ®­îc råi!Bèn ng­êi kh«ng ngê Thanh bµo l∙o nh©n ®ét nhiªn trë mÆt nh­ vËy, nªn ®Òu bÊt gi¸cngÈn ng­êi.Håi l©u sau, LiÔu Mþ N­¬ng gËp ng­êi, nãi:- TrÇn ®¹i hiÖp...Thanh bµo l∙o nh©n kho¸t tay, nãi:- L∙o phu kh«ng muèn phÝ lêi víi c¸c vÞ n÷a, tø vÞ cã thÓ h¹ s¬n råi...L∙o h¬i ng­ng l¹i råi bçng nhiªn cao giäng nãi tiÕp:- L∙o phu ®∙ nãi râ rµng, tin hay kh«ng lµ chuyÖn cña c¸c vÞ!Bèn ng­êi ®­a m¾t nh×n nhau, kh«ng mét ai d¸m khai khÈu.Thanh bµo l∙o nh©n l¹i ®ïng ®ïng né khÝ qu¸t:- C¸c vÞ kh«ng ®i mµ cßn ®øng ®ã lµm g×?Bèn ng­êi qu¶ nhiªn kh«ng d¸m ®øng l¹i n÷a, tÊt c¶ ®Òu véi vµng xoay ng­êi laoxuèng nói.Bèn bãng ng­êi l­ít ®i nh­ sao xÑt, chíp m¾t ®∙ mÊt hót tung tÝch.Thanh bµo l∙o nh©n nh×n theo mét lóc råi chËm r∙i ®øng lªn, l∙o v­¬n vai hÝt thë mÊyh¬i, trong lóc ®Þnh dêi gãt th× ®ét nhiªn nghe cã thanh ©m lanh l∙nh cña n÷ nh©n tõ phÝasau vang lªn:- TrÇn ®¹i hiÖpThanh bµo l∙o nh©n véi quay l¹i nh×n th× thÊy mét n÷ nh©n tãc xo∙ ngang vai, toµnth©n mÆc b¹ch y, ®øng c¸ch l∙o kh«ng xa. BÊt gi¸c l∙o rïng m×nh vµ buét miÖng kªu lªn:- Thiªn Ma N÷?Thiªn Ma N÷ c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi:- Kh«ng sai, l∙o qua mÆt ®­îc bän hä nh­ng kh«ng qua mÆt ®­îc ta.Võa nãi Thiªn Ma N÷ võa cÊt b­íc ®i th¼ng tíi tr­íc.
 11. 11. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-11-Thanh bµo l∙o nh©n c­êi nh¹t, nãi:- §øng l¹i!Thiªn Ma N÷ mØm c­êi, nãi:- §õng nãi lµ bèn ng­êi bän hä liªn thñ víi nhau, dï chØ mét m×nh ta th× trong vßngm­êi chiªu còng cã thÓ lÊy m¹ng giµ cña l∙o råi.Thanh bµo l∙o nh©n cè trÊn ®Þnh tinh thÇn råi l¹nh lïng nãi:- Trong n¨m ng­êi th× ng­¬i lµ kÎ ©m hiÓm ¸c ®éc nhÊt, nÕu ®ªm nay l∙o phu cã thÓgiÕt ®­îc ng­¬i th× cã chÕt còng cã thÓ nh¾m m¾t råi.Thiªn Ma N÷ th¶n nhiªn nãi:- ChØ sî r»ng l∙o ®∙ kh«ng cßn kh¶ n¨ng lµm chuyÖn ®ã.Tuy nãi thÕ nh­ng Thiªn Ma N÷ vÉn dõng b­íc, kh«ng d¸m tiÕn lªn tr­íc n÷a.Thanh bµo l∙o nh©n b­íc xuèng mét b­íc ®∙ tiÕn ®Õn gÇn Thiªn Ma N÷ vµ nãi:- Cã thÓ l∙o phu thËt sù ®∙ kh«ng cßn kh¶ n¨ng th¾ng ng­¬i, vËy t¹i sao ng­¬i kh«ngthö xem?Thiªn Ma N÷ nhanh chãng lui ra sau hai b­íc råi nãi:- Khoan ®∙!Thanh bµo l∙o nh©n th¶n nhiªn hái:- Ng­¬i cßn cã g× muèn nãi ch¨ng?Thiªn Ma N÷ nãi:- Ta thõa biÕt lµ l∙o ®∙ kh«ng cßn kh¶ n¨ng ®Ó ®éng thñ víi ta, nh­ng ta vÉn kh«ngmuèn liÒu m¹ng víi l∙o.Thanh bµo l∙o nh©n ph¸ lªn c­êi mét trµng råi hái:- T¹i sao?Thiªn Ma N÷ l¹nh lïng nãi:- Tr­íc khi lªn Kim phong ®Ønh, ta ®Òu n¾m râ nhÊt cö nhÊt ®éng cña l∙o, ta ®∙ cã thÓkh¸m ph¸ ®­îc th× lÏ nµo ¸c Khæng Minh xem m¹ch cho l∙o mµ kh«ng kh¸m ph¸ ®­îc?Ch¼ng qua lµ l∙o dïng uy danh chÊn phôc, c­¬ng hµnh vËn khÝ ®iÒu hoµ kinh m¹ch khiÕnh¾n kh«ng n¾m ch¾c nªn kh«ng d¸m luËn ®o¸n th«i.- Cßn g× n÷a kh«ng?- Thø hai lµ tÝnh c¸ch cña ¸c Khæng Minh ©m hiÓm, dï chÈn ®o¸n lµ l∙o cã bÖnh thùcsù nh­ng h¾n vÉn cã ý nãi lµ kh«ng biÕt ®Ó bän LiÔu Mþ N­¬ng, §ång Tö Kú ®Òu chor»ng bÖnh t×nh cña l∙o kh«ng trÇm träng nªn kh«ng d¸m khinh suÊt.- L∙o phu nghÜ kh«ng ra ®iÒu ®ã cã Ých lîi g× ®èi víi ¸c Khæng Minh?- Kh«ng nh÷ng cã Ých lîi mµ cßn cã lîi rÊt lín...Thiªn Ma N÷ vuèt tãc råi nãi tiÕp:- Theo ta ®o¸n th× nhÊt ®Þnh h¾n sÏ quay trë l¹i, ngÇm quan s¸t, mét khi x¸c ®Þnh lµl∙o kh«ng cßn n¨ng lùc ph¶n kÝch th× h¾n sÏ lËp tøc ra tay.
 12. 12. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-12-Thanh y l∙o nh©n ngÇm kinh h∙i, l∙o nghÜ:- ¶ nha ®Çu nµy niªn kû tuy trÎ nh­ng gian tr¸, th©m trÇm kh«ng kÐm bÊt cø ng­êinµo. Ngµy sau, nÕu giang hå ®¹i lo¹n th× sî r»ng còng do ¶ g©y ra th«i.NghÜ ®o¹n l∙o l¹nh lïng hó mét tiÕng råi nãi:- ý ng­¬i nãi lµ h¾n muèn giÕt l∙o phu?Thiªn Ma N÷ c­êi khanh kh¸ch råi nãi:- H¾n sÏ kh«ng giÕt l∙o, nh­ng sÏ thi triÓn thñ ®o¹n tµn khèc nhÊt ®Ó hµnh h¹ l∙o, bøcl∙o nãi ra vâ c«ng.Thanh bµo l∙o nh©n l¹i thÇm nghÜ:- N¨ng lùc liÖu viÖc cña nha ®Çu nµy thËt ®¸ng kh©m phôc!NghÜ ®o¹n l∙o lín tiÕng nãi:- Kh«ng cÇn kÐo dµi thêi gian n÷a, ®iÒu ®ã cã can hÖ g× ®Õn chuyÖn quyÕt ®Êu cñachóng ta?Thiªn Ma N÷ nãi:- Tù nhiªn lµ cã quan hÖ, nÕu ¸c Khæng Minh ngÇm quan s¸t th× nhÊt ®Þnh h¾n kh«ng®Ó cho ta giÕt l∙o. NÕu thÊy l∙o kh«ng cÇm cù ®­îc th× h¾n xuÊt thñ kÞp thêi gióp l∙o, hîplùc hai ng­¬i th× tù nhiªn Thiªn Ma N÷ ta kh«ng ph¶i lµ ®Þch thñ. Nh­ thÕ h¸ ch¼ng ph¶i®∙ kh«ng giÕt ®­îc l∙o mµ cßn r¬i vµo thÕ "ho¹ hæ bÊt thµnh" sao?Thanh bµo l∙o nh©n th¶n nhiªn nãi:- L∙o phu kh«ng tin lµ ng­¬i cã thÓ ®¶ th­¬ng l∙o phu...Nãi ®o¹n bçng nhiªn l∙o chåm ng­êi tíi tr­íc nh­ ®Þnh xuÊt thñ.Thiªn Ma N÷ lËp tøc tung ng­êi thèi lui hai tr­îng vµ nãi:- TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng cÇn miÔn c­ìng, m∙ bé cña l∙o ®∙ ®øng kh«ng v÷ng råi kia.Thanh bµo l∙o nh©n ng¹c nhiªn dõng b­íc, trong lßng võa tøc giËn võa võa khÈntr­¬ng nªn bÊt gi¸c thë mét h¬i.Thiªn Ma N÷ vÉn l¹nh lïng nãi tiÕp:- Kh«ng cÇn khÈn tr­¬ng, ta còng kh«ng thÓ giÕt l∙o, l∙o ®∙ h¹ thñ l­u t×nh tha chÕtcho ta ba lÇn nªn lÇn nµy ta còng nªn b¸o ®¸p ®«i chót.Thanh bµo l∙o nh©n né khÝ qu¸t lín:- Ta kh«ng tin!Thiªn Ma N÷ ®­a ngäc thñ tr¾ng nân nµ lªn vÐn tãc råi nãi:- Kh«ng tin còng kh«ng sao, thùc ra ta kh«ng giÕt l∙o lµ cßn lý do quan träng h¬n, tacÇn l∙o sèng tiÕp, ®Ó bän chóng kh«ng d¸m väng ®éng, nh­ vËy sÏ t¹o c¬ héi cho ta dÔdµng hµnh ®éng.Thanh bµo l∙o nh©n né khÝ nãi:- NÕu bÖnh cña l∙o phu cã thÓ håi phôc th× ng­êi ®Çu tiªn l∙o phu giÕt lµ Thiªn MaN÷ ng­¬i ®Êy!
 13. 13. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-13-- §¸ng tiÕc lµ l∙o ®∙ kh«ng cßn c¬ héi.- L∙o phu cã thÓ nãi tin tøc nµy víi bän LiÔu Mþ N­¬ng, ¸c Khæng Minh, khiÕn chong­¬i kh«ng dÔ dµng thùc hiÖn ý ®å.- Muén råi, bèn ng­êi bän hä rÊt khã gÆp trë l¹i.- Bän chóng nãi t©m c¬ cña ng­¬i th©m nhÊt, xem ra qu¶ nhiªn kh«ng sai.- Qu¸ khen, qu¸ khen...Nãi ®o¹n Thiªn Ma N÷ lÊy trong ng­êi ra mét tói da råi qu¨ng ®Õn tr­íc mÆt Thanhbµo l∙o nh©n vµ nãi tiÕp:- Lóc nµy c«ng lùc cña l∙o ®∙ khã lßng ph¸t xuÊt nh­ ý, nÕu tøc giËn th× ¶nh h­ëngrÊt lín ®Õn th©n thÓ TrÇn ®¹i hiÖp. NÕu Thiªn Ma N÷ nµy ph¸n ®o¸n kh«ng sai th× sî r»ngl∙o ®∙ kh«ng cßn khÝ lùc ®Ó rêi Kim phong ®Ønh nµy råi. Trong tói da cña ta cã l­¬ng kh«vµ mÊy vÞ d­îc liÖu gióp t¨ng khÝ lùc, lóc nµo cÇn th× TrÇn ®¹i hiÖp cø dïng, xem nh­ tab¸o ®¸p ©n t×nh mµ l∙o ®∙ h¹ thñ l­u t×nh mÊy lÇn tr­íc. TrÇn ®¹i hiÖp h∙y b∙o träng, c¸obiÖt!Lêi võa døt th× Thiªn Ma N÷ lËp tøc xoay ng­¬i l­ít ®i nh­ bay xuèng nói, chíp m¾t®∙ mÊt hót tung tÝch.Thanh bµo l∙o nh©n ®øng nh×n theo ®Õn ®é ng¬ ngÈn xuÊt thÇn, trong lßng v« cïngng¹c nhiªn, l∙o thÇm nghÜ:- Xem ra c«ng lùc cña Thiªn Ma N÷ lËp v­ît bän ¸c Khæng Minh, LiÔu Mþ N­¬ng,nÕu ta chÕt ®i th× vâ l©m nhÊt ®Þnh sÏ nçi phong ba, thiªn h¹ sÏ ®au th­¬ng lo¹n l¹c, «i!NghÜ ®Õn ®iÒu c¶m th­¬ng nµy th× bÊt gi¸c l∙o thë dµi mét håi ®Çy khÝ vÞ c¶m th¸n cña métbËc ®¹i anh hïng khi tuæi t¸c ®∙ vÒ chiÒu.§ét nhiªn cã mét tiÕng s­ tö hèng tõ xa truyÒn l¹i, ph¸ tan bÇu trêi ®ªm tÜnh lÆng cñachèn th©m s¬n cïng cèc vµ còng lµm cho Thanh bµo l∙o nh©n kinh tÜnh, tho¸t ra khái t©mt×nh th­¬ng c¶m ®Ó trë l¹i víi t×nh c¶nh thùc t¹i.L∙o ®­a tay kÐo cæ ¸o cho kÝn l¹i råi bËt ho vµi tiÕng, bÖnh t×nh ®∙ lµm suy nh­îc thÕlùc khiÕn l∙o kh«ng thÓ chÞu nçi khÝ l¹nh vµ hµn phong trªn tuyÖt ®Ønh Nga My s¬n.Thiªn Ma N÷ nãi kh«ng sai, khÝ lùc cña l∙o ®∙ kh«ng cßn ®ñ ®Ó h¹ s¬n, l∙o chËm r∙inhÆt tói da cña Thiªn Ma N÷ ®Ó l¹i, råi më ra xem, qu¶ nhiªn bªn trong cã rÊt nhiÒu l­¬ngkh« vµ hai viªn hoµn ®an mµu tr¾ng.C¶m gi¸c ®ãi kh¸t chît trçi lªn, l∙o nhÆt mÊy viªn l­¬ng kh« bá vµo miÖng ¨n, sau ®ãl¹i bãc mét n¾m tuyÕt bá vµo miÖng thay n­íc uèng.Cuèi cïng l∙o chËm r∙i men theo bê ®¸ ®i xuèng nói, nh­ng võa b­íc qua mét phiÕnb¨ng th× s¶y ch©n tr­ît ng∙ sâng soµi.Có ng∙ nµy tuy kh«ng lµm tæn th­¬ng da thÞt nh­ng trong t©m linh l∙o nh­ bÞ ngµnmòi kiÕm ®©m vµo.L∙o låm cåm bß dËy, ngÈng ®Çu nh×n vÇng tr¨ng v»ng vÆc gi÷a trêi vµ lÈm bÈm tùnãi:- Xong råi! Xong råi!Thanh bµo l∙o nh©n thë dµi mét håi, l∙o tù biÕt lµ ch¼ng cßn c¸ch nµo kh¸c nªn lÊymét viªn hoµn ®an mµu tr¾ng bá vµo miÖng uèng.
 14. 14. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-14-L∙o cÇn ph¶i m­în dïng hoµn ®an cña Thiªn Ma N÷ míi khiÕn b¶n th©n phÊn chÊn tõtrong c¶nh tuyÖt väng vµ míi cã thÓ rêi Kim phong tuyÖt ®Ønh cña Nga My S¬n.O0o
 15. 15. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-15-Håi thø nhÊtL·o nh©n s¾p chÕtÞch d­¬ng võa khuÊt non T©y, trong bãng hoµng h«n b»ng lÆng cã bèn con tuÊnm∙ ®ang phi nh­ bay trªn ®­êng quan ®¹o tõ Nga My ®i Gia §Þnh.Trªn con tuÊn m∙ thø nhÊt lµ mét nam tö ngoµi tø tuÇn, ®Çu ®éi kh¨n vu«ng mµuxanh, r©u dµi ph¬ phÊt, trªn yªn ngùa cã treo mét thanh tr­êng kiÕm. Trªn ngùa thø hai lµmét vÞ trung niªn phu nh©n, my môc thanh tó, nghi th¸i ®oan trang. Trªn ngùa thø ba lµmét ®ång tö chõng m­êi bèn, m­êi l¨m tuæi, th©n mÆc b¹ch y, mµy kiÕm m¾t s¸ng, t­íngm¹o kh«i ng« tuÊn tó, sau l­ng cã d¾t tr­êng kiÕm, trªn ngùa thø t­ còng lµ mét vÞ ®ång tö,th©n mÆc lam y nh­ng tr«ng cã vÎ èm yÕu, diÖn m¹o nh­ mét th­ sinh.Lóc nµy bèn con tuÊn m∙ ®ang phi qua mét ng«i miÕu nhá bªn vÖ ®­êng.§ét nhiªn nghe cã tiÕng thë dµi tõ trong ng«i miÕu truyÒn ra, mét thanh bµo l∙o nh©nlo¹ng cho¹ng b­íc ra vÖ ®­êng råi ng∙ nhµo xuèng ®Êt.Hai con tuÊn m∙ ®i tr­íc ®∙ v­ît qua ng«i miÕu, con tuÊn m∙ thø ba ®ang phi ®Õn®óng vµo chç thanh bµo l∙o nh©n võa ng∙.B¹ch y ®ång tö thÊy vËy th× lËp tøc giËt d©y c­¬ng khiÕn con tuÊn m∙ ®ang x«ng tíitr­íc bçng nhiªn rÎ vã qua ph¶i råi l­ít qua khái thanh bµo l∙o nh©n.Lam y ®ång tö ngåi trªn ngùa thø t­ ®∙ kÞp thêi gß c­¬ng dõng ngùa, råi ch¹y ®Õn ®ìthanh bµo l∙o nh©n lªn vµ hái:- L∙o b¸ b¸ sao thÕ nµy?Thanh bµo l∙o nh©n liÕc nh×n lam bµo ®ång tö råi tr¶ lêi mét c¸ch thiÕu khÝ lùc:- L∙o khiÕu thä träng bÖnh...Lam y ®ång tö ®­a tay sê lªn tr¸n l∙o nh©n th× c¶m thÊy rÊt nãng, bÊt gi¸c chµng caumµy nãi:- BÖnh t×nh cña l∙o b¸ b¸ kh«ng nhÑ!Thanh bµo l∙o nh©n g­îng c­êi, nãi:- ¤i! L∙o khiÕu cã chÕt còng kh«ng ®¸ng tiÕc, chØ ®¸ng tiÕc lµ thiªn h¹...Nãi ®Õn ®©y th× thÇn trÝ cña l∙o bçng nhiªn thanh tÜnh nªn l∙o lËp tøc im lÆng.Lóc nµy trung niªn mÆc hoµng y cïng phu nh©n vµ b¹ch y ®ång tö còng ®∙ v©y l¹i.Lam y ®ång tö hái:- L∙o b¸ b¸ cã t©m nguyÖn g× ch­a thùc hiÖn ®­îc ch¨ng?Song môc cña thanh bµo l∙o nh©n ®∙ mÊt thÇn quang, l∙o chËm r∙i nh×n qua hoµng ytrung niªn vµ phu nh©n råi nãi:- §óng vËy, l∙o khiÕu vÉn ch­a thùc hiÖn ®­îc t©m nguyÖn cøu thÕ.Hoµng y trung niªn xuèng ngùa, r¶o b­íc tíi sê lªn tr¸n l∙o nh©n råi nãi:- C¸c h¹ sèt rÊt cao, th¶o nµo nãi n¨ng kh«ng râ rµng nh­ vËy.Trung niªn phu nh©n tiÕp lêi:T
 16. 16. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-16-- §¹i ca, l∙o ta ®∙ cao niªn, th©n l¹i mang träng bÖnh, nÕu kh«ng ®­îc cøu ch÷a kÞpthêi th× sî r»ng khã v­ît qua ®­îc. Trêi ®Êt ®∙ cho l∙o gÆp chóng ta th× lµm sao chóng ta tùthñ bµng quan ®­îc?Hoµng y trung niªn trÇm ng©m suy nghÜ mét l¸t råi nãi:- §­îc råi! §Ó ta thö xem.Trung niªn phu nh©n vui mõng kªu lªn:- TuyÖt l¾m!Bµ trÇm ng©m suy tÝnh mét l¸t råi nãi:- ThiÕp nhÈm tÝnh thêi gian phã héi cña chóng ta cßn ®Õn ba ngµy n÷a, dï cã vÊt v¶mét chót nh­ng ®Õn lóc chóng ta ®i nhanh h¬n lµ ®­îc. V¶ l¹i, chóng ta v× cøu ng­êi mµ®Õn muén th× cã lÏ bän hä còng th«ng c¶m th«i.Hoµng y trung niªn thë dµi, nãi:- Kh«ng giÊu g× hiÒn thª, bÖnh t×nh cña ng­êi nµy qu¸ nÆng, ta thËt kh«ng n¾m ch¾clµ sÏ trÞ cho l∙o b×nh phôc.Trung niªn phu nh©n nãi:- å, chØ cÇn chóng ta tËn t©m tËn lùc lµ ®­îc, nÕu trÞ kh«ng khái th× ©u còng lµ thiªnmÖnh vËy.Hoµng y trung niªn ®ì l∙o nh©n lªn vµ nãi:- B©y giê chóng ta t×m mét thÞ trÊn cã b¸n d­îc liÖu, ta thö bèc cho l∙o mÊy thangthuèc h¹ nhiÖt tr­íc råi h∙y tÝnh.Trung niªn phu nh©n nh×n xuèng th× thÊy song môc cña thanh bµo l∙o nh©n ®∙ khÐpchÆt, d­êng nh­ ®∙ ®Õn ®é kh«ng thÓ cÇm cù ®­îc l©u, bÊt gi¸c bµ cau mµy, nãi:- ChØ cßn h¬i thë tµn, bÊt cø lóc nµo còng cã thÓ tuyÖt mÖnh.Trung niªn phu nh©n nãi:- Phu qu©n cã thÓ cho l∙o ta uèng mét viªn B¸t B∙o Kim ®an mµ phu qu©n ®∙ luyÖnthµnh kh«ng?Hoµng y trung niªn cau mµy, nãi:- Ta thu thËp linh d­îc trong m­êi n¨m vµ chØ luyÖn thµnh m­êi viªn B¸t B∙o kim®an.Phu nh©n khÏ thë dµi råi hái:- Phu qu©n, B¸t B∙o kim ®an cña chµng cã t¸c dông thÕ nµo?- Dïng ®Ó b¶o mÖnh c­êng th©n.- VÞ l∙o nh©n nµy còng lµ mét m¹ng ng­êi vËy! T¹i sao l∙o ta kh«ng thÓ dïng kim®an ®ã?- ¤i, kim ®an nµy rÊt quý hiÕm.Phu nh©n kh«ng nãi thªm n÷a, bµ chËm r∙i b­íc ®Õn tr­íc mÆt thanh bµo l∙o nh©n vµbuån b∙ nãi:- LÏ ra l∙o cã thÓ kh«ng chÕt.
 17. 17. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-17-§ét nhiªn hoµng y trung niªn ®Æt l∙o nh©n xuèng råi lÊy trong ng­êi ra mét b×nhngäc, l∙o ®æ ra tay mét viªn hoµn ®an mµu hång vµ nãi:- Cho l∙o ta uèng ®i !Phu nh©n tiÕp nhËn hoµn ®an vµ vui mõng nãi:- §¹i ca, chµng kh«ng hèi tiÕc chø?Hoµng y trung niªn mØm c­êi, nãi:- Cã hèi tiÕc còng kh«ng ®­îc! Ta kh«ng thÓ ®Ó cho nµng v× chuyÖn nµy mµ tronglßng kÐm vui.Trung niªn phu nh©n tuy ®∙ ngoµi tam tuÇn nh­ng vÎ ng©y th¬ vÉn cßn trªn mÆt, thÇnth¸i còng rÊt thuÇn khiÕt, bµ chËm r∙i nãi:- Phu qu©n thËt tèt !- §êi nµy ta sÏ ®èi xö tèt víi nµng, quyÕt kh«ng ®Ó cho nµng cã chuyÖn kh«ng vui.Phu nh©n liÒn quú xuèng ®­a tay ngäc ®Þnh c¹y miÖng l∙o nh©n, nh­ng ngay lóc ®ãbçng nhiªn thanh bµo l∙o nh©n më m¾t ra nh×n bµ ta khÏ gËt ®Çu råi tù h¸ miÖng.Phu nh©n bá hoµn ®an vµo miÖng thanh bµo l∙o nh©n råi nãi:- L∙o b¸ b¸, viªn B¸t B∙o kim ®an lµ do phu qu©n tiÓu n÷ thu thËp c¸c lo¹i kú d­îcmµ luyÖn thµnh, c«ng n¨ng c¬ nguyªn b¶o mÖnh. L∙o uèng ®i, råi l∙o sÏ ®­îc kª thangch÷a trÞ tiÕp.Thanh bµo l∙o nh©n nh×n qua hoµng y trung niªn b»ng môc quang thÊt thÇn, l∙o khÏgËt ®Çu tá ý ®a t¹.D­êng nh­ hoµng y trung niªn vÉn cßn tiÕc viªn B¸t B∙o kim ®an cho nªn l¹nh lïngnãi:- Kh«ng cÇn c¸m ¬n t¹i h¹, nÕu kh«ng cã phu nh©n cña t¹i h¹ th× qu¶ thùc t¹i h¹kh«ng nì cho l∙o uèng viªn kim ®an ®ã.Thanh bµo l∙o nh©n g­îng c­êi råi nh¾m m¾t l¹i.Chît nghe phu nh©n thë dµi råi nãi:- §¹i ca. Chµng ®∙ cøu l∙o th× hµ tÊt ph¶i lµm cho l∙o th­¬ng t©m?Hoµng y trung niªn th¶n nhiªn nãi:- Ta nãi lµ sù thùc, ta luyÖn B¸t B∙o kim ®an nµy lµ sím cã an bµi, b©y giê thiÕu métviªn th× ®µnh ph¶i nghÜ ra c¸ch kh¸c bæ khuyÕt th«i.Phu nh©n nãi:- ¤i, ®¹i ca chí tøc giËn, thiÕp kh«ng biÕt lµ chµng ®∙ cã sù an bµi.Hoµng y trung niªn nãi:- §∙ cho l∙o ta uèng mét viªn B¸t B∙o kim ®an th× bÊt luËn thÕ nµo ta còng t×m c¸chtrÞ lµnh bÖnh cho l∙o.Nãi ®o¹n ®ì thanh bµo l∙o nh©n lªn ngùa, ®o¹n tuÊn m∙ l¹i tiÕp tôc hµnh tr×nh vÒ phÝatr­íc.§Õn lóc ®á ®Ìn th× ®oµn ng­êi ®∙ ®Õn mét tiÓu trÊn.
 18. 18. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-18-Hoµng y trung niªn t×m mét kh¸ch ®iÕm ë trä råi an bµi thanh bµo l∙o nh©n ë trongmét phßng riªng.B¸t B∙o kim ®an qu¶ nhiªn cã thÇn hiÖu kinh ng­êi, sau khi thanh bµo l∙o nh©n uèngvµo th× thÇn trÝ hoµn toµn thanh tÜnh nh­ng t×nh thÕ buéc l∙o ph¶i tiÕp tôc nh¾m m¾t gi¶ vêh«n mª ch­a tØnh.Hoµng y trung niªn b¾t m¹ch cho l∙o xong th× bÊt gi¸c cau mµy nh­ng kh«ng nãi g×,véi vµng bá ra khái phßng. ViÖc phu nh©n kiªn tr× ®ßi dïng B¸t B∙o Kim ®an cøu m¹ng l∙onh©n ®∙ khiÕn cho phu qu©n kh«ng vui nªn bµ ta còng kh«ng d¸m nãi g× thªm. Chê phuqu©n ra ngoµi råi bµ míi gäi lam y ®ång tö, nãi:- Ng­¬i ë ®©y ch¨m sãc vÞ l∙o b¸ b¸ nµy nhe!Lam y ®ång tö d¹ mét tiÕng råi nãi:- B¸ mÉu yªn t©m, tiÓu ®iÖt sÏ cè g¾ng.Trung niªn phu nh©n khÏ thë dµi råi còng quay ng­êi ra khái phßng.Sau khi phu nh©n ®i råi th× bçng nhiªn thanh bµo l∙o nh©n më m¾t ra.Lam y ®ång tö mõng rì reo lªn:- L∙o b¸ b¸ tØnh l¹i råi a?Thanh bµo l∙o nh©n quan s¸t lam y ®ång tö mét lóc l©u råi nãi:- TØnh råi!Lam y ®ång tö nãi:- §Ó v∙n bèi ®i nãi cho b¸ mÉu biÕt.Thanh bµo l∙o nh©n véi nãi:- TiÓu huynh ®Ö, kh«ng cÇn ph¶i ®i.Lam y ®ång tö ng¹c nhiªn hái:- T¹i sao?Thanh bµo l∙o nh©n g­îng c­êi, nãi:- Chóng ta nãi chuyÖn víi nhau mét l¸t ®∙, thÕ nµo?Lam y ®ång tö trÇm ng©m råi nãi:- Còng ®­îc!Thanh bµo l∙o nh©n l¹i nh×n kü lam y ®ång tö håi l©u råi míi nãi:- Ta muèn hái ng­¬i vµi chuyÖn, ch¼ng hay ng­¬i cã s½n lßng tr¶ lêi kh«ng?Lam y ®ång tö nãi:- §iÒu ®ã cÇn ph¶i xem l∙o hái nh÷ng g× ®∙? NÕu chuyÖn v∙n bèi kh«ng biÕt th× tùnhiªn kh«ng thÓ tr¶ lêi råi.- §­¬ng nhiªn ta chØ hái nh÷ng chuyÖn ng­¬i biÕt.- §­îc, l∙o b¸ hái ®i!- VÞ b¸ phô cña ng­¬i cã ph¶i lµ Ph­¬ng NhÞ HiÖp - Ph­¬ng Thiªn Thµnh trong TrungCh©u Tam HiÖp kh«ng?
 19. 19. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-19-- §óng vËy, l∙o b¸ biÕt b¸ phô cña v∙n bèi a?- Ta kh«ng quen biÕt, nh­ng Ph­¬ng NhÞ HiÖp ®¹i danh ®Ønh ®Ønh nªn l∙o khiÕu cãnghe nãi qua t­íng m¹o.- Th× ra lµ nh­ vËy.Thanh bµo l∙o nh©n liÕc nh×n ra cöa phßng råi hái tiÕp:- Vi trung niªn phu nh©n mü lÖ kia cã lÏ lµ phu nh©n cña Ph­¬ng NhÞ HiÖp?Lam y ®ång tö gËt ®Çu ®¸p::- §óng vËy! ChÝnh lµ b¸ mÉu cña v∙n bèi.- L∙o khiÕu nghe thiÖn danh cña bµ ta ®∙ l©u, h«m nay kiÕn diÖn qu¶ nhiªn kh«ng sai.- Ph­¬ng b¸ mÉu cña v∙n bèi rÊt l­¬ng thiÖn, tõ t©m, mét con chim thä th­¬ng còngkhiÕn cho bµ ta ®au lßng.- ThiÖn danh cña bµ ta, vâ l©m ®Òu nghe, qu¶ thùc danh khÝ kh«ng kÐm Ph­¬ng NhÞHiÖp... Nµy, vÞ ®ång tö mÆc b¹ch y cã ph¶i lµ c«ng tö cña Ph­¬ng NhÞ HiÖp kh«ng?- §óng vËy, ®ã còng lµ huynh ®Ö cña v∙n bèi.- Ng­¬i lµ l∙o ®¹i?Lam y ®ång tö buån b∙ nãi:- Bän v∙n bèi tuy la huynh ®Ö nh­ng kh«ng ph¶i cïng mét mÑ, v∙n bèi lµ ng­êi sèngnhê nhµ b¸ phô.Thanh bµo l∙o nh©n hái tiÕp:- Ng­¬i bao nhiªu tuæi råi?Lam y ®ång tö ®¸p:- V∙n bèi m­êi l¨m, ng­êi huynh ®Ö cña v∙n bèi còng lµ m­êi l¨m nh­ng nhá h¬nv∙n bèi ba th¸ng r­ìi.Thanh bµo l∙o nh©n gËt ®Çu, hái tiÕp:- ThÕ lÖnh t«n ®©u?- Gia phô ®∙ khø thÕ l©u råi.- LÖnh t«n lµ th©n huynh ®Ö cña Ph­¬ng NhÞ HiÖp?- §óng vËy, gia phô nhá h¬n b¸ phô n¨m tuæi, bän hä lµ huynh ®Ö cïng mét mÑ sanhra.- VËy cßn lÖnh ®­êng?- Gia mÉu v× qu¸ bi th­¬ng, kh«ng muèn ë n¬i trÇn thÕ n÷a nªn ®Þnh ®em th©n t­¬ngtuÉn, nh­ng ng­êi sî v∙n bèi tø cè v« th©n nªn n¨m n¨m tr­íc ®∙ mang v∙n bèi ®Õn nhê b¸phô thu d­ìng råi b¶n th©n ng­êi xuèng tãc quy y, siªu nh©n thÕ ngo¹i.Thanh bµo l∙o nh©n trÇm ng©m mét l¸t råi hái:- LÖnh t«n ®ang ë ®é tr¸ng niªn mµ t¹i sao khø thÕ ®ét ngét vËy?Lam y ®ång tö l¾c ®Çu, nãi:
 20. 20. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-20-- ChuyÖn nµy v∙n bèi còng kh«ng râ, v∙n bèi còng tõng hái b¸ mÉu nh­ng b¸ mÉu tr¶lêi còng kh«ng râ rµng l¾m.Thanh bµo l∙o nh©n gËt ®Çu, nãi:- Ng­¬i cã häc vâ c«ng kh«ng?- V∙n bèi cã häc, nh­ng v∙n bèi thÝch ®äc s¸ch h¬n, v× vËy vÒ ph­¬ng diÖn vâ c«nghäc rÊt Ýt.- Ng­¬i kh«ng thÝch häc vâ c«ng ch¨ng?- B¸ phô nãi c¨n c¬ thÓ chÊt cña v∙n bèi rÊt yÕu, nÕu luyÖn vâ còng khã ®¹t ®­îctuyÖt ®Ønh, v× vËy ng­¬i kh«ng chñ tr­¬ng cho v∙n bèi häc vâ c«ng mµ l¹i mua cho v∙n bèirÊt nhiÒu th­ tÞch. Ngoµi ra cßn mêi hai vÞ th«ng nho vÒ chØ dÉn cho v∙n bèi.Thanh bµo l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- §iÒu nµy còng khã tr¸ch l∙o ta...Lam y ®ång tö rÊt th«ng minh, chµng nghe vËy th× s÷ng ng­êi hái l¹i:- L∙o b¸ b¸ nãi vËy lµ thÕ nµo?Thanh bµo l∙o nh©n khÏ ho mÊy tiÕng råi nãi tiÕp:- Hµi tö, ng­¬i ®äc nh÷ng s¸ch g× vËy?Lam y ®ång tö nãi:- V∙n bèi ®äc rÊt nhiÒu lo¹i, tinh bèc, y ®¹o ®Òu cã c¶.Thanh bµo l∙o nh©n nãi:- Nãi vËy lµ v« ý b¸ phô ng­¬i khiÕn ng­¬i ®i vµo con ®­êng sÜ ho¹n råi.Lam y ®ång tö nãi:- V∙n bèi còng kh«ng râ.Thanh bµo l∙o nh©n trÇm ng©m mét l¸t råi hái:- Hµi tö, ng­¬i thÊy l∙o khiÕu thÕ nµo?- H×nh nh­ l∙o b¸ lµ mét nh©n vËt biÕt rÊt nhiÒu chuyÖn.- Ng­¬i ®∙ c¶m thÊy l∙o khiÕu kh«ng ®Õn nçi nµo nh­ng ng­¬i cã muèn nghe nh÷nglêi l∙o khiÕu nãi kh«ng?- V∙n bèi rÊt muèn nghe.- §­îc l¾m, tr­íc tiªn ta hái ng­¬i mét chuyÖn, ng­¬i ph¶i thµnh thùc tr¶ lêi nhÐ.- ChuyÖn g× vËy?- Ng­¬i rÊt muèn häc vâ c«ng ph¶i kh«ng?Lam y ®ång tö trßn xoe m¾t nh×n thanh bµo l∙o nh©n, håi l©u sau chµng míi chËm r∙inãi:- Häc còng ®­îc, kh«ng häc còng ®­îc.Trong lóc lam y ®ång tö tá vÎ ng¹c nhiªn th× thanh bµo l∙o nh©n chît ph¸t hiÖn trongmôc quang cña lam y ®ång tö nµy Èn chøa sù buån b∙ ®au th­¬ng, l∙o ng¹c nhiªn hái l¹i:
 21. 21. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-21-- T¹i sao?Lam y ®ång tö nãi:- NÕu v∙n bèi häc vâ c«ng th× vÜnh viÔn còng kh«ng thÓ b»ng ng­êi anh em cña v∙nbèi, chi b»ng bá vâ theo v¨n, mçi ng­êi tù t×m thanh tó cña m×nh.Thanh y l∙o nh©n th¶n nhiªn mØm c­êi, nãi:- Hµi tö, ng­¬i ngo¹i m¹o nhu hoµ nh­ng trong lßng rÊt kiªn c­êng.Lam y ®ång tö g­îng c­êi mét c¸ch thª l­¬ng, chµng muèn nãi nh­ng l¹i th«i.Thanh bµo l∙o nh©n thë dµi råi tiÕp lêi:- Hµi tö, nÕu cã mét ng­êi cã thÓ gióp ng­¬i trë thµnh ®Ö nhÊt cao nh©n trong vâ l©m®­¬ng thÕ th× ng­¬i cã muèn häc vâ c«ng kh«ng?Lam y ®ång tö tr¶ lêi ngµy:- §­¬ng nhiªn lµ muèn råi, nh­ng ®ã lµ chuyÖn kh«ng thÓ!Thanh bµo l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- L∙o khiÕu cã mét vÞ h∙o h÷u ®­îc vâ l©m ®­¬ng thÕ x­ng lµ ®Ö nhÊt cao nh©n, ngµysau l∙o khiÕu sÏ giíi thiÖu ng­¬i ®Õn ®ã vµ nhÊt ®Þnh h∙o h÷u cña l∙o khiÕu sÏ thu ng­¬ilµm ®å ®Ö. Nh­ng tr­íc tiªn ta ph¶i truyÒn cho ng­¬i thuËt thæ n¹p c¨n b¶n, ch¼ng hayng­¬i cã muèn häc kh«ng?Lam y ®ång tö tá ra võa mõng võa kinh, nh÷ng ®iÒu nµy nhanh chãng biÕn mÊt ngay,chµng nãi:- T¹i sao l∙o b¸ kh«ng t×m ng­êi anh em cña v∙n bèi? H¾n m¹nh h¬n v∙n bèi nhiÒu,bÊt luËn thÓ n¨ng hay t­ chÊt ®Òu hîp víi ng­êi luyÖn vâ.Thanh bµo l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- §ã lµ c¸ch nh×n cña bän hä, c¸ch nh×n cña l∙o khiÕu tÊt ph¶i kh¸c.- T¹i sao c¸ch nh×n cña l∙o b¸ vµ ng­êi kh¸c kh«ng gièng nhau?- V× l∙o khiÕu nh×n linh trÝ bÈm sinh vµ khÝ ®é, ®iÒu ®ã ng­êi kh¸c kh«ng thÓ thÊy®­îc, bän hä chØ nh×n ®­îc cèt c¸ch vµ thÓ chÊt.- Th× ra lµ nh­ vËy... A, chóng ta nãi chuyÖn ®∙ nöa ngµy mµ v∙n bèi vÉn ch­a thØnhgi¸o quý tÝnh cña l∙o b¸.- L∙o khiÕu hä TrÇn, nh­ng ng­¬i cø gäi l∙o khiÕu lµ §«ng NhÜ l∙o nh©n lµ ®­îc råi.- §«ng NhÜ l∙o nh©n?- Kh«ng sai, hµi tö, ng­¬i kh«ng nªn nãi tÝnh danh cña l∙o khiÕu cho b¸ phô vµ b¸mÉu ng­¬i biÕt.Lam y ®ång tö ng¹c nhiªn hái:- T¹i sao vËy?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- V× l∙o khiÕu l©m n¹n n¬i nµy nªn kh«ng muèn cho ng­êi kh¸c biÕt tªn hä cña m×nh.Lam y ®ång tö hái tiÕp:
 22. 22. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-22-- NÕu bän hä hái tÝnh danh cña l∙o b¸ th× l∙o b¸ tr¶ lêi thÕ nµo?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Ng­¬i cø nãi l∙o khiÕu hä §«ng lµ ®­îc råi!L∙o thë dµi mét håi råi nãi tiÕp:- Hµi tö, cã thÓ cho l∙o khiÕu biÕt danh t¸nh cña ng­¬i kh«ng?- §­¬ng nhiªn lµ cã thÓ råi, v∙n bèi kªu b»ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi, häc danh lµPh­¬ng Du.- Ai ®Æt tªn cho ng­¬i?- MÉu th©n cña v∙n bèi, phô th©n lµ Ph­¬ng Thiªn Nghi, khuª danh cña mÉu th©n lµTuyÕt Liªn nªn míi ®Æt tªn cho v∙n bèi nh­ vËy ®Ó t­ëng nhí gia phô.- Th× ra lµ nh­ vËy.Võa nãi lêi nµy th× bçng nhiªn cã tiÕng b­íc ch©n truyÒn vµo, §«ng NhÜ l∙o nh©n véibÕ môc gi¶ vê h«n mª.Cöa phßng chît më, hoµng y trung niªn b­íc vµo.Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËp ng­êi, nãi:- Tham kiÕn b¸ phô.Ph­¬ng Thiªn Thµnh cÇm bäc thuèc trong tay, l∙o nh×n qua thanh bµo l∙o nh©n råinãi:- Hµi tö ra ngoµi ®i, ta muèn nãi chuyÖn víi l∙o mét l¸t.Ph­¬ng TuyÕt Nghi d¹ mét tiÕng råi lËp tøc lui b­íc.Ph­¬ng Thiªn Thµnh khÏ vç lªn ngùc §«ng NhÜ l∙o nh©n råi nãi:- L∙o nªn tØnh dËy ®i.§«ng NhÜ l∙o nh©n më m¾t ra, nãi:- §a t¹ ©n cøu m¹ngPh­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- M¹ch cña l∙o rÊt lo¹n khiÕn ng­êi ta kh«ng thÓ ®o¸n ®­îc bÖnh tõ ®©u mµ ra, t¹i h¹®∙ bèc vÒ cho l∙o mÊy thang thuèc, nh­ng hy väng lµ l∙o cã thÓ thanh tØnh ®Ó râ bÖnh t×nhcña l∙o råi nãi quyÕt ®Þnh lµ dïng lo¹i thuèc nµo.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- BÖnh cña l∙o khiÕu lµ do tuæi giµ mµ ra, chi sî r»ng rÊt khã trÞ khái.- H×nh nh­ l∙o rÊt xem th­êng chuyÖn sèng chÕt cña m×nh.- Loµi giun dÕ cßn tham sinh, huèng hå t¹i h¹ lµ con ng­êi!- VËy l∙o h∙y nãi râ xem, bÖnh t×nh tõ ®©u mµ ra?§«ng NhÜ l∙o nh©n trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- Khëi sù h×nh nh­ lµ tróng hµn phong nhËp thÓ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:
 23. 23. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-23-- §ñ råi...L∙o lÊy mét trong ba bäc thuèc vµ tiÕp:- Trong bäc thuèc nµy cã ghi râ c¸ch dïng, l∙o cø chiÕu theo ®ã mµ uèng hai lÇn th×cã thÓ khái th«i. T¹i h¹ cßn cã viÖc, kh«ng thÓ l­u l¹i ®©y ®Ó xem m¹ch cho l∙o.§«ng NhÜ l∙o nh©n thë dµi, nãi:- ¤i, c¸c h¹ ®Ó l∙o khiÕu ë ®©y mét m×nh th× sî r»ng l∙o khiÕu kh«ng thÓ nµo sèngtiÕp ®­îc.- T¹i sao?- L∙o khiÕu ®∙ r¬i vµo c¶nh nh­ ngän ®Ìn tµn tr­íc giã, ®∙ kh«ng cã nhµ ®Ó vÒ l¹ikh«ng cã ng©n l­îng, bÖnh t×nh cã thÓ ph¸t bÊt cø lóc nµo, h¸ ch¼ng ph¶i lµ khã sèng tiÕp®­îc sao?- §­îc råi, t¹i h¹ sÏ gióp l∙o m­êi ngµn l­îng, ®ñ ®Ó l∙o mua mét phßng mµ tiªu thêi®o¹n th¸ng qua buæi tµn niªn.§«ng NhÜ l∙o nh©n l¾c ®Çu, nãi:- Nh­ vËy còng kh«ng æn.Ph­¬ng Thiªn Thµnh cau mµy, l∙o kh«ng nhÉn n¹i ®­îc nªn lín tiÕng hái:- VËy l∙o muèn thÕ nµo míi ®­îc?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- L∙o khiÕu tuy th­¬ng bÖnh, nh­ng lóc kh«ng bÖnh th× th©n thÓ vÉn rÊt tr¸ng kiÖn,nÕu cã thÓ cho l∙o khiÕu theo hÇu, gi÷ ngùa hoÆc...Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¾c ®Çu, nãi:- Kh«ng ®­îc, t¹i h¹ b«n tÈu giang hå, ¨n ë v« ®Þnh, cã khi ®i liÒn mÊy ®ªm kh«ngngñ, ng­êi giµ yÕu nh­ l∙o h¸ cã thÓ chÞu ®ùng ®­îc sao?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- C¸c h¹ b«n tÈu giang hå, lÏ nµo phu nh©n vµ lÖnh lang còng ph¶i b«n tÈu giang hå?L∙o khiÕu xin l­u l¹i quý phñ lµm mét béc nh©n kiÕm c¬m qua ngµy, lÏ nµo c¸c h¹ kh«ng®ång ý?Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp:- V¶ l¹i l∙o khiÕu tõng ®äc kh«ng Ýt thi th­, lóc nhµn rçi cã thÓ gi¶ng gi¶i kinh v¨ncho lÖnh lang.Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®éng lßng, nãi:- Th× ra c¸c h¹ cßn la mét vÞ th«ng nho kiªm sö.- Kh«ng d¸m.- C¸c h¹ ®äc nh÷ng th­ tÞch g×?- L∙o khiÕu thuéc h¹ng bµng m«n t¹p häc, ngoµi tø th­ ngò kinh ra cßn ®äc y ®¹o,tinh bèc, kinh v¨n phËt m«n v.V...- Nãi vËy lµ l∙o còng th«ng y ®¹o?- ChØ biÕt ®«i chót th«i.
 24. 24. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-24-- §­îc, chê t¹i h¹ th­¬ng l­îng víi phu nh©n mét l¸t råi quay l¹i tr¶ lêi l∙o tiÒn bèi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®i kh«ng l©u th× lam y ®ång tö l¹i vµo phßng, chµng ch¹y ®Õnc¹nh §«ng NhÜ l∙o nh©n vµ nãi:- §«ng l∙o b¸, l∙o muèn ®i ch¨ng?§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- ChØ cÇn b¸ mÉu ng­¬i ®ång ý th× l∙o khiÕu cã thÓ l­u l¹i kh«ng ®i.Lam y ®ång tö nãi:- §­îc, ®Ó v∙n bèi ®i nãi cho b¸ mÉu biÕt.- Kh«ng cÇn, b¸ mÉu cña ng­¬i lµ mét vÞ thiªn h¹ chÝ thiÖn chÝ nh©n, lÏ nµo bµ takh«ng ®ång ý? Nh­ng cã mét chuyÖn quan träng, ta kh«ng thÓ kh«ng nãi râ víi ng­¬i.- ChuyÖn g×?- Kh«ng ®­îc tiÕt lé chuyÖn ng­¬i häc vâ c«ng.- Ngay c¶ b¸ mÉu, b¸ phô còng kh«ng ®­îc biÕt sao?- Tèt nhÊt lµ ®õng cho bän hä biÕt, v× nÕu b¸ phô ng­¬i biÕt chuyÖn nµy th× kh«ngchõng l∙o ta sÏ lÊy m¹ng l∙o khiÕu ®Êy. ChÝ Ýt th× còng trôc xuÊt l∙o khiÕu khái n¬i nµy,khi ®ã tÊt nhiªn vâ c«ng cña ng­¬i còng häc kh«ng thµnh.Lam y ®ång tö trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- NÕu vâ c«ng cña l∙o kh«ng b»ng b¸ phô th× v∙n bèi kh«ng cÇn ph¶i häc.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- TÊt nhiªn lµ cao minh h¬n b¸ phô ng­¬i nhiÒu.Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp:- Tôc ng÷ cã c©u: ChØ cã tr¹ng nguyªn häc sinh mµ kh«ng cã tr¹ng nguyªn thÇy gi¸o.Nãi ®o¹n l∙o ng¾m nh×n lam y ®ång tö rÊt l©u råi míi nãi tiÕp:- Hµi tö ng­¬i cÇn ph¶i tin t­ëng l∙o khiÕu th× míi cã thÓ häc ®­îc vâ c«ng ®Ö nhÊt!Lam y ®ång tö gËt ®Çu, nãi:- §­îc, v∙n bèi tin t­ëng l∙o b¸.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Tèt l¾m, ng­¬i ra ngoµi tr­íc ®i! B¸ phô cña ng­¬i cã l­u l∙o khiÕu l¹i hay kh«ng,cã lÏ s¾p cã quyÕt ®Þnh råi ®Êy.Lam y ®ång tö mØm c­êi lui b­íc ra ngoµi.Mét l¸t sau qu¶ nhiªn Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®­a phu nh©n cïng ®Õn.Ph­¬ng Thiªn Thµnh khÏ h¾ng giäng råi nãi:- T¹i h¹ ®∙ th­¬ng l­îng víi phu nh©n, phu nh©n rÊt mong l∙o ë l¹i...§«ng NhÜ l∙o nh©n nh×n qua Ph­¬ng phu nh©n råi nãi:- ¢n cøu m¹ng cña phu nh©n, l∙o khiÕu ch­a b¸o ®¸p ®­îc, b©y giê l¹i ®­îc thu dïngth× qu¶ thËt lµ nghÜa träng t×nh th©m, l∙o khiÕu sÏ tËn lùc ®Ó mong b¸o ®¸p ®«i chót.
 25. 25. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-25-Phu nh©n mØm c­êi, nãi:- Phu qu©n cña tiÓu n÷ lµ kÎ cã hiÖp danh trªn giang hå, gi÷a ®­êng thÊy chuyÖn bÊtb×nh, b¹t ®ao t­¬ng trî còng lµ chuyÖn th­êng. Huèng hå l∙o b¸ niªn h¹c ®∙ cao thÕ nµy,dï kh«ng mang träng bÞnh th× bän tiÓu n÷ còng nªn chiÕu cè th«i.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Phu nh©n nÆng lêi råi.Ph­¬ng phu nh©n nãi:- HiÖn giê bÖnh t×nh cña l∙o b¸ thÕ nµo?- §∙ thÊy chuyÓn biÕn tèt råi.- Bän tiÓu n÷ còng muèn ®­a l∙o b¸ ®ång hµnh, nh­ng v× bÖnh t×nh cña l∙o ch­a hoµntoµn b×nh phôc nªn ®µnh l­u l∙o l¹i n¬i nµy.- L­u l∙o khiÕu l¹i ®©y?- §óng vËy, ®îi lóc bän tiÓu n÷ quay vÒ th× sÏ ®ãn l∙o cïng ®i.- L∙o khiÕu to gan d¸m hái phu nh©n mét c©u.- L∙o b¸ cø hái.- Cã ph¶i nhÞ vÞ ®i phã héi kh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh lªn tiÕng:- Kh«ng sai, lµm sao l∙o biÕt?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- L∙o khiÕu theo t×nh h×nh mµ suy ®o¸n th«i.§ét nhiªn Ph­¬ng Thiªn Thµnh cau mµy ra vÎ khã chÞu, l∙o khÏ nãi víi Ph­¬ng phunh©n:- Chóng ta ®i th«i.Nãi ®o¹n l∙o n¾m tay Ph­¬ng phu nh©n véi vµng ra khái phßng.Mét l¸t sau lam y ®ång tö véi vµng ch¹y vµo phßng §«ng NhÜ l∙o nh©n, chµng thÊpgiäng hái:- Sao l∙o b¸ l¹i ®¾c téi víi b¸ phô cña v∙n bèi?§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- Kh«ng ®¾c téi còng kh«ng ®­îc.Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp:- Hµi tö, ng­¬i cã nghe b¸ phô nãi g× vÒ l∙o khiÕu kh«ng?Lam y ®ång tö mØm c­êi, nãi:- V∙n bèi chØ nghe b¸ phô nãi vÒ b¸ mÉu.§«ng NhÜ l∙o nh©n ng¹c nhiªn hái:- L∙o ta nãi Ph­¬ng phu nh©n thÕ nµo?Lam y ®ång tö:
 26. 26. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-26-- X­a nay b¸ phô rÊt kÝnh träng b¸ mÉu, dï cã chuyÖn g× còng kh«ng thÓ lín tiÕng víibµ ta, nh­ng...§«ng NhÜ l∙o nh©n thë dµi råi nãi:- NÕu v× l∙o khiÕu mµ Ph­¬ng phu nh©n bÞ Ph­¬ng NhÞ HiÖp tr¸ch m¾ng th× ®ã kh«ngph¶i lµ t©m nguyÖn cña l∙o khiÕu.Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp:- Nh­ng b¸ phô, b¸ mÉu ng­¬i ®∙ quyÕt ®Þnh l­u l∙o khiÕu ë n¬i nµy th× ng­¬i còngph¶i t×m c¸ch ë l¹i míi ®­îc.Lam y ®ång tö nãi:- B©y giê kh«ng cÇn l­u l∙o b¸ l¹i råi, b¸ phô nãi víi b¸ mÉu còng v× chuyÖn nµy ®©y.B¸ mÉu rÊt nh©n tõ nªn c¶m thÊy ®Ó l∙o l¹i rÊt nguy hiÓm, v¹n nhÊt bÖnh cña l∙o t¸i ph¸tth× kh«ng cã ai chiÕu cè, ho¸ ra ch¼ng kh¸c g× kh«ng cøu l∙o b¸. V× thÕ mµ b¸ mÉu chñtr­¬ng ®­a l∙o b¸ cïng ®i.§«ng NhÜ l∙o nh©n hái:- Nh­ng b¸ phô cña ng­¬i kh«ng ®ång ý ph¶i kh«ng?- V× chuyÖn nµy mµ b¸ phô tr¸ch b¸ mÉu qu¸ bao ®ång, tuy nhiªn ng­êi còng ®ång ývíi thØnh cÇu cña b¸ mÉu.- Kú thùc chØ cÇn ng­¬i ë l¹i th× chóng ta kh«ng ®i vÉn tèt h¬n.- ThÕ nµo, l∙o l¹i kh«ng muèn ®i ch¨ng?- Chóng ta cïng ®i víi bän hä th× l∙o khiÕu lµm sao truyÒn thô vâ c«ng cho ng­¬i?- Nãi vËy cã nghÜa lµ v∙n bèi kh«ng thÓ kh«ng häc vâ c«ng cña l∙o b¸?- Ng­¬i hèi hËn råi ch¨ng?- Kh«ng, v∙n bèi ®∙ ®ång ý víi l∙o b¸ th× quyÕt kh«ng hèi hËn, nÕu trªn ®­êng ®ikh«ng thÓ truyÒn thô th× chê lóc quay vÒ nhµ cña b¸ phô l∙o b¸ truyÒn thô cho v∙n bèicòng kh«ng muén.§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- Kh«ng ®­îc, l∙o khiÕu ®∙ muèn truyÒn vâ c«ng cho ng­¬i th× tÊt nhiªn truyÒn cµngsím cµng tèt.Ngõng mét l¸t l∙o hái:- Ng­¬i biÕt khi nµo chóng ta khëi hµnh kh«ng?Lam y ®ång tö nãi:- H×nh nh­ lµ s¸ng sím ngµy mai.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- §­îc, sau canh ba ®ªm nay, ng­¬i h∙y ®Õn phßng l∙o khiÕu, nh­ng ph¶i hµnh ®éngbÝ mËt, kh«ng ®­îc cho b¸ phô ng­¬i biÕt ®Êy.Lam y ®ång tö gËt ®Çu, nãi:- §­îc th«i! Canh ba ®ªm nay v∙n bèi sÏ ®Õn.Nãi ®o¹n chµng c¸o biÖt lui ra ngoµi phßng.
 27. 27. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-27-Vµo lóc canh ba nöa ®ªm, qu¶ nhiªn lam y ®ång tö y hÑn mµ ®Õn. §«ng NhÜ l∙o nh©nb¾t ®Çu d¹y cho chµng phÐp tÜnh to¹, thæ n¹p. Lam y ®ång tö rÊt th«ng minh, thuËt thæ n¹pdo §«ng NhÜ l∙o nh©n truyÒn thô lµ mét lo¹i c«ng phu c¨n b¶n cña phÐp luyÖn néi c«ngth­îng thõa, gi÷a lóc h« hÊp th× ®éng t¸c ë phÇn bông v« cïng phøc t¹p, nh­ng lam y ®ångtö ®Òu l∙nh héi toµn bé tr­íc canh n¨m.§«ng NhÜ l∙o nh©n thÊy vËy th× trong lßng rÊt vui mõng, l∙o nãi:- Hµi tö, h∙y nhí lµ tõ nay trë ®i, mçi ngµy cÇn ph¶i dµnh mét canh giê ngåi vËnc«ng, nÕu ta cã thÓ ®ång hµnh víi ng­¬i th× ta sÏ tù t×m c¸ch chØ ®iÓm cho ng­¬i. Cßn v¹nnhÊt kh«ng thÓ ®ång hµnh th× ng­¬i còng ph¶i dông c«ng t©m luyÖn, bÊt l­îng ng­¬i ë n¬inµo th× ta còng sÏ t×m ra ng­¬i. Nh­ng chuyÖn nµy cÇn ph¶i gi÷ bÝ mËt tuyÖt ®èi, ngay c¶b¸ phô b¸ mÉu vµ ng­êi anh em cña ng­¬i còng kh«ng ®­îc biÕt.Lam y ®ång tö trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- Trong lßng v∙n bèi cã ®iÒu kh«ng lý gi¶i ®­îc nh­ng kh«ng biÕt cã nªn hái haykh«ng?- Cã thÓ hái, ng­¬i nãi ra xem!ViÖc l∙o b¸ truyÒn thô vâ c«ng cho v∙n bèi rèt cuéc lµ chuyÖn tèt hay chuyÖn xÊu?- §­¬ng nhiªn kh«ng ph¶i lµ chuyÖn xÊu.- Nh­ng ®∙ lµ chuyÖn tèt th× t¹i sao kh«ng thÓ cho ng­êi kh¸c biÕt?- V× vâ c«ng ng­¬i häc lµ thiªn h¹ ®Ö nhÊt ®¼ng, bÊt luËn ng­êi nµo, ®Æc biÖt lµ ng­êiluyÖn vâ l¹i cµng kh«ng muèn ng­¬i h¬n bän hä, ®óng kh«ng?- Kh«ng sai! §a t¹ l∙o b¸, v∙n bèi hiÓu ra råi!§«ng NhÜ l∙o nh©n vç vµo vai chµng tá vÎ th©n mËt vµ nãi:- Nghe lêi l∙o khiÕu mµ trë vÒ phßng ngñ di.Tuy trong lßng cßn nhiÒu nghi vÊn nh­ng lam y ®ång tö kh«ng d¸m hái nhiÒu chµngtheo lêi quay vÒ phßng ngñ.S¸ng h«m sau, qu¶ nhiªn Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®∙ thay ®æi chñ ý ®­a §«ng NhÜ l∙onh©n cïng ®i theo.Ngoµi nh÷ng lóc t­¬ng kiÕn nãi chuyÖn riªng víi lam y ®ång tö ra th× b×nh th­êng§«ng NhÜ l∙o nh©n lu«n gi÷ vÎ trÇm mÆc.§oµn ng­êi ngµy ®i ®ªm trä, ba ngµy sau th× ®∙ ®Õn Gia §Þnh råi.Gia §Þnh n»m gÇn bªn c¹nh trªn s«ng M©n Giang nªn th­¬ng nh©n mua b¸n tÊp nËp,phè thÞ phån hoa thÞnh v­îng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®­a ®oµn ng­êi vµo trä ë mét kh¸ch ®iÕm kh¸ sang träng, saukhi an bµi mäi sù th× l∙o nãi víi b¹ch y ®ång tö:- H«m nay c¸c ng­¬i h∙y nghØ ng¬i mét ®ªm, tr­a mai sau khi vi phu héi diÖn víi ®¹is­ b¸ vµ tam s­ thóc xong, nÕu kh«ng cã viÖc g× kh¸c th× sÏ ®­a c¸c ng­¬i di du ngo¹n Gia§Þnh mét ngµy.B¸ch y ®ång tö nãi:
 28. 28. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-28-- Phô th©n vµ ®¹i s­ b¸ gÆp nhau ë ®©u?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- T¹i l¨ng V©n S¬n bªn ngoµi thµnh.B¸ch y ®ång tö nãi:- Phô th©n kh«ng ®­a hµi nhi cïng ®i sao?- Vi phô vµ ®¹i s­ b¸ cã chuyÖn th­¬ng l­îng, ng­¬i vµ mÉu th©n cïng ®Ö ®Ö ë l¹ikh¸ch ®iÕm, kh«ng cÇn ph¶i ®i.- Khi nµo phô th©n trë vÒ?- Tr­íc khi mÆt trêi lÆn.B¹ch y ®ång tö bçng nhiªn chuyÓn môc quang nh×n qua §«ng NhÜ l∙o nh©n vµ nãi:- L∙o §«ng nµy! L∙o tõng ®Õn Gia §Þnh lÇn nµo ch­a?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- L∙o khiÕu l­u l¹c ch©n trêi gãc bÓ nªn cã qua ®©y mét lÇn.Ph­¬ng Thiªn Thµnh trõng m¾t nh×n nhi tö vµ nãi:- L¹c nhi, h∙y ngoan ë trong kh¸ch ®iÕm, kh«ng ®­îc ch¹y lung tung ®Êy!Ph­¬ng L¹c khÏ gËt ®Çu, Ph­¬ng Thiªn Thµnh liÒn cÊt b­íc rêi kh¸ch ®iÕm.Sau khi Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®i råi th× Ph­¬ng L¹c dÞch môc quang nh×n qua §«ngNhÜ l∙o nh©n vµ nãi:- L∙o th«ng thuéc Gia §Þnh, vËy cã thÓ ®­a ta ®i du ngo¹n mét l¸t kh«ng?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Kh«ng ph¶i l∙o khiÕu kh«ng muèn, nh­ng v× lÖnh ®­êng vµ lÖnh t«n ch­a cho phÐpth× l∙o khiÕu kh«ng thÓ tù chñ tr­¬ng.Lam y ®ång tö khÏ thë dµi råi nãi:- L¹c huynh, §«ng NhÜ l∙o b¸ nãi còng ph¶i ®Êy, l∙o ®∙ kh«ng thÓ tù chñ tr­¬ng th×h∙y ®îi b¸ phô b¸ mÉu trë vÒ råi chóng ta cïng ®i.Ph­¬ng L¹c cau mµy, nãi:- T¹i sao ph¶i ®îi phô mÉu trë vÒ míi ®i?Lam y ®ång tö nãi:- Lóc nµy §«ng NhÜ l∙o b¸ kh«ng d¸m tù chñ tr­¬ng, nÕu L¹c huynh nhÊt ®Þnh v× l∙ocïng ®i th× ch¼ng ph¶i lµ g©y khã dÔ cho l∙o sao?Ph­¬ng L¹c nãi:- ¤i, tiÓu ®Ö, kh«ng ph¶i ta nãi ng­¬i chø l∙o §«ng nµy lµ ng­êi lµm cña chóng ta saong­¬i cã thÓ gäi l∙o lµ §«ng l∙o b¸?Lam y ®ång tö khÏ thë dµi, nãi:- §¹i ca kh«ng nªn nãi thÕ, §«ng l∙o b¸ lµ ng­êi cao niªn th× lµm sao cã thÓ gäi lµ l∙o§«ng céc lèc nh­ vËy?
 29. 29. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-29-Ph­¬ng L¹c c­êi nh¹t, nãi:- §­îc råi! Ng­¬i cø gäi §«ng l∙o b¸, ta gäi l∙o §«ng theo c¸ch cña ta.Lam y ®ång tö ®Þnh nãi tiÕp nh­ng §«ng NhÜ l∙o nh©n ®∙ lªn tiÕng:- C¸c ng­¬i kh«ng cÇn tranh c∙i n÷a, gäi ta lµ l∙o §«ng còng tèt th«i.Ph­¬ng L¹c quay ng­êi vµ nãi:- C¸c ng­¬i cø nãi chuyÖn víi nhau, ta ph¶i ®i ®©y!§«ng NhÜ l∙o nh©n kinh ng¹c kªu lªn:- Lµm sao ®­îc, bÊt luËn thÕ nµo th× thiÕu chñ nh©n còng kh«ng thÓ lµm khã l∙okhiÕu!L∙o võa nãi võa dÞch b­íc c¶n ®­êng.Ph­¬ng L¹c c­êi nh¹t, nãi:- L∙o ®Þnh qu¶n thóc ta ch¨ng?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- §iÒu ®ã l∙o khiÕu kh«ng d¸m.Ph­¬ng L¹c nãi:- L¾c ®Çu th× mau tr¸nh ra!Nãi ®o¹n chµng vung tay ®Èy §«ng NhÜ l∙o nh©n qua mét bªn råi vät ®i nhanh nh­chíp.§«ng NhÜ l∙o nh©n ngÈn ng­êi nh×n theo bãng Ph­¬ng L¹c, lßng c¶m kh¸i mu«nphÇn, mét håi l©u vÉn kh«ng nãi ®­îc c©u nµo.Lam y ®ång tö chËm r∙i b­íc l¹i vµ nãi:- L∙o b¸ b¸, kh«ng cÇn tøc giËn, vÞ ®¹i ca nµy cña v∙n bèi tÝnh t×nh nãng n¶y, ®èi víiv∙n bèi còng vËy th«i. L∙o b¸ kh«ng nªn tøc giËn míi ®­îc.§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- Hµi tö, ng­¬i ë ®©y chê ta, ta ®i ngã chõng h¾n míi ®­îc.Lam y ®ång tö nãi:- §¹i b¸ phu rÊt yªu th­¬ng h¾n.§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- Ta biÕt, hµi tö ng­¬i cø yªn t©m vËn c«ng ®i! ViÖc nµy l∙o khiÕu tù biÕt c¸ch ®èiphã.Lam y ®ång tö khÏ thë ra, tuy trong lßng chµng muèn nãi mÊy c©u an ñi nh­ng kh«ngbiÕt ph¶i khai khÈu thÕ nµo. Chµng nh×n theo bãng §«ng NhÜ l∙o nh©n tõ tõ ra khái kh¸ch®iÕm råi mÊt hót tung tÝch.Ph¶i nãi r»ng c­íc tr×nh cña Ph­¬ng L¹c kh¸ nhanh, phÇn v× tøc khÝ nªn võa ra kháikh¸ch ®iÕm lµ chµng ch¹y nh­ bay vµo khu n¸o thÞ.
 30. 30. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-30-§«ng NhÜ l∙o nh©n phÇn v× bÖnh t×nh ch­a hoµn toµn b×nh phôc, phÇn v× kh«ng d¸mthi triÓn khinh c«ng th­îng thõa gi÷a thanh thiªn b¹ch nhËt nªn bÞ Ph­¬ng L¹c bá l¹i kh¸xa phÝa sau. ThËm chÝ l∙o còng kh«ng biÕt Ph­¬ng L¹c ®i vÒ h­íng nµo.Sau mét håi t×m kiÕm th× l∙o ph¸t hiÖn cã mét ®¸m ®«ng ®ang qu©y quÇn xem n¸onhiÖt c¹nh bê s«ng M©n Giang.§«ng NhÜ l∙o nh©n dß hái th× biÕt hai thiÕu niªn mét b¹ch y, mét mÆc hoµng y v×ganh nhau trong viÖc cho tiÒn bän S¬n §«ng m∙i nghÖ mµ dÉn ®Õn ®éng thñ víi nhau.L∙o véi vµng chen vµo trong th× qu¶ nhiªn thÊy Ph­¬ng L¹c m×nh mÈy ®Çy bôi ®Êt,mÆt mòi s­ng vï, râ rµng lµ tróng ®ßn kh¸ nÆng. Ngoµi ra cßn cã mét hoµng y thiÕu niªnmÆt bõng bõng né khÝ, ®øng sau h¾n lµ hai ®¹i h¸n to khoÎ, diÖn m¹o hung h∙n.Hoµng y thiÕu niªn nh×n Ph­¬ng L¹c råi c­êi nh¹t, nãi:- Ng­¬i rÊt quËt c­êng, nh­ng ta kh«ng tin ng­¬i lµ la h¸n m×nh ®ång da s¾t!Ph­¬ng L¹c còng l¹nh lïng nh×n ®èi ph­¬ng, khÝ ph¸ch ch¼ng hÒ kÐm c¹nh, nh­ng v×cã lÏ tróng ®ßn kh¸ nÆng nªn trªn s¾c diÖn tho¸ng lé vÎ ®au ®ín.Hoµng y thiÕu niªn ngöa mÆt c­êi ha h¶ mét trËn råi nãi:- Ng­¬i sî råi ch¨ng?Ph­¬ng L¹c nãi:- Ai sî c¸c ng­¬i chø?Hoµng y thiÕu niªn né khÝ qu¸t:- Kh¸ khen cho tiÓu tö cøng ®Çu, nÕu h«m nay kh«ng buéc ng­¬i cÇu xin tha m¹ng th×ta quyÕt kh«ng ®Õn n¬i nµy lÇn thø hai.§ang lóc ®Þnh xuÊt thñ ®iÓm vµo ngò ©m tuyÖt huyÖt cña Ph­¬ng L¹c th× ®ét nhiªn cãmét giäng l¹nh lïng cÊt lªn:- Ngõng tay!Hoµng y thiÕu niªn quÐt môc quang nh×n qua th× thÊy mét l∙o nh©n mÆc thanh bµo,r©u dµi tíi ngùc ®øng c¸ch h¾n chõng ngoµi ba th­íc.Ph­¬ng L¹c còng nhËn ra ng­êi nµy lµ §«ng NhÜ l∙o nh©n nªn véi kªu lªn:- L∙o §«ng, l∙o mau ®i nãi cho phô th©n ta biÕt, bän nµy vâ c«ng cao c­êng, l∙okh«ng ph¶i lµ ®Þch thñ cña chóng ®©u.§«ng NhÜ l∙o nh©n chËm r∙i nãi:- L∙o khiÕu ®∙ ®Õn ®©y th× dï ph¶i liÒu m¹ng giµ còng ph¶i cøu thiÕu gia trë vÒ.Hoµng y thiÕu niªn c­êi nh¹t, nãi:- L∙o ®∙ giµ nh­ vËy th× cã chÕt còng kh«ng gäi lµ yÓu mÖnh!Lêi võa døt th× ®ét nhiªn h¾n xuÊt mét ch­ëng ®¸nh th¼ng vµo gi÷a ngùc §«ng NhÜl∙o nh©n.Nh÷ng ng­êi hiÕu kú xem n¸o nhiÖt ®Òu bÊt gi¸c lo l¾ng thay cho l∙o nh©n, ai còngnghØ mét ch­ëng cña thiÕu niªn kia tÊt ph¶i ®¸nh g¶y vai chiÕc x­¬ng s­ên cña l∙o nh©n.
 31. 31. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-31-ThÕ nh­ng §«ng NhÜ l∙o nh©n kh«ng tr¸nh nÐ mµ cã ý nh­ l∙nh chÞu ch­ëng lùc cñahoµng y thiÕu niªn.Chît nghe "hù" mét tiÕng, tiÕp theo lµ mÊy tiÕng c¶m th¸n cña nh÷ng ng­êi xungquanh, võa tá ý th­¬ng h¹i §«ng NhÜ l∙o nh©n võa t¸n d­¬ng hµnh ®éng hµo tr¸ng x¶mÖnh cøu chñ cña l∙o.Ph­¬ng L¹c còng kh«ng d¸m nh×n nªn nh¾m nghiÒn song môc. Nh­ng bçng nhiªnchµng nghe giäng cña §«ng NhÜ l∙o nh©n nãi bªn tai:- NhÞ vÞ cßn ch­a chÞu bu«ng tay sao?Ph­¬ng L¹c c¶m thÊy nhÑ ng­êi, chµng më m¾t ra nh×n th× thÊy §«ng NhÜ l∙o nh©nvÉn ®øng nguyªn t¹i chç, cßn hoµng y thiÕu niªn th× «m ngùc quþ d­íi ®Êt, d­êng nh­ bÞnéi th­¬ng kh¸ nÆng. Hai ®¹i h¸n ®øng ngÈn ng­êi nh­ trêi trång, tùa nh­ chóng gÆp magi÷a ban ngµy vËy.§«ng NhÜ l∙o nh©n ®­a tay ra hiÖu cho Ph­¬ng L¹c vµ nãi:- ThiÕu gia, chóng ta trë vÒ th«i!Ph­¬ng L¹c nh×n hai ®¹i h¸n vµ hoµng y thiÕu niªn b»ng ¸nh m¾t ®Çy kinh ng¹ckh«ng kÐm ®èi ph­¬ng, nh­ng chµng vÉn ®øng yªn bÊt ®éng.§«ng NhÜ l∙o nh©n véi s¶i b­íc ®Õn «m lÊy Ph­¬ng L¹c, xuyªn qua ®¸m ®«ng ®Ó trëvÒ kh¸ch ®iÕm.L∙o röa nh÷ng vÕt m¸u trªn mÆt cho chµng råi ®Æt chµng lªn gi­êng vµ nãi:- L∙o khiÕu ®Õn chËm mét b­íc khiÕn thiÕu gia ph¶i thä th­¬ng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe tin còng véi ch¹y vµo, khi môc kÝch c¶nh Ph­¬ng L¹c thäth­¬ng th× bÊt gi¸c øa lÖ vµ nãi:- §¹i ca, ng­êi nµo ®¸nh ®¹i ca thä th­¬ng thÕ nµy?- Ta còng kh«ng biÕt bän ng­¬i ®ã.Chµng dÞch môc quang nh×n qua §«ng NhÜ l∙o nh©n vµ nãi tiÕp:- L∙o ®õng sî, chuyÖn nµy kh«ng can hÖ ®Õn l∙o, khi gia phô vÒ hái th× mét m×nh tanhËn lµ ®­îc.§«ng NhÜ l∙o nh©n khÏ vç lªn ng­¬i Ph­¬ng L¹c vµ nãi:- ThiÕu gia yªn t©m ngñ ®i, lÖnh t«n trë vÒ cã tr¸ch l∙o khiÕu vµi c©u th× còng lµchuyÖn b×nh th­êng th«i.Lóc nµy Ph­¬ng L¹c tá ra rÊt biÕt nghe lêi, chµng nh¾m m¾t råi nhanh chãng ngñthiÕp ®i.Phong TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi:- L∙o b¸ b¸, x­a nay ®­îc b¸ phô nu«ng chiÒu nªn tÝnh khÝ cña L¹c ca ca rÊt thÊtth­êng, nÕu cã chç nµo ®¾c téi th× xin l∙o b¸ chí chÊp nhÊt nhÐ.§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- Tuy lÖnh huynh nãi nh÷ng lêi khã nghe nh­ng trong lßng rÊt thiÖn l­¬ng.L∙o ngõng l¹i mét l¸t råi tiÕp:
 32. 32. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-32-- Ta nh­ thÕ nµo, cã lÏ ng­¬i ®∙ biÕt kh¸ nhiÒu råi, sau chuyÖn nµy cã thÓ ta kh«ngl­u l¹i ®©y n÷a, hµi tö, nÕu ta kh«ng thÓ ë ®©y l©u th× ng­¬i cã muèn ®i víi ta kh«ng?Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi hái:- Chóng ta ®i ®Õn ®©u?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Ch©n trêi gãc bÓ, ®Õn nãi cµng bÝ mËt cµng tèt.Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i do dù råi míi nãi:- B¸ mÉu rÊt tèt víi v∙n bèi, ng­êi coi v∙n bèi nh­ hµi tö th©n sinh, nÕu lÐn ®i ch¬i víil∙o th× nhÊt ®Þnh b¸ mÉu sÏ rÊt ®au lßng.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- L∙o phu còng kh«ng muèn nh­ vËy, nh­ng t×nh thÕ trãi buéc nªn ch¼ng cßn c¸chnµo kh¸c.Ph­¬ng TuyÕt Nghi suy nghÜ mét lóc råi nãi:- NÕu kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c th× tù nhiªn v∙n bèi sÏ theo l∙o tiÒn bèi th«i.Ngõng mét l¸t chµng nãi tiÕp:- B¸ mÉu nhËn ký th¸c tõ mÉu th©n l¸nh thÕ cña v∙n bèi nªn ®èi ®∙i víi v∙n bèi rÊttèt, nÕu v∙n bèi ®i mµ kh«ng nãi th× ®­¬ng nhiªn bµ ta sÏ v« cïng bi th­¬ng. Qu¶ thùc v∙nbèi kh«ng muèn bµ ta ph¶i chÞu ®ùng nh­ thÕ, nÕu nh­ chóng ta cã thÓ kh«ng ®i th× ch¼ngcã g× tèt b»ng.§«ng NhÜ l∙o nh©n chËm r∙i nãi:- Ng­¬i cã hiÕu t©m tri ©n tÊt ph¶i b¸o, nh­ vËy lµ l∙o khiÕu yªn t©m råi. Th«i, ng­¬i®i nghÜ ®i, ®Ó l∙o khiÕu canh chõng h¾n cho.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- H«m nay l∙o b¸ vÊt v¶ nhiÒu råi, nªn ®i nghÜ mét chót th× h¬n. V∙n bèi canh chõngë ®©y còng ®­îc.Lêi võa døt th× bçng nhiªn cã tiÕng b­íc ch©n vang lªn, Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®Èy cñab­íc th¼ng vµo phßng. Dung diÖn cña l∙o vèn ®ang vui vÎ, nh­ng võa b­íc vµo phßng th×thÇn s¾c chît l¹nh lïng. L∙o nh×n Ph­¬ng L¹c mét lóc råi hái:- X¶y ra chuyÖn g× thÕ nµy?§«ng NhÜ l∙o nh©n khÏ nãi:- ThiÕu gia Èu ®¶ víi ng­êi ta vµ bÞ thä th­¬ng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh lµ nh©n vËt lÞch duyÖt giang hå tuy trong lßng lo l¾ng vµ xãt xanh­ng vÉn gi÷ ®­îc vÎ trÇm tÜnh, l∙o hái tiÕp:- Th­¬ng thÕ nÆng l¾m kh«ng?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Th­¬ng thÕ tuy kh«ng nhÑ nh­ng còng kh«ng ®Õn nçi nµo.Ph­¬ng Thiªn Thµnh b­íc l¹i gÇn gi­êng xem qua th­¬ng thÕ cña ¸i tö råi khÏ nãi víi§«ng NhÜ l∙o nh©n:
 33. 33. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-33-- Chóng ta ra ngoµi nãi chuyÖn ®i!Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×n ra th× thÊy Ph­¬ng phu nh©n vµ hai ®¹i h¸n mÆc kinh trang®∙ ®øng n¬i cöa phßng.§¹i h¸n bªn tr¸i chõng ngoµi ngò tuÇn, th©n mÆc kinh trang mµu x¸m ®Ëm, t­íngm¹o phong trÇn. Mµy rËm m¾t trßn, thÇn th¸i rÊt uy m∙nh.§¹i h¸n bªn ph¶i kho¶ng trªn tam tuÇn, mÆt tr¾ng kh«ng r©u, xem ra cã phÇn thanh tónh­ mét v¨n sÜ.Ph­¬ng phu nh©n nh×n ¸i tö víi vÎ mÆt th­¬ng c¶m, bµ muèn nãi nh­ng l¹i th«i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh b­íc ra cöa vµ nãi víi ®¹i h¸n mÆc lam y:- §¹i ca, Ph­¬ng nhi thä th­¬ng mét chót, hiÖn ®ang ngñ rÊt say, chóng ta ra bªnngoµi nãi chuyÖn nhÐ !Lam y ®¹i h¸n chËm r∙i nãi:- Th­¬ng thÕ cã nÆng kh«ng?Ph­¬ng Thiªn thµnh mØm c­êi, nãi:- Theo tiÓu ®Ö quan s¸t th× thÊy, th­¬ng thÕ kh«ng nhÑ nh­ng h¬i thë rÊt ®iÒu hoµ.Trung niªn b¹ch diÖn khÏ nãi:- Xem ra c«ng lùc cña L¹c ®iÖt ®∙ tiÕn bé kh¸ nhiÒu råi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Theo c«ng lùc cña L¹c nhi mµ luËn, thä träng th­¬ng thÕ nµy th× quyÕt kh«ng thÓngñ yªn nh­ vËy. Xem ra tÊt ph¶i cã ng­êi trî gióp.Th× ra trong lóc c¾p Ph­¬ng L¹c trë vÒ, §«ng NhÜ l∙o nh©n ®∙ ngÇm truyÒn cho chµngmét chót ch©n khÝ. B¶n th©n Ph­¬ng L¹c ch­a ®ñ tr×nh ®é ®Ó nhËn biÕt, cßn Ph­¬ng ThiªnThµnh chØ míi quan s¸t chø ch­a b¾t m¹ch nªn kh«ng nhËn ra viÖc nµy.L∙o chØ quan s¸t t×nh h×nh mµ ph¸n ®o¸n lµ cã ng­êi gióp Ph­¬ng L¹c th«i.Lam y ®¹i h¸n nãi:- Ph¶i ch¨ng cã ai ®ã cã ý g©y tæn th­¬ng cho L¹c ®iÖt?Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi, nãi:- Theo ®Ö suy ®o¸n th× kh«ng ®Õn nçi nh­ vËy, nh­ng néi t×nh nh­ thÕ nµo th× vÉnch­a hiÓu ®­îc.Nãi ®o¹n l∙o ®­a mäi ng­êi ra ngoµi ®¹i s¶nh ngåi, Ph­¬ng phu nh©n cè nÐn bith­¬ng, bµ tËn tay mang ra ba t¸ch trµ h­¬ng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh uèng mét ngôm trµ råi nãi:- Nghi nhi, t¹i sao huynh ®Ö cña ng­¬i bÞ ng­êi ta ®¶ th­¬ng vËy?Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung kÝnh ®¸p::- L¹c huynh muèn ra ngoµi du ngo¹n, §«ng l∙o b¸ khuyªn ng¨n kh«ng ®­îc nªn L¹chuynh tù ch¹y ra ngoµi mét m×nh.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái tiÕp:
 34. 34. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-34-- Sau ®ã th× sao?§«ng NhÜ l∙o nh©n tiÕp lêi:- L∙o khiÕu khuyªn thiÕu gia kh«ng ®­îc nªn ®µnh ra ngoµi t×m, khi t×m ®Õn n¬i th×thÊy thiÕu gia ®∙ thä träng th­¬ng råi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái tiÕp:- L∙o ®∙ cøu h¾n vÒ?§«ng NhÜ l∙o nh©n trÇm ng©m mét lóc råi nãi:- L∙o khiÕu ®∙ «m thiÕu gia trë vÒ.- Bän ng­êi nµo ®¶ th­¬ng h¾n?- L∙o khiÕu kh«ng biÕt bän hä lµ ai.- Bän chóng mÆc y phôc thÕ nµo?- Mét thiÕu niªn mÆc hoµng y, vµ hai ®¹i h¸n mÆt rç, mÆc h¾c y.§«ng NhÜ l∙o nh©n nhí l¹i mét lóc råi thuËt l¹i nh÷ng ®iÒu l∙o ®∙ môc kiÕn.Lam y ®¹i h¸n nghe ®o¹n liÒn nãi:- L∙o «m Ph­¬ng L¹c ®i mµ bän hoµng y thiÕu niªn còng ®Ó cho l∙o ®i sao?§«ng NhÜ l∙o nh©n l¹i trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- L∙o khiÕu thÊy thiÕu gia th­¬ng thÕ rÊt nÆng, trong lßng v« cïng khÈn tr­¬ng nªnvéi vµng x«ng bõa vµo «m ch¹y. Tuy hai h¾c y ®¹i h¸n cã ng¨n c¶n nh­ng l∙o khiÕu liÒum¹ng x«ng ®i, khiÕn bän chóng ph¶i nh­êng ®­êng.Lam y ®¹i h¸n mØm c­êi, nãi:- §«ng l∙o tr­îng vÊt v¶ qu¸!Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®­a tay, nãi:- L∙o cã thÓ ®i nghØ råi ®Êy.§«ng NhÜ l∙o nh©n cói ng­¬i hµnh lÔ råi lui b­íc ra ngoµi.Lam y ®¹i h¸n nh×n theo bãng §«ng NhÜ l∙o nh©n dÇn khuÊt råi míi chËm r∙i hái:- NhÞ ®Ö, §«ng l∙o tr­îng ®©y lµ nh©n vËt thÕ nµo vËy?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Lµ ng­êi mµ tiÓu ®Ö cøu ®­îc gi÷a ®­êng th«i.Lam y ®¹i h¸n hái tiÕp:- Ng­¬i biÕt danh tÝnh cña l∙o ta kh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- L∙o tù x­ng lµ §«ng NhÜ l∙o nh©n.Lam y ®¹i h¸n trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- Sî r»ng ®ã kh«ng ph¶i lµ danh tÝnh thËt cña l∙o ta.B¹ch diÖn trung niªn tiÕp lêi:
 35. 35. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-35-- Ph­¬ng hiÒn ®iÖt bÞ ®¸nh träng th­¬ng, lÏ nµo chóng ta bá qua chuyÖn nµy?Lam y ®¹i h¸n nãi:- TÊt nhiªn lµ kh«ng thÓ bá qua, tiÓu huynh lËp tøc ®i b¸i kiÕn Tr×nh Tö Väng ®Ó háivÒ lai lÞch cña hoµng y thiÕu niªn kia.Ph­¬ng Thiªn Thµnh khÏ thë dµi råi nãi:- §Ö thÊy nªn bá qua th«i!Lam y ®¹i h¸n nãi:- L¹c nhi thä th­¬ng nÆng nh­ thÕ, nÕu chóng ta bá qua th× ngµy sau truyÒn ra gianghå, h¸ ch¼ng ph¶i thiªn h¹ sÏ c­êi nh¹o chóng ta sao?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- L¹c nhi chõng Êy tuæi th× tÊt nhiªn kh«ng thÓ kÕt thï h»n víi ng­êi kh¸c, ®Ö rÊt Ýtkhi ®­a h¾n hµnh tÈu trªn giang hå nªn tuyÖt ®èi kh«ng cã ai nhËn biÕt h¾n. LÇn nµy h¾n bÞ®¶ th­¬ng lµ chuyÖn ngÉu nhiªn ph¸t sinh mµ th«i. V¶ l¹i, sau khi nghe kü t×nh h×nh th×tr­íc m¾t vÉn ch­a biÕt...L∙o ngõng l¹i mét l¸t råi chËm r∙i nãi tiÕp:- Th­¬ng thÕ cña L¹c nhi còng kh«ng trÇm träng l¾m, tiÓu ®Ö nghÜ nÕu truy cøuchuyÖn nµy th× kh«ng biÕt kÕt qu¶ sÏ nh­ thÕ nµo? HiÖn t¹i chóng ta l¹i cã nhiÒu chuyÖnquan träng, kh«ng nªn v× tiÓu sù mµ lµm háng ®¹i sù cña chóng ta.Lam y ®¹i h¸n trÇm ng©m mét lóc råi nãi:- TÝnh thêi gian lé tr×nh th× chóng ta vÉn cã thÓ l­u l¹i Gia §Þnh ba ngµy n÷a, trong bangµy ®ã, bÊt luËn lµ chuyÖn g× còng ph¶i gi¶i quyÕt cho xong.Thùc ra kh«ng ph¶i Ph­¬ng Thiªn Thµnh kh«ng cã ý b¸o thï cho ¸i tö, nh­ng v× t×nhthÕ ph¶i lµm ra vÎ h×nh thøc nh­ vËy, b©y giê nghe lam y ®¹i h¸n h¹ quyÕt t©m th× l∙o còngthuËn t×nh, tiÕp lêi:- §¹i ca, tam ®Ö ®∙ quyÕt t©m ®iÒu tra râ sù t×nh th× chóng ta ®µnh ph¶i l­u l¹i ®©y vµingµy th«i.Chît nghe b¹ch diÖn trung niªn nãi:- TiÓu ®Ö cã mét c¶m gi¸c rÊt kú qu¸i, kh«ng biÕt nhÞ ca nghÜ thÕ nµo?Ph­¬ng Thiªn Thµnh lêi:- ChuyÖn g×?B¹ch diÖn trung niªn nãi:- TiÓu ®Ö c¶m thÊy h×nh nh­ §«ng NhÜ l∙o nh©n cßn ®iÒu g× ch­a nãi ra hÕt.Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi, nãi:- TiÓu huynh còng cã c¶m gi¸c nµy, nh­ng l∙o ta ®∙ kh«ng muèn nãi ra th× tiÓu huynhcòng kh«ng muèn truy vÊn l∙o.Lam y ®¹i h¸n nãi:
 36. 36. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-36-- Kh«ng cÇn ph¶i truy vÊn l∙o ta, tiÓu huynh vµ Tr×nh Tö Väng giao t×nh ®∙ l©u, l∙o tatõng nãi víi tiÓu huynh r»ng, bÊt luËn chuyÖn g× x¶y ra trªn ®Þa diÖn Gia §Þnh th× cø viÖct×m l∙o ta mµ hái.Ngõng mét l¸t, lam y ®¹i h¸n nãi tiÕp:- HiÖn t¹i muèn ®iÒu tra chuyÖn nµy còng rÊt dÔ, chØ cÇn t×m ®Õn hiÖn tr­êng hái vµing­êi lµ biÕt ngay. Nh­ng chóng ta muèn ®iÒu tra râ lai lÞch cña hoµng y thiÕu niªn, sîr»ng ng­êi th­êng khã cã thÓ tr¶ lêi ®­îc.B¹ch diÖn trung niªn nãi:- §¹i ca nãi còng ph¶i.Lam y ®¹i h¸n nãi tiÕp:- Dï sao th× tiÓu huynh còng ph¶i ghÐ th¨m Tr×nh Tö Väng l∙o ta l¹i rÊt th«ng thuéc®Þa diÖn Gia §Þnh, sù viÖc nµy cho tiÓu huynh ®i hái l∙o ta råi h∙y tÝnh tiÕp.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- §¹i ca uèng vµi t¸ch trµ, nghØ ng¬i mét l¸t råi hay ®i?Lam y ®¹i h¸n nãi:- TiÓu huynh ph¶i ®i ngay, viÖc g× ®∙ quyÕt lµm th× kh«ng nªn ®Ó chËm trÔ.Lêi võa døt th× ng­êi còng ®∙ ë ngoµi xa mÊy tr­îng råi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh dÞch môc quang nh×n qua b¹ch diÖn trung niªn vµ nãi:- TuÊn ®Ö, theo tiÓu huynh quan s¸t th× ®¹i ca bªn ngoµi tuy b×nh tÜnh, nh­ng thùc ratrong lßng rÊt lo l¾ng khÈn tr­¬ng. TiÓu huynh kh«ng muèn v× chuyªn nhá cña L¹c nhi mµkhiÕn cho ®¹i ca thªm phiÒn phøc.B¹ch diÖn trung niªn trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- TiÓu ®Ö rÊt hiÓu t©m ý cña nhÞ ca, nh­ng chuyÖn g× ra chuyÖn ®ã, kh«ng thÓ nãi r»ngchóng ta cã chuyÖn quan träng mµ gi¶ vê kh«ng nghe kh«ng thÊy chuyÖn L¹c ®iÖt bÞ ®¶th­¬ng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh cau mµy suy nghÜ håi l©u råi míi chËm r∙i nãi:- ChuyÖn nµy qu¸ quan träng, tiÓu huynh kh«ng muèn ph¸t sinh thªm tiÓu tiÕt khiÕn®¹i ca thªm lo nghÜ.Lóc nµy Ph­¬ng phu nh©n ®∙ lÆng lÏ trë vÒ phong tr«ng nom ¸i tö, trong ®¹i s¶nh chØcßn Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ b¹ch diÖn trung niªn.B¹ch diÖn trung niªn ®¶o m¾t nh×n quanh råi khÏ nãi:- NhÞ ca, tiÓu ®Ö cã mÊy lêi lo xa, nãi ra mong nhÞ ca chí ®a nghi nhÐ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Chóng ta ®∙ kÕt nghÜa kim lan, t×nh ®ång sinh tö, sao TuÊn ®Ö nãi nh÷ng lêi nh­vËy?B¹ch diÖn trung niªn nãi:
 37. 37. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-37-- LÇn nµy sù t×nh thay ®æi qu¶ thËt lµ ngoµi tiªn liÖu cña chóng ta, nh­ng ®Ö ®∙ quyÕt®Þnh th× kh«ng thÓ v× sî mµ bá cuéc gi÷a chõng. Danh tÝnh Trung Ch©u Tam HiÖp kh«ngthÓ v× chuyÖn nµy mµ hoen è, ®Ö thÊy ý cña ®¹i ca lµ: thµ danh tån mµ th©n bÊt t¹i.Ngõng mét l¸t b¹ch diÖn trung niªn h¹ thÊp giäng nãi tiÕp:- §Ö vµ ®¹i ca ®Òu ch­a thµnh th©n lËp thÊt, t­¬ng l¹i sau khi chóng ta tr¨m tuæi råi th×duy chØ cã L¹c nhi ®Õn tr­íc mé chóng ta lo h­¬ng khãi nhang ®Ìn th«i. Do vËy, ®Ö thÊykh«ng cÇn thiÕt ®Ó cho nhÞ tÈu vµ L¹c nhi ph¶i m¹o hiÓm.Ph­¬ng Thiªn Thµnh g­îng c­êi, nãi:- TiÓu huynh ®∙ râ ý cña tam ®Ö, nh­ng nÕu huynh ®Ö chóng ta chÕt ®i th× ®èi ph­¬ngquyÕt kh«ng tha cho L¹c nhi vµ tÈu tÈu cña ng­¬i.B¹ch diÖn trung niªn nãi:- V× vËy chóng ta cÇn ph¶i cã an bµi tr­íc khi tr­êng phong ba b∙o vò x¶y ra.Thiªn h¹ réng lín thÕ nµy th× n¬i nµo l¹i ch¼ng cã thÓ Èn th©n lËp mÖnh, nhÞ ca còngcã thÓ nghÜ ra mét n¬i bÝ mËt ®Ó an bµi cho tÈu tÈu vµ L¹c nhi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- TÈu tÈu cña ng­¬i ®∙ th­êng cïng ta hµnh tÈu trªn giang hå nªn rÊt nhiÒu ng­êi biÕt,trong lóc nhÊt thêi ta thÊy chuyÖn nµy kh«ng dÔ an bµi.B¹ch y trung niªn nãi:- NÕu nhÞ ca nghÜ kh«ng ra thËt th× tiÓu ®Ö cã mét n¬i...- N¬i nµo?- TiÓu ®Ö cã mét vÞ thóc phô lµm nghÒ y, m∙i tËn Giang Nam, l∙o kh«ng ph¶i lµ ng­êitrong giang hå nªn cã thÓ ®­a tÈu tÈu vµ L¹c nhi ®Õn ®ã.- ViÖc nµy kh«ng æn.- T¹i sao?- NÕu chóng ta ngé ®¹i biÕn th× tÊt nhiªn ®èi ph­¬ng còng cã t©m tr¶m th¶o trõ c¨n(nhæ cá tËn gèc), L¹c nhi vµ tÈu tÈu cña ng­¬i rÊt khã tho¸t khái tai m¾t cña ®èi ph­¬ng.LÖnh thóc kh«ng ph¶i lµ ng­êi trong vâ l©m, th× lµm sao cã thÓ ®èi phã víi quû kÕ cñanh÷ng nh©n vËt trªn giang hå? Mét khi bÞ ®èi ph­¬ng ®iÒu tra ra th× sî r»ng viÖc sÏ liªn luþ®Õn lÖnh thóc th«i.B¹ch diÖn trung niªn suy nghÜ mét l¸t råi nãi:- NhÞ ca nãi còng ph¶i.Hai ng­¬i trÇm lÆng nh×n nhau mµ kh«ng ai nãi thªm g×.Còng ch¼ng biÕt thêi gian tr«i qua bao l©u, bçng nhiªn bªn ngoµi ®¹i s¶nh cã tiÕngch©n truyÒn vµo.Hai ng­êi võa ngÈng ®Çu nh×n ra th× thÊy lam y ®¹i h¸n ®∙ ®Õn tr­íc cöa, l∙o nãi:- NhÞ vÞ hiÒn ®iÖt, tiÓu huynh giíi thiÖu víi nhÞ vÞ mét vÞ b»ng h÷u...L∙o quay l¹i nh×n thanh y nh©n phÝa sau vµ nãi tiÕp:
 38. 38. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-38-- VÞ nµy lµ Tr×nh Tö Väng mét nh©n vËt ®øng ®Çu c¶ hai ®­êng thuû bé ë ®Þa diÖn Gia§Þnh nµy.Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ b¹ch y trung niªn víi cung thñ hµnh lÔ vµ nãi:- Ng­ìng mé ®¹i danh ®∙ l©u!Tr×nh Tö Väng nãi:- Kh«ng d¸m, kh«ng d¸m, nhÞ vÞ ®©y lµ Ph­¬ng ®¹i hiÖp vµ Th¹ch ®¹i hiÖp.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- T¹i h¹ lµ Ph­¬ng Thiªn Thµnh.B¹ch diÖn trung niªn tiÕp lêi:- T¹i h¹ lµ Th¹ch TuÊn.Tr×nh Tö Väng nãi:- Ng­ìng mé nhÞ vÞ ®∙ l©u! H«m nay míi cã vinh h¹nh héi diÖn.L∙o nh×n qua lam y ®¹i h¸n råi nãi tiÕp:- T¹i h¹ vµ TrÞnh ®¹i hiÖp tõng gÆp nhau mÊy lÇn.Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn cïng nãi:- Bän t¹i h¹ th­êng nghe ®¹i ca nh¾c ®Õn Tr×nh huynh nªn biÕt Tr×nh huynh rÊt cã uydanh ë ®Þa diÖn Gia §Þnh nµy.Tr×nh Tö Väng c­êi ha h¶ råi nãi:- Mét chót h­ danh th«i, tr­íc m¾t ba vÞ mµ nãi ®Õn uy danh th× qu¶ thËt t¹i h¹ v«cïng hæ thÑn.L∙o h¬i ngõng mét l¸t råi tiÕp:- Võa råi t¹i h¹ ®­îc TrÞnh ®¹i hiÖp cho biÕt sù t×nh lµ ¸i tö cña Ph­¬ng ®¹i hiÖp bÞ®¸nh träng th­¬ng ngay ë ®Êt Gia §Þnh nµy nªn t¹i h¹ kh«ng thÓ khoanh tay ngåi nh×n.Th¹ch TuÊn nãi:- ChuyÖn nµy cã lÏ ph¶i nhê ®Õn Tr×nh huynh råi.Tr×nh Tö Väng nãi:- T¹i h¹ ®∙ ph¶i nh©n thñ ®i ®iÒu tra néi t×nh, tin r»ng tr­íc khi trêi tèi sÏ cã tin tøccho ba vÞ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- ý cña t¹i h¹ lµ chØ muèn ®iÒu tra râ néi t×nh mµ th«i, cã thÓ lçi thuéc vÒ nhi tö cñat¹i h¹.Tr×nh Tö Väng nãi:- BÊt luËn thÕ nµo ®i n÷a th× lÖnh c«ng tö còng ®∙ thä th­¬ng, dï viÖn lý do thÕ nµo th×®èi ph­¬ng còng kh«ng thÓ xuÊt thñ ®¸nh ng­êi, huèng hå lµ ®¸nh mét vÞ ®ång tö.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Kh«ng thÓ nãi vËy, song ph­¬ng xuÊt thñ ®¸nh nhau th× tÊt nhiªn lµ khã l­u t×nh.
 39. 39. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-39-Tr×nh Tö Väng khÏ thë ra mét håi råi nãi:- Phong ®é cña Ph­¬ng ®¹i hiÖp thËt khiÕn Tr×nh mç kh©m phôc.Ngay lóc nµy ®ét nhiªn cã mét giäng oang oang tõ ngoµi truyÒn vµo:- Kho¸i Tho¸i Tr­¬ng Tam cÇu kiÕn chñ nh©n.Tr×nh Tö Väng lín tiÕng nãi:- Vµo ®i!L∙o nh×n qua Trung Ch©u Tam HiÖp råi tiÕp:- Tr­¬ng Tam lµ thuéc h¹ rÊt cã n¨ng lùc cña t¹i h¹, t¹i h¹ ph¸i h¾n ®i ®iÒu tra chuyÖnnµy, cã lÏ lµ h¾n ®∙ cã tin tøc håi b¸o.Lêi ch­a døt th× ®∙ thÊy mét ®¹i h¸n cao to, mÆc kinh trang b­íc vµo, c­íc bé cùc kúnhanh.H¾n hµnh lÔ víi Tr×nh Tö Väng vµ nãi:- Tham kiÕn trang chñ.Tr×nh Tö Väng nãi:- Ba vÞ nµy lµ ®Ønh ®Ønh ®¹i danh trong Trung Ch©u Tam HiÖp, h«m nay ng­¬i cã vinhh¹nh l¾m míi ®­îc t­¬ng kiÕn ®Êy.Tr­¬ng Tam cói ng­êi thi lÔ vµ nãi:- TiÓu nh©n ®­îc nghe ®¹i danh ba vÞ ®¹i hiÖp ®∙ l©u, h«m nay ®­îc diÖn kiÕn thËt lµtam sinh h÷u h¹nh.Ph­¬ng Thiªn Thµnh, Th¹ch TuÊn vµ lam y ®¹i h¸n cïng khÏ nghiªng ng­êi hoµn lÔ.Tr×nh Tö Väng h¾ng giäng råi hái:- Tr­¬ng Tam, ng­¬i dß hái sù viÖc nh­ thÕ nµo?Kho¸i Tho¸i Tr­¬ng Tam nãi:- Bän chóng lµ ng­êi trªn chiÕc thuyÒn hoa neo ë bÕn n­íc trªn s«ng M©n Giang.Tr×nh Tö Väng gËt ®Çu, nãi:- §­îc, ng­¬i ®­a thiÕp ®Õn cho bän chóng, l∙o phu muèn xem bän chóng lµ nh÷ngnh©n vËt nh­ thÕ nµo.Ph­¬ng Thiªn Thµnh véi nãi:- ChuyÖn nµy ®©u d¸m phiÒn Tr×nh huynh?Tr×nh Tö Väng nãi:- §Þa diÖn Gia §Þnh h¬n tr¨m dÆm vu«ng nh­ng bÊt luËn lµ ng­êi nµo, mét khi nh¾c®Õn TrÞnh mç th× ®Òu ph¶i cói chµo. Bän nµy ®∙ kh«ng xem Tr×nh mç ra g×, kh¸ch ®i kh«ngb¸i kh¸ch ngåi nªn t¹i h¹ ®µnh ph¶i ®i hái th¨m bän chóng vËy!Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái:- Tr×nh huynh ®i mét m×nh sao?Tr×nh Tö Väng nãi:
 40. 40. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-40-- T¹i h¹ sÏ ®­a hai trî thñ cïng ®i.Th¹ch TuÊn lªn tiÕng:- T¹i h¹ muèn båi tiÕp Tr×nh huynh cïng ®i, ®­îc chø?Trinh Tö Väng c­êi ha h¶ råi nãi:- Th¹ch huynh ®Ö muèn ®i th× kh«ng cßn g× tèt h¬n.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nh×n qua lam y ®¹i h¸n vµ nãi:- §¹i ca, tiÓu ®Ö cã nªn ®i mét chuyÕn kh«ng?Lam y ®¹i h¸n gËt ®Çu, nãi:- Ng­¬i ®i mét chuyÕn còng tèt, tiÓu huynh l­u l¹i trong kh¸ch ®iÕm chê tin tøc cñac¸c ng­¬i.Tr×nh Tö Väng, Ph­¬ng Thiªn Thµnh, Th¹ch TuÊn theo sù dÉn ®­êng cña Kho¸iTho¸i Tr­¬ng Tam mµ ®i ra bÕn n­íc M©n Giang.Khi ®Õn n¬i th× ®ªm ®∙ sang canh hai nh­ng kh«ng khÝ quanh bÕn n­íc vÉn n¸o nhiÖt.Tr­¬ng Tam chØ tay vÒ phÝa chiÕc thuyÒn hoa neo ë gi÷a s«ng vµ nãi:- Lµ chiÕc thuyÒn hoa ®ã.Tr×nh Tö Väng khÏ nãi:- Ng­¬i b∙o bän nhµ ®ß ®­a tíi ®©y mét chiÕc kho¸i thuyÒn! (thuyÒn nhá nhÑ l­ít ®inhanh)Tr­¬ng Tam nãi:- §∙ chuÈn bÞ s½n sµng råi ¹.Th¹ch TuÊn nh×n xuèng mÐ s«ng th× thÊy qu¶ nhiªn cã mét chiÕc thuyÒn nhá ®angchê s½n.Tr×nh Tö Väng ®­a Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn xuèng thuyÒn råi quay l¹idÆn Tr­¬ng Tam:- Ng­¬i gäi c¸c huynh ®Ö chuÈn bÞ mÊy chiÕc thuyÒn lín, nÕu thuyÒn hoa kia bá ch¹yth× lËp tøc ng¨n chËn l¹i!Nãi ®o¹n l∙o ph¸t tay ra hiÖu, chiÕc thuyÒn nhá tõ tõ råi bê vµ tiÕn vÒ chiÕc thuyÒnhoa neo gi÷a dßng.o0o
 41. 41. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-41-Håi thø haiGia §Þnh phong v©nHo¶ng c¸ch kh«ng ®Çy m­êi tr­îng nªn chíp m¾t chiÕc thuyÒn nhá ®∙ tiÕp cËnchiÕc thuyÒn hoa.Tr×nh Tö Väng ®øng tr­íc mòi thuyÒn vµ cao giäng nãi :- Xin hái vÞ nµo lµ qu¶n sù trªn thuyÒn?Trªn thuyÒn hoa ®ãng chÆt cöa khoang, bªn ngoµi bu«ng rÌm d©y, tuy bªn trong cã¸nh ®Ìn nh­ng tõ ngoµi nh×n vµo kh«ng thÊy ®­îc g×.Sau khi Tr×nh Tö Väng gäi mét lÇn n÷a th× khoang thuyÒn chît më, nhê ¸nh ®Ìn h¾tra nªn thÊy mét ®¹i h¸n mÆt rç , mÆc h¾c y b­íc ra vµ hái :- Lµ nh÷ng ai d­íi ®ã?Tr×nh Tö Väng nãi :- Gia §Þnh - Tr×nh Tö Väng, c¸c h¹ tõng nghe bao giê ch­a?H¾c y ®¹i h¸n nãi :- Nghe ®¹i danh ®∙ l©u, h«m nay míi cã c¬ héi h¹nh ngé, nh­ng ch¼ng hay c¸c h¹®Õn cã ®iÒu chi chØ gi¸o?Tr×nh Tö Väng c­êi nh¹t, nãi :- C¸c h¹ cã ph¶i lµ chñ nh©n cña chiÕc thuyÒn hoa nµy kh«ng?H¸c y ®¹i h¸n nãi :- Kh«ng d¸m, t¹i h¹ lµ V­¬ng Hîp, ch¼ng qua lµ kÎ tuú tïng th«i.Tr×nh Tö Väng nÐn giËn, nãi tiÕp :- C¸c h¹ ®∙ kh«ng thÓ t¸c chñ th× xin th«ng b¸o mét tiÕng lµ cã Tr×nh mç cÇu kiÕn.V­¬ng Hîp chau mµy nãi :- TÖ chñ nh©n kh«ng ®­îc khoÎ nªn kh«ng tiÖn tiÕp kh¸ch, v¶ l¹i s¸ng h«m sau th×bän t¹i h¹ sÏ rêi n¬i nµy, t¹i h¹ xin thay chñ nh©n ®a t¹ Tr×nh trang chñ ®∙ cã ý th¨m viÕng.Tr×nh Tö Väng né khÝ qu¸t lín :- T¹i h¹ da ®Õn thi quyÕt kh«ng thÓ trë vÒ nh­ thÕ nay, xin b¸o víi quý chñ nh©n méttiÕng.V­¬ng Hîp nãi :- §∙ vËy th× t¹i h¹ sÏ th«ng b¸o ngay.Nãi ®o¹n h¾n quay ng­êi chui vµo khoang, mét l¸t sau V­¬ng Hîp quay trë ra, nãi :- TÖ chñ nh©n xin mêi Tr×nh trang chñ.Tr×nh Tö Väng ®Ò khÝ mét håi vµ tung ng­êi lªn chiÕc thuyÒn hoa, Ph­¬ng ThiªnThµnh vµ Th¹ch TuÊn còng nèi b­íc theo sau.K

×