Your SlideShare is downloading. ×
Thiên hạc phổ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Thiên hạc phổ

42

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
42
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-1-Lêi phi léªm v»ng vÆc ¸nh tr¨ng, bÇu trêi bµng b¹c sao th­a, trªn Kim phong nguyÖt®Ønh Nga My s¬n tr¾ng xãa mét vïng b¨ng tuyÕt.Mét Thanh bµo l∙o nh©n r©u dµi qu¸ ngùc, tãc tr¾ng xâa vai, ®ang ngåi c« ®éc trªnmét t¶ng ®¸ trªn tuyÖt ®Ønh.NguyÖt hoa nh­ thñy chiÕu xuèng thiªn niªn b¨ng cña tuyÖt ®Ønh Nga My s¬n t¹othµnh nh÷ng vÇng b¹ch quang lÊp l¸nh.Thanh bµo l∙o nh©n chît khÏ ®éng th©n h×nh, l∙o hÝt mét h¬i thËt s©u ®Ó ¸p chÕ tiÕngho, råi l¾ng tai nghe nh÷ng t¹p ©m trong giã thæi l¹i.Hµn phong nh­ dao c¾t thæi bËt chiÕc thanh bµo máng manh kªu phÇn phËt khiÕn l∙onh©n ph¶i thu m×nh l¹i, hai tay khÏ xoa vµo nhau, cã thÓ v× niªn h¹c qu¸ cao nªn khã lßngchÞu ®ùng næi hµn phong buèt da thÊu cèt, nh­ng l∙o nh©n vÉn cè g¾ng cÇm cù vµ gi÷ métphong th¸i an nhiªn tù t¹i.Chèc chèc Thanh bµo l∙o nh©n ng­íc nh×n vÇng tr¨ng v»ng vÆc gi÷a bÇu trêi nh­ thÓ®ang mong ®îi ®iÒu g× ®ã.§ét nhiªn cã mét tiÕng hó dµi tõ d­íi Kim phong ®Ønh truyÒn lªn, tiÕng hó ph¸ tanbÇu trêi ®ªm tÜnh mÞch.Thanh bµo l∙o nh©n khÏ ®­a tay vuèt r©u, l∙o dÞch ®éng th©n h×nh söa thÕ ngåi chongay ng¾n råi lÈm bÈm tù nãi:- §Õn råi, ®Õn råi ! Hy väng bän hä ®Òu thñ ­íc mµ ®Õn ®Çy ®ñ.Lêi võa døt th× chît nghe cã tiÕng b­íc ch©n l¹o x¹o l­ít ®i trªn mÆt tuyÕt.Thanh bµo l∙o nh©n l¾ng tai nghe kü, råi buét miÖng tù hái:- Qu¸i, t¹i sao l¹i thiÕu mét vÞ?L∙o võa døt lêi th× bçng nhiªn cã bèn bãng ng­êi cïng xuÊt hiÖn c¸ch t¶ng ®¸ l∙ongåi chõng ba tr­îng.Bèn bãng ng­êi nµy ®Òu cã th©n ph¸p cùc nhanh, nh­ng kh«ng ai chÞu nh­êng ai, nªnd­êng nh­ cïng xuÊt hiÖn mét lóc tr­íc mÆt Thanh bµo l∙o nh©n. Bän hä ®­a m¾t nh×nnhau råi tõ tõ chuyÓn môc quang nh×n vÒ phÝa Thanh bµo l∙o nh©n.T¸m ®¹o môc quang l¹nh lïng cña bèn nh©n vËt nµy võa tiÕp xóc víi ph¸p t­íng cñathanh bµo l∙o nh©n th× lËp tøc thu l¹i vÎ cuång ng¹o vµ th¸i ®é ng¹o thÕ khinh ®êi trªn s¾cdiÖn, råi ®ång lo¹t cung thñ hµnh lÔ.Thanh bµo l∙o nh©n më m¾t ra nh×n bèn bãng ng­êi võa ®Õn mét lóc l©u, råi chËm r∙inãi:- §∙ m­êi n¨m nay kh«ng gÆp, bèn vÞ vÉn m¹nh khoÎ ®Êy chø?Võa nãi l∙o võa chËm r∙i dÞch môc quang nh×n tõ tr¸i qua ph¶i.ChØ thÊy nh©n vËt ®øng tËn cïng bªn tr¸i niªn kû chõng ngò tuÇn, ®Çu ®éi kh¨nvu«ng, r©u dµi chÊm ngùc, mÆt tr¾ng, mµy rËm, t­íng m¹o tr«ng nh­ mét v¨n sÜ l­u l¹c§
 • 2. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-2-trªn giang hå. Ng­êi thø hai lµ mét mü phô trung niªn, tay ph¶i cÇm ngäc ®Þch, mµy ngµi,m¾t h¹nh, khoÐ miÖng lu«n hiÖn xuÊt nô c­êi th©m hiÓm khã l­êng. Ng­êi thø ba cã th©nh×nh thÊp bÐ, ®Çu to, m¾t trßn, ®Æc biÖt lµ miÖng rÊt réng, c¬ hå nh­ chiÕm gÇn nöa khu«nmÆt cña l∙o ta. Ng­êi thø t­ th©n h×nh cao èm, toµn th©n mÆc h¾c bµo, tay tr¸i cÇm métchiÕc trèng da cã ®­êng kÝnh chõng nöa th­íc, tay ph¶i cÇm mét chiÕc dïi trèng mµu vµngkim.Bèn ng­êi cïng hµnh lÔ vµ nãi:- Bän t¹i h¹ ®Õn thØnh an TrÇn ®¹i hiÖp !Thanh bµo l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- Cã lÏ bèn vÞ kh«ng ngê l∙o khiÕu vÉn cßn sèng qua m­êi n¨m ph¶i kh«ng?V¨n sÜ bªn tr¸i nãi:- TrÇn ®¹i hiÖp c«ng lùc phi phµm, dï sèng thªm tr¨m n¨m n÷a còng kh«ng cã g× l¹.Thanh bµo l∙o nh©n ®­a tay vuèt r©u vµ mØm c­êi, nãi:- NÕu l∙o khiÕu cã thÓ sèng thªm tr¨m n¨m n÷a th× sî r»ng tø vÞ kh«ng kÞp chê l∙okhiÕu khø thÕ råi.Mü phô trung niªn cÊt giäng uyÓn chuyÓn tiÕp lêi:- §¹i hiÖp vâ c«ng tuyÖt lu©n vµ luyÖn ®Õn tr×nh ®é kim c­¬ng bÊt ho¹i thÓ, bän tiÖnthiÕp tuy nhá h¬n mÊy tuæi nh­ng sî r»ng ph¶i khø thÕ tr­íc ®¹i hiÖp th«i.Thanh bµo l∙o nh©n ph¸ lªn c­êi mét tiÕng råi nãi:- Tèt l¾m ! L∙o khiÕu còng mong ®­îc nh­ vËy !L∙o thÊp lïn miÖng réng, nãi:- X­a nay t¹i h¹ lu«n ¨n ngay nãi th¼ng, cã mÊy lêi nµy muèn nãi ra nh­ng mongr»ng TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng tøc giËn.Thanh bµo l∙o nh©n khÏ gËt ®Çu vµ nghiªm tóc nãi:- §­îc c¸c h¹ cø nãi !L∙o lïn, miÖng réng nãi:- T¹i h¹ nghe nãi TrÇn ®¹i hiÖp m¾c ph¶i qu¸i bÖnh nhiÒu n¨m qua, ch¼ng hay chuyÖn®ã lµ ch©n hay gi¶?Thanh bµo l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- C¸c h¹ nghe ai nãi mµ biÕt chuyÖn l∙o khiÕu l©m bÖnh?L∙o lïn miÖng réng th¶n nhiªn nãi:- Tai v¸ch m¹ch rõng, chuyÖn TrÇn ®¹i hiÖp l©m bÖnh tuy ®­îc b¶o mËt cÈn thËnnh­ng t¹i h¹ vÉn th¸m thÝnh ®­îc.L∙o võa døt lêi th× l∙o ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng.Thanh bµo l∙o nh©n trÇm s¾c diÖn vµ l¹nh lïng nãi:- C¸c h¹ rÊt muèn l∙o phu bÖnh m∙i kh«ng lµnh ph¶i kh«ng.?L∙o lïn miÖng réng véi nãi:
 • 3. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-3-- TrÇn ®¹i hiÖp nÆng lêi råi, qu¶ thùc lµ trong lßng t¹i h¹ kh«ng cã ¸c ý ®ã, chóc TrÇn®¹i hiÖp thä tØ nam s¬n, v¹n niªn tr­êng th¹nh.Thanh bµo l∙o nh©n l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi chuyÓn môc quang nh×n sang ®¹i h¸ncao gÇy mÆc h¾c bµo, l∙o nãi:- M­êi n¨m qua c¸c h¹ ®∙ giÕt bao nhiªu ng­êi råi?H¾c y ®¹i h¸n véi khom ng­êi nãi:- TrÇn ®¹i hiÖp ch­a quy tiªn th× t¹i h¹ ®©u d¸m ng«ng cuång khai s¸t giíi.Thanh bµo l∙o nh©n c­êi nh¹t nãi:- Sau khi ta chÕt th× sao?H¾c y ®¹i h¸n mØm c­êi th©m hiÓm, véi nãi:- §iÒu ®ã rÊt khã nãi.Thanh bµo l∙o nh©n tiÕp:- Xem ra tr­íc khi chÕt, l∙o khiÕu ph¶i giÕt ng­¬i tr­íc.H¾c y ®¹i h¸n bÊt gi¸c th«i lui mét b­íc véi nãi:- TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ kh«ng muèn t¹i h¹ giÕt ng­êi th× sau nµy t¹i h¹ kh«ng khai s¸t giíilµ ®­îc. Xin ®¹i hiÖp chí tøc giËn, t¹i h¹ thËt téi ®¸ng mu«n chÕt.Thanh bµo l∙o nh©n ng­íc nh×n trêi, l∙o thë dµi mét h¬i råi nãi:- Chóng ta ­íc héi lÇn nµy h×nh nh­ thiÕu mét ng­êi, ®óng kh«ng?C¶ bèn ng­êi cïng ®¸p:- Kh«ng sai.Thanh bµo l∙o nh©n quÐt môc quang nh×n qua bèn ng­êi råi hái:- T¹i sao Thiªn Ma N÷ kh«ng ®Õn?Bèn ng­êi ®­a m¾t nh×n nhau, kh«ng ai tr¶ lêi.Thanh bµo l∙o nh©n chó môc nh×n mü phô trung niªn vµ nãi:- Ng­¬i vµ Thiªn Ma N÷ rÊt gÇn gòi nhau, cã lÏ ng­¬i biÕt t¹i sao ¶ kh«ng ®Õn chø?Mü phô trung niªn nãi:- ¶ nãi... ¶ nãi ®¹i hiÖp.. ®¹i hiÖp...Thanh bµo l∙o nh©n liÒn nãi:- ¶ cã m¾ng l∙o khiÕu th× còng kh«ng liªn quan g× ®Õn ng­¬i. Ng­¬i cø nãi th¼ng ra®i.Mü phô trung niªn nãi:- Thiªn Ma N÷ nãi r»ng bÖnh t×nh cña ®¹i hiÖp rÊt nguy kÞch vµ nhÊt ®Þnh chÕt trongnay mai, nªn lÇn nµy kh«ng cÇn ®Õn héi.Nãi ®o¹n bµ ta ng­ng thÇn theo dâi ®éng tÜnh cña Thanh bµo l∙o nh©n, thÇn th¸i ®ÇyvÏ kinh khiÕp, tùa nh­ sî ®èi ph­¬ng bÊt ngê xuÊt thñ lÊy m¹ng m×nh.ThÕ nh­ng Thanh bµo l∙o nh©n th¶n nhiªn mØm c­êi, nãi:
 • 4. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-4-- Nh­ng sù thùc ngoµi tiªn liÖu cña ¶.L∙o quÐt môc quang nh×n qua bèn ng­êi råi hái:- T¹i sao c¸ch nh×n cña bèn vÞ kh¸c Thiªn Ma N÷?V¨n sÜ bªn tr¸i nãi:- TrÝ tuÖ cña mçi ng­êi kh«ng gièng nhau nªn ®o¸n ®Þnh sù viÖc ®­¬ng nhiªn còngbÊt ®ång.Thanh bµo l∙o nh©n nãi:- C¸c h¹ kiªm th«ng y ®¹o, vËy thö xem bÖnh t×nh cña l∙o khiÕu nh­ thÕ nµo?V¨n sÜ véi nãi:- Theo tin tøc t¹i h¹ nghe ®­îc th× bÖnh t×nh cña ®¹i hiÖp rÊt nÆng, nÕu lµ ng­êi kh¸cth× sî r»ng chØ cã thÓ sèng ®­îc mét n¨m th«i, nh­ng TrÇn ®¹i hiÖp néi lùc tinh th©m, vâc«ng siªu phµm nªn cã thÓ kh¾c chÕ träng bÖnh.Thanh bµo l∙o nh©n c­êi ha h¶ mét trµng, råi nãi:- Nãi rÊt hay ch¼ng tr¸ch thiªn h¹ gäi c¸c h¹ lµ ¸c Khæng Minh lµ §éc ®¹i phu.V¨n sÜ giäng c­êi, nãi:- TrÇn ®¹i hiÖp qu¸ lêi, ch¼ng qua lµ b»ng h÷u trªn giang hå ®Ò cao t¹i h¹ th«i.Thanh bµo l∙o nh©n c­êi nh¹t, nãi:- C¸c h¹ thö xem kû bÖnh t×nh cña l∙o phu råi nãi cho mäi ng­êi cïng nghe.¸c Khæng Minh mØm c­êi, nãi:- NÕu TrÇn ®¹i hiÖp tin t­ëng t¹i h¹, ®Ó cho t¹i h¹ xem qua kinh m¹ch th× cã thÓ t¹i h¹®­a ra mét vµi lêi vâ ®o¸n th«i.Thanh bµo l∙o nh©n tõ tõ ®­a tay tr¸i ra vµ nãi:- §­îc c¸c h¹ h∙y xem ®i !Nãi ®o¹n l∙o tõ tõ nh¾m m¾t l¹i chê ®îi.Kh«ng khÝ trªn Kim phong ®Ønh bçng nhiªn trë nªn khÈn tr­¬ng v« cïng, ba ng­êicßn l¹i ®Òu phãng s¸u ®¹o môc quang håi hép nh×n ¸c Khæng Minh.D­íi ¸nh tr¨ng chØ th× tr¸n cña ¸c khæng Minh lÊm tÊm må h«i xuÊt hiÖn, tuy hµnphong kh«ng ngõng thæi qua nh­ng râ rµng sù c¨ng th¼ng vµ khÈn tr­¬ng ®∙ lµm cho th©nnhiÖt cña l∙o ta nãng lªn.Håi l©u sau mü phô trung niªn khÏ nãi:- NÕu TrÇn ®¹i hiÖp cÇn dïng lo¹i d­îc vËt g× th× bän ta sÏ tËn lùc ®i t×m kiÕm.¸c Khæng Minh liÕc nh×n mü phô trung niªn råi l¹nh lïng nãi:- Lo¹i ®­îc vËt mµ TrÇn ®¹i hiÖp cÇn dïng hiÖn ®ang trªn ng­êi LiÔu Mþ N­¬ngng­¬i, nh­ng sî r»ng ng­êi kh«ng muèn nãi ra th«i.LiÔu n­¬ng kinh ng¹c hái l¹i:- Ng­¬i nãi c¸i g×?¸c Khæng Minh l¹nh lïng nãi:
 • 5. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-5-- Ch¼ng ph¶i gan con c¸ chÐp vµng ngµn n¨m ë Th¸i B¹ch B¨ng ®Çm ®∙ ë trong tayng­¬i råi sao? BÖnh t×nh cña TrÇn ®¹i hiÖp tuy nÆng, nh­ng chØ cÇn ng­¬i d©ng gan c¸ chÐp®ã th× lËp tøc TrÇn ®¹i hiÖp sÏ b×nh phôc ngay.Chît nghe l∙o lïn miÖng réng vµ H¾c y ®¹i h¸n hõ mét tiÕng, bèn ®¹o môc quangnh×n ch»m ch»m LiÔu Mþ N­¬ng vµ hái:- ThËt thÕ kh«ng?LiÔu Mþ N­¬ng véi nãi:- §õng nghe nh÷ng lêi lung tung cña h¾n !¸c Khæng Minh nãi:- Gan con c¸ chÐp ®ã ®∙ ®­îc ng­¬i thu gi÷, ta lµm sao nãi lung tung ®­îc!L∙o lïn miÖng réng c­êi ha h¶ mét tiÕng råi nãi:- NÕu thËt nh­ vËy th× bän ta ph¶i chóc c« n­¬ng mét chung th«i.LiÔu My N­¬ng nãi:- ¸c Khæng Minh gian tr¸ x¶o quyÖt, h¾n chuyªn t¹o ra sù hiÒm khÝch gi÷a bän ta ®Óngåi thu lîi ng­ «ng, nhÞ vÞ cã thÓ tin h¾n ®­îc sao?H¾c y ®¹i h¸n chËm r∙i nãi:- ViÖc nµy qu¸ träng ®¹i, chóng ta thµ bÞ lõa chø kh«ng thÓ kh«ng tin.LiÔu Mþ N­¬ng c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi:- §ªm nay chóng ta ®Õn ®©y lµ ®Ó thØnh an TrÇn ®¹i hiÖp, nÕu nhÞ vÞ thÊy LiÔu MþN­¬ng ta kh«ng thuËn nh∙n th× cø ­íc hÑn, råi t×m mét n¬i nµo ®ã ®¸nh nhau mét trËn.L∙o lïn miÖng réng ngöa mÆt c¶ c­êi råi nãi:- ¦íc hÑn ­? §Ó cho LiÔu Mþ N­¬ng ng­¬i cã thêi gian cÊt giÊu gan con c¸ chÐp ®ãch¨ng? Thiªn h¹ réng lín thÕ nµy, gan c¸ chÐp l¹i rÊt bÐ nhá, nÕu ng­¬i cÊt giÊu råi th× bänta biÕt ®©u mµ t×m?H¾c y nh©n l¹nh lïng tiÕp lêi:- Tõ lóc nµy trë ®i bän ta nhÊt ®Þnh ph¶i b¸m theo tung tÝch LiÔu Mþ N­¬ng ng­¬i.LiÔu Mþ N­¬ng mØm c­êi nãi:- §­îc th«i, nÕu nhÞ vÞ cã høng thó theo hÇu tiÓu muéi th× tiÓu muéi v« cïng hoannghªnh.Ngõng mét l¸t bµ nãi tiÕp:- Nh­ng lóc nµy ®©y h×nh nh­ chuyÖn cña tiÓu muéi kh«ng quan träng b»ng bÖnh t×nhcña TrÇn ®¹i hiÖp.H¾c y nh©n khÏ h¾ng giäng råi nãi:- Kh«ng sai chóng ta nªn xem bÖnh t×nh cña TrÇn ®¹i hiÖp tr­íc ®∙.¸c Khæng Minh khÏ ®­a hai ngãn tay chËm r∙i sê vµo kinh m¹ch cña Thanh bµo l∙onh©n.
 • 6. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-6-LiÔu Mþ N­¬ng, l∙o lïn miÖng réng vµ H¾c y ®¹i h¸n ng­ng thÇn theo dâi, s¸u ¸nhm¾t ®Òu chøa ®Çy hy väng, mong r»ng ¸c Khæng Minh cã thÓ nh©n c¬ héi xem m¹ch mµkhèng chÕ huyÖt ®¹o cña Thanh bµo l∙o nh©n.ThÕ nh­ng ¸c Khæng Minh Ên hai ngãn tay vµo kinh m¹ch cña Thanh bµo l∙o nh©n råinh¾m m¾t cói ®Çu, tùa hå nh­ ®ang tËp trung toµn bé tinh thÇn ®Ó kiÓm tra bÖnh t×nh cña®èi ph­¬ng mµ kh«ng ®Ó ý ®Õn ba ng­êi cßn l¹i.LiÔu Mþ N­¬ng vÐn tãc råi nh×n qua l∙o lïn miÖng réng vµ H¾c y ®¹i h¸n, sau cïngbµ khÏ bu«ng tiÕng thë dµi.S¸u ®¹o môc quang giao nhau, c¶ ba cïng lóc tá vÎ thÊt väng.Kim phong tuyÖt ®Ønh kh«ng mét tiÕng chim kªu ®ªm, hµn phong còng ®ét nhiªnngõng thæi, kh«ng gian tÜnh yªn ®Õn ®é cã thÓ nghe tiÕng r¬i cña mét c©y kim.Thêi gian chõng c¹n tuÇn trµ tr«i qua, ¸c Khæng Minh tõ tõ bu«ng tay ra vµ thèi lui bab­íc, kÕ ®ã l∙o míi më m¾t trßn xoe nh×n Thanh bµo l∙o nh©n, dung diÖn v« cïng kinhng¹c.Thanh bµo l∙o nh©n còng më m¾t ra nh×n bèn ng­êi, råi mØm c­êi hái ¸c KhængMinh:- §éc ®¹i phu, bÖnh t×nh cña l∙o khiÕu thÕ nµo?¸c Khæng Minh l¾c ®Çu ®¸p:- TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ hoµn toµn b×nh phôc.Tõng ch÷ trong lóc nµy nh­ tõng qu¶ thiÕt chuú ®¸nh vµo ngùc ba nh©n vËt cßn l¹i,khiÕn c¶ ba ®Òu cùc kú kinh ng¹c.Thanh bµo l∙o nh©n mØm c­êi nãi:- C¸c h¹ cã xem nhÇm ch¨ng? BÖnh t×nh cña l∙o khiÕu rÊt trÇm träng mµ !¸c Khæng Minh - §éc ®¹i phu l¾c ®Çu nãi:- Kh«ng hÒ xem nhÇm, t¹i h¹ tù tin y ®¹o cña m×nh kh«ng sai ®Õn ®é xem nhÇm ng­êicã bÖnh thµnh ng­êi v« bÖnh.L∙o lïn miÖng réng lªn tiÕng:- Tuy t¹i h¹ kh«ng biÕt chÈn bÖnh nh­ng tr«ng thÇn th¸i cña TrÇn ®¹i hiÖp th× h×nhnh­ kh«ng ph¶i lµ ng­êi v« bÖnh.§éc ®¹i phu c­êi nh¹t, nãi:- Kinh m¹ch cña TrÇn ®ai hiÖp ®Òu ®Æn, khÝ huyÕt th«ng suèt th× lµm g× cã bÖnh?Ng­¬i kh«ng tin th× cø thö ¾t biÕt.L∙o lïn miÖng réng véi nãi:- T¹i h¹ ®©u cã ý ®ã, dï sao th× t¹i h¹ còng mong TrÇn ®¹i hiÖp tr­êng mÖnh b¸chniªn.Thanh bµo l∙o nh©n c­êi nh¹t, nãi:- §ång Tö Kú, ng­¬i nãi c©u nµy lµ thËt lßng ®Êy chø?§ång Tö Kú rïng m×nh bÊt gi¸c l∙o thèi lui hai b­íc vµ nãi:
 • 7. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-7-- §óng vËy, mçi ch÷ ®Òu xuÊt ra tËn ®¸y lßng cña t¹i h¹.Thanh bµo l∙o nh©n nghiªm s¾c diÖn, l∙o dÞch môc quang nh×n qua LiÔu Mþ N­¬ngvµ nãi:- Ng­¬i qua ®©y !LiÔu Mþ N­¬ng nhan s¾c kiÒu diÔm, dung diÖn ®ang nh­ hoa, nh­ng võa nghe gäi th×bçng nhiªn t¸i nhît, bµ ta véi bá ngäc ®Þch xuèng ®Êt. Råi bu«ng xu«i hai tay tiÕn tíi tr­ícvµ Êp óng hái:- TrÇn....TrÇn ®¹i hiÖp cã ®iÒu chØ gi¸o?Thanh bµo l∙o nh©n l¹nh lïng:- M­êi n¨m qua ng­¬i ®∙ lµm nh÷ng g×?LiÔu Mþ N­¬ng bÊt gi¸c thèi lui hai b­íc vµ Êp óng nãi:- TiÖn thiÕp...tiÖn thiÕp lu«n tu th©n gi÷ m×nh... ch­a... Ch­a lµm ®iÒu g× tr¸i víi ng«n­íc...Thanh bµo l∙o nh©n chît qu¸t lín:- Nãi bËy!LiÔu Mþ N­¬ng rïng m×nh lui hai b­íc n÷a vµ nãi:- TiÖn thiÕp chØ giÕt mét ng­êi, nh­ng v× ng­êi ®ã cø theo lÊy lßng tiÖn thiÕp nªn míikÝch ®éng s¸t c¬ cña tiÖn thiÕp.Thanh bµo l∙o nh©n hái tiÕp:- Thùc thÕ kh«ng?LiÔu Mþ N­¬ng véi nãi:- Mçi ch÷ ®Òu lµ sù thùc mµ nãi!Thanh bµo l∙o nh©n kho¸t tay, nãi:- Ng­¬i cã thÓ lui råi.LiÔu Mþ N­¬ng cói ng­êi ®¸p lÔ, råi lËp tøc lui l¹i nguyªn vÞ.Thanh bµo l∙o nh©n ng­íc nh×n tr¨ng råi chËm r∙i nãi:- Trêi kh«ng theo ý nguyÖn cña c¸c ng­¬i, l∙o phu ®∙ gi¶i tho¸t tõ trong ma bÖnh th×xem ra cßn cã thÓ sèng ®­îc nhiÒu n¨m n÷a.Bèn ng­êi cïng cói ®Çu, nãi:- TrÇn ®¹i hiÖp hµnh nh©n vi thiÖn ®­îc thiªn h¹ kÝnh phôc, nÕu ®­îc sèng thªm nhiªun¨m n÷a th× còng lµ ®¹i phóc cho vâ l©m thiªn h¹.Thanh bµo l∙o nh©n c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- Dï c¸c ng­¬i tá th¸i ®é thµnh khÈn nh­ thÕ nµo th× l∙o phu còng biÕt nh÷ng ®iÒu c¸cng­¬i nãi ®Òu tr¸i víi lßng c¸c ng­¬i mong muèn. Nh­ng m­êi n¨m qua c¸c ng­¬i vÉn cßnnhí lêi thÒ tr­íc mÆt ta, ngay c¶ Thiªn Ma N÷ - kÎ cho r»ng ta sÏ kh«ng sèng l©u ®­îc,còng kh«ng to gan hµnh ¸c qu¸ nhiÒu. M­êi n¨m qua, tuy c¸c ng­¬i kh«ng hoµn toµn lµm®óng lêi thÒ nh­ng vÉn cã thÓ tù c©u thóc m×nh, ®èi víi nh÷ng kÎ vâ c«ng tuyÖt thÕ, tÝnh
 • 8. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-8-khÝ c­¬ng ng¹o, cè chÊp, b­íng bØnh, ng«ng nghªnh mµ gi÷ ®­îc m×nh nh­ thÕ lµ ®∙ kh¸l¾m råi...Ngõng mét l¸t, thanh bµo l∙o nh©n nãi tiÕp:- Môc ®Ých chñ yÕu cña lÇn t­¬ng héi nµy lµ l∙o phu cã mÊy c©u tËn ®¸y lßng muènnãi cïng c¸c vÞ.Bèn ng­êi cïng cói ng­êi, nãi:- TrÇn ®¹i hiÖp cø chØ gi¸o, bän t¹i h¹ xin röa tai l¾ng nghe.Thanh bµo l∙o nh©n nãi:- Bao gåm c¶ Thiªn Ma N÷ th× qu¶ thËt c¸c vÞ lµ nh÷ng anh tµi khã gÆp trªn giang hå,nÕu cã thÓ hîp lùc hµnh thiÖn th× ®ã lµ ®¹i phóc cho thiªn h¹, nh­ng phãng tay g©y ¸c th×sÏ g©y tai ho¹ cho v« sè sinh linh.C¶ bèn ng­êi ®Òu ®­a m¾t nh×n nhau, kh«ng ai nãi ®­îc c©u nµo.Thanh bµo l∙o nh©n thë dµi mét håi råi nãi tiÕp:- §iÒu khiÕn l∙o phu kh«ng hiÓu lµ sù ph©n biÖt thiÖn ¸c ch¼ng qua lµ trong suy nghÜ,c¸c vÞ ®∙ cã thÓ g©y ¸c s¸t nh©n mµ t¹i sao kh«ng thÓ hµnh nh©n h­íng thiÖn?¸c Khæng Minh nãi:- T¹i h¹ còng nghÜ nh­ vËy, nh­ng v× danh lîi kiÒm to¶ khiÕn con ng­êi kh«ng thÓtho¸t ra ®­îc.Thanh bµo l∙o nh©n nãi:- §∙ biÕt nguyªn nh©n nh­ vËy mµ t¹i sao kh«ng muèn thay ®æi.§ång Tö Kú nãi:- Trªn giang hå ®∙ coi bän t¹i h¹ la ng­êi xÊu tõ l©u råi, dï bän t¹i h¹ muèn lµmchuyÖn tèt th× sî r»ng ng­êi kh¸c còng kh«ng muèn tin.Thanh bµo l∙o nh©n nãi:- §¹i tr­îng phu hµnh sù v× ng­êi, chØ cÇn cho t©m ®­îc an lµ ®ñ, kh«ng cÇn ph¶iquan t©m ®Õn c¸ch nh×n nhËn cña ng­êi kh¸c.H¾c y ®¹i h¸n lªn tiÕng:- Trong vâ l©m ai l¹i kh«ng biÕt bän t¹i h¹ bÞ TrÇn ®¹i hiÖp nhiÕp phôc mµ ph¶i lËpthÒ lµ kh«ng d¸m hµnh ®éng tuú theo ý muèn, ®iÓm nµy...Thanh bµo l∙o nh©n tiÕp lêi:- M­êi n¨m qua l∙o phu lu«n tù hái lßng m×nh, l∙o phu khuyªn c¸c vÞ hµnh nh©n vithiÖn, nh­ng b¶n th©n m×nh l¹i sö dông thñ ®o¹n b¸ ®¹o ¸p phôc c¸c vÞ lËp thÒ ­íc, v× vËymµ lßng c¶m thÊy v« cïng bÊt an. LÇn tËp héi nµy l∙o phu ®∙ thay ®æi chñ ý, hy väng lµchóng ta cã thÓ th­¬ng l­îng víi nhau.L∙o ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp:- L∙o phu còng mong c¸c vÞ thè lé t©m sù tÝch luü bÊy l©u nay...¸c Khæng Minh tiÕp lêi:- §óng vËy, lÇn nµy TrÇn ®¹i hiÖp muèn thuyÕt phôc chóng ta.
 • 9. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-9-Thanh bµo l∙o nh©n khÏ gËt ®Çu, nãi:- Kh«ng sai, l∙o phu cã ý ®Þnh nµy tõ l©u.LiÔu Mþ N­¬ng nãi:- Ta thÊy chuyÖn nµy kh«ng cã hy väng l¾m, dï miÖng l­ìi cña TrÇn ®¹i hiÖp lîi h¹inh­ T« TÇn, Tr­¬ng Nghi còng khã khiÕn cho s¾t ®¸ gËt ®Çu.§ång Tö Kú nhÕch miÖng réng c­êi ha h¶ råi nãi:- Chóng ta cø nghe thö xem.Thanh bµo l∙o nh©n trÇm mÆc quan s¸t thÇn th¸i cña bèn ng­êi, l∙o c¶m thÊy bän hätuy tá vÎ thµnh khÈn nh­ng Èn chøa bªn trong lµ khÝ thÕ ng¹o m¹n, bÊt phôc. BÊt gi¸c l∙othë dµi nãi:- Xem qua thÇn th¸i cña ch­ vÞ th× cã lÏ l∙o phu khã lßng thuyÕt phôc ®­îc råi.H¸c y ®¹i h¸n nãi:- Cuéc héi diÖn h«m nay kh«ng cã Thiªn Ma N÷, dï TrÇn ®¹i hiÖp thuyÕt phôc ®­îcbän t¹i h¹ th× e r»ng còng v« dông th«i. Bëi lÏ, nÕu bän t¹i h¹ ®ång ý víi TrÇn ®¹i hiÖp th×®iÒu ®ã cã nghÜa lµ ®∙ t¹o ra c¬ héi tung hoµnh cho Thiªn Ma N÷ råi.¸c Khæng Minh tiÕp lêi:- Thiªn Ma N÷ kh«ng ®é l­îng b»ng TrÇn ®¹i hiÖp, mét khi ¶ ®Çy ®ñ v©y c¸nh råi th×nhÊt ®Þnh ¶ sÏ giÕt bèn ng­êi bän t¹i h¹ tr­íc.§ång Tö Kú nãi:- NÕu kh«ng may bän t¹i h¹ bÞ TrÇn ®¹i hiÖp thuyÕt phôc mµ quy Èn giang hå th× toµnbé vâ l©m sÏ trë thµnh thiªn h¹ cña Thiªn Ma N÷. M­êi n¨m sau bän t¹i h¹ chÕt còngkh«ng cã ®Êt vïi th©n.LiÔu Mþ N­¬ng nãi:- Trong n¨m ng­êi bän tiÖn thiÕp, Thiªn Ma N÷ tuy trÎ nhÊt nh­ng lµ nh©n vËt cã d∙t©m lín nhÊt. ¤i! NÕu TrÇn ®¹i hiÖp cã thÓ sím giÕt ®­îc ¶ th× trªn giang hå sÏ kh«ng cßnphong ba b∙o t¸p n÷a.Thanh bµo l∙o nh©n nãi:- LÏ ra l∙o phu nªn giÕt toµn bé c¸c ng­¬i.¸c Khæng Minh c­êi nh¹t, nãi:- Së dÜ hiÖn nay trªn giang hå cã thÓ gi÷ ®­îc yªn tÜnh t¹m thêi lµ nhê uy danh cñaTrÇn ®¹i hiÖp, nh­ng còng cã mét phÇn c«ng lao cña bän t¹i h¹.Thanh bµo l∙o nh©n liÒn hái:- T¹i sao l¹i nãi nh­ thÕ?¸c Khæng Minh chËm r∙i nãi:- V× ¸c danh cña n¨m ng­¬i bän t¹i h¹ qu¸ lín, kh«ng cÇn biÕt lµ h¾c ®¹o hay b¹ch®¹o, kÎ nµo muèn d­¬ng danh lËp vÞ th× ®Òu sî c©y cao giã lín, lµm ®éng s¸t c¬ cña bän t¹ih¹. V× thÕ mµ c¸c m«n c¸c ph¸i trªn giang hå ®Òu kh«ng d¸m khoa tr­¬ng thùc lùc vµthanh thÕ cña m×nh.
 • 10. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-10-Thanh bµo l∙o nh©n né khÝ qu¸t lín:- Cuång ng«n x¶o biÖn!¸c Khæng Minh kh«ng d¸m nhiÒu lêi n÷a, l∙o chËm r∙i lui ra sau hai b­íc.Thanh bµo l∙o nh©n nghiªm s¾c diÖn nãi tiÕp:- C¸c vÞ ®∙ kh«ng muèn bÞ l∙o phu thuyÕt phôc th× l∙o phu còng kh«ng muèn phÝ lêiv« Ých. Nh­ng l∙o phu muèn nãi râ mét chuyÖn...Bän ng­êi ®ång thanh nãi:- Bän t¹i h¹ röa tai l¾ng nghe.Thanh bµo l∙o nh©n nãi:- M­êi n¨m qua c¸c vÞ ®Òu tu©n thñ lêi høa, l∙o phu còng kh«ng béi tÝn, nh­ng tõ ®ªmnay trë ®i l∙o phu kh«ng kú väng vµo sù c∙i tµ quy ch¸nh cña c¸c vÞ n÷a, vÞ nµo to gan ph¸giíi hµnh ¸c tr­íc th× vÞ ®ã sÏ lµm quû kh«ng ®Çu d­íi kiÕm cña l∙o phu tr­íc. L∙o phu ®∙nãi tÊt sÏ lµm, lÇn nµy quyÕt kh«ng khoan dung, c¸c vÞ cã thÓ ®i ®­îc råi!Bèn ng­êi kh«ng ngê Thanh bµo l∙o nh©n ®ét nhiªn trë mÆt nh­ vËy, nªn ®Òu bÊt gi¸cngÈn ng­êi.Håi l©u sau, LiÔu Mþ N­¬ng gËp ng­êi, nãi:- TrÇn ®¹i hiÖp...Thanh bµo l∙o nh©n kho¸t tay, nãi:- L∙o phu kh«ng muèn phÝ lêi víi c¸c vÞ n÷a, tø vÞ cã thÓ h¹ s¬n råi...L∙o h¬i ng­ng l¹i råi bçng nhiªn cao giäng nãi tiÕp:- L∙o phu ®∙ nãi râ rµng, tin hay kh«ng lµ chuyÖn cña c¸c vÞ!Bèn ng­êi ®­a m¾t nh×n nhau, kh«ng mét ai d¸m khai khÈu.Thanh bµo l∙o nh©n l¹i ®ïng ®ïng né khÝ qu¸t:- C¸c vÞ kh«ng ®i mµ cßn ®øng ®ã lµm g×?Bèn ng­êi qu¶ nhiªn kh«ng d¸m ®øng l¹i n÷a, tÊt c¶ ®Òu véi vµng xoay ng­êi laoxuèng nói.Bèn bãng ng­êi l­ít ®i nh­ sao xÑt, chíp m¾t ®∙ mÊt hót tung tÝch.Thanh bµo l∙o nh©n nh×n theo mét lóc råi chËm r∙i ®øng lªn, l∙o v­¬n vai hÝt thë mÊyh¬i, trong lóc ®Þnh dêi gãt th× ®ét nhiªn nghe cã thanh ©m lanh l∙nh cña n÷ nh©n tõ phÝasau vang lªn:- TrÇn ®¹i hiÖpThanh bµo l∙o nh©n véi quay l¹i nh×n th× thÊy mét n÷ nh©n tãc xo∙ ngang vai, toµnth©n mÆc b¹ch y, ®øng c¸ch l∙o kh«ng xa. BÊt gi¸c l∙o rïng m×nh vµ buét miÖng kªu lªn:- Thiªn Ma N÷?Thiªn Ma N÷ c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi:- Kh«ng sai, l∙o qua mÆt ®­îc bän hä nh­ng kh«ng qua mÆt ®­îc ta.Võa nãi Thiªn Ma N÷ võa cÊt b­íc ®i th¼ng tíi tr­íc.
 • 11. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-11-Thanh bµo l∙o nh©n c­êi nh¹t, nãi:- §øng l¹i!Thiªn Ma N÷ mØm c­êi, nãi:- §õng nãi lµ bèn ng­êi bän hä liªn thñ víi nhau, dï chØ mét m×nh ta th× trong vßngm­êi chiªu còng cã thÓ lÊy m¹ng giµ cña l∙o råi.Thanh bµo l∙o nh©n cè trÊn ®Þnh tinh thÇn råi l¹nh lïng nãi:- Trong n¨m ng­êi th× ng­¬i lµ kÎ ©m hiÓm ¸c ®éc nhÊt, nÕu ®ªm nay l∙o phu cã thÓgiÕt ®­îc ng­¬i th× cã chÕt còng cã thÓ nh¾m m¾t råi.Thiªn Ma N÷ th¶n nhiªn nãi:- ChØ sî r»ng l∙o ®∙ kh«ng cßn kh¶ n¨ng lµm chuyÖn ®ã.Tuy nãi thÕ nh­ng Thiªn Ma N÷ vÉn dõng b­íc, kh«ng d¸m tiÕn lªn tr­íc n÷a.Thanh bµo l∙o nh©n b­íc xuèng mét b­íc ®∙ tiÕn ®Õn gÇn Thiªn Ma N÷ vµ nãi:- Cã thÓ l∙o phu thËt sù ®∙ kh«ng cßn kh¶ n¨ng th¾ng ng­¬i, vËy t¹i sao ng­¬i kh«ngthö xem?Thiªn Ma N÷ nhanh chãng lui ra sau hai b­íc råi nãi:- Khoan ®∙!Thanh bµo l∙o nh©n th¶n nhiªn hái:- Ng­¬i cßn cã g× muèn nãi ch¨ng?Thiªn Ma N÷ nãi:- Ta thõa biÕt lµ l∙o ®∙ kh«ng cßn kh¶ n¨ng ®Ó ®éng thñ víi ta, nh­ng ta vÉn kh«ngmuèn liÒu m¹ng víi l∙o.Thanh bµo l∙o nh©n ph¸ lªn c­êi mét trµng råi hái:- T¹i sao?Thiªn Ma N÷ l¹nh lïng nãi:- Tr­íc khi lªn Kim phong ®Ønh, ta ®Òu n¾m râ nhÊt cö nhÊt ®éng cña l∙o, ta ®∙ cã thÓkh¸m ph¸ ®­îc th× lÏ nµo ¸c Khæng Minh xem m¹ch cho l∙o mµ kh«ng kh¸m ph¸ ®­îc?Ch¼ng qua lµ l∙o dïng uy danh chÊn phôc, c­¬ng hµnh vËn khÝ ®iÒu hoµ kinh m¹ch khiÕnh¾n kh«ng n¾m ch¾c nªn kh«ng d¸m luËn ®o¸n th«i.- Cßn g× n÷a kh«ng?- Thø hai lµ tÝnh c¸ch cña ¸c Khæng Minh ©m hiÓm, dï chÈn ®o¸n lµ l∙o cã bÖnh thùcsù nh­ng h¾n vÉn cã ý nãi lµ kh«ng biÕt ®Ó bän LiÔu Mþ N­¬ng, §ång Tö Kú ®Òu chor»ng bÖnh t×nh cña l∙o kh«ng trÇm träng nªn kh«ng d¸m khinh suÊt.- L∙o phu nghÜ kh«ng ra ®iÒu ®ã cã Ých lîi g× ®èi víi ¸c Khæng Minh?- Kh«ng nh÷ng cã Ých lîi mµ cßn cã lîi rÊt lín...Thiªn Ma N÷ vuèt tãc råi nãi tiÕp:- Theo ta ®o¸n th× nhÊt ®Þnh h¾n sÏ quay trë l¹i, ngÇm quan s¸t, mét khi x¸c ®Þnh lµl∙o kh«ng cßn n¨ng lùc ph¶n kÝch th× h¾n sÏ lËp tøc ra tay.
 • 12. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-12-Thanh y l∙o nh©n ngÇm kinh h∙i, l∙o nghÜ:- ¶ nha ®Çu nµy niªn kû tuy trÎ nh­ng gian tr¸, th©m trÇm kh«ng kÐm bÊt cø ng­êinµo. Ngµy sau, nÕu giang hå ®¹i lo¹n th× sî r»ng còng do ¶ g©y ra th«i.NghÜ ®o¹n l∙o l¹nh lïng hó mét tiÕng råi nãi:- ý ng­¬i nãi lµ h¾n muèn giÕt l∙o phu?Thiªn Ma N÷ c­êi khanh kh¸ch råi nãi:- H¾n sÏ kh«ng giÕt l∙o, nh­ng sÏ thi triÓn thñ ®o¹n tµn khèc nhÊt ®Ó hµnh h¹ l∙o, bøcl∙o nãi ra vâ c«ng.Thanh bµo l∙o nh©n l¹i thÇm nghÜ:- N¨ng lùc liÖu viÖc cña nha ®Çu nµy thËt ®¸ng kh©m phôc!NghÜ ®o¹n l∙o lín tiÕng nãi:- Kh«ng cÇn kÐo dµi thêi gian n÷a, ®iÒu ®ã cã can hÖ g× ®Õn chuyÖn quyÕt ®Êu cñachóng ta?Thiªn Ma N÷ nãi:- Tù nhiªn lµ cã quan hÖ, nÕu ¸c Khæng Minh ngÇm quan s¸t th× nhÊt ®Þnh h¾n kh«ng®Ó cho ta giÕt l∙o. NÕu thÊy l∙o kh«ng cÇm cù ®­îc th× h¾n xuÊt thñ kÞp thêi gióp l∙o, hîplùc hai ng­¬i th× tù nhiªn Thiªn Ma N÷ ta kh«ng ph¶i lµ ®Þch thñ. Nh­ thÕ h¸ ch¼ng ph¶i®∙ kh«ng giÕt ®­îc l∙o mµ cßn r¬i vµo thÕ "ho¹ hæ bÊt thµnh" sao?Thanh bµo l∙o nh©n th¶n nhiªn nãi:- L∙o phu kh«ng tin lµ ng­¬i cã thÓ ®¶ th­¬ng l∙o phu...Nãi ®o¹n bçng nhiªn l∙o chåm ng­êi tíi tr­íc nh­ ®Þnh xuÊt thñ.Thiªn Ma N÷ lËp tøc tung ng­êi thèi lui hai tr­îng vµ nãi:- TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng cÇn miÔn c­ìng, m∙ bé cña l∙o ®∙ ®øng kh«ng v÷ng råi kia.Thanh bµo l∙o nh©n ng¹c nhiªn dõng b­íc, trong lßng võa tøc giËn võa võa khÈntr­¬ng nªn bÊt gi¸c thë mét h¬i.Thiªn Ma N÷ vÉn l¹nh lïng nãi tiÕp:- Kh«ng cÇn khÈn tr­¬ng, ta còng kh«ng thÓ giÕt l∙o, l∙o ®∙ h¹ thñ l­u t×nh tha chÕtcho ta ba lÇn nªn lÇn nµy ta còng nªn b¸o ®¸p ®«i chót.Thanh bµo l∙o nh©n né khÝ qu¸t lín:- Ta kh«ng tin!Thiªn Ma N÷ ®­a ngäc thñ tr¾ng nân nµ lªn vÐn tãc råi nãi:- Kh«ng tin còng kh«ng sao, thùc ra ta kh«ng giÕt l∙o lµ cßn lý do quan träng h¬n, tacÇn l∙o sèng tiÕp, ®Ó bän chóng kh«ng d¸m väng ®éng, nh­ vËy sÏ t¹o c¬ héi cho ta dÔdµng hµnh ®éng.Thanh bµo l∙o nh©n né khÝ nãi:- NÕu bÖnh cña l∙o phu cã thÓ håi phôc th× ng­êi ®Çu tiªn l∙o phu giÕt lµ Thiªn MaN÷ ng­¬i ®Êy!
 • 13. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-13-- §¸ng tiÕc lµ l∙o ®∙ kh«ng cßn c¬ héi.- L∙o phu cã thÓ nãi tin tøc nµy víi bän LiÔu Mþ N­¬ng, ¸c Khæng Minh, khiÕn chong­¬i kh«ng dÔ dµng thùc hiÖn ý ®å.- Muén råi, bèn ng­êi bän hä rÊt khã gÆp trë l¹i.- Bän chóng nãi t©m c¬ cña ng­¬i th©m nhÊt, xem ra qu¶ nhiªn kh«ng sai.- Qu¸ khen, qu¸ khen...Nãi ®o¹n Thiªn Ma N÷ lÊy trong ng­êi ra mét tói da råi qu¨ng ®Õn tr­íc mÆt Thanhbµo l∙o nh©n vµ nãi tiÕp:- Lóc nµy c«ng lùc cña l∙o ®∙ khã lßng ph¸t xuÊt nh­ ý, nÕu tøc giËn th× ¶nh h­ëngrÊt lín ®Õn th©n thÓ TrÇn ®¹i hiÖp. NÕu Thiªn Ma N÷ nµy ph¸n ®o¸n kh«ng sai th× sî r»ngl∙o ®∙ kh«ng cßn khÝ lùc ®Ó rêi Kim phong ®Ønh nµy råi. Trong tói da cña ta cã l­¬ng kh«vµ mÊy vÞ d­îc liÖu gióp t¨ng khÝ lùc, lóc nµo cÇn th× TrÇn ®¹i hiÖp cø dïng, xem nh­ tab¸o ®¸p ©n t×nh mµ l∙o ®∙ h¹ thñ l­u t×nh mÊy lÇn tr­íc. TrÇn ®¹i hiÖp h∙y b∙o träng, c¸obiÖt!Lêi võa døt th× Thiªn Ma N÷ lËp tøc xoay ng­¬i l­ít ®i nh­ bay xuèng nói, chíp m¾t®∙ mÊt hót tung tÝch.Thanh bµo l∙o nh©n ®øng nh×n theo ®Õn ®é ng¬ ngÈn xuÊt thÇn, trong lßng v« cïngng¹c nhiªn, l∙o thÇm nghÜ:- Xem ra c«ng lùc cña Thiªn Ma N÷ lËp v­ît bän ¸c Khæng Minh, LiÔu Mþ N­¬ng,nÕu ta chÕt ®i th× vâ l©m nhÊt ®Þnh sÏ nçi phong ba, thiªn h¹ sÏ ®au th­¬ng lo¹n l¹c, «i!NghÜ ®Õn ®iÒu c¶m th­¬ng nµy th× bÊt gi¸c l∙o thë dµi mét håi ®Çy khÝ vÞ c¶m th¸n cña métbËc ®¹i anh hïng khi tuæi t¸c ®∙ vÒ chiÒu.§ét nhiªn cã mét tiÕng s­ tö hèng tõ xa truyÒn l¹i, ph¸ tan bÇu trêi ®ªm tÜnh lÆng cñachèn th©m s¬n cïng cèc vµ còng lµm cho Thanh bµo l∙o nh©n kinh tÜnh, tho¸t ra khái t©mt×nh th­¬ng c¶m ®Ó trë l¹i víi t×nh c¶nh thùc t¹i.L∙o ®­a tay kÐo cæ ¸o cho kÝn l¹i råi bËt ho vµi tiÕng, bÖnh t×nh ®∙ lµm suy nh­îc thÕlùc khiÕn l∙o kh«ng thÓ chÞu nçi khÝ l¹nh vµ hµn phong trªn tuyÖt ®Ønh Nga My s¬n.Thiªn Ma N÷ nãi kh«ng sai, khÝ lùc cña l∙o ®∙ kh«ng cßn ®ñ ®Ó h¹ s¬n, l∙o chËm r∙inhÆt tói da cña Thiªn Ma N÷ ®Ó l¹i, råi më ra xem, qu¶ nhiªn bªn trong cã rÊt nhiÒu l­¬ngkh« vµ hai viªn hoµn ®an mµu tr¾ng.C¶m gi¸c ®ãi kh¸t chît trçi lªn, l∙o nhÆt mÊy viªn l­¬ng kh« bá vµo miÖng ¨n, sau ®ãl¹i bãc mét n¾m tuyÕt bá vµo miÖng thay n­íc uèng.Cuèi cïng l∙o chËm r∙i men theo bê ®¸ ®i xuèng nói, nh­ng võa b­íc qua mét phiÕnb¨ng th× s¶y ch©n tr­ît ng∙ sâng soµi.Có ng∙ nµy tuy kh«ng lµm tæn th­¬ng da thÞt nh­ng trong t©m linh l∙o nh­ bÞ ngµnmòi kiÕm ®©m vµo.L∙o låm cåm bß dËy, ngÈng ®Çu nh×n vÇng tr¨ng v»ng vÆc gi÷a trêi vµ lÈm bÈm tùnãi:- Xong råi! Xong råi!Thanh bµo l∙o nh©n thë dµi mét håi, l∙o tù biÕt lµ ch¼ng cßn c¸ch nµo kh¸c nªn lÊymét viªn hoµn ®an mµu tr¾ng bá vµo miÖng uèng.
 • 14. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-14-L∙o cÇn ph¶i m­în dïng hoµn ®an cña Thiªn Ma N÷ míi khiÕn b¶n th©n phÊn chÊn tõtrong c¶nh tuyÖt väng vµ míi cã thÓ rêi Kim phong tuyÖt ®Ønh cña Nga My S¬n.O0o
 • 15. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-15-Håi thø nhÊtL·o nh©n s¾p chÕtÞch d­¬ng võa khuÊt non T©y, trong bãng hoµng h«n b»ng lÆng cã bèn con tuÊnm∙ ®ang phi nh­ bay trªn ®­êng quan ®¹o tõ Nga My ®i Gia §Þnh.Trªn con tuÊn m∙ thø nhÊt lµ mét nam tö ngoµi tø tuÇn, ®Çu ®éi kh¨n vu«ng mµuxanh, r©u dµi ph¬ phÊt, trªn yªn ngùa cã treo mét thanh tr­êng kiÕm. Trªn ngùa thø hai lµmét vÞ trung niªn phu nh©n, my môc thanh tó, nghi th¸i ®oan trang. Trªn ngùa thø ba lµmét ®ång tö chõng m­êi bèn, m­êi l¨m tuæi, th©n mÆc b¹ch y, mµy kiÕm m¾t s¸ng, t­íngm¹o kh«i ng« tuÊn tó, sau l­ng cã d¾t tr­êng kiÕm, trªn ngùa thø t­ còng lµ mét vÞ ®ång tö,th©n mÆc lam y nh­ng tr«ng cã vÎ èm yÕu, diÖn m¹o nh­ mét th­ sinh.Lóc nµy bèn con tuÊn m∙ ®ang phi qua mét ng«i miÕu nhá bªn vÖ ®­êng.§ét nhiªn nghe cã tiÕng thë dµi tõ trong ng«i miÕu truyÒn ra, mét thanh bµo l∙o nh©nlo¹ng cho¹ng b­íc ra vÖ ®­êng råi ng∙ nhµo xuèng ®Êt.Hai con tuÊn m∙ ®i tr­íc ®∙ v­ît qua ng«i miÕu, con tuÊn m∙ thø ba ®ang phi ®Õn®óng vµo chç thanh bµo l∙o nh©n võa ng∙.B¹ch y ®ång tö thÊy vËy th× lËp tøc giËt d©y c­¬ng khiÕn con tuÊn m∙ ®ang x«ng tíitr­íc bçng nhiªn rÎ vã qua ph¶i råi l­ít qua khái thanh bµo l∙o nh©n.Lam y ®ång tö ngåi trªn ngùa thø t­ ®∙ kÞp thêi gß c­¬ng dõng ngùa, råi ch¹y ®Õn ®ìthanh bµo l∙o nh©n lªn vµ hái:- L∙o b¸ b¸ sao thÕ nµy?Thanh bµo l∙o nh©n liÕc nh×n lam bµo ®ång tö råi tr¶ lêi mét c¸ch thiÕu khÝ lùc:- L∙o khiÕu thä träng bÖnh...Lam y ®ång tö ®­a tay sê lªn tr¸n l∙o nh©n th× c¶m thÊy rÊt nãng, bÊt gi¸c chµng caumµy nãi:- BÖnh t×nh cña l∙o b¸ b¸ kh«ng nhÑ!Thanh bµo l∙o nh©n g­îng c­êi, nãi:- ¤i! L∙o khiÕu cã chÕt còng kh«ng ®¸ng tiÕc, chØ ®¸ng tiÕc lµ thiªn h¹...Nãi ®Õn ®©y th× thÇn trÝ cña l∙o bçng nhiªn thanh tÜnh nªn l∙o lËp tøc im lÆng.Lóc nµy trung niªn mÆc hoµng y cïng phu nh©n vµ b¹ch y ®ång tö còng ®∙ v©y l¹i.Lam y ®ång tö hái:- L∙o b¸ b¸ cã t©m nguyÖn g× ch­a thùc hiÖn ®­îc ch¨ng?Song môc cña thanh bµo l∙o nh©n ®∙ mÊt thÇn quang, l∙o chËm r∙i nh×n qua hoµng ytrung niªn vµ phu nh©n råi nãi:- §óng vËy, l∙o khiÕu vÉn ch­a thùc hiÖn ®­îc t©m nguyÖn cøu thÕ.Hoµng y trung niªn xuèng ngùa, r¶o b­íc tíi sê lªn tr¸n l∙o nh©n råi nãi:- C¸c h¹ sèt rÊt cao, th¶o nµo nãi n¨ng kh«ng râ rµng nh­ vËy.Trung niªn phu nh©n tiÕp lêi:T
 • 16. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-16-- §¹i ca, l∙o ta ®∙ cao niªn, th©n l¹i mang träng bÖnh, nÕu kh«ng ®­îc cøu ch÷a kÞpthêi th× sî r»ng khã v­ît qua ®­îc. Trêi ®Êt ®∙ cho l∙o gÆp chóng ta th× lµm sao chóng ta tùthñ bµng quan ®­îc?Hoµng y trung niªn trÇm ng©m suy nghÜ mét l¸t råi nãi:- §­îc råi! §Ó ta thö xem.Trung niªn phu nh©n vui mõng kªu lªn:- TuyÖt l¾m!Bµ trÇm ng©m suy tÝnh mét l¸t råi nãi:- ThiÕp nhÈm tÝnh thêi gian phã héi cña chóng ta cßn ®Õn ba ngµy n÷a, dï cã vÊt v¶mét chót nh­ng ®Õn lóc chóng ta ®i nhanh h¬n lµ ®­îc. V¶ l¹i, chóng ta v× cøu ng­êi mµ®Õn muén th× cã lÏ bän hä còng th«ng c¶m th«i.Hoµng y trung niªn thë dµi, nãi:- Kh«ng giÊu g× hiÒn thª, bÖnh t×nh cña ng­êi nµy qu¸ nÆng, ta thËt kh«ng n¾m ch¾clµ sÏ trÞ cho l∙o b×nh phôc.Trung niªn phu nh©n nãi:- å, chØ cÇn chóng ta tËn t©m tËn lùc lµ ®­îc, nÕu trÞ kh«ng khái th× ©u còng lµ thiªnmÖnh vËy.Hoµng y trung niªn ®ì l∙o nh©n lªn vµ nãi:- B©y giê chóng ta t×m mét thÞ trÊn cã b¸n d­îc liÖu, ta thö bèc cho l∙o mÊy thangthuèc h¹ nhiÖt tr­íc råi h∙y tÝnh.Trung niªn phu nh©n nh×n xuèng th× thÊy song môc cña thanh bµo l∙o nh©n ®∙ khÐpchÆt, d­êng nh­ ®∙ ®Õn ®é kh«ng thÓ cÇm cù ®­îc l©u, bÊt gi¸c bµ cau mµy, nãi:- ChØ cßn h¬i thë tµn, bÊt cø lóc nµo còng cã thÓ tuyÖt mÖnh.Trung niªn phu nh©n nãi:- Phu qu©n cã thÓ cho l∙o ta uèng mét viªn B¸t B∙o Kim ®an mµ phu qu©n ®∙ luyÖnthµnh kh«ng?Hoµng y trung niªn cau mµy, nãi:- Ta thu thËp linh d­îc trong m­êi n¨m vµ chØ luyÖn thµnh m­êi viªn B¸t B∙o kim®an.Phu nh©n khÏ thë dµi råi hái:- Phu qu©n, B¸t B∙o kim ®an cña chµng cã t¸c dông thÕ nµo?- Dïng ®Ó b¶o mÖnh c­êng th©n.- VÞ l∙o nh©n nµy còng lµ mét m¹ng ng­êi vËy! T¹i sao l∙o ta kh«ng thÓ dïng kim®an ®ã?- ¤i, kim ®an nµy rÊt quý hiÕm.Phu nh©n kh«ng nãi thªm n÷a, bµ chËm r∙i b­íc ®Õn tr­íc mÆt thanh bµo l∙o nh©n vµbuån b∙ nãi:- LÏ ra l∙o cã thÓ kh«ng chÕt.
 • 17. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-17-§ét nhiªn hoµng y trung niªn ®Æt l∙o nh©n xuèng råi lÊy trong ng­êi ra mét b×nhngäc, l∙o ®æ ra tay mét viªn hoµn ®an mµu hång vµ nãi:- Cho l∙o ta uèng ®i !Phu nh©n tiÕp nhËn hoµn ®an vµ vui mõng nãi:- §¹i ca, chµng kh«ng hèi tiÕc chø?Hoµng y trung niªn mØm c­êi, nãi:- Cã hèi tiÕc còng kh«ng ®­îc! Ta kh«ng thÓ ®Ó cho nµng v× chuyÖn nµy mµ tronglßng kÐm vui.Trung niªn phu nh©n tuy ®∙ ngoµi tam tuÇn nh­ng vÎ ng©y th¬ vÉn cßn trªn mÆt, thÇnth¸i còng rÊt thuÇn khiÕt, bµ chËm r∙i nãi:- Phu qu©n thËt tèt !- §êi nµy ta sÏ ®èi xö tèt víi nµng, quyÕt kh«ng ®Ó cho nµng cã chuyÖn kh«ng vui.Phu nh©n liÒn quú xuèng ®­a tay ngäc ®Þnh c¹y miÖng l∙o nh©n, nh­ng ngay lóc ®ãbçng nhiªn thanh bµo l∙o nh©n më m¾t ra nh×n bµ ta khÏ gËt ®Çu råi tù h¸ miÖng.Phu nh©n bá hoµn ®an vµo miÖng thanh bµo l∙o nh©n råi nãi:- L∙o b¸ b¸, viªn B¸t B∙o kim ®an lµ do phu qu©n tiÓu n÷ thu thËp c¸c lo¹i kú d­îcmµ luyÖn thµnh, c«ng n¨ng c¬ nguyªn b¶o mÖnh. L∙o uèng ®i, råi l∙o sÏ ®­îc kª thangch÷a trÞ tiÕp.Thanh bµo l∙o nh©n nh×n qua hoµng y trung niªn b»ng môc quang thÊt thÇn, l∙o khÏgËt ®Çu tá ý ®a t¹.D­êng nh­ hoµng y trung niªn vÉn cßn tiÕc viªn B¸t B∙o kim ®an cho nªn l¹nh lïngnãi:- Kh«ng cÇn c¸m ¬n t¹i h¹, nÕu kh«ng cã phu nh©n cña t¹i h¹ th× qu¶ thùc t¹i h¹kh«ng nì cho l∙o uèng viªn kim ®an ®ã.Thanh bµo l∙o nh©n g­îng c­êi råi nh¾m m¾t l¹i.Chît nghe phu nh©n thë dµi råi nãi:- §¹i ca. Chµng ®∙ cøu l∙o th× hµ tÊt ph¶i lµm cho l∙o th­¬ng t©m?Hoµng y trung niªn th¶n nhiªn nãi:- Ta nãi lµ sù thùc, ta luyÖn B¸t B∙o kim ®an nµy lµ sím cã an bµi, b©y giê thiÕu métviªn th× ®µnh ph¶i nghÜ ra c¸ch kh¸c bæ khuyÕt th«i.Phu nh©n nãi:- ¤i, ®¹i ca chí tøc giËn, thiÕp kh«ng biÕt lµ chµng ®∙ cã sù an bµi.Hoµng y trung niªn nãi:- §∙ cho l∙o ta uèng mét viªn B¸t B∙o kim ®an th× bÊt luËn thÕ nµo ta còng t×m c¸chtrÞ lµnh bÖnh cho l∙o.Nãi ®o¹n ®ì thanh bµo l∙o nh©n lªn ngùa, ®o¹n tuÊn m∙ l¹i tiÕp tôc hµnh tr×nh vÒ phÝatr­íc.§Õn lóc ®á ®Ìn th× ®oµn ng­êi ®∙ ®Õn mét tiÓu trÊn.
 • 18. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-18-Hoµng y trung niªn t×m mét kh¸ch ®iÕm ë trä råi an bµi thanh bµo l∙o nh©n ë trongmét phßng riªng.B¸t B∙o kim ®an qu¶ nhiªn cã thÇn hiÖu kinh ng­êi, sau khi thanh bµo l∙o nh©n uèngvµo th× thÇn trÝ hoµn toµn thanh tÜnh nh­ng t×nh thÕ buéc l∙o ph¶i tiÕp tôc nh¾m m¾t gi¶ vêh«n mª ch­a tØnh.Hoµng y trung niªn b¾t m¹ch cho l∙o xong th× bÊt gi¸c cau mµy nh­ng kh«ng nãi g×,véi vµng bá ra khái phßng. ViÖc phu nh©n kiªn tr× ®ßi dïng B¸t B∙o Kim ®an cøu m¹ng l∙onh©n ®∙ khiÕn cho phu qu©n kh«ng vui nªn bµ ta còng kh«ng d¸m nãi g× thªm. Chê phuqu©n ra ngoµi råi bµ míi gäi lam y ®ång tö, nãi:- Ng­¬i ë ®©y ch¨m sãc vÞ l∙o b¸ b¸ nµy nhe!Lam y ®ång tö d¹ mét tiÕng råi nãi:- B¸ mÉu yªn t©m, tiÓu ®iÖt sÏ cè g¾ng.Trung niªn phu nh©n khÏ thë dµi råi còng quay ng­êi ra khái phßng.Sau khi phu nh©n ®i råi th× bçng nhiªn thanh bµo l∙o nh©n më m¾t ra.Lam y ®ång tö mõng rì reo lªn:- L∙o b¸ b¸ tØnh l¹i råi a?Thanh bµo l∙o nh©n quan s¸t lam y ®ång tö mét lóc l©u råi nãi:- TØnh råi!Lam y ®ång tö nãi:- §Ó v∙n bèi ®i nãi cho b¸ mÉu biÕt.Thanh bµo l∙o nh©n véi nãi:- TiÓu huynh ®Ö, kh«ng cÇn ph¶i ®i.Lam y ®ång tö ng¹c nhiªn hái:- T¹i sao?Thanh bµo l∙o nh©n g­îng c­êi, nãi:- Chóng ta nãi chuyÖn víi nhau mét l¸t ®∙, thÕ nµo?Lam y ®ång tö trÇm ng©m råi nãi:- Còng ®­îc!Thanh bµo l∙o nh©n l¹i nh×n kü lam y ®ång tö håi l©u råi míi nãi:- Ta muèn hái ng­¬i vµi chuyÖn, ch¼ng hay ng­¬i cã s½n lßng tr¶ lêi kh«ng?Lam y ®ång tö nãi:- §iÒu ®ã cÇn ph¶i xem l∙o hái nh÷ng g× ®∙? NÕu chuyÖn v∙n bèi kh«ng biÕt th× tùnhiªn kh«ng thÓ tr¶ lêi råi.- §­¬ng nhiªn ta chØ hái nh÷ng chuyÖn ng­¬i biÕt.- §­îc, l∙o b¸ hái ®i!- VÞ b¸ phô cña ng­¬i cã ph¶i lµ Ph­¬ng NhÞ HiÖp - Ph­¬ng Thiªn Thµnh trong TrungCh©u Tam HiÖp kh«ng?
 • 19. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-19-- §óng vËy, l∙o b¸ biÕt b¸ phô cña v∙n bèi a?- Ta kh«ng quen biÕt, nh­ng Ph­¬ng NhÞ HiÖp ®¹i danh ®Ønh ®Ønh nªn l∙o khiÕu cãnghe nãi qua t­íng m¹o.- Th× ra lµ nh­ vËy.Thanh bµo l∙o nh©n liÕc nh×n ra cöa phßng råi hái tiÕp:- Vi trung niªn phu nh©n mü lÖ kia cã lÏ lµ phu nh©n cña Ph­¬ng NhÞ HiÖp?Lam y ®ång tö gËt ®Çu ®¸p::- §óng vËy! ChÝnh lµ b¸ mÉu cña v∙n bèi.- L∙o khiÕu nghe thiÖn danh cña bµ ta ®∙ l©u, h«m nay kiÕn diÖn qu¶ nhiªn kh«ng sai.- Ph­¬ng b¸ mÉu cña v∙n bèi rÊt l­¬ng thiÖn, tõ t©m, mét con chim thä th­¬ng còngkhiÕn cho bµ ta ®au lßng.- ThiÖn danh cña bµ ta, vâ l©m ®Òu nghe, qu¶ thùc danh khÝ kh«ng kÐm Ph­¬ng NhÞHiÖp... Nµy, vÞ ®ång tö mÆc b¹ch y cã ph¶i lµ c«ng tö cña Ph­¬ng NhÞ HiÖp kh«ng?- §óng vËy, ®ã còng lµ huynh ®Ö cña v∙n bèi.- Ng­¬i lµ l∙o ®¹i?Lam y ®ång tö buån b∙ nãi:- Bän v∙n bèi tuy la huynh ®Ö nh­ng kh«ng ph¶i cïng mét mÑ, v∙n bèi lµ ng­êi sèngnhê nhµ b¸ phô.Thanh bµo l∙o nh©n hái tiÕp:- Ng­¬i bao nhiªu tuæi råi?Lam y ®ång tö ®¸p:- V∙n bèi m­êi l¨m, ng­êi huynh ®Ö cña v∙n bèi còng lµ m­êi l¨m nh­ng nhá h¬nv∙n bèi ba th¸ng r­ìi.Thanh bµo l∙o nh©n gËt ®Çu, hái tiÕp:- ThÕ lÖnh t«n ®©u?- Gia phô ®∙ khø thÕ l©u råi.- LÖnh t«n lµ th©n huynh ®Ö cña Ph­¬ng NhÞ HiÖp?- §óng vËy, gia phô nhá h¬n b¸ phô n¨m tuæi, bän hä lµ huynh ®Ö cïng mét mÑ sanhra.- VËy cßn lÖnh ®­êng?- Gia mÉu v× qu¸ bi th­¬ng, kh«ng muèn ë n¬i trÇn thÕ n÷a nªn ®Þnh ®em th©n t­¬ngtuÉn, nh­ng ng­êi sî v∙n bèi tø cè v« th©n nªn n¨m n¨m tr­íc ®∙ mang v∙n bèi ®Õn nhê b¸phô thu d­ìng råi b¶n th©n ng­êi xuèng tãc quy y, siªu nh©n thÕ ngo¹i.Thanh bµo l∙o nh©n trÇm ng©m mét l¸t råi hái:- LÖnh t«n ®ang ë ®é tr¸ng niªn mµ t¹i sao khø thÕ ®ét ngét vËy?Lam y ®ång tö l¾c ®Çu, nãi:
 • 20. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-20-- ChuyÖn nµy v∙n bèi còng kh«ng râ, v∙n bèi còng tõng hái b¸ mÉu nh­ng b¸ mÉu tr¶lêi còng kh«ng râ rµng l¾m.Thanh bµo l∙o nh©n gËt ®Çu, nãi:- Ng­¬i cã häc vâ c«ng kh«ng?- V∙n bèi cã häc, nh­ng v∙n bèi thÝch ®äc s¸ch h¬n, v× vËy vÒ ph­¬ng diÖn vâ c«nghäc rÊt Ýt.- Ng­¬i kh«ng thÝch häc vâ c«ng ch¨ng?- B¸ phô nãi c¨n c¬ thÓ chÊt cña v∙n bèi rÊt yÕu, nÕu luyÖn vâ còng khã ®¹t ®­îctuyÖt ®Ønh, v× vËy ng­¬i kh«ng chñ tr­¬ng cho v∙n bèi häc vâ c«ng mµ l¹i mua cho v∙n bèirÊt nhiÒu th­ tÞch. Ngoµi ra cßn mêi hai vÞ th«ng nho vÒ chØ dÉn cho v∙n bèi.Thanh bµo l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- §iÒu nµy còng khã tr¸ch l∙o ta...Lam y ®ång tö rÊt th«ng minh, chµng nghe vËy th× s÷ng ng­êi hái l¹i:- L∙o b¸ b¸ nãi vËy lµ thÕ nµo?Thanh bµo l∙o nh©n khÏ ho mÊy tiÕng råi nãi tiÕp:- Hµi tö, ng­¬i ®äc nh÷ng s¸ch g× vËy?Lam y ®ång tö nãi:- V∙n bèi ®äc rÊt nhiÒu lo¹i, tinh bèc, y ®¹o ®Òu cã c¶.Thanh bµo l∙o nh©n nãi:- Nãi vËy lµ v« ý b¸ phô ng­¬i khiÕn ng­¬i ®i vµo con ®­êng sÜ ho¹n råi.Lam y ®ång tö nãi:- V∙n bèi còng kh«ng râ.Thanh bµo l∙o nh©n trÇm ng©m mét l¸t råi hái:- Hµi tö, ng­¬i thÊy l∙o khiÕu thÕ nµo?- H×nh nh­ l∙o b¸ lµ mét nh©n vËt biÕt rÊt nhiÒu chuyÖn.- Ng­¬i ®∙ c¶m thÊy l∙o khiÕu kh«ng ®Õn nçi nµo nh­ng ng­¬i cã muèn nghe nh÷nglêi l∙o khiÕu nãi kh«ng?- V∙n bèi rÊt muèn nghe.- §­îc l¾m, tr­íc tiªn ta hái ng­¬i mét chuyÖn, ng­¬i ph¶i thµnh thùc tr¶ lêi nhÐ.- ChuyÖn g× vËy?- Ng­¬i rÊt muèn häc vâ c«ng ph¶i kh«ng?Lam y ®ång tö trßn xoe m¾t nh×n thanh bµo l∙o nh©n, håi l©u sau chµng míi chËm r∙inãi:- Häc còng ®­îc, kh«ng häc còng ®­îc.Trong lóc lam y ®ång tö tá vÎ ng¹c nhiªn th× thanh bµo l∙o nh©n chît ph¸t hiÖn trongmôc quang cña lam y ®ång tö nµy Èn chøa sù buån b∙ ®au th­¬ng, l∙o ng¹c nhiªn hái l¹i:
 • 21. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-21-- T¹i sao?Lam y ®ång tö nãi:- NÕu v∙n bèi häc vâ c«ng th× vÜnh viÔn còng kh«ng thÓ b»ng ng­êi anh em cña v∙nbèi, chi b»ng bá vâ theo v¨n, mçi ng­êi tù t×m thanh tó cña m×nh.Thanh y l∙o nh©n th¶n nhiªn mØm c­êi, nãi:- Hµi tö, ng­¬i ngo¹i m¹o nhu hoµ nh­ng trong lßng rÊt kiªn c­êng.Lam y ®ång tö g­îng c­êi mét c¸ch thª l­¬ng, chµng muèn nãi nh­ng l¹i th«i.Thanh bµo l∙o nh©n thë dµi råi tiÕp lêi:- Hµi tö, nÕu cã mét ng­êi cã thÓ gióp ng­¬i trë thµnh ®Ö nhÊt cao nh©n trong vâ l©m®­¬ng thÕ th× ng­¬i cã muèn häc vâ c«ng kh«ng?Lam y ®ång tö tr¶ lêi ngµy:- §­¬ng nhiªn lµ muèn råi, nh­ng ®ã lµ chuyÖn kh«ng thÓ!Thanh bµo l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- L∙o khiÕu cã mét vÞ h∙o h÷u ®­îc vâ l©m ®­¬ng thÕ x­ng lµ ®Ö nhÊt cao nh©n, ngµysau l∙o khiÕu sÏ giíi thiÖu ng­¬i ®Õn ®ã vµ nhÊt ®Þnh h∙o h÷u cña l∙o khiÕu sÏ thu ng­¬ilµm ®å ®Ö. Nh­ng tr­íc tiªn ta ph¶i truyÒn cho ng­¬i thuËt thæ n¹p c¨n b¶n, ch¼ng hayng­¬i cã muèn häc kh«ng?Lam y ®ång tö tá ra võa mõng võa kinh, nh÷ng ®iÒu nµy nhanh chãng biÕn mÊt ngay,chµng nãi:- T¹i sao l∙o b¸ kh«ng t×m ng­êi anh em cña v∙n bèi? H¾n m¹nh h¬n v∙n bèi nhiÒu,bÊt luËn thÓ n¨ng hay t­ chÊt ®Òu hîp víi ng­êi luyÖn vâ.Thanh bµo l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- §ã lµ c¸ch nh×n cña bän hä, c¸ch nh×n cña l∙o khiÕu tÊt ph¶i kh¸c.- T¹i sao c¸ch nh×n cña l∙o b¸ vµ ng­êi kh¸c kh«ng gièng nhau?- V× l∙o khiÕu nh×n linh trÝ bÈm sinh vµ khÝ ®é, ®iÒu ®ã ng­êi kh¸c kh«ng thÓ thÊy®­îc, bän hä chØ nh×n ®­îc cèt c¸ch vµ thÓ chÊt.- Th× ra lµ nh­ vËy... A, chóng ta nãi chuyÖn ®∙ nöa ngµy mµ v∙n bèi vÉn ch­a thØnhgi¸o quý tÝnh cña l∙o b¸.- L∙o khiÕu hä TrÇn, nh­ng ng­¬i cø gäi l∙o khiÕu lµ §«ng NhÜ l∙o nh©n lµ ®­îc råi.- §«ng NhÜ l∙o nh©n?- Kh«ng sai, hµi tö, ng­¬i kh«ng nªn nãi tÝnh danh cña l∙o khiÕu cho b¸ phô vµ b¸mÉu ng­¬i biÕt.Lam y ®ång tö ng¹c nhiªn hái:- T¹i sao vËy?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- V× l∙o khiÕu l©m n¹n n¬i nµy nªn kh«ng muèn cho ng­êi kh¸c biÕt tªn hä cña m×nh.Lam y ®ång tö hái tiÕp:
 • 22. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-22-- NÕu bän hä hái tÝnh danh cña l∙o b¸ th× l∙o b¸ tr¶ lêi thÕ nµo?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Ng­¬i cø nãi l∙o khiÕu hä §«ng lµ ®­îc råi!L∙o thë dµi mét håi råi nãi tiÕp:- Hµi tö, cã thÓ cho l∙o khiÕu biÕt danh t¸nh cña ng­¬i kh«ng?- §­¬ng nhiªn lµ cã thÓ råi, v∙n bèi kªu b»ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi, häc danh lµPh­¬ng Du.- Ai ®Æt tªn cho ng­¬i?- MÉu th©n cña v∙n bèi, phô th©n lµ Ph­¬ng Thiªn Nghi, khuª danh cña mÉu th©n lµTuyÕt Liªn nªn míi ®Æt tªn cho v∙n bèi nh­ vËy ®Ó t­ëng nhí gia phô.- Th× ra lµ nh­ vËy.Võa nãi lêi nµy th× bçng nhiªn cã tiÕng b­íc ch©n truyÒn vµo, §«ng NhÜ l∙o nh©n véibÕ môc gi¶ vê h«n mª.Cöa phßng chît më, hoµng y trung niªn b­íc vµo.Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËp ng­êi, nãi:- Tham kiÕn b¸ phô.Ph­¬ng Thiªn Thµnh cÇm bäc thuèc trong tay, l∙o nh×n qua thanh bµo l∙o nh©n råinãi:- Hµi tö ra ngoµi ®i, ta muèn nãi chuyÖn víi l∙o mét l¸t.Ph­¬ng TuyÕt Nghi d¹ mét tiÕng råi lËp tøc lui b­íc.Ph­¬ng Thiªn Thµnh khÏ vç lªn ngùc §«ng NhÜ l∙o nh©n råi nãi:- L∙o nªn tØnh dËy ®i.§«ng NhÜ l∙o nh©n më m¾t ra, nãi:- §a t¹ ©n cøu m¹ngPh­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- M¹ch cña l∙o rÊt lo¹n khiÕn ng­êi ta kh«ng thÓ ®o¸n ®­îc bÖnh tõ ®©u mµ ra, t¹i h¹®∙ bèc vÒ cho l∙o mÊy thang thuèc, nh­ng hy väng lµ l∙o cã thÓ thanh tØnh ®Ó râ bÖnh t×nhcña l∙o råi nãi quyÕt ®Þnh lµ dïng lo¹i thuèc nµo.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- BÖnh cña l∙o khiÕu lµ do tuæi giµ mµ ra, chi sî r»ng rÊt khã trÞ khái.- H×nh nh­ l∙o rÊt xem th­êng chuyÖn sèng chÕt cña m×nh.- Loµi giun dÕ cßn tham sinh, huèng hå t¹i h¹ lµ con ng­êi!- VËy l∙o h∙y nãi râ xem, bÖnh t×nh tõ ®©u mµ ra?§«ng NhÜ l∙o nh©n trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- Khëi sù h×nh nh­ lµ tróng hµn phong nhËp thÓ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:
 • 23. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-23-- §ñ råi...L∙o lÊy mét trong ba bäc thuèc vµ tiÕp:- Trong bäc thuèc nµy cã ghi râ c¸ch dïng, l∙o cø chiÕu theo ®ã mµ uèng hai lÇn th×cã thÓ khái th«i. T¹i h¹ cßn cã viÖc, kh«ng thÓ l­u l¹i ®©y ®Ó xem m¹ch cho l∙o.§«ng NhÜ l∙o nh©n thë dµi, nãi:- ¤i, c¸c h¹ ®Ó l∙o khiÕu ë ®©y mét m×nh th× sî r»ng l∙o khiÕu kh«ng thÓ nµo sèngtiÕp ®­îc.- T¹i sao?- L∙o khiÕu ®∙ r¬i vµo c¶nh nh­ ngän ®Ìn tµn tr­íc giã, ®∙ kh«ng cã nhµ ®Ó vÒ l¹ikh«ng cã ng©n l­îng, bÖnh t×nh cã thÓ ph¸t bÊt cø lóc nµo, h¸ ch¼ng ph¶i lµ khã sèng tiÕp®­îc sao?- §­îc råi, t¹i h¹ sÏ gióp l∙o m­êi ngµn l­îng, ®ñ ®Ó l∙o mua mét phßng mµ tiªu thêi®o¹n th¸ng qua buæi tµn niªn.§«ng NhÜ l∙o nh©n l¾c ®Çu, nãi:- Nh­ vËy còng kh«ng æn.Ph­¬ng Thiªn Thµnh cau mµy, l∙o kh«ng nhÉn n¹i ®­îc nªn lín tiÕng hái:- VËy l∙o muèn thÕ nµo míi ®­îc?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- L∙o khiÕu tuy th­¬ng bÖnh, nh­ng lóc kh«ng bÖnh th× th©n thÓ vÉn rÊt tr¸ng kiÖn,nÕu cã thÓ cho l∙o khiÕu theo hÇu, gi÷ ngùa hoÆc...Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¾c ®Çu, nãi:- Kh«ng ®­îc, t¹i h¹ b«n tÈu giang hå, ¨n ë v« ®Þnh, cã khi ®i liÒn mÊy ®ªm kh«ngngñ, ng­êi giµ yÕu nh­ l∙o h¸ cã thÓ chÞu ®ùng ®­îc sao?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- C¸c h¹ b«n tÈu giang hå, lÏ nµo phu nh©n vµ lÖnh lang còng ph¶i b«n tÈu giang hå?L∙o khiÕu xin l­u l¹i quý phñ lµm mét béc nh©n kiÕm c¬m qua ngµy, lÏ nµo c¸c h¹ kh«ng®ång ý?Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp:- V¶ l¹i l∙o khiÕu tõng ®äc kh«ng Ýt thi th­, lóc nhµn rçi cã thÓ gi¶ng gi¶i kinh v¨ncho lÖnh lang.Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®éng lßng, nãi:- Th× ra c¸c h¹ cßn la mét vÞ th«ng nho kiªm sö.- Kh«ng d¸m.- C¸c h¹ ®äc nh÷ng th­ tÞch g×?- L∙o khiÕu thuéc h¹ng bµng m«n t¹p häc, ngoµi tø th­ ngò kinh ra cßn ®äc y ®¹o,tinh bèc, kinh v¨n phËt m«n v.V...- Nãi vËy lµ l∙o còng th«ng y ®¹o?- ChØ biÕt ®«i chót th«i.
 • 24. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-24-- §­îc, chê t¹i h¹ th­¬ng l­îng víi phu nh©n mét l¸t råi quay l¹i tr¶ lêi l∙o tiÒn bèi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®i kh«ng l©u th× lam y ®ång tö l¹i vµo phßng, chµng ch¹y ®Õnc¹nh §«ng NhÜ l∙o nh©n vµ nãi:- §«ng l∙o b¸, l∙o muèn ®i ch¨ng?§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- ChØ cÇn b¸ mÉu ng­¬i ®ång ý th× l∙o khiÕu cã thÓ l­u l¹i kh«ng ®i.Lam y ®ång tö nãi:- §­îc, ®Ó v∙n bèi ®i nãi cho b¸ mÉu biÕt.- Kh«ng cÇn, b¸ mÉu cña ng­¬i lµ mét vÞ thiªn h¹ chÝ thiÖn chÝ nh©n, lÏ nµo bµ takh«ng ®ång ý? Nh­ng cã mét chuyÖn quan träng, ta kh«ng thÓ kh«ng nãi râ víi ng­¬i.- ChuyÖn g×?- Kh«ng ®­îc tiÕt lé chuyÖn ng­¬i häc vâ c«ng.- Ngay c¶ b¸ mÉu, b¸ phô còng kh«ng ®­îc biÕt sao?- Tèt nhÊt lµ ®õng cho bän hä biÕt, v× nÕu b¸ phô ng­¬i biÕt chuyÖn nµy th× kh«ngchõng l∙o ta sÏ lÊy m¹ng l∙o khiÕu ®Êy. ChÝ Ýt th× còng trôc xuÊt l∙o khiÕu khái n¬i nµy,khi ®ã tÊt nhiªn vâ c«ng cña ng­¬i còng häc kh«ng thµnh.Lam y ®ång tö trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- NÕu vâ c«ng cña l∙o kh«ng b»ng b¸ phô th× v∙n bèi kh«ng cÇn ph¶i häc.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- TÊt nhiªn lµ cao minh h¬n b¸ phô ng­¬i nhiÒu.Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp:- Tôc ng÷ cã c©u: ChØ cã tr¹ng nguyªn häc sinh mµ kh«ng cã tr¹ng nguyªn thÇy gi¸o.Nãi ®o¹n l∙o ng¾m nh×n lam y ®ång tö rÊt l©u råi míi nãi tiÕp:- Hµi tö ng­¬i cÇn ph¶i tin t­ëng l∙o khiÕu th× míi cã thÓ häc ®­îc vâ c«ng ®Ö nhÊt!Lam y ®ång tö gËt ®Çu, nãi:- §­îc, v∙n bèi tin t­ëng l∙o b¸.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Tèt l¾m, ng­¬i ra ngoµi tr­íc ®i! B¸ phô cña ng­¬i cã l­u l∙o khiÕu l¹i hay kh«ng,cã lÏ s¾p cã quyÕt ®Þnh råi ®Êy.Lam y ®ång tö mØm c­êi lui b­íc ra ngoµi.Mét l¸t sau qu¶ nhiªn Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®­a phu nh©n cïng ®Õn.Ph­¬ng Thiªn Thµnh khÏ h¾ng giäng råi nãi:- T¹i h¹ ®∙ th­¬ng l­îng víi phu nh©n, phu nh©n rÊt mong l∙o ë l¹i...§«ng NhÜ l∙o nh©n nh×n qua Ph­¬ng phu nh©n råi nãi:- ¢n cøu m¹ng cña phu nh©n, l∙o khiÕu ch­a b¸o ®¸p ®­îc, b©y giê l¹i ®­îc thu dïngth× qu¶ thËt lµ nghÜa träng t×nh th©m, l∙o khiÕu sÏ tËn lùc ®Ó mong b¸o ®¸p ®«i chót.
 • 25. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-25-Phu nh©n mØm c­êi, nãi:- Phu qu©n cña tiÓu n÷ lµ kÎ cã hiÖp danh trªn giang hå, gi÷a ®­êng thÊy chuyÖn bÊtb×nh, b¹t ®ao t­¬ng trî còng lµ chuyÖn th­êng. Huèng hå l∙o b¸ niªn h¹c ®∙ cao thÕ nµy,dï kh«ng mang träng bÞnh th× bän tiÓu n÷ còng nªn chiÕu cè th«i.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Phu nh©n nÆng lêi råi.Ph­¬ng phu nh©n nãi:- HiÖn giê bÖnh t×nh cña l∙o b¸ thÕ nµo?- §∙ thÊy chuyÓn biÕn tèt råi.- Bän tiÓu n÷ còng muèn ®­a l∙o b¸ ®ång hµnh, nh­ng v× bÖnh t×nh cña l∙o ch­a hoµntoµn b×nh phôc nªn ®µnh l­u l∙o l¹i n¬i nµy.- L­u l∙o khiÕu l¹i ®©y?- §óng vËy, ®îi lóc bän tiÓu n÷ quay vÒ th× sÏ ®ãn l∙o cïng ®i.- L∙o khiÕu to gan d¸m hái phu nh©n mét c©u.- L∙o b¸ cø hái.- Cã ph¶i nhÞ vÞ ®i phã héi kh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh lªn tiÕng:- Kh«ng sai, lµm sao l∙o biÕt?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- L∙o khiÕu theo t×nh h×nh mµ suy ®o¸n th«i.§ét nhiªn Ph­¬ng Thiªn Thµnh cau mµy ra vÎ khã chÞu, l∙o khÏ nãi víi Ph­¬ng phunh©n:- Chóng ta ®i th«i.Nãi ®o¹n l∙o n¾m tay Ph­¬ng phu nh©n véi vµng ra khái phßng.Mét l¸t sau lam y ®ång tö véi vµng ch¹y vµo phßng §«ng NhÜ l∙o nh©n, chµng thÊpgiäng hái:- Sao l∙o b¸ l¹i ®¾c téi víi b¸ phô cña v∙n bèi?§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- Kh«ng ®¾c téi còng kh«ng ®­îc.Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp:- Hµi tö, ng­¬i cã nghe b¸ phô nãi g× vÒ l∙o khiÕu kh«ng?Lam y ®ång tö mØm c­êi, nãi:- V∙n bèi chØ nghe b¸ phô nãi vÒ b¸ mÉu.§«ng NhÜ l∙o nh©n ng¹c nhiªn hái:- L∙o ta nãi Ph­¬ng phu nh©n thÕ nµo?Lam y ®ång tö:
 • 26. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-26-- X­a nay b¸ phô rÊt kÝnh träng b¸ mÉu, dï cã chuyÖn g× còng kh«ng thÓ lín tiÕng víibµ ta, nh­ng...§«ng NhÜ l∙o nh©n thë dµi råi nãi:- NÕu v× l∙o khiÕu mµ Ph­¬ng phu nh©n bÞ Ph­¬ng NhÞ HiÖp tr¸ch m¾ng th× ®ã kh«ngph¶i lµ t©m nguyÖn cña l∙o khiÕu.Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp:- Nh­ng b¸ phô, b¸ mÉu ng­¬i ®∙ quyÕt ®Þnh l­u l∙o khiÕu ë n¬i nµy th× ng­¬i còngph¶i t×m c¸ch ë l¹i míi ®­îc.Lam y ®ång tö nãi:- B©y giê kh«ng cÇn l­u l∙o b¸ l¹i råi, b¸ phô nãi víi b¸ mÉu còng v× chuyÖn nµy ®©y.B¸ mÉu rÊt nh©n tõ nªn c¶m thÊy ®Ó l∙o l¹i rÊt nguy hiÓm, v¹n nhÊt bÖnh cña l∙o t¸i ph¸tth× kh«ng cã ai chiÕu cè, ho¸ ra ch¼ng kh¸c g× kh«ng cøu l∙o b¸. V× thÕ mµ b¸ mÉu chñtr­¬ng ®­a l∙o b¸ cïng ®i.§«ng NhÜ l∙o nh©n hái:- Nh­ng b¸ phô cña ng­¬i kh«ng ®ång ý ph¶i kh«ng?- V× chuyÖn nµy mµ b¸ phô tr¸ch b¸ mÉu qu¸ bao ®ång, tuy nhiªn ng­êi còng ®ång ývíi thØnh cÇu cña b¸ mÉu.- Kú thùc chØ cÇn ng­¬i ë l¹i th× chóng ta kh«ng ®i vÉn tèt h¬n.- ThÕ nµo, l∙o l¹i kh«ng muèn ®i ch¨ng?- Chóng ta cïng ®i víi bän hä th× l∙o khiÕu lµm sao truyÒn thô vâ c«ng cho ng­¬i?- Nãi vËy cã nghÜa lµ v∙n bèi kh«ng thÓ kh«ng häc vâ c«ng cña l∙o b¸?- Ng­¬i hèi hËn råi ch¨ng?- Kh«ng, v∙n bèi ®∙ ®ång ý víi l∙o b¸ th× quyÕt kh«ng hèi hËn, nÕu trªn ®­êng ®ikh«ng thÓ truyÒn thô th× chê lóc quay vÒ nhµ cña b¸ phô l∙o b¸ truyÒn thô cho v∙n bèicòng kh«ng muén.§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- Kh«ng ®­îc, l∙o khiÕu ®∙ muèn truyÒn vâ c«ng cho ng­¬i th× tÊt nhiªn truyÒn cµngsím cµng tèt.Ngõng mét l¸t l∙o hái:- Ng­¬i biÕt khi nµo chóng ta khëi hµnh kh«ng?Lam y ®ång tö nãi:- H×nh nh­ lµ s¸ng sím ngµy mai.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- §­îc, sau canh ba ®ªm nay, ng­¬i h∙y ®Õn phßng l∙o khiÕu, nh­ng ph¶i hµnh ®éngbÝ mËt, kh«ng ®­îc cho b¸ phô ng­¬i biÕt ®Êy.Lam y ®ång tö gËt ®Çu, nãi:- §­îc th«i! Canh ba ®ªm nay v∙n bèi sÏ ®Õn.Nãi ®o¹n chµng c¸o biÖt lui ra ngoµi phßng.
 • 27. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-27-Vµo lóc canh ba nöa ®ªm, qu¶ nhiªn lam y ®ång tö y hÑn mµ ®Õn. §«ng NhÜ l∙o nh©nb¾t ®Çu d¹y cho chµng phÐp tÜnh to¹, thæ n¹p. Lam y ®ång tö rÊt th«ng minh, thuËt thæ n¹pdo §«ng NhÜ l∙o nh©n truyÒn thô lµ mét lo¹i c«ng phu c¨n b¶n cña phÐp luyÖn néi c«ngth­îng thõa, gi÷a lóc h« hÊp th× ®éng t¸c ë phÇn bông v« cïng phøc t¹p, nh­ng lam y ®ångtö ®Òu l∙nh héi toµn bé tr­íc canh n¨m.§«ng NhÜ l∙o nh©n thÊy vËy th× trong lßng rÊt vui mõng, l∙o nãi:- Hµi tö, h∙y nhí lµ tõ nay trë ®i, mçi ngµy cÇn ph¶i dµnh mét canh giê ngåi vËnc«ng, nÕu ta cã thÓ ®ång hµnh víi ng­¬i th× ta sÏ tù t×m c¸ch chØ ®iÓm cho ng­¬i. Cßn v¹nnhÊt kh«ng thÓ ®ång hµnh th× ng­¬i còng ph¶i dông c«ng t©m luyÖn, bÊt l­îng ng­¬i ë n¬inµo th× ta còng sÏ t×m ra ng­¬i. Nh­ng chuyÖn nµy cÇn ph¶i gi÷ bÝ mËt tuyÖt ®èi, ngay c¶b¸ phô b¸ mÉu vµ ng­êi anh em cña ng­¬i còng kh«ng ®­îc biÕt.Lam y ®ång tö trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- Trong lßng v∙n bèi cã ®iÒu kh«ng lý gi¶i ®­îc nh­ng kh«ng biÕt cã nªn hái haykh«ng?- Cã thÓ hái, ng­¬i nãi ra xem!ViÖc l∙o b¸ truyÒn thô vâ c«ng cho v∙n bèi rèt cuéc lµ chuyÖn tèt hay chuyÖn xÊu?- §­¬ng nhiªn kh«ng ph¶i lµ chuyÖn xÊu.- Nh­ng ®∙ lµ chuyÖn tèt th× t¹i sao kh«ng thÓ cho ng­êi kh¸c biÕt?- V× vâ c«ng ng­¬i häc lµ thiªn h¹ ®Ö nhÊt ®¼ng, bÊt luËn ng­êi nµo, ®Æc biÖt lµ ng­êiluyÖn vâ l¹i cµng kh«ng muèn ng­¬i h¬n bän hä, ®óng kh«ng?- Kh«ng sai! §a t¹ l∙o b¸, v∙n bèi hiÓu ra råi!§«ng NhÜ l∙o nh©n vç vµo vai chµng tá vÎ th©n mËt vµ nãi:- Nghe lêi l∙o khiÕu mµ trë vÒ phßng ngñ di.Tuy trong lßng cßn nhiÒu nghi vÊn nh­ng lam y ®ång tö kh«ng d¸m hái nhiÒu chµngtheo lêi quay vÒ phßng ngñ.S¸ng h«m sau, qu¶ nhiªn Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®∙ thay ®æi chñ ý ®­a §«ng NhÜ l∙onh©n cïng ®i theo.Ngoµi nh÷ng lóc t­¬ng kiÕn nãi chuyÖn riªng víi lam y ®ång tö ra th× b×nh th­êng§«ng NhÜ l∙o nh©n lu«n gi÷ vÎ trÇm mÆc.§oµn ng­êi ngµy ®i ®ªm trä, ba ngµy sau th× ®∙ ®Õn Gia §Þnh råi.Gia §Þnh n»m gÇn bªn c¹nh trªn s«ng M©n Giang nªn th­¬ng nh©n mua b¸n tÊp nËp,phè thÞ phån hoa thÞnh v­îng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®­a ®oµn ng­êi vµo trä ë mét kh¸ch ®iÕm kh¸ sang träng, saukhi an bµi mäi sù th× l∙o nãi víi b¹ch y ®ång tö:- H«m nay c¸c ng­¬i h∙y nghØ ng¬i mét ®ªm, tr­a mai sau khi vi phu héi diÖn víi ®¹is­ b¸ vµ tam s­ thóc xong, nÕu kh«ng cã viÖc g× kh¸c th× sÏ ®­a c¸c ng­¬i di du ngo¹n Gia§Þnh mét ngµy.B¸ch y ®ång tö nãi:
 • 28. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-28-- Phô th©n vµ ®¹i s­ b¸ gÆp nhau ë ®©u?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- T¹i l¨ng V©n S¬n bªn ngoµi thµnh.B¸ch y ®ång tö nãi:- Phô th©n kh«ng ®­a hµi nhi cïng ®i sao?- Vi phô vµ ®¹i s­ b¸ cã chuyÖn th­¬ng l­îng, ng­¬i vµ mÉu th©n cïng ®Ö ®Ö ë l¹ikh¸ch ®iÕm, kh«ng cÇn ph¶i ®i.- Khi nµo phô th©n trë vÒ?- Tr­íc khi mÆt trêi lÆn.B¹ch y ®ång tö bçng nhiªn chuyÓn môc quang nh×n qua §«ng NhÜ l∙o nh©n vµ nãi:- L∙o §«ng nµy! L∙o tõng ®Õn Gia §Þnh lÇn nµo ch­a?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- L∙o khiÕu l­u l¹c ch©n trêi gãc bÓ nªn cã qua ®©y mét lÇn.Ph­¬ng Thiªn Thµnh trõng m¾t nh×n nhi tö vµ nãi:- L¹c nhi, h∙y ngoan ë trong kh¸ch ®iÕm, kh«ng ®­îc ch¹y lung tung ®Êy!Ph­¬ng L¹c khÏ gËt ®Çu, Ph­¬ng Thiªn Thµnh liÒn cÊt b­íc rêi kh¸ch ®iÕm.Sau khi Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®i råi th× Ph­¬ng L¹c dÞch môc quang nh×n qua §«ngNhÜ l∙o nh©n vµ nãi:- L∙o th«ng thuéc Gia §Þnh, vËy cã thÓ ®­a ta ®i du ngo¹n mét l¸t kh«ng?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Kh«ng ph¶i l∙o khiÕu kh«ng muèn, nh­ng v× lÖnh ®­êng vµ lÖnh t«n ch­a cho phÐpth× l∙o khiÕu kh«ng thÓ tù chñ tr­¬ng.Lam y ®ång tö khÏ thë dµi råi nãi:- L¹c huynh, §«ng NhÜ l∙o b¸ nãi còng ph¶i ®Êy, l∙o ®∙ kh«ng thÓ tù chñ tr­¬ng th×h∙y ®îi b¸ phô b¸ mÉu trë vÒ råi chóng ta cïng ®i.Ph­¬ng L¹c cau mµy, nãi:- T¹i sao ph¶i ®îi phô mÉu trë vÒ míi ®i?Lam y ®ång tö nãi:- Lóc nµy §«ng NhÜ l∙o b¸ kh«ng d¸m tù chñ tr­¬ng, nÕu L¹c huynh nhÊt ®Þnh v× l∙ocïng ®i th× ch¼ng ph¶i lµ g©y khã dÔ cho l∙o sao?Ph­¬ng L¹c nãi:- ¤i, tiÓu ®Ö, kh«ng ph¶i ta nãi ng­¬i chø l∙o §«ng nµy lµ ng­êi lµm cña chóng ta saong­¬i cã thÓ gäi l∙o lµ §«ng l∙o b¸?Lam y ®ång tö khÏ thë dµi, nãi:- §¹i ca kh«ng nªn nãi thÕ, §«ng l∙o b¸ lµ ng­êi cao niªn th× lµm sao cã thÓ gäi lµ l∙o§«ng céc lèc nh­ vËy?
 • 29. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-29-Ph­¬ng L¹c c­êi nh¹t, nãi:- §­îc råi! Ng­¬i cø gäi §«ng l∙o b¸, ta gäi l∙o §«ng theo c¸ch cña ta.Lam y ®ång tö ®Þnh nãi tiÕp nh­ng §«ng NhÜ l∙o nh©n ®∙ lªn tiÕng:- C¸c ng­¬i kh«ng cÇn tranh c∙i n÷a, gäi ta lµ l∙o §«ng còng tèt th«i.Ph­¬ng L¹c quay ng­êi vµ nãi:- C¸c ng­¬i cø nãi chuyÖn víi nhau, ta ph¶i ®i ®©y!§«ng NhÜ l∙o nh©n kinh ng¹c kªu lªn:- Lµm sao ®­îc, bÊt luËn thÕ nµo th× thiÕu chñ nh©n còng kh«ng thÓ lµm khã l∙okhiÕu!L∙o võa nãi võa dÞch b­íc c¶n ®­êng.Ph­¬ng L¹c c­êi nh¹t, nãi:- L∙o ®Þnh qu¶n thóc ta ch¨ng?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- §iÒu ®ã l∙o khiÕu kh«ng d¸m.Ph­¬ng L¹c nãi:- L¾c ®Çu th× mau tr¸nh ra!Nãi ®o¹n chµng vung tay ®Èy §«ng NhÜ l∙o nh©n qua mét bªn råi vät ®i nhanh nh­chíp.§«ng NhÜ l∙o nh©n ngÈn ng­êi nh×n theo bãng Ph­¬ng L¹c, lßng c¶m kh¸i mu«nphÇn, mét håi l©u vÉn kh«ng nãi ®­îc c©u nµo.Lam y ®ång tö chËm r∙i b­íc l¹i vµ nãi:- L∙o b¸ b¸, kh«ng cÇn tøc giËn, vÞ ®¹i ca nµy cña v∙n bèi tÝnh t×nh nãng n¶y, ®èi víiv∙n bèi còng vËy th«i. L∙o b¸ kh«ng nªn tøc giËn míi ®­îc.§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- Hµi tö, ng­¬i ë ®©y chê ta, ta ®i ngã chõng h¾n míi ®­îc.Lam y ®ång tö nãi:- §¹i b¸ phu rÊt yªu th­¬ng h¾n.§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- Ta biÕt, hµi tö ng­¬i cø yªn t©m vËn c«ng ®i! ViÖc nµy l∙o khiÕu tù biÕt c¸ch ®èiphã.Lam y ®ång tö khÏ thë ra, tuy trong lßng chµng muèn nãi mÊy c©u an ñi nh­ng kh«ngbiÕt ph¶i khai khÈu thÕ nµo. Chµng nh×n theo bãng §«ng NhÜ l∙o nh©n tõ tõ ra khái kh¸ch®iÕm råi mÊt hót tung tÝch.Ph¶i nãi r»ng c­íc tr×nh cña Ph­¬ng L¹c kh¸ nhanh, phÇn v× tøc khÝ nªn võa ra kháikh¸ch ®iÕm lµ chµng ch¹y nh­ bay vµo khu n¸o thÞ.
 • 30. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-30-§«ng NhÜ l∙o nh©n phÇn v× bÖnh t×nh ch­a hoµn toµn b×nh phôc, phÇn v× kh«ng d¸mthi triÓn khinh c«ng th­îng thõa gi÷a thanh thiªn b¹ch nhËt nªn bÞ Ph­¬ng L¹c bá l¹i kh¸xa phÝa sau. ThËm chÝ l∙o còng kh«ng biÕt Ph­¬ng L¹c ®i vÒ h­íng nµo.Sau mét håi t×m kiÕm th× l∙o ph¸t hiÖn cã mét ®¸m ®«ng ®ang qu©y quÇn xem n¸onhiÖt c¹nh bê s«ng M©n Giang.§«ng NhÜ l∙o nh©n dß hái th× biÕt hai thiÕu niªn mét b¹ch y, mét mÆc hoµng y v×ganh nhau trong viÖc cho tiÒn bän S¬n §«ng m∙i nghÖ mµ dÉn ®Õn ®éng thñ víi nhau.L∙o véi vµng chen vµo trong th× qu¶ nhiªn thÊy Ph­¬ng L¹c m×nh mÈy ®Çy bôi ®Êt,mÆt mòi s­ng vï, râ rµng lµ tróng ®ßn kh¸ nÆng. Ngoµi ra cßn cã mét hoµng y thiÕu niªnmÆt bõng bõng né khÝ, ®øng sau h¾n lµ hai ®¹i h¸n to khoÎ, diÖn m¹o hung h∙n.Hoµng y thiÕu niªn nh×n Ph­¬ng L¹c råi c­êi nh¹t, nãi:- Ng­¬i rÊt quËt c­êng, nh­ng ta kh«ng tin ng­¬i lµ la h¸n m×nh ®ång da s¾t!Ph­¬ng L¹c còng l¹nh lïng nh×n ®èi ph­¬ng, khÝ ph¸ch ch¼ng hÒ kÐm c¹nh, nh­ng v×cã lÏ tróng ®ßn kh¸ nÆng nªn trªn s¾c diÖn tho¸ng lé vÎ ®au ®ín.Hoµng y thiÕu niªn ngöa mÆt c­êi ha h¶ mét trËn råi nãi:- Ng­¬i sî råi ch¨ng?Ph­¬ng L¹c nãi:- Ai sî c¸c ng­¬i chø?Hoµng y thiÕu niªn né khÝ qu¸t:- Kh¸ khen cho tiÓu tö cøng ®Çu, nÕu h«m nay kh«ng buéc ng­¬i cÇu xin tha m¹ng th×ta quyÕt kh«ng ®Õn n¬i nµy lÇn thø hai.§ang lóc ®Þnh xuÊt thñ ®iÓm vµo ngò ©m tuyÖt huyÖt cña Ph­¬ng L¹c th× ®ét nhiªn cãmét giäng l¹nh lïng cÊt lªn:- Ngõng tay!Hoµng y thiÕu niªn quÐt môc quang nh×n qua th× thÊy mét l∙o nh©n mÆc thanh bµo,r©u dµi tíi ngùc ®øng c¸ch h¾n chõng ngoµi ba th­íc.Ph­¬ng L¹c còng nhËn ra ng­êi nµy lµ §«ng NhÜ l∙o nh©n nªn véi kªu lªn:- L∙o §«ng, l∙o mau ®i nãi cho phô th©n ta biÕt, bän nµy vâ c«ng cao c­êng, l∙okh«ng ph¶i lµ ®Þch thñ cña chóng ®©u.§«ng NhÜ l∙o nh©n chËm r∙i nãi:- L∙o khiÕu ®∙ ®Õn ®©y th× dï ph¶i liÒu m¹ng giµ còng ph¶i cøu thiÕu gia trë vÒ.Hoµng y thiÕu niªn c­êi nh¹t, nãi:- L∙o ®∙ giµ nh­ vËy th× cã chÕt còng kh«ng gäi lµ yÓu mÖnh!Lêi võa døt th× ®ét nhiªn h¾n xuÊt mét ch­ëng ®¸nh th¼ng vµo gi÷a ngùc §«ng NhÜl∙o nh©n.Nh÷ng ng­êi hiÕu kú xem n¸o nhiÖt ®Òu bÊt gi¸c lo l¾ng thay cho l∙o nh©n, ai còngnghØ mét ch­ëng cña thiÕu niªn kia tÊt ph¶i ®¸nh g¶y vai chiÕc x­¬ng s­ên cña l∙o nh©n.
 • 31. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-31-ThÕ nh­ng §«ng NhÜ l∙o nh©n kh«ng tr¸nh nÐ mµ cã ý nh­ l∙nh chÞu ch­ëng lùc cñahoµng y thiÕu niªn.Chît nghe "hù" mét tiÕng, tiÕp theo lµ mÊy tiÕng c¶m th¸n cña nh÷ng ng­êi xungquanh, võa tá ý th­¬ng h¹i §«ng NhÜ l∙o nh©n võa t¸n d­¬ng hµnh ®éng hµo tr¸ng x¶mÖnh cøu chñ cña l∙o.Ph­¬ng L¹c còng kh«ng d¸m nh×n nªn nh¾m nghiÒn song môc. Nh­ng bçng nhiªnchµng nghe giäng cña §«ng NhÜ l∙o nh©n nãi bªn tai:- NhÞ vÞ cßn ch­a chÞu bu«ng tay sao?Ph­¬ng L¹c c¶m thÊy nhÑ ng­êi, chµng më m¾t ra nh×n th× thÊy §«ng NhÜ l∙o nh©nvÉn ®øng nguyªn t¹i chç, cßn hoµng y thiÕu niªn th× «m ngùc quþ d­íi ®Êt, d­êng nh­ bÞnéi th­¬ng kh¸ nÆng. Hai ®¹i h¸n ®øng ngÈn ng­êi nh­ trêi trång, tùa nh­ chóng gÆp magi÷a ban ngµy vËy.§«ng NhÜ l∙o nh©n ®­a tay ra hiÖu cho Ph­¬ng L¹c vµ nãi:- ThiÕu gia, chóng ta trë vÒ th«i!Ph­¬ng L¹c nh×n hai ®¹i h¸n vµ hoµng y thiÕu niªn b»ng ¸nh m¾t ®Çy kinh ng¹ckh«ng kÐm ®èi ph­¬ng, nh­ng chµng vÉn ®øng yªn bÊt ®éng.§«ng NhÜ l∙o nh©n véi s¶i b­íc ®Õn «m lÊy Ph­¬ng L¹c, xuyªn qua ®¸m ®«ng ®Ó trëvÒ kh¸ch ®iÕm.L∙o röa nh÷ng vÕt m¸u trªn mÆt cho chµng råi ®Æt chµng lªn gi­êng vµ nãi:- L∙o khiÕu ®Õn chËm mét b­íc khiÕn thiÕu gia ph¶i thä th­¬ng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe tin còng véi ch¹y vµo, khi môc kÝch c¶nh Ph­¬ng L¹c thäth­¬ng th× bÊt gi¸c øa lÖ vµ nãi:- §¹i ca, ng­êi nµo ®¸nh ®¹i ca thä th­¬ng thÕ nµy?- Ta còng kh«ng biÕt bän ng­¬i ®ã.Chµng dÞch môc quang nh×n qua §«ng NhÜ l∙o nh©n vµ nãi tiÕp:- L∙o ®õng sî, chuyÖn nµy kh«ng can hÖ ®Õn l∙o, khi gia phô vÒ hái th× mét m×nh tanhËn lµ ®­îc.§«ng NhÜ l∙o nh©n khÏ vç lªn ng­¬i Ph­¬ng L¹c vµ nãi:- ThiÕu gia yªn t©m ngñ ®i, lÖnh t«n trë vÒ cã tr¸ch l∙o khiÕu vµi c©u th× còng lµchuyÖn b×nh th­êng th«i.Lóc nµy Ph­¬ng L¹c tá ra rÊt biÕt nghe lêi, chµng nh¾m m¾t råi nhanh chãng ngñthiÕp ®i.Phong TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi:- L∙o b¸ b¸, x­a nay ®­îc b¸ phô nu«ng chiÒu nªn tÝnh khÝ cña L¹c ca ca rÊt thÊtth­êng, nÕu cã chç nµo ®¾c téi th× xin l∙o b¸ chí chÊp nhÊt nhÐ.§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- Tuy lÖnh huynh nãi nh÷ng lêi khã nghe nh­ng trong lßng rÊt thiÖn l­¬ng.L∙o ngõng l¹i mét l¸t råi tiÕp:
 • 32. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-32-- Ta nh­ thÕ nµo, cã lÏ ng­¬i ®∙ biÕt kh¸ nhiÒu råi, sau chuyÖn nµy cã thÓ ta kh«ngl­u l¹i ®©y n÷a, hµi tö, nÕu ta kh«ng thÓ ë ®©y l©u th× ng­¬i cã muèn ®i víi ta kh«ng?Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi hái:- Chóng ta ®i ®Õn ®©u?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Ch©n trêi gãc bÓ, ®Õn nãi cµng bÝ mËt cµng tèt.Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i do dù råi míi nãi:- B¸ mÉu rÊt tèt víi v∙n bèi, ng­êi coi v∙n bèi nh­ hµi tö th©n sinh, nÕu lÐn ®i ch¬i víil∙o th× nhÊt ®Þnh b¸ mÉu sÏ rÊt ®au lßng.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- L∙o phu còng kh«ng muèn nh­ vËy, nh­ng t×nh thÕ trãi buéc nªn ch¼ng cßn c¸chnµo kh¸c.Ph­¬ng TuyÕt Nghi suy nghÜ mét lóc råi nãi:- NÕu kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c th× tù nhiªn v∙n bèi sÏ theo l∙o tiÒn bèi th«i.Ngõng mét l¸t chµng nãi tiÕp:- B¸ mÉu nhËn ký th¸c tõ mÉu th©n l¸nh thÕ cña v∙n bèi nªn ®èi ®∙i víi v∙n bèi rÊttèt, nÕu v∙n bèi ®i mµ kh«ng nãi th× ®­¬ng nhiªn bµ ta sÏ v« cïng bi th­¬ng. Qu¶ thùc v∙nbèi kh«ng muèn bµ ta ph¶i chÞu ®ùng nh­ thÕ, nÕu nh­ chóng ta cã thÓ kh«ng ®i th× ch¼ngcã g× tèt b»ng.§«ng NhÜ l∙o nh©n chËm r∙i nãi:- Ng­¬i cã hiÕu t©m tri ©n tÊt ph¶i b¸o, nh­ vËy lµ l∙o khiÕu yªn t©m råi. Th«i, ng­¬i®i nghÜ ®i, ®Ó l∙o khiÕu canh chõng h¾n cho.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- H«m nay l∙o b¸ vÊt v¶ nhiÒu råi, nªn ®i nghÜ mét chót th× h¬n. V∙n bèi canh chõngë ®©y còng ®­îc.Lêi võa døt th× bçng nhiªn cã tiÕng b­íc ch©n vang lªn, Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®Èy cñab­íc th¼ng vµo phßng. Dung diÖn cña l∙o vèn ®ang vui vÎ, nh­ng võa b­íc vµo phßng th×thÇn s¾c chît l¹nh lïng. L∙o nh×n Ph­¬ng L¹c mét lóc råi hái:- X¶y ra chuyÖn g× thÕ nµy?§«ng NhÜ l∙o nh©n khÏ nãi:- ThiÕu gia Èu ®¶ víi ng­êi ta vµ bÞ thä th­¬ng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh lµ nh©n vËt lÞch duyÖt giang hå tuy trong lßng lo l¾ng vµ xãt xanh­ng vÉn gi÷ ®­îc vÎ trÇm tÜnh, l∙o hái tiÕp:- Th­¬ng thÕ nÆng l¾m kh«ng?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Th­¬ng thÕ tuy kh«ng nhÑ nh­ng còng kh«ng ®Õn nçi nµo.Ph­¬ng Thiªn Thµnh b­íc l¹i gÇn gi­êng xem qua th­¬ng thÕ cña ¸i tö råi khÏ nãi víi§«ng NhÜ l∙o nh©n:
 • 33. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-33-- Chóng ta ra ngoµi nãi chuyÖn ®i!Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×n ra th× thÊy Ph­¬ng phu nh©n vµ hai ®¹i h¸n mÆc kinh trang®∙ ®øng n¬i cöa phßng.§¹i h¸n bªn tr¸i chõng ngoµi ngò tuÇn, th©n mÆc kinh trang mµu x¸m ®Ëm, t­íngm¹o phong trÇn. Mµy rËm m¾t trßn, thÇn th¸i rÊt uy m∙nh.§¹i h¸n bªn ph¶i kho¶ng trªn tam tuÇn, mÆt tr¾ng kh«ng r©u, xem ra cã phÇn thanh tónh­ mét v¨n sÜ.Ph­¬ng phu nh©n nh×n ¸i tö víi vÎ mÆt th­¬ng c¶m, bµ muèn nãi nh­ng l¹i th«i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh b­íc ra cöa vµ nãi víi ®¹i h¸n mÆc lam y:- §¹i ca, Ph­¬ng nhi thä th­¬ng mét chót, hiÖn ®ang ngñ rÊt say, chóng ta ra bªnngoµi nãi chuyÖn nhÐ !Lam y ®¹i h¸n chËm r∙i nãi:- Th­¬ng thÕ cã nÆng kh«ng?Ph­¬ng Thiªn thµnh mØm c­êi, nãi:- Theo tiÓu ®Ö quan s¸t th× thÊy, th­¬ng thÕ kh«ng nhÑ nh­ng h¬i thë rÊt ®iÒu hoµ.Trung niªn b¹ch diÖn khÏ nãi:- Xem ra c«ng lùc cña L¹c ®iÖt ®∙ tiÕn bé kh¸ nhiÒu råi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Theo c«ng lùc cña L¹c nhi mµ luËn, thä träng th­¬ng thÕ nµy th× quyÕt kh«ng thÓngñ yªn nh­ vËy. Xem ra tÊt ph¶i cã ng­êi trî gióp.Th× ra trong lóc c¾p Ph­¬ng L¹c trë vÒ, §«ng NhÜ l∙o nh©n ®∙ ngÇm truyÒn cho chµngmét chót ch©n khÝ. B¶n th©n Ph­¬ng L¹c ch­a ®ñ tr×nh ®é ®Ó nhËn biÕt, cßn Ph­¬ng ThiªnThµnh chØ míi quan s¸t chø ch­a b¾t m¹ch nªn kh«ng nhËn ra viÖc nµy.L∙o chØ quan s¸t t×nh h×nh mµ ph¸n ®o¸n lµ cã ng­êi gióp Ph­¬ng L¹c th«i.Lam y ®¹i h¸n nãi:- Ph¶i ch¨ng cã ai ®ã cã ý g©y tæn th­¬ng cho L¹c ®iÖt?Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi, nãi:- Theo ®Ö suy ®o¸n th× kh«ng ®Õn nçi nh­ vËy, nh­ng néi t×nh nh­ thÕ nµo th× vÉnch­a hiÓu ®­îc.Nãi ®o¹n l∙o ®­a mäi ng­êi ra ngoµi ®¹i s¶nh ngåi, Ph­¬ng phu nh©n cè nÐn bith­¬ng, bµ tËn tay mang ra ba t¸ch trµ h­¬ng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh uèng mét ngôm trµ råi nãi:- Nghi nhi, t¹i sao huynh ®Ö cña ng­¬i bÞ ng­êi ta ®¶ th­¬ng vËy?Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung kÝnh ®¸p::- L¹c huynh muèn ra ngoµi du ngo¹n, §«ng l∙o b¸ khuyªn ng¨n kh«ng ®­îc nªn L¹chuynh tù ch¹y ra ngoµi mét m×nh.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái tiÕp:
 • 34. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-34-- Sau ®ã th× sao?§«ng NhÜ l∙o nh©n tiÕp lêi:- L∙o khiÕu khuyªn thiÕu gia kh«ng ®­îc nªn ®µnh ra ngoµi t×m, khi t×m ®Õn n¬i th×thÊy thiÕu gia ®∙ thä träng th­¬ng råi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái tiÕp:- L∙o ®∙ cøu h¾n vÒ?§«ng NhÜ l∙o nh©n trÇm ng©m mét lóc råi nãi:- L∙o khiÕu ®∙ «m thiÕu gia trë vÒ.- Bän ng­êi nµo ®¶ th­¬ng h¾n?- L∙o khiÕu kh«ng biÕt bän hä lµ ai.- Bän chóng mÆc y phôc thÕ nµo?- Mét thiÕu niªn mÆc hoµng y, vµ hai ®¹i h¸n mÆt rç, mÆc h¾c y.§«ng NhÜ l∙o nh©n nhí l¹i mét lóc råi thuËt l¹i nh÷ng ®iÒu l∙o ®∙ môc kiÕn.Lam y ®¹i h¸n nghe ®o¹n liÒn nãi:- L∙o «m Ph­¬ng L¹c ®i mµ bän hoµng y thiÕu niªn còng ®Ó cho l∙o ®i sao?§«ng NhÜ l∙o nh©n l¹i trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- L∙o khiÕu thÊy thiÕu gia th­¬ng thÕ rÊt nÆng, trong lßng v« cïng khÈn tr­¬ng nªnvéi vµng x«ng bõa vµo «m ch¹y. Tuy hai h¾c y ®¹i h¸n cã ng¨n c¶n nh­ng l∙o khiÕu liÒum¹ng x«ng ®i, khiÕn bän chóng ph¶i nh­êng ®­êng.Lam y ®¹i h¸n mØm c­êi, nãi:- §«ng l∙o tr­îng vÊt v¶ qu¸!Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®­a tay, nãi:- L∙o cã thÓ ®i nghØ råi ®Êy.§«ng NhÜ l∙o nh©n cói ng­¬i hµnh lÔ råi lui b­íc ra ngoµi.Lam y ®¹i h¸n nh×n theo bãng §«ng NhÜ l∙o nh©n dÇn khuÊt råi míi chËm r∙i hái:- NhÞ ®Ö, §«ng l∙o tr­îng ®©y lµ nh©n vËt thÕ nµo vËy?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Lµ ng­êi mµ tiÓu ®Ö cøu ®­îc gi÷a ®­êng th«i.Lam y ®¹i h¸n hái tiÕp:- Ng­¬i biÕt danh tÝnh cña l∙o ta kh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- L∙o tù x­ng lµ §«ng NhÜ l∙o nh©n.Lam y ®¹i h¸n trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- Sî r»ng ®ã kh«ng ph¶i lµ danh tÝnh thËt cña l∙o ta.B¹ch diÖn trung niªn tiÕp lêi:
 • 35. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-35-- Ph­¬ng hiÒn ®iÖt bÞ ®¸nh träng th­¬ng, lÏ nµo chóng ta bá qua chuyÖn nµy?Lam y ®¹i h¸n nãi:- TÊt nhiªn lµ kh«ng thÓ bá qua, tiÓu huynh lËp tøc ®i b¸i kiÕn Tr×nh Tö Väng ®Ó háivÒ lai lÞch cña hoµng y thiÕu niªn kia.Ph­¬ng Thiªn Thµnh khÏ thë dµi råi nãi:- §Ö thÊy nªn bá qua th«i!Lam y ®¹i h¸n nãi:- L¹c nhi thä th­¬ng nÆng nh­ thÕ, nÕu chóng ta bá qua th× ngµy sau truyÒn ra gianghå, h¸ ch¼ng ph¶i thiªn h¹ sÏ c­êi nh¹o chóng ta sao?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- L¹c nhi chõng Êy tuæi th× tÊt nhiªn kh«ng thÓ kÕt thï h»n víi ng­êi kh¸c, ®Ö rÊt Ýtkhi ®­a h¾n hµnh tÈu trªn giang hå nªn tuyÖt ®èi kh«ng cã ai nhËn biÕt h¾n. LÇn nµy h¾n bÞ®¶ th­¬ng lµ chuyÖn ngÉu nhiªn ph¸t sinh mµ th«i. V¶ l¹i, sau khi nghe kü t×nh h×nh th×tr­íc m¾t vÉn ch­a biÕt...L∙o ngõng l¹i mét l¸t råi chËm r∙i nãi tiÕp:- Th­¬ng thÕ cña L¹c nhi còng kh«ng trÇm träng l¾m, tiÓu ®Ö nghÜ nÕu truy cøuchuyÖn nµy th× kh«ng biÕt kÕt qu¶ sÏ nh­ thÕ nµo? HiÖn t¹i chóng ta l¹i cã nhiÒu chuyÖnquan träng, kh«ng nªn v× tiÓu sù mµ lµm háng ®¹i sù cña chóng ta.Lam y ®¹i h¸n trÇm ng©m mét lóc råi nãi:- TÝnh thêi gian lé tr×nh th× chóng ta vÉn cã thÓ l­u l¹i Gia §Þnh ba ngµy n÷a, trong bangµy ®ã, bÊt luËn lµ chuyÖn g× còng ph¶i gi¶i quyÕt cho xong.Thùc ra kh«ng ph¶i Ph­¬ng Thiªn Thµnh kh«ng cã ý b¸o thï cho ¸i tö, nh­ng v× t×nhthÕ ph¶i lµm ra vÎ h×nh thøc nh­ vËy, b©y giê nghe lam y ®¹i h¸n h¹ quyÕt t©m th× l∙o còngthuËn t×nh, tiÕp lêi:- §¹i ca, tam ®Ö ®∙ quyÕt t©m ®iÒu tra râ sù t×nh th× chóng ta ®µnh ph¶i l­u l¹i ®©y vµingµy th«i.Chît nghe b¹ch diÖn trung niªn nãi:- TiÓu ®Ö cã mét c¶m gi¸c rÊt kú qu¸i, kh«ng biÕt nhÞ ca nghÜ thÕ nµo?Ph­¬ng Thiªn Thµnh lêi:- ChuyÖn g×?B¹ch diÖn trung niªn nãi:- TiÓu ®Ö c¶m thÊy h×nh nh­ §«ng NhÜ l∙o nh©n cßn ®iÒu g× ch­a nãi ra hÕt.Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi, nãi:- TiÓu huynh còng cã c¶m gi¸c nµy, nh­ng l∙o ta ®∙ kh«ng muèn nãi ra th× tiÓu huynhcòng kh«ng muèn truy vÊn l∙o.Lam y ®¹i h¸n nãi:
 • 36. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-36-- Kh«ng cÇn ph¶i truy vÊn l∙o ta, tiÓu huynh vµ Tr×nh Tö Väng giao t×nh ®∙ l©u, l∙o tatõng nãi víi tiÓu huynh r»ng, bÊt luËn chuyÖn g× x¶y ra trªn ®Þa diÖn Gia §Þnh th× cø viÖct×m l∙o ta mµ hái.Ngõng mét l¸t, lam y ®¹i h¸n nãi tiÕp:- HiÖn t¹i muèn ®iÒu tra chuyÖn nµy còng rÊt dÔ, chØ cÇn t×m ®Õn hiÖn tr­êng hái vµing­êi lµ biÕt ngay. Nh­ng chóng ta muèn ®iÒu tra râ lai lÞch cña hoµng y thiÕu niªn, sîr»ng ng­êi th­êng khã cã thÓ tr¶ lêi ®­îc.B¹ch diÖn trung niªn nãi:- §¹i ca nãi còng ph¶i.Lam y ®¹i h¸n nãi tiÕp:- Dï sao th× tiÓu huynh còng ph¶i ghÐ th¨m Tr×nh Tö Väng l∙o ta l¹i rÊt th«ng thuéc®Þa diÖn Gia §Þnh, sù viÖc nµy cho tiÓu huynh ®i hái l∙o ta råi h∙y tÝnh tiÕp.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- §¹i ca uèng vµi t¸ch trµ, nghØ ng¬i mét l¸t råi hay ®i?Lam y ®¹i h¸n nãi:- TiÓu huynh ph¶i ®i ngay, viÖc g× ®∙ quyÕt lµm th× kh«ng nªn ®Ó chËm trÔ.Lêi võa døt th× ng­êi còng ®∙ ë ngoµi xa mÊy tr­îng råi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh dÞch môc quang nh×n qua b¹ch diÖn trung niªn vµ nãi:- TuÊn ®Ö, theo tiÓu huynh quan s¸t th× ®¹i ca bªn ngoµi tuy b×nh tÜnh, nh­ng thùc ratrong lßng rÊt lo l¾ng khÈn tr­¬ng. TiÓu huynh kh«ng muèn v× chuyªn nhá cña L¹c nhi mµkhiÕn cho ®¹i ca thªm phiÒn phøc.B¹ch diÖn trung niªn trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- TiÓu ®Ö rÊt hiÓu t©m ý cña nhÞ ca, nh­ng chuyÖn g× ra chuyÖn ®ã, kh«ng thÓ nãi r»ngchóng ta cã chuyÖn quan träng mµ gi¶ vê kh«ng nghe kh«ng thÊy chuyÖn L¹c ®iÖt bÞ ®¶th­¬ng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh cau mµy suy nghÜ håi l©u råi míi chËm r∙i nãi:- ChuyÖn nµy qu¸ quan träng, tiÓu huynh kh«ng muèn ph¸t sinh thªm tiÓu tiÕt khiÕn®¹i ca thªm lo nghÜ.Lóc nµy Ph­¬ng phu nh©n ®∙ lÆng lÏ trë vÒ phong tr«ng nom ¸i tö, trong ®¹i s¶nh chØcßn Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ b¹ch diÖn trung niªn.B¹ch diÖn trung niªn ®¶o m¾t nh×n quanh råi khÏ nãi:- NhÞ ca, tiÓu ®Ö cã mÊy lêi lo xa, nãi ra mong nhÞ ca chí ®a nghi nhÐ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Chóng ta ®∙ kÕt nghÜa kim lan, t×nh ®ång sinh tö, sao TuÊn ®Ö nãi nh÷ng lêi nh­vËy?B¹ch diÖn trung niªn nãi:
 • 37. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-37-- LÇn nµy sù t×nh thay ®æi qu¶ thËt lµ ngoµi tiªn liÖu cña chóng ta, nh­ng ®Ö ®∙ quyÕt®Þnh th× kh«ng thÓ v× sî mµ bá cuéc gi÷a chõng. Danh tÝnh Trung Ch©u Tam HiÖp kh«ngthÓ v× chuyÖn nµy mµ hoen è, ®Ö thÊy ý cña ®¹i ca lµ: thµ danh tån mµ th©n bÊt t¹i.Ngõng mét l¸t b¹ch diÖn trung niªn h¹ thÊp giäng nãi tiÕp:- §Ö vµ ®¹i ca ®Òu ch­a thµnh th©n lËp thÊt, t­¬ng l¹i sau khi chóng ta tr¨m tuæi råi th×duy chØ cã L¹c nhi ®Õn tr­íc mé chóng ta lo h­¬ng khãi nhang ®Ìn th«i. Do vËy, ®Ö thÊykh«ng cÇn thiÕt ®Ó cho nhÞ tÈu vµ L¹c nhi ph¶i m¹o hiÓm.Ph­¬ng Thiªn Thµnh g­îng c­êi, nãi:- TiÓu huynh ®∙ râ ý cña tam ®Ö, nh­ng nÕu huynh ®Ö chóng ta chÕt ®i th× ®èi ph­¬ngquyÕt kh«ng tha cho L¹c nhi vµ tÈu tÈu cña ng­¬i.B¹ch diÖn trung niªn nãi:- V× vËy chóng ta cÇn ph¶i cã an bµi tr­íc khi tr­êng phong ba b∙o vò x¶y ra.Thiªn h¹ réng lín thÕ nµy th× n¬i nµo l¹i ch¼ng cã thÓ Èn th©n lËp mÖnh, nhÞ ca còngcã thÓ nghÜ ra mét n¬i bÝ mËt ®Ó an bµi cho tÈu tÈu vµ L¹c nhi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- TÈu tÈu cña ng­¬i ®∙ th­êng cïng ta hµnh tÈu trªn giang hå nªn rÊt nhiÒu ng­êi biÕt,trong lóc nhÊt thêi ta thÊy chuyÖn nµy kh«ng dÔ an bµi.B¹ch y trung niªn nãi:- NÕu nhÞ ca nghÜ kh«ng ra thËt th× tiÓu ®Ö cã mét n¬i...- N¬i nµo?- TiÓu ®Ö cã mét vÞ thóc phô lµm nghÒ y, m∙i tËn Giang Nam, l∙o kh«ng ph¶i lµ ng­êitrong giang hå nªn cã thÓ ®­a tÈu tÈu vµ L¹c nhi ®Õn ®ã.- ViÖc nµy kh«ng æn.- T¹i sao?- NÕu chóng ta ngé ®¹i biÕn th× tÊt nhiªn ®èi ph­¬ng còng cã t©m tr¶m th¶o trõ c¨n(nhæ cá tËn gèc), L¹c nhi vµ tÈu tÈu cña ng­¬i rÊt khã tho¸t khái tai m¾t cña ®èi ph­¬ng.LÖnh thóc kh«ng ph¶i lµ ng­êi trong vâ l©m, th× lµm sao cã thÓ ®èi phã víi quû kÕ cñanh÷ng nh©n vËt trªn giang hå? Mét khi bÞ ®èi ph­¬ng ®iÒu tra ra th× sî r»ng viÖc sÏ liªn luþ®Õn lÖnh thóc th«i.B¹ch diÖn trung niªn suy nghÜ mét l¸t råi nãi:- NhÞ ca nãi còng ph¶i.Hai ng­¬i trÇm lÆng nh×n nhau mµ kh«ng ai nãi thªm g×.Còng ch¼ng biÕt thêi gian tr«i qua bao l©u, bçng nhiªn bªn ngoµi ®¹i s¶nh cã tiÕngch©n truyÒn vµo.Hai ng­êi võa ngÈng ®Çu nh×n ra th× thÊy lam y ®¹i h¸n ®∙ ®Õn tr­íc cöa, l∙o nãi:- NhÞ vÞ hiÒn ®iÖt, tiÓu huynh giíi thiÖu víi nhÞ vÞ mét vÞ b»ng h÷u...L∙o quay l¹i nh×n thanh y nh©n phÝa sau vµ nãi tiÕp:
 • 38. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-38-- VÞ nµy lµ Tr×nh Tö Väng mét nh©n vËt ®øng ®Çu c¶ hai ®­êng thuû bé ë ®Þa diÖn Gia§Þnh nµy.Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ b¹ch y trung niªn víi cung thñ hµnh lÔ vµ nãi:- Ng­ìng mé ®¹i danh ®∙ l©u!Tr×nh Tö Väng nãi:- Kh«ng d¸m, kh«ng d¸m, nhÞ vÞ ®©y lµ Ph­¬ng ®¹i hiÖp vµ Th¹ch ®¹i hiÖp.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- T¹i h¹ lµ Ph­¬ng Thiªn Thµnh.B¹ch diÖn trung niªn tiÕp lêi:- T¹i h¹ lµ Th¹ch TuÊn.Tr×nh Tö Väng nãi:- Ng­ìng mé nhÞ vÞ ®∙ l©u! H«m nay míi cã vinh h¹nh héi diÖn.L∙o nh×n qua lam y ®¹i h¸n råi nãi tiÕp:- T¹i h¹ vµ TrÞnh ®¹i hiÖp tõng gÆp nhau mÊy lÇn.Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn cïng nãi:- Bän t¹i h¹ th­êng nghe ®¹i ca nh¾c ®Õn Tr×nh huynh nªn biÕt Tr×nh huynh rÊt cã uydanh ë ®Þa diÖn Gia §Þnh nµy.Tr×nh Tö Väng c­êi ha h¶ råi nãi:- Mét chót h­ danh th«i, tr­íc m¾t ba vÞ mµ nãi ®Õn uy danh th× qu¶ thËt t¹i h¹ v«cïng hæ thÑn.L∙o h¬i ngõng mét l¸t råi tiÕp:- Võa råi t¹i h¹ ®­îc TrÞnh ®¹i hiÖp cho biÕt sù t×nh lµ ¸i tö cña Ph­¬ng ®¹i hiÖp bÞ®¸nh träng th­¬ng ngay ë ®Êt Gia §Þnh nµy nªn t¹i h¹ kh«ng thÓ khoanh tay ngåi nh×n.Th¹ch TuÊn nãi:- ChuyÖn nµy cã lÏ ph¶i nhê ®Õn Tr×nh huynh råi.Tr×nh Tö Väng nãi:- T¹i h¹ ®∙ ph¶i nh©n thñ ®i ®iÒu tra néi t×nh, tin r»ng tr­íc khi trêi tèi sÏ cã tin tøccho ba vÞ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- ý cña t¹i h¹ lµ chØ muèn ®iÒu tra râ néi t×nh mµ th«i, cã thÓ lçi thuéc vÒ nhi tö cñat¹i h¹.Tr×nh Tö Väng nãi:- BÊt luËn thÕ nµo ®i n÷a th× lÖnh c«ng tö còng ®∙ thä th­¬ng, dï viÖn lý do thÕ nµo th×®èi ph­¬ng còng kh«ng thÓ xuÊt thñ ®¸nh ng­êi, huèng hå lµ ®¸nh mét vÞ ®ång tö.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Kh«ng thÓ nãi vËy, song ph­¬ng xuÊt thñ ®¸nh nhau th× tÊt nhiªn lµ khã l­u t×nh.
 • 39. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-39-Tr×nh Tö Väng khÏ thë ra mét håi råi nãi:- Phong ®é cña Ph­¬ng ®¹i hiÖp thËt khiÕn Tr×nh mç kh©m phôc.Ngay lóc nµy ®ét nhiªn cã mét giäng oang oang tõ ngoµi truyÒn vµo:- Kho¸i Tho¸i Tr­¬ng Tam cÇu kiÕn chñ nh©n.Tr×nh Tö Väng lín tiÕng nãi:- Vµo ®i!L∙o nh×n qua Trung Ch©u Tam HiÖp råi tiÕp:- Tr­¬ng Tam lµ thuéc h¹ rÊt cã n¨ng lùc cña t¹i h¹, t¹i h¹ ph¸i h¾n ®i ®iÒu tra chuyÖnnµy, cã lÏ lµ h¾n ®∙ cã tin tøc håi b¸o.Lêi ch­a døt th× ®∙ thÊy mét ®¹i h¸n cao to, mÆc kinh trang b­íc vµo, c­íc bé cùc kúnhanh.H¾n hµnh lÔ víi Tr×nh Tö Väng vµ nãi:- Tham kiÕn trang chñ.Tr×nh Tö Väng nãi:- Ba vÞ nµy lµ ®Ønh ®Ønh ®¹i danh trong Trung Ch©u Tam HiÖp, h«m nay ng­¬i cã vinhh¹nh l¾m míi ®­îc t­¬ng kiÕn ®Êy.Tr­¬ng Tam cói ng­êi thi lÔ vµ nãi:- TiÓu nh©n ®­îc nghe ®¹i danh ba vÞ ®¹i hiÖp ®∙ l©u, h«m nay ®­îc diÖn kiÕn thËt lµtam sinh h÷u h¹nh.Ph­¬ng Thiªn Thµnh, Th¹ch TuÊn vµ lam y ®¹i h¸n cïng khÏ nghiªng ng­êi hoµn lÔ.Tr×nh Tö Väng h¾ng giäng råi hái:- Tr­¬ng Tam, ng­¬i dß hái sù viÖc nh­ thÕ nµo?Kho¸i Tho¸i Tr­¬ng Tam nãi:- Bän chóng lµ ng­êi trªn chiÕc thuyÒn hoa neo ë bÕn n­íc trªn s«ng M©n Giang.Tr×nh Tö Väng gËt ®Çu, nãi:- §­îc, ng­¬i ®­a thiÕp ®Õn cho bän chóng, l∙o phu muèn xem bän chóng lµ nh÷ngnh©n vËt nh­ thÕ nµo.Ph­¬ng Thiªn Thµnh véi nãi:- ChuyÖn nµy ®©u d¸m phiÒn Tr×nh huynh?Tr×nh Tö Väng nãi:- §Þa diÖn Gia §Þnh h¬n tr¨m dÆm vu«ng nh­ng bÊt luËn lµ ng­êi nµo, mét khi nh¾c®Õn TrÞnh mç th× ®Òu ph¶i cói chµo. Bän nµy ®∙ kh«ng xem Tr×nh mç ra g×, kh¸ch ®i kh«ngb¸i kh¸ch ngåi nªn t¹i h¹ ®µnh ph¶i ®i hái th¨m bän chóng vËy!Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái:- Tr×nh huynh ®i mét m×nh sao?Tr×nh Tö Väng nãi:
 • 40. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-40-- T¹i h¹ sÏ ®­a hai trî thñ cïng ®i.Th¹ch TuÊn lªn tiÕng:- T¹i h¹ muèn båi tiÕp Tr×nh huynh cïng ®i, ®­îc chø?Trinh Tö Väng c­êi ha h¶ råi nãi:- Th¹ch huynh ®Ö muèn ®i th× kh«ng cßn g× tèt h¬n.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nh×n qua lam y ®¹i h¸n vµ nãi:- §¹i ca, tiÓu ®Ö cã nªn ®i mét chuyÕn kh«ng?Lam y ®¹i h¸n gËt ®Çu, nãi:- Ng­¬i ®i mét chuyÕn còng tèt, tiÓu huynh l­u l¹i trong kh¸ch ®iÕm chê tin tøc cñac¸c ng­¬i.Tr×nh Tö Väng, Ph­¬ng Thiªn Thµnh, Th¹ch TuÊn theo sù dÉn ®­êng cña Kho¸iTho¸i Tr­¬ng Tam mµ ®i ra bÕn n­íc M©n Giang.Khi ®Õn n¬i th× ®ªm ®∙ sang canh hai nh­ng kh«ng khÝ quanh bÕn n­íc vÉn n¸o nhiÖt.Tr­¬ng Tam chØ tay vÒ phÝa chiÕc thuyÒn hoa neo ë gi÷a s«ng vµ nãi:- Lµ chiÕc thuyÒn hoa ®ã.Tr×nh Tö Väng khÏ nãi:- Ng­¬i b∙o bän nhµ ®ß ®­a tíi ®©y mét chiÕc kho¸i thuyÒn! (thuyÒn nhá nhÑ l­ít ®inhanh)Tr­¬ng Tam nãi:- §∙ chuÈn bÞ s½n sµng råi ¹.Th¹ch TuÊn nh×n xuèng mÐ s«ng th× thÊy qu¶ nhiªn cã mét chiÕc thuyÒn nhá ®angchê s½n.Tr×nh Tö Väng ®­a Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn xuèng thuyÒn råi quay l¹idÆn Tr­¬ng Tam:- Ng­¬i gäi c¸c huynh ®Ö chuÈn bÞ mÊy chiÕc thuyÒn lín, nÕu thuyÒn hoa kia bá ch¹yth× lËp tøc ng¨n chËn l¹i!Nãi ®o¹n l∙o ph¸t tay ra hiÖu, chiÕc thuyÒn nhá tõ tõ råi bê vµ tiÕn vÒ chiÕc thuyÒnhoa neo gi÷a dßng.o0o
 • 41. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-41-Håi thø haiGia §Þnh phong v©nHo¶ng c¸ch kh«ng ®Çy m­êi tr­îng nªn chíp m¾t chiÕc thuyÒn nhá ®∙ tiÕp cËnchiÕc thuyÒn hoa.Tr×nh Tö Väng ®øng tr­íc mòi thuyÒn vµ cao giäng nãi :- Xin hái vÞ nµo lµ qu¶n sù trªn thuyÒn?Trªn thuyÒn hoa ®ãng chÆt cöa khoang, bªn ngoµi bu«ng rÌm d©y, tuy bªn trong cã¸nh ®Ìn nh­ng tõ ngoµi nh×n vµo kh«ng thÊy ®­îc g×.Sau khi Tr×nh Tö Väng gäi mét lÇn n÷a th× khoang thuyÒn chît më, nhê ¸nh ®Ìn h¾tra nªn thÊy mét ®¹i h¸n mÆt rç , mÆc h¾c y b­íc ra vµ hái :- Lµ nh÷ng ai d­íi ®ã?Tr×nh Tö Väng nãi :- Gia §Þnh - Tr×nh Tö Väng, c¸c h¹ tõng nghe bao giê ch­a?H¾c y ®¹i h¸n nãi :- Nghe ®¹i danh ®∙ l©u, h«m nay míi cã c¬ héi h¹nh ngé, nh­ng ch¼ng hay c¸c h¹®Õn cã ®iÒu chi chØ gi¸o?Tr×nh Tö Väng c­êi nh¹t, nãi :- C¸c h¹ cã ph¶i lµ chñ nh©n cña chiÕc thuyÒn hoa nµy kh«ng?H¸c y ®¹i h¸n nãi :- Kh«ng d¸m, t¹i h¹ lµ V­¬ng Hîp, ch¼ng qua lµ kÎ tuú tïng th«i.Tr×nh Tö Väng nÐn giËn, nãi tiÕp :- C¸c h¹ ®∙ kh«ng thÓ t¸c chñ th× xin th«ng b¸o mét tiÕng lµ cã Tr×nh mç cÇu kiÕn.V­¬ng Hîp chau mµy nãi :- TÖ chñ nh©n kh«ng ®­îc khoÎ nªn kh«ng tiÖn tiÕp kh¸ch, v¶ l¹i s¸ng h«m sau th×bän t¹i h¹ sÏ rêi n¬i nµy, t¹i h¹ xin thay chñ nh©n ®a t¹ Tr×nh trang chñ ®∙ cã ý th¨m viÕng.Tr×nh Tö Väng né khÝ qu¸t lín :- T¹i h¹ da ®Õn thi quyÕt kh«ng thÓ trë vÒ nh­ thÕ nay, xin b¸o víi quý chñ nh©n méttiÕng.V­¬ng Hîp nãi :- §∙ vËy th× t¹i h¹ sÏ th«ng b¸o ngay.Nãi ®o¹n h¾n quay ng­êi chui vµo khoang, mét l¸t sau V­¬ng Hîp quay trë ra, nãi :- TÖ chñ nh©n xin mêi Tr×nh trang chñ.Tr×nh Tö Väng ®Ò khÝ mét håi vµ tung ng­êi lªn chiÕc thuyÒn hoa, Ph­¬ng ThiªnThµnh vµ Th¹ch TuÊn còng nèi b­íc theo sau.K
 • 42. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-42-V­¬ng Hîp ®øng chËn ngay cöa khoang, h¾n nh×n Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹chTuÊn mét lóc råi hái :- Hai vÞ nµy lµ ai?Tr×nh Tö Väng chËm r∙i nãi :- Hai vÞ nµy ®Òu lµ b»ng h÷u cña Tr×nh mç.Tõ trong khoang thuyÒn cã giäng l¹nh lïng truyÒn ra :- V­¬ng Hîp, mêi kh¸ch vµo!V­¬ng Hîp lËp tøc tu©n mÖnh ®­a bän Tr×nh Tö Väng vµo khoang thuyÒn. Th× ra bªntrong bµy biÖn rÊt hoa mü, bèn bªn ®Òu treo gÊm tÝa, gi÷a khoang cã mét chiÕc bµn gç rÊttrang träng, trªn bµn gç lµ mét ngän ®uèc s¸ng rùc. Mét hoµng y thiÕu niªn ngåi ë chñ vÞbªn c¹nh h¾n lµ mét h¾c y nh©n mÆt nhît nh¹t, niªn kû trªn tø tuÇn. Ngoµi ra cßn cã mét®¹i h¸n mÆt rç gièng nh­ V­¬ng Hîp ®øng sau hoµng y thiÕu niªn.Song ph­¬ng nh×n nhau mét lóc nh­ng ch­a bªn nµo lªn tiÕng, riªng Ph­¬ng ThiªnThµnh khi l­ít nh×n qua h¾c y nh©n th× bÊt gi¸c chau mµy.Mét kh«ng khÝ yªn lÆng, khÈn tr­¬ng ®Õn ®¸ng sî bao trïm toµn bé khoang thuyÒn.Håi l©u sau, hoµng y thiÕu niªn c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi :- Tr×nh trang chñ ®ang ®ªm ®Õn th¨m ch¾c lµ cã ®iÒu chi chØ gi¸o?Tr×nh Tö Väng h¾ng giäng råi nãi :- C¸c h¹ tiÕp kh¸ch qu¸ hÑp l­îng ®Êy, ngay c¶ viÖc ngåi còng kh«ng muèn mêi sao?Hoµng y thiÕu niªn th¶n nhiªn nãi :- §­îc, c¸c vÞ cø tù nhiªn ngåi!Tr×nh Tö Väng ngåi xuèng tr­íc, Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn còng lÇn l­îtngåi hai bªn.Ba ng­êi võa ngåi ngay ng¾n th× hoµng y thiÕu niªn l¹nh lïng tiÕp lêi :- B©y giê th× cã thÓ nãi råi ®Êy.Tr×nh Tö Väng chît biÕn s¾c, l∙o nãi :- T¹i ®Þa diÖn Gia §Þnh nµy ch­a cã ai d¸m v« lÔ víi l∙o phu nh­ thÕ.Hoµng y thiÕu niªn nãi :- Tr×nh trang chñ ®ang ®ªm th¨m viÕng chØ ®Ó nãi c©u nµy th«i sao?Tr×nh Tö Väng nãi :- §ang ®ªm mµ l∙o phu ®Õn ®©y th× tÊt ph¶i cã nguyªn nh©n.Bçng nhiªn l∙o ®æi giäng l¹nh lïng nãi tiÕp :- H«m nay c¸c h¹ ®¶ th­¬ng mét ®ång tö, ph¶i kh«ng?- Kh«ng sai, thÕ th× sao nµo?- C¸c h¹ cã biÕt vÞ ®ång tö ®ã lµ ai kh«ng?- T¹i h¹ kh«ng biÕt vµ còng kh«ng cÇn biÕt.
 • 43. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-43-- T¹m thêi l∙o phu kh«ng nãi ®Õn th©n phËn cña vÞ ®ång tö ®ã, nh­ng c¸c h¹ ®∙ lµng­êi tr­ëng thµnh, bÊt luËn thÕ nµo th× còng kh«ng thÓ xuÊt thñ ®¸nh mét ®ång tö nh­vËy.- Tr×nh trang chñ vµ ®ång tö ®ã cã quan hÖ g×? L∙o nh©n «m h¾n ch¹y ®i lµ ai?Tr×nh Tö Väng chËm r∙i nãi :- L∙o phu ®Õn ®©y kh«ng ph¶i ®Ó tr¶ lêi c¸c h¹.Hoµng y thiÕu niªn c­êi nh¹t, nãi :- ThÕ Tr×nh trang chñ ®Õn vÊn téi ch¨ng?Tr×nh Tö Väng nãi :- C¸c h¹ míi chõng ®ã tuæi mµ nãi n¨ng v« lÔ nh­ vËy, xem ra nhÊt ®Þnh lµ cã thÕ lùcrÊt lín? L∙o phu mong r»ng c¸c h¹ cã thÓ nãi ra l¹i lÞch s­ m«n ®Ó tranh g©y ra th¶m cuéc.Hoµng y thiÕu niªn chît ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trËn, thanh ©m ¸t c¶ giäng nãi cñaTr×nh Tö Väng.Tr×nh Tö Väng vèn lµ nh©n vËt giµ m­u th©m to¸n, l∙o thÊy thiÕu niªn c­¬ng ng¹onh­ vËy th× chît nghi ngê nªn thÇm nhñ :- ThiÕu niªn nµy c­¬ng ng¹o nh­ thÕ lµ tÊt cã thÕ lùc phÝa sau, xem ra viÖc nµy takh«ng thÓ hµnh xö lç m∙ng ®­îc.NghÜ ®o¹n l∙o cè nÐn tøc khÝ vµ chËm r∙i hái :- C¸c h¹ c­êi c¸i g×?Hoµng y thiÕu niªn l¹nh lïng nãi :- Tr×nh trang chñ, t¹i h¹ ch¼ng qua lµ kh¸ch qua ®­êng chø ®©u ph¶i ng­êi ®Õn g©y sùt¹i ®Êt Gia §Þnh.Ngõng mét l¸t h¾n nãi tiÕp :- NÕu c¸c h¹ tù cho m×nh lµ nh©n vËt ®øng ®Çu ë Gia §Þnh th× nªn ®øng gi÷a ®Ó ®iÒugi¶i, lÊy th¸i ®é c«ng chÝnh mµ nãi chuyÖn.Tr×nh Tö Väng h¾ng giäng råi nãi :- C¸c h¹ nãi còng cã lý, nh­ng nÕu nghÜ kü th× sî r»ng cã vµi ®iÓm mµ c¸c h¹ ch­ath«ng ®Êy.Hoµng y thiÕu niªn nãi :- NÕu t¹i h¹ bÞ ®¶ th­¬ng t¹i ®Þa diÖn Gia §Þnh th× Tr×nh Tö Väng hµnh xö thÕ nµo?Tr×nh Tö Väng nghiªm giäng nãi :- Sù thùc lµ c¸c h¹ ®∙ ®¶ th­¬ng ng­êi kh¸c, mµ ®ã lµ mét ®ång tö!Hoµng y thiÕu niªn trÇm ng©m mét l¸t råi nãi :- Tr×nh trang chñ ®∙ xuÊt diÖn lo viÖc ng­êi kh¸c nh­ vËy, xem ra tÊt ph¶i cã lý do?Chît nghe Ph­¬ng Thiªn Thµnh lªn tiÕng :- Tr×nh huynh. §iÒu quan träng lµ chóng ta nªn hái râ sù t×nh tr­íc ®∙.Tr×nh Tö Väng gËt ®Çu, nãi :
 • 44. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-44-- Kh«ng sai!L∙o nh×n qua hoµng y thiÕu niªn vµ nãi tiÕp :- C¸c h¹ kh«ng phñ nhËn viÖc ®¶ th­¬ng ng­êi kh¸c th× còng cã chót khÝ kh¸i cñanam tö h¸n ®Êy, nh­ng ch¼ng hay c¸c h¹ cã thÓ cho l∙o phu biÕt qua sù t×nh kh«ng?Hoµng y thiÕu niªn liÕc nh×n qua Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn råi nãi :- Hai vÞ nµy lµ ai?Tr×nh Tö Väng nãi :- Lµ b»ng h÷u cña Tr×nh mç.Hoµng y thiÕu niªn c­êi nh¹t, nãi :- Tr×nh trang chñ b∙o t¹i h¹ ®¶ th­¬ng ng­êi th× t¹i h¹ còng thõa nhËn råi, nÕu Tr×nhtrang chñ xuÊt diÖn lo viÖc nµy cho ng­êi kh¸c th× xin cho biÕt ý kiÕn. Nh­îc b»ng kh«ngcã viÖc g× kh¸c th× t¹i h¹ cÇn ph¶i nghØ ng¬i, xin mêi Tr×nh trang chñ vµ quý h÷u ra vÒ.Mét c©u ®uæi kh¸ch ch¼ng cã chót kh¸ch khÝ, ®õng nãi lµ Tr×nh Tö Väng ngµy c¶Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn còng bÊt gi¸c nçi khÝ xung thiªn.Tr×nh Tö Väng né khÝ ®¸p :- NÕu c¸c h¹ muèn lµm chuyÖn x»ng bËy trªn ®Þa diÖn Gia §Þnh th× TrÞnh mç lµ ng­êi®Çu tiªn kh«ng dung tha c¸c h¹!Hoµng y thiÕu niªn còng bËt ®øng lªn, h¾n ®Þnh x«ng vÒ phÝa Tr×nh Tö Väng nh­ngH¾c y nh©n ngåi bªn c¹nh ®∙ kÞp xuÊt thñ ng¨n l¹i vµ nãi :- C«ng tö chí nãng giËn, xin mêi ngåi.Nãi ®o¹n h¾n chËm r∙i ®øng lªn vµ b­íc tíi tr­íc. Ng­êi nµy mÆt kh«ng chót huyÕts¾c, th¸i ®é th©m trÇm khã hiÓu, nÕu nh­ kh«ng muèn nãi lµ ®¸ng sî.H¾c y nh©n chËm r∙i nãi :- C¸c h¹ kh«ng dung c«ng tö cña t¹i h¹ th× ®Þnh ®èi phã nh­ thÕ nµo?Tr×nh Tö Väng nhiÒu n¨m b«n tÈu giang hå nªn kinh nghiÖm phong phó, võa thÊy h¾cy nh©n th× l∙o ®∙ biÕt vâ c«ng cña ng­êi nµy thuéc lo¹i ©m nhu, th©m trÇm v¹n ®éc, chØ cÇnbÞ h¾n ®¸nh mét ch­ëng, nÕu kh«ng chÕt th× tÊt còng träng th­¬ng. Do vËy l∙o rÊt cÈn thËn®Ò phßng b»ng c¸ch ngÇm vËn ch©n khÝ chuÈn bÞ vµ l¹nh lïng hái :- C¸c h¹ x­ng h« nh­ thÕ nµo?H¾c y nh©n c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi :- Dï sao th× Tr×nh trang chñ còng kh«ng thÓ trë thµnh b»ng h÷u cña t¹i h¹, do vËy t¹ih¹ thÊy chuyÖn b¸o danh t¸nh còng ch¼ng cÇn thiÕt.H¾n ngõng l¹i mét l¸t råi chît ®æi giäng nãi :- Rèt cuéc lµ c¸c h¹ lo viÖc nµy cho ai?Tr×nh Tö Väng th¶n nhiªn nãi :- Víi th©n phËn cña Tr×nh mç trªn ®Þa diÖn Gia §Þnh nµy, lÏ nµo vÉn ch­a ®ñ ph©nl­îng?H¾c y nh©n nãi :
 • 45. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-45-- T¹i h¹ cßn nhí Tr×nh trang chñ võa nãi mét c©u, nÕu t¹o ra sù hiÓu lÇm gi÷a songph­¬ng th× khã tr¸nh g©y ra th¶m cuéc.H¾n liÕc nh×n qua Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn råi tiÕp lêi :- T¹i h¹ hy väng lµ c¸c vÞ cã thÓ nãi ra th©n phËn thËt cña ®ång tö kia.Tr×nh Tö Väng thÇm nghÜ :- G∙ nµy tr«ng th©m trÇm ®¸ng sî nh­ng xem ra ch¼ng cã bao nhiªu kinh nghiÖmgiang hå, hai nh©n vËt ®Ønh ®Ønh ®¹i danh trong Trung Ch©u Tam HiÖp ®ang ®øng tr­ícmÆt g∙ mµ còng kh«ng nhËn ra.NghÜ ®o¹n l∙o buét miÖng ph¸ lªn c­êi mét trµng.H¾c y nh©n chît biÕn s¾c, h¾n hái :- Tr×nh trang chñ c­êi c¸i g×?Tr×nh Tö Väng chËm r∙i nãi :- H×nh nh­ c¸c h¹ rÊt Ýt khi hµnh tÈu giang hå?H¾c y nh©n l¹nh lïng nãi :- X­a nay t¹i h¹ kh«ng muèn lai v∙ng víi ng­êi kh¸c.Lêi ch­a døt, h¾n vung tay ®¸nh vµo gi÷a ngùc Tr×nh Tö Väng mét ch­ëng.Thñ ph¸p xuÊt ch­ëng cùc kú nhanh, Tr×nh Tö Väng ®Þnh vung h÷u thñ lªn ph¶n kÝchnh­ng bçng thÊy bãng ch­ëng l­ít ngang qua bªn tai l∙o, th× ra Th¹ch TuÊn ®∙ tranh tiªnc¬ xuÊt thñ tiÕp ch­ëng cña H¾c y nh©n. Song ch­ëng võa t­¬ng tiÕp th× nghe "Çm" méttiÕng .Th¹ch TuÊn vµ H¾c y nh©n ®Òu lui ra sau mét b­íc.Song ph­¬ng ®Òu kh«ng ngê vâ c«ng cña ®èi ph­¬ng l¹i cao c­êng nh­ vËy.NhÊt thêi c¶ hai ®Òu s÷ng sê nh×n nhau tõ ch©n tíi ®Çu.H¾c y nh©n khÏ h¾ng giäng råi khai khÈu tr­íc :- T¹i h¹ kh«ng tin c¸c h¹ lµ vâ s­ trong Tr×nh phñ.Th¹ch TuÊn c­êi nh¹t, nãi :- Kh«ng tin th× còng ph¶i tin th«i.H¾c y nh©n nãi :- C¸c h¹ còng kh¸ ng«ng cuång ®Êy!Lêi võa døt th× bÊt ngê h¾n vung tay tung ch©n tÊn c«ng liÒn bèn chiªu.Th¹ch TuÊn vung song ch­ëng lªn chèng ®ì vµ ho¸ gi¶i ®­îc bèn chiªu cña ®èiph­¬ng nh­ng ng­êi vÉn ®øng nguyªn t¹i chç.Lóc nµy h¾c y nh©n ®∙ biÕt lµ gÆp ph¶i k×nh ®Þch nªn vÎ ng¹o m¹n còng chît biÕn mÊt.Tr×nh Tö Väng nh×n t×nh thÕ ®éng thñ cña hai ng­êi th× ngÇm kªu xÊu hæ trong lßngvµ nghÜ :
 • 46. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-46-- NÕu kh«ng ®­a huynh ®Ö bän hä ®i cïng th× sî r»ng mäi chuyÖn sÏ háng bÐt! ChØb»ng bèn chiªu quyÒn c­íc thÇn tèc võa råi cña H¾c y nh©n th× xem ra ta kh«ng ph¶i lµ ®èithñ cña h¾n råi .Th¹ch TuÊn nh×n qua hoµng y thiÕu niªn vµ nãi :- Th¶o nµo ng­¬i c­¬ng ng¹o nh­ vËy, th× ra cã cao thñ ®ì l­ng.Hoµng y thiÕu niªn còng kh«ng ngê ng­êi do Tr×nh Tö Väng ®­a ®Õn l¹i cã vâ c«ngcao c­êng nh­ thÕ, nhÊt thêi h¾n ngÈn ng­êi nh­ pho t­îng, ch¼ng biÕt ph¶i nãi g×.Ph­¬ng Thiªn Thµnh quÐt hai ®¹o môc quang ®Çy uy lùc nh×n qua h¾c y nh©n råi nãi :- C¸c h¹ vµ KiÕm M«n Ngò Quû x­ng h« nh­ thÕ nµo?§Õn l­ît H¾c y nh©n ng¹c nhiªn, h¾n nh×n Ph­¬ng Thiªn Thµnh b»ng ¸nh m¾t s÷ngsê, håi l©u sau míi chËm r∙i nãi :- T¹i h¹ lµ Ngò Quû §æng Ph­¬ng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- §¹i s­ huynh B¹ch Y §iÕu Kh¸ch - Thµnh HuyÒn Th«ng cña c¸c h¹ kh«ng ®Õn sao?Dong Ph­¬ng nãi :- Trong KiÕm M«n Ngò Quû chØ cã mçi m×nh t¹i h¹ ®Õn ®©y.H¾n h¬i ngõng l¹i råi tiÕp :- Nh­ng cã lÏ bèn vÞ s­ huynh s¾p ®Õn ®©y råi.Tr×nh Tö Väng kinh ng¹c thÇm nghÜ :- Ngò Quû cïng ®Õn tÊt ph¶i cã ®¹i sù ph¸t sinh, kh«ng biÕt bän chóng ®Þnh ®Õn Gia§Þnh nµy ®Ó gië trß g×?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nh×n qua hoµng y thiÕu niªn vµ nãi :- VÞ trÎ tuæi nay c¬ quan hÖ g× víi KiÕm M«n Ngò Quû?Tuy §æng Ph­¬ng cã chót uý kþ ®èi víi viÖc Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi ra lai lÞchKiÕm M«n Ngò Quû vµ danh tÝnh cña ®¹i s­ huynh h¾n, nh­ng mét khi ®èi ph­¬ng ®∙ biÕtdanh hiÖu th× h¾n kh«ng thÓ kh«ng tù gi÷ th©n phËn v× vËy h¾n kh«ng tr¶ lêi mµ hái l¹i :- C¸c h¹ cã thÓ cho biÕt quý tÝnh ®¹i danh kh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh th¶n nhiªn nãi :- T¹i h¹ hä Ph­¬ng, ®ång tö bÞ ®¶ th­¬ng chÝnh lµ nhi tö cña Ph­¬ng mç.Tr×nh Tö Väng ®∙ bÞ ¸c danh KiÕm M«n Ngò Quû lµm cho kinh khiÕp nªn kh«ngd¸m khai khÈu n÷a.§æng Ph­¬ng nh×n qua hoµng y thiÕu niªn råi nãi :- VÞ c«ng tö nµy lµ ng­êi hä Tèng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh truy vÊn :- Tèng g×?§æng Ph­¬ng nãi :- C¸c h¹ vÉn ch­a nãi ra ®¹i danh.
 • 47. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-47-Th× ra h¾n nghÜ rÊt l©u nh­ng vÉn ch­a nghÜ ra th©n phËn cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh.Ph­¬ng Thiªn Thµnh th¶n nhiªn nãi :- T¹i h¹ lµ Ph­¬ng Thiªn Thµnh!§æng Ph­¬ng buét miÖng kªu lªn mét tiÕng vµ nãi :- Ph­¬ng NhÞ HiÖp trong Trung Ch©u Tam HiÖp?Ph­¬ng Thiªn Thµnh gËt ®Çu, nãi :- Kh«ng d¸m!§æng Ph­¬ng liÒn cung thñ hµnh lÔ, nãi :- T¹i h¹ thÊt kÝnh råi.- Thùc ra t¹i h¹ kh«ng cã ý ®Õn vÊn téi v× chuyÖn xó tö bÞ ®¶ th­¬ng, t¹i h¹ chØ muènhái râ thÞ phi khóc m¾c, nÕu phÇn sai thuéc vÒ xó tö th× t¹i h¹ sÏ gi¸o huÊn cho h¾n méttrËn.Hoµng y thiÕu niªn lªn tiÕng :- ChuyÖn t¹i h¹ vµ lÖnh lang xung ®ét víi nhau, nãi ra th× c¶ hai bªn ®Òu cã chç sai.Th¹ch TuÊn c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi :- Nh×n c¸ch c­¬ng ng¹o cña c¸c h¹ ®èi víi bän t¹i h¹ th× ch¼ng khã ®Ó h×nh dungc¶nh mét ®ång tö bÞ c¸c h¹ b¾t n¹t.D­êng nh­ hoµng y thiÕu niªn bÞ ®¹i danh Trung Ch©u Tam HiÖp lµm cho kinh sî nªnlËp tøc thay ®æi th¸i ®é.Tuy nhiªn h¾n vÉn kh«ng thÓ nhÞn ®­îc tr­íc nh÷ng lêi mØa mai cña Th¹ch TuÊn nªnvéi nãi :- ChuyÖn t¹i h¹ vµ lÖnh lang cña Ph­¬ng ®¹i hiÖp xung ®ét nh­ thÕ nµo ®∙ cã kh«ngd­íi tr¨m ng­êi môc kiÕn, nÕu c¸c h¹ kh«ng tin th× cø ®i hái nh÷ng ng­êi chøng kiÕn ®ã lµ¾t biÕt.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Tèng c«ng tö cã thÓ cho biÕt danh hiÖu cña lÖnh t«n kh«ng?Hoµng y thiÕu niªn nãi :- Gia phô lµ Kim Th­¬ng - Tèng SÜ NghÜa, ch¼ng hay Ph­¬ng ®¹i hiÖp cã quen biÕtkh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh gËt ®Çu, nãi :- Nghe danh ®∙ l©u nh­ng ch­a cã duyªn t­¬ng ngé.§æng Ph­¬ng tiÕp lêi :- Ch¼ng ph¶i trong thuyÒn hoa cña Tèng hiÒn ®iÖt cã bèn b×nh H¹nh hoa töu ®ã sao?Hoµng y thiÕu niªn mØm c­êi, nãi :- V∙n bèi cã ý d©ng töu nh­ng ch¼ng hay Ph­¬ng ®¹i hiÖp cã muèn th­ëng thøckh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :
 • 48. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-48-- Danh töu thËt lµ ®¸ng quý nh­ng thÞnh t×nh cµng cao quý h¬n, song ®¸ng tiÕcPh­¬ng mç kh«ng ph¶i lµ ng­êi thÝch Èm töu, v× vËy ®µnh t©m l∙nh thÞnh t×nh cña nhÞ vÞth«i.Hoµng y thiÕu niªn nãi :- V∙n bèi lì tay ®¶ th­¬ng lÖnh lang, qu¶ thËt lµ kh«ng cã ý g©y th­¬ng tÝch, tôc ng÷cã c©u : "KÎ kh«ng biÕt kh«ng cã téi", thiÕt nghÜ Ph­¬ng ®¹i hiÖp lµ ng­êi réng l­îng nªncòng dÔ dµng bá qua chuyÖn nµy.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- ViÖc nµy song ph­¬ng ®Òu cã chç sai nªn kh«ng thÓ tr¸ch téi mét m×nh Tèng c«ngtö .L∙o ngõng l¹i råi nh×n qua §æng Ph­¬ng, nãi tiÕp :- §æng huynh, Ph­¬ng mç cã mét chuyÖn muèn thØnh gi¸o, ch¼ng hay §æng huynhcã s½n lßng cho biÕt kh«ng?§æng Ph­¬ng nãi :- Xin Ph­¬ng ®¹i hiÖp cø hái, kh«ng ®iÒu g× t¹i h¹ biÕt mµ kh«ng nãi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái :- Võa råi §æng huynh nãi lµ KiÕm M«n Ngò Quû muèn tËp héi ë Gia §Þnh nµy ph¶ikh«ng?- Kh«ng sai, ngoµi KiÕm M«n Ngò Quû ra cßn cã lÖnh t«n cña Tèng c«ng tö lµ KimTh­¬ng - Tèng SÜ NghÜa.- Ch­ vÞ v­ît thiªn lý ®Õn tËp héi ë n¬i nµy, thiÕt nghÜ tÊt ph¶i cã nguyªn nh©n?- ChØ lµ mét chót tiÓu sù, kh«ng d¸m phiÒn Ph­¬ng ®¹i hiÖp quan t©m lo l¾ng.- Vâ c«ng cña huynh ®Ö c¸c vÞ cao c­êng, vÞ Kim Th­¬ng Tèng SÜ NghÜa - Tèng b∙ochñ kia còng lµ nh©n vËt h÷u danh nªn ®­¬ng nhiªn lµ kh«ng cÇn Ph­¬ng mç quan t©m lol¾ng, nh­ng...- Nh­ng thÕ nµo?- VÞ Tr×nh huynh nµy lµ h¶o h÷u cña t¹i h¹, x­a nay ®Þa diÖn Gia §Þnh lu«n yªn tÜnhv« sù, t¹i h¹ kh«ng muèn cã sù n¸o ®éng phiÒn phøc ë Gia §Þnh nµy.§æng Ph­¬ng trÇm ng©m mét l¸t råi nãi :- ChØ cã s­ huynh cña t¹i h¹ biÕt lµ t¹i sao ph¶i tËp héi ë ®©y th«i, cßn t¹i h¹ th× qu¶thùc kh«ng ®­îc biÕt néi t×nh.Ph­¬ng Thiªn Thµnh c­êi nh¹t, nãi :- §æng huynh tr¸nh nÐ tr¶ lêi thËt lµ tµi t×nh. NÕu ®ªm nay Ph­¬ng mç nhÊt ®Þnh truycøu viÖc xó tö bÞ ®¶ th­¬ng th× §æng huynh tÝnh thÕ nµo ?Song môc cña §æng Ph­¬ng chît hiÖn hung quang, h¾n nãi :- ChuyÖn Tèng c«ng tö ®¶ th­¬ng lÖnh lang th× Ph­¬ng ®¹i hiÖp ®∙ biÕt råi, t¹i h¹ lµng­êi ngoµi cuéc nªn xin nãi mét c©u c«ng b»ng. Lçi kh«ng ph¶i chØ mét m×nh Tèng c«ngtö, huèng hå lÖnh lang lµ ng­êi xuÊt thñ tr­íc, sau ®ã khi mét l∙o vâ s­ cña quý phñ ®Õn
 • 49. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-49-cøu lÖnh lang th× ®¶ th­¬ng Tèng c«ng tö vµ hai vÞ tuú tïng, nÕu t¹i h¹ kh«ng ®Õn kÞp thêitrÞ th­¬ng thÕ cho th× sî r»ng bän hä vÉn ch­a thÓ ®i l¹i ®­îc.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- T¹i h¹ còng kh«ng muèn v× chuyÖn xó tö mµ g©y n¸o nhiÖt... Nh­ng hy väng lµ§æng huynh cã thÓ nÓ mÆt t¹i h¹.§æng Ph­¬ng hái l¹i :- Ph­¬ng NhÞ HiÖp muèn nãi ®iÒu g×?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- T¹i h¹ chØ mong c¸c vÞ bá qua Gia §Þnh, KiÕm M«n Ngò Quû vµ Tèng b∙o chñ t×mmét n¬i kh¸c tËp héi ®­îc ch¨ng?§æng Ph­¬ng nãi :- ViÖc nµy träng ®¹i, t¹i h¹ kh«ng thÓ t¸c chñ ®­îc råi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Nh­ vËy lµ §æng huynh kh«ng muèn nÓ mÆt t¹i h¹ ch¨ng?- T¹i h¹ rÊt t«n kÝnh Ph­¬ng NhÞ HiÖp, tuy chóng ta kh«ng th­êng gÆp nhau nh­ngchuyÖn g× ra chuyÖn ®ã, kh«ng thÓ gãp l¹i mµ nãi. Chuyªn lÖnh lang vµ Tèng c«ng tö ®óngsai thÕ nµo sÏ cã c«ng luËn, nÕu Ph­¬ng NhÞ HiÖp kh«ng tho¶ m∙n víi c«ng luËn th× ®i t×mKim Th­¬ng - Tèng SÜ NghÜa mµ tranh biÖn. NÕu nhËp chuyÖn nµy vµo chuyÖn KiÕm M«nNgò Quû tËp héi ë Gia §Þnh mµ luËn th× ch¼ng ph¶i lµ qu¸ khiªn c­ìng sao?Tr×nh Tö Väng ngÇm kªu xÊu hæ vµ nghÜ :- Ta ®Õn ®©y vèn lµ gióp ng­êi nh­ng b©y giê l¹i ph¶i nhê Trung Ch©u Tam HiÖp giópta.¸c danh cña Kiªm M«n Ngò Quû tõng g©y chÊn ®éng giang hå, Tr×nh Tö Väng tù biÕtkh«ng ph¶i lµ ®Þch thñ nªn kh«ng d¸m xen vµo.Chît nghe Ph­¬ng Thiªn Thµnh c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi :- Lêi cña §«ng huynh nghe ra còng rÊt h÷u lý nh­ng thùc ra lµ gi¶o biÖn phï phiÕmmµ th«i.§æng Ph­¬ng biÕn s¾c, h¾n nãi :- Xin ®­îc nghe cao luËn cña Ph­¬ng NhÞ HiÖp.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Tèng c«ng tö ®¶ th­¬ng xó tö, hung nh©n thùc ph¹m ®ang ë trªn thuyÒn nµy, t¹i saoPh­¬ng mç ph¶i bá gÇn cÇu xa mµ ®i t×m Kim Th­¬ng - Tèng SÜ NghÜa?§æng Ph­¬ng hái tiÕp :- ý cña Ph­¬ng NhÞ HiÖp thÕ nµo?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- NÕu §æng huynh kh«ng nÓ mÆt th× buéc lßng Ph­¬ng mç ph¶i l­u gi÷ Tèng c«ng tö,xin §æng huynh nh¾c víi Kim Th­¬ng - Tèng SÜ NghÜa ®Õn t×m Ph­¬ng mç nhËn l¹i ng­êi.§æng Ph­¬ng ngöa mÆt c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi :
 • 50. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-50-- V× mét Tr×nh Tö Väng, danh kh«ng v­ît ra ngoµi Gia §Þnh mµ Ph­¬ng NhÞ HiÖpmuèn ®èi ®Çu víi KiÕm M«n Ngò Quû bän t¹i h¹ thËt sao?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- T¹i h¹ l­u gi÷ Tèng c«ng tö th× cã can hÖ g× ®Õn §æng huynh?§æng Ph­¬ng nãi :- Tèng SÜ NghÜa vµ n¨m huynh ®Ö bän t¹i h¹ cã giao t×nh rÊt th©m s©u, nghÜa tùa kimlan, §æng Ph­¬ng nµy ®∙ thÊy chuyÖn bÊt b×nh lÏ nµo kh«ng quan t©m ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh chËm r∙i nãi :- RÊt khÐo, Trung Ch©u Tam HiÖp bän t¹i h¹ vµ Tr×nh Tö Väng còng giao t×nh rÊtth©n thiÕt, §æng huynh nhÊt ®Þnh g©y ra tr­êng phong ba ë Gia §Þnh th× Ph­¬ng mç còngkh«ng thÓ to¹ thÞ bµng quan.§æng Ph­¬ng l¹nh lïng nãi :- §∙ vËy th× Ph­¬ng NhÞ HiÖp cø cho ­íc hÑn, KiÕm M«n Ngò Quû tÊt sÏ y hÑn ®ÕnthØnh gi¸o.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- §óng ngä ngµy mai mêi KiÕm M«n Ngò Quû ®Õn Tr×nh phñ nhËn l¹i ng­êi.- Cã nghÜa ®ªm nay Ph­¬ng NhÞ HiÖp nhÊt ®Þnh ph¶i ®­a Tèng c«ng tö ®i?- Kh«ng sai, trõ phi §æng huynh cã thÓ ng¨n c¶n ®­îc t¹i h¹.- X­a nay KiÕm M«n Ngò Quû lu«n thñ tÝn trªn giang hå, thiÕt nghÜ Ph­¬ng NhÞ HiÖpnªn tin t­ëng t¹i h¹ míi ph¶i. §∙ ®Þnh ­íc th× bän t¹i h¹ nhÊt ®Þnh sÏ ®Õn, viÖc b¾t ng­¬ilµm con tin lµ qu¸ xem th­êng KiÕm M«n Ngò Quû råi ®Êy.- T¹i h¹ biÕt §æng huynh kh«ng thÓ thÊt tÝn, nh­ng vÊn ®Ò lµ t¹i h¹ kh«ng thÓ l­u l¹iGia §Þnh l©u ngµy, v× thÕ h¹n kú kh«ng thÓ v­ît qu¸ tr­a mai.L∙o ngõng l¹i mét l¸t råi tiÕp :- T¹i h¹ biÕt KiÕm M«n Ngò Quû cã mét ph­¬ng ph¸p truyÒn tin cùc kú thÇn tèc,trong mét ®ªm cã thÓ ®i xa ngµn dËm, nÕu t¹i h¹ l­u gi÷ Tèng c«ng tö th× b»ng ph­¬ngph¸p truyÒn tin nµy nhÊt ®Þnh bèn vÞ s­ huynh cña §æng huynh còng sÏ nhanh chãng ®Õn®©y th«i.§æng Ph­¬ng nãi :- Kh«ng sai, ph­¬ng ph¸p Quû Ho¶ TruyÒn tin cña t¹i h¹ cã thÓ ®i ngµn dËm trongmét ®ªm, nh­ng nÕu sau giê ngä ngµy mai mµ bän t¹i h¹ kh«ng thÓ ®Õn ®­îc th× sao?Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¹nh lïng nãi :- T¹i h¹ ®µnh ph¶i ®­a Tèng c«ng tö ®i th«i, nÕu KiÕm M«n Ngò Quû vµ Kim Th­¬ngTèng SÜ NghÜa g©y sãng giã ë Gia §Þnh th× t¹i h¹ sÏ tiÕn hµnh hµi téi Tèng c«ng tö tr­ícvËy.§æng Ph­¬ng né khÝ qu¸t lín :- C¸ch b¾t ng­êi lµm con tin cña c¸c h¹ nh­ thÕ mµ còng gäi lµ phong ®é hiÖp nghÜasao?Ph­¬ng Thiªn Thµnh b×nh th¶n nãi :
 • 51. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-51-- §iÒu ®ã cÇn ph¶i xem lµ chuyÖn g×, lµ nh©n vËt nµo míi ¸p dông! T¹i h¹ ®∙ quyÕt®Þnh råi, ngoµi c¸ch ®éng thñ ra th× §æng huynh kh«ng thÓ nµo thuyÕt phôc ®­îc t¹i h¹n÷a.ThÇn s¾c cña §æng Ph­¬ng liªn tôc biÕn chuyÓn, râ rµng trong néi t©m cña h¾n bÞkÝch ®éng v« cïng. Nh­ng cuèi cïng h¾n còng kiÒm chÕ ®­îc, h¾n l¹nh lïng nãi :- Trung Ch©u Tam HiÖp c¸c ng­¬i ®Òu cã mÆt t¹i Gia §Þnh nµy ch¨ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh c­êi nh¹t, nãi :- Kh«ng sai, nh­ng so víi KiÕm M«n Ngò Quû th× bän ta cßn Ýt h¬n hai ng­êi.§æng Ph­¬ng hái tiÕp :- C¸c h¹ ®­a Tèng c«ng tö ®i råi ®Þnh ®èi phã víi h¾n thÕ nµo?- Tr­íc giê ngä ngµy mai, bän ta ®èi ®∙i víi h¾n nh­ th­îng kh¸ch.- Sau giê ngä th× sao?- §iÒu ®ã rÊt khã nãi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh liÕc nh×n qua hoµng y thiÕu niªn vµ nãi tiÕp :- Tèng c«ng tö tù ®i theo hay ph¶i cÇn Ph­¬ng mç xuÊt thñ t­¬ng thØnh?Hoµng y thiÕu niªn liÕc nh×n §æng Ph­¬ng råi khÏ nãi :- §æng ngu thóc, tiÓu ®iÖt...ChØ cã n¨m ch÷ nh­ng mçi ch÷ tùa nh­ thiÕt quyÒn nÖn vµo mÆt §æng Ph­¬ng khiÕnh¾n bÊt gi¸c ®á bõng s¾c diÖn.Kh«ng cho hoµng y thiÕu niªn nãi hÕt c©u, §æng Ph­¬ng ®∙ nghiªm giäng nãi :- Tèng hiÒn ®iÖt, ®¹i tr­îng phu co ®­îc th× duçi ®­îc, Ph­¬ng NhÞ HiÖp lµ nh©n vËth÷u danh nªn tù nhiªn lµ kh«ng thÓ ¸m h¹i ng­¬i, viÖc ®­a ng­¬i ®i ch¼ng qua lµ bøc bänta phã ­íc ®óng hÑn mµ th«i.H¾n dõng l¹i råi cung thñ nãi víi Ph­¬ng Thiªn Thµnh :- Ph­¬ng NhÞ HiÖp, §æng mç cßn cã mÊy c©u muèn nãi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Ph­¬ng mç xin röa tai l¾ng nghe.§æng Ph­¬ng nãi :- V× ch­a cã sù chuÈn bÞ tr­íc nªn dï thi triÓn thuËt quû ho¶ truyÒn tin th× còng ch­ach¾c bèn vÞ s­ huynh cña t¹i h¹ cã thÓ phã héi ®óng hÑn, v¹n nhÊt v­ît qu¸ thêi gian...Ph­¬ng Thiªn Thµnh tiÕp lêi :- Bän t¹i h¹ cã thÓ cho ®Õn tr­íc lóc mÆt trêi lÆn, s¸ng sím h«m sau th× nhÊt ®Þnhph¶i lªn ®­êng rêi Gia §Þnh råi.Th¹ch TuÊn lªn tiÕng :- Tèt nhÊt lµ phã héi ®óng giê ngä ngµy mai, bän t¹i h¹ ®i ®©y!§æng Ph­¬ng khÏ nãi víi hoµng y thiÕu niªn :- HiÒn ®iÖt, kÎ thøc thêi míi lµ tuÊn kiÖt, ®i theo bän hä ®i!
 • 52. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-52-Hoµng y thiÕu niªn ch¼ng cßn c¸ch nµo kh¸c nªn chËm r∙i ®øng lªn, h¾n quay l¹i nãivíi hai ®¹i h¸n mÆt rç :- V­¬ng Hîp, V­¬ng B∙o, c¸c ng­¬i h∙y kh¸ canh gi÷ thuyÒn chê phô th©n cña ta ®ÕnnhÐ!V­¬ng Hîp, V­¬ng B∙o ®­a m¾t nh×n nhau råi bçng nhiªn dÞch b­íc c¶n ®­êngPh­¬ng Thiªn Thµnh.Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¹nh lïng nh×n hai g∙ vµ hái :- Hai vÞ la ng­êi thÕ nµo?V­¬ng Hîp lªn tiÕng :- Huynh ®Ö t¹i h¹ lµ tuú tïng phông mÖnh Tèng b∙o chñ theo b¶o vÖ thiÕu b∙o chñ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh trÇm ng©m mét l¸t råi nãi :- NiÖm t×nh hai vÞ cã nghÜa b¶o vÖ chñ nh©n, t¹i h¹ kh«ng truy cøu c¸c vÞ, xin c¸c vÞnh­êng ®­êng cho.V­¬ng Hîp l¾c ®Çu, nãi :- Ph­¬ng NhÞ HiÖp vâ c«ng cao c­êng, huynh ®Ö t¹i h¹ nghe danh ®∙ l©u nªn tù biÕtkh«ng ph¶i lµ ®èi thñ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¹nh lïng hái :- NhÞ vÞ ®∙ biÕt râ nh­ vËy mµ t¹i sao kh«ng chÞu nh­êng ®­êng?V­¬ng Hîp nãi :- Bon t¹i h¹ tù biÕt kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ nh­ng còng kh«ng thÓ khoanh tay ®øng nh×nPh­¬ng NhÞ HiÖp ®­a thiÕu trang chñ ®i, v× vËy bän t¹i h¹ ®µnh ph¶i liÒu m¹ng th«i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh chØ c­êi nh¹t mét tiÕng mµ kh«ng nãi g×.V­¬ng Hîp nãi tiÕp :- Cßn cã mét c¸ch kh¸c, kh«ng biÕt Ph­¬ng NhÞ HiÖp cã ®ång ý hay kh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- T¹i h¹ lu«n kÝnh träng kÎ trung nghÜa, v× vËy kh«ng nhÉn t©m ®¶ th­¬ng nhÞ vÞ, cßncã c¸ch g× kh¸c, xin cø nãi!V­¬ng Hîp nãi :- Ph­¬ng NhÞ HiÖp ®­a bän t¹i h¹ cïng ®i, nh­ vËy bän t¹i h¹ còng dÔ bÒ hÇu h¹ thiÕub∙o chñ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh chau mµy, nãi :- §­îc, t¹i h¹ ®ång ý. Nh­ng nhÞ vÞ ph¶i tu©n thñ mÊy ®iÒu kiÖn.V­¬ng Hîp liÒn hái :- §iÒu kiÖn g×?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- LËp tøc bá ¸m khÝ vµ binh khÝ trªn ng­êi c¸c vÞ ra.V­¬ng B∙o lªn tiÕng :
 • 53. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-53-- ViÖc nµy...viÖc nµy...V­¬ng Hîp tiÕp lêi :- Cßn kh«ng mau tu©n theo sù chØ b¶o cña Ph­¬ng NhÞ HiÖp?Nãi ®o¹n h¾n lËp tøc th¸o bá ¸m khÝ vµ binh khÝ qu¨ng ra sµn thuyÒnV­¬ng B∙o thÊy vËy th× còng véi vµng lµm theo.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- T¹i h¹ tin r»ng trªn ng­¬i nhÞ vÞ ®∙ kh«ng cßn mét tÊc s¾t.V­¬ng Hîp tiÕp lêi :- Ph­¬ng NhÞ HiÖp cßn g× chØ gi¸o n÷a?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- §iÒu kiÖn thø hai lµ nhÞ vÞ ph¶i tu©n thñ quy ®Þnh trong Tr×nh phñ, nÕu cã vi ph¹mth× quyÕt kh«ng khoan dung, khi ®ã ®õng b∙o lµ t¹i h¹ kh«ng nãi râ tõ ®Çu.V­¬ng Hîp nãi :- NhËp gia tuú tôc, bän t¹i h¹ ®∙ kh«ng ph¶i ®i g©y chuyÖn thÞ phi th× tÊt nhiªn sÏ tu©nthñ quy ®Þnh cña c¸c vÞ th«i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh gËt ®Çu, nãi :- §­îc, chóng ta ®i th«i!Nãi ®o¹n l∙o cÊt b­íc ®i tr­íc. V­¬ng Hîp, V­¬ng B∙o, hoµng y thiÕu niªn, Tr×nh TöVäng, Th¹ch TuÊn lÇn l­ît ra khái khoang thuyÒn.Lóc nµy Tr­¬ng Tam ®∙ ®iÒu ®éng thªm mét chiÕc thuyÒn nhá ®Õn ®ãn Ph­¬ng ThiªnThµnh vµ Th¹ch TuÊn, cßn Tr×nh Tö Väng, hoµng y thiÕu niªn, V­¬ng Hîp, V­¬ng B∙ocïng ngåi mét thuyÒn.Chíp m¾t th× hai chiÕc thuyÒn nhá ®∙ cÆp vµo bê.Ph­¬ng Thiªn Thµnh bÊt ngê vung tay ®iÓm huyÖt V­¬ng Hîp, V­¬ng B∙o råi nãi :- Tr×nh huynh ®­a bän chóng vÒ tr­íc råi triÖu tËp gia ®inh chuÈn bÞ cho cÈn thËn,KiÕm M«n Ngò Quû kh«ng ph¶i lµ nh÷ng nh©n vËt tÇm th­êng, nÕu kh«ng sím an bµi chu®¸o th× sî r»ng sÏ cã nhiÒu oan m¹ng ®Êy.Tr×nh Tö Väng cung thñ nãi :- §¹i ©n kh«ng thÓ c¶m ta b»ng lêi, t¹i h¹ c¶m thÊy hæ thÑn v« cïng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi, nãi :- Tr×nh huynh chí tù h¹ thÊp m×nh, chuyÖn nµy xem ra kh¸ phøc t¹p ®©y, tr­íc giêngä ngµy mai bän t¹i h¹ sÏ ®Õn quý phñ ®Ó bµn kü h¬n.Tr×nh Tö Väng cung thñ, nãi :- TrÞnh mç kÝnh chµo ba vÞ.Nãi ®o¹n l∙o ra hiÖu cho Tr­¬ng Tam ¸p gi¶i chñ béc hoµng y thiÕu niªn vÒ th¼ngTr×nh phñ.
 • 54. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-54-Ph­¬ng Thiªn Thµnh nh×n bän Tr×nh Tö Väng ®i xa råi míi quay sang nãi víi Th¹chTuÊn :- Tam ®Ö, chóng ta còng mau trë vÒ héi diÖn víi ®¹i s­ huynh th«i.Nãi ®o¹n hai ng­êi lËp tøc thi triÓn thuËt phi hµnh l­ít di, ch¼ng mÊy chèc th× ®∙ vÒ®Õn kh¸ch ®iÕm.Lam y ®¹i h¸n vÉn ngåi níi ®¹i s¶nh, l∙o nh×n hai ng­êi vµ nãi :- NhÞ vÞ hiÒn ®Ö vÒ råi µ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn cói ng­êi hµnh lÔ vµ hái :- §¹i ca vÉn ch­a ®i nghØ sao?Lam y ®¹i h¸n hái l¹i :- C¸c ng­¬i cã gÆp kÎ ®¶ th­¬ng L¹c ®iÖt kh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- §∙ gÆp råi, ®ã lµ nhi tö cña Kim Th­¬ng Tèng SÜ NghÜa.Lam y ®¹i h¸n ng¹c nhiªn hái l¹i :- Kim Th­¬ng Tèng SÜ NghÜa?Th¹ch TuÊn tiÕp lêi :- §óng vËy, cßn cã KiÕm M«n Ngò Quû ®ì l­ng cho bän chóng, do vËy thiÕu niªn kiamíi c­¬ng ng¹o nh­ thÕ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- TiÓu ®Ö gÆp KiÕm M«n Ngò Quû §æng Ph­¬ng, theo h¾n nãi th× trong vµi ngµy n÷aNgò Quû vµ Tèng SÜ NghÜa sÏ tËp héi ë Gia §Þnh. TiÓu ®Ö còng ®∙ thay Tr×nh Tö Väng ­íchÑn héi diÖn víi Ngò Quû.Lam y ®¹i h¸n nãi :- Nh­ng chóng ta kh«ng thÓ ë l¹i Gia §Þnh nhiÒu ngµy.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- TiÓu ®Ö biÕt ®iÒu ®ã nªn kú h¹n cho bän chóng ph¶i héi diÖn vµo giê ngä tr­a mai.NÕu qu¸ thêi h¹n th× chóng ta kh«ng thÓ ®îi.Lam y ®¹i h¸n nãi :- Ngò Quû kh«ng ph¶i lµ kÎ tÝn nghÜa, sau khi chóng ta ®i råi bän chóng míi ®Õn th×nhÊt ®Þnh Tr×nh Tö Väng sÏ ngé ®¹i kiÕp mÊt.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- TiÓu ®Ö còng nghÜ ®Õn ®iÒu nµy nªn ®∙ ®­a nhi tö cña Tèng SÜ NghÜa vÒ ®Ó lµm contin.- ThÕ Tèng c«ng tö ®ang ë ®©u?- §∙ giao cho Tr×nh Tö Väng ®­a vÒ Tr×nh phñ, tiÓu ®Ö còng bøc §æng Ph­¬ng thitriÓn quû ho¶ truyÒn tin nªn hy väng bän chóng cã thÓ phã ­íc ®óng hÑn.Lam y ®¹i h¸n mØm c­êi, nãi :
 • 55. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-55-- ¸c danh Ngò Quû ®∙ sím g©y chÊn ®éng giang hå, chØ cã ®iÒu x­a nay bän chónghµnh ®éng rÊt bÝ mËt, ng­êi trªn giang hå tuy biÕt bän chóng hµnh ¸c nh­ng kh«ng n¾m®­îc b»ng chøng. TiÓu huynh còng tõng cã ý ngÇm ®iÒu tra ¸c tÝnh cña bän chóng nh­ngv× cã qu¸ nhiÒu chuyÖn kh¸c c¶n trë nªn ®Õn giê nµy vÉn ch­a thùc hiÖn ®­îc. LÇn nµy dïph¶i ë l¹i Gia §Þnh thªm mét hai ngµy n÷a nh­ng chØ cÇn chóng ta gióp Tr×nh Tö Vänggi¶i quyÕt æn tho¶ víi KiÕm M«n Ngò Quû th× còng lµ mét chuyÖn tèt.Ph­¬ng Thiªn Thµnh kh«ng thÊy ®¹i ca tr¸ch qu¸i th× c¶m thÊy lßng nhÑ tªnh.Chît nghe lam y ®¹i h¸n nãi tiÕp :- Ngò Quû tËp héi tÊt ph¶i cã ®¹i sù, hoÆc gi¶ trªn ®Þa diÖn Gia §Þnh cã sù vËt g× ®ã®¸ng ®Ó Ngò Quû tÒ tËp. Cã lÏ Tr×nh Tö Väng ph¶i biÕt râ ®iÓm nµy.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- TiÓu ®Ö ®∙ hÑn víi Tr×nh Tö Väng lµ tr­íc giê ngä ngµy mai bän ta sÏ ®Õn Tr×nhphñ.Lam y ®¹i h¸n gËt ®Çu, nãi :- §­îc råi, ngµy mai chóng ta ®i sím mét chót lµ ®­îc. NhÞ vÞ hiÒn ®iÖt ®∙ vÊt v¶nhiÒu råi, còng nªn ®i nghØ sím mét chót.Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®Þnh nãi n÷a nh­ng l¹i th«i, l∙o c¸o biÖt hai ng­êi huynh ®Ö råivÒ phßng nghØ ng¬i.Mét ®ªm lÆng lÏ tr«i qua, gÇn tr­a h«m sau Ph­¬ng Thiªn Thµnh thanh to¸n tiÒn träråi cïng gia quyÕn vµ hai vÞ huynh ®Ö rêi kh¸ch ®iÕm ®Õn Tr×nh phñ.Tr×nh gia trang n»m c¸ch Gia §Þnh chõng ba dÆm nh­ng lµ mét trang viÖn c« ®éc, tøbÒ kh«ng cã th«n trang, xung quanh trang ®Õn cã tróc xanh bao bäc, bªn trong cßn cã ch¾nl­íi s¾t cÈn thËn. Tõ ngoµi nh×n vµo chØ thÊy mét mµu xanh cña tróc uèn m×nh tr­íc giã,qu¶ nhiªn lµ mét trang viÖn ®­îc phßng bÞ cÈn mËt. Bªn trong cæng chÝnh lµ hai hµng tïngth¼ng t¾p chia s©n viÖn thµnh hai khu vùc, mét bªn lµm thao tr­êng luyÖn vâ, mét bªndïng lµm n¬i nu«i ngùa.Tr×nh gia trang trªn d­íi gÇn mét tr¨m ng­êi, ngoµi Tr×nh Tö Väng , Tr×nh phu nh©nvµ mét vÞ tiÓu th­ ra th× cßn l¹i lµ vâ s­, béc nh©n vµ nh÷ng kÎ gióp viÖc kh¸c.Xuyªn qua s©n viÖn th× ®Õn mét dÉy lÇu c¸c nguy nga bÒ thÕ, to¹ l¹c ë gi÷a lµ mét toµ®¹i s¶nh réng lín ®­îc bµi trÝ rÊt trang träng.Tr×nh Tö Väng ra tËn cöa nghªnh tiÕp råi ®­a Trung Ch©u Tam HiÖp vµo ®¹i s¶nh.Tr×nh phu nh©n còng ®ãn Ph­¬ng phu nh©n, Ph­¬ng L¹c vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®­avµo hËu viÖn.Riªng §«ng NhÜ l∙o nh©n th× ®­îc mét l∙o qu¶n gia cña Tr×nh gia trang ®­a ®Õn métphßng kh¸c.Sau khi hai thanh y tiÓu ®ång d©ng trµ lui b­íc ra ngoµi th× lam y ®¹i h¸n lªn tiÕng :- T¹i h¹ ®∙ nghe nhÞ ®Ö nãi vÒ chuyÖn KiÕm M«n Ngò Quû.Tr×nh Tö Väng tiÕp lêi :- TrÞnh mç thËt hæ thÑn, nh÷ng t­ëng v× thiÕu gia mµ ra søc khuyÓn m∙, nµo ngê l¹iph¶i nhê ba vÞ t­¬ng trî Tr×nh mç.
 • 56. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-56-Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- ViÖc nµy do t¹i h¹ chñ tr­¬ng nªn kh«ng can hÖ ®Õn Tr×nh huynh.Tr×nh Tö Väng nãi :- Ph­¬ng NhÞ HiÖp kh«ng cÇn d¸t vµng lªn mÆt TrÞnh mç, nÕu kh«ng cã Ph­¬ng NhÞHiÖp vµ Th¹ch tam hiÖp t¹i ®­¬ng tr­êng th× Ngò Quû §æng Ph­¬ng ®∙ kh«ng dÔ dµng báqua cho t¹i h¹.Lam y ®¹i h¸n nãi :- Sù t×nh ®∙ ph¸t sinh, ®iÒu quan träng b©y giê lµ nghÜ c¸ch ®èi phã víi c­êng ®Þch.Tr×nh Tö Väng nãi :- TrÞnh ®¹i hiÖp nãi chÝ ph¶i, tr­íc mÆt ba vÞ, TrÞnh mç còng kh«ng kh¸ch khÝ, chuyÖnnghªnh ®Þch thÕ nµo mong TrÞnh ®¹i hiÖp ®øng ra chñ tr­¬ng gióp.Lam y ®¹i h¸n nãi :- Chóng ta cø th­¬ng l­îng råi ®­a ra quyÕt ®Þnh lµ ®­îc. Tr­íc tiªn t¹i h¹ muèn biÕtvÒ t×nh h×nh nh©n sù cña Tr×nh huynh, ba huynh ®Ö t¹i h¹ kh«ng thÓ l­u l¹i l©u nªn cÇnph¶i gi¶i quyÕt nhanh chuyÖn Ngò Quû míi ®­îc.Tr×nh Tö Väng nãi :- Ba vÞ còng ®∙ biÕt lµ vâ c«ng cña t¹i h¹ rÊt tÇm th­êng nh­ng trong tÖ phñ cßn cãmÊy vÞ vâ s­ giang hå. Nh­ng chuyÖn b×nh th­êng thi cã thÓ ®èi phã dÔ dµng. Nhung ®èivíi nhung cao thñ nh­ KiÕm M«n Ngò Quû th× qua thËt lµ kh«ng thÓ nµo ®èi phã ®­îc.L∙o ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp :- Ngoµi ra cßn cã m­êi mÊy nh©n thñ cã thÓ ®éng thñ víi ng­êi kh¸c ®­îc, thªm vµo®ã lµ hai m­¬i tay cung thñ thi triÓn lo¹i liªn hoµn, ná mçi ph¸t cã thÓ b¾n ra bèn mòi tªn.Lam y ®¹i h¸n gËt ®Çu, nãi :- Phßng thñ mét gia trang b»ng thùc lùc nh­ vËy lµ ®∙ qu¸ m¹nh råi, nh­ng cÇn ph¶ian bµi æn tho¶ míi tr¸nh ®­îc sù hy sinh ®¸ng tiÕc. Bëi lÏ KiÕm M«n Ngò Quû ®Òu lµnh÷ng nh©n vËt thiªn nghÖ vÒ ¸m khÝ, ®Æc biÖt lµ Truy MÖnh Xµ Vò TiÔn cña B¹ch Y §iÕuKh¸ch - Thµnh HuyÒn Th«ng. Do vËy hai m­¬i tay cung thñ kia cÇn ph¶i ®­îc mai phôckÝn ®¸o míi ®­îc.Ph­¬ng Thiªn Thµnh xen vµo :- §¹i ca rÊt quen B¹ch Y §iÕu Kh¸ch Thµnh HuyÒn Th«ng, vËy cã biÕt vâ c«ng cñah¾n thÕ nµo kh«ng?Lam y ®¹i h¸n mØm c­êi, nãi :- RÊt cao c­êng, ngoµi ra tø quû kia còng kh«ng ph¶i lµ h¹ng tÇm th­êng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái tiÕp :- Huynh ®Ö chóng ta cã cÇn ph¶i chuÈn bÞ tr­íc kh«ng?Lam y ®¹i h¸n nãi :- Muèn chuÈn bÞ còng kh«ng biÕt chuÈn bÞ nh­ thÕ nµo, bëi lÏ chóng ta ch­a biÕtKiÕm M«n Ngò Quû ®Õn mét c¸ch minh b¹ch hay mê ¸m? NÕu bän chóng ®­êng ®­êng
 • 57. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-57-chÝnh chÝnh ®­a thiÕp cÇu kiÕn th× sù bµy bè cña chóng ta sÏ trë nªn v« dông. Chóng ta®µnh ph¶i tuú c¬ hµnh sù th«i.L∙o nh×n qua Tr×nh Tö Väng vµ nãi tiÕp :- Tr×nh huynh, t¹i h¹ cã mÊy lêi muèn thØnh gi¸o, hy väng Tr×nh huynh cã thÓ theo sùthËt mµ tr¶ lêi.Tr×nh Tö Väng gËt ®Çu, nãi :- TrÞnh ®¹i hiÖp cø hái, kh«ng chuyÖn g× t¹i h¹ biÕt mµ kh«ng s½n lßng tr¶ lêi.Lam y ®¹i h¸n nãi :- TÊt ph¶i cã chuyÖn ®¹i sù ph¸t sinh nªn KiÕm M«n Ngò Quû míi tËp héi t¹i Gia§Þnh nµy, vËy xin hái Tr×nh huynh, ë Gia §Þnh nµy cã sù vËt g× hÊp dÉn bän chóng kh«ng?Tr×nh Tö Väng trÇm ng©m mét l¸t råi nãi :- M­êi n¨m qua trªn ®Þa diÖn Gia §Þnh lu«n yªn tÜnh, tuy còng cã vµi th¶m sù do c¸cnh©n vËt trªn giang hå g©y ra nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ. Ngoµi ra cßn cã vµi vô xung ®étnh­ng khi Tr×nh mç ®øng ra hoµ gi¶i th× mäi ng­êi ®Òu nÓ mÆt mµ ho¸ can qua thµnh b¹nh÷u.Lam y ®¹i h¸n chau mµy, hái :- Y t¹i h¹ muèn hái lµ ë Gia §Þnh cã sù vËt g× ®ñ ®Ó hÊp dÉn Ngò Quû kh«ng, vÝ nh­b¶o vËt quý gi¸, hoÆc vâ l©m bÝ lôc, hay danh kiÕm thiªn cæ v.V...Tr×nh Tö Väng trÇm ng©m håi l©u míi nãi :- Cã mét truyÒn thuyÕt ph¸t sinh c¸ch ®©y mét n¨m.Lam y ®¹i h¸n liÒn hái :- TruyÒn thuyÕt thÕ nµo?Tr×nh Tö Väng chËm r∙i nãi :- C¸ch Gia §Þnh chõng m­êi dÆm cã mét toµ Tr­¬ng gia trang, vµo giê tý mçi ®ªmth­êng xuÊt hiÖn b∙o khÝ, lóc Èn lóc hiÖn kÐo dµi gÇn ba th¸ng. Nh­ng sau ®ã ®­îc chøngminh th× ch¼ng qua chØ lµ mét giÕng n­íc mµ th«i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái :- Tr×nh huynh cã tõng môc kiÕn b∙o khÝ x«ng lªn tõ giÕng n­íc ®ã kh«ng?Tr×nh Tö Väng nãi :- Khi ®ã t¹i h¹ cã chót viÖc ph¶i rêi Gia §Þnh, khi vÒ th× viÖc nµy ®∙ qua råi.Lam y ®¹i h¸n hái tiÕp :- Sau do Tr×nh huynh cã ®Õn hiÖn tr­êng dß hái sù t×nh kh«ng?Tr×nh Tö Väng gËt ®Çu, nãi :- T¹i h¹ cã ®Õn xem vµ thÊy ®ã chØ lµ mét giÕng n­íc b×nh th­êng nh­ mäi giÕngn­íc kh¸c, kh«ng cã g× ®Æc biÖt. Theo Tr­¬ng trang chñ cho biÕt th× mét ®ªm nä bçngnhiªn thÊy ho¶ khÝ tõ giÕng n­íc bèc lªn cao tíi mÊy tr­îng, nh×n tõ xa nh­ mét cét löa.T×nh h×nh nµy th­êng xuÊt hiÖn vµo lóc nöa ®ªm vµ kÐo dµi suèt mÊy th¸ng, sau ®ã Tr­¬ng
 • 58. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-58-trang chñ sai thuéc h¹ khai quËt , nh­ng ch¼ng t×m thÊy g× c¶. Sù t×nh chØ cã vËy nh­ngchuyÖn Tr­¬ng gia trang xuÊt hiÖn b∙o khÝ vÉn cø l­u truyÒn m∙i.Lam y ®¹i h¸n hái tiÕp :- Tr×nh huynh nghÜ thÕ nµo vÒ chuyÖn nµy?Tr×nh Tö Väng nãi :- Tuy nh÷ng lêi ®ån ®¹i cã thªu dÖt nh­ng kh«ng ph¶i tù nhiªn mµ thiªn h¹ dùng lªnchuyÖn ®­îc, chØ ®¸ng tiÕc lµ t¹i h¹ ch­a cã thêi gian ®Ó ®iÒu tra néi t×nh.Lam y ®¹i h¸n hái tiÕp :- Ngoµi chuyÖn nµy ra, cßn cã chuyÖn g× kh¸c ®¸ng gi¸ khiÕn cho KiÕm M«n NgòQuû bÞ thu hót kh«ng?Tr×nh Tö Väng nãi :- Gia §Þnh rÊt phån thÞnh, nhµ nhµ giµu cã, liÖu cã ph¶i KiÕm M«n Ngò Quû ®Þnhc­íp bãc tµi vËt ch¨ng?Lam y ®¹i h¸n l¾c ®Çu, nãi :- NÕu KiÕm M«n Ngò Quû chØ muèn c­íp bãc tµi vËt th× kh«ng cÇn ®Õn Gia §Þnh,bän chóng cã thÓ tuú thêi chËn c­íp mét chuyÕn tiªu ng©n, nh­ thÕ h¸ ch¼ng ®¬n gi¶n h¬nsao?L∙o h¬i ngõng l¹i råi nãi tiÕp :- ViÖc nµy rÊt träng ®¹i, Tr×nh huynh thö nghÜ kü xem?Tr×nh Tö Väng l¾c ®Çu, nãi :- NÕu KiÕm M«n Ngò Quû kh«ng ph¶i v× tµi vËt mµ ®Õn th× qu¶ thËt t¹i h¹ kh«ng nghÜra nguyªn nh©n khiÕn bän chóng tËp héi t¹i Gia §Þnh nµy.Lam y ®¹i h¸n bÕ môc trÇm ng©m, kh«ng hái thªm n÷a.Chît nghe Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- ChuyÖn KiÕm M«n Ngò Quû tËp héi ®∙ khã t×m ra nguyªn nh©n, b©y giê chóng tal¹i g©y thªm chuyÖn sî r»ng bän chóng sÏ thay ®æi chó ý, tr­íc tiªn lµ tËp trung toµn lùc®èi phã víi chóng ta.Lam y ®¹i h¸n bçng nhiªn hái sang chuyÖn kh¸c :- Tèng c«ng tö hiÖn ®ang ë ®©u?Tr×nh Tö Väng nãi :- HiÖn ®ang ë d­íi mËt thÊt trong hËu viÖn.Lam y ®¹i h¸n nãi :- §­a h¾n ra hái thö, may ra cã thÓ t×m ®­îc mét chót manh mèi.Tr×nh Tö Väng gËt ®Çu, nãi :- ý kiÕn hay! T¹i h¹ sÏ ®­a h¾n ®Õn ngay.Nãi ®o¹n l∙o lËp tøc rêi ®¹i s¶nh.
 • 59. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-59-Chõng mét kh¾c sau th× Tr×nh Tö Väng ®∙ ®­a Tèng c«ng tö ®Õn. Trong thÇn th¸i cñah¾n kh¸ tiÒu tuþ, râ rµng lµ suèt ®ªm qua h¾n kh«ng thÕ nµo ngñ ngon giÊc.Lam y ®¹i h¸n ng¾m nh×n Tèng c«ng tö mét lóc råi hái :- C¸c h¹ x­ng h« thÕ nµo?Tèng c«ng tö th¶n nhiªn ®¸p : :- T¹i h¹ la Tèng Quy.Lam y ®¹i h¸n chËm r∙i hái tiÕp :- Ng­¬i vµ KiÕm M«n Ngò Quû rÊt th©n quen nhau ph¶i kh«ng?- KiÕm M«n Ngò Quû ®Òu lµ b»ng h÷u cña gia phô.- ChuyÖn KiÕm M«n Ngò Quû vµ lÖnh t«n tËp héi ë n¬i nµy, thiÕt nghÜ lµ ng­¬i rÊt râ,ph¶i kh«ng?- T¹i h¹ cã nghe gia phô nãi qua.- Môc ®Ých lµ g×?- T¹i h¹ cßn nhá tuæi nªn kh«ng tham gia bµn chuyÖn c¬ yÕu.Th¹ch TuÊn c­êi nh¹t, nãi :- ThËt lµ mét c©u tr¶ lêi kh«n khÐo.Tèng Quy nãi :- T¹i h¹ nãi hoµn toµn thËt, ch­ vÞ kh«ng tin th× ®ã còng lµ chuyÖn ch¼ng cßn c¸chnµo kh¸c.Lam y ®¹i h¸n nãi :- Bän t¹i h¹ kh«ng cã ý h¹i ng­¬i, do vËy rÊt mong sù thµnh t©m hîp t¸c cña ng­¬i.Tèng Quy th¶n nhiªn nãi :- T¹i h¹ ®∙ nãi hÕt nh÷ng g× ®­îc biÕt.Lam y ®¹i h¸n l¹nh lïng nãi :- NÕu bän ta hái néi t×nh tõ ng­êi kh¸c th× ng­¬i nghÜ thÕ nµo?Tèng Quy ng¹c nhiªn hái l¹i :- C¸c h¹ muèn nãi ®Õn V­¬ng Hîp, V­¬ng B∙o ch¨ng?Lam y ®¹i h¸n gËt ®Çu nãi :- Kh«ng sai!Tèng Quy c­êi nh¹t, nãi :- Chuyªn mµ t¹i h¹ ®∙ kh«ng biÕt th× nhÊt ®Þnh bän chóng còng kh«ng thÓ biÕt.Lam y ®¹i h¸n phÊt tay, nãi :- Tr×nh huynh hay ®­a h¾n ®i råi lÇn l­ît ®­a V­¬ng Hîp, V­¬ng B∙o vµo nhÐ.Tr×nh Tö Väng ra lÖnh cho thuéc h¹ mang Tèng Quy ®i vµ mét l¸t sau th× bän chóng®∙ ®­a V­¬ng Hîp ®Õn.
 • 60. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-60-Lam y ®¹i h¸n thÊy V­¬ng Häp mÆt trßn mµy rËm, t­íng m¹o hung h∙n th× lËp tøctrÇm s¾c diÖn, hái :- Ng­¬i lµ V­¬ng Hîp?V­¬ng Hîp quÐt môc quang nh×n lam y ®¹i h¸n vµ bän Ph­¬ng Thiªn Thµnh råi l¹nhlïng nãi :- Kh«ng sai!Lam y ®¹i h¸n nãi :- Tèng Quy ®∙ nãi râ néi t×nh, ta hy väng lµ ng­¬i còng tr¶ lêi ®Çy ®ñ nh÷ng c©u háicña ta.V­¬ng Hîp hái l¹i :- Néi t×nh chuyÖn g×?Lam y ®¹i h¸n nãi :- ChuyÖn Tèng SÜ NghÜa va KiÕm M«n Ngò Quû tËp héi t¹i Gia §Þnh.V­¬ng Hîp nãi :- Lo¹i chuyÖn ®¹i sù thÕ nµy th× V­¬ng mç kh«ng cã t­ c¸ch tham dù råi.Lam y ®¹i h¸n nãi :- Tèng Quy ®∙ nãi s¬ l­îc råi, nÕu ng­¬i cè t×nh che ®Ëy lµ tù chuèc lÊy ®au khæ th«i.V­¬ng Hîp b¸n tÝn b¸n nghi hái l¹i :- C«ng tö cña t¹i h¹ ®∙ nãi nh÷ng g×?Lam y ®¹i h¸n nãi :- H¾n nãi KiÕm M«n Ngò Quû tËp héi ë Gia §Þnh lµ muèn c­íp mét b¸u vËt.V­¬ng Hîp c­êi ha h¶ råi hái tiÕp :- B¸u vËt g×?Lam y ®¹i h¸n nãi :- §iÒu ®ã th× h¾n ch­a nãi râ.V­¬ng Hîp c­êi nh¹t, nãi :- Kha khen cho thuËt lõa dèi, nh­ng V­¬ng mç kh«ng dÔ bÞ lõa ®©u.Th¹ch TuÊn ®øng bËt lªn qu¸t hái :- VËy lµ ng­¬i muèn nÕm mïi ®au khæ ph¶i kh«ng? Ng­¬i ®∙ th­ëng thøc mïi vÞhµnh huyÕt héi tËp ch­a?V­¬ng Hîp biÕn s¾c, h¾n véi kªu lªn :- T¹i h¹ cßn nhí Ph­¬ng NhÞ HiÖp ®∙ høa víi §«ng ngò gia lµ kh«ng h¹i bän t¹i h¹mµ.Th¹ch TuÊn nãi :- §iÒu ®ã cßn ph¶i xem th¸i ®é cña c¸c ng­¬i, c¸c ng­¬i ph¶i hîp t¸c víi bän ta míi®­îc!
 • 61. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-61-Nh÷ng thí thÞt trªn khu«n mÆt tæ ong cña V­¬ng Hîp rung lªn bÇn bËt, qu¶ nhiªntrong lßng h¾n ®ang v« cïng kinh ®éng.Th¹ch TuÊn chËm r∙i nãi tiÕp :- Ta kh«ng tin ng­¬i cã m×nh ®ång da s¾t.Lêi võa døt th× h÷u thñ còng tõ tõ ®Èy vµo gi÷a ngùc V­¬ng Hîp.Ph­¬ng Thiªn Thµnh véi kªu lªn :- Tam ®Ö, dõng tay.Th¹ch TuÊn dõng tay vµ hái :- NhÞ ca cã ®iÒu g× chØ gi¸o ch¨ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Chóng ta kh«ng thÓ thÊt tÝn, bÊt luËn Ngò Quû ®Õn ®©y víi dông ý nh­ thÕ nµo th×chóng ta còng ®∙ cã ­íc hÑn víi bän chóng. NÕu bän chóng muèn t¸c oai t¸c qu¸i th× tr­íctiªn ph¶i ®èi phã víi chóng ta. Lì nh­ chóng ta b¹i d­íi tay Ngò Quû th× dï bän chónglµm g× chóng ta còng kh«ng thÓ ng¨n c¶n, nÕu Ngò Quû b¹i d­íi tay chóng ta th× dï bänchóng muèn lµm g× còng kh«ng thÓ thùc hiÖn.Lam y ®¹i h¸n trÇm ng©m håi l©u råi nãi :- §­îc råi, ®­a h¾n ra ngoµi di!Thuéc h¹ cña Tr×nh Tö Väng lËp tøc gi¶i V­¬ng Hîp ra ngoµi.Th¹ch TuÊn nh×n qua Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ hái :- Thø nhÊt lµ ch­a ch¾c h¾n biÕt néi t×nh, thø hai lµ tiÓu huynh ®∙ høa víi §ængPh­¬ng, kh«ng lµm h¹i bän chóng.L∙o dÞch môc quang nh×n qua lam y ®¹i h¸n vµ nãi tiÕp :- §¹i ca, tÝnh c¸ch cña Ngò Quû nh­ thÕ nµo?Lam y ®¹i h¸n nãi :- Lßng d¹ th©m ®éc, thñ ®o¹n tµn nhÉn!Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- TrËn chiÕn nµy chóng ta chÊn ®éng giang hå, giÕt ®­îc bän chóng chÝnh lµ trõ ho¹cho vâ l©m.Lam y ®¹i h¸n chËm r∙i nãi :- Xin Tr×nh huynh ph¸i vµi nh©n thñ tinh minh theo dâi ®éng tÞnh cña chiÕc thuyÒnHoa, nÕu KiÕm M«n Ngò Quû vµ Tèng SÜ NghÜa ®Õn th× nhÊt ®Þnh bän chóng sÏ héi häpvíi §æng Ph­¬ng tr­íc.Tr×nh Tö Väng nãi :- ChuyÖn nµy t¹i h¹ ®∙ ph¸i thuéc h¹ ®i råi.Lam y ®¹i h¸n mØm c­êi, nãi :- Tèt l¾m.L∙o nh×n qua Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ nãi tiÕp :
 • 62. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-62-- NhÞ ®Ö, chóng ta nªn xem qua h×nh thÕ cña Tr×nh gia trang vµ t×m n¬i bè trÝ cungthñ, KiÕm M«n Ngò Quû ®∙ quen ¸m kÝch nªn kh«ng thÓ khinh suÊt.O0o
 • 63. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-63-Håi thø baNgò Quû ¸m kÝchR×nh Tö Väng ®i tr­íc dÉn ®­êng, sau khi d¹o mét vßng quanh Tr×nh gia trangth× l∙o nãi:- TrÞnh ®¹i hiÖp th«ng th¹o huyÒn c¬, viÖc bè trÝ nh­ thÕ nµo xin ®¹i hiÖpchØ gi¸o cho.Lam y ®¹i h¸n hái:- Trong trang viÖn cã n¬i nµo bÝ mËt kh¶ dÜ tµng th©n kh«ng?Tr×nh Tö Väng nãi:- Trong hËu viÖn cßn cã mét bÝ thÊt, t¹i h¹ ®∙ dän s¹ch sÏ, Ph­¬ng phu nh©n vµ c«ngtö ®ang nghØ ng¬i ë ®ã.Lam y ®¹i h¸n nãi:- §­îc, thñ ®o¹n cña Ngñ Quû rÊt ¸c ®éc, chóng ta kh«ng thÓ kh«ng phßng, tèt nhÊtlµ Tr×nh phu nh©n vµ lÖnh tiÓu th­ còng nªn vµo ®ã, tËp trung l¹i mét n¬i th× khi cÇn thiÕtsÏ dÔ b¶o vÖ h¬n.Tr×nh Tö Väng nãi:- Tai h¹ cung kÝnh bÊt nh­ tu©n mÖnh.Lam y ®¹i h¸n nãi tiÕp:- Hai m­¬i cung thñ nªn bè trÝ tr­íc s¶nh ®­êng, nÕu bän chóng gië thñ ®o¹n ¸m kÝchth× chóng ta sÏ quyÕt ®Êu víi chóng t¹i thao tr­êng luyÖn vâ.Tr×nh Tö Väng nãi:- Mäi viÖc xin tu©n theo sù ®iÒu ®éng cña TrÞnh ®¹i hiÖp.Lam y ®¹i h¸n cã trÝ nhí rÊt tèt, sau khi xem qua mét l­ît th× l∙o ®∙ th«ng thuéc h×nhthÕ cña Tr×nh gia trang. L∙o dïng mét cµnh c©y võa vÏ xuèng ®Êt võa thuyÕt minh c¸c vÞ trÝcÇn mai phôc cho Tr×nh Tö Väng nghe.Nghe xong th× Tr×nh Tö Väng ®øng lªn nãi:- T¹i h¹ lËp tøc ®i an bµi nh©n thñ ®©y. Mêi ba vÞ ®¹i hiÖp vµo ®¹i s¶nh nghØ ng¬i tÞnhd­ìng mét l¸t.Nãi ®o¹n l∙o c¸o biÖt råi ®i ®iÒu ®éng nh©n thñ theo sù chØ dÉn cña lam y ®¹i h¸n mµmai phôc.Thêi gian lÆng lÏ tr«i qua.Vµo lóc ®óng ngä, Trung Ch©u Tam HiÖp vµ Tr×nh Tö Väng ®ang ngåi trong ®¹i s¶nhuèng trµ ®µm ®¹o th× Kho¸i Tho¸i Tr­¬ng Tam véi vµng ch¹y vµo.Tr×nh Tö Väng trÇm giäng hái:- Cã tin tøc g× ch­a?Tr­¬ng Tam lau må h«i tr¸n vµ nãi:T
 • 64. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-64-- ChiÕc thuyÒn Hoa ®∙ cÆp vµo bê, mét m×nh Ngò Quû §æng Ph­¬ng lªn bê, kh«ngbiÕt h¾n cã ý ®å g×?Tr×nh Tö Väng hái:- T¹i sao kh«ng ph¸i ng­êi b¸m theo h¾n?Tr­¬ng Tam nãi:- Thuéc h¹ ph¸i ng­êi theo dâi th× thÊy h¾n vµo mét töu lÇu, nh­ng sau ®ã khi thuéch¹ lªn töu lÇu th× kh«ng thÊy tung tÝch cña §æng Ph­¬ng ®©u c¶.Tr×nh Tö Väng c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi:- ThËt lµ ®å v« dông!Lam y ®¹i h¸n mØm c­êi tiÕp lêi:- Sau khi ng­¬i lªn töu lÇu th× cã thÊy nh©n vËt nµo kh¶ nghi kh«ng?Tr­¬ng Tam nãi:- Ngoµi mét l∙o r©u tãc b¹c ph¬, th©n h×nh gÇy cßm nh­ng s¾c diÖn hång hµo ra th×kh«ng cßn ai kh¸c.Lam y ®¹i h¸n gËt ®Çu, nãi:- Ng­¬i mau ®i th«ng b¸o cho c¸c huynh ®Ö theo dâi ë c¸c yÕu ®¹o ph¶i gi¶i t¸n vµquay vÒ ngay, Ngò Quû ®∙ ®Õn Gia §Þnh råi.Tr­¬ng Tam ngÈn ng­êi mét l¸t råi cói m×nh lui b­íc.Tr×nh Tö Väng khÏ hái:- Bän chóng ®Õn cã minh b¹ch hay kh«ng?Lam y ®¹i h¸n nãi:- Xem t×nh thÕ nµy th× rÊt cã kh¶ n¨ng bän chóng sÏ ®­a thiÕp cÇu kiÕn, xin Tr×nhhuynh b¸o thuéc h¹ chuÈn bÞ cho hai m©m r­îu.Tr×nh Tö Väng nãi:- ViÖc nµy còng ®∙ chuÈn bÞ xong.Lam y ®¹i h¸n nãi:- TruyÒn lÖnh cho thuéc h¹ canh ngoµi cæng trang viÖn h∙y cëi bá binh khÝ vµ chØ giÊuchuû thñ trong ng­êi, bªn ngoµi mÆc tr­êng bµo.Tr×nh Tö Väng khÏ gËt ®Çu råi gäi thuéc h¹ dÆn dß.Lam y ®¹i h¸n nãi tiÕp:- NÕu bän chóng ®­a thiÕp cÇu kiÕn th× trªn ph­¬ng diÖn khi ®ã, chóng ta kh«ng thÓ®¸nh lÐn bän chóng.Vua nãi ®Õn ®©y th× chît thÊy mét ®¹i h¸n véi vµng ch¹y vµo, hai tay d©ng tÊm thiÕpvµ nãi.- KiÕm M«n Ngò Quû va Tèng b∙o chñ cÇu kiÕn Tr×nh trang chñ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nghÜ thÇm:- Qu¶ nhiªn lµ ®Õn rÊt nhanh!
 • 65. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-65-Tr×nh Tö Väng khÏ hái:- TrÞnh ®¹i hiÖp, chóng ta nªn lµm thÕ nµo?Lam y ®¹i h¸n nãi:- XuÊt m«n nghªnh tiÕp.Tr×nh Tö Väng quay nãi víi thuéc h¹:- L∙o phu ®Ých th©n nghªnh kh¸ch, ng­¬i ®i tr­íc më cæng vµ mêi bän hä vµo.§¹i h¸n "d¹" mét tiÕng råi véi vµng ch¹y ra ngoµi.Lam y ®¹i h¸n nãi:- Tr×nh huynh lµ chñ nh©n nªn mäi viÖc ®Òu do Tr×nh huynh chñ tr×, bän t¹i h¹ sÏ ëbªn c¹nh t­¬ng trî. Nµo, chóng ta còng nªn ®i th«i!Nãi ®o¹n, Tr×nh Tö Väng ®i tr­íc dÉn ®­êng, Trung Ch©u Tam HiÖp theo sau, quÇnhïng ®ång xua m«n nghªnh kh¸ch, cæng trang viÖn võa më th× thÊy mét ng­êi ®i ®Çu toµnth©n mÆc b¹ch y, hai hµng ch©n mµy ch÷ b¸t, mÆt dµi nh­ mÆt ngùa vµ tr¾ng b¹ch kh«ngmét chót huyÕt s¾c. Th©n h×nh võa cao võa èm, qu¶ nhiªn tr«ng rÊt gièng mét ®iÕu kh¸ch.Lam y ®¹i h¸n trÇm giäng nãi:- Ng­¬i ®i ®Çu chÝnh lµ l∙o ®¹i cña Ngò Quû- B¹ch Y §iÕu Kh¸ch Thµnh HuyÒnTh«ng.Theo sau Thµnh HuyÒn Th«ng lµ mét nh©n vËt kh«i ng« tuÊn tó, t­íng m¹o oaiphong, mµy rËm m¾t to, thÇn th¸i nghiªm nghÞ. Ngoµi ra cßn cã c¶ Ngò Quû §ængPh­¬ng.Tr×nh Tö Väng b­íc lªn tr­íc cung thñ hµnh lÔ vµ nãi:- Gia §Þnh - Tr×nh Tö Väng xin chµo ch­ vÞ.B¹ch Y §iÕu Kh¸ch Thµnh HuyÒn Th«ng nh×n Tr×nh Tö Väng mét lóc l©u råi hoµn lÔ,nãi:- Nghe ®¹i danh ®∙ l©u, h«m nay míi ®­îc h¹nh ngé.Tr×nh Tö Väng th¶n nhiªn mØm c­êi, nãi:- Kh«ng d¸m, kh«ng d¸m, ®­îc ®¹i gia cña ch­ vÞ quang l©m lµ vinh h¹nh cho tÖtrang l¾m råi, trong néi s¶nh ®∙ bµy s½n tiÖc r­îu, xin mêi ch­ vÞ cïng vµo uèng vµi chÐntÈy trÇn.Thµnh HuyÒn Th«ng ch¼ng ®Ó ý ®Õn lêi nãi cña Tr×nh Tö Väng, l∙o cÊt b­íc tiÕn vÒphÝa lam y ®¹i h¸n vµ nãi:- §¹i C­¬ng huynh, ®∙ l©u kh«ng gÆp!TrÞnh §¹i C­¬ng mØm c­êi, nãi:- Kh«ng ngê chóng ta l¹i héi ngé ë ®Þa diÖn Gia §Þnh nµy.Thµnh HuyÒn Th«ng nãi:- TrÞnh huynh ®∙ cho gäi th× tiÓu ®Ö ®©u d¸m kh«ng ®Õn!TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:
 • 66. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-66-- Chñ nh©n ë ®©y lµ Tr×nh huynh ®∙ chuÈn bÞ tiÖc r­îu, vËy chóng ta vµo trong s¶nh®­êng ngåi nãi chuyÖn nhÐ!Thµnh HuyÒn Th«ng ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét tr¸ng råi nãi:- Kh«ng ngê TrÞnh huynh l¹i kÕt giao b»ng h÷u víi Tr×nh Tö Väng - Mét kÎ cã m¸umÆt ë ph­êng chî bóa .Tr×nh Tö Väng khÏ h¾ng giäng tiÕng råi nhÉn nhôc, kh«ng nãi g×.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- NÕu nãi Tr×nh huynh lµ ph­êng chî bóa th× vÞ nµo trong chóng ta cã thÓ gäi lµ xuÊtth©n tõ chèn thanh cao?Thµnh HuyÒn Th«ng c­êi ha h¶ råi nãi:- Kh«ng ngê TrÞnh huynh vµ Tr×nh trang chñ giao t×nh th©m hËu nh­ thÕ, xem ra t¹ih¹ ®∙ lì lêi råi.Chît nghe ®¹i h¸n ®øng sau Thµnh HuyÒn Th«ng lªn tiÕng:- VÞ nµo lµ Ph­¬ng NhÞ HiÖp?Ph­¬ng Thiªn Thµnh liÒn b­íc ra ®¸p :- ChÝnh lµ t¹i h¹, cã lÏ c¸c h¹ lµ Kim Th­¬ng - Tèng b∙o chñ?§¹i h¸n nãi:- Tèng SÜ NghÜa chØ lµ mét kÎ v« danh tiÓu tèt, ®©u ®¸ng ®Ó Ph­¬ng NhÞ HiÖp quant©m.Ph­¬ng Thiªn Thµnh c­êi ha h¶ råi nãi:- Tèng b∙o chñ tù h¹ m×nh nh­ thÕ lµ qu¸ khiªm nh­êng råi.Tèng SÜ NghÜa chît biÕn s¾c, nãi:- Xó tö n»m trong tay Ph­¬ng NhÞ HiÖp, ch¾c lµ ®∙ nÕm kh«ng Ýt ®au khæ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- LÖnh lang kh«ng bÞ tæn h¹i mét sîi l«ng, xin Tèng b∙o chñ h∙y yªn t©m.Tèng SÜ NghÜa hãi:- HiÖn xó tö ®ang ë ®©u?Ph­¬ng Thiªn Thµnh th¶n nhiªn ®¸p :- §ang ë trong Tr×nh gia trang nµy.Tèng SÜ NghÜa l¹i hái:- Cã thÓ cho xó tö gÆp t¹i h¹ ch¨ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi, nãi:- ChuyÖn nµy.... T¹i h¹ kh«ng thÓ tù ®Þnh ®o¹t, xin Tèng b∙o chñ hái chñ nh©n n¬inµy.Tèng SÜ NghÜa l¹nh lïng quÐt môc quang nh×n qua Tr×nh Tö Väng råi hái:- Tr×nh trang chñ, xó tö kh«ng tæn h¹i nh­ lêi Ph­¬ng NhÞ HiÖp nãi chø?
 • 67. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-67-Tr×nh Tö Väng gËt ®Çu, nãi:- §­¬ng nhiªn, Tèng b∙o chñ kh«ng cÇn khÈn tr­¬ng, lÖnh lang ®ang ë chç Tr×nh mç,sèng th× c¸c h¹ gÆp ng­êi, chÕt th× c¸c h¹ còng sÏ thÊy thi thÓ. Cßn Tr×nh mç ®èi ®∙i lÖnhlang nh­ thÕ nµo th× sau khi hái lÖnh lang sÏ nãi râ cho c¸c h¹ biÕt.Tèng SÜ NghÜa chît biÕn s¾c, l∙o l¹nh lïng nãi:- NÕu xó tö cã chót hao tæn nµo th× Tr×nh trang chñ ph¶i båi th­êng ®Êy!Nãi ®o¹n l∙o quay sang nh¸y m¾t víi Thµnh HuyÒn Th«ng råi c¶ bän cÊt b­íc vµo ®¹is¶nh.Trong s¶nh ®­êng ®∙ bµy biÖn s½n hai bµn r­îu thÞt, KiÕm M«n Ngò Quû vµ Tèng SÜNghÜa ngåi mét bµn, Trung Ch©u Tam HiÖp vµ Tr×nh Tö Väng ngåi mét bµn.Sau khi mäi ng­êi an to¹ th× Thµnh HuyÒn Th«ng nh×n qua bµn r­îu tr­íc mÆt råinãi:- Tr×nh huynh, x­a nay trªn giang hå KiÕm M«n Ngò Quû vµ quý huynh ®Ö lu«n ®èixö hoµ b×nh víi nhau, kh«ng ngê chØ v× mét Tr×nh Tö Väng - Danh bÊt truyÒn trªn gianghå mµ TrÞnh huynh l¹i ®èi ®Þch víi n¨m huynh ®Ö bän t¹i h¹.TrÞnh §¹i C­¬ng c­êi ha h¶ råi nãi:- X­a nay Trung Ch©u Tam HiÖp cã ph¹m vµo ®Þa bµn cña KiÕm M«n Ngò Quû trªngiang hå kh«ng?Thµnh HuyÒn Th«ng th¶n nhiªn nãi- Kh«ng hÒ.TrÞnh §¹i C­¬ng tiÕp lêi:- Nh­ vËy cã nghÜa lµ chóng ta n­íc s«ng kh«ng ph¹m n­íc giÕng?Thµnh HuyÒn Th«ng nãi:- §óng vËy, nh­ng Thµnh mç nghÜ kh«ng th«ng lµ t¹i sao lÇn nµy quý huynh ®Ö l¹i ®ìl­ng cho Tr×nh Tö Väng?TrÞnh §¹i C­¬ng mØm c­êi, nãi:- Muèn buéc thªm téi th× kh«ng thiÕu g× téi, nÕu gäi sù quen biÕt gi÷a TrÞnh mç vµTr×nh huynh ®©y lµ sù ®ì l­ng th× t¹i h¹ ph¶i hái ng­îc l¹i mét c©u, t¹i sao quý huynh ®Öph¶i ®ì l­ng cho Tèng b∙o chñ?Thµnh HuyÒn Th«ng c­êi nh¹t, nãi:- §iÒu ®ã kh«ng gièng nhau, Tèng huynh vµ n¨m huynh ®Ö bän t¹i h¹ ®∙ giao t×nhnhiÒu n¨m, t×nh nh­ cèt nhôc t­¬ng th©n.TrÞnh §¹i C­¬ng c­êi ha h¶, råi nãi:- Trung Ch©u Tam HiÖp bän t¹i h¹ vµ Tr×nh trang chñ còng ®∙ qua l¹i l©u n¨m, nghÜa®ång sinh céng tö.Ph­¬ng Thiªn Thµnh khÏ h¾n giäng råi nãi:- ViÖc g× còng cã c¨n nguyªn, chuyÖn nµy vèn kh«ng liªn quan g× ®Õn n¨m huynh ®ÖKiÕm M«n c¸c vÞ vµ Tr×nh trang chñ.
 • 68. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-68-Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp:- NÕu nãi râ h¬n th× ®¹i ca vµ tam ®Ö cña t¹i h¹ còng kh«ng liªn quan, ®©y chØ lµchuyÖn gi÷a t¹i h¹ vµ Tèng b∙o chñ mµ th«i.Tèng SÜ NghÜa nãi:- X­a nay t¹i h¹ vµ Ph­¬ng NhÞ HiÖp vèn n­íc s«ng kh«ng phËn n­íc giÕng, vËy t¹isao Ph­¬ng NhÞ HiÖp l¹i b¾t gi÷ xó tö?Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi, nãi:- Tèng b∙o chñ nãi ch¬i ®©y ch¨ng, lÏ nµo Tèng b∙o chñ kh«ng biÕt mét tý g× vÒchuyÖn quý lÖnh lang vµ hai vÞ tuú tïng ®¶ th­¬ng xó tö?Chît nghe Thµnh HuyÒn Th«ng xen vµo:- Ph­¬ng NhÞ HiÖp cã thÓ nghe t¹i h¹ nãi mét c©u kh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh b×nh th¶n nãi:- Xin nghe cao luËn!Thµnh HuyÒn Th«ng nãi:- Xung ®ét cña bän tiÓu bèi ch­a hiÓu chuyÖn th× kh«ng thÓ gäi lµ thï hËn g×, bÊt luËnlµ lçi ë bªn nµo th× thiÕt nghÜ còng ch¼ng nªn truy cøu. Ph­¬ng NhÞ HiÖp vµ Tèng b∙o chñ®Òu lµ nh©n vËt anh hïng nªn thiÕt nghÜ kh«ng cÇn c©u nÖ th¸i qu¸, t¹i h¹ cho r»ng viÖc nay®∙ qua råi th× mäi ng­êi nªn n©ng chÐn uèng víi nhau vµ nãi nh÷ng chuyÖn vui ®Ó tõ naycã thªm mét vÞ b»ng h÷u. Nh­ vËy ch¼ng ph¶i lµ tèt h¬n sao?Tèng SÜ NghÜa ph¸ lªn c­êi ha h¶ råi n©ng chÐn, nãi:- Thµnh huynh nãi kh«ng sai, v× hai tiÓu tö th× lµm sao hai nhµ cã thÓ xung ®ét víinhau ®­îc? T¹i h¹ xin kÝnh Ph­¬ng NhÞ HiÖp mét chÐn vËy.Trong tr­êng hîp nµy Ph­¬ng Thiªn Thµnh muèn tõ chèi còng kh«ng ®­îc, l∙o ®µnhn©ng chÐn vµ nãi:- §a t¹ Tèng b∙o chñ.Nãi ®o¹n hai ng­¬i cïng ngöa cæ uèng c¹n hai chÐn r­îu.Tèng SÜ NghÜa mØm c­êi, nãi:- Ph­¬ng NhÞ HiÖp, chuyÖn xó tö vµ lÖnh lang xem nh­ hoµ gi¶i t¹i ®©y, tõ nay vÒ sauchóng ta kh«ng nªn nh¾c ®Õn n÷a. T¹i h¹ cã s­u tÇm mét Ýt mü töu, khi nµo cã dÞp xin mêiPh­¬ng NhÞ HiÖp ghÐ qua tÖ b∙o ®Ó cïng t¹i h¹ th­ëng thøc.Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi, nãi:- Ngµy sau cã c¬ héi th× t¹i h¹ nhÊt ®Þnh sÏ ®Õn quý b∙o b¸i pháng.Tèng SÜ NghÜa nãi:- B¸i pháng th× kh«ng d¸m, nh­ng nÕu ®­îc quang l©m hµn x¸ th× ®ã lµ vinh h¹nh cñat¹i h¹.TrÞnh §¹i C­¬ng quay sang nãi víi Tr×nh Tö Väng:- Tr×nh huynh, TrÞnh mç cã mét thØnh cÇu, ch¼ng hay Tr×nh huynh cã s½n lßng chÊpthuËn kh«ng?
 • 69. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-69-TrÞnh §¹i C­¬ng cã ý më miÖng gäi Tr×nh huynh lµ ®Ó bµy tá sù th©n thiÖn ®ång thêicòng cã ý ®Ò cao th©n phËn Tr×nh Tö Väng.Tr×nh Tö Väng nãi:- Cã chuyÖn g×, xin TrÞnh huynh cø chØ gi¸o.TrÞnh §¹i C­¬ng hái:- Tèng c«ng tö hiÖn ®ang ë chç quý phñ ph¶i kh«ng?Tr×nh Tö Väng gËt ®Çu, ®¸p :- §óng vËy.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- HiÖn Tèng b∙o chñ ®∙ ®¹i gi¸ quang l©m, ®ñ thÊy Tèng b∙o chñ rÊt xem träng Tr×nhhuynh, t¹i h¹ muèn nhê Tr×nh huynh ®Ö cho phô tö Tèng b∙o chñ gÆp mÆt nhau.Tr×nh Tö Väng nãi:- Tr×nh huynh nãi chÝ ph¶i.L∙o quay ra ngoµi s¶nh vµ lín tiÕng nãi tiÕp:- Mêi Tèng c«ng tö vµo!Mét l¸t sau Tèng c«ng tö ®∙ ®­îc ®­a vµo ®¹i s¶nh, võa thÊy Tèng SÜ NghÜa th× h¾nvéi vµng sôp b¸i l¹y vµ nãi:- Hµi nhi tham kiÕn phô th©n!Tèng SÜ NghÜa trÇm s¾c diÖn vµ l¹nh lïng nãi:- ThËt lµ ®å v« dông!Thµnh HuyÒn Th«ng mØm c­êi, nãi:- Hµi nhi ®∙ chÞu nhiÒu thiÖt thßi, Tèng huynh lµ phô th©n lÏ nµo l¹i cßn tr¸ch ph¹th¾n, v¶ l¹i h¾n chõng ®ã tuæi th× lµm sao cã thÓ lµ ®Þch thñ cña Ph­¬ng NhÞ HiÖp.Tèng SÜ NghÜa nãi:- NÕu kh«ng cã nghÜa phô cña ng­¬i cÇu xin th× h«m nay vi phô ta ®∙ gi¸o huÊn chong­¬i mét trËn råi, cßn kh«ng mau b¸i t¹ nghÜa phô cña ng­¬i!Tèng Quy véi b¸i Thµnh HuyÒn Th«ng vµ nãi:- §a t¹ nghÜa phô.Thµnh HuyÒn Th«ng mØm c­êi, nãi:- Hµi tö, mau ®øng lªn vµ ngåi vµo bµn ¨n uèng chót g× ®i.Tèng Quy ®øng lªn vµ b­íc l¹i ngåi c¹nh Thµnh HuyÒn Th«ng.Tr×nh Tö Väng khÏ h¾ng giäng vµ nãi:- Thµnh huynh, Tr×nh mç cã mét chuyÖn kh«ng râ nªn muèn thØnh gi¸o Thµnh huynh.Thµnh HuyÒn Th«ng trÇm s¾c diÖn l¹nh lïng hái l¹i:- ChuyÖn g×?Tr×nh Tö Väng nãi:
 • 70. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-70-- Uy danh cña Kiªm M«n Ngò NghÜa ®­îc t¹i h¹ ng­ìng mé ®∙ l©u.Thµnh HuyÒn Th«ng l¹nh lïng tiÕp lêi:- Tr×nh trang chñ kh«ng cÇn kh¸ch khÝ, trªn giang hå ®Òu gäi bän t¹i h¹ lµ KiÕm M«nNgò Quû.Tr×nh Tö Väng th¶n nhiªn nãi tiÕp:- Ngò NghÜa hay Ngò Quû còng ®­îc, nh­ng x­a nay n¨m vÞ th­êng ®¬n th©n ®éc m∙hµnh tÈu giang hå...Thµnh HuyÒn Th«ng nãi:- Kh«ng sai, vËy th× sao?Tr×nh Tö Väng nãi:- §«i khi n¨m vÞ còng tù hái l¹i víi nhau, nh­ng khi ®ã tÊt ph¶i cã ®¹i sù kinh thiªn®éng ®Þa.- Xem ra Tr×nh trang chñ kh¸ am t­êng vÒ t×nh h×nh cña n¨m huynh ®Ö bän t¹i h¹ ®©y.- Uy danh cña n¨m vÞ chÊn ®éng tø h¶i, thiªn h¹ cã ai lµ kh«ng biÕt.- Cã chuyÖn g× xin Tr×nh trang chñ cø nãi th¼ng ra ®i! Kh«ng cÇn ph¶i óp óp më mëlµm mÊt khÝ ®é ®¹i tr­îng phu.- Gia §Þnh lµ mét tiÓu thµnh, may nhê b»ng h÷u giang hå th­¬ng yªu n©ng ®ì nªnban cho Tr×nh mç mét chç lËp th©n. Nh­ng nghe vÞ §æng huynh nãi hiÖn nay c¸c vÞ ®∙chän Gia §Þnh ®Ó tËp héi, nh­ vËy tÊt ph¶i cã ®¹i sù kinh thiªn ®éng ®Þa?Thµnh HuyÒn Th«ng c­êi nh¹t hái:- Tr×nh trang chñ lµ mÖnh quan triÒu ®×nh ch¨ng?Tr×nh Tö Väng l¾c ®Çu, nãi:- T¹i h¹ kh«ng d¸m.Thµnh HuyÒn Th«ng nãi tiÕp:- Tr×nh trang chñ vµ huynh ®Ö t¹i h¹ ®Òu nh­ nhau, ch¼ng qua lµ mét giíi th¶o d©n,ch¼ng hay v× cí g× mµ Tr×nh huynh tra vÊn chuyÖn cña huynh ®Ö t¹i h¹? H¬n n÷a, ch©n trêigãc bÓ kh«ng n¬i nµo lµ KiÕm M«n Ngò Quû kh«ng thÓ ®Õn, víi th©n phËn cña Tr×nh trangchñ mµ muèn can thiÖp vµo chuyÖn cña huynh ®Ö t¹i h¹ th× kh«ng tr¸nh khái chuyÖn ch¼ngbiÕt tù l­îng søc råi ®Êy.Tr×nh Tö Väng b×nh th¶n nãi:- Can thiÖp th× kh«ng d¸m, ch¼ng qua lµ t¹i h¹ kh«ng muèn tr«ng thÊy m¸u ch¶y nh­s«ng, th©y ph¬i nh­ nói ë cè h­¬ng th«i.Thµnh HuyÒn Th«ng ph¸ lªn c­êi mét trµng råi nãi:- Tr×nh Tö Väng! NÕu KiÕm M«n Ngò Quû muèn ®éng ch©n ®éng tay trªn ®Þa diÖnGia §Þnh th× c¸c h¹ cã thÓ lµm g× ®­îc nµo? Nh÷ng lêi cña c¸c h¹ lµ tù ®Ò cao m×nh qu¸®Êy!Tr×nh Tö Väng ChËm r∙i nãi:
 • 71. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-71-- Qu¶ thËt lµ Tr×nh mç kh«ng d¸m cã tham väng tù ®Ò cao m×nh, nh­ng trong vâ l©ml¹i cã ng­êi ®øng ra chñ tr× c«ng ®¹o.Thµnh HuyÒn Th«ng ng­íc nh×n råi hái:- Lµ ai?Tr×nh Tö Väng th¶n nhiªn nãi:- Xa th× kh«ng nãi, nh­ng tr­íc mÆt n¨m vÞ ®∙ cã ba vÞ ®¹i hiÖp lµ nh©n vËt ®¹i nghÜatrõ b¹o yªn d©n.Thµnh HuyÒn Th«ng hái l¹i:- C¸c h¹ ®Þnh chØ Trung Ch©u Tam HiÖp ch¨ng?Tr×nh Tö Väng nãi:- Kh«ng sai, sù nghiÖp b×nh sinh cña Trung Ch©u Tam HiÖp lµ trõ gian diÖt ¸c, tiªu trõlôc l©m th¶o khÊu, bän tµ ma nghe danh lµ khiÕp ®ëm tËn mÆt, ®iÒu ®ã cã lÏ n¨m vÞ ®∙ sím®­îc nghe.Thµnh HuyÒn Th«ng chau mµy, l¹nh lïng nãi:- Tr×nh trang chñ tù d¸t vµng lªn mÆt m×nh råi, b»ng vµo mét chót danh väng cña c¸ch¹ mµ còng ®ßi Trung Ch©u tam hiÖp liÒu m¹ng v× c¸c h¹ sao?TrÞnh §¹i C­¬ng mØm c­êi, tiÕp lêi:- X­a nay Trung Ch©u Tam HiÖp kh«ng hÒ liÒu m¹ng v× ai c¶ vµ còng kh«ng thÓ chÞu®Ó thiªn h¹ dïng x¶o ng«n lõa g¹t, bän t¹i h¹ hµnh sù chØ cÇn cho t©m ®­îc an, thµnh b¹ikh«ng lµ vÊn ®Ò.Thµnh HuyÒn Th«ng c­êi nh¹t, nãi:- Nh÷ng lêi ®èi tho¹i cña t¹i h¹ vµ Tr×nh trang chñ ®∙ ®­îc Tr×nh huynh nghe c¶ råichø?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- T¹i h¹ ®Òu ®∙ nghe râ.Thµnh HuyÒn Th«ng trÇm ng©m håi l©u råi míi nãi:- Ch¼ng hay viÖc huynh ®Ö t¹i h¹ tËp héi t¹i Gia §Þnh cã can hÖ g× ®Õn Tr×nh trangchñ? Xin hái Tr×nh huynh cã cao kiÕn g× vÒ viÖc Tr×nh trang chñ xen ngang vµo chuyÖncña huynh ®Ö t¹i h¹?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- ý cña t¹i h¹ lµ song ph­¬ng nªn nh­îng bé mét b­íc, kh«ng nªn g©y n¸o ®éng ë n¬inµy.Thµnh HuyÒn Th«ng nãi:- Sî r»ng viÖc nay rÊt khã l­ìng toµn, huynh ®Ö t¹i h¹ ®∙ chän Gia §Þnh th× kh«ng cãlý g× ph¶i thay ®æi, nÕu Tr×nh trang chñ cè t×nh chäc gËy b¸nh xe th× e r»ng song ph­¬ngph¶i dïng vò lùc ®Ó ph©n th¾ng b¹i th«i!Ngõng mét l¸t , l∙o nãi tiÕp:
 • 72. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-72-- Kh«ng giÊu g× TrÞnh huynh, dï Tr×nh Tö Väng vµ vâ l©m ®ång ®¹o ë Xuyªn Nam cãbao nhiªu cao thñ th× huynh ®Ö t¹i h¹ còng ch¼ng coi ra g×. Nh­ng huynh ®Ö t¹i h¹ chØmong Trung Ch©u Tam HiÖp c¸c vÞ kh«ng nªn ®Ó bÞ cuèn vµo vßng thÞ phi nµy. X­a nayThµnh HuyÒn Th«ng nµy ®èi víi b»ng h÷u lu«n th¼ng th¾n, cã mét c©u lµ nãi mét c©u, nÕuTr×nh huynh nÓ t×nh th× nªn sím rêi ®Þa diÖn Gia §Þnh. KiÕm M«n Ngò Quû vµ Tèng b∙ochñ sÏ ghi nhËn phÇn ©n t×nh ®ã, ngµy sau tÊt cã b¸o ®¸p .TrÞnh §¹i C­¬ng khÏ h¾ng giäng råi nãi:- NÕu Thµnh huynh chØ muèn ®Þa diÖn Gia §Þnh ®Ó tËp héi c¸c huynh ®Ö cña m×nh thit¹i h¹ hy väng r»ng Tr×nh huynh sÏ kh«ng d¸m can thiÖp, trõ phi...Thµnh HuyÒn Th«ng tiÕp lêi:- Dï huynh ®Ö t¹i h¹ cã m­u ®å g× th× Tr×nh Tö Väng còng kh«ng thÓ can thiÖp, ha h¶ha...trõ phi TrÞnh huynh ®ång ý ®ì l­ng cho Tr×nh Tö Väng.TrÞnh §¹i C­¬ng h¬i biÕn s¾c, l∙o chËm r∙i nãi:- Thµnh huynh nÆng lêi råi, trªn giang hå lu«n cã quy ®Þnh cña nã, còng gièng nh­®Þa bµn cña Ngò NghÜa c¸c vÞ th× kh«ng thÓ cho ng­êi kh¸c x©m ph¹m vËy.Thµnh HuyÒn Th«ng l¹nh lïng nãi:- Xem ra viÖc quý huynh ®Ö nhóng tay vµo chuyÖn nµy lµ kh«ng thÓ thay ®æi ph¶ikh«ng?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- NÕu Thµnh huynh chØ du s¬n ngo¹n thuû th× t¹i h¹ nghÜ lµ Tr×nh Tö Väng sÏ kh«ngd¸m can thiÖp, ng­îc l¹i cßn thiÕt tiÖc kho¶n ®∙i ch­ vÞ còng kh«ng chõng.Thµnh HuyÒn Th«ng c­êi nh¹t, nãi:- T¹i h¹ kh«ng hiÓu nguyªn nh©n v× sao mµ KiÕm M«n Ngò Quû nµy ch¼ng b»ngTr×nh Tö Väng trong m¾t Trung Ch©u Tam HiÖp?TrÞnh §¹i C­¬ng nghiªm tóc nãi:- Cã mét ®iÓm mµ sî r»ng Thµnh huynh ch­a nghÜ ®Õn ®ã th«i!- Xin ®­îc nghe cao luËn.- §ã lµ nghÜa khÝ vâ l©m.- Nãi vËy cã nghÜa lµ KiÕm M«n Ngò Quû lµ ®å tµ ¸c trong vâ l©m?- T¹i h¹ chØ theo viÖc mµ luËn viÖc, nh÷ng chuyÖn mµ quý huynh ®Ö ®∙ lµm trªn gianghå th× qu¶ thËt lµ khã b¶o cho thiªn h¹ kÝnh phôc.Thµnh HuyÒn Th«ng l¹i c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- Cã mét chuyÖn mµ sî r»ng TrÞnh huynh ®∙ ph¸n ®o¸n sai lÇm, ®ã lµ KiÕm M«n NgòQuû chØ kh«ng muèn ®éng thñ víi Trung Ch©u Tam HiÖp c¸c vÞ.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- §¹i hiÖp nÆng lêi råi, x­a nay chóng ta Ýt qua l¹i nªn kh«ng thÓ nãi bªn nµo sî bªnnµo, KiÕm M«n Ngò Quû kh«ng sî Trung Ch©u Tam HiÖp th× Trung Ch©u Tam HiÖp vÞ tÊt®∙ sî KiÕm M«n Ngò Quû.
 • 73. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-73-Thµnh HuyÒn Th«ng chît vç bµn ®øng lªn, l∙o quÐt môc quang nh×n qua ngò quû vµTèng SÜ NghÜa råi nãi:- Chóng ta ®i th«i!Nãi ®o¹n l∙o phãng b­íc ra khái ®¹i s¶nh .Tø quû vµ Tèng SÜ NghÜa véi vµng theo sau.Trung Ch©u Tam HiÖp vÉn ngåi yªn t¹i chç, bän hä kh«ng ng¨n c¶n vµ còng kh«ngtèng tiÔn.Sau khi ra khái ®¹i s¶nh th× bçng nhiªn Thµnh HuyÒn Th«ng quay l¹i vµ l¹nh lïngnãi:- Trung Ch©u Tam HiÖp cßn ë l¹i Gia §Þnh mÊy ngµy n÷a?TrÞnh §¹i C­¬ng th¶n nhiªn ®¸p :- Ngµy mai tr­íc khi mÆt trêi lÆn lµ bän t¹i h¹ nhÊt ®Þnh rêi khái n¬i nµy.Thµnh HuyÒn Th«ng nãi:- Bän t¹i h¹ còng kh«ng muèn lµm mÊt thêi gian cña quý huynh ®Ö, tr­íc canh ba®ªm nay bän t¹i h¹ sÏ ®Õn b¸i pháng.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- Bän t¹i h¹ kÝnh chê ®¹i gi¸.Ph­¬ng Thiªn Thµnh tiÕp lêi:- NÕu ch­ vÞ kh«ng tu©n thñ lêi høa th× ngµy mai khi rêi khái n¬i nµy, bän t¹i h¹ ®µnhmang theo Tèng c«ng tö ®i th«i.Tèng SÜ NghÜa c­êi nh¹t, nãi:- §ªm nay khi t¸i héi t¹i h¹ sÏ thØnh gi¸o Ph­¬ng NhÞ HiÖp.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- §­îc! T¹i h¹ còng muèn biÕt chiªu sè Kim Th­¬ng cña Tèng b∙o chñ ®Ó më réngkiÕn thøc.Thµnh HuyÒn Th«ng cung thñ nãi:- Tr×nh trang chñ, xin ®a t¹ thÞnh t×nh kho¶n ®∙i, xin c¸o biÖt t¹i ®©y vËy.Tr×nh Tö Väng còng cung thñ, nãi:- Ch­ vÞ di ®­êng b×nh an, TrÞnh mç kh«ng tiÔn.Thµnh HuyÒn Th«ng c­êi nh¹t, nãi:- §ªm nay khi t¸i héi, hy väng Tr×nh trang chñ còng gi÷ ®­îc th¸i ®é an nhiªn tù t¹inh­ vËy.Tr×nh Tö Väng nãi:- Tr×nh mç sÏ kh«ng cam t©m thóc thñ, cßn nh­ cã lÊy ®­îc tÝnh m¹ng cña Tr×nh mçhay kh«ng lµ tuú vµo thñ ®o¹n cña ch­ vÞ.Thµnh HuyÒn Th«ng quÐt môc quang nh×n qua Tèng Quy ®ang ngåi mét m×nh, l∙ochau mµy råi nãi:
 • 74. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-74-- TiÓu tö ng­¬i sao cßn kh«ng ®i?Th× ra trong lóc tøc giËn Thµnh HuyÒn Th«ng ®ïng ®ïng bá ra khái ®¹i s¶nh mµ quªnc¶ Tèng Quy, khi nghe Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi th× l∙o míi sùc nhí l¹i.Nh­ng thÊy Tèng Quy vÉn ngåi nghiªm chØnh bªn bµn th× l∙o kh«ng nÐn ®­îc né khÝ,song v× kh«ng thÓ ph¸t t¸c nªn l∙o ®µnh g­îng c­êi, kú d­ tø quû vµ Tèng SÜ NghÜa còngkh«ng ngê Tèng Quy l¹i kh«ng muèn ®i theo nªn nhÊt thêi còng tá vÎ ng¹c nhiªn v« cïng.Tèng SÜ NghÜa võa lo võa tøc nªn qu¸t lín:- TiÓu tö ng­¬i cµng lín cµng ngèc nghÕch, ta v« ®øc nªn míi sinh ra mét nhi tö v«dông nh­ ng­¬i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi:- LÖnh lang kh«ng muèn cïng ®i víi c¸c vÞ, ®ã chÝnh lµ ®iÓm th«ng minh cña h¾n®Êy.Tèng SÜ NghÜa kinh ng¹c hái l¹i:- Nh­ thÕ nghÜa lµ sao?Tèng Quy chËm r∙i ®øng lªn råi míi nãi:- Hµi nhi ®∙ uèng ph¶i ®éc d­îc, trong mét canh giê ®éc tÝnh sÏ ph¸t t¸c, nÕu hµi nhi®i theo phô th©n vµ c¸c vÞ thóc thóc th× sî r»ng khã b¶o toµn ®­îc sinh m¹ng.Thµnh HuyÒn Th«ng chît biÕn s¾c, l∙o qu¸t hái:- Cã chuyÖn nµy sao?L∙o quÐt môc quang nh×n qua TrÞnh §¹i C­¬ng vµ nãi tiÕp:- §©y lµ thñ ®o¹n cña Trung Ch©u Tam HiÖp c¸c vÞ ch¨ng?TrÞnh §¹i C­¬ng chËm r∙i nãi:- Thµnh huynh cã tin nh­ thÕ kh«ng?Thµnh HuyÒn Th«ng nãi:- Sù thùc ®∙ sê sê tr­íc mÆt th× kh«ng tin thÕ nµo ®­îc?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- X­a nay Trung Ch©u Tam HiÖp kh«ng hÒ dïng ®éc, Thµnh huynh ®∙ sím biÕt ®iÒu®ã mµ.Thµnh HuyÒn Th«ng liÒn hái:- Nh­ vËy lµ ®éc d­îc cña Tr×nh trang chñ ch¨ng?Tr×nh Tö Väng nãi:- ChuyÖn dïng ®éc th× qu¶ thËt Tr×nh mç kh«ng muèn lµm vµ còng kh«ng nì lµm nh­thÕ.Thµnh HuyÒn Th«ng né khÝ qu¸t hái:- Quy nhi, rèt cuéc lµ thÕ nµo?Tèng Quy nãi:
 • 75. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-75-- KÎ ®­a hµi nhi vµo ®©y ®∙ bøc hµi nhi uèng mét chung trµ ®éc, sau khi uèng xongth× trong ng­êi nãng nh­ löa ®èt. Ngoµi thuèc gi¶i trªn ng­êi h¾n ra th× kh«ng cßn ai cãthÓ gi¶i ®­îc, vµ l¹i lo¹i ®éc d­îc nµy ph¸t t¸c rÊt nhanh, tr­íc khi ®­îc gi¶i th× kh«ng thÓrêi Tr×nh gia trang nöa b­íc, nÕu kh«ng tÊt ph¶i bá m¹ng däc ®­êng.Thµnh HuyÒn Th«ng khÏ gËt ®Çu råi l¹nh lïng nãi:- TrÞnh §¹i C­¬ng, Tr×nh Tö Väng, c¸c vÞ ®Òu nghe c¶ råi ®Êy, lÏ nµo h¾n bÞa chuyÖnnãi dèi?Tr×nh Tö Väng nãi:- §óng vËy, lÖnh lang võa nãi ®Òu lµ sù thËt...Thµnh HuyÒn Th«ng tiÕp lêi:- VËy lµ Tr×nh Tö Väng ng­¬i h¹ ®éc?Tr×nh Tö Väng nãi:- Nh­ng ®ã chØ lµ mét t¸ch trµ nãng, trong trµ kh«ng hÒ cã ®éc d­îc, nÕu Tèng c«ngtö can ®¶m mét chót th× lóc n∙y cã thÓ cïng ®i víi ch­ vÞ råi.Tèng SÜ NghÜa nghiÕn r¨ng, nãi:- Tr×nh Tö Väng, Tèng SÜ NghÜa ta kh«ng bÇm ng­¬i ra lµm tr¨m m¶nh th× thÒ kh«nglµm ng­êi!Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi tiÕp lêi:- Tèng b∙o chñ kh«ng nªn tr¸ch Tr×nh trang chñ, c¸ch nµy lµ do t¹i h¹ nghÜ ra ®Ó thöcan ®¶m cña lÖnh lang mµ th«i, kh«ng ngê h¾n chØ lµ h¹ng ng­êi nãi g× nghe nÊy.MÊy lêi mai mØa nµy ch¼ng kh¸c g× ®ao kiÕm ®©m vµo bông Tèng SÜ NghÜa, l∙o v«cïng tøc giËn nh­ng kh«ng thÓ nµo ph¸t t¸c ®­îc.ChØ thÊy Tèng Quy ®ét nhiªn tung ng­êi phãng ra ngoµi ®¹i s¶nh.Th¹ch TuÊn chèng tay xuèng bµn råi bóng ch©n mét c¸i, bãng ng­êi võa thÊp tho¸ngth× ®∙ ng¨n ®­êng Tèng Quy. L∙o nãi:- NÕu ng­¬i muèn sèng thªm mét thêi gian n÷a th× chí tÝnh ®Õn chuyÖn chuån kháin¬i nµy.Tèng Quy biÕt vâ c«ng cña ®èi ph­¬ng cao c­êng vµ tù biÕt m×nh kh«ng ph¶i lµ ®èithñ nªn ®µnh dõng b­íc.Tèng SÜ NghÜa tuy ngoµi mÆt tr¸ch m¾ng Tèng Quy nh­ng kú thùc lµ phô tö liÒn t©m,lßng cña l∙o ®au nh­ c¾t, b©y giê thÊy Th¹ch TuÊn ng¨n ®­êng sèng Tèng Quy th× l∙o c­êikhÈy mét tiÕng råi x«ng vµo ®¹i s¶nh.Ph­¬ng Thiªn Thµnh tung ng­êi c¶n ngay cöa s¶nh vµ nãi:- Tèng b∙o chñ véi vµng g× thÕ? ChØ cÇn c¸c h¹ th¾ng t¹i h¹ trong cuéc hÑn ®ªm nayth× sinh m¹ng cña Trung Ch©u Tam HiÖp còng n»m trong tay c¸c h¹ råi, viÖc cøu m¹nglÖnh lang ®©u cßn lµ chuyÖn khã kh¨n g×.Tèng SÜ NghÜa né khÝ qu¸t:- Canh ba ®ªm nay bän ta nhÊt ®Þnh sÏ ®Õn, quyÕt kh«ng thÊt høa, b©y giê cã thÓ thaxó tö ®­îc ch¨ng?
 • 76. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-76-Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Kh«ng nªn cã t©m phãng ng­¬i, v¹n nhÊt c¸c vÞ thÊt høa kh«ng ®Õn th× bän t¹i h¹cßn cã ng­¬i ®Ó lµm tin chø!Tèng SÜ NghÜa miÔn c­ìng nÐn tøc giËn vµ bi th­¬ng vµo lßng, l∙o nh×n qua TèngQuy lÇn n÷a råi míi quay ng­êi bá ®i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh chê KiÕm M«n Ngò Quû vµ Tèng SÜ NghÜa ®i khuÊt råi míiquay vµo ®¹i s¶nh.Lóc nµy Th¹ch TuÊn xuÊt thñ ®iÓm hai huyÖt ®¹o trªn ng­êi Tèng Quy råi nãi:- Tèng c«ng tö t¹m thêi chÞu vÊt v¶ mét chót, canh ba ®ªm nay nghÜa phô vµ lÖnh t«nsÏ ®Õn cøu ng­¬i, hy väng lµ ng­¬i tù biÕt th©n phËn m×nh mµ chí ch¹y lung tung. NÕukh«ng th× chí tr¸ch t¹i h¹ ra tay h¹ ®éc thñ ®Êy nhÐ!Tèng Quy tuy nghe nh­ng kh«ng nãi l¹i mét lêi nµo.Tr×nh Tö Väng liªn vç tay ra hiÖu, mét vÞ vâ s­ lËp tøc b­íc vµo ®­a Tèng Quy ®i.TrÞnh §¹i C­¬ng nh×n qua Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn råi nãi:- Thµnh HuyÒn Th«ng «m hËn mµ ®i th× thÓ nµo tr­êng quyÕt ®Êu ®ªm nay còng v«cïng hung hiÓm, chóng ta tuyÖt ®èi kh«ng thÓ khinh suÊt. Tõ lóc nµy cho ®Õn tèi sÏ v«cïng yªn tÜnh, chóng ta nªn tËn dông thêi giê vµng ngäc nµy mµ tÞnh d­ìng mét chót.Tr×nh Tö Väng nãi:- Ph­¬ng phu nh©n vµ c¸c vÞ c«ng tö ®ang ë trong tÖ phñ sî r»ng khã tr¸nh bÞ kinh®éng, t¹i h¹ ®∙ chuÈn bÞ mét chiÕc thuyÒn lín vµ ®Þnh ®em bän hä lªn thuyÒn.Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi tiÕp lêi:- ViÖc nµy kh«ng d¸m phiÒn Tr×nh trang chñ, tiÖn néi ®∙ luyÖn qua vâ c«ng nªn khicÇn thiÕt còng cã thÓ gióp chóng ta mét tay.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- PhiÒn Tr×nh huynh truyÒn lêi gióp, b∙o bän hä cè g¾ng tËn dông thêi gian mµ nghØng¬i, ®Æc biÖt khi trêi tèi th× ph¶i cÈn thËn ®Ò phßng.Tr×nh Tö Väng nãi:- §­îc! T¹i h¹ ®i ngay ®©y!Nãi ®o¹n l∙o ®øng lªn vµ nhanh chãng rêi khái ®¹i s¶nh.Nöa ngµy v« sù lÆng lÏ tr«i qua, khi mµn ®ªm bu«ng xuèng th× Tr×nh gia trang chîtkhÈn tr­¬ng h¼n lªn, m­êi vâ s­ vµ hai m­¬i cung thñ ®Òu s½n sµng ë c¸c vÞ trÝ mai phôc.TrÞnh §¹i C­¬ng chuÈn bÞ mét thanh tö kim ®ao, Ph­¬ng Thiªn Thµnh mang tr­êngkiÕm, ngoµi chiÕc l­¬ng ng©n tiªu ba ®èt quÊn quanh ng­êi th× cßn mang ®o¶n ®ao s¸u b¶ytÊc, hai èng tay ¸o còng giÊu kh«ng Ýt ¸m khÝ.Tr×nh Tö Väng còng thay tr­êng bµo b»ng mét bé kinh trang , trong tay lµ mét chiÕcxµ ®Çu c«n dµi t¸m th­íc, l­ng d¾t mét thanh ®¬n ®ao.L∙o b­íc vµo ®¹i s¶nh, nh×n qua Trung Ch©u Tam HiÖp råi nãi:
 • 77. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-77-- HiÖn t¹i ®∙ qua canh hai, theo ­íc ®Þnh th× cßn mét canh giê n÷a Ngò Quû míi ®Õn,ba vÞ cø ngåi trong s¶nh nghØ ng¬i, t¹i h¹ ra ngoµi trang xem thö.TrÞnh §¹i C­¬ng liÒn nãi:- Kh«ng nªn ®i lóc nµy.Tr×nh Tö Väng nãi:- T¹i h¹ ®∙ chõng nµy tuæi, dï cã chÕt còng kh«ng ©n hËn g×.TrÞnh §¹i C­¬ng tiÕp lêi:- Kh«ng nªn nãi nh­ thÕ, ®∙ biÕt lµ cã hung hiÓm th× t¹i sao ph¶i nhÊt ®Þnh m¹o hiÓm?Võa nãi ®Õn ®©y th× ®ét nhiªn cã tiÕng chã sña tõ bªn ngoµi väng vµo.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- NÕu bän chóng phã ­íc th× nhÊt ®Þnh sÏ ®Õn tr­íc giê.Lêi võa døt th× l∙o thæi "phï" mét tiÕng, ngän ®uèc duy nhÊt trong s¶nh ®­êng vôt t¾t.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi tiÕp:- Tr×nh huynh kh«ng nªn véi vµng, cø chê ®éng tÜnh thÓ nµo råi h∙y quyÕt ®Þnh,chóng ta kh«ng thÓ hy sinh v« Ých.Tr×nh Tö Väng nãi:- Mäi viÖc xin nghe theo sù ®iÒu ®éng cña TrÞnh huynh.TrÞnh §¹i C­¬ng l¾ng nghe ®éng tÜnh mét l¸t råi nãi:- Chóng ta tËp trung tr­íc thao tr­êng råi tuú theo t×nh thÕ mµ chia ra ®Ó ®èi ®Þch.TrÞnh §¹i C­¬ng ®∙ bè trÝ mai phôc tr­íc thao tr­êng nªn rÊt hy väng lµ KiÕm M«nNgò Quû sÏ ®Õn ®ã ®Ó quyÕt chiÕn mét trËn.ThÕ nh­ng quÇn hïng võa ra ®Õn thao tr­êng th× ®ét nhiªn cã tiÕng chã kªu lªn métc¸ch dÞ th­êng. Râ rµng lµ mét con m¶nh cÈu cña Tr×nh gia trang ®∙ bÞ ¸m to¸n.TrÞnh §¹i C­¬ng liÒn nãi:- Bän chóng ®∙ ®Õn råi! Theo t×nh h×nh nµy th× bän chóng ®∙ chän ph­¬ng ¸n ¸mkÝch.Tr×nh Tö Väng tiÕp lêi:- §Ó t¹i h¹ ra ngoµi xem thö.TrÞnh §¹i C­¬ng suy nghÜ mét lóc råi nãi:- Còng ®­îc, nh­ng Ph­¬ng NhÞ ®Ö sÏ ®i cïng Tr×nh huynh.Ph­¬ng Thiªn Thµnh vâ c«ng cao c­êng, danh chÊn giang hå, do vËy sù an bµi cñaTrÞnh §¹i C­¬ng lµ ngÇm cã b¶o vÖ cho Tr×nh Tö Väng.Tr×nh Tö Väng thõa biÕt ®iÒu ®ã nªn trong lßng v« cïng c¶m kÝch, l∙o ®i tr­íc dÉn®­êng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh theo s¸t phÝa sau.Khi c¶ hai gÇn ®Õn t­êng rµo th× Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:
 • 78. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-78-- Tö Väng huynh, ®Ò phßng ¸m khÝ cña Ngò Quû cã tÈm ®éc ®Êy.Tr×nh Tö Väng gËt ®Çu, nãi:- §a t¹ Ph­¬ng NhÞ HiÖp nh¾c nhë.Hai ng­êi men theo t­êng rµo Tr×nh gia trang ®i mét vßng nh­ng vÉn kh«ng thÊy®éng tØnh g×, Ph­¬ng Thiªn Thµnh thõa biÕt KiÕm M«n Ngò Quû vµ Tèng SÜ NghÜa ®∙ tÒtùu bªn ngoµi trang viÖn, nh­ng kú qu¸i l¹ t¹i sao ®èi ph­¬ng kh«ng chÞu vµo trong?Võa nghÜ ®Õn ®©y th× ®ét nhiªn trong bãng ®ªm cã ng­êi qu¸t hái:- Lµ kÎ nµo?Tr×nh Tö Väng khÏ ®¸p :- Lµ ta...Lêi võa ph¸t th× hµng lo¹t ¸m khÝ ®∙ "veo vÐo" bay ®Õn.Ph­¬ng Thiªn Thµnh ph¶n øng cùc kú nhanh, l∙o véi kÐo Tr×nh Tö Väng n»m r¹png­êi xuèng, nh÷ng mòi ¸m khÝ bay v­ît qua ®Çu råi ghim vµo t­êng rµo.Th× ra ®èi ph­¬ng ®∙ v­ît qua t­êng rµo vµ n»m mai phôc bªn trong chê c¬ héi thitriÓn ¸m khÝ.Gi÷a lóc Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Tr×nh Tö Väng võa ®øng lªn th× bçng nhiªn thÊymét ®¹o hµn quang loÐ s¸ng gi÷a kh«ng trung.Tr×nh Tö Väng liÒn nãi:- TrÞnh ®¹i hiÖp ®∙ ph¸t ¸m khÝ råi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- §¹i ca rÊt Ýt khi dïng ¸m khÝ, ®ã lµ l­¬ng ng©n thoa cña Th¹ch tam ®Ö ®Êy!L∙o ngõng l¹i mét l¸t råi tù lÈm bÈm:- Kú qu¸i! ThËt lµ kú qu¸i!Tr×nh Tö Väng ng¹c nhiªn hái:- ChuyÖn g× vËy?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- §∙ ®Õn canh ba mµ t¹i sao kh«ng thÊy KiÕm M«n Ngò Quû hiÖn th©n?Tr×nh Tö Väng nãi:- Cã thÓ bän chóng cho thuéc h¹ ®Õn tr­íc th¸m thÝnh thùc h­ cña chóng ta ch¨ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- Sù t×nh cã vÎ kh«ng ®óng råi.Nãi ®o¹n, l∙o tung ng­êi phãng th¼ng vµo ®¹i s¶nh, Tr×nh Tö Väng còng phi b­íctheo sau.Nh­ng lóc l­ít qua néi viÖn th× hai ng­êi chît thÊy TrÞnh §¹i C­¬ng vµ Th¹ch TuÊn®ang ®øng ®îi, th× ra bän hä còng c¶m thÊy t×nh h×nh cã vÎ kh¶ nghi.Trong lóc quÇn hïng ®­a m¾t nh×n nhau th× Kho¸i Tho¸i Tr­¬ng Tam ®­a ®Õn mét®¹i h¸n mÆc h¾c y ®∙ bÞ thä th­¬ng.
 • 79. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-79-Tr­¬ng Tam nãi:- Tªn nµy mai phôc ë mÐ T©y vµ bÞ tróng tªn cña chóng ta, th­¬ng thÕ kh¸ nÆng, trangchñ xem thö cã hái han ®­îc g× kh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh thö sê vµo kinh m¹ch cña ®¹i h¸n råi lËp tøc vËn lùc ®Èy ch©nkhÝ vµo gi÷a l­ng h¾n, tuy th­¬ng thÕ kh¸ trÇm träng nh­ng nhê néi lùc cña Ph­¬ng ThiªnThµnh th©m hËu nªn mét l¸t sau h¾c y ®¹i h¸n ®∙ tØnh l¹i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh liÒn hái:- Ng­¬i lµ ng­êi cña Tèng gia b¶o hay lµ tuú tïng cña KiÕm M«n Ngò Quû?H¸c y ®¹i h¸n khÏ nãi:- Ng­êi cña Tèng gia b¶o.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái tiÕp:- Tèng SÜ NghÜa vµ KiÕm M«n Ngò Quû ®i ®©u? T¹i sao bän chóng kh«ng thñ ­íc mµ®­a c¸c ng­¬i ®Õn n¹p m¹ng?H¸c y ®¹i h¸n nãi:- Nghe nãi bän hä ®Õn Tr­¬ng gia trang.TrÞnh §¹i C­¬ng giËm ch©n, nãi:- Chóng ta ®∙ tróng kÕ d­¬ng §«ng kÝch T©y cña chóng råi, cßn chóng ®­a thiÕp cÇukiÕn vµ ­íc hÑn víi chóng ta lµ canh ba sÏ ®Õn lµ ®Ó cÇm ch©n chóng ta. Sau ®ã bän chóng®ét kÝch Tr­¬ng gia trang tr­íc, bÊy nhiªu mµ chóng ta nghÜ kh«ng ra. ¤i! B¹ch Y §iÕuKh¸ch Thµnh HuyÒn Th«ng qu¶ nhiªn lµ quû kÕ ®a ®oan, thËt xøng víi danh hiÖu!Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- B©y giê chóng ta ®Õn Tr­¬ng gia trang kÞp kh«ng?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- Sî r»ng kh«ng kÞp n÷a råi.L∙o ngõng l¹i råi nh×n qua Tr×nh Tö Väng, nãi tiÕp:- Tr×nh huynh, nÕu Tr­¬ng gia trang thËt sù kh«ng cã kú vËt xuÊt hiÖn th× cuéc th¨mngã bëi tay Ngò Quû qu¶ lµ v« cïng oan uæng.Lêi võa th× ®ét nhiªn cã tiÕng chã sña tõ trong néi viÖn truyÒn ra, râ rµng lµ c­êng®Þch ®∙ t×m c¸ch ®ét nhËp vµo néi viÖn.TrÞnh §¹i C­¬ng khÏ nãi:- NhÞ ®Ö vµ Tr×nh huynh vµo néi viÖn xem thö thÓ nµo.Ph­¬ng Thiªn Thµnh võa ®Þnh cÊt b­íc th× ®ét nhiªn cã mét ®¹o hång quang tõ trongnéi viÖn b¾n ra.D­íi ¸nh s¸ng cña ®¹o hång quang nµy th× toµn bé tung tÝch cña quÇn hïng ®Òu b¹ilé.TrÞnh §¹i C­¬ng véi kªu lªn:- Coi chõng ¸m khÝ, mau t¶n ra!Lêi ch­a døt th× ®∙ cã hai tiÓu hµn quang bay th¼ng vÒ phÝa TrÞnh §¹i C­¬ng .
 • 80. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-80-§¹i C­¬ng vung Tö Kim ®ao phßng hê tr­íc ngùc vµ kh«ng mÊy khã kh¨n ®Ó g¹t hai®iÓm hµn quang r¬i xuèng ®Êt.Nhê ¸nh s¸ng cña ®¹o hång quang nªn quÇn hïng ®Òu nhËn râ vËt võa bÞ ®¸nh r¬i lµ¸m khÝ, lo¹i nµy gäi lµ Phông Vü Phiªu, ®Çu phiªu cã mµu lam nh¹t, qu¶ nhiªn nã ®∙ ®­îctÈm ®éc d­îc cùc m¹nh.Hai mòi Phông Vü Phiªu ®­îc chÕ t¹o kh¸ tinh x¶o, khi ®¸nh r¬i th× TrÞnh §¹i C­¬ngc¶m thÊy lùc ®¹o kh¸ trÇm m¹nh nªn ngÇm biÕt lµ Ngò Quû ®∙ ®Õn.Cïng lóc TrÞnh §¹i C­¬ng ®¸nh r¬i hai mòi Phông Vü Phiªu th× mét mòi ¸m khÝ cùclín còng bay th¼ng vÒ phÝa Ph­¬ng Thiªn Thµnh.Nhê ¸nh hång quang nªn dÔ dµng thÊy mòi ¸m khÝ nµy dµi h¬n th­íc, kim quang lÊpl¸nh, Ph­¬ng Thiªn Thµnh thÇm nghÜ:- §©y nhÊt ®Þnh lµ Kim Th­¬ng cña Tèng SÜ NghÜa, h¾n muèn thö lùc ®¹o cña ta nh­thÕ nµo ch¾c?Mét ý nghÜ chît loÐ lªn, Ph­¬ng Thiªn Thµnh kh«ng tr¸nh nÐ, mµ vung tr­êng kiÕm®¸nh th¼ng vÒ phÝa Kim Th­¬ng."Choang" mét tiÕng vang lªn, Ph­¬ng Thiªn Thµnh c¶m thÊy hæ khÈu tay bÞ chÊn®éng, l∙o kinh h∙i thÇm nghÜ:- Kinh lùc qu¶ nhiªn rÊt lîi h¹i!Tuy nhiªn mòi Kim Th­¬ng vÉn bi tr­êng kiÕm ®¸nh v¨ng sang mét bªn.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hoµnh ngang kiÕm hé th©n råi qu¸t lín:- §i!Lêi võa døt th× ng­êi còng tung lªn kh«ng trung l­ít x«ng vµo néi viÖn.Tr×nh Tö Väng lËp tøc theo s¸t phÝa sau, khi vµo tíi néi viÖn th× l∙o thÇm nghÜ:- KiÕm M«n Ngò Quû qu¶ nhiªn lµ quû kÕ ®a ®oan, bän ta ®∙ bÇy bè nghiªm mËt mµvÉn kh«ng thÓ ng¨n c¶n sù ®ét nhËp cña chóng .Võa nghÜ ®Õn ®©y th× bçng nhiªn thÊy Ph­¬ng Thiªn Thµnh vò léng tr­êng kiÕm nh­phong ba b¶o vò, ¸nh b¹ch quang kh«ng ngõng chíp ®éng, theo ®ã lµ hµng lo¹t tiÕng "l¸cr¸c" vang lªn vµ ¸m khÝ r¬i rông nh­ m­a.Tr×nh Tö Väng ®Ò khÝ råi chèng Xµ §Çu C«n xuèng ®Êt m­în lùc, th©n h×nh ®étnhiªn vót lªn cao h¬n tr­îng, sau ®ã l∙o nhÑ nhµng h¹ th©n xuèng nãc nhµ. L∙o vËn môclùc nh×n ra th× thÊy trªn nãc nhµ ®èi diÖn cã hai bãng ®en ®ang ®øng, kho¶ng c¸ch kh«ng®Çy hai tr­îng. Tuy kh«ng ph¸n ®o¸n ®­îc ®èi ph­¬ng lµ ai nh­ng Tr×nh Tö Väng thÇmnghÜ, nÕu kh«ng ph¶i ng­êi trong Ngò Quû th× tÊt ph¶i lµ cao thñ hµng ®Ö nhÊt cña NgòQuû.L∙o ®ang ®Þnh vung Xµ §Çu C«n tÊn c«ng th× chît thÊy hµn quang lÊp l¸nh tr­íc mÆt,Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®∙ hoµnh ngang kiÕm tr­íc ngùc vµ qu¸t hái hai bãng ®en:- T¹i h¹ Ph­¬ng Thiªn Thµnh, nhÞ vÞ cã thÓ b¸o danh tÝnh råi ®Êy!H¾c y nh©n bªn ph¶i nãi:- Tam Quû Bao ChÝnh.H¾c y bªn tr¸i nãi:
 • 81. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-81-- Tø Quû V­¬ng Thanh.Ph­¬ng Thiªn Thµnh c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- Ch­ vÞ ®Õn trÓ gÇn mét canh giê ®Êy.Tam Quû Bao ChÝnh nãi:- Nh­ thÕ lµ ®Ó cho c¸c ng­¬i sèng thªm mét canh giê n÷a.Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¹nh lïng nãi:- NhÞ Quû c¸c ng­¬i cïng lªn ®i.Lêi võa ph¸t ra th× th©n h×nh l∙o còng ®ét nhiªn vót lªn kh«ng råi x«ng th¼ng vÒ phÝaBao ChÝnh.Chît nghe Bao ChÝnh hõ lªn mét tiÕng ghª rîn , t¶ thñ vung lªn vµ n¨m ®¹o ng©nquang b¾n ra nh­ chíp.Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®∙ sím ®Ò phßng nªn tr­êng kiÕm lu«n phßng hê tr­íc ngùc.Khi thÊy ®èi ph­¬ng ph¸t ¸m khÝ th× l∙o lËp tøc vò léng tr­êng kiÕm t¹o thµnh mét bøct­êng kiÕm quang bao bäc toµn th©n.L¹i mét lo¹t thanh ©m "l¸c r¸c" vang lªn, theo ®ã n¨m mòi ¸m khÝ do Tam Quû BaoChÝnh ph¸t ra ®Òu bÞ ®¸nh r¬i. ThÕ x«ng tíi cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh cùc kú nhanh.Bao ChÝnh chua kÞp ph¸t lo¹t ¸m khÝ thø hai th× ®∙ bÞ ®èi ph­¬ng tiÕp cËn, Ph­¬ngThiªn Thµnh huy ®éng tr­êng kiÕm xuÊt mét chiªu ThÇn Long XuÊt H¶i ®©m th¼ng vµom¾t Bao ChÝnh.Bao ChÝnh véi vµng ®Ò khÝ tung ng­êi ra sau ba th­íc, h÷u thñ võa trÇm xuèng th×®¬n ®ao ®∙ xuÊt vâ, h¾n vung ®ao g¹t tr­êng kiÕm cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ nãi:- Trung Ch©u Tam HiÖp qu¶ nhiªn danh bÊt h­ truyÒn.Ph­¬ng Thiªn Thµnh h¹ ch©n xuèng m¸i ngãi vµ nãi:- Qu¸ khen!Råi vung kiÕm tÊn c«ng tiÕp.Bao ChÝnh còng huy ®éng ®¬n ®ao chèng ®ì, song ph­¬ng b¾t ®Çu khai triÓn tr­êng¸c ®Êu.KiÕm chiªu cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh v« cïng lîi h¹i, thÕ c«ng uy m∙nh cùc kú.Bao ChÝnh rÊt muèn chiÕm tiªn c¬ nh­ng tr­íc thÕ c«ng nh­ sÊm sÐt cña ®èi ph­¬ngthi nhÊt thêi h¾n chØ biÕt thèi lui tõng b­íc vµ chèng ®ì mµ th«i.M­êi chiªu ®∙ tr«i qua nh­ng thñy chung Bao ChÝnh vÉn kh«ng tµi nµo c­íp ®­îctiªn c¬, ®ao thÕ cña h¾n còng ®∙ chËm l¹i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh biÕt lµ thêi c¬ ®∙ ®Õn, l∙o lËp tøc trÇm h÷u thñ xuèng, theo ®ã lµhai ®o¸ hoa kiÕm chît loÐ lªn ®©m vµo h÷u thñ cÇm ®ao cña Bao ChÝnh . KiÕm thÕ nh­c­êng long xuÊt h¶i phong to¶ kh«ng cho thÕ ®ao cña ®èi ph­¬ng biÕn hãa, nhÊt thêi BaoChÝnh kh«ng thÓ chèng ®ì vµ còng kh«ng thÓ ph¶n kÝch, h¾n chØ cßn mét c¸ch duy nhÊt lµthèi lui ra sau.T×nh thÕ bøc ng­êi khiÕn Bao ChÝnh kh«ng thÓ kh«ng qu¨ng ®ao tr¸nh nÐ, h¾n bu«ngtay cho ®ån dao v¨ng ®i vµ cïng lóc tung ng­êi ra sau ba th­íc.
 • 82. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-82-Ph­¬ng Thiªn Thµnh kh«ng ®Ó ®¬n ®ao r¬i xuèng m¸i ngãi, l∙o dïng mòi kiÕm hÊtth©n ®ao lªn råi vËn lùc tõ t¶ ch­ëng ®Èy cho ®ao bay vÒ phÝa Tø Quû V­¬ng Thanh, m­êimÊy chiªu ch¼ng qua chØ diÔn ra trong chíp m¾t.Tr×nh Tö Väng vµ V­¬ng Thanh ®Òu ®øng yªn t¹i chç quan chiÕn, c¶ hai kh«ng ngêsong ph­¬ng ®∙ ph©n th¾ng b¹i råi.Tr×nh Tö Väng môc kiÕn Ph­¬ng Thiªn Thµnh bøc Bao ChÝnh bu«ng ®ao trong vßngm­êi mÊy chiªu th× lßng v« cïng kh©m phôc, l∙o thÇm nghÜ:- Xem qua vâ c«ng cña Ph­¬ng NhÞ HiÖp th× Tr×nh Tö Väng ta còng nªn tho¸i Èn th«i.Chît thÊy Tø Quû V­¬ng Thanh vung ®¬n ®ao lªn, "Choang" mét tiÕng, ®¬n ®ao cñaBao ChÝnh bÞ Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®Èy qua l¹i ®­îc ®¬n ®ao cña V­¬ng Thanh hÊt vÒ phÝaBao ChÝnh. Cïng lóc ®ã h¾n lín tiÕng gäi:- Tam ca, tiÕp ®ao.Lêi võa ph¸t th× ®ao còng ®∙ bay tíi tr­íc mÆt Bao ChÝnh, h¾n chØ cã viÖc xuÊt thñchîp lÊy mµ th«i. H¾n tiÕp ®ao xong th× lín tiÕng nãi:- L∙o tø, cÈn thËn mét chót, kiÕm ph¸p cña ng­êi nµy cao c­êng h¬n chóng ta trongvßng ba m­¬i chiªu. H∙y b×nh tÜnh, tiªn thñ hËu c«ng, nÕu véi vµng cÇu th¾ng nh­ ta th× sÏt¹o c¬ héi cho h¾n ®Êy.Thùc ra khi h¾n nãi th× V­¬ng Thanh ®∙ cïng Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®éng thñ thÕ ®Êu®∙ khã ph©n gi¶i råi.Võa ®Êu víi V­¬ng Thanh nh­ng Ph­¬ng Thiªn Thµnh vÉn cã thÓ nãi víi Bao ChÝnh:- Sau khi b¹i thñ th× kÎ b¹i trËn lËp tøc nhËn ra nguyªn nh©n thÊt b¹i ngay sao? ThËt lµtµi trÝ phi phµm!Tø Quû V­¬ng Thanh vèn còng n«n nãng muèn c­íp tiªn c¬ nh­ng sau khi nghe B¶oChinh nãi th× ®ét nhiªn gi¶m thÕ c«ng chËm l¹i, cã thÓ nãi lµ thñ nhiÒu c«ng Ýt.§¬n ®ao chØ vò léng tao thanh mét luång ®¹o quang phßng hê tr­íc ngùc.KiÕm ph¸p cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh tuy cao siªu h¬n nhÞ quû còng lµ hµng cao thñ vâl©m, nÕu bän chóng kh«ng cã t©m cÇu th¾ng mµ kÐo dµi thêi gian ®éng thñ th× qu¶ thËttrong hai th«i Ph­¬ng Thiªn Thµnh muèn th¾ng bän chóng còng kh«ng dÔ.Bao ChÝnh l¹nh lïng quan chiÕn, khi thÊy V­¬ng Thanh thay ®æi thÕ trËn thñ nhiÒuc«ng Ýt th× h¾n qu¸t mét tiÕng råi vung ®ao tÊn c«ng Tr×nh Tö Väng.Tr×nh Tö Väng còng lËp tøc b¹t ®ao c­íp tiªn c¬ xuÊt thñ. L∙o tù biÕt vâ c«ng cñam×nh quyÕt kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña Ngò Quû nªn míi tranh tiªn xuÊt thñ hÇu mongchiÕm ®­îc thÕ th­îng phong, nh­ng thÕ c«ng cña Bao ChÝnh cùc kú hïng m¹nh, nhÊt thêikh«ng dÔ ®èi phã nªn Tr×nh Tö Väng ®µnh ph¶i huy ®éng ®¬n ®ao chèng ®ì, v« t×nh l∙o l¹ir¬i vµo thÕ thñ.Còng may vâ c«ng cña l∙o tuy kh«ng cao nh­ng kinh nghiÖm giang hå rÊt phong phónªn l∙o thõa biÕt nÕu cø ®Ó tam quû liªn tôc c«ng kÝch th× nhÊt ®Þnh sÏ b¹i thñ ngay tøckh¾c, duy chØ cã mét biÖn ph¸p lµ dÜ c«ng chÕ c«ng th× míi mong cÇm cù ®­îc l©u dµi.V× vËy mµ ®ao thÕ cña l∙o xuÊt thñ cùc kú hiÓm ®éc, mçi chiªu ®Òu c«ng vµo yÕuhuyÖt cña Bao ChÝnh, thËm chÝ cßn cã ý quyÕt l­ìng b¹i c©u th­¬ng víi ®èi ph­¬ng.
 • 83. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-83-Qu¶ nhiªn ®Êu ph¸p l­ìng b¹i c©u th­¬ng nµy ®∙ ph¸t huy t¸c dông, nhÊt thêi tamquû Bao ChÝnh kh«ng thÓ nµo chiÕm ®­îc thÕ th­îng phong tuyÖt ®èi.O0o
 • 84. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-84-Håi thø t­Cao nh©n trî giópïng lóc víi tr­êng ¸c ®Êu t¹i néi viÖn th× B¹ch Y §iÕu Kh¸ch Thµnh HuyÒnTh«ng cïng so¸i l∙nh NhÞ Quû, Ngò Quû vµ Kim Th­¬ng Tèng SÜ NghÜa ®étnhËp vµo cæng chÝnh Tr×nh gia trang.TrÞnh §¹i C­¬ng hoµnh ngang Tö Kim §ao vµ cao giäng nãi:- Thµnh HuyÒn Th«ng, TrÞnh mç ®∙ chê ë ®©y l©u råi.Thµnh HuyÒn Th«ng l¹nh lïng nãi:- B©y giê ®Õn còng kh«ng muén mµ.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi tiÕp:- Bèn vÞ cïng lªn hay Thµnh huynh vµ t¹i h¹ ph©n th¾ng b¹i tr­íc?Thµnh HuyÒn Th«ng th¶n nhiªn hái:- TrÞnh huynh khiªu chiÕn víi t¹i h¹ ®ã ch¨ng?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- H«m nay ®éng thñ kh«ng ph¶i lµ tû vâ ®Þnh danh, KiÕm M«n Ngò Quû cïng lªncòng ®­îc hoÆc ®¬n ®¶ ®éc ®Êu còng ®­îc.Tèng SÜ NghÜa ®ïng ®ïng né khÝ b­íc lªn tr­íc, nãi:- T¹i h¹ tiÕp TrÞnh ®¹i hiÖp mÊy chiªu ®­îc ch¨ng?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- T¹i h¹ rÊt s½n lßng båi tiÕp.Võa nãi l∙o võa dÞch môc quang nh×n qua Tèng SÜ NghÜa, ng­êi nµy ®∙ thay ®æi trangphôc, tay cÇm mét c©y Kim Th­¬ng dµi chõng mét th­íc hai tÊc, trªn ®Çu th­¬ng cã nhiÒulç rÊt kú qu¸i.TrÞnh §¹i C­¬ng thÇm nghÜ:- Kim Th­¬ng nÇy lµ ¸m khÝ hay lµ binh khÝ?Tèng SÜ NghÜa hai tay hoµnh ngang Kim Th­¬ng vµ nãi:- TrÞnh ®¹i hiÖp, xin mêi xuÊt thñ!TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- Th× ra Kim Th­¬ng cña Tèng b¶o chñ võa cã thÓ lµm ¸m khÝ võa cã thÓ lµm binhkhÝ, t¹i h¹ lÇn nÇy ®­îc khai nh∙n giíi.Tèng SÜ NghÜa c­êi nh¹t, nãi:- TrÞnh ®¹i hiÖp qua khen råi!Nãi ®o¹n l∙o vung Kim Th­¬ng ®©m th¼ng tíi, t¶ thñ phßng hê gi÷a ngùc. TrÞnh §¹iC­¬ng lËp tøc xuÊt ®ao nghªnh tiÕp , "choang" mét tiÕng, Kim Th­¬ng bÞ ®ì bËt ra nh­nglùc ®¹o cùc kú trÇm m¹nh.C
 • 85. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-85-Tuy nhiªn, Tèng SÜ NghÜa còng kh«ng khái kinh ng¹c bëi lùc ®¹o trªn Tö Kim §aocña ®èi ph­¬ng, l∙o véi vµng thèi m∙ hoµnh ®ao, nãi:- Tèng b¶o chñ vÉn ch­a thi triÓn chiªu sè trªn Kim Th­¬ng, TrÞnh mç ®ang chê ®©y.Tèng SÜ NghÜa nghe vËy th× bÊt gi¸c hai m¸ nãng ran, l∙o buét miÖng nãi:- §ao ph¸p cña TrÞnh ®¹i hiÖp qu¶ nhiªn rÊt tinh kú.Vua nãi Kim Th­¬ng võa xuÊt ra theo thÕ liªn hoµn.Võa tiÕp mét chiªu cña TrÞnh §¹i C­¬ng nªn Tèng SÜ NghÜa ®∙ biÕt sù lîi h¹i, do vËylÇn nÇy thÕ ®ao xuÊt ra cùc kú hïng m¹nh vµ trong mçi chiªu ®Òu gi÷ l¹i ®ñ k×nh ®Ó chuÈnbÞ ®èi phã bëi sù ph¶n c«ng cña ®èi ph­¬ng.TrÞnh §¹i C­¬ng ngÇm suy ®o¸n ®Þch thñ ®¸ng sî sÏ lµ B¹ch Y §iÕu Kh¸ch ThµnhHuyÒn Th«ng, kh«ng ngê Kim Th­¬ng Tèng SÜ NghÜa còng cã vâ c«ng cao c­êng nh­ vËy,do ®ã l∙o kinh h∙i thÇm nghÜ:- Ngoµi Ngò Quû ra con thªm Tèng SÜ NghÜa th× ®èi ph­¬ng cã tæng céng s¸u caothñ, bªn phÝa ta ngoµi nhÞ ®Ö, tam ®Ö th× Tr×nh Tö Väng chØ cã thÓ tÝnh lµ nöa ng­êi th«i.Kú d­ c¸c Ngò Quû, nÕu song ph­¬ng kÐo dµi tr­êng quyÕt ®Êu th× e r»ng ®iÒu bÊt lîithuéc vÒ bªn ta råi .ý nghÜ võa døt th× ®ao ph¸p còng chît biÕn, TrÞnh §¹i C­¬ng b¾t ®Çu khai triÓn thÕc«ng nhanh h¬n, chØ thÊy ®ao quang xoay chuyÓn nh­ b¸nh xe, hµn quang to¶ s¸ng métvïng, ®ao thÕ c­¬ng c­¬ng nh­ tr­êng giang, trong chíp m¾t da ¸p chÕ toan bé thÕ ®ao cñaTèng SÜ NghÜa.Tèng SÜ NghÜa kh«ng ngê ®ao ph¸p cña ®èi ph­¬ng lîi h¹i nh­ thÕ, Kim Th­¬ngtrong tay l∙o hoµn toµn kh«ng thÓ nµo khai triÓn ®­îc, do vËy chØ cßn ®­¬ng chèng ®ì chøkh«ng sao ph¶n c«ng ®­îc. Song ph­¬ng ®ang ®Êu kÞch liÖt th× bçng nhiªn nghe Tèng SÜNghÜa "hù" mét tiÕng råi lui ra sau hai b­íc.Th× ra vai trai cña l∙o ®∙ tróng mét ®ao, m¸u t­¬i vµ da thÞt tråi ra khái y phôc.TrÞnh §¹i C­¬ng kh«ng nh©n c¬ héi nµy mµ lÊy m¹ng ®èi ph­¬ng, l∙o ®∙ h¹ thñ l­ut×nh nªn kÞp thêi thu ®ao l¹i.Thµnh HuyÒn Th«ng tung ng­êi lªn c¶n tr­íc mÆt Tèng SÜ NghÜa vµ nãi:- §ao ph¸p cña TrÞnh ®¹i hiÖp qu¶ nhiªn cao minh, t¹i h¹ xin l∙nh gi¸o ®©y!TrÞnh §¹i C­¬ng l¹nh lïng nãi:- Tr­êng quyÕt chiÕn nµy nÕu Ngò Quû c¸c vÞ kh«ng vong th× Trung Ch©u Tam HiÖptÊt sÏ b¹i, Thµnh huynh cã b¶n l∙nh g× cø tù nhiªn thi triÓn.Thµnh HuyÒn Th«ng nãi:- TrÞnh ®¹i hiÖp ®∙ quyÕt t©m sèng m¸i víi huynh ®Ö t¹i h¹, t¹i h¹ còng ®µnh x¶ m¹ngbåi tiÕp th«i.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- Tèt nhÊt lµ c¸c h¹ h∙y thi triÓn toµn lùc, kh«ng cÇn ph¶i h¹ thñ l­u t×nh.L∙o quay sang Th¹ch TuÊn vµ nãi tiÕp:- Tam ®Ö, ta vµ Thµnh huynh ®éng thñ quyÕt ®Êu, bÊt luËn th¾ng b¹i thÕ nµo th× ng­¬icòng kh«ng ®­îc xuÊt thñ trî gióp ®Êy nhÐ.
 • 86. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-86-Thµnh HuyÒn Th«ng l¹nh lïng nãi:- KiÕm M«n Ngò Quû kÕt nghÜa th©m t×nh, thÒ ®ång sinh ®ång tö, nÕu t¹i h¹ ph¶ivong m¹ng d­íi ®ao cña TrÞnh ®¹i hiÖp th× sî r»ng bän hä kh«ng thÓ khoanh tay ®øngnh×n.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- NÕu Thµnh huynh kh«ng muèn ®¬n ®¶ ®éc ®Êu víi t¹i h¹ th× h∙y b¶o hai vÞ huynh ®Öcïng liªn thñ còng ®­îc.Thµnh HuyÒn Th«ng c­êi nh¹t, nãi:- Kh«ng cÇn, h∙y th¾ng ta tr­íc råi h∙y nãi.Nãi ®o¹n l∙o lÊy trong ng­êi ra mét lo¹i binh khÝ cã kú h×nh dÞ tr¹ng . Binh khÝ nµycã h×nh d¹ng nh­ mét c¸nh tay, phÝa sau cïng cã chu«i cÇm vµ ®­îc g¾n chÆt vµo tay. N¨mngãn tay trªn ®Çu nöa co nöa duçi nh­ mét bµn tay thËt.TrÞnh §¹i C­¬ng c­êi nh¹t, nãi:- Nghe danh thiÕt quû thñ ®∙ l©u, h«m nay míi ®­îc may m¾n môc kiÕn.Thµnh HuyÒn Th«ng lÆng lÏ vung h÷u thñ lªn , thiÕt quû thñ ®ét nhiªn ®iÓm th¼ng vµogi÷a ngùc TrÞnh §¹i C­¬ng.Tö kim ®ao cña TrÞnh §¹i C­¬ng còng lËp tøc xuÊt thñ, ®ao quang hoa lªn mét vßngtr­íc mÆt , ng¨n c¶n thÕ c«ng cña Thµnh HuyÒn Th«ng.Thµnh HuyÒn Th«ng võa huy ®éng thiÕt quû thñ c­íp thiªn c¬ võa cao giäng nãi:- TrÞnh ®¹i hiÖp ®∙ quyÕt sèng m¸i víi huynh ®Ö t¹i h¹ th× bän t¹i h¹ ®µnh thi triÓn c¸cthñ ®o¹n th«i.TrÞnh §¹i C­¬ng chèng ®ì thiÕt quû thñ cña Thµnh HuyÒn Th«ng vµ ph¶n kÝch haichiªu råi nãi:- Thµnh huynh cø tËn lùc thi triÓn.Thµnh HuyÒn Th«ng nãi:- TrÞnh ®¹i hiÖp ®∙ nhËn ra binh khÝ trong tay t¹i h¹, nh­ vËy tÊt ph¶i biÕt trong binhkhÝ nµy cßn cã c¬ quan chø?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- §iÒu nµy t¹i h¹ chØ nghe nãi vµ tõng nghe rÊt nhiÒu cao thñ vâ l©m chÕt d­íi ¸m khÝtrong thiÕt quû thñ.Thµnh HuyÒn Th«ng nãi:- Kh«ng sai, nh­ng ch­a biÕt lµ cã thÓ ®¶ th­¬ng ®­îc TrÞnh ®¹i hiÖp hay kh«ng.Hai ng­êi võa ®éng thñ võa nãi, chíp m¾t ®∙ qua m­¬i chiªu råi. Chît nghe TrÞnh§¹i C­¬ng nãi:- Sao Thµnh huynh kh«ng thö xem .Thµnh HuyÒn Th«ng c­êi nh¹t , nãi:- T¹i h¹ ®ang chê c¬ héi ®©y, hy väng lµ ®ao ph¸p cña TrÞnh huynh kh«ng ®Ó lé s¬ hë.
 • 87. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-87-TrÞnh §ai C­¬ng huy ®éng ®ao ph¸p nhanh h¬n vµ trong chíp m¾t l∙o ph¶n kÝch liÒnba chiªu. ThÕ ®ao cùc nhanh vµ trÇm hïng .Thµnh HuyÒn Th«ng kh«ng kÞp thu vÒ chèng ®ì nªn bÞ bøc lui ba b­íc.TrÞnh §¹i C­¬ng c­êi ha h¶ råi nãi:- NÕu c¸c vÞ kh«ng liªn thñ cïng lªn th× sî r»ng c¬ héi thñ th¾ng cña Thµnh huynhkh«ng lín ®©u.Võa nãi Tö kim ®ao võa vung lªn, kú chiªu dÞ thøc liªn miªn xuÊt ra.Lóc võa ®éng thñ th× thiÕt quû thñ trong tay Thµnh HuyÒn Th«ng cã c«ng cã thñnh­ng lóc nµy l∙o ®∙ hoµn toµn r¬i vµo thÕ h¹ phong, do vËy chØ thÊy ®ao quang cña TrÞnh§¹i C­¬ng tung hoµnh, thÕ c«ng cµng lóc cµng uy m∙nh.Ngò quû §«ng Ph­¬ng thÊy vËy th× khÏ nãi:- L∙o nhÞ, t×nh thÕ cã vÎ kh«ng xong råi, nÕu chóng ta kh«ng liªn thñ th× sî r»ng ®¹ica khã lßng cÇm cù ®­îc l©u.NhÞ quû gËt ®Çu råi rót Quû ®Çu ®ao sèng dÇy tõ sau l­ng ra, kÕ ®ã h¾n chËm r¶i tiÕnlªn tr­íc.§«ng Ph­¬ng còng lËp tøc b¹t ®ao tham chiÕn.Tam quû liªn thñ, uy lùc dÜ nhiªn t¨ng lªn râ rÖt, thÕ c«ng m¶nh liÖt cña TrÞnh §¹iC­¬ng lËp tøc bÞ ng¨n chËn.Th¹ch TuÊn c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- C¸c ng­¬i ®∙ liªn thñ th× viÖc t¹i h¹ xuÊt thñ kh«ng cã g× lµ béi ­íc c¶.Tèng SÜ nghÜa còng hoµnh ngang Kim th­¬ng vµ l¹nh lïng nãi:- T¹i h¹ tuy ®∙ thä th­¬ng nh­ng c¶m thÊy vÉn cã thÓ tiÕp Th¹ch tam hiÖp vµi chiªu.Th¹ch TuÊn trÇm h÷u thñ xuèng, l­¬ng ng©n tiªn ®ét nhiªn vung lªn quËt ngang vµong­êi Tèng SÜ nghÜa.Do vai tr¸i ®∙ thä th­¬ng nªn Tèng SÜ NghÜa chØ cã thÓ huy ®éng Kim th­¬ng b»ngh÷u thñ ®Ó chèng ®ì. L∙o c¾n r¨ng chÞu ®au mµ tiÕp chiÕn víi hy väng b»ng sù liªn thñ cñatam quû th× trong mét thêi gian ng¾n cã thÓ h¹ ®­îc TrÞnh §¹i C­¬ng, nh­ vËy lµ côc diÖntÊt sÏ ®­îc ph©n ®Þnh.ThÕ nh­ng sù t×nh kh«ng nh­ tÝnh to¸n cña Tèng SÜ NghÜa, l∙o võa tiÕp ®­îc hai chiªuth× ®ét nhiªn nghe tiÕng hó thª th¶m tõ sau hËu viÖn truyÒn ra.Do hµnh tÈu giang hå l©u ngµy víi Ngò Quû nªn Tèng SÜ NghÜa biÕt rÊt râ tÝnh t×nhcòng nh­ c¸ch liªn l¹c cña Ngò Quû, tiÕng hó võa råi chÝnh lµ tiÕng kªu cÇu cøu cña tø quûV­¬ng Thanh.§iÒu tèi kþ trong lóc ®éng thñ lµ kh«ng ®­îc ph©n t©m nh­ng tiÕng hó võa råi ®∙khiÕn cho Tèng SÜ NghÜa bÊt gi¸c ngÈn ng­êi.Th¹ch TuÊn chîp c¬ héi c«ng liÒn hai chiªu, h÷u thñ xuÊt l­¬ng ng©n tiªn, t¶ thñ xuÊtch­ëng .Tèng SÜ NghÜa kh«ng kÞp chèng ®ì nªn l∙nh nguyªn mét ch­ëng gi÷a ngùc, l∙o lui rasau bèn n¨m b­íc råi míi trô th©n h×nh l¹i vµ véi vµng tËp trung tinh thÇn tiÕp chiÕn.
 • 88. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-88-Thµnh HuyÒn Th«ng còng nghe tiÕng kªu cøu cña tø quû, nh­ng l∙o còng kh«ng thÓnµo ph©n th©n ®i øng cøu ®­îc, do vËy l∙o võa gia t¨ng chiªu sè tiÕp TrÞnh §¹i C­¬ng hai®ao, võa nãi:- L∙o nhÞ, n¬i nµy ®Ó ta øng phã, ng­¬i ®i tiÕp øng cho tø ®Ö ®i.NhÞ quû c«ng liÒn m­êi chiªu nh­ng ®Òu bÞ TrÞnh §¹i C­¬ng hãa gi¶i mét c¸ch dÔdµng nªn thÇm biÕt lµ th¾ng kh«ng dÔ, do vËy, khi võa nghe lÖnh cña ®¹i ca th× h¾n lËp tøctho¸t ra khái vßng chiÕn.KiÕm M«n Ngò Quû nçi tiÕng trªn giang hå lµ gian tr¸ ®a ®oan nªn trong lóc thèi lui,nhÞ quû m­în thÕ chuyÓn ®¬n ®ao qua t¶ thñ, cïng lóc h÷u thñ mãc ra ba mòi Tý ngä TruyHån ®inh råi xuÊt thñ phãng vÒ phÝa TrÞnh §¹i C­¬ng.Ngò Quû tõng nhiÒu n¨m hîp t¸c nªn t©m ý t­¬ng th«ng, võa thÊy nhÞ quû ®çi tay ®aoth× Thµnh HuyÒn Th«ng vµ §æng Ph­¬ng ®∙ biÕt h¾n muèn thi triÓn ¸m khÝ, do vËy c¶ haikh«ng hÑn mµ lËp tøc lui b­íc tr¸nh sang mét bªn.Khi ¸m khÝ võa ph¸t ra th× c¶ hai l¹i vung ThiÕt Quû Thñ vµ ®¬n ®ao tÊn c«ng ®èiph­¬ng ngay. Sù phèi hîp nhÞp nhµng khiÕn cho TrÞnh §¹i C­¬ng nhÊt thêi ph¶i ph©n th©n.Tö Kim §ao thi triÓn chiªu H¶i §Ö Lao NguyÖt chèng ®ì ThiÕt Quû Thñ cña ThµnhHuyÒn Th«ng nh­ng kh«ng thÓ nµo ®ì ®­îc ba mòi Tý Ngä Truy Hån §inh cña NhÞ quû.TrÞnh §¹i C­¬ng c¶m thÊy gi÷a m¹ng s­ên chît tª nhøc, th× ra l∙o ®∙ tróng hai mòiTý Ngä Truy Hån §inh råi.Nhê cã kinh nghiÖm giang hå phong phó nªn TrÞnh §¹i C­¬ng nhËn biÕt ngay ¸m khÝm×nh tróng ph¶i cã tÈm ®éc d­îc. L∙o né khÝ qu¸t lªn mét tiÕng nh­ sÊm sÐt, Tö Kim §aoph¸t ra ba chiªu khai s¬n ph¸ th¹ch bøc Thµnh HuyÒn Th«ng ph¶i lui n¨m b­íc, cïng lóc®ã th©n h×nh cña TrÞnh §¹i C­¬ng ®ét nhiªn xoay chuyÓn, c¶ ng­êi lÉn ®ao bç nhµo vÒphÝa NhÞ quû.NhÞ quû kh«ng ngê ®èi ph­¬ng sau khi tróng ¸m khÝ mµ thÕ c«ng cßn hung hiÓm nh­vËy nªn bÊt gi¸c kh«ng l¹nh mµ run.ThÕ ®ao cña TrÞnh §¹i C­¬ng nhanh cùc kú, trong lóc NhÞ quû ngÈn ng­êi th× Tö Kim§ao ®∙ chÐm phËp vµo th¾t l­ng cña h¾n råi.Mét tiÕng kªu th¶m vang lªn, th©n h×nh NhÞ quû bÞ tiÖn lµm hai ®o¹n, m¸u t­¬i phunra nh­ suèi.TÊt ca chØ diÔn ra trong chíp m¾t, Thµnh HuyÒn Th«ng vµ §æng Ph­¬ng cã muèn tiÕpcøu còng kh«ng kÞp.Sau khi th× triÓn thÕ ®ao sÊm sÐt giÕt NhÞ quû xong th× TrÞnh §¹i C­¬ng chît thÊy chçtróng ¸m khÝ ph¸t ®au d÷ déi, l∙o tù biÕt lµ khã cã thÓ cÇm cù l©u nªn ®Þnh bông lµ ph¶i tècchiÕn tèc th¾ng h¹ Thµnh HuyÒn Th«ng trong vßng m­êi chiªu, l∙o còng thõa hiÓu nÕukh«ng ®¸nh b¹i Thµnh HuyÒn Th«ng trong vßng m­êi chiªu mµ mét khi ®éc chÊt ph¸t t¸cth× côc diÖn h«m nay khã cã thÓ t­ëng t­îng. Kh«ng nh÷ng Trung Ch©u Tam HiÖp vongm¹ng mµ Tr×nh gia trang tÊt còng bÞ ph¸ tan tµnh m©y khãi.NghÜ vËy nªn TrÞnh §¹i C­¬ng lín tiÕng nãi:- Thµnh HuyÒn Th«ng, cã d¸m tiÕp ta ba ®ao kh«ng ?
 • 89. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-89-Kh«ng chê ®îi ph­¬ng tr¶ lêi, TrÞnh §¹i C­¬ng nãi xong th× lËp tøc tung ng­¬i lªn,theo ®ã lµ vÇng ®ao quang rùc s¸ng c«ng th¼ng tíi .Thµnh HuyÒn Th«ng thÊy TrÞnh §¹i C­¬ng sau khi tróng ¸m khÝ tÈm ®éc mµ cßn cãthÓ h¹ s¸t thñ th× bÊt gi¸c kinh h∙i kh«ng th«i, do vËy l∙o chØ tung ng­êi tr¸nh nÐ chøkh«ng d¸m tiÕp chiªu. TrÞnh §¹i C­¬ng võa ®¸nh hôt mét chiªu th× c¶m thÊy m¾t hoa ®i,l∙o kinh h∙i thÇm nghÜ:- Kh«ng biÕt ¸m khÝ cña Ngò Quû tÈm ®éc d­îc g× mµ ®éc tÝnh lîi h¹i nh­ vËy ?L∙o còng thõa biÕt nÕu m×nh ng∙ xuèng lóc nÇy th× Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹chTuÊn khã lßng cÇm cù ®­îc.Do vËy l∙o ®Ò khÝ trÊn ®Þnh tinh thÇn råi l¹nh lïng nãi:- Thµnh HuyÒn Th«ng, t¹i sao kh«ng tiÕp ®ao cña TrÞnh mç ?Thµnh HuyÒn Th«ng c­êi nh¹t, nãi:- TrÞnh huynh ®∙ tróng Tý Ngä Truy Hån §inh råi, ®óng kh«ng ?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- Kh«ng sai nh­ng TrÞnh mç vÉn cßn kh¶ n¨ng t¸i chiÕn.Thµnh HuyÒn Th«ng l¹nh lïng nãi:- §ñ råi, ¸m khÝ do n¨m huynh ®Ö bän ta sö dông ®Òu tÈm qua ®éc d­îc, ®ã lµ lo¹i®éc tæng hîp tõ c¸c lo¹i kú ®éc trªn thÕ gian. Ngoµi thuèc gi¶i trªn ng­êi n¨m huynh ®Öbän ta ra th× thiªn h¹ ®Ö nhÊt danh y còng v« ph­¬ng cøu ch÷a.Lóc nÇy Th¹ch TuÊn vµ Tèng SÜ NghÜa ®ang ®Êu kÞch liÖt, Kim Th­¬ng vµ nhuyÔntiªn phi vò nh­ c­¬ng long xuÊt ®éng, Ngò Quû §æng Ph­¬ng th× tranh thñ thêi gian vËnkhÝ ®iÒu tøc.Thµnh HuyÒn Th«ng l¹nh lïng nãi tiÕp:- T¹i h¹ muèn tr«ng TrÞnh ®¹i hiÖp bÞ ®éc tÝnh ph¸t t¸c mµ ®au khæ råi chÕt, nÕu hiÖnt¹i dïng ®ao giÕt chÕt ®¹i hiÖp th× qu¸ lêi cho ®¹i hiÖp råi.TrÞnh §¹i C­¬ng thÇm nghÜ:- Víi t×nh h×nh hiÖn t¹i th× ta khã lßng khèng chÕ ®­îc ®éc tÝnh ph¸t t¸c, do vËy cÇnph¶i h¹ Thµnh HuyÒn Th«ng trong vßng ba ®Õn n¨m chiªu, nÕu h¾n cè t×nh tr¸nh nÐ kh«ngtiÕp chiªu th× buéc lßng ta ph¶i dïng thñ ®o¹n th«i .NghÜ ®o¹n l∙o c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi :- Thµnh huynh kh«ng muèn b¸o thï cho lÖnh ®Ö sao ?Thµnh HuyÒn Th«ng nãi:- TÊt nhiªn lµ ph¶i b¸o thï cho h¾n råi, do vËy ta míi ®Ó cho ng­¬i nÕm chót ®au khæ,TrÞnh §¹i C­¬ng c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- Xem ra Thµnh huynh kh«ng d¸m tiÕp chiªu cña TrÞnh mæ, ®óng kh«ng ?Thµnh HuyÒn Th«ng nãi :- §éc th­¬ng ®ang ph¸t t¸c trªn th©n thÓ ng­¬i, cã lÏ ng­¬i còng tù biÕt lµ khã cã thÓcÇm cù ®­îc n÷a.
 • 90. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-90-TrÞnh §¹i C­¬ng bÞ ®èi ph­¬ng ®i guèc trong bông nªn ngÇm thë dµi vµ nghÜ:- Xem ra h¾n kh«ng thÓ c¾n c©u, nÕu h¾n cè t×nh kh«ng tiÕp chiªu th× ch¼ng cßn hyväng ®¶ th­¬ng ®­îc h¾n. Vâ c«ng cña Ngò Quû §æng Ph­¬ng kÐm xa h¾n, t¹i sao takh«ng nh©n c¬ héi nµy giÕt §æng Ph­¬ng tr­íc ?T©m ý ®∙ ®Þnh, TrÞnh §¹i C­¬ng c­êi nh¹t, nãi :- C¸c h¹ ®∙ kh«ng d¸m tiÕp ®ao cña TrÞnh mç th× TrÞnh mç ®µnh giÕt Ngò Quû §ængPh­¬ng tr­íc vËy,Lêi võa ph¸t th× ng­êi còng tung lªn, c¶ th©n h×nh TrÞnh §¹i C­¬ng v¶ Tö Kim §aonh­ mét tia chíp l­ít vÒ phÝa §æng Ph­¬ng.XuÊt thñ ®∙ bÊt ngê, chiªu sè l¹i cùc nhanh nªn §æng Ph­¬ng kh«ng kÞp tr¸nh nÐ, h¾n®µnh vung ®ao chèng ®ì.Chät nghe Thµnh HuyÒn Th«ng qu¸t lín:- L∙o Ngò, kh«ng ®­îc liÒu m¹ng víi h¾n !Nh­ng ®¸ng tiÕc lµ §æng Ph­¬ng ®∙ r¬i vµo thÕ kh«ng thÓ tr¸nh nÐ, "choang" méttiÕng, binh khÝ cña song ph­¬ng võa giao nhau th× §æng Ph­¬ng bÊt gi¸c thèi lui n¨mb­íc, hæ khÈu tay bÞ r¸ch to¸c, ®¬n ®ao tho¸t khái tay bay ra.Thµnh HuyÒn Th«ng qu¸t mét tiÕng råi tung ng­êi lªn, ThiÕt Quû Thñ xuÊt chiªuKim Kª Tr¸c MÔ ®iÓm vµo gi÷a l­ng TrÞnh §¹i C­¬ng.ThÕ ®ao võa råi cña TrÞnh §¹i C­¬ng rÊt uy m∙nh, tuy §æng Ph­¬ng kh«ng chÞu nçinh­ng sau khi th× triÓn th× §¹i C­¬ng c¶m thÊy ®Çu ãc nÆng nh­ ®eo ch×, tr­íc m¾t ®Çybãng ®en lÉn lén, c­íc bé lo¹ng cho¹ng, kh«ng thÓ trô v÷ng ®­îc n÷a,V× vËy, khi Thµnh HuyÒn Th«ng ®iÓm ThiÕt Quû Thñ tíi th× l∙o ®∙ v« ph­¬ng tr¸nhnÐ, t­ëng chõng nh­ TrÞnh §¹i C­¬ng s¾p vong m¹ng bëi ThiÕt Quû Thñ cña Thµnh HuyÒnTh«ng, nh­ng trong lóc ngµn c©n treo sîi tãc ®ã th× ®ét nhiªn cã bãng ng­êi thÊp tho¸ng tõxa bay l¹i vµ vung tay chôp lÊy ThiÕt Quû Thñ hÊt sang mét bªn.Thµnh HuyÒn Th«ng qu¸ bÊt ngê nªn kh«ng tù chñ ®­îc, c¶ th©n h×nh cña l∙o còngnhµo tíi tr­íc.Bãng ng­êi kia toµn th©n mÆc tr­êng bµo, ®Çu vµ m¾t ®Òu bÝt kÝn chØ ®Ó lé song môclÊp l¸nh.Sau khi chôp ThiÕt Quû Thñ cña Thµnh HuyÒn Th«ng th× bãng ®en lËp tøc xuÊtch­ëng ®¸nh th¼ng vµo gi÷a ngùc ®èi ph­¬ng .Thµnh HuyÒn Th«ng ®ang ë thÕ ng∙ nhµo tíi tr­íc mµ l¹i bÞ tróng mét ch­ëng v«ngùc nªn lùc ®¹o v« cïng uy m∙nh.TÊt c¶ nh÷ng diÔn biÕn ®Òu x¶y ra trong chíp m¾t khiÕn quÇn hïng t¹i tr­êng ®Òu bÊtgi¸c ngÈn ng­êi.Sau khi bÞ tróng ch­ëng th× Thµnh HuyÒn Th«ng lo¹ng cho¹ng mÊy b­íc råi ng∙ ra®Êt, miÖng thæ ®Çy huyÕt t­¬i.Bãng ®en ®o¹t ThiÕt Quû Thñ cña Thµnh HuyÒn Th«ng råi tung ng­êi qua ®ì lÊy KimTh­¬ng cña Tèng SÜ NghÜa, thuËn thÕ ng­êi nµy tung mét c­íc ®¸ vµo ®ïi tr¸i cña ®èiph­¬ng .
 • 91. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-91-Tèng SÜ NghÜa kh«ng lµm chñ ®­îc th©n thÓ nªn lïi ra sau n¨m b­íc råi ng∙ ngåixuèng ®Êt.Th¹ch TuÊn thÊy ©n nh©n vâ c«ng cao c­êng ngoµi søc t­ëng t­îng nªn bÊt gi¸c ngÈnng­êi ®Õn ®é xuÊt thÇn. Håi l©u sau l∙o míi lªn tiÕng hái :- Xin hái ©n nh©n lµ ng­êi thÕ nµo ?H¾c bµo nh©n lªn tiÕng :- Mau ®i cøu ng­êi, th­¬ng thÕ cña TrÞnh ®¹i hiÖp rÊt nÆng, nÕu chËm lµ kh«ng kÞp®Êy !Th¹ch TuÊn nh×n qua thÊy TrÞnh §¹i C­¬ng s¾p ng∙ nªn véi ch¹y l¹i ®ì vµ hái :- Th­¬ng thÕ cña ®¹i ca cã nÆng kh«ng ?Cïng lóc ®ã Ngò Quû §æng Ph­¬ng còng ch¹y l¹i «m Thµnh HuyÒn Th«ng lªn, th× raThµnh HuyÒn Th«ng tróng mét ch­ëng rÊt trÇm träng, huyÕt khÝ ®ç ng­îc lªn ®Ønh ®Çu,nhÊt thêi bÞ h«n mª bÊt tØnh.Lóc nÇy Tèng SÜ NghÜa còng låm cåm bß dËy, l∙o nÐn ®au hái :- Thµnh huynh thÕ nµo råi ?§æng Ph­¬ng nãi :- Th­¬ng thÕ rÊt trÇm träng,Tèng SÜ NghÜa nãi :- Chóng ta rót lui th«i !Nãi ®o¹n l∙o quay ng­êi bá ch¹y ra ngoµi trang viÖn.§æng Ph­¬ng còng «m Thµnh HuyÒn Th«ng theo s¸t phÝa sau.V× th­¬ng thÕ TrÞnh §¹i C­¬ng qu¸ nÆng nªn Th¹ch TuÊn kh«ng cßn l­u t©m ®Õn t×nhh×nh cña ®èi ph­¬ng n÷a, H¾c bµo nh©n còng kh«ng xuÊt thñ ng¨n c¶n , nªn chíp m¾t§æng Ph­¬ng vµ Tèng SÜ NghÜa ®∙ khuÊt d¹ng.H¾c bµo nh©n chËm r¶i b­íc ®Õn c¹nh TrÞnh §¹i C­¬ng, l∙o cói xuèng xem xÐt métlóc råi lÆng lÏ bá ®i.Th¹ch TuÊn m¶i lo vËn ch©n khÝ ®Èy vµo néi t¹ng cña TrÞnh §¹i C­¬ng ®Ó gióp choduy tr× khÝ huyÕt l­u chuyÓn nªn còng ch¼ng biÕt Ngò Quû vµ H¾c bµo nh©n bá ®i tõ khinµo.TrÞnh §¹i C­¬ng v× xuÊt toµn lùc ®èi ®Þch nªn hao tæn kh¸ nhiÒu nguyªn khÝ, do vËymét khi ®éc chÊt ph¸t t¸c th× lan truyÒn rÊt nhanh .Th¹ch TuÊn ®∙ th× triÓn hÕt kh¶ n¨ng ®Ó cøu ch÷a nh­ng TrÞnh §¹i C­¬ng vÉn h«n mªbÊt tØnh, v× thÕ l∙o bu«ng mét tiÕng thë dµi råi chËm r¶i ®øng lªn, l∙o quÐt môc quang nh×nquanh th× thÊy c­êng ®Þch vµ H¾c bµo nh©n ®∙ bá ®i, trong s©n viªn réng lín bao trïm métmµu thª l­¬ng cïng víi th× thÓ cña NhÞ quû.TiÕng giao ®Êu còng kh«ng cßn nghe n÷a, Th¹ch TuÊn h¾ng giäng råi lín tiÕng gäi :- Tr×nh trang chñ !Lêi võa døt th× thÊy Tr×nh Tö Väng x¸ch ®Ìn lång ch¹y ra. Tuy nhiªn c­íc bé cña l∙okh«ng b×nh th­êng, th× ra Tr×nh Tö Väng còng bÞ thä th­¬ng .
 • 92. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-92-Th¹ch TuÊn vèn ®Çy bông o¸n khÝ nh­ng thÊy Tr×nh Tö Väng th©n mang th­¬ng thÕcÇm ®Ìn ch¹y ra th× d»n lßng l¹i, chau mµy hái :- Tr×nh trang chñ còng thä th­¬ng ­ ?Tr×nh Tö Väng nãi :- T¹i h¹ thä th­¬ng nhÑ th«i, th­¬ng thÕ cña TrÞnh ®¹i hiÖp cã trÇm träng kh«ng ?Th¹ch TuÊn nãi :- Th­¬ng thÕ rÊt nÆng.Chît nhí ®Õn Ph­¬ng Thiªn Thµnh nªn Th¹ch TuÊn liÒn hái :- Ph­¬ng nhÞ ca sao råi ?Tr×nh Tö Väng nãi giäng buån rÇu :- Ph­¬ng NhÞ HiÖp còng thä th­¬ng, hiÖn ®ang vËn ch©n khÝ ®iÒu tøc.Th¹ch TuÊn hái tiÕp :- §Þch nh©n ®©u ? Chay c¶ råi sao ?Tr×nh Tö Väng nãi :- Hai g∙ ®Òu thä th­¬ng d­íi kiÕm cña Ph­¬ng NhÞ HiÖp, mét g∙ th­¬ng thÕ qu¸ nÆngnªn ®∙ chÕt, mét g∙ bÞ giam trong mËt thÊt.Th¹ch TuÊn rÊt sèt ruét nh­ng ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo nªn ®µnh thë dµi mét håi råinãi :- NhÞ ca vèn tinh th«ng y ®¹o nh­ng kh«ng ngê còng thä th­¬ng råi.Tr×nh Tö Väng nãi :- ViÖc ®∙ ®Õn n­íc nµy, Th¹ch tam hiÖp cã n«n nãng còng v« Ých th«i, hay lµ ®­aTrÞnh ®¹i hiÖp vµo trong råi h∙y tÝnh.Th¹ch TuÊn ®µnh «m TrÞnh §¹i C­¬ng theo Tr×nh Tö Väng vµo ®¹i s¶nh.Sau khi an bµi cho ®¹i ca n»m xuèng mét chiÕc tr­êng kû th× Th¹ch TuÊn khÏ nãi :- Tr×nh huynh ®­a t¹i h¹ ®i xem th­¬ng thÕ cña nhÞ ca thö.Tr×nh Tö Väng ®­a Th¹ch TuÊn vµo hËu viÖn th× thÊy Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®ang ngåivËn khÝ ®iÒu tøc trong mét gian th¹ch thÊt.Th¹ch TuÊn kh«ng d¸m lµm kinh ®éng nªn trë ra ngoµi, l∙o nh×n th­¬ng thÕ trÇmträng cña TrÞnh §ai C­¬ng th× bÊt gi¸c hai m¾t r­ím lÖ.Tr×nh Tö Väng thay TrÞnh §¹i C­¬ng nh¾m nghiÒn hai m¾t, t×nh thÕ nguy cÊp th×còng buét miÖng thë dµi.Håi l©u sau Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®iÒu tøc xong quay ra thÊy Th¹ch TuÊn th× liÒn hái :- L∙o tam, §¹i ca thä th­¬ng ph¶i kh«ng ?Th¹ch TuÊn gËt ®Çu, nãi :- §óng vËy, th­¬ng thÕ rÊt trÇm träng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái :
 • 93. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-93-- T¹i sao kh«ng gäi ta mét tiÕng ?Th¹ch TuÊn nãi :- Nhi ca ®ang vËn khÝ ®iÒu tøc nªn ®Ö kh«ng d¸m lµm kinh ®éng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¹nh lïng "hõ" mét tiÕng råi b­íc tíi xem qua th­¬ng thÕ cñaTrÞnh §¹i C­¬ng.Mét l¸t sau l∙o quay sang nãi víi Tr×nh Tö Väng :- PhiÒn Tr×nh huynh b∙o thuéc h¹ th¾p hÕt tÊt c¶ ®Ìn ®uèc lªn, cµng sím cµng tèt,Tr×nh Tö Väng ®¸p mét tiÕng råi véi vµng bá ra ngoµi.Mét l¸t sau cã t¸m tú n÷ mang vµo m­êi s¸u ngon ®uèc khiÕn gian ®¹i s¶nh s¸ng rùcnh­ ban ngµy.Ph­¬ng Thiªn Thµnh cÈn thËn rót hai mòi Tý Ngä Truy Hån ®inh ra råi xem xÐt tØ mØvµ nãi :- ¸m khÝ cã tÈm ®éc d­îc cùc m¹nh.L∙o lÊy trong ng­êi ra mét b×nh ngäc vµ ®æ ra mét viªn hoµn ®an, Ph­¬ng ThiªnThµnh cÈn thËn bá hoµn ®an vµo miÖng TrÞnh §¹i C­¬ng råi hái :- Cã n­íc s«i kh«ng ?Tr×nh Tö Väng ®­a ra mét b×nh n­íc vµ nãi :- §∙ chuÈn bÞ s½n.Ph­¬ng Thiªn Thµnh dïng n­íc x«i röa qua hai vÕt th­¬ng trªn ng­êi Trinh DaiC­¬ng, sau ®ã l∙o dïng ®an d­îc nghiÒn nhá ®¾p vµo miÖng vÕt th­¬ng,Th¹ch TuÊn chØ ®øng nh×n nh­ng rÊt sèt ruét nªn hái :- NhÞ ca, th­¬ng thÕ cña ®¹i ca cã trÞ ®­îc kh«ng ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- HiÖn t¹i ta kh«ng d¸m nãi ch¾c...L∙o khÏ h¾ng giäng råi hái :- Thµnh HuyÒn Th«ng ®©u ?Th¹ch TuÊn nãi :- §∙ rót lui c¶ råi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái tiÕp :- Sau khi ®¹i ca thä th­¬ng th× vÉn chÞu ®au ®Ó ®Èy lui c­êng ®Þch ph¶i kh«ng ?Th¹ch TuÊn nãi :- Cã mét vi ©n nh©n bÞt mÆt ®ét nhiªn xuÊt hiÖn ®¸nh träng th­¬ng Thµnh HuyÒnTh«ng. Tèng SÜ NghÜa vµ §æng Ph­¬ng khiÕp sî nªn «m Thµnh HuyÒn Th«ng bá ch¹y.Tr×nh Tö Väng tiÕp lêi :- T¹i h¹ thÊy cã mét thi thÓ, h×nh nh­ lµ l∙o nhÞ trong Ngò Quû.Ph­¬ng Thiªn Thanh nãi :
 • 94. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-94-- ThÕ th× rÊt tèt, mau ®­a th× thÓ ®ã vµo ®©y.Th¹ch TuÊn liÒn phi b­íc ra khái ®¹i s¶nh, mét l¸t sau th× th× thÓ NhÞ quû ®­îc mangvµo.Ph­¬ng Thiªn Thµnh lôc so¸t trªn ng­êi NhÞ quû mét håi th× t×m ra ®­îc mét b×nhngäc vµ m­êi mòi Tý Ngä Truy Hån §inh, l∙o gËt ®Çu, nãi :- Truy Hån §inh trªn ng­êi ®¹i ca vµ ¸m khÝ cña NhÞ quû gièng y nhau, râ rµng lµ tªnnµy ®∙ th× triÓn ¸m khÝ ®¶ th­¬ng ®¹i ca.Trinh Tö Väng tiÕp lêi :- H¾n sö dông lo¹i ¸m khÝ nµy tÊt ph¶i mang theo thuèc gi¶i trªn ng­êi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh më b×nh ngäc ®æ ra tay hai viªn d­îc hoµn, l∙o xem kü th× thÊymét viªn mµu hång nh¹t, mét viªn tr¾ng nh­ tuyÕt nªn buét miÖng nãi :- Hai viªn d­îc hoµn nµy cã mµu s¾c kh¸c nhau, kÝch cì còng bÊt ®ång, kh«ng biÕtviªn nµo lµ ®éc hoµn, viªn nµo lµ gi¶i d­îc, nhÊt thêi khã cã thÓ ph©n biÖt. NÕu cho dïngnhÇm th× qu¶ thËt lµ ©n hËn c¶ ®êi.Th¹ch TuÊn nãi :- Nh­ng th­¬ng thÕ cña ®¹i ca rÊt trÇm träng, sî r»ng kh«ng cßn nhiÒu thêi gian...Tr×nh Tö Väng tiÕp lêi :- §Ó cøu sinh mang TrÞnh ®¹i hiÖp, t¹i h¹ võa nghÜ ra mét c¸ch, nh­ng sî r»ng c¸chnµy qu¸ søc tµn nhÉn.Th¹ch TuÊn liÒn hái :- C¸ch g× ? Mau nãi ra xem,Tr×nh Tö Väng nãi :- ý cña t¹i h¹ lµ muèn nhê Tèng c«ng tö ph©n biÖt hai viªn d­îc hoµn nµy, ®©u lµ ®écd­îc, ®©u lµ gi¶i d­îc. Nh­ng lµm nh­ vËy th× sî r»ng h¾n còng bÞ nhiÔm ®éc mÊt.Th¹ch TuÊn gËt ®Çu, nãi :- C¸ch nµy rÊt hay, mau ®­a h¾n ra ®i.Tr×nh Tö Väng véi vµng ®i vµo hËu viÖn, kh«ng ®Çy mét kh¾c sau th× l∙o ®∙ ®­a TèngQuy ra.BÞ giam cÇm trong mËt thÊt d­íi ®Êt nªn Tèng Quy hoµn toµn kh«ng hay biÕt g× vÒtr­êng ¸c chiÕn võa råi, nh­ng khi võa nh×n thÊy th× thÓ NhÞ quû vµ TrÞnh §¹i C­¬ng ®angn»m dµi trªn tr­êng kû th× h¾n c¶m thÊy t×nh h×nh bÊt æn nªn véi hái :- Gia phô cã ®Õn kh«ng ?Th¹ch TuÊn l¹nh lïng nãi :- Cã ®Õn nh­ng b¹i trËn thèi lui råi !Tr×nh Tö Väng nãi :- TrÞnh ®¹i hiÖp bÞ tróng ¸m khÝ tÈm ®éc cña Ngò Quû, bän ta muèn nhê Tèng c«ngtö gióp cho mét viÖc.Ph­¬ng Thiªn Thanh nãi :
 • 95. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-95-- NhÞ, Tam, Tø quû ®Òu ®∙ chÕt t¹i ®©y, chØ cã Thµnh HuyÒn Th«ng, §æng Ph­¬ng vµlÖnh t«n ch¹y tho¸t ®­îc, nÕu Tèng c«ng tö kh«ng tin th× hiÖn t¹i cã thi thÓ lµm chøng.Tèng Quy tr«ng thÊy thi thÓ cña NhÞ quû th× ®∙ l¹nh ng­êi h¾n véi nãi :- Ch¼ng hay c¸c vÞ muèn t¹i h¹ gióp viÖc g× ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- D­îc hoµn nµy t×m ®­îc trªn ng­êi NhÞ quû, ta muèn biÕt lo¹i nµo lµ ®éc d­îc, lo¹inµo lµ gi¶i d­îc ? Tèng c«ng tö th­êng ®i l¹i víi Ngò Quû nªn nhÊt ®Þnh cã thÓ ph©n biÖt®­îc ?Th¹ch TuÊn tiÕp lêi :- Cã mét chuyÖn ta ph¶i nãi râ tr­íc, nÕu ng­¬i tù chuèc lÊy ®au khæ ®Êy. Bëi lÏ saukhi chØ râ lo¹i nµo lµ thuèc gi¶i th× bän ta buéc ng­¬i ph¶i thö tr­íc.Tèng Quy xem xÐt hai viªn d­îc hoµn mét håi l©u råi nãi :- Theo t¹i h¹ biÕt th× viªn mµu hång lµ d­îc vËt gi¶i ®éc.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Theo lÏ th­êng th× mµu tr¾ng míi lµ thuèc gi¶i nh­ng tÝnh c¸ch cña Ngò Quû ©mhiÓm thËt khiÕn ng­êi ta kh«ng thÓ nµo l­êng ®­îc.Th¹ch TuÊn nhÆt viªn d­îc hoµn mµu tr¾ng lªn vµ nãi :- Tèng c«ng tö ®∙ cho r»ng d­îc hoµn mµu hång lµ thuèc gi¶i th× xin uèng thö métviªn nhÐ ?Tèng Quy nãi :- T¹i h¹ kh«ng uèng còng kh«ng ®­îc råi.Nãi ®o¹n h¾n h¸ miÖng chê ®îi.Th¹ch TuÊn nãi :- NÕu d­îc hoµn mµu hång lµ ®éc d­îc th× ng­¬i h∙y ®i t×m quý vÞ thóc phô cñang­¬i mµ thanh to¸n.Nãi ®o¹n l∙o bóng tay mét c¸i, viªn d­îc hoµn chui tät vµo miÖng Tèng Quy.Cã lÏ Tèng Quy biÕt ®­îc hoµn mµu hång kh«ng ph¶i lµ ®éc nªn lËp tøc nuèt xuèngråi nh¾m m¾t l¹i.Th¹ch TuÊn nãi :- Ng­¬i kh«ng ®­îc vËn khÝ ®Ò kh¸ng, nÕu lµ ®éc d­îc th× ®Ó nã tù nhiªn ph¸t t¸c !- Thêi gian chõng can tuÇn trµ tr«i qua, Th¹ch TuÊn kh«ng nhÞn ®­îc nªn buét miÖnghái :- Ng­¬i c¶m thÊy thÕ nµo ?Tèng Quy më m¾t ra vµ nãi :- T¹i h¹ c¶m thÊy b×nh th­êng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh lªn tiÕng :- Cã lÏ lµ kh«ng sai råi, b©y giê ta cho ®¹i ca uèng thö nhÐ ?
 • 96. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-96-Nãi ®o¹n l∙o lÊy ra mét viªn d­îc hoµn mµu hång bá vµo miÖng TrÞnh §¹i C­¬ng.Th¹ch TuÊn nãng lßng hái :- NhÞ ca, b©y giê nªn lµm thÕ nµo ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Chê thö xem, nÕu d­îc hoµn ®¹i ca uèng lµ thuèc gi¶i th× víi c«ng lùc th©m hËu cña®¹i ca, cã lÏ sÏ nhanh chãng tØnh l¹i th«i, cßn nh­ d­îc hoµn lµ ®éc d­îc th× tÊt sÏ cã ph¶nøng kÞch liÖt.Nguyªn Ph­¬ng Thiªn Thµnh sau khi xem qua th­¬ng thÕ cña TrÞnh §¹i C­¬ng th×nhËn thÊy tuy h¬i thë yÕu ít nh­ng t©m m¹ch vÉn ®Òu ®Æn, së dÜ cã ®­îc nh­ vËy lµ saukhi thä th­¬ng TrÞnh §¹i C­¬ng lu«n dïng ch©n nguyªn b¶o vÖ néi t¹ng, kh«ng cho ®éctÝnh x©m nhËp, b©y giê chØ cÇn ®ïng dïng thuèc gi¶i th× sÏ tØnh l¹i rÊt nhanh.Lóc nµy Th¹ch TuÊn, Ph­¬ng Thiªn Thµnh, Tr×nh Tö Väng ®Òu dong sÇu , ®¶o môcquang chê xem ph¶n øng trªn ng­êi TrÞnh §¹i C­¬ng nªn kh«ng hay biÕt bªn ngoµi cñas¶nh cã mét vÞ mÆc h¾c bµo, ®Çu vµ mÆt trïm kÝn còng ®ang ®øng nh×n TrÞnh §¹i C­¬ng.Håi l©u sau th× thÊy khoÐ miÖng TrÞnh §¹i C­¬ng m¸y ®éng, h« hÊp còng m¹nh dÇnlªn vµ cuèi lµ hai m¾t tõ tõ më ra.Th¹ch TuÊn kh«ng kiÒm chÕ ®­îc xóc ®éng nªn kªu lªn :- §¹i ca ®∙ tØnh l¹i råi.TrÞnh §¹i C­¬ng khÏ ®éng ®Ëy vµ mØm c­êi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®­a tay ra hiÖu cho Th¹ch TuÊn vµ nãi :- Kh«ng nªn lµm cho ®¹i ca kinh ®éng.H¾c bµo nh©n ®øng ngoµi cöa s¶nh thÊy t×nh thÕ ®∙ cã biÕn chuyÓn th× véi vµng bá ®imét c¸ch lÆng lÏ nh­ lóc ®Õn, c­íc bé cña ng­êi nµy kh«ng hÒ g©y mét tiÕng ®éng nªnPh­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn ®Òu lµ h¹ng cao thñ vâ l©m nh­ng kh«ng hÒ c¶m nhËn®­îc g×.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- §¹i ca cã cÇn tiÓu ®Ö gióp hµnh c«ng vËn khÝ kh«ng ?TrÞnh §¹i C­¬ng khÏ l¾c ®Çu, hai m«i m¸y ®éng nh­ muèn nãi ®iÒu g× nh­ng vÉnch­a khai khÈu ®­îc.Ph­¬ng Thiªn Thµnh véi tiÕp lêi :- §¹i ca kh«ng cÇn ph¶i nãi, tiÓu ®Ö ®∙ biÕt ®¹i ca kh«ng cÇn ngo¹i lùc gióp ®ì råi.TrÞnh §¹i C­¬ng khÏ thë dµi råi nh¾m m¾t l¹i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh quay sang hái Tèng Quy :- Tèng c«ng tö c¶m thÊy thÕ nµo ?Tèng Quy ®¸p :- RÊt tèt !Ph­¬ng Thiªn Thanh tiÕp lêi :
 • 97. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-97-- Xem ra ng­¬i ®∙ n¾m ch¾c ®©u lµ thuèc gi¶i ®©u lµ ®éc d­îc, chø kh«ng ph¶i thuËnmiÖng nãi ®¹i.Tèng Quy nãi :- ChØ cã thÓ nãi lµ TrÞnh ®¹i hiÖp m¹ng lín vµ t¹i h¹ còng kh«ng ®¸ng chÕt nªn t¹i h¹míi ph¸n ®o¸n ®óng.Ph­¬ng Thiªn Thanh mØm c­êi, nãi :- Ngoµi ra còng nhê ng­¬i hiÓu râ tÝnh c¸ch cña Ngò Quû.Tèng Quy nãi :- Còng kh«ng ph¶i, ®­¬ng kim thÕ gian kh«ng cã ai ph¸n ®o¸n ®­îc c¸ch xö thÕ cñaKiÕm M«n Ngò NghÜa.Th¹ch TuÊn nãi :- KiÕm M«n Ngò Quû lµ KiÕm M«n Ngò Quû, ng­¬i gäi ngò nghÜa lµ ®Ó cao bänchóng qu¸ ®Êy ! B©y giê Ngò Quû chØ cßn l¹i nhÞ quû nªn tõ nay vÒ sau nªn gäi chóng lµKiªm M«n NhÞ Quû,Tèng Quy biÕt Trung Ch©u Tam HiÖp kh«ng nãi ®ïa nªn trong lßng v« cïng hoangmang, tuy nhiªn h¾n cè gi÷ vÎ b×nh tÜnh b»ng c¸ch chËm r∙i hái :- Gia phô ®©u råi ?Th¹ch TuÊn nãi :- LÖnh t«n còng thä th­¬ng vµ bá ch¹y råi.Tèng Quy söng ng­êi mét l¸t råi hái tiÕp :- Ch­ vÞ ®Þnh xö trÝ t¹i h¹ thÕ nµo ®©y ?Th¹ch TuÊn nãi :- HiÖn t¹i ch­a thÓ nãi ®­îc.Chît nghe TrÞnh §¹i C­¬ng thë dµi mét håi råi nãi :- VÞ cao nh©n trî gióp chóng ta ®©u råi ?Th¹ch TuÊn hái l¹i :- VÞ cao nh©n ®ã lµ nh©n vËt nµo vËy ?Néi c«ng cña TrÞnh §¹i C­¬ng rÊt th©m hËu, tr­íc tiªn ®­îc uèng hoµn ®an cñaPh­¬ng Thiªn Thµnh nªn ®∙ tËp héi ®­îc nguyªn khÝ, sau l¹i uèng thuèc gi¶i cña nhÞ quûnªn ®éc tÝnh ®­îc trôc ra toµn bé, nhê vËy l∙o ®∙ cã thÓ miÔn c­ìng khai khÈu.Th¹ch TuÊn véi nãi tiÕp :- Cã ph¶i lµ ng­êi bÞt mÆt cøu chóng ta tõng quen biÕt víi ®¹i ca kh«ng ?Trinh Dai C­¬ng khÏ l¾c ®Çu, nãi :- Ta còng kh«ng biÕt ng­êi ®ã lµ ai, nh­ng nÕu ng­¬i ®ã kh«ng xuÊt hiÖn kÞp thêi th×e r»ng huynh ®Ö chóng ta ®∙ vïi x­¬ng t¹i ®©y råi .Th¹ch TuÊn nãi :- §¸ng tiÕc lµ ©n nh©n ®∙ ®i råi.
 • 98. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-98-TrÞnh §¹i C­¬ng véi hái :- §i vÒ ®©u ?- Ng­¬i nµy võa ®Õn võa ®i mét c¸ch lÆng lÏ, tiÓu ®Ö m¶i lo th­¬ng thÕ cña ®¹i ca nªnkh«ng kÞp hái mét lêi.TrÞnh §¹i C­¬ng khÏ thë dµi råi kh«ng nãi g× n÷a.Ph­¬ng Thiªn Thanh khÏ hái Th¹ch TuÊn :- Tam ®Ö, vÞ cao nh©n ®ã lµ nh©n vËt thÕ nµo ?Th¹ch TuÊn nãi :- Ng­êi nµy mÆc tr­êng bµo mµu ®en, ®Çu vµ mÆt ®Òu bÞt kÝn nªn tiÓu ®Ö kh«ng thÊy®­îc diÖn môc.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái tiÕp :- Ng­êi ®ã kh«ng mét lêi nµo ch¨ng ?Th¹ch TuÊn nãi :- ChØ nãi ®óng mét c©u lµ b∙o víi tiÓu ®Ö lo cøu ng­êi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh trÇm ng©m mét l¸t råi nãi :- §¹i ca cø yªn t©m tÞnh d­ìng, tõ tõ råi chóng ta còng ®iÒu tra ra l¹i lÞch ng­êi ®ãth«i.L∙o ngõng l¹i mét l¸t råi quay sang nãi víi Tr×nh Tö Väng :- Tr×nh huynh, xin chuÈn bÞ cho mét gian tÞnh thÊt.Tr×nh Tö Väng liÒn nãi :- T¹i h¹ ®∙ chuÈn bÞ s½n sµng, ®ång thêi còng ®∙ ph¶i ng­êi ®i mêi mét vÞ ®¹i phu ®Õnch÷a trÞ th­¬ng thÕ cho TrÞnh ®¹i hiÖp.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- VÊt v¶ cho Tr×nh huynh qu¸.Tr×nh Tö Väng ®­a tay ra hiÖu cho hai thuéc h¹ khiªng TrÞnh §¹i C­¬ng vµo mét giantÞnh thÊt trong hËu viÖn, sau ®ã l∙o khÏ hái Ph­¬ng Thiªn Thµnh :- Ph­¬ng NhÞ HiÖp cßn ®iÒu g× dÆn dß n÷a kh«ng ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Xem th­¬ng thÕ cña ®¹i ca th× ngµy mai bän t¹i h¹ cã thÓ lªn ®­êng ®­îc råi, kh«ngthÓ kÐo dµi thêi gian ë ®©y l©u h¬n n÷a.Tr×nh Tö Väng nãi :- NÕu c¸c vÞ kh«ng cã viÖc g× gÊp , th× xin l­u l¹i Gia §Þnh thªm vai ngµy ®Ó TrÞnhmç cã c¬ héi b¸o ®¸p ®«i ®iÒu.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Sù viÖc rÊt khÈn cÊp, kh«ng thÓ kh«ng ®i, tuy nhiªn còng ph¶i chê xem th­¬ng thÕcña ®¹i ca biÕn chuyÓn thÕ nµo råi míi quyÕt ®Þnh.L∙o nh×n qua Tèng Quy vµ nãi tiÕp :
 • 99. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-99-- T¹m thêi l­u gi÷, c¸c h¹ an phËn thñ th­êng th× bän ta quyÕt kh«ng lµm h¹i.Tr×nh Tö Väng ph¸t tay, nãi :- §­a h¾n ®i.Hai vâ s­ lËp tøc b­íc vµo ®­a Tèng Quy ®i.Tr×nh Tö Väng khÏ nãi :- T¹i h¹ ®∙ bè trÝ canh phßng cÈn mËt xung quanh n¬i TrÞnh ®¹i hiÖp n»m, nhÞ vÞ ®∙h¬n nöa ngµy khæ chiÕn nªn còng cÇn nghØ ng¬i tÞnh d­ìng mét l¸t. Cßn chuyÖn g× s¸ngmai chóng ta l¹i nãi tiÕp !Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¾c ®Çu, nãi :- Kh«ng ®­îc, t¹i h¹ ph¶i lu«n tóc trùc bªn c¹nh ®¹i ca, phßng th­¬ng thÕ cã biÕnchuyÓn th× còng kÞp thêi cøu trÞ.Tr×nh Tö Väng chËm r∙i nãi :- Ba vÞ kÕt nghÜa th©m t×nh ch¼ng kh¸c L­u - Quan - Tr­¬ng kÕt nghÜa v­ên ®µo n¨mx­a, t¹i h¹ ®µnh cung kÝnh bÊt nh­ tu©n mÖnh vËy.Nãi ®o¹n l∙o c¸o tõ lui b­íc ®Ó Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn ë l¹i tÞnh thÊtcïng TrÞnh §¹i C­¬ng.O0o
 • 100. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-100-Håi thø n¨mNg«n gia Ch­ëng m«nThêi gian lÆng lÏ tr«i qua, mê s¸ng h«m sau th× bçng nhiªn cã tiÕng b­íc ch©n tõngoµi truyÒn vµo.Ph­¬ng Thiªn Thµnh khÏ nãi :- Canh chõng ®¹i ca !Råi tung ng­êi ®Õn bªn cöa tÞnh thÊt, trÇm giäng hái :- Lµ ai ?Bªn ngoµi cã ng­êi ®¸p :- T¹i h¹ Tr×nh Tö Väng.Cöa phßng xÝch ®éng , Tr×nh Tö Väng chËm r∙i b­íc vµo, trong tay l∙o cÇm métchiÕc thiÖp lín mµu hång, s¾c diÖn v« cïng hoang mang.Tuy nhiªn l∙o cè gi÷ b×nh tÜnh b»ng c¸ch nãi chËm r∙i :- Th­¬ng thÕ cña TrÞnh ®¹i hiÖp thÕ nµo råi ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®¸p :- §∙ thÊy chuyÓn biÕn tèt, Tr×nh huynh cÇm vËt g× trong tay vËy ?Tr×nh Tö Väng Êp óng :- RÊt kú qu¸i.Th¹ch TuÊn b­íc l¹i hái :- C¸i g× kú qu¸i ?Tr×nh Tö Väng nãi :- Cã rÊt nhiÒu ng­êi biÕt ba vÞ ®Õn Gia §Þnh nµy ph¶i kh«ng ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- LÇn xuÊt hµnh nµy bän t¹i h¹ kh«ng ph« tr­¬ng nh­ng còng kh«ng b¶o mËt, cã ai®Õn t×m bän t¹i h¹ ch¨ng ?Tr×nh Tö Väng gËt ®Çu, nãi :- §óng vËy, ®©y lµ danh thiÕp, Ph­¬ng NhÞ HiÖp h∙y xem ®i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh võa nhËn thiÕp võa hái :- Ng­êi ®ã cã nãi cô thÓ lµ cÇn t×m ai kh«ng ?Tr×nh Tö Väng nãi :- Kh«ng, chØ nãi lµ muèn t×m Trung Ch©u Tam HiÖp.Ph­¬ng Thiªn Thµnh më thiÕp ra xem th× thÊy trªn thiÕp viÕt :"ThÇn Ch©u Ch­ëng m«n Ng«n Phông Khanh kÝnh b¸i."Ph­¬ng Thiªn Thµnh chau mµy tù hái :
 • 101. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-101-- Ch­ëng m«n nh©n cña Ng«n gia m«n ch¨ng ?Th¹ch TuÊn tiÕp lêi :- Kú qu¸i, x­a nay chóng ta vµ Ng«n gia ch­a tõng qua l¹i, t¹i sao ng­êi nay l¹i v­îtthiªn lý ®Õn Gia §Þnh t×m chóng ta ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- BÊt luËn dông ý cña ng­êi nµy thÕ nµo th× chóng ta còng kh«ng thÓ tiÕp kh¸ch trongphßng ng­êi bÖnh, phiÒn Tr×nh trang chñ mêi Ng«n ch­ëng m«n vµo ®¹i s¶nh ngåi chêmét l¸t, bän t¹i h¹ thay y phôc xong sÏ ra nghªnh tiÕp.Tr×nh Tö Väng nãi :- ViÖc nµy t¹i h¹ tù biÕt øng phã, nhÞ vÞ kh«ng cÇn lo l¾ng.Nãi ®o¹n l∙o ®Þnh quay b­íc th× chît nghe TrÞnh §¹i C­¬ng nãi :- Kh«ng cÇn ph¶i lµm thÕ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh quay l¹i nãi :- §¹i ca h∙y yªn t©m tÞnh d­ìng, nh÷ng viÖc nhá nh­ thÕ nµy tiÓu ®Ö lo liÖu ®­îc mµ.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi :- Ta ®∙ nghe tÊt c¶ nh÷ng g× c¸c vÞ huynh ®Ö võa nãi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Chóng ta vµ Ng«n gia ë ThÇn Ch©u x­a nay kh«ng thï kh«ng o¸n, cã thÓ Ng«nch­ëng m«n du ngo¹n Gia §Þnh vµ nghe tin bän ta ë ®©y nªn muèn t×m ®Õn ®µm ®¹o chøkh«ng cã viÖc g× quan träng ®©u.TrÞnh §¹i C­¬ng l¾c ®Çu, nãi :- GÇn n¨m m­¬i n¨m qua, Ng«n gia m«n ®∙ truyÒn b¶y ®êi ch­ëng m«n nh­ng thuûchung vÉn kh«ng ph¸t d­¬ng quang ®¹i m«n ph¸i nh­ tr­íc kia.VÞ Ng«n Phông Khanh nµy lµ ch­ëng m«n nh©n thø t¸m vµ còng lµ nh©n vËt kiÖt xuÊtcña Ng«n gia trong suèt n¨m m­¬i n¨m qua. Ng­¬i nµy niªn kû con trÎ, n¨m nay kh«ngqu¸ hai m­¬i l¨m tuæi nh­ng ®∙ tinh thôc vâ c«ng thÇn uy cña Ng«n gia m«n.Ph­¬ng Thiªn Thµnh tiÕp lêi :- §¹i ca quen biÕt h¾n ch¨ng ?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi :- Kh«ng sai, ta ®∙ giao du víi bän hä hai n¨m råi nh­ng vÉn ch­a cã c¬ héi nãi víinhÞ vÞ hiÒn ®Ö.Th¹ch TuÊn c¶m thÊy kú qu¸i nªn thÇm nghÜ :- X­a nay chuyÖn g× ®¹i ca còng kh«ng giÊu bän ta, t¹i sao l∙o kh«ng cho bän ta biÕtchuyÖn nµy ?Th¹ch TuÊn rÊt muèn hái cho râ nh÷ng lêi võa tíi cöa miÖng th× kÞp thêi nÐn l¹i.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi :- PhiÒn Tr×nh trang chñ mêi h¾n vµo ®©y nhÐ !
 • 102. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-102-Trinh Tö Väng khÏ gËt ®Çu råi quay ng­êi ®i ngay.Ph­¬ng Thiªn Thµnh khÏ nãi :- Th­¬ng thÕ cña ®¹i ca vÉn ch­a hoµn toµn b×nh phôc nªn kh«ng tiÖn hao tæn tinhthÇn, do vËy khi tiÕp kiÕn Ng«n ch­ëng m«n còng kh«ng nªn ®µm ®¹o qu¸ nhiÒu .TrÞnh §¹i C­¬ng gËt ®Çu, nãi :- NhÞ vÞ hiÒn ®Ö còng ë l¹i tiÕp Ng«n Phông Khanh víi ta.Lêi võa døt th× Tr×nh Tö Väng ®∙ ®­a Ng«n Phông Khanh vµo vµ lín tiÕng nãi :- Ng«n ch­ëng m«n ®∙ ®Õn.TrÞnh §¹i C­¬ng liÒn nãi :- Ng«n huynh ®Ö, xin mêi vµo trong.Cöa phßng xÞch më, mét thanh niªn mÆc thanh bµo chËm r∙i b­íc vµo.Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn quan s¸t ng­êi nµy chõng hai t­ , hai l¨m tuæi,t­íng m¹o anh tuÊn, mµy kiÕm m¾t s¸ng, thÇn khÝ oai nghi. H¾n b­íc lªn tr­íc vµ cungthñ, nãi :- TrÞnh tiªn sinh thä th­¬ng bëi ¸m khÝ cña Ngò Quû ph¶i kh«ng ?TrÞnh §¹i C­¬ng khÏ gËt ®Çu, mØm c­êi nãi :- Th­¬ng thÕ ®∙ kh¸ nhiÒu råi, Ng«n huynh ®Ö kh«ng cÇn quan t©m.Ph­¬ng Thiªn Thµnh c¶m thÊy kú qu¸i nªn thÇm nghÜ :- Tr×nh Tö Väng lµ ng­¬i rÊt trÇm tÜnh nªn kh«ng thÓ nãi chuyÖn nµy víi Ng«n PhôngKhanh, nh­ng t¹i sao h¾n l¹i biÕt ?NghÜ ®o¹n l∙o kh«ng nhÞn ®­îc nªn hái :- Lµm thÕ nµo Ng«n ch­ëng m«n biÕt TrÞnh ®¹i ca cña t¹i h¹ thä th­¬ng bëi ¸m khÝcña Ngò Quû ?Ng«n Phông Khanh dÞch môc quang nh×n qua Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ hái :- VÞ nµy lµ...?TrÞnh §¹i C­¬ng liÒn giíi thiÖu :- Lµ Ph­¬ng NhÞ ®Ö, cßn kia lµ Th¹ch tam ®Ö.Ng«n Phông Khanh cung thñ nãi :- Ng­ìng mé ®¹i danh ®∙ l©u ! H«m nay ®­îc gÆp gì nhÞ vÞ ®¹i hiÖp thËt lµ tam sinhh÷u h¹nh.Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn cung ®¸p lÔ vµ nãi :- Kh«ng d¸m, Ng«n huynh ®Ö lµ t«n tr­ëng mét ph¸i, bän t¹i h¹ trÌo cao qu¸ råi.Ng«n Phông Khanh mØm c­êi, nãi :- §ao ph¸p cña TrÞnh tiªn sinh tuyÖt thÕ vâ l©m, Ngò Quû quyÕt kh«ng ph¶i lµ ®Þchthñ do vËy bän chóng chØ cã mét c¸ch ®¶ th­¬ng TrÞnh tiªn sinh lµ dïng ¸m khÝ th«i.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi :
 • 103. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-103-- §∙ lµ b»ng h÷u chi giao th× kh«ng cÇn kh¸ch khÝ, Ng«n huynh ®Ö rÊt bËn rén c«ngviÖc ë ThÇn Ch©u, cí sao l¹i nhµn du ®Õn Gia §Þnh nµy ?Ng«n Phông Khanh nãi :- Nöa n¨m tr­íc t¹i h¹ ®∙ ph¸i m­êi ®Ö tö tinh minh cña b¶n ph¸i truy t×m tung tÝchTrÞnh tiªn sinh, cïng mÊy hµnh tung cña Trung Ch©u Tam HiÖp kh«ng b¶o mËt nªn viÖctruy t×m kh«ng khã kh¨n l¾m, tuy nhiªn hµnh tung cña TrÞnh tiªn sinh qu¶ nhiªn lµ phiªudu v« ®Þnh.S¸ng h«m qua t¹i h¹ võa ®­îc bÈm b¸o liÒn khëi hµnh tõ ThÇn Ch©u ®Õn ®©y ngay,®ång thêi t¹i h¹ còng nghe tin Ngò Quû tËp héi, nh­ng kh«ng ngê viÖc bän chóng tËp héit¹i Gia §Þnh l¹i cã liªn quan ®Õn Trung Ch©u Tam HiÖp ! ¤i ! NÕu sím biÕt nh­ vËy th× t¹ih¹ cã thÓ t¨ng c­íc tr×nh ®Ó gióp c¸c vÞ mét tay.TrÞnh §¹i C­¬ng mØm c­êi, nãi :- Ng«n gia m«n ®ang trong thêi kú khæ luyÖn vâ c«ng ®Ó phôc h­ng m«n ph¸i nªnkh«ng tiÖn kÕt o¸n víi giang hå.Ng«n Phông Khanh nãi :- T¹i h¹ rÊt Ýt khi xuÊt ®Çu lé diÖn trªn giang hå nªn kh«ng nhiÒu ng­êi biÕt t¹i h¹,thiÕt nghÜ KiÕm M«n Ngò Quû còng kh«ng ngoµi lÖ.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi :- Ngò Quû kiÕn v¨n qu¶ng b¸c, quyÒn ph¸p cña ThÇn Ch©u Ng«n gia e r»ng khã quamÆt ®­îc bän chóng, còng may lµ Ng«n huynh ®Ö ch­a ra tay trî gióp.L∙o ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp :- Ng«n huynh ®Ö v­ît thiªn lý t×m ®Õn ®©y tÊt cã ®iÒu chi chØ gi¸o ?Ng«n Phông Khanh véi nãi :- Kh«ng d¸m nhËn hai ch÷ chØ gi¸o, nguyªn t¹i h¹ ®­îc c¸c vÞ s­ thóc , s­ b¸ ®­a lªnlµm ch­ëng m«n Ng«n gia m«n nªn trong lßng võa lo l¾ng võa h­ng phÊn. Lo l¾ng lµ t¹ih¹ con trÎ ng­êi non d¹, Ng«n gia m«n l¹i suy vi ®∙ mÊy m­¬i n¨m, thö hái t¹i h¹ cã tµic¸n g× mµ cã thÓ trïng h­ng uy phong m«n ph¸i ?H­ng phÊn lµ v× nh÷ng ng­êi trong b¶n ph¸i ®∙ hoµn toµn tØnh ngé, bän hä ®Òu biÕtnÕu cø ®Ó Ng«n gia m«n tiÕp tôc suy vong th× sî r»ng ch¼ng bao l©u n÷a sÏ bÞ xo¸ sæ trªngiang hå, v× vËy, khi nh­îng vÞ, tiÒn ch­ëng m«n cã ra mét h¹n kú lµ trong thêi gian m­êin¨m t¹i h¹ ph¶i chÊn h­ng ®­îc m«n ph¸i.TrÞnh §¹i C­¬ng gËt ®Çu, nãi :- Ta nghÜ Ng«n huynh ®Ö cã n¨ng lùc lµm ®­îc chuyÖn nµy.Ng«n Phông Khanh g­îng c­êi nãi tiÕp :- T¹i h¹ g¸nh träng tr¸ch trªn vai, tuy trong lßng lo l¾ng nh­ng còng ®µnh toµn t©mtoµn lùc thùc hiÖn th«i , t¹i h¹ tù ®­a ra kÕ ho¹ch lµ tr­íc tiªn ph¶i t×m ra nguyªn nh©n v×sao, Ng«n gia m«n suy yÕu sau ®ã míi dÇn dÇn tiÔu trõ nguyªn nh©n vµ kh¾c phôc hËuqu¶.TrÞnh §¹i C­¬ng liÒn hái :- §∙ t×m ra nguyªn nh©n ch­a ?
 • 104. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-104-- §∙ t×m ra råi.- ThÕ th× tèt, nguyªn nh©n lµ v× sao vËy ?- Nguyªn nh©n thø nhÊt lµ toµn bé tuyÖt kü cña Ng«n gia ®∙ thÊt truyÒn.- Toµn bé ®∙ thÊt truyÒn ?- Kh«ng sai, toµn bé tuyÖt kü cña Ng«n gia m«n ®∙ thÊt truyÒn mµ vâ c«ng thÊt truyÒncòng kh«ng cßn trong Ng«n gia m«n.TrÞnh §¹i C­¬ng c¶m thÊy kú qu¸i nªn hái tiÕp :- ChuyÖn nµy thËt khã hiÓu ®©y, tuyÖt kü cña Ng«n gia m«n ®∙ thÊt truyÒn toµn bé vµcòng kh«ng cßn trong Ng«n gia m«n, thÕ hiÖn t¹i vâ c«ng ®ang ë ®©u?Ng«n Phông Khanh nãi :- ChuyÖn kú qu¸i còng ë chç nµy, khi t¹i h¹ chØnh lý m«n ph¸i th× t×m trong sè ®iÓntÞch vâ c«ng cña b¶n ph¸i kh«ng thÊy tuyÖt kü cña Ng«n gia ®©u c¶.Ph­¬ng Thiªn Thµnh tiÕp lêi :- Ng«n huynh ®Ö ®∙ kh«ng cã b¶n gèc th× lµm sao biÕt Ng«n gia m«n cã tuyÖt kü thÊttruyÒn ?Ng«n Phông Khanh chËm r∙i nãi :- T¹i h¹ nghiªn cøu kü vâ c«ng quyÒn ch­ëng cña b¶n ph¸i th× ph¸t hiÖn mçi khi ®Õnchç biÕn ho¸ tinh kú lµ cã sù khiÕm khuyÕt.TrÞnh §¹i C­¬ng hái :- §ã lµ v× sao ?Ng«n Phông Khanh nãi :- Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do suèt mÊy m­¬i n¨m qua Ng«n gia m«n liªn tôc suy vi,®­¬ng thêi t¹i h¹ còng c¶m thÊy hoang mang v« cïng, nh­ng qua ba th¸ng khæ t©m nghiªncøu vµ ®­îc sù gióp ®ì cña hai vÞ tr­ëng bèi th× cuèi cïng còng t×m ra nguyªn nh©n thùcsù.TrÞnh §¹i C­¬ng, Ph­¬ng Thiªn Thµnh, Th¹ch TuÊn vµ c¶ Tr×nh Tö Väng ®øng bªnc¹nh còng buét miÖng hái :- Nguyªn nh©n thÕ nµo ?Ng«n Phông Khanh chËm r∙i nãi :- Nguyªn nh©n lµ n¨m m­¬i n¨m tr­íc, Ng«n gia m«n cã mét vÞ ch­ëng m«n nh©nngao du giang hå suèt ba n¨m mµ ch­a trë vÒ, khi ®ã, Ng«n gia m«n vÉn cßn hïng phongnªn chuyÖn ch­ëng m«n nh©n biÖt ©m v« tÝn ba n¨m qu¶ thùc lµ mét ®¹i sù, do vËy mét vÞtr­ëng bèi liÒn h¹ lÖnh cho hai m­¬i ®Ö tö cïng xuÊt m«n truy t×m tung tÝch vÞ ch­ëng m«n®ã.H¾n ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp :- Hai m­¬i vÞ ®Ö tö kia xuÊt ph¸t ®­îc hai ngµy th× ®ét nhiªn ch­ëng m«n nh©n trëvÒ....Ph­¬ng Thiªn Thµnh liÒn hái :
 • 105. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-105-- ChuyÖn nµy cã quan hÖ g× ®Õn thanh danh cña quý ph¸i ?Ng«n Phông Khanh nãi :- Sau khi trë vÒ b¶n ph¸i th× vÞ ch­ëng m«n ®ã lËp tøc th¶o mét phong th­ råi còngvéi vµng vµo tÞnh thÊt bÕ quan mµ n»m.M∙i ®Õn tr­a h«m sau vÉn ch­a chÞu dËy, ®­¬ng thêi còng cã mÊy vÞ tr­ëng l∙o hoµinghi nh­ng nghÜ kh«ng ra nguyªn nh©n nªn kh«ng d¸m lµm kinh ®éng.§îi ®Õn tèi vÉn kh«ng thÊy ®éng tÜnh g×, mÊy vÞ tr­ëng l∙o kh«ng thÓ kiªn nhÉn ®­îcn÷a nªn ph¸ cöa mµ vµo vµ ph¸t hiÖn vÞ ch­ëng m«n ®ã ®∙ chÕt råi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái tiÕp :- BÞ ng­êi ta ngÇm s¸t h¹i ch¨ng ?Ngon Phông Khanh nãi :- Toµn bé cöa chÝnh cöa phô ®Òu kh«ng xª ®éng vµ còng kh«ng t×m ra dÊu vÕt cña sù®ét nhËp.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Hay lµ khi quay vÒ th× vÞ ch­ëng m«n ®ã ®∙ mang träng bÖnh ?Ng«n Phông Khanh nãi :- Kh«ng ph¶i lµ träng bÖnh mµ lµ tróng ®éc vµ bÞ néi th­¬ng.TrÞnh §¹i C­¬ng liÒn hái :- KÎ nµo s¸t h¹i l∙o ta ?Ng«n Phông Khanh nãi :- Cho ®Õn b©y giê vÉn ch­a t×m ra hung thñ lµ ai ?TrÞnh §¹i C­¬ng hái tiÕp :- LÏ nµo trong di th­ ®Ó l¹i kh«ng nãi râ ®iÒu g× ?Ng«n Phông Khanh nãi :- Trong di th­ chØ vÏ mét ngän nói cao vµ mét ®Çm n­íc, bªn d­íi viÕt ba ch÷ §écLong §Çm.TrÞnh §¹i C­¬ng l¹i hái :- Nh­ thÕ la cã dông ý g× ?Ng«n Phông Khanh nãi :- §­¬ng thêi mäi ng­êi ho¶ng lo¹n nªn cho r»ng bøc ho¹ s¬n thuû nµy lµ do vÞch­ëng m«n do thuËn tay vÏ ra trong lóc thÇn trÝ mª lo¹n, kh«ng mét ai dông t©m nghiªncøu nªn cÊt gi÷ cho ®Õn ngµy nay.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi :- VËy th× cÇn ph¶i nghiªn cøu kü bøc ho¹ ®å míi ®­îc.Ng«n Phông Khanh nãi :- Kh«ng sai, t¹i h¹ trong lóc truy t×m cí sù míi ph¸t hiÖn ra chuyÖn nµy, sau khinghiªn cøu kü bøc ho¹ ®å th× c¶m thÊy ngô ý th©m s©u chø kh«ng ph¶i tuú høng vÏ ch¬i.
 • 106. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-106-Ph­¬ng Thiªn Thµnh xen vµo :- Cã khi nµo §éc Long §Çm lµ mét ®Þa danh ?Ng«n Phông Khanh nãi :- Ph­¬ng NhÞ HiÖp nãi kh«ng sai, ®Ých thùc lµ cã ®Þa danh §éc Long §Çm, t¹i h¹ ®∙t×m ra n¬i nµy.Ph­¬ng Thiªn Thµnh víi hái :- §éc Long §Çm ë n¬i nµo ?Ng«n Phông Khanh nãi :- Lµ mét n¬i th©m s©u trong d∙y Th¸i S¬n, x­a nay kh«ng mét bãng ng­êi lai v∙ng.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi :- Ng«n huynh ®Ö cã thÓ t×m ra mét n¬i th©m hiÓm nh­ vËy qu¶ thùc lµ kh«ng ph¶ichuyÖn dÔ.Ng«n Phông Khanh nãi :- V× t×m §éc Long §Çm mµ t¹i h¹ ph¶i hµnh tÈu mÊt nöa n¨m, cuèi cïng råi còng t×m®­îc ng­êi biÕt vÒ §éc Long §Çm.T¹i h¹ theo chØ dÉn t×m ®Õn vµ xem xÐt kü c¶nh vËt xung quanh ®Çm th× thÊy trongvßng m­êi dÆm vu«ng quanh ®Çm kh«ng cã mét ng«i nhµ. Sau ®ã t¹i h¹ trë vÒ ThÇn Ch©usuy nghÜ liªn tôc nh­ng vÉn t×m kh«ng ra nguyªn nh©n.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái :- ChuyÖn nµy cã quan hÖ g× víi vâ c«ng cña quý ph¸i ?Ng«n Phông Khanh nãi :- T¹i h¹ truy t×m trong c¸c th­ tÞch cña Ng«n gia m«n th× ph¸t hiÖn cã kh¶ n¨ng bÝ lôctuyÖt kü cña Ng«n gia m«n do vÞ ch­ëng m«n ®ã mang ®i trong ba n¨m thÊt tung, v× vËytinh hoa vâ c«ng ®Òu bÞ thÊt truyÒn hoµn toµn.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi :- ViÖc nµy träng ®¹i, Ng«n huynh ®Ö cã t×m ra manh mèi g× kh«ng ?Ng«n Phông Khanh nãi :- §ã chÝnh lµ nçi khæ t©m cña t¹i h¹ . T¹i h¹ ®iÒu tra bøc ho¹ ®å ®ã lµ cña ch­ëngm«n nh©n m­êi ®êi tr­íc vµ còng ph¸t hiÖn ra r»ng, sau khi vÞ ch­ëng m«n ®ã chÕt th×Ng«n gia m«n b¾t ®Çu suy vi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Dï bÝ lôc vÒ tinh hoa vâ c«ng cña Ng«n gia m«n bÞ vÞ ch­ëng m«n ®ã mang ®i,nh­ng lÏ nµo ®­¬ng thêi trong Ng«n gia m«n kh«ng cßn vÞ tr­ëng bèi cao niªn nµo ?Ng«n Phông Khanh nãi :- Cã bèn vÞ vâ c«ng cao c­êng nhÊt ®Òu ®i theo vÞ ch­ëng m«n ®ã, nh­ng khi quay vÒth× chØ cßn l¹i vÞ ch­ëng m«n nh©n. Sù sinh tö cña bèn vÞ tr­ëng l∙o kia tùa nh­ c¸t ch×m®¸y bÓ, kh«ng ®iÒu tra ®­îc chót manh mèi nµo.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :
 • 107. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-107-- ChuyÖn nµy ®Ých thùc lµ qu¸i l¹, ngoµi bèn vÞ tr­ëng l∙o kia lÏ nµo kh«ng cßn aikh¸c ?Ng«n Phông Khanh nãi :- Cµng kú qu¸i h¬n lµ sau khi lo xong tang sù cho vÞ ch­ëng m«n ®ã th× mÊy vÞ tr­ëngl∙o cßn l¹i còng lÇn l­ît sinh bÖnh mµ khø thÕ.Theo th­ tÞch l­u l¹i th× nh÷ng vÞ tiÒn nh©n ®­¬ng thêi cho r»ng : §ã lµ trêi muèn diÖtNg«n gia m«n nªn míi khiÕn mÊy vÞ tr­ëng l∙o b×nh nhËt rÊt tr¸ng kiÖn ph¶i lÇn l­ît quytiªn trong vßng ba ngµy. Th­ tÞch còng nãi r»ng chøng bÖnh rÊt qu¸i l¹ , bÖnh nh©n bÊt®éng toµn th©n, miÖng còng kh«ng thÓ nãi, do vËy lóc l©m chung mÊy vÞ tr­ëng l∙o ch¼ng®Ó l¹i mét c©u di ng«n hoÆc mét lêi dÆn dß g×.TrÞnh §¹i C­¬ng hái :- Ng«n huynh ®Ö nghÜ thÕ nµo vÒ chuyÖn nµy ?Ng«n Phông Khanh nãi :- Theo t¹i h¹ nghÜ ®©y lµ mét cuéc m­u s¸t cã kÕ ho¹ch tinh mËt, môc ®Ých lµ muèncho Ng«n gia m«n tù ®éng xo¸ tªn trong vâ l©m. Cã kh¶ n¨ng ©m m­u nµy ®­îc tiÕn hµnhtr­íc khi vÞ ch­ëng m«n ®ã rêi ThÇn Ch©u.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái :- ý cña Ng«n huynh ®Ö muèn nãi lµ ng­¬i trong quý m«n ®Òu bÞ ®èi ph­¬ng khèngchÕ ?Ng«n Phông Khanh nãi :- Kh«ng sai !TrÞnh §¹i C­¬ng hái :- Nh©n vËt nµo kh¶ nghi nhÊt, Ng«n huynh ®Ö nghÜ ra ch­a ?Ng«n Phông Khanh l¾c ®Çu, nãi :- T¹i h¹ vÉn ch­a nghÜ ra.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Ng«n huynh ®Ö cã thÓ cho t¹i h¹ xem qua bøc ho¹ ®å ®ã quý ch­ëng m«n l­u l¹ikh«ng ?Ng«n Phông Khanh do dù mét l¸t råi nãi :- §­îc, mêi Ph­¬ng NhÞ HiÖp qu¸ môc.Võa nãi h¾n ho¹ ®å vµ ®­a cho Ph­¬ng Thiªn Thµnh.Sau khi më ra xem th× Ph­¬ng Thiªn Thµnh thÊy néi dung trong ho¹ ®å d­êng nh­Ng«n Phông Khanh nãi, chØ cã ®iÒu truyÒn qua l©u ®êi nªn trong cã vÎ m¬ hå, tuy nhiªnbót tÝch vÉn cã thÓ nhËn biÕt ®­îc.TrÞnh §¹i C­¬ng còng ghÐ m¾t xem qua råi khÏ nãi :- Râ rµng ®©y lµ mét bøc ho¹ ®å, h×nh nh­ bªn trong ch¼ng cã g× bÝ mËt.Ng«n Phông Khanh nãi :
 • 108. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-108-- T¹i h¹ còng nghÜ nh­ thÕ, theo tµi liÖu ghi chÐp qua c¸c ®êi ch­ëng m«n cña thiªngia m«n th× vÞ ch­ëng m«n m­êi ®êi tr­íc tuy cã nhiÒu thêi gian nhµn h¹ nh­ng kh«ngthiªn vÒ th­ ho¹, nh­ vËy lµm sao vÏ ®­îc bøc ho¹ ®å nµy ?NÕu ý tø cña bøc ho¹ ®ã chi muèn nãi c¶nh th©m s¬n bao bäc mét ®Çm n­íc th× trongthiªn h¹ cã thÓ tim ra hµng tr¨m c¶nh t­¬ng ®ång. Cã lÏ v× vËy mµ vÞ ch­ëng m«n ®ã míiviÕt ba ch÷ §éc Long §Çm ch¨ng ? Nh­ng t¹i h¹ ®∙ t×m ra §éc Long ®Çm, song ch¼ng cãmét ng«i nhµ, hoÆc mét bãng ng­êi, lÏ nµo cßn cã mét §éc Long §Çm kh¸c ch¨ng ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh chËm r¶i gÊp bøc ho¹ ®å tr¶ l¹i Ng«n Phông Khanh råi nãi :- Cã thÓ cßn cã ba hoÆc n¨m §éc Long §Çm nh­ng h×nh th¸i kh«ng thÓ gièng nh­ho¹ ®å do quý ch­ëng m«n l­u l¹i, Ng«n huynh ®Ö ®∙ t×m ra §éc Long §Çm vµ c¶nh vËtxung quanh t­¬ng hîp víi ho¹ ®å th× tÊt nhiªn lµ kh«ng thÓ sai råi.Ng«n Phông Khanh nãi :- Nh­ng t¹i h¹ kh«ng hiÓu lµ vÞ ch­ëng m«n ®ã l­u l¹i bøc ho¹ ®ã víi dông ý g× ?H¾n ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp :- Sù viÖc cã quan hÖ ®Õn sinh tö tån vong cña Ng«n gia m«n nªn t¹i h¹ kh«ng muèntiÕt lé ra ngoµi, thËm chÝ còng kh«ng muèn lµm kinh ®éng ng­êi trong b¶n ph¸i, thùc ra th×Ng«n gia m«n còng v× kh«ng cßn nh©n tµi kh¶ dông, do vËy mµ suèt n¨m m­¬i n¨m quachØ cã lïi chø kh«ng tiÕn.Sau nhiÒu lÇn suy nghÜ, t¹i h¹ c¶m thÊy chØ cßn c¸ch t×m TrÞnh tiªn sinh gióp ®ì th«i,kh«ng ngê t¹i h¹ ®Õn chËm mét b­íc, TrÞnh tiªn sinh ®∙ thä th­¬ng d­íi tay cña Ngò Quûråi.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi :- T¹i h¹ thä th­¬ng kh«ng nÆng l¾m, nªn kh«ng cÇn ph¶i lo, nh­ng..Ng«n Phông Khanh liÒn hái :- Nh­ng thÕ nµo, kh«ng lÏ cã ai ®ã hÑn ­íc víi mÊy vÞ råi ch¨ng ?TrÞnh §¹i C­¬ng khÏ gËt ®Çu, nãi :- §óng vËy, ­íc hÑn nµy ®∙ ®Þnh tõ mét n¨m tr­íc, qu¶ thùc lµ kh«ng thÓ nµo tho¸ith¸c.L∙o nh×n qua Ph­¬ng Thiªn Thµnh råi nãi tiÕp :- NhÞ ®Ö, chóng ta cßn mÊy ngµy n÷a ®Ó phã ­íc ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- H¹n kú lµ m­êi l¨m th¸ng chÝn, t×nh theo lé tr×nh, nÕu ®i nhanh th× còng mÊt t¸m®Õn chÝn ngµy, do vËy chóng ta cÇn ph¶i lªn ®­êng cµng sím cµng tèt,TrÞnh §¹i C­¬ng nh×n qua Ng«n Phông Khanh råi chËm r∙i nãi :- Ng«n huynh ®Ö, xem ra t¹i h¹ kh«ng thÓ gióp ®­îc g× råi.Ng«n Phông Khanh nãi :- Ba vÞ ®∙ cã viÖc th× tÊt nhiªn ph¶i lµm viÖc cña m×nh tr­íc råi.Ngõng mét l¸t h¾n nãi tiÕp :
 • 109. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-109-- T¹i h¹ cã mét c©u nh­ng kh«ng biÕt lµ cã nªn hái hay kh«ng ?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi :- Cã chuyÖn g× Ng«n huynh ®Ö cø nãi râ ra lµ ®­îc.Ng«n Phông Khanh hái :- Xin hái ba vÞ ­íc héi víi nh©n vËt nµo vËy ?TrÞnh §¹i C­¬ng g­îng c­êi, nãi :- Víi mét tªn ma ®Çu kh¸ næi danh trong vâ l©m, lÇn ­íc hÑn nµy sinh tö khã l­êngnh­ng t¹i h¹ vµ hai vÞ huynh ®Ö ®∙ chuÈn bÞ s½n sµng nªn ch¼ng cßn bËn t©m ®Õn vÊn ®Ò®ã.Ng«n Phông Khanh c¶m thÊy kú qu¸i nªn nãi :- T¹i h¹ kh«ng ®Õn kÞp trong tr­êng ¸c ®Êu gi÷a ba vÞ vµ Ngò Quû nªn lÇn nµy hyväng cho t¹i h¹ gióp ba vÞ mét tay.TrÞnh §¹i C­¬ng l¾c ®Çu, mØm c­êi, nãi :- T¹i h¹ xin t©m l∙nh h¶o ý cña Ng«n huynh ®Ö, lÇn nµy bän t¹i h¹ ­íc héi víi c­êng®Þch, hung ®a c¸t thiÓu, Ng«n huynh ®Ö l¹i ®ang g¸nh träng tr¸ch cña Ng«n gia m«n nªnkh«ng thÓ m¹o hiÓm theo bän t¹i h¹ !Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp :- Cã thÓ ngµy mai th­¬ng thÕ cña t¹i h¹ sÏ chuyÓn biÕn tèt h¬n chót n÷a, chóng ta sÏnghiªn cøu kü th©m ý trong ho¹ ®å, kh«ng chõng bän t¹i h¹ sÏ ®Ò xuÊt cho Ng«n huynh ®Ömét vµi manh mèi còng nªn.Ng«n Phông Khanh khÏ thë dµi råi nãi :- §∙ m­êi n¨m tr«i qua, s«ng nói cßn thay ®æi huèng hå lµ con ng­êi, nh­ng t¹i h¹c¶m thÊy kú qu¸i lµ mÊy m«n vâ c«ng ®Æc biÖt cña Ng«n gia m«n thuû chung vÉn ch­axuÊt hiÖn trªn giang hå.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Do vËy mµ Ng«n huynh ®Ö suy ®o¸n cã thÓ bÝ lôc vâ c«ng cña Ng«n gia ®ang cÊtgiÊu ë §éc Long §Çm ?Ngon Phông Khanh nãi :- Tho¹t tiªn t¹i h¹ cã nghÜ nh­ vËy, nh­ng vÒ sau th× c¶m thÊy c¸ch suy ®o¸n nay qu¸®¬n gi¶n.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- §¹i ca h∙y bÕ môc tÞnh d­ìng mét l¸t, tiÓu ®Ö vµ Ng«n huynh ®Ö sÏ ra ngoµi ®¹is¶nh ®µm ®¹o. Thêi gian cña chóng ta kh«ng nhiÒu nªn kh«ng thÓ xuÊt lùc gióp Ng«nhuynh ®Ö t×m vâ c«ng ®∙ thÊt l¹c cña Ng«n gia m«n. Tuy nhiªn chóng ta còng nªn tËn lùcgióp Ng«n huynh ®Ö gi¶i quyÕt mét vµi khã kh¨n.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi :- §­îc, c¸c vÞ huynh ®Ö cø ra ngoµi ®µm ®¹o !Nãi ®o¹n l∙o chËm r∙i n»m xuèng råi nh¾m hai m¾t l¹i.
 • 110. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-110-Ph­¬ng Thiªn Thµnh chËm r∙i ®øng lªn råi b­íc ra ngoµi ®¹i s¶nh.Ng«n Phông Khanh, Tr×nh Tö Väng vµ Th¹ch TuÊn còng lÆng lÏ cÊt b­íc theo sau.Khi ra ®Õn ®¹i s¶nh th× Ph­¬ng Thiªn Thµnh khÏ nãi :- NÕu Tr×nh trang chñ cã viÖc g× th× cø tù nhiªn, t¹i h¹ vµ Tam ®Ö cã thÓ tiÕp Ng«nch­ëng m«n ®­îc råi.Tr×nh Tö Väng gËt ®Çu, nãi :- §­îc, ch­ vÞ cø ®µm ®¹o, t¹i h¹ ra ngoµi xem t×nh h×nh mét l¸t råi trë vµo ngay.Nãi ®o¹n l∙o c¸o biÖt mäi ng­êi råi xoay ng­êi cÊt b­íc.Ng«n Phông Khanh nh×n theo bãng Tr×nh Tö Väng dÇn khuÊt råi nãi :- Tr×nh trang chñ nay lµ nh©n vËt thÕ nµo ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- T¹i h¹ còng kh«ng ®­îc râ l¾m .Ng«n Phông Khanh nãi tiÕp :- T¹i h¹ hy väng lµ chuyÖn riªng cña Ng«n gia m«n kh«ng bÞ truyÒn ra ngoµi gianghå.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- TÝnh t×nh cña Tr×nh trang chñ rÊt thËn träng, t¹i h¹ nghÜ l∙o ta kh«ng dÔ dµng tiÕt lénh÷ng chuyÖn ®¹i sù nh­ thÕ nµy ®©u.- Hy väng lµ nh­ vËy !- Ng«n huynh ®Ö kh«ng cÇn lo l¾ng chuyÖn nµy... H×nh nh­ Ng«n huynh ®Ö ®∙ t×m ramét vµi manh mèi trong chuyÖn cña quý ph¸i ? NÕu t¹i h¹ ph¸n ®o¸n kh«ng sai th× Ng«nhuynh ®Ö vÉn ch­a nãi hÕt nh÷ng g× m×nh biÕt ®­îc ?- §©y lµ chuyªn riªng cña Ng«n gia m«n, vèn dÜ kh«ng nªn ®Ó ng­êi ngoµi lo l¾ng,chØ cã ®iÒu t¹i h¹ vµ TrÞnh tiªn sinh võa gÆp ®∙ nh­ cè cùu, t©m ®Çu ý hîp, v× thÕ t¹i h¹muèn muèn nhê tµi trÝ vµ vâ c«ng cña ba vÞ ®Ó gióp søc.Nh­ng hiÖn t¹i ba vÞ cã viÖc quan träng, TrÞnh tiªn sinh l¹i thä th­¬ng nªn t¹i h¹kh«ng d¸m thè lé.Ph­¬ng Thiªn Thµnh trÇm ng©m mét l¸t råi nãi :- Bän t¹i h¹ cßn thêi gian ba ngµy n÷a, nh­ng chuyÖn cña Ng«n ch­ëng m«n sî r»ngkh«ng thÓ gi¶i quyÕt trong ngµy mét ngµy hai...Ng«n Phông Khanh tiÕp lêi :- ChuyÖn cña c¸c vÞ rÊt khÈn tr­¬ng cßn chuyÖn cña t¹i h¹ ®∙ qua mÊy m­¬i n¨m råidï cã chËm trÔ mét hay nöa n¨m n÷a còng kh«ng sao. Nh­ng víi t×nh qua l¹i cña t¹i h¹ vµTrÞnh tiªn sinh, mong r»ng cã thÓ gióp ba vÞ mét tay...Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¾c ®Çu, nãi :- Ng«n huynh ®Ö ®∙ kÕt giao víi TrÞnh §¹i ca nªn t¹i h¹ còng kh«ng thÓ xem Ng«nhuynh ®Ö lµ ngo¹i nh©n, nÕu cã g× muèn nãi th× xin Ng«n huynh ®Ö cø nãi th¼ng.Ngon Phông Khanh nãi :
 • 111. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-111-- Tuy tuyÖt kü cña Ng«n gia ®∙ thÊt truyÒn nh­ng t¹i h¹ qua nhiÒu n¨m khæ luyÖncòng ®¹t ®­îc chót thµnh tùu, chØ cÇn ch­ vÞ b¶o tr× ®­îc thÕ qu©n b×nh th× khi t¹i h¹ thamgia sÏ t¨ng thªm mÊy phÇn th¾ng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¹i l¾c ®Çu, nãi :- H¬n m­êi n¨m qua Trung Ch©u Tam HiÖp hµnh tÈu giang hå vµ tr¶i qua v« sè sãnggiã nh­ng ®Òu cã thÓ ho¸ hiÓm thµnh an, cè nhiªn lµ ph¶i dùa vµo vâ c«ng vµ c¬ trÝ. Nh­nglÇn ­íc héi nµy qu¶ thËt lµ kh«ng thÓ l­êng hÕt ®­îc hËu qu¶.Ng«n Phông Khanh nãi :- Ch­ vÞ ®Þnh ­íc lÇn nµy víi thêi gian t­¬ng ®èi dµi, nÕu kh«ng n¾m ch¾c phÇn th¾ngth× t¹i sao kh«ng chuÈn bÞ tr­íc ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi, nãi :- C¸i gäi lµ chuÈn bÞ cña Ng«n huynh ®Ö, ph¶i ch¨ng lµ ¸m chØ viÖc mêi cao nh©n trîgióp ?Ng«n Phông Khanh nãi :- Chuyªn mêi cao nh©n trî gióp tÊt nhiªn lµ phi ch¸nh ®¹o, nh­ng chi Ýt lµ c¸c vÞ còngcã kÕ ho¹ch chø ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- T¹i h¹ vèn muèn nãi ®Õn chuyÖn cña Ng«n huynh ®Ö ®Ó ®Ò xuÊt mét ngô ý, kh«ngngê l¹i nãi qua chuyÖn cña bän t¹i h¹.Ng«n Phông Khanh nãi :- Nh©n v« viÔn lù, tÊt h÷u cËn ­u (ng­êi kh«ng nghÜ xa, tÊt cã lo gÇn), chuyÖn cña c¸cvÞ quan träng h¬n chuyÖn cña t¹i h¹ nªn tÊt nhiªn ph¶i nãi chuyÖn cña c¸c vÞ tr­íc.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Bän t¹i h¹ kh«ng hÒ nãi chuyÖn nµy víi bÊt kú ai, bëi lÏ rÊt Ýt ng­êi cã thÓ gióp vµcòng rÊt Ýt ng­êi muèn gióp, h«m nay nãi víi Ng«n huynh ®Ö th× vÒ sau, nÕu Trung Ch©uTam HiÖp tuyÖt tÝch giang hå th× còng cã ng­êi biÕt bän t¹i h¹ ®∙ ®i ®©u.Ng«n Phông Khanh s÷ng ng­êi, nãi :- ChuyÖn nghiªm träng nh­ thÕ sao ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nghiªm tóc nãi:- Kh«ng sai, nÕu may m¾n th× trong ba ng­êi bän t¹i h¹ sÏ cßn l¹i mét ng­êi tµn phÕ.Ng«n Phông Khanh cµng kinh ng¹c, h¾n véi hái :- §èi ph­¬ng lµ nh©n vËt nµo mµ cã thÓ khiÕn ®¹i danh ®Ønh ®Ønh nh­ Trung ch©uTam hiÖp ph¶i bi quan ®Õn thÕ ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh c­êi ha h¶ råi nãi:- Ng«n huynh ®Ö biÕt §iÒn NhÊt §ao kh«ng?Ng«n Phông Khanh hái l¹i :- Ph¶i ch¨ng lµ nh©n vËt mµ giang hå th­¬ng gäi lµ Ma §ao §iÒn Nguyªn ?- Kh«ng sai, Ng«n huynh ®Ö nghe c¸c vÞ tr­ëng l∙o cña quý ph¸i nãi qua ph¶i kh«ng ?
 • 112. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-112-- GÇn hai n¨m nay t¹i h¹ th­êng ®Ó ý ®Õn t×nh thÕ trªn giang hå nªn cã biÕt mét sècao thñ trong H¾c b¹ch l­ìng ®¹o. Nh­ng theo t¹i h¹ biÕt th× gÇn m­êi n¨m qua nh©n vËtnµy ch­a tõng xuÊt hiÖn trªn giang hå.- §óng vËy, tuy h¾n kh«ng lé diÖn nh­ng ch¼ng ph¶i lµ tho¸i Èn giang hå, do ®ã viÖchµnh tÈu cña h¾n rÊt bÝ mËt.- ChuyÖn nµy th× t¹i h¹ kh«ng râ råi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh trÇm ng©m mét l¸t råi nãi :- Tõ khi KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp t¶o thanh giang hå bøc Ngò Ma Chñ lËp thÖ th× métngµy TrÇn ®¹i hiÖp cßn t¹i thÕ lµ Ma §ao §iÒn Nguyªn kh«ng d¸m xuÊt hiÖn, cã thÓ nãih¾n lµ nh©n vËt sè mét sè hai trong vâ l©m, nh­ng so víi n¨m vÞ Ma chñ th× râ rµng vÉncßn kÐm xa.Do vËy, n¨m vÞ Ma chñ ®∙ phôc tïng d­íi KiÕm ThÇn cña TrÇn ®¹i hiÖp th× ®­¬ngnhiªn Ma §ao §iÒn Nguyªn kh«ng d¸m t¸c oai t¸c qu¸i trªn giang hå.Ng«n Phông Khanh nãi :- T¹i h¹ còng tõng nghe chót Ýt vÒ sù tÝch Kiªm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp, nh÷ng ®iÒu khiÕnt¹i h¹ c¶m thÊy kú qu¸i lµ TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ cã thÓ chÕ phôc n¨m vÞ Ma chñ mµ t¹i saokh«ng muèn tiªu trõ bän chóng, nhæ cá tËn gèc ®Ó trõ hËu ho¹ ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- Cã lÏ ®©y lµ bÝ Èn lín nhÊt trong vâ l©m, ng­¬i b×nh th­êng tù nhiªn kh«ng thÓ hiÓunãi, nh­ng bªn trong nhÊt ®Þnh ph¶i cã nguyªn nh©n ®Æc biÖt. Ngoµi KiÕm ThÇn TrÇn ®¹ihiÖp vµ Ngò §¹i Ma chñ th× e r»ng kh«ng cã ai biÕt ®­îc nguyªn nh©n nµy.Ng«n Phông Khanh nãi :- Ma §ao §iÒn Nguyªn vµ Ngò §¹i Ma chñ kh«ng thÓ ®¸nh ®ång mµ luËn, lÏ nµotrong vâ l©m ch¼ng cßn ai cã thÓ chÕ phôc h¾n ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi :- NhËp Phµm ®¹i s­ cña ThiÕu L©m, B¸ch PhÊt ®¹o tr­ëng cña Vâ §ang ®Òu cã thÓchÕ phôc Ma §ao §iÒn Nguyªn....o0o
 • 113. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-113-Håi thø s¸uBÝ truyÒn tuyÖt häcg«n Phông Khanh nh×n Ph­¬ng Thiªn Thµnh víi vÎ nghi hoÆc vµ hái:- T¹i sao ThiÕu L©m, Vâ §ang ®Òu lµ danh m«n chÝnh ph¸i mµ t¹i saonh÷ng nh©n vËt ®ã kh«ng muèn xuÊt hiÖn chÕ phôc Ma §ao §iÒn Nguyªn, ®Ó h¾n tunghoµnh giang hå lµm h¹i vâ l©m ®ång ®¹o nh­ vËy?Ph­¬ng Thiªn Thµnh trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- NhËp Phµm ®¹i s­ cña ThiÕu L©m vµ B¹ch PhÊt ®¹o tr­ëng cña Vâ §ang ®Òu b¹id­íi tay Thiªn Ma N÷, sau lÇn thÊt b¹i ®ã th× hai ng­êi rÊt Ýt khi xuÊt hiÖn trªn giang hå.Ng«n Phông Khanh khÏ thë ra råi nãi:- §¸ng tiÕc lµ vâ c«ng cña t¹i h¹ cã h¹n, nÕu t¹i h¹ cã n¨ng lùc nh­ KiÕm ThÇn th× tÊtsÏ tËn diÖt quÇn ma thanh trõ yªu khÝ cho vâ l©m.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Cã thÓ Ma §ao §iÒn Nguyªn Èn sau bøc mµn chØ huy thuéc h¹ hµnh ®éng g©y téi ¸cnªn d­êng nh­ thÕ nh©n ®∙ quªn h¾n.Ng«n Phông Khanh ng¹c nhiªn hái:- ThÕ t¹i sao c¸c vÞ l¹i ­íc ®Êu víi Ma §ao §iÒn Nguyªn?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- §ã lµ v× bän t¹i h¹ ®¶ th­¬ng tay ch©n cña h¾n nªn §iÒn Nguyªn míi xuÊt hiÖn ­íc®Êu.Ng«n Phông Khanh l¹i hái:- C¸c vÞ ®∙ biÕt lµ kh«ng ph¶i ®èi thñ cña Ma §ao §iÒn Nguyªn, th× t¹i sao l¹i kh«ngmuèn mêi cao nh©n trî gióp?Ph­¬ng Thiªn Thµnh buét miÖng hái l¹i:- Mêi ai?Ngõng mét l¸t, l∙o nãi tiÕp:- Thùc ra tr­íc khi ®Õn Gia §Þnh th× bän t¹i h¹ ®∙ cã hÑn víi mét vÞ cao t¨ng ThiÕuL©m.Ng«n Phông Khanh liÒn hái:- NhËp Phµm ®¹i s­ ch¨ng?- Kh«ng ph¶i, nh­ng còng lµ cao t¨ng rÊt cã danh väng, vÞ ®¹i s­ nµy lµ chç giao t×nhvíi TrÞnh §¹i ca nªn ®ång ý lµ ®Õn lóc ®ã sÏ gióp bän t¹i h¹ mét tay. HiÖn nay hai vÞ s­huynh cña vÞ cao t¨ng ®ã còng ®∙ ®­îc mêi ®Ó chuÈn bÞ tiªu diÖt Ma §ao §iÒn Nguyªn.- ThÕ vÞ cao t¨ng ë ®©u?- L∙o ta lµ cao t¨ng ®¾c ®¹o, nÕu thÊt ­íc mµ kh«ng ®Õn th× tÊt ph¶i cã nguyªn nh©n.N
 • 114. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-114-- ¤i! C¸c vÞ thËt lµ ®Çy lßng nghÜa hiÖp, thõa biÕt ®i lÇn nµy hung ®a c¸t thiÓu nh­ngvÉn kh¼ng kh¸i phã héi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi, nãi:- Ng«n huynh ®Ö kh«ng biÕt tÝnh khÝ cña Ma §ao §iÒn Nguyªn ®Êy th«i, nÕu bän t¹ih¹ kh«ng phã ­íc ®óng hÑn th× bÊt cø thñ ®o¹n g× h¾n còng cã thÓ gië ra. Trong mÊy th¸ngqua bän t¹i h¹ ®Òu ngÇm c¶m thÊy h×nh nh­ cã ng­êi theo dâi bän t¹i h¹.L∙o ngõng l¹i thë dµi mét håi råi nãi… ®¹i kh¸i t×nh h×nh lµ nh­ vËy.Ng«n Phông Khanh suy nghÜ håi l©u råi nãi:- Tuy míi héi diÖn Ph­¬ng nhÞ hiÖp nh­ng t¹i h¹ rÊt kÝnh phôc tÝnh c¸ch cña Ph­¬ngnhÞ hiÖp, h«m nay ®­îc ®µm ®¹o th× cµng c¶m thÊy Trung Ch©u Tam HiÖp qu¶ nhiªn danhbÊt h­ truyÒn,Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Ng«n huynh ®Ö qu¸ khen råi.Ng«n Phông Khanh tiÕp lêi:- T¹i h¹ cã mét chuyÖn thØnh cÇu, ch¼ng hay Ph­¬ng nhÞ hiÖp cã s½n sµng chÊp thuËnhay kh«ng?- Ng«n huynh ®Ö cø nãi, Ng«n huynh ®Ö ®∙ «m hy väng ®Õn ®©y nÕu bän t¹i h¹ kh«nggióp ®­îc g× tÊt sÏ khiÕn c¸c h¹ thÊt väng vµ lßng cµng thªm bÊt an. Tuy nhiªn trong haingµy cßn l­u l¹i ®©y, bän t¹i h¹ hy väng lµ sÏ t×m ra mét vµi manh mèi gióp Ng«n huynh®Ö truy t×m vâ c«ng ®∙ thÊt truyÒn cña quý ph¸i,Ng«n Phông Khanh l¾c ®Çu, nãi:- Vâ c«ng cña Ng«n gia m«n ®∙ thÊt truyÒn n¨m m­¬i n¨m råi kh«ng cÇn véi vµngtrong nhÊt thêi. ChuyÖn cña c¸c vÞ lµ khÈn tr­¬ng vµ quan träng h¬n, t¹i h¹ tù biÕt vâ c«ngcña m×nh kh«ng ®ñ ®Ó trî thñ cho ba vÞ...Ph­¬ng Thiªn Thµnh tiÕp lêi:- §ao ph¸p cña §iÒn Nguyªn ®∙ ®Õn tr×nh ®é xuÊt thÇn nhËp ho¸, v× vËy míi cã danhlµ Ma §ao. §Þch thñ cña h¾n trªn giang hå chØ ®Õm trªn ®Çu ngãn tay nh­ng bän t¹i h¹còng kh«ng cã ý mêi cao nh©n gióp søc.Ng«n Phông Khanh nãi:- Do vËy míi xin Ph­¬ng nhÞ hiÖp chÊp thuËn cho thØnh cÇu cña t¹i h¹, cho t¹i h¹cïng ®i theo ®Ó quan chiÕn.Ph­¬ng Thiªn Thµnh ng¹c nhiªn nãi:- ChuyÖn nµy kh«ng æn råi.Ng«n Phông Khanh nãi:- T©m ý cña t¹i h¹ ®∙ quyÕt, dï Ph­¬ng nhÞ hiÖp kh«ng chÊp thuËn th× t¹i h¹ còng ®itheo vËy.Ph­¬ng Thiªn Thµnh chau mµy trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- T¹i sao Ng«n huynh ®Ö nhÊt ®Þnh ph¶i theo bän t¹i h¹ ®­a th©n vµo chèn hiÓmnguy?
 • 115. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-115-Ng«n Phông Khanh c­êi ha h¶ råi nãi:- ThÕ t¹i sao Ph­¬ng nhÞ hiÖp kh«ng chÊp thuËn thØnh cÇu cña t¹i h¹? Nh­ng bÊt luËnthÕ nµo th× c¸c vÞ còng kh«ng ng¨n c¶n ®­îc t¹i h¹ ®©u!Võa nãi ®Õn ®©y th× chît nghe cã tiÕng b­íc ch©n bªn ngoµi s¶nh vang lªn lµm gi¸n®o¹n c©u chuyÖn gi÷a hai ng­êi.Ng«n Phông Khanh ngÈng ®Çu nh×n lªn th× thÊy mét phu nh©n mü lÖ mÆc lôc y cïnghai ®ång tö b­íc vµo.Khi võa qua cöa s¶nh vµ tr«ng thÊy Ng«n Phông Khanh th× phu nh©n lËp tøc dõngb­íc vµ nãi:- TiÖn thiÕp kh«ng biÕt phu qu©n ®ang cã kh¸ch.Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®øng lªn nãi:- Ng«n Phông Khanh kh«ng ph¶i lµ ngo¹i nh©n, xin mêi phu nh©n vµo!Lôc y phu nh©n do dù mét l¸t råi chËm r∙i b­íc vµo.Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®­a tay chØ Ng«n Phông Khanh vµ giíi thiÖu:- VÞ nµy lµ Ch­ëng m«n nh©n cña ThÇn Ch©u Ng«n gia m«n.Lôc y phu nh©n hµnh lÔ vµ nãi:- Xin chµo Ng«n ch­ëng m«n.Ng«n Phông Khanh hoµn lÔ vµ nãi:- Xin tham kiÕn Ph­¬ng phu nh©n.Th¹ch TuÊn kÐo thªm mét chiÕc ghÕ l¹i vµ nãi:- Mêi nhÞ tÈu ngåi.Lôc y phu nh©n mØm c­êi ngåi xuèng.Ng«n Phông Khanh nh×n qua hai ®ång tö th× thÊy mét mÆc lam y mét mÆc b¹ch y.Lam y ®ång tö trong ®iÒm tÜnh vµ cã vÎ th­ sinh h¬n, cßn b¹ch y ®ång tö rÊt ho¹t b¸t, songmôc th­êng l¸o liªn nh×n quanh.Chît nghe Ph­¬ng phu nh©n chËm r∙i nãi:- TiÖn thiÕp nghe ®¹i ca thä th­¬ng rÊt nÆng nªn ®­a Nghi nhi vµ L¹c nhi ®Õn th¨m®¹i b¸.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- §¹i ca ®ang tÞnh d­ìng, kh«ng nªn lµm kinh ®éng.L∙o nh×n qua hai ®ång tö vµ nãi tiÕp:- C¸c ng­¬i mau tham kiÕn Ng«n thóc phô ®i.Ph­¬ng L¹c, Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®ång lo¹t cung thñ hµnh lÔ vµ nãi:- B¸i kiÕn Ng«n thóc phô.Ng«n Phông Khanh hoµn lÔ vµ nãi:- Kh«ng cÇn kh¸ch s¸o, n¨m nay nhÞ vÞ c«ng tö ®­îc bao nhiªu tuæi råi?
 • 116. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-116-Ph­¬ng L¹c, Ph­¬ng TuyÕt Nghi cïng ®¸p:- M­êi l¨m tuæi råi.Ng«n Phông Khanh thÇm nghÜ:- Hai ®ång tö nµy tuy thanh tó ®¸ng yªu nh­ng lam y ®ång tö cã cèt c¸ch vµ khÝ ®éthanh kú xuÊt trÇn, h×nh nh­ kh«ng ph¶i lµ mét cÆp song sinh, vËy t¹i sao c¶ hai l¹i cïngtuæi?NghÜ ®o¹n h¾n buét miÖng nãi:- Nh©n phÈm cña nhÞ vÞ c«ng tö qu¶ nhiªn bÊt phµm, ngµy sau tÊt sÏ cã ®¹i thµnh.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nh×n lôc y phu nh©n mét l¸t råi nãi:- NÕu Ng«n huynh ®Ö muèn t­¬ng trî th× t¹i h¹ cã mét chuyÖn.Ng«n Phông Khanh tiÕp lêi:- Cã chuyÖn g× Ph­¬ng nhÞ hiÖp cø nãi, t¹i h¹ sÏ tËn lùc hµnh sù.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nh×n qua ¸i thª, Ph­¬ng L¹c, Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi chËm r∙inãi:- HiÒn thª ®­a L¹c nhi vµ Nghi nhi vÒ phßng nghØ ng¬i, chóng ta cßn ph¶i l­u l¹i haingµy n÷a.Lôc y phu nh©n lÆng lÏ ®øng lªn råi khÏ nãi:- C¸c vÞ cø ®µm ®¹o, tiÖn thiÕp xin c¸o lui tr­íc.Nãi ®o¹n bµ cói ng­êi hµnh lÔ víi Ng«n Phông Khanh råi ®­a hai ®ång tö lui b­íc.Ph­¬ng Thiªn Thµnh suy nghÜ håi l©u råi nãi:- Bän t¹i h¹ héi ­íc víi Ma §ao §iÒn Nguyªn lÇn nµy hung ®a c¸t thiÓu, tr­íc khiphã héi bän t¹i h¹ chØ hy väng lµ mét hoÆc hai trong ba ng­êi bän t¹i h¹ cã thÓ b¶o toµn®­îc tÝnh m¹ng. V× thÕ t¹i h¹ ®∙ ®i kh¾p th©m s¬n cïng cèc thu thËp d­îc vËt ®Ó luyÖnm­êi mÊy viªn B¶o MÖnh kim ®an, bÊt luËn th­¬ng thÕ trÇm träng ra sao, chØ cÇn kh«ngvong m¹ng t¹i ®­¬ng tr­êng th× bän t¹i h¹ tÊt sÏ cã c¬ héi b¶o mÖnh.Ng«n Phông Khanh c¶m thÊy kú qu¸i nªn hái:- ý cña Ph­¬ng nhÞ hiÖp muèn nãi g×, t¹i h¹ kh«ng hiÓu?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Sù t×nh rÊt ®¬n gi¶n, Ng«n huynh ®Ö xuÊt hiÖn rÊt ®óng lóc, l¹i giµu lßng nhiÖt huyÕtnªn t¹i h¹ muèn phã th¸c hai vÞ c« nhi nhê Ng«n huynh ®Ö tr«ng nom gióp.Ng«n Phông Khanh chau mµy, nãi:- T¹i h¹ cµng nghe cµng kh«ng hiÓu g× c¶.Th¹ch TuÊn xen vµo:- NhÞ ca nãi râ mét chót, Ng«n huynh ®Ö ®∙ kh«ng râ néi t×nh, NhÞ ca nãi gi¶n l­îcnh­ vËy th× tù nhiªn lµ kh«ng thÓ hiÓu råi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh gËt ®Çu, nãi:
 • 117. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-117-- Kh«ng sai, t¹i h¹ nãi qu¸ gi¶n l­îc, thÕ nµy nhÐ, Ma §ao §iÒn Nguyªn ®∙ cã métqu¸i lÖ, phµm ai ®∙ tróng mét ®ao cña h¾n, bÊt luËn lµ sèng hay chÕt h¾n còng kh«ng xuÊt®ao thø hai, do vËy bän t¹i h¹ ®∙ chuÈn bÞ tiÕp nhËn nh¸t ®ao cña h¾n.Th¹ch TuÊn tiÕp lêi:- Nh­ng x­a nay rÊt Ýt ng­êi may m¾n tån t¹i d­íi nh¸t ®ao cña h¾n.Ng«n Phông Kh¹nh ngé ra bÌn nãi:- Th× ra lµ nh­ vËy.H¾n thë dµi mét håi råi nãi tiÕp:- Ba vÞ ®∙ sím luyÖn kim ®an ®Ó b¶o mÖnh th× lÏ nµo kh«ng thÓ t×m c¸ch mêi caonh©n ®èi phã Ma §ao §iÒn Nguyªn?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- VÞ cao t¨ng ThiÕu L©m ®ã ch­a ®Õn ®­îc, nhÊt thêi bän t¹i h¹ biÕt mêi ai? Ng­êi cãt©m muèn trî gióp th× vâ c«ng kh«ng cao h¬n §iÒn Nguyªn nªn bän t¹i h¹ kh«ng thÓ mêi.Cßn ng­êi cã vâ c«ng v­ît §iÒn Nguyªn th× chØ cã thÓ ®Õm trªn ®Çu ngãn tay vµ d­êngnh­ bän t¹i h¹ ch­a tõng gÆp bän hä bao giê.Ng«n Phông Khanh nãi:- Ph¶i ch¨ng ý cña Ph­¬ng nhÞ hiÖp lµ muèn t¹i h¹ chiÕu cè phu nh©n vµ nhÞ vÞ c«ngtö?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Nguyªn bän t¹i h¹ vÉn cã thêi gian ®Ó an bµi, kh«ng ngê l¹i gÆp ph¶i chuyÖn KiÕmM«n Ngò Quû nªn thêi gian l­u l¹i Gia §Þnh ph¶i kÐo dµi ra. NÕu Ng«n huynh ®Ö ®i theotrî gióp bän t¹i h¹ th× ch¼ng qua lµ nép thªm mét m¹ng cho §iÒn Nguyªn th«i, qu¶ thùc lµkh«ng cã Ých g×. Trong khi ®ã, Ng«n huynh ®Ö v× truy t×m vâ c«ng thÊt truyÒn cña Ng«ngia m«n nªn ph¶i hµnh tÈu ch©n trêi gãc bÓ, do vËy t¹i h¹ còng kh«ng tiÖn më miÖng phãth¸c thª nhi. T¹i h¹ chØ mong Ng«n huynh ®Ö bá chót th× giê vµng ngäc ®­a thª nhi cña t¹ih¹ ®Õn mét n¬i.Ng«n Phông Khanh liÒn hái:- §­a ®Õn n¬i nµo?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- T¹i h¹ ®∙ viÕt s½n mét phong th­, ngoµi th­ cã ghi n¬i cÇn ®Õn, v× cã thÓ khëi hµnhbÊt cø khi nµo nªn bän t¹i h¹ kh«ng cÇn nãi râ víi thª nhi, ch¼ng hay Ng«n huynh ®Ö cãthÓ chÊp thuËn kh«ng?Nghe c¶ nöa ngµy mµ Ng«n Phông Khanh vÉn ch­a biÕt n¬i cÇn ®Õn, v× vËy h¾n thÇmbiÕt Ph­¬ng Thiªn Thµnh lµ nh©n vËt hµnh sù rÊt cÈn thËn, khi ch­a cÇn thiÕt th× tuyÖt ®èikh«ng nãi ra.H¾n kh«ng tiÖn hái thªm nªn gËt ®Çu, nãi:- §­îc! T¹i h¹ sÏ tËn n¨ng lùc ®­a phu nh©n vµ nhÞ vÞ c«ng tö ®Õn n¬i an toµn. Trõ phit¹i h¹ vong m¹ng, nÕu kh«ng th× tuyÖt ®èi kh«ng lµm háng chuyÖn cña Ph­¬ng nhÞ hiÖp.Ph­¬ng Thiªn Thµnh cung thñ, nãi:- T¹i h¹ xin b¸i t¹ tr­íc.
 • 118. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-118-Ng«n Phông Khanh hoµn lÔ vµ nãi:- §­îc v× Trung Ch©u Tam HiÖp ra søc khuyÓn m∙ lµ t¹i h¹ c¶m thÊy h©n h¹nh l¾mråi, t¹i h¹ ®©u d¸m nhËn lÔ!Th¹ch TuÊn còng lªn tiÕng:- T¹i h¹ xin thay nhÞ tÈu b¸i t¹ Ng«n huynh ®Ö.Ng«n Phông Khanh khÏ thë ra råi nãi:- C¸c vÞ ®a lÔ nh­ vËy khiÕn t¹i h¹ v« cïng ¸y n¸y.Ph­¬ng Thiªn Thµnh c­êi ha h¶, nãi:- Ng«n huynh ®Ö ®∙ høa mét lêi lµ ngµn vµng, chóng ta dõng l¹i ë ®©y nhÐ!L∙o ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp:- Nµo, Ng«n huynh ®Ö h∙y lÊy bøc ho¹ ®å ra, chóng ta cïng nghiªn cøu kü §éc Long®Çm mét tý, cã thÓ t¹i h¹ ®­a ra vµi manh mèi còng nªn.o0oL¹i nãi ®Õn Ph­¬ng phu nh©n sau khi ®­a Ph­¬ng L¹c vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµo hËuviÖn th× Tr×nh phu nh©n b­íc ra nghªnh tiÕp vµ hái:- Th­¬ng thÕ cña TrÞnh ®¹i hiÖp thÕ nµo?Ph­¬ng phu nh©n nãi:- §¹i ca ®ang tÞnh d­ìng nªn tiÓu muéi còng ch­a ®­îc gÆp.Tr×nh phu nh©n nãi:- Nghe phu qu©n cña tiÖn thiÕp nãi th× th­¬ng thÕ cña TrÞnh ®¹i hiÖp chuyÓn biÕn kh¸tèt, Ph­¬ng phu nh©n kh«ng nªn qu¸ lo nghÜ.Ph­¬ng phu nh©n nh×n qua Ph­¬ng L¹c, Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi:- C¸c ng­¬i vµo phßng tr­íc ®i!C¶ hai "d¹" mét tiÕng råi lÆng lÏ cÊt b­íc vµo phßng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi v× rÊt nhí §«ng NhÜ l∙o nh©n vµ kh«ng biÕt trong cuéc ¸c chiÕntèi qua l∙o cã thä th­¬ng hay kh«ng nªn khÏ nãi víi Ph­¬ng L¹c:- L¹c huynh vÒ phßng tr­íc nhÐ, ®Ö cã chót viÖc ph¶i ra ngoµi, mét l¸t sÏ quay vÒngay.Ph­¬ng L¹c sau khi g©y ra tr­êng n¸o nhiÖt tù biÕt tr­êng ¸c ®Êu tèi qua lµ do m×nhmµ ra nªn lóc nµy chµng tá vÎ thuÇn thôc h¬n tr­íc nhiÒu, chµng gËt ®Çu, nãi:- Ng­¬i ®i råi mau quay vÒ nhÐ, ta còng cã chuyÖn muèn hái ng­¬i ®©y.Ph­¬ng TuyÕt Nghi h¬i ng¹c nhiªn nªn hái l¹i:- Cã chuyÖn g× vËy, t¹i sao ®¹i ca kh«ng hái ngay b©y giê?Ph­¬ng L¹c nãi:
 • 119. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-119-- Ng­¬i cø ®i tr­íc ®i, khi quay vÒ chóng ta sÏ nãi chuyÖn.Nãi ®o¹n chµng cÊt b­íc ®i vÒ phßng ®Ó l¹i Ph­¬ng TuyÕt Nghi víi nhiÒu ®iÒu nghivÊn vµ lo l¾ng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái th¨m gia nh©n th× biÕt phßng cña §«ng NhÜ l∙o nh©n ë phÝaT©y trang viÖn nªn véi vµng ®i ®Õn ®ã.ThÕ nh­ng chµng ®i ®­îc vµi m­¬i b­íc th× chît nghe cã ng­êi hái:- Hµi tö, cã chuyÖn g× kh«ng?Ph­¬ng TuyÕt Nghi quay l¹i th× thÊy §«ng NhÜ l∙o nh©n ®∙ xuÊt hiÖn tr­íc mÆt víi nôc­êi nh©n hËu trªn m«i.Chµng véi b­íc ®Õn gÇn vµ khÏ nãi:- V∙n bèi rÊt nhí l∙o b¸ b¸ nªn ®Þnh ®Õn th¨m.§«ng NhÜ l∙o nh©n ®­a chµng vÒ phßng cña m×nh råi nãi:- Hµi tö, ng­¬i ®Õn thËt ®óng lóc, ta còng ®ang cÇn t×m ng­¬i ®©y.Ph­¬ng TuyÕt Nghi hµnh lÔ vµ nãi:- L∙o tiÒn bèi cã g× muèn chØ gi¸o ch¨ng?§«ng NhÜ l∙o nh©n thuËn tay ®Èy chiÕc ghÕ vÒ phÝa Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi:- Ngåi xuèng ®i!Ph­¬ng TuyÕt NghØ ngåi xuèng vµ nãi:- V∙n bèi vµ b¸ mÉu m¶i trèn d­íi th¹ch thÊt nªn kh«ng biÕt t×nh h×nh bªn ngoµi,s¸ng nµy míi hay TrÞnh ®¹i b¸ thä th­¬ng trong trËn ¸c ®Êu vµ Tr×nh gia trang tèi qua v«cïng n¸o nhiÖt.§«ng NhÜ l∙o nh©n gËt ®Çu, nãi:- ChuyÖn ®ã ®∙ qua råi, Ngò Quû chÕt ba, chóng ta ®¹i th¾ng.Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp:- Hµi tö, mÊy ngµy qua ng­¬i ë bªn c¹nh b¸ mÉu nh­ng cã tËn dông thêi gian luyÖnc«ng kh«ng?Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi:- Kh«ng, l∙o tiÒn bèi dÆn lµ kh«ng ®Ó ng­êi kh¸c biÕt chuyÖn nµy nªn v∙n bèi kh«ngd¸m tiÕt lé.§«ng NhÜ l∙o nh©n gËt ®Çu, nãi:- Ng­¬i rÊt th«ng minh, hµi tö, cã mét chuyÖn mµ l∙o khiÕu nghÜ m∙i kh«ng ra, mongr»ng ng­¬i sÏ thµnh thËt tr¶ lêi,- Cã chuyÖn g× tiÒn bèi cø hái?- §­îc, hiÖn nay ng­¬i ®∙ lín råi nh­ng tõng nghe b¸ phô nãi víi ng­¬i vÒ chuyÖnlÖnh t«n kh«ng?- Kh«ng, v∙n bèi chØ ngÉu nhiªn nghe b¸ mÉu nãi th«i.- Nãi thÕ nµo?
 • 120. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-120-- B¸ mÉu nãi r»ng ch÷ trªn phiÕn ngäc nµy lµ do phô mÉu v∙n bèi kh¾c ®Ó l¹i.Nãi ®o¹n chµng lÊy phiªn ngäc ®eo ë cæ ra cho §«ng NhÜ l∙o nh©n xem, qu¶ nhiªntrªn phiÕn ngäc cã ba ch÷ Ph­¬ng TuyÕt Nghi.§«ng NhÜ l∙o nh©n hái tiÕp:- ChØ nãi cã thÕ th«i sao?Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi:- V∙n bèi chØ nghe ®­îc nh­ vËy.Chµng ngõng mét l¸t råi nh×n §«ng NhÜ l∙o nh©n, nãi:- L∙o tiÒn bèi, mÊy ngµy qua ë trong th¹ch thÊt kh«ng cã s¸ch ®äc, l¹i kh«ng thÓ vËnc«ng nªn v∙n bèi nghÜ ®Õn rÊt nhiÒu chuyÖn.§«ng NhÜ l∙o nh©n liÒn hái:- Ng­¬i nghÜ ®Õn nh÷ng chuyÖn g× nµo?- NghÜ ®Õn l∙o tiÒn bèi.- NghÜ ®Õn l∙o khiÕu nh­ thÕ nµo?- V∙n bèi c¶m thÊy l∙o tiÒn bèi kh«ng ph¶i lµ ng­êi cam chÞu lµm h¹ nh©n cña ng­êikh¸c, thÕ t¹i sao l∙o tiÒn bèi l¹i cam nguyÖn lµm nh­ vËy?- ChØ cã thÕ th«i µ? Nãi ra xem! H∙y nãi hÕt nh÷ng suy nghÜ cña ng­¬i cho l∙o khiÕunghe thö.Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:- V∙n bèi ngÇm c¶m thÊy l∙o tiÒn bèi lµ mét tuyÖt ®¹i cao nh©n, chuyÖn cam nguyÖnlµm béc nh©n tÊt ph¶i cã nguyªn nh©n.§«ng NhÜ l∙o nh©n hái:- Ng­¬i biÕt t¹i v× sao kh«ng?- V× muèn b¸o ®¸p ©n cøu m¹ng cña b¸ phô v∙n bèi.- Cßn g× n÷a?- V× v∙n bèi n÷a.§«ng NhÜ l∙o nh©n tho¹t tiªn h¬i s÷ng ng­êi nh­ng liÒn mØm c­êi, nãi:- Hµi tö, ng­¬i qu¶ nhiªn rÊt th«ng minh, l∙o khiÕu ®∙ kh«ng nh×n lÇm ng­¬i råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi khÏ thë dµi, nãi:- ThÓ chÊt tiªn thiªn cña v∙n bèi kh«ng tèt nªn sî r»ng phô lßng mong ®îi cña l∙otiÒn bèi th«i.- Ai nãi thÕ?- B¸ phô cña v∙n bèi.- L∙o ta cã truyÒn vâ c«ng cho ng­¬i kh«ng?- ChØ lµ vâ c«ng ®Ó gióp th©n thÓ c­êng tr¸ng th«i.§«ng NhÜ l∙o nh©n trÇm ng©m mét l¸t råi nãi:
 • 121. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-121-- Cã thÓ l∙o ta nh×n kh«ng ra.Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp:- Vâ c«ng th­îng thõa chØ cÇn linh chÊt tuÖ t©m, thÓ n¨ng khiÕm khuyÕt th× cã thÓdïng d­îc vËt bæ sung, nh­ng tµi hoa th× kh«ng thÓ dïng d­îc vËt bæ khuyÕt.L∙o ngöa mÆt thë dµi mét håi råi nãi tiÕp:- Hµi tö, chØ ®¸ng tiÕc lµ l∙o khiÕu gÆp ng­¬i ®∙ qu¸ muén.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- V× v∙n bèi qu¸ lín tuæi nªn kh«ng thÝch hîp cho viÖc luyÖn vâ c«ng th­îng thõach¨ng?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Tuy niªn kû cña ng­¬i h¬i lín mét chót nh­ng kh«ng ph¶i lµ kh«ng thÓ v∙n håi.- VËy th× t¹i sao?- V× l∙o khiÕu cßn t¹i thÕ ch¼ng bao l©u n÷a.Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng tin vµo tai m×nh, chµng ngÈn ng­êi mét lóc råi hái l¹i:- L∙o tiÒn bèi nãi g× vËy?§«ng NhÜ l∙o nh©n b×nh tÜnh nãi:- L∙o khiÕu cßn t¹i thÕ ch¼ng bao l©u n÷a råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- Ch¼ng ph¶i l∙o tiÒn bèi ®ang rÊt khoÎ ®ã sao?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- L∙o khiÕu ®∙ tÝnh qua thêi gian khø thÕ, nÕu mäi chuyÖn thuËn lîi vµ cã d­îc vËtt­¬ng trî th× tèi ®a còng chØ sèng thªm h¬n mét n¨m n÷a, nÕu ph¶i ®éng thñ hao tænnguyªn khÝ th× rÊt khã nãi, cã thÓ nöa n¨m hoÆc ba th¸ng còng kh«ng chõng.- ChuyÖn nµy thËt sao?- T¹i sao ta ph¶i nãi dèi ng­¬i chø? L∙o khiÕu ®∙ tèn n¨m n¨m ®Ó mong t×m ®­îc métng­¬i thõa kÕ y b¸t, trong n¨m n¨m ®ã ta ®∙ hµnh tÈu kh¾p ®¹i giang Nam B¾c, duyÖt quahµng v¹n ng­êi- Suèt n¨m n¨m trêi mµ l∙o tiÒn bèi kh«ng t×m ®­îc mét ng­êi nµo võa ý sao?- §óng vËy, l­¬ng tµi rÊt khã t×m, gi÷a lóc t©m ý cña ta ®∙ nguéi l¹nh th× ngÉu nhiªngÆp ®­îc ng­¬i.L∙o thë dµi mét håi råi nãi tiÕp:- Thêi gian cña chóng ta kh«ng nhiÒu nh­ng l∙o khiÕu l¹i kh«ng thÓ lËp tøc ®­a ng­¬irêi khái n¬i nµy.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- X­a nay b¸ mÉu ®èi ®∙i víi v∙n bèi rÊt tèt, v∙n bèi ph¶i ®i nãi víi ng­êi mét tiÕng.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:
 • 122. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-122-- Kh«ng ®­îc, ng­¬i ®∙ thä ©n d­ìng dôc cña phu phô Ph­¬ng Thiªn Thµnh, tronglóc bän hä ngé n¹n mµ ng­¬i bá ®i ®­îc sao?Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái l¹i:- B¸ phô cña v∙n bèi ngé n¹n g×?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Hµi tö, lÇn nµy bän hä phã ­íc víi Ma §ao §iÒn Nguyªn, xem ra hung ®a c¸t thiÓu®Êy.Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái:- Vâ c«ng cña §iÒn Nguyªn rÊt cao c­êng ph¶i kh«ng?§«ng NhÜ l∙o nh©n chËm r∙i nãi:- Vâ c«ng cña Ma §ao §iÒn Nguyªn tuy kh«ng tÇm th­êng nh­ng so víi Ngò ®¹i Machñ th× c¸ch xa mét trêi mét vùc, tuy nhiªn Trung Ch©u Tam HiÖp vÉn ch­a ph¶i lµ ®èi thñcña Ma §ao §iÒn Nguyªn.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- ¢n t×nh cña b¸ phô b¸ mÉu ®èi víi v∙n bèi tùa nh­ nói, mong r»ng l∙o tiÒn bèi v×v∙n bèi mµ cøu bän hä mét lÇn.§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- NÕu l∙o khiÕu kh«ng cã ý cøu bän hä th× ®∙ kh«ng nãi víi ng­¬i, nh­ng ng­êi ®icøu bän hä sÏ lµ ng­¬i ®Êy.Ph­¬ng Tuyªt Nghi ng¹c nhiªn hái l¹i:- Lµ v∙n bèi?- Kh«ng sai!- Chót vâ c«ng cña v∙n bèi chØ ®Ó gióp th©n thÓ c­êng tr¸ng, ngay c¶ L¹c huynh còng®¸nh kh«ng l¹i th× lµm sao cøu ®­îc b¸ phô, b¸ mÉu?- V× vËy ng­¬i cÇn ph¶i gÊp rót luyÖn vâ c«ng!- Khi nµo th× b¸ phô cña v∙n bèi phã ­íc?- Kh«ng qu¸ m­êi ngµy n÷a.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngÈn ng­êi:- Thêi gian m­êi ngµy chíp m¾t ®∙ qua, dï kh«ng phót nµo ng¬i nghØ th× v∙n bèi cãthÓ luyÖn ®­îc vâ c«ng g×?§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- NÕu ng­¬i tËp trung tinh thÇn häc th× m­êi ngµy còng ®ñ l¾m råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi b¸n tin b¸n nghi, chµng nãi:- V∙n bèi ph¶i häc vâ c«ng g× mµ cã thÓ tèc thµnh trong m­êi ngµy ®Ó ®èi phã víi Ma§ao §iÒn Nguyªn?- Ng­¬i sÏ häc kiÕm ph¸p.
 • 123. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-123-- KiÕm lµ tæ trong c¸c lo¹i binh khÝ, v∙n bèi th­êng nghe b¸ phô nãi "Tam niªn ®aoph¸p, ngò niªn kiÕm" chÝ Ýt th× ph¶i luyÖn n¨m n¨m míi cã thµnh tùu. V∙n bèi chØ häcm­êi ngay th× häc ®­îc g×?- L∙o khiÕu chØ truyÒn cho ng­¬i ba chiªu, chØ cÇn ng­¬i nhí kü th× cã thÓ lui ®­îcMa §ao §iÒn Nguyªn råi.- ChØ häc ba chiªu kiÕm th«i sao?- §óng vËy, chØ cÇn häc ba chiªu, ®©y lµ ba chiªu tinh tuý trong kiÕm ph¸p, nh­ngc«ng lùc cña ng­¬i ch­a ®ñ ®Ó móa kiÕm nªn th©n thñ khã phèi hîp víi kiÕm ph¸p.- Nh­ vËy th× häc còng v« dông råi!§«ng NhÜ l∙o nh©n chËm r∙i nãi:- §iÒu ®ã cßn ph¶i xem can ®¶m cña ng­¬i nh­ thÕ nµo.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- V∙n bèi kh«ng hiÓu g× c¶.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Ng­¬i chØ häc ba chiªu kiÕm mµ c«ng lùc l¹i kh«ng ®ñ nªn dï lµ kú chiªu dÞ thøccòng khã lßng ®¶ th­¬ng ®­îc ®èi ph­¬ng vµ cµng kh«ng thÓ gi¶i cøu cho Trung Ch©uTam HiÖp khi bän hä ®ang r¬i vµo hiÓm c¶nh. Duy chØ cã mét c¸ch lµ dùa vµo dòng khÝ vµcan ®¶m cña ng­¬i, tøc lµ ng­¬i ph¶i ung dung b­íc vµo vßng chiÕn sau ®ã sö dông kiÕmchiªu khiÕn cho §iÒn Nguyªn kinh h∙i mµ tù thèi lui.Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i hái:- NhÊt ®Þnh lµ cã thÓ ®Èy lui l∙o ta kh«ng?§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- NÕu kh«ng lui ®­îc h¾n th× nhÊt ®Þnh sÏ nép thªm cho h¾n mét m¹ng ng­êi, bëi lÏng­¬i kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña h¾n.Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i hái:- T¹i sao l∙o tiÒn bèi kh«ng muèn xuÊt thñ?- Ch¼ng ph¶i l∙o khiÕu ®∙ nãi råi sao, nÕu ta hao tæn thªm mét phÇn nguyªn khÝ th×cµng gÇn víi tö vong thªm mét b­íc.- Ngoµi ra kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c µ?- NÕu ng­¬i kh«ng cã can ®¶m nh­ vËy th× Trung Ch©u Tam HiÖp vµ b¸ mÉu cñang­¬i khã tr¸nh khái kiÕp n¹n.Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi ngÈng cao ®Çu víi vÎ kiªn quyÕt, nãi:- §­îc, v∙n bèi xin häc ba chiªu kiÕm ph¸p ®ã. Nh­ng khi nµo th× b¾t ®Çu häc?§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- Häc ngay b©y giê.Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c hái l¹i:- Häc ngay b©y giê?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:
 • 124. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-124-- Kh«ng sai, l∙o khiÕu sÏ gi¶ng gi¶i kiÕm quyÕt cña kiÕm ph¸p cho ng­¬i tr­íc.Nãi ®o¹n l∙o b¾t ®Çu gi¶ng gi¶i tØ mØ chç diÖu dông cña kiÕm ph¸p, ®ång thêi l∙o cßndïng tay ra thÕ ®Ó minh ho¹.Tµi trÝ cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi tuy siªu quÇn nh­ng c¨n c¬ vâ häc cßn c¸ch lo¹i kiÕmthuËt ¶o diÖu nµy qua xa, do vËy chµng rÊt dông t©m l¾ng nghe, song vÉn kh«ng thÓ nµolÜnh héi ®­îc.§«ng NhÜ l∙o nh©n kiªn tr× gi¶ng tíi gi¶ng lui mÊy lÇn vµ mçi lÇn ®Òu vui vÎ chøkh«ng bùc tøc.Cuèi cïng Ph­¬ng TuyÕt Nghi thë dµi mét håi råi nãi:- Xem ra v∙n bèi rÊt chËm hiÓu, sî r»ng phô lßng mong mái cña l∙o tiÒn bèi th«i.§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Hµi tö, ng­¬i rÊt th«ng minh ®Êy, trÝ tuÖ cña ng­¬i ®∙ v­ît qua sù mong ®îi cña l∙okhiÕu råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngÈn ng­êi råi nãi:- L∙o tiÒn bèi kh«ng trªu v∙n bèi ®Êy chø?- §­¬ng nhiªn lµ kh«ng, l∙o khiÕu thµnh t©m thµnh ý t¸n d­¬ng ng­¬i ®Êy.- V∙n bèi häc l©u nh­ vËy, l∙o tiÒn bèi gi¶ng ®i gi¶ng l¹i mÊy chôc lÇn mµ vÉn ch­alÜnh ngé chót nµo, nh­ thÕ mµ gäi lµ th«ng minh sao?- KiÕm thuËt ta truyÒn thô cho ng­¬i lµ lo¹i kiÕm ph¸p chÝ th­îng trong vâ häc, víic¨n c¬ vâ c«ng hiÖn t¹i cña ng­¬i mµ luËn th× c¨n b¶n kh«ng thÓ nµo hiÓu ®­îc. §õng nãilµ ta gi¶ng mÊy chôc lÇn, dï nãi ngµn lÇn v¹n lÇn ng­¬i còng kh«ng thÓ hiÓu, nh­ng hiÖn tathÊy ng­¬i h×nh nh­ cã chót lÜnh héi råi ®Êy.- V∙n bèi l∙nh héi ®­îc g× ®©u?- §∙ l∙nh héi råi… B©y giê ng­¬i cã thÓ trë vÒ, nÕu ë ®©y qu¸ l©u sÏ khiÕn cho b¸mÉu ng­¬i sinh nghi ®Êy.- V∙n bèi häc ch­a hiÓu th× vÒ thÕ nµo ®­îc?§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- Ng­¬i cø trë vÒ vµ suy nghÜ nh÷ng ®iÒu ta ®∙ nãi, ngµy mai trë l¹i nãi cho ta biÕt.Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi:- V∙n bèi xin tu©n mÖnh!Nãi ®o¹n chµng cung kÝnh b¸i biÖt §«ng NhÜ l∙o nh©n råi trë vÒ phßng nh÷ng lêigi¶ng gi¶i cña §«ng NhÜ l∙o nh©n lu«n chËp chên trong t©m trÝ nªn bÊt gi¸c chµng ngåitÜnh to¹ suy nghÜ ®Õn ng¬ ngÈn xuÊt thÇn.o0oCòng ch¼ng biÕt thêi gian tr«i qua bao l©u, ®Õn khi Ph­¬ng phu nh©n b­íc vµo th×Ph­¬ng TuyÕt Nghi míi sùc tØnh trë vÒ víi thùc t¹i.Ph­¬ng phu nh©n chËm r∙i b­íc ®Õn tr­íc mÆt chµng vµ khÏ hái:- Hµi tö, ng­¬i ®ang nghÜ g× vËy?
 • 125. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-125-Ph­¬ng TuyÕt Nghi Êp óng nãi:- §iÖt nhi ®ang nghÜ... ®ang nghÜ...Ph­¬ng phu nh©n nãi:- §ang nghÜ ®Õn mÉu th©n cña ng­¬i ph¶i kh«ng?Ph­¬ng TuyÕt Nghi g­îng c­êi råi cói ®Çu kh«ng nãi g×.Ph­¬ng phu nh©n thë dµi mét håi råi nãi:- Ta ®∙ nãi víi ®¹i b¸ cña ng­¬i, dï bän ta tèt víi ng­¬i thÕ nµo th× còng kh«ng thÓkhiÕn ng­¬i quªn mÉu th©n cña ng­¬i. §∙ nhiÒu lÇn ta muèn ®­a ng­¬i ®Õn chç mÉu th©ncña ng­¬i vµi ngµy nh­ng kh«ng thÓ t×m ra n¬i ë cè ®Þnh cña bµ ta nªn ®µnh g¸c l¹i chuyÖn®ã.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- B¸ mÉu ®èi víi ®iÖt nhi ch¼ng kh¸c g× mÉu th©n.Ph­¬ng phu nh©n mØm c­êi, nãi:- Trong lßng ng­¬i c¶m thÊy nh­ vËy lµ tèt råi.Võa nãi ®Õn ®©y th× cã bãng ng­êi thÊp tho¸ng, Ph­¬ng L¹c ®∙ b­íc vµo phßng.Ph­¬ng phu nh©n quay l¹i hái:- Ng­¬i ®i ®©u vÒ ®©y?Ph­¬ng L¹c nãi:- Hµi nhi ®i luyÖn mét bµi kiÕm ph¸p, lÇn nµy sau khi xung ®ét víi ng­êi ta hµi nhic¶m thÊy vâ c«ng cña m×nh qu¸ tÖ. Tr­íc ®©y hµi nhi kh«ng dông t©m luyÖn c«ng, tõ nayvÒ sau ph¶i th­êng xuyªn tËp luyÖn míi ®­îc.Ph­¬ng phu nh©n mØm c­êi, nãi:- ThÕ th× tèt, c¸c ng­¬i nªn nghØ ng¬i mét chót ®i!Nãi ®o¹n bµ quay b­íc ®i ra ngoµi ngay. Trªn khu«n mÆt phóc hËu nhu hoµ lu«n hiÓnlé mét nô c­êi cña Ph­¬ng phu nh©n giê ®©y d­êng nh­ xuÊt hiÖn t©m sù nÆng nÒ, tuy bµvÉn gi÷ ®­îc nô c­êi nh­ng trªn vÇng tr¸n ®∙ næi lªn nh÷ng nÕp ©u lo.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thõa hiÓu lµ Ph­¬ng phu nh©n lo l¾ng cho chuyÕn phã héi cñaPh­¬ng Thiªn Thµnh nh­ng nhÊt thêi chµng kh«ng thÓ nµo chia sÎ nçi lo ®ã ®­îc.Nh­ng vÎ sÇu mÞ khæ diÖn cña Ph­¬ng phu nh©n cµng lµm t¨ng thªm tr¸ch nhiÖm cñaPh­¬ng TuyÕt Nghi, chµng c¶m thÊy cuéc phã héi víi Ma §ao §iÒn Nguyªn nµy cã thÓb¶o vÖ ®­îc sinh m¹ng cho Ph­¬ng Thiªn Thµnh hay kh«ng lµ hoµn toµn dùa vµo sù lÜnhhéi ba chiªu kiÕm ph¸p mµ chµng võa häc. ý niÖm nµy ®∙ ph¸t sinh th× t©m cÇu tiÕn cµngth¾m thiÕt h¬n.Ph­¬ng L¹c thÊy mÉu th©n ®i khuÊt råi th× liÒn khÏ nãi víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi:- Nghi ®Ö, ng­¬i biÕt kh«ng, §«ng NhÜ l∙o nh©n lµ mét vÞ cao nh©n cã vâ c«ng rÊt caoc­êng ®Êy.Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c hái l¹i:- Sao ®¹i ca biÕt?
 • 126. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-126-Ph­¬ng L¹c nãi:- Ta nhí l¹i chuyÖn l∙o gi¶i cøu cho ta h«m tr­íc, nÕu kh«ng ph¶i ng­êi cã vâ c«ngcao c­êng th× h¸ cã thÓ gi¶i cøu cho ta mét c¸ch dÔ dµng nh­ thÕ sao?Ph­¬ng TuyÕt Nghi tr¶ lêi mét c¸ch hµm hå:- Cã lÏ lµ nh­ vËy.Ph­¬ng L¹c nãi tiÕp:- §∙ lµ cao nh©n vâ l©m th× t¹i sao l∙o ta l¹i cam nguyÖn lµm mét béc nh©n?- ChuyÖn nµy th× ®Ö kh«ng thÓ hiÓu râ.- Ta ®Þnh nãi chuyÖn nµy víi gia phô, ng­¬i thÊy thÕ nµo?- §¹i b¸ hµnh tÈu giang hå l©u n¨m, h¸ cã lý nµo l¹i kh«ng biÕt? §Ö nghÜ ®¹i b¸ ®∙sím nh×n ra råi.- Ng­¬i nãi còng ph¶i! µ, ta thÊy h×nh nh­ gia phô, gia mÉu cã chuyÖn g× dÊu chóngta th× ph¶i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- §«ng NhÜ l∙o tiÒn bèi kh«ng cho ta tiÕt lé chuyªn häc vâ c«ng th× tr¨m ngµn lÇnkh«ng thÓ nãi ra chuyÖn nµy, b×nh nhËt L¹c huynh rÊt khinh suÊt nh­ng sau lÇn nÕm ®aukhæ võa råi th× h×nh nh­ ®∙ trÇm tÜnh trë l¹i.NghÜ ®o¹n chµng nãi:- §óng vËy! §Ö còng thÊy thÇn th¸i cña b¸ mÉu kh«ng b×nh th­êng nh­ng ®ã lµchuyÖn cña ng­êi lín, bän hµi tö chóng ta kh«ng nªn xen vµo.Ph­¬ng L¹c nãi:- X­a nay mÉu th©n lu«n nh©n tõ hoµ nh∙, trong ký øc cña ta d­êng nh­ ch­a tõngthÊy ng­êi sÇu mÞ khæ diÖn bao giê, nh­ng mÊy ngµy qua ta c¶m thÊy mÉu th©n cã t©m sùrÊt trÇm träng, h«m nay l¹i cµng lé râ h¬n, nhÊt ®Þnh lµ s¾p cã chuyÖn ®¹i sù råi.Chµng ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp:- Nghe nãi TrÞnh ®¹i b¸ thä th­¬ng rÊt nÆng nªn lßng ta cµng bÊt an, nÕu ta kh«ng g©yra tr­êng ®¹i ho¹ nµy th× chóng ta ®©u thÓ kÐt o¸n víi KiÕm M«n Ngò Quû.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- Tuy bªn ngoµi lµ ho¹ do ®¹i ca g©y ra nh­ng thùc chÊt bªn trong chÝnh lµ chóng takh«ng thÓ dung chóng, mÆt kh¸c b¸ phô còng cã ý trî gióp Tr×nh trang chñ.Ph­¬ng L¹c nãi:- ¤i! BÊt luËn thÕ nµo th× ®©y còng lµ tr­êng ®¹i ho¹ do ta g©y ra.Ph­¬ng TuyÕt Nghi an ñi:- L¹c huynh kh«ng nªn lo l¾ng, ®¹i sù ®∙ cã ng­êi lín lo, chóng ta nªn nghØ ng¬i métl¸t th«i.Ph­¬ng L¹c khÏ gËt ®Çu, thÕ lµ hai ®ång tö lËp tøc tÜnh to¹ vËn c«ng.
 • 127. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-127-Thêi gian vun vót tr«i ®i, ba ngµy tùa nh­ vã c©u qua cöa. Tuy nhiªn trong ba ngµy ®ãPh­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng hÒ l∙ng phÝ thêi gian mét kh¾c nµo, kh«ng ph¶i chµng tÜnh to¹®iÒu tøc mµ lµ suy nghÜ ba chiªu kiÕm ph¸p võa häc.§«ng NhÜ l∙o nh©n còng kiªn nhÉn gi¶ng gi¶i nh÷ng chç vi diÖu cho chµng.o0o
 • 128. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-128-Håi thø bÈyNhÊt kiÕm tÊn c«ng¸ng ngµy thø t­ th× Trung Ch©u Tam HiÖp chuÈn bÞ rêi Tr×nh gia trang. Qua mÊyngµy nghØ ng¬i tÞnh d­ìng th× TrÞnh §¹i C­¬ng ®∙ b×nh phôc gÇn nh­ hoµn toµn.Tr×nh Tö Väng chuÈn bÞ bèn con tuÊn m∙ vµ hai cç xe cã mui bÝt kÝn.Ph­¬ng L¹c hiÕu kú nªn khÏ hái Ph­¬ng TuyÕt Nghi:- Nghi ®Ö, t¹i sao ph¶i dïng ®Õn hai cç xe?Ph­¬ng TuyÕt Nghi khÏ gËt ®Çu, cã thÓ th­¬ng thÕ cña TrÞnh ®¹i b¸ ch­a hoµn toµnb×nh phôc, kh«ng tiÖn ngåi ngùa nªn ph¶i ngåi xe ch¨ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh chØ cç xe thø nhÊt råi nãi víi Ph­¬ng phu nh©n:- Nµng ®­a L¹c nhi vµ Nghi nhi lªn cç xe thø nhÊt, cç xe thø hai chØ cho hai hßm yphôc vµ c¸c vËt dông kh¸c th«i.Ph­¬ng phu nh©n muèn lªn tiÕng nh­ng l¹i th«i, bµ d¾t Ph­¬ng L¹c vµ Ph­¬ng TuyÕtNghi lªn cç xe thø nhÊt ngåi.Th× ra §«ng NhÜ l∙o nh©n ®∙ sím cã mÆt trªn cç xe nµy råi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh b­íc l¹i gÇn TrÞnh §¹i C­¬ng råi khÏ nãi:- Th­¬ng thÕ cña ®¹i ca ch­a hoµn toµn håi phôc, ®¹i ca nªn ngåi xe nhÐ?TrÞnh §¹i C­¬ng ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- Ai b¶o lµ ta ch­a hoµn toµn håi phôc?Lêi võa døt th× l∙o tung ng­êi lªn l­ng ngùa mét c¸ch nhÑ nhµng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh, Th¹ch TuÊn vµ Ng«n Phông Khanh còng lÇn l­ît lªn ngùa.TrÞnh §¹i C­¬ng gß d©y c­¬ng råi quay l¹i nãi:- Xin Tr×nh huynh håi b­íc, bän t¹i h¹ b¸i biÖt t¹i ®©y vËy.Tr×nh Tö Väng cung thñ nãi:- Ch­ vÞ ®i ®­êng b×nh an, nÕu cã dÞp ghÐ qua Gia §Þnh th× xin b¶o cho Tr×nh mç méttiÕng ®Ó xuÊt m«n nghªnh tiÕp, ®¹i ©n kh«ng thÓ dïng lêi c¶m t¹, lóc nµy TrÞnh mç cãthiªn ng«n v¹n ng÷ còng kh«ng biÕt nãi thÕ nµo cho ph¶i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh h¾ng giäng råi nãi:- Tr×nh huynh, t¹i h¹ muèn khuyªn mét lêi...Tr×nh Tö Väng nãi:- TrÞnh mç xin röa tai l¾ng nghe,Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Ngò quû ®∙ lät l­íi nhÞ quû, thªm vµo ®ã lµ Kim Th­¬ng Tèng SÜ NghÜa nªn thùclùc kh«ng ph¶i tÇm th­êng, ®èi víi ®¹i nhôc võa råi nhÊt ®Þnh bän chóng sÏ ghi t©m kh¾ccèt vµ t×m c¬ héi b¸o thï, tuy nhiªn sau trËn ®¹i b¹i võa qua nguyªn khÝ cña bän chóngS
 • 129. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-129-ch­a thÓ b×nh phôc ngay, do vËy bän chóng quyÕt kh«ng d¸m ®Õn sinh sù trong mét vµingµy tíi, nh­ thÕ lµ Tr×nh huynh ®ñ thêi gian ®Ó gi¶i quyÕt mäi chuyÖn råi ®­a gia quyÕn®i l¸nh n¹n ë mét n¬i thËt xa.Tr×nh Tö Väng g­îng c­êi, nãi:- T¹i h¹ v« cïng c¶m kÝch h¶o ý cña Ph­¬ng nhÞ hiÖp, nh­ng Tr×nh mç sinh ra vµ línlªn ë n¬i nµy, nÕu ®­îc vïi x­¬ng ë ®©y th× chÕt còng kh«ng ©n hËn g×.Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp:- Nh­ng t¹i h¹ ®∙ thu xÕp cho xó n÷ ®i l¸nh n¹n, tõ nay vÒ sau t¹i h¹ còng t¨ng c­êngphßng bÞ ®Ó chê c­êng ®Þch.Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi, nãi:- Hµo khÝ cña Tr×nh huynh thËt khiÕn cho t¹i h¹ v« cïng kh©m phôc!Tr×nh Tö Väng g­îng c­êi, nãi:- Tai m¾t cña Ngò Quû cã mÆt kh¾p thiªn h¹, dï t¹i h¹ muèn l¸nh n¹n th× sî r»ngcòng kh«ng cã n¬i an toµn.TrÞnh §¹i C­¬ng tiÕp lêi:- Ngò Quû t¸c ¸c ®a ®oan nªn tËn diÖt bän chóng còng kh«ng cã g× ®¸ng tiÕc, hy vänglµ Tr×nh huynh cã thÓ tiÓu trõ ®­îc d­ nghiÖt.Nãi ®o¹n l∙o giôc ngùa phãng vÒ phÝa tr­íc nh­ tªn b¾n.Ph­¬ng Thiªn Thµnh, Th¹ch TuÊn vµ Ng«n Phông Khanh còng ra roi giôc ngùa l­íttheo.§«ng NhÜ l∙o nh©n ®iÒu khiÓn cç xe tø m∙ chë Ph­¬ng phu nh©n, Ph­¬ng L¹c vµPh­¬ng TuyÕt Nghi b¸m theo sau.Cç xe kh«ng, ®­îc buéc vµo xe cña §«ng NhÜ l∙o nh©n b»ng mét sîi d©y thõng nªnkhi cç xe tr­íc l¨n b¸nh th× cç xe sau còng tù ®éng ®i theo.§oµn xa m∙ ®i chõng hai m­¬i dÆm th× bçng nhiªn dõng l¹i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi vÐn rÌm nh×n ra th× thÊy Trung Ch©u Tam HiÖp vµ Ng«n PhôngKhanh ®ang th­¬ng l­îng ®iÒu g×, chµng thÇm nghÜ:- Cã lÏ bän hä ®ang bµn kÕ s¸ch ®èi phã Ma §ao §iÒn Nguyªn...NghÜ ®o¹n chµng quÐt môc quang nh×n xung quanh th× thÊy ®©y lµ vung hoang vutrèng v¾ng kh«ng mét bãng ng­êi, tr­íc mÆt cã mét ng∙ ba.Ph­¬ng Thiªn Thµnh b­íc ®Õn c¹nh cç xe vµ khÏ gäi:- HiÒn thª...L∙o chît c¶m thÊy mét nçi tª t¸i gîn lªn trong lßng nªn kh«ng nãi ®­îc n÷a.Ph­¬ng phu nh©n vÐn rÌm xe b­íc ra vµ hái:- Cã chuyÖn g× phu qu©n cø nãi? ChuyÖn g× ®Õn tÊt ph¶i ®Õn th«i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh thë dµi mét hái råi nãi:- Ta vµ ®¹i ca, tam ®Ö ph¶i ®i phã héi...Ph­¬ng phu nh©n tiÕp lêi:
 • 130. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-130-- Phã héi lÇn nµy rÊt nguy hiÓm nªn kh«ng thÓ ®­a thiÕp cïng ®i, ph¶i kh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh gËt ®Çu, nãi:- V× vËy ta phã th¸c cho vÞ Ng«n huynh ®Ö ®©y ®­a nµng vµ L¹c nhi, Nghi nhi ®Õnmét n¬i yªn tÜnh ë t¹m mÊy ngµy.Ph­¬ng phu nh©n bÊt gi¸c r¬i lÖ, bµ khÏ gËt ®Çu víi vÎ nhu thuËn vµ nãi:- NhÊt ®Þnh chµng sÏ trë vÒ víi thiÕp ph¶i kh«ng?Mét lêi b×nh th­êng nh­ng h¬n thiªn ng«n v¹n ng÷, bao hµm t×nh ý v« h¹n.Ph­¬ng Thiªn Thµnh cè nÐn sù xãt xa, l∙o mØm c­êi, nãi:- Dï ta kh«ng håi gia th× còng tin r»ng nµng cã thÓ chiÕu cè æn tho¶ cho hai hµi tö.C©u tr¶ lêi còng rÊt nhÑ nhµng nh­ng trong th©m ý ®∙ ngÇm phã th¸c träng tr¸ch cñang­êi cha.Ph­¬ng Thiªn Thµnh n¾m lÊy tay Ph­¬ng phu nh©n råi nãi:- Nµng ph¶i tù b¶o träng nhÐ.Ph­¬ng phu nh©n g­îng c­êi, nãi:- Phu qu©n còng b¶o träng, thiÕp sÏ rÊt kiªn nhÉn ®îi chµng trë vÒ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh quay sang Ng«n Phông Khanh råi hµnh lÔ, nãi:- V¹n sù xin b¸i th¸c.Ng«n Phông Khanh nãi:- T¹i h¹ sÏ tËn t©m tËn lùc hµnh sù.Ph­¬ng Thiªn Thµnh tung ng­êi lªn ngùa vµ ra roi giôc ngùa phãng ®i ngay.Th¹ch TuÊn cung thñ, nãi:- NhÞ tÈu b¶o träng, tiÓu ®Ö xin b¸i biÖt.Nãi ®o¹n l∙o còng giôc ngùa phãng ®i.TrÞnh §¹i C­¬ng vÉn l¹nh lïng bµng quan, chê khi Th¹ch TuÊn ®i råi l∙o míi nãi:- Hy väng lµ phu nh©n sÏ chiÕu cè tèt cho hai vÞ hiÒn ®iÖt.Ph­¬ng phu nh©n nãi:- §¹i ca yªn t©m, thanh s¬n bÊt c¶i l¹c thuû tr­êng l­u th× t×nh cña muéi víi Ph­¬nglang còng bÊt biÕn. V¹n nhÊt cã ®iÒu g× bÊt h¹nh th× muéi còng tù biÕt ch¨m sãc cho haihµi tö.TrÞnh §¹i C­¬ng c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- Ba huynh ®Ö bän ta cïng hÑn ®Õn quû m«n quan nªn khã nãi tr­íc ®­îc ngµy vÒ.Nãi ®o¹n l∙o cung thñ b¸i biÖt råi giôc ngùa phãng ®i.Ph­¬ng phu nh©n nh×n theo bãng Trung Ch©u Tam HiÖp dÇn khuÊt råi ®­a tay g¹t lÖ,nãi víi Ng«n Phông Khanh:- Mäi chuyÖn xin phiÒn Ng«n ®¹i hiÖp vËy.Ng«n Phông Khanh thÇm nghÜ:
 • 131. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-131-- Phu nh©n nµy thiªn sinh mü chÊt tuy ®∙ ngoµi tam tuÇn nh­ng trong cø nh­ thiÕu n÷®«i m­¬i. Sù nhu m× cña bµ ta thËt ®¸ng th­¬ng nh­ng sù kiªn c­êng còng ®¸ng kÝnh phôc.NghÜ ®o¹n h¾n nãi:- Phu nh©n cø yªn t©m, Trung Ch©u Tam HiÖp phã héi lÇn nµy tuy hung ®a c¸t thiÓunh­ng t¹i h¹ tin r»ng sÏ cã c¸t nh©n thiªn t­íng trî gióp, ngµy sau bän hä sÏ quay vÒ th«i.Ph­¬ng phu nh©n cè nÐn bi th­¬ng vµ g­îng c­êi, nãi:- Ng«n ®¹i hiÖp ®Þnh ®­a bän thiÕp ®Õn n¬i nµo vËy?Ng«n Phông Khanh nãi:- Ph­¬ng nhÞ hiÖp cã dÆn t¹i h¹ tr­íc khi ®Õn n¬i th× kh«ng nªn nãi ra n¬i ph¶i ®Õn,xin phu nh©n l­îng thø cho.Ph­¬ng phu nh©n nãi:- Phu qu©n ®∙ dÆn th× tiÖn thiÕp kh«ng thÓ hái nhiÒu råi.Ng«n Phông Khanh ®­a tay, nãi:- Mêi phu nh©n trë l¹i xe, chóng ta lËp tøc lªn ®­êng th«i!Ph­¬ng phu nh©n y lêi quay trë l¹i cç xe thø nhÊt råi bu«ng rÌm xuèng.Ng«n Phông Khanh nh×n qua §«ng NhÜ l∙o nh©n råi nãi:- Xin l∙o tr­îng ®¸nh xe theo sau t¹i h¹.o0o§oµn xa m∙ rÏ qua ng¶ ®­êng kh¸c mµ ®i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi trèn trong xe thÊy Trung Ch©u Tam HiÖp ®i ng∙ kh¸c th× bÊt gi¸clo l¾ng thÇm nghÜ:- Bän hä ®i mét ®­êng, ta l¹i ®i mét ®­êng th× biÕt ®©u mµ t×m?Chµng muèn nh¶y xuèng xe ®uæi theo Trung Ch©u Tam HiÖp nh­ng chµng biÕt lµmnh­ vËy tÊt sÏ bÞ ®¹i b¸ ®uæi vÒ vµ cµng khiÕn cho Ph­¬ng phu nh©n sinh nghi, sau nµymuèn trèn ®i còng kh«ng cã c¬ héi nªn ®µnh n¸n l¹i, v× kh«ng d¸m väng ®éng nªn chµngcµng tr«ng cho §«ng NhÜ l∙o nh©n ®­a ra kÕ s¸ch gióp chµng tho¸t ®i.ThÕ nh­ng, d­êng nh­ §«ng NhÜ l∙o nh©n ch¼ng tá ra quan t©m g×, ®õng nãi lµ nghÜbiÖn ph¸p gióp chµng, ngay c¶ viÖc quay l¹i nh×n chµng mµ l∙o còng kh«ng.Xe cµng lóc cµng ch¹y nhanh th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi cµng khÈn tr­¬ng, chµng kh«ngthÓ nµo ngåi yªn nªn cø nhÊp nhæm theo dâi tõng cö ®éng cña §«ng NhÜ l∙o nh©n.Chµng thö vÐn rÌm nh×n ra sau th× chµng thÊy cç xe kh«ng ®Ëu n÷a, lóc nµy chµngmíi hiÓu dông ý, th× ra cç xe ®ã lµ dïng ®Ó nghi binh, hiÖn t¹i ®∙ ®i theo bän Ph­¬ngThiªn Thµnh råi.§oµn xa m∙ ®i ®­îc mét ®o¹n kh¸ xa th× ®ét nhiªn dõng l¹i rÊt gÊp.KÕ ®ã lµ nghe giäng Ng«n Phông Khanh nãi:- L∙o tr­îng, xin ®¸nh xe vµo b∙i cá bªn ®­êng ®i.
 • 132. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-132-§«ng NhÜ l∙o nh©n liÒn rÏ d©y c­¬ng cho xe qua bªn ph¶i, xung quanh lµ cá hoangmäc ngót ngµn.Ph­¬ng TuyÕt Nghi chåm tíi tr­íc quan s¸t th× thÊy cã bèn kþ m∙ phi l¹i nh­ bay ®Ól¹i phÝa sau bôi c¸t mï trêi.Ph­¬ng phu nh©n hái:- Nghi nhi, cã ng­êi ®uæi theo chóng ta ph¶i kh«ng?Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®¸p:- Cã mÊy kþ m∙ ®ang phi ®Õn nh­ng cã ph¶i truy theo chóng ta hay kh«ng th× hµi nhikh«ng biÕt.Ph­¬ng phu nh©n nãi:- BÊt luËn x¶y ra chuyÖn g×, nÕu ch­a ®­îc gäi th× c¸c ng­¬i kh«ng ®­îc ra khái xe®Êy nhÐ!Ph­¬ng L¹c vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi cïng gËt ®Çu.TiÕng vã ngùa cµng lóc cµng ®Õn gÇn, Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng nÐn ®­îc lßng hiÕukú nªn l¹i vÐn rÌm lªn xem, th× ®∙ nghe mét giäng th« kÖch qu¸t hái:- §©y cã ph¶i lµ xe cña Ph­¬ng phu nh©n kh«ng?Ng«n Phông Khanh nãi:- Kh«ng ph¶i, c¸c vÞ t×m nhÇm ng­êi råi.Mét giäng kh¸c l¹nh lïng tiÕp:- Xin hái quý tÝnh cña b»ng h÷u? Bän t¹i h¹ ®Òu biÕt nh÷ng b»ng h÷u mµ Trung Ch©uTam HiÖp giao du, dï kh«ng nhí tªn nh­ng diÖn m¹o th× kh«ng thÓ quªn, tuy nhiªn x­anay bän t¹i h¹ ch­a tõng gÆp c¸c h¹ bao giê!Ng«n Phông Khanh nãi:- §ã lµ v× t¹i h¹ kh«ng ph¶i lµ b»ng h÷u cña Trung Ch©u Tam HiÖp, cßn nh­ tÝnh danhth× cã lÏ còng kh«ng cÇn thiÕt nãi víi ch­ vÞ.Mét tiÕng c­êi nh¹t vµ tiÕp theo ®ã lµ mét giäng th©m trÇm nãi:- B»ng h÷u ®∙ kh«ng ph¶i lµ ng­êi trong cuéc th× chí nªn dÊn th©n vµo vòng n­ícnµy, nªn biÕt ®ao th­¬ng v« t×nh, c¸c h¹...Ng«n Phông Khanh tiÕp lêi:- X­a nay bèn vÞ vµ t¹i h¹ kh«ng hÒ quen biÕt nhau, bän t¹i h¹ ®ang cã chuyÖn gÊpnªn kh«ng thÓ cïng ch­ vÞ nãi nhiÒu, xin ch­ vÞ nh­êng ®­êng cho.Chît nghe mét trµng c­êi ha h¶ cÊt lªn, tiÕp theo lµ mét giäng l¹nh lïng nãi:- H¶o b»ng h÷u, ng­¬i nãi dÔ dµng qu¸ nhØ...Lêi võa døt th× bçng nhiªn ng­êi nµy nh¶y xuèng ngùa, ®¬n ®ao còng rót ra cïng lóc,h¾n võa tiÕn l¹i cç xe võa nãi:- Cç xe nµy ®∙ kh«ng ph¶i cña Ph­¬ng phu nh©n th× cho bän t¹i h¹ xem thö ®­îckh«ng?
 • 133. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-133-"Choang" mét tiÕng, Ng«n Phông Khanh còng rót tr­êng kiÕm g¹t ®¬n ®ao cña ®èiph­¬ng sang mét bªn vµ qu¸t:- Kh«ng ®­îc v« lÔ!Ph­¬ng phu nh©n tay n¾m chÆt ®èc kiÕm, tay vÐn rÌm b­íc ra. Bµ ngÈng ®Çu nh×n lªnth× thÊy hai ®¹i h¸n mÆc kinh trang mang ®¹i ®ao chËn tr­íc xe, cßn hai ®¹i h¸n kh¸c th×®ang ®èi diÖn víi Ng«n Phông Khanh.Bµ chËm r∙i nh×n qua ®èi ph­¬ng mét l­ît råi hái:- Bèn vÞ t×m ta ch¨ng?Ng«n Phông Khanh thÊy Ph­¬ng phu nh©n ®∙ xuÊt hiÖn th× nghÜ thÇm:- Xem ra h«m nay khã tr¸nh khái mét tr­êng ¸c ®Êu råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÕc nh×n §«ng NhÜ l∙o nh©n ngåi tr­íc xe th× thÊy l∙o vÉn n¾mchÆt d©y c­¬ng, thÇn th¸i b×nh th­êng tùa nh­ kh«ng quan t©m ®Õn chuyªn ®ang x¶y ratr­íc mÆt.Chît nghe ®¹i h¸n bªn tr¸i nãi:- C¸c h¹ lµ Ph­¬ng phu nh©n ch¨ng?Ph­¬ng phu nh©n nghiªm s¾c diÖn nãi:- Kh«ng sai, c¸c vÞ t×m ai?D­êng nh­ ®¹i h¸n bªn tr¸i lµ nh©n vËt ®øng ®Çu trong bän, h¾n cung thñ nãi:- Bän t¹i h¹ phông mÖnh nghªnh tiÕp Ph­¬ng phu nh©n.Ph­¬ng phu nh©n ng¹c nhiªn hái l¹i:- Phông mÖnh cña ai?§¹i h¸n mØm c­êi, nãi:- ChuyÖn nµy... xin l­îng thø lµ t¹i h¹ kh«ng tiÖn nãi ra.Ph­¬ng phu nh©n l¹nh lïng nãi:- VËy th× c¸c h¹ h∙y håi b¸o víi ng­êi ®ã lµ ta kh«ng ®i!§¹i h¸n chît biÕn s¾c, h¾n nãi:- Phu nh©n sai råi.Ph­¬ng phu nh©n né khÝ qu¸t hái:- Ta sai chç nµo?§¹i h¸n nãi:- Phu nh©n kh«ng ®i còng ph¶i ®i th«i, bän t¹i h¹ ®∙ phông mÖnh mµ ®Õn th× kh«ngthÓ kh«ng mêi phu nh©n ®i mét chuyÕn!Ph­¬ng phu nh©n chËm r∙i nãi:- ThÕ ta kh«ng ®i th× sao?§¹i h¸n nãi:- BÊt ®¾c dÜ th× bän t¹i h¹ ®µnh ph¶i miÔn c­ìng mêi phu nh©n ®i vËy.
 • 134. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-134-Ph­¬ng phu nh©n nãi:- C¸c ng­¬i nh×n lÇm ng­êi råi, ta cã thÓ tö chiÕn d­íi ®ao c¸c ng­¬i vµ ph¬i x¸c t¹ihoang s¬n d∙ l∙nh nµy nh­ng quyÕt kh«ng thÓ ®i theo c¸c ng­¬i.Bµ ta thiªn tÝnh nhu hoµ nªn lóc né khÝ lêi nãi còng kh¸ uyÓn chuyÓn.§¹i h¸n c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- Bän t¹i h¹ phông mÖnh ®Õn b¾t sèng ng­êi th× lµm sao ®Ó cho phu nh©n chÕt ®­îc?Bçng nhiªn §«ng NhÜ l∙o nh©n ngåi tr­íc xe quay l¹i nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh­ngl∙o vÉn kh«ng nãi g×.Ph­¬ng phu nh©n nãi tiÕp:- C¸c ng­¬i ®õng väng t­ëng lµ ta sÏ chó ý!§¹i h¸n c­êi nh¹t, nãi:- L∙o L­¬ng, ng­¬i xuÊt thñ thö xem kiÕm ph¸p cña Ph­¬ng phu nh©n thÕ nµo?§¹i h¸n bªn ph¶i ®¸p mét tiÕng råi lËp tøc vung ®¬n ®ao ®©m vÒ phÝa Ph­¬ng phunh©n.Bçng nhiªn cã bãng ng­êi thÊp tho¸ng, mét ®¹o hµn quang loÐ lªn, "choang" méttiÕng, ®¬n ®ao cña ®¹i h¸n hä L­¬ng ®∙ bÞ ®¸nh bËt ra.Ph­¬ng phu nh©n ®Þnh thÇn nh×n kü th× thÊy Ng«n Phông Khanh tay n¾m chÆt tr­êngkiÕm ®øng chËn tr­íc mÆt m×nh, ®¹i h¸n hä L­¬ng bÞ kiÕm cña Ng«n Phông Khanh ®¸nhbËt ra nªn ph¶i thèi lui hai b­íc, h¾n võa kinh võa né, l¹nh lïng qu¸t:- Th©n thñ cña c¸c h¹ xem ra kh«ng ph¶i lµ béc nh©n.Ng«n Phông Khanh tiÕp lêi:- Cã lÏ bän t¹i h¹ kh«ng cÇn ph¶i b¸o danh t¸nh, c¸c h¹ cø tËn lùc thi triÓn vâ c«ngtrªn ®ao ®i!§¹i h¸n bªn tr¸i liÕc nh×n Ng«n Phông Khanh råi l¹nh lïng nãi:- C¸c h¹ ®∙ nhÊt ®Þnh dÊn th©n vµo vòng n­íc ®ôc nµy th× tÊt ph¶i lµ cao nh©n h÷udanh h÷u tÝnh, ch¼ng hay ®¹i danh cña c¸c h¹ x­ng h« thÕ nµo?Ng«n Phông Khanh ch¼ng quan t©m ®Õn c©u hái cña ®¹i h¸n, quay l¹i nãi víi Ph­¬ngphu nh©n:- Xin phu nh©n lui b­íc, mÊy tªn v« danh tiÓu tèt ë ®©y xin ®Ó cho t¹i h¹ ®èi phã.Ph­¬ng phu nh©n gËt ®Çu, nãi:- PhiÒn c¸c h¹ vËy.Nãi ®o¹n bµ quay ng­êi trë l¹i cç xe.§¹i h¸n bªn tr¸i thÊy vËy liªn h¹ lÖnh:- §éng thñ!Lêi võa ph¸t th× h¾n còng tung ng­êi bæ nhµo vÒ phÝa Ph­¬ng phu nh©n.Ng«n Phông Khanh lu«n ®Ó ý tªn nµy, b©y giê nghe h¾n ph¸t hiÖu lÖnh th× biÕt vâc«ng cña h¾n tÊt ph¶i cao c­êng nhÊt trong bän. "CÇm tÆc tiªn cÇm v­¬ng, ®¶ xµ tiªn ®¶®Çu", nÕu thu thËp ®­îc kÎ ®øng ®Çu th× ba tªn cßn l¹i sÏ dÔ dµng ®èi phã.
 • 135. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-135-NghÜ vËy nªn khi ®¹i h¸n bªn tr¸i võa bæ ®Õn Ph­¬ng phu nh©n th× Ng«n PhôngKh¸nh còng tung ng­êi phi lªn, tr­êng kiÕm v¹ch mét ®¹o hµn quang s¸ng qu¾c ®©m vµongùc ®¹i h¸n.ThÕ nh­ng ®¹i h¸n kÞp thêi hoµnh ®ao chèng ®ì, "choang" mét tiÕng ®inh tai nhøc ãc,song ph­¬ng d­êng nh­ r¬i xuèng ®Êt cïng mét lóc.Ng«n Phông Khanh thÇm nghÜ:- Néi lùc cña ng­êi nµy kh«ng ph¶i tÇm th­êng, ta kh«ng nªn dïng søc víi h¾n.NghÜ ®o¹n h¾n vung tr­êng kiÕm móa tÝt mÊy vßng råi bÊt ngê ®©m vµo m¹ng s­êncña ®¹i h¸n.Song ph­¬ng b¾t ®Çu triÓn khai mét tr­êng ¸c ®Êu.Lóc nµy ba ®¹i h¸n cßn l¹i ®Òu x«ng vÒ phÝa Ph­¬ng phu nh©n. Ng«n Phông KhanhthÊy vËy, nh­ng ®ang giao thñ kÞch liÖt víi ®èi ph­¬ng nªn kh«ng thÓ nµo ph©n th©n ng¨nc¶n ®­îc.Tuy nhiªn bän ng­êi nµy phông mÖnh ph¶i b¾t sèng Ph­¬ng phu nh©n nªn nhÊt thêichóng kh«ng d¸m ®¶ th­¬ng bµ, v× thÕ binh khÝ trë nªn v« dông, bän chóng ®µnh thi triÓncÇm n¶ thñ ®Ó uy hiÕp.Nh­ng ®¸ng tiÕc lµ tr­êng kiÕm cña Ph­¬ng phu nh©n lu«n vò léng nªn thuû chungbän chóng vÉn kh«ng thÓ lµm g× ®­îc.Trong lßng Ph­¬ng phu nh©n thõa hiÓu nÕu kh«ng may bÞ bän chóng b¾t ®i th× tÊt sÏbÞ l¨ng nhôc, v× vËy thµ tö chiÕn chø quyÕt kh«ng ®Ó lät vµo tay bän chóng. T©m ý ®∙quyÕt nªn kiÕm thÕ cµng lóc cµng uy m∙nh h¬n, chiªu chiªu thøc thøc ®Òu nh»m c«ng vµoyÕu huyÖt cña ba ®¹i h¸n.Cßn ba ®¹i h¸n v× kh«ng d¸m h¹ ®éc thñ nªn ®Ó cho Ph­¬ng phu nh©n chiÕm kh«ng ÝttiÖn nghi.Lóc nµy Ph­¬ng L¹c vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ vÐn cao rÌm lªn quan chiÕn.Tr­êng ¸c ®Êu cµng lóc cµng kÞch liÖt, ba ®¹i h¸n bÞ ba kiÕm thÕ cña Ph­¬ng phu nh©nuy hiÕp m∙i nªn buéc lßng ph¶i dïng ®ao chèng ®ì, thØnh tho¶ng bän chóng còng ph¶nc«ng vµi chiªu b»ng tr¶o thñ nh­ng ®Òu kh«ng cã t¸c dông.Nh­ng cµng theo dâi tr­êng ¸c chiÕn, Ph­¬ng TuyÕt Nghi cµng nãng ruét, chµng nh×nqua §«ng NhÜ l∙o nh©n th× thÊy l∙o nh¾m m¾t mµ ngåi, d­êng nh­ ch¼ng quan t©m g× ®Õntr­êng ¸c ®Êu tr­íc mÆt, chµng kh«ng nhÞn ®­îc nªn buét miÖng nãi:- L∙o tiÒn bèi...§«ng NhÜ l∙o nh©n tõ tõ quay l¹i vµ khÏ nãi:- Hµi tö, t¹i sao kh«ng gióp b¸ mÉu ng­¬i mét tay?Ph­¬ng TuyÕt Nghi s÷ng ng­êi vµ nãi:- V∙n bèi...§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- Ng­¬i rÊt sî, ph¶i kh«ng?Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi:
 • 136. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-136-- Kh«ng...§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- §∙ kh«ng sî th× t¹i sao kh«ng xuÊt thñ thö xem?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe xong th× ®ét nhiªn xuèng xe, tr­êng kiÕm còng lËp tøc xuÊtkhái vá.Nh­ng Ph­¬ng L¹c ®∙ tung ng­êi xuèng chËn ®­êng vµ nãi:- TiÓu ®Ö, ®äc s¸ch th× ng­¬i h¬n ta nh­ng ®éng thñ th× kh«ng b»ng ta ®©u, mau trë l¹ixe, ®Ó ta ®i gióp mÉu th©n mét tay.§¹i h¸n hä L­¬ng thÊy c¶nh nµy th× liÒn nãi:- Lý huynh, ng­¬i vµ Lôc ®Ö ®èi phã víi Ph­¬ng phu nh©n, ®Ó ta ®i thu thËp hai tªntiÓu tö nµy tr­íc ®∙.Hai ®¹i h¸n hä Lý vµ hä Lôc ®¸p mét tiÕng råi thi triÓn ®ao ph¸p chèng ®ì kiÕm thÕcña Ph­¬ng phu nh©n.§¹i h¸n hä L­¬ng ®ét nhiªn thèi lui hai b­íc tho¸t khái vßng chiÕn råi bÊt ngê vung®ao tÊn c«ng Ph­¬ng L¹c.Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm giäng qu¸t:- §¹i ca mau tr¸nh ra!Ph­¬ng L¹c khi nµo chÞu nhón, chµng so¹t ngang mét b­íc råi tuèt tr­êng kiÕm ®©mvÒ phÝa ®èi ph­¬ng.§¹i h¸n hä L­¬ng c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- C¶ hai ng­¬i cïng lªn ®i! Nh­ thÕ L­¬ng ®¹i gia ta ®ì ph¶i tèn thêi gian. Bän takh«ng ®¶ th­¬ng Ph­¬ng phu nh©n nh­ng víi bän ng­¬i th× ch¼ng cÇn h¹ thñ l­u t×nh.Nãi ®o¹n h¾n vung ®ao g¹t tr­êng kiÕm cña Ph­¬ng L¹c qua mét bªn råi ph¶n kÝchmét ®ao.Tuy ®­îc Ph­¬ng Thiªn Thµnh ch©n truyÒn, vâ c«ng cña Ph­¬ng L¹c vÉn cßn kÐm xa®èi ph­¬ng, v¶ l¹i chµng thiÕu kinh nghiÖm ®èi ®Þch nªn bÞ ®¹i h¸n hä L­¬ng bøc ph¶i luib­íc liªn tôc.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy vËy th× s∙i b­íc lªn tr­íc vµ qu¸t lín:- §¹i ca tr¸nh ra!Lêi võa ph¸t th× tr­êng kiÕm còng xuÊt thñ ®©m tíi.§¹i h¸n hä L­¬ng c­êi ha h¶ råi nãi:- TiÓu ®Ö hay ®¹i ca g× ta còng giÕt tÊt!Võa nãi h¾n võa vung ®ao chÐm vÒ phÝa Ph­¬ng TuyÕt Nghi, thÕ ®ao d­íi ®«i tay héph¸p cña h¾n trë nªn uy m∙nh v« cïng, nµo ngê kiÕm thÕ cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ngcho ®ao cña ®èi ph­¬ng ®©m tíi mµ ®∙ tù ®éng chuyÓn h­íng c«ng.BiÕn chuyÓn nµy qu¸ bÊt ngê, ®¹i h¸n hä L­¬ng nhÊt thêi h¬i s÷ng ng­êi th× tr­êngkiÕm ®∙ ®©m th¼ng vµo ngùc h¾n råi.
 • 137. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-137-H¾n chØ kÞp kªu lªn mét tiÕng th¶m thiÕt råi ng∙ xuèng nh­ pho t­îng n»m yªn bÊt®éng.Tõ lóc sinh ra ®Õn giê, ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn Ph­¬ng TuyÕt Nghi giÕt ng­êi, v× vËy nªnchµng còng ch¼ng biÕt rót kiÕm ra thÕ nµo, khi thi thÓ ®¹i h¸n hä L­¬ng ng∙ xuèng th× tùnhiªn tr­êng kiÕm còng ®­îc rót ra.Ph­¬ng L¹c thÊy vËy th× c¶m thÊy kú qu¸i, chµng thÇm nghÜ:- §©y lµ chuyÖn thÕ nµo? Vâ c«ng cña Nghi ®Ö x­a nay kh«ng b»ng ta, t¹i sao bçngnhiªn l¹i tiÕn bé ®Õn thÕ?o0oL¹i nãi ®Õn Ph­¬ng TuyÕt Nghi, sau khi xuÊt mét kiÕm ®©m chÕt ®èi ph­¬ng th× hµokhÝ chît d©ng lªn vµ trong lßng cµng tù tin h¬n.Chµng thÇm nghÜ:- KiÕm thÕ lîi h¹i nh­ vËy th× ta cø lÇn l­ît xuÊt chiªu, mét kiÕm kh«ng ®­îc th× hai,ba kiÕm tÊt ph¶i ®­îc.NghÜ ®o¹n chµng l­ít vÒ phÝa Ph­¬ng phu nh©n vµ cao giäng nãi:- Xin b¸ mÉu hay thèi lui nghØ ng¬i mét l¸t, mÊy tªn ¸c ®å nµy cø giao cho hµi tö.Ph­¬ng phu nh©n liÕc nh×n qua th× thÊy ®¹i h¸n hä L­¬ng ®∙ ph¬i th©y gi÷a ®­¬ngtr­êng, bµ c¶m thÊy kú qu¸i nªn thÇm nghÜ:- §©y lµ chuyÖn thÕ nµo, L¹c nhi, Nghi nhi ®Òu kh«ng cã kh¶ n¨ng giÕt ®¹i h¸n ®ã, lÏnµo §«ng NhÜ l∙o nh©n xuÊt thñ?Th× ra trong lßng bµ ®∙ sím hoµi nghi §«ng NhÜ l∙o nh©n lµ mét vÞ cao nh©n ®ÇytuyÖt kü.Do ph©n t©m suy nghÜ nªn kiÕm thÕ cña bµ còng lËp tøc chËm l¹i, ®¹i h¸n hä Lý vµ häLôc lËp tøc c«ng liªn ba chiªu bøc Ph­¬ng phu nh©n ph¶i thèi lui n¨m s¸u b­íc.Ngay lóc ®ã Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng võa nhËp vßng chiÕn, tr­êng kiÕm xuÊt thñ®©m ra mét c¸ch tù nhiªn, nh­ng ®ét nhiªn nghe mét tiÕng ró th¶m thiÕt, ®¹i h¸n hä Lýbu«ng ®ao «m lÊy bông råi khuþ xuèng ®Êt, th× ra tr­êng kiÕm cña Ph­¬ng TuyÕt Nghir¹ch mét ®­êng tõ ngùc xuèng bông d­íi cña h¾n, khiÕn cho ruét gan lÉn m¸u me tu«n ralªnh l¸ng. Th­¬ng thÕ cña ®¹i h¸n nµy rÊt trÇm träng, h¾n giÉy giôa mét håi råi míi chÕt.LÇn nµy Ph­¬ng phu nh©n tËn m¾t môc kiÕn Ph­¬ng TuyÕt Nghi xuÊt thñ giÕt ®Þchnªn cµng kú qu¸i, bµ cÊt tiÕng hái:- Hµi tö, ng­¬i häc vâ c«ng khi nµo mµ ®¹i n­¬ng ta ch¼ng biÕt tÝ g× vËy?Ph­¬ng TuyÕt Nghi Êp óng nãi:- Nghi nhi... Nghi nhi...Chµng c¶m thÊy trong thiªn ng«n v¹n ng÷ ch¼ng biÕt nªn b¾t ®Çu tõ ®©u, v× vËy ®µnhdõng l¹i nöa chõng.Ph­¬ng phu nh©n nh×n qua §«ng NhÜ l∙o nh©n råi hái tiÕp:
 • 138. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-138-- Lµ vÞ §«ng l∙o tr­îng ®ã truyÒn vâ c«ng cho ng­¬i ph¶i kh«ng?Ph­¬ng TuyÕt Nghi buét miÖng nãi:- Kh«ng sai!Ph­¬ng phu nh©n khÏ thë dµi råi nãi:- LÏ ra ta nªn nghÜ sím ®Õn ®iÒu nµy.Nãi ®o¹n bµ ta quay ng­êi b­íc vÒ phÝa §«ng NhÜ l∙o nh©n.Nguyªn ®¹i h¸n hä Lôc thÊy hai ®ång bän bÞ tö th­¬ng d­íi kiÕm cña Ph­¬ng TuyÕtNghi th× kinh hån b¹t vÝa quay ®Çu bá ch¹y, cßn ®¹i h¸n ®éng thñ víi Ng«n Phông Khanh,th× bÞ c¸i chÕt cña ®ång bän lµm ph©n t©m nªn còng bÞ tróng mét kiÕm cña ®èi ph­¬ng, h¾nbiÕt lµ kh«ng thÓ nµo thñ th¾ng nªn véi vµng bá ch¹y, nh­ng Ng«n Phông Khanh ®∙ nhanhtay h¬n.Tr­êng kiÕm loÐ lªn mét ®¹o hµn quang, th©n h×nh cña ®¹i h¸n nµy lËp tøc bÞ tiÖn lµmhai khóc.ThuËn thÕ, Ng«n Phông Khanh tung ng­êi l­ít ®i, chØ trong ba b­íc th× tr­êng kiÕmcòng kÕt liÔu sinh m¹ng ®¹i h¸n hä Lôc.Ng«n Phông Khanh chËm r∙i quay l¹i, khi thÊy thi thÓ hai ®¹i h¸n hä L­¬ng vµ hä Lýn»m ngang gi÷a ®­¬ng tr­êng th× h¾n buét miÖng nãi:- Vâ c«ng cña phu nh©n qu¶ nhiªn cao c­êng, t¹i h¹ c¶m thÊy hæ thÑn v« cïng.Th× ra h¾n vÉn nghÜ hai ®¹i h¸n nµy lµ do Ph­¬ng phu nh©n h¹ thñ chø kh«ng biÕt c¶hai ®Òu bÞ TuyÕt Nghi giÕt chÕt.Ph­¬ng phu nh©n ®∙ b­íc ®Õn tr­íc cç xe, bµ nghe hái th× quay l¹i nãi:- Kh«ng ph¶i do tiÖn thiÕp giÕt chÕt ®©u.Ng«n Phông Khanh s÷ng ng­êi, h¾n nãi:- Kh«ng ph¶i phu nh©n th× lµ ai?Ph­¬ng L¹c chØ Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi:- Lµ tiÓu ®Ö cña v∙n bèi ®Êy.Ng«n Phông Khanh nh×n qua TuyÕt Nghi víi ¸nh m¾t b¸n nghi vµ hái l¹i:- Lµ Ph­¬ng thÕ ®iÖt?Ph­¬ng TuyÕt Nghi khÏ nãi:- TiÓu ®iÖt chØ gÆp may th«i.Ng«n Phông Khanh nãi:- Kh«ng ngê kiÕm ph¸p cña Ph­¬ng gia lîi h¹i nh­ vËy, chuyÖn nµy t¹i h¹ ®­îc mëréng kh«ng Ýt kiÕn v¨n.Ph­¬ng L¹c nãi:- Kh«ng ph¶i h¾n sö dông kiÕm ph¸p cña Ph­¬ng gia.Ng«n Phông Khanh cµng ng¹c nhiªn, h¾n buét miÖng hái:- Kh«ng ph¶i kiÕm ph¸p cña Ph­¬ng gia vËy th×...
 • 139. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-139-Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng nãi lÊp löng:- KiÕm ph¸p tiÓu ®iÖt thi triÓn lµ...Ng«n Phông Khanh liÒn nãi:- Ph­¬ng thÕ ®iÖt kh«ng cÇn khã xö, t¹i h¹ kh«ng cã y truy nguyªn ®©u.Lóc nµy Ph­¬ng phu nh©n ®∙ b­íc ®Õn c¹nh §«ng NhÜ l∙o nh©n, bµ cÊt giäng nhu nh∙nãi:- L∙o tiÒn bèi...§«ng NhÜ l∙o nh©n vÉn ngåi yªn bÊt ®éng tùa hå nh­ kh«ng nghe kh«ng thÊy g×.Ng«n Phông Khanh c¶m thÊy kú quÆc nªn thÇm nghÜ:- LÏ nµo vÞ l∙o nh©n ®¸nh xe míi lµ ng­êi giÕt hai hung thñ thËt sù?Võa nghÜ ®Õn ®©y th× thÊy Ph­¬ng phu nh©n quú xuèng b¸i l¹y vµ nãi:- L∙o tiÒn bèi, xin nhËn cña tiÖn thiÕp mét l¹y.Lóc nµy §«ng NhÜ l∙o nh©n míi cã ph¶n øng, l∙o më m¾t ra vµ nãi:- Phu nh©n ®øng lªn ®i, cã chuyÖn g× cø nãi.Ph­¬ng phu nh©n ®øng lªn råi chËm r∙i nãi:- NÕu l∙o tiÒn bèi cã lßng tõ bi th× xin h∙y cøu gióp phu qu©n cña tiÖn thiÕp.§«ng NhÜ l∙o nh©n mØm c­êi, nãi:- H∙y b¶o Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®i!Ph­¬ng phu nh©n s÷ng ng­¬i gi©y l¸t råi nãi:- Vâ c«ng cña ®èi ph­¬ng rÊt cao c­êng, tuy phu qu©n cña tiÖn thiÕp kh«ng nãi rânh­ng tiÖn thiÕp ngÇm c¶m thÊy chuyÕn ®i nµy lµnh Ýt d÷ nhiÒu, Nghi nhi luyÖn tËp vâc«ng ch­a ®­îc bao l©u th× lµm sao ®èi phã ®­îc c­êng ®Þch?§«ng NhÜ l∙o nh©n vÉn th¶n nhiªn nãi:- B¶o h¾n ®i th«i, nÕu phu nh©n tin t­ëng l∙o phu th× cø b¶o h¾n ®i, b»ng kh«ng th×ch¼ng cÇn nãi víi l∙o phu lµm g×.Ph­¬ng phu nh©n ngÈn ng­êi gi©y l¸t råi hái:- TiÖn thiÕp cïng ®i ®­îc kh«ng?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Kh«ng cÇn, nhê vÞ Ng«n ch­ëng m«n kia ®­a h¾n ®i lµ ®­îc.Ng«n Phông Khanh muèn khai khÈu nh­ng §«ng NhÜ l∙o nh©n ®∙ c­íp lêi nãi tiÕp:- Còng kh«ng ®Ó nhµ ng­¬i ®i uæng c«ng ®©u, ngµy sau Nghi nhi sÏ gióp ng­¬i t×m l¹ivâ c«ng ®∙ thÊt truyÒn cña Ng«n gia.Ph­¬ng phu nh©n tiÕp lêi:- Ng«n ch­ëng m«n ®∙ nghe vÞ tiÒn bèi nµy nãi råi chø! NÕu Ng«n ch­ëng m«n ®ångý ®­a Nghi nhi ®i mét chuyÕn th× tiÖn thiÕp c¶m kÝch v¹n phÇn.Ng«n Phông Khanh gËt ®Çu råi nh×n qua §«ng NhÜ l∙o nh©n, nãi:
 • 140. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-140-- D¸m hái ®¹i danh cña l∙o tiÒn bèi x­ng h« thÕ nµo?§«ng NhÜ l∙o nh©n l¾c ®Çu, nãi:- Kh«ng cÇn hái danh t¸nh cña l∙o phu vµ còng ch¼ng cÇn nãi râ néi t×nh víi TrungCh©u Tam HiÖp, chØ cÇn nãi Ph­¬ng phu nh©n muèn ng­¬i vµ Nghi nhi ®i gióp bän hä lµ®­îc råi.Ng«n Phông Khanh nãi:- Trung Ch©u Tam HiÖp lµ h¹ng nh©n vËt nµo mµ cã thÓ tin nh÷ng lêi nh­ vËy?§«ng NhÜ l∙o nh©n nãi:- Ng­¬i chØ cÇn nãi nh­ vËy lµ ®ñ råi...Ngõng mét l¸t l∙o nãi tiÕp:- Sau khi phã héi víi Ma §ao §iÒn Nguyªn th× b¶o bän hä quay vÒ Gia §Þnh t×m ®ÕnTr×nh Tö Väng th× tù nhiªn sÏ gÆp Ph­¬ng phu nh©n.Ng«n Phông Khanh cßn muèn hái n÷a nh­ng §«ng NhÜ l∙o nh©n ®∙ bÕ môc, miÖngl¹nh lïng nãi:- Kh«ng cÇn hái n÷a, nÕu c¸c ng­¬i biÕt danh tÝnh cña l∙o phu th× lËp tøc sÏ...(…MÊt trang 105- 110)Th¾ng ®­îc Ma §ao §iÒn Nguyªn.NghÜ vËy nªn Ng«n Phông Khanh n¶y ra hy väng lµ muèn ®uæi kÞp Trung Ch©u TamHiÖp tr­íc khi bän hä phã héi víi Ma §ao §iÒn Nguyªn. Do do h¾n giôc ngùa phãng ®inh­ bay, b¸o h¹i Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®uæi theo ®Õn bë h¬i tai.Song m∙ phi hµnh ®Õn chiÒu tèi th× ph¶i t×m kh¸ch ®iÕm ngñ trä, bëi lÏ ng­êi th× chÞu®ùng ®­îc nh­ng ngùa th× kh«ng thÓ nµo ®i tiÕp.O0oS¸ng sím h«m sau c¶ hai lËp tøc ®¨ng tr×nh. Nhê Trung Ch©u Tam HiÖp phã héikh«ng Èn giÊu th©n phËn nªn còng dÔ dµng hái th¨m ph­¬ng h­íng bän hä ®i qua. Tuynhiªn, Ng«n Phông Khanh vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®uæi theo mét ngµy ®­êng n÷a vÉnkh«ng thÊy tung tÝch Trung Ch©u Tam HiÖp ®©u c¶.Khi hoµng h«n bu«ng xuèng th× bän hä còng võa ®Õn mét ng∙ ba ®­êng.Ng«n Phông Khanh cho ngùa phi n­íc kiÖu råi quÐt môc quang quan s¸t tø phÝa.Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng h∙m tèc ®é råi khÏ hái:- Bän hä ®i qua ®©y bÊt qu¸ chØ vµi canh giê, thÕ t¹i sao chóng ta kh«ng t×m thÊy dÊuch©n ngùa?Ng«n Phông Khanh thÇm nghÜ:- Cã lÏ bän hä ®∙ rÏ h­íng ®©u ®©y th«i.
 • 141. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-141-NghÜ ®o¹n h¾n xuèng ngùa råi sôc s¹o mét håi th× t×m thÊy dÊu ch©n ngùa trªn mét®­êng mßn rÏ vÒ bªn tr¸i. Theo h­íng nµy nh×n ra xa th× thÊy nói non ®iÖp trïng, ©m khÝbao phñ nÆng nÒ vµ d­êng nh­ kh«ng cßn ®­êng ®Ó ®i xa h¬n n÷a.Ph­¬ng TuyÕt Nghi sau khi kiÓm tra hai ng¶ ®­êng tr­íc mÆt vµ bªn ph¶i th× quay l¹inãi:- TiÓu ®iÖt ®∙ quan s¸t hai ng∙ ®­êng kia nh­ng kh«ng thÊy dÊu ch©n ngùa, nhÊt ®Þnhlµ bän hä ®i vÒ ng¶ ®­êng bªn tr¸i nµy råi.Ng«n Phông Khanh khÏ thë ra råi nãi:- ThÕ ®iÖt, con ®­êng nµy phÝa tr­íc kh«ng cã n¬i ®Ó ®Õn, chóng ta biÕt ®i ®©u b©ygiê?TuyÕt Nghi nãi:- BÊt luËn lµ bän hä ®i ®©u nh­ng râ rµng lµ ®i vµo con ®­êng nµy, kh«ng thÓ sai®­îc.Nãi ®o¹n chµng lªn ngùa vµ ®i tiÕp:- Chóng ta ®i th«i!Ng«n Phông Khanh g­îng c­êi råi còng phãng lªn ngùa theo s¸t phÝa sau TuyÕtNghi.Song m∙ ®i chõng hai dÆm th× ®ét nhiªn Ph­¬ng TuyÕt Nghi dõng ngùa.Ng«n Phông Khanh l­ít lªn hái:- T¹i sao thÕ ®iÖt kh«ng ®i n÷a?Ph­¬ng TuyÕt Nghi chØ tay qua bªn ph¶i vµ hái:- TÊm biÓn gç kia lµ cã dông ý g×?Ng«n Phông Khanh nh×n ra th× thÊy gi÷a ®¸m cá lau l¸ch chõng mét tr­îng cã c¾mmét biÓn gç nhá, trªn ®ã dùng binh khÝ kh¾c bèn ch÷:"Hµnh nh©n dõng b­íc".H¾n véi xuèng ngùa b­íc tíi xem xÐt th× thÊy vÕt kh¾c cßn míi nªn buét miÖng nãi:- Chóng ta ®i ®óng h­íng råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái:- Nh­ng ®©y lµ chuyÖn thÕ nµo?Ng«n Phông Khanh nãi:- Trung Ch©u Tam HiÖp nghÜa ®¶m nh©n t©m, cã lÏ bän hä sî hµnh nh©n ®i v« vïngnµy sÏ ngé n¹n nªn míi c¾m biÓn khuyÕn c¸o.Ph­¬ng TuyÕt Nghi chËm r∙i nãi:- Lµm sao chøng minh ®­îc tÊm biÓn nµy lµ do Trung Ch©u Tam HiÖp l­u l¹i?Ng«n Phông Khanh ngÈn ng­êi mét l¸t råi nãi:- T¹i h¹ chØ suy ®o¸n nh­ thÕ.TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi:- Thóc phô suy ®o¸n kh«ng sai, chóng ta ®i th«i!
 • 142. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-142-Lêi võa døt th× chµng lËp tøc giôc ngùa phãng ®i.Ng«n Phông Khanh véi vµng lªn ngùa r­ît theo vµ nãi:- ThÕ ®iÖt, ®∙ nhËp vµo hiÓm c¶nh råi, xin ®Ó t¹i h¹ dÉn ®­êng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thõa hiÓu b¶n l∙nh cña m×nh ch¼ng qua chØ lµ ba chiªu kiÕm do§«ng NhÜ l∙o nh©n truyÒn cho, ngoµi ra chµng kh«ng cßn cã tµi n¨ng g× c¶, nÕu ®èi ph­¬ngb¾n ¸m khÝ th× còng ch¼ng biÕt ®­êng nµo mµ ®èi phã, do vËy chµng ®µnh ®Ó cho Ng«nPhông Khanh tiÕn lªn tr­íc ®i tiÒn tr¹m.o0oHai ng­êi ®i chõng mét tr­îng th× h×nh thÕ ®ét biÕn, tr­íc mÆt cã hai con ®­êng mßntheo hai h­íng tr¸i ph¶i nh­ng bÞ cá d¹i mäc ®Çy, d­êng nh­ ®∙ l©u l¾m råi kh«ng cãng­êi lai v∙ng.Lóc nµy mµn ®ªm ®∙ bu«ng phñ, Ng«n Phông Khanh dõng ngùa suy nghÜ håi l©u råithë dµi, nãi:- Chóng ta ph¶i xuèng ngùa ®i bé th«i!Nãi ®o¹n h¾n lËp tøc h¹ m∙.Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy h×nh thÕ phÝa tr­íc rÊt kú qu¸i, hai ng∙ ®­êng mßn ®ÒudÉn vµo chèn th©m s¬n, nÕu Ma §ao §iÒn Nguyªn héi diÖn víi Trung Ch©u Tam HiÖp th×chØ cã mét kh¶ n¨ng duy nhÊt lµ ë gi÷a vïng th©m s¬n d∙ l∙nh th«i, ®iÒu khã hiÓu lµ t¹i saoMa §ao §iÒn Nguyªn l¹i chän n¬i hoang s¬n nµy ®Ó tû vâ víi Trung Ch©u Tam HiÖp?NghÜ ®Õn ®©y th× chµng còng h¹ m∙.Ng«n Phông Khanh khÏ nãi:- ThÕ ®iÖt, nh÷ng vËt quan träng nªn mang trªn ng­êi, cã thÓ chóng ta sÏ kh«ng dïnghai con tuÊn m∙ nµy n÷a råi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi lÊy tr­êng kiÕm treo n¬i yªn c­¬ng d¾t ra sau l­ng råi buéc ngùavµo mét gãc c©y c¹nh ®ã.Ng«n Phông Khanh còng lÊy binh khÝ vµ buéc ngùa xong th× nãi:- Nµo, chóng ta ®i vµo xem thö!Nãi ®o¹n h¾n võa cÊt b­íc võa thÇm nghÜ:- NÕu gÆp Ma §ao §iÒn Nguyªn thËt sù th× sî r»ng chóng ta rÊt khã quay trë vÒ.§©y lµ vïng hoang s¬n d∙ l∙nh, bãng ®ªm bao trïm nªn ©m khÝ cµng nÆng nÒ ®¸ngsî, hai ng­êi ®∙ ®i mÊy chôc tr­îng nh­ng cá hoang vµ c©y d¹i cµng lóc cµng rËm r¹p,h×nh thÕ hoang s¬ v« cïng.§ét nhiªn cã mét giäng nãi ©m trÇm cÊt lªn:- Dõng l¹i!Ng«n Phông Khanh nh×n lªn th× thÊy phÝa tr­íc cã hai ®¹i h¸n mÆc h¾c y, trong taymçi g∙ ®Òu cÇm quû ®Çu ®ao.
 • 143. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-143-Ng«n Phông Khanh khÏ h¾ng giäng råi nãi:- PhiÒn nhÞ vÞ th«ng b¸o víi Ma §ao §iÒn Nguyªn, bän t¹i h¹ lµ trî thñ cña TrungCh©u Tam HiÖp.MÊy lêi th¼ng th¾n nµy khiÕn cho hai ®¹i h¸n bÊt gi¸c s÷ng ng­êi, hai g∙ nh×n nhaumét lóc råi ®¹i h¸n bªn tr¸i lªn tiÕng:- C¸c h¹ lµ nh©n vËt nµo?Ng«n Phông Khanh nãi:- Khi gÆp §iÒn Nguyªn th× tù nhiªn h¾n sÏ nhËn ra bän t¹i h¹.Hai ®¹i h¸n thÊy Ng«n Phông Khanh vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®Òu trÎ tuæi vµ ch­a tõngquen biÕt, råi l¹i bÞ Ng«n Phông Khanh dïng ®¹i ng«n hï do¹ nªn véi nãi:- §∙ nh­ vËy th× xin nhÞ vÞ chê mét l¸t, t¹i h¹ lËp tøc ®i th«ng b¸o ngay.Ng«n Phông Khanh l¹nh lïng nãi:- Tai h¹ kh«ng nhÉn n¹i chê l©u ®­îc, nhÞ vÞ nhí ®i nhanh trë l¹i nhanh ®Êy nhÐ!§¹i h¸n bªn t¶ nãi:- Bän t¹i h¹ sÏ trë l¹i ngay th«i.Lêi võa døt th× hai g∙ lËp tøc trë b­íc, tho¸ng chèc ®∙ mÊt hót tung tÝch.o0o
 • 144. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-144-Håi thø t¸mSÊm sÐt gi÷a ban ngµyhêi gian chõng c¹n tuÇn trµ th× hai ®¹i h¸n quay l¹i vµ nãi:- §iÒn ®¹i nh©n cã lêi mêi nhÞ vÞ.Ng«n Phông Khanh nghe hai ch÷ "®¹i nh©n" th× c¶m thÊy rÊt buån c­êi nh­ng h¾nvÉn gi÷ th¸i ®é l¹nh lïng, nãi:- PhiÒn nhÞ vÞ dÉn ®­êng.D­êng nh­ hai ®¹i h¸n nµy bÞ Ng«n Phông Khanh lµm cho khiÕp h∙i nªn lËp tøc quayng­êi dÉn ®­êng mµ kh«ng d¸m hái thªm mét lêi.Ng«n Phông Khanh vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi n¾m chÆt ®èc kiÕm vµ theo s¸t phÝa sau.Võa ®i c¶ hai võa quan s¸t c¶nh vËt xung quanh nh­ng chØ thÊy n¬i nµy cá cµng lóc cµngrËm r¹p, ®¹i h¸n dÉn ®­êng ph¶i dïng hai tay v¹ch cá míi cã thÓ ®i ®­îc.Ng«n Phông Khanh thÇm nghÜ:- N¬i nµy qu¶ nhiªn lµ cùc kú bÝ mËt.Hai ®¹i h¸n dÉn ®i quanh co mét håi th× bçng nhiªn dõng b­íc tr­íc mét ng«i nhµ cá,do ®­îc dùng lªn gi÷a mét vïng c©y cá bao la nªn trong ng«i nhµ cá tuy cã ¸nh ®Ìn nh­ngtr­íc khi tiÕp cËn vÉn kh«ng thÓ nµo thÊy ®­îc.Mét ®¹i h¸n tiÕn lªn tr­íc ®Þnh gâ cöa th× bçng nhiªn khung cöa gç xÞch më, bªntrong cã hai h¾c y ®¹i h¸n cÇm quû ®Çu ®ao b­íc ra.§¹i h¸n dÉn ®­êng khÏ nãi:- Hai vÞ nµy lµ trî thñ cña Trung Ch©u Tam HiÖp.Hai ®¹i h¸n canh cöa quÐt môc quang l¹nh lïng nh×n Ng«n Phông Khanh vµ Ph­¬ngTuyÕt Nghi mét håi l©u råi míi nÐp ng­êi qua mét bªn vµ nãi:- Mêi nhÞ vÞ vµo trong!Ng«n Phông Khanh vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi b×nh th¶n b­íc vµo.Tuy lµ ng«i nhµ cá nh­ng rÊt quy m«, bªn trong chia ra lµm nhiÒu phßng kh¸c nhau,chÝnh gi÷a cã mét gian s¶nh réng cã lÏ dïng ®Ó tiÕp kh¸ch.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®¶o m¾t nh×n quanh th× thÊy chÝnh s¶nh ®∙ bµy s½n hai bµn r­îu,mét bµn do Trung Ch©u Tam HiÖp ngåi, mét bµn kia lµ mét l∙o nh©n mÆc h¾c y, r©u dµi,tãc hoa r©m, thÇn th¸i cùc kú qu¸i dÞ.Ng«n Phông Khanh khÏ h¾ng giäng råi cïng Ph­¬ng TuyÕt Nghi b­íc th¼ng vµochÝnh s¶nh.Trung Ch©u Tam HiÖp nh×n qua thÊy hai ng­êi lµ Ng«n Phông Khanh vµ Ph­¬ngTuyÕt Nghi th× bÊt gi¸c s÷ng sê.Ng«n Phông Khanh sî Trung Ch©u Tam HiÖp gäi ra danh tù cña m×nh nªn véi nãi:- VÞ nµo lµ Ma §ao §iÒn ®¹i nh©n?T
 • 145. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-145-H¾c y nh©n ngåi mét m×nh lªn tiÕng nãi:- ChÝnh lµ t¹i h¹, c¸c h¹ lµ ai?Ng«n Phông Khanh th¶n nhiªn nãi:- T¹i h¹ nghe §iÒn ®¹i nh©n ­íc ®Êu víi Trung Ch©u Tam HiÖp nªn muèn ®Õn ®©yth­ëng l∙m tr­êng thÞnh héi.Ma §ao §iÒn Nguyªn chó môc quan s¸t Ng«n Phông Khanh mét l¸t råi nãi:- T¹i h¹ xin thØnh gi¸o ®¹i danh?Ng«n Phông Khanh nãi:- §«i bªn ®∙ kh«ng ph¶i v× giao du mµ ®Õn th× hµ tÊt ph¶i th«ng b¸o danh t¸nh.§iÒn Nguyªn nãi:- H×nh nh­ chóng ta ch­a tõng gÆp nhau?Ng«n Phông Khanh nãi:- Kh«ng sai, nh­ng t¹i h¹ nghe danh §iÒn ®¹i nh©n ®∙ l©u råi.§iÒn Nguyªn kh«ng thÓ hái râ l¹i lÞch cña Ng«n Phông Khanh nªn ®µnh khiªm tènnãi:- Kh¸ch s¸o, kh¸ch s¸o...Ng«n Phông Khanh biÕt lóc nµy ®∙ ë vµo thÕ c­ìi hæ nªn kh«ng lé vÎ khiÕp sî, dovËy h¾n ­ìn ngùc th¼ng ng­êi mét c¸ch tù nhiªn vµ nãi:- §iÒn ®¹i nh©n tiÕp kh¸ch thÕ nµy ch¼ng ph¶i lµ qu¸ thÊt lÔ ­?§iÒn Nguyªn hái l¹i:- L∙o phu thÊt lÔ chç nµo?Ng«n Phông Khanh nãi:- S¶nh ®­êng réng lín thÕ nµy lÏ nµo kh«ng cã chç cho bän t¹i h¹ ngåi?§iÒn Nguyªn nh×n tíi nh×n lui vµ suy nghÜ m∙i còng kh«ng ph¸n ®o¸n ®­îc l¹i lÞchcña Ng«n Phông Khanh nªn ®µnh gäi thuéc h¹ b¶o:- Dän thªm mét bµn r­îu cho hai vÞ hiÖp sÜ thiÕu niªn nµy.Hai ®¹i h¸n canh cöa võa råi lËp tøc khiªng vµo mét bµn r­îu.Ng«n Phông Khanh ra hiÖu cho Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngåi xuèng víi m×nh råi h¾n cè ýn©ng chung r­îu lªn uèng mét c¸ch ®­êng hoµng, sau ®ã buét miÖng nãi:- R­îu ngon! Qu¶ nhiªn lµ h¶o töu.D­êng nh­ Ma §ao §iÒn Nguyªn còng bÞ hai thiÕu niªn nµy lµm cho mÊt tù chñ, l∙ohy väng lµ cã thÓ t×m ®­îc chót manh mèi g× tõ lêi nãi hoÆc thÇn th¸i, nµo ngê Ng«nPhông Khanh cµng lóc cµng tá ra c­êng thÞ tù t¹i, kh«ng hÒ ®Ó lé mét chót kh¶ nghi.Ma §ao §iÒn Nguyªn h¾ng giäng råi nãi:- C¸c h¹ kh«ng sî trong r­îu cã ®éc µ?Ng«n Phông Khanh c­êi nh¹t, nãi ;
 • 146. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-146-- Víi th©n phËn cña Ma §ao §iÒn Nguyªn th× cã lÏ kh«ng ®Õn nçi thi triÓn thñ ®o¹nbØ æi nh­ vËy.§iÒn Nguyªn chau mµy, nãi:- C¸c h¹ kh«ng muèn th«ng b¸o tÝnh danh còng ®­îc, nh­ng bän c¸c h¹ ®Õn ®©y víidông t©m g×? Cã thÓ nãi ra ®­îc chø?Ng«n Phông Khanh nãi:- T¹i h¹ ®∙ nãi râ rµng råi, bän t¹i h¹ ®Õn ®©y víi môc ®Ých chØ ®Ó xem n¸o nhiÖt mµth«i.§iÒn Nguyªn nh×n qua Trung Ch©u Tam HiÖp vµ hái:- Cã ph¶i hai thiÕu niªn kia lµ trî thñ mµ c¸c vÞ hÑn ®Õn kh«ng?TrÞnh §¹i C­¬ng l¹nh lïng nãi:- T¹i h¹ kh«ng muèn tr¶ lêi.§iÒn Nguyªn c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi:- L∙o phu vèn muèn ®Ó Trung Ch©u Tam HiÖp c¸c ng­êi liªn thñ xuÊt kÝch lµ chothªm c¸c ng­¬i mét c¬ héi, nh­ng c¸c ng­¬i ®∙ mêi trî thñ ®Õn th× t×nh thÕ sÏ kh¸c th«i.Nãi ®o¹n l∙o vç tay ba tiÕng th× lËp tøc cã t¸m ®¹i h¸n mÆc h¾c y, l­ng d¾t Quû §Çu®ao b­íc vµo.§iÒn Nguyªn quÐt môc quang nh×n qua Ng«n Phông Khanh vµ nãi:- §©y lµ B¸t Quû ®ao trËn do l∙o phu khæ t©m gi¸o luyÖn, nÕu b»ng h÷u c¸c h¹ xuÊtthñ th× l∙o phu sÏ dïng B¸t Quû ®ao trËn ®Ó ®èi phã.L∙o chuyÓn môc quang nh×n qua Trung Ch©u Tam HiÖp vµ nãi tiÕp:- Ba vÞ ®∙ nghÜ kü ch­a, l∙o phu ®∙ nãi râ råi, ngoµi c¸ch ®ã ra th× chØ cã mét ®­êngquyÕt sinh tö th«i.TrÞnh §¹i C­¬ng c­êi nh¹t, nãi:- Bän t¹i h¹ ®∙ nghÜ th«ng råi.Ma §ao §iÒn Nguyªn gËt ®Çu, nãi:- ThÕ th× tèt, nÕu ch­ vÞ ®ång ý theo y kiÕn cña t¹i h¹ th× tÊt nhiªn t¹i h¹ sÏ gi÷ lêihøa.TrÞnh §¹i C­¬ng ngöa mÆt c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- Trung Ch©u Tam HiÖp ®­êng ®­êng lµ nam tö mµ h¸ cã thÓ theo ng­¬i lµm giÆcsao? §¹i tr­îng phu h¸ cã thÓ v× uy vò mµ khuÊt phôc? Cã thÓ TrÞnh mç kh«ng ph¶i lµ ®Þchthñ cña c¸c h¹ nh­ng vÉn muèn cïng c¸c h¹ quyÕt mét phen sinh tö.Nãi ®o¹n l∙o rót Tö Kim ®ao råi b­íc ra gi÷a chÝnh s¶nh, nãi tiÕp:- TrÞnh mç xin l∙nh gi¸o ®ao ph¸p cña c¸c h¹.§iÒn Nguyªn c­êi nh¹t, nãi:- TrÞnh §¹i C­¬ng, ®©y lµ ý cña ng­¬i hay lµ ý cña ba huynh ®Ö c¸c ng­¬i?Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn cïng tiÕp lêi:
 • 147. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-147-- Trung Ch©u Tam HiÖp ®∙ thÒ ®ång sinh céng tö, tÊt nhiªn do lµ ý cña ba ng­¬i bänta.§iÒn Nguyªn l¹i c­êi nh¹t, nãi:- L∙o phu hy väng lµ ba vÞ sÏ ®­îc nh­ nguyÖn lµ vïi x­¬ng ë chèn nµy, nh­ng v× ®aokiÕm v« t×nh, cã thÓ nh¸t ®ao kh«ng giÕt chÕt c¸c vÞ, song khi ®ã c¸c vÞ muèn sèng còngkh«ng ®­îc, muèn chÕt còng ch¼ng xong, lóc ®ã muèn ®ång ý víi ®iÒu kiÖn cña l∙o phuth× sî r»ng ®∙ qu¸ muén råi!TrÞnh §¹i C­¬ng l¹nh lïng nãi:- "Thiªn cæ gian nan duy nhÊt tö", bän t¹i h¹ ®∙ kh«ng sî c¸i chÕt th× cßn sî g× n÷a!§iÒn Nguyªn ®øng lªn råi chËm r∙i vç tay ra hiÖu, mét h¾c y ®ång tö véi vµng ch¹yvµo d©ng lªn mét thanh cæ ®ao.Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ mÊy lÇn muèn nh¶y ra thö nh­ng ®Òu bÞ Ng«n Phông Khanh®­a m¾t ra hiÖu ng¨n c¶n.Ph­¬ng Thiªn Thµnh lu«n chó môc nh×n Ng«n Phông Khanh vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi,l∙o rÊt muèn khai khÈu nh­ng thuû chung vÉn kiÒm chÕ ®­îc.§iÒn Nguyªn tá ra ch¼ng cã chuyÖn g×, l∙o chËm r∙i b­íc ®Õn tr­íc mÆt TrÞnh §¹iC­¬ng råi c­êi nh¹t, nãi:- Trinh §¹i C­¬ng, mét m×nh ng­¬i ®éng thñ víi §iÒn mç lµ hoµn toµn kh«ng cã c¬héi ®Êy.L∙o nh×n qua Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn råi tiÕp lêi:- T¹i sao nhÞ vÞ kh«ng cïng lªn mét thÓ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn ®Òu biÕt kh«ng ph¶i §iÒn Nguyªn kho¸c lo¸c,nÕu ba ng­êi liªn thñ th× may ra cßn tiÕp ®­îc ®èi ph­¬ng mÊy ®ao, v× vËy c¶ hai ®­a m¾tnh×n nhau råi cïng b­íc ra chÝnh s¶nh.§iÒn Nguyªn c­êi nh¹t råi nãi:- Ph­¬ng Nhi HiÖp, t¹i h¹ ®∙ ph¸i ng­êi ®i mêi t«n phu nh©n vµ nhÞ vÞ lÖnh lang cïng®Õn, t×nh theo thêi gian th× giê nµy còng s¾p ®Õn n¬i råi. ý cña t¹i h¹ lµ muèn ®Ó cho phuthª, phô tö c¸c vÞ gÆp mÆt lÇn cuèi, nh­ng theo t×nh thÕ nµy, xem ra khi phu nh©n ®Õn dïPh­¬ng Nhi HiÖp kh«ng chÕt th× tÊt còng thä träng th­¬ng th«i.Ph­¬ng Thiªn Thµnh thÇm nghÜ:- Qu¸i l¹! NÕu Ng«n Phông Khanh cïng ®i b¶o vÖ ¸i thª cña ta th× t¹i sao h¾n l¹i ®­aNghi nhi ®Õn ®©y? Xem qua h×nh th¸i cña hai ng­êi th× kh«ng cã vÎ g× lµ võa tr¶i qua méttr­êng ¸c ®Êu c¶.NhiÒu nghi vÊn trçi lªn trong lßng nh­ng Ph­¬ng Thiªn Thµnh cè kiÒm chÕ, kh«ngd¸m xuÊt ng«n t­¬ng vÊn.Chît nghe §iÒn Nguyªn l¹nh lïng nãi tiÕp:- Theo t¹i h¹ biÕt th× phu phô Ph­¬ng nhÞ hiÖp nghÜa träng t×nh th©m, nÕu t¹i h¹ uyhiÕp Ph­¬ng phu nh©n th× e r»ng tam trinh cöu liÖt cña bµ ta còng khã lßng gi÷ ®­îc toµnvÑn.
 • 148. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-148-Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe §iÒn Nguyªn sÜ nhôc b¸ mÉu th× né khÝ xung thiªn, chµngqu¸t lín:- L∙o tÆc nh©n, c©m miÖng l¹i!§iÒn Nguyªn nh×n qua thÊy ng­êi võa chöi m×nh lµ mét ®ång tö th× bÊt gi¸c s÷ngng­êi gi©y l¸t råi hái l¹i:- Ng­¬i m¾ng l∙o phu ph¶i kh«ng?Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹nh lïng nãi:- Kh«ng sai!§iÒn Nguyªn ph¸ lªn c­êi mét trµng råi nãi:- Ng­¬i to gan qua nhØ!TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- §«ng NhÜ l∙o nh©n ®∙ dÆn ta cµng b×nh tÜnh cµng tèt, bÊt luËn thÕ nµo còng kh«ng®­îc hoang mang vµ cµng kh«ng nªn ph¸t né khÝ.NghÜ ®o¹n chµng tõ tõ ®øng lªn vµ nãi:- Kh«ng nh÷ng ta muèn chöi l∙o mµ cßn muèn giÕt c¶ l∙o ®Ó trõ h¹i cho vâ l©m.Lêi võa døt th× chµng tuèt kiÕm råi b­íc ra gi÷a chÝnh s¶nh.Trinh §¹i C­¬ng thÊy TuyÕt Nghi ph¸t c­êng nh­ vËy th× nghÜ thÇm:- Hµi tö nµy lµm sao chÞu næi mét ®ao cña §iÒn Nguyªn, lµm nh­ thÕ h¸ ch¼ng ph¶i lµ®­a th©n vµo chç chÕt sao?NghÜ ®o¹n l∙o ®Þnh c­íp tiªn c¬ xuÊt thñ th× b¾t gÆp ¸nh m¾t ra hiÖu cña Ng«n PhôngKhanh nªn ®µnh kiªn nhÉn chê ®îi diÔn biÕn.Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa chËm r∙i b­íc tíi tr­íc vµ tËp trung tinh thÇn nhí l¹i ba chiªukiÕm ph¸p do §«ng NhÜ l∙o nh©n truyÒn thô.T¸m h¾c y nh©n thÊy TuyÕt Nghi nhËp trËn th× còng lËp tøc xuÊt Quû §Çu ®ao chuÈnbÞ ng¨n chËn ®èi ph­¬ng, thay cho §iÒn Nguyªn.Riªng Ma §ao §iÒn Nguyªn sau khi nh×n th©n ph¸p cña TuyÕt Nghi kh«ng cã g× ®ÆcbiÖt nªn bÊt gi¸c ®éng hiÕu kú, thÇm nghÜ:- Kh«ng biÕt tiÓu tö nµy dùa vµo ®©u mµ to gan nh­ vËy, ®­îc, ta ph¶i lµm râ chuyÖnnµy tr­íc ®∙.L∙o võa nghÜ ®Õn ®©y th× TuyÕt Nghi ®∙ mÆc niÖm xong kiÕm quyÕt, chµng tËp trungtinh thÇn råi bÊt ngê x«ng th¼ng vÒ phÝa §iÒn Nguyªn.§iÒn Nguyªn thèi lui mét b­íc råi l¹nh lïng qu¸t:- TiÓu tö!Ph­¬ng TuyÕt Nghi dõng b­íc ngÈng ®Çu nh×n §iÒn Nguyªn vµ hái:- Cã chuyÖn g×?§iÒn Nguyªn thÊy ®èi ph­¬ng x«ng th¼ng tíi mµ d­êng nh­ ch¼ng coi m×nh ra g× nªntrong lßng võa kinh ng¹c võa c¶m thÊy kú qu¸i, l∙o nghÜ tiÕp:- NÕu tiÓu tö nµy kh«ng cã tuyÖt kü ®Æc biÖt th× t¹i sao l¹i to gan ®Õn thÕ?
 • 149. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-149-NghÜ ®o¹n l∙o cÊt tiÕng hái:- Ng­¬i muèn giÕt l∙o phu th× t¹i sao kh«ng muèn xuÊt thñ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi b×nh tÜnh nãi:- NÕu t¹i h¹ xuÊt mét kiÕm mµ giÕt ®­îc l∙o th× ch¼ng cßn g× ®Ó nãi, nh­ng nÕu métkiÕm mµ ®¶ th­¬ng ®­îc l∙o th× sao?§iÒn Nguyªn bÊt gi¸c s÷ng ng­êi, l∙o hái l¹i:- Nãi thÕ lµ cã ý g×?L∙o c­êi nh¹t mét tiÕng råi tiÕp:- NÕu ng­¬i thËt sù ®¶ th­¬ng ®­îc l∙o phu th× ng­¬i muèn g× còng ®­îc.TuyÕt Nghi c­êi nh¹t, nãi:- ThËt thÕ kh«ng?§iÒn Nguyªn nãi:- X­a nay l∙o phu kh«ng hÒ nãi dèi.TuyÕt Nghi nãi:- §­îc! Mét lêi ®∙ ®Þnh, n¬i nµy cã nhiÒu thuéc h¹ cña l∙o, nÕu l∙o kh«ng gi÷ lêi th×ngµy sau l∙o còng ch¼ng cßn mÆt mòi nµo gÆp ng­êi trong thiªn h¹.§iÒn Nguyªn nãi:- L∙o phu ®∙ nãi ra h¸ cã lý nµo kh«ng gi÷ lêi!Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- §­îc! VËy th× l∙o h∙y cÈn thËn nhÐ!§iÒn Nguyªn thÊy thÇn th¸i cña ®èi ph­¬ng rÊt tù tin th× trong lßng bçng nhiªn cã ýkiªng dÌ, l∙o thÇm nghÜ:- §­¬ng thÕ vâ l©m cã kh«ng Ýt anh hïng thµnh danh khi nghe tªn ta th× ph¶i tr¸nh xaba b­íc, thÕ t¹i sao tiÓu tö nay l¹i to gan ng«ng cuång nh­ vËy? LÏ nµo h¾n cã tuyÖt küthËt sù?Cµng nghÜ l∙o cµng nghi ngê nªn lËp tøc lín tiÕng nãi:- TiÓu tö, l∙o phu cßn cã mÊy c©u muèn hái ng­¬i.TuyÕt Nghi l¹nh lïng nãi:- §­îc! L∙o cø hái! Nh­ng l∙o hái cµng ®¬n gi¶n cµng tèt cho l∙o ®Êy.§iÒn Nguyªn hái:- TÝnh danh cña ng­¬i lµ g×? Lµ truyÒn nh©n cña ai?TuyÕt Nghi l¾c ®Çu nãi:- §iÒu nµy t¹i h¹ kh«ng thÓ nãi.§iÒn Nguyªn l¹i s÷ng ng­êi gi©y l¸t råi hái tiÕp:- Ng­¬i vµ Trung Ch©u Tam HiÖp cã quan hÖ g×? T¹i sao ng­¬i ph¶i xuÊt diÖn thaybän hä?
 • 150. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-150-TuyÕt Nghi l¹i l¾c ®Çu, nãi:- L∙o hái toµn nh÷ng chuyÖn mµ t¹i h¹ ch¼ng muèn tr¶ lêi.§iÒn Nguyªn biÕn s¾c, l∙o nãi:- X­a nay ®ao cña l∙o phu kh«ng giÕt kÎ v« danh, ng­¬i b¸o danh t¸nh råi chóng ta®éng thñ còng kh«ng muén.- NhÊt ®Þnh lµ ph¶i b¸o danh t¸nh sao?- Kh«ng sai.- §­îc! T¹i h¹ lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi.- Ph­¬ng TuyÕt Nghi? X­a nay l∙o phu ch­a tõng nghe danh tù nµy.Ph­¬ng TuyÕt Nghi n¾m ch¾c ®èc kiÕm ®©m tíi tr­íc vµ nãi:- TiÕp chiªu thø nhÊt cña t¹i h¹!§iÒn Nguyªn vÉn ®øng yªn bÊt ®éng, l∙o tËp trung tinh thÇn xem thö th©n ph¸p vµkiÕm ph¸p cña ®èi ph­¬ng biÕn ho¸ nh­ thÕ nµo?Ph­¬ng TuyÕt Nghi chØ häc ®­îc ba chiªu kiÕm ph¸p, tuy lµ ba chiªu tuyÖt thÕ vâc«ng, mçi chiªu ®Òu cã biÕn ho¸ nh­ng chµng l¹i vËn dông kh«ng linh ho¹t, sau khi xuÊtkiÕm th× lÏ ra §iÒn Nguyªn ph¶i vung ®ao chèng ®ì th× chµng míi cã thÓ xoay chuyÓn t×msù biÕn ho¸.Nµo ngê §iÒn Nguyªn cã dông t©m muèn xem l¹i lÞch kiÕm ph¸p cña chµng nªn l∙ota kh«ng hÒ cã ph¶n øng g×.Do vËy, sau khi ®©m kiÕm ra th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi ch¼ng biÕt ph¶i lµm thÕ nµo n÷a,chµng ®µnh ph¶i dõng chiªu gi÷a chõng.§iÒn Nguyªn thÊy vËy th× cµng c¶m thÊy kú quÆc, l∙o thÇm nghÜ:- ThÕ nµy lµ sao?Binh sinh l∙o tõng ®éng thñ kh«ng d­íi tr¨m ngµn trËn nh­ng ch­a tõng thÊy kiÕmthÕ qu¸i dÞ thÕ nµy bao giê nªn chau mµy, nãi:- T¹i sao ng­¬i dõng tay mµ kh«ng ®©m tíi?Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn hái l¹i:- T¹i sao l∙o kh«ng xuÊt ®ao ®ì kiÕm thÕ cña t¹i h¹?§iÒn Nguyªn c­êi nh¹t mÊy tiÕng råi nãi:- L∙o phu dùa vµo kho¸i ®ao mµ thµnh danh trong vâ l©m, nÕu b¹t ®ao ph¶n kÝch th×cßn g× tÝnh m¹ng cña ng­¬i chø?TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi:- L∙o kh«ng muèn b¹t ®ao øng chiÕn th× t¹i h¹ sao nì ®©m kÎ kh«ng chèng cù?Chµng võa nãi võa nhí l¹i thø tù kiÕm quyÕt cña ba chiªu kiÕm ph¸p nh­ng vÉnkh«ng biÕt lµ nªn øng biÕn thÕ nµo.Ma §ao §iÒn Nguyªn lµ nh©n vËt vèn th©m trÇm, l∙o thÊy kiÕm thÕ cña ®èi ph­¬ngbÊt ®éng th× còng kh«ng muèn xuÊt thñ, song môc dån vµo ng­êi TuyÕt Nghi chê xem sùbiÕn ho¸ trong ®­êng kiÕm cña chµng.
 • 151. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-151-NhÊt thêi song ph­¬ng ®øng yªn bÊt ®éng.Trung Ch©u Tam HiÖp l¹nh lïng quan chiÕn nh­ng trong lßng nãng nh­ löa ®èt.TrÞnh §¹i C­¬ng khÏ nãi:- NhÞ ®Ö, ®©y lµ kiÕm ph¸p g× vËy?Ph­¬ng Thiªn Thµnh g­îng c­êi, nãi:- TiÓu ®Ö còng kh«ng biÕt.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi tiÕp:- Nh¸t ®ao cña §iÒn Nguyªn cã thÓ nãi lµ kinh thiªn ®éng ®Þa, trong vâ l©m rÊt Ýtng­êi may m¾n tho¸t ®­îc, chóng ta kh«ng thÓ lÊy m¾t nh×n hµi tö nµy tö th­¬ng d­íi ma®ao, chÝ Ýt th× còng kh«ng ®Ó h¾n chÕt tr­íc bän ta, Vi huynh xuÊt trËn ®©y!Nãi ®o¹n l∙o tung ng­êi vÒ phÝa §iÒn Nguyªn vµ qu¸t lín:- Ng­¬i kh«ng d¸m ®éng thñ víi mét ®ång tö th× lµm sao quyÕt ®Êu víi Trung Ch©uTam HiÖp bän ta?Ma §ao còng né khÝ qu¸t:- TiÓu tö kh«ng biÕt sèng chÕt lµ g× kia, h×nh nh­ l∙o phu bÞ ng­¬i lõa råi.Lêi võa døt th× l∙o trÇm h÷u thñ xuèng, mét ®¹o hµn quang nh­ sao xÑt loÐ lªn, víithÕ ®ao cùc nhanh cña §iÒn Nguyªn, mét khi ®∙ xuÊt thñ th× ®èi thñ khã lßng chèng ®ìkÞp, nÕu TuyÕt Nghi cã kiÕm chiªu tuyÖt thÕ vµ ph¶n øng cùc nhanh th× may ra còng ®­a®Õn côc diÖn l­ìng b¹i c©u th­¬ng th«i, nh­ng §iÒn Nguyªn v× qu¸ ®a nghi nªn l∙o xuÊt®ao chØ nh¾m vµo kiÕm cña TuyÕt Nghi, hy väng lµ víi néi lùc th©m hËu cña m×nh sÏ ®¸nhv¨ng kiÕm cña ®èi ph­¬ng råi sau ®ã hý léng chµng mét phen.Nµo ngê ®ao quang võa loÐ lªn th× kiÕm thÕ cña TuyÕt Nghi còng chît biÕn, do vËy®ao kiÕm kh«ng thÓ nµo va vµo nhau.§iÒn Nguyªn kinh h∙i kh«ng d¸m c«ng kÝch n÷a, l∙o ngÇm vËn khÝ råi lui ra sau bab­íc. Tuy nhiªn tr­íc ngùc l∙o vÉn bÞ tr­êng kiÕm cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi r¹ch mét®­êng, y phôc r¸ch to¹t, m¸u t­¬i ch¶y ra.Trung Ch©u Tam HiÖp thÊy Ma §ao §iÒn Nguyªn xuÊt thñ th× kh«ng nhÉn t©m dungnh×n nªn ®Òu nh¾m m¾t l¹i vµ trong ®Çu hiÖn lªn c¶nh th¶m tö cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi.Nh­ng trong phót chèc, c¶ ba më m¾t ra nh×n th× bÊt gi¸c s÷ng ng­êi nh­ ba phot­îng. Kh«ng nh÷ng TuyÕt Nghi v« h¹i mµ ®èi thñ cña chµng - Ma §ao §iÒn Nguyªn bÞr¹ch mét ®­êng tr­íc ngùc, m¸u t­¬i nhuém tr­êng bµo.Tuy nhiªn, Trung Ch©u Tam HiÖp kinh ng¹c mét th× Ma §ao §iÒn Nguyªn kÝnh ng¹c®Õn m­êi.L∙o thë dµi mét hái råi buét miÖng nãi:- H¶o kiÕm ph¸p!TuyÕt Nghi l¹nh lïng nãi:- L∙o ®∙ phôc khÝ ch­a?Cã lÏ th­¬ng thÕ cña §iÒn Nguyªn kh¸ nÆng, mÆc dï l∙o vËn c«ng cÇm m¸u nh­nghuyÕt t­¬i vÉn kh«ng ngõng tu«n ra.
 • 152. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-152-L∙o ®øng lÆng håi l©u råi tra ®ao vµo vá vµ nãi:- L∙o phu vÉn nghÜ kh«ng ra l¹i lÞch kiÕm ph¸p cña c¸c h¹.Ph­¬ng TuyÕt Nghi chËm r∙i nãi:- NÕu l∙o vÉn ch­a t©m phôc th× cø viÖc xuÊt ®ao thö lÇn n÷a.§iÒn Nguyªn nãi:- §Ých thùc lµ l∙o phu b¹i nh­ng kh«ng phôc, tuy nhiªn ta ®∙ nãi th× kh«ng thÓ nuètlêi!Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- Kh«ng ngê l∙o lµ mét nh©n vËt biÕt thñ tÝn nh­ thÕ.§iÒn Nguyªn c­êi nh¹t, nãi:- C¸c h¹ cã ®iÒu kiÖn g×, cã thÓ nãi ra ®­îc råi.TuyÕt Nghi quÐt môc quang nh×n quanh råi nãi:- Tr­íc tiªn l∙o hay gi¶i t¸n thuéc h¹ trong chÝnh s¶nh nµy ®∙.§iÒn Nguyªn lËp tøc kho¸t tay, nãi:- C¸c ng­¬i lui ra ngoµi ®i!B¸t quû ®¸p mét tiÕng råi lui ra tr­íc, sau ®ã lÇn l­ît nh÷ng ng­êi phôc vô còng ratheo.TuyÕt Nghi chËm r∙i nãi:- Giang hå ®ån r»ng tÝnh t×nh cña l∙o rÊt hung tµn ®éc ¸c nh­ng l∙o vÉn cßn mét ®øctÝnh tèt ®ã lµ biÕt gi÷ ch÷ tÝn.§iÒn Nguyªn l¹nh lïng nãi:- Mét ngµy nµo ®ã l∙o phu ®iÒu tra ra l¹i lÞch xuÊt th©n cña ng­¬i th× thÒ lµ sÏ b¸o thïnµy.TuyÕt Nghi nãi:- ViÖc b¸o thï cña l∙o cã quan hÖ g× ®Õn l¹i lÞch xuÊt th©n cña t¹i h¹? ChØ cÇn l∙oth¾ng ®­îc thanh kiÕm trong tay t¹i h¹...Chµng hái ngõng l¹i råi nãi tiÕp:- L∙o hÑn Trung Ch©u Tam HiÖp ®Õn th× ph¶i kÝnh tiÔn bän hä rêi khái n¬i nµy, ngµysau kh«ng ®­îc t×m bän hä ®Ó b¸o thï n÷a, tÊt c¶ ©n o¸n ®Òu hßa gi¶i tõ nay.§iÒn Nguyªn l¹nh lïng nãi:- LÏ nµo vÜnh viÔn l∙o phu kh«ng b¸o ®­îc mèi thï h«m nay?TuyÕt Nghi hoµnh ngang kiÕm vµ nãi:- L∙o cø viÖc t×m t¹i h¹, nÕu l∙o giÕt ®­îc t¹i h¹ th× sau ®ã t×m Trung Ch©u Tam HiÖpb¸o thï còng kh«ng muén.- §­îc! Mét lêi ®∙ ®Þnh, l∙o phu sÏ giÕt ng­¬i tr­íc råi sau ®ã t×m Trung Ch©u TamHiÖp tr¶ thï còng kh«ng muén.- T¹i h¹ muèn l∙o lËp träng thÖ míi ®­îc.
 • 153. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-153-- Nùc c­êi, x­a nay l∙o phu ch­a tõng bÞ ai bøc ph¶i lËp träng thÖ c¶!- Nh­ng h«m nay l∙o kh«ng thÓ kh«ng lËp träng thÖ, trõ phi l∙o th¾ng ®­îc tr­êngkiÕm trong tay t¹i h¹.Ma §ao §iÒn Nguyªn suy nghÜ mét l¸t råi nãi:- Ng­¬i lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi ph¶i kh«ng?TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi:- Kh«ng sai, t¹i h¹ ®∙ th«ng b¸o danh t¸nh råi mµ.§iÒn Nguyªn nãi:- §­îc, tr­íc khi ch­a giÕt ®­îc Ph­¬ng TuyÕt Nghi th× l∙o phu quyÕt kh«ng t×mTrung Ch©u Tam HiÖp b¸o thï. Thiªn nh©n còng chøng gi¸m lêi thÒ nµy, nÕu tr¸i lêi thÕ th×thiªn tru ®Þa diÖt.Ph­¬ng TuyÕt Nghi tra kiÕm vµo bao råi chËm r∙i nãi:- Th­¬ng thÕ cña l∙o kh«ng nhÑ, l∙o cã thÓ b¨ng bã vÕt th­¬ng råi tiÔn bän t¹i h¹ rêikhái n¬i nµy còng kh«ng muén.§iÒn Nguyªn nãi:- Mét chót th­¬ng thÕ th× cã ®¸ng g× ®èi víi l∙o phu!TuyÕt Nghi nghe vËy th× nh×n qua Trung Ch©u Tam HiÖp vµ nãi:- Chóng ta ®i th«i!§Õn lóc nµy Trung Ch©u Tam HiÖp vÉn kinh ng¹c kh«ng th«i, tuy nhiªn c¶ ba vÉnnhÉn n¹i kh«ng lªn tiÕng mµ lÆng lÏ ra khái ng«i nhµ cá.TuyÕt Nghi nh×n qua §iÒn Nguyªn vµ nãi:- Hy väng r»ng thuéc h¹ cña l∙o sÏ kh«ng tù t×m ®­êng chÕt mµ ng¨n c¶n bän t¹i h¹.§iÒn Nguyªn b­íc ra tr­íc ng«i nhµ cá råi nãi:- L∙o phu kh«ng tiÔn n÷a.Ng«n Phông Khanh quay l¹i nãi:- Tuy néi c«ng cña c¸c h¹ tinh th©m nh­ng còng kh«ng nªn ®Ó mÊt m¸u qu¸ nhiÒu,nªn sím ch÷a trÞ th­¬ng thÕ ®i th«i.§iÒn Nguyªn nãi:- L∙o phu tÊt ph¶i b¸o thï nµy nªn tù biÕt b¶o träng, kh«ng cÇn c¸c h¹ quan t©m.Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung thñ, nãi:- Ngay sau gÆp l¹i, c¸o biÖt!Nãi ®o¹n chµng quay ng­êi theo sau Ng«n Phông Khanh vµ Trung Ch©u Tam HiÖp.§oµn ng­êi xuyªn qua vïng c©y cá rËm r¹p ®Õn con ®­êng mßn th× thÊy hai con tuÊnm∙ vÉn cßn.§Õn lóc nµy Ph­¬ng Thiªn Thµnh kh«ng nhÞn ®­îc n÷a nªn thë dµi mét hái råi nãi:- Nghi nhi, ng­¬i häc kiÕm ph¸p tinh th©m nh­ vËy tù håi nµo? T¹i sao ta kh«ng biÕtchót g× c¶?
 • 154. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-154-Ph­¬ng TuyÕt Nghi Êp óng nãi:- Thùc ra Nghi nhi chØ míi...Ng«n Phông Khanh tung ng­êi lªn ngùa råi nãi:- Chóng ta ra khái vïng ch­íng khÝ nµy råi h∙y nãi còng kh«ng muén.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Cßn mét con tuÊn m∙, ®¹i ca c­ìi ®i nhÐ!TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- ThÓ n¨ng cña tiÓu huynh ®∙ hoµn toµn b×nh phôc, cø ®Ó cho Nghi nhi c­ìi vËy!Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng chèi tõ nh­ng Th¹ch TuÊn ®∙ «m chµng ®Æt lªn l­ng ngùaråi vç m¹nh mét ch­ëng, con tuÊn m∙ lËp tøc phãng ®i nh­ giã.Bän §¹i C­¬ng, Thiªn Thµnh, Th¹ch TuÊn liÒn thi triÓn khinh c«ng phãng theo.§oµn ng­êi ngùa ch¹y mét m¹ch b¶y t¸m dÆm th× Ng«n Phông Khanh dõng ngùa l¹inãi:- Ph­¬ng thÕ ®iÖt, b©y giê cã thÓ nãi râ bÝ mËt cña sù viÖc råi.Bän TrÞnh §¹i C­¬ng còng rÊt muèn biÕt nªn ®Òu dõng b­íc nh×n TuyÕt Nghi víi ¸nhm¾t chê ®îi.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy khã bÒ tho¸i th¸c nªn véi vµng h¹ m∙, chµng sôp quú xuèngvµ nãi:- Nghi nhi b¸i kiÕn ®¹i b¸.Ph­¬ng Thiªn Thµnh võa ®­a tay ®ì chµng dËy võa nãi:- Hµi tö, rèt cuéc lµ chuyÖn g× vËy? Ng­¬i ®øng lªn råi thong th¶ nãi.- Nghi nhi chØ häc ba chiªu kiÕm ph¸p, nÕu biÕt néi t×nh th× Ma §ao §iÒn NguyªnquyÕt sÏ kh«ng chÞu nhËn thua!Th¹ch TuÊn nãi:- Ng­¬i xuÊt mét kiÕm ®∙ ®¶ th­¬ng ®­îc §iÒn Nguyªn, nh­ vËy th× ba chiªu lµ ®ñdïng råi, ch¼ng hay cao nh©n nµo truyÒn thô kiÕm ph¸p cho ng­¬i mµ lîi h¹i thÕ?Nãi ®o¹n Th¹ch TuÊn chó môc nh×n Ph­¬ng Thiªn Thµnh, d­êng nh­ muèn nghePh­¬ng Thiªn Thµnh tr¶ lêi vËy.Ph­¬ng Thiªn Thµnh g­îng c­êi, nãi:- Cao nh©n nµo truyÒn thô kiÕm ph¸p cho ng­¬i, cø nãi thùc ra ®i.TuyÕt Nghi l¹i Êp óng:- ChuyÖn nµy... chuyÖn nµy...Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Hµi tö, sao cø óp óp më më thÕ?TuyÕt Nghi nãi:- Ng­êi truyÒn thô kiÕm ph¸p b¶o víi hµi nhi lµ kh«ng ®­îc nãi cho ng­êi kh¸c biÕt.
 • 155. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-155-Ng«n Phông Khanh xen vµo:- ChuyÖn ®∙ ®Õn n­íc nµy th× h¸ cã g× mµ kh«ng nãi ra.TuyÕt Nghi hái:- T¹i sao?Ng«n Phông Khanh nãi:- Ph­¬ng phu nh©n vµ t¹i h¹ ®Òu ®∙ biÕt, liÖu thÕ ®iÖt cßn b¶o mËt ®­îc ch¨ng?TuyÕt Nghi thÇm nghÜ:- Lêi nµy qu¶ nhiªn kh«ng sai, nÕu ta kh«ng nãi th× bän hä hái Ng«n ch­ëng m«ncòng vËy th«i.NghÜ ®o¹n chµng nãi:- Lµ §«ng NhÜ l∙o nh©n truyÒn thô kiÕm ph¸p cho hµi nhi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh gËt ®Çu råi hái tiÕp:- Nghi nhi, l∙o cã cho ng­¬i biÕt danh t¸nh thËt cña l∙o kh«ng?TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi:- Kh«ng cã, l∙o chi nãi víi hµi nhi l∙o lµ §«ng NhÜ l∙o nh©n th«i.TrÞnh §¹i C­¬ng tiÕp lêi:- §«ng NhÜ, §«ng NhÜ, danh tù nµy thÓ hiÖn ®iÒu g×?Ph­¬ng Thiªn Thµnh còng lÈm bÈm tù nãi:- §«ng NhÜ, §«ng NhÜ...Ng«n Phông Khanh suy nghÜ mét lóc råi nãi:- NhÜ §«ng lµ TrÇn. (ch÷ NhÜ häp víi ch÷ §«ng lµ ch÷ TrÇn)TrÞnh §¹i C­¬ng nh∙y dùng lªn vµ nãi:- Kh«ng lÏ lµ l∙o ta?Th¹ch TuÊn liÒn hái:- Lµ ai?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp.Ph­¬ng Thiªn Thµnh ngÈn ng­êi nh­ pho t­îng, l∙o ng­íc nh×n bÇu trêi ®ªm mµkh«ng nãi ®­îc lêi nµo.TrÞnh §¹i C­¬ng hái:- NhÞ ®Ö, ng­¬i lµm sao thÕ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nh­ ng­¬i tØnh méng l∙o "a" mét tiÕng råi nãi:- Ngoµi §«ng NhÜ l∙o nh©n ra th× sî r»ng kh«ng cã ng­êi nµo cã thÓ cøu ta trong lóc®ã.Ng«n Phông Khanh xen vµo:
 • 156. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-156-- Ph­¬ng nhÞ hiÖp, t«n phu nh©n ®∙ quay trë l¹i Tr×nh gia trang chê ch­ vÞ, chóng tanªn sím quay vÒ kÎo bµ ta lo l¾ng.D­êng nh­ Ph­¬ng Thiªn Thµnh chît cã t©m sù trÇm träng, l∙o buån b∙ nãi:- Ng«n huynh ®Ö nãi còng ph¶i.Tuy ®∙ nh×n thÊy vÎ kh¸c th­êng cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh nh­ng TrÞnh §¹i C­¬ngvÉn ch­a hái.o0o§oµn nh©n m∙ lËp tøc khëi hµnh nh¾m Gia §Þnh thµnh trùc chØ.Ch¼ng biÕt v« t×nh hay cè ý mµ Ph­¬ng Thiªn Thµnh lu«n gi÷ kho¶ng c¸ch víi ®oµnng­êi kh¸ xa, chÝ Ýt lµ còng trªn ba tr­îng.Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy kú l¹ nªn dõng ngùa chê Ph­¬ng Thiªn Thanh ®i tíi råihái:- §¹i b¸ cã mÖt kh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi, nãi:- Th©n thÓ kh«ng ®­îc tho¶i m¸i mét chót th«i.TuyÕt Nghi nãi:- TiÓu ®iÖt nh­êng ngùa cho ®¹i b¸ nhÐ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Kh«ng cÇn, chóng ta ®i chung mét ngùa còng ®­îc.Nãi ®o¹n l∙o tung ng­êi phãng lªn l­ng ngùa ngåi phÝa sau TuyÕt Nghi.Ch¹y ®­îc mét ®o¹n th× l∙o khÏ nãi:- Nghi nhi, ta muèn hái ng­¬i mÊy chuyÖn, ng­¬i ph¶i thµnh thËt tr¶ lêi míi ®­îc.TuyÕt Nghi c¶m thÊy h¬i kú l¹ nh­ng chµng vÉn nãi:- §¹i b¸ cø hái, Nghi nhi ®©u d¸m tr¶ lêi kh«ng thËt?Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái:- VÞ §«ng NhÜ l∙o nh©n ®ã rèt cuéc lµ ai vËy?TuyÕt Nghi ®¸p:- §Ých thùc lµ l∙o kh«ng nãi cho Nghi nhi biÕt l∙o ta lµ ai.- L∙o ta cã ph¶i lµ KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng?- ChuyÖn nµy Nghi nhi kh«ng biÕt.- Kiªm chiªu mµ ng­¬i ®¸nh b¹i Ma §ao §iÒn Nguyªn lµ do §«ng NhÜ l∙o nh©ntruyÒn thô ph¶i kh«ng?- §óng vËy.Ph­¬ng Thiªn Thµnh thë dµi mét hái råi nãi:
 • 157. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-157-- §­¬ng thÕ vâ l©m, ngoµi KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp ra th× cßn nh©n vËt nµo cã kiÕmph¸p tinh kú nh­ vËy chø?L∙o trÇm mÆc håi l©u råi hái tiÕp:- Hµi tö, vÞ §«ng NhÜ l∙o nh©n ®ã cã tõng hái vÒ th©n thÕ cña ng­¬i kh«ng?TuyÕt Nghi thµnh thËt ®¸p:- Cã hái.- Ng­¬i tr¶ lêi víi l∙o thÕ nµo?- Nghi nhi theo sù thËt mµ nãi.- A, l∙o nghe xong th× cã nãi g× kh«ng?Ph­¬ng TuyÕt Nghi vèn lµ mét ®ång tö th«ng minh, trong lßng chµng chît ®éng nghivÊn nªn thÇm nghÜ:- Nghe khÈu khÝ cña ®¹i b¸ th× h×nh nh­ l∙o rÊt sî ta nãi néi t×nh gia thÕ víi §«ng NhÜl∙o nh©n...NghÜ ®o¹n chµng buét miÖng hái l¹i:- VÞ §«ng NhÜ l∙o nh©n cã ph¶i lµ KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Cã lÏ lµ kh«ng sai råi! Ngoµi KiÕm ThÇn ra th× cßn ai truyÒn cho ng­¬i ba chiªukiÕm ph¸p mµ cã thÓ th¾ng Ma §ao §iÒn Nguyªn?TuyÕt Nghi hái tiÕp:- ThÕ TrÇn ®¹i hiÖp lµ ng­êi tèt hay ng­êi xÊu?Thiªn Thµnh nãi:- L∙o ta ®­îc vâ l©m ®ång ®¹o t«n x­ng lµ KiÕm ThÇn th× tù nhiªn kh«ng ph¶i lµng­êi xÊu råi.TuyÕt Nghi nãi:- NÕu §«ng NhÜ l∙o nh©n lµ ng­êi tèt th× nãi cho l∙o biÕt gia thÕ cña Nghi nhi còngch¼ng sao!NÕu lµ ngµy tr­íc mµ TuyÕt Nghi nãi nh­ vËy th× tÊt sÏ bÞ Ph­¬ng Thiªn Thµnh tr¸chm¾ng råi, nh­ng lóc nµy Thiªn Thµnh kh«ng thÓ ph¸t t¸c, l∙o còng c¶m nhËn ®­îc r»ng,nÕu tiÕp tôc nãi chuyÖn nµy sÏ khiÕn cho TuyÕt Nghi thªm hoµi nghi.V× thÕ, l∙o véi nãi:- Kh«ng sai, nÕu lµ TrÇn ®¹i hiÖp th× tÊt nhiªn lµ kh«ng sao, nh­ng nÕu §«ng NhÜ l∙onh©n kh«ng ph¶i lµ TrÇn ®¹i hiÖp th× sÏ cã mét vµi bÊt æn ®Êy!Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng hái thªm n÷a, chµng thÇm nghÜ:- H«m nay h×nh nh­ ®¹i b¸ hái kh¸c th­êng, ng­êi kia dï kh«ng ph¶i lµ TrÇn ®¹i hiÖpnh­ng l∙o ta kh«ng cã ¸c ý th× nãi cho l∙o biÕt vÒ gia thÕ còng ch¼ng sao!NghÜ ®o¹n chµng giôc phi nhanh tíi tr­íc, tho¸ng chèc ®∙ ®uæi kÞp bän TrÞnh §¹iC­¬ng.
 • 158. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-158-o0o§óng ngä ngµy h«m sau th× ®oµn nh©n m∙ ®∙ vÒ ®Õn Tr×nh gia trang.Tr×nh Tö Väng xuÊt m«n nghªnh tiÕp vµ nãi:- Chóc mõng ch­ vÞ b×nh an trë vÒ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh véi hái:- VÞ §«ng NhÜ l∙o nh©n cã trong trang viÖn kh«ng?Tr×nh Tö Väng hái l¹i:- Lµ vÞ béc nh©n cña Ph­¬ng nhÞ hiÖp ph¶i kh«ng?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Kh«ng sai chÝnh lµ vÞ §«ng l∙o tr­îng ®ã.Tr×nh Tö Väng nãi:- Tr­íc ®©y ba h«m, khi võa vÒ ®Õn tÖ trang th× t¹i h¹ cã gÆp l∙o mét lÇn, nh­ng mÊyngµy qua t¹i h¹ kh«ng thÊy l∙o ®©u c¶.Nãi ®o¹n l∙o gäi mét vÞ vâ s­ l¹i hái:- VÞ §«ng l∙o tr­îng ®¸nh xe cã ë trong trang kh«ng?VÞ vâ s­ ®¸p:- VÞ §«ng NhÜ l∙o tr­îng ®ã ®∙ c­ìi ngùa xuÊt trang tõ giê tý tèi qua, ®Õn giê vÉnch­a thÊy vÒ.Tr×nh Tö Väng trÇm s¾c diÖn nãi:- T¹i sao kh«ng ph¸i ng­êi ®i t×m l∙o ta?Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®ì lêi:- Kh«ng cÇn t×m, ch¼ng qua lµ t¹i h¹ thuËn miÖng hái vËy th«i.Tr×nh Tö Väng ®­a mäi ng­êi vµo ®¹i s¶nh th× ®∙ thÊy Ph­¬ng phu nh©n vµ Ph­¬ngL¹c ngåi chê.Ph­¬ng Thiªn Thµnh véi ch¹y l¹i bªn thª tö vµ hái:- §«ng NhÜ l∙o nh©n ®©u råi?Ph­¬ng phu nh©n nãi:- L∙o ®∙ ®i råi chØ ®Ó l¹i mét phong th¬.Thiªn Thµnh hái:- Phong th¬ ®©u?Ph­¬ng phu nh©n lÊy trong tay ¸o ra mét phong th¬ vµ nãi:- Phong th¬ nµy ®Ó l¹i cho Nghi nhi.Ph­¬ng Thiªn thµnh nhËn lÊy phong th¬ víi vÎ hoµi nghi. L∙o l­ít nh×n qua th× thÊybªn ngoµi ®Ò mÊy ch÷:"L­u giao Ph­¬ng TuyÕt Nghi".BÊt gi¸c l∙o thÇm nghÜ:
 • 159. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-159-- Cã lÏ trong thêi gian qua Nghi nhi ®∙ nãi víi l∙o ta rÊt nhiÒu chuyÖn!NghÜ ®o¹n l∙o cÇm phong th­ ®øng ng¬ ngÈn xuÊt thÇn.Th¸i ®é kh¸c th­êng nµy khiÕn bän TrÞnh §¹i C­¬ng c¶m thÊy kú qu¸i nh­ng kh«ngai lªn tiÕng hái.Ph­¬ng phu nh©n khÏ nãi:- Phong th­ nµy lµ ®Ó cho Nghi nhi xem!Thiªn Thµnh µ mét tiÕng råi giao phong th­ cho TuyÕt Nghi vµ nãi:- Hµi tö, ng­¬i ®äc xem trªn th­ viÕt g× vËy?TuyÕt Nghi më phong th­ ra xem råi nãi:- Trong th­ b¶o Nghi nhi lËp tøc ®i gÆp l∙o ta vµ b¶o Nghi nhi xin phÐp b¸ phô vµ b¸mÉu, nhiÒu th× n¨m n¨m, Ýt th× ba n¨m, Nghi nhi sÏ trë vÒ víi b¸ phô vµ b¸ mÉu.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái:- Cßn viÕt g× n÷a kh«ng?TuyÕt Nghi nãi:- ChØ cã thÕ, xin b¸ phô xem qua!Ph­¬ng Thiªn Thµnh kho¸t tay, nãi:- Kh«ng cÇn xem, ng­¬i ph¶i ®Õn ®©u ®Ó gÆp l∙o ta?TuyÕt Nghi nãi:- Trªn phong th­ cã vÏ ®­êng ®i, Nghi nhi chØ cÇn theo ®å h×nh mµ ®i lµ ®­îc.- Ng­¬i ®Þnh khi nµo khëi hµnh?- Trong th­ b¶o Nghi nhi sau khi ®äc xong th× lËp tøc lªn ®­êng, ch¼ng hay ý cña b¸phô, b¸ mÉu thÕ nµo?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- ¡n c¬m xong råi h∙y ®i, ta sÏ tiÔn ng­¬i mét ®o¹n.Tr×nh Tö Väng tiÕp lêi:- C¬m r­îu ®∙ chuÈn bÞ xong, ch­ vÞ nghØ ng¬i mét l¸t råi ¨n còng kh«ng muén.TrÞnh §¹i C­¬ng nh×n qua Th¹ch TuÊn råi c¶ hai theo Tr×nh Tö Väng lui b­íc rangoµi.Sau khi vµo hËu viÖn th× TrÞnh §¹i C­¬ng khÏ hái:- Tam ®Ö, ng­¬i tr«ng thÊy g× kh«ng?Th¹ch TuÊn nãi:- Th¸i ®é cña NhÞ ca cã vÎ kh¸c th­êng.§ai C­¬ng gËt ®Çu, nãi:- Trong ký øc cña tiÓu huynh th× huynh ®Ö chóng ta tõng tr¶i qua v« sè trËn quyÕtchiÕn nh­ng ch­a bao giê tr«ng thÊy th¸i ®é kh¸c th­êng cña NhÞ ®Ö nh­ vËy, do ®ã tronglßng tiÓu huynh rÊt hoµi nghi.
 • 160. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-160-Th¹ch TuÊn nãi:- TiÓu ®Ö còng c¶m thÊy kú qu¸i, chØ cã ®iÒu lµ kh«ng nghÜ ra nguyªn nh©n t¹i sao.§ai C­¬ng nãi:- ChuyÖn nµy, chuyÖn nµy...L∙o thë dµi mét håi råi ®æi giäng nãi tiÕp:- §îi l¸t n÷a khi h¾n ®­a Nghi nhi ®i mét ®o¹n, tiÓu huynh muèn ngÇm theo dâi...Th¹ch TuÊn trßn xoe m¾t hái:- T¹i sao?§¹i C­¬ng nãi:- Kh«ng cã g×, tiÓu huynh muèn ®i theo dâi h¾n thö th«i...L∙o h¬i ngõng l¹i råi nãi tiÕp:- Sau khi ta ®i råi th× ng­¬i h∙y kh¸ chiÕu cè nhÞ tÈu cña ng­¬i nhÐ!Th¹ch TuÊn s÷ng sê gi©y l¸t råi thÇm nghÜ:- ThÕ nµy lµ cã ý g×?Tuy cã nhiÒu nghi vÊn trong lßng nh­ng l∙o cè nhÞn kh«ng truy hái.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi tiÕp:- NÕu s¸ng mai ta vµ NhÞ ca cña ng­¬i kh«ng vÒ th× ng­¬i kh«ng cÇn ®îi ë ®©y n÷a,mµ h∙y hé tèng NhÞ tÈu cña ng­¬i vÒ n¬i cè c­.Th¹ch TuÊn chau mµy, nãi:- §¹i ca nãi g× tiÓu ®Ö kh«ng hiÓu, rèt cuéc lµ chuyÖn thÕ nµo vËy?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- Kh«ng cã g×, cã lÏ mét l¸t sau chóng ta sÏ quay vÒ th«i.Th¹ch TuÊn c¶m thÊy trong lêi nãi cña TrÞnh §¹i C­¬ng cã Èn ý nh­ng §¹i C­¬ng ®∙kh«ng muèn nãi ra th× Th¹ch TuÊn còng kh«ng tiÖn hái, l∙o ®µnh gËt ®Çu, nãi:- §­îc, tiÓu ®Ö sÏ y theo dÆn dß cña ®¹i ca mµ hµnh sù.Lóc nµy cã mét tr¸ng h¸n b­íc vµo mêi mäi ng­êi ®i ¨n c¬m.Trong b÷a ¨n TrÞnh §¹i C­¬ng ®Ó ý thÊy Ph­¬ng Thiªn Thµnh ¨n rÊt nhanh, d­êngnh­ lµ muèn che dÊu vÎ bÊt an cña m×nh.Cuèi cïng b÷a ¨n víi kh«ng khÝ nÆng nÒ còng kÕt thóc.Ph­¬ng Thiªn Thµnh bá ®òa ®øng lªn vµ cung thñ, nãi:- T¹i h¹ ph¶i tiÔn Nghi nhi ®i mét ®o¹n, l¸t sau sÏ quay vÒ ngay, xin c¸o biÖt lui b­íctr­íc.Tr×nh Tö Väng nãi:- Ph­¬ng nhÞ hiÖp cø tù nhiªn.Ph­¬ng Thiªn Thµnh quay sang nãi víi Ph­¬ng phu nh©n:
 • 161. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-161-- Trong th­ §«ng NhÜ l∙o nh©n ®∙ nãi râ lµ muèn Nghi nhi lªn ®­êng ngay, chóng tacòng kh«ng nªn c¶n trë h¾n nªn ta ®­a tiÔn h¾n ®i mét ®o¹n.Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- TiÓu ®iÖt ®∙ cã ®å h×nh, kh«ng d¸m phiÒn ®¹i b¸.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- §©y lµ chuyÖn kh¸c, kh«ng biÕt bao l©u n÷a chóng ta míi gÆp l¹i nhau, ®¹i b¸ tiÔnng­¬i mét ®o¹n ch¼ng ®­îc sao?Ph­¬ng TuyÕt Nghi tõ tõ b­íc tíi tr­íc Ph­¬ng phu nh©n, chµng cung kÝnh l¹y ba l¹yråi nãi:- B¸ mÉu b¶o träng, mÊy n¨m qua Nghi nhi ®­îc b¸ mÉu d­ìng dôc lín kh«n, th©nt×nh nh­ biÓn, ngµy sau Nghi nhi sÏ kh«ng bao giê quªn ©n d­ìng dôc.Ph­¬ng phu nh©n ®­a tay g¹t lÖ råi chËm r∙i nãi:- Hµi tö, hy väng ng­¬i ®i chuyÕn nµy sÏ häc ®­îc tuyÖt kü, ngµy sau d­¬ng danhthiªn h¹.TuyÕt Nghi nãi:- Nghi nhi sÏ tËn t©m tËn lùc, khi nµo thµnh tµi sÏ quay vÒ cè cùu thØnh an b¸ mÉu.Ph­¬ng phu nh©n nãi:- Ng­¬i biÕt hiÕu thuËn nh­ vËy lµ tèt råi.Ba ®­a tay lau lÖ råi quay sang nãi víi Ph­¬ng L¹c:- L¹c nhi, tiÔn tiÓu ®Ö cña ng­¬i mét ®o¹n nhÐ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- L¹c nhi kh«ng cÇn ®i tiÔn.Ph­¬ng L¹c ®∙ rêi chç ngåi, chµng nghe phô th©n nãi vËy th× ®µnh cung thñ nãi:- TiÓu ®Ö ®i ®­êng b×nh an nhÐ.Ph­¬ng TuyÕt Nghi hoµn lÔ vµ nãi:- TiÓu ®Ö xin b¸i biÖt, ®¹i ca nhí b¶o träng.Ph­¬ng Thiªn Thµnh n¾m tay TuyÕt Nghi råi nãi:- Hµi tö, chóng ta ®i th«i!TrÞnh §¹i C­¬ng nh×n theo bãng Ph­¬ng Thiªn Thµnh dÇn khuÊt th× ®øng lªn, nãi:- Tr×nh trang chñ, th­¬ng thÕ cña t¹i h¹ ch­a hoµn toµn b×nh phôc nªn muèn nghØ ng¬imét l¸t, nÕu cã chuyÖn g× cø t×m Th¹ch tam ®Ö cña t¹i h¹ còng ®­îc nhÐ.Tr×nh Tö Väng nãi:- TrÞnh ®¹i hiÖp cø tù nhiªn, t¹i h¹ sÏ dÆn thuéc h¹ kh«ng lµm kÝnh ®éng lµ ®­îc.TrÞnh §¹i C­¬ng quay sang cung thñ nãi víi Ng«n Phông Khanh:- Ng«n huynh ®Ö ®i vÒ kh¸ vÊt v¶ nªn còng nªn tÞnh d­ìng mét l¸t.Nãi ®o¹n l∙o kh«ng chê Ng«n Phông Khanh tr¶ lêi mµ lÆng lÏ ra khái ®¹i s¶nh.
 • 162. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-162-Vèn lµ nh©n vËt cÈn thËn nªn §¹i C­¬ng trë vÒ phßng khãa chÆt cöa l¹i, l∙o thay ®æiy phôc råi míi theo cöa sæ ra khái phßng, sau ®ã rêi Tr×nh gia trang truy theo Ph­¬ngThiªn Thµnh vµ TuyÕt Nghi.Hai ng­êi võa ®i kh«ng l©u nªn mét l¸t sau TrÞnh §¹i C­¬ng ®∙ nh×n thÊy bãng thÊptho¸ng phÝa tr­íc. Hai con tuÊn m∙ s¸nh vai song hµnh, d­êng nh­ hai ng­êi ®ang trßchuyÖn víi nhau.TrÞnh §¹i C­¬ng t×m ®Õn mét n«ng gia mua mét chiÕc mò r¬m ®éi lªn trïm kÝn diÖnmôc råi lÆng lÏ b¸m theo phÝa sau.L∙o cã mét dù c¶m ch¼ng lµnh vµ nghi viÖc Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®­a Ph­¬ng TuyÕtNghi ®i lµ cã ý ®å kh«ng tèt. §ång thêi l∙o còng c¶m thÊy d­êng nh­ Ph­¬ng Thiªn Thµnhcã chuyÖn bÝ mËt mµ kh«ng nãi ra.o0o
 • 163. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-163-Håi thø chÝnNghi ¸n trïng trïng¹i nãi Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi, sau khi ®i chõng m­êi dÆm th×®Õn mét n¬i hoang v¾ng.Thiªn Thµnh ®ét nhiªn rÎ ng­îc vµo c¸nh rõng bªn ®­êng vµ nãi:- Hµi tö, b¸ phô kh«ng thÓ tiÔn ng­¬i n÷a, chóng ta ngåi xuèng ®©y nghØ mét l¸t råichia tay.Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng cho ngùa ®i vµo c¸nh rõng vµ h¹ m∙ ngåi nghØ nh­ lêiPh­¬ng Thiªn Thµnh võa nãi.Hai ng­êi võa an to¹ th× Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái:- Hµi tö, ngoµi ba chiªu kiÕm ph¸p ®ã th× §«ng NhÜ l∙o nh©n cã truyÒn cho ng­¬i vâc«ng g× n÷a kh«ng ?TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi:- Kh«ng, l∙o chØ truyÒn ®óng ba chiªu kiªm th«i. ¤i ! NÕu Ma §ao §iÒn Nguyªnkh«ng tØ kiÕm víi tiÓu ®iÖt th× tiÓu ®iÖt kh«ng thÓ nµo ®èi phã ®­îc l∙o ta.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Ng­¬i nãi thËt ®Êy chø ?Lêi võa døt th× bÊt ngê l∙o vung thñ chØ ®iÓm huyÖt Ph­¬ng TuyÕt Nghi.TuyÕt Nghi ch­a kÞp tr¶ lêi th× huyÖt ®¹o ®∙ bÞ ®iÓm, chµng ¸ mét råi ng∙ ra ®Êt.Ph­¬ng Thiªn Thµnh thë phµo mét h¬i råi bång TuyÕt Nghi ®Õn mét gèc c©y vµ ®Ætchµng ngåi tùa vµo ®ã.Lóc nµy song môc cña TuyÕt Nghi ®Çy vÎ hoang mang, chµng nh×n Ph­¬ng ThiªnThµnh ®Õn ng¬ ngÈn xuÊt thÇn.Håi l©u sau chµng míi chËm r¶i nãi:- §¹i b¸, ®©y lµ chuyÖn thÕ nµo vËy ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh tõ tõ nãi:- Hµi tö, trong lßng ng­¬i c¶m thÊy rÊt kú qu¸i, ph¶i kh«ng ?TuyÕt Nghi nãi:- §óng vËy, Nghi nhi kh«ng hiÓu v× sao ®¹i b¸ l¹i ®iÓm huyÖt ®¹o cña m×nh.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Kh«ng nh÷ng ta ®iÓm huyÖt ng­¬i mµ cßn ph¶i lÊy m¹ng ng­¬i, vÜnh viÔn ng­¬ikh«ng thÓ nµo ®i t×m §«ng NhÜ l∙o nh©n ®Ó häc vâ c«ng.- T¹i sao ?- Hµi tö, nguyªn nh©n rÊt phøc t¹p, nhÊt thêi kh«ng thÓ nµo nãi râ víi ng­¬i, v∙ l¹i tacòng kh«ng cã nhiÒu thêi gian.L
 • 164. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-164-L∙o ngöa mÆt c­êi ha h¶ mét trµng, song môc lé hung quang nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghiråi nãi tiÕp:- Nh­ng chóng ta ®∙ gÇn gñi nhau m­êi n¨m, t×nh c¶m tù nhiªn ph¶i cã ®«i chót, v×vËy ®¹i b¸ sÏ t×m cho ng­¬i mét chiÕc quan tµi råi ch«n cÊt ®µng hoµng. ChØ cã ®iÒu ph¶ikhiÕm khuyÕt lµ ®¹i b¸ kh«ng thÓ nµo lËp bia nãi râ th©n thÕ cña ng­¬i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi chËm r¶i nãi:- TiÓu ®iÖt biÕt, tiÓu ®iÖt chÕt cµng bÝ mËt th× cµng tèt cho ®¹i b¸.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Nh÷ng n¨m qua ng­¬i ®äc kh¸ nhiÒu th­ tÞch nªn qu¶ nhiªn lµ th«ng minh h¬nng­êi.TuyÕt Nghi nãi:- ViÖc ®Õn n­íc nµy th× tiÓu ®iÖt chÕt ch¾c råi, tuy nhiªn tiÓu ®iÖt kh«ng muèn chÕtmét c¸ch qu¸ hå ®å, tiÓu ®iÖt mong muèn ®­îc biÕt mét chuyÖn.- ChuyÖn g× ?- Th©n phËn thËt sù cña ®¹i b¸ lµ ai ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi:- Hµi tö, ng­¬i hái tuyÖt l¾m...Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi ;- ThÕ nµo, tiÓu ®iÖt hái kh«ng ph¶i sao ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Ng­¬i hái rÊt kú qu¸i, ngoµi c¶ sù tiªn liÖu cña ta.TuyÕt Nghi hái tiÕp:- VËy th× tiÓu ®iÖt ph¶i hái nh­ thÕ nµo ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi:- Ng­¬i hái th©n phËn thËt cña ta lµ ai, tøc lµ ng­¬i ®∙ hoµi nghi ta kh«ng ph¶i lµ ®¹ib¸ cña ng­¬i ?TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi:- §óng vËy !- T¹i sao ?- NÕu l∙o lµ ®¹i b¸ cña v∙n bèi th× lµm sao nhÉn t©m h¹ ®éc thñ ®èi víi v∙n bèi ?Huèng hå v∙n bèi võa míi cøu m¹ng cña l∙o.- Ng­¬i nãi rÊt cã lý nh­ng ta kh«ng muèn ng­¬i chÕt qu¸ râ rµng.- Dï sao th× v∙n bèi còng ph¶i chÕt vµ kh«ng thÓ nµo t×m l∙o b¸o thï, vËy t¹i sao l∙okh«ng cho v∙n bèi chÕt mét c¸ch minh b¹ch ?- Ng­¬i tÊt ph¶i chÕt, vËy th× hiÓu râ ch©n t­íng ®Ó lµm g× ?- NÕu l∙o kh«ng muèn nãi râ néi t×nh th× qu¶ thËt v∙n bèi chÕt kh«ng thÓ nµo nh¾mm¾t.
 • 165. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-165-Ph­¬ng Thiªn Thµnh tõ tõ ®­a h÷u ch­ëng lªn vµ nãi:- Chóng ta ®∙ sèng víi nhau m­êi n¨m nªn kh«ng thÓ nãi lµ kh«ng cã t×nh c¶m, ta sÏcho ng­¬i chÕt kh«ng ®au ®ín lµ ®­îc.Nãi ®o¹n ch­ëng thÕ tõ tõ nh»m vµo yÕu huyÖt cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi mµ ®Èy ra.Ph­¬ng TuyÕt Nghi thë dµi mét håi råi nãi:- Xem ra l∙o lµ hung thñ s¸t h¹i phô th©n cña v∙n bèi råi ! Kh«ng ngê phô tö v∙n bèic¶ hai ®êi ®Òu chÕt trong tay hung ®å v¹n ¸c lµ l∙o.Nãi ®o¹n chµng nh¾m hai m¾t l¹i chê chÕt.ThÕ ch­ëng cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh s¾p ®Õn ®Ých th× ®ét nhiªn thu l¹i, l∙o nãi:- Víi niªn kü cña ng­¬i th× qu¶ thùc kh«ng thÓ kh«ng kh©m phôc kh¶ n¨ng luËn ®o¸ncña ng­¬i.Ph­¬ng TuyÕt Nghi më m¾t ra, nãi:- Cã mét chuyÖn sî r»ng ®¹i b¸ ®∙ quªn råi.Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái:- ChuyÖn g× ?TuyÕt Nghi nãi:- Gia mÉu vÉn cßn sèng t¹i thÕ, mét ngµy nµo ®ã gia mÉu sÏ ®iÒu tra ra néi t×nh vµ sÏt×m l∙o b¸o thï.Thiªn Thµnh mØm c­êi, nãi:- NÕu bµ ta cã n¨ng lùc ®ã th× ®∙ nghÜ ra ta lµ hung thñ giÕt phu qu©n bµ ta vµ ®∙ símt×m ta b¸o thï råi, chø kh«ng ®îi ®Õn b©y giê ®©u.TuyÕt Nghi nãi:- Cßn cã §«ng NhÜ l∙o nh©n, l∙o ta quyÕt sÏ kh«ng tha l∙o.Thiªn Thµnh c­êi nh¹t, nãi:- Sau khi giÕt ng­¬i th× ch¼ng cßn ai ®èi chøng, dï §«ng NhÜ l∙o nh©n cã vâ c«ngtuyÖt thÕ th× còng kh«ng thÓ nµo t×m ®Õn ta.TuyÕt Nghi thë dµi mét håi råi nãi:- Kh«ng hiÓu l∙o lµm thÕ nµo mµ cã hiÖp danh, ch¼ng hiÓu t¹i sao Trung Ch©u TamHiÖp l¹i cã thÓ dung tóng mét nh©n vËt ©m hiÓm ®éc ¸c nh­ thÕ.Ph­¬ng Thiªn Thµnh x¹ hung quang nh×n TuyÕt Nghi råi nãi:- §ñ råi ®Êy !Lêi võa døt th× h÷u ch­ëng trÇm xuèng vç th¼ng vµo thiªn linh yÕu huyÖt cña TuyÕtNghi.Ngay lóc ®ã ®ét nhiªn cã bãng hµn quang loÐ lªn vµ tÊn c«ng v« h÷u ch­ëng cñaPh­¬ng Thiªn Thµnh. NÕu Thiªn Thµnh kh«ng thu ch­ëng tr¸nh nÐ th× cè nhiªn ch­ënglùc cã thÓ ®¸nh chÕt TuyÕt Nghi nh­ng h÷u thñ cña l∙o sÏ bÞ ®¹o hµn quang kia ®¶ th­¬ng.Gi÷a lóc ngµn c©n treo sîi tãc th× b¶n n¨ng tù b¶o vÖ v­ît lªn tÊt c¶, v× vËy ThiªnThµnh lËp tøc thu ch­ëng vµ l¾c ng­êi sang mét bªn.
 • 166. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-166-L∙o quÐt môc quang nh×n ra th× thÊy ng­êi võa ®Õn chÝnh lµ TrÞnh §¹i C­¬ng nªn bÊtgi¸c ngÈn ng­êi.TrÞnh §¹i C­¬ng trõng m¾t nh×n Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ l¹nh lïng hái:- §©y lµ chuyÖn thÕ nµo ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh hái l¹i:- §¹i ca nghe tÊt c¶ råi µ ?TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- ChØ nghe ®­îc mét phÇn.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nh×n qua TuyÕt Nghi råi nãi:- §¹i ca ®Õn thËt ®óng lóc, xem ra hµi tö nay kh«ng ®¸ng chÕt, ®Ö gi¶i huyÖt cho h¾nråi chóng ta nãi chuyÖn.TrÞnh §¹i C­¬ng l¹nh lïng nãi:- Ngõng tay !§ång thêi Tö Kim §ao lËp tøc xuÊt ra ng¨n c¶n b­íc tiÕn cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh.Ph­¬ng Thiªn Thµnh mØm c­êi, nãi:- §¹i ca ng¨n c¶n tiÓu ®Ö lµ cã dông ý g× ?§¹i C­¬ng nãi:- Ta sî ng­¬i giÕt h¾n !Nãi ®o¹n l∙o cÊt b­íc tiÕn ®Õn gÇn TuyÕt Nghi, thÕ ®ao vÉn lu«n s¼n sµng xuÊt thñ.Thiªn Thµnh c­êi nh¹t, nãi:- §¹i ca qua hiÓu lÇm ®Ö råi.§ai C­¬ng kh«ng ®Ó ý Ph­¬ng Thiªn Thµnh nãi g×, l∙o xuÊt t¶ thñ gi¶i huyÖt choTuyÕt Nghi råi ®ë chµng ®øng lªn, kÕ ®ã l∙o khÏ nãi:- Hµi tö, ®õng sî, ®∙ cã TrÞnh b¸ b¸ chñ tr× cho ng­¬i, t¹i sao ®¹i b¸ cña ng­¬i l¹imuèn giÕt ng­¬i, cø thµnh thËt nãi cho ta biÕt.Ph­¬ng Thiªn Thµnh vèn t­ëng lµ TrÞnh §¹i C­¬ng ®∙ nghe toµn bé bÝ mËt néi t×nh,b©y giê nghe t­¬ng vÊn nh­ thÕ th× lËp tøc mØm c­êi, nãi:- §¹i ca, chuyÖn nµy lµ...§¹i C­¬ng kho¸t tay, nãi:- Ta kh«ng hái ng­¬i, ta chØ muèn nghe Nghi nhi tr¶ lêi.Thiªn Thµnh khÏ thë ra råi nãi:- Nghi nhi, h∙y nãi cho TrÞnh b¸ b¸ biÕt lµ ®¹i b¸ kh«ng cã ý giÕt ng­¬i thËt.Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÕc nh×n Thiªn Thµnh råi nh×n qua §¹i C­¬ng vµ nghiªm tóc nãi:- TrÞnh b¸ b¸, tiÓu ®iÖt muèn hái mét chuyÖn.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- §­îc, ng­¬i cø hái !
 • 167. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-167-TuyÕt Nghi hái:- TrÞnh b¸ b¸ vµ ®¹i ®¹i b¸ cña v∙n bèi quen biÕt nhau bao l©u råi ?§¹i C­¬ng nãi:- Trªn hai m­¬i n¨m.TuyÕt Nghi hái tiÕp:- TrÞnh b¸ b¸ vµ ®¹i b¸ cña v∙n bèi cã mét ®o¹n thêi gian kh¸ dµi chia tay nhau ph¶ikh«ng ?- Kh«ng sai, ta vµ ®¹i b¸ cña ng­¬i ph¶i luyÖn mét lo¹i ®an d­îc nªn Èn c­ mét m×nhtrong nói Nga My.TuyÕt Nghi nghiªm giäng nãi:- Hæ ®éc cßn kh«ng ¨n thÞt con, ®¹i b¸ qu¶ thùc kh«ng cã lý do g× ®Ó giÕt tiÓu ®iÖt,nh­ vËy trong chuyÖn nµy tÊt ph¶i cã biÕn hãa khiÕn ng­êi ta kh«ng thÓ ®o¸n ra ®­îc.- ý ng­¬i muèn nãi lµ g× ?- Tr­íc khi t×m ra ch©n t­íng, th× v∙n bèi kh«ng muèn vâ ®o¸n mµ ngËm m¸u phunng­êi, tuy nhiªn tr­íc khi ®i, v∙n bèi cã mét chuyÖn muèn nãi víi TrÞnh b¸ b¸.TrÞnh §¹i C­¬ng liÒn hái:- Lµ chuyÖn g× ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi:- Xin TrÞnh b¸ b¸ vµ Th¹ch thóc thóc h∙y chiÕu cè vÞ b¸ mÉu thiÖn l­¬ng cña v∙n bèivµ c¶ L¹c huynh n÷a...Nãi ®o¹n chµng nhÆt tr­êng kiÕm lªn, b­íc ®Õn tr­íc mÆt Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµnãi:- ChuyÖn ®∙ ®Õn n­íc nµy th× ®¹i b¸ kh«ng thÓ che ®Ëy ®­îc n÷a ®©u.Ph­¬ng Thiªn Thµnh lµm ra vÎ ng¹c nhiªn hái:- Ng­¬i nãi chuyÖn g× ?Ph­¬ng TuyÕt Nghi vung kiÕm c¾t n¾m tãc trªn ®Çu råi l¹nh lïng nãi:- BÊt luËn l∙o lµ ng­êi thÕ nµo nh­ng ©n d­ìng dôc cña l∙o th× v∙n bèi kh«ng thÓ phñnhËn, h«m nay v∙n bèi c¾t n¾m tãc nµy xem nh­ lµ ®Òn ¬n mét c¸ch t­îng tr­ng. Tõ nayvÒ sau, vÜnh viÔn Ph­¬ng TuyÕt Nghi sÏ kh«ng cã mét ®¹i b¸ lµ l∙o.Chµng quay sang TrÞnh §¹i C­¬ng, cung thñ hµnh lÔ vµ nãi:- ¢n cøu m¹ng cña ®¹i b¸ b¸, ngµy sau v∙n bèi sÏ b¸o ®¸p, v∙n bèi xin c¸o biÖt tõ®©y!TrÞnh §¹i C­¬ng khÏ thë ra råi nãi:- Hµi tö h∙y yªn t©m mµ ®i ! Mong r»ng ngµy sau chóng ta sÏ cã c¬ héi gÆp l¹i trªngiang hå !Ph­¬ng TuyÕt Nghi lªn ngùa, råi theo ®å h×nh chØ dÉn cña §«ng NhÜ l∙o nh©n mµ ®i.
 • 168. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-168-TrÞnh §¹i C­¬ng vÉn n¾m chÆt Tö Kim §ao canh chõng Ph­¬ng thiªn Thµnh, chê chobãng TuyÕt Nghi dÇn khuÊt, l∙o míi tra ®ao vµo bao vµ chËm r¶i nãi:- Ph­¬ng nhÞ ®Ö, t¹i sao ng­¬i ph¶i giÕt TuyÕt Nghi ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¹nh lïng nãi:- §©y lµ chuyÖn gia téc cña ®Ö, tèt nhÊt lµ ®¹i ca ®õng xen vµo.TrÞnh §¹i C­¬ng nãi:- TiÓu huynh ®∙ gÆp råi, h¸ cã lý nµo kh«ng quan t©m ?§ét nhiªn Ph­¬ng Thiªn Thµnh tung ng­êi lªn ngùa råi phãng ®i nh­ bay.TrÞnh §¹i C­¬ng hó mét tiÕng råi vung h÷u thñ lªn, Tö Kim §ao lËp tøc xuÊt vá, theo®ã lµ mét ®¹o kim quang vót ra. ThÕ ®ao cùc kú nhanh khiÕn Ph­¬ng Thiªn Thµnh kh«ngthÓ kh«ng tr¸nh nÐ. §ao quang l­ít qua, con tuÊn m∙ hÝ lªn mét tiÕng råi ng∙ l¨n ra ®Êt.Ph­¬ng Thiªn Thµnh nh×n con tuÊn m∙ ph¬i th©y råi ngÈn ng­êi, nãi:- H×nh nh­ ®¹i ca cã ý s¸t h¹i tiÓu ®Ö th¸t råi !TrÞnh §¹i C­¬ng chËm r¶i nãi:- Hµnh ®éng cña nhÞ ®Ö qu¸ kh¸c th­êng th× lµm sao tiÓu huynh kh«ng ®éng nghit©m?Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¹nh lïng nãi:- Huynh ®Ö chóng ta t×nh th©m nghÜa träng, hai m­¬i n¨m ®ång sinh c«ng tö, ho¹nn¹n cïng chia...TrÞnh §¹i C­¬ng tiÕp nãi:- Kh«ng sai, nh­ng gi÷a huynh ®Ö chung ta x­a nay lu«n thµnh thËt, kh«ng hÒ lõa dèinhau. VËy mµ h«m nay nhÞ ®Ö l¹i muèn giÕt ®iÖt nhi cña m×nh, giÕt ng­êi võa míi cøum¹ng chóng ta, viÖc nµy t×nh lý ®Òu tr¸i lÏ th­êng, tiÓu huynh lµm sao kh«ng nghi ngê®­îc ?Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¹nh lïng nãi:- NÕu kh«ng cã t×nh huynh ®Ö th× ®¹i ca cã muèn xen vµo chuyÖn nhµ cña ®Ö kh«ng ?§¹i C­¬ng nãi:- ChuyÖn nµy cßn ph¶i xem t×nh h×nh thÕ nµo ®∙ ! Chóng ta lÊy hiÖp nghÜa lµm tiªuchÝ, gi÷a ®­êng thÊy chuyÖn bÊt b×nh ph¶i b¹t ®ao t­¬ng trî th«i.Thiªn Thµnh chËm r¶i nãi:- §¹i ca ®∙ h¹ ®éc thñ víi tiÓu ®Ö nh­ vËy th× cã lÏ t×nh nghÜa còng ®∙ tuyÖt, t×nhhuynh ®Ö chóng ta còng nªn chÊm døt tõ ®©y th«i...§¹i C­¬ng nãi:- NÕu Ph­¬ng nhÞ ®Ö muèn tuyÖt giao víi tiÓu huynh th× tiÓu huynh vÉn ph¶i tra vÊnchuyÖn cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi.Thiªn Thµnh nãi ;-NÕu huynh ®Ö chóng ta ®∙ tuyÖt giao ®o¹n nghÜa th× t¹i h¹ cã thÓ cù tuyÖt kh«ng tr¶lêi bÊt cø vÊn ®Ò g× cña TrÞnh §¹i ca hái.
 • 169. Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: KhuyÕt danhConverted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com-169-§¹i C­¬ng c­êi nh¹t, nãi:- NhÞ ®Ö muèn dïng thñ ®o¹n tuyÖt giao ®Ó uy hiÕp huynh ch¨ng ?Thiªn Thµnh chËm r¶i rót kiÕm v¹ch xuèng ®