Your SlideShare is downloading. ×
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Hiệp Khách Hành
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Hiệp Khách Hành

96

Published on

Hiệp Khách Hành - Kim Dung

Hiệp Khách Hành - Kim Dung

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
96
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Ngoïc Kha http://hello.to/kimdung1Hoài thöù 1Haàu Giaùm Taäp Phaùt Sinh Bieán CoáCaùch cöûa ñoâng thaønh Khai Phong chöøng hai möôi daëm coù moät thò traán nhoû goïi laøHaàu giaùm TaäpHoâm aáy trôøi ñaõ xeá chieàu. Nhöõng löông daân töù phía trôû veø thò traán keû gaùnh ngöôøiñoäi thaät laø taáp naäp.Ñoät nhieân, ôû goác taây Baéc vaêng vaúng coù tieáng voù ngöïa doàn daäp. Haàu giaùm taäpnaèm ngay beân ñöôøng quan ñaïo, khaùch thöông ñi laïi nhö maéc cöûi, caû nhöõng khaùchkî maõ tôùi ñaây cuõng laø chuyeän thöôøng neân chaúng ai buoàn ñeå yù.Tieáng voù ngöïa moãi luùc moät gaàn, maø laø caû moät ñaïi ñoäi, ít ra phaûi coù ñeán hai traêmnhaân maõ.Baáy giôø ñaùm löông daân trong thò traán môùi baét ñaàu caûm thaáy coù ñieàu khaùc laï: Hoïlaïi nghe roõ raøng tieáng voù ngöïa chaïy raát caáp baùch thì ngô ngaùc nhìn nhau töï hoûi:-Phaûi chaêng ñaây laø quan quaân?Coù ngöôøi noùi:-Chuùng mình mau traùnh ra keûo binh maõ quan quaân löôùt qua seõ bò xoâ ngaõ, duø coùmaát maïng cuõng chaúng bieát hoûi vaøo ñaâu.Ñoät nhieân laïi nghe nhöõng hoài coøi xen laãn vaøo tieáng voù ngöïa. Nhöõng hoài coøi naøytöïa hoà ñoâng goïi taây thöa, nam xöôùng baéc hoïa. Hieån nhieân boán maët taùm phöông ñeàucoù tieáng coøi. Haàu gíam taäp döôøng nhö ñaõ bò bao vaâyMoïi ngöôøi caû kinh thaát saéc. Boïn ngöôøi coù kieán thöùc hôn laïi phoûng ñoaùn:-Phaûi chaêng ñaây laø cöôøng ñaïo?Trong tieäm taïp hoaù Haø An, moät ngöôøi taøi coâng leø löôõi noùi:-UÙi chaø ! Mình chæ sôï maáy “Ñaïi ca” ñoù thoâi!Chuû quaùn hoï Vöông saéc maët taùi meùt dô caùnh tay run run leân töôûng chöøng nhömuoán ñaäp xuoáng ñaàu anh taøi coângvöøa roài. Haén quaùt leân:-Meï kieáp! Ngöôi noùi caùi gì maø “ñaïi ca” vôùi “tieåu ca”? Ngöôi lieäu maø töø töø caùimieäng thì caùc vò ñaïi gia tôùi ñaây may ra caùi maïng choù cheát cuûa ngöôi…. Môùi khoângñeán noåi bò uoång töû. Hôn nöõa, ban ngaøy ban maët theá naøy laøm gì coù chuyeän ñoù? Trôøiôi! Chaéc laø coù chuyeän gì roài…Nöûa caâu sau haén laïc haún gioïng ñi roài haù hoác ra nhöng khoâng noùi theâm ñöôïc nöõa.Boãng thaáy meù ñoâng ñaàu thò traán coù boán naêm con ngöïa chaïy tôùi. Nhöng ngöôøicöôõi ngöïa toaøn maëc aùo ñen, ñaàu ñoäi noùn laù, tay caàm cöông ñao saùng loaùng. Chuùnglôùn tieáng hoâ:-Naøy caùc anh em! Ai ôû ñaâu phaûi ñöùng yeân ñoù khoâng ñöôïc nhuùc nhích. Heã ai cuïccöïa thì ñöøng traùch nhöõng löôõi ñao khoâng coù maét.
 • 2. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Ngoïc Kha http://hello.to/kimdung2Chuùng vöøa quaùt thaùovöøa ñi ra höôùng Taây. Moùng ngöïa bòt saét neän xuoáng ñöôønglaùt ñaù xanh baät leân nhöõng tieáng coâm coáp nghe maø bôû vía.Toaùn naøy chöa döùùt tieáng hoâ thì töø meù taây laïi coù baûy taùm ngöôøi ngöïa xoâng vaøo.Boïn naøy cuõng maëc toaøn laø aùo ñen, ñaàu ñoäi noùn laù keùo suïp xuoáng thaáp neân nhìnkhoâng roõ maët muõi chuùng. Maáy ngöôøi naøy cuõng hoø heùt om soøm:-Bieát ñieàu thì ñöùng yeân, seõ khoâng sao heát! Coøn muoán neám muøi ñao thöông thìhaõy chaïy ra.Anh chaøng taøi coâng trong tieäm taïp hoaù Haø an quaû nhieân lôùn maät. Gaõ cöôøi khaåymoät yieáng roài noùi baâng quô:-Göôm ñao thì coù muøi vò gì maø neám…Gaõ naøy moâi thaáp mieäng beù töôûng noùi ñuøa moät caâu chôi cuõng chaúng sao. Ngôø ñaâugaõ chöa döùt lôøi thì moät ngöôøi cöôõi ngöïa vaøng ôû meù taû ñaõ vung roi tung vaøo trongquaùn moùc truùng coå gaõ taøi coâng roài giaät ñaùnh “binh” moät caùi khieán gaõ ngaõ laên ramaët ñöôøng.Ngöôøi cöôõi ngöïa vaøng phoùng ngöïa chaïy veà phía tröôùc loâi caû gaõ taøi coâng ñi xeànhxeäch. Ngöôøi cöôõi ngöïa ñi sau ñuoåi theo xeùo leân. Gaõ taøi coâng chæ kòp ruù leân ñöôïcmoät tieáng ñaõ cheát lieàn.Nhöõng ngöôøi ñöùng ñoù thaáy boïn naøy hung aùc nhö vaäy thì chaúng ai giaùm nhuùcnhích.Coù ngöôøi muoán ñoùng cöûa laïi, nhöng hai chaân töïa nhö dính chaëc xuoáng ñaát, toaønthaân run baàn baät, muoán böôùc ñi cuõng khoâng noãi nöõa.Caùch tieäm Hoaø an saùu caên veà phía ñoái dieän coù moät nhaø laøm baùnh nöôùng. Chaûodaàu ñang soâi suøng suïc, treân pheân saét coù ñaët baûy taùm caùi baùnh. Moät muï giaø löngcoøng ñang ngoài naën baùnh vo troøn thaønh nhöõng caùi caàu nhoû roài laïi ñeø xuoáng cho deïpra. Muï luùi huùi maûi laøm, neân nhöõng chuyeän kinh taâm ñoäng phaùch xaûy ra tröôùc maétmuï cuõng lôø ñi nhö khoâng nhìn thaáy. Muï ñang röôùi leân treân maët baùnh moät ít nöôùchaønh môû roài duøng caëp saét boû baùnh vaøo loø than ñoû.Luùc naøy tieáng coøi boán maët ñaõ ngöøng thoåi, ngöïa cuõng döng voù. Baûy taùm traêm conngöôøi trong thò traán ñeàu im hôi laëng tieáng. Caû nhöõng ñöùa nhoû ñang khoùc cuõng bò boámeï chuùng bòt mieäng laïi khoâng cho phaùt ra thanh aâm.Moïi ngöôøi ñang ngöøng hôi nín thôû boãng nghe nhöõng tieáng laùch taùch phaùt ra töømoät ngoï roi da theo döôøng phoá lôùn ôû meù taây vang leân roài rôùt xuoáng ñaù xanh ñaùnh“beùt” moät caùi ôû ngay beân raõnh nöôùc baån.Ngöôøi naøy ñi raát thong thaû, chaân böôùc traàm troïng. Moãi böôùc chaân cuûa y khieáâncho moïi ngöôøi lo laéng töôûng chöøng nhö chaân y xeùo leân traùi tim mình. Tieáng böôùcchaân naëng neà chaäm chaïp moâic luùc moät gaàn.
 • 3. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Ngoïc Kha http://hello.to/kimdung3Maët trôøi saép laën non taây. Moät boùng ngöôøi daøi leâ theâ in xuoáng maët ñöôøng cuõngtheo böôùc chaân chaäm chaïp maø nhích gaàn laïi. Ñöôøng phoá trong Haàu giaùm taäp baophuû moät laøn khoâng khí cöïc kyø khaån tröông. Ngöôøi naøo cuõng sôï haõi ñöùng thoän maëtra, chæ coù moät mình muï giaø kia laø vaãn tieáp tuïc nöôùng baùnh.Tieáng roi da laùch taùch ñeán tröôùc cöûa tieäm baùnh naøy thì döøng laïi. Ngöôøi caàm roida ñeå maét ngoù muï giaø töø ñaàu ñeán chaân roài ñoät nhieân baät leân ba tieáng cöôøi khaåy.Muï giaø töø töø ngaång ñaøu leân thaáy ngföôøi ñoù thaân hình cao leâu ngheâu, chöøng boánmöôi laêm boán möôi saùu tuoåi. Maët gaõ choå loài choã loõm nhö voû quyùt chaèng chòt nhöõngnoát ruoài, caëp maét ti hí saùng loaùng, khoâng ngôùt laùo lieâng.Muï giaø baùn baùnh gaät ñaàu hoûi:-Ñaïi gia muoán mua baùnh phaûi khoâng? Moät ñoàng moät chieác.Roài muï caàm ñoâi ñuõa saét gaép baùnh ra. Chieác baùnh noùng boûng ñöôïc muï ñaët leânmaûnh goã traéng tinh.Gaõ cao leâu ngheâu cöôøi nhaït noùi:-Ñöa ñaây!Roài haén ñöa tay traùi raMuï giaø nheo maét noùi:-Daï!Muï gaép chieác baùnh noùng hoåi ñaët vaøo baøn tay gaõ.Gaõ cao leâu ngheâu ñoät nhieân cau maøy giaän döõ quaùt:-Muï daùm ñuøa côït caû vôùi laõo gia ö?Roài gaõ caàm caùi baùnh lieäng vaøo maët cuï giaø ñaùnh veøo moät tieáng.Theá lieäng raát maïnh. Chieác baùnh tuy meàm xeøo nhöng ñöôïc neùm ravôùi moät cöôønglöïc maõnh lieät neáu truùng vaøo maët taát muï ñeán phaûi bò thöông.Muï giaø töø töø nghieâng ñaàu ñi, chieác baùnh bay qua maët muï roài rôùt xuoáng phieán ñaùxanh ñaùnh “beùt” moät caùi ôû ngay beân raõnh nöôùc baån.Gaõ cao ngheäu lieäng baùnh ñi roài xoay tay veà sau löng ruùt ra ñoâi caâu lieâm, baät leântieáng keâu leng keng. Ñaàu caâu lieâm coù aùnh tòch döông chieáu vaøo, haøn quang loeù leânchoùi maët. Gaõ noùi:-Ñeán baây giôø coøn chöa chòu ñöa caùi ñoù ra hay laø coøn hoøng troán thoaùt? Hoï Ngoâkia! Ta töôûng ngöôi neân bieát ñieàu moät chuùt.Muï baùn baùnh nhìn gaõ hoûi laïi:-Ta vaãn nghe tieáng An traïi chuû traïi Kim Ñaothöôøng cöôùp boùc cuûa nhaø giaøu ñeågiuùp ñôõ cho keû ngheøo. Vì vaäy maø treân choán giang hoà neáu coù ai ñeà caäp ñeán y cuõngkeâu baèng hieäp ñaïo. Theá maø sao nay y laïi phaùi boïn tieåu laâu la ñi laøm caøn? Hôn nöõalaïi saán caû ñeán nhaø muï baùn baùnh ngheøo naøn naøy ñeå gaây chuyeän nghóa laø laøm sao?
 • 4. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Ngoïc Kha http://hello.to/kimdung4Gaõ cao ngheäu nghe muï giaø goïi mình laø tieåu laâu la ôû traïi Kim Ñao thì caëp loângmaøy gaõ voán ñaõ thaáp baây giôø caøng ruõ thaáp hôn. Haén giaän nhö ngöôøi ñieân, quaùt lôùn:-Ngoâ Ñaïo Nhaát! Ngöôi nhaát ñònh khoâng ñöa ra ö?Muï giaø baùn baùnh nghe gaõ goïi ñuùng teân hoï mình thì trong loøng khoâng khoûi runleân, nghó thaàm:-Boïn thaùm töû Kim Ñao gheâ thaät!Veû maët vaãn thaûn nhieân, muï ñaùp:-Caùc haï xöû duïng song caâu thì haún laø Thieát caâu töû… Tröông Ñaïi Nguyeân ôû traïiKim Ñao?Thöïc ra gaõ cao ngheäu naøy teân laø Lyù Ñaïi Nguyeân ngoaïi hieäu laø Thaàn caâu. Gaõnghe Ngoâ ñaïo Nhaát coá yù ñoåi hoï cuûa mìnhñi, laïi khoâng noùi ñeán ngoaïi hieäu cuûa thaàncaâu maø keâu laø Thieát caâu töû thì cho laø muï coá yù khinh maïn mình. Gaõ khoâng nhaãn naïiñöôïc nöõa, tay trai vung tay caâu ra chieâu “ Thuû Ñaùo caàm lai” moùc xuoáng vai beân taûNgoâ ñaïo Nhaát.Ngoâ daäo Nhaát neù mình veà beân höõu, caây caâu cuûa Lyù ñaïi nguyeân chuïp xuoángquaûng khoâng. Nhöng sau chieâu naøy gaõ ñaáu moät chieâu xaûo quyeät. Gaõ co tay traùi veà,caây cöông caâu lieàn nhaèm vaøo sau löng Ngoâ ñaïo Nhaát maø moùc.Ngoâ ñaïo Nhaát ñoät nhieân luùn mình xuoáng laïi traùnh khoûi chieâu naøy. Tieáp theo muïco chaân phaûi ñaù vaøo loø löûa. Nhöõng than hoàng trong loø bay voït ñeán ngöôøi Lyù ñaïiNguyeân. Ñoàng thôøi chaûo daàu soâi truùt leân ñaàu gaõ.Lyù ñaïi Nguyeân giaät mình kinh haõi voäi nhaûy luøi laïi, traùnh ñöôïc than hoàng, nhöngkhoâng traùnh ñöôïc chaûo daàu. Gaõ ruù leân moät tieáng:-UÙi chao!Chaûo daàu ñaày ñaõ truùt vaøo hai chaân gaõ. Gaõ ñau ñôùn theùt leân aàm ó.Ngoâ ñaïo Nhaát chuïm hai chaân laïi nhaûy voït leân khoâng haï xuoáng noùc nhaø ôû phíañoái dieän. Trong tay muï ñaõ caàm saün moät chieác kìm saét ñeå gaép löûa.Ñoät nhieân, moät laøn thqanh quang laáp loaùng. Moät löôõi ñôn ñao nhaém cheùm xuoángñaàu Ngoâ ñaïo Nhaát.Ngoâ ñaïo Nhaát ñöa kìm saét leân ñôõ ñaùnh choang moät tieáng. Hoûa quang toeù ra boánmaët.Caùi kìm saét troâng ñen sì töôûng laø ñoà voâ duïng, nhöng thöïc ra noù ñöôïcñuùc baèngtheùp nguyeân chaát neân môùi gaït ñöôïc löôõi ñaohaát ngöôïc trôû laïi.Giöõa luùc aáy, moät caây Leâ hoa ñoaûn thöôïng vaø moät caëp song ñao töø meù höõu ñoàngthôøi ñaùnh tôùi.Ngoâ ñaïo Nhaát höù leân moät tieáng roài quaùt maéng:-Thieät laø boïn maët daày! Caùc ngöôøi yû nhieàu ngöôøi ñeå thuû thaéng chaêng?
 • 5. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Ngoïc Kha http://hello.to/kimdung5Y lieàn nhoaøi ngöôøi ñöùng ngay leân. Moãi tay caàm moät goïng kìm, meù taû gaït thöông,meù höõu gaït ñao. Theá laø caây kìm ñöôïc taùch laøm ñoâi vaø bieán thaønh moät caëp phaùnquan buùt.Ba ngôøi vaây ñaùnh Ngoâ ñaïo Nhaát cuõng ñeàu mình maëc aùo ñen. Chuùng thaáy y ñoätnhieân ñöùng thaúng ngöôøi leân thì khoâng khoûi kinh haõi vì moät muï giaø löng coøng boãngbieán thaønh ngöôøi ngay thaúng!Ngoâ ñaïo Nhaát vung ñoâi buùt phoùng ra nhöõng chieâu hieåm ñoäc toaøn nhaèm vaøohuyeät ñaïo troïng yeáu ñoái phöông. Tuy moät ngöôøi choïi ba maø y vaãn chieám ñöôïcthöôïng phong.Boãng nghe ñaùnh binh moät tieáng!Gaõ söû ñoaûn thöông la leân moät tieáng. Chaân traùi truùng ñoøn, töø treân noùc nhaø laênlong loùc rôùt xuoáng.Treân maùi nhaø ôû goùc taây baéc moät laõo giaø vöøa luøn vöøa oám ñöùng ñoù. Hai tay laõochaép sau löng laïnh luøng nhìn ba ngöôøi giao ñaáu.AÙnh baïch quang laáp loaùng, laïi moät tieáng choang vang leân! Gaõ söû ñôn ñao bò caâybuùt tay traùi cuûa Ngoâ ñaïo Nhaát ñaùnh vaêng binh khí ñi. Tieáp theo, gaõ laïi bò ñoáiphöông ñaù truùng ngöïc, cuõng ngaõ laên xuoáng ñöôøng phoá.Gaõ söû song ñao thaáy theá ñaâm ra khieáp sôï, nhöng vaãn khoâng chòu ruùt lui. Gaõ muùatít caëp ñao nhö tuyeát rôi hoa ruïng che kín quanh mình ñeå baûo veä toaøn thaân, chæ giöõtheá thuû chöù khoâng coâng nöõa.Laõo giaø thaáp luøn vaø gaày ñeùt töø töø böôùc tôùi. Laõo ñeán gaàn maø moät beân song ñao,moät beân song buùt vaãn muùa tít rít leân tieáng gioù vuø vuø khuûng khieáp. Baát luaän laõoñuïng vaøo moùn binh khí naøo cuõng bò troïng thöông. Nhöng laõo thaûn nhieân nhö khoângthaáy gì vaø vaãn tieáp tuïc tieán veà phía hai ngöôøi.Gaõ söû song ñao voäi la leân:-Sö thuùc! Phaûi caån thaän ñaáy!Gaõ ñaùnh ra moät ñao maø thu veà khoâng kòp, löôõi ñao laïi queùt qua löng laõo giaø.Laõo giaø giô hai ngoùn tay leân caëp laáy soùng ñao. Gaõ kia naém khong chaéc tuoät maát.Laõo giaø rôi tay ra, löôõi ñao bay vuït ñi.Luùc naøy maët trôøi ñaõ ngaäm non ñoaøi. Aùnh kim quang röïc rôõ. Löôõi ñôn ñao ôû treânkhoâng bay vuø vuø, aùnh hoaøng hoân chieáu vaøo troâng thaät ñeïp maét. Noù rôùt xuoáng raátmau. Ngöôøi döôùi ñöôøng ai cuõng ngaång ñaàu leân nhìn.Gaõ kia bò maát ñao, chaân tay luoáng cuoáng.Ngoâ ñaïo Nhaát thöøa keá phoùng buùt ñieåm vaøo buïng gaõ. Khoâng ngôø laõo giaø luøn oámkia dô tay traùi ra naém laáy vai gaõ keùo tuoät veà sau löng laõo. Ñoàng thôøi laõo dô moätngoùn tay leân ñaâm vaøo beân taû Ngoâ ñaïo Nhaát.
 • 6. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Ngoïc Kha http://hello.to/kimdung6Chieâu thöùc cuûa laõo giaø mau leï phi thöôøng. Ngoâ ñaïo Nhaát thaáy roõ raøng mình coùtheå phoùng buùt ñaùnh vaøo ngöïc laõo, nhöng laõo laïi phoùng chæ ra moät caùch hieåm ñoäc,neân ñaønh phaûi töï cöùu mình tröôùc, lieàn thu buùt veà ñaùnh vaøo ngoùn tay laõo.Laõo giaø kheõ laùi ngoùn tay ñi ñeå traùnh khoûi chieâu thieát buùt cuûa ñoái phöông. Ñoàngtôøi laõo ñöa ngoùn tay cheách leân ñieåm vaøo yeát haàu Ngoâ ñaïo Nhaát.Ngoâ ñaïo Nhaát ñi ñaõ quaù ñaø khoâng theå bieán chieâu, ñaønh phaûi luøi veà phía sau moätböôùc.Ngôø ñaâu Ngoâ ñaïo Nhaát luøi moät böôùc thì laõo giaø cuõng tieán moät böôùc. Laõo bò vungngoùn troû beân phaûi ra ñieåm vaøo bung ñoái phöông.Ngoâ ñaïo Nhaát ñaõ bieát söû phaùn quan buùt thì dó nhieân y cuõng laø moät tay dieåmhuyeät thieän ngheä. Y thaáy ñoái phöông moãi chieâu ñieåm ra ñeàu khoâng ñaùnh vaøo huyeätñaïo mình. Tuy nhieân y khoâng daùm ñeå tay ñoái phöông chaïm vaøo ngöôøi mình.Veùo moät tieáng! Caây buùt tay phaûi Ngoâ ñaïo Nhaát nhaèm ñaùnh vaøo vai laõo giaø. Laõogiaø xoâng thaúng veà phía tröôùc nhö muoán nhaûy xoå vaøo ngöôøi y.Ñoäng taùc cuûa laõo daõ traùnh khoûi chieâu buùt cuaû ñoái phöông. Ñoàng thôøi laõo vung caûhai tay nhaèm ñaùnh vaøo tröôùc ngöïc Ngoâ ñaïo Nhaát.Ngoâ ñaïo Nhaát thaân hình to lôùn. Ñaàu laõo giaø chæ tôùi ñöôïc coå y. Nhöng voõ coâng laõolôïi haïi voâ cuøng! Hai baøn tay khoâng maø vaãn tieán vaøo aùp ñaûo ñoái phöông.Ngoâ ñaïo Nhaát thaáy ñoái phöông gaàn huùc tôùi buïng mình thì caû kinh thaát saéc voäi luìlaïi phía sau.Boáp moät tieáng! Ngoâ ñaïo Nhaát ñaõ bò ñoái phöông tuùm laáy vaït aùo tröôùc ngöïc Ngoâñaïo Nhaát thaáy ngöïc buïng mình maùt röôïi. Trong luùc hoang mang y chöa kòp nhìnxem mình coù bò thöông hay khoâng. Y chuïm hai tay laïi phoùng ra chieâu “Hoaøn baõoluïc hôïp”. Hai chuoâi buùt nhaèm ñaùnh vaøo hai beân huyeät thaùi döông laõo giaø.Laõo giaø khoâng neù traùnh maø cuõng khoâng choáng ñôõ. Laïi xoâng veà phía tröôùc. Laõovung song chöôûng ñaùnh vaøo tröôùc ngöïc Ngoâ ñaïo Nhaát.Maáy tieáng laùch caùch vang leân. Khoâng bieát y ñaõ bò gaõy maáy reû xöông söôøn.Ngoâ ñaïo Nhaát töø treân noùc nhaø ngaõ laên xuoáng ñaát.Lyù Ñaïi Nguyeân bò daàu soâi ñoå vaøo caëp gioø phoûng caû leân. Gaõ keâu la aàm ó nhöng vìhai chaân bò thöông khoâng theå nhaûy leân noùc nhaø ñeå lieàu maïng vôùi keû thuø ñöôïc. Gaõlaïi bieát laõo giaø luøn oám chu muïc kia tính khí cao ngaïo töï phuï. Laõo ñaõ ra tay thìkhoâng muoán cho ai vaøo trôï löïc, neân chæ ngöûa maët leân coi hai beân giao ñaáu.Vöøa thaáy Ngoâ ñaïo Nhaát töø treân noùc nhaø ngaõ laên xuoáng, Lyù Ñaïi Nguyeân nhaûy xoålaïi nhö con hoå ñieân, dô song caâu ñaâm thaúng vaøo buïng Ngoâ ñaïo Nhaát. Gaõ raát laáylaøm ñaéc yù ngöûa maët leân trôøi cöôøi saèng saëc.Chu muïc voäi la leân:-Ñöøng ñaùnh cheát haén!
 • 7. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Ngoïc Kha http://hello.to/kimdung7Nhöng chaäm maát roài! Song caâu ñaõ ñaâm thaúng vaøo buïng thì Ngoâ ñaïo Nhaát coønsoáng sao ñöôïc?Baát thình lình, boùng ñen thaáp thoaùng Lyù ñaïi Nguyeân la leân:-UÙi chao!Roài loaïng choaïng luøi laïi phía sau thì thaáy tröôùc ngöïc ôû hai beân vuù ñeàu coù moätcaây thieát buùt ñaâm suoát töø ngöïc ra sau löng. Maùu töø veát thöông traøo ra nhö suoái. Gaõlaûo ñaûo maáy caùi roài teù huîch xuoáng.Nguyeân Ngoâ ñaïo Nhaát luùc laâm töû coøn thu taøn löïc ñaùnh maïnh moät ñoøn. Lyù ÑaïiNguyeân khoâng kòp ñeà phoøng neân bò thieát buùt ñaâm vaøo yeáu huyeät.Ñoàng boïn cuûa Lyù Ñaïi Nguyeân voäi chaïy laïi naâng gaõ leân thì gaõ ñaõ taét hôi roài .Chu muïc khoâng theøm ñeå yù gì ñeán chuyeän Lyù Ñaïi Nguyeân soáng hay cheát. Laõomaáp maùy moâi nhö muoán noùi gì. Laõo keùo Ngoâ ñaïo Nhaát daäy, nhöng y ñaõ heát thôû.Laõo chau maøy quaùt leân:-Caùc ngöôi loät aùo gaõ ra vaø khaùm xeùt cho thaät kyõ!Boán teân thuoäc haï laäp töùc vaâng lôøi. Chuùng loät aùo Ngoâ ñaïo Nhaát ra thì thaáy saulöng y coù ñeo moät caùi boïc beân trong laàn aùo daøi. Boïc naøy y ñaõ duøng caùi böùu giaû saulöng.Hai gaõ ñaïi haùn aùo ñen môû boïc ra coi thì thaáy trong boïc coøn coù moät caùi bao nöõaxeáp töøng lôùp toaøn goùi vaûi daàu . Hai gaõ môû töøng lôùp moät ra.Chu Muïc moãi luùc moät theâm loä veû vui möøng. Laõo laåm baåm:-ÔÛ ñaây roài, ôû ñaây roài!Hai gaõ haùn töû môû möôøi maáy laàn vaûi daàu thì nhöõng goùi sau caøng nhoû hôn. Nhöõnggoùi ñoù chæ chöøng moät thöôùc vuoâng vaø daày hai taác.Chu Muïc ñö tay ra queùt moät caùi roài noùi:-Ñaây laø nhöõng vaät ñeå bòp ngöôøi khoâng caàn phaûi xem nöõa. Mau vaøo luïc soaùt trongnhaø.Hôn möôøi gaõ haùn töû aùo ñen vaâng daï chaïy vaøo nhaø. Tieäm baùn baùnh naøy tröôùc sauchæ coù hai gian. Möôøi maáy ngöôøi vaøo trong luïc soaùt heát caû gaàm giöôøng gaàm gheá,môû caû baùt ñóa leân coi. Bao nhieâu quaàn aùo cuõng luïc tung ra heát.Chu Muïc luoân mieäng thuùc giuïc:-Phaûi tìm cho thaät kyõ ñöøng ñeå soùt choã naøo.Cuoäc luïc soaùt keùo daøi haøng giôø. Trôøi toái mòt khoâng coøn thaáy gì nöõa. Boïn ñaïi haùnñoát ñeøn ñoát ñeøn leân, moi caû töôøng vaùch, ñaäp caû ñaàu rau.Choang moät tieáng! Moät chieác noài ñaát quaêng ra giöõa ñöôøng vôõ thaønh maáy chuïcmaûnh. Trong noài boät gaïo ñoå leânh laùng.Giöõa luùc mòt môø aáy, moät baøn tay dô baån töø goùc töôøng beân len leùn thoø vaøo raûnhnöôùc baån sôø soaïng töø töø. Ñoù laø moät ñöùa beù aên xin chöøng möôøi moät möôøi hai tuoåi.
 • 8. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Ngoïc Kha http://hello.to/kimdung8Noù ñaõ ñoùi meo caû ngaøy, khoâng ñöôïc moät hoät côm naøo trong buïng. Noù meät nhoaøingoài ôû goùc töôøng.Luùc Lyù Ñaïi Nguyeân caàm laáy chieác baùnh maø Ngoâ ñaïo Nhaát ñöa cho roài gaõ laïilieäng xuoáng beân raõnh nöôùc baån naøy. Gaõ aên maøy môû to ñoâi maét, nhìn chaàm chaëpvaøo chieác baùnh. Gaõ muoán thoø tay ra löôïm laáy maø aên, nhöng thaáy boïn haùn töû aùo ñenhung döõ nhö quyû thì sôï quaù khoâng daùm nhuùc nhích.Teân taøi coâng laøm trong tieäm taïp hoaù Haø An bò ngöïa xeùo cheát, xaùc haõy coøn naèmlaên beân tieäm baùnh.Thi theå Ngoâ ñaïo Nhaát cung Lyù Ñaïi Nguyeân cuõng naèm gaàn ñoù.Maõi ñeán luùc trôøi toái mòt, aùnh ñeøn löûa khoâng chieáu ñöôïc ñeán choã raûnh nöôùc. Gaõaên xin môùi ñaùnh baïo thoø tay ra löôïm laáy chieác baùnh. Buïng ñoùi quaù neân gaõ chaúngcaàn nghó ñeán nöôùc buøn dô ñaõ thaám vaøo baùnh cöù ñöa leân mieäng caén luoân moät mieángroài ngaäm laïi, chöù khoâng daùm nhai. Gaõ sôï nhai toùp teùp phaùt ra tieáng ñoäng seõ bò boïnhaùn töû tay caàm ñao kieám nghe thaáy. Mieäng ngaäm chieác baùnh tuy chöa nuoátxuoáng,nhöng trong loøng gaõ ñaõ caûm thaáy khoan khoaùi roài.Boïn haùn töû aùo ñen luïc tìm khaép nôi. Caû ñaàu heø xoù ngaùch, nôi naøo cuõng bò moimoùc, khoâng soùt moät choå.Laõo giaø luøn oám cuõng laêng xaêng tìm maõi khoâng thaáy gì, lieàn noùi:-Thu quaân !Nhöõng tieáng coøi laïi vang leân, tieáp theo laø tieáng voù ngöïa chaïy doàn daäp. Töøngñoaøn kî maõ ra khoûi Haàu giaùm taäp.Nhöõng haùn töû trong quaùn baùn baùnh khieâng thi theå Lyù Ñaïi Nguyeân ñaët leân yeânngöïa. Chæ trong khoaûnh khaéc boïn hoï ñi heát chaúng coøn moät ai.Ñoaøn ngöôøi ngöïa ñi xa roài, trong Haàu giaùm taäp môùi coù tieáng ngöôøi thì thaøo. Hoïsôï boïn haùn töû cöôõi ngöïa ñi roài coøn quay laïi neân khoâng ai daùm noùi to.Chuû tieäm Haø An cuøng vôùi moät teân taøi coâng khaùc khieâng thi theå ñoàng baïn ñaët leângiöôøng maø gaõ vaãn nguû roài ñoùng chaët cöûa laïi, khoâng daùm ra nöõa.Nhöõng nhaø khaùc ôû beân caïnh cuõng voäi ñoùng cöûa caøi then. Chaúng bao laâu, treânñöôøng phoá treân thò traán khoâng coøn boùng ngöôøi vaø cuõng khoâng coøn tieáng ñoäng naøonöõa.Gaõ aên xin thaáy thi theå Ngoâ ñaïo Nhaát naèm laên döôùi ñaát khoâng ai nhìn ñeán thìtrong loøng voâ cuøng sôï haõi. Gaõ treäu traïo nhai mieáng baùnh roài nuoát xuoáng.Giöõa luùc ñaáy, thi theå Ngoâ Ñaïo Nhaát ñoät nhieân ñoäng ñaäy.Gaõ aên xin giaät mình kinh haõi duïi maét nhìn laïi thì thaáy Ngoâ ñaïo Nhaát töø töø ngoàidaäy. Gaõ sôï quaù ngaån ra nhö töôïng goã.Gaõ nhôù laïi mình ñaõ ñöôïc nghe moät teân aên xin khaùc keå chuyeän coå tích veà quyûnhaäp traøng thì troáng ngöïc ñaùnh thình thình.
 • 9. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Ngoïc Kha http://hello.to/kimdung9Boãng gaõ thaáy thaây ma hai chaân ñöùng thaúng leân. Gaõ sôï quaù hai haøm raêng ñaäp vaøonhau caàm caäp.Caùi thaây ma kia ngoaûnh ñaàu laïi. May maø gaõ aên xin ngoài co ruùm vaøo sau goùctöôøng neân thaây ma khoâng nhìn thaáy.Luùc naøy, maûnh traêng laïnh luøng cheânh cheách chieáu xuoáng. Gaõ aên xin nhìn roõ treânmieäng thaây ma haõy coøn veát maùu töôi. Hai caây cöông caâu vaãn coøn caém ôû buïng töûthi. Gaõ aên xin coá rít chaët hai haøm raêng ñeå khoûi phaùt ra tieáng run caàm caäp.Boãng thaáy thaây ma lom khom hai chaân thoø tay ra sôø soaïng.Y caàm laáy moät chieác baùnh böûa ra roài lieäng ñi. Y sôø ñeán caùi baùnh thöù hai cuõngböûa ñoâi lieäng ñi.Gaõ aên xin sôï cuoáng leân töôûng chöøng nhö traùi tim muoán nhaûy ra khoûi mieäng.Thaây ma vaãn tieáp tuïc sôø soaïng. Y sôø thaáy vaät gì cuõng khoâng ñeå yù, cöù sôø ñeán baùnhlaø böûa ra coi roài lieäng ñi. Thaây ma vöøa sôø soaïng vöøa nhích laïi gaàn raõnh nöôùc.Luùc boïn haùn töû aùo ñen xuïc tìm trong tieäm baùn baùnh, hoï ñoå caû moå meït baùnhxuoáng ñaát. Baây giôø thaây ma laïi nhaët leân, böûa ra nhöng khoâng aên chæ boùp naùt lieängñi.Gaõ aên xin thaáy thaây ma leát ñi töøng böôùc moät chuyeån laïi gaàn goaùc töôøng thì sôïquaù, gaõ toan co gioø chaïy troán. Nhöng toaøn thaân gaõ run baàn baät, hai chaân caát leânkhoâng noåi.***
 • 10. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung10HOÀI THÖÙ HAITHAÏCH TRANG CHUÙA THEO DOÕI BOÏN KIM ÑAOThaây ma haønh ñoäng raát chaäm chaïp. Y böûa heát hôn chuïc chieác baùnh maø maát moätkhoaûng thôøi gian chöøng chaùy heát neùn höông. Y tìm maõi khoâng thaáy baùnh nöõa môùitöø töø quay ñaàu laïi döôøng nhö ñeå doøm ngoù boán phía xem coøn nöõa khoâng.Gaõ aên xin ñoät nhieân nhìn ra thaáy moät vaät thì hoàn vía leân maây.Nguyeân gaõ naáp ôû trong goùc böùc töôøng, aùnh traêng töù phía sau löng phaûn chieáu laïiboùng gaõ in xuoáng maët ñaát. Boùng naøy ñaàu buø toùc roái ôû ngay beân thaây ma.Gaõ aên xin chôït thaáy chaân töû thi nhuùc nhích. Khoâng hieåu töø ñaâu ñem ñeán cho gaõmoät luoàng duõng khí. Gaõ keâu leân moät tieáng roài co gioø chaïy tuoát.Thaây ma trong coå aám ôù la leân:-Baùnh nöôùng, baùnh nöôùng!Roài cuõng caát böôùc ñuoåi theo.Gaõ aên xin vaáp phaûi quaûng daây neân ngaõ laên xuoáng ñaát .Thaây ma lieàn thoø tay ra toan naém laáy löng gaõ. Gaõ aên xin laên ñi moät voøng traùnhkhoûi roài co gioø chaïy.Thaây ma loàm coàm maõi khoâng daäy ñöôïc. Y choáng tay xuoáng ñaát moät hoài môùiñöùng leân noåi. Nhöng chaân y daøi, böôùc xa. Tuy y vöøa ñi vöøa laûo ñaûo nhö ngöôøi sayröôïu maø chæ möôøi maáy böôùc ñaõ ñuoåi tôùi sau löng gaõ aên xin.Gaõ aên xin chaïy gaàn ñeán goác caây thì chôït nhôù ra coù ngöôøi noùi thaây ma khoângchaïy quanh ñöôïc. Gaõ töï nhuû:-Mình cöù chaïy quanh goác caây laø quyû nhaäp traøng ñuoåi khoâng kòp.Gaõ döøng böôùc toan chaïy quanh thì ñoät nhieân sau gaùy bò naém chaët. Gaõ bò thaây manhaác leân.Thaây ma caát tieáng hoûi:-Ngöôi aên caép baùnh cuûa ta phaûi khoâng?Ñaõ ñeán nöôùc naøy, gaõ aên xin khi naøo coøn daùm choái caõi ñaønh gaät ñaàu.Thaây ma gaïn hoûi:-Ngöôi…ngöôi aên roài phaûi khoâng?Gaõ aên xin laïi gaät ñaàu.Thaây ma giô tay keùo aùo gaõ aên xin ñaùnh “soaït” moät tieáng. Aùo gaõ bò raùch ngaymoät maûng xuoáng ñeán buïng döôùi. Mieáng aùo raùch roäng chöøng boán taác, daøi ñeán haithöôùc, gaõ aên xin chæ maëc moät manh aùo, neân vöøa bò thaây ma moùc raùch ñaõ loä da thòttöø tröôùc ngöïc xuoáng buïng.Töû thi laïi noùi:
 • 11. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung11-Ta phaûi moå buïng ngöôi ñeå moùc ra.Gaõ aên xin hoàn vía leân maây run run noùi:-Ta… ta môùi caén moät mieáng…Gaõ sôï haõi quaù khoâng noùi theâm ñöôïc nöõa. Gaõ vaãn töôûng quyû nhaäp traøng chöù coùngôø ñaâu ñaây laø ngöôøi soáng.Nguyeân Ngoâ Ñaïo Nhaát bò laõo giaø luøn oám ñaùnh hai chöôûng truùng ngöïc, laïi bò LyùÑaïi Nguyeân ñaâm cöông caâu vaøo buïng. Y lieàn beá taéc huyeät maïch cho ngaát ñi. Hoàilaâu y daàn daàn tænh laïi.Buïng tuy laø choå troïng yeáu cuûa con ngöôøi nhöng bò ngoaïi vaät ñaõ thöông thì khoângcheát ngay ñöôïc.Ngoâ Ñaïo Nhaát lieàn boø vaøo choå nöôùng baùnh ñeå tìm moät vaät maø y daáu trong ñoù. Yñaõ duøng thuoác dòch dung ñeå hoaù trang vaø aån cö taïi Haàu Giaùm Taäp laø coát yù baûo veävaät naøy ñeå traùnh boïn cöôøng ñòch khoûi truy taàm ra. Y ôû daây ñaõ ba naêm ñöôïc bìnhyeân voâ söï.Moïi ngöôøi ôû Haàu Giaùm Taäp ñoái vôùi muï giaø löng coøng töùc(Ngoâ Ñaïo Nhaát) chaúngcoù tieáng taêm gì, chaúng ai ñeå yù vaø khoâng ai hay y ñaõ giaû löng coøng, hoaëc khoâng phaûilaø ngöôøi giaø caû hay khoâng phaûi laø ngöôøi baùn baùnh thaät söï.Maõi ñeán luùc Ngoâ Ñaïo Nhaát nghe tieáng coøi doàn daäp vaø hôn hai traêm nhaân maõ baovaây, y môùi bieát laø haønh tung mình ñaõ bò baïi loä. Trong khi hoaûng hoát y khoâng bieátgiaáu vaät ñoù vaøo ñaâu lieàn nheùt ngay vaøo chieác baùnh nöôùng.Lyù Ñaïi Nguyeân xuaát hieän chìa tay ra baûo ñöa ñaây. Ngoâ Ñaïo Nhaát ñi moät nöôùc côønguy hieåm laø ñöa ngay caùi baùnh coù daáu vaät ñoù cho Lyù Ñaïi Nguyeân. Quaû nhieân LyùÑaïi Nguyeân töùc giaän lieäng baùnh ñi.Ngoâ Ñaïo Nhaát, sau khi bò thöông tænh laïi, khoâng nhôù ñöôïc mình ñaõ giaáu vaät ñoùtrong caùi baùnh naøo neân heå thaáy baùnh naøo laø böûa ra tìm.Sau y tuùm ñöôïc gaõ aên xin thì nghó ngay raèng gaõ naøy ñoùi quaù chaéc ñaõ aên baùnh vaønuoát luoân vaät kia vaøo buïng roài neân y muoán moå buïng gaõ ra laáy laïi.Nhöng luùc naøy Ngoâ Ñaïo Nhaát khoâng coù binh khí trong ngöôøi bieát laøm sao moåbuïng gaõ ñöôïc. Y nghieán raêng ruùt löôõi cöông caâu ôû trong buïng ra, toan xoay muõi caâulaïi moå buïng gaõ aên xin. Nhöng löôõi caâu vöøa ruùt ra khoûi buïng, y ñau ñôùn khoâng theåchòu ñöôïc, maùu do mieäng veát thöông tuoân ra nhö suoái. Ñaàu cöông caâu ñaõ chaïm vaøobuïng gaõ aên xin nhöng tay traùi Ngoâ Ñaïo Nhaát boãng nhieân nhuõn ra, ngöôøi gaõ aên xinrôùt ngay xuoáng ñaát. Tay phaûi Ngoâ Ñaïo Nhaát caàm caây cöông caâu ñaâm veà phía tröôùclaïc vaøo quaõng khoâng. Hai chaân y tröôït ñi roài naèm laên ra. Y daãy leân maáy caùi roàinaèm im. Baây giôø y môùi cheát thaät.Ngöôøi Ngoâ Ñaïo Nhaát ñeø leân gaõ aên xin, neân gaõ phaûi cöïa quaäy hoài laâu môùi boø daäyñöôïc. Gaõ lieàn trôû goùt chaïy ngay. Thaät laø moät phen huù vía!
 • 12. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung12Gaõ aên xin môùi chaïy ñöôïc maáy böôùc thì chaân laïi nhuûn ra ngaõ nhaøo ñi maáy voøngroài ngaát xæu. Tay gaõ vaãn naém chaët mieáng baùnh coøn laïi.Aùnh traêng khi toû khi môø, töïa hoà chui qua laøn maây chieáu xuoáng caùi thaây ma NgoâÑaïo Nhaát laïi töø töø di chuyeån chieáu vaøo mình gaõ aên xin.Ñoät nhieân ôû goùc ñoâng nam vaêng vaúng coù tieáng voù ngöïa voïng laïi. Tieáng voù ngöïanaøy ñi raát nhanh, vöøa môùi nghe vang leân maø chôùp maét ñaõ tôùi gaàn.Daân cö Haàu Giaùm Taäp vöøa bò moät phen huù vía ñaõ nhö chim phaûi teân baây giôø laïinghe tieáng voù ngöïa giöõa ñeâm khuya thì khoâng khoûi phaäp phoàng lo sôï. Ngöôøi naøocuõng run baàn baät. Nhöng laàn naøy chæ coù hai con ngöïa ñi ñeán vaø khoâng coù tieáng coøiinh oûi nhö laàn tröôùc.Ñoâi ngöïa naøy hình daïng raát kyø dò. Moät con töø ñaàu ñeán ñuoâi saéc ñen, boán voù saéctraéng ñoù laø con “O Vaân caûi tuyeát”, moät gioáng ngöïa noåi tieáng löông caâu. Coøn moätcon nöõa thì traùi laïi chæ coù voù laø saéc ñen coøn toaøn thaân traéng nhö tuyeát. Khoângbieátnoù laø gioáng ngöïa gì. Neáu quaû noù mang teân “Tuyeát caùi oâ vaân” thì thieät laø moätgioáng ngöïa tuyeät quí.Ngöôøi cöôõi treân löng con ngöïa baïch laø moät thieáu phuï mình maëc aùo traéng. Neáuthieáu phuï khoâng thaét ñai löng maøu ñoû thì ai cuõng cho laø ngöôøi maëc hieáu phuïc.Treâncaùi ñai maøu ñoû coù ñeo moät thanh tröôøng kieám.Ngöôøi cöôõi ngöïa oâ laø moät haùn töû trung nieân toaøn thaân maëc ñoà ñen, treân löngcuõng ñeo tröôøng kieám. Hai ngöôøi phoùng ngöïa nhanh nhö bay soùng mai maø ñi.Khaùch kî maõ ngoài treân löng ngöïa nhöng ra veû thanh nhaøn yeân oån chaúng khaùc gìñang taûn boä trong saân.Chæ trong khoaûnh khaéc, hai ngöôøi naøy ñaõ nhìn thaáy treân ñöôøng phoá coù moät thaâyma vaø moät caên nhaø bò taøn phaù tan hoang, baát giaùc ñoàng thanh la leân:-uùi chaø!Haùn töû aùo ñen vung roi ngöïa ra cuoán laáy coå thi theå Ngoâ Ñaïo Nhaát keùo ñi maáythöôùc. Döôùi aùnh traêng, thieáu phuï nhìn roõ moät xaùc cheát lieàn leân tieáng;-Ngoâ Ñaïo Nhaát ñaây maø! Theá naøy thì An Kim Ñao ñaõ ra tay roài.Haùn töû trung nieân laïi haát roi ngöïa moät caùi, lieäng xaùc Ngoâ Ñaïo Nhaát xuoáng ñöôøngnoùi:-Ngoâ Ñaïo Nhaát cheát chöa laâu veát thöông haõy coøn ræ maùu. Ta coù theå ñuoåi kòpñöôïc.Thieáu phuï gaät ñaàu.Ñoâi ngöôøi ngöïa laïi phoùng veà phía taây.Nhöng laï thay! Taùm voù ngöïa goõ xuoáng ñöôøng laùt ñaù xanh nghe boáp boáp töïa hoànhö chæ coù moät ngöïa maø thoâi.
 • 13. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung13Ñoâi ngöïa naøy voù tröôùc voù sau caát leân haï xuoáng raát chænh teà vaø ñeïp maét. Baát luaänlaø ai, nhìn thaáy böôùc chaân cuûa chuùng cuõng phaûi cho laø chuùng ñöôïc huaán luyeän laâungaøy, neân phoùng nöôùc ñaïi maø chaân böôùc vaãn chaúng so le.Caëp ngöïa luùc naøy caøng chaïy nhanh hôn, vuït moät caùi ñaõ löôùt tôùi ngoaøi thaønh BieänLöông.Ñeán quaõng ñöôøng heïp, ñoâi ngöïa khoâng theå ñi song song ñöôïc nöõa. Thieáu phuïlieàn döøng cöông moät chuùt ñeå nhöôøng cho Haùn töû leân tröôùc. Haùn töû aùo ñen nghieângñaàu nôû moät nuï cöôøi roài phoùng ngöïa ñi luoân.Thieáu phuï cho ngöïa chaïy theo saùt nuùt.Ñoâi tuaán maõ naøy cöôùc löïc tuyeät luaân ngöïa thöôøng khoâng theå bì kòp.Hai ngöôøi coi tình traïng caùi cheát cuûa Ngoâ Ñaïo Nhaát ñaõ phoûng ñoaùn laø coù theåñuoåi kòp ñöôïc ñoaøn ngöôøi ngöïa traïi Kim Ñaïo, maø thuyû chung vaãn khoâng thaáy tungtích chuùng ñaâu caû. Hai ngöôøi coù bieát ñaâu luùc Ngoâ Ñaïo Nhaát cheát thaät thì boïn ngöôøitraïi Kim Ñao ñaõ chaïy xa roài.Hai ngöôøi phoùng ngöïa ñuoåi theâm hai giôø nöõa roài môùi cho nghæ laïi moät chuùt, roàilaïi leân ngöïa ra ñi cho tôùi luùc gaàn saùng thì ñaèng xa ôû trong vuøng thoaùng ñaõ coù maáyngoïn löûa boác leân. Hai ngöôøi nhìn nhau móm cöôøi roài nhaûy xuoáng ngöïa.Thieáu phuï ñoùn laáy daây cöông trong tay Haùn töû. Naøng daét ñoâi ngöïa buoäc vaøo goáccaây. hai ngöôøi thi trieån khinh coâng ñi veà phía coù löûa chaùy.Maáy ngoïn löûa naøy ôû ngoaøi ñoàng noäi coi raát gaàn maø thöïc ra xa tôùi hôn möôøi daëm.Nhöng hai ngöôøi naøy khinh coâng vaøo haïng thöôïng thaëng ñi nhö gioù cuoán maây bay.Luùc gaàn ñeán nôi quaû thaáy moät ñoaøn ngöôøi chia ra vaây quanh möôøi maáy ñoáng löûa.Boãng nghe nhöõng tieáng nuoát öøng öïc thì ra boïn naøy ñang böng nhöõng baùt mì lôùn maøaên.Hai ngöôøi ñònh doøm doû tröôùc xem sao, nhöng nôi ñaây laø moät khu bình nguyeânbaùt ngaùt neân khoâng coù choã ñeå aån thaân.Khi coøn caùch ñoaøn ngöôøi coøn möôøi maáy chuïc tröôïng thì hai ngöôøi soùng vai ñithong thaû laïi.Trong ñoaøn ngöôøi boãng coù tieáng quaùt hoûi:-Ai ñoù? Ñeán ñaây laøm chi?Haùn töû böôùc leân moät böôùc khoanh tay töôi cöôøi hoûi laïi:-An traïi chuùa coù trong ñoù khoâng? Nhöõng oâng baïn naøo ôû ñaây?Chu Muïc ñaõ aên xong baùt mì toan truyeàn leänh cho ñoaøn ngöôøi khôûi haønh thì nghecoù tieáng böôùc chaân vaø trong ñoaøn mình coù tieáng quaùt hoûi. Laõo lieàn ngaång ñaàu leânxem. Giöõa aùnh löûa saùng, laõo nhìn roõ hai ngöôøi môùi ñeán moät nam moät nöõ moät ngöôøimaëc aùo ñen moät ngöôøi maëcaùo traéng ñöùng soùng vai tröôùc maët mình. Caû hai ngöôøi
 • 14. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung14ñeàu vaøo haïng trung nieân. Haùn töû aùo ñen phong tö tuaán nhaõ maø thieáu phuï coát caùchcuõng thanh kyø, aùo xieâm dieâm duùa, löng ñeo tröôøng kieám.Chu muïc run leân, laõo bieát ngay hai ngöôøi ñoù laø ai roài. Laõo ñöùng thaúng ngöôøi leânkhoanh tay noùi:-Teù ra laø Hieàn khang leä Thaïch trang chuùa ôû Huyeàn Toá Trang taïi Giang Nam ñaõgiaù laém!Roài laõo lôùn tieáng hoâ:-Chuùng huynh ñeä! Mau mau ñöùng leân thi leã! Hai vò naøy laø Thaïch Trang chuùa vaøphu nhaân tieáng taêm löøng laãy hai mieät nam baéc soâng Ñaïi Giang.Boïn haùn töû ñeàu ñöùng daäy khom löng thi leã.Chu Muïc nghó thaàm trong buïng:-Ñoâi vôï choàng Thaïch Thanh vaø Maãn Nhu naøy voán khoâng coù ñi laïi vôùi traïi KimÑao. Theá maø ñang ñeâm laïi tìm tôùi ñaây chaúng bieát coù duïng yù gì? Hay laø hoï cuõng vìvaät ñoù maø ñeán?Laõo ñaûo maét nhìn boán phía thì thaáy ñoàng baèng baùt ngaùt. Tuyeät khoâng coù ngöôøinaøo nöõa. Laõo nghó thaàm:-Tuy kieám thuaät hai vôï choàng nhaø naøy ñaõ ñeán möïc thoâng thaàn, nhöng duø laø haûohaùn cuõng khoâng theå ñòch noåi nhieàu ngöôøi, thì ta coøn sôï gì haén?Thaïch phu nhaân Maãn Nhu kheû baûo choàng:-Vò naøy laø Chu Muïc laõo gia ôû Öng traûo moân.Tuy naøng noùi nhoû nhöng Chu Muïc cuõng nghe roõ. Laõo khoâng khoûi laáy laøm ñaéc yù,lieàn noùi:-Teù ra Baêng Tuyeát thaàn kieám cuõng bieát teân laõo phu.Roài laõo voäi tieáp ngay:-Laõo phu khoâng daùm! Chu Muïc naøy xin baùi kieán Thaïch trang chuùa vaø Thaïch phunhaân.Ñaïi ña soá boïn haùn töû traïi Kim Ñao khoâng hieåu lai lòch Huyeàn Toá trang chuùacuøng phu nhaân nhö theá naøo, nhöng thaáy Töù ñaàu lónh Chu Muïc ñoái vôùi hai ngöôøi toûveû cung kính thì bieát ngay laø ñoâi vôï choàng coù veû phong löu vaên nhaõ kia khoâng phaûilaø haïng taàm thöôøng.Thaïch Thanh tuûm tæm cöôøi noùi:-Caùc vò baèng höõu ñang duøng böõa, taïi haï ñaâu daùm quaáy nhieãu ? Xin caùc vò cöù ngoàixuoáng.Thaïch Thanh laïi quay sang noùi vôùi Chu Muïc:-Chu baèng höõu ! Boïn taïi haï ñaõ maáy laàn ñöôïc gaëp Nhaát Phi Xung Thieân Tranghuynh töùc Trang Chaán Trung taïi quyù moân. Vaäy chuùng ta cuõng laø choå quen thuoäcchöù khoâng phaûi ngöôøi xa laï.
 • 15. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung15Chu Muïc noùi:-Nhaát Phi Xung Thieân laø sö thuùc cuûa laõo phu.Trong buïng laõo nghó thaàm:-Tuoåi ngöôi coøn nhoû hôn ta maø ñaõ keâu sö thuùc ta baèng Trang huynh, thì roõ raøngngöôi coù yù cho mình laø baäc tröôûng boái ta.Neân bieát raèng, trong voõ laâm thöù töï veà beà baäc laø moät ñieàu toái quan heä. Vaõn bioáigaëp haøng tröôûng boái coá nhieân phaûi toû veû cung kính. Baäc tröôûng boái ñaõ sai baûo ñieàugì thì khoâng ñöôïc coi thöôøng hay phaûn boäi.Vôï choàng Thaïch Thanh thaáy Chu Muïc sa saàm neùt maët thì hieåu yù ngay lieàn cöôøinoùi:-Xin loãi oâng baïn ! Ngaøy tröôùc coù cuoäc hoäi hoïp ôû Hoa Sôn, Trang huynh ñaõ noùiñeán voõ coâng quyù moân, vôï choàng taïi haï boäi phuïc voâ cuøng. Taïi haï keùm ñöôøng giaothieäp thaønh ra caâu noùi coù ñieàu maïo phaïm. Mong raèng Chu theá huynh tha loãi cho.Thaïch Thanh keâu Chu Muïc baèng Chu theá huynh cuõng vaãn töï ñöùng vaøo haøngtröôûng boái.Chu Muïc noùi:-Neáu taïi haï coù ñieàu maïo phaïm tôùi hai vò, töôûng hai vò cuõng neân chaâm chöôùc cho.Hai vò daïy baûo ñieàu chi maø söùc taïi haï coù theå laøm noåi laø nhaát ñònh tuaân theo. Coønnhö vieäc coù dính líu ñeán teä traïi thì taïi haï chöùc phaän keùm coûi, neân khoâng chuû tröôngñöôïc.Thaïch Thanh buïng baûo daï:-Thaèng cha naøy gioïng löôõi ñaùo ñeå laém ! Y truùt heát traùch nhieäm sang ngöôøi khaùc.Y nghó vaäy lieàn noùi:-Vuï naøy khoâng coù lieân quan gì ñeán quyù traïi, taïi haï chæ muoán hoûi rieâng Chu theáhuynh moät vieäc. Soá laø vôï choàng taïi haï muoán kieám moät ngöôøi. Y töø Quaûng Ñoângthaúng tôùi Bieän Löông. Teân y laø Ngoâ Ñaïo Nhaát, chuyeân söû ñoâi phaùn quan buùt.Ngöôøi y cao ngheäu, vaøo khoaûng ba möôi taùm, ba möôi chín tuoåi. Taïi haï coøn nghenoùi gaàn ñaây y caûi trang laøm moät ngöôøi löng coøng, aån tính mai danh taïi khu phuï caänthaønh Bieän Löông. Chaúng hieåu Chu theá huynh coù nghe ñöôïc tin töùc gì veà y khoâng ?Thaïch Thanh vöøa noùi ñeán ba chöõ Ngoâ Ñaïo Nhaát thì laäp töùc nhöõng ngöôøi ôû traïiKim Ñao ñeàu ruùng ñoäng. Coù ngöôøi chöa aên xong baùt mì cuõng boû xuoáng.Chu Muïc laåm baåm::-Gaõ ôû mieät ñoäng ñeán ñaây dó nhieân laø ñaõ phaùt giaùc ra Ngoâ Ñaïo Nhaát cheát roài. Neáumình coøn giaáu dieám khoâng noùi chaúng hoùa ra laù non tay laém ö ?Laõo nghó vaäy lieàn cöôøi ha haû ñaùp:
 • 16. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung16-Thaïch trang chuùa ! Thaïch phu nhaân ! Hai vò hoûi ñeán ngöôøi ñoù thaät vöøa kheùo. Gaõhoï Ngoâ voõ coâng haõy coøn keùm coûi neân taïi haï ñaõ laäp ñöôïc coâng lao cho hai vò roài. GaõNgoâ Ñaïo Nhaát kia ñaéc toäi vôùi hai vò neân teä traïi ñaõ xöû gaõ roài.Chu Muïc vöøa noùi vöøa chaêm chuù nhìn Thaïch Thanh ñeå xem y loä veû vui möøng haytöùc giaän.Thaïch Thanh caøng nghe laõo noùi caøng bieát laõo laø tay lôïi haïi. Y lieàn tuûm tæm cöôøinoùi:-Ngoâ Ñaïo Nhaát voán khoâng quen bieát boïn taïi haï thì laøm gì coù chuyeän ñaéc toäi vôùivôï choàng taïi haï. Boïn taïi haï töø nam leân baéc truy taàm y vì moät muïc ñích khaùc, noùi rasôï Chu theá huynh cöôøi cheâ, ñoù laø vì y coù daét trong mình moät vaät.Chu Muïc hôi bieán saéc nhöng chæ thoaùng qua roài traán tænh laïi ñöôïc ngay. Laõo cöôøiñaùp:-Boïn thaùm töû cuûa hai vò thieät laø linh maãn. Veà chuyeän naøy teä traïi cuõng ñaõ ñöôïc tintöùc roài. Chaúng giaáu gì Thaïch trang chuùa : Chuyeán naøy taïi haï daãn boïn anh em ñeánñaây, cuõng vì vieäc ñoù. Khoâng bieát quaân choù maù naøo ñaõ phao tin thaát thieät khieán choNgoâ Ñaïo Nhaát phaûi uoång maïng. Boïn taïi haï hôn hai traêm ngöôøi bò phen uoång coângchaúng keå laøm chi, song coøn e trôû veà seõ bò An ñaïi ca quôû traùch laø taïi haï laøm vieäc baátlöïc. Treân choán giang hoà, ngöôøi ta thöôøng hay ñaët ñieàu noùi ngoa. Neáu hoï töôûng traïiKim Ñao ñöôïc vaät ñoù thöïc, seõ ñeán kieám chuyeän vôùi teä traïi, chaúng hoùa ra oan uoånglaém ru ?Chu Muïc ngöøng moät chuùt roài quay laïi baûo moät teân thuoäc haï:-Tröông huynh ñeä ! Chuùng ta ñaùnh cheát hoï Ngoâ trong tröôøng hôïp naøo, xuïc tìmquaùn baùn baùnh nöôùng ra sao ? Ngöôi haõy thuaät laïi cho Thaïch trang chuùa vaø Thaïchphu nhaân nghe ñi !Moät haùn töû thaáp beù leân tieáng:-Chu ñaàu lónh vung song chöôûng ñaùnh haát gaõ hoï Ngoâ kia töø treân noùc nhaø xuoángñaát. Gaân coát gaõ bò chaán ñoäng maø gaõy ñöùt, nguõ taïng cuõng tan naùt …haùn töû naøy moàm mieäng lieán thoaéng, noùi trôn nhö chaùo chaûy, thuaät heát laïi moätlöôït. Y keå sô löôïc caû vieäc Chu Muïc khaùm xeùt caùi boïc treânlöng Ngoâ Ñaïo Nhaát.Thaïch Thanh gaät ñaàu nghó thaàm:-Laõo Chu Muïc naøy töø luùc thaáy mình ñaõ gia taâm phoøng bò maø coù veû hoài hoäpkhoâng yeân. Giöõa Huyeàn Toá trang vaø kim ñao traïi tröôùc nay khoâng coù chuyeän gìxích mích. Neáu laõo khoâng laáy ñöôïc vaät kia thì haø taát ñoái vôùi vôï choàng mình laõophaûi ñeà phoøng caån thaän ñeán theá ?Thaïch Thanh coøn bieát raèng neáu boïn Kim Ñao traïi khoâng laáy ñöôïc vaät ñoù thì thoâi,maø neáu quaû ñaõ laáy ñöôïc thì nhaát ñònh ôû trong tay Chu Muïc. Thaïch Thanh lieác maétnhìn haáy boïn Kim Ñao traïi tuy dö hai traêm ngöôøi maø teân naøo cuõng traùng kieän kieâu
 • 17. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung17maõnh. Tuy trong ñaùm naøy khoâng coù tay cao thuû haïng nhaát naøo, nhöng boïn hoï nhieàungöôøi khoù maø tranh ñaáu ñöôïc.Thaïch Thanh laø ngöôøi beà ngoaøi coù veû hoøa nhaõ maø trong buïng raát cöông quyeát.Vöøa roài nhöõng lôøi noùi cuûa Chu Muïc ñaõ coù veû xoùi moùc vôùi y. Y laåm baåm:-Ngöôi töôûng ta chæ coù hai vôï choàng thì khoâng laøm gì ñöôïc ngöôi chaêng ?Roài vaãn loä veû töôi cöôøi, y troû tay vaøo khu röøng meù taû ôû phía xa xa noùi:-Taïi haï coøn coù caâu chuyeän muoán thöông löôïng vôùi Chu theá huynh. Vaäy môøi Chutheá huynh qua khu röøng beân kia noùi chuyeän.Chu Muïc ñaùp:-Nhöõng anh em ñaây ñeàu laø baïn toát caû. Baát luaän vieäc gì cuõng coù theå …laõo ñònh noùi baát luaän vieäc gì cuõng coù theå ñeå cho hoï nghe ñöôïc chaúng coù gì ñaùngquan ngaïi, nhöng laõo chöa döùt lôøi thì ñoät nhieân thaáy coå tay beâ traùi rung leân. Laõo ñaõbò Thaïch Thanh keàm cheá.Caàm naõ thuû phaùo naøy laø pheùp caàm naõ cuûa Öng traûo moân, Chu Muïc chöa giao thuûmaø ñaõ bò baét veà tay ñoái phöông, laõo töùc giaän voâ cuøng.Thaïch Thanh doõng daïc noùi:-Chu theá huynh ñaõ nghe lôøi taïi haï. Nhö vaäy thaät laø hay laém !Roài y quay laïi baûo Maãn Nhu:-Nöông töû ! Ta cuøng Chu theá huynh qua beân kia noùi chuyeän rieâng roài trôû laïi ngaylaäp töùc. Vaäy nöông töû haõy chôø ñaây moät chuùt.Noùi xong y töø töø böôùc ñi.Maãn Nhu dòu daøng ñaùp:-Xin töôùng coâng tuøy tieän !Ñoâi vôï choàng naøy thaät kính neå nhau nhö khaùch. Caùch giöõ leã raát laø chu ñaùo.Boïn Kim Ñao traïi thaáy Thaïch Thanh cöôøi hì hì cuøng ñi vôùi Chu Muïc töïa hoàkhoâng coù aùc yù chi heát maø phu nhaân coøn ôû laïi ñaây thì khoâng nghi ngôø gì caû. Chuùngcoù bieát ñaâu baûn laõnh cuûa Chu Muïc nhö vaäy maø ñaõ bò Thaïch Thanh keàm cheá khoângmoät tieáng ñoäng.Thaïch Thanh naém tay Chu Muïc keùo ñi moãi luùc moät nhanh. Chu Muïc chæ muoándöøng chaân ñi chaäm laïi moät chuùt laø laïi bò ngaõ laên ra neân phaûi thuïc maïng chaïy theo.Thaïch Thanh boãng boû tay ra cöôøi noùi:-Chu theá huynh ! …Chu Muïc noåi giaän hoûi:-Ngöôi laøm troø gì theá ?Tay phaûi ra chieâu “Baùc sö thuû” chuïp xuoáng tröôùc ngöïc Thaïch Thanh.
 • 18. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung18Thaïch Thanh tay traùi ñöa töø traùi sang phaûi thaønh moät ñöôøng roài naém laáy coå tayñoái phöông. Y laïi queùt sang beân traùi naém luoân caû hai tay Chu Muïc beû quaët veà saulöng.Chu Muïc vöøa kinh haõi vöøa töùc giaän, co chaân phaûi ñaù veà phía sau. Thaïch Thanhcöôøi noùi:-Haø taát Chu theá huynh phaûi noåi giaän ?Chu Muïc thaáy hai huyeät “phuïc quyû” vaø “hoaøn khieâu” bò teâ nhöùc. Caùi ñaù cuûa laõolöïc ñaïo chöa ñuû ñeå phoùng ra thì ñaõ meàm nhuûn ruû xuoáng. Nhö vaäy laõo chæ coøn moätchaân traùi ñaët döôùi ñaát, neáu laïi caát leân ñaù veà phía sau thì taát ngöôøi phaûi ngaõ chuùi veàphía tröôùc. Gaõ theïn quaù maët ñoû böøng leân, töùc giaän aáp uùng:-Ngöôi … ngöôi …Thaïch Thanh giaän döõ noùi:-Caùi vaät trong ngöôøi Ngoâ Ñaïo Nhaát, Chu theá huynh ñaõ laáy ñöôïc roài, taïi haï muoánxem moät chuùt. Vaäy theá huynh laáy ra ñöa ñaây !Chu Muïc noùi doái:-Vaät ñoù quaû coù thöïc, nhöng khoâng ôû trong mình ta. Ngöôi coù muoán coi thì chuùngta trôû veà beân kia môùi laáy ñöôïc.Laõo muoán löøa gaït Thaïch Thanh veà ñeán beân ñoáng löûa roài seõ ra hieäu cho boïnthuoäc haï vaây ñaùnh thì duø voõ coâng Thaïch Thanh coù cao cöôøng ñeán ñaâu cuõng khoùloøng ñòch noåi.oOo
 • 19. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung19HOÀI THÖÙ BACUOÄC TYÛ ÑAÁU LY KYØ GIÖÕA THAÏCH THANH VAØ AN PHUÏNG NHAÄTThaïch Thanh cöôøi noùi:-Taïi haï chöa theå tin ñöôïc, muoán luïc soaùt trong mình Chu theá huynh.Chu Muïc töùc giaän hoûi:-Ngöôi ñònh khaùm xeùt ta vaäy ngöôi cho ta laø haïng ngöôøi naøo ?Thaïch Thanh khoâng noùi gì nöõa thoø tay ra côûi giaøy chaân beân traùi laõo luoân. ChuMuïc la leân moät tieáng:-OÂ hay !Boãng thaáy Thaïch Thanh moùc ôû ñeá giaøy ra moät caùi goùi nhoû. Chính laø caùi goùi maøChu Muïc ñaõ laáy ôû trong boïc ñeo treân löng Ngoâ Ñaïo Nhaát.Chu Muïc raát laáy laøm laï, laõo töï hoûi:-Khoâng hieåu sao haén bieát caùi naøy ? Chaúng leû haén ñaõ doøm ngoù ngay töø luùc mìnhvaøo choã kín caát giaáu ö ?Thöïc ra, Thaïch Thanh vöøa noùi muoán khaùm xeùt thì thaáy Chu Muïc lieác maét nhìnchaân traùi laõo roài ñaûo maét nhìn choå ra khaùc. Y ñoaùn laø vaät ñoù giaáu ôû trong goùt giaøy.Quaû nhieân vöøa tìm ñaõ thaáy ngay.Chu Muïc raát ñoåi hoang mang muoán môû mieäng keâu ngöôøi cöùu vieän.Thaïch Thanh noùi luoân:-Ngöôi phaûn boäi caû An traïi chuû. Neáu ñem vuï naøy noùi toeït ra thì ngöôi taát bò cöïchình chaët möôøi ñaàu ngoùn tay.Chu Muïc caû kinh baát giaùc hoûi ngay:-Sao … ngöôi laïi bieát chuyeän naøy ?Thaïch Thanh ñaùp:-Ta phaûi bieát chöù !Roài y nghó thaàm trong buïng:-Vöøa roài gaõ haùn töû kia ñaõ töôøng thuaät tình traïng, xuïc tìm trong quaùn baùnh nöôùng.Theo lôøi gaõ keå thì hieån nhieân khoâng coù söï gì doái traù, theá maø vaät ñoù laïi coù ôû trongmình thaèng cha naøy. Theá thì ñuùng laø haén coù yù ñoà möu löøa bòp moïi ngöôøi ñeå moätmình thuû lôïi.Thaïch Thanh nghó vaäy lieàn oân toàn noùi tieáp:-An Kim Ñao laø ngöôøi tinh teá voâ cuøng, töôûng Chu theá huynh cuõng bieát roài. Vuïnaøy Chu theá huynh bòp taïi haï coøn chöa xong thì löøa doái y theá naøo ñöôïc ?Giöõa luùc aáy boãng nghe coù tieáng soät soaït roài tieáng ngöôøi cöôøi hoâ hoá doõng daïc noùi:-Thaïch trang chuùa ñaõ quaù khen ! An moã xin caûm ôn.Chöa döùt lôøi, ba boùng ngöôøi ñaõ tieán vaøo röøng.
 • 20. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung20Chu Muïc vöøa nhìn thaáy boïn naøy, laäp töùc kinh haõi saéc maët xaùm xanh. Ba ngöôøinaøy laø Ñaïi traïi chuû An Phuïng Nhaät, Nhò traïi chuû Phuøng Chaán Voõ vaø Tam traïi chuûbaûn Khoâng ñaïo nhaân cuûa Kim Ñao traïi.An Phuïng Nhaät luùc phaùi Chu Muïc ñi truy taàm Ngoâ Ñaïo Nhaát, y khoâng noùi ñeán seõphaùi ngöôøi ñi tieáp öùng. Khoâng hieåu taïi sao chính y cuõng haï sôn ñeå ñeán ñaây. ChuMuïc nghó ñeán toäi mình möu ñoà chieám rieâng vaät kia. Baây giôø coâng vieäc vôõ lôû ñeánnoåi thaân danh tan naùt, coù khi coøn maát maïng nöõa.Trong luùc hoaûng hoát, laõo voäi noùi:-An ñaïi ca ! … Caùi ñoù bò y cöôùp maát roài.An Phuïng Nhaät chaáp tay nhìn Thaïch Thanh thi leã noùi:-Thaïch trang chuùa löøng danh thieân haï, An moã ñem loøng ngöôõng moä voâ cuøng, chægiaän mình voâ duyeân chöa ñöôïc thaân caän. Teä traïi cuõng ôû gaàn ñaây, xin môøi Thaïchtrang chuùa cuøng phu nhaân ñeán chôi maáy böõa ñeå tieåu ñeä ñöôïc kính caån nghe lôøi giaùohuaán.Thaïch Thanh thaáy An Phuïng Nhaät toùc quaên raâu raäm ngöôøi thaáp luûn thuûn maø tolôùn, veû maët thoâ bæ nhöng khoâng ngôø haén aên noùi raát deã nghe vaø phaûi pheùp. Haéntuyeät khoâng nhaéc nhôû gì ñeán chuyeän ñoaït maát vaät kia laïi coøn môøi veà Kim Ñao traïichôi bôøi. Nhöng mình vaøo traïi cuûa haén roài thì deã gì maø thoaùt thaânñöôïc.Thaïch Thanh lieàn chaáp tay ñaùp leã roài tieäntay ñuùt caùi goùi nhoû vaøo trong boïc. Ycöôøi noùi:-Ña taï taám thònh tình cuûa An traïi chuû …Ñoät nhieân tröôùc maét thanh quang thaáp thoaùng, Baûn Khoâng ñaïo nhaân ñaõ ruùttröôøng kieám ra khoûi voû. Muõi kieám nhaèm ñaâm vaøo coå tay Thaïch Thanh. Ñaïo nhaânquaùt leân:-Muoán toát thì haõy boû ngay vaät ñoù ra roài seõ noùi chuyeän.Cöû ñoäng cuûa ñaïo nhaân mau leï phi thöôøng ! Ngôø ñaâu Thaïch Thanh coøn mau leïhôn. Y uoán ngöôøi ñi moät caùi ñaõ ñeán beân Baûn khoâng ñaïo nhaân. Y laáy caùi goùi nhoûñöa ra ñaët vaøo tay traùi mình roài cöôøi noùi:-Xin bieáu ñaïo tröôûng !Baûn Khoâng ñaïo nhaân möøng rôõ voâ cuøng khoâng kòp suy nghó gì nöõa giô tay ra ñoùnlaáy. Khoâng ngôø coå tay phaûi bò teâ nhöùc, thanh tröôøng kieám lieàn bò ñoái phöông ñoaïtmaát.Thaïch Thanh xoay kieám laïi cheùm vaøo coå tay Baûn khoâng ñaïo nhaân, ñoàng thôøiquaùt leân:-Boû ngay vaät ñoù ra.
 • 21. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung21Baûn Khoâng ñaïo nhaân giaät mình kinh haõi. Tröôùc maét aùnhhaøo quang laáp loaùng.Muõi kieám chæ coøn caùch coå tay ñaïo nhaân khoâng ñaày naêm taác. Ñaïo nhaân ñònh ruït tayveà ñeå traùnh thì khoâng kòp nöõa, ñaønh xoay tay laïi haát caùi goùi nhoû ra ñeå traû laïi.Phuøng Chaán Voõ la leân:-Coâng phu hay quaù !Roài khoâng chôø Thaïch Thanh ñoùn laáy caùi goùi, haén vung ñôn ñao leân baêng mình ñiñaâm vaøo ñuøi Thaïch Thanh.Thaïch Thanh vung tröôøng kieám ñaùnh veùo moät tieáng ñaâm thaúng vaøo ñaàu PhuøngChaán Voõ. Y ra chieâu sau maø laïi ñeán tröôùc.Thanh ñôn ñao cuûa Phuøng Chaán Voõ chöa kòp cheùm tôùi chaân phaûi cuûa ThaïchThanh thì thanh tröôøng kieám cuûa y ñaõ muoán ñaâm vaøo oùc cuûa Phuøng ChaánVoõ roài.An Phuïng Nhaät thaáy tình traïng nguy caáp lieàn lôùn tieáng la leân:-Xin haõy löu tình !Thanhkieámcuûa Thaïch Thanh vaãn tieáp tuïc ñaâm veà phía tröôùc.Phuøng Chaán Voõ trong loøng kinh haõi voâ cuøng. Haén nhaém maét ñeå chôø cheát vaø thaáymaù beân traùi hôi ñau. Thanh tröôøng kieám cuûa Thaïch Thanh khoâng ñaâm tôùi nöõa. Quaûnhieân y ñaõ löu tình ! Muõi kieám nhoïn phoùng gaàn chaïm maët Phuøng Chaán Voõ laïi thulaïi.Thaïch Thanh ra chieâu thaät laø hieåmñoäc khoâng sai huyeät maïch chuùtnaøo, theá maø ythu chieâu veà cuõng deã nhö khoâng.Tieáp theo moät tieáng “caïch” nheï kheõ vang leân. Thaïch Thanh vöøa giô tay ra duøngthanh tröôøng kieám ñôõ laáy caùi goùi nhoû veà. Ñoäng taùc naøy mau leï voâ cuøng.Thaïch Thanh laáy laïi caùi goùi nhoû roài lieàn thu tröôøng kieám veà noùi:-Xin loãi !Y luøi ra hai böôùc.Phuøng Chaán Voõ ñöùng ngay ngöôøi leân, maët ñaày veû hoå theïn, boû ñi khoâng xong maøñöùng laïi thì trô treõn.An Phuïng Nhaät thaùo chieác ñai ñoàng tröôùc ngöïc, ruùt thanh ñao ñeo ôû sau löng rakhoûi voû.Luùc naøy maët trôøi môùi moïc. AÙnh chieâu döông xuyeân qua keû laù chieáu vaøo. Ñaovaøng laáp laùnh troâng hoa caû maét. Thanh kim ñao cuûa An Phuïng Nhaät soáng daày löôõimoûng, quaû laø moät thanh baûo ñao.An Phuïng Nhaät giô kim ñao leân noùi:-Voõ thuaät cuûa trang chuùa thaät cao cöôøng, tieåu ñeä boäi phuïc voâ cuøng. Baây giôø tieåuñeä muoán laõnh giaùo maáy chieâu.Thaïch Thanh cöôøi ñaùp:-Böõa nay gaëp ñöôïc cao nhaân, thieät laø vaïn haïnh.
 • 22. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung22Y noùi xong laïi giô tay leân lieäng chieác goùi nhoû ra.Boán ngöôøi coøn ñang ngô ngaån, boãng nghe ñaùnh veøo moät tieáng.Thaïch Thanh lieäng thanh tröôøng kieámra theo. Caùi goùi nhoû vöøa môùi chaïm vaøocaønh caây ôû phía ñoái dieän thì thanh tröôøng kieám ñaõ lao tôùi caém chaët noù vaøo caønhcaây. Muõi kieám xuyeân vaøo moät goùc caùi goùi ñeå khoûi toån thöông ñeán vaät ñöïng trongñoù.Chuyeán naøy thuû phaùp cuûa Thaïch Thanh ñaõ thaàn toác maø vaän kình löïc moät caùchtuyeät dieäu. So vôùi hai chieâu vöøa ñaùnh baïi Baûn Khoâng ñaïo nhaân vaø Phuøng Chaán Voõcoøn gheâ gôùm hôn.Boán ngöôøi nhìn leân caønh caây roài laïi nhìn Thaïch Thanh. Boãng thaáy trong tay ycaàm moät thanh tröôøng kieám toaøn thaân ñen sì. Y leân tieáng:-Haéc kieám töông hoäi vôùi Kim ñaïo. Baây giôø taïi haï ñeà nghò ai tranh tieân ñöôïc nöûachieâu thì laáy vaät kia. Caùc vò tính theá naøo?An Phuïng Nhaät thaáy Thaïch Thanh lieäng vaät kia caém vaøo caønh caây roài laïi ñeà caäpñeán chuyeän tæ voõ ñaëng quyeát ñònh vaät ñoù veà ai. Y tuyeät khoâng muoán chieám phaànhôn chuùt naøo, cöû chæ coâng baèng naøy khieán cho An Phuïng Nhaät kính phuïc. Haén lieànñaùp ngay:-Tieåu ñeä thaät vui loøng veà ñeà nghò cuûa Thaïch trang chuùa. Môøi trang chuùa ñoängthuû.Ngaøy thöôøng An Phuïng Nhaät töøng nghe noùi kieám thuaät cuûa caëp vôï choàng ThaïchThanh, Maãn Nhu cöïc kyø tinh dieäu. Vöøa roài haén laïi ñöôïc muïc kích Thaïch Thanhcheá phuïc Baûn Khoâng ñaïo nhaân vaø Phuøng Chaán Voõ thì bieát raèng tieáng ñoàn quaûkhoâng ngoa. Haén khoâng daùm sô hôû chuùt naøo, thaân troïng phoùng ra ba hö chieâu.Thaïch Thanh troû muõi kieám xuoáng ñaát. Y toû veû nhaøn nhaõ vaø bình tónh noùi:-Xin môøi caùc haï ra chieâu ñi!An Phuïng Nhaät vung ñao cheùm cheách ñi, nhöng chieâu môùi ra nöûa vôøi laïi ñoätnhieân xoay chieàu ñaùnh ngöôïc leân. Y vöøa ñoäng thuû ñaõ ñöa ra moät trong baûy möôihai ñöôøng tuyeät kyõ cuûa ñaïo phaùp “Phaùch ñao”. Chieâu thöùc naøy bieán hoùa voâ cuøng.Thaïch Thanh cuõng vung thanh Haéc kieám leân. Chieâu ñaàu tieân y choáng ñoái cöïc kyønghieâm caån.Anh Phuïng Nhaät ñoùn tieáp hôn ba chuïc chieâu roài maø cuõng khoâng nhaän roõ lai lòchtheá kieám ñoái phöông thì trong loøng ngaám ngaàm kinh haõi. Haén ñaønh muùa ñao ñeå hoäveä kín ñaùo nhöõng huyeät ñaïo troïng yeáu.Hai ngöôøi trao ñoåi maáy möôi chieâu maø ñao kieám vaãn khoâng chaïm nhau. Boãngnghe moät tieáng keng nhoû nheï. Muõi haéc kieám ñaõ dính vaøo soáng kim ñao roài theo ñaøtröôït ñi.
 • 23. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung23Chieâu naøy keâu baèng “Thuaän nhi löu haï”, nguyeân laø moät chieâu soá thoâng thöôøngduøng kieám ñeå phaù ñao. Neáu voõ coâng ñoái thuû keùm thì An Phuïng Nhaät chæ caàn haátñao ra moät caùi laø löôõi kieám laäp töùc phaûi vaêng ñi. Nhöng theá kieám cuûa Thaïch Thanhmau leï quaù chöøng. An Phuïng Nhaät luùc xoay ñao muoán gaït ñi thì muõi kieám cuûa ñoáiphöông ñaõ chaïm deán ngoùn tay troû cuûa haén.An Phuïng Nhaät voâ cuøng kinh haõi nghó buïng:-Phen naøy chaéc laø mình bò kieám hôùt ñöùt maáy ngoùn tay roài.Haén muoán thu ñao veà thì luøi laïi khoâng kòp nöõa.Giöõa luùc An Phuïng Nhaät cöïc kyø hoang mang thì Thaïch Thanh ñoät nhieân thukieám veà, chaúng nhöõng khoâng löôùt veà phía tröôùc maø coøn luøi kieám laïi maáy taác.An Phuïng Nhaät bieát ñoái phöông dung tình. Luùc naøy chaúng boû ñao cuõng khoângñöôïc nöõa. Haén ñaønh buoâng tay rôøi khoûi chuoâi ñao.Ngôø ñaâu Thaïch Thanh xoay phaét kieám laïi ñôõ laáy Kim ñao cho khoûi rôùt xuoángñaát.Boãng nghe y leân tieáng:-Chuùng ta ñang ôû theá quaân bình, khoâng phaân cao thaáp, sao caùc haï ñaõ buoâng ñao?Ñoàng thôøi y kheõ rung thanh Haéc kieám ñeå haát Kim ñao traû veà.An Phuïng Nhaät trong loøng caûm kích voâ cuøng, naêm ngoùn tay laïi naém chaët laáychuoâi ñao. Haén bieát roõ ñoái phöông ñaõ thuû thaéng maø coøn muoán giöõ theå dieän chomình. Haén voäi dô thaúng caây Kim ñao leân kính caån haønh leã theo theá “Nam haûi leãPhaät” laø theá thu ñao cuûa pheùùp “Phaùch quaùi ñao”.An Phuïng Nhaät toan noùi maáy lôøi caûm taï thì Thaïch Thanh ñaõ tra kieám vaøo voûchaép tay noùi:-Thaïch moã naøy ñöôïc keát baïn vôùi An traïi chuû laø moät ñieàu raát may maén. Chuùng tabaát taát tæ thí laøm chi nöõa. Khi naøo traïi chuû tieän ñöôøng qua teä trang, môøi traïi chuû vaøochôi ñaëng cuøng nhau haøn huyeân maáy böõa.An Phuïng Nhaät veû maët buoàn raàu ñaùp:-Taïi haï ñöông nhieân coù ngaøy qua quyù trang baùi kieán.Döùt lôøi haén tung mình nhaûy ñeán goác caây kia, ruùt thanh tröôøng kieám cuûa BaûnKhoâng ñaïo nhaân ra, caàm laáy caùi goùi nhoû. Haén caém löôõi ñao vaø thanh kieám xuoángñaát roài hai tay naâng chieác goùi nhoû ñöa leân tröôõc maët Thaïch trang chuùa noùi:-Xin trang chuùa giöõ laáy vaät naøy.Tuy haén ñöôïc vaät naøy roài laïi bò maát, nhöng haén nghó tôùi Thaïch Thanh ñaõ giöõ theådieän cho mình laïi khoâng nôõ chaët tay thì haén raát caûm ôn y.Khoâng ngôø Thaïch Thanh chaép tay ñaùp:-Xin coù ngaøy taùi hoäi.Roài trôû goùt ñi luoân khoâng caàm laáy goùi kia.
 • 24. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung24An Phuïng Nhaät la leân:-Xin Thaïch trang chuùa haõy döøng böôùc! Trang chuùa ñaõ giöõ theå dieän cho An moã,coù lyù naøo, An moã laïi khoâng hay? Hieån nhieân An moã ñaõ thaát baïi roài. Xin Trang chuùahaõy giöõ laáy vaät naøy. Neáu khoâng theá thì chaúng hoaù ra An moã laø keû tieåu nhaân voâ laïikhoâng bieát dieàu ö?Thaïch Thanh tuûm tæm cöôøi noùi:-Cuoäc tæ voõ böõa nay chöa phaân thaéng baïi. Bao nhieâu ñao phaùp tinh dieäu nhöThanh long ñao, Ñoaïn moân ñao…traïi chuû chöa töøng thi trieån sao ñaõ töï khieâm chomình laø thua ñöôïc? Vaû laïi trong goùi ñoù chaúng coù vaät chi heát. Taïi haï e raèng Chu theáhuynh maéc löøa ngöôøi ta roài.An Phuïng Nhaät söûng soát hoûi:-Beân trong khoâng coù vaät ñoù ö?Haén voäi xeù bao ra xem. Xeù heát laàn noï ñeán laàn kia caû thaûy naêm laàn. Trong cuøngchæ coù ba chaám ñen. Haén ñeå yù nhìn kyõ thì laø ba con boï thoái ñaõ cheát roài.An Phuïng Nhaät nhìn xaùc ba con boï thì vöøa kinh haõi vöøa töùc giaän. Nhöng haén coáneùn loøng quay laïi hoûi Chu muïc:-Chu huynh ñeä! Theá naøy nghóa laø laøm sao?Chu Muïc aáp uùng ñaùp:-Taïi haï cuõng khoâng bieát. Luùc taïi haï tìm trong mình Ngoâ Ñaïo Nhaát thì chæ luïcñöôïc caùi goùi nhoû naøy maø thoâi.An Phuïng Nhaät hieåu ngay laø Ngoâ ñaïo Nhaät khoâng phaûi ñaõ giaáu vaät ñoù vaøo choã bímaät dò thöôøng, maø giao cho ngöôøi khaùc.Chuyeán naøy chaúng nhöõng uoång coâng moät phen laën loäi maø coøn thöông toån ñeán oaiphong cuûa traïi Kim ñao. Haén lieàn voø caùi bao giaáy lieäng xuoáng ñaát roài quay sangnoùi vôùi Thaïch Thanh:-Theá naøy thì laïi laøm troø cöôøi cho Thaïch trang chuùa. Nhöng taïi sao Thaïch trangchuùa bieát roõ nhö vaäy?Thaïch Thanh mæm cöôøi ñaùp:-Taïi haï cuõng phoûng ñoaùn theá maø thoâi. Chuùng ta ñeàu bò ngöôøi löøa gaït. Mong raèngAn traïi chuû laáy ñaïi löôïng maø bao dung cho.Thaïch Thanh döùt lôøi laïi chaéùp tay thi leã laàn nöõa roài quay laïi chaøo Baûn Khoâng ñaïonhaân, Phuøng Chaán Voõ vaø Chu Muïc ñoaïn trôûû goùt ñi leï ra khoûi khu röøng.Thaïch Thanh quay trôû laïi beân ñoáng löûa baûo Maãn Nhu:-Nöông töû! Chuùng ta ñi thoâi!Hai ngöôøi nhaûy toùt leân ngöïa roài theo ñöôøng cuõ quay veà.
 • 25. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung25Maãn Nhu nhìn neùt maët lang quaân, naøng khoâng caàn hoûi cuõng bieát ngay laø chaúngñöôïc vieäc gì. Naøng caûm thaáy ñau loøng baát giaùc nhoû maáy gioït nöôùc maét xuoáng vaïtaùo.Thaïch Thanh noùi:-Kim ñao traïi chuùa cuõng maéc löøa. Nöông töû! Nöông töû chaúng neân phieàn naõo.Chuùng ta quay laïi luïc tìm trong ngöôøi Ngoâ ñaïo Nhaát. Khoâng chöøng oâng baïn ôû traïiKim ñao ñaõ coù choã sô hôû neân khoâng tìm thaáy.Maãn Nhu tuy bieát laø chaúng aên thua gì nhöng khoâng muoán traùi yù lang quaân, naøngngheïn ngaøo ñaùp:-Töôùng coâng noùi phaûi ñoù.Ñoâi ngöïa Haéc Baïch phi thaät nhanh, chöa tôùi giôø Ngoï ñaõ veà ñeùn Haàu giaùm taäp.Daân cö trong thò traán naøy haõy coøn khieáp sôï, chöa coù nhaø naøo daùm môû cöûa. Moïivieäc gieát ngöôøi cöôùp cuûa ñaõ do ñòa baûo vaøo thaønh Bieän Löông trình quan nha. Quannha ñòa phöông naøy khoâng daùm ñeán ngay. Hieån nhieân hoï muoán truøng trình ñeåcöôøng ñaïo boû ñi roài môùi daãn quaân ñeán cho bình yeân hôn.Vôï choàng Thaïch Thanh phi ngöïa ñeán beân thi theå Ngoâ ñaïo Nhaát thì chæ thaáy moätgaõ aên xin möôøi hai, möôøi ba tuoåi ngoài beân goùc töôøng, coøn boán beà tuyeät khoâng coùngöôøi naøo khaùc.Thaïch Thanh laäp töùc luïc soaùt trong mình Ngoâ ñaïo Nhaát raát tæ mæ, côûi caû buùi toùc,thaùo caû giaøy vôù ra tìm. Coøn Maãn Nhu thì vaøo trong tieäm baùnh luïc loïi tra xeùt.Cuoäc luïc soaùt dó nhieân khoâng ñem laïi keát quaû naøo. Vôï choàng Thaïch Thanhbuoâng moät tieáng thôû daøi chaùn naûn.Maãn Nhu noùi:-Töôùng coâng! Xem chöøng moái thuø ñoù vôï choàng mình khoù loøng traû ñöôïc. Maáy böõanay laøm cho töôùng coâng phaûi nhoïc meät, baây giôø chuùng ta vaøo thaønh Bieän Löôngnghæ ngôi ñeå xem haùt hoaëc nghe nhaïc giaûi côn phieàn muoän.Thaïch Thanh ñaõ bieát vôï mình voán öa tónh mòch, chaúng thích ca tröôøng cuõngkhoâng ham hí kòch. Naøng noùi vaäy laø chieàu yù mình maø thoâi. Y nghó theá lieàn ñaùp:-Chuùng mình ñi tôùi Haø Nam laø phaûi vaøo thaønh Bieän Löông ñeå xem phong caûnh.Ta coøn nghe noùi thôï baïc taïi thaønh Bieän Löông kheùo laém. Chuùng mình vaøo ñoù saémmaáy moùn trang söùc cuõng hay.Maãn Nhu noåi tieáng laø ngöôøi ñeïp trong voõ laâm, dó nhieân naøng öa trang ñieåm.Naøng ñaõ gaàn tôùi tuoåi trung nieân, neân caøng chuù troïng ñeán vieäc trang söùc ñeå giöõ saécñeïp. Hai vôï choàng möu söï khoâng thaønh, sinh loøng chaùn naûn, ñaønh ñi tìm thuù giaûimuoän.Maãn Nhu nôû moät nuï cöôøi theâ löông ñaùp:
 • 26. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung26-Töø khi Kieân nhi cheát roài. Möôøi ba naêm nay tieàn cuûa töôùng coâng boû ra mua ñoàtrang söùc cho tieåu muoäi ñaõ coù ñuû ñeå môû moät tieäm chaâu baùu.Naøng noùi ñeán caâu “töø luùc Kieân nhi cheát roài” thì chaâu leä taàm taõ tuoân rôi. Naøngvöøa troâng thaáy gaõ aên xin ngoài uû ruõ goùc töôøng thaät laø dô daùy, baát giaùc ñoäng moáithöông taâm, lieàn caát tieáng hoûi:-Maãu thaân ngöôi ñaâu? Taïi sao maø phaûi ñi aên xin?Ñöùa aên xin ñaùp:-Maãu thaân chaùu … khoâng thaáy ñaâu caû.Maãn Nhu thôû daøi, moùc trong boïc ra moät ñænh baïc nhoû lieäng xuoáng chaân noù noùi:-Ñaây ta cho ngöôi ñeå mua baùnh maø aên.Naøng nhaûy leân ngöïa ra ñi coøn quay laïi hoûi:-Haøi töû! Teân ngöôi laø chi?Gaõ aên xin ñaùp;-Chaùu laø … “Caåu taïp chuûng”Thaïch Thanh laéc ñaàu noùi:-Gaõ naøy ngaây thô khoâng bieát gì heát.Maãn Nhu cuõng noùi:-Ñuùng theá! Thaät laø moät ñuùa beù ñaùng thöông!Hai ngöôøi vöøa noùi vöøa giaät cöông cho ngöïa chaïy veà phía thaønh Bieän Löông.Gaõ aên xin kia töø luùc töû thi Ngoâ ñaïo Nhaát laøm cho sôï haõi thaát thaàn roài meâ manngaát lòm. Ñeán luùc trôøi saùng gaõ môùi hoài tænh.Thaáy Thaïch Thanh ñeán nôi, gaõ voäi aån vaøo goùc töôøng. Gaõ toan chaïy troán xa hônnhöng thaáy Thaïch Thanh laät thi theå Ngoâ ñaïo Nhaát leân luïc soaùt thì laïi sôï quaù khoângdaùm nhuùc nhích. Gaõ khoâng ngôø thieáu phuï xinh ñeïp kia laïi neùm cho mình moät ñænhbaïc. Gaõ nghó buïng:-Baø kia vöøa baûo cho tieàn mình ñi mua baùnh aên, maø baùnh mình haõy coøn caàm ñaây.Gaõ lieàn dô tay leân ñöa maét nhìn chieác baùnh nöôùng maø ñeâm qua gaõ ñaõ ngoaïmmoät mieáng . Luùc naøy gaõ bôùt kinh sôï thì laïi thaáy ñoùi döõ. Gaõ lieàn haù mieäng caén luoân.boãng nghe ñaùnh saïo moät tieáng! Hai haøm raêng gaõ ñau nhöùc töïa hoà caén phaûi saét ñaù.Gaõ aên xin ruùt chieác baùnh ra. Trong mieäng gaõ coù moät vaät raén. Gaõ lieàn nhaû ra loøngbaøn tay traùi thì thaáy ñoù laø moät mieáng saét ñen sì. Gaõ lieác qua moät caùi roài cuõng chaúngcaàn nghó ñeán taïi sao trong baùnh laïi coù mieáng saét naøy. Gaõ nhìn laïi mieáng baùnh kiathaáy khoâng coøn vaät gì nöõa, lieàn caén aên laáy aên ñeå.Chæ trong khoaûnh khaéc, gaõ aên xin ñaõ aên heát taám baùnh. Gaõ ñöa maét nhìn thi theåNgoâ ñaïo Nhaát thì thaáy gaàn ñoù coøn möôøi maáy taám baùnh ñaõ böûa ra. Gaõ töï hoûi:-Teân quyû söù naøo böûa baùnh ra lieäng ñi theá naøy, chaúng bieát coøn aên ñöôïc khoâng?
 • 27. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung27Gaõ aên xin coøn ñang ngaàn ngöø khoâng bieát coù neân löôïm nhöõng taám baùnh naøykhoâng, thì baát thình lình treân ñænh ñaàu coù tieáng ngöôøi noùi:-Ñaõ bao vaây heát boán maët roài.Gaõ aên xin giaät mình kinh haõi laåm baåm:-Sao treân ñænh ñaàu mình laïi coù tieáng ngöôøi?Gaõ ngaång ñaàu leân coi thì treân noùc nhaø coù ba gaõ ñaøn oâng maëc aùo traéng ñöùng ñoù.Tieáp theo maáy tieáng veo veùo vang leân. Coù ngöôøi nhaûy laïi gaàn gaõ.Gaõ aên xin xoay mình laïi thì laïi thaáy boán ngöôøi cuõng maëc aùo traéng tay caàm tröôøngkieám ñöùng hai beân. Gaõ thaáy löôõi kieám saùng loaùng thì sôï heát hoàn, mieäng haù hoác ra.Tieáp theo laïi coù tieáng voù ngöïa doàn daäp. Moät ngöôøi phi ngöïa môùi tôùi lôùn tieánghoûi:-Caùc baïn phaûi chaêng laø ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn? Caùc baïn ñaõ ñeán Haø Nam xin thathöù cho An moã chöa kòp nghinh tieáp.Chôùp maét moät con ngöïa vaøng ñaõ xoâng ñeán tröôùc maët. Ngöôøi côõi ngöïa laø moät gaõthaáp luøn maø beùo chuøm beùo chuït, raâu moïc tua tuûa. Haén khoâng döøng ngöïa ñoät nhieânnhaûy xuoáng. Con ngöïa vaøng chaïy laïng qua moät beân. Xem chöøng noù ñaõ ñöôïc huaánluyeän raát thuaàn thuïc. Noù ñi voøng ra xa moät chuùt roài döøng laïi.Ba gaõ aùo traéngtöø treân noùc nhaø ñoàng thôøi nheï nhaøng nhaûy xuoáng. Gaõ naøo cuõngnaém chaët tay kieám. Gaõ to lôùn vaøo traïc boán möôi leân tieáng:-Phaûi chaêng caùc haï laø Kim ñao An traïi chuû? May ñöôïc gaëp ñaây! May ñöôïc gaëpñaây?Gaõ vöøa noùi vöøa ñöa maét ra hieäu cho nhöõng ngöôøi maëc aùo traéng ñöùng ôû sau löngAn Phuïng Nhaät.Nguyeân An phuïng Nhaät bò Thaïch Thanh ñaùnh baïi roài, haén buoàn raàu voâ cuøng.Nhöng haén laø moät haùn töû ñaõ quen chòu ñöïng. Boãng haén sôø leân haøm raâu töï hoûi:-Vôï choàng Thaïch trang chuùa phaûi chaêng ñaõ trôû laïi Haàu giaùm taäp? Phaûi roài! Chutöù ñeä maéc löøa, khoâng laáy ñöôïc vaät kia, vôï choàng y quyeát nhieân tôùi ñoù tìm laïi. Mìnhñaõ bò baïi veà tay y. Neáu y laáy ñöôïc chaúng noùi laøm chi. Neáu y khoâng laáy ñöôïc thìmình tìm laïi laàn nöõa cuõng chaúng sao. Chaéc Ngoâ ñaïo Nhaát caát vaät naøy vaøo moät nôinaøo bí hieåm laém.oOo
 • 28. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung28HOÀI THÖÙ TÖHUYEÀN THIEÁT LEÄNH TRONG TAY TIEÅU CAÙIAn Phuïng Nhaät quyeát ñònh chuû yù roài laäp töùc leân ngöïa ra ñi. Ngöïa cuûa haén khoângnhanh baèng ñoâi tuaán maõ cuûa vôï choàng hoï Thaïch. Hôn nöõa haén khoâng muoán hoïmuoán tôùi gaàn neân cho ngöïa ñi thong thaû vì theá maø Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu luïcsoaùt thi theå Ngoâ ñaïo Nhaát vaø tieäm baùnh baùn xong roài boû ñi haén môùi ñeán Haàu giaùmtaäp.An Phuïng Nhaät coù ñoâi maét raát tinh. töø ñaèng xa, haén ñaõ nhìn thaáy treân noùc nhaø coùba ngöôøi maëc toaøn ñoà traéng löng ñeo tröôøng kieám. Coi caùch aên maëc cuûa boïn naøy,haén ñoaùn chaéc ngoaøi boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn gaàn mieàn Xuyeân Taïng thì khoângcoøn ai nöõa.An Phuïng Nhaät ruoåi ngöïa gaàn tôùi nôi thì thaáy ba gaõ kia ñeå heát taâm trí vaøo mìnhnhö ñaïi ñòch. Haén töôûng ba gaõ naøy ñeán taäp kích vôï choàng hoï Thaïch lieàn nghó ngayñeán caùch mua chuoäc caûm tình vôï choàng nhaø naøy, haén lôùn tieáng goïi.Khoâng ngôø chaïy ñeán nôi thì chaúng thaáy tung tích vôï choàng hoï Thaïch ñaâu caû. Chæcoù baåy teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn ñang bao vaây moät gaõ aên xin nhoû tuoåi.An Phuïng Nhaät thaáy raát laáy laøm kyø, baát giaùc ñöa maét nhìn thì thaáy gaõ aên xin maëtmuõi lem luoác maø thaàn saéc cuõng khoâng ra veû con ngöôøi bieát voõ coâng. Haén thaáy haùntöû maëc aùo traéng luoân luoân ñöa maét ra hieäu cho ñoàng boïn, lieàn nhìn laïi gaõ aên xinmoät laàn nöõa.An Phuïng Nhaät nhìn thaáy trong tay gaõ coù moät mieáng saét thì giaät mình kinh haõi.Mieáng saét naøy ñen sì töïa nhö taám “Huyeàn Thieát Leänh” maø caùc giôùi voõ laâm thöôøngñoàn ñaïi. Haén laïi thaáy boán teân aùo traéng ñöùng ñaèng sau laêm laêm tröôøng kieám trongtay döôøng nhö coù yù muoán chieám ñoaït mieáng saét kia.An Phuïng Nhaät khoâng kòp suy nghó gì nöõa voäi xoay tay ruùt Kim ñao ra söû chieâu“baùt phöông taøng ñao”. Ñoàng thôøi thaân binh haén chuyeån ñoäng xoay quanh gaõ aênxin moät voøng.Thanh Kim ñao hoaù ra beân taû moät ñao, beân höõu moät ñao, tröôùc moät ñao sau moätñao. Chæ trong nhaùy maét taùm phöông hieän ra hai möôi boán ñao maø boùng ñao naøocuõng chæ caùch gaõ aên xin chöøng nöûa thöôùc, thaønh ra quanh mình gaõ bao boïc toaønboùng ñao.Gaõ aên xin thaáy aùnh ñao choùi maét sôï quaù toaøn thaân run laåy baåy. Gaõ oaø leân khoùc.Giöõa luùc gaõ aên xin buoâng tieáng khoùc thì baåy teân aùo traéng ñeàu vung tröôøng kieámra thaønh moät laøn kieám quang. Laøn kieám quang naøy bao vaây laáy An Phuïng Nhaät
 • 29. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung29cuøng gaõ aên xin. Baây giôø luoàng baïch quang vaây ôû voøng ngoaøi lôùn hôn, trong voøngnaøy laïi coù moät voøng nhoû aùnh vaøng. Giöõa voøng nhoû aùnh vaøng laïi coù gaõ aên xin ñangkhoùc roáng leân, nöôùc maét muõi ñaàm ñìa.Baûy teân aùo traéng ñang duøng tröôøng kieám bao vaây An Phuïng Nhaät cuøng gaõ aênxin, chöa daùm taán coâng thì baát thình lình tieáng voù ngöïa doàn daäp laïi vang leân. Moätcon ngöïa traéng moät con ngöïa ñen töø treân ñöôøng quan ñaïo phía taây lao tôùi. Chính laøvôï choàng Thaïch Thanh trôû laïi.Nguyeân hai ngöôøi ñang ruoåi ngöïa vaøo thaønh Bieän Löông thì thaáy boïn ñeä töû phaùiTuyeát Sôn xuaát hieän. Hai ngöôøi ñoäng taâm lieàn laäp töùc giuïc ngöïa quay trôû laïi.Coøn ôû ñaèng xa Thaïch thanh ñaõ la leân:-Tuyeát Sôn baèng höõu! An traïi chuû! Caùc vò ñeàu laø nhöõng ngöôøi bieát ñieàu. Coùchuyeän gì xin laáy lôøi leõ noùi vôùi nhau, chôù neân laøm toån thöông hoaø khí.Haùn töû ñöùng ñaàu baûy teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn ngöôøi cao lôùn dô thaúng thanhtröôøng kieám leân. Caû baûy teân ñoàng thôøi döøng kieám laïi, nhöng vaãn ñöùng vaây quanhAn Phuïng Nhaät.Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu baây giôø ñaõ nhìn thaáy tay gaõ aên xin caàm moät mieángsaét ñaét giaù la leân moät tieáng:-UÙi chaø!Tuy hai ngöôøi chöa hieåu roõ ñoù coù phaûi laø vaät mình muoán tìm hay khoâng nhöngtrong loøng ñaõ cöïc kyø hoài hoäp.Thaïch Thanh hoûi:-Tieåu huynh ñeä! Trong tay chuù em coù vaät gì ñoù? Cho ta coi moät chuùt ñöôïckhoâng?Y bieát raèng An Phuïng Nhaät taát khoâng daùm ngaên trôû. Chæ caàn gaõ aên xin ñöa cholaø ñöôïc. Y quyeát ñònh chuû yù roài vöøa noùi vöøa tieán vaøo giöõa. Voøng vaây baûy thanhkieám moät löôõi ñao ñeå toan laáy mieáng saét, y töï löôïng boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sônkhoâng ngaên caûn noåi mình.Gaõ haùn töû cao lôn maëc aùo traéng laïi leân tieáng:-Thaïch trang chuùa! Trong vuï naøy, boïn taïi haï laø ngöôøi ñeán tröôùc.Maân Nhu noùi ngay:-Caûnh sö huynh! Sö huynh thöû hoûi chuù beù coi ñænh baïc ôû döôùi chaân y coù phaûi laøcuûa ta ñaõ cho khoâng? Caùi ñoù ñuû chöùng minh ai ñaõ ñeán tröôùc.Caâu naøy laø moät chöùng côù huøng hoàn. Naøng ñaõ cho baïc gaõ aên xin, dó nhieân laø naøngphaûi ñeán tröôùc boïn aùo traéng nhieàu.Gaõ haùn töû cao lôùn hoï Caûnh teân Vaïn Chung. Caûnh Vaïn Chung laø moät tay cao thuûtrong haøng ñeä töû thöù hai cuûa phaùi Tuyeát Sôn. Gaõ noùi:
 • 30. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung30-Thaïch phu nhaân! Duø hieàn khang ñeä coù ñeán tröôùc vaø cho baïc chuù em naøy thaät,nhöng Huyeàn thieát leänh laø do boïn taïi haï nhìn thaáy tröôùc.Ba tieáng “Huyeàn thieát leänh” vöøa thoát ra khoûi cöûa mieäng Caûnh Vaïn Chung thìThaïch Thanh, Maãn Nhu vaø An Phuïng Nhaät ñeàu run leân laåm baåm:-Quaû nhieân laø Huyeàn thieát leänh!Saùu teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn kia cuõng loä veû kinh haõi.Thaät ra thì caû baûy teân chöa moät ai nhìn thaáy mieáng saét trong tay gaõ aên xin.Nhöng chuùng thaáy vôï choàng hoï Thaïch cuøng Kim ñao An traïi chuû toû veû nghieâmtroïng, chuùng môùi ñoaùn vaät aáy laø Huyeàn thieát leänh.Maët khaùc Thaïch, Maãn, cuõng nghó raèng boïn Caûnh Vaïn Chung bieát nhieàu hieåuroäng laïi laø nhöõng ngöôøi tinh teá nhanh nheïn ñaõ nhìn thaáy taám thieát baøi töø tröôùc, chöùkhoâng phaûi chuùng noùi ngoa.Theá roài caû möôøi ngöôøi chaúng ai baûo ai ñeàu xoeø tay ra tröôùc maët gaõ aên xin noùi:-Chuù em! Chuù haõy cho ta!Caû möôøi ngöôøi töï raøng buoäc nhau, neân khoâng ai haï thuû cöôùp ñoaït, vì hoï bieát raèngneáu duøng cöôøng löïc thì dó nhieân baát lôïi. Moät laø nhöõng ngöôøi kia khoâng chòu taát xaûyra cuoäc tranh phong, hai laø khoâng ñöôïc danh chính ngoân thuaän. Ai cuõng mong raènggaõ aên xin töï caàm mieáng saét ñöa cho mình.Gaõ aên xin coù ngôø ñaâu caû möôøi ngöôøi cuøng muoán laáy caùi mieáng saét voâ duïng, noùlaøm cho gaõ suyùt nöõa phaûi gaãy caû haøm raêng, tuy gaõ ngöøng khoùc nhöng vì hoangmang luoáng cuoáng neân nöôùc maét laïi traøn ra.Baát thình lình moät thanh aâm traàm traàm traàm caát leân:-Ngöôi cho ta quaùch!Moät boùng ngöôøi nhaûy vaøo trong tröôøng, dô tay ra cöôùp laáy mieáng saét trong tay gaõaên xin. Nhöõng ngöôøi kia lieàn la loái:-Ñeå xuoáng!-Laøm gì theá!-Ngöôi thaät laø lôùn maët! Cuùt ñi!Moãi ngöôøi moät caâu quaùt maéng roài vöøa ñao vöøa tröôøng kieám ñoàng thôøi vung leânnhaèm ñaùnh xuoáng boùng ngöôøi vöøa môùi ñeán.An Phuïng Nhaät ñöùng gaàn gaõ aên xin nhaát vung ñao ra chieâu “Baïch hoàng quaùnnhaät” cheùm xuoáng ñaàu ngöôøi ñoù.Baûy teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn luyeän taäp raát tinh thuïc. Baûy caây kieám ra tay ñaâmvaøo nhöõng phöông vò khaùc nhau cuûa ngöôøi ñoù. Duø ngöôøi ñoù coù traùnh ñöôïc treân vaicuõng khoâng traùnh ñöôïc döôùi chaân, giöõ ñöôïc trung baøn thì ñeå hôû haï baøn hay thöôïngbaøn.
 • 31. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung31Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu chöa nhìn roõ ngöôøi ñoù laø ai neân khoâng muoán haï ñoäcthuû. Hai thanh kieám vaïch thaønh hình baùn nguyeät. Kieám quang laáp loaùng bao boïclaáy ngöôøi ñoù.Boãng nghe moät traøng tieáng leng keng vang leân. Ngöôøi kia vung tay maáy caùi.Khoâng bieát y duøng thuû phaùp gheâ gôùm gì maø chæ trong chôùp maét ñaõ ñoaït ñöôïc thanhKim ñao cuûa An Phuïng Nhaät cuøng baûy thanh tröôøng kieám cuûa boïn ñeä töû phaùi TuyeátSôn.Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu thaáy hoå khaåu teâ nhöùc, suyùt nöõa rôùt kieám. Hai ngöôøihoát hoaûng voäi luøi laïi. Thaïch Thanh saéc maët lôït laït coøn coøn Maãn Nhu thì maët laïi ñoûböøng.Vôïï choàng Thaïch trang chuùa ôû Huyeàn toá trang moät khi ñaõ song kieám hôïp bích thìcoù theå noùi laø thieân haï voâ ñòch. Theá maø baây giôø bò ngöôøi ñoù chæ dô ngoùn tay buùngvaøo muõi kieám moät caùi maø thanh kieám trong tay hai ngöôøi suyùt nöõa bay ñi. Töø tröôùctôùi nay hai ngöôøi laâm ñòch chöa töøng gaëp hoaøn chaûn thaát baïi nhö hoâm nay.Thaïch Thanh cuõng Maãn Nhu trong loøng cöïc kyø kinh haõi, nhìn ra thaáy moät löôõikim ñao, baûy thanh tröôøng kieám ñaõ caém xuoáng quanh mình ngöôøi ñoù thaønh moätvoøng vaây.Ngöôøi môùi ñeán naøy maëc aùo baøo xanh, raâu ngaén vaøo traïc möôi tuoåi. Maët laõo aånhieän moät thanh khí, loä veû vui möøng khoân xieát.Thaïch Thanh chôït nhôù tôùi moät ngöôøi lieàn buoät mieäng la leân:-Phaûi chaêng toân giaù laø chuû nhaân Huyeàn thieát leänh?Ngöôøi kia cöôøi khaø khaø noùi:-Haéc baïch song kieám taïi Huyeàn Toá trang ñöôïc ngöôøi giang hoà keâu laø kieám thuaätthoâng thaàn, quaû nhieân danh baát hö truyeàn. Laõo phuù vöøa laáy taùm phaàn löïc löôïngchia ra ñoái phoù vôùi taùm vò baèng höõu. Coøn phaàn thöù chín ñeå ñoái phoù vôùi Hieàn khangLeä, maø khoâng ñoaït ñöôïc binh khí cuûa hai vò. Hôõi oâi! Coâng phu “ñaøn chæ thaànthoâng” cuûa laõo phu ngaøy nay khoâng duøng ñöôïc nöõa, vì “ñaøn chæ” thì coù maø thaànthoâng thì khoâng. Xem chöøng phaûi möôøi naêm khoå luyeän nöõa, chöa chaéc ñaõ thaønhcoâng.Thaïch Thanh nghe laõo noùi thì khoâng coøn hoaøi nghi nöõa, lieàn chaép tay noùi:-Vôï choàng taïi haï chuyeán naøy ñeán Haø Nam laø coù yù ñònh leân Ma thieân Nhai ñeå baùikieán toân giaù. Duø nguyeän voïng chöa thaønh, may laïi coù duyeân ñöôïc gaëp toân giaù nôiñaây thì chuyeán ñi naøy khoâng ñeán noãi voâ ích. Vôï choàng taïi haï baát taøi, kieám thuaät thoâthieån, ñoái vôùi con maét cuûa toân giaù khoâng boõ laøm troø cöôøi. Böõa nay toân giaù thu ñöôïcHuyeàn thieát leänh veà thaät laø ñaùng möøng. Vôï choàng taïi haï xin cung hæ.Boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn nghe Thaïch Thanh noùi vaäy thì ñoaùn ngaàm trong buïng:
 • 32. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung32-Chaúng leõ laõo maëc aùo xanh naøy laïi laø chuû nhaân Huyeàn thieát leänh mang bieät TaïYeân Khaùch ö ? Coi maët muõi laõo khoâng gioáng nhö tay ñaïi cao thuû maø heát thaûy ngöôøivoõ laâm nghe deán teân tuoåi ñeàu phaûi kinh hoàn ñaùng tôûm. Nhöng laõo vöøa ra moät chieâuthöùc ñaõ ñoaït ngay ñöôïc tröôøng kieám cuûa boïn mình, khoâng ñuùng laõo thì coøn ngöôøithöù hai naøo nhö vaäy nöõa?Baûy ngöôøi ngô ngaùc nhìn nhau laúng laëng khoâng ai leân tieáng.An Phuïng Nhaät chaép tay noùi:-Vöøa roài taïi haï maïo phaïm hoå oai. Baây giôø xin coù lôøi taï loãi.Ngöôøi aùo xanh naøy chính laø Taï Yeân Khaùch ôû Ma thieân Nhai. Taï Yeân Khaùch cöôøiha haû noùi:-Theo luaät leä ngaøy thöôøng cuûa laõo phu thì caùc ngöôi daõ duøng thöù binh khí gì ñeåcoâng kích laõo phu laø laõo phu phaûi traû baèng thöù binh khí ñoù. Tæ duï nhö ngöôi duøngKim ñao cheùm vaøo vai beân taû cuûa laõo phu thì ñöông nhieân laõo phu cuõng duøng löôõiKim ñao ñoù ñeå cheùm vaøo vai taû ngöôi.Laõo cöôøi noùi tôùi ñaây roài caàm mieáng saét tung leân moät caùi, tuûm tæm cöôøi noùi tieáp:-Nhöng hoâm nay laõo phu ñaõ töû teá nhieàu. Nhaùt ñao ñoù haõy göûi laïi.Roài laõo trôû vaøo, töøng teân moät trong baûy teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn noùi:-Ngöôi ñaâm vaøo ngöïc laõo phu.-Ngöôi ñaâm vaøo ngöïc huyeät “hoaøn khieâu” ôû ñuøi laõo phu. Ngöôi ñaâm vaøo löngbeân traùi laõo phu.-Ngöôi cheùm vaøo ñuøi laõo phu…Baûy teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn nghe laõo noùi ñuùng töøng chieâu thöùc moät khoâng saichuùt naøo thì trong loøng cöïc kyø kinh haõi. Trong luùc caáp baùch maø laõo thaáy ñöôïc roõraøng töøng ngöôøi moät ra chieâu vaø laïi nhôù moät caùch raát raønh maïch. Nguyeân moät ñieåmnaøy cuõng ñuû toû nhôõn löïc cuøng kyù öùc cuûa laõo treân ñôøi khoâng ai bì kòp.Boãng laïi nghe laõo noùi tieáp:-Taát caû nhöõng moùn ñoù laõo phu haõy ghi vaøo trong daï. Luùc naøo noåi hung leân seõñeán ñoøi nôï caùc ngöôi.Trong boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn, moät teân luøn nhaát lôùn tieáng noùi:-Chuùng ta taøi ngheä chaúng baèng laõo ñaønh chòu thua keùm roài. Laõo coøn noùi maùt laømchi ? Baát taát laõo phaûi ghi vaøo soå nôï, ñaâm ta moät nhaùt ñi cho roài ! Ai hôi ñaâu maø ñeåmoùn nôï ñoù trong daï ñöôïc.Gaõ naøy teân goïi Vöông Vaïn Nhaän, tính khí cöông cöôøng maø laïi coá chaáp. Gaõ bieátmình khoâng ñòch noåi thì ñaønh chòu, nhöng khoâng muoán ñeå ai mæa mai ñeán ngöôøiphaùi Tuyeát Sôn.Taï Yeân Khaùch gaät ñaàu noùi:-Hay laém!
 • 33. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung33Roài laõo ruùt laáy thanh tröôøng kieám cuûa Vöông Vaïn Nhaän ñaâm ra luoân.Vöông Vaïn Nhaän voäi nhaûy luøi ra phía sau ñeå traùnh. Ngôø ñaâu theá kieám cuûa Taïyeân Khaùch thaàn toác phi thöôøng. Ngöôøi Vöông Vaïn Nhaän coøn lô löûng treân khoâng,muõi kieám ñaõ ñuïng vaøo tröôùc ngöïc gaõ. Taï yeân Khaùch rung tay moät caùi roài thu kieámveà.Vöông Vaïn Nhaän hai chaân chaám ñaát, thaáy tröôùc ngöïc maùt röôïi lieàn cuùi xuoáng coibaát giaùc keâu leân moät tieáng:-UÙi chaø!Gaõ thaáy ngöïc mình hôû ra moät loã troøn baèng cheùn traø, thì ra Taï yeân Khaùch luùc rungtay ñaõ duøng muõi kieám khoeùt moät vong troøn ôû tröôùc ngöïc gaõ. Ba laàn aùo gaõ maëc ñeàubò khoeùt heát ñeå hôû caû thòt ra, töïa hoà ñaõ duøng keùo caét moät loã troøn. Giaû tæ laõo ra taynaëng hôn chuùt nöõa thì ñaõ khoeùt saâu vaøo ñeán traùi tim gaõ roài.Vöông Vaïn Nhaän sôï xaùm maët laïi, ngaây ngöôøi ra.An Phuïng Nhaät thì trong loøng boäi phuïc voâ cuøng. Haén khoâng nhòn ñöôïc, baät leântieáng hoan hoâ:-Haûo kieám phaùp!Noùi veà phoùng kieám cho ñuùng boä vò, kình löïc ra cho vöøa vaën thì chieâu thöùc cuûaTaï yeân Khaùch vöøa roài, vôï choàng Thaïch Thanh neáu coá gaéng cuõng coù theå laøm ñöôïc.Nhöng kieám theá ñi mau leï khieán cho ñoái phöông bieát roõ choã naøo maø vaãn khoângtraùnh neù ñöôïc thì Thaïch Thanh vaø Maãn Nhu töï bieát mình khoâng bao giôø bì kòp.Hai ngöôøi ñöa maét nhìn nhau, trong loøng vöøa khoù chòu vöøa hoái tieác. Hoï laåm baåm:-Voõ coâng laõo naøy thieät laø kyø dò khoâng bieát ñeán ñaâu maø löôøng! Mình thaät vaän xui.Giaû tæ ñeán sôùm moät böôùc thì ñaõ laáy ñöôïc Huyeàn thieát leänh roài, laøm gì maø chaúng traûxong ñaïi moái thuø kia?Taï yeân Khaùch haéng gioïng moät tieáng, roài caát böôùc ñi luoân. Moät thieáu nöõ trongboïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn ñoät nhieân la leân:-Taï tieân sinh! Khoan ñaõ!Taï yeân Khaùch quay laïi hoûi:-Chuyeän gì vaäy?Thieáu nöõ naøy teân laø Hoa Vaïn Töû, naøng ñaùp:-Vöøa roài toân giaù ñaõ nöông tay khoâng haï saùt Sö ca taïi haï, caû phaùi Tuyeát Sôn cuøngñoäi ôn saâu nhöng taïi haï muoán hoûi moät caâu: Toân giaù caàm mieáng saét ñoù phaûi chaêng laøHuyeàn thieát leänh?Taï Yeân Khaùch veû maët ngaïo ngheã hoûi laïi:-Phaûi thì sao? Maø khoâng phaûi thì sao?Hoa Vaïn töû ñaùp:-Neáu khoâng phaûi laø Huyeàn Thieát leänh thì toân giaù coù ñieàu laàm loãi ñoù.
 • 34. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung34Caûnh Vaïn Chung quaùt leân:-Hoa sö muoäi! Khoâng ñöôïc nhieàu lôøi!Boãng thaáy Taï yeân Khaùch maët noåi gaân xanh roài bình tónh laïi.Moïi ngöôøi ñeàu bieát Taï yeân Khaùch taâm tính taøn nhaãn hieáu saùt, hoát hæ hoát noä, laømvieäc gì ñeàu töï yù mình, caû haéc ñaïo laãn baïch ñaïo khoâng bieát bao nhieâu haûo haùn cheátveà tay laõo. Voõ coâng laõo thaät laø gheâ gôùm maø haønh tung laïi khoâng nhaát ñònh. Tuy coùnhieàu ngöôøi muoán tìm laõo ñeå baùo thuø maø khoâng hieåu taïi sao hoï ñeàu bò cheát doïcñöôøng. Nhöõng naêm gaàn ñaây, keû thuø cuûa laõo ñeàu bò laõo gieát cho kyø heát, coøn moät soábieát raèng khoâng ñòch noåi ñaønh boû yù nieäm baùo thuø. Böõa nay laõo bò möôøi ngöôøi vaâyñaùnh maø khoâng ñaû thöông moät ai thì laõo ñaõ trôû neân ñaïi töø bi laém roài.Hoa Vaïn Töû khoâng bieát troïng khinh daùm thoát ra lôøi xuùc phaïm. Chaúng nhöõng boïnñoàng moân phaùi Tuyeát Sôn ñem loøng khieáp sôï maø vôï choàng hoï Thaïch cuõng lo thaycho naøng ñeán toaùt moà hoâi.Taï yeân Khaùch dô cao taám thieát baøi leân lôùn tieáng nieäm:- Naøy leänh Huyeàn thieát, caàu ñaâu nghieäm ñoù!Laõo xoay taám thieát baøi laïi nieäm tieáp:-Taám Huyeàn Thieát leänh naøy thaät hieám coù. Ñao kieám cheùm vaøo cuõng khoâng söùtmeû.Laõo noùi xong löôïm moät thanh kieám ôû döôùi ñaát cheùm vaøo thieát baøi ñaùnh choangmoät tieáng. Thanh tröôøng kieám gaõy laøm hai ñoaïn, ñoaïn treân vaêng ñi taám thieát baøivaãn khoâng bò maûy may daáu veát naøo caû.Laõo sa saàm neùt maët lôùn tieáng hoûi:-Coøn ta laàm loãi ôû choã naøo?Hoa Vaïn Töû ñaùp:-Tieåu nöõ ñöôïc nghe caùc baïn giang hoà noùi raèng: Taï tieân sinh coù ba taám HuyeànThieát baøi ñaõ chia ra ñeå taëng nhöõng ngöôøi coù ôn vôùi Taï tieân sinh. Ba ngöôøi ñöôïc Taïtieân sinh taëng cho thieát baøi vaø daën giöõ leänh baøi ñoù ñeå phoøng khi coù vieäc gì duø khoùñeán ñaâu, taï tieân sinh cuõng laøm thay cho ñöôïc tôùi nôi. Ñieàu ñoù coù thaät khoâng?Taï yeân Khaùch ñaùp:-Ñuùng theá! Vuï naøy trong voõ laâm coøn ai khoâng bieát?Laõo vöøa noùi vöøa ra chieàu ñaéc yù.Hoa Vaïn Töû noùi:-Tieåu nöõ nghe noùi trong ba taám Huyeàn Thieát leänh thì hai taám ñaõ quay veà tieàn boáiroài. Nhaân theá maø voõ laâm xaûy ra hai vieäc kinh thieân ñoäng ñòa. Thieát baøi naøy laø caùicuoái cuøng, coù phaûi theá khoâng?Taï yeân Khaùch nghe naøng noùi “nhaân ñoù maø xaûy ra hai vuï kinh thieân ñoäng ñòa” thìsaéc maët ñaõ hoøa hoaõn laïi döôøng nhö laáy laøm vöøa yù. Laõo ñaùp:
 • 35. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung35-Phaûi roài! OÂng baïn ñöôïc ta taëng taám Huyeàn Thieát leänh naøy qua ñôøi ñaõ laâu. Baûnlaõnh y raát cao cöôøng chaû coù vieäc gì y khoâng laøm noåi. Vaäy taám baøi naøy khoâng ñöôïcvieäc gì cho y. Y cheát roài laïi khoâng coù con caùi, neân leänh baøi naøy môùi loït vaøo tay keûkhaùc. Maáy naêm nay bao nhieâu ngöôøi lieàu maïng ñi tìm kieám noù vôùi muïc ñích laø ñeåsa laõo phu laøm cho hoï moät vieäc thaät lôùn. Ha ha! Ngôø ñaâu böõa nay laõo phu laïi thuñöôïc noù veà moät caùch deã daøng, laõo phu thu ñöôïc leänh baøi roài thì caùc baïn giang hoàkhoâng khoûi coù chuùt thaát voïng. Nhöng laõo phu nghó ñoù cuõng laø moät ñieàu may ñeå ainaáy ñeàu tai qua naïn khoûi.Laõo noùi tôùi ñaây vung chaân ñaù caùi thaây Ngoâ Ñaïo Nhaát ra xa maáy tröôïng vaø noùitieáp:-Ngöôi ñaõ ñöôïc leänh baøi, chöa kòp ñem ñeán ñeå phieàn ta thì chính ngöôi ñaõ thaønhcaùi ñích cho bao nhieâu caëp maét theo doõi. Boïn ngöôøi voõ laâm chaúng ai khoâng muoángieát ngöôi cho söôùng tay, chaúng ai khoâng muoán ñoaït ñöôïc leänh baøi, ñeán Thaïchtranh chuùa ôû Huyeàn toá trang laø ngöôøi hieàn ñöùc coøn chöa thoaùt ñöôïc khoûi voøng traàntuïc, huoáng chi ngöôøi khaùc. Ha ha! Ha ha!Caâu noùi sau cuøng cuûa laõo ñaày veû mæa ñôøi. Thaïch Thanh nghe laõo noùi caâu naøy baátgiaùc theïn ñoû maët leân. ÔÛ trong voõ laâm, y laø ngöôøi nhaãn naïi ñaõ quen, khoâng hay noåicôn töùc giaän. Hôn nöõa beà ngoaøi tuy y aên noùi vôùi ai cuõng nieàm nôû, lòch söï maø y noùicaâu gì moïi ngöôøi cuõng nghe theo, khoâng moät ai phaûn khaùng. Khoâng ngôø böõa nay ybò Taï yeân Khaùch mæa mai ra maët. Con ngöôøi caøng bình tónh cao ngaïo bao nhieâu, luùcbò maát maët laïi caøng maát maët baáy nhieâu.Maãn Nhu töùc quaù, saéc maët lôït laït, naøng khoâng ngôùt ngoù leùn veû maët Thaïch Thanh.neáu naøng thaáy lang quaân coù yù muoán ruùt kieám laø laäp töùc naøng seõ lieàu maïng vôùi TaïYeân Khaùch. Tuy naøng bieát roõ mình khoâng ñòch noåi nhöng noãi caêm töùc naøy caøngkhoâng theå daèn loøng ñöôïc.Boãng nghe Taï yeân Khaùch laïi noùi:-Vôï choàng Thaïch tranh chuùa laø baäc anh huøng haøo kieät, duø taám Huyeàn Thieát leänhnaøy coù loït vaøo tay hai vò cuõng chæ keâu laõo phu phaûi boân ba vaát vaû laøm moät vieäc khoùkhaên maø thoâi. Nhöng noù maø loït vaøo tay keû tieåu nhaân voâ lieâm só coù theå baét laõo phutöï chaët chaân tay, soáng khoâng ñöôïc chaúng cheát cho môùi thaät laø khoå. Duø ai ñeán coùyeâu caàu laõo phu phaûi töï saùt, neáu laõo phu khoâng nghe thì ra ñaõ töï mình huyû boû lôøi“caàu ñaâu nghieäm ñaáy”. Theá laø laõo phu vaän ñoû neân môùi thu hoài ñöôïc leänh baøi moätcaùch deã daøng. Ha ha!Tieáng cöôøi cuûa laõo laøm rung ñoäng caû maùi nhaø.Trong Haàu giaùm taäp, coù maáy chaøng thanh nieân lôùn maät daùm choïc cöûa soå doømtroäm ra. Hoï vöøa nghe tieáng cöôøi ruøng rôïn cuûa Taï yeân Khaùch thì ñeàu ruït ñaàu vaøongöôøi run leân baàn baät.
 • 36. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung36Hoa Vaïn Töû tuy coøn nhoû tuoåi, nhöng laø ngöôøi gan daï. Naøng lôùn tieáng noùi:-Ngaøy tröôùc Taï tieân sinh ñaõ ra lôøi theà ñoäc laø baát luaän leänh baøi loït vaøo tay ai maøñem ñeán, ñeàu ñöôïc tieân sinh laøm theo nhö yù sôû caàu. Duø keû ñoù coù oaùn thuø ñeán baûyñôøi cuõng khoâng gia haïi…Naøng noùi ñeán ñaây thì soá ngöôøi xem gia taêng leân nhieàu. Boïn Phuøng Chaán Voõ,Baûn khoâng ñaïo nhaân, Chu Muïc cuõng ñaõ tôùi nôi.Hoa Vaïn Töû laïi hoûi:-Taám baøi naøy Taï tieân sinh laáy ñöôïc ôû trong tay chuù nhoû kia maø sao tieân sinhkhoâng giaûi quyeát cho chuù moät vaán ñeà khoù khaên?Taï Yeân Khaùch cöôøi phì moät tieáng roài noùi:-Gaõ aên xin ñoù laø caùi coùc gì ? Taï yeân Khaùch naøy maø ñi nghe lôøi thaèng nhoû aên xinthì buoàn cöôøi cheát maát!Hoa Vaïn Töû doõng daïc noùi:-Caùc vò baèng höõu ñaõ nghe thaáy chöa ? Teù ra Taï tieân sinh bieåu chuù nhoû haønh khaátkia khoâng phaûi laø ngöôøi, neân khoâng ñaùng keå.Taï Yeân Khaùch maët laïi xanh leø, laõo laåm baåm:-Con nha ñaàu naøy thaät laø ñaùo ñeå. Noù laøm cho mình ñeán phaûi maát maët vaø khieáncho ngöôøi ta noùi sau löng laø mình khoâng troïng chöõ tín.oOo
 • 37. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung37Hoài thöù 5Nghe chuyeän con Trang chuùa ñau loøngÑoät nhieân Taï Yeân Khaùch ñoäng taâm la thaàm:-UÙi cha! Hoûng roài! Khoâng chöøng thaèng aên xin naøy do chuùng coá yù baøy ñaët ra caïmbaãy ñeå mình thoø tay cöôùp laáy leänh baøi, roài chuùng laïi baét mình traû cho gaõ.Laõo nghó vaäy lieàn ñaûo maét nhìn quanh thì thaáy ngoaøi boïn Thaïch Thanh möôøingöôøi coøn coù voâ soá khaùch giang hoà môùi ñeán sau. Laõo buoâng tieáng cöôøi laït, ngaïongheã noùi:-Trong thieân haï coøn coù vieäc chi laø khoù ñoái vôùi hoï Taï ôû Ma thieân Nhai nöõa. Chuùnhoû kia! Chuù ñi theo ta roài coù vieäc gì yeâu caàu ta seõ giaûi quyeát cho, khoâng can döï gìñeán ngöôøi khaùc caû.Ñoaïn laõo daét tay gaõ aên xin caát böôùc toan ñi.Neân bieát raèng Taï Yeân Khaùch tuy chaúng coi boïn ngöôøi tröôùc maët vaøo ñaâu, nhönglaõo baûn tính caån thaän, e raèng sau löng gaõ aên xin coøn coù keû taøi ba giaät giaây ñöa ramoät ñeà nghò khoù giaûi quyeát ñaïi khaùi nhö baét laõo chaët chaân tay thì bieát laøm theá naøo?Vì vaäy maø laõo ñònh ñöa gaõ ñeán choã khaùc vaéng ngöôøi ñeå hoûi cho kyõ.Vaïn Hoa Töû tieán ra moät böôùc oân toàn noùi:-Chuù em! Chuù laø moät ñöùa beù ngoan maø laõo baù ñaây laïi öa gieát ngöôøi. Chuù em chæcaàn yeâu caàu laõo töø nay ñöøng gieát…Naøng chöa duùt lôøi thì ñoät nhieân coù moät luoàng kình phong xoâ vaøo maët neân coønnöûa caâu: “Moät ngöôøi naøo nöõa” laïi phaûi nuoát vaøo chöù khoâng noùi ra ñöôïc.Nguyeân Hoa Vaïn Töû laø ngöôøi cô bieán bieát Taï Yeân Khaùch ñaõ höùa ñieàu gì laø laømñuùng nhö vaäy. Chính naøng vöøa roài cuõng ñaâm kieám vaøo maët laõo, nhöng laõo ñaõ noùilaø ghi laïi ñoù ñeå ngaøy sau luùc naøo muoán thì ñoøi. Nhö vaäy taát naøng coù ngaøy bò laõoraïch maët. Huoáng chi saùu vò sö huynh naøng tröø moät mình Vöông Vaïn Nhaân ra, aicuõng coøn nôï laõo moät kieám. Baây giôø naøng maùch nöôùc cho gaõ aên xin yeâu caàu laõo caâuñoù thì dó nhieân laõo phaûi nghe theo. Nhö theá chính mình cuøng naêm vò sö huynh môùicoù theå baûo toaøn tính maïng. Khoâng ngôø Taï Yeân Khaùch ñaõ bieát duïng yù cuûa naøng lieànphaát tay aùo ngaên laïi khoâng cho naøng noùi heát caâu.Taï Yeân Khaùch töùc giaän quaùt leân:-Ai cho ngöôi choõ mieäng vaøo ñaây?Roài moät luoàng kình phong nöõa laïi xoâ ñeán. Hoa Vaïn Töû chaân ñöùng khoâng vöõngngaõ ngöûa veà phía sau.
 • 38. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung38Hoa Vaïn Töû löng vöøa chaám ñaát, lieàn ñöùng phaét daäy ngay. Naøng toan noùi nöõanhöng Taï Yeân Khaùch ñaõ daét gaõ aên xin ñi vaøo ngoõ heûm. Hieån nhieân laõo khoângmuoán cho gaõ aên xin nghe lôøi chæ baûo cuûa Hoa Vaïn Töû.Moïi ngöôøi thaáy Taï Yeân Khaùch ñaõ caùch xa ñeán baûy taùm thöôùc maø coøn phaát tay aùoñaùnh ngaõ ngöôøi ñöôïc thì chaúng ai laø khoâng kinh haõi neân chaúng daùm noùi gì nöõa.Thaïch Thanh tieán ra hai böôùc nhìn Caûnh Vaïn Chung vaø Vöông Vaïn Nhaân chaáptay noùi:-Caûnh hieàn ñeä! Vöông hieàn ñeä! Sö muoäi ñaây kieán thöùc vaø daûm löôïc hôn caû boïnmaøy raâu. Chaéc coâ vaø Mai Hoa nöõ hieäp Vaïn sö muoäi ñaõ töøng noåi danh treân choángiang hoà phaûi khoâng? Ngoaøi ra coøn boán vò sö huynh nöõa xin tha thöù cho tieåu ñeäkieán thöùc heïp hoøi neân khoâng bieát vaø nhôø Caûnh hieàn ñeä giôùi thieäu.Caûnh Vaïn Chung ñaùp:-Taïi haï ñöôïc gaëp hieàn khang ñeä ôû ñaây thieät may maén voâ cuøng, ñôõ cho boïn taïi haïphaûi ñeán Giang Nam ra maét.Thaïch Thanh thaáy veû maët baûy ngöôøi kia ñeàu coù yù khoâng vui thì cho laø boïn hoïvöøa bò Taï Yeân Khaùch ñoaït kieám laïi haát vaêng ngöôøi ñi neân trong daï buoàn böïc.Nhöng sau y laïi nghó raèng Caûnh Vaïn Chung cuøng mình laø choã baïn thaân, ñaát khaùchgaëp ngöôøi coá cöïu töôûng neân tay baét maët möøng. Taïi sao haén laïi toû veû laïnh nhaït?Hôn nöõa tröôùc nay haén vaãn keâu y baèng Thaïch ñaïi ca, khoâng hieåu vì leõ gì maø ñoätnhieân haén theo ñoåi caùch xöng hoâ?Roài nhö chôït nhôù ra ñieàu gì, y töï hoûi:-Phaûi chaêng ñöùa con maát neát cuûa ta ñaõ gaây neân tai vaï gì ñaây?Thaïch Thanh nghó vaäy voäi noùi:-Caûnh hieàn ñeä! Phaûi chaêng thaèng nhoû böôùng bænh cuûa tieåu huynh ñaõ laøm chohieàn ñeä phaûi khoù chòu? Vôï choàng tieåu huynh xin loãi hieàn ñeä. Laïi ñaây! Tieåu huynhxin laøm chuû nhaân môøi caû baûy vò ñeán thaønh Bieän Löông uoáng cheùn röôïu chôi.An Phuïng Nhaät thaáy Thaïch Thanh ra chieàu thaân maät vôùi boïn ñeä töû phaùi TuyeátSôn, maø boïn naøy ñoái vôùi mình laïi höõng hôø. Haén nghó raèng ñi vôùi hoï cuõng chaúng thuùgì maø laïi töùc mình nöõa, neân quay sang Thaïch Thanh vaø Maãn Nhu chaép tay noùi:-Thaïch trang chuùa! Thaïch phu nhaân! An moã xin caùo töø!Thaïch Thanh cuõng chaép tay ñaùp leã noùi:-An traïi chuû mieãn traùch cho. Khuyeån töû laø Thaïch Trung Ngoïc hieän baùi sö thuïnghieäp taïi phaùi Tuyeát Sôn taïi haï hoûi ra thì khuyeån töû coù ñieàu thaát leã.An Phuïng Nhaät nghó buïng:-Teù ra laø nhö vaäy. Mình traùch y theá naøo ñöôïc?Roài kính caån ñaùp:-Trang chuùa daïy quaù lôøi!
 • 39. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung39Noùi xong daãn boïn traïi chuùng caùo töø ra ñi.Boïn Caûnh Vaïn Chung baûy ngöôøi thuûy chung vaãn laëng leõ khoâng noùi nöûa lôøi. KhiAn Phuïng Nhaät ñaõ ñi xa, hoï cuõng chæ ñöa maêt nhìn nhau ra chieàu deø daët. Veû maëtvaãn buoàn böïc döôøng nhö chaúng ai muoán leân tieáng tröôùc.Ngöôøi ta thöôøng noùi: “Bieát con chaúng ai baèng cha meï”. Thaïch Thanh vì khoângquaûn coá ñöôïc ñöùa con böôùng bænh neân chaúng ngaïi ñöôøng xa ngaøn daëm ñeán xin laømmoân haï Phong vaïn Lyù ôû phaùi Tuyeát Sôn. Y thaáy thaùi ñoä boïn Caûnh Vaïn Chung baûyngöôøi coù yù khoâng vui thì e raèng thaèng con baát töû ñaõ gaây ra chuyeän gì khaù traàmtroïng.Y lieàn töôi cöôøi gôïi chuyeän:-Baïch laõo gia töû, Baïch laõo thaùi thaùi vaãn maïnh gioûi chöù? Phong hoûa thaàn longPhong sö huynh coù bình yeân khoâng?Vöông Vaïn Nhaân khoâng nhaãn naïi ñöôïc nöõa lôùn tieáng ñaùp:-Sö phuï vaø sö nöông ta chöa ñaùnh cheát thaèng nhoû laø phuùc lôùn laém roài!Chính Vöông muoán maéng laø thaèng maát daïy, nhöng thaáy veû maët Maãn Nhu cöïc kyøkhoå sôû neân haén chæ keâu laø thaèng nhoû. Tuy haén ñaõ deø daët giöõ yù nhöng nghe gioïngnoùi cuõng bieát laø haén caêm töùc voâ cuøng muoán naëng lôøi thoùa maï.Maãn Nhu vaønh maét ñoû hoe noùi:-Vöông ñaïi ca! Ngoïc nhi thaät laø moät ñöùa treû raát hö, ñaéc toäi vôùi chö vò. Tieåu muoäixin taï toäi.Naøng noùi xong loanh quanh nhö muoán quyø xuoáng.Boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn voäi ñaùp leã Vöông Vaïn Nhaân lôùn tieáng la:-Thaïch ñaïi taåu! Ñaïi taåu baát taát phaûi laøm nhö vaäy. Thaèng nhoû neáu noù chæ ñöôïcmoät phaàn gioáng ñaïi ca, ñaïi taåu thì ñaõ khoâng neân chuyeän. Coù phaûi noù ñaéc toäi vôùiVöông Vaïn Nhaân naøy ñaâu. Maø duø noù coù ñaéc toäi vôùi tieåu ñeä cuõng chaúng quan heä gì.Tieåu ñeä chæ baét noù ñaù cho maáy caùi laø xong. Nhöng noù laïi ñaéc toäi vôùi sö phuï sönöông môùi khoå chöù! Baïch sö ca laïi laø ngöôøi tính noùng nhö löûa Thaïch trang chuùa!Khoâng phaûi tieåu ñeä noùi ñaõi loøng. Coù laàn tieåu ñeä muoán ñeán thoâng baùo cho Trangchuùa hay laø Baïch sö ca coøn muoán ñoát caû Huyeàn toá trang, ñeå hai vò bieát chöøng maøtraùnh ñi. Cheùn röôïu cuûa Trang chuùa cho böõa nay, Vöông Vaïn Nhaân khoâng theå uoángñöôïc ñaâu. Baïch sö ca maø bieát ra thì y … taát seõ trôû maët tuyeät giao vôùi tieåu ñeä.Gaõ hoï Vöông noùi huyeân thuyeân moät hoài maø thuyû chung vaãn khoâng ñeà caäp ñeánñeán Thaïch Trung Ngoïc ñaõ phaïm toäi gì.Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu caøng nghe caøng kinh haõi nghó buïng:-Mình cuøng phaùi Tuyeát Sôn keát giao ñaõ maáy ñôøi nay maø sao Baïch Vaïn Sôn laïicaêm haän ñeán muoán ñoát nhaø mình ñöôïc.Y lieàn noùi:
 • 40. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung40-Thaèng suùc sinh ñoù thaät laø lôùn maät! Toäi noù thöïc ñaùng cheát! Sao noù laïi daùm ñaéctoäi caû vôùi laõo thaùi gia cuøng laõo thaùi thaùi ?Caûnh Vaïn Chung laø ngöôøi caån troïng laïi nhieàu lòch duyeät baây giôø môùi leân tieáng:-Nôi ñaây laø choã thò phi, khoâng tieän ñöùng laâu. Chuùng ta vöøa ñi vöøa noùi chuyeänhay hôn.Gaõ noùi xong ruùt laáy thanh tröôøng kieám roài tieáp:-Xin môøi Thaïch trang chuùa cuøng Thaïch phu nhaân leân ñöôøng.Thaïch Thanh gaät ñaàu roài cuøng Maãn Nhu troâng veà phía taây maø ñi. Hai con ngöïatöø töø ñi theo.Ñoaøn ngöôøi ñi chöøng ñöôïc baûy taùm daëm ra ñeán ñöôøng lôùn thì thaáy beân ñöôøng coùba caây deû caønh laù xoaø ra nhö caùi loïng. Caûnh Vaïn Chung hoûi:-Thaïch trang chuùa! Chuùng ta qua beân kia noùi chuyeän ñöôïc chaêng?-Ñöôïc laém!Chín ngöôøi ñi tôùi goác caây. Hoï ngoài xuoáng taûng ñaù lôùn hoaëc treân caønh caây.Luùc naøy Caûnh Vaïn Chung ñaõ giôùi thieäu vôï choàng Thaïch Thanh vôùi boán ngöôøikia.Vôï choàng Thaïch Thanh tuy trong loøng noùng naûy nhöng khoâng tieän môû mieäng hoûingay.Caûnh Vaïn Chung leân tieáng tröôùc:-Thaïch trang chuùa! Taïi haï cuøng trang chuùa ñaõ laø choã thaân tình neân coù lôøi noùithaúng, xin trang chuùa chôù ñeå loøng. Theo yù kieán taïi haï thì trang chuùa haõy giao leänhlang cho boïn taïi haï mang ñi. Taïi haï ñaõ heát söùc xin cuøng sö phuï, sö maãu vaø Baïch söhuynh maø cuõng khoù loøng baûo toaøn tính meänh ñöôïc cho gaõ. Duø gaõ coù phaûi töôùc boûvoõ coâng coøn hôn ñeå hai nhaø trôû neân cöøu ñòch, daáy ñoäng can qua.Thaïch Thanh raát laáy laøm kyø noùi:-Töø khi thaèng nhoû qua beân quyù phaùi, ba naêm nay tieåu huynh chöa ñöôïc gaëp noùlaàn naøo. Heát thaûy moïi vieäc tieåu huynh tuyeät khoâng bieát moät tí gì. Mong raèng Caûnhhieán ñeä noùi cho tieåu huynh hay ñöøng giaáu dieám gì.Caûnh Vaïn Chung hoûi:-Thaïch trang chuùa khoâng bieát thaät ö?Thaïch Thanh ñaùp:-Khoâng bieát gì thaät.Caûnh Vaïn Chung voán bieát Thaïch Thanh laøm trang chuùa Huyeân toá trang danhtieáng laãy löøng khoâng khi naøo laïi noùi doái. Y noùi bieát laø bieát. Y baûo khoâng laø khoâng.Haén lieàn ñaùp:-Teù ra Thaïch trang chuùa khoâng bieát gì heát.
 • 41. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung41Maãn Nhu raát quan taâm ñeán con mình, naøng khoâng nhòn ñöôïc lieàn caét ngang caâuchuyeän hoûi:-Vaäy Ngoïc nhi khoâng ôû thaønh Laêng tieân nöõa ö?Caûnh Vaïn Chung gaät ñaàu.Vöông Vaïn Nhaân noùi:-Giaû tæ chuù nhoû ñoù hieän giôø coøn ôû thaønh Laêng Tieâu thì ñaõ coù ñeán traêm maïng cuõngheát ñôøi roài.Thaïch Thanh trong loøng ngaám ngaàm töùc giaän, y laåm baåm:-Mình cho Ngoïc nhi ñeán baùi moân hoïc voõ laø vì coi troïng voõ coâng phaùi Tuyeát Sôn.Noù haõy coøn nhoû tuoåi, baûn tính böôùng bænh duø coù maïo phaïm moân quy thì cuõng phaûineå maët vôï choàng mình chöù! Ñaâu coù theå muoán gieát laø gieát ngay ñöôïc. Duø cho phaùiTuyeát Sôn coù ngöôøi nhieàu theá lôùn, nhöng chaúng leõ choán giang hoà khoâng coøn ai noùigì ñeán ñaïo lyù nöõa hay sao?Tuy y nghó vaäy nhöng ngoaøi maët vaãn thaûn nhieân laïnh luøng noùi:-Leà luaät quyù phaùi voán nghieâm ngaët, ñieàu ñoù taïi haï ñaõ bieát roài. Taïi haï ñöa khuyeåntöû ñeán thaønh Laêng Tieâu hoïc ngheä laø cuõng ñeå y hoïc theâm khuoân pheùp.Caûnh Vaïn Chung hôi bieán ñoåi saéc maët noùi:-Thaïch trang chuùa noùi quaù lôøi. Thaïch Trung Ngoïc laø moät ñöùa phoùng tuùng voâlieâm sæ laïi cuøng hung cöïc aùc, nhöng khoâng phaûi phaùi Tuyeát Sôn daïy noù nhö theá.Thaïch Thanh laïnh luøng hoûi:-Nhöõng caâu phoùng tuùng, voâ lieâm sæ, cuøng hung cöïc aùc töø ñaâu maø ra?Caûnh Vaïn Chung quay laïi baûo Hoa Vaïn Töû:-Hoa sö muoäi! Sö muoäi thöû ñi ngoù chöøng boán maët xem coù ai tôùi ñaây khoâng?Hoa Vaïn Töû daï moät tieáng roài caàm kieám ñi ngay.Vôï choàng Thaïch Thanh ñöa maét nhìn nhau. Hai ngöôøi ñeàu bieát raèng Caûnh VaïnChung baûo Hoa Vaïn Töû ra xa laø coù caâu chuyeän muoán noùi maø khoâng muoán noùi tröôùcmaët phuï nöõ.Caûnh Vaïn Chung thôû daøi noùi:-Thaïch trang chuùa! Baïch sö huynh cuûa taïi haï khoâng coù con trai chæ coù moät ñöùacon gaùi. Chaéc trang chuùa ñaõ bieát roài. Söï dieät nöõ taïi haï naêm nay môùi möôøi hai tuoåimaø thoâng tueä khaùc thöôøng, tính tình khaû aùi. Baïch sö huynh coá nhieân quyù nhö hoønngoïc treân tay. Sö phuï sö maãu taïi haï cuõng coi y nhö ngöôøi ruoät thòt. Coù theå noùi y laømoät vò tieåu coâng chuùa taïi thaønh Laêng Tieâu treân nuùi Ñaïi Tuyeát. Boïn sö huynh sö ñeä,sö tæ sö muoäi taïi haï dó nhieân laø cöng chieàu y.Thaïch Thanh gaät ñaàu noùi:-Chaéc laø thaèng con baát hieáu cuûa taïi haï ñaõ ñaéc toäi vôùi vò tieåu coâng chuùa ñoù. Coùñuùng theá khoâng?
 • 42. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung42Caûnh Vaïn Chung ñaùp:-Hai chöõ ñaéc toäi naøy haõy coøn nheï quaù! Gaõ … gaõ … lôùn maät ñeán ñoä daùm caøn rôõ hônnöõa. Gaõ troùi chaët chaân tay sö ñieät nöõ cuûa taïi haï roài loät heát quaàn aùo ra khoâng ñeå moätchuùt gì che thaân, toan beà cöôõng gian.Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu la leân:-Trôøi ôi!Roài ñöùng phaét daäy.Maãn Nhu saéc maët lôït laït. Thaïch Thanh noùi:-Sao … laïi coù vieäc ñoù ñöôïc? Thaïch Trung Ngoïc naêm nay môùi möôøi laêm tuoåi.Trong vuï naøy taát coù söï hieåu laàm.Caûnh Vaïn Chung noùi:-Caâu chuyeän naøy ai nghe cuõng töôûng hoang ñöôøng, nhöng ñoù chính laø söï thaättraêm phaàn traêm. Hai aû nha hoaøn trong coi tieåu dieät nöõ nghe tieáng la où chaïy vaøophoøng thaáy vaäy lieàn keâu cöùu thì moät aû bò chaët ñöùt caùnh tay, coøn moät aû bò cheùm vaøoñuøi. Caû hai ñeàu cheát ngaát. Thaèng loûi kia thaáy theá kinh haõi neân tieåu ñieät nöõ môùithoaùt naïn.Trong voõ laâm saéc giôùi laø ñieàu toái quan troïng. Caû trong haéc ñaïo, nhöõng tay haûohaùn cöôùp cuûa gieát ngöôøi chæ laø söï thöôøng. Nhöng moät khi ñaõ phaïm ñeán chöõ daâm thìlaäp töùc bò ñoàng ñaïo thoaù maï.Maãn Nhu nghe noùi maët maøy taùi meùt phaûi vòn vaøo tröôïng phu môùi ñöùng vöõngñöôïc. Naøng caát tieáng hoûi:-Töôùng coâng! Bieát laøm theá naøo baây giôø?Thaïch Thanh cuõng tan naùt coõi loøng. Y laø ngöôøi raát toân troïng ñaïo nghóa giang hoà.Giaû tæ y nghe con mình phaïm toäi gieát ngöôøi cuõng ñaõ laáy laøm khoù chòu laém roài.Nhöng vuï naøy khoâng bieát laøm theá naøo. Caäu con neáu ôû beân mình thì y cuõng ñaõ ñaâmcheát ngay töùc khaéc. Y ñònh thaàn laïi ñaùp:-Theá laø coøn ñöôïc hoaøng thieân baûo hoä. Baïch coâ nöông vaãn giöõ ñöôïc baêng thanhngoïc khieát chöa bò thaèng nghieät suùc laøm oâ ueá!Caûnh Vaïn Chung laéc ñaàu noùi:-Tuy nhieân ñaõ ñeán theá thì cuõng chaúng khaùc gì bò cöôõng gian roài. Sö phuï taïi haïtính neát theá naøo trang chuùa ñaõ bieát roài. Laäp töùc ngaøi cho ngöôøi ñi truy taàm thaèng loûiThaïch Trung Ngoïc vaø daën heã ai thaáy gaõ laø cheùm cheát ngay khoâng ñöôïc ñeå soáng.Vöông Vaïn Nhaân tieáp lôøi:-Gia sö coù baûo ngaøi cuøng trang chuùa laø choã thaâm giao. Neáu baét Thaïch TrungNgoïc veà, taát neå maët trang chuùa maø khoâng gieát gaõ. Vaäy gaëp gaõ ôû beân ngoaøi cheùmphöùt ñi cho roài.Caûnh Vaïn Chung ñöa maét cho Vöông Vaïn Nhaân coù yù baûo haén nhieàu lôøi quaù.
 • 43. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung43Vöông Vaïn Nhaân caõi:-Sö phuï daën theá thöïc. Chaúng leõ ta coøn phaûi noùi doái hay sao?Caûnh Vaïn Chung khoâng daây laïi Vöông Vaïn Nhaân nöõa. Haén noùi:-Neáu thaèng loûi chæ ñaû thöông hai con nha ñaàu thì ñaõ laáy chi laøm troïng ñaïi?Nhöng teä tieåu nöõ tuy coøn tuoåi nhoû maø tính tình raát cöông nghò. Y bò vieäc nhuïc nhaõnhö vaäy roài khoâng coøn maët muõi naøo troâng thaáy ai nöõa, ngoài khoùc söôùt möôùt suoát haingaøy roøng raõ. Ñeán ñeâm hoâm thöù ba y chuoàn cöûa soå leùn ra, nhaûy xuoáng vöïc thaúmmuoân truøng töï töû maø cheát.Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu laïi la hoaûng moät tieáng. Thaïch Thanh hoûi:-Sao coù cöùu ñöôïc khoâng?Caûnh Vaïn Chung ñaùp:-Vöïc thaúm ngoaøi thaønh Laêng Tieâu Thaïch trang chuùa ñaõ bieát roài ñoù. Duø laø hoøn ñaùlaên xuoáng cuõng tan ra nhö caùm. Moät vò tieåu coâ nöông nhaûy xuoáng thì nhaát ñònhphaûi naùt nhöø roài.Moät gaõ ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn teân goïi Kha vaïn Quaân chöøng hai möôi baûy, haimöôi taùm tuoåi, cuõng caêm haän noùi:-Oan uoång thay cho ñaïi sö ca. Y bò sö phuï cheùm cuït caùnh tay phaûi.Thaïch Thanh kinh haõi ruù leân:-Phong hoaû thaàn long ö?Kha vaïn Quaân ñaùp:-Chöù coøn ai nöõa? Vì sö phuï ñau xoùt toân nöõ thaùc oan bò khoâng baét ñöôïc thaèng contrang chuùa. Ngöôøi noåi traän loâi ñình thoáng maï Phong sö huynh daïy ñoà ñeä khoângnghieâm. Ngöôøi caøng maéng caøng töùc giaän roài ñoät nhieân laáy thanh kieám ôû sau löngPhong sö huynh cheùm ñöùt moät caùnh tay cuûa y. Toäi nghieäp cho Phong sö huynh baûnlaõnh cao cöôøng ñeán theá maø ñoät nhieân bieán thaønh pheá nhaân. Sö maãu taïi haï thoángtraùch sö phuï laø quaù taøn nhaãn, noùng naûy. Hai oâng baø giaø gaây goå tröôùc maët ñeä töû,caøng noùi caøng ñi ñeán choã gay go. Khoâng hieåu hai vò nhaéc ñeán chuyeän cuõ gì ngaøytröôùc roài sö phuï taùt sö maãu moät caùi. Sö maãu caêm haän haèm haèm boû ñi. Ngöôøi noùineáu coøn trôû laïi thaønh Laêng Tieâu thì khoâng coøn laø ngöôøi nöõa.Thaïch Thanh vöøa baøng hoaøng vöøa theïn thuøng khoâng bieát chui vaøo ñaâu cho khoûibeõ maët. Bình nhaät y vaõn boäi phuïc voõ coâng cuûa Phong hoaû thaàn long Phong vaïn Lyù,môùi cho thaèng con ñoäc nhaát baùi y laøm sö phuï. Ngôø ñaâu ñeå luïy cho y bieán thaønh keûpheá nhaân.Kieám phaùp Phong hoaû thaàn long vöøa tinh nhueä, vöøa maõnh lieät nhö gioù baõo, nhölöûa chaùy neân ñöôïc ngöôøi ta taëng cho caùi bieät hieäu laø Phong hoaû thaàn long.Phong hoaû thaàn long raát nhieàu keû thuø, neáu y maát heát voõ coâng thì e raèng khoângdaùm rôøi khoûi Ñaïi Tuyeát Sôn nöûa böôùc. Hôõi oâi! Thaät laø hoå theïn vôùi löông höõu.
 • 44. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung44Vöông Vaïn Nhaân laïi noùi:-Kha sö ñeä! Neáu baûo ñaïi sö ca bò oan uoång, chaúng leõ Baïch sö ca khoâng oan uoånghay sao? Con gaùi y cheát roài, Baïch sö taåu cuõng phaùt ñieân.Thaïch Thanh, Maãn Nhu caøng nghe caøng taùng ñôûm kinh hoàn, chæ mong coù caùihuyeät ñoäng naøo ñeå chui vaøo cho khuaát. Thöïc tình hai ngöôøi naøo bieát gì ñeán chuyeäncon mình ñaõ gaây ra nhöõng vieäc taøy ñình taïi thaønh Laêng Tieâu. Thaïch Thanh ñaønhlieàu hoûi laïi:-Baïch phu nhaân laøm sao maø hoaûng loaïn?Vöông Vaïn Nhaân ñaùp:-Thì cuõng vì thaèng con trang chuùa maø ra. Tieåu ñieät nöõ cheát roài, Baïch sö ca laïitraùch sö taåu khoâng troâng nom con caùi ñeå y chuoàn qua cöûa soå troán ñi töï töû. Baïch sötaåu töï than töï oaùn laïi coøn phaûi nghe tröôïng phu traùch maéng. Y khoâng ngôùt la goïi:“A Tuù con ôi! Meï ñaõ laøm haïi con roài! Meï ñaõ laøm haïi con roài!” Töø ñoù thaàn trí ñaâmra hoà ñoà. Hai vò sö tæ khoâng daùm rôøi xa y moät nöûa böôùc. Chæ sôï y laïi nhaûy xuoángvöïc thaúm. Thaïch trang chuùa! Nhö vaäy thì Baïch sö ca taïi haï muoán ñeán ñoát HuyeànToá trang, trang chuùa baûo coù ñuùng khoâng ?Thaïch Thanh noùi:-Ñaùng ñoát laém ! Ñaùng ñoát laém ! Vôï choàng taïi haï khoâng coøn maët muõi naøo troângthaáy ai nöõa, phaûi ñi heát chaân trôøi goùc bieån tìm baét thaèng nghòch töû ñöa ñeán thaønhLaêng Tieâu xöû töû tröôùc höông hoàn Baïch coâ nöông …Maãn Nhu nghe tôùi ñaây, ñoät nhieân naác leân moät tieáng roài ngaát ñi, ngaõ laên vaøo loøngThaïch Thanh.Thaïch Thanh naén huyeät maïch cho naøng. Hoài laâu naøng môùi daàn daàn tænh laïi.Vöông Vaïn Nhaân noùi:-Thaïch trang chuùa ! Paùi Tuyeát Sôn coøn coù hai nhaân maïng cuõng phaûi ghi vaøo moùnnôï ôû Huyeàn Toá trang.Thaïch Thanh laïi thaát kinh hoûi:-Coøn hai nhaân maïng nöõa ö ?Thaïch Thanh voán laø ngöôøi quen chòu soùng gioù cuøng nhöõng cuoäc tao ngoä taønkhoác, nhöng chöa laàn naøo cay ñaéng nhö ngaøy nay. Naêm tröôùc con thöù y laø ThaïchTrung Kieân bò keû thuø gieát cheát. Tuy y vöøa thuø haän vöøa ñau loøng ñeán cöïc ñieåmnhöng khoâng baèng böõa nay vöøa, nhuïc nhaõ vöøa kinh haõi. Gioïng noùi y laïc haún ñi.Vöông Vaïn Nhaân laïi noùi:-Phaùi Tuyeát Sôn gaëp phaûi bieán coá naøy, sö phuï ñaõ phaùi 18 teân ñeä töû xuoáng nuùi, doBaïch sö huynh caàm ñaàu xuoáng Giang nam ñeå ñoát Huyeàn Toá trang vaø ngöôøi coøndaën …Haén noùi tôùi ñaây thì aáp uùng khoâng noùi ñöôïc nöõa.
 • 45. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung45Caûnh Vaïn Chung voäi ñöa maét ra hieäu ngaên laïi.Thaïch Thanh xem veû maët hai ngöôøi ñaõ ñoaùn ra hoï muoán noùi gì roài. Y lieàn hoûi:-Chaéc laø baét vôï choàng taïi haï ñem leân Ñaïi Tuyeát Sôn ñeå ñeàn maïng cho Baïch coânöông chöù gì ?Caûnh Vaïn Chung voäi noùi :-Thaïch trang chuùa daïy quaù lôøi. Ñöøng noùi boïn taïi haï khoâng daùm. Maø duø coù ñôûmlöôïc chaêng nöõa, nhöng maáy chieâu voõ coâng thoâ thieån thì laøm sao maø môøi ñöôïc vôïchoàng trang chuùa ? Sö phuï taïi haï coøn daën: Baát luaän theá naøo cuõng phaûi tìm cho baèngñöôïc leänh lang. Nhöng y tuy nhoû tuoåi maø linh cô laïi cöïc kyø maãn tieäp, neáu khoângtheá thì trong thaønh Laêng Tieâu ñoâng ngöôøi nhö vaäy, laøm sao y troán thoaùt ñöôïc.Maãn Nhu sa nöôùc maét noùi:-Theá thì Ngoïc nhi nhaát ñònh nhaûy xuoáng hang thaúm töï töû roài.***
 • 46. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung46HOÀI THÖÙ SAÙUKHOÂNG BAÉT NGÖÔØI GIÖÕ KIEÁM LAØM TINCaûnh Vaïn Chung laéc ñaàu noùi:-Khoâng phaûi ñaâu. Loát chaân gaõ ñi treân maët tuyeát luùc xuoáng nuùi sau coøn thaáy roõreät. Noùi ra laïi maéc côû. Boïn taïi haï bao nhieâu ngöôøi lôùn maø khoâng baét noåi moät ñöacon nít môùi möôøi laêm möôøi saùu tuoåi. Teä sö phuï quaû coù yù môøi hai vò ñeán thaønh LaêngTieâu ñeå thöông löôïng vieäc naøy.Thaïch Thanh noùi:-Noùi qua noùi laïi cuõng chæ laø muoán baét tieåu ñeä phaûi ñeàn maïng Baïch coâ nöông maøthoâi. Vöông su huynh baûo coøn hai maïng ngöôøi göûilaïi phaûi chaêng laø coù yù nghóa nhövaäy ?Vöông Vaïn Nhaân ñaùp:-Taïi haï vöøa noùi möôøi taùm teân ñeä töû chia laøm hai: Moät toaùn chín ngöôøi ñi xuoángGiang Nam. Coøn toaùn nöõa thì do Caûnh sö huynh daãn ñaàu ñi tìm caùc nôi ôû TrungNguyeân xem leänh lang laïc loûng nôi ñaâu thì laïi gaëp chuyeän ngoä ñoäc cheát ngöôøi. Theámôùi bieát hoïa voâ ñôn chí …Caûnh Vaïn Chung ngaét lôøi:-Vöông sö ñeä ! Sö ñeä baát taát phaûi noùi nöõa, vuï ngoä ñoäc ñoù khoâng lieân quan gì ñeánThaïch trang chuùa.Vöông Vaïn Nhaân caõi:-Sao laïi khoâng lieân quan ? Neáu khoâng vì thaèng nhoû ñoù thì Toân sö ca cuûng Chöû söñeä ñaâu ñeán noåi phaûi uoång maïng moät caùch maäp môø. Hôn nöõa, keû ñoái ñaàu ñaõ haï ñoäcthuû laø ai, chuùng ta vaãn chöa bieát. Roài ñaây veà traïi Caûnh sö huynh seõ baåm laïi vôùi söphuï nhö theá naøo ? Sö phuï maø noåi côn thònh noä thì e raèng caùnh tay cuûa sö huynh khoùmaø baûo toaøn ñöôïc vôï choàng Thaïch trang chuùa giao du khaép thieân haï. Mình noùi rañeå hai vò ñi nghe ngoùng tin töùc giuøm coù phaûi hôn khoâng ?Caûnh Vaïn Chung nhôù tôùi Phong sö huynh bò caùi thaûm chaët tay, lieàn nghó ngayñeán mình khoâng coù caùch naøo ñeå phuïc meänh cuøng sö phuï. Haén cuõng cho raèng nhôøvôï choàng Thaïch Thanh ñi doø la tin töùc cuõng laø loái thoaùt.Haén nghó vaäy beøn ñaùp:-Ñöôïc roài ! Sö ñeä muoán thuaät chuyeän cuøng hai vò trang chuùa thì keå ñi !Vöông Vaïn Nhaân nhìn Thaïch Thanh noùi:-Thaïch trang chuùa ! Tröôùc ñaây ba böõa, boïn taïi haï ñöôïc tin gaõ hoï Ngoâ laáy ñöôïcHuyeàn thieát leänh aån naùu trong baùn baùnh nöôùng taïi Haàu giaùm taäp ngoaøi thaønh Bieän
 • 47. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung47Löông. Boïn anh em taïi haï chín ngöôøi lieàn ngaám ngaàm thöông löôïng vôùi nhau ñeàucho vieäc troùc naõ Thaïch Trung Ngoïc raát laø môø mòt, khoù loøng ñi ñeán keát quaû. Voømtrôøi baùt ngaùt, thieân haï bao la bieát tìm ñaâu cho thaáy ? Neáu caû möôøi naêm khoâng tìmthaáy gaõ thì boïn anh em taïi haï cuõng khoâng daùm trôû veà thaønh Laêng Tieâu nöõa. Nhönglaáy ñöôïc Huyeàn thieát leänh thì duø khoâng baét ñöôïc leänh lang, cuõng coøn coù chuùt coângñeå ra maét sö phuï. Trong luùc baøn ñònh khoâng khoûi coù ngöôøi thoùa maï leänh lang tuoåicoøn nhoû maø ñaõ gaây neân nhöõng vieäc taày ñình, toäi thaät ñaùng cheát. Giöõa luùc anh embaøn ñònh ñoät nhieân coù tieáng moät laõo giaø cöôøi oàm oàm, noùi voïng vaøo: “Hay laém !Hay laém ! Thieáu nieân nhö theá môùi laø thieáu nieân ! Treân ñôøi khoù maø tìm ñöôïc conngöôøi nhö gaõ !”Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu ñöa maét nhìn nhau nghó buïng:-Baây giôø coøn coù ngöôøi taùn döông con mình nhö vaäy, khieán mình nghe phaûi khoâtaâm hôn laø nghe lôøi thoùa maï.Vöông Vaïn Nhaân keå tieáp:-Thaïch trang chuùa ! Boïn taïi haï noùi chuyeän vôùi nhau trong phoøng moät khaùchñieám, boán maët ñeàu laø töôøng gaïch. Theá maø thanh aâm kia loït qua töôøng vaøo nghe raátroõ raøng chaúng khaùc chi ngöôøi ngoài ñoái dieän noùi ra. Caû chín ngöôøi boïn taïi haï laïi noùiraát kheõ maø khoâng hieåu sao laõo nghe ñöôïc ?Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu giaät mình nghó thaàm:-Boïn hoï noùi chuyeän beân naøy coøn caùch moät töôøng gaïch maø ngöôøi trong phoøng beânkia nghe roõ, phaûi chaêng laø böùc töôøng naøy coù loå hoång hay khe hôû thoâng sang ? Neáukhoâng thì coù ngöôøi ngoài döôùi cöûa soå nghe ñeå nghe loûm. Coù khi boøn naøy döùt laùc omsoøm maø hoï laïi töï cho laø noùi kheõ thì cuõng chaúng laáy chi laøm kyø. Nhöng kyø ôû choångöôøi beân kia töôøng noùi maø beân naøy nghe roõ moàn moät. Taát nhieân coâng löïc laõo giaøphaùt aâm ñoù phaûi thaâm haäu voâ cuøng ! Boïn naøy neáu laïi gaëp cao nhaân thì thaät laø vaänxui: Toäi gaø chöa xong, vaï vòt laïi ñeán.Kha Vaïn Quaân xen vaøo thuaät laïi:-Boïn taïi haï nghe thaáy coù thanh aâm ngöôøi noùi voïng sang ñeàu ngaån ra.Vöông sö ca lieàn quaùt leân:-Theá naøy thì chòu laøm sao ñöôïc ? ai ñôøi laïi coù nkeû ñi nghe leùn chuyeän ngöôøi tabao giôø ?Vöông sö ca vöøa quaùt leân thì beân kia im baët khoâng coøn coù aâm thanh gì nöõa. Sauñoù laõo giaø laïi leân tieáng:-A Ñöông ! Boïn naøy ñeàu laø ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn. Sö phuï boïn hoï laø moät keû maøgia gia bình sinh vaãn gheùt cay gheùt ñaéng. Nay boãng coù moät thaèng loûi maø laøm cholaõo … phaùi Tuyeát Sôn phaûi chia lìa vôï con, nhaø tan ngöôøi cheát, theá coù thuù khoâng ?
 • 48. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung48Boïn taïi haï nghe hoï noùi theá, thì muoán noåi xung ngay laäp töùc, nhöng Caûnh sö cavoäi xua tay ra hieäu cho moïi ngöôøi ñöøng leân tieáng ñeå theo doõi xem hoï noùi gì nöõa.Boãng nghe thanh aâm moät ñöùa con gaùi coøn nhoû tuoåi baät leân tieáng cöôøi hích híchnoùi:-Thuù quaù ! Thuù quaù ! Nhöng coù ñieàu ñaùng tieác laø chöa laømm cho laõo töùc cheát ñiñöôïc thì cuõng chöa phaûi laø tuyeät thuù.Laõo giaø kia ho leân maáy tieáng roài noùi:-Neáu laõo … töùc quaù maø cheát ñi thì laïi chaúng coù gì thuù nöõa vì khi gia gia raûnh vieäcdaét ngöôi ñeán thaønh Laêng Tieâu nuùi Ñaïi Tuyeát, ñeå chính gia gia choïc töùc cho laõo taphaûi cheát môùi thieät laø thuù !Laõo giaø ñoù noùi tieáng “laõo” coøn hai tieáng sau thì haï raát thaáp gioïng, beân naøy nghekhoâng roõ. Chaéc laø luùc laõo ta nhaéc ñeán teân sö phuï boïn taïi haï coøn coù yù e deø neân noùiraát kheõ khoâng ñeå thanh aâm laïi qua beân naøy.Thaïch Thanh noùi:-Ngöôøi ñoù theá thì thieät laø voâ leã, daùm ngaïo maïn caû Baïch sö baù. Chaéc y coù choå naøoñeå yû theá. Chuùng ta khoâng theå buoâng tha haén ñöôïc.Vöông Vaïn Nhaân noùi:-Ñuùng theá ! laõo giaø ñoù ñaõ döôùi maét khoâng ngöôøi, chuùng ta phaûi lieàu maïng vôùihaén.Ñoaïn Vöông keå tieáp:-Boïn taïi haï ñang töùc giaän thì nghe phoøng beân coù tieáng keït cöûa. Hai ngöôøi tieánvaøo trong vieän. Boïn taïi haï ñeàu ruùt kieám ra cuõng muoán xoâng vaøo trong vieän ngay,nhöng Caûnh sö ca laïi khoaùt tay baûo anh em ñöøng noùng naûy. Boãng nghe laõo taëc kialaïi noùi:-A Ñöông ! Böõa nay ta phaûi gieát maáy ngöôøi chôi.Con beù tieåu quyû teân goïi A Ñöông gì ñoù cöôøi hì hì noùi:-Gieát moät teân thoâi nheù !Laõo giaø hoûi laïi:-Vaäy bao giôø môùi gieát hai teân nöõa ?Thaïch Thanh boãng “OÀ” leân moät tieáng roài la leân:-Nhaát Nhaät Baát Quaù Tam !Gioïng noùi cuûa y ra chieàu kinh haõi caáp baùch.Caûnh Vaïn Chung vaãn ngoài yeân, ñeå hai gaõ Vöông Vaïn Nhaân vaø Kha Vaïn Quaânkeå chuyeän, baây giôø môùi caát tieáng hoûi:-Thaïch trang chuùa ! Trang chuùa coù bieát laõo giaø ñoù ö ?Thaïch Thanh laéc ñaàu ñaùp:
 • 49. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung49-Taïi haï cuõng khoâng bieát haén, nhöng coù ñöôïc nghe Tieân phuï ñeà caäp ñeán: Trongvoõ laém coù moät nhaân vaät nhö vaäy. Ngoaïi hieäu laõo laø Nhaát Nhaät Baát Quaù Tam. Moätngaøy nhieàu laém laø chæ ñöôïc gieát ba ngöôøi. Sau khi laõo gieát ngöôøi thöù ba roài, thì ruoätgan laõo töï nhieân buûn ruûn duø muoán haï thuû gieát ngöôøi thöù tö cuõng khoâng theå ñöôïcnöõa.Vöông Vaïn Nhaân ra chieàu töùc toái, chöûi tuïc:-Meï kieáp ! Moät ngaøy gieát ba ngöôøi coøn chöa ñuû ö ? Quaân gian aùc nhö vaäy maøcoøn ñeå haén soáng ñeán ngaøy nay thì thaät laø kyø !Thaïch Thanh laúng laëng khoâng noùi gì nöõa. Y nghó thaàm trong buïng:-Nghe noùi laõo hoï Ñinh naøy (töùc laõo Nhaát Nhaät Baát Quaù Tam) haønh ñoäng khoânghaún ra phaùi Taø maø cuõng khoâng phaûi phaùi Chính. Tuy laõo taøn nhaãn hieáu saùt, nhöngnhöõng ngöôøi laõo gieát ñeàu laø ñaùng toäi. Mình chöa töøng nghe noùi laõo ñaõ gia haïi moätngöôøi chính nhaân quaân töû bao giôø.Thaïch Thanh chæ nghó vaäy thoâi, vì caâu naøy noùi ra laø maïo phaïm ñeán phaùi TuyeátSôn, neân y ñaønh kín tieáng.Caûnh Vaïn Chung laïi hoûi:-Khoâng hieåu laõo taëc ñoù teân hoï laø gì ? Thuoäc moân phaùi naøo ?Thaïch Thanh ñaùp:-Taïi haï nghe noùi laõo hoï Ñinh, teân thieät laø gì taïi haï cuõng khoâng bieát roõ maø chæbieát ngoaïi hieäu laõo laø Nhaát Nhaät Baát Quaù Tam. Caùc vò tieàn boái goïi taét laø Ñinh BaátTam.Kha Vaïn Quaân phaãn haän noùi:-Laõo taëc ñoù ñuùng laø thaèng cha Baát Tam Baát Töù.Thaïch Thanh laïi noùi:-Ñòa vò laõo Ñinh trong voõ laâm khoâng phaûi taàm thöôøng. Chaéc Baïch sö baù coù ñieàuchi xích mích vôùi laõo neân khoâng ñeà caäp teân tuoåi laõo bao giôø. Vì theá maø caùc vò söhuynh khoâng bieát ñeán.Thaïch Thanh laïi hoûi:-Theá roài sao nöõa ?Vöông Vaïn Nhaân keå tieáp:-Boãng nghe laõo taëc thuùi moàm thuùi mieäng ñoù hoûi:-Coù teân naøo laø Toân Vaïn Nieân ñoù khoâng ? Laïi coøn teân nöõa laø Chöû Vaïn Xuaân ñaâu? Hai ngöôi chöôøng maët ra ñaây ! Coøn nhöõng keû khaùc khoâng phaïm toäi ñaïi aùc thì duøcoù ra noäp maïng, gia gia ñaây cuõng khoâng theøm gieát.Nghe laõo hoáng haùch nhö vaäy thì boïn taïi haï coøn nhaãn naïi laøm sao ñöôïc ? Caû chínngöôøi lieàn nhaûy xoå vaøo. Nhöng laï thay ! Trong vieän chaúng coù laáy moät ngöôøi. Moïi
 • 50. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung50ngöôøi tìm khaép boán maët, nhaûy caû leân noùc nhaø doøm ngoù maø vaãn khoâng thaáy boùngmoät ai heát. Kha sö ñeä thaáy cöûa phoøng khaùch chæ kheùp hôø lieàn xoâng vaøo …Vöông Vaïn Nhaân haéng gioïng roài keå tieáp:-Trong phoøng naøy coù thaép moät ngoïn ñeøn caày ñaët treân baøn maø chaúng thaáy moät manaøo môùi laï chöù. Boïn taïi haï coøn ñang nghi hoaëc thì nghe caên phoøng beân coù tieángngöôøi vaø chính laø thanh aâm laõo taëc kia. Haén noùi:-Toân Vaïn Nieân ! Ngöôi ôû Lan Chaâu theá naøo, theá naøo ? Chöû Vaïn Xuaân ! Ngöôi ôûLöông Chaâu laøm sao, laøm sao ? … Nhö vaäy thì caùc ngöôi coøn uoång gì nöõa ? Mau loùmaët ra ñaây !Toân sö ca vaø Chöû sö ca caøng nghe caøng caùu giaän, suøng suïc choáng kieám vaøophoøng.Caûnh sö ca la leân:-Phaûi caån thaän ñaáy ! Chuùng ta xoâng caû vaøo ñi !Trong phoøng ñeøn löûa taét heát maø khoâng thaáy ñoäng tænh chi caû.Vöông Vaïn Nhaân ngöøng laïi moät chuùt roài noùi tieáp:-Taïi haï trong loøng vaãn coøn hoài hoäp lieàn lôùn tieáng goïi : “Toân sö ca ! Chöû sö ca !”.Nhöng vaãn khoâng thaáy hai ngöôøi ñaùp laïi maø trong phoøng cuõng khoâng coù tieáng khígiôùi va chaïm nhau. Boïn taïi haï ñeàu ôùn laïnh xöông soáng, voäi baät löûa leân coi thì thaáyhai vò sö ca quyø ngay ngaén döôùi ñaát, thanh tröôøng kieám ñeå moät beân. Caûnh sö ca vaøtaïi haï voäi tieán vaøo ñeå daét hai ngöôøi daäy. Nhöng vöøa ñuïng ñeán thì hai ngöôøi ñaõ ngaõlaên ñuøng. Teù ra Toân sö ca vaø Chöû sö ca ñaõ taét thôû cheát roài ! Taïi haï sôø hai ngöôøithaáy haõy coøn noùng vaø khaép mình khoâng moät veát thöông. Chaúng hieåu laõo taëc kia ñaõduøng buøa pheùp ma quyû gì haï saùt hai vò sö ca. Noùi ra laïi theâm maéc côû. Töø ñaàu ñeáncuoái boïn taïi haï khoâng thaáy boùng laõo taëc vaø con loûi luùc naøo heát, maø beân mình bòcheát hai nhaân maïng.Vöông Vaïn Nhaân noùi xong, moïi ngöôøi ñeàu laëng leõ.Thaïch Thanh hoûi:-Caûnh huynh ! Thaèng suùc sinh ñaõ gaây neân ñaïi hoïa ôû thaønh Laêng Tieâu vaøo ngaøynaøo vaäy ?Caûnh Vaïn Chung ñaùp:-Moàng 9 thaùng 12.-Böõa nay laø ngaøy 12 thaùng 3. Theá laø Baïch sö huynh dôøi khoûi thaønh Laêng Tieâu ñaõba thaùng. Vaäy baây giôø chaéc y ñoát Huyeàn Toá trang roài. Caûnh huynh ! Vôï choàng taïihaï ñi tìm thaèng tieåu suùc sinh. Neáu baét ñöôïc noù seõ troùi ñem veà thaønh Laêng Tieâu ñeåthænh toäi cuøng Baïch sö baù vaø Phong sö huynh. Ñoàng thôøi taïi haï doø la tin töùc laõoNhaát Nhaät Baát Quaù Tam xem laõo ñi ñaâu ? Vôï choàng tieåu ñeä neáu khoâng laøm gì ñöôïc
 • 51. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung51laõo thì seõ baùo tin cho Baïch sö baù hay ñeå sö baù thaân haønh ñoái phoù laõo. Tieåu ñeä xincaùo töø.Thaïch Thanh noùi xong chaép tay thi leã cuøng moïi ngöôøi toan trôû goùt ra ñi thì KhaVaïn Quaân hoûi:-Trang chuùa … töôûng noùi qua quít vaøi caâu theá laø xong roài voã tay ñi ngay ñöôïc ö ?Thaïch Thanh hoûi:-Kha sö huynh coøn baûo gì nöõa ?Kha Vaïn Quaân ñaùp:-Chuùng ta khoâng kieám ñöôïc thaèng con Trang chuùa thì môøi Trang chuùa cuøng ñeánthaønh Laêng Tieâu ñeå hoäi kieán vôùi sö phuï ta.Thaïch Thanh noùi:-Dó nhieân laø tieåu ñeä phaûi leân thaønh Laêng Tieâu, nhöng caàn tìm ra manh moái moïivieäc roài seõ lieäu.Kha Vaïn Quaân heát nhìn Caûnh Vaïn Chung laïi nhìn Vöông Vaïn Nhaân. Gaõ haèn hoïcnoùi:-Sö phuï bieát laø chuùng ta gaëp vôï choàng Thaïch trang chuùa maø khoâng môøi ñöôïc haivò leân nuùi thì … chaúng hoùa ra …Thaïch Thanh ñaõ bieát yù gaõ caäy nhieàu ngöôøi ñeå thuû thaéng, baét buoät vôï choàng mìnhphaûi leân nuùi Ñaïi Tuyeát. Vì hoï baét khoâng ñöôïc thaèng con mình thì mình phaûi ñeánthöôøng maïng.Y nghó vaäy lieàn noùi:-Sö baù laø ngöôøi ñöùc cao troïng voïng, oai danh löøng laãy coõi Taây thuøy. Tieåu ñeä ñoáivôùi laõo gia tröôùc nay vaãn moät loøng toân kính nhö baäc sö tröôûng. Giaû tyû tieåu ñeä gaëpBaïch sö ca ôû ñaây, vaø y vaâng meänh Baïch sö baù keâu tieåu ñeä ñeán thaønh Laêng Tieâu thìnhaát ñònh tieåu ñeä phaûi tuaân meänh. Thoâi baây giôø ñaønh theá naøy vaäy.Thaïch Thanh vöøa noùi vöøa côûi caû kieám laãn voû ôû sau löng ra roài nhìn Maãn Nhunoùi:-Nöông töû ! Nöông töû cuõng côûi kieám ra ñi !Maãn Nhu y lôøi côûi kieám ñöa cho Thaïch Thanh.Thaïch Thanh ñeå kieám gaùc ngang treân loøng hai baøn tay ñöa cho Caûnh Vaïn Chungnoùi:-Caûnh huynh ! Xin Caûnh huynh giöõ laáy khí giôùi naøy cuûa vôï choàng tieåu ñeä.Caûnh Vaïn Chung voán bieát ñoâi Haéc Baïch song kieám naøy laø nhöõng thöù khí giôùihaõn höõu treân theá giann. Vôï choàng Thaïch Thanh quyù noù nhö laø tính maïng. Baây giôø yñaõ côûi kieám ra naïp thì phaùi Tuyeát sôn gôõ ñöôïc theå dieän nhieàu laém roài. Mình ñaõ giöõñoâi kieám thì nhaát ñònh y seõ phaûi ñeán thaønh Laêng Tieâu ñeå laáy veà.
 • 52. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung52Caûnh Vaïn Chung ñang muoán noùi maáy lôøi khieâm toán roài thu laáy kieám, thì kvc laïilôùn tieáng noùi:-Tieåu ñieät nöõ phaûi thaùc oan, Phong sö ca bò chaët moät caùnh tay. Sö nöông xuoángnuùi, Baïch sö taåu phaùt ñieân laïi theâm Chöû sö ca vaø Toân sö ca, phaûi uoång maïng. Theámaø hai thanh kieám ñuû ñeå ñeàn boài hay sao ? Caûnh sö ca coù giao tình vôùi Trang chuùa,caùi ñoù Kha moã khoâng caàn bieát. Hoï Thaïch kia ! Böõa nay ngöôi phaûi veà thaønh LaêngTieâu môùi ñöôïc, khoâng ñi khoâng xong.Thaïch Thanh tuûm tæm cöôøi noùi:-Thaèng tieåu suùc sinh con taïi haï ñaõ gaây neân toäi aùc cöïc kyø, nhöng ngoaøi caùch taïtoäi, taïi haï cuõng khoâng coøn bieát noùi theá naøo cho ñöôïc. Kha sö huynh laø moät nhaân vaätcoù nhieàu töông lai nhaát trong phaùi Tuyeát Sôn. Baûn laõnh cuûa Kha sö huynh tuy taïihaï chöa ñöôïc bieát qua, nhöng thanh danh cuûa Kha sö huynh thì taïi haï ñaõ ngöôõngmoä töø laâu, nay môùi ñöôïc gaëp maët thaät laáy laøm maym aén.Thaïch Thanh noùi xong, hai tay y vaãn naâng hai thanh tröôøng kieám ñeå chôø CaûnhVaïn Chung ñöa tay ra ñoùn laáy.Kha Vaïn Quaân buïng baûo daï:-Neáu baây giôø boïn mình baét vôï choàng Thaïch Thanh phaûi leân Ñaïi Tuyeát Sôn thìkhoù loøng traùnh khoûi moät cuoäc aùc ñaáu. Haén ñaõ chòu ñöa hai thanh baûo kieám thì cuõngchaúng khaùc gì mình ñaõ naém maïng soáng cuû ahaén vaøo trong tay roài, theá thì coøn gì hayhôn nöõa. Khoâng traùch ngöôøi ta noùi: Trôøi gieo vaï thì coøn coù theå tha thöù, chính mìnhgaây neân toäi nghieät thì coøn soáng laøm sao ñöôïc ?Gaõ nghó vaäy ñaõ toan vöôn tay ra chuïp laáy hai thanh baûo kieám, vì gaõ sôï ThaïchThanh ñoät nhieân thay ñoåi yù ñònh laïi thu kieám veà. Gaõ lieàn tieán leân moât böôùc, rachieâu caàm naõ cuûa baûn moân naém chaët laáy hai thanh kieám roài noùi:-Vaäy thì taïi haï haõy taïm giöõ binh khí cuûa Thaïch trang chuùa.Gaõ toan caàm kieám roài ruït tay veà thì ñoät nhieân trong loøng baøn tay Thaïch Thanhdöôøng nhö coù moät luoàng haáp löïc raát maõnh lieät khieán cho hai thanh kieám daùn chaëtvaøo khoâng theå naøo keùo ra ñöôïc.Kha Vaïn Quaân cöïc kyø kinh haõi. Gaõ vaän kình löïc vaøo hai caùnh tay quaùt leân moättieáng, giöït maïnh moät caùi.Ngôø ñaâu, haáp löïc trong loøng baøn tay Thaïch Thanh töï nhieân bieán maát. Hai thanhkieám töïa hoà ñeå hôø treân loøng baøn tay maø Kha Vaïn Quaân laïi vaän coâng löïc ñeán toät ñoäbaèng ngöôøi keùo moät khoái naëng maáy traêm caân. Vì theá maø luoàng kình löïc cuûa chínhgaõ haát ngöôïc laïi, laøm cho gaõ phaûi treïo tay. Gaõ la leân moät tieáng:-UÙi chao !Möôøi ngoùn tay laïi nôùi ra. Hai thanh kieám laïi rôùt xuoáng loøng baøn tay ThaïchThanh.
 • 53. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung53Nhöõng ngöôøi ñöùng baøng quang troâng thaáy roõ raøng hai baøn tay Thaïch Thanh vaãnñeå yeân, caû ngoøn tay cuõng khoâng nhuùc nhích, theá maø luoàng kình löïc cuûa Kha VaïnQuaân giöït maïnh quaù khieán coå tay gaõ töôûng chöøng nhö ñöùt rôøi.Kha Vaïn Quaân vöøa maéc côû vöøa ñau ñôùn. Gaõ noåi hung phoùng chaân ñaù vaøo buïngThaïch Thanh.Caûnh Vaïn Chung voäi la leân:-Khoâng ñöôïc voâ leã !Ñoàng thôøi haén naém laáy löng Kha Vaïn Quaân keùo luøi laïi phía sau thaønh ra chaân gaõkhoâng ñaù truùng vaøo ngöôøi Thaïch Thanh ñöôïc.Caûnh Vaïn Chung bieát noäi löïc Thaïch Thanh cöïc kyø lôïi haïi. Kha Vaïn Quaân khoângñaù truùng laø may. Giaû tyû chaân gaõ chaïm vaøo ngöôøi Thaïch Thanh thì taát nhieân bòluoàng cöôøng löïc gheâ gôùm trong ngöôøi y raát coù theå laøm cho gaõ phaûi gaõy chaân.Veà voõ coâng cuõng nhö veà kieán thöùc, Caûnh Vaïn Chung coøn cao hôn Kha VaïnQuaân raát nhieàu. Haén hít moät hôi daøi, vaän noäi kình vaøo möôøi ñaàu ngoøn tay roài töø töøñöa ra baét laáy hai thanh kieám. Möôøi ñaàu ngoùn tay haén vöøa ñuïng vaøo kieám thì toaønthaân haén ñaõ run baén leân nhö bò ñieän giaät, roài moät luoàng nhieät khí truyeàn vaøo trongngöïc. Haén bieát raèng Thaïch Thanh ñaõ doàn noäi löïc vaøo hai thanh kieám truyeàn ñi laømcho mình phaûi chaán ñoäng ruoät gan ! Gaõ la thaàm:-Nguy quaù ! Khoâng Thaïch Thanh laïi baøy ra troø naøy ñeå ñöa mình vaøo voøng tyû ñaáunoäi löïc vôùi y.Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ töøng luyeän voõ thì cuoäc tyû ñaáu löïc laø raát nguy hieåm. Keûmaïnh hôn môùi soáng ñöôïc, coøn keû yeáu taát laø phaûi cheát khoâng coù caùch naøo traùnhñöôïc. Tröôøng hôïp hai ngöôøi noäi löïc töông ñöông ñaõ laâm vaøo cuoäc tyû ñaáu noäi löïc thìñeán cheát caû ñoâi môùi ngöøng. Ñang ñaáu dôû dang maø muoán nhöôøng nhòn hay muoán ruùtlui cuõng khoâng theå ñöôïc.Caûnh Vaïn Chung vöøa thaáy noäi löïc cuûa ñoái phöông truyeàn vaøo mình, haén voäi vaännoäi löïc ñeå choáng laïi. Khoâng ngôø noäi löïc cuûa hai beân vöøa ñuïng vaøo nhau thì laäp töùcCaûnh Vaïn Chung bò haát ngöôïc trôû laïi.Baáy giôø Thaïch Thanh môùi töø töø xoay tay laïi ñaët hai thanh kieám vaøo loøng baøn tayCaûnh Vaïn Chung, roài cöôøi noùi:-Chuùng ta ñaõ laø choå thaân tình nhö anh em ruoät thòt. Coù luùc giôõn nhau chôi moätchuùt thì ñöôïc, chöù khi naøo laïi ñeå toån thöông ñeán hoøa khí ?Caûnh Vaïn Chung moà hoâi ñaõ toaùt ra nhö taém. Haén töï löôïng noäi löïc cuûa mình sovôùi Thaïch Thanh haõy coøn keùm xa laém. Haén laåm baåm:-Vöøa roài noäi löïc cuûa mình môùi ñuïng vaøo noäi löïc cuûa y maø ñaõ bò haát vaêng ra thìcoøn ñoái ñòch vôùi y theá naøo ñöôïc. Y khoâng laøm cho mình ñeán noåi phaûi bò thöông laøcoá yù giöõ theå dieän cho mình.
 • 54. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung54Caûnh Vaïn Chung khoâng khoûi ngaám ngaàm caûm ôn Thaïch Thanh. Haén caàm laáyhai thanh kieám ñöùng ngaån ngöôøi ra. Veû maët baøng hoaøng, khoâng bieát noùi theá naøocho phaûi.Thaïch Thanh quay laïi baûo Maãn Nhu:-Nöông töû ! Baây giôø chuùng mình vaøo thaønh Bieän Löông.Maãn Nhu vaønh maét coøn ñoû hoe. Trong loøng naøng vöøa thöông xoùt moät ñöùa con ñaõcheát laïi vöøa lo laéng vì moät ñöùa con gaây neân bao toäi loãi thì trong loøng ñau ñôùn voâcuøng. Nhöng naøng baûn tính raát chìu choàng, khoâng muoán cho choàng vì mình maøbuoàn raàu laây. Naøng coá traán tæn, ngaäp ngöøng nhaéc Thaïch Thanh:-Töôùng coâng ! Hai ñöùa con cuûa chuùng ta …Thaïch Thanh laéc ñaàu ngaét lôøi:-Nöông töû lo nghó laøm chi quaù ñoä ? Ta nghó raèng nhö Kieân nhi bò ngöôøi ta cheùmcheát coøn deã chòu hôn laø thaèng tieåu suùc sinh gaây ra nhöõng chuyeän taày ñình ñeå chuùngta phaûi theïn maët vì gaõ.Maãn Nhu khoâng theå naøo nhaãn naïi ñöôïc nöõa. Hai haøng leä traøo ra nhö möa, naøngngheïn ngaøo noùi:-Töôùng coâng ! … Töôùng coâng …Thaïch Thanh khoâng ñeå naøng noùi heát, thoø tay ra naém laáy tay naøng daét ñeán beânngöïa.Maãn Nhu vì quaù ñau loøng, ngöôøi naøng nhuõn ra khoâng coøn ñuû söùc ñeå leân ngöïanöõa.Thaïch Thanh cuõng raát thöông vôï, thaáy tình traïng naøng nhö vaäy y khoâng khoûithöông taâm, lieàn ñôõ cho naøng ngoài leân yeân.Boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn thaáy Maãn Nhu laø con ngöôøi hoàng nhan yeåu ñieäu. Luùcnaøng sôï seät ñi khoâng löôùt coû, töôûng chöøng naøng laø ngöôøi raát yeáu ñuoái. Neáu boïn hoïchöa maét thaáy naøng ñoäng thuû thì khoâng theå naøo tim ñöôïc con ngöôøi thöôùt tha ñoù laïilaø Baêng Söông thaàn kieám, oai danh löøng laãy treân choán giang hoà.Hoa Vaïn Töû töø luùc theo lôøi Caûnh Vaïn Chung laûng traùnh ra xa vì haén muoán giöõ yùkhoâng ñeå naøng ñöùng gaàn nghe caâu chuyeän daâm ñaõng maø haén thuaät laïi cho vôïchoàng Thaïch Thanh hay. Naøng vaãn ñöùng ôû phía xa xa ñeå ngoù veà choå moïi ngöôøi tuïhoäi. Baây giôø naøng thaáy boùng Huyeàn Toá song kieám (töùc vôï choàng Thaïch Thanh)cöôõi ngöïa soùng vai maø ñi. Naøng lieàn quay veà choã cuõ.Hoa Vaïn Töû thaáy Vöông Vaïn Nhaân ñang chöõa choã coå tay bò thöông cho KhaVaïn Quaân. Coøn Kha Vaïn Quaân thì ñang ngoaùc mieäng vaêng tuïc, chöûi bôùi.Naøng hoûi bieát ñaàu ñuoâi roài, baát giaùc chau maøy noùi:-Caûnh sö ca ! Vuï naøy e raèng khoâng oån maát roài.Caûnh Vaïn Chung ngaïc nhieân hoûi:
 • 55. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by NDT http://hello.to/kimdung55-Coù ñieàu chi khoâng oån ? Ñoái phöông coâng löïc cao quaù. Duø boïn ta coù hôïp löïc baûyngöôøi cuõng chaúng giöõ ñöôïc vôï choàng y. Hieän giôø mình ñaõ naém ñöôïc binh khí cuûahoï, thì coù theå ñem veà thaønh Laêng Tieâu ñeå phuùc trình sö phuï.Haén vöøa noùi vöøa ruùt thanh kieám ra khoûi voû. Thanh Baïch kieám traéng nhö tuyeát,thanh Haéc kieám ñen nhö möïc. Hai thanh kieám toûa ra nhöõng luoàng haøn khí ruøngrôïn, töôûng chöøng nhö xeûo da thòt laøm cho teâ nhöùc. Quaû laø hai thanh baûo kieám raátquyù, bình sinh chöa thaáy treân ñôøi.Caûnh Vaïn Chung cho laø Hoa Vaïn Töû sôï mình maéc löøa Thaïch Thanh, lieàn noùi:-Hoa sö muoäi coi ñoù. Caëp kieám naøy coù lyù ñaâu coøn giaû ñöôïc. Vieäc gì maø khoângoån?Hoa Vaïn Töû laéc ñaàu ñaùp:-Khoâng phaûi tieåu muoäi lo veà vaán ñeà kieám giaû hay kieám thaät.oOo
 • 56. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung56HOÀI THÖÙ BAÛYBAÛO KIEÁM VAØO TAY LIEÀN BÒ ÑOAÏTCaûnh Vaïn Chung voán bieát Hoa Vaïn Töû tuy coøn nhoû tuoåi nhöng thoâng minh hônngöôøi. Haén thaáy naøng khoâng lo veà kieám thaät hay kieám giaû thì chaéc laø coù ñieàu gìquan troïng laém. Haén lieàn söõng soát hoûi:-Vaäy sö muoäi lo ñieàu chi ?Hoa Vaïn Töû ñaùp:-Chuùng ta ñaõ khoâng giöõ ñöôïc ngöôøi thì tieåu muoäi e raèng khoù loøng giöõ vöõng ñöôïchai thanh baûo kieám cuûa hoï. Chuùng ta chaúng laï gì hoï quyù hai thanh kieám naøy chaúngkeùm gì tính maïng.Caûnh Vaïn Chung giaät mình hoûi laïi:-Theo yù Hoa sö muoäi thì coù theå xaûy ra chuyeän gì ?Hoa Vaïn Töû ñaùp:-Tieåu muoäi nhôù naêm ngoaùi coù moät hoâm tieåu muoäi ngoài roãi noùi chuyeän vôùi Baïchsö taåu coù ñeà caäp ñeán baûo ñao cuøng baûo kieám trong thieân haï. Luùc aáy thaèng giaëc nonThaïch Trung Ngoïc cuõng ñöùng beân hôùt leûo. Gaõ khoe song thaân gaõ laø Haéc baïch songkieám coù moät moùn lôïi khí vaøo baäc nhaát thieân haï. Gaõ coøn noùi, song thaân gaõ cho gaõleân hoïc ngheà ôû nuùi Ñaïi Tuyeát Sôn naøy ba naêm khoâng nhìn thaáy thì coøn ñöôïc. Chöùñoái vôùi caëp kieám ñoù thì song thaân gaõ khoâng bao giôø chòu rôøi moät ngaøy. Caûnhhuynh! Con ngöôøi ta ôû ñôøi coøn gì yeâu quyù cho baèng con ruoät ? Theá maø vôï choàngThaïch trang chuùa coi baûo kieám hôn caû con mình. Baây giôø hoï chòu giao baûo kieámvaøo tay chuùng ta thì bieát ñaâu chæ trong voøng maáy böõa baèng caùch naøy hay caùch khaùchoï phaûi laáy caép cho baèng ñöôïc. Hoï laáy caëp kieám roài môùi ñeán thaønh Laêng Tieâu ñoøichuùng ta thì thieät khoù maø traû lôøi ñöôïc.Kha Vaïn Quaân noùng naûy ñaùp:-Boïn anh em mình baûy ngöôøi luùc naøo cuõng giöông maét ra maø nhìn thì hai thanhbaûo kieám kia coù moïc caùnh cuõng khoâng bay ñi noåi.Caûnh Vaïn Chung traàm ngaâm moät luùc roài noùi:-Lôøi Hoa sö muoäi khoâng phaûi laø quaù ñaùng. Thaïch Thanh laø nhaân vaät phi thöôøng.Chuùng ta phaûi gia taâm ñeà phoøng môùi ñöôïc, khoâng thì coù luùc bò ngaõ boå chöûng vôùi hoïñoù.Vöông Vaïn Nhaân cuõng noùi:
 • 57. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung57-Ñeà phoøng caån thaän laø chuyeän raát ñuùng. Baét ñaàu töø hoâm nay, boïn trai chuùngmình saùu ngöôøi phaûi luaân löu maø troâng nom gìn giöõ baûo kieám, chôù ñeå xaûy chuyeänbaát traéc.Vöông Vaïn Nhaân ngöøng moät chuùt roài hoûi:-Caûnh sö ca ! Vôï choàng thaèng cha hoï Thaïch ñoù baây giôø xuoáng thaønh BieänLöông. Chuùng mình coù neân ñi khoâng ?Caûnh Vaïn Chung laáy laøm khoù nghó. Neáu mình noùi raèng khoâng ñi thì toû ra khieápnhöôïc. Ña xuoáng Trung Nguyeân maø khoâng vaøo thaønh Bieän Löông thì thaät voâ lyù,chaúng khaùc chi qua cöûa maø khoâng vaøo nhaø. Sau naøy anh em nhaéc tôùi chuyeän naøythì thaät laø maát maët. Nhöng gaõ bieát roõ vôï choàng Thaïch Thanh hieän ôû thaønh BieänLöông maø mình cöù ñem baûo kieám vaøo thaønh thì thaät nguy hieåm voâ cuøng.Caûnh Vaïn Chung coøn ñang traàm ngaâm chöa quyeát, boãng nghe coù tieáng quaùt thaùoom soøm.Treân ñöôøng lôùn, moät ñoäi quan binh ñi tôùi. Trong ñaùm naøy coù boán teân kieäu phukhieâng moät coå kieäu lôùn reøm xanh. Ñuùng laø kieäu quan sôû taïi roài.Caûnh Vaïn Chung ngoù thaáy moät xaùc cheát coøn naèm laên ra ñoù lieàn nghó ngay:-Ñaây laø moät chöùng côù raát coù theå phieàn phöùc cho boïn mình ñoái vôùi quan nha.Haén lieàn ñöa maét nhìn moïi ngöôøi roài noùi:-Chuùng ta ñi thoâi !Baûy ngöôøi toan laùnh ñi cho mau thì moät teân sai nha ñaõ lôùn tieáng la:-Quaân cöôøng ñaïo gieát ngöôøi kia ñöøng chaïy nöõa ! Caùc baïn haõy baét laáy boïn cöôøngñaïo naøy.Caûnh Vaïn Chung khoâng theøm noùi gì vôùi boïn sai nha, vaåy tay cho ñoàng boïn ñimau.Boãng laïi nghe tieáng sai nha la leân:-Hung thuû gieát ngöôøi laø Baïch Töï Taïi, chính laø thaèng cha chöôûng moân baát töû cuûaphaùi Tuyeát Sôn. Haén laø moät ñöùa voâ oai voâ ñöùc chæ chuyeân cöôùp cuûa gieát ngöôøi. Theámaø mang teân Baïch Töï Taïi, sao khoâng bieát theïn ?Boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn nghe vaäy thì vöøa kinh haõi vöøa töùc giaän.Ta neân bieát raèng Uy Ñöùc tieân sinh Baïch Töï Taïi chính laø sö phuï boïn naøy. Baây giôøbò moät teân sai nha ñòa vò nhoû beù daùm môû mieäng noùi nhöõng gì voâ uy voâ ñöùc cuøng laøchuyeân cöôùp cuûa gieát ngöôøi thì hoï coøn nín nhòn laøm sao ñöôïc.Vöông Vaïn Nhaân ruùt thanh tröôøng kieám ra khoûi voû ñaùnh soaït moät caùi, theùt lôùn:-Gaõ caåu quan voâ leã kia ! Sao mi daùm khinh ngöôøi ? Ta phaûi xeûo löôõi mi ñi roài seõtính.Caûnh Vaïn Chung voäi caûn ngaên:
 • 58. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung58-Vöông sö ñeä haõy khoan ! Boïn quan nha laøm gì bieát ñöôïc ngoaïi hieäu cuøng danhhuùy sö phuï ? ta chaéc sau löng chuùng coøn coù ngöôøi sai khieán.Haén noùi vaäy roài baêng mình tieán ra chaép ty hoûi:-Khoâng hieåu ñaïi giaù vò quan tröôûng naøo tôùi ñaây ?Ñoät nhieân veùo moät tieáng ! Töø trong kieäu bay ra moät traùi aùm khí baén truùng vaøohuyeät Phuïc chaán beân ñuøi Caûnh Vaïn Chung.Aùm khí naøy raát nhoû beù maø luoàng löïc ñaïo cöïc kyø maõnh lieät.Caûnh Vaïn Chung vöøa bò aùm khí baén truùng chaân ñaõ meàm nhuûn, ngaõ laên ra. Nhönghaén laø moät tay cao ñoà döôùi tröôùng phaùi Tuyeát Sôn thì khoâng theå môùi bò chieâu ñaõmaát heát söù choáng choïi.Tuy haén ngaõ roài, nhöng tay vaãn ruùt tröôøng kieám ra lieäng vaøo trong kieäu ñaùnh vuømoät tieáng.Chieâu naøy keâu baèng “Haïc phi cöûu thieân” vöøa ñoäc ñòa laïi vöøa truùng ñích. Thanhtröôøng kieám xuyeân qua reøm kieäu ñaâm vaøo, hieån nhieân ñaõ truùng ngöôøi vöøa phoùngaùm khí.Caûnh Vaïn Chung möøng thaàm trong buïng. Haén thaáy boán teân kieäu phu vaãn khieângkieäu nhö bay.Boãng thaáy moät chieác roi ngöïa töø trong kieäu tung ra queùt vaøo chaân Vöông VaïnNhaân giöït maïnh moät caùi. Ngöôøi Vöông Vaïn Nhaân bò haát tung ñi. Thanh Haéc kieámôû trong tay gaõ bò roi ngöïa cuoán maát.Hoa Vaïn Töû la leân hoûi:-Coù phaûi Trang chuùa ñoù khoâng ?Naøng ruùt thanh Baïch kieám ra khoûi voû ñeå kheàu laáy roi ngöïa.Boãng veùo moät tieáng vang leân ! Töø trong kieäu laïi bay ra moät haït aùm khí ñaùnh vaøocoå tay naøng.Hoa Vaïn Töû coå tay teâ nhöùc, ñaùnh rôùt thanh Baïch kieám xuoáng ñaát. Moät gaõ söhuynh ñoàng moân lieàn ñöa chaân ra ñaïp leân thanh kieám.Ñoät nhieân trong kieäu laïi bay ra moät vaät chuïp laáy ñaàu gaõ naøy. Gaõ giaät mình kinhhaõi, maét toái saàm laïi. Gaõ voäi co chaân nhaûy luøi laïi phía sau. Ñoàng thôøi thoø tay leân ñaàuloät vaät ñoù ra lieäng xuoáng ñaát. Gaû ngoù laïi thì ñoù laø moät caùi choùp muõ cuûa quan binh.Chieác roi ngöïa laïi töø trong kieäu vung ra cuoán laáy thanh Baïch kieám vaøo trongkieäu.Boïn Kha Vaïn Quaân hoâ nhau röôït theo. Trong kieäu laïi lieäng ra voâ soá aùm khí. Boïnñeä töû phaùi Tuyeát Sôn keû bò aùm khí lieäng truùng maët, ngöôøi bò truùng löng, khoâng aitraùnh thoaùt.Nhöõng thöù aùm khí naøy tuy khoâng truùng vaøo huyeät maïch troïng yeáu ñeán cheátngöôøi, nhöng hoï cuõng bò ñau ñôùn voâ cuøng. Moïi ngöôøi ngoù laïi moùn aùm khí ñoù thì
 • 59. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung59khoâng khoûi thoän maët ra vì toaønn laø khuy aùo baèng ñoàng maø hieån nhieân vöøa môùi thaùoôû aùo ra.Caùc ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn bieát roõ voõ coâng ngöôøi ngoài trong kieäu coøn cao thaâmhôn boïn mình nhieàu laém. Duø coù ñuoåi theo ñoäng thuû thì ñeán vôõ maët söùt maøy, chöachaéc ñaõ aên thua gì. Hoï ñeàu nghi cho Thaïch Thanh ñaõ dôû troø naøy.Kha Vaïn Quaân tính noùn nhö löûa. Gaõ töùc quaù theùt leân:-Thaèng cha hoï Thaïch thieät laø moät ñöùa tieåu nhaân voâ lieâm só ! Haén vöøa giao binhkhí ñeå laøm tin maø môùi chôùp maét ñaõ cöôùp laïi roài.Vöông Vaïn Nhaân cuõng troû tay veà phía sau löng boïn quan nha thoùa maï:-Quaân choù ñeû ! Phöông ñeâ tieän ! …Caûnh Vaïn Chung lieàn leân tieáng:-Vuï naøy maø ñoàn ñaïi ra ngoaøi thì anh em mình chaúng ñeïp maët gì ñaâu. Chuùng taim ñi laø hôn. Baây giôø haõy quay veà baåm roõ vôùi sö phuï roài seõ tính.Coå kieäu kia ñi ñöôïc maáy daëm roài lieàn reõ vaøo con ñöôøng nhoû.Boïn phu khuaân kieäu chaïy troái cheát. Chuùng meät nhoaøi nhöng heå hôi ñi thong thaûlaïi moät chuùt laø lieán bò roi ngöïa töø trong kieäu vung ra veo veùo ñaäp vaøo löng. Teânnaøo sau löng cuõng röôùm maùu chaûy ñaàmñìa, chaèng chòt veát roi. Hai teân phu kieäuñaøng tröôùc caøng sôï hôn phaûi thuïc thaân maø chaïy, khoâng daùm truøng trình chuùt naøo.Hai teân khieâng ñaèng sau cuõng phaûi lieàu maïng chaïy theo.Töø luùc reõ vaøo ñöôøng nhoû roài, boïn phu kieäu laïi chaïy theâm boán naêm daëm nöõa, thìngöôøi trong kieäu leân tieáng baûo chuùng:-Hay laém ! Caùc ngöôi döøng laïi ñaõ !Boán teân phu kieäu nghe leänh naøy ban ra thì chaúng khaùc gì ñöôïc nhaø vua ban leänhñaïi xaù. Chuùng thôû hoàng hoäc haï kieäu xuoáng.Reøm kieäu vöøa veùn leân moät laõo giaø tay daét gaõ aên xin böôùc ra. Laõo chính laø TaïYeân Khaùch, chuû nhaân Huyeàn thieát leänh.Taï Yeân Khaùch nhìn maáy teân sai quan lôùn tieáng quaùt:-Caùc ngöôi quay veà baûo cho laõo caåu quan laø vuï hoâm nay khoâng ñöôïc phao ñoànra ngoaøi. Neáu laõo gia maø thaáy caùc ngöôi ñoàn ñaïi veà vuï naøy thì caùi ñaàu cuûa boïnngöôi seõ khoâng coøn ôû treân coå nöõa. Laõo gia coøn laáy caû aán tín cuûa laõo caåu quan ñoùlieäng xuoáng soâng Hoaøng haø.Maáy teân sai nha laïy nhö teá sao luoân mieäng keâu van:-Daï ! Daï ! boïn tieåu nhaân khoâng daùm ræ raêng. Duø coù bò quan oân Haø baù tra khaûocuõng ñaønh chòu cheát chöù chaúng daùm cung khai, xin laõo gia cöù yeân loøng thuûng thaúngmaø ñi, ñöøng e ngaïi chi heát.Taï Yeân Khaùch cöôøi khaø khaø noùi:
 • 60. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung60-Nhöõng teân choù maù naøy gôùm thaät ! Boïn ngöôi xui ta ñi thong thaû ñeå roài keâu quanbinh ñeán troùc naõ ta phaûi khoâng ?Boïn sai nha voäi ñaùp:-Khoâng daùm ! Khoâng daùm ! Duø oâng cha boïn tieåu nhaân coù soáng laïi xui giuïc, boïntieåu nhaân cuõng khoâng daùm …Taï Yeân Khaùch quaéc maét leân hoûi chuùng:-Ta daën boïn mi veà noùi gì vôùi laõo caåu quan boïn mi ñaõ nhôù chöa ?Boïn sai nha ñaùp ngay:-Boïn tieåu nhaân ñaõ thuoäc loøng roài. Baây giôø boïn tieåu nhaân veà trình quan laø ñaõchínhmaét mình troâng thaáy laõo löng guø baùn baùnh nöôùng taïi Haàu giaùm taäp bò moät laõogiaø teân goïi Baïch Töï Taïi gieát cheát. Hung khí laø thanh ñôn ñao haõy coøn veát maùu.Nhaân chöùng vaø tang vaät haõy coøn ñuû caû. Chaéc quan huyeän khoâng coøn hoûi vaøo ñaâuñöôïc nöõa.Boïn sai nha keå ra nhöõng hung khí cuøng nhaân chöùng laø coát yù ñeå laáy loøng Taï YeânKhaùch.Boïn sai nha naøy ñaõ bò laõo Taï Yeân Khaùch ñaùnh ñau tröôùc luùc haønh söï neân chuùngsôï vôõ maät, khoâng daùm hoån haøo vôùi laõo. Caû ñeán thanh ñao maø boïn chuùng ñònh duønglaøm hung khí cuõng do boïn sai nha laïi trong huyeän ñöa ra heát.Taï Yeân Khaùch cöôøi hoûi:-Nhöng laõo hoï Baïch kia laïi söû kieám chöù khoâng duøng ñao ?Sai nha ñaùp ngay:-Daï ! Daï ! hung phaïm tay caàm moät caây kieám thanh cöông. Boïn tieåu nhaân seõ laáymoät thanh kieám ñaâm vaøo löng laõo guø ôû Haàu Gíam Taäp vaø noùi laø moïi ngöôøi troângthaáy roõ raøng.Taï Yeân Khaùch thaáy boä ñieäu cuûa boïn sai nha thì khoâng khoûi cöôøi thaàm trongbuïng. Laõo laåm baåm:-Uy Ñöùc tieân sinh Baïch Töï Taïi muoán gieát Ngoâ Ñaïo Nhaát baèng thöù binh khí gì tacuõng coùc caàn.Laõo khoâng lyù gì ñeán boïn sai nha nöõa. Moät tay laõo daét gaõ aên xin, moät tay caàm ñoâiHaéc Baïch song kieám cuûa vôï choàng Thaïch Thanh baêng mình ñi luoân, veû maët rachieàu ñaéc yù.Nguyeân Taï Yeân Khaùch töø luùc ñem gaõ aên xin ñi roài, trong loøng laõo vaãn aùy naùy vaøñem loøng ngôø vöïc vôï choàng Thaïch Thanh cuøng boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn seõ ngaámngaàm baøy möu thieát keá ñeå laøm ñieàu baát lôïi cho mình.Laõo ñi ñöôïc maáy daëm thì ñieåm huyeät gaõ aên xin roài giaáu vaøo trong buïi coû raäm.Ñoaïn laõo theo doõi boïn kia ñeå leùn nghe xem hoï baøn ñònh nhöõng gì.
 • 61. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung61Voõ coâng Taï Yeân Khaùch so vôùi vôï choàng Thaïch Thanh cuõng cao thaâm hôn nhieàu,chöù khoâng caàn noùi ñeán boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn.Laõo ñöùng naáp sau moät goác caây maø Thaïch Thanh vaø Maãn Nhu ñeàu laø nhöõng taykhinh coâng hôn ñôøi cuõng khoâng phaùt giaùc ra, thì boïn Caûnh Vaïn Chung bieát theá naøoñöôïc.Taï Yeân Khaùch thaáy Thaïch Thanh giao song kieám cho Caûnh Vaïn Chung lieàn naûyra quyeát taâm ñoaït hai thanh kieám naøy, moät laø ñeå vôï choàng Thaïch Thanh maát baûokieám thì cuõng chaúng khaùc gì ngöôøi bò chaët tay, hai laø ñeå gieo moái nghi ngôø giöõa vôïchoàng hoï vôùi boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn.Taï Yeân Khaùch vöøa quyeát ñònh chuû yù xong quay laïi buïi raäm giaûi khai huyeät ñaïocho gaõ aên xin, roài daét gaõ ra ñi, thì may gaëp ñuùng luùc vieân tri huyeän daãn sai nha ñeánmôû cuoäc ñieàu tra veà vuï aùn maïng xaûy ra taïi Haàu Giaùm Taäp.Laõo lieàn haát quan huyeän ra, uy hieáp boïn sai nha vaø baét buoäc nhöõng teân kieäu phukhieâng laõo cuøng gaõ aên xin ñi ñoaït song kieám.Boïn Caûnh Vaïn Chung khoâng nhìn thaáy maët Taï Yeân Khaùch thì cho ngay ñaây laøthuû ñoaïn cuûa vôï choàng Thaïch Thanh.Taï Yeân Khaùch daét gaõ aên xin tìm moät nôi vaéng veû. Laõo ra ñeán bôø moät con soângnhoû thaáy boán beà vaéng veû chaúng coù moät ai, lieàn ñaët gaõ aên xin xuoáng. Laõo caàm thanhBaïch kieám cuûa Maãn Nhu keà vaøo coå gaõ, lôùn tieáng quaùt hoûi:-Mi ñaõ chòu sai khieán cuûa ai ? Phaûi noùi thaät, neáu sai ngoa nöûa lôøi laø laõo seõ gieátmi ngay töùc khaéc.Laõo noùi xong vung thanh Baïch kieám leân ñaùnh vuø moät tieáng chaët vaøo moät goáccaây nhoû.Moät tieáng chaùt chuùa vang leân ! Caùi caây laäp töùc ñöùt thaønh hai khuùc. Nöûa ngoïn coùcaû caønh laù rôùt xuoáng soâng ñaùnh raàm moät caùi roài theo doøng nöôùc troâi ñi.Gaõ aên xin sôï cuoáng quyùt, mieäng noùi laép baép:-Chaùu … chaùu … caùi gì … sai khieán …Taï Yeân Khaùch laáy taám Huyeàn thieát leänh ra hoûi:-Ai giao cho mi caùi naøy ?Gaõ aên xin sôï líu löôõi laïi ñaùp:-Chaùu … chaùu … aên baùnh … loøi ra …Taï Yeân Khaùch töùc quaù xoay tay traùi laïi nhaém ñaùnh xuoáng maët gaõ. Nhöng cöôømtay chöa chaïm tôùi thì ñoät nhieân laõo nhôù tôùi lôøi theà ñoäc ngaøy tröôùc laø quyeát khoângbao giôø duøng chöôûng, chæ ñaùnh cheát ngöôøi naøo ñaõ giao taám Huyeàn thieát leänh vaøotay mình. Laõo voäi ngöøng tay laïi quaùt hoûi:-Mi noùi höôu noùi vöôïn gì theá ? laøm sao maø aên baùnh laïi loøi mieáng saét naøy ra ?laõo daèn töøng tieáng hoûi tieáp:
 • 62. Hieäp Khaùch Haønh Kim DungTyped by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung62-Ta hoûi mi caùi naøy ai ñaõ giao cho mi ?Gaõ aên xin ñaùp:-Chaùu löôïm taám baùnh ôû döôùi ñaát leân caén aên. Suyùt nöõa … chaùu caén phaûi noù … côhoà gaõy caû haøm raêng.Taï Yeân Khaùch taâm cô cöïc kyø linh maãn lieàn nghó thaàm:-Chaúng leõ Ngoâ Ñaïo Nhaát laïi ñem leänh baøi naøy nheùt vaøo trong taám baùnh nöôùng ?Roài laõo töï hoûi:-Sao thieân haï laïi coù chuyeän quaùi dò ñeán theá ? Thaèng cha Ngoâ Ñaïo Nhaát naémñöôïc taám leänh baøi naøy thì haén phaûi quyù hôn caû tính maïng môùi ñuùng. Coù lyù ñaâu laïinheùt vaøo trong taám baùnh nöôùng ?Laõo coù hieåu ñaâu gaëp tình traïng khaån caáp, Ngoâ Ñaïo Nhaát thaáy boïn ngöôøi ngöïatraïi Kim Ñao keùo ñeán moät caùch ñoät ngoät vaây kín caû boán maët taùm phöông haàu GiaùmTaäp, haén cuoáng quyùt khoâng coøn ñuû thì giôø ñeå giaáu dieám cho caån thaän, neân môùi nheùtvoäi vaøo trong taám baùnh nöôùng nhö ñaõ noùi ôû treân.Taï Yeân Khaùch laïi nghó raèng:-Duø gaëp luùc caáp baùch khoâng kòp trôû tay, Ngoâ Ñaïo Nhaát voäi vaøng quaù nheùt böøavaøo taám baùnh nöôùng roài lieäng vaøo buïi coû, goùc töôøng hay baát luaän moät choå naøo cuõngkhoâng coøn ñöôïc, vì boïn traïi chuùng traïi Kim Ñao ñaõ böûa ra töøng taám moät ñeå khaùmxeùt.Taï Yeân Khaùch nghó vaäy lieàn tìm caùch doø hoûi caån thaän laïi gaõ aên xin. Laõo quaécmaét leân nhìn gaõ lôùn tieáng quaùt:-Teân tuoåi mi laø chi ?Gaõ aên xin ñaùp:-Chaùu … chaùu teân laø Caåu Taïp Chuûng.Taï Yeân Khaùch raát laáy laøm kyø hoûi:-Sao teân mi laø Caåu Taïp Chuûng ö ?Roài laõo baät leân traøng cöôøi ha haû noùi luoân:-trong thieân haï sao laïi coù thöù teân tuoåi gì maø kyø vaäy ?Gaõ aên xin ñaùp :-Ñuùng ñaáy ! maù chaùu vaãn keâu chaùu laø Caåu Taïp Chuûng.Taï Yeân Khaùch voán laø con ngöôøi thaâm hieåm ñoäc ñòa. Quanh naêm laõo baän taâm lomöu naøy baøy keá khaùc, neùt maët luùc naøo cuõng laàm lyø ñaêm chieâu, hay caùu kænh, chaûmaáy khi laõo baät leân tieáng cöôøi. Böûa nay moät laø laõo ñaõ thu veà ñöôïc taám Huyeàn thieátleänh cuoái cuøng, hai laø laõo nghe gaõ aên xin noùi vaäy