De thi trac_nghiem_tin_hoc

521 views
433 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
521
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De thi trac_nghiem_tin_hoc

 1. 1. ÑEÀ THI TRAÉC NGHIEÄM TIN HOÏC ÑAÏI CÖÔNG A. HEÄ ÑIEÀU HAØ NH VAØ WINDOWS: Caâu 1: Boä nhôù RAM vaø ROM laø boä nhôù gì? a/ Secondary memory b/ Receive memory c/ Primary memory d/ Random access memory Caâu 2: Phaùt bieåu naø o sau ñaây laø sai: a. Ñôn vò ñieàu khieån (Control Unit) chöùa CPU, ñieàu khieån taát caû caùc hoaït ñoäng cuûa maùy. b. CPU laø boä nhôù xöû lyù trung öông, thöïc hieän vieäc xöû lyù thoâng tin löu tröõ trong boä nhôù. c. ALU laø ñôn vò soá hoïc vaø luaän lyù vaø caùc thanh ghi cuõ ng naèm trong CPU d. Memory Cell laø taäp hôïp caùc oâ nhôù. Caâu 3: Döõ lieäu laø gì? a/ Laø caùc soá lieäu hoaëc laø taø ilieäu cho tröôùc chöa ñöôïc xöû lyù. b/ Laø khaùi nieäm coù theå ñöôïc phaùt sinh, löu tröõ ,tìm kieám, sao cheùp, bieán ñoåi… c/ Laø caùc thoâng tin ñöôïc theå hieän döôùi nhieàu daïng khaùc nhau. d/ Taát caû ñeàu ñuùng. Caâu 4: Bit laø gì? a/ Laø ñôn vò nhoû nhaát cuûa thoâng tin ñöôïc söû duïng trong maùy tính b/ laø moät phaàn töû nhoû mang moät trong 2 giaù trò 0 vaø 1 c/ Laø moät ñôn vò ño thoâng tin d/ Taát caû ñeàu ñuùng. Caâu 5: Hex laø heä ñeám: a/ heä nhò phaân b/ heä baùt phaân c/ Heä thaäp phaân d/ heä thaäp luïc phaân Caâu 6: Caùc thaø nh phaàn: boä nhôù chính, boä xöû lyù trung öông, boä phaän nhaäp xuaát, caùc loaïi heä ñieàu haø nh laø : a/ Phaàn cöùng b/ Phaàn meàm c/ Thieát bò löu tröõ d/ Taát caû ñeàu sai Caâu 7: Heä thoáng caùc chöông trình ñaûm nhaän chöùc naêng laø m moâi tröôø ng trung gian giöõ a ngöôø i söû duïng vaø phaàn cöùng cuûa maùy tính ñöôïc goïi laø : a/ Phaàn meàm b/ heä ñieàu haø nh c/ Caùc loaïi trình dòch trung gian d/ Taát caû ñeàu ñuùng. Caâu 8: Caùc loaïi heä ñieàu haø nh Windows ñeàu coù khaû naêng töï ñoäng nhaän bieát caùc thieát bò phaàn cöùng vaø töï ñoäng caø i ñaët caáu hình cuûa caùc thieát bò daây laø chöùc naêng: a/ Plug and Play b/ Windows Explorer c/ Desktop d/ Multimedia Caâu 9: Danh saùch caùc muïc choïn trong thöïc ñôn goïi laø : a/ Menu bar b/ Menu pad c/ Menu options d/ Taát caû ñeàu sai Caâu 10: Hoäp ñieàu khieån vieäc phoùng to, thu nhoû, ñoùng cöûa soå goïi laø :
 2. 2. a/ Dialog box b/ list box c/ Control box d/ Text box Caâu 11: Windows Explorer coù caùc thaø nh phaàn: Explorer bar, Explorer view, Tool bar, menu bar. Coø n laïi laø gì? a/ Status bar b/ Menu bar c/ Task bar d/ taát caû ñeàu sai Caâu 12: Shortcut laø bieåu töôïng ñaïi dieän cho moät chöông trình hay moät taäp tin ñeå khôûi ñoäng moät chöông trình hay moät taäp tin. Vaäy coù maáy loaïi shortcut: a/ 1 loaïi b/ 3 loaïi c/ 2 loaïi d/ 4 loaïi Caâu 13: Ñeå chaïy moät öùng duïng trong Windows, baïn laø m theá naø o? a/ b/ Nhaáp ñuùp vaø o bieåu töôïng d/ Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 14: Chöông trình cho pheùp ñònh laïi caáu hình heä thoáng thay ñoåi moâi tröôø ng laø m vieäc cho phuø hôïp a/ Display c/ Control panel b/ Sreen Saver d/ Taát caû ñeàu coù theå Caâu 15: Caùc kyù töï sau ñaây kyù töï naø o khoâng ñöôïc söû duïng ñeå ñaët teân cuûa taäp tin, thö muïc: a/ @, 1, % b/ - (,) c/ ~, “, ? , @, #, $ d/ *, /, , <, > B. MICROSOFT WORD: Caâu 16: Coù maáy caùch taïo môùi moät vaên baûn trong Word: a/ 2 caùch b/ 3 caùch c/ 4 caùch d/ 5 caùch Caâu 17 : Söû duïng Office Clipboard, baïn coù theå löu tröõ toái ña bao nhieâu clipboard trong ñaáy: a/ 10 b/ 12 c/ 16 d/ 20 Caâu 18: Thao taùc Shift + Enter coù chöùc naêng gì? a/ Xuoáng haø ng chöa keát thuùc paragraph c/ Nhaäp döõ lieäu theo haø ng doïc b/ Xuoáng moät trang maø n hình d/ Taát caû ñeàu sai Caâu 19: Muoán xaùc ñònh khoaûng caùch vaø vò trí kyù töï, ta vaø o: a/ Format/Paragragh c/ Format/Font b/ Format/Style d/Format/Object Caâu 20: Phím noùng Ctrl + Shift + =, coù chöùc naêng gì? a/ Baät hoaëc taét gaïch döôùi neùt ñoâi c/ Baät hoaëc taét chæ soá treân b/ Baät hoaëc taét chæ soá döôùi d/ Traû veà daïng maëc ñònh Caâu 21: Ñeå gaïch döôùi moãi töø moät neùt ñôn, ngoaø i vieäc vaø o Format/Font, ta coù theå duø ng toå hôïp phím naø o: a/ Ctrl + Shift + D c/ Ctrl + Shift + A b/ Ctrl + Shift + W d/ Ctrl + Shift + K
 3. 3. Caâu 22: trong hoäp thoaïi Format/Paragraph ngoaø i vieäc coù theå hieäu chænh leà cho ñoaïn, khoaûng caùch caùc ñoaïn, caùc doø ng, coø n duø ng laø m chöùc naêng naø o sau ñaây: a/ Ñònh daïng coät c/ Thay ñoåi font chöõ b/ Canh chænh Tab d/ Taát caû ñeàu sai Caâu 23: Trong phaàn File/ Page Setup muïc Gutter coù chöùc naêng gì? a/ Quy ñònh khoaûng caùch töø meùp ñeán trang in b/ Chia vaên baûn thaø nh soá ñoaïn theo yù muoán c/ Phaàn chöø a troáng ñeå ñoùng thaø nh taäp. d/ Quy ñònh leà cuûa trang in. Caâu 24: Ñeå thay ñoåi ñôn vò ño cuûa thöùc, ta choïn: a/ Format/Tabs c/ Format/Object b/ Tools/Option/General d/ Tools/Option/View Caâu 25: Kyù hieäu naø y treân thanh thöôùc coù nghóa laø gì? a/ Bar tab c/ Decinal Tab b/ Frist line indent d/ Hanging indent Caâu 26: Trong trang Format/Bullets and Numbering, neáu muoán choïn thoâng soá khaùc ta vaø o muïc Customize. Trong naø y, phaàn Number Format duø ng ñeå: a/ Hieäu chænh kyù hieäu cuûa Number c/ Theâm vaên baûn ôû tröôùc, sau daáu hoa thò b/ Hieäu chænh kyù hieäu cuûa Bullets d/ Thay ñoåi font chöõ Caâu 27: Trong muïc Format/Drop Cap, phaàn Distance form text duø ng ñeå xaùc ñònh khoaûng caùch: a/ Giöõ a kyù töï Drop Cap vôùi leà traùi c/ Giöõ a kyù töï Drop Cap vôùi kyù töï tieáp theo b/ Giöõ a kyù töï Drop Cap vôùi leà phaûi d/ Giöõ a kyù töï Drop Cap vôùi toaø n vaên baûn Caâu 28: Trong hoäp thoaïi File/Page Setup khung Margins, muïc Mirror Margins duø ng ñeå: a. Ñaët leà cho vaên baûn caân xöùng c. Ñaët leà cho caùc trang chaún vaø leû ñoái xöùng b. Ñaët cho tieâu ñeà caân xöùng vôùi vaên baûn d. Ñaët leà cho caùc section ñoái xöùng nhau Caâu 29: Baïn coù theå chuù thích caùc thuaät ngöõ cho 1 töø , 1 caâu, baèng Footnote. Nhö vaäy Footnote coù nghóa laø : a. chuù thích ñöôïc trình baø yôû cuoái töø caàn chuù thích b. chuù thích ñöôïc trình baø yôû cuoái trang c. chuù thích ñöôïc trình baø yôû cuoái vaên baûn d. chuù thích ñöôïc trình baø yôû cuoái toaø nboä Caâu 30: Ñeå dii chuyeån con troû trong baûng Table, ta duø ng phím noùng. Vaäy phím noùng Shift + Tab duø ng ñeå: a. Di chuyeån con troû ñeán oâ lieàn tröôùc c. Theâm moät tab vaø o oâ b. Di chuyeån con troû ñeán haø ng treân d. Phím noùng treân khoâng coù chöùc naêng gì Caâu 31: Choïn caû baûng Table ta nhaán hôïp phím a. Alt + Shift + 5 (5 treân baø ng phím soá) c. a vaø b ñeàu ñuùng b. Alt + 5 (5 treân phím soá vaø taét numlock) d. a vaø b ñeàu sai
 4. 4. Caâu 32: Ví duï ta goõ chöõ n vaø nhaán phím spacebar, maùy seõ hieän ra cuïm töø thoâng tin. Ñaây laø chöùc naêng: a. auto correct c. auto Format b. auto text d. Taát caû ñeàu sai Caâu 33: trong Format/ Tabs, muïc Tab Stop position duø ng ñeå xaùc ñònh khoaûng caùch: a. Töø leà traùi ñeán vò trí Tab ñaõ nhaäp c. Caû a vaø b ñeàu ñuùng b. Töø leà phaûi ñeán vò trí Tab ñaõ nhaäp d. a vaø b ñeàu sai Caâu 34: Ñeå xem taø i lieäu tröôùc khi in, ta choïn File/Print Preview hoaëc nhaán toå hôïp phím noùng: a. Ctrl + Alt + P c. Ctrl + Alt + Format/ b. Ctrl + Alt + B d. Ctrl + Alt + 1 Caâu 35: Khi in phong bì, ta choïn Tools/Envelopes and Label, muïc Clockwise rotation trong ñaây coù chöùc naêng: a. Quay ngöôïc phong bì 180 ñoä c. Quay theo chieàu maùy in b. Quay theo chieàu cuûa phong bì d. Taát caû ñeàu sai C. MICROSOFT EXCEL: Caâu 36: Moät baûng tính worksheet bao goàm a. 265 coät vaø 65563 doø ng c. 266 coät vaø 65365 doø ng b. 256 coät vaø 65536 doø ng d. 256 coät vaø 65365 doø ng Caâu 37: Excel ñöa ra bao nhieâu loaïi pheùp toaùn chính: a. 3 loaïi c. 5 loaïi b. 4 loaïi d. Caâu traû lôø ikhaùc Caâu 38: Caùc ñòa chæ sau ñaây laø ñòa chæ gì: $A1, B$5, C6, $L9, $DS7 a. Ñòa chæ töông ñoái c. Ñòa chæ hoãn hôïp b. Ñòa chæ tuyeät ñoái d. Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 39: Pheùp toaùn : ngaø y Soá seõ cho keát quaû laø : a. Ngaø y c. Caû ngaø yvaø soá b. Soá d. Taát caû ñeàu sai Caâu 40:Khi goõ coâng thöùc xong, roài Enter, maùy hieän ra #N/A coù nghóa laø : a. Khoâng tìm thaáy teân haø m c. Khoâng tham chieáu ñeán ñöôïc b. Giaù trò tham chieáu khoâng toàn taïi d. Taäp hôïp roãng Caâu 41: Khi goõ coâng thöùc xong, roài Enter, maùy hieän ra #REF! coù nghóa laø : a. Khoâng tìm thaáy teân haø m c. Khoâng tham chieáu ñeán ñöôïc b. Giaù trò tham chieáu khoâng toàn taïi d. Taäp hôïp roãng. Caâu 42: Ñeå coù theå cuoän chöõ thaø nh nhieàu doø ng trong oâ, ta duø ng a. Format Cells, choïn Wrap Text c. Format Cells, choïn Onentation b. Format Cells, Choïn Shrink to fit d. Alt + Enter Caâu 43: keát quaû cuûa coâng thöùc sau : = INT (SORT (-4)) laø : a. 2 b. -2 c. -4 d. taát caû ñeàu sai Caâu 44: Coâng thöùc sau : = ROUND(136485.22m-3) seõ cho keát quaû laø : a. 136,000.22 c. 136000
 5. 5. b. 137,000.22 d. 137000 Cho baûng soá lieäu sau (duø ng cho caâu 45 – 47) A B C D 30 Hoï vaø teân Chöùc vuï Thaâm nieân Löông 31 NVA TP 8 100.000 32 NVB TP 5 50.000 33 TTC PP 4 55.000 34 LTD KT 6 45.000 35 NVE NV 2 30.000 45. Khi ta nhaäp coâng thöùc sau: = COUNT(C31:C35) vaø COUNTA (C31:c35) keát quaû laø : a. 4 vaø 5 c. 5 vaø 4 b. 5 vaø 5 d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai 46. Khi ta nhaäp coâng thöùc sau: = SUMF(D31:D35, > = 50000, C31:C35), keát quaû laø : a. 17 b. 25 c. 13 d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai 47. Khi ta nhaäp coâng thöùc sau : = SUMIF(A:D35, “>=50000”,D31.D35 keát quaû laø : a. 205000 b. 155000 c. 0 d. baùo loãi vì coâng thöùc sai 48. Khi ta nhaäp coâng thöùc sau : = LEN(TRIM(“ABCDEF”)), keát qua seõ laø a. 9 b. 7 c. 6 d. 0 49. ÔÛ oâ B4 ta coù coâng thöùc laø : =B$2*$C3 . Khi sao cheùp coâng thöùc naø y qua oâ D6 thì coâng thöùc trôû thaø nh a. E$#C5 b. D$#$C5 c. E$2#$C3 d. D$2#$C5 50. Khi ta goõ coâng thöùc : =DAY(DATEVALUE(“12/03/98”) thì keát quaû laø : a. 12 b. 03 c. 98 d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai 51. Ñeå tính tuoåi cuûa moät ngöôø i sinh ngaø y 24/11/1983 bieát ngaø y sinh name ôû oâ A2, ta seõ goõ coâng thöùc : a. = YEAR(TIMEVALUE(A2)) c. = YEAR(TODAY0) YEAR(A2) b. = YEAR(DAY0) - YEAR(A2) d. = YEAR(TODAY0) - YEAR(A2) +1 Cho baûng tính sau (duø ng cho caâu 52 – 61) Baûng 1 A B C D E F 40 Hoï teân Maõ CV Maõ KV C Vuï K vöïc Heä soá 41 NVA TP QD ? ? ? 42 NTB PP TN ? ? ? 43 TTC PP LD ? ? ? 44 PTK KT QD ? ? ? 45 DCL NV LD ? ? ? Baûng 2 D E F G
 6. 6. 50 Maõ K Vöïc QD LD TN 51 K Vöïc Quoác doanh Lieân doanh Tö nhaân Baûng 3 A B 49 Baûng tra 1 50 Maõ CV C Vuï 51 TP Tröôûng phoø ng 52 PP Phoù phoø ng 53 KT Keá toaùn 54 NV Nhaân vieân 52. Ñieàn coâng thöùc cho coät KVöïc ñeå ñieàn vaø okhu vöïc cuûa töø ng ngöôø i: a. = Vlookup(C41, $E$50:$G$51,2,0) b. = Vlookup(C41, $E$50:$G$51,2,1) c. = Vlookup(C41, $E$50:$G$Saûn xuaát d. = Vlookup(41, $E$50:$G$51,2,1) 53. Ñieàn coâng thöùc cho coät Cvuï ñeå ñieàn vaø o chöùc vuï töø ng ngöôø i: a. =Hlookup(C41,$A$51:$B$54,2,1) b. =Hlookup(C41,$A$51:$B$54,2,0) c. =Vlookup(C41,$A$51:$B$54,2,1) d. =Vlookup(C41,$A$51:$B$54,2,0) 54. Khi ta nhaäp coâng thöùc : =MATCH(“TN”, c40:C45,0) thì keát quaû seõ laø : a. 2 b. 3 c. 4 d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai 55. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = INDEX(A:F45,2,3) thì keát quaû seõ laø : a. Maõ KV b. QD c. TN d. LD 56. Khi ta nhaäp coâng thöùc 1: = LEFT(A1)&INDEX(A40:F45,3,2) thì keát quaû seõ laø : a. NPP b. NQD c. N&PP d. N&QD 57. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = MID(A40,2,5) thì keát quaû laø : a. O b. o t c. o te d. o teâ 58. Khi ta nhaäp coâng thöùc : =MID(PROPER(A40),2,4) thì keát quaû laø : a. o b. o T c. o Te d. o Teâ 59. Khi ta goõ coâng thöùc : = TRIM(A40) thì keát quaû seõ laø ? a. Hoï ten b. Hoï teân c. Hoï teân d. Hoï teân 60. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = MID(LOWE(UPPER(A40)),2,4) thì keát quaû laø : a. oï T b. oï te c. oï t d. oï Te 61. Khi ta nhaäp coâng thöùc : =MID(B40,MATCH(“QD”,c40:C45,0),5) thì keát quaû laø : a. aõ b. aõ C c. aõ CV d. Coâng thöùc sai Cho baûng soá lieäu sau ñaây (duø ng cho caâu 62 – 69) A B C D
 7. 7. 56 QD LD TN 57 TP 75 80 90 58 PP 60 65 70 59 KT 45 50 55 60 NV 30 35 40 62. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = MATCH(65,B57:B60) thì keát quaû seõ laø : a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 63. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = MATCH(50,C56:C60,0) + INDEX(A56:D60,3,4) thì keát quaû seõ laø : a. 73 b. 74 c. 53 d. 54 64. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = INT(-C57/9)&RIGHT(B58) thì keát quaû seõ laø : a. -90 b. -80 c. -960 d. -90 65. Khi ta nhaäp coâng thöùc : =COUNTA(2,INT(B60/15), (INDEX(A56:D60,2,3) thì keát quaû seõ laø : a. 2 b. 3 c. 80 d. 30 66. Khi ta nhaäp coâng thöùc : =ABS(INT(LEFT(B57)&RIGHT(D60))) thì keát quaû seõ laø : a. caên 70 b. –caên 70 c. 70 d. -70 67. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = INDEX(D56:D60,LEN(A58),LEFT(C60) thì keát quaû laø : a. 80 b. 35 c. 3 d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai 68. Soá 57.5 laø soá chính giöõ a cuûa daõ y soá coät C, ta phaûi goõ coâng thöùc naø o ñeå coù keát quaû nhö vaäy: a. =MEDIAN(C56:C60,0) b. = MEDIAN(C57:C60,0) c. = MEDIAN(C56:C60) d. = MEDIAN(C57:C60) 69. Cho bieát keát quaû cuûa coâng thöùc sau: = COUNTIF(A56:D60”>62.9”) a. 60 b. 5 c. 62.9 d. 6 Baûng soá lieäu sau ñaây duø ng cho caâu 70 – 83 A B C D E F 1 Teân Baäc löông C Vuï Maõ KT Taïm öùng Löông 2 Thaùi 273 TP A 50000 300000 3 Haø 310 PP C 45000 160000 4 Vaân 330 NV B 50000 200000 5 Ngoïc 450 CN D 35000 100000 6 Uyeân 270 TK A 25000 300000 70. Khi ta nhaäp coâng thöùc : =MID(A3,1,2)&MID(A6,1,2) thì keát quaû seõ laø :
 8. 8. a. HUy b. HaUy c. Haø Uy d. Haø U 71. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = VLOOKUP(310,A1:F6,2,0) thì keát quaû seõ laø : a. 310 b. pp c. 45000 d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai 72. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = CHOOSE(“TP”,C2:C6,0) thì keát quaû seõ laø : a. 0 b. 1 c. TP d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai 73. Cho bieát keát quaû cuûa coâng thöùc sau : = LEFT(F1,(LEN(D1)-3)) a. Lö b. Löo c. Löô d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai 74. Cho bieát keát quaû khi nhaäp coâng thöùc sau: = PRODUCT(INDFX(A1:F6,5,6),3) a. 75000 b. 300000 c. 100000 d. 3 75. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = “Baïn teân laø ”&LEFT(A3)&MID(C1,3,1)&RIGHT(A6,1) thì keát quaû laø : a. Baïn teân laø Hun b. Baïn teân laø Hu c. Baïn teân laø Huø n d. Baïn teân laø Huø 76. Keát quaû cuûa coâng thöùc: = HLOOKUP(B2,B2:F6,2,0) laø gì: a. 273 b. 310 77. Cho moät coâng thöùc : = ROUND(E2,-3) seõ cho keát quaû laø : a. 50 b. 500 c. 5000 d. 50000 78. Khi ta nhaäp coâng thöùc sau: MATCH(15000,F2:F6,-1) seõ cho keát quaû laø : a. 3 b. 2 c. 1 d. 0 79. Ñeå tính toång tieàn taïm öùng cuûa nhöõ ng ngöôø i coù Maõ KT laø “A” thì ta phaûi goõ coâng thöùc : a. = SUMIF(D2D6,”A”,E2E6) c. = SUMIF(AF:F6,DI=”A”E2:E6) b. = SUMIF(D2D6,DI=”A”E2:E6) d. = SUMIF(A1:F6,”A”,E2:E6) 80. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = DSUM(A1:F6,5,B8:B9) thì keát quaû laø maây neáu oâ B8, B9 khoâng coù döõ kieän naø o: a. 75000 b.95000 c. 100000 d.205000 81. Muoán bieát baïn teân Thaùi giöõ chöùc vuï gì, ta phaûi goõ haø mnhö theá naø o? a. = VLOOKUP(A2,A1:F6,3,1) b. = VLOOKUP(A2,A300:F6,3,1) c. = VLOOKUP(A2,A2:F6,3,0) d. = VLOOKUP(A2,A1:F6,3,) 82. Cho bieát keát quaû cuûa coâng thöùc sau: = SUMPRODUCT(B2:B6) laø gì a. Laø toång cuûa tích töø B2 ñeán B6 b. Laø tích töø B2 ñeán B6 c. Laø toång töø B2 ñeán B6 d. Taát caû ñeàu sai 83. Khi goõ coâng thöùc : = EXP(F5) thì keát quaû laø : a. e100000 b. 1000000e c. Ln100000 d. Taát caû ñeàu sai 84. Neáu ôû oâ B4 coù döõ kieän laø 28/02/96 vaø oâ C4 coù döõ kieän laø 09/03/96 thì coâng thöùc : = INT((C4-B4/7) coù keát quaû laø bao nhieâu?
 9. 9. a. 0 b. 1 c. 2 d. 3 85. Trong haø m taø i chính, thì Type coù giaù trò laø bao nhieâu khi ta lôø ñi hoaëc khoâng vieát trong coâng thöùc: a. -1 b. 0 c. 1 d. Taát caû ñeàu sai 86. Khi choïn trong muïc Edit/Paste Special chæ muïc Comments duø ng ñeå: a. Cheùp ñònh daïng c. Cheùp beà roäng oâ b. Cheùp giaù trò trong oâ d. Cheùp ghi chuù 87. Chöùc naêng Data/Consolidate thì Reference duø ng ñeå xaùc ñònh döõ lieäu duø ng ñeå thoáng keâ thoâng qua ñòa chæ cuûa noù. Ñieàu quan troïng laø field ñaàu tieân cuûa phaïm vi naø y phaûi laø : a. Laø field maø ta duø ng ñeå phaân nhoùm thoáng keâ. b. Laø field maø ta caàn tính c. Laø field coù chöùa döõ lieäu keát hôïp d. Laø field coù phaïm vi döõ lieäu 88. Tröôùc khi taïo baûng Pivo Table, ta phaûi kieåm tra laïi xem baûng tính ñaõ : a. Ñaõ sort theo thöù töï chöa. b. Ñaõ coù vuø ng toång hôïp chöa c. Ñaõ laø tieâu chuaån cuûa cô sôû döõ lieäu chöa d. Khoâng caàn gì theâm 89. Anto Filter khoâng thöïc hieän ñöôïc ñieàu gì sau ñaây: a. Trích theo teân baét ñaàu b. Trích theo kieåu And giöõ a caùc kieåu logic c. Theo caùc maãu tin cuûa cô sôû döõ lieäu d. Theo meänh ñeà On giöõ a caùc fieldname 90. Trong Excel moät haø m coù theå chöùa toái ña bao nhieâu ñoái soá a. 15 b. 30 c. 45 d. 50 D. MICROSOFT POWER POINT: 91. Daïng naø o sau ñaây duø ng ñeå xem moät slide duy nhaát a. Normal view c. outline view b. Slide show d. slide view 92. Baïn coù theå ñoåi maø uneàn cuûa caùc slide theo caùch toát nhaát sau ñaây: a. Choïn format/background b. Nhaáp vaø onuùt fill color treân thanh drawing c. Choïn format/slide design d. Choïn format/objects 93. Phaàn môû roäng cuûa power point laø gì? a. PPP b. PPF c. POP d. POW 94. Caùc slide cuûa presentation coù theå ñöôïc xem döôùi maáy daïng khaùc nhau: a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 95. Slide color scheme laø gì a. boä maø u chuaån cuûa power point c. maø u neàn
 10. 10. b. Cheø n maø u vaø ocaùc slide d. teân cuûa moät slide môùi 96. nghi thöùc chuyeån taäp tin thoâng qua moïi tröôø ng maïng laø : a. http b. html c. www d. fpt 97. Phaàn history trong maïng internet duø ng ñeå: a. Lieät keâ caùc trang web ñaõ duø ng trong quaù khöù b. Lieät keâ caùc ñòa chæ mail ñaõ duø ng c. Lieät keâ teân caùc trang web d. Lieät keâ soá ngöôø iñaõ söû duïng maïng internet 98. Web site laø gì a. laø moät ngoân ngöõ sieâu vaên baûn b. Laø hình thöùc trao ñoåi thoâng tin döôùi daïng thö thoâng qua heä thoáng maïng maùy tính c. laø caùc file ñaõ ñöôïc taïo ra bôûi word, excel, power point…roài chuyeån sang daïng HTML d. Taát caû caùc caâu ñeàu sai 99. Khi thaáy teân zone trong ñòa chæ mail laø org thì coù nghóa a. Thuoäc lónh vöïc chính phuû b. Thuoäc lónh vöïc giaùo duïc c. Thuoäc lónh vöïc cung caáp thoâng tin d. Thuoäc veà caùc toå chöùc khaùc. 100. Caùc thoâng soá cô baûn khi söû duïng internet mail laø ñòa chæ mail, ñòa chæ hoài aâm, server chuyeån thö ñi, teân truy caäp hoäp thö vaø : a. Server quaûn lyù hoäp thö b. Server tìm kieám c. Server Browser d. Taát caû ñeàu sai

×