Garis panduan 2

3,943 views

Published on

KPBM

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,943
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
199
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Garis panduan 2

 1. 1. DRAF GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 ñ 6 DI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (SJK) Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 1
 2. 2. 1.0 PENGENALAN Penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis merupakan kemahiran asas Bahasa Malaysia. Kegagalan murid menguasai kemahiran ini menyebabkan mereka tidak dapat mengikuti pendidikan formal dalam kelas aliran perdana. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dalam Gelombang 1 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2015 memberi tumpuan kepada penambahbaikan sistem sedia ada, iaitu memperkenalkan pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia untuk murid Tahun 4 hingga Tahun 6. Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia merupakan inisiatif KPM bagi memastikan murid yang mempunyai masalah berbahasa dalam Bahasa Malaysia dapat menguasai kemahiran berbahasa dengan baik. Dalam tempoh ini, murid yang mempunyai masalah dalam Bahasa Malaysia akan mendapat bimbingan secara berfokus melalui modul Program Membaca, Menulis, dan Mengira (ProTiM). Pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia bertujuan memartabatkan Bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu selaras dengan dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI). 2.0 LATAR BELAKANG 2.1 KPM prihatin terhadap penguasaan kemahiran berbahasa terutamanya Bahasa Malaysia (BM) dalam kalangan murid. PPPM (2013-2025) menyatakan tentang pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia untuk murid Tahun 4 hingga Tahun 6 yang mengalami masalah membaca, dan menulis dalam Bahasa Malaysia. Inisiatif ini terkandung dalam Gelombang 1 PPPM 2013-2015, iaitu memperkukuh sistem sedia ada. 2.2 Pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia ini juga selaras dengan dasar MBMMBI. 2.3 Program membasmi masalah membaca, menulis dan mengira (3M) ini turut menjadi fokus utama dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006ñ2010 . 2.4 Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar di semua sekolah kebangsaan. Hal ini termaktub dalam Laporan Razak 1957 dan Laporan Rahman Talib 1961. Oleh itu, penguasaan kemahiran Bahasa Malaysia penting untuk memastikan semua murid dapat berinteraksi dengan baik dan sebagai wahana merealisasikan perpaduan kaum. Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 2
 3. 3. 3.0 RASIONAL 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.0 Memastikan setiap murid mahir dan cekap berbahasa dalam Bahasa Malaysia. Menyediakan murid dengan kemahiran 3M (Membaca, Menulis dan Menaakul) sebelum ke sekolah menengah. Mera patka n jura ng penca pa ia n m urid anta ra jenis da n lokas i sek ola h. Menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan murid semasa berkomunikasi. Mengeratkan perpaduan antara kaum. Membina jati diri murid. Memartabatkan bahasa kebangsaan. KUMPULAN SASARAN Pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di sekolah hanya akan dijalankan jika masih terdapat dalam kalangan murid: i. ii. iii. 5.0 Tidak menguasai literasi (LINUS) Saringan 2 Tahun 3 Tahap Penguasaan (TP) 1 dan TP 2 Bahasa Malaysia dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tidak melepasi penguasaan praujian dan pascaujian ProTiM (2M) KERANGKA KONSEP INPUT/SUMBER a) Kelas Linus (Murid tidak menguasai kemahiran literasi saringan 2 Tahun 3) b) KSSR Bahasa Malaysia (Murid Tahun 3 yang berada pada TP 1 dan 2 ) c) ProTiM (Praujian - murid yang belum menguasai kemahiran Bahasa Malaysia) PROSES Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia di luar jadual waktu OUTPUT/KELUARAN Pencapaian 100% murid dalam kemahiran Bahasa Malaysia pada tahun 2015 Tahun Pencapaian 2014 4 94% 2015 5 100% OUTCOME/HASIL Murid menguasai kemahiran literasi dan kemahiran Bahasa Malaysia *Tidak termasuk murid berkeperluan khas Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 3
 4. 4. 6.0 OBJEKTIF 6.1 6.2 6.3 6.4 7.0 Memastikan 100 peratus murid normal Tahun 3 kohort 2013 menguasai kemahiran Bahasa Malaysia pada tahun 2015. Memastikan semua murid menguasai kemahiran berbahasa terutamanya Bahasa Malaysia. Memastikan standard Bahasa Malaysia dapat diselaraskan di semua sekolah. Memartabatkan Bahasa Malaysia di SJK sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan, bahasa ilmu dan bahasa perpaduan di bawah dasar MBMMBI. MATLAMAT Merealisasikan visi dan misi PPPM (2013-2025) serta meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Malaysia dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). 8.0 PERANAN PENTADBIR 8.1 Peranan KPM 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 Membentuk Jawatankuasa Kerja pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 pada peringkat kebangsaan. Mengadakan mesyuarat penyelarasan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 bersama-sama bahagian di KPM. Mengadakan mesyuarat pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 bersama-sama Jabatan Pendidikan Negeri (JPN). Menyediakan garis panduan pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6. Menyediakan modul untuk pembelajaran dan pengajaran Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 (modul ProTiM). Menerangkan prosedur pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 kepada semua JP N. Menyediakan latihan dalam perkhidmatan kepada guru-guru yang mengendalikan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6. Memantau pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 pada peringkat sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan JPN. Mengadakan dialog prestasi Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 dengan pengarah JPN. Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 4
 5. 5. 8.10 8.1.11 8.2 Mengumpulkan pelaporan pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga 6 daripada pihak JPN. Melaporkan pencapaian pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 kepada pihak Pengurusan Tertinggi KPM. Peranan JPN 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 8.2.8 8.2.9 8.2.10 8.2.11 Membentuk jawatankuasa kerja pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 pada peringkat negeri. Mengadakan mesyuarat penyelarasan Kelas Pemulihan Bahasa M a la y s ia Ta h un 4 h i ng g a T a h un 6 b e rs a m a -s a m a P P D. Menerangkan prosedur pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 kepada PPD . Menjadikan pencapaian Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia sebagai Sasaran Ke rja Tahuna n (SK T) Pe ngara h Pendidikan Negeri. Memastikan semua guru besar / pentadbir memahami prosedur pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6. Mengumpul, menyemak dan membuat analisis data berkaitan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6. Mem buat unjura n bila nga n m urid y a ng be lum m eng uas ai k e m a hira n be rba ha s a Ba ha s a M a lay s ia di pe ring k a t J P N. Memastikan sekolah melaksanakan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di luar jadual waktu persekolahan. Memantau pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 secara berkala. Mengadakan dialog prestasi Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 dengan pegawai pelajaran daerah. Melaporkan secara berkala pencapaian murid Kelas Pemulihan Ba ha s a M a la y s i a Ta hun 4 hi ng g a Ta h un 6 k e pa da K P M . Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 5
 6. 6. 8.3 Peranan PPD 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.9 8.3.10 8.4 Membentuk jawatankuasa kerja pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 pada peringkat daerah. Mengadakan mesyuarat pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 bersama-sama guru besar. Menerangkan prosedur pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 kepada guru besar dan ketua panitia Bahasa Malaysia. Memantau dan membimbing secara berterusan pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6. Mengadakan dialog prestasi berkaitan Kelas Pemulihan Bahasa M a l a y s i a Ta h u n 4 h i n g g a T a h u n 6 d e ng a n g u r u b e s a r. Menjadikan pencapaian murid Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 sebagai Sasaran Kerja Tahunan (SKT) PPD. Mem buat unjura n bila nga n m urid y a ng be lum m eng uas ai k e m a h i r a n B a h a s a M a l a y s i a p a d a p e r i n gkat daerah. Memastikan sekolah melaksanakan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia dengan berkesan. Memastikan sekolah melaksanakan Kelas Pemulihan Bahasa M a l a y s ia d i j a la nk a n d i l ua r j a d ua l w a k t u p e rs e k o la ha n. Melaporkan secara berkala pencapaian murid Kelas Pemulihan B a ha s a M a la y s i a T a hu n 4 h i n g g a T a hu n 6 k e p a d a J P N. Peranan Guru Besar 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.4.4 8.4.5 8.4.6 Membentuk jawatankuasa kerja pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 pada peringkat sekolah. Memastikan Kelas Pemulihan Bahasa Malays i a Tahun 4 hingga Tahun 6 dijalankan mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh KPM. Mengadakan mesyuarat pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 bersama-sama guru di sekolah. Menerangkan prosedur pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 kepada guru di sekolah. Menjadikan pencapaian murid Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 sebagai Sasaran Kerja Tahunan (SKT) guru besar. Memastikan data murid Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 dikemukakan ke Pejabat Pelajaran Daerah pada Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 6
 7. 7. 8.4.8 8.4.9 8.4.10 8.4.11 8.4.12 8.4.13 8.4.14 8.4.16 8.4.17 8.4.18 8.4.19 8.5 Memantau pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 secara berterusan. Mencerap pembelajaran dan pengajaran (PdP) guru di Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 secara berkala. Mengenal pasti murid yang terlibat dalam kelas pemulihan Tahun 4 h i n g g a T a h u n 6 d e ng a n m e l a k s a n a k a n u j i a n / saringan. Melantik guru untuk mengajar Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6. Memastikan tempat pelaksanaan yang sesuai dan kondusif bagi Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di sekolah. Menyediakan jadual Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di luar jadual waktu persek olahan. Mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa murid yang terlibat dalam Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6. Memastikan murid menghadiri Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia sepenuhnya. Menyebar luas pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia kepada ibu bapa dan komuniti. Memastikan pelaksanaan/pelaporan /pencapaian Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia menjadi agenda mesyuarat profesionalisme di sekolah. Menyediakan pelan alternatif untuk murid yang tidak mencapai tahap penguasaan berbahasa Malaysia. Peranan Guru 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5 8.5.6 Merancang dan melaksanakan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Menyediakan rancangan pengajaran Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia. Menjadikan pencapaian Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia murid Tahun 4 hingga Tahun sebagai Sasaran Kerja Tahunan (SKT) guru. Memastikan dan merekodkan kehadiran murid ke Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia sepenuhnya. Memastikan data murid Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 dihantar kepada guru besar pada waktu yang ditetapkan. Melaporkan pencapaian murid Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 kepada guru besar secara berterusan. Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 7
 8. 8. 8.5.7 8.5.8 8.6 Peranan Guru Pemulihan Khas 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.7 8.7.2 Menyokong dan memberi kerjasama dalam pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 yang dijalankan di sekolah. Memastikan anak jagaan hadir dan mengikuti Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 yang dijalankan di sekolah. Peranan PIBG 8.8.1 8.8.2 sa 8.8.3 8.8.4 8.9 Menjadi ahli jawatankuasa Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia. Menjalankan PdP Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia sekiranya bilangan waktu mengajar kurang daripada 30 waktu seminggu. Memberi khidmat bimbingan kepada guru Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia. Menyediakan rancangan pengajaran Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia. Peranan Ibu Bapa/Penjaga 8.7.1 8.8 Menyediakan pelan alternatif untuk murid yang tidak mencapai sasaran. Menyediakan bahan sokongan yang bersesuaian dengan keperluan murid. Menyokong pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia murid Ta hun 4 hingg a Ta hun 6 di pe ring ka t s ekola h s a ma a da dari segi kewangan dan sokongan moral. Menyebar luas pelaksanaan Kelas Pemulihan Baha Malaysia murid Tahun 4 hingga Tahun 6 kepada semua ibu bapa. Menjadi perantara antara pihak sekolah dengan ibu bapa murid Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 yang terlibat. Memastikan setiap murid pemulihan yang terpilih mengikuti kelas pemulihan yang dirancang. Peranan Komuniti 8.9.1 Menyokong pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia murid Tahun 4 hingga Tahun 6 pada peringkat sekolah sama ada kewangan atau pun sokongan moral. Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 8
 9. 9. 9.0 PROSEDUR STANDARD OPERASI 9.1 Pentadbiran 9.1.1 Jadual Waktu i. Agihan Waktu Mengajar a) Dilaksanakan di luar jadual waktu persekolahan. b) 2 hingga 5 jam seminggu. c ) P e ng aj a ra n da n pe mbe la ja ra n boleh dila ksa naka n se be lum atau selepas sesi persekolahan. d) Jadual waktu hendaklah diberikan kepada guru, murid dan ibu bapa yang terlibat. e) Bekerjasama dengan jawatankuasa induk jadu a l w a k t u . ii. Bilangan Murid Maksimum 5 orang murid bagi setiap Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia. iii. Penyediaan jadual waktu a ) s e o ra ng g u ru unt uk 2 h ing g a 5 j a m P dP s e m i ng g u; a t a u b) lima orang guru untuk 2 hingga 5 jam PdP seminggu; atau c) seorang guru berdasarkan kemahiran; atau d) pilihan-pilihan lain berdasarkan kebijaksana an Guru Besar. iv. 9.1.2 Pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 mestilah menggunakan Bahasa Malaysia sepenuhnya. Pengurusan Fail i. Fail Induk Pengurusan • Pelan Tindakan • Takwim • Carta Gantt • Jadual Waktu • Surat Keluar / Masuk • Borang Tindakan Susulan Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 9
 10. 10. ii. iii. 9.1.3 Fail Individu Murid • Borang Pencalonan • Profil Murid • Salinan Surat Persetujuan Ibu Bapa Fail Guru • Data Prestasi Murid (Individu)  Data Praujian ProTiM  Data Pascaujian ProTiM  Rekod Pencapaian Murid • Rekod Persediaan Mengajar (Boleh ditulis dalam bentuk helaian) • Rekod Kedatangan Murid Rekod Kedatangan Murid Rekod Kedatangan Murid di Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia hendaklah disediakan bagi merekodkan kehadiran murid setiap kali kelas dijalankan. 9.2. Sumber Kewangan 9.2.1 Pihak Pentadbir sekolah disarankan merujuk kepada Pekeliling Kewangan Bil:2/91ñKP1573/17/ jld.8 (78) bth. 11 Feb. 1991 ( Di bawah ìBantuan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunselingî) 9.2.2 Pihak pentadbir sekolah perlu memastikan peruntukan PCG bagi Bahasa Malaysia diguna sama untuk penyediaan bahan bantu mengajar Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia. 9.2.3 Pihak pentadbir sekolah boleh memohon bantuan kewangan daripada PIBG/Komuniti. 9.3 Pelantikan Guru Semua guru boleh dilantik sebagai guru Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6. Guru yang dilantik mestilah berkemahiran Bahasa Malaysia dengan baik. 9.4 Pencalonan Murid Penca lona n lam : i. ii. iii. m urid ada la h be rdas arka n kepada pe nca pa ian Kelas LINUS (belum menguasai literasi) KSSR Bahasa Malaysia (TP 1 dan TP 2) ProTiM (Praujian) Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 10 da
 11. 11. 9.5 Pelaksanaan program Bermula pada tahun 2014 selepas praujian ProTim 9.6 Bahan sokongan 9.6.1 Modul ProTiM yang disediakan oleh Bahagian Kurikulum (BPK). 9.6.2 Bahan-bahan sokongan lain yang sesuai Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Pembangunan Bahasa SULIT 11
 12. 12. 10.0 CARTA ALIR CARTA ALIR PELAKSANAAN KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA Murid LINUS (Saringan 2 Tahun 3) KSSR ( TP 1 & 2) Praujian ProTiM Sudah menguasai Keputusan Praujian ProTiM Belum menguasai Pengajaran dan pembelajaran Belum menguasai kemahiran berbahasa meneruskan pengajaran pemulihan Bahasa Malaysia Pascaujian ProTiM Murid belajar seperti biasa Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Keputusan Pascaujian ProTiM Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 12
 13. 13. 11.0 SOP GURU PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 HINGGA TAHUN 6 Menyediakan perancangan strategik untuk peningkatan pencapaian murid yang tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis Bahasa Malaysia Membantu murid Tahun 4 hingga 6 yang tidak menguasai kemahiran asas bertutur, membaca, menulis dan menaakul. Waktu PdP guru pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga 6 selama 2 hingga 5 jam seminggu di luar PdP. SOP GURU PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 HINGGA TAHUN 6 Menyediakan BBM untuk murid pemulihan Bahasa Malaysia Kelas Pemulihan Bilangan murid dalam PdP tidak melebihi 5 orang untuk seorang guru. (Nisbah Guru : Murid; 1 : 5) Mengadakan Program Intervensi untuk murid pemulihan BM Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 13
 14. 14. 12.0 PROSES KERJA GURU KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 HINGGA TAHUN 6 PROSES KERJA GURU KELAS PEMULIHAN BM Mula Menghadiri mesyuarat jawatankuasa pelaksana Kelas Pemulihan BM Mendapat data murid yang tidak menguasai LINUS/KSSR TP 1 dan TP 2 daripada guru BM tahun 3 sebelumnya Menjalankan praujian ProTiM kepada murid yang telah dikenal pasti Menyediakan pelan tindakan/intervensi untuk murid Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Melaksanakan PdP murid Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia yang telah dikenal pasti Melaksanakan pascaujian ProTiM Membuat analisis kepada murid pemulihan selepas selesai pelaksanaan modul ProTiM Membuat pelaporan pencapaian Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia (Murid menguasai BM masuk arus perdana, belum menguasai BM akan meneruskan PdP pemulihan pada tahun yang berikutnya) Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 14
 15. 15. 13.0 SOP GURU KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 HINGGA TAHUN 6 SEMASA PdP SOP GURU KELAS PEMULIHAN BM SEMASA PdP Mula Merekod kehadiran murid pemulihan BM Melaksanakan PdP kepada murid pemulihan BM Membuat refleksi PdP Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 15
 16. 16. 14.0 PROSES KERJA GURU KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 HINGGA TAHUN 6 SELEPAS PROSES PdP PROSES KERJA GURU KELAS PEMULIHAN BM SELEPAS PROSES PdP Mula Memaklumkan hasil dapatan bimbingan dan tahap pencapaian murid kelas pemulihan kepada pihak pentadbir sekolah Mengumpul, merekod dan menyimpan maklumat hasil dapatan selepas bimbingan Melaporkan perkembangan dan pencapaian kepada pentadbir, PPD, JPN Merangka pelan tindakan susulan/intervensi Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 16
 17. 17. 15.0 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 HINGGA TAHUN 6 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KELAS PEMULIHAN BM Pengerusi Guru Besar Timbalan Pengerusi PK Kurikulum Naib Pengerusi PK HEM PK Petang PK Pendidikan Khas Setiausaha Ketua Panitia BM AJK Semua Guru yang Dilantik Guru Pemulihan Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 17
 18. 18. 16.0 BIL TERMA RUJUKAN (TOR) TERMA KETERANGAN Jenis SJK(C) dan SJK(T) Lokasi bandar, luar bandar dan pedalaman RUJUKAN PPPM 20132025, EMIS 1 Jenis dan lokasi sekolah 2 Mengeratkan perpaduan antara kaum 3 Unjuran bilangan murid 4 Pegawai Pendidikan Daerah Ketua Jabatan di Pejabat Pendidikan Daerah 5 Melaporkan secara berkala Setiap bulan kepada guru besar, PPD , JPN dan KPM 6 7 Semangat penyatuan antara Melayu, Cina, Kamus India, Bumiputera dan lain-lain melalui Dewan, Bahasa Malaysia PPPM 20132025 Jangkaan pengurangan murid yang belum LINUS, menguasai kemahiran berbahasa Bahasa KSSR-PBS, Malaysia ProTiM Jawatankuasa kerja Kumpulan pelaksana pada peringkat KPM, JPN, PPD dan sekolah Tempat pelaksanaan Bilik darjah atau mana-mana ruang yang sesuai dan kondusif untuk PdP Garis panduan yang dikeluarkan oleh KPM 8 Garis panduan yang ditetapkan 9 Semua murid Kelas Pemulihan Bahasa Kehadiran sepenuhnya Malaysia wajib hadir dan direkodkan 10 Fail induk pengurusan 11 Kelas Pemulihan yang dirancang Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 dan perlu dipatuhi Dimasukkan di dalam Fail Induk Panitia Bahasa Malaysia Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia yang dirancang di luar jadual waktu (Penetapan guru, kelas, murid dan jadual waktu) Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 18
 19. 19. BIL TERMA 12 Semua guru boleh dilantik 13 Pentadbir sekolah KETERANGAN RUJUKAN Semua guru terlatih boleh dilantik. Guru pelatih, guru ganti dan guru sandaran tidak terlatih tidak boleh dilantik Guru besar, penolong-penolong kanan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia bermula Tahun 2014. 14 Pelaksanaan Kelas Pemulihan BM 2014 2015 2016 2017 2018 Tahun Tahun Tahun 4 5 6 Tahun Tahun Tahun 4 5 6 Tahun Tahun Tahun 4 5 6 Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO), Pertubuhan Swasta, Masyarakat Setempat, JKKK, MGB, Pejabat Daerah dan lain-lain. 15 Komuniti 16 ProTiM Program Tiga M( Membaca, menulis dan mengira) 17 LINUS Program Literasi dan Numerasi 18 KSSR Tahap Penguasaan 1 dan Tahap Penguasaan 2 (TP) Kurikulum Standard Sekolah Rendah Tahap Penguasaan 1 ñ Sangat Terhad Tahap Penguasaan 2 ñ Terhad Buku Program LINUS Sebelum atau selepas waktu persekolahan sehingga 2 hingga 5 jam seminggu. Buku Panduan Tidak boleh mengganggu waktu PdP PPPM 2013murid. 2025, 19 Luar jadual waktu 20 Standard Bahasa Malaysia Bentuk bahasa yang betul/gramatis dan diterima oleh semua penutur 21 PIBG Persatuan Ibu Bapa dan Guru Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa Kamus Dewan Edisi Keempat SULIT 19
 20. 20. BIL 22 23 24 25 26 27 28 29 TERMA KETERANGAN RUJUKAN Pelantikan guru Surat pelantikan yang ditandatangani oleh guru besar Standard operasi Prosedur tertentu yang ditetapkan bagi menjamin kualiti dan kredibiliti yang ditetapkan untuk mencapai sasaran Peruntukan PCG Pelan tindakan Intervensi Pencalonan murid Saringan Prosedur kerja Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Garis panduan pengurusan kewangan peruntukan bantuan persekolahan ke sekolah berdasarkan per kapita dan enrolmen murid. Langkah-langkah tindakan yang diambil untuk mencapai satu tujuan Perfomance Standard DBP SP Kewangan Bil. 8 /2012 Kamus Dewan Edisi Keempat Tindakan awal dalam mengesan keupayaan murid dan mengambil langkah membantu mengatasi masalah yang dikesan Mencadangkan atau mengemukakan nama murid untuk mengikuti Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Hasil daripada proses mengesan murid yang layak mengikuti Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Proses kerja yang disediakan mengikut prosedur yang ditetapkan Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 20
 21. 21. BIL TERMA KETERANGAN Jam 5 jam 30 2 jam hingga 5 jam 4 Jam 3 jam 2 Jam Bil 1 2 31 Semua guru boleh dilantik 3 Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas RUJUKAN Deskripsi • Murid Linus yang tidak menguasai Konstruk 1-2 • Murid Tahap Penguasaan (TP) 1 dan TP 2 dalam KSSR • Murid Linus yang tidak menguasai Kontruk 3-6 • Murid Linus yang tidak menguasai konstruk 7-10 • Murid Linus yang tidak menguasai konstruk 11-12 • Kriteria Guru Bahasa Malaysia Bukan guru Bahasa Malaysia perlu sekurang-kurangnya memperoleh gred B4 atau Bdalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf dengannya (bagi sekolah yang kurang guru opsyen BM). Guru yang mengikuti kursus bahasa Malaysia jangka pendek yang dianjurkan oleh IPG/ Universiti Pemulihan Bahasa SULIT 21
 22. 22. 17.0 RUMUSAN Garis Panduan ini menjadi panduan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 mulai tahun 2014. Diharapkan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak demimembantu murid-murid yang menghadapi masalah penguasaan kemahiran berbahasa Bahasa Malaysia, selaras dengan hasrat yang terkandung dalam PPPM 2013-2025. Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 22
 23. 23. Soalan Lazim 1. Apakah Objektif pelaksanaan kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK? Objektif pelaksanaan kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK adalah untuk Memastikan 100 peratus murid normal Tahun 3 kohort 2013 menguasai kemahiran Bahasa Malaysia pada tahun 2015, menguasai kemahiran berbahasa Bahasa Malaysia, memastikan standard Bahasa Malaysia dapat diselaraskan di semua sekolah dan memartabatkan Bahasa Malaysia di SJK sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan, bahasa ilmu dan bahasa perpaduan di bawah dasar MBMMBI. 2. Siapakah murid yang terlibat dengan kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK? Murid yang terlibat dengan kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK ialah murid tidak menguasai kemahiran Literasi (LINUS) saringan 2 Tahun 3, m urid Tahun 3 yang berada pada TP 1 dan 2 dalam KSSR dan murid yang belum menguasai kemahiran Bahasa Malaysia semasa praujian ProTim. 3. Berapa lama masa pelaksanaan kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK? Pelaksanaan kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK mengambil masa 2 jam hingga 5 jam mengikut keperluan murid. 4. Siapakah guru yang terlibat dengan kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK? Guru yang terlibat dengan kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK ialah semua guru terutamanya guru bahasa Malaysia, guru yang memperoleh keputusan Bahasa Malaysia SPM sekurang-kurang B4 atau B- dan guru yang pernah atau telah mengikuti kursus Bahasa Malaysia jangka pendek yang dianjurkan oleh IPGM/ Universiti. 5. Bagaimanakah pemilihan murid ke kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK? Pemilihan murid ke kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK adalah melalui keputusan Linus saringan 2 tahun 3, Keputusan PBS tahun 3, murid yang dicalonkan oleh guru. Kesemua murid ini akan mengambil praujian ProTim dan mereka yang tidak melapas pra ujian inilah yang akan terlibat dalam kelas pemulihan Bahasa Malaysia. Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 23
 24. 24. 6. Adakah murid berkeperluan khas terlibat dalam pelaksanaan kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK? Murid berkeperluan khas tidak terlibat dalam pelaksanaan kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK. 7. Bilakah kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK dijalankan? Kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK akan bermula pada tahun 2014. 8. Adakah kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK dijalankan dalam waktu PdP atau di luar PdP? Kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK dijalankan di luar PdP. 9. Berapa orang murid yang terlibat dalam satu kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK? Murid yang terlibat dalam satu kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK ialah seramai 5 orang. Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 24
 25. 25. LAMPIRAN A BORANG PENCALONAN KEMASUKAN KE KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 20.... 1. Nama Sekolah : .............................................................. 2. Kelas : ......................................... 3. Nama Murid : ........................................................................................................................ 4. Jantina : L 6. Kaum / Bangsa : 7. No. Sijil Lahir : ............................................................................................. 8. Umur : ............................................................................................. 9. Jantina : ............................................................................................. 5. Tarikh Lahir : ................................ P Melayu Cina India Lain-lain 10. Jumlah Kedatangan : ............................................................................................ (Tahun Sebelumnya) 11. Sebab-sebab dicalonkan ke Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia (Tandakan ✓ pada kotak yang sesuai) 11.1. Tidak Menguasai Saringan LINUS Konstruk .......................... 11.2. Tidak melepasi Ujian PraProTiM Markah ............................ 11.3. Tidak melepasi TP KSSR TP .................................... 11.4. Masalah Kesihatan Nyatakan:............................ 11.4 Cadangan guru mata pelajaran 11.5. Permintaan ibu bapa 11.6. Cadangan Guru Besar 11.7. Lain-lain Nyatakan: ............................................................................................................................... ... Tandatangan Guru Kelas Tarikh : ............................... Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 25
 26. 26. LAMPIRAN B BORANG PROFIL MURID KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 20............. -photo- 1. Nama Sekolah : .............................................................. 2. Kelas : ......................................... 3. Nama Murid : ........................................................................................................................ 4. Jantina : L 6. Kaum / Bangsa : 7. No. Sijil Lahir : ...................................... 9. Bil. Adik-beradik : ....................... anak ke : ............... 5. Tarikh Lahir : ................................ P Melayu Cina India Umur Lain-lain : ....................................................... 10. Tarikh Masuk Sekolah:.............. 11. Alamat Rumah : ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 12. Bandar/Luar Bandar: ................................ Jarak dari sekolah: .................................................... 13. Cara ke sekolah : ........................................................................................................................ 14. Nama ibu/bapa : ........................................................................................................................ 15. Nombor Telefon Bimbit: ............................................... 16. Pekerjaan ibu/bapa: .......................... 17. Latar belakang Pendidikan Ibu bapa/penjaga: ...................................................... .......................... (Sekolah Rendah, Menengah, Maktab, Universiti) Tandatangan guru Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Tarikh: Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 26
 27. 27. LAMPIRAN C Contoh Borang Ujian Saringan (Praujian ProTiM) MATA PELAJARAN : BAHASA MALAYSIA TAHUN :............................... BIL KEMAHIRAN (IKUT UNIT) Skor Keseluruhan NAMA MURID Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 27
 28. 28. Lampiran D Contoh Borang Hasil Penilaian yang telah dijalankan (Pascaujian ProTiM) NAMA TAHUN SEKOLAH : : : BIL NAMA MURID JANTINA L P KAUM M C I MARKAH LULUS MENGIKUT UNIT L 1 2 3 4 5 Disediakan oleh: 7 8 Disahkan oleh: ...................................... . Nama: Guru Kelas Pemulihan BM 6 .............................. Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Guru Besar Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 28 9 10
 29. 29. Lampiran E Contoh Rancangan Pengajaran CONTOH 1 - PENULISAN RANCANGAN MENGAJAR KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA Tajuk : Objektif Membaca dan menulis suku kata terbuka : Di akhir proses pembelajaran dan pengajaran, 1. Murid dapat membaca suku kata terbuka 2. Murid dapat menulis suku kata terbuka Aktiviti : 1. Guru mengedarkan 10 gambar yang terdapat suku kata terbuka Contohnya pasu, keju, baja, kerusi, kereta 2. Murid diminta menyebut nama gambar tersebut secara individu dan kumpulan 3. Murid boleh menyebut suku kata terbuka mengikut gambar 4. Murid melengkapkan suku kata berdasarkan gambar Refleksi : Semua murid boleh membaca dan menulis suku kata terbuka dengan betul. Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 29
 30. 30. Lampiran F CONTOH2 - PENULISAN RANCANGAN MENGAJAR KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA Tajuk : Membaca Ayat Tunggal dengan sebutan yang betul serta intonasi yang jelas dan lancar Objektif : Di akhir proses pembelajaran dan pengajaran, murid dapat membaca 5 ayat tunggal yang ditunjukkan dengan betul dan lancar Aktiviti : 1. Guru mengedarkan beberapa keping kad perkataan. Contohnya: perpustakaan , menghias , membuat 2. Murid diminta menyebut perkataan tersebut (sebutan lancar dan jelas) 3. Guru menunjukkan kad ayat tunggal 4. Guru meminta murid membaca bersama-sama (bacaan mekanis) 5. Murid diminta membaca secara individu (penilaian) Refleksi : Semua murid boleh membaca 5 ayat yang diberi dengan jelas dan lancar Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 30
 31. 31. Lampiran G CONTOH 3 - PENULISAN RANCANGAN MENGAJAR KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA Tajuk : Membaca dan menulis perkataan diftong Objektif : Di akhir proses pembelajaran dan pengajaran, 1. Murid dapat membaca 6 perkataan diftong 2. Murid boleh menulis 6 perkataan diftong Aktiviti : 1. Murid mengambil kad perkataan yang mengandungi diftong Contoh: pulau, kedai, pakai, helai, lebai, boroi, pukau 2. Murid menyebut perkataan diftong secara individu dan kumpulan 3. Murid mengeja perkataan diftong dengan betul 4. Murid melengkapkan dan menulis perkataan diftong Refleksi : Semua murid dapat membaca dan menulis perkataan diftong Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 31
 32. 32. Lampiran H CONTOH 4 - PENULISAN RANCANGAN MENGAJAR KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA Tajuk : Bapaku pulang dari kota Objektif : Di akhir proses pembelajaran dan pengajaran, 1. Murid dapat membaca cerita pendek yang diberi dengan intonasi dan sebutan yang jelas dan lancar 2. Murid boleh menjawab 5 soalan pemahaman yang diberi dengan tepat dan betul . Aktiviti : 1. Guru mengedarkan petikan cerita pendek bertajuk 'Bapaku pulang dari kota' 2. Guru meminta murid membaca bersama-sama petikan yang diberi (bacaan mekanis) 3. Murid diminta membaca secara individu (penilaian) 4. Murid diberikan soalan pemahaman dan diminta untuk menjawab 5. Berbincang mengenai jawapan dan semakan jawapan pelajar (penilaian) Refleksi : 1. Semua murid boleh membaca petikan yang diberi dengan jelas dan lancar 2. Semua murid boleh menjawab 5 soalan pemahaman dengan tepat dan Betul Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 32
 33. 33. Lampiran I CONTOH 5 - PENULISAN RANCANGAN MENGAJAR KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA Tajuk : Menulis ayat dalam perenggan Objektif : Di akhir proses pembelajaran dan pengajaran, Murid dapat menulis ayat dalam bentuk perenggan Aktiviti : 1. Guru mempamerkan lima gambar pada papan tulis 2. Murid mengambil kad ayat yang disediakan dan padankan dengan gambar 3. Murid membaca ayat yang lengkap berdasarkan gambar mengikut urutan 4. Murid menulis ayat yang lengkap berdasarkan kad ayat mengikut urutan dalam satu perenggan Refleksi : Semua murid dapat menulis ayat dalam satu perenggan Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 33
 34. 34. Lampiran J Cadangan Jadual Waktu A (sekolah 2 sesi) Hari/masa 6.30-7.00 pagi ( 30 minit) (Sabah & Sarawak) Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat 7.15-7.45 pagi (30 minit) (Semenanjung) 2.00-3.00 petang (1 jam) (Semenanjung) Cadangan Jadual Waktu B Hari/masa 6.30-7.00 pagi ( 30 minit) (Sabah & Sarawak) Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat 7.15-7.45 pagi (30 minit) (Semenanjung) 2.00-3.00 petang (1 jam) (Semenanjung) Cadangan Jadual Waktu C (sekolah satu sesi) Hari/masa 6.30-7.00 pagi ( 30 minit) (Sabah & Sarawak) Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 7.15-7.45 pagi (30 minit) (Semenanjung) Kelas Pemulihan 2.00-3.00 petang (1 jam) (Semenanjung) Bahasa SULIT 34
 35. 35. Lampiran K Cadangan Jadual Waktu D Hari/masa 6.30-7.00 pagi ( 30 minit) (Sabah & Sarawak) Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat 7.15-7.45 pagi (30 minit) (Semenanjung) 2.00-3.00 petang (1 jam) (Semenanjung) Nota : 1. Bagi negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia bermula pada hari Ahad hingga Khamis, manakala negeri-negeri lain kelas pemulihan bermula pada hari Isnin hingga Jumaat. 2. Masa diperuntukkan adalah 2 hingga 5 jam seminggu. 3. Pindaan jadual tertakluk kepada pihak pengurusan sekolah. Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 35
 36. 36. Lampiran L Contoh Surat Pelantikan Guru Pemulihan Bahasa Malaysia KEPALA SURAT SEKOLAH Rujukan: Tarikh : Tuan/Puan/Encik/Cik ------------------------------------------------------------------Tuan/Puan, PELANTIKAN GURU PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Tuan/Puan/Encik/Cik ................................................................ (No. KP :.............................) telah dilantik sebagai Guru Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia di SJK........................................................................ mulai ................................. 3. Sehubungan dengan itu, tuan/puan dikehendaki melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia di luar waktu pengajaran dan pembelajaran agar matlamat Kelas pemulihan Bahasa Malaysia untuk mengatasi masalah penguasaan kemahiran Bahasa Malaysia (menulis dan membaca) tercapai. 4. Pelantikan ini hendaklah dipatuhi. Sebarang pertukaran Guru Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia mestilah dirujuk kepada pentadbir sekolah untuk kelulusan. Sekian, terima kasih. îBERKHIDMAT UNTUK NEGARAî Saya yang menurut perintah, ................................................. . Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 36
 37. 37. Lampiran M Contoh Surat Makluman Ibu Bapa KEPALA SURAT SEKOLAH Rujukan: Tarikh : Tuan/Puan/Encik/Cik ------------------------------------------------------------------Tuan/Puan, PELAKSANAAN KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA 2014 Saya dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa anak Tuan/Puan/Encik/Cik ............................................................. (No. Sijil Lahir :.............................) telah dikenal pasti untuk mengikutiKelas Pemulihan Bahasa Malaysia tahun ............................... mulai ................................. 3. Sehubungan dengan itu, anak tuan/puan dikehendaki hadir mengikuti Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia. Kelas ini akan dijalankan di luar waktu pembelajaran supaya anak tuan/puan dapat menguasai kemahiran berbahasa Bahasa Malaysia dengan baik. 4. Kerjasama tuan/puan sangat dihargai. Sebarang pertanyaan sila hubungi melalui talian . Sekian, terima kasih. îBERKHIDMAT UNTUK NEGARAî Saya yang menurut perintah, .................................................. ( ) Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 37
 38. 38. Jawatankuasa Kerja Penyediaan Buku Garis Panduan Pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Pengurus Program Rusdi bin Mat Nor Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Ahli Panel Dr Roziah binti Abdullah Dr Jafri bin Abu Hjh Tuslah binti Abdan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Ismail bin Ibrahim Norhafizah binti Kamaruddin Norliah binti Mohd Amin Shafiron bin Hashim Suaini binti Mohd Amin Khawidah binti Abd Samad Tajudin bin Abdullah Hjh Siti Khadijah binti Hj Mion Aishah binti Othman Nor Zalina binti Nasir Norhayati binti Aziz@Esa Siti Nafsiah binti Ismail Nordin bin Ismail Mubarak Ali bin Rakhir Mohamed Kamarozaman bin Hj Ahmad Zoraimi bin Shariff Rubiaton binti Ibrahim Nasri bin Ramli Harun bin Mahbut Hesam bin Mohd Kasron Mohamad Hashim bin Ismail Ab. Abid bin Mohamad Meor Mohamad Zain bin Meor Jadi Hanri bin Hamden Noorartini binti Hj Arjikal Azizah binti Jupri Afandi bin Nasir Muhammad Aris bin Shuib Cheng Yew Teck Sitha A/P Thangavaloo Chong Not Mooi Mariyamal A/P Sinathamby Nadarajah Chíng Sim Imm Goh Ai Guat T Hanaseelan A/L N. Seethapathy Chin Ah Soon Arasirani A/P Chelliah Chew Hock Jin A. Rajendra Devi Malarkodi A/P Krishnan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Bahagian Perkembangan Kurikulum Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Lembaga Peperiksaan Bahagian Buku Teks Bahagian Pendidikan Guru Bahagian Sukan Bahagian Kokurikulum Bahagian Teknologi Pendidikan Bahagian Pendidikan Khas Intitut Aminuddin Baki Institut Pendidikan Guru Malaysia Jabatan Pendidikan Negeri Perlis Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang Jabatan Pendidikan Negeri Perak Jabatan Pendidikan Negeri Selangor Jabatan Pendidikan Negeri Negeri Sembilan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka Jabatan Pendidikan Negeri Johor Jabatan Pendidikan Negeri Pahang Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya Guru Besar SJK(C) Kepong 1, Kuala Lumpur Guru Besar SJK(T) Ladang Bukit Jalil, Kuala Lumpur Guru Besar SJK(C)Nan Yik Lee Rubber, Kuala Lumpur Guru Besar SJK(T) Sungai Besi, Kuala Lumpur Guru Besar SJK(C)Yoke Nam Oug, Kuala Lumpur Guru Besar SJK(C)Chung Hua Klang, Kota Kemuning, Selangor Guru Besar SJK(T) Ladang Rinching Guru Besar SJK(C) On Pong 2, Hulu Langat Selangor Guru Besar SJK(T) Batu Caves, Selangor Guru Besar SJK(C) Subang, Selangor Guru Besar SJK(T) Bestari Jaya, Selangor Pen. Kanan (HEM) SJK(T) Jalan San Peng, Kuala Lumpur Garis Panduan Pelaksanaan Malaysia Tahun 4 hingga 6 Kelas Pemulihan Bahasa SULIT 38

×