KI poslední úkol

265 views
213 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
265
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KI poslední úkol

  1. 1. Kybergrooming a jeho právní úpravaToto téma jsem si vybrala pro svou aktuálnost a vztah k oblasti trestního práva, kterým se chci zabýt,tedy okruh kriminality páchané na dětech. Problematika kybergroomingu u nás není z pohledu právarozpracovaná a samotné chování není trestné i když jeho aspekty mohou naplňovat jiné skutkovépodstaty trestných činů. Téma je aktuální ze dvou důvodů; za prvé čím dál tím širší využití internetu aza druhé nutnost transponování směrnice EU týkající se kybergroomingu do právní úpravy ČR.Text: Pojem grooming by se z pohledu práva dal definovat jako navazování vztahu s obětí s cílemspáchat na oné oběti trestný čin. Z pohledu psychologie je tento pojem širší, protože do něj spadají ivšechny techniky, které pachatel používá při navazování takového vztahu s obětí. Kybergrooming jepak takové chování, které používá k navazování takového vztahu komunikační technologie. Ve vyspělých zemích jsou komunikační technologie součástí každodenního života. Tytotechnologie nám na jednu stranu život ulehčují a dovolují nám být efektivnějšími, na druhou stranumohou být použity, stejně jako každý jiný výdobytek moderního života, k trestné činnosti. Kdybychom měli popsat typický vývoj vztahu oběti a pachatele, tak by vypadal asi takto:pachatel se připojí do chatové místnosti, kde si podle informací, které děti o sobě uveřejnily, vyberety, které odpovídají jeho preferencím. Osloví je s tím, že mají společné zájmy. Pachatel se budevydávat za osobu věkově ne moc rozdílnou od dítěte, s kterým se snaží navázat kontakt. V následujícíkomunikaci společně probírají problémy a zájmy, které jsou pro dítě důležité nebo problematické.Postupně se rozhovor stáčí k intimním tématům a sexu. V průběhu vztahu může pachatel podporovatzávislost dítěte na jeho osobě například penězi nebo dárky. Snaží se také vyloučit rodiče nebo jinéosoby z jejich vztahu, protože mu jde zejména o utajení. Na závěr navrhne osobní setkání, při kterémdojde k zneužití dítěte. Jako první se novými druhy trestných činů, které mohou být páchány jednímjednáním zároveň v několika státech, zabývají mezinárodní organizace, které jsou schopny takovétrendy vypozorovat, zaujmout k nim stanovisko a upozornit zákonodárce na jejich výskyt. Problémúpravy národních legislativ je určité zpoždění a tedy neschopnost okamžité reakce na nové způsobypáchání trestných činů. Takové jednání jsou trestná podle jiných skutkových podstat, ale zde senezohledňuje nový způsob jejich provedení. Legislativní proces trvá určitou dobu, kvůli zachovánídemokratických principů a z důvodu nutných k seznámení se s legislativou, které je v trestním právuzásadní. V České republice zákonodárce nedošel k závěru, že je nutné upravit kybergooming jakoskutkovou podstatu trestného činu. Je to zejména z důvodu malého rozšíření tohoto trestného činu,jeho složitého dokazování a problematiky zařazení tohoto trestného činu do systému trestnýchskutkových podstat. V trestním zákoníku také existují jiné skutkové podstaty, které chrání stejnézájmy a kam mohou být podřazeny jednotlivá jednání pachatele kybergroomingu. Jsou jimi napříkladpohlavní zneužití a šíření pornografie. To tedy znamená, že takové chování můžeme postihovat, alejako jiné trestné činy. Evropská Unie, v rámci sbližování legislativ v oblasti trestního práva, vydala směrnici o bojiproti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, která se
  2. 2. zabývá trestnými činy proti dětem v sexuální oblasti. Tato směrnice sice slouží jako návod pro členskéstáty, jak nejlépe upravit hmotné právo, pokud skutkové podstaty ze směrnice ještě v daném státěneexistují, ale mezinárodně je tato spolupráce a celá myšlenka založena na kooperaci mnohavyspělých států, které nejsou součástí Evropské Unie, jsou to třeba Spojené státy nebo Japonsko. Tato směrnice definuje pro své účely pojem dítěte, vyspělosti dítěte v sexuální oblasti,groomingem, pornografií a ostatních pojmů, které se vážou k jiným skutkovým podstatám. V šestémčlánku je ve dvou odstavcích vymezena skutková podstata kybergroomingu. První část kriminalizujenavazování kontaktu s dítětem přes komunikační technologie za účelem spáchání trestného činu. Ipřes to, že směrnice vymezuje oblast trestných činů, za jejichž účelem je taková komunikace trestná,v procesu úpravy jednotlivých legislativ je možné, aby tento výčet státy upravily, tedy rozšířily.V druhé části je popsaná skutková podstata odvislá od kybergroomigu, kdy pachatel využijezaloženého vztahu k vylákání fotografií nebo videa s pornografickým podtextem. Kybergrooming byl kriminalizován z několika důvodů. Prvním byla prevence, druhým postihtakového chování. Nutnost prevence je očividná, nejen proto, že všem trestným činům by mělo býtpředcházeno, ale také proto, že očekáváme příliv nových možností jak dítě zneužívat pomocíinternetu. Problematické je v tomto ohledu fakt, že pachatelé požívají na internetu anonymitu, kteránejen ztěžuje jejich odhalení, ale také jim dává možnost vydávat se za kohokoliv, koho si vyberou.Dalším problémem je fakt, že internet už není přístupný pouze na stolních počítačích, ale také natabletech, telefonech a tak dále a tedy rodičovská kontrola je podstatně ztížena. Evropskou směrnici musí Česká republika transponovat do svého právního řádu do konceroku 2013. Bude tedy vytvořena nová skutková podstata, která propojí několik již trestných jednánív jeden celek na základě jejich páchání pomocí komunikačních technologií. Podle mého názoru jenutné tuto směrnici transponovat co nejdříve, abychom preventivně působili proti tomuto způsobuzneužívání dětí jak individuálními pachateli, tak organizovanými skupinami a měli k dispozici účinnýnástroj pro jejich potrestání.Klíčová slova: Kybergrooming, dítě, směrnice, trestní zákoník, internetAnotace: Text se zabývá popisem pojmu kybergrooming, jeho vývojem, podmínkami jeho vzniku amomentálním stavem jeho úpravy v České republice. Jako další se vyjadřuje k relevantnostitranspozice nové směrnice Evropské Unie o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímuvykořisťování dětí a proti dětské pornografii, která bude mít dopad na tuto oblast do českéhoprávního řádu.
  3. 3. Zdroje:HULANOVÁ, Lenka. Internetová kriminalita páchaná na dětech. 1. vyd. Praha: Triton, 2012. 217 s.ISBN 9788073875459.Text se zabývá internetovou kriminalitou a specificky groomingem; je aktuální; je napsán odbornicív oblasti dětské psychologie; obsahuje nejnovější výzkum, který se týká obětí a pachatelů groomingu;zabývá se historií využívání internetu v ČR.Ebezpečí [online]. Poslední aktualizace 21. 12. 2012. [vid. 22. 12. 2012]. Dostupné z: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/Tato internetová stránka byla vytvořena Centrem prevence rizikové virtuální komunikacePedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, které je zárukou kvalitních informací a jejichaktuálnosti; zabývá se poskytováním informací o nebezpečí na internetu pro rodiče a děti;kybergrooming je jednou z hlavních oblastí, kterou se web zabývá; je zde k nalezení kazuistika z ČR isvěta.KOPECKÝ, Kamil. Kybergroomingg aneb Kdo loví na chatu [online]. Česká škola, Praha: Albatros Mediaa.s., 2008. [vid. 21. 12. 2012]. Dostupné z: http://www.ceskaskola.cz/2009/05/kamil-kopecky-kybergrooming-aneb-kdo.htmlČlánek se zabývá přímo kybergroomingem a jeho průběhem, který dělí na jednotlivé fáze, tentopřístup je důležitý pro vyčlenění jednotlivých aspektů, které budou tvořit skutkovou podstatu, ažbude směrnice EU začleňována do trestního zákoníku; text je napsán odborníkem na elektronickoukomunikaci; relevantní zahraniční zdroje, z kterých se dá dále čerpat; navržené řešení ochrany, nakteré by mohlo být bráno zřetel při transpozici kazuistika z ČR.

×