• Like
 • Save
Governance  ddv
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Governance ddv

on

 • 764 views

Ellen Karin Larsen - KS: Governance – styring av IKT-området (Det Digitale Vestre Agder - eKommunestrategi-prosjektet - oppstartsmøtet 4.10.2011)

Ellen Karin Larsen - KS: Governance – styring av IKT-området (Det Digitale Vestre Agder - eKommunestrategi-prosjektet - oppstartsmøtet 4.10.2011)

Statistics

Views

Total Views
764
Views on SlideShare
723
Embed Views
41

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 41

http://ddv.ekommuner.no 34
http://www.ddv.ekommuner.no 7

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Governance  ddv Governance ddv Presentation Transcript

  • Governance – styring av IKT-området
  • Organisasjoner med de dårligsteresultatervedbrukav IKT, kjennetegnesved at de harlitenkapasitet for effektiveleveranser
   Organisasjoner med goderesultaterskillersegutved å ha sterkstrategiskforankringogmandat for utøvelse
   IT Strategy – A CIO Success Kit
   2
  • Endring i strategisk fokus
  • Forretnings prosesser
   IT prosesser
   I 1999 forutså Gartner fire trendersomvilværesterkeutviklingstrenderinnenIT-utviklingen
   2
   Outsourcing
   1
   Prosessbasertarbeid
   Mestfordelaktig med
   outsourcing
   Integrertapplikasjonsutvikling
   innenforretningsområdene
   Spesialisering i kompetansesentra
   4
   3
   Fordeler med sentraliserte løsninger
   Fordeler med desentraliserte løsninger
   Policy
   System-integrasjon
   Ressurs-pool
   Help desk
  • Forretnings-
   enhetene
   Dagensvirksomhetsmodell: Den strategiskekjernen…
   Kjerne-oppgavene
   Fremme
   innovasjon
   Integrert i forretnings- enhetene
   ESPs
   Levere endring
   Tjeneste-utsetting til eksterne leverandører
   Støtteinfrastruktur
   Etterspørsel
   Leverandører
  • 1
   3
   2
   4
   5
   De fem kjerneområder ifremtidensorganisasjon…
   1 IT lederskap
   2 Arkitekturutvikling
   3 Forretningsutvikling
   4 Teknologisk utvikling
   5 Leverandørstyring
  • 1
   1
   Styrkingav IKT ledelse
   IT lederskap
   • Prosessbasertarbeid
   • Endringsledelse
   • Forretnings-ogoperasjonellekspertise
   • Demonstrereverdienav IKT
  • 2
   2
   Drift
   Sentralisere IKT-arkitektur - ansvarogrolle
   Arkitekturutvikling
   • Standarder
   • Policies
   • Planlegging
   • Sikkerhet
  • 3
   3
   3
   3
   3
   Brukeforretningsutvikling for å stimuleretilprosessfokusertutvikling
   Forretningsutvikling
   • Forretningsprosesser, analyserog design
   • Sluttbrukerkontakt
   • Prosjekt/programstyring
   IT-prosess, ellerforretningsprosess med IKT- komponenter
  • 4
   4
   Benytteteknologiforståelse for å dele kunnskap
   Teknologiutvikling
   • Oppdatertpåteknologi
   • Introduksjonavnyteknologi
   • Pilotering
   • Kompetansesentra
   Kompetansesentra…
  • Kontrakt-
   Styring
   Levaranse- styring
   Leverandør- håndtering
   Drift
   5
   5
   Sentralisereogutvideleverandørstyring
   Leverandørstyring
  • Teknologi-utvikling
   Oppdatertpå
   teknologiutv.
   3
   2
   1
   Pilotering
   Teknologi
   konsulent
   Kopetanse-
   sentre
   Konsolideringavrollene i konsernet
   IKT lederskap
   CIO
   Visjoner
   Governance/Styring
   Koble IKT ogforr. strategi
   Balanseretilbud/etterspørsel
   Teambygging
   Endringsledelse
   Arkitekturutvikling
   Standarder
   3
   2
   Policies
   1
   Planlegging
   Arkitektur
   Etterspørsel-siden
   Sikkerhet
   Leverandørsiden
   Forretningsutvikling/
   løsninger
   Leverandørstyring/strategisktjenesteutsetting
   Prosjekt-styring
   Kontrakts-styring
   3
   3
   2
   2
   Prosess-koordinering
   Forr.
   Enhet.
   Leverandør-
   styring
   1
   1
   Forretn.
   utvikler
   Drift
   Avtale
   forvalter
   Kvalitets-
   styring
   Samhandling
   leverandører
   Gevinst-
   realisering
   Spesialister
  • Strategisk styring av IKT-området- roller og ansvar
  • Ledelse og organisering…
  • Det er ikke en korrekt måte å organisere IKT området…
   Forskjeller mellom organisasjoner og strukturer
   Forskjeller i kompleksitet

  • Men, det finnes noen fellesnevnere…
   • Kommunens prioriteter?
   • Ressursbehov for å løse oppgavene?
   • Hva forventer man av IKT?
   • Hvordan vil IKT bidra til å løse utfordringene
   • Hvilken strategi vil IKT utvikle for å fylle sin rolle?
   • Hva slags ressurser og kompetanse trenger IKT for å utfylle sin rolle og levere iht strategi
   • Hvordan påvirker kapasitet IKT- strukturen (funksjoner og roller)?
   • Hvordan integrere struktur med andre ressurser for å utvikle og optimalisere kapasitet?
  • Det dreier seg i hovedsak om tre ting
   Organisasjon
   Ledelse
   Menneskekunnskap
   Bruk av IKT
   Innføring av IKT
   Ledelse av IKT-området
  • Y-modellen…
   • IKT-strategi
   • IT-Sikkerhet og overordnet behandlingsansvar etter POL
   • Samordning og prioritering – IKT HP
   • IKT-infrastruktur og teknologisk plattform
   • Kvalitetssikring og etterlevelse (compliance)
   • Brukerfokus
   • Brukerkrav/funksjonelle krav
   • Finansiering
   • Gjennomføring av prosjekter (anskaffelse
   og implementering)
   • Kost/nytte – Gevinstrealisering
   • Organisasjonsutvikling – nye prosesser og rutiner pluss tilpasninger i eksisterende
   • Sikkerhet og operativt behandlingsansvar etter POL
   • Opplæring og kompetanseheving
   • Leveranse av drifts- og forvaltningstjenester i samsvar med SLA
   • Tilby tjenester knyttet til brukerstøtte (funksjonell og teknisk)
  • StyringPremissgiving og oppfølging (”compliance”)
   20
  • BestillerBruker i sentrum
   21
  • LeverandørDrifts-og systemleverandør
   22
  • StyringsrollenRådmann
   Ansvar
   Hovedoppgaver
   Rollen innebærer oppgaver knyttet til definering av krav og fastsetting av policy i forhold til:
   • kommunens IKT-arkitektur og infrastruktur
   • standarder og retningslinjer
   • arkitektur og infrastruktur
   • prioritering og koordinering av IKT-initiativer i kommunen (IKT HP)
   • informasjonssikkerhet, kvalitetsstyring og prosjektstyring
   • Overordnet styring av IKT og etablering av overordnet IKT- strategi
   • Overordnet ansvar for informasjonssikkerhet gjennom å legge til rette for sikkerhetsarbeidet
   • Definere krav og policy ift arkitektur og infrastruktur
   • Følge opp totale kostnader innenfor IKT
   • Påse at de ulike aktørene ivaretar tildelte oppgaver og ansvar (compliance)
   • Lede IKT Styringsgruppen
   • Styringsansvar for Bestiller leddet
   • Kontraktsansvar mot Driftsleverandør
   • Styringsrollen omfatter den overordnede strategiske IKT-planleggingen, koordineringen og styringen som er nødvendig for å følge opp IKT-virksomheten i kommunen.
   • ansvar for å samordne den totale IKT-satsing på et overordnet, strategisk nivå.
   • ansvar for å utarbeide en koordinert konserndekkende IKT-strategi, og en prioritert
   • ansvaret for å legge til rette slik at personopplysninger er tilfredsstillende sikret ved behandling i kommunens systemer og i forhold til eksterne databehandlere.
   Skal fungere som retningsgivende og kontrollerende i sin oppgave med å prioritere IKT aktiviteter på tvers
  • BestillerrolleSystemeier – skal sikre fornøyde brukere
   Kompetanse
   Ansvar og oppgaver
   • Beslutte kjøp, forvaltning og utfasing av systemløsning
   • Sikre at løsningen er i samsvar med lover og regler generelt og personopplysningsloven spesielt
   • Stille krav til sikkerhetsløsningen som etableres er på tilfredsstillende nivå
   • Stille krav til funksjonalitet og kvalitet og følge opp at dette ivaretas i systemet
   • Sikre nødvendig opplæring og bruk av systemet herunder etablere brukerstøtte (superbrukere mv.)
   • Sikre gevinstrealisering ved innføring og bruk av systemet
   • Avtaleforvaltning knyttet til systemet (lisens, vedlikehold mv.) samt ha ansvar for budsjettmessig dekning
   • Eie SLA inn mot driftsleverandør (og brukere?)
   Det er viktig at denne rollen fylles med tilstrekkelig kompetanse relatert til:
   • Virksomhetsprosessen(e) som skal understøttes
   • Brukerbehov
   • Systemløsningen og potensialet for videre bruk
   • Relevante lover og regler
   • Gevinstrealisering
   • Prosjektgjennomføring
   • En av de viktigste Bestillerrollen i modellen tilligger Systemeiere. Det er helt nødvendig å sikre at Systemeier blir i stand til å utøve det ansvaret som ligger i rollen på en god nok måte
   • Profesjonelle bestillere utvikler profesjonelle leverandører.
   • Systemeiere må selv ha hovedansvar for strategiske aktiviteter som er nært knyttet til verdikjeden.
   • Systemeier har ansvar for å koordinere og etablere dialog med Brukere, Systemleverandør og driftsleverandør.
   • Systemeier vil være eier av prosessen som systemløsningen skal understøtte.
   • Systemeieren vil derfor også ha rolle som operativ behandlingsansvarlig i forhold til personopplysningsloven.
   • Systemeier har ansvaret for gevinstrealisering
  • Kritiske suksessfaktorer for systemeierUtøves gjennom godt systemeierskap
   Avklart forvaltningsmodell
   Systemeier må selv avklare forholdet mellom egenforvaltning, fellesforvaltning med andre kommunale aktører eller forvaltning gjennom outsourcing til leverandør(er)
   Forvaltningsapparat riktig dimensjonert
   Riktig dimensjonering av forvaltningsapparatet er spesielt viktig i forhold til fellessystem og sektorsystemer/systemer som anvendes på tvers av virksomheter
   Prioritering
   Motstridende interesser fra brukere må håndteres, avklares og kommuniseres entydig av systemeier
   Eskalering
   Eskaleringspunkt ved uenighet eller lignende for konsernsystemer er IKT-styringsgruppe. For fagsystemer skjer eskalering via ordinær linjeorganisasjon
   Systemeier må være plassert på ledernivå relatert til prosessen systemet skal understøttes
   Systemeier må være plassert på ledernivå for virksomhetssystemer og på kommunaldirektørnivå for konsernsystemer
  • LeverandørrollenDriftsleverandør
   Ansvar
   Hovedoppgaver
   • Helhetlig driftsansvar
   • Sikre effektiv, økonomisk og stabil drift
   • Koordinere sentrale driftsoppgaver i kommunen
   • Helhetlig driftsansvar i samsvar med SLA
   • Inngå avtaler om drift av systemer og følge opp SLA-krav mot eksterne driftsleverandører
   • Applikasjonsdrift, herunder forstå nødvendige installasjoner, oppgraderinger og annet endringsarbeid
   • Innfasing av endringer i drift og koordinering av dette med systemeierne, systemleverandører og eksterne driftsleverandører
   • Koordinere leveranser fra flere eksterne leverandører
   • Kommunikasjon med systemeierne
   Rollen må fylles med tilstrekkelig fagkompetanse
  • 27
   Arenaer/møteplasser Arenaer for å sikre kommunikasjon og styring
   Styringsfora
   IKT-styringsgruppe
   IKT-forum
   Systemrelaterte fora
   Endringsforum per system
   Brukerforum per system
   Forum for kommunikasjon
   IKT-tinget (for alle involvert i IT i kommunen)
  • IKT-styringsgruppeForum for overordnete prinsipielle beslutninger og koordinering
   Deltagere
   Agenda
   Ledes av: Rådmann
   Leder har ansvar for å sikre at forumet til enhver tid har riktig kompetanse (faglig og formelt)
   Hvem deltar
   Rådmennene (eller en som opptrer i dennes sted).
   Faste punkter på agenda
   Overordnet status IKT
   Større/prinsipielle endringsbehov
   Store og kritiske prosjekter
   Vurdering av kostnadsbilde og risiko
   Annet
   Møtes månedlig og ved behov
   Hovedoppgaver
   Beslutningsmyndighet
   Samordning og prioritering på tvers av kommunens fagområder
   Klarlegge fokusområder og overordnede målsetninger for IKT-området generelt
   Sikre riktig allokering av ressurser og kommunikasjon på tvers av kommunen
   Være sponsorer, prioritere og følge opp strategisk viktige prosjekter
   Overordnet risikostyring innen IKT-området
   I egenskap av Rådmann
   Avgjøre prioriteringer mellom større prosjekter og initiativ
   Sikre koordinering mellom kommunene
  • IKT-forumForum for koordinering av IKT
   Deltagere
   Agenda
   Ledes av: Utnevnt leder
   Leder har også har ansvar for å sikre at forumet til enhver tid har riktig kompetanse (faglig og formelt)
   Hvem deltar
   Relevante systemeiere innen sektoren (typisk eierne av de største og mest kritiske systemene i den enkelte virksomhet). Evt andre som Rådmannen utpeker
   Faste punkter på agenda
   Informasjon fra IKT-styringsgruppe
   Felles endringer (eks ved oppgradering av databaser eller infrastruktur)
   Orientering om endringer som kan ha betydning for andre systemeiere
   Annet
   Møtes månedlig og ved behov
   Hovedoppgaver
   Beslutningsmyndighet
   ?
   ???
   29
  • EndringsforumForum for å prioritere og beslutte funksjonelle endringer
   Deltagere
   Agenda
   Ledes av: Systemeier
   Leder har også har ansvar for å sikre at forumet til enhver tid har riktig kompetanse og sammensetning
   Hvem deltar
   Relevante brukere. På grunn av forumets formål vil det være et fåtall av nøkkelbrukerne som er tilstede. Det må være brukere med relevante fullmakter og kompetanse til å utøve deltakerrollen.
   Faste punkter på agenda
   Foreslåtte endringer i neste periode (endringskalender)
   Fremtidige endringsbehov og -ønsker
   Møtes jevnlig og ved behov
   Hovedoppgaver
   Beslutningsmyndighet
   I egenskap av systemeierrollen
   Kan stanse og/eller iverksette endringer
   Vurdere funksjonelle endringer og behov for oppgradering
   Sikre at vesentlige endringer i systemer eller infrastruktur ikke kommer i konflikt mht ressurs/kompetansebruk, at alle relevante aktører er varslet og at riktige beslutningsgrunnlag ligger til grunn
   Sikre at endringer ikke bryter med infrastrukturprinsipper
   Presisering
   Forumet skal etableres for konsern-og tverrfaglige systemer
   Forumet kan etableres for virksomhetskritiske systemer
   30
  • Brukerforum – etableres per systemForum for opplæring, brukerbehov og erfaringsutveksling
   Deltagere
   Agenda
   Ledes av: Systemeier
   Leder har også har ansvar for å sikre at forumet til enhver tid har riktig kompetanse og sammensetning
   Hvem deltar
   Relevante brukere. Det vil ikke være fast deltakelse. Brukerforum kan settes sammen i forhold til sakene som skal belyses.
   Ikke fast agenda, men følgende kan være tema
   Informasjon om bruk og planlagte endringer
   Kommunikasjon om forventninger til brukerne
   Tilbakemeldinger fra brukerne om bruk og endringsønsker/ muligheter for gevinstrealisering.
   Møtes ved behov – systemeier kaller inn
   For konsernsystemer bør det gjennomføres faste møter, eks 2 ganger i året
   Hovedoppgaver
   Beslutningsmyndighet
   Ikke beslutningsforum
   Sikre at krav og behov vedrørende funksjonalitet og opplæring blir samlet inn og koordinert opp på en strukturert måte.
   Kommunikasjon vedrørende utvikling
   Diskusjon, erfaringsutveksling og motivasjon
   Presisering
   Forumet skal etableres for konsern- og tverrfaglige systemer
   Forumet kan etableres for virksomhetskritiske systemer
   31
  • IKT-tingetForum for kommunikasjon fra ledelse
   Deltagere
   Agenda
   Ledes av: Rådmenn
   Hvem deltar
   Medlemer i IKT-styringsgruppe
   Systemeiere
   Virksomhetsledere
   Relevante IKT-leverandører
   Ansvar for å innlede og avslutte tilligger Rådmenn
   Faste punkter på agenda
   Overordnet informasjon om status for IKT-arbeidet i kommunen
   Planlagte aktiviteter og viktige endringer
   Møtes 1-2 ganger i året
   Hovedoppgaver
   Beslutningsmyndighet
   Kommunikasjon
   Erfaringsutveksling
   Spesielle tema
   Ikke beslutningsforum
   Presisering
   IKT-tinget er viktig for å få en stor og i dag lite koordinert organisasjon til å gå i takt på IKT-området.
   Kan evt vurdere behov etter hvert.
   32
  • Den nye IT-rollenUtfordringer
   Hvaer viktigsteutfordringene i din organisasjon for å implementere den nye IT-rollen?
   Evne til organisasjonsutvikling, vilje til endring, risiko for ansvarsfraskrivelse
   Mangel på strategiskIKT-kompetansehos toppledere
   IKT må komme tidlig i inn prosessenemed organsiasjonsendringer
   IKT-utvikling må forankres hos rådmannog ordfører
   Det må forankres i de strukturerte samarbeidene
   Vri fokus fra teknologi til det å løse oppgaver og utvikle tjenester
  • Den nye IT-rollenUtfordringer
   Hvordan skal du begynne å bevege deg i din kommune mot Den Nye IT-Rollen?
   Være selger av IKT inn mot ledelsen
   Hva kan IKT bidra med i prosesser? Bruke beste praksis/gode eksempler
   IT-sjef bør være i tett dialog med ledergruppen
   Skille mellom tradisjonell drift og strategiutvikling
  • Den nye IT-rollenUtfordringer
   På hvilket område føler du at det kan være nødvendig med bistand for å realisere dette?
   Tilgang til ressurser, økonomisk og personell
   Støtte til markedsføring. Temadag for å vise mulighetene, foredrag og løsninger
   Drahjelp fra ledelsen
   Opplæring av rådmenn og ordførere innen IKT strategisk ledelse