អ្នកឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតអាណត្តិទ២២

302 views
276 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
302
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

អ្នកឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតអាណត្តិទ២២

  1. 1. ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត  សន្ឹ កឆ្នតឆ្្រើសឆ្ ស ល ន ើ ររធាននិស្សតភូមិភាគខាងជ ើងជវៀតណាម ិ អាណតទ២២ ិត ី សូ មបងបអូន្ឆ្្រសឆ្ សឆ្បកខរន្ចំន្ួន្៦នាក់ដែលបងបអូន្គា ំ្ទ ើ ើ១ )ឃូ ន រតនា  ៦ ) វ៉ាន់ ឃា  ១១ ) ជ ឿម ស្ំរូរ  ា ១ ) ស៊ង ស ទធ ិ  ា ម ា ំ ស្ថរតយកមឆ្នទី៤ ម ា ំ ស្ថរតយកមឆ្នទី៤ ា ពហុ បឆ្ចេកឆ្ទសន ំទ៤ ន ី ត ា ំ ជវ ស្ថស្រស្ឆ្នទី៥ ជ២) វង់ ស្ុណារ៉ា ា  ៧ )លាក់ ជស្ត  ១២) វវ ា ស្ថវតា  ១៧) មាស្ ពិ ស្ថល ស្ថរតយកមន ំទី៤ ា ម ន ា ម ា ំ ស្ថរតយកមឆ្នទី៤ ពហុ បឆ្ចេកឆ្ទសន ំទី៤ ន ឪសថស៊ស្រសតន ំទី៤ ន៣)ជមាញស្ំណាង ា  ៨ )លី ណាដ ែន្  ១៣) ជ ៀក គង់  ១៨ ) សុ ន្ចន្ទ័សុវណា ទធ ា ិ ពហុ បឆ្ចេកឆ្ទសន ំទី៤ ឪសថស៊ស្រសតន ំទី៤ ន ន ជ ត ា ំ ជវ ស្ថស្រស្ឆ្នទី៣ ពហុ បឆ្ចេកឆ្ទសន ំទី៤ ន៤ ) ថុន ស្ីហា  ៩) ជពរ ឌដា ី  ១៤) ស៊ វាសនា  ១៩)ដហម ដារ៉ែ  ត ា ំ ជវ ស្ថស្រស្ឆ្នទី៥ ជ ពហុ បឆ្ចេកឆ្ទសន ំទី៣ ន ស្ណង់ឆ្នទី៤ ំ ា ំ ំ ់ ា ំ ស្ណងឆ្នទី៤៥) ីម ស្ំអាត  ១០)កកវ ស្ូរកាន ិ  ១៥ )ជ ឿ ស្ំអាត  ២០) វ មូ ាលីន  ស្ណង់ឆ្នទី៤ ំ ា ំ សំណង់ន ំទី៤ ន ត ា ំ ជកសរតស្ថស្រស្ឆ្នទី៣ ឪសថស៊ស្រសតន ំទី៤ ន

×