របាយការណ៏០២០១១១

1,666 views
1,634 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,666
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

របាយការណ៏០២០១១១

  1. 1. ព ច កកម ព ម ក គមន កមភម គ ង ជង ម យ ខ……………… នក ចកជន ង ង មកច បជ ងគ កម គមន កម គ ង ជង ម មយ ក គទ បក ន ន ក គ ជទ ប ងមនយម ម នងគ កមន មប ន ក ន ថទ ខ មក កនងមក នគ កម ន យងខ ន ក ពប ង ម នធ ប គមន ទ ង គ ង ជង មកង ប ងប ង ព មយ យផង នង ប មយចនន ច ង ម .ច ខទកបងបនន ខ ម ន ក ន ក នង យ .ច ខទក ន ក មន ពទ . យប ផង ប ន .ច មកម ធប ម ន ក ន ប ន .ច ម ប ម បក ក កង ប . ក កន យ , ប ធម បព ខ ផក ម ង គ កម គមន យងខ ក ព បម ពន កមគ ង ជង ម ង ចនន ង/ ង/ ក/ ក/ មន ង/ (ព មន ង/ ក/ ក/ ) យ ច ន ក ង ង គ កម គមន យងខ ងម បងបនន យង នងច ម ទនង ប មកងម នធ ប គម យក ក យ ម គ ! យ - ថទ ខ មក ប នគ កម គមន កម ភម គ ង ជង ម ទ ច ចន ថ យ ន: T4 hostel, 74Truong Chinh Str, ទ ព: (+84) 988425795Phuong Mai, Dong Da, Hanoi, Vietnam Email: csanv.info@gmail.com

×