ប    ី យ        មនិស ិតទទូល  នប័ណសរេសរ  ម គឹះ  នសិក  លរ         ម និងេ       ត  ម   ...
២៨  សុិន រច                ឧតមទី១    B    វិជ   សៃថប៊ ិ ញ២៩      ក់ យ៉ង់          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Danh sach sinh vien nhan bang khen

978 views
929 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
978
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
511
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Danh sach sinh vien nhan bang khen

 1. 1. ប ី យ មនិស ិតទទូល នប័ណសរេសរ ម គឹះ នសិក លរ ម និងេ ត ម ំសិក និេទស គឹះ នសិក១ ឃួន រត ឧតមទី៣ A បត កម ណយ ូ២ យី មងល ឧតមទី២ A បត កម ណយ ូ៣ េ លីេហ ង ឧតមទី២ A បត កម ណយ ូ4 ស់ ចំេរ ន ឧតមទី៥ A វិជ សៃថប៊ ិ ញ៥ គឹម ន់សុ ឧតមទី២ A បត កម ណយ ូ៦ េប៉ង ប៊ុ ក់ រ A េត ៨០៧ ន វុ រ A េត ៨០៨ ៉ ៉ ឌី រ A េត ៨០៩ ែសម លីន រ A េត ៨០១០ ដង ពុ រ A េត ៨០១១ ទុយ េរ ន រ A េត ៨០១២ រ ី បូរ ិ ន រ A េត ៨០១៣ ស រ A េត ៨០១៤ េ ៉ សុេខន ឧតមទី៣ B េសដកិច ណយ ូ១៥ ក់ េសត ឧតមទី៣ B បត កម ណយ ូ១៦ វង់ សុវ ៉ ឧតមទី៣ B បត កម ណយ ូ១៧ ៊ន រៈ ឧតមទី៤ B បត កម ណយ ូ១៨ អ៊ូច េម៉ង ឧតមទី៤ B វជ ិ សៃថប៊ ិ ញ១៩ ទិត តុ ឧតមទី៤ B វិជ សៃថប៊ ិ ញ២០ សី វ ិ ចិ ត ឧតមទី៤ B វិជ សៃថប៊ ិ ញ២១ ក. ន់ សុខេអង ឧតមទី៣ B េសដកិច ណយ ូ២២ ប សុធី ឧតមទី៥ B វិជ សៃថប៊ ិ ញ២៣ េអ ន ប៊ុលរតនះ ឧតមទី៥ B វិជ សៃថប៊ ិ ញ២៤ មិត ន់ ឧតមទី៥ B វិជ សៃថប៊ ិ ញ២៥ ខូយ ប៊ុន វ ឧតមទី២ B បត កម ណយ ូ២៦ ន់ វុ ឧតមទី២ B បត កម ណយ ូ២៧ ក.ហុង ឌីណវ ៉ ង់ ូ ឧតមទី១ B វិជ សៃថប៊ ិ ញ
 2. 2. ២៨ សុិន រច ឧតមទី១ B វិជ សៃថប៊ ិ ញ២៩ ក់ យ៉ង់ ឧតមទី២ B វិជ សៃថប៊ ិ ញ៣០ ៉ ន់ គឹមភី ឧតមទី២ B វិជ សៃថប៊ ិ ញ៣១ ហុក គឹមេសង ឧតមទី៤ B វិជ សៃថប៊ ិ ញ៣២ ៉ ន់ ឧតមទី៣ B បត កម ណយ ូ៣៣ េ សង េសងេហ ង េ យឧតមទី២ C េវជ ស ណយ ូ៣៤ ែង៉ត ន់ថុល ឧតម ទី៤ C ឳសថ ណយ ូ៣៥ ពំ ចរ ិ ឧតម ទី៣ C េវជ សៃថប៊ ិ ញ៣៦ េ ៉ សុេខន ឧតម ទី២ C េសដកិច ណយ ូ៣៧ ទី គ ឧតម ទី៤ C ឳសថ ណយ ូ៣៨ ស៊ុន ថន ឧតម ទី៤ C ឳសថ ណយ ូ៣៩ រ ី សុ ព ឧតម ទី៤ C បត កម ណយ ូ៤០ ៊ ត សូ ប ឧតម ទី៤ C បត កម ណយ ូ៤១ សិត ន់ធូ ឧតម ទី៤ C បត កម ណយ ូ៤២ ទូច ៉ ឧតម ទី៤ C ពហុបេចកេទស ណយ ូ៤៣ ឈុន ន់ទី ឧតម ទី៤ C ពហុបេចកេទស ណយ ូ៤៤ ដន ភស័ និត ឧតម ទី៤ C ពហុបេចកេទស ណយ ូ៤៥ េពជ រត ឧតម ទី៤ C ពហុបេចកេទស ណយ ូ៤៦ ែហម ផ ឧតម ទី៤ C ពហុបេចកេទស ណយ ូ៤៧ ទី សិទី ឧតម ទី៤ C ពហុបេចកេទស ណយ ូ៤៨ អ៊ុ ន់ ឧតម ទី៣ C វិជ សៃថប៊ ិ ញ៤៩ ថុន សី ឧតម ទី៣ C វិជ សៃថប៊ ិ ញ៥០ ឡឹក េត ឧតម ទី៣ C វិជ សៃថប៊ ិ ញ៥១ ពំ េស ចរ ិ ឧតម ទី៣ C វិជ សៃថប៊ ិ ញ៥២ េ ម អូនសុ រម ឧតម ទី៣ C វិជ សៃថប៊ ិ ញ៥៣ លីម សុ រ C េត ៨០៥៤ ថុន ប៊ុនេហង រ C េត ៨០៥៥ េស សូលកិ រ C េត ៨០ កំ ណត់សំ ល់ ៖ A=ល B=លបង ួ រ C=អក ន ៃដ

×