V Private Banking 2010

1,535 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,535
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

V Private Banking 2010

  1. 1. Informedia Polska Sp. z o.o., Dzia³ ECU Marketing, ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa tel.: 022 333 97 77, fax: 022 333 97 78, e-mail: info@ecu-marketing.pl, www.ecu-marketing.pl, www.informedia-polska.pl Patronat Medialny: PRIVATE BANKING VKonferencja Innowacyjne i bezpieczne rozwi¹zania produktowe 18 - 19 lutego 2010, hotel Polonia Palace, Warszawa Prelegenci Konferencji: dr W³adys³aw Bartoszewski Micha³ Kulka Piotr £akomski Jerzy Majorek Marzena Pietrzak, Andrzej Ros³aniec Micha³ Tuczyñski Tomasz Zyœko, Sebastian Bykowski Marek Chomka Pawe³ Grz¹bka Andrzej Marczak prof. Joanna Pietrzak Dyrektor Generalny, Credit Suisse (Luxembourg), Oddzia³ w Polsce Prezes Zarz¹du, Noble Concierge Dyrektor Generalny Obszaru Europy Wschodniej, Cz³onek Zarz¹du, KBL Switzerland Director Head of Poland Desk, Dresdner Bank Luxembourg Dyrektor Centrum Private Banking, Alior Bank Dyrektor Departamentu Sprzeda¿y Private Banking, Citi Handlowy Doradca Inwestycyjny, ING Private Banking Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, Pion Sprzeda¿y Detalicznej, PKO BP Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarz¹du, PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Prezes Zarz¹du, New World Art Collectors Prezes Zarz¹du, CEE Property Group Partner, KPMG Partner, Qualifact Market Research & Analysis ! Kluczowe czynniki w procesie planowania transferu miêdzypokoleniowego wska¿e W³adys³aw Bartoszewski z Credit Suisse (Luxembourg) ! Ile dzieli polski private banking od szwajcarskiego? Kiedy nasze produkty i us³ugi bêd¹ na porównywalnym poziomie? Piotr £akomski ze szwajcarskiego oddzia³u KBL rozwieje Pañstwa w¹tpliwoœci ! Kreacja bankowoœci ekskluzywnej w mediach – jak wykorzystywaæ dostêpne Ÿród³a do w³aœciwej budowy wizerunku. Kto robi to najlepiej? Wska¿emy medialnych liderów bran¿y ! Najnowsze trendy w zachowaniach najbardziej wymagaj¹cych klientów – jak zoptymalizowaæ portfolio produktów – najnowsze wyniki badañ Qualifact Market Research & Analysis ! Art banking, wine banking czy inwestycje w nieruchomoœci - jak urozmaiciæ portfel klienta – wskazówki i porady Marka Chomka, Prezesa New World Art Collectors i Paw³a Grz¹bki, Prezesa CEE Property Group
  2. 2. Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o., Dzia³ ECU Marketing, ul. Kijowska 1, 03-378 Warszawa 18.02.2010, czwartek PROGRAMKONFERENCJI-18.02.2010,czwartek 13.20 Lunch Kopalnia wiedzy o kliencie roku 2010 14.20 AKTUALNE POTRZEBY KLIENTÓW I NAJBARDZIEJ PO¯¥DANE PRODUKTY ! Dostosowanie organizacji do zmieniaj¹cych siê potrzeb ! Przejrzyste zasady i bezpieczne produkty ! Dzia³ania komunikacyjne które przynosz¹ efekty 15.05 TRENDY W ZACHOWANIACH FINANSOWYCH POLSKICH KLIENTÓW ZAMO¯NYCH ! Struktura klientów sektora private banking w Polsce: UHNW, HNW, MA ! ród³a pochodzenia bogactwa ! Sk³onnoœæ do korzystania z us³ug doradczych ! Ryzykowne zachowania finansowe ! Preferowane elementy oferty Private Banking ! Style ¿ycia klientów zamo¿nych Skuteczne strategie marketingowe us³ug dla zamo¿nych 15.50 SZTUKA KREOWANIA WIZERUNKU – JAK DOTRZEÆ DO TYCH NAJBARDZIEJ WYMAGAJ¥CYCH ! Jak przyci¹gn¹æ uwagê klienta zamo¿nego – wnioski na podstawie analizy informacji prasowych ! Która ga³¹Ÿ bankowoœci presti¿owej jest (medialnie) najpopularniejsza ! Benchmarking us³ug – wizerunek marek bankowych z obszaru Private Banking ! Medialny lider Private Bankingu 2009 roku 16.35 Zakoñczenie pierwszego dnia Konferencji Oczekujemy na potwierdzenie prelegenta prof. Joanna Pietrzak, Partner, Qualifact Market Research & Analysis Sebastian Bykowski, Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarz¹du, PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa Przysz³oœæ Private Bankingu 10.00 RYNEK US£UG BANKOWOŒCI PRYWATNEJ – PERSPEKTYWY ROZWOJU ! Kondycja bran¿y w aspekcie makroekonomicznym ! Obecne realia – nowe regu³y dla private bankingu ! Family Office – czy nasze rodziny s¹ ju¿ wystarczaj¹co zamo¿ne 10.45 SZWAJCARSKI MODEL BANKOWOŒCI PRYWATNEJ A RZECZYWISTOŒÆ POLSKIEGO RYNKU. CZY MAMY W POLSCE PRIVATE BANKING? ! Jak kompleksowo zarz¹dzaæ maj¹tkiem klienta. Aspekty organizacyjne, prawne i informatyczne ! Jak prawid³owo motywowaæ private bankerów? B¹dŸmy ³apczywi czy skuteczni ! Czy klient potrzebuje banku. Przysz³oœæ naszego biznesu 11.30 Przerwa na kawê Krajobraz po bitwie – jak na nowo zdobyæ zaufanie klientów 11.50 REDEFINICJA MODELU OBS£UGI KLIENTA ZAMO¯NEGO W DRODZE DO BUDOWANIA D£UGOFALOWEJ RELACJI OPARTEJ NA ZAUFANIU ! Rola osobistego doradcy w segmencie klienta zamo¿nego ! Bank jako instytucja godna powierzenia maj¹tku ! Klient na Pierwszym Miejscu 12.35 DLACZEGO W OBECNYCH CZASACH STRATEGIE UTRZYMANIA KLIENTÓW ODGRYWAJ¥ KLUCZOW¥ ROLÊ ! Skuteczne strategie na pozyskanie nowych klientów ! Sposoby docierania do odbiorców – œrodki sprzyjaj¹ce odbudowie zaufania ! Jak budowaæ d³ugofalow¹ i satysfakcjonuj¹c¹ relacjê z klientem zamo¿nym Oczekujemy na potwierdzenie prelegenta Piotr £akomski, Dyrektor Generalny Obszaru Europy Wschodniej, Cz³onek Zarz¹du, KBL Switzerland Andrzej Ros³aniec, Dyrektor Departamentu Sprzeda¿y Private Banking, Citi Handlowy Jerzy Majorek, Director Head of Poland Desk, Dresdner Bank Luxembourg
  3. 3. tel.: 022 333 97 77 fax: 022 333 97 78 PROGRAMKONFERENCJI-19.02.2010,pi¹tek 19.02.2010, pi¹tek VKonferencja Wszystkietreœcizawarte wprogramieKonferencjistanowi¹ w³asnoœæ Informedia Polska Sp. z o.o. oraz powi¹zanych z ni¹ podmiotów. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno ¿adnych materia³ów stanowi¹cych w³asnoœæ Informedia Polska odtwarzaæ, wykorzystywaæ, tworzyæ pochodnych prac na bazie materia³ów umieszczonych w programie, ani te¿ ponownie ich publikowaæ, zamieszczaæ w innych materia³ach czy te¿ w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniaæ bez uprzedniej pisemnej zgodyInformediaPolska. PRIVATE BANKING 9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa 10.00 TRANSFER MIÊDZYPOKOLENIOWY, CZYLI BEZPIECZNY SPOSÓB NA PRZEKAZANIE MAJ¥TKU ! Czym jest planowanie sukcesji ! Co nale¿y chroniæ, przed czym i przed kim ! Planowanie sukcesji przez przedsiêbiorców ! Rozwi¹zania maj¹tkowe w skomplikowanych sytuacjach rodzinnych Hity produktowe 2010 10.45 SKUTECZNE STRATEGIE INWESTYCYJNE DLA NAJZAMO¯NIEJSZYCH KLIENTÓW ! Jakie s¹ aktualne potrzeby klientów i jakich produktów poszukuj¹ ! Gdzie najbogatsi obecnie lokuj¹ swoje aktywa a jakie s¹ prognozy na przysz³oœæ ! Co dochodowy portfel inwestycyjny powinien zawieraæ 11.30 Przerwa na kawê 11.50 JAK SKUTECZNIE POMNA¯AÆ MAJ¥TEK KLIENTA ! Instrumenty bezpieczne – lokaty ! Produkty depozytowe ! Produkty strukturyzowane z ochron¹ kapita³u Jak skutecznie zmniejszaæ obci¹¿enie podatkowe klientów 12.35 TRANSPARENTNE I EFEKTYWNE ROZWI¥ZANIA OPTYMALIZACYJNE W PODATKACH NA ROK 2010 ! Podatkowe aspekty zwi¹zane z ochron¹ maj¹tku i zabezpieczeniem rodziny ! Legalnoœæ optymalizacji podatkowych ! Odzyskiwanie nadp³at podatków - wykorzystanie orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci ! Optymalizacja przy wykorzystaniu regulacji PIT i podatku od spadków i darowizn ! Fundacja i trust - jako forma zabezpieczenia interesów rodziny dr W³adys³aw Bartoszewski, Dyrektor Generalny, Credit Suisse (Luxembourg), Oddzia³ w Polsce Micha³ Tuczyñski, Doradca Inwestycyjny, ING Private Banking Tomasz Zyœko, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, Pion Sprzeda¿y Detalicznej, PKO BP Andrzej Marczak, Partner, KPMG 13.20 Lunch Us³ugi lukratywne – alternatywne strategie inwestowania 14.20 WYRAFINOWANE US£UGI DODATKOWE CONCIERGE – NIE MA RZECZY NIEMO¯LIWYCH ! Niefinansowe us³ugi w Private Bankingu (us³ugi Concierge, art banking etc.) ! Co jest wyznacznikiem „luksusu” 15.05 ART BANKING – SZTUKA W BANKOWOŒCI PRYWATNEJ ! Komu polecane s¹ inwestycje w dzie³a sztuki? ! Proponowane kwoty i okresy inwestycji ! Przyk³adowe oferty – dzie³a wspó³czesnych artystów kontra prace klasyków ! Cechy inwestycji w dzie³a sztuki – dywersyfikacja, moda, elitarnoœæ 15.50 UGRUNTOWANE INWESTOWANIE ! Koncepcje zarabiania na wynajmie apartamentów w miastach i oœrodkach wakacyjnych 16.35 Zakoñczenie Konferencji i wrêczenie certyfikatów Micha³ Kulka, Prezes Zarz¹du, Noble Concierge Marek Chomka, Prezes Zarz¹du, New World Art Collectors Pawe³ Grz¹bka, Prezes Zarz¹du, CEE Property Group
  4. 4. ! ECU Marketing jest czêœci¹ Informedia PolskaSp. z o.o. - lidera na polskim rynku presti¿owych konferencji i kongresów. Si³a Informedia Polska to po³¹czenie miêdzynarodowego doœwiadczenia z doskona³¹ znajomoœci¹ lokalnego rynku i jego know-how. ! Informedia posiada szerok¹ wiedzê o ró¿nych sektorach i jest organizatorem ca³ej gamy presti¿owych konferencji w wielu bran¿ach, wœród których s¹: telekomunikacja i media, farmacja, energetyka, finanse & bankowoœæ, IT, retailing, paliwa & gaz, nieruchomoœciorazFMCG. O NAS www www. ecu-marketing.pl informedia-polska.pl www. e-mail: info@ecu-marketing.pl KTO powinien wzi¹æ udzia³DLACZEGO warto wzi¹æ udzia³ Katarzyna Czapska - Project Manager tel. +48 22 333 97 77, fax +48 22 333 97 78 katarzyna.czapska@informedia-polska.pl tel. +48 22 333 97 87, fax +48 22 333 97 78 sponsoring@informedia-polska.pl Dzia³ Sponsoringu ZAPRASZAM do udzia³u w konferencji ZAPRASZAMY do wspó³pracy w zakresie sponsoringu ! Prezesi, Cz³onkowie Zarz¹du Banków Komercyjnych ! Wy¿sza i œrednia kadra mened¿erska z departamentów: %Bankowoœci prywatnej %Bankowoœci detalicznej %Obs³ugi klientów prywatnych %Sprzeda¿y i marketingu bankowoœci detalicznej i prywatnej %Strategii, rozwoju rynku i produktów %Zarz¹dzania portfelem klientów ! Kadra zarz¹dzaj¹ca i przedstawiciele Towarzystw Funduszy inwestycyjnych ! Przedstawiciele Domów Maklerskich, Towarzystw Ubezpieczeniowych, Firm Doradztwa Inwestycyjnego ! Poznaæ jak w³aœciwie zabezpieczyæ i przekazaæ maj¹tek spadkobiercom. O tym, ¿e transfer miêdzypokoleniowy jest gwarancj¹ przetrwania pañstwa aktywów powie W³adys³aw Bartoszewski z oddzia³u CreditSuissewPolsce ! Kompleksowo zarz¹dzaæ maj¹tkiem najzamo¿niejszych klientów. Bankowoœæ prywatna w Szwajcarii oferuje us³ugi bankowe wraz z asset management i strukturyzacj¹ podatkow¹. Jak bardzo m o d e l sz wa jca rski r ó ¿ n i si ê o d rzeczywistoœci polskiej wyjaœni Piotr £akomskizKBLSwitzerland ! Nauczyæ siê, które strategie inwestycyjne zaspokoj¹ rosn¹ce wymagania klientów bankowoœci ekskluzywnej. Micha³ Tuczyñski z ING Private Banking wyjaœni, co dochodowy portfel inwestycyjny powinien zawieraæ ! Dowiedzieæ siê, jak mo¿na atrakcyjnie urozmaiciæ portfel oferowanych produktów. Komu polecane s¹ inwestycje w dzie³a sztuki? Jak bezpiecznie inwestowaæ wekskluzywnenieruchomoœcipodpowiedz¹ Marek Chomka, New World Art Collectors iPawe³Grz¹bkazCEEPropertyGroup ! Us³yszeæ, jak zmniejszyæ obci¹¿enia podatkowe swoich klientów. Andrzej Marczak, Partner w KPMG powie, które rozwi¹zania optymalizacyjne odpowiednio ochroni¹maj¹tekizabezpiecz¹rodzinê Wartowzi¹æudzia³wKonferencji,aby:
  5. 5. prelegenci konferencji Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o. Dzia³ ECU Marketing ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa www www. ecu-marketing.pl informedia-polska.pl www. e-mail: info@ecu-marketing.pl tel: 022 333 97 77 fax: 022 333 97 78 VKonferencja PRIVATE BANKING dr W³adys³aw Bartoszewski – Dyrektor Generalny, Credit Suisse (Luxembourg), Oddzia³ w Polsce KarieraW³adys³awa Bartoszewskiegow bran¿yus³ug finansowych rozpoczê³a siêwe wczesnych latach 90. Przedrozpoczêciempracyw CreditSuissew 2007 r.W³adys³aw Bartoszewski pe³ni³ ró¿ne funkcje kierownicze, w tym m.in. cz³onka zarz¹du i wspólnika w firmie Central Europe Trust Co. Ltd., szefa banku J.P. Morgan w Polsce orazdyrektorazarz¹dzaj¹cego banku inwestycyjnego ING Baringsw Polsce. Od lipca 2009 r. pe³ni funkcjêDyrektora GeneralnegoCreditSuisse(Luxembourg)S.A.Spó³ka Akcyjna, Oddzia³ w Polsce. W³adys³aw Bartoszewski ukoñczy³ Uniwersytet Warszawski i uzyska³ doktorat na Uniwersytecie Cambridge. Przed przejœciem do bran¿y finansowej, przez 7 lat wyk³ada³ Historiê Wspó³czesn¹ na Uniwersytecie wOxford.By³tak¿egoœcinnymwyk³adowc¹nawieluuniwersytetachwUSA. prof. Joanna Pietrzak – Partner, QUALIFACT Market Reasearch & Analysis Wicedyrektor Instytutu Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdañskim. Specjalizujesiêwmarketinguus³ugfinansowychorazbadaniachzachowañklientów na rynku finansowym. Autorka ksi¹¿ki "Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku bankowych us³ug detalicznych" (2002) oraz wielu artyku³ów na temat Private Banking&WealthManagement. Micha³ Kulka Prezes Zarz¹du, Noble Concierge– Od pocz¹tku swojej kariery zwi¹zany by³ z marketingiem i Internetem. Kierowa³ warszawskim Biurem Reklamy Onet.pl, by³ dyrektorem ds. rozwoju Expander.pl, pe³ni³ równie¿ obowi¹zki Product Managera w PTC, operatora sieci Era, zarz¹dzaj¹c i rozwijaj¹c produkty nieg³osowe (Omnix, MMS, Java, mobile advertising i inne) oraz wiceprezesa w Interactive Advertising Buremu (odpowiedzialny za obszar mobile). W 2007 r. zosta³ dyrektorem marketingu Grupy Noble. W lipcu 2008 obj¹³ stanowisko prezesa Zarz¹du Noble Concierge. Ukoñczy³ Szko³ê G³ówn¹ Handlow¹ w Warszawie. Prywatnie interesuje siê sportem (uprawia In-line skating, narciarstwo i windsurfing) oraz fotografi¹. By³ pomys³odawc¹ i wieloletnim prowadz¹cym pierwszej otwartej galerii fotograficznej online – onePhoto.net. Wspó³tworzy³równie¿serwispoGodzinach.pl. Jestcz³onkiemMensaPolska Piotr £akomski General Manager ( Eastern Europe ) KBL ( Switzerland ) Ltd.; Membre de la Direction (Dyrektor Generalny obszaru Europy Wschodniej, Cz³onek Zarz¹du Banku ) – AbsolwentUniwersytetuEkonomicznego w Budapeszcie( 1991 r. ), w bankowoœci od 1992. Od 1999 r. do maja 2007 r. zarz¹dza³ obszarem bankowoœci prywatnej w kilku bankachwPolsce(RaiffeisenBankPolska;SocieteGenerale;DZBankPolska,Fortis), aodczerwca2007wbankuKBL(Switzerland)Ltd.WGenewie. Micha³ Tuczyñski Doradca Inwestycyjny , ING Private Banking– Karierêzawodow¹rozpocz¹³odstworzenia,jeszczewokresiestudiów,w³asnejfirmy zajmuj¹cej siê strategicznym doradztwem teleinformatycznym. Z rynkiem kapita³owym zwi¹zany jest od 2004 roku – swoj¹ karierê rozpocz¹³ w firmie KPMG, gdzie zajmowa³ siê badaniem sprawozdañ finansowych. W okresie 2005-2008 pracowa³ w Banku Handlowym, w Departamencie Produktów Skarbowych. Od 2009 roku pracuje w ING Banku Œl¹skim na stanowisku Senior Business Managera w Departamencie Private Bankingu. Micha³ Tuczyñski wolny czas poœwiêca swoim pasjom: fotografii, bieganiu i narciarstwu. Jest te¿ cz³onkiem stowarzyszenia MENSA. Micha³ Tuczyñski jest absolwentem Szko³y G³ównej Handlowej, gdzie ukoñczy³ dwa kierunki studiów: Finanse i Bankowoœæ oraz Zarz¹dzanie i Marketing. Posiadalicencjêdoradcyinwestycyjnego(nr266). Sebastian Bykowski Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarz¹du PRESS-SERVICE Monitoring Mediów – PRESS-SERVICE zarz¹dzana przez Sebastiana Bykowskiego uzyska³a status jednej z najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cych siê firm w Polsce wed³ug miesiêcznika Home&Market. Absolwent Politechniki Poznañskiej na kierunku Zarz¹dzanie i Marketing oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Prawo Gospodarcze. Studiowa³ tak¿e w Niemczech i Francji w ramach realizacji miêdzynarodowego projektu dotycz¹cego kreacji sylwetki menad¿era. Prowadzi prezentacje nawielukongresach i konferencjachzwi¹zanychzbran¿¹marketingow¹ i public relations. Uhonorowany przez organizatorów kongresu PR w Rzeszowie wyró¿nieniem za zas³ugi na rzecz rozwoju nauki i praktyki public relations. Z pasj¹ i zaanga¿owaniem wyk³ada tematy zwi¹zane z monitoringiem mediów i zarz¹dzaniem informacj¹ na uczelniach wy¿szych: Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecieim. Adama Mickiewicza, UniwersytecieWarszawskim,SzkoleG³ównej Handlowej. Wspó³autor wielu opracowañ i publikacji naukowych, m. in. „Leksykonu PublicRelations”.Niekwestionowanyautorytetwdziedziniemonitoringumediów. Dr Pawe³ Grz¹bka Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, CEE Property Group– Zajmuje siê g³ównie wspó³prac¹ partnersk¹ oraz nowymi przedsiêwziêciami. W czasie pracy w œwiatowych firmach doradztwa strategicznego wspó³pracowa³ z miêdzynarodowymi firmami budowlanymi. Jest doktorem nauk ekonomicznych, obroni³ doktorat w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie. Posiada równie¿ tytu³ MBA,studiowa³naINSEADorazWhartonSchool. Andrzej Marczak – Partner, KPMG Doradca podatkowy, prawnik. Od kilkunastu lat zajmuje siê problematyk¹ opodatkowania dochodów osobistych. W KPMG kieruje zespo³em International Executive Services. Uczestniczy³ w wielu przegl¹dach podatkowych, weryfikuj¹c poprawnoœæ dokonywanych rozliczeñ. Formu³uje rekomendacje dotycz¹ce metod isposobówminimalizacjiobci¹¿eñpodatkowych,wtymzwykorzystaniemtzw.rajów podatkowych. Optymalizuje kwestie opodatkowania przychodów z kapita³ów pieniê¿nych. Doradza w zakresie pracowniczych programów nabywania akcji. Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Cz³onek InternationalFiscalAssociation(IFA). MarekChomka PrezesZarz¹du,NewWorldArtCollectors– Z bankowoœci¹ zwi¹zany jest od 1989 r. Karierê zaczyna³ w Banku Handlowym. Od 1992 r. pracowa³ w warszawskimoddzialeING BankNV, a po po³¹czeniu w ING Banku Œl¹skim w Departamencie Skarbu. Prezes Fundacji Sztuki ING 2005-2008. Prezes Spó³ki NWAC (New World Art Collectors) zajmuj¹cej siê tworzeniem kolekcji polskiej sztuki wspó³czesnej. Senior Private Banker w polskim oddziale Banku KBL Luxemburg. Andrzej Ros³aniec – Dyrektor Departamentu Sprzeda¿y Private Banking, Citi handlowy Karierê w bankowoœci rozpocz¹³ w 1987 w Citibank (Poland) S.A. Do 2008 pe³ni³ szereg funkcji w obszarze bankowoœci korporacyjnej i inwestycyjnej w Banku Handlowym w Warszawie S.A., ostatnio na pozycji Dyrektora Wykonawczego odpowiedzialnego za sektor telekomunikacyjny i medialny. Od ponad roku odpowiada za obszar bankowoœci prywatnej w Citi handlowy oferowanej pod mark¹ CitiGold Select. Absolwent Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarz¹dzanieiMarketing. Jerzy Majorek Director Head of Poland Desk Dresdner Bank Luxembourg S.A.– Zbankowoœci¹zwi¹zanyjestod1986r.,azbankowoœci¹prywatn¹od1995r.Karierê zaczyna³ w Banku Handlowym. Od 1992 r. pracowa³ w warszawskim oddziale ING Bank, najpierw w bankowoœci korporacyjnej, a w 1995 stworzy³ dzia³ Private Banking, którym kierowa³ do 2002 r. Nastêpnie budowa³ struktury bankowoœci prywatnej w DZ Bank Polska. Od 2005 r. szef dzia³u polskiego w Dresdner Bank Luxembourg.
  6. 6. FORMULARZ ZG£OSZENIOWY Wyœlij dziœ na nr faksu 022 333 97 78 piecz¹tka i podpis ¨TAK, chcê wzi¹æ udzia³ w V Konferencji “PRIVATE BANKING” Termin: 18 - 19 lutego 2010 r. Cena 3295 PLN + 22% VAT do 15 stycznia 2010 r. Cena 3795 PLN + 22% VAT po 15 stycznia 2010 r. ¨ZAMAWIAM szeœciomiesiêczn¹ prenumeratê dziennika Puls Biznesu w promocyjnej cenie 314,22 z³* + VAT** dla uczestników V Konferencji “PRIVATE BANKING” ¨TAK, chcê otrzymaæ wiêcej informacji o V Konferencji “PRIVATE BANKING” Termin: 18 - 19 lutego 2010 r. ¨NIE, nie wezmê udzia³u w prezentowanej Konferencji, jednak proszê o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach skierowanych do Dzia³ów Bankowoœci Prywatnej i Detalicznej. 1. Imiê i nazwisko: .................................................................................................................................................... Stanowisko: ............................................................................................................................................................... Departament: ............................................................................................................................................................. 2. Imiê i nazwisko: .................................................................................................................................................... Stanowisko: ............................................................................................................................................................... Departament: ............................................................................................................................................................. 3. Firma: ................................................................................................................................................................... Ulica: ........................................................................................................................................................................ Kod pocztowy: ......................................................Miasto: ......................................................................................... Tel:.......................................................................... Fax:.......................................................................................... E-mail: ......................................................................................................................................................... 4. Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT: Nazwa firmy: .............................................................................................................................................................. Siedziba: .................................................................................................................................................................... Adres: ........................................................................................................................................................................ NIP: ........................................................................................................................................................................... 5. Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani mo¿emy przes³aæ informacje o tym wydarzeniu: Imiê i nazwisko: .......................................................................................................................................................... Stanowisko: ............................................................................................................................................................... Departament: ............................................................................................................................................................ Tel:.......................................................................... Fax:.......................................................................................... E-mail: ....................................................................................................................................................................... Warunki uczestnictwa: 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji wynosi 3295 PLN + 22% VAT przy rejestracji do 15 stycznia 2010 r., 3795 PLN + 22% VAT przy rejestracji po 15 stycznia 2010 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materia³y konferencyjne, przerwy kawowe, lunch. 3. Przes³anie do Informedia Polska faxem lub poczt¹ elektroniczn¹, wype³nionego i podpisanego formularza zg³oszeniowego, stanowi zawarcie wi¹¿¹cej umowy pomiêdzy zg³aszaj¹cym a Informedia Polska. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysy³ana faxem po otrzymaniu formularza zg³oszeniowego. 4. Prosimy o dokonanie wp³aty w terminie 14 dni od wys³ania zg³oszenia, ale nie póŸniej ni¿ przed rozpoczêciem Konferencji. 5. Wp³aty nale¿y dokonaæ na konto: FORTIS BANK POLSKA SA ul. Suwak 3,Warszawa PL 94 1600 1127 0003 0123 0355 2001 6. Rezygnacjê z udzia³u nale¿y przesy³aæ listem poleconym na adres Organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 28 stycznia 2010 r. obci¹¿ymy Pañstwa op³at¹ administracyjn¹ w wysokoœci 450 PLN + 22% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 28 stycznia 2010 r. pobierane jest 100% op³aty za udzia³. 9. Nieodwo³anie zg³oszenia i niewziêcie udzia³u w Konferencji powoduje obci¹¿enie pe³nymi kosztami udzia³u. 10. Niedokonanie wp³aty nie jest jednoznaczne z rezygnacj¹ z udzia³u. 11. Zamiast zg³oszonej osoby w Konferencji mo¿e wzi¹æ udzia³ inny pracownik firmy. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwo³ania Konferencji. 13. W przypadku zamówienia prenumeraty Pulsu Biznesu w celu ustalenia szczegó³ów dostawy i obs³ugi prenumeraty w ci¹gu 3 dni po wp³yniêciu zg³oszenia skontaktuje siê z Pani¹/ em konsultant telefoniczny. Prosimy o podanie numery telefonu kontaktowego w formularzu. ECU Marketing jest czêœci¹ Informedia Polska Sp. z o. o. z siedzib¹ w Warszawie (01-222), ul. Pr¹dzyñskiego 12/14, wpisana jest do Rejestru Przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS 0000223380, NIP 527-245-67-22, wysokoœæ kapita³u zak³adowego: 50000,00z³. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Informedia Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie (dalej Informedia), informuje, ¿e jest administratorem danych osobowych. Wyra¿amy zgodê na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu dzia³alnoœci prowadzonej przez Informedia, œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produktów, a tak¿e w celu promocji ofert klientów Informedia. Wyra¿amy równie¿ zgodê na otrzymywanie drog¹ elektroniczn¹ ofert oraz informacji handlowych dotycz¹cych Informedia oraz klientów Informedia. Wyra¿aj¹cemu zgodê na przetwarzaniedanychosobowychprzys³ugujeprawokontroliprzetwarzaniadanych,którejejdotycz¹,wtymtak¿eprawoichpoprawiania. Równoczeœnie oœwiadczamy, ¿e zapoznaliœmy siê z warunkami uczestnictwa oraz zobowi¹zujemy siê do zap³aty ca³oœci kwot wynikaj¹cych z niniejszej umowy. Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o. Dzia³ ECU Marketing ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa www www. ecu-marketing.pl informedia-polska.pl www. e-mail: info@ecu-marketing.pl tel: 022 333 97 77 fax: 022 333 97 78 VKonferencjaVKonferencja PRIVATE BANKING18 - 19 lutego 2010, hotel Polonia Palace, Warszawa *Cenamo¿eulecnieznacznymwahaniomna+lub–3%wzale¿noœciodniarozpoczêciaprenumeratyorazliczbywydañwjejokresie,cenastandardowa461,00z³netto **VAT7%wydaniepapierowe;VAT22%wydanieelektroniczne 33% zni¿ki na prenumeratê Pulsu Biznesu dla uczestników Konferencji

×