6de lesdag organisatie ijh

490 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
490
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

6de lesdag organisatie ijh

 1. 1. ORGANISATIE IJH
 2. 2. INTEGRALE TOEGANGSPOORT
 3. 3. Onderscheid RTJ-NRTJ? →Subsidiariteit (belangrijk IJH werkingsprincipe): hulp met grotere impact enkel inzetten wanneer het echt nodig is, hangt af van FID-indicatoren (frequentie, duur, intensiteit). →Wie beslist hierover: de intersectorale toegangspoort (ITP).
 4. 4. Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (NRTJ) → NU betreft dit jeugdhulpverlening aangeboden door de voorzieningen die vallen onder de decreten BJB en VAPH. → MOGELIJK Vlaamse regering kan beslissen om niet –rechtstreeks toegankelijke modules in de 6 sectoren (geheel of gedeeltelijk) rechtstreeks toegankelijk te maken en omgekeerd, bijv. thuisbegeleiding in het VAPH
 5. 5. RTJ Sector AWW K&G CLB -JAC -Tele-onthaal -Slachtoffer-hulp -Bezoekruimte -Crisisinterventie -BZW -Crisisopvang -OpvoedingsWinkels -inloopteams -CKG (training + mobiel + dagbehand) -VK -GOpleegzorg -Adoptie -Diagnostiek NRTJ -Ambulante Begeleiding - -CKG: residentieel ?? -Ambulante Begeleiding -Residentieel (?) CIG -Diagnostiek GGZ (Vl) -Ambulante Begeleiding -Trajectbegeleiding -lange mobiele trajecten?? -Wonen met begeleiding -Semi-internaat -Gaan logeren -Kort verblijf -OBC -Internaat -Begeleide uitgroei -Pleegzorg -Thuisbeg -Crisishulp aan huis -HCA -Dagcentrum -Time-out -OOOC -ontheming -residentieel -pleegzorg -TCK / -BZW -Proeftuinen -GI -De Grubbe VAPH BJB -BZW?? -contextbeg?? -nog?? -MFC
 6. 6. Huidig verloop toegang tot NRTJ: • CLB • AWW • K&G • GGZ • Andere RTJ MDT/PEC (handicap) CBJ (POS) VAPH BJB NRTJ vzn VAPH vzn BJB
 7. 7. Doel ITP? “De garantie bieden op een kwaliteitsvol, snel, accuraat en intersectoraal antwoord op een geïndiceerde hulpvraag van een minderjarige en/of zijn gezin.”
 8. 8. MDT = Multi Disciplinair Team • Leveren diagnoses af op basis van vooraf opgestelde kwaliteitscriteria. • Wie? RTJ: bijv. COS, CLB, CGG, … NRTJ: OBC, OOOC, … Buiten IJH: bijv. psychiatrie • MDT meet de zorgintensiteit, formuleert IS- voorstel en benoemt ≥ 1 typemodules uit NRTJ (moduledatabank IJH)
 9. 9. MDT = Multi Disciplinair Team • Team niet officieel als „MDT‟ erkend, kan diagnostische info voor A-doc afleveren, mààr kan geen definitief voorstel van IS leveren + ITP zal nagaan of geleverde diagnostiek kwaliteitsvol is. • Niet elk MDT zal alle types van diagnostiek kunnen doen, elk team zal zijn specialisatie kenbaar moeten maken.  voorzieningen: gevalideerde instrumenten voor diagnostiek (leren) integreren in werking !
 10. 10. Aanmelden bij ITP • Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen • Voorwaarde geregistreerd zijn in E-Health • 3 types aanmelders • Jeugdhulpaanbieders binnen IJH (RTJ en NRTJ) • Jeugdhulpaanbieders buiten toepassingsgebied IJH • Diensten erkend als MDT
 11. 11. Aanmelden bij ITP • Cliënten kunnen niet zelf aanmelden bij ITP • Tenzij: • Aantoonbaar vraag gesteld aan hulpverlener • Aantoonbaar geen antwoord gekregen van hulpverlener (niet omwille van plaatsgebrek) • Er heeft bemiddeling plaatsgevonden • Er loopt geen procedure bij de gemandateerde voorzieningen
 12. 12. Contactpersoon-aanmelder bij ITP • Wie? • De hulpverlener die aanmeldt en wiens naam op het A-doc vermeld staat als aanmelder (verschillende invullers mogelijk) • Indien MDT betrokken is bij de aanmelding, neemt dit steeds de rol van aanmelder-contactpersoon
 13. 13. Contactpersoon-aanmelder bij ITP • Basisprincipe: • De aanmelder-contactpersoon is voor alle partijen het aanspreekpunt tijdens de behandeling van de aanvraag door de ITP
 14. 14. Contactpersoon-aanmelder bij ITP • Opdracht: • Coördineert het opstellen van het A-doc • Houdt contact met de cliënt tijdens het verloop van de behandeling van de aanvraag • Antwoordt op bijkomende vragen • Cliënt bijstaan in rechtstreekse contacten met het team indicatiestelling en het team jeugdhulpregie • Positie van best-geïnformeerde, zowel tav ITP als tav cliënt • Wordt steeds (eerst) geïnformeerd door ITP • Inhoud en intensiteit van acties hangt af van cliënt tot cliënt
 15. 15. Contactpersoon-aanmelder bij ITP • Principes • Hulpcoördinatie is niet hetzelfde als zelf hulp aanbieden • Toegang tot RTJ • Doorverwijzen waar nodig • Lopende hulpverlening verderzetten via cliëntoverleg • Bij crisissituaties: aanmelden bij meldpunt crisis • Bij verontrusting of maatschappelijke noodzaak: via consult of aanmelding bij gemandateerde voorziening • Bij noodsituaties: melding bij politie en parket
 16. 16. A- document • Standaard aanmeldingsdocument • Digitaal elektronisch document • Werklast tot minimum beperkt: • Invullen wijst zichzelf uit • Enkel gegevens rapporteren die relevant en noodzakelijk zijn voor het motiveren van de NRTJ-hulpvraag • Opbouw „dwingt‟ aanmelders tot formuleren van de NRTJ- vraag vanuit twee perspectieven: • Uitgebalanceerde visie op belastende en beschermende factoren • Interactioneel perspectief
 17. 17. A-document, luik 1: identificatie • Identificatiegegevens over: • Aanmelder • Betrokken (jeugd)hulpaanbieders die bijdragen aan het Adocument • Minderjarige • Betrokkenen (gezinsleden en andere relevante personen)
 18. 18. A-document, luik 2: vraagverheldering en/of diagnostiek • Gegevens over: • Beleving en visie • Cliëntperspectief • aanmelder • Diagnostische gegevens • Postionering tav diagnostische gegevens • Synthese hulpvraag en motivering van de vraag naar NRTJ
 19. 19. A-document, luik 3: bijkomende gegevens en voorstel van indicatiestelling • Urgentie vraag NRTJ • Voorstel indicatiestelling • Vraag naar contact met IS-team • Bekomen schriftelijke instemming cliëntsysteem met NRTJ-vraag • Schriftelijke ondertekening door aanmelder
 20. 20. Gewone aanmelders of MDT • “gewone” aanmelders: • Indicatiestelling • Vrije bewoording • Al dan niet in typemodules • MDT: • Meten zorgintensiteit • Specifiek indicatievoorstel • Benoemen & of meer typemodules uit NRTJ • Selectie uit moduledatabank IHJ
 21. 21. A-doc • a-doc invullen voor een casus uit vorige lessen (ELS, Lien of Dario)
 22. 22. ITP: 2 teams
 23. 23. Team indicatiestelling • Toewijzing dossierbehandelaar • Check op ontvankelijkheid • Dossierbehandelaar informeert over goede ontvangst A- document en contactgegevens dossierbehandelaar • Brief naar cliënt • Kopie brief naar aanmelder • Email naar aanmelder
 24. 24. Team indicatiestelling • Dossierbehandelaar classificeert aanmelding als consensus- of besprekingsdossier. • Consensusdossier: indicatiestelling van MDT wordt overgenomen en als groep consensus-dossiers goedgekeurd op teamvergadering • Besprekingsdossier: dossierbehandelaar stelt het dossier ter bespreking op de teamvergadering, daar wordt gezamenlijke beslissing genomen. Nadien stelt dossierbehandelaar indicatiestellingsverslag op
 25. 25. A-document ingezonden door gewone aanmelder • ccontrole Controle Adocument Bepalen zorgintensiteit Voorstel indicatiestelling Opmaak indicatiestelling verslag Opvragen bijkomende info Bespreking van het dossier op teamoverleg Bijkomende diagnose door MDT (in A-doc)
 26. 26. A-document ingezonden door MDT Ingezonden A-document Bijkomende info opvragen Controle op inhoud A-doc Besprekings dossier: teamoverleg Indicatiestellings verslag mbv IS MDT Opmaak indicatiestellings verslag
 27. 27. Afronding indicatiestelling • Einddoel: opmaak indicatiestellingsverslag (ISV) • Combinatie een of meer NRTJ-typemodules • Verwijzing naar RTJ (kennisgeving) • Verwijzing naar hulp buiten IJH • Dossierverantwoordelijke bezorgt ISV aan betrokkenen: • Cliënt per brief • Aanmelder-contactpersoon: per mail met kopie brief (maakt overleg over IS met cliënt mogelijk vòòr brief) • Timing: 30 dagen opmaak ISV, extra info opvragen binnen 10 dagen na ontvangst A-doc • ISV heeft bepaalde geldigheidsduur
 28. 28. Indicatiestelling (IS) • Team IS bepaalt welke hulp het meest aangewezen is voor een welbepaalde hulpvraag. • Steeds in typemodules • Subsidiariteit blijft ook hier gelden • Multidisciplinair samengesteld + heeft budget om expertise in te kopen • Kan cliënt uitnodigen (enkel verplicht indien cliënt dit zelf in A-doc heeft gevraagd)
 29. 29. Vervolg Indicatiestelling • Indien nood aan bijkomende diagnostiek  MDT • Indien noodzakelijke hulp niet meteen beschikbaar is  welke hulp wel of welke hulp zeker niet. • Onderscheid: • Consensusdossiers (IS-voorstel MDT wordt overgenomen) • Besprekingsdossiers (op teamvergadering bespreken) • Resultaat: IS-verslag (ISV) • Behandelt ook vragen voor herindicatiestelling / second opinion
 30. 30. IS-verslag met indicering typemodules
 31. 31. Start JHR: registreren en prioriteren • Inschrijven van het ISV op de intersectorale registratielijst • Prioriteren: • Nagaan of het A-doc een vraag naar „urgentie‟ bevat • Toepassen van prioriteitscriteria (Vlaams/regionaal) • Prioriteit toekennen: finaal beslissing door JHR
 32. 32. Aanloop naar hulp: matching vraag en aanbod van typemodules Omzetten • naar modules Longlist: alle-aanbieders in Vlaanderen Shortlist: alle aanbieders in Vlaanderen Toetsen prioriteitsregels* • Cliënt, context en contactpersoon gaan voorkeur te bepalen * Team JHR of OPRC beslissen over toepassing prioriteitsregels
 33. 33. Aanloop naar hulp: matching vraag en aanbod • Cliënt maakt keuze uit shortlist (max. 2 voorkeurvoorzieningen per module) • Als voorzieningen akkoord zijn: • Jeugdhulpregisseur duidt voorkeurvoorzieningen aan op registratielijst met ev. proiriteit • Opstart modules
 34. 34. Aanloop naar hulp: hulpregiebespreking • Betrokken partijen: JHR, betrokken voorzieningen, contactpersoon-aanmelder • Mogelijke uitkomsten • voorzieningen akkoord om (later) op te starten • Voorzieningen NIET akkoord om (later) op te starten intersectoraal prioritair toe te wijzen hulpvraag (IPH)
 35. 35. Intersectoraal prioritair toe te wijzen hulpvraag • Hier heeft de JHR een extra mandaat • Bijkomend individueel budget mogelijk • Ronde tafel met: JHR, cliënt, context, contactpersoon- aanmelder, voorzieningen, experts • Eventueel onderhandeling cliënt-voorziening door onafhankelijke derde
 36. 36. Opstart van de hulp • Intakegesprek voorziening • Weigering enkel omwille van situationele redenen • Opstart van de hulp: JHR stelt jeugdhulpbeslissing op • Indien niet voorkeurvoorziening kan ev. behoud op registratielijst • Duur: in principe duur ISV, tenzij cliënt of voorziening of gemandateerde voorziening korter vraagt
 37. 37. Team JHR Team Jeugdhulpregie zet de geïndiceerde typemodules om in een concreet hulpaanbod Beschikbaarheid van deze modules wordt nagegaan. Indien niet meteen beschikbaar of groot aanbod, team JHR informeert cliënt over aanbod en evt wachttijden. Cliënt kan ≥1 vzn bezoeken en/of voorkeur uiten. Hulpaanbod wordt vastgelegd, bij wachttijd wordt indien nodig in overbruggingshulp voorzien.
 38. 38. Vervolg Team JHR Goede regionale afspraken = cruciaal inzake  Omgaan met dossiers met prioriteit  Matching van vraag en aanbod  Combineren van modules  Aanpak van de meest complexe hulpvragen zodat ook deze een juist hulpaanbod krijgen
 39. 39. Drie bijzondere procedures binnen TP 1. Second opinion: • indien iemand niet akkoord is met de IS • bij andere TP 2. Beroep aantekenen tegen beslissing 3. VIST = Versnelde IndicatieStelling en Toewijzing  bij urgente situaties Versneld = binnen 7 dg na IS-verslag moet team JHR de IS in concrete hulp hebben omgezet.
 40. 40. Prioritering Wanneer verregaand overleg tussen JHR en jeugdhulpaanbieders niet resulteert in de uitvoering van het ISV (indien jeugdhulpaanbieder opname weigert → attest van weigering opstellen) Minderjarige verkeert in een noodsituatie Dossiers die via jeugdrechter instromen
 41. 41. Kortom, Team Jeugdhulpregie (JHR) ontvangt: ISV‟s van team indicatiestelling ISV‟s van sociale dienst JRB Aanvragen bij „hoogdringendheid‟ vd JRB Aanvragen voor VIST (Versnelde IS & Toewijzing) Aanvragen voor verlenging of hernieuwde jeugdhulpregie
 42. 42. SAMENWERKING MET DE JEUGDRECHTBANK
 43. 43. Jeugdrechtbank ITP • Jeugdrechtbank stuurt ISV naar ITP • Komt bij JHR • Zelfde procedure als bij ISV vanuit team IS
 44. 44. ITP jeugdrechtbank • Via gemandateerde voorzieningen • Procedure hoogdringendheid  Aanvraag kan telefonisch gebeuren door JRB  De hulpvraag komt meteen terecht in de fase: „prioritair toe te wijzen hulpvragen‟  de jeugdhulpregisseur heeft een toewijzingsmandaat en eventueel bijkomend budget
 45. 45. Samenwerking TP- JRB JRB ISV met indicering typemodules ISV
 46. 46. Team JHR JRB kan dus ook een ISV indien bij team JHR Team JHR behandelt deze op eenzelfde wijze als een ISV van team IS Indien procedure van hoogdringendheid: Aanvraag kan telefonisch gebeuren door JRB De hulpvraag komt meteen terecht in de fase: „prioritair toe te wijzen hulpvragen‟  de jeugdhulpregisseur heeft een toewijzingsmandaat en eventueel bijkomend budget
 47. 47. Sociale dienst JRB • Blijft bestaan • Opdrachten van sociale aard en navorsingsopdrachten

×