Your SlideShare is downloading. ×
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Legea educatiei mo18[1]
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Legea educatiei mo18[1]

1,492

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,492
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 1. PARTEA IAnul 179 (XXIII) — Nr. 18 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Luni, 10 ianuarie 2011 SUMAR Nr. Pagina LEGI ȘI DECRETE 1. — Legea educației naționale...................................... 1–63 3. — Decret pentru promulgarea Legii educației naționale 64 2. — Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Comandor ............................ 64 LEGI ȘI DECRETE PARLAMENTUL ROMÂNIEIC A M E R A D E P U TA Ț I L O R S E N AT U L LEGEA educației naționale Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL I (3) Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității Dispoziții generale umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui Art. 1. — Prezenta lege asigură cadrul pentru exercitarea sub sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea șiautoritatea statului român a dreptului fundamental la învățătură dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spirituluipe tot parcursul vieții. Legea reglementează structura, funcțiile, antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă înorganizarea și funcționarea sistemului național de învățământ societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piațade stat, particular și confesional. muncii. Art. 2. — (1) Legea are ca viziune promovarea unui (4) Statul asigură cetățenilor României drepturi egale deînvățământ orientat pe valori, creativitate, capacități cognitive, acces la toate nivelurile și formele de învățământ preuniversitarcapacități volitive și capacități acționale, cunoștințe și superior, precum și la învățarea pe tot parcursul vieții, fărăfundamentale și cunoștințe, competențe și abilități de utilitate nicio formă de discriminare.directă, în profesie și în societate. (5) Aceleași drepturi se asigură și cetățenilor celorlalte state (2) Misiunea asumată de lege este de formare, prin educație, membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiuluia infrastructurii mentale a societății românești, în acord cu noile Economic European și ai Confederației Elvețiene.cerințe, derivate din statutul României de țară membră a Uniunii (6) Drepturile prevăzute la alin. (4) sunt recunoscute în modEuropene și din funcționarea în contextul globalizării, și de egal minorilor care solicită sau au dobândit o formă de protecțiegenerare sustenabilă a unei resurse umane naționale înalt în România, minorilor străini și minorilor apatrizi a căror șederecompetitive, capabilă să funcționeze eficient în societatea pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii.actuală și viitoare. (7) În România învățământul constituie prioritate națională.
 2. 2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 Art. 3. — Principiile care guvernează învățământul (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), dispozițiilepreuniversitar și superior, precum și învățarea pe tot parcursul prezentei legi care vizează evaluările naționale de la finalulvieții din România sunt: învățământului gimnazial sau liceal se aplică începând cu a) principiul echității — în baza căruia accesul la învățare se promoția aflată în primul an al învățământului gimnazial,realizează fără discriminare; respectiv liceal, la data intrării în vigoare a modificării sau a b) principiul calității — în baza căruia activitățile de completării.învățământ se raportează la standarde de referință și la bune Art. 6. — (1) În România sunt valabile numai diplomelepractici naționale și internaționale; recunoscute de statul român, conform legislației în vigoare. c) principiul relevanței — în baza căruia educația răspunde (2) Regimul actelor de studii emise de unitățile și de instituțiilenevoilor de dezvoltare personală și social-economice; de învățământ se stabilește prin ordin al ministrului educației, d) principiul eficienței — în baza căruia se urmărește cercetării, tineretului și sportului.obținerea de rezultate educaționale maxime, prin gestionarea (3) Conținutul și formatul actelor de studii sunt stabilite prinresurselor existente; hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației, Cercetării, e) principiul descentralizării — în baza căruia deciziile Tineretului și Sportului.principale se iau de către actorii implicați direct în proces; Art. 7. — (1) În unitățile, în instituțiile de învățământ și în toate f) principiul răspunderii publice — în baza căruia unitățile și spațiile destinate educației și formării profesionale sunt interziseinstituțiile de învățământ răspund public de performanțele lor; activitățile care încalcă normele de moralitate și orice activități g) principiul garantării identității culturale a tuturor cetățenilor care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sauromâni și dialogului intercultural; psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a personalului didactic, h) principiul asumării, promovării și păstrării identității didactic auxiliar și nedidactic, precum și activitățile de naturănaționale și a valorilor culturale ale poporului român; politică și prozelitismul religios. i) principiul recunoașterii și garantării drepturilor persoanelor (2) Privatizarea unităților și a instituțiilor de învățământ deaparținând minorităților naționale, dreptul la păstrarea, la stat este interzisă.dezvoltarea și la exprimarea identității lor etnice, culturale, Art. 8. — Pentru finanțarea educației naționale se alocălingvistice și religioase; anual din bugetul de stat și din bugetele autorităților publice j) principiul asigurării egalității de șanse; locale minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv. k) principiul autonomiei universitare; Suplimentar, unitățile și instituțiile de învățământ pot obține și l) principiul libertății academice; utiliza autonom venituri proprii. Pentru activitatea de cercetare m) principiul transparenței — concretizat în asigurarea științifică se alocă anual, de la bugetul de stat, minimum 1% dinvizibilității totale a deciziei și a rezultatelor, prin comunicarea produsul intern brut al anului respectiv.periodică și adecvată a acestora; Art. 9. — (1) Principiile finanțării învățământului preuniversitar n) principiul libertății de gândire și al independenței față de sunt următoarele:ideologii, dogme religioase și doctrine politice; a) transparența fundamentării și alocării fondurilor; o) principiul incluziunii sociale; b) echitatea distribuirii fondurilor destinate unui învățământ p) principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia; de calitate; q) principiul participării și responsabilității părinților; c) adecvarea volumului de resurse în funcție de obiectivele r) principiul promovării educației pentru sănătate, inclusiv prin urmărite;educația fizică și prin practicarea activităților sportive; s) principiul organizării învățământului confesional potrivit d) predictibilitatea, prin utilizarea unor mecanisme financiarecerințelor specifice fiecărui cult recunoscut; coerente și stabile; t) principiul fundamentării deciziilor pe dialog și consultare; e) eficiența utilizării resurselor. u) principiul respectării dreptului la opinie al (2) Statul asigură finanțarea de bază pentru toți preșcolarii șielevului/studentului ca beneficiar direct al sistemului de pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu de stat,învățământ. particular și confesional acreditat. De asemenea, statul asigură Art. 4. — Educația și formarea profesională a copiilor, a finanțarea de bază pentru învățământul profesional și licealtinerilor și a adulților au ca finalitate principală formarea acreditat, de stat, particular și confesional, precum și pentru celcompetențelor, înțelese ca ansamblu multifuncțional și postliceal de stat. Finanțarea se face în baza și în limiteletransferabil de cunoștințe, deprinderi/abilități și aptitudini, costului standard per elev sau per preșcolar, după metodologianecesare pentru: elaborată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și a) împlinirea și dezvoltarea personală, prin realizarea Sportului.propriilor obiective în viață, conform intereselor și aspirațiilor (3) Învățământul de stat este gratuit. Pentru unele activități,fiecăruia și dorinței de a învăța pe tot parcursul vieții; niveluri, cicluri și programe de studii se pot percepe taxe, în b) integrarea socială și participarea cetățenească activă în condițiile stabilite de prezenta lege.societate; (4) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, c) ocuparea unui loc de muncă și participarea la funcționarea prin organismul specializat, stabilește anual costul standard perși dezvoltarea unei economii durabile; preșcolar/elev, cost care stă la baza finanțării de bază. De suma d) formarea unei concepții de viață, bazate pe valorile aferentă beneficiază toți preșcolarii și elevii din învățământulumaniste și științifice, pe cultura națională și universală și pe preuniversitar de stat, precum și preșcolarii și elevii dinstimularea dialogului intercultural; învățământul general obligatoriu, profesional și liceal, particular e) educarea în spiritul demnității, toleranței și respectării și confesional, care studiază în unități de învățământ acreditatedrepturilor și libertăților fundamentale ale omului; și evaluate periodic, conform legislației în vigoare. f) cultivarea sensibilității față de problematica umană, față de (5) Finanțarea de bază a învățământului preuniversitar sevalorile moral-civice și a respectului pentru natură și mediul face după principiul „resursa financiară urmează elevul”, în bazaînconjurător natural, social și cultural. căruia alocația bugetară aferentă unui elev sau unui preșcolar Art. 5. — (1) În domeniul educației și al formării profesionale se transferă la unitatea de învățământ la care acesta învață, cuprin sistemul național de învățământ, dispozițiile prezentei legi respectarea prevederilor alin. (2)—(4).prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative. În (6) Învățământul poate să fie finanțat și direct de cătrecaz de conflict între acestea se aplică dispozițiile prezentei legi. operatori economici, precum și de alte persoane fizice sau (2) Orice modificare sau completare a prezentei legi intră în juridice, în condițiile legii.vigoare începând cu prima zi a anului școlar, respectiv (7) Învățământul poate fi susținut prin burse, credite de studii,universitar următor celui în care a fost adoptată prin lege. taxe, donații, sponsorizări, surse proprii și alte surse legale.
 3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 3 Art. 10. — (1) În România, învățământul este serviciu de de deprinderi/abilități și dezvoltării de aptitudini semnificative dininteres public și se desfășoară, în condițiile prezentei legi, în perspectivă personală, civică, socială și/sau ocupațională.limba română, precum și în limbile minorităților naționale și în Art. 14. — (1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului șilimbi de circulație internațională. Sportului proiectează, fundamentează și aplică strategiile (2) În fiecare localitate se organizează și funcționează unități naționale în domeniul educației, cu consultarea asociațiilorde învățământ sau formațiuni de studiu cu limba de predare reprezentative ale profesorilor, structurilor asociativeromână și/sau, după caz, cu predarea în limbile minorităților reprezentative ale părinților, Consiliului Național al Rectorilor,naționale ori se asigură școlarizarea fiecărui elev în limba sa structurilor asociative ale universităților și școlilor de stat,maternă în cea mai apropiată localitate în care este posibil. particulare și confesionale, Consiliului Minorităților Naționale, (3) Învățarea în școală a limbii române, ca limbă oficială de sindicatelor reprezentative din învățământ, asociațiilorstat, este obligatorie pentru toți cetățenii români. Planurile de reprezentative ale elevilor, asociațiilor reprezentative aleînvățământ trebuie să cuprindă numărul de ore necesar și studenților, autorităților administrației publice, mediului de afacerisuficient învățării limbii române. Autoritățile administrației publice și organizațiilor neguvernamentale finanțatoare care susținasigură condițiile materiale și resursele umane care să permită programe educative/federații ale furnizorilor de servicii sociale.însușirea limbii române. (2) Statul încurajează dezvoltarea parteneriatului public- (4) În sistemul național de învățământ, documentele școlare privat.și universitare oficiale, nominalizate prin ordin al ministrului Art. 15. — (1) Cultele recunoscute oficial de stat pot solicitaeducației, cercetării, tineretului și sportului, se întocmesc numai Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportuluiîn limba română. Celelalte înscrisuri școlare și universitare pot organizarea unui învățământ teologic specific în cadrulfi redactate în limba de predare. învățământului de stat în universitățile de stat existente, ca (5) Unitățile și instituțiile de învățământ pot efectua și emite, facultăți cu dublă subordonare, destinat pregătirii personaluluila cerere, contra cost, traduceri oficiale ale documentelor și ale de cult și activității social-misionare a cultelor, numai pentrualtor înscrisuri școlare și universitare proprii, cu respectarea absolvenții învățământului liceal, proporțional cu pondereaprevederilor legale. numerică a fiecărui cult în configurația religioasă a țării, potrivit Art. 11. — (1) Guvernul sprijină învățământul în limba română recensământului oficial. Înființarea, organizarea și funcționareaîn țările în care trăiesc români, cu respectarea legislației statului acestui învățământ se realizează potrivit legii.respectiv. (2) Cultele recunoscute de stat au dreptul de a organiza (2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în învățământ confesional prin înființarea și administrarea propriilorcolaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Institutul Limbii unități și instituții de învățământ particular, conform prevederilorRomâne, poate organiza unități de învățământ cu predare în prezentei legi.limba română pe lângă oficiile diplomatice și instituțiile culturaleale României în străinătate, poate susține lectorate în TITLUL IIuniversități din străinătate, precum și cursuri de limbă, cultură și Învățământul preuniversitarcivilizație românească. Art. 12. — (1) Statul susține antepreșcolarii, preșcolarii, elevii CAPITOLUL Iși studenții cu probleme și nevoi sociale, precum și pe aceia cu Dispoziții generalecerințe educaționale speciale. Art. 16. — (1) Învățământul general obligatoriu este de (2) Statul acordă burse sociale de studii elevilor și studenților 10 clase și cuprinde învățământul primar și cel gimnazial.proveniți din familii defavorizate, precum și celor instituționalizați, Învățământul liceal devine obligatoriu până cel mai târziu înîn condițiile legii. anul 2020. (3) Statul acordă premii, burse, locuri în tabere și alte (2) Obligația de a frecventa învățământul de 10 clase, laasemenea stimulente elevilor și studenților cu performanțe forma cu frecvență, încetează la vârsta de 18 ani.școlare și universitare, precum și cu rezultate remarcabile în (3) În scopul realizării finalităților educației și a formăriieducația și formarea lor profesională sau în activități culturale și profesionale prin sistemul național de învățământ, învățământulsportive. liceal de stat este generalizat și gratuit. (4) Elevii și studenții care beneficiază de burse sociale de Art. 17. — Pe durata școlarizării în învățământulstudii pot primi și burse pentru performanțe școlare și preuniversitar, cu excepția învățământului postliceal, copiiiuniversitare. beneficiază de alocația de stat pentru copii, în condițiile legii. (5) Statul și alți factori interesați susțin financiar activitățile Art. 18. — (1) Planurile-cadru ale învățământului primar,de performanță, de nivel național și internațional, ale elevilor și gimnazial, liceal și profesional includ religia ca disciplină școlară,studenților. parte a trunchiului comun. Elevilor aparținând cultelor (6) Statul garantează dreptul la educație al tuturor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigurăpersoanelor cu cerințe educaționale speciale. Învățământul dreptul constituțional de a participa la ora de religie, conformspecial și special integrat sunt parte componentă a sistemului confesiunii proprii.național de învățământ preuniversitar. (2) La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinților (7) Învățământul special și special integrat reprezintă o formă sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate săde instruire școlară diferențiată, adaptată, precum și o formă de nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situația școlară seasistență educațională, socială și medicală complexă, destinată încheie fără disciplina Religie. În mod similar se procedează șipersoanelor cu cerințe educaționale speciale. pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat (8) Elevii care în localitatea de domiciliu nu au posibilitatea de condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină.a învăța într-o unitate de învățământ vor fi sprijiniți prin (3) Disciplina Religie poate fi predată numai de personaluldecontarea cheltuielilor de transport la cea mai apropiată unitate didactic calificat conform prevederilor prezentei legi și abilitat înde învățământ sau vor primi cazare și masă gratuite în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educației,internatele școlare, cu excepția celor înscriși în învățământul Cercetării, Tineretului și Sportului și cultele religioasepostliceal. recunoscute oficial de stat. Art. 13. — (1) Învățarea pe tot parcursul vieții este un drept Art. 19. — (1) În sistemul național de învățământ, unitățile degarantat de lege. învățământ de stat au personalitate juridică dacă se organizează (2) Învățarea pe tot parcursul vieții include totalitatea și funcționează, după caz, astfel:activităților de învățare realizate de fiecare persoană, începând a) cu minimum 300 de elevi;cu educația timpurie, în scopul dobândirii de cunoștințe, formării b) cu minimum 300 de elevi, preșcolari și antepreșcolari;
 4. 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 c) cu minimum 150 de preșcolari și antepreșcolari; c) învățământul secundar, care cuprinde: d) cu minimum 100 de elevi și/sau preșcolari, în cazul (i) învățământul secundar inferior sau gimnazial, careunităților de învățământ special. cuprinde clasele V—IX; (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în unitățile (ii) învățământul secundar superior sau liceal, careadministrativ-teritoriale în care numărul total al elevilor, cuprinde clasele de liceu X—XII/XIII, cu următoarelepreșcolarilor și antepreșcolarilor nu se încadrează în prevederile filiere: teoretică, vocațională și tehnologică;alin. (1), se organizează o singură unitate de învățământ cu d) învățământul profesional, cu durată între 6 luni și 2 ani;personalitate juridică. e) învățământul terțiar nonuniversitar, care cuprinde (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în funcție de învățământul postliceal.necesitățile locale, se organizează, la cererea părinților sau (2) Învățământul liceal, vocațional și tehnologic, învățământultutorilor legali și în condițiile legii, grupe, clase sau unități de profesional și învățământul postliceal se organizează pentruînvățământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu predare în specializări și calificări stabilite de Ministerul Educației,limba română. Cercetării, Tineretului și Sportului, în conformitate cu Registrul (4) Pentru asigurarea accesului egal la educație și formare național al calificărilor.profesională, autoritățile administrației publice locale, în baza Art. 24. — (1) Învățământul general obligatoriu este formatavizului conform al inspectoratelor școlare, aprobă organizarea, din învățământul primar și învățământul secundar inferior.funcționarea și, după caz, dizolvarea unor structuri de (2) Învățământul tehnic cuprinde clasele a XII-a și a XIII-a dinînvățământ, fără personalitate juridică — ca părți ale unei unități învățământul liceal, filiera tehnologică.de învățământ cu personalitate juridică — și subordonate (3) Învățământul profesional și tehnic este format din:aceluiași ordonator principal de credite, în condițiile legii. învățământ profesional, învățământ tehnic și învățământ (5) În cazul unităților de învățământ confesional postliceal.preuniversitar de stat existente la data intrării în vigoare a Art. 25. — (1) Formele de organizare a învățământuluiprezentei legi, cultele respective și Ministerul Educației, preuniversitar sunt: învățământ cu frecvență și învățământ cuCercetării, Tineretului și Sportului au obligația ca, în termen de frecvență redusă.6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi să elaboreze o (2) Învățământul obligatoriu este învățământ cu frecvență. Înmetodologie de funcționare aprobată prin hotărâre a Guvernului, mod excepțional, pentru persoanele care au depășit cu mai multcare stabilește relația juridică, patrimonială, financiară și de 3 ani vârsta clasei, învățământul obligatoriu se poateadministrativă. organiza și în forma de învățământ cu frecvență redusă, în Art. 20. — (1) Autoritățile administrației publice locale conformitate cu prevederile unei metodologii elaborate deasigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită (3) Pentru copiii cu cerințe educaționale speciale sauautoritatea. nedeplasabili din motive medicale, se poate organiza (2) Neîndeplinirea de către autoritățile administrației publice învățământ la domiciliu sau pe lângă unitățile de asistențălocale a obligațiilor ce le revin în organizarea și funcționarea medicală.învățământului preuniversitar se sancționează conform legii. Art. 26. — Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Art. 21. — (1) Sistemul de învățământ preuniversitar are Sportului poate stabili, prin hotărâre a Guvernului, funcționareacaracter deschis. În învățământul preuniversitar, trecerea în sistemul de învățământ preuniversitar a unor unități-pilot,elevilor de la o unitate școlară la alta, de la o clasă la alta, de la experimentale și de aplicație.un profil la altul și de la o filieră la alta este posibilă în condițiilestabilite prin metodologia elaborată de către Ministerul Educației, SECȚIUNEA a 2-aCercetării, Tineretului și Sportului. Educația antepreșcolară (2) Elevii din învățământul preuniversitar de stat și particular Art. 27. — (1) Educația antepreșcolară se organizează înse pot transfera la alte unități de învățământ de stat sau creșe și, după caz, în grădinițe și în centre de zi.particular, cu acordul unității primitoare. (3) Statul garantează dreptul la educație diferențiată, pe baza (2) Organizarea unităților de educație timpuriepluralismului educațional, în acord cu particularitățile de vârstă antepreșcolară, conținutul educativ, standardele de calitate șiși individuale. metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin (4) Elevii cu performanțe școlare excepționale pot promova hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației, Cercetării,2 ani de studii într-un an școlar la decizia unității de învățământ, Tineretului și Sportului, în termen de maximum 12 luni de lape baza unei metodologii naționale aprobate prin ordin al intrarea în vigoare a prezentei legi.ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. (3) Asigurarea personalului didactic necesar desfășurării educației antepreșcolare se face de către autoritățile CAPITOLUL II administrației publice locale, împreună cu inspectorateleStructura sistemului național de învățământ preuniversitar școlare, cu respectarea standardelor de calitate și a legislației în vigoare. SECȚIUNEA 1 (4) Tipurile și modalitățile de finanțare a serviciilor de Dispoziții generale educație timpurie antepreșcolară se reglementează prin Art. 22. — (1) Sistemul național de învățământ preuniversitar hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 12 luni de laeste constituit din ansamblul unităților de învățământ de stat, intrarea în vigoare a prezentei legi. Finanțarea din resurseparticulare și confesionale autorizate/acreditate. publice se poate acorda numai furnizorilor de servicii de (2) Învățământul preuniversitar este organizat pe niveluri, educație timpurie acreditați, de stat sau privați.forme de învățământ și, după caz, filiere și profiluri și asigură (5) Acreditarea furnizorilor de educație timpuriecondițiile necesare pentru dobândirea competențelor-cheie și antepreșcolară se realizează în conformitate cu prevederilepentru profesionalizarea progresivă. metodologiei elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Art. 23. — (1) Sistemul național de învățământ preuniversitar Tineretului și Sportului și Ministerul Sănătății.cuprinde următoarele niveluri: (6) Statul sprijină educația timpurie, ca parte componentă a a) educația timpurie (0—6 ani), formată din nivelul învățării pe tot parcursul vieții, prin acordarea unor cupoaneantepreșcolar (0—3 ani) și învățământul preșcolar (3—6 ani), sociale. Acestea vor fi acordate în scop educațional, conformcare cuprinde grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare; legislației în domeniul asistenței sociale, în funcție de veniturile b) învățământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare și familiei, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii,clasele I—IV; Familiei și Protecției Sociale.
 5. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 5 (7) Modalitatea de acordare a cupoanelor sociale prevăzute filiera tehnologică, în conformitate cu planurile-cadru aprobatela alin. (6) se stabilește prin norme metodologice adoptate prin de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Pentru unele forme de învățământ cu frecvență și cu frecvențăFamiliei și Protecției Sociale. redusă, durata studiilor se prelungește cu un an. (4) Învățământul liceal se organizează și funcționează, de SECȚIUNEA a 3-a regulă, ca învățământ cu frecvență. Acesta se poate organiza și Învățământul preșcolar poate funcționa și ca învățământ cu frecvență redusă, în unitățile Art. 28. — (1) Învățământul preșcolar se organizează în de învățământ stabilite de inspectoratul școlar, în colaborare cugrădinițe cu program normal, prelungit și săptămânal. autoritățile administrației publice locale.Grădinițele pot funcționa ca unități cu personalitate juridică sau (5) Unitățile de învățământ liceal se organizează cu una sauîn cadrul altor unități școlare cu personalitate juridică. mai multe filiere și unul sau mai multe profiluri. În cadrul (2) Autoritățile administrației publice locale și inspectoratele profilurilor se pot organiza una sau mai multe calificărișcolare asigură condițiile pentru generalizarea treptată a profesionale sau specializări, conform legii.învățământului preșcolar. (6) Absolvenții învățământului liceal care au dobândit formal, SECȚIUNEA a 4-a nonformal sau informal competențe profesionale pot susține Învățământul primar examen de certificare a calificării, în condițiile legii. Absolvenții care promovează examenul de certificare dobândesc certificat Art. 29. — (1) Învățământul primar se organizează și de calificare și suplimentul descriptiv al certificatului, conformfuncționează, de regulă, cu program de dimineață. Europass. (2) În clasa pregătitoare sunt înscriși copiii care au împlinit (7) Unitățile de învățământ în care se organizează filieravârsta de 6 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea tehnologică sau vocațională a liceului sunt stabilite descrisă a părinților, a tutorilor sau a susținătorilor legali, pot fi inspectoratele școlare, cu consultarea autorităților administrațieiînscriși în clasa pregătitoare și copiii care împlinesc vârsta de publice locale, având în vedere tendințele de dezvoltare socială6 ani până la sfârșitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor și economică precizate în documentele strategice regionale,psihosomatică este corespunzătoare. județene și locale. (3) În clasa pregătitoare din învățământul special sunt înscrișicopii cu cerințe educaționale speciale, care împlinesc vârsta de SECȚIUNEA a 7-a8 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a Învățământul tehnologic și vocaționalpărinților, a tutorilor legali sau a susținătorilor legali, pot fi înscriși Art. 32. — (1) Învățământul liceal tehnologic și vocațional seîn clasa pregătitoare și copii cu cerințe educaționale speciale cu poate organiza în cadrul liceelor din filiera tehnologică sauvârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar. vocațională, pentru calificări din Registrul național al calificărilor, (4) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului actualizat periodic, în funcție de nevoile pieței muncii, identificatepoate aproba organizarea de programe educaționale de tip prin documente strategice de planificare a ofertei de formare„A doua șansă”, în vederea promovării învățământului primar regionale, județene și locale.pentru persoanele care depășesc cu 4 ani vârsta (2) Învățământul liceal tehnologic și vocațional se poatecorespunzătoare clasei și care, din diferite motive, nu au absolvit organiza și pe baza solicitărilor din partea angajatorilor privațiacest nivel de învățământ până la vârsta de 14 ani. sau ai Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pe SECȚIUNEA a 5-a baza unor contracte de școlarizare. Învățământul gimnazial (3) Absolvenții clasei a XI-a din cadrul filierei tehnologice sau Art. 30. — (1) Învățământul gimnazial se organizează și vocaționale care au finalizat un stagiu de pregătire practică potfuncționează, de regulă, cu program de dimineață. susține examen de certificare a calificării corespunzător nivelului (2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în de certificare stabilit prin Cadrul național al calificărilor.colaborare cu autoritățile administrației publice locale, prin (4) Stagiile de pregătire practică de pe parcursul filiereiinspectoratele școlare, poate organiza programe educaționale tehnologice sau vocaționale se pot organiza la nivelul unității dede tip „A doua șansă”, în vederea promovării învățământului învățământ și/sau la operatorii economici ori instituțiile publicegimnazial pentru persoane care depășesc cu peste 4 ani vârsta cu care unitatea de învățământ are încheiate contracte pentrucorespunzătoare clasei și care, din diferite motive, nu au absolvit pregătire practică sau la organizații-gazdă din străinătate, înînvățământul secundar, gimnazial. cadrul unor programe ale Uniunii Europene — componenta de (3) Absolvenții învățământului gimnazial care nu continuă formare profesională inițială. Durata stagiului de pregătirestudiile în învățământul liceal pot să finalizeze, până la vârsta practică este stabilită prin planul-cadru de învățământ, aprobatde 18 ani, cel puțin un program de pregătire profesională care de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.permite dobândirea unei calificări corespunzătoare Cadrului (5) Operatorii economici care asigură, pe bază de contract cunațional al calificărilor. unitățile de învățământ, burse de școlarizare, stagii de pregătire practică a elevilor, dotarea spațiilor de pregătire practică sau SECȚIUNEA a 6-a locuri de muncă pentru absolvenți pot beneficia de facilități Învățământul liceal fiscale, potrivit prevederilor legale. Art. 31. — (1) Învățământul liceal cuprinde următoarele filiere SECȚIUNEA a 8-ași profiluri: a) filiera teoretică, cu profilurile umanist și real; Învățământul profesional b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse Art. 33. — (1) Învățământul profesional se poate organiza înnaturale și protecția mediului; școli profesionale care pot fi unități independente sau afiliate c) filiera vocațională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, liceelor tehnologice, de stat sau particulare.artistic și pedagogic. (2) Pregătirea prin învățământul profesional se realizează pe (2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului baza standardelor de pregătire profesională aprobate deeste abilitat să stabilească prin planurile-cadru de învățământ, în Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în urmafuncție de dinamica socială, economică și educațională, consultării partenerilor sociali. Standardele de pregătirespecializări diferite în cadrul profilurilor prevăzute la alin. (1). profesională se realizează pe baza standardelor ocupaționale (3) Durata studiilor în învățământul liceal — forma de validate de comitetele sectoriale.învățământ cu frecvență — este de 3 ani pentru filiera teoretică, (3) Absolvenții învățământului profesional, care promoveazăde 3 sau de 4 ani pentru filiera vocațională și de 4 ani pentru examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc
 6. 6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011certificat de calificare profesională și suplimentul descriptiv al Art. 35. — Ministerul Apărării Naționale, Ministerulcertificatului, conform Europass. Administrației și Internelor, Ministerul Justiției și alte instituții cu (4) Modul de organizare și de desfășurare a examenului de atribuții în domeniile apărării, ordinii publice și securitățiicertificare a calificării profesionale este reglementat de naționale coordonează și controlează unitățile de învățământMinisterul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului prin militar preuniversitar, împreună cu Ministerul Educației,metodologie, care se dă publicității la începutul ciclului. Cercetării, Tineretului și Sportului, prin inspectoratele școlare (5) Absolvenții învățământului profesional, care promovează județene/al municipiului București.examenul de certificare a calificării profesionale, pot urma Art. 36. — Conducerea operativă a unităților de învățământcursurile învățământului liceal cu frecvență redusă. preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și (6) Absolvenții învățământului gimnazial care întrerup studiile securitate națională se asigură de comandantul/directorul numitpot finaliza, până la vârsta de 18 ani, cel puțin un program de prin ordin al conducătorilor ministerelor și instituțiilor de ordinepregătire profesională care permite dobândirea unei calificări publică și siguranță națională, care este și președintelecorespunzătoare Cadrului național al calificărilor. consiliului de administrație/consiliului de conducere. În (7) Programele de pregătire profesională, prevăzute la activitatea de conducere, comandantul/directorul este ajutat dealin. (6), sunt organizate prin unitățile de învățământ de stat și locțiitorul comandantului pentru învățământ/directorul adjunct.sunt gratuite, în condițiile în care sunt finalizate până la vârsta Directorul adjunct/Locțiitorul comandantului pentru învățământde 18 ani. este și președintele consiliului profesoral. (8) Durata și conținutul programelor de pregătire profesională Art. 37. — (1) Personalul didactic din unitățile de învățământsunt stabilite de unitatea de învățământ, pe baza standardelor preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică șiocupaționale, prin consultare cu angajatorii. securitate națională se constituie din personalul didactic (9) Programele de pregătire profesională se finalizează cu prevăzut în prezenta lege și din corpul instructorilor militari, deexamen de certificare a calificării. Organizarea și desfășurarea ordine și securitate publică.examenului de certificare a calificării sunt reglementate de (2) Personalul didactic din unitățile de învățământAutoritatea Națională pentru Calificări. preuniversitar din sistemul militar de apărare, ordine publică și (10) Statul susține învățământul profesional și învățământul securitate națională are drepturile și îndatoririle care decurg dinliceal — filiera tehnologică sau vocațională, prin: prezenta lege și din calitatea de cadru militar în activitate, a) recunoașterea în învățământul terțiar nonuniversitar a respectiv de funcționar public cu statut special.studiilor obținute în cadrul învățământului liceal – filiera (3) Funcțiile didactice pentru corpul instructorilor militari dintehnologică sau vocațională, în baza unui regulament propriu; unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, b) finanțarea parțială la școlarizarea în cadrul școlilor ordine publică și securitate națională, condițiile care se cerpostliceale de stat; pentru ocuparea acestora, normele didactice, competențele și c) burse speciale și alte forme de sprijin material. responsabilitățile se stabilesc prin instrucțiuni proprii. Art. 38. — Finanțarea învățământului preuniversitar din SECȚIUNEA a 9-a sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională este Învățământul militar preuniversitar asigurată de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Art. 34. — (1) Învățământul preuniversitar din sistemul de Administrației și Internelor, Ministerul Justiției și alte instituții cuapărare, ordine publică și securitate națională este învățământ atribuții în domeniile apărării, informațiilor, ordinii publice șide stat, parte integrantă a sistemului național de învățământ, și securității naționale din fondurile alocate din bugetul de stat.cuprinde: învățământ liceal militar și învățământ postliceal pentru Art. 39. — Certificatele de absolvire și competențeformarea maiștrilor militari, a subofițerilor, agenților de poliție și profesionale dau dreptul deținătorilor legali, după trecerea înagenților de penitenciare. rezervă, în condițiile legii, să ocupe funcții echivalente cu cele (2) Structura organizatorică, profilurile, specializările/calificările ale absolvenților instituțiilor civile de învățământ cu profilprofesionale, cifrele anuale de școlarizare și criteriile de apropiat și de același nivel.selecționare a candidaților pentru învățământul preuniversitar Art. 40. — Instituțiile de învățământ preuniversitar din cadrulmilitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională,națională se propun Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului precum și specializările/calificările profesionale din cadrulși Sportului de ministerele interesate și de alte instituții cu acestora se supun mecanismelor de asigurare a calității, ca șiresponsabilități în domeniul apărării, ordinii publice și securității instituțiile de învățământ civil.naționale potrivit fiecărei arme, specializări și forme de Art. 41. — Aplicarea prevederilor prezentei legi la specificulorganizare a învățământului și se aprobă conform prevederilor militar, de ordine publică și securitate națională se face prinprezentei legi valabile pentru instituțiile de învățământ civil. ordine, regulamente și instrucțiuni proprii. (3) Planurile-cadru de învățământ pentru învățământul licealmilitar se elaborează de către Ministerul Educației, Cercetării, SECȚIUNEA a 10-aTineretului și Sportului, în colaborare cu Ministerul Apărării Învățământul de artă și învățământul sportivNaționale, și sunt aprobate prin ordin al ministrului educației, Art. 42. — (1) Învățământul de artă și învățământul sportivcercetării, tineretului și sportului. Planurile-cadru de învățământ se organizează pentru elevii cu aptitudini în aceste domenii.pentru învățământul postliceal din sistemul de apărare, ordine (2) Unitățile în care se organizează învățământul de artă șipublică și securitate națională se elaborează de Ministerul învățământul sportiv de stat se stabilesc de către autoritățileApărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, administrației publice locale cu avizul conform al inspectoratelorMinisterul Justiției și alte instituții cu atribuții în domeniile școlare, potrivit legii.apărării, ordinii publice și securității naționale, în conformitate (3) În învățământul de artă și în învățământul sportiv:cu standardele naționale elaborate de instituțiile responsabile a) școlarizarea se realizează, de regulă, începând cucu asigurarea calității, și se avizează de Ministerul Educației, învățământul gimnazial;Cercetării, Tineretului și Sportului. b) elevii pot fi înscriși numai pe baza testării aptitudinilor (4) Programele școlare pentru disciplinele de specialitate specifice;militară se elaborează de Ministerul Apărării Naționale, c) planurile-cadru de învățământ sunt adaptate specificuluiMinisterul Administrației și Internelor, Ministerul Justiției și de acestui învățământ;alte instituții cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și d) studiul disciplinelor de specialitate se realizează pe clase,securității naționale și se aprobă de Ministerul Educației, pe grupe sau individual, potrivit criteriilor stabilite de MinisterulCercetării, Tineretului și Sportului. Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;
 7. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 7 e) programele școlare pentru învățământul liceal de artă și (5) Învățământul postliceal are o durată de 1—3 ani, înpentru învățământul liceal sportiv respectă obiectivele funcție de complexitatea calificării și de numărul de crediteeducaționale stabilite pentru profilul respectiv. pentru educație și formare profesională. (4) Pentru activitatea sportivă și artistică de performanță, la (6) Școlarizarea în învățământul postliceal de stat, organizatpropunerea autorităților administrației publice locale, a în conformitate cu prevederile prezentei legi, se finanțează prininspectoratelor școlare, a Ministerului Culturii și Patrimoniului bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, din sumeleNațional și/sau a instituțiilor publice de cultură împreună cu defalcate din venituri ale bugetului de stat și din venituri aleMinisterul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului se pot bugetelor locale. Școlarizarea poate să fie finanțată și de cătreorganiza cluburi școlare și unități de învățământ preuniversitar solicitanți, persoane fizice sau juridice, prin contract încheiat cude stat cu program sportiv sau de artă, integrat ori suplimentar. unitatea de învățământ care asigură școlarizarea. Statul susține (5) Învățământul de artă și învățământul sportiv integrat se și stimulează, inclusiv financiar, programe de studiu pentruorganizează în școlile și liceele cu program de artă, respectiv învățământul postliceal, în parteneriat public-privat.sportiv, precum și în clase cu program de artă sau sportiv, (7) Cifra de școlarizare pentru învățământul postliceal de statorganizate în celelalte unități de învățământ primar, gimnazial și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Prin excepție, cifra deliceal. școlarizare pentru învățământul postliceal de stat finanțat (6) Organizarea învățământului de artă și a învățământului integral de către solicitanți, persoane fizice sau juridice, sesportiv se face prin regulamente aprobate de ministrul educației, aprobă, prin decizie, de inspectoratul școlar și se comunicăcercetării, tineretului și sportului. Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. (7) Unitățile de învățământ cu program sportiv suplimentar, (8) Admiterea în învățământul postliceal se face îndenumite cluburi sportive școlare, se constituie ca unități de conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerulînvățământ de nivel liceal, independente sau afiliate pe lângă Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pe baza uneialte unități de învățământ de același nivel. metodologii elaborate de unitatea de învățământ, prin (8) Pentru buna desfășurare a activității, cluburile sportive consultarea factorilor interesați.școlare beneficiază de baze sportive proprii și de acces în (9) Au dreptul să se înscrie în învățământul postliceal, înbazele sportive care aparțin celorlalte unități de învățământ, cu condițiile alin. (8), absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă deacordul conducerilor acestor unități de învățământ. bacalaureat. (9) Elevii au acces liber în cluburile sportive, în palatele și (10) Creditele pentru educație și formare profesionalăcluburile copiilor. obținute în învățământul postliceal pot fi recunoscute pentru (10) Pentru buna desfășurare a activităților artistice, unitățile absolvenții cu diplomă de bacalaureat de către universități, înde învățământ gimnazial și liceal beneficiază de săli de repetiție baza deciziilor senatului universitar, ca unități de credite de studiiși spectacol proprii sau de acces la sălile unităților de transferabile pentru nivelul licență.învățământ de același nivel, cu acordul conducerii acestora. SECȚIUNEA a 12-a (11) Cluburile sportive școlare pot să fie finanțate și deautoritățile administrației publice locale. Învățământul pentru persoanele aparținând (12) Toți elevii cuprinși în grupele de performanță sunt înscriși minorităților naționaleîntr-un Registru național al performanțelor sportive, în baza Art. 45. — (1) Persoanele aparținând minorităților naționalereglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educației, au dreptul să studieze și să se instruiască în limba maternă, lacercetării, tineretului și sportului. toate nivelurile, tipurile și formele de învățământ preuniversitar, Art. 43. — (1) Pentru sprijinirea activității sportive și artistice în condițiile legii.de performanță, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și (2) În funcție de necesitățile locale se organizează, la cerereaSportului organizează tabere sportive sau de creație artistică, părinților sau tutorilor legali și în condițiile legii, grupe, clase sauconcursuri sportive sau artistice, campionate școlare, precum și unități de învățământ preuniversitar cu predare în limbilefestivaluri și acordă burse și alte forme de sprijin material. minorităților naționale. (2) Pentru activitățile sportive, în structura Ministerului (3) La toate formele de învățământ în limba română, înEducației, Cercetării, Tineretului și Sportului funcționează limbile minorităților naționale sau în limbi de circulațieFederația Sportului Școlar și Universitar. internațională, se poate înscrie și pregăti orice cetățean român (3) Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și celelalte sau cetățean din țările Uniunii Europene și Confederațiaministere interesate, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Elvețiană, indiferent de limba sa maternă și de limba în care afederațiile sportive naționale, autoritățile locale, precum și studiat anterior.instituțiile de cultură pot sprijini financiar și material activitățile (4) În cadrul unităților sau secțiilor cu predare în limbilede performanță în domeniul artelor, respectiv al sportului. minorităților naționale, singulare în localitate, se pot organiza (4) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului clase liceale și profesionale cu grupe de elevi de diferite profiluri,colaborează cu instituții, cu organizații și cu alte persoane în condițiile legii.juridice, respectiv cu persoane fizice pentru asigurarea (5) Pe raza unei unități administrativ-teritoriale, cu mai multeresurselor financiare și materiale necesare desfășurării, în bune unități de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale,condiții, a învățământului de artă și învățământului sportiv funcționează cel puțin o unitate școlară cu personalitate juridică,integrat și suplimentar, precum și a competițiilor artistice și pentru fiecare limbă maternă, indiferent de efectivul de elevi.sportive de nivel regional și național. (6) În cazul unităților de nivel gimnazial sau liceal cu predare în limbile minorităților naționale, singulare în municipiu, oraș sau SECȚIUNEA a 11-a comună, se acordă personalitate juridică, indiferent de efectivul Învățământul postliceal de elevi. Art. 44. — (1) Învățământul postliceal se organizează pentru (7) Elevii care, în localitatea de domiciliu, nu au posibilitateacalificări profesionale înscrise în Registrul național al calificărilor, de a învăța în limba lor maternă sunt sprijiniți prin decontulstabilite de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și transportului la cea mai apropiată școală cu predare în limbaSportului și aprobate prin hotărâre a Guvernului. maternă sau primesc cazare și masă gratuite în internatul unității (2) Învățământul postliceal face parte din învățământul de învățământ cu predare în limba maternă.profesional și tehnic și este parțial subvenționat de stat. (8) Minoritățile naționale au dreptul la reprezentare (3) Învățământul postliceal special face parte din proporțională cu numărul de clase în organele de conducere aleînvățământul profesional și tehnic și este integral subvenționat unităților de învățământ, ale inspectoratelor școlare sau alede stat. instituțiilor echivalente, cu respectarea criteriilor de competență (4) Școlile de maiștri sunt școli postliceale. profesională, potrivit legii.
 8. 8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 (9) În unitățile școlare cu predare și în limbile minorităților (6) În învățământul preuniversitar, activitatea de predare șinaționale, unul dintre directori va fi un cadru didactic din rândul de educare la Limba și literatura maternă, la istoria și tradițiileminorităților respective, cu respectarea criteriilor de competență minorităților naționale respective și la Educația muzicală seprofesională. realizează pe baza programelor și a metodologiilor specifice (10) În unitățile conexe învățământului preuniversitar din elaborate de colective de experți cunoscători ai limbii și ai culturiijudețele în care funcționează forme de învățământ în limbile minorității naționale respective și aprobate, potrivit legii.minorităților naționale se asigură încadrarea cu specialiști și din (7) Elevilor aparținând minorităților naționale, carerândul minorităților naționale, cu respectarea criteriilor de frecventează unități de învățământ cu predare în limba românăcompetență profesională. sau în altă limbă decât cea maternă, li se asigură, la cerere, și (11) Cadrele didactice care predau la grupe sau clase cu în condițiile legii, ca disciplină de studiu, limba și literaturapredare integrală în limba minorităților naționale trebuie să facă maternă, precum și istoria și tradițiile minorității naționaledovada competenței profesionale în limba minorității naționale respective, ca parte a trunchiului comun. Programele șirespective și au dreptul la pregătire și perfecționare în limba de manualele disciplinei Istoria și tradițiile minorității naționale suntpredare, în țară sau în străinătate. Fac excepție de la aprobate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului șinecesitatea de a face dovada competenței profesionale în limba Sportului.minorității naționale respective cadrele didactice care predau (8) În învățământul primar, gimnazial și liceal cu predare înlimba și literatura română. limbile minorităților naționale, disciplinele Istoria și Geografia (12) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului României se predau în aceste limbi, după programe școlare șiasigură materiale didactice specifice disciplinelor predate în manuale identice cu cele pentru clasele cu predare în limbalimba maternă. română, cu obligația transcrierii și a însușirii toponimiei și a (13) Pentru elevii aparținând minorităților naționale, numelor proprii românești și în limba română.Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului asigură (9) În învățământul gimnazial cu predare în limbilemanualele școlare, care pot fi: manuale elaborate în limba de minorităților naționale se introduce, ca disciplină de studiu,predare a minorităților naționale și manuale traduse din limba Istoria și tradițiile minorităților naționale respective, cu predare înromână sau manuale de import, avizate de Ministerul Educației, limba maternă. Programele școlare și manualele la aceastăCercetării, Tineretului și Sportului, pentru titlurile needitate din disciplină sunt aprobate de Ministerul Educației, Cercetării,cauza tirajului redus. Tineretului și Sportului. (14) În învățământul în limbile minorităților naționale, în (10) În programele și manualele de istorie se vor reflectacomunicarea internă și în comunicarea cu părinții elevilor și ai istoria și tradițiile minorităților naționale din România.preșcolarilor se poate folosi și limba de predare. (11) În învățământul liceal și postliceal, în care predarea se (15) În învățământul primar cu predare în limbile minorităților face în limba maternă pentru disciplinele, respectiv modulele denaționale, calificativele se comunică în scris și oral și în limba de pregătire de specialitate, se realizează însușirea terminologieipredare. de specialitate și în limba română. (16) În cadrul Institutului de Științe ale Educației din (12) În învățământul preuniversitar, probele de admitere șisubordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și probele examenelor de absolvire pot fi susținute în limba în careSportului va funcționa și o secție de cercetare și inovare pentru au fost studiate disciplinele respective, în condițiile legii.învățământul cu predare în limbile minorităților naționale. Art. 47. — (1) Pe raza unei unități administrativ-teritoriale — (17) În finanțarea de bază a unității de învățământ comună, oraș, municipiu — unde funcționează mai multe unitățipreuniversitar cu predare în limbile minorităților naționale, costul școlare cu predare în limba română cel puțin una dintre acesteastandard per elev și per preșcolar se calculează după un are personalitate juridică, indiferent de efectivul de elevi.coeficient mărit pe baza factorilor de corecție, luând în (2) Unitățile cu predare în limba română, de nivel gimnazialconsiderare predarea în limba minorității naționale sau a limbii sau liceal, unice în municipiu, în oraș sau în comună auminorității naționale. În cazul acestor unități se are în vedere personalitate juridică indiferent de efectivul de elevi.izolarea lingvistică, geografică și numărul redus de elevi șipreșcolari, precum și elevii prevăzuți la alin. (7). Același SECȚIUNEA a 13-acoeficient se aplică și în cazul unităților școlare cu predare în Învățământul special și special integratlimba română, în condiții similare. Art. 48. — (1) Învățământul special și special integrat, Art. 46. — (1) În cadrul învățământului preuniversitar cu organizat pentru persoanele cu cerințe educaționale specialepredare în limbile minorităților naționale, toate disciplinele se sau alte tipuri de cerințe educaționale, stabilite prin ordin alstudiază în limba maternă, cu excepția disciplinei Limba și ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, seliteratura română. realizează pentru toate nivelurile de învățământ, diferențiat, în (2) Disciplina Limba și literatura română se predă pe tot funcție de tipul și gradul de deficiență.parcursul învățământului preuniversitar după programe școlare (2) Învățământul special și special integrat este gratuit și esteși manuale elaborate în mod special pentru minoritatea organizat, de regulă, ca învățământ cu frecvență. În funcție derespectivă. necesitățile locale, acesta se poate organiza și sub alte forme, (3) Prin excepție, în unitățile de învățământ cu predare în în conformitate cu legislația în vigoare.limba unei minorități naționale, ca urmare a cererii părinților sau (3) Guvernul elaborează reglementări specifice pentrututorilor legali, la solicitarea organizației minorității naționale serviciile educaționale și de asistență, oferite copiilor cu cerințereprezentate în Parlamentul României sau, în cazul în care educaționale speciale.minoritatea respectivă nu are reprezentare parlamentară, la Art. 49. — (1) Învățământul special se organizează, dupăsolicitarea grupului parlamentar al minorităților naționale, caz, în unități de învățământ special și în unități de învățământpredarea disciplinei Limba și literatura română se face după de masă.manualele utilizate în unitățile de învățământ cu predare în limba (2) Învățământul special integrat se poate organiza în claseromână. speciale și individual sau în grupe integrate în clase de masă. (4) Testele la disciplina Limba și literatura română se Efectivele formațiunilor de studiu din învățământul special șielaborează pe baza programei speciale. special integrat sunt stabilite de Ministerul Educației, Cercetării, (5) Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip Tineretului și Sportului, în funcție de tipul și gradul deficienței.din învățământul preuniversitar și lucrările semestriale pentru (3) Conținuturile învățământului special și special integrat,elevii din învățământul cu predare în limbile minorităților demersurile didactice, precum și pregătirea și formareanaționale se elaborează pe baza cerințelor didactico- personalului care își desfășoară activitatea în domeniulmetodologice stabilite de Curriculumul național. educației copiilor cu cerințe educaționale speciale sunt stabilite
 9. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 9prin metodologii elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, alternative, adaptate tipului și gradului de dizabilitate și aprobateTineretului și Sportului. de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. (4) Durata școlarizării copiilor cu cerințe educaționale Art. 54. — (1) În funcție de evoluția copilului se pot facespeciale poate fi mai mare decât cea precizată prin prezenta propuneri de reorientare dinspre școala specială spre școala delege și se stabilește, în funcție de gradul și tipul dizabilității, prin masă și invers.ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. (2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul Art. 50. — (1) Evaluarea, asistența psihoeducațională, didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de către părințiiorientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor copilului/tutorele legal instituit și de către psihologul școlar.și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale se realizează de Decizia de reorientare se ia de către comisia de expertiză dincătre centrele județene de resurse și de asistență educațională, cadrul CJRAE/CMBRAE, cu acordul familiei sau al susținătoruluidenumite în continuare CJRAE, respectiv de Centrul legal.Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, Art. 55. — (1) Școlarizarea minorilor și a adulților din centreledenumit în continuare CMBRAE, prin serviciile de evaluare și de reeducare, din penitenciarele pentru minori și tineri și dinde orientare școlară și profesională, pe baza unei metodologii penitenciarele pentru adulți se realizează cu respectareaelaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Curriculumului național. Resursa umană necesară pentruSportului, acordându-se prioritate integrării în învățământul de școlarizarea acestora este asigurată de către Ministerulmasă. CJRAE cuprind și centrele logopedice interșcolare. Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin inspectoratele (2) Stabilirea gradului de deficiență al elevilor cu cerințe școlare.educaționale speciale se realizează de către comisiile din cadrul (2) În vederea obținerii unei calificări și a integrării în viațaCJRAE/CMBRAE, în colaborare cu comisiile pentru protecția activă a tinerilor cu cerințe educaționale speciale, Ministerulcopilului din cadrul direcțiilor generale județene/a municipiului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, împreună cuBucurești de asistență socială și protecția copilului. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, organizează (3) Diagnosticarea abuzivă a copiilor pe criterii de rasă, ateliere protejate.naționalitate, etnie, limbă, religie, apartenență la o categorie Art. 56. — La absolvirea învățământului special, Ministeruldefavorizată, precum și de orice alt criteriu, fapt ce determină Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului colaborează cuincluderea lor în clase cu cerințe educaționale speciale, se Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și cu altesancționează. organisme guvernamentale sau nonguvernamentale în vederea (4) Obținerea unei calificări de către elevii/tinerii cu cerințe integrării în viața activă, potrivit calificării obținute și în condițiileeducaționale speciale se face în unități de învățământ special prevăzute de legislația în vigoare.și de masă, cu consultarea factorilor locali interesați. (5) Elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale pot SECȚIUNEA a 14-adobândi calificări profesionale corespunzătoare tipului și Învățământul pentru copiii și tineriigradului de deficiență. capabili de performanțe înalte Art. 51. — (1) Copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale Art. 57. — (1) Statul sprijină copiii și tinerii capabili despeciale, integrați în învățământul de masă, beneficiază de performanțe înalte atât în unități de învățământ, cât și în centresuport educațional prin cadre didactice de sprijin și itinerante, de excelență. Centrele de excelență sunt înființate prin ordin alde la caz la caz. Organizarea serviciilor de sprijin educaționalse face de către CJRAE/CMBRAE și se reglementează prin ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.metodologii specifice elaborate de Ministerul Educației, (2) Coordonarea acțiunilor prevăzute la alin. (1) esteCercetării, Tineretului și Sportului. asigurată de Centrul Național de Instruire Diferențiată, înființat (2) Copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației,în unitățile de învățământ special sau de masă, inclusiv cei Cercetării, Tineretului și Sportului.școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, beneficiază de (3) Resursele umane, curriculare, informaționale, materiale șiasistență socială constând în asigurarea alocației zilnice de financiare pentru susținerea copiilor și a tinerilor capabili dehrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a performanțe înalte se asigură de unitățile de învățământ și deîmbrăcămintei și a încălțămintei în cuantum egal cu cel pentru inspectoratele școlare, conform normelor metodologicecopiii aflați în sistemul de protecție a copilului, precum și de elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului șigăzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru Sportului.copiii cu cerințe educaționale speciale din cadrul direcțiilor (4) Pentru sprijinirea copiilor și a tinerilor capabili degenerale județene/a municipiului București de asistență socială performanțe înalte, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretuluiși protecția copilului. și Sportului organizează olimpiade și concursuri, tabere de profil, Art. 52. — (1) Pentru copiii, elevii și tinerii cu boli cronice sau simpozioane și alte activități specifice și acordă burse și altecu boli care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 forme de sprijin material.săptămâni se organizează, după caz, grupe sau clase în cadrul (5) Copiii și tinerii capabili de performanțe înalte beneficiază,unității sanitare în care aceștia sunt internați. indiferent de vârstă, de programe educative care le respectă (2) Pentru copiii, elevii și tinerii care, din motive medicale sau particularitățile de învățare și de orientare a performanței. Acestedin cauza unei dizabilități, sunt nedeplasabili, se organizează programe sunt de aprofundare a învățării, de grupare pe abilități,școlarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată. de îmbogățire a curriculumului cu noi domenii, de mentorat și (3) Școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de clase transfer de competență, de accelerare a promovării conformsau de grupe în spitale se fac de către inspectoratul școlar, la ritmului individual de învățare.propunerea CJRAE/CMBRAE, conform unei metodologii-cadru SECȚIUNEA a 15-aelaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului șiSportului. Programul „Școala după școală” (4) Unitățile de învățământ special pot beneficia de sprijinul Art. 58. — (1) Unitățile de învățământ, prin decizia consiliuluiinstituțiilor de protecție socială, al altor organisme private de administrație, pot să își extindă activitățile cu elevii după oreleautorizate, al persoanelor fizice sau juridice din țară și din de curs, prin programe „Școala după școală”.străinătate, pentru stimulare, compensare și pentru reducerea (2) În parteneriat cu autoritățile publice locale și cu asociațiilegradului de dizabilitate. de părinți, prin programul „Școala după școală”, se oferă Art. 53. — Învățământul special dispune de planuri de activități educative, recreative, de timp liber, pentru consolidareaînvățământ, de programe școlare, de programe de asistență competențelor dobândite sau de accelerare a învățării, precumpsihopedagogică, de manuale și de metodologii didactice și activități de învățare remedială. Acolo unde acest lucru este
 10. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011posibil, parteneriatul se poate realiza cu organizații respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiuluinonguvernamentale cu competențe în domeniu. București, cu consultarea partenerilor sociali și cu avizul (3) Programele „Școala după școală” se organizează în baza conform al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului șiunei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației, Sportului.cercetării, tineretului și sportului. (3) În cadrul rețelei școlare se pot înființa și pot funcționa, (4) Statul poate finanța programul „Școala după școală” conform legii, grupe/clase în alternative educaționale integratepentru copiii și elevii din grupurile dezavantajate, potrivit legii. în unități școlare de stat sau particulare. SECȚIUNEA a 16-a (4) Persoanele juridice și fizice pot înființa, conform legii, unități de educație timpurie și de învățământ primar, gimnazial, Alternativele educaționale liceal și postliceal. Art. 59. — (1) În sistemul de învățământ preuniversitar pot fi (5) Rețeaua școlară a unităților de învățământ se dăinițiate și organizate alternative educaționale, cu acordul publicității la începutul fiecărui an, pentru anul școlar următor.Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pe Cifra de școlarizare pentru învățământul de stat se aprobă prinbaza unor regulamente aprobate prin ordin al ministrului hotărâre a Guvernului, cu cel puțin 6 luni înainte de începereaeducației, cercetării, tineretului și sportului. anului școlar. (2) Acreditarea, respectiv evaluarea periodică a alternativelor (6) În cadrul sistemului național de învățământ preuniversitareducaționale se fac potrivit legii. de stat se pot înființa și pot funcționa, conform legii, unități de (3) Unitățile de învățământ preuniversitar alternativ dispun învățământ cu clase constituite pe bază de contracte dede autonomie organizatorică și funcțională, în conformitate cu parteneriat între unități de învățământ de stat și particularespecificul alternativei. acreditate, între acestea și operatori economici, precum și între (4) La toate formele de învățământ alternativ în limba instituții din țară și străinătate, pe baza unor acorduriromână, în limbile minorităților naționale sau în limbi de circulație interguvernamentale.internațională, se poate înscrie și pregăti orice cetățean român. (7) Unitățile de învățământ preuniversitar, indiferent de tip, (5) Cadrele didactice care predau la grupe sau clase din nivel, formă, filieră și profil sunt supuse acreditării și evaluăriialternativele educaționale au dreptul la recunoașterea de către periodice, conform legii.inspectoratele școlare județene și Ministerul Educației, (8) Pentru a asigura calitatea învățământului, la propunereaCercetării, Tineretului și Sportului a pregătirii și a perfecționărilor autorităților administrației publice locale sau din proprie inițiativă,realizate de organizațiile, asociațiile, federațiile care gestionează inspectoratele școlare pot solicita Ministerului Educației,dezvoltarea alternativei respective la nivel național. Cercetării, Tineretului și Sportului ridicarea acreditării/autorizării SECȚIUNEA a 17-a unei unități de învățământ cu personalitate juridică sau a unei Învățământul particular și confesional structuri a acesteia în conformitate cu prevederile legale. În situația în care Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Art. 60. — (1) Învățământul particular și confesional se Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP,organizează conform principiului nonprofit în unități de retrage acreditarea/autorizația de funcționare, pentruînvățământ preuniversitar, la toate nivelurile și formele, conform neîndeplinirea condițiilor legale, unei unități de învățământ,legislației în vigoare. (2) Criteriile, standardele și indicatorii de performanță pe care aceasta își încetează activitatea. Autoritățile administrațieitrebuie să le îndeplinească unitățile de învățământ preuniversitar publice locale realizează alocarea elevilor altor unități școlare,particular și confesional sunt identice cu cele pe care trebuie să cu respectarea interesului copiilor și asigurarea logisticiile îndeplinească unitățile de învățământ de stat. necesare. (3) Unitățile particulare de învățământ sunt unități libere, Art. 62. — (1) În vederea asigurării calității educației și adeschise, autonome atât din punct de vedere organizatoric, cât optimizării gestionării resurselor, unitățile de învățământ șiși economico-financiar, având drept fundament proprietatea autoritățile administrației publice locale pot decide înființareaprivată, garantată de Constituție. consorțiilor școlare. (4) Autorizarea de funcționare provizorie, acreditarea și (2) Consorțiile școlare sunt parteneriate contractuale întreevaluarea periodică a unităților de învățământ preuniversitar unitățile de învățământ, care asigură:particular și confesional sunt realizate de către Agenția Română a) mobilitatea personalului între unitățile membre alede Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, conform consorțiului;legislației în vigoare. b) utilizarea în comun a resurselor unităților de învățământ (5) Unitățile de învățământ preuniversitar particular și din consorțiu;confesional acreditate sunt sprijinite de stat, condițiile fiind c) lărgirea oportunităților de învățare oferite elevilor șistabilite prin hotărâre a Guvernului. recunoașterea reciprocă a rezultatelor învățării și evaluării (6) Statul sprijină și coordonează învățământul particular și acestora.confesional, în condițiile legii, respectând în întregime drepturile (3) Cadrul general pentru înființarea, desființarea șiacestuia. funcționarea consorțiilor școlare se va reglementa prin ordin al (7) Directorii unităților de învățământ particular sunt numiți ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.de conducerea persoanei juridice fondatoare, cu respectarea Art. 63. — (1) În învățământul preuniversitar, formațiunile decriteriilor de competență. Actul de numire se aduce la cunoștința studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cuminspectoratului școlar pe raza căruia își desfășoară activitatea urmează:unitatea respectivă. a) educația antepreșcolară: grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9; CAPITOLUL III b) învățământul preșcolar: grupa cuprinde în medie Rețeaua școlară 15 preșcolari, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 20; Art. 61. — (1) Rețeaua școlară este formată din totalitatea c) învățământul primar: clasa care cuprinde în medieunităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate 20 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 25;provizoriu. d) învățământul gimnazial: clasa care cuprinde în medie (2) Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și 25 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 30;particular preuniversitar se organizează de către autoritățile e) învățământul liceal: clasa care cuprinde în medieadministrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor 25 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30;școlare. Pentru învățământul special liceal și special postliceal, f) învățământul postliceal: clasa care cuprinde în medierețeaua școlară se organizează de către consiliul județean, 25 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30;
 11. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 11 g) învățământul special pentru elevi cu deficiențe ușoare către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, înși/sau moderate: grupa care cuprinde în medie 10 elevi, dar nu colaborare cu fiecare cult în parte, și sunt aprobate prin ordin almai puțin de 8 și nu mai mult de 12; ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. h) învățământul special pentru elevi cu deficiențe grave: (10) Planurile-cadru de învățământ pentru învățământulgrupa care cuprinde în medie 5 elevi, dar nu mai puțin de 4 și nu militar se elaborează de către Ministerul Educației, Cercetării,mai mult de 6. Tineretului și Sportului, în colaborare cu Ministerul Apărării (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în localitățile în Naționale, și sunt aprobate prin ordin al ministrului educației,care există cerere pentru forma de învățământ în limba maternă cercetării, tineretului și sportului.a unei minorități naționale, efectivele formațiunilor de studiu pot Art. 66. — (1) Numărul de ore alocat disciplinelor dinfi mai mici decât minimul prevăzut de prezenta lege. Decizia planurile-cadru de învățământ este de maximum 20 de ore peprivind înființarea și funcționarea acestor formațiuni de studiu săptămână la învățământul primar, 25 de ore pe săptămână laaparține Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și învățământul gimnazial și 30 de ore pe săptămână laSportului, cu consultarea consiliului de administrație al unității învățământul liceal. Aceste ore sunt alocate atât pentru predarede învățământ respective. și evaluare, cât și pentru învățarea în clasă, asistată de cadrul didactic, a conținuturilor predate, conform prezentei legi. CAPITOLUL IV (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), numărul maxim Curriculumul învățământului preuniversitar de ore poate fi depășit cu numărul de ore prevăzute pentru Art. 64. — (1) În învățământul preuniversitar se aplică studierea limbii materne, a istoriei și tradiției minoritățilorCurriculumul național elaborat în conformitate cu nevoile naționale și a învățământului bilingv.specifice dezvoltării personale și cu nevoile pieței forței de muncă (3) În cadrul Curriculumului național, disciplinele obligatoriiși ale fiecărei comunități, în baza principiului subsidiarității. au o pondere de 80% în planurile-cadru de la nivelul (2) Curriculumul național reprezintă ansamblul coerent al învățământului obligatoriu și de 70% în cele de la nivelul liceului.planurilor-cadru de învățământ și al programelor școlare din (4) În cadrul Curriculumului național, disciplinele opționale auînvățământul preuniversitar. o pondere de 20% în planurile-cadru pentru învățământul Art. 65. — (1) Planurile-cadru de învățământ cuprind obligatoriu și de 30% în cele pentru liceu.disciplinele, domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire (5) Pentru fiecare disciplină și domeniu de studiu, programaobligatorii și opționale, precum și numărul minim și maxim de școlară acoperă 75% din orele de predare și evaluare, lăsând laore aferente acestora. dispoziția cadrului didactic 25% din timpul alocat (2) Trunchiul comun se constituie din disciplinele/domeniile disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcție dede studiu/modulele de pregătire obligatorii, iar curriculumul la caracteristicile elevilor și de strategia școlii din care face parte,decizia școlii se constituie din disciplinele/domeniile de profesorul decide dacă procentul de 25% din timpul alocatstudiu/modulele de pregătire opționale. disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învățare (3) Programele școlare stabilesc, pentru fiecare disciplină, remedială, în cazul copiilor cu probleme speciale, pentrudomeniul de studiu/modulul de pregătire din planul de învățământ, consolidarea cunoștințelor sau pentru stimularea elevilorfinalitățile urmărite și evidențiază conținuturile fundamentale de capabili de performanțe superioare, conform unor planuriordin teoretic, experimental și aplicativ, oferind orientări individuale de învățare elaborate pentru fiecare elev.metodologice generale pentru realizarea și evaluarea acestora. Art. 67. — (1) Curriculumul național pentru educația timpurie (4) Planurile-cadru și programele școlare pentru este centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională șidisciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire socială a copiilor, respectiv pe remedierea precoce aobligatorii din învățământul preuniversitar sunt elaborate de eventualelor deficiențe de dezvoltare.către instituțiile și organismele abilitate ale Ministerului (2) CJRAE, respectiv CMBRAE constituie echipeEducației, Cercetării, Tineretului și Sportului și se aprobă prin multidisciplinare de intervenție timpurie, menite să realizezeordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. evaluarea tuturor copiilor, monitorizarea, depistarea și asistența (5) Curriculumul la decizia școlii se constituie atât din precoce corespunzătoare a celor cu cerințe educaționalepachete disciplinare opționale ofertate la nivel național, regional speciale sau cu risc în dezvoltarea competențelor personale.și local, cât și din pachete disciplinare opționale ofertate la Art. 68. — (1) Curriculumul național pentru învățământulnivelul unității de învățământ. Consiliul de administrație al unității primar și gimnazial se axează pe 8 domenii de competențe-de învățământ, în urma consultării elevilor, părinților și pe baza cheie care determină profilul de formare a elevului:resurselor disponibile, stabilește curriculumul la decizia școlii. a) competențe de comunicare în limba română și în limba (6) Programele școlare pentru disciplinele/domeniile de maternă, în cazul minorităților naționale;studiu, respectiv modulele de pregătire opționale se elaborează b) competențe de comunicare în limbi străine;la nivelul unităților de învățământ, cu consultarea consiliului c) competențe de bază de matematică, științe și tehnologie;profesoral, consiliului consultativ al elevilor, structurii asociative d) competențe digitale de utilizare a tehnologiei informațieia părinților, precum și a reprezentanților comunității locale și, ca instrument de învățare și cunoaștere;după caz, a operatorilor economici cu care unitatea de e) competențe sociale și civice;învățământ are relații pentru pregătirea practică a elevilor. f) competențe antreprenoriale;Programele școlare sunt aprobate de consiliul de administrație g) competențe de sensibilizare și de expresie culturală;al unității de învățământ. h) competența de a învăța să înveți. (7) În cazul alternativelor educaționale, planurile-cadru și (2) Educația fizică și sportul în învățământul preuniversitarprogramele școlare sunt elaborate, în proiect, de reprezentanți sunt cuprinse în trunchiul comun al planurilor de învățământ.ai acestora și sunt aprobate de Ministerul Educației, Cercetării, (3) Disciplina Tehnologia informației și comunicării constituieTineretului și Sportului. o disciplină opțională pentru elevii din clasele I—IV și este (8) În învățământul particular și confesional se utilizează disciplină obligatorie în învățământul gimnazial și liceal.planurile-cadru de învățământ și programele școlare pentru (4) Curriculumul pentru clasele pregătitoare urmăreșteCurriculumul național aprobat de Ministerul Educației, Cercetării, dezvoltarea fizică, socioemoțională, cognitivă a limbajului șiTineretului și Sportului sau planurile și programele de comunicării, precum și dezvoltarea capacităților și a atitudinilorînvățământ similare ori alternative învățământului de stat, în învățare, asigurând totodată punțile către dezvoltarea celoraprobate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și 8 competențe-cheie.Sportului. (5) Învățământul liceal este centrat pe dezvoltarea și (9) Planurile-cadru de învățământ și programele școlare diversificarea competențelor-cheie și formarea competențelorpentru învățământul teologic și confesional se elaborează de specifice în funcție de filieră, profil, specializare sau calificare.
 12. 12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 Art. 69. — (1) În unitățile de învățământ de stat sau evaluare unică, având funcție orientativă, pentru a-i ajuta peparticulare se utilizează manuale școlare și alte auxiliare profesori în notarea la clasă.didactice aprobate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului (2) Un elev cu deficiențe de învățare beneficiază, în modși Sportului. obligatoriu, de educație remedială. (2) Manualele școlare se elaborează și se evaluează pe baza Art. 73. — (1) Portofoliul educațional cuprinde totalitateaprogramelor școlare aprobate de Ministerul Educației, diplomelor, a certificatelor sau a altor înscrisuri obținute în urmaCercetării, Tineretului și Sportului. Ministerul Educației, evaluării competențelor dobândite sau a participării la activitățiCercetării, Tineretului și Sportului reglementează elaborarea de de învățare, în diferite contexte, precum și produse sau rezultatemanuale școlare alternative. ale acestor activități, în contexte de învățare formale, (3) Cadrele didactice selectează și le recomandă elevilor, în nonformale și informale.baza libertății inițiativei profesionale, acele manuale școlare din (2) Portofoliul educațional este elementul central al evaluăriilista celor aprobate de Ministerul Educației, Cercetării, învățării. Utilizarea lui debutează începând cu clasa pregătitoareTineretului și Sportului care vor fi utilizate în procesul didactic. și reprezintă cartea de identitate educațională a elevului. (4) Elevii și profesorii din învățământul de stat și din SECȚIUNEA a 2-aînvățământul obligatoriu particular acreditat/autorizatbeneficiază de manuale școlare gratuite, atât pentru Structura și caracteristicile evaluărilorînvățământul în limba română, cât și pentru cel în limbile Art. 74. — (1) La finalul clasei pregătitoare, cadrul didacticminorităților naționale, în condițiile legii. responsabil întocmește, în baza unei metodologii elaborate de (5) Auxiliarele curriculare sunt constituite din ghiduri Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, un raportmetodologice care, prin conținut, sunt în conformitate cu de evaluare a dezvoltării fizice, socioemoționale, cognitive, aprevederile legale în vigoare și pe care cadrele didactice le pot limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacitățilorselecta și utiliza la clasă, în baza libertății inițiativei profesionale, și atitudinilor de învățare.în scopul îmbunătățirii calității procesului educațional. (2) La finalul clasei a II-a, fiecare școală, în baza unei Art. 70. — (1) Bibliotecile școlare și centrele de documentare metodologii elaborate de Ministerul Educației, Cercetării,și informare se organizează și funcționează pe baza unui Tineretului și Sportului, organizează și realizează evaluarearegulament elaborat de Ministerul Educației, Cercetării, competențelor fundamentale: scris—citit și matematică.Tineretului și Sportului. Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor (2) Se înființează Biblioteca Școlară Virtuală și Platforma individualizate de învățare ale elevilor. Rezultatele evaluării șișcolară de e-learning, care includ programe școlare, exemple planurile individualizate se comunică părinților elevilor șide lecții pentru toate temele din programele școlare, ghiduri constituie documente din portofoliul educațional al elevului.metodologice, exemple de probe de evaluare. Aceste resurse (3) La finalul clasei a IV-a, Ministerul Educației, Cercetării,digitale vor fi protejate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de Tineretului și Sportului realizează, prin eșantionare, o evaluareautor și drepturile conexe, cu modificările și completările la nivel național a competențelor fundamentale dobândite înulterioare, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului ciclul primar, după modelul testărilor internaționale, pentruobținând dreptul de publicare din partea autorilor, astfel încât diagnoza sistemului de învățământ la nivel primar.aceste resurse să fie accesibile permanent și gratuit oricărui elev (4) La finalul clasei a VI-a, toate școlile, în baza uneisau profesor. metodologii elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, (3) Unitățile de învățământ utilizează platforma școlară de Tineretului și Sportului, organizează și realizează evaluareaînvățare pentru a acorda asistență elevilor în timpul sau în afara elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă și comunicare,programului școlar ori pentru cei care, din motive de sănătate, matematică și științe. Proba de limbă și comunicare va cuprindetemporar nu pot frecventa școala. limba română și limba modernă I, iar pentru elevii din clasele cu (4) Înființarea, gestiunea și îmbogățirea permanentă a predare în limbile minorităților naționale, și limba maternă.Bibliotecii Școlare Virtuale și a Platformei școlare de e-learning Rezultatele evaluărilor sunt utilizate pentru elaborarea planurilorintră în responsabilitatea Ministerului Educației, Cercetării, individualizate de învățare ale elevilor și pentru preorientareaTineretului și Sportului. școlară către un anumit tip de liceu. Rezultatele evaluării și planurile individualizate de învățare se comunică părinților CAPITOLUL V elevilor și sunt trecute în portofoliul educațional al elevului. Evaluarea rezultatelor învățării (5) La finalul clasei a IX-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, se SECȚIUNEA 1 realizează o evaluare națională obligatorie a tuturor elevilor. Dispoziții generale privind evaluarea Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar Art. 71. — (1) Scopul evaluării este acela de a orienta și de testelor internaționale. Evaluarea se realizează prin următoarelea optimiza învățarea. probe: (2) Toate evaluările se realizează pe baza standardelor a) o probă scrisă la limba și literatura română;naționale de evaluare pentru fiecare disciplină, domeniu de b) o probă scrisă la limba maternă;studiu, respectiv modul de pregătire. c) o probă scrisă transdisciplinară la matematică și științe; (3) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin d) o probă scrisă la o limbă de circulație internațională;calificative, în învățământul primar, respectiv prin note de la 1 la e) o probă practică de utilizare a calculatorului, susținută în10, în învățământul secundar și în învățământul terțiar timpul anului;nonuniversitar, sau prin punctaje, în mod similar testelor f) o probă orală transdisciplinară de evaluare ainternaționale. competențelor civice și sociale, susținută în timpul anului. (4) Controlul utilizării și al respectării standardelor naționale (6) Rezultatele evaluării naționale se înscriu în portofoliulde evaluare de către cadrele didactice se realizează prin educațional al elevului.inspecția școlară. Art. 75. — (1) Absolvenții învățământului gimnazial (5) Notarea elevilor fără utilizarea și respectarea standardelor dobândesc diploma de absolvire, parte a portofoliuluinaționale și a metodologiilor de evaluare constituie abatere educațional, și foaia matricolă, parte a portofoliului educațional.disciplinară și se sancționează conform prevederilor prezentei (2) Continuarea studiilor din învățământul gimnazial înlegi. învățământul liceal este asigurată pe baza unui proces de Art. 72. — (1) Evaluarea se centrează pe competențe, oferă consiliere și de orientare școlară și profesională. Numărul defeed-back real elevilor și stă la baza planurilor individuale de locuri alocate clasei a X-a este cel puțin egal cu cel alînvățare. În acest scop se va crea o bancă de instrumente de absolvenților clasei a IX-a.
 13. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 13 Art. 76. — (1) După absolvirea gimnaziului, elevii urmează b) probă scrisă la Limba și literatura maternă — probăliceul sau școala profesională. comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și (2) Admiterea la liceu sau la școală profesională se specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă arealizează după următoarea procedură: minorităților naționale; a) în cazul în care numărul de candidați nu depășește c) două probe scrise, diferențiate după cum urmează:numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, admiterea se 1. pentru profilul real din filiera teoretică:va realiza pe baza portofoliului educațional al elevului; (i) matematică; b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât (ii) probă transdisciplinară din științe: fizică, chimie,numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, admiterea se biologie;face luând în calcul în proporție de 70% portofoliul educațional 2. pentru profilul umanist din filiera teoretică:al elevului, media de absolvire a învățământului obligatoriu, (i) o limbă de circulație internațională;precum și media la probele de la evaluarea națională de la (ii) probă transdisciplinară din geografie, istorie, științesfârșitul clasei a IX-a și în proporție de 30% nota obținută la socioumane;proba de admitere stabilită de unitatea de învățământ. 3. pentru filiera tehnologică: (3) În cazul mediilor egale, diferențierea se face pe baza (i) probă scrisă disciplinară specifică profilului;portofoliului educațional al elevului. (ii) probă transdisciplinară specifică domeniului de (4) Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a pregătire;admiterii în clasa a X-a este elaborată de Ministerul Educației, 4. pentru filiera vocațională:Cercetării, Tineretului și Sportului și este dată publicității, pentru (i) probă practică sau scrisă, după caz, specifică profiluluifiecare generație, cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a. ori specializării;Unitățile de învățământ au obligația de a anunța public disciplina (ii) probă transdisciplinară specifică profilului sausau disciplinele la care se susține proba de admitere, specializării.programele, procedurile de organizare a acesteia, precum și (5) Conținuturile programelor de examen sunt stabilite demodul de utilizare a portofoliului educațional, până, cel mai Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și se dautârziu, la începutul clasei a VIII-a. Proba suplimentară de publicității elevilor la începutul primei clase de liceu, în condițiileadmitere se va susține la cel mult două discipline. legii. Calendarul, metodologia, precum și modul de organizare Art. 77. — (1) Absolvenții învățământului liceal primesc și desfășurare a examenului de bacalaureat se stabilesc dediploma de absolvire și foaia matricolă, parte a portofoliului Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și se daueducațional, care atestă finalizarea studiilor liceale și care publicității, pentru fiecare generație, la începutul ultimei clase deconferă dreptul de acces, în condițiile legii, în învățământul liceu.postliceal, precum și dreptul de susținere a examenului de (6) Pentru anumite filiere, profiluri, specializări sau calificări,bacalaureat. stabilite de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și (2) Elevii care au promovat clasa a XII-a/a XIII-a vor susține Sportului, absolvenții învățământului liceal pot susține un examen de certificare a calificării, separat de examenul deexamenul național de bacalaureat. bacalaureat. Conținutul, calendarul și modul de organizare ale (3) Absolvenții învățământului liceal care susțin și examenului de certificare a calificării se stabilesc de Ministerulpromovează examenul național de bacalaureat dobândesc și Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și se dau publicității,diplomă de bacalaureat, care le dă dreptul de acces în pentru fiecare generație, cel mai târziu la începutul ultimei claseînvățământul superior, în condițiile legii. de liceu. (4) Examenul național de bacalaureat constă în susținerea (7) Absolvenții învățământului liceal care susțin șiurmătoarelor probe: promovează examenul de certificare a calificării primesc — proba A de evaluare a competențelor lingvistice de certificat de calificare corespunzător nivelului stabilit prin Cadrulcomunicare orală în limba română; național al calificărilor și suplimentul descriptiv al certificatului în — proba B de evaluare a competențelor lingvistice de format Europass.comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat (8) Eliberarea certificatului de calificare nu este condiționatăstudiile liceale într-o limbă a minorităților naționale; de promovarea examenului de bacalaureat. — proba C de evaluare a competenței lingvistice la două Art. 78. — (1) Examenul național de bacalaureat selimbi de circulație internațională studiate pe parcursul consideră promovat de către absolvenții învățământuluiînvățământului liceal. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul secundar superior, liceal, care îndeplinesc cumulativde competență corespunzător Cadrului european comun de următoarele condiții:referință pentru limbi. Elevii care promovează, pe parcursul a) au susținut probele A, B, C și D prevăzute la art. 77învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere alin. (4);internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în b) au susținut probele scrise E prevăzute la art. 77 alin. (4)limbi străine au dreptul la recunoașterea și echivalarea și au obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea;rezultatelor obținute la aceste examene, la cerere și conform c) au obținut media aritmetică, calculată cu două zecimaleunei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației, exacte, a notelor obținute la probele scrise E prevăzute la art. 77cercetării, tineretului și sportului; alin. (4) cel puțin egală cu 6. — proba D de evaluare a competențelor digitale. Rezultatul (2) În urma promovării examenului național de bacalaureat,evaluării se exprimă prin nivelul de competență, în raport cu absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat.standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care (3) Absolvenților de liceu care au susținut evaluările A, B, Cpromovează, pe parcursul învățământului preuniversitar, și D prevăzute la art. 77 alin. (4) li se eliberează certificate careexamene cu recunoaștere europeană pentru certificarea atestă nivelul de competență lingvistică, respectiv nivelul decompetențelor digitale au dreptul la recunoașterea și la competență digitală. Eliberarea acestor certificate nu esteechivalarea rezultatelor obținute la aceste examene, la cerere și condiționată de promovarea probelor scrise E prevăzute laconform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului art. 77 alin. (4).educației, cercetării, tineretului și sportului; (4) În cazul nepromovării examenului național de — proba E scrisă de evaluare a competențelor formate pe bacalaureat, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere,durata învățământului liceal, după cum urmează: rezultatele la evaluările A, B, C și D susținute conform a) probă scrisă la Limba și literatura română — probă prevederilor art. 77 alin. (4), respectiv rezultatele la probelecomună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și scrise E prevăzute la art. 77 alin. (4) care au fost promovate cuspecializările; cel puțin nota 5.
 14. 14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 (5) În decursul unui an școlar se organizează două sesiuni regulament aprobat prin ordin al ministrului educației, cercetării,ale examenului național de bacalaureat. tineretului și sportului. (6) Candidații proveniți din învățământul preuniversitar pot Art. 82. — (1) Elevii de la cursurile cu frecvență dinsusține examenul național de bacalaureat și examenul de învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse decertificare a calificării, fără taxă, de cel mult două ori. performanță, de burse de merit, de burse de studiu și de bursePrezentările ulterioare la aceste examene sunt condiționate de de ajutor social.achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educației, Cercetării, (2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate dinTineretului și Sportului. unele venituri ale bugetului de stat și numărul acestora se (7) Evaluările A, B, C și D prevăzute la art. 77 alin. (4) se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv aorganizează și se desfășoară la nivelul unității de învățământ, în consiliului județean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiuluitimpul anului școlar, pe parcursul semestrului al II-lea, în fața București.unei comisii prezidate de directorul unității de învățământ și (3) Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc denumite prin decizie a inspectorului școlar general, în condițiile Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Criteriilestabilite prin metodologie specifică. specifice de acordare a burselor de performanță, de merit, a (8) Probele scrise E la examenul național de bacalaureat, burselor de studiu și a celor de ajutor social se stabilesc anualprevăzute la art. 77 alin. (4), se susțin după încheierea cursurilor, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, înîn fața unei comisii stabilite de inspectoratul școlar. limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea (9) Comisia prevăzută la alin. (8) este condusă de un efectuării de către elevi a activităților școlare.președinte, numit prin ordin al ministrului educației, cercetării, (4) Elevii pot beneficia și de burse pe bază de contracttineretului și sportului dintre cadrele didactice universitare de încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice saupredare, având titlul științific de doctor, sau de un cadru didactic fizice, precum și de credite pentru studiu acordate de bănci, îndin învățământul liceal, având gradul didactic I și performanțe condițiile legii.profesionale deosebite, dintr-o unitate de învățământ situată în (5) Elevii și cursanții străini din învățământul preuniversitaralt județ decât cel în care se află unitatea de învățământ din care pot beneficia de burse, potrivit prevederilor legale.provin elevii care susțin probele scrise ale examenului național (6) Elevii etnici români cu domiciliul stabil în străinătatede bacalaureat. beneficiază de burse, potrivit prevederilor prezentei legi. (10) Comisia prevăzută la alin. (8) este alcătuită exclusiv din Art. 83. — (1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din unitățileprofesori de la alte unități de învățământ decât cele din care școlare de stat și particulare autorizate/acreditate beneficiazăprovin elevii care susțin probele scrise ale examenului național de asistență medicală, psihologică și logopedică gratuită, înde bacalaureat. cabinete medicale, psihologice și logopedice școlare ori în (11) Rezultatele examenului național de bacalaureat se fac unități medicale de stat.publice prin afișare. (2) La începutul fiecărui an școlar se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor, pe baza unei metodologii comune CAPITOLUL VI elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Resursa umană Sportului și de Ministerul Sănătății. (3) Autorizarea sanitară necesară funcționării unităților de SECȚIUNEA 1 învățământ de stat se obține fără taxe. Beneficiarii educației Art. 84. — (1) Elevii din învățământul obligatoriu și liceal Art. 79. — (1) Beneficiarii primari ai învățământului acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentrupreuniversitar sunt antepreșcolarii, preșcolarii și elevii. transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, (2) Beneficiarii secundari ai învățământului preuniversitar precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, pe totsunt familiile antepreșcolarilor, ale preșcolarilor și ale elevilor. parcursul anului calendaristic. (3) Comunitatea locală și societatea, în general, sunt (2) Ca măsură de protecție specială, elevii orfani, elevii cubeneficiari terțiari ai învățământului preuniversitar. cerințe educaționale speciale, precum și cei instituționalizați pot Art. 80. — (1) Învățământul preuniversitar este centrat pe beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transportbeneficiari. Toate deciziile majore sunt luate prin consultarea menționate la alin. (1), pe tot parcursul anului calendaristic.reprezentanților beneficiarilor primari, respectiv a Consiliului (3) Elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliuNațional al Elevilor sau a altor asociații reprezentative ale li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministeruluielevilor, și prin consultarea obligatorie a reprezentanților Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin unitățile debeneficiarilor secundari și terțiari, respectiv a structurilor învățământ la care sunt școlarizați, pe bază de abonament, înasociative reprezentative ale părinților, a reprezentanților limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintămediului de afaceri, a autorităților administrației publice locale contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacăși a societății civile. locuiesc la internat sau în gazdă. (2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, (4) Elevii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesulîmpreună cu Consiliul Național al Elevilor și organizațiile la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de filmguvernamentale și nonguvernamentale reprezentative, și la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituțiielaborează un statut în care sunt prevăzute drepturile și publice.îndatoririle elevilor, care se aprobă prin ordin al ministrului (5) Elevii etnici români din afara granițelor țării, bursieri aieducației, cercetării, tineretului și sportului. În baza acestui statului român, beneficiază de gratuitate la toate manifestărilestatut, fiecare unitate de învățământ își elaborează regulamentul prevăzute la alin. (4).școlar propriu. Art. 85. — (1) În situații justificate, elevilor din învățământul Art. 81. — (1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din obligatoriu, școlarizați într-o altă localitate decât aceea deînvățământul preuniversitar au drepturi egale la educație, prin domiciliu, li se asigură, după caz, servicii de transport, de masăactivități extrașcolare organizate de Ministerul Educației, și de internat, de către autoritățile administrației publice localeCercetării, Tineretului și Sportului. din localitatea de domiciliu, cu sprijinul operatorilor economici, al (2) Activitățile extrașcolare sunt realizate în cadrul unităților colectivităților locale, al societăților de binefacere, precum și alde învățământ preuniversitar, în cluburi, în palate ale copiilor, în altor persoane juridice sau fizice.tabere școlare, în baze sportive, turistice și de agrement sau în (2) Statul subvenționează toate costurile aferente frecventăriialte unități acreditate în acest sens. liceului pentru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri (3) Organizarea, acreditarea, controlul și competențele socioeconomice dezavantajate, precum și pentru cei careunităților care oferă educație extrașcolară se stabilesc prin frecventează școlile profesionale. Modalitatea de subvenționare
 15. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 15se stabilește prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul finanțat din propriul buget, din care se premiază excelențaEducației, Cercetării, Tineretului și Sportului. didactică. Art. 86. — (1) Unitățile de învățământ încheie cu părinții, în (4) Metodologia de acordare a gradației de merit și amomentul înscrierii antepreșcolarilor, respectiv a preșcolarilor implementării programului național de stimulare a excelențeisau a elevilor, în Registrul unic matricol, un contract educațional, didactice se elaborează de Ministerul Educației, Cercetării,în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților. Tineretului și Sportului.Contractul educațional-tip este aprobat prin ordin al ministrului (5) Salarizarea personalului didactic și a celui didactic auxiliareducației, cercetării, tineretului și sportului și este particularizat, din unitățile de învățământ de stat se face și în funcție dela nivelul fiecărei unități de învățământ, prin decizia consiliului performanțele profesionale, conform legii.de administrație. (6) Veniturile salariale și extrasalariale ale directorilor și (2) Nerespectarea prevederilor contractului educațional-tip directorilor adjuncți, precum și salarizarea personalului didacticde către unitatea de învățământ este sancționată de din unitățile de învățământ particular se stabilesc prin negociereinspectoratul școlar, în conformitate cu prevederile metodologiei între conducerea persoanei juridice finanțatoare și persoana înaprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului cauză, cu avizul consiliului de administrație al unității școlare.și sportului. (7) Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al (3) Părintele sau tutorele legal este obligat să ia măsuri Municipiului București realizează auditarea periodică a resurseipentru școlarizarea elevului, pe perioada învățământului umane din învățământul preuniversitar. Rezultatele auditului seobligatoriu. aduc la cunoștința celor în cauză, consiliului de administrație al (4) Părintele sau tutorele legal răspunde pentru distrugerile unității de învățământ și Ministerului Educației, Cercetării,materiale din patrimoniul școlii, cauzate de elev. Tineretului și Sportului. Art. 87. — Unitățile de învățământ pot primi donații din țară Art. 93. — Hotărârile privind angajarea, motivarea,și din străinătate, potrivit reglementarilor legale, dacă servesc evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară șipoliticii educaționale a sistemului național de învățământ și dacă disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unității denu sunt contrare intereselor statului român și legislației în învățământ de către consiliul de administrație, cu votul a 2/3 dinvigoare. totalul membrilor. Directorul unității de învățământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administrație. Angajatorul este SECȚIUNEA a 2-a unitatea de învățământ. Personalul din învățământul preuniversitar Art. 88. — (1) Personalul din învățământul preuniversitar este CAPITOLUL VIIformat din personal didactic, personal didactic auxiliar și Conducerea sistemului și a unităților de învățământpersonal administrativ sau nedidactic. SECȚIUNEA 1 (2) În învățământul preuniversitar poate funcționa personaldidactic asociat. Dispoziții generale (3) Personalul didactic auxiliar este definit conform Art. 94. — (1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului șiprevederilor prezentei legi. Sportului, ca organ de specialitate al administrației publice (4) Personalul administrativ își desfășoară activitatea în baza centrale, elaborează și implementează politica națională înLegii nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificările și completările domeniul învățământului preuniversitar. Ministerul Educației,ulterioare. Cercetării, Tineretului și Sportului are drept de inițiativă și de Art. 89. — În învățământul preuniversitar de stat și particular, execuție în domeniul politicii financiare și al resurselor umaneposturile didactice vacante și rezervate se ocupă prin concurs din sfera educației.organizat la nivelul unității de învățământ cu personalitate (2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportuluijuridică, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul exercită, în domeniul învățământului preuniversitar, următoareleEducației, Cercetării, Tineretului și Sportului. atribuții: Art. 90. — (1) Concursurile pentru ocuparea posturilor a) elaborează, aplică, monitorizează și evaluează politiciledidactice au caracter deschis. La concurs se poate prezenta educaționale naționale;orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute de b) monitorizează activitatea de evaluare externă;legislația în vigoare. c) coordonează și controlează sistemul național de (2) Angajarea personalului didactic în unitățile de învățământ învățământ;cu personalitate juridică se face prin încheierea contractului d) avizează structura rețelei învățământului preuniversitar șiindividual de muncă de către directorul unității, cu aprobarea înaintează Guvernului, spre aprobare, cifrele de școlarizare, peconsiliului de administrație. baza propunerilor unităților de învățământ, a autorităților Art. 91. — (1) Organizarea și desfășurarea concursului de administrației publice locale, a operatorilor economici, având înocupare a posturilor didactice auxiliare și administrative dintr-o vedere recomandările studiilor de prognoză, centralizate,unitate de învățământ sunt coordonate de director. Consiliul de avizate și transmise de către inspectoratele școlare județene,administrație al unității de învățământ aprobă comisiile de respectiv al municipiului București;concurs și validează rezultatele concursului. e) coordonează elaborarea și aprobă Curriculumul național și (2) Angajarea prin încheierea contractului individual de sistemul național de evaluare, asigură și supravegheazămuncă a personalului didactic auxiliar și administrativ în unitățile respectarea acestora;de învățământ cu personalitate juridică se face de către f) evaluează, aprobă și achiziționează manualele școlare șidirectorul unității, cu aprobarea consiliului de administrație. asigură finanțarea conform legii; Art. 92. — (1) La nivelul fiecărei unități și instituții de g) aprobă, conform legii, regulamentele de organizare și deînvățământ preuniversitar se realizează anual evaluarea funcționare a unităților subordonate și a unităților conexe;activității personalului didactic și didactic auxiliar. Metodologia h) elaborează studii de diagnoză și de prognoză în domeniulde evaluare se stabilește prin ordin al ministrului educației, învățământului;cercetării, tineretului și sportului. i) asigură omologarea mijloacelor de învățământ; (2) Rezultatele evaluării stau la baza deciziei consiliului de j) asigură cadrul organizatoric pentru selecționarea șiadministrație privind acordarea calificativului anual și a gradației pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite;de merit. k) asigură școlarizarea specializată și asistența (3) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului psihopedagogică adecvată a copiilor și tinerilor cu dizabilități saudezvoltă programul național de stimulare a excelenței didactice, cu cerințe educaționale speciale;
 16. 16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 l) analizează modul în care se asigură protecția socială în j) aprobă, la propunerea consiliului local sau a consiliilorînvățământ și propune Guvernului și autorităților administrației județene, înființarea unităților pentru educație timpurie,publice locale abilitate măsuri corespunzătoare; învățământ primar și gimnazial; m) coordonează, monitorizează și controlează k) aplică politicile educaționale naționale la nivel județean,perfecționarea și formarea inițială și continuă a personalului respectiv al municipiului București;didactic pentru politicile de interes național; l) acordă consiliere și asistență unităților și instituțiilor de n) elaborează politicile naționale în domeniul resurselor învățământ în gestionarea resurselor umane și a posturilorumane; didactice la nivelul județului, respectiv al municipiului București; o) răspunde de evaluarea sistemului național de învățământ m) monitorizează activitățile de constituire, de vacantare șipe baza standardelor naționale; de ocupare a posturilor didactice din unitățile de învățământ; p) elaborează, împreună cu alte ministere interesate, n) gestionează baza de date privind cadrele didacticestrategia colaborării cu alte state și cu organismele calificate angajate în unitățile de învățământ, precum și întreagainternaționale specializate în domeniul învățământului, formării bază de date a educației;profesionale și al cercetării științifice; o) înaintează spre avizare Ministerului Educației, Cercetării, q) stabilește modalitățile de recunoaștere și de echivalare a Tineretului și Sportului rețeaua școlară din raza lor teritorialăstudiilor, a diplomelor, a certificatelor și a titlurilor științifice propusă de autoritățile administrației publice locale, îneliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, încasează conformitate cu politica educațională, a documentelor strategicetaxe, în lei și în valută, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate privind dezvoltarea economică și socială la nivel regional,de vizarea și de recunoașterea actelor de studii, conform legii; județean și local, după consultarea unităților de învățământ, a r) stabilește structura anului școlar; operatorilor economici și a partenerilor sociali interesați; s) elaborează metodologii și regulamente pentru asigurarea p) realizează auditarea periodică a resursei umane dincadrului unitar al implementării politicilor educaționale naționale; învățământul preuniversitar; t) construiește și asigură funcționarea optimă a Platformei q) asigură colectarea datelor statistice pentru sistemulșcolare de e-learning, precum și a Bibliotecii Școlare Virtuale; național de indicatori privind educația. u) elaborează norme specifice pentru construcțiile școlare și (2) Structura inspectoratelor școlare județene, respectiv apentru dotarea acestora; Inspectoratului Școlar al Municipiului București se stabilește prin v) dă publicității și prezintă anual Parlamentului raportul ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.privind starea învățământului preuniversitar în România; (3) Inspectoratul școlar are un consiliu de administrație și un w) coordonează colectarea și asigură analiza și interpretarea consiliu consultativ. Funcționarea acestora se realizează în bazadatelor statistice pentru sistemul național de indicatori privind unui regulament propriu, elaborat și aprobat de consiliul deeducația. administrație, conform regulamentului-cadru aprobat prin ordin (3) În realizarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației, al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.Cercetării, Tineretului și Sportului înființează, organizează și (4) În structura inspectoratelor școlare din județele cufinanțează comisii și consilii naționale. Organizarea și învățământ și în limbile minorităților naționale sunt cuprinși șifuncționarea acestora sunt stabilite prin ordin al ministruluieducației, cercetării, tineretului și sportului. De asemenea, inspectori școlari pentru acest tip de învățământ. AceștiMinisterul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului propune inspectori școlari sunt numiți respectând procedurile prezenteiGuvernului înființarea de agenții. legi, cu consultarea grupului parlamentar al minorităților Art. 95. — (1) Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul naționale.Școlar al Municipiului București sunt servicii publice (5) În structura inspectoratelor școlare sunt cuprinși șideconcentrate ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului inspectori școlari pentru problemele copiilor și tinerilor provenițiși Sportului, cu personalitate juridică, având în principal din medii socioeconomice dezavantajate.următoarele atribuții: SECȚIUNEA a 2-a a) aplică politicile și strategiile Ministerului Educației, Conducerea unităților de învățământCercetării, Tineretului și Sportului la nivel județean, respectiv almunicipiului București; Art. 96. — (1) Unitățile de învățământ preuniversitar cu b) controlează aplicarea legislației și monitorizează calitatea personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administrație,activităților de predare-învățare și respectarea standardelor de directori și de directori adjuncți, după caz. În exercitareanaționale/indicatorilor de performanță, prin inspecția școlară; atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii c) controlează, monitorizează și evaluează calitatea conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinți și cumanagementului unităților și instituțiilor de învățământ; autoritățile administrației publice locale. d) asigură, împreună cu autoritățile administrației publice (2) În unitățile de învățământ de stat consiliul de administrațielocale, școlarizarea elevilor și monitorizează participarea la este organ de conducere și este constituit din 7, 9 saucursuri a acestora pe durata învățământului obligatoriu; 13 membri, astfel: e) coordonează admiterea în licee, evaluările naționale și a) în cazul unităților de învățământ de nivel gimnazial cu unconcursurile școlare la nivelul unităților de învățământ din județ singur rând de clase, consiliul de administrație este format dinși, respectiv, din municipiul București; 7 membri, cu următoarea componență: 3 cadre didactice, f) monitorizează implementarea programelor naționale inclusiv directorul; 2 reprezentanți ai părinților; un reprezentantinițiate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului al primarului; un reprezentant al consiliului local. Prevederilepe aria județului, respectiv a municipiului București, precum și a prezentului articol se aplică în mod corespunzător și pentruproiectelor derulate de unitățile școlare și cele conexe în cadrul învățământul preșcolar și primar;programelor Uniunii Europene în domeniul educației și b) în cazul în care consiliul de administrație este format dintineretului; 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre didactice, un reprezentant g) mediază conflictele și litigiile survenite între autoritatea al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local și 2 reprezentanțiadministrației publice locale și unitățile de învățământ; ai părinților. Directorul și directorul adjunct sunt membri de drept h) coordonează și controlează activitățile unităților conexe ai consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didacticeale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din din unitatea de învățământ respectivă;aria județului/municipiului București; c) în cazul în care consiliul de administrație este format din i) prezintă un raport anual privind starea învățământului pe 13 membri, dintre aceștia 6 sunt cadre didactice, unteritoriul județului, respectiv al municipiului București. Acest reprezentant al primarului, 3 reprezentanți ai consiliului local șiraport se face public; 3 reprezentanți ai părinților. Directorul și directorul adjunct sunt
 17. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 17membri de drept ai consiliului de administrație din cota aferentă reprezentare parlamentară, cu consultarea Grupuluicadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă. parlamentar al minorităților naționale. (3) Consiliul de administrație este organul de conducere al (2) Directorul unității de învățământ de stat are următoareleunității de învățământ. La ședințele consiliului de administrație atribuții:participă, de regulă, și un reprezentant al elevilor, cu statut de a) este reprezentantul legal al unității de învățământ șiobservator. realizează conducerea executivă a acesteia; (4) După constituirea consiliului de administrație, membrii b) este ordonatorul de credite al unității de învățământ;acestuia aleg un președinte de ședință din rândul cadrelor c) își asumă, alături de consiliul de administrație,didactice, prin hotărâre adoptată cu votul secret al majorității. răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământPreședintele de ședință este ales pentru o perioadă de cel mult pe care o conduce;un an, conduce ședințele consiliului de administrație și d) propune spre aprobare consiliului de administrațiesemnează hotărârile adoptate în această perioadă. regulamentul de organizare și funcționare al unității de (5) În învățământul particular și confesional, în componența învățământ;consiliului de administrație sunt incluși reprezentanți ai e) propune spre aprobare consiliului de administrațiefondatorilor. Conducerea consiliului de administrație este proiectul de buget și raportul de execuție bugetară;asigurată de persoana desemnată de fondatori. În unitățile f) răspunde de selecția, angajarea, evaluarea periodică,pentru învățământul general obligatoriu, consiliul de formarea, motivarea și încetarea raporturilor de muncă aleadministrație cuprinde și un reprezentant al consiliului local. personalului din unitatea de învățământ; (6) Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de g) îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul decâte ori este necesar, la solicitarea directorului sau a două treimi administrație, conform legii;dintre membri. Metodologia-cadru de organizare și de h) prezintă anual un raport asupra calității educației înfuncționare a consiliului de administrație este stabilită prin ordin unitatea sau în instituția pe care o conduce. Raportul esteal ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. prezentat în fața comitetului de părinți și este adus la cunoștința (7) Consiliul de administrație are următoarele atribuții autorităților administrației publice locale și a inspectoratuluiprincipale: școlar județean/al municipiului București; a) adoptă proiectul de buget și avizează execuția bugetară la i) coordonează colectarea și transmite inspectoratului școlarnivelul unității de învățământ; datele statistice pentru sistemul național de indicatori privind b) aprobă planul de dezvoltare instituțională elaborat de educația.directorul unității de învățământ; (3) Structurile și funcțiile de conducere ale unităților de c) aprobă curriculumul la decizia școlii, la propunerea învățământ particular și confesional, atribuțiile, modul deconsiliului profesoral; constituire, precum și durata mandatelor sunt stabilite prin d) stabilește poziția școlii în relațiile cu terți; regulamentele de organizare și funcționare a acestora, în e) organizează concursul de ocupare a funcțiilor de director concordanță cu prevederile legale.și de director adjunct; (4) Directorul unității de învățământ particular și confesional f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic exercită conducerea executivă, în strictă conformitate cuauxiliar, precum și schema de personal nedidactic; responsabilitățile și atribuțiile conferite de lege, cu hotărârile g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor consiliului de administrație al unității de învățământ și cudidactice, la propunerea consiliului profesoral; h) sancționează abaterile disciplinare, etice sau profesionale respectarea prevederilor regulamentului de organizare șiale cadrelor didactice, conform legii; funcționare a acesteia. i) aprobă comisiile de concurs și validează rezultatul Art. 98. — (1) Consiliul profesoral al unității de învățământconcursurilor; este format din totalitatea cadrelor didactice din unitatea școlară j) aprobă orarul unității de învățământ; cu personalitate juridică, este prezidat de către director și se k) își asumă răspunderea publică pentru performanțele întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunereaunității de învățământ, alături de director; directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii l) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin ordine și personalului didactic.metodologii ale ministrului educației, cercetării, tineretului și (2) Atribuțiile consiliului profesoral sunt următoarele:sportului, respectiv ale Ministerului Educației, Cercetării, a) gestionează și asigură calitatea actului didactic;Tineretului și Sportului. b) stabilește Codul de etică profesională și monitorizează (8) Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu aplicarea acestuia;majoritatea voturilor celor prezenți, mai puțin cele prevăzute la c) validează fișele de autoevaluare ale personalului angajatart. 93. Hotărârile consiliului de administrație care vizează al unității de învățământ, în baza cărora se stabilește calificativulpersonalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea anual;posturilor, a funcțiilor de conducere, acordarea gradației de d) propune consiliului de administrație măsuri de optimizaremerit, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, a procesului didactic;aplicarea de sancțiuni și altele asemenea, se iau prin vot secret. e) propune consiliului de administrație curriculumul laMembrii consiliului de administrație care se află în conflict de dispoziția școlii;interese nu participă la vot. f) propune consiliului de administrație premierea și acordarea (9) Deciziile privind bugetul și patrimoniul unității de titlului de „profesorul anului” personalului cu rezultate deosebiteînvățământ se iau cu majoritatea din totalul membrilor consiliului la catedră;de administrație. g) aprobă sancționarea abaterilor disciplinare ale elevilor; Art. 97. — (1) Directorul exercită conducerea executivă a h) propune consiliului de administrație inițierea proceduriiunității de învățământ. În cazul unităților de învățământ cu legale în cazul cadrelor didactice cu performanțe slabe saupredare integrală în limbile minorităților naționale, directorul are pentru încălcări ale eticii profesionale;obligația cunoașterii limbii respective. În cazul unităților de i) propune consiliului de administrație programele de formareînvățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, și dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice;unul dintre directori are obligația cunoașterii limbii respective. În j) alege cadrele didactice membre ale consiliului deaceste cazuri, numirea directorului se face cu consultarea administrație;organizației care reprezintă minoritatea respectivă în k) îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul deParlamentul României sau, dacă minoritatea nu are administrație.
 18. 18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 SECȚIUNEA a 3-a CAPITOLUL VIII Unitățile conexe ale învățământului preuniversitar Finanțarea și baza materială a învățământului Art. 99. — (1) Unitățile conexe ale Ministerului Educației, preuniversitarCercetării, Tineretului și Sportului sunt: Institutul de Științe ale SECȚIUNEA 1Educației, casele corpului didactic, centrele atestate de formare Dispoziții generalecontinuă în limbile minorităților naționale, Centrul Național de Art. 101. — (1) Finanțarea unităților de învățământInstruire Diferențiată, Unitatea pentru Finanțarea Învățământului preuniversitar cuprinde finanțarea de bază, finanțareaPreuniversitar, palatele și cluburile copiilor. complementară și finanțarea suplimentară. (2) Unitățile conexe ale învățământului preuniversitar sunt: (2) Statul asigură finanțarea de bază pentru toți preșcolarii șicentrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul pentru toți elevii din învățământul primar, gimnazial, profesionalMunicipiului București de Resurse și Asistență Educațională. și liceal de stat, particular sau confesional acreditat, precum și (3) În fiecare județ și în municipiul București funcționează pentru elevii din învățământul postliceal special de stat.casa corpului didactic, denumită în continuare CCD, cu Finanțarea de bază se face în limitele costului standardpersonalitate juridică, coordonată metodologic de inspectoratul per elev/preșcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.școlar. Structura și atribuțiile CCD se stabilesc prin ordin al (3) În învățământul preuniversitar particular, taxele deministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. școlarizare se stabilesc de consiliul de administrație al fiecărei (4) Centrele județene de resurse și asistență instituții sau unități de învățământ, în condițiile legii.educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Art. 102. — (1) Finanțarea învățământului preuniversitar deAsistență Educațională sunt unități specializate ale stat, particular și confesional se asigură din fonduri publice sauînvățământului preuniversitar, cu personalitate juridică, din alte surse, potrivit legii.coordonate metodologic de inspectoratul școlar. (2) Finanțarea învățământului preuniversitar particular și (5) Finanțarea centrului județean de resurse și asistență confesional acreditat se face din taxe, din fonduri publice, îneducațională/Centrului Municipiului București de Resurse și cazul învățământului preșcolar, primar și gimnazial obligatoriu, precum și din alte surse, potrivit legii.Asistență Educațională se asigură de la bugetul consiliului Art. 103. — (1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului șijudețean. Sportului are drept de inițiativă în domeniile politicii financiare și (6) Centrul județean de resurse și asistență resurselor umane din domeniul educației și colaborează cu alteeducațională/Centrul Municipiului București de Resurse și ministere, cu autorități locale, structuri asociative reprezentativeAsistență Educațională organizează, coordonează metodologic, ale autorităților administrației publice locale, cu asociațiimonitorizează și evaluează, după caz, la nivel județean/al reprezentative ale părinților, asociații reprezentative profesionalemunicipiului București, următoarele activități și servicii ale cadrelor didactice, precum și cu sindicatele reprezentative.educaționale: (2) Consiliile locale și consiliul județean, respectiv consiliile a) servicii de asistență psihopedagogică/psihologică, locale ale sectoarelor municipiului București pot contribui din bugetele proprii la finanțarea de bază și complementară afurnizate prin centrele județene și prin cabinetele de asistență unităților de învățământ preuniversitar de stat.psihopedagogică/psihologică; Art. 104. — (1) Finanțarea de bază asigură desfășurarea în b) servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele și prin condiții normale a procesului de învățământ la nivelcabinetele logopedice interșcolare; preuniversitar, conform standardelor naționale. c) servicii de evaluare, de orientare școlară și profesională; (2) Finanțarea de bază se asigură din bugetul de stat, din d) servicii de mediere școlară, furnizate de mediatorii școlari; sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată și alte venituri e) servicii de consultanță pentru educație incluzivă, furnizate ale bugetului de stat, prin bugetele locale, pentru următoarelede centrele școlare de educație incluzivă. categorii de cheltuieli: (7) Structura, organizarea și funcționarea centrului județean a) cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum șide resurse și de asistență educațională se stabilesc prin contribuțiile aferente acestora;regulament aprobat prin ordin al ministrului educației, cercetării, b) cheltuielile cu formarea continuă și evaluarea personalului;tineretului și sportului. c) cheltuielile cu evaluarea periodică internă a elevilor; (8) Centrul Național de Instruire Diferențiată se organizează d) cheltuielile materiale și pentru servicii;și funcționează conform metodologiei elaborate de Ministerul e) cheltuielile cu întreținerea curentă.Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în 12 luni de la (3) Finanțarea de bază a unei unități școlare rezultă prinintrarea în vigoare a prezentei legi. multiplicarea costului standard per elev/preșcolar cu coeficienți (9) Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar specifici unității școlare și cu numărul de elevi și se aprobă anualse organizează în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, prin hotărâre a Guvernului. (4) Baza de calcul al fondurilor alocate unităților deTineretului și Sportului. Atribuțiile, structura, organizarea și învățământ prin și din bugetele locale, pentru finanțarea defuncționarea Unității pentru Finanțarea Învățământului bază, o constituie costul standard per elev/preșcolar. CostulPreuniversitar se stabilesc prin ordin al ministrului educației, standard per elev/preșcolar se determină pentru fiecare nivel decercetării, tineretului și sportului. învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu. Determinarea Art. 100. — (1) Palatele și cluburile copiilor sunt unități de costului standard per elev/preșcolar se face de către Consiliulînvățământ pentru activități extrașcolare. Palatele copiilor au și Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, înrol metodologic. condițiile prezentei legi și conform normelor metodologice (2) Palatul Național al Copiilor din București este subordonat elaborate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului șiMinisterului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Sportului și aprobate prin hotărâre a Guvernului. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (3) Palatele și cluburile copiilor sunt în subordinea cuprinde reprezentanții Ministerului Educației, Cercetării,inspectoratelor școlare. Tineretului și Sportului, ai partenerilor sociali și ai structurilor (4) Organizarea și competențele palatelor și cluburilor copiilor asociative ale autorităților administrației publice locale. Alocarease stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului fondurilor pentru finanțarea de bază a unității de învățământ seeducației, cercetării, tineretului și sportului. face pe baza unei formule de finanțare aprobate prin ordin al
 19. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 19ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului care ia în (2) Veniturile proprii nu diminuează finanțarea de bază,considerare costul standard per elev/preșcolar, numărul de complementară sau suplimentară și sunt utilizate conformelevi/preșcolari din unitatea de învățământ, precum și factorii de deciziilor consiliului de administrație. La sfârșitul anului bugetar,corecție dependenți de densitatea de elevi în zonă, severitatea sumele necheltuite rămân în contul unității de învățământ caredezavantajelor, de limba de predare și alți factori. le-a realizat și se reportează pentru bugetul anual următor. (5) Finanțarea de bază aprobată anual prin legea bugetului (3) Directorul și consiliul de administrație al unității dede stat se repartizează pe comune, orașe, municipii și sectoare învățământ cu personalitate juridică răspund de încadrarea înale municipiului București de către direcțiile generale ale bugetul aprobat, în condițiile legii.finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, Art. 109. — (1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului șicu asistența tehnică de specialitate a inspectoratelor școlare Sportului finanțează anual, în cadrul programelor naționalejudețene, respectiv a Inspectoratului Școlar al Municipiului aprobate prin hotărâre a Guvernului, următoarele competiții:București. a) competiții între școli care se bazează pe evaluarea (6) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, instituțională a fiecărei unități de învățământ după două axealocate pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat ca majore: incluziune și performanță. În urma evaluărilor dupăfinanțare de bază, nu pot fi executate silit pentru recuperarea fiecare dintre cele două axe, se va realiza o clasificare a școlilorcreanțelor stabilite prin titluri executorii în sarcina autorităților pe 5 niveluri: „Excelent”, „Foarte bun”,, Bun”, „Satisfăcător” șiadministrației publice locale. „Nesatisfăcător”. Sunt premiate atât școlile cu excelență în Art. 105. — (1) Finanțarea complementară asigură cheltuieli incluziune, cât și cele cu excelență în performanță, de stat,de capital, cheltuieli sociale și alte cheltuieli asociate procesului particulare sau confesionale. Școlile care obțin calificativulde învățământ preuniversitar de stat. „Satisfăcător” sau „Nesatisfăcător” se supun monitorizării în (2) Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale vederea creșterii performanțelor;ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de b) în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației,învățământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe Cercetării, Tineretului și Sportului, școlile vor desemnavaloarea adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli: „Profesorul anului”, ca semn al excelenței în predare. La nivel a) investiții, reparații capitale, consolidări; județean și național va fi desemnat „Profesorul anului” pentru b) subvenții pentru internate și cantine; fiecare disciplină din planul de învățământ. Excelența în predare c) cheltuieli pentru evaluarea periodică națională a elevilor; va fi recompensată financiar, prin programul național de d) cheltuieli cu bursele elevilor; stimulare a excelenței didactice; e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor c) performanța elevilor la olimpiadele pe discipline, laart. 84 alin. (1); olimpiadele de creație tehnico-științifică și artistică și la f) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii; olimpiadele sportive se recompensează financiar prin ordin al g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.periodică a salariaților din învățământul preuniversitar, cu (2) În lansarea competițiilor, Ministerul Educației, Cercetării,excepția celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit; Tineretului și Sportului se consultă cu asociațiile reprezentative h) cheltuieli pentru concursuri școlare și activități educative ale părinților, asociațiile reprezentative profesionale ale cadrelor didactice, Consiliul Național al Elevilor și cu sindicateleextrașcolare organizate în cadrul sistemului de învățământ; reprezentative. i) cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, Art. 110. — (1) Bugetul de venituri și cheltuieli se întocmeștepentru personalul angajat, preșcolari și elevi; anual, de către fiecare unitate de învățământ preuniversitar, j) gestionarea situațiilor de urgență; conform normelor metodologice de finanțare a învățământului k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de preuniversitar elaborate de Ministerul Educației, Cercetării,cooperare în domeniul educației și formării profesionale. Tineretului și Sportului, se aprobă și se execută conform legii. (3) Finanțarea complementară aprobată anual prin legea (2) Excedentele anuale rezultate din execuția bugetului debugetului de stat se repartizează pe comune, orașe, municipii venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituriși sectoare ale municipiului București de către direcțiile generale proprii se reportează în anul următor și se folosesc cu aceeașiale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București destinație sau, cu aprobarea consiliului de administrație, seși cu asistența tehnică a inspectoratelor școlare județene, utilizează pentru finanțarea altor cheltuieli ale unității derespectiv al municipiului București. învățământ. Art. 106. — Finanțarea de bază și finanțarea complementară (3) Finanțarea unităților de învățământ special, a claselor dese realizează pe baza contractului de management încheiat învățământ special, a elevilor din învățământul special, a liceelorîntre directorul unității de învățământ preuniversitar și primarul speciale și a CJRAE/CMBRAE se asigură din sumele defalcatelocalității/primarul de sector în a cărei rază teritorială se află din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale aleunitatea de învățământ, respectiv cu președintele consiliului consiliilor județene și ale sectoarelor municipiului București,județean/primarul de sector, în cazul școlilor speciale. indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract Art. 107. — (1) Finanțarea suplimentară se acordă ca sumă managerial.globală fixă din bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Art. 111. — (1) De la bugetul de stat, prin bugetul MinisteruluiTineretului și Sportului pentru premierea unităților de învățământ Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, se asigurăpreuniversitar de stat cu rezultate deosebite în domeniul următoarele cheltuieli aferente unităților de învățământincluziunii sau în domeniul performanțelor școlare. preuniversitar, inclusiv pentru învățământul special: (2) Consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor a) finanțarea programelor naționale ale Ministeruluimunicipiului București și consiliile județene, respectiv Consiliul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, aprobate prinGeneral al Municipiului București, contribuie la finanțarea hotărâre a Guvernului;suplimentară, acordând granturi unităților de învățământ, în b) componența locală aferentă proiectelor aflate în derulare,baza unei metodologii proprii. cofinanțate de Guvernul României și de organismele financiare (3) Finanțarea suplimentară se realizează pe bază de internaționale, precum și rambursările de credite externecontract încheiat între unitatea școlară și finanțator. aferente proiectelor respective; Art. 108. — (1) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat c) bursele, aprobate prin hotărâre a Guvernului, pentru eleviipot obține venituri proprii din activități specifice, conform legii, din Republica Moldova, etnicii români din afara granițelor țării,din donații, sponsorizări sau din alte surse legal constituite. precum și bursele pentru elevii străini;
 20. 20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 d) organizarea evaluărilor, a simulărilor și a examenelor național de excelență, centrele recreative și de divertisment,naționale; Palatul Național al Copiilor, palatele și cluburile elevilor, cluburile e) perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice sportive școlare, precum și alte unități din subordineași didactice auxiliare, pentru implementarea politicilor și Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, alestrategiilor Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și căror cheltuieli curente și de capital se finanțează de la bugetulSportului; de stat, fac parte din domeniul public al statului și sunt f) finanțarea, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul administrate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului șiEducației, Cercetării, Tineretului și Sportului, a unor programe Sportului, prin inspectoratele școlare județene și prin consiliileanuale sau multianuale de investiții, de modernizare și de de administrație ale acestor unități. Celelalte componente aledezvoltare a bazei materiale a instituțiilor de învățământ bazei materiale sunt de drept proprietatea unităților și instituțiilorpreuniversitar de stat, inclusiv consolidări și reabilitări de școli și respective și sunt administrate de acestea.dotări; (5) Nu fac parte din domeniul public local, județean, respectiv g) finanțarea unor programe naționale de protecție socială, al statului terenurile și clădirile prevăzute la alin. (2)—(4),stabilite prin reglementări specifice; deținute în baza unor contracte de închiriere, concesionare sau h) finanțarea privind organizarea de concursuri pentru elevi, comodat, proprietarii acestora fiind alte persoane fizice saupe obiecte de învățământ și pe meserii, tehnico-aplicative, juridice.științifice, de creație, concursuri și festivaluri cultural-artistice, (6) Schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor șicampionate și concursuri sportive școlare, cu participare unităților de învățământ preuniversitar de stat se poate face denațională și internațională, precum și olimpiade internaționale către autoritățile administrației publice locale, numai cu avizulpe obiecte de învățământ. conform al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. (2) Finanțarea cheltuielilor privind inspectoratele școlare, În caz contrar, actele de schimbare a destinației bazei materialecasele corpului didactic, palatele și cluburile copiilor și elevilor, sunt nule de drept, iar fapta constituie infracțiune și secluburile sportive școlare, se asigură din bugetul de stat, prin pedepsește conform legii penale.bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Art. 113. — Înscrierea dreptului de proprietate asupra (3) Cluburile sportive școlare, precum și palatele și cluburile bunurilor imobile aparținând Ministerului Educației, Cercetării,copiilor pot să fie finanțate și de autoritățile administrației publice Tineretului și Sportului sau instituțiilor și unităților de învățământlocale. și cercetare științifică din sistemul învățământului de stat, (4) Consiliul județean/consiliile locale ale sectoarelor și precum și asupra bunurilor aparținând consiliilor locale, județeneConsiliul General al Municipiului București alocă, prin hotărâri și, respectiv, Consiliului General al Municipiului București, înproprii, fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit la care își desfășoară activitatea unitățile de învățământdispoziția acestora, în vederea finanțării unităților de învățământ preuniversitar de stat, se face, după caz, în registrul depreuniversitar de stat, prin finanțarea complementară. inscripțiuni și transcripțiuni, în cărțile funciare sau în cărțile de (5) Consiliul județean/Consiliul General al Municipiului publicitate funciară, cu scutire de plata taxelor prevăzute deBucurești asigură fonduri pentru organizarea și desfășurarea lege.olimpiadelor și a concursurilor școlare județene/ale municipiuluiBucurești. (6) Cheltuielile aferente facilităților acordate elevilor privind TITLUL IIItransportul pe calea ferată și cu metroul se finanțează prin Învățământul superiorbugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportuluiși din alte surse, potrivit legii. CAPITOLUL I SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții generale Baza materială a învățământului preuniversitar de stat Art. 114. — (1) Prezentul titlu reglementează structura, Art. 112. — (1) Unitățile de învățământ de stat pot deține în funcțiile, organizarea și funcționarea învățământului superior dinadministrare bunuri proprietate publică, cele de învățământ România.particular au drept fundament proprietatea privată, iar cele de (2) Învățământul superior este organizat în universități,învățământ confesional aparțin, în funcție de entitatea care le-a academii de studii, institute, școli de studii superioare și alteleînființat, uneia dintre cele două forme de proprietate. asemenea, numite în continuare instituții de învățământ superior (2) Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de sau universități.învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, (3) Instituțiile de învățământ superior pot fi de stat, particulareinclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, sau confesionale. Aceste instituții au personalitate juridică, auînființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt caracter nonprofit, sunt de interes public și sunt apolitice.administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale Art. 115. — (1) Învățământul superior se poate organiza doarbazei materiale sunt de drept proprietatea acestora și sunt în instituții de învățământ superior care au obținut autorizareaadministrate de către consiliile de administrație, conform de funcționare provizorie sau acreditarea, potrivit legii.legislației în vigoare. (2) Actele de finalizare a studiilor emise în România sunt (3) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea recunoscute de către stat numai în cazul în care sunt eliberateunitățile de învățământ special de stat și centrele județene de în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către instituțiiresurse și asistență educațională fac parte din domeniul public de învățământ superior acreditate.județean, respectiv al municipiului București, și sunt în Art. 116. — (1) Sistemul național de învățământ superioradministrarea consiliului județean, respectiv a consiliilor locale include toate instituțiile de învățământ superior acreditate.ale sectoarelor municipiului București, în a căror rază teritorială O instituție de învățământ superior autorizată să funcționezeîși desfășoară activitatea, prin consiliile de administrație ale provizoriu, conform procedurilor legale în vigoare, devine parteunităților de învățământ respective. Celelalte componente ale a sistemului național de învățământ superior numai dupăbazei materiale a unităților de învățământ special de stat, ale acreditare.cluburilor sportive școlare, ale palatelor și cluburilor copiilor și (2) Instituțiile de învățământ superior din străinătate,elevilor, precum și ale centrelor județene de resurse și asistență recunoscute legal, ca atare, în statul de origine, pot organizaeducațională sunt de drept proprietatea acestora și sunt filiale pe teritoriul României, singure sau în parteneriat cuadministrate de către consiliile de administrație ale acestora. instituții de învățământ superior acreditate din România, numai (4) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea cu respectarea legislației în vigoare cu privire la autorizarea,inspectoratele școlare județene, casele corpului didactic, centrul acreditarea și asigurarea calității programelor de studii.
 21. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 21 (3) Instituțiile de învățământ superior românești pot organiza, sancțiuni. De asemenea, Ministerul Educației, Cercetării,în România sau în alte state, programe de studii comune cu Tineretului și Sportului controlează modul în care universitățileinstituții de învățământ superior din străinătate, recunoscute ca își exercită autonomia universitară, își asumă misiunea generalăatare de statul de origine. În cazul în care aceste programe se și pe cea proprie și își exercită răspunderea publică.organizează în străinătate, trebuie să respecte reglementările Art. 122. — (1) Instituțiile de învățământ superior aulegale în vigoare atât în România, cât și în statele respective. patrimoniu propriu, pe care îl gestionează conform legii. Art. 117. — Misiunea învățământului superior este de a (2) Instituțiile de învățământ superior de stat și particulare segenera și de a transfera cunoaștere către societate prin: înființează prin lege, cu respectarea dispozițiilor legale privind a) formare inițială și continuă la nivel universitar, în scopul acreditarea, stabilite conform Ordonanței de urgență adezvoltării personale, al inserției profesionale a individului și a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației,satisfacerii nevoii de competență a mediului socioeconomic; aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările b) cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer ulterioare.tehnologic, prin creație individuală și colectivă, în domeniul (3) Inițiativa înființării instituției de învățământ superior de statștiințelor, al științelor inginerești, al artelor, al literelor, prin aparține Guvernului. Inițiativa înființării instituției de învățământasigurarea performanțelor și dezvoltării fizice și sportive, precum superior particular și confesional aparține unei fundații, uneiși valorificarea și diseminarea rezultatelor acestora. asociații sau unui cult religios ori altui furnizor de educație, Art. 118. — (1) Sistemul național de învățământ superior se recunoscut ca atare potrivit prevederilor prezentei legi, denumitbazează pe următoarele principii: fondator. a) principiul autonomiei universitare; Art. 123. — (1) Autonomia universitară este garantată prin b) principiul libertății academice; Constituție. Libertatea academică este garantată prin lege. c) principiul răspunderii publice; Instituțiile de învățământ superior se organizează și d) principiul asigurării calității; funcționează independent de orice ingerințe ideologice, politice e) principiul echității; sau religioase. f) principiul eficienței manageriale și financiare; (2) Autonomia universitară dă dreptul comunității universitare g) principiul transparenței; să își stabilească misiunea proprie, strategia instituțională, h) principiul respectării drepturilor și libertăților studenților și structura, activitățile, organizarea și funcționarea proprie,ale personalului academic; gestionarea resurselor materiale și umane, cu respectarea i) principiul independenței de ideologii, religii și doctrine strictă a legislației în vigoare.politice; (3) Aspectele fundamentale ale autonomiei universitare se j) principiul libertății de mobilitate națională și internațională exprimă în Carta universitară, aprobată de senatul universitar, îna studenților, a cadrelor didactice și a cercetătorilor; concordanță strictă cu legislația în vigoare. k) principiul consultării partenerilor sociali în luarea deciziilor; (4) Autonomia universitară se exercită numai cu condiția l) principiul centrării educației pe student. asumării răspunderii publice. (2) În învățământul superior nu sunt admise discriminări pe (5) În instituțiile de învățământ superior este asiguratăcriterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică libertatea cercetării în ceea ce privește stabilirea temelor,sau religioasă, orientare sexuală sau alte tipuri de discriminare, alegerea metodelor, procedeelor și valorificarea rezultatelor,cu excepția măsurilor afirmative prevăzute de lege. conform legii. (3) Studenții cu dizabilități fizice au dreptul să aibă căi de (6) În instituțiile de învățământ superior este interzisăacces adaptate acestora în totalitatea spațiilor universitare, periclitarea sub orice formă a dreptului la exprimarea liberă aprecum și condiții pentru desfășurarea normală a activităților opiniilor științifice și artistice.academice, sociale și culturale în cadrul instituțiilor de (7) Studenților le este asigurat dreptul la liberă alegere aînvățământ superior. cursurilor și specializărilor, în conformitate cu normele legale în (4) În învățământul superior există și pot fi organizate facultăți vigoare și cu planurile de învățământ.de teologie, în conformitate cu prevederile art. 15, și institute de (8) Structurile și funcțiile de conducere ale universitățilorcercetare teologică în consens cu perspectivele ecumenice și particulare și confesionale, atribuțiile, modul de constituire,irenice internaționale și în conformitate cu prevederile legale. precum și alte considerente legate de statutul acestora sunt Art. 119. — (1) În instituțiile de învățământ superior de stat, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi, cu avizulînvățământul este gratuit pentru cifra de școlarizare aprobată consultativ al fondatorilor și cu aprobarea senatului universitar.anual de Guvern și cu taxă. Cuantumul taxei este stabilit de Art. 124. — (1) Răspunderea publică obligă orice instituțiecătre senatul universitar, conform legii. de învățământ superior, de stat sau particulară: (2) În instituțiile de învățământ superior particular, a) să respecte legislația în vigoare, carta proprie și politicileînvățământul este cu taxă. Cuantumul taxei este stabilit de către naționale și europene în domeniul învățământului superior;consiliul de administrație, conform legii. b) să aplice și să se supună reglementărilor în vigoare (3) Instituțiile de învățământ superior au autonomie în referitoare la asigurarea și evaluarea calității în învățământulstabilirea cuantumului taxelor și au obligația să le comunice superior;tuturor celor interesați, inclusiv pe site-ul universității. c) să respecte politicile de echitate și etică universitară, Art. 120. — (1) Calificările dobândite de absolvenții cuprinse în Codul de etică și deontologie profesională aprobatprogramelor de studii din învățământul superior sunt atestate de senatul universitar;prin diplome, prin certificate și prin alte acte de studii eliberate d) să asigure eficiența managerială și eficiența utilizăriinumai de către instituțiile de învățământ superior acreditate. resurselor, în cazul universităților de stat, și a cheltuirii fondurilor (2) Diplomele corespunzătoare programelor de studii din surse publice, conform contractului instituțional;universitare sunt înscrisuri oficiale și nu pot fi emise decât de e) să asigure transparența tuturor deciziilor și activitățilorinstituțiile acreditate, pentru programele și formele de studii sale, conform legislației în vigoare;acreditate sau autorizate provizoriu. În acest din urmă caz, în f) să respecte libertatea academică a personalului didactic,cadrul instituției care emite diploma trebuie să existe o altă didactic auxiliar și de cercetare, precum și drepturile și libertățilespecializare acreditată într-un domeniu înrudit cu specializarea studenților.autorizată. Nerespectarea acestor prevederi se pedepsește (2) În cazul universităților confesionale, răspunderea publicăconform legii penale. se extinde la respectarea statutului și a prevederilor dogmatice Art. 121. — Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și și canonice specifice cultului respectiv.Sportului este autoritate publică și este abilitat să urmărească, Art. 125. — (1) În cazul în care se constată nerespectareasă controleze aplicarea și respectarea reglementărilor legale în obligațiilor prevăzute la art. 124, Ministerul Educației, Cercetării,domeniul învățământului superior și să aplice, dacă este cazul, Tineretului și Sportului sesizează senatul universitar în termen
 22. 22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011de 30 de zile de la data constatării. Dacă în termen de 3 luni de (3) Spațiul universitar este inviolabil. Accesul în spațiulla data sesizării, universitatea continuă să nu respecte obligațiile universitar este permis numai în condițiile stabilite prin lege șiprevăzute la art. 124, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului prin Carta universitară.și Sportului aplică, în termen de maximum 6 luni de la data Art. 127. — (1) Comunitatea universitară este constituită dinsesizării inițiale a senatului universitar, una sau mai multe dintre studenți, personal didactic și de cercetare și personal didacticurmătoarele măsuri: și de cercetare auxiliar. a) revocarea din funcție a rectorului, în baza propunerii (2) Din comunitatea universitară fac parte și persoane căroraConsiliului de etică și management universitar, cu consultarea li s-a conferit calitatea de membru al comunității universitare,senatului universitar. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de prin hotărâre a senatului universitar.la data revocării din funcție a rectorului, senatul universitar are (3) Membrii comunității universitare au drepturile șiobligația să desemneze un prorector care reprezintă îndatoririle stabilite prin reglementările legale în vigoare și prinuniversitatea și care devine ordonator de credite până la Carta universitară.confirmarea unui nou rector de către ministrul educației, Art. 128. — (1) Carta universitară prezintă opțiunile majorecercetării, tineretului și sportului. În termen de 3 luni de la ale comunității universitare și se aplică în tot spațiul universitar.revocarea din funcție a rectorului, senatul universitar finalizează (2) Carta universitară se referă, în mod obligatoriu, cel puținprocedurile de desemnare a unui nou rector, cu respectarea la:prevederilor legale în vigoare, și trimite spre confirmare a) modalitățile de desemnare și revocare din funcție aministrului educației, cercetării, tineretului și sportului numele persoanelor care ocupă funcții de conducere sau care fac partenoului rector; din structurile și organismele de conducere ale universității, în b) reduce sau elimină temporar sau definitiv accesul la conformitate cu legislația în vigoare;finanțările din surse publice, la propunerea Consiliului de etică b) Codul de etică și deontologie profesională universitară;și management universitar; c) modul în care se realizează gestiunea și protecția c) propune Guvernului inițierea unui proiect de lege de resurselor universității;reorganizare sau desființare a instituției de învățământ superior d) condițiile în care se constituie fondurile proprii și stabilireaîn cauză. destinației acestora și a condițiilor în care sunt utilizate; (2) Constatarea încălcării obligațiilor prevăzute la art. 124 se e) condițiile în care se pot încheia contracte cu instituțiileface de către Consiliul de etică și management universitar, publice și cu alți operatori economici în vederea unor programeformat din 11 membri, după cum urmează: 3 reprezentanți de cercetare fundamentală și aplicativă sau a creșterii niveluluinumiți de către Consiliul Național al Rectorilor, 3 reprezentanți ai de calificare a specialiștilor cu studii universitare;Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, numiți f) condițiile în care universitatea se poate asocia cu altede ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, câte un instituții de învățământ superior sau cu alte organizații pentrureprezentant numit de către Agenția Română de Asigurare a îndeplinirea misiunii sale;Calității în Învățământul Superior, denumită în continuare g) modalitățile în care se pot construi, deține și folosiARACIS, Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului elementele aferente bazei materiale a universității, necesareSuperior, denumit în continuare CNFIS, Consiliul Național al educației și cercetării științifice;Cercetării Științifice, denumit în continuare CNCS, Consiliul h) modalitățile în care se derulează acțiunile de cooperareNațional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor internațională ale instituției de învățământ superior, încheiereaUniversitare, denumit în continuare CNATDCU, și un de contracte și participarea la organizațiile europene șireprezentant al federațiilor naționale ale studenților. internaționale; (3) Orice persoană fizică sau juridică poate sesiza Consiliul i) modalitățile de colaborare dintre structurile de conducerede etică și management universitar în legătură cu nerespectarea ale universităților și sindicatele personalului didactic, deobligațiilor prevăzute la art. 124. În urma primirii unei astfel de cercetare, tehnic și administrativ și organizațiile studențești legalsesizări, Consiliul de etică și management universitar are constituite;obligația de a investiga aspectele sesizate și de a răspunde j) orice alte aspecte considerate relevante de către senatulsesizării în termenul de 3 luni. Răspunsurile la aceste sesizări universitar și care corespund legislației în vigoare.constituie documente publice și se publică pe site-ul web al (3) Carta universitară se elaborează și se adoptă de cătreMinisterului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. senatul universitar, numai după dezbaterea cu comunitatea (4) Respectarea de către instituțiile de învățământ superior a universitară.obligațiilor prevăzute la art. 124 și a altor obligații legale aferente (4) Carta universitară nu poate conține prevederi contrarerăspunderii publice, precum și respectarea de către Consiliul de legislației în vigoare. Nerespectarea legilor în conținutul Carteietică și management universitar a obligațiilor prevăzute la universitare atrage nulitatea de drept a actului respectiv.alin. (3) constituie un interes legitim public pentru orice persoană (5) Carta universitară se adoptă numai după rezoluțiafizică sau juridică română. Nerespectarea acestor obligații poate pozitivă a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului șifi atacată în contencios administrativ de către orice persoană Sportului privind avizul de legalitate asupra Cartei universitare.fizică sau juridică română, potrivit legii. Rezoluția privind avizul de legalitate se emite de către Ministerul Art. 126. — (1) Spațiul universitar este constituit din Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în termen detotalitatea edificiilor, terenurilor, stațiunilor didactice maximum 30 de zile de la data solicitării instituției de învățământexperimentale, institutelor de cercetare, fermelor, grădinilor superior.botanice, caselor universitare, campusurilor universitare, (6) În cazul în care termenul prevăzut la alin. (5) nu estespitalelor și clinicilor universitare, precum și dotările aferente, respectat, Carta universitară se consideră avizată potrivitfolosite de instituția de învățământ superior, indiferent de titlul procedurii aprobării tacite.juridic sub care aceasta este îndreptățită să le utilizeze. Art. 129. — (1) Instituțiile de învățământ superior pot înființa, (2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) spațiile și dotările singure sau prin asociere, societăți comerciale, fundații sauaferente care aparțin Ministerului Sănătății, ministerelor și asociații, cu aprobarea senatului universitar. Condiția ca acesteainstituțiilor cu rețea sanitară proprie, în care se desfășoară să se înființeze este aceea ca ele să contribuie la creștereaînvățământul medical superior, spațiile care aparțin cultelor în performanțelor instituției și să nu influențeze negativ în niciuncare se desfășoară învățământul confesional, precum și spațiile fel activitățile de învățământ, cercetare și consultanță.care aparțin Ministerului Apărării Naționale, Ministerului (2) Instituțiile de învățământ superior pot constitui consorții,Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații, în inclusiv cu unitățile de cercetare-dezvoltare, în baza unuicare se desfășoară învățământ de specialitate. contract de parteneriat, conform legislației în vigoare.
 23. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 23 (3) La constituirea societăților comerciale, a fundațiilor sau a asigure sprijinul administrativ adecvat membrilor comunitățiiasociațiilor, instituția de învățământ superior de stat poate universitare.contribui exclusiv cu bani, brevete de invenție și alte drepturi de Art. 132. — (1) Facultatea este unitatea funcțională careproprietate industrială. Universitatea poate acorda prin contract elaborează și gestionează programele de studii. Facultateadreptul de administrare și folosință asupra bunurilor patrimoniale corespunde unuia sau mai multor domenii ale științelor, artelorsocietăților comerciale sau asociațiilor în care are calitatea de sau sportului.asociat sau acționar ori fundațiilor în care are calitatea de (2) Orice facultate se înființează, se organizează sau sefondator, cu aprobarea senatului universitar. Dreptul de folosință desființează la propunerea și cu aprobarea senatului universitar,și administrare asupra bunurilor proprietate publică nu poate prin hotărâre a Guvernului privind structura instituțiilor deconstitui aport al universității la capitalul social al unei societăți învățământ superior, inițiată anual de Ministerul Educației,comerciale, fundații sau asociații. Cercetării, Tineretului și Sportului. Art. 130. — (1) Instituțiile de învățământ superior adoptă un (3) Într-o instituție de învățământ superior de stat, Guvernul,cod de etică și deontologie profesională universitară. Acesta cu consultarea senatului universitar, poate să înființeze și săface parte din Carta universitară și include obligatoriu: finanțeze un program de studii sau o facultate cu acele a) stabilirea situațiilor de conflicte de interese și programe de studii care răspund unor cerințe stringente deincompatibilități; instruire și formare profesională în domenii de interes național. b) prevederea că persoanele care se află în relație de soți, Programele de studii astfel propuse se supun reglementărilorafini și rude până la gradul al III-lea inclusiv nu pot ocupa legale în vigoare referitoare la asigurarea calității înconcomitent funcții astfel încât unul sau una să se afle față de învățământul superior.celălalt sau cealaltă într-o poziție de conducere, control, (4) O facultate poate include unul sau mai multeautoritate sau evaluare instituțională la orice nivel în aceeași departamente, școli doctorale, școli postuniversitare și extensiiuniversitate și nu pot fi numiți în comisii de doctorat, comisii de universitare care sunt responsabile de organizarea programelorevaluare sau comisii de concurs ale căror decizii afectează soții, de studii pe tipuri și cicluri de studii universitare.rudele sau afinii până la gradul al III-lea inclusiv; (5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situații temeinic c) măsurile educaționale, administrative și tehnice care se justificate, Guvernul, la propunerea Ministerului Educației,iau pentru garantarea originalității lucrărilor de licență, master, Cercetării, Tineretului și Sportului, poate înființa facultăți, îndoctorat, articolelor științifice sau a altor asemenea lucrări, cadrul universităților de stat, cu consultarea senatului universitar.precum și sancțiunile aferente. Art. 133. — (1) Departamentul este unitatea academică (2) Rectorul universității are obligația să prezinte anual, cel funcțională care asigură producerea, transmiterea șitârziu până în prima zi lucrătoare a lunii aprilie a fiecărui an, un valorificarea cunoașterii în unul sau mai multe domenii deraport privind starea universității. Raportul este făcut public pe specialitate.site-ul universității și este transmis tuturor părților interesate. (2) Un departament poate avea în componență centre sauAcest raport include cel puțin: laboratoare de cercetare, ateliere artistice, școli postuniversitare a) situația financiară a universității, pe surse de finanțare și și extensii universitare.tipuri de cheltuieli; (3) Departamentul se înființează, se organizează, se b) situația fiecărui program de studii; divizează, se comasează sau se desființează prin hotărâre a c) situația personalului instituției; senatului universitar, la propunerea consiliului d) rezultatele activităților de cercetare; facultății/facultăților în care funcționează. e) situația asigurării calității activităților din cadrul universității; (4) Departamentul poate organiza centre sau laboratoare de f) situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare care funcționează ca unități de venituri și cheltuieli încercetare; cadrul universității. g) situația posturilor vacante; Art. 134. — Înființarea institutelor, stațiunilor experimentale, h) situația inserției profesionale a absolvenților din centrelor sau laboratoarelor de cercetare-dezvoltare estepromoțiile precedente. aprobată de către senatul universitar, cu respectarea legislației (3) Raportul anual al rectorului este o componentă a în vigoare.răspunderii publice și constituie o condiție fundamentală pentru Art. 135. — (1) Învățământul superior pentru minoritățileaccesul la finanțările din bugetul public. naționale se realizează: a) în instituții de învățământ superior în cadrul cărora CAPITOLUL II funcționează facultăți/linii/programe de studii cu predare în limba Structura organizatorică a instituțiilor maternă; de învățământ superior b) în instituții de învățământ superior multiculturale și Art. 131. — (1) Pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din multilingve; în acest caz, se constituie secții/linii cu predare înmisiunea asumată, orice instituție de învățământ superior poate limbile minorităților naționale;cuprinde următoarele componente organizatorice: facultăți, c) în cadrul instituțiilor de învățământ superior pot fidepartamente, institute, centre sau laboratoare, unități de organizate grupe, secții sau linii de predare în limbileproiectare, centre de consultanță, clinici universitare, studiouri și minorităților naționale, în condițiile legii.ateliere artistice, teatre, muzee, centre pentru formarea continuă (2) Linia de studiu din cadrul universității multilingve șia resurselor umane, unități de microproducție și prestări servicii, multiculturale se organizează în departamente. Cadrelestațiuni experimentale sau alte entități pentru activități de universitare aparținând liniei de studiu adoptă și elaborează unproducție și transfer de cunoaștere și tehnologie. În structura regulament de funcționare propriu, care stabilește procedurileinstituțiilor de învățământ superior funcționează servicii tehnico- de alegere și alte aspecte specifice structurilor organizatoriceadministrative. ale liniei de studiu respective în concordanță cu Carta (2) Instituția de învățământ superior poate înființa, pe universitară, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare aperioadă determinată și pe proiecte, unități de cercetare prezentei legi.distincte sub raportul bugetului de venituri și cheltuieli, care au (3) Secția de studiu este o formă de organizare aautonomie și statute proprii, aprobate de senatul universitar. învățământului universitar într-o limbă a minorităților naționale, (3) Componentele prevăzute la alin. (1) și (2) sunt organizate care poate fi instituționalizată, atât la nivelul universității, cât șide fiecare instituție de învățământ superior, astfel încât instituția în cadrul unei facultăți, prin departamentul secției, care are însă își realizeze misiunea, să asigure criteriile și standardele de componență programele de studiu și structurile organizatoricecalitate, să gestioneze în mod eficient activitățile de învățământ, aferente. Secțiile beneficiază de autonomie universitară încercetare, producție sau transfer cognitiv și tehnologic și să organizarea activităților didactice.
 24. 24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 (4) În învățământul universitar pentru minoritățile naționale, (5) Nomenclatorul domeniilor și al programelor de studiise asigură pregătirea în ciclul I de studii universitare — licență, universitare, domeniile și programele de studii universitareîn ciclul II de studii universitare — master și în ciclul III de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiileuniversitare — doctorat, precum și în învățământul geografice de desfășurare, numărul de credite de studiipostuniversitar, în limba maternă. transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă (5) Finanțarea de bază se calculează după un coeficient de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maximmărit pentru studenții care urmează cursurile în limba unei de studenți care pot fi școlarizați, propus de către agențiile deminorități naționale. evaluare a calității care au evaluat fiecare program, se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului, promovată de către Ministerul CAPITOLUL III Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, înaintea datei de Organizarea studiilor universitare 31 martie a anului respectiv. SECȚIUNEA 1 SECȚIUNEA a 3-a Structura anului universitar Forme de organizare Art. 136. — (1) Anul universitar începe, de regulă, în prima zi Art. 139. — Formele de organizare a programelor de studiilucrătoare a lunii octombrie și include două semestre. Un sunt:semestru are, de regulă, o durată de 14 săptămâni de activități a) cu frecvență, caracterizată prin activități de învățământdidactice urmate, de regulă, de minimum 3 săptămâni de și/sau de cercetare programate pe durata întregii zile, specificeexamene. Structura anului universitar se aprobă de către fiecărui ciclu de studii universitare, aproximativ uniformsenatul universitar. În atribuirea creditelor de studii transferabile distribuite săptămânal/zilnic pe parcursul semestrului șidintr-un semestru se are în vedere o perioadă de minimum presupunând întâlnirea nemijlocită, în spațiul universitar, a17 săptămâni. studenților cu cadrele didactice și de cercetare; (2) Senatul universitar al fiecărei instituții de învățământ b) cu frecvență redusă, caracterizată prin activități dedicatesuperior aprobă anual, cu cel puțin 3 luni înainte de începerea mai ales unor cursuri de sinteză și pregătirii aplicative,anului universitar, regulamentul privind activitatea profesională programate în mod compact și periodic, presupunând întâlnireaa studenților, precum și calendarul activităților educaționale nemijlocită, în spațiul universitar, a studenților cu cadrelespecifice semestrelor academice de studiu. didactice de predare, completate de alte mijloace de pregătire specifice învățământului la distanță; SECȚIUNEA a 2-a c) la distanță, caracterizată prin utilizarea unor resurse Programe de studii universitare electronice, informatice și de comunicații specifice, activități de Art. 137. — (1) Programul de studii universitare reprezintă autoînvățare și autoevaluare completate de activități specificeun grup de unități curriculare de predare, învățare, cercetare, de tutorat.aplicații practice și evaluare, planificate astfel încât să ducă la o Art. 140. — (1) Programele de studii universitare de licențăcalificare universitară certificată printr-o diplomă și printr-un se pot organiza la următoarele forme de învățământ: cusupliment de diplomă. frecvență, cu frecvență redusă și la distanță. (2) Curriculumul programului de studii universitare este (2) Programele de studii universitare de master se potconcordant cu profilul calificării definit în Cadrul național al organiza la următoarele forme de învățământ: cu frecvență și cucalificărilor. Curriculumul unui program de studii universitare se frecvență redusă.stabilește astfel încât să maximizeze șansele obținerii calificării (3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) și (2) programeledorite și se aprobă de către senatul universitar. de studii de licență și master din domeniile reglementate la (3) Concordanța dintre curriculum și calificarea oferită de nivelul Uniunii Europene, care se pot organiza doar la forma deprogramul de studii universitare este un criteriu obligatoriu de învățământ cu frecvență.evaluare a asigurării calității. (4) Programele de studii universitare de doctorat se pot (4) Programele de studii universitare sunt grupate pe domenii organiza numai la forma de învățământ cu frecvență. Pentrude studii și organizate pe 3 cicluri de studiu: licență, master, programele de studii universitare de doctorat, obligațiiledoctorat. referitoare la frecvență sunt stabilite de către conducerea școlii (5) Programele de studii universitare dau acces la ocupații și doctorale organizatoare a programelor respective, conform uneifuncții specifice fiecărui ciclu de studii universitare absolvit. metodologii elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Art. 138. — (1) Organizarea programelor de studii este de Tineretului și Sportului. Obligațiile referitoare la frecvențăcompetența instituțiilor de învățământ superior, cu respectarea constituie un criteriu de evaluare a calității școlii doctorale,legislației în vigoare. Pentru fiecare ciclu universitar organizat, inclusiv în vederea finanțării.senatul universitar aprobă un regulament propriu de organizare (5) Diplomele și certificatele de studii universitare eliberateși funcționare, în acord cu standardele naționale și internaționale de instituțiile de învățământ superior, în condițiile legii, pentrugenerale și specifice de calitate. aceleași programe de studii, indiferent de forma de învățământ (2) Un program de studii universitare funcționează legal dacă absolvită, sunt echivalente. Metodologia de organizare aeste autorizat provizoriu sau acreditat și funcționează în examenelor, competențele și cunoștințele verificate,condițiile stabilite prin actul de autorizare, respectiv acreditare. corespondența dintre rezultatele învățării și notele, diplomeleOrganizarea și desfășurarea de programe de studii universitare sau certificatele de studii acordate trebuie să fie identice pentrucare nu funcționează legal se sancționează cu nerecunoașterea orice formă de învățământ corespunzătoare unui anumitstudiilor pentru beneficiari, precum și cu amendă pentru program de studii din cadrul unei instituții de învățământorganizatori, potrivit legii penale, și cu retragerea imediată, de superior.către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, a (6) Pot organiza programe de studii universitare la formele deautorizației de funcționare provizorie, respectiv a acreditării învățământ cu frecvență redusă și la distanță numai instituțiile depentru instituția în cauză. învățământ superior care au acreditat programul de învățământ (3) Autorizarea provizorie și acreditarea programelor de studii respectiv la forma de învățământ cu frecvență.universitare se realizează distinct pentru fiecare formă deînvățământ, fiecare limbă de predare și pentru fiecare locație SECȚIUNEA a 4-ageografică în care se desfășoară. Contracte de studii (4) Pentru profesiile reglementate la nivelul Uniunii Art. 141. — Instituția de învățământ superior semnează cuEuropene, reglementarea națională nu poate contraveni celei fiecare student/student-doctorand/cursant/cercetător post-europene. doctoral înmatriculat la un program de studii un contract de studii
 25. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 25universitare în concordanță cu prevederile regulamentelor de au programe de studiu cu profil similar, acreditate, desemnateorganizare și desfășurare a programelor de studii și cu de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.respectarea legislației în vigoare. Contractele de studii nu se (4) Îndrumătorii lucrărilor de licență, de diplomă, de disertațiemodifică în timpul anului universitar. și de doctorat răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalității conținutului acestora. SECȚIUNEA a 5-a (5) Este interzisă comercializarea de lucrări științifice în Admiterea în programe de studii vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calității de Art. 142. — (1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și autor al unei lucrări de licență, de diplomă, de disertație sau deSportului elaborează anual o metodologie-cadru privind doctorat.organizarea admiterii în instituțiile de învățământ superior de statși particulare din România. SECȚIUNEA a 7-a (2) Fiecare instituție de învățământ superior elaborează și Examenele de evaluare pe parcurs a studențiloraplică propriul regulament de organizare a admiterii în Art. 144. — (1) Succesul academic al unui student peprogramele de studii oferite. Acest regulament se elaborează parcursul unui program de studii este determinat prin evaluăriconform metodologiei-cadru prevăzute la alin. (1). sumative de tip examen și prin evaluarea continuă. (3) Condițiile de admitere, inclusiv cifrele de școlarizare (2) Instituțiile de învățământ superior dispun de metodologiitrebuie făcute publice în fiecare an, de către universitate, cu cel de examinare aprobate de senatul universitar, care au în vederepuțin 6 luni înainte de susținerea concursului de admitere. asigurarea calității și respectarea prevederilor Codului de etică (4) La admiterea în învățământul superior de stat și particular, și deontologie universitară.pentru fiecare ciclu și program de studii universitare, cetățenii (3) Rezultatele în învățare sunt apreciate la examene:statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând a) cu note întregi de la 10 la 1, nota 5 certificând dobândireaSpațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene pot competențelor minimale aferente unei discipline și promovareacandida în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii unui examen;români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. b) cu calificative, după caz. (5) Instituțiile de învățământ superior pot percepe de la (4) Rezultatele unui examen sau ale unei evaluări pot ficandidați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe anulate de către decanul facultății în temeiul prevederilor dinde înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii, în Carta universitară, atunci când se dovedește că acestea au fostcuantumurile aprobate de senatele universitare. Senatele obținute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederiloruniversitare pot să prevadă, prin metodologiile proprii de Codului de etică și deontologie universitară. Decanul poateadmitere, scutirea la plata acestor taxe sau reducerea lor. dispune reorganizarea examenului. (6) O persoană poate beneficia de finanțare de la buget Art. 145. — Analiza contestațiilor depuse de candidații lapentru un singur program de licență, pentru un singur program admitere, de studenții examinați, de absolvenți în cursulde master și pentru un singur program de doctorat. examenelor de finalizare a studiilor este în exclusivitate de (7) Persoana admisă la un program de studii universitare de competența instituțiilor de învățământ superior, conformlicență, master sau doctorat are calitatea de student, respectiv propriilor regulamente instituționale și prevederilor Carteistudent-doctorand, pe întreaga perioadă a prezenței sale în universitare.cadrul programului respectiv, de la înmatriculare și până la SECȚIUNEA a 8-asusținerea examenului de finalizare a studiilor sauexmatriculare, mai puțin pe perioadele de întrerupere a studiilor. Diplome (8) Instituțiile de învățământ superior au obligația să restituie, Art. 146. — Rectorul poate anula, cu aprobarea senatuluiîn cel mult două zile lucrătoare de la depunerea cererii și universitar, un certificat sau o diplomă de studii atunci când senecondiționat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaților dovedește că s-a obținut prin mijloace frauduloase sau prindeclarați respinși sau ale celor care renunță la locul obținut prin încălcarea prevederilor Codului de etică și deontologieadmitere, după afișarea rezultatelor finale. universitară. Art. 147. — (1) Recunoașterea și echivalarea studiilor sau a SECȚIUNEA a 6-a perioadelor de studii efectuate în țară sau în străinătate se Examene de finalizare a studiilor realizează pe baza unei metodologii-cadru stabilite prin ordin al Art. 143. — (1) Examenele de finalizare a studiilor în ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și a unorînvățământul superior sunt: metodologii specifice aprobate de senatul universitar al fiecărei a) examen de licență, pentru ciclul de studii universitare de instituții de învățământ superior, pe baza normelor europene,licență sau examen de diplomă pentru învățământul din ale sistemului european de acumulare și transfer al creditelordomeniul științelor inginerești; de studii, cu respectarea metodologiei-cadru. b) examen de disertație, pentru ciclul de studii universitare de (2) Studiile efectuate în cadrul programului de studii întreruptmaster; ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor c) examen de susținere publică a tezei de doctorat; Codului de etică și deontologie universitară nu pot fi recunoscute d) examen de certificare, pentru programele de studii în cazul unei noi înmatriculări.postuniversitare de tip specializare; (3) În cazul unor programe de studii organizate în comun de e) examen de selecție, care precedă examenul de licență, în două sau mai multe universități, actele de studii se eliberează încazul studenților/absolvenților care provin de la instituții de concordanță cu reglementările naționale și cu prevederileînvățământ superior și/sau programe de studii care au intrat în acordurilor interinstituționale.lichidare. (2) Examenele prevăzute la alin. (1) se organizează și se SECȚIUNEA a 9-adesfășoară numai de către instituțiile de învățământ superior Credite de studiiacreditate, pe baza unui regulament propriu aprobat de senatul Art. 148. — (1) Programele de studii universitare planifică șiuniversitar și care respectă metodologia-cadru, aprobată prin organizează volumul de muncă specific activităților de predare,ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, învățare, aplicare practică și examinare în concordanță cuîn termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. ECTS/SECT, exprimându-l în termenii creditelor de studii (3) Absolvenții programelor de studiu din instituțiile de transferabile. Un credit de studiu transferabil constă în cantitateaînvățământ superior autorizate provizoriu vor finaliza studiile prin de muncă intelectuală dirijată și independentă necesară pentruexamen numai în cadrul instituțiilor de învățământ superior care finalizarea individuală de către student a unei unități
 26. 26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011componente a unui curs din cadrul unui program de studii a asigura un minim de 30% din locurile de practică necesare,universitare, completată cu validarea rezultatelor învățării. dintre care cel puțin 50% în afara universităților. (2) Munca intelectuală individuală a unui student nu poate (5) Studiile universitare de licență la forma de învățământ cufi mai mică decât cea corespunzătoare unui număr anual de frecvență se pot organiza în regim de finanțare de la bugetul de60 de credite de studiu transferabile. stat sau în regim cu taxă. Ministerul Educației, Cercetării, (3) Numărul minim de credite necesar promovării anului Tineretului și Sportului alocă pentru studiile universitare deuniversitar se stabilește de către senatul universitar. licență la forma de învățământ cu frecvență un număr de granturi (4) Durata programelor de studii universitare de licență și de studii finanțate de la buget, pentru universitățile de stat.master, pe domenii de specializare, se stabilește la propunerea (6) Senatul universitar poate înființa duble specializări.Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și se Procedura de autorizare și acreditare a acestor specializări esteaprobă prin hotărâre a Guvernului. cea prevăzută de lege. (5) Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare B. Admitereade licență și de master corespunde obținerii a cel puțin Art. 151. — (1) Pot participa la admiterea în ciclul I de studii300 de credite de studii transferabile. universitare absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau (6) Numărul de credite de studii transferabile aferente ciclului diplomă echivalentă.de studii universitare de doctorat se stabilește de fiecare (2) În cadrul metodologiei proprii, instituțiile de învățământuniversitate în funcție de domeniul științific sau artistic. superior pot stabili facilități sau condiții speciale referitoare la Art. 149. — (1) Numărul creditelor de studii transferabile admiterea candidaților la programe de studii universitare deconstituie elementul de referință pe care universitățile îl pot licență, care au obținut în perioada studiilor liceale distincții lautiliza în recunoașterea unor studii sau perioade de studii olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sauuniversitare legale efectuate anterior în același domeniu internaționale.fundamental în scopul echivalării și transferării creditelor de C. Diplomastudiu transferabile și a eventualei continuări a studiilor dintr-un Art. 152. — (1) Diploma conferită după promovarea unuiprogram de studii. program de studii universitare de licență se numește diplomă de (2) Pentru echivalarea, continuarea sau finalizarea studiilor și licență, diplomă de inginer sau, după caz, diplomă de urbanist.recunoașterea în străinătate a unor diplome eliberate anterior (2) Pe diploma de licență, pe diploma de inginer sau, dupăintroducerii sistemului de credite transferabile, pe baza caz, pe diploma de urbanist se menționează toate informațiileinformațiilor existente în registrul matricol propriu, instituțiile de necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusivînvățământ superior acreditate pot elibera, la cerere, documente forma de învățământ urmată și titlul obținut. Diploma de licență,în cadrul cărora să fie atribuit un număr de credite de studiu diploma de inginer, respectiv diploma de urbanist sunt însoțitetransferabile disciplinelor de curs urmate de absolvent. Pentru de suplimentul la diplomă și se eliberează, gratuit, în limbaaceastă operațiune, instituțiile de învățământ superior pot română și într-o limbă de circulație internațională.percepe taxe în cuantumul aprobat de senatul universitar. SECȚIUNEA a 11-a (3) Pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Ciclul II — Studii universitare de masterMinisterul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului poate A. Organizareaechivala printr-o metodologie specifică, pe baza ECTS/SECT, Art. 153. — (1) Programele de studii universitare de masterînvățământul universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare și se finalizeazăcu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, prin nivelul 7 din EQF/CEC și din Cadrul Național al Calificărilor.cu ciclul I de studii universitare de licență, potrivit legii. Acestea au o durată normală de 1—2 ani și corespund unui SECȚIUNEA a 10-a număr minim de credite de studii transferabile, cuprins între 60 Ciclul I — Studii universitare de licență și 120. Pentru profesii reglementate prin norme, recomandări sau bune practici europene, ciclul I și ciclul II de studii A. Organizarea universitare pot fi oferite comasat, într-un program unitar de Art. 150. — (1) Acreditarea unui program de studii studii universitare cu o durată cuprinsă între 5 și 6 ani, launiversitare de licență și stabilirea numărului maxim de studenți învățământul cu frecvență, în condițiile prezentei legi, diplomelecare pot fi școlarizați în cadrul programului și cărora li se poate obținute fiind echivalente diplomei de master.acorda o diplomă de absolvire se realizează prin hotărâre a (2) Diploma de absolvire sau de licență a absolvențilorGuvernului, în urma evaluării externe realizată de către ARACIS învățământului superior de lungă durată din perioada anterioarăsau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diplomadin străinătate, înregistrată în Registrul European pentru de studii universitare de master în specialitate.Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR). Studiile Art. 154. — (1) Programele de studii universitare de masteruniversitare de licență corespund unui număr cuprins între pot fi:minimum 180 și maximum 240 de credite de studii transferabile, a) master profesional, orientat preponderent spre formareaconform ECTS/SECT, și se finalizează prin nivelul 6 din competențelor profesionale;EQF/CEC. b) master de cercetare, orientat preponderent spre formarea (2) La învățământul cu frecvență, durata specifică a studiilor competențelor de cercetare științifică. Învățarea realizată înuniversitare de licență este, după caz, de 3—4 ani și corespunde cadrul masterului de cercetare poate fi echivalată cu primul anunui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile de studiu din cadrul programelor de studii universitare depentru un an de studii. Durata studiilor de licență pentru doctorat. Masterul de cercetare este exclusiv la forma deînvățământul universitar din domeniile științe inginerești, științe învățământ cu frecvență și poate fi organizat în cadrul școlilorjuridice și teologie pastorală este de 4 ani. doctorale; (3) Un procent de maximum 5% din numărul studenților cu c) master didactic, organizat exclusiv la forma de învățământfrecvență dintr-un program de studii universitare de licență pot cu frecvență.parcurge, cu aprobarea consiliului facultății, 2 ani de studii (2) Pot organiza programe de studii universitare de masterîntr-un singur an, cu excepția instituțiilor de învățământ superior într-un domeniu acele instituții de învățământ superior care suntmedical și al ultimului an de studii, în condițiile prevăzute de acreditate sau autorizate provizoriu în acest scop.regulamentele de organizare și desfășurare a programelor de Art. 155. — (1) Acreditarea pentru o universitate a unuistudii și cu respectarea legislației în vigoare. domeniu de studii universitare de master, împreună cu stabilirea (4) În cadrul studiilor universitare de licență este obligatorie numărului maxim al studenților care pot fi școlarizați și cărora liefectuarea unor stagii de practică. Universitățile au obligația de se poate acorda o diplomă de absolvire se realizează prin
 27. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 27hotărâre a Guvernului, în urma evaluării externe realizate de (5) Pe baza rezultatelor evaluării școlii doctorale, ARACIScătre ARACIS sau de către o altă agenție de asigurare a calității, sau agenția prevăzută la alin. (4) propune Ministerului Educației,din țară sau străinătate, înregistrată în Registrul European Cercetării, Tineretului și Sportului acordarea sau, după caz,pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, denumit în retragerea acreditării în vederea organizării de studii universitarecontinuare EQAR. de doctorat. Acreditarea în vederea organizării de studii (2) În cadrul domeniului acreditat sau autorizat provizoriu universitare de doctorat se atestă prin ordin al ministruluipentru studii universitare de master, programele de studii educației, cercetării, tineretului și sportului.promovate sunt stabilite anual de către senatul universitar și (6) Programele de studii universitare de doctorat sunt decomunicate Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și două tipuri:Sportului până la data de 1 februarie a fiecărui an, pentru a fi a) doctorat științific, care are ca finalitate producerea depublicate centralizat. cunoaștere științifică originală, relevantă internațional, pe baza (3) Instituțiile de învățământ superior pot stabili parteneriate unor metode științifice, organizat numai la forma de învățământcu operatori economici, asociații profesionale și/sau instituții cu frecvență. Doctoratul științific este o condiție pentru carierapublice pentru dezvoltarea unor programe de studii universitare profesională în învățământul superior și cercetare;de master care să răspundă cerințelor pieței muncii. b) doctorat profesional, în domeniile artelor sau sportului, (4) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului care are ca finalitate producerea de cunoaștere originală pealocă pentru studiile universitare de master la forma de baza aplicării metodei științifice și a reflecției sistematice, asupraînvățământ cu frecvență un număr de granturi de studii finanțate unor creații artistice sau asupra unor performanțe sportive dede la buget, pentru universitățile de stat. înalt nivel național și internațional și care poate constitui o bază B. Admiterea Art. 156. — Pot candida la programe de studii universitare pentru cariera profesională în învățământul superior și înde master absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă. cercetare în domeniile artelor și sportului. C. Diploma (7) Școlile doctorale din cadrul IOSUD se organizează pe Art. 157. — Diploma conferită după promovarea unui discipline sau tematici disciplinare și interdisciplinare.program de studii universitare de master și susținerea cu succes (8) Studiile universitare de doctorat dispun, în cadrula lucrării de disertație se numește diplomă de master și cuprinde instituțional al IOSUD, de sisteme proprii și specifice detoate informațiile necesare pentru a descrie programul de studii conducere și administrare a programelor de studii și cercetare,absolvit, inclusiv forma de învățământ. Aceasta este însoțită de inclusiv la nivelul școlilor doctorale. La nivelul IOSUDsuplimentul la diplomă care se eliberează gratuit, în limba funcționează consiliul pentru studiile universitare de doctorat.română și o limbă de circulație internațională. La nivelul fiecărei școli doctorale funcționează consiliul școlii doctorale. Aceste structuri funcționează conform prevederilor SECȚIUNEA a 12-a prezentei legi și ale codului studiilor universitare de doctorat Ciclul III — Studii universitare de doctorat prevăzut la alin. (1). A. Organizarea Art. 159. — (1) Programul de studii universitare de doctorat Art. 158. — (1) Studiile universitare de doctorat reprezintă se desfășoară în cadrul unei școli doctorale sub coordonareaal III-lea ciclu de studii universitare și permit dobândirea unei unui conducător de doctorat și cuprinde:calificări de nivelul 8 din EQF/CEC și din Cadrul Național al a) un program de pregătire bazat pe studii universitareCalificărilor. Acestea se desfășoară pe baza unui cod al studiilor avansate, în cadrul școlii doctorale;universitare de doctorat, aprobat prin hotărâre a Guvernului. b) un program individual de cercetare științifică sau creație (2) Programele de studii universitare de doctorat se artistică.organizează în școli doctorale acreditate sau autorizate (2) În domeniile de studii reglementate la nivel european,provizoriu. Școlile doctorale se pot organiza de către o durata studiilor universitare de doctorat respectă reglementărileuniversitate sau un consorțiu universitar ori de către consorții în cauză.sau parteneriate care se stabilesc legal între o universitate sau (3) Durata programului de studii universitare de doctoratun consorțiu universitar și unități de cercetare-dezvoltare. este, de regulă, de 3 ani. În situații speciale, durata programuluiUniversitățile, respectiv parteneriatele sau consorțiile de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu 1—2 ani,organizatoare de una sau mai multe școli doctorale acreditate cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătoruluisau autorizate provizoriu constituie o instituție organizatoare de de doctorat și în limita fondurilor disponibile.studii universitare de doctorat, denumită în continuare IOSUD, (4) O școală doctorală poate recunoaște, conformrecunoscută ca atare de Ministerul Educației, Cercetării, regulamentului propriu de organizare și desfășurare a studiilorTineretului și Sportului, pe baza autorizării provizorii, a universitare de doctorat și în condițiile prezentei legi,acreditării, respectiv a evaluării periodice. parcurgerea unor stagii anterioare de doctorat și/sau a unor (3) Academia Română poate înființa Școala de Studii stagii de cercetare științifică, desfășurate în țară sau înDoctorale a Academiei Române, cu respectarea prevederilorprezentei legi în privința autorizării, acreditării și funcționării ca străinătate, în universități sau în centre de cercetare deinstituție de învățământ superior. Școala de Studii Doctorale a prestigiu, precum și recunoașterea unor cursuri parcurse înAcademiei Române poate fi IOSUD și poate organiza programe cadrul programelor de studii universitare de master deuniversitare de doctorat. cercetare. (4) Fiecare școală doctorală este evaluată individual, pentru (5) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe dinfiecare domeniu în parte, în vederea acreditării. Evaluarea școlii motive temeinice, în condițiile stabilite prin regulamentuldoctorale se face pe baza performanței școlii doctorale și a instituțional propriu de organizare și desfășurare a studiilorcapacității instituționale a IOSUD din care face parte școala universitare de doctorat. Durata acestor studii se prelungește, îndoctorală. Evaluarea școlilor doctorale se face de către ARACIS consecință, cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau (6) Curriculumul de pregătire și programul de cercetare suntstrăinătate, pe baza rapoartelor CNCS referitoare la calitatea stabilite de conducătorul de doctorat și de școala doctorală.cercetării și a rapoartelor CNATDCU referitoare la calitatea Art. 160. — (1) Studiile universitare de doctorat seresurselor umane. Sistemul de criterii și metodologia de organizează cu finanțare de la bugetul de stat, în regim cu taxăevaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educației, sau din alte surse legal constituite.cercetării, tineretului și sportului, pe baza propunerilor comune (2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportuluiale ARACIS, CNCS și CNATDCU. Fiecare școală doctorală este alocă anual, prin hotărâre a Guvernului, pentru studiileevaluată periodic, din 5 în 5 ani. universitare de doctorat științific și pentru doctoratul profesional
 28. 28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011din domeniul artelor și al sportului, un număr de granturi D. Conducătorul de doctoratdoctorale multianuale, pe o durată de minimum 3 ani. Grantul Art. 166. — (1) Pot fi conducători de doctorat persoaneledoctoral include cuantumul bursei individuale și costurile pentru care au obținut dreptul de conducere de doctorat înaintea intrăriiprogramul de studii avansate și pentru programul de cercetare. în vigoare a prezentei legi, precum și persoanele care au obținutAceste granturi sunt ajustate cu coeficienți corespunzători pe atestatul de abilitare, având cel puțin funcția de lector/șef dedomenii disciplinare și profesionale ale doctoratului. lucrări, respectiv de cercetător științific gradul III. (3) Granturile doctorale se acordă pe bază de competiție (2) Calitatea de conducător de doctorat este acordată prinnațională de proiecte științifice între școlile doctorale sau ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului,competiție națională de proiecte științifice între conducătorii de la propunerea CNATDCU de acordare a atestatului de abilitare,doctorat, membri ai unei școli doctorale. Competițiile sunt în conformitate cu standardele și procedurile elaborate deorganizate în coordonarea CNCS. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Aceste (4) Numărul anual de granturi doctorale alocate celor două standarde se stabilesc pe baza unor criterii de evaluaretipuri de competiții prevăzute la alin. (3), precum și metodologia relevante la nivel internațional, propuse de CNATDCU șide desfășurare a competițiilor se stabilesc prin ordin al aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretuluiministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. și sportului. Standardele minimale de acceptare de către Art. 161. — Doctoratul se poate desfășura în limba română, CNATDCU a dosarului pentru obținerea atestatului de abilitareîn limba minorităților naționale sau într-o limbă de circulație nu depind de funcția didactică sau de gradul profesional și sunt identice cu standardele de acordare a titlului de profesorinternațională, conform contractului de studii doctorale încheiat universitar.între IOSUD, conducătorul de doctorat și studentul-doctorand. (3) Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice și de Art. 162. — (1) Studiile universitare de doctorat se pot cercetare care au dobândit acest drept trebuie să aibă unorganiza și în cotutelă, caz în care studentul-doctorand își contract de muncă cu un IOSUD sau o instituție membră a unuidesfășoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui IOSUD și să fie membre ale unei școli doctorale. Cadreleconducător de doctorat din România și a unui conducător de didactice și de cercetare abilitate și cercetătorii științifici abilitațidoctorat dintr-o altă țară sau sub îndrumarea concomitentă a devin conducători de doctorat în urma abilitării.doi conducători de doctorat din instituții diferite din România, pe (4) Specialiștii care au dobândit dreptul legal de a conducebaza unui acord scris între instituțiile organizatoare implicate. doctorate în instituții de învățământ superior sau de cercetare-Doctoratul în cotutelă poate fi organizat și în cazul în care dezvoltare din străinătate dobândesc calitatea de conducător deconducătorii de doctorat sunt din aceeași IOSUD, dar au doctorat în cadrul IOSUD din România, după cum urmează:specializări/domenii diferite de studiu sau unul dintre a) specialiștii care au calitatea de conducător de doctorat înconducătorii de doctorat a atins vârsta pensionării, conform una din țările Uniunii Europene, ale Spațiului Economicprevederilor din Carta universitară. European și Confederația Elvețiană dobândesc automat (2) În contextul politicilor de asigurare a mobilității calitatea de conducător de doctorat în România, pe baza uneiuniversitare, IOSUD poate angaja, pe bază de contract, metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației,specialiști din străinătate care dețin dreptul legal de a conduce cercetării, tineretului și sportului;doctorat, conform art. 166 alin. (4). b) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului B. Admiterea stabilește o listă a instituțiilor de învățământ superior, din afara Art. 163. — Au dreptul să participe la concursul de admitere țărilor menționate la lit. a), aflate printre cele mai prestigioasela studii universitare de doctorat numai absolvenții cu diplomă de universități ale lumii. Specialiștii care au calitatea de conducătormaster sau echivalentă acesteia. de doctorat în una din instituțiile aflate pe această listă C. Studentul-doctorand dobândesc automat calitatea de conducător de doctorat în Art. 164. — (1) Pe parcursul desfășurării studiilor universitare România, în urma unei metodologii aprobate prin ordin alde doctorat, persoana înscrisă în programul de studii are ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului;calitatea de student-doctorand. Studenții-doctoranzi sunt c) specialiștii care sunt conducători de doctorat în cadrul unorîncadrați de către IOSUD sau oricare dintre membrii IOSUD ca instituții din străinătate, altele decât cele prevăzute la lit. a) sauasistenți de cercetare sau asistenți universitari, pe perioadă b), pot obține calitatea de conducător de doctorat în România,determinată. fie printr-o convenție internațională de recunoaștere reciprocă, (2) Pe toată durata activității, studentul-doctorand fie conform prevederilor alin. (2).beneficiază de recunoașterea vechimii în muncă și specialitate (5) Un conducător de doctorat poate îndruma studenți-și de asistență medicală gratuită, fără plata contribuțiilor la doctoranzi numai în domeniul pentru care a obținut acest drept.asigurările sociale de stat, la asigurările pentru șomaj, la Art. 167. — (1) Un conducător de doctorat nu poate îndrumaasigurările sociale de sănătate și pentru accidente de muncă și simultan studenți-doctoranzi decât într-un singur IOSUD, excepție făcând doctoratele conduse în cotutelă.boli profesionale. (2) Un conducător de doctorat poate îndruma simultan (3) Studentul-doctorand poate desfășura activități didactice, maximum 8 studenți-doctoranzi, aflați în diverse stadii alepotrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4—6 ore studiilor de doctorat.convenționale didactice pe săptămână. Activitățile didactice care (3) Pentru activitatea pe care o desfășoară în aceastădepășesc acest nivel vor fi remunerate în conformitate cu calitate, conducătorii de doctorat sunt remunerați în conformitatelegislația în vigoare, intrând sub incidența Codului muncii, cu cu legislația în vigoare.respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin salariatului și cu Art. 168. — (1) Teza de doctorat se elaborează conformplata contribuțiilor datorate, potrivit legii, la asigurările sociale de cerințelor stabilite de IOSUD prin regulamentul de organizare șistat, la asigurările pentru șomaj, la asigurările sociale de desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat șisănătate și pentru accidente de muncă și boli profesionale. în concordanță cu reglementările prevăzute în codul studiilor Art. 165. — (1) Perioada desfășurării studiilor universitare de universitare de doctorat.doctorat este asimilată, conform legislației în domeniul pensiilor, (2) Comisia de susținere publică a tezei de doctorat,pentru stabilirea stagiului de cotizare, cu excepția cazului în care denumită în continuare comisie de doctorat, este propusă destudentul-doctorand realizează venituri pentru care plătește, în conducătorul de doctorat și aprobată de conducerea IOSUD.această perioadă, contribuții la asigurările sociale. Comisia de doctorat este alcătuită din cel puțin 5 membri: (2) După susținerea tezei de doctorat, IOSUD eliberează o președintele, ca reprezentant al IOSUD, conducătorul deadeverință care atestă perioada în care studentul-doctorand a doctorat și cel puțin 3 referenți oficiali din țară sau din străinătate,urmat studiile universitare de doctorat. specialiști în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat
 29. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 29și din care cel puțin doi își desfășoară activitatea în afara IOSUD Art. 170. — (1) În cazul nerespectării standardelor de calitaterespective. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor și au sau de etică profesională, Ministerul Educației, Cercetării,cel puțin funcția didactică de conferențiar universitar sau de Tineretului și Sportului, pe baza unor rapoarte externe decercetător științific gradul II ori au calitatea de conducător de evaluare, întocmite, după caz, de CNATDCU, de CNCS, dedoctorat, în țară sau în străinătate. Consiliul de etică și management universitar sau de Consiliul (3) Teza de doctorat se susține în ședință publică în fața Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologicecomisiei de doctorat, după evaluarea de către toți referenții. și Inovării, poate lua următoarele măsuri, alternativ sau simultan:Susținerea tezei de doctorat poate avea loc în prezența a cel a) retragerea calității de conducător de doctorat;puțin 4 dintre membrii comisiei de doctorat, cu participarea b) retragerea titlului de doctor;obligatorie a președintelui comisiei și a conducătorului dedoctorat. Susținerea publică include obligatoriu o sesiune de c) retragerea acreditării școlii doctorale, ceea ce implicăîntrebări din partea membrilor comisiei de doctorat și a retragerea dreptului școlii doctorale de a organiza concurs depublicului. admitere pentru selectarea de noi studenți-doctoranzi. (4) Pe baza susținerii publice a tezei de doctorat și a (2) Reacreditarea școlii doctorale se poate obține după celrapoartelor referenților oficiali, comisia de doctorat evaluează și puțin 5 ani de la pierderea acestei calități, numai în urma reluăriideliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie procesului de acreditare, conform art. 158.tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: (3) Redobândirea calității de conducător de doctorat se poate„Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător” și obține după cel puțin 5 ani de la pierderea acestei calități, la„Nesatisfăcător”. De regulă, calificativul „Excelent” se acordă propunerea IOSUD, pe baza unui raport de evaluare internă, alepentru maximum 15% dintre candidații care obțin titlul de doctor cărui aprecieri sunt validate printr-o evaluare externă efectuatăîntr-un anumit IOSUD, în decursul unui an universitar. de CNATDCU. Rezultatele pozitive ale acestor proceduri sunt (5) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerințele condiții necesare pentru aprobare din partea Ministeruluiprevăzute în programul de cercetare științifică și aprecierile Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului (4) Conducătorii de doctorat sunt evaluați o dată la 5 ani.„Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător” comisia de Procedurile de evaluare sunt stabilite de Ministerul Educației,doctorat propune acordarea titlului de doctor, propunere care seînaintează CNATDCU, spre validare. CNATDCU, în urma Cercetării, Tineretului și Sportului, la propunerea CNATDCU.evaluării dosarului, propune ministrului educației, cercetării, CAPITOLUL IVtineretului și sportului acordarea sau neacordarea titlului de Organizarea învățământului postuniversitardoctor. (6) În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător”, comisia Art. 171. — Programele postuniversitare sunt:de doctorat va preciza elementele de conținut care urmează să a) programe postdoctorale de cercetare avansată;fie refăcute sau completate în teza de doctorat și va solicita o b) programe postuniversitare de formare și dezvoltarenouă susținere publică a tezei. A doua susținere publică a tezei profesională continuă.are loc în fața aceleiași comisii de doctorat, ca și în cazul primei SECȚIUNEA 1susțineri. În cazul în care și la a doua susținere publică se obținecalificativul „Nesatisfăcător”, titlul de doctor nu va fi acordat, iar Programele postdoctoralestudentul-doctorand va fi exmatriculat. Art. 172. — (1) Programele postdoctorale de cercetare (7) Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului avansată:educației, cercetării, tineretului și sportului, după validarea tezei a) sunt programe destinate persoanelor care au obținutde doctorat de către CNATDCU. o diplomă de doctor în științe cu cel mult 5 ani înainte de (8) În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza admiterea în programul postdoctoral și care doresc să sede doctorat, IOSUD primește din partea Ministerului Educației, perfecționeze în cadrul unei alte instituții decât cea în care auCercetării, Tineretului și Sportului o motivație scrisă de obținut titlul de doctor;invalidare, redactată în baza observațiilor CNATDCU. Lucrarea b) asigură cadrul instituțional pentru dezvoltarea cercetărilorde doctorat poate fi retransmisă CNATDCU în termen de un ande la data primei invalidări. Dacă lucrarea de doctorat se după finalizarea studiilor universitare de doctorat;invalidează și a doua oară, titlul de doctor nu va fi acordat, iar c) au o durată de minimum un an;studentul-doctorand va fi exmatriculat. d) se pot finanța de către instituții publice sau de către (9) Teza de doctorat este un document public. Aceasta se operatori economici;redactează și în format digital. În domeniul artelor, teza de e) în cadrul instituțiilor de învățământ superior se desfășoarădoctorat poate fi însoțită de înregistrarea pe suport digital a în cadrul unei școli doctorale pe baza planului de cercetarecreației artistice originale. Teza de doctorat și anexele sale se propus de cercetătorul postdoctoral și aprobat de școalapublică pe un site administrat de Ministerul Educației, Cercetării, doctorală.Tineretului și Sportului, cu respectarea legislației în vigoare în (2) În cadrul instituțiilor de învățământ superior, programeledomeniul drepturilor de autor. postdoctorale pot fi organizate doar în cadrul școlilor doctorale Art. 169. — (1) Diploma conferită după promovarea unui acreditate pentru organizarea de programe de studii universitareprogram de studii universitare de doctorat se numește diplomă de doctorat. Programele postdoctorale pot fi organizate și înde doctor. În diploma care certifică obținerea și deținerea titlului cadrul unităților de cercetare-dezvoltare.de doctor se menționează, în mod expres, domeniul disciplinar (3) Admiterea la programe postdoctorale se face pe bazasau interdisciplinar al doctoratului pentru doctoratul științific; în metodologiei elaborate de instituția gazdă, în conformitate cucea care certifică obținerea și deținerea titlului de doctor într-un legislația în vigoare.domeniu profesional se menționează, în mod expres, domeniulprofesional al doctoratului. (4) Cercetătorii postdoctorali sunt încadrați de către (2) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat universități cu contract de muncă pe perioadă determinată.științific, se conferă de către IOSUD diploma și titlul de doctor în Cercetătorii postdoctorali sunt încadrați, de regulă, pe funcția deștiințe, corespunzându-i acronimul Dr. cercetător științific sau cercetător științific gradul III, dar pot fi (3) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat încadrați și pe funcții de cercetare superioare acestora, în funcțieprofesional, se conferă de către IOSUD diploma și titlul de de îndeplinirea condițiilor necesare.doctor într-un domeniu profesional, corespunzându-i acronimul (5) La finalizarea programului postdoctoral, IOSUD sauDr. P. instituția gazdă acordă un atestat de studii postdoctorale.
 30. 30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 SECȚIUNEA a 2-a (4) Instituțiile de învățământ superior cu programe de studii Programele postuniversitare de formare din domeniile sănătate și medicină veterinară și instituțiile și dezvoltare profesională continuă sanitare publice pot utiliza veniturile proprii, în interes reciproc, Art. 173. — (1) Pot organiza programe postuniversitare de pentru asigurarea unor condiții optime de activitate, privindformare și dezvoltare profesională continuă toate acele instituții infrastructura, echipamentele medicale și accesul la informațiede învățământ superior care au acreditate cel puțin programe medicală.de studii universitare de licență în domeniul științific respectiv. (5) La selecția și promovarea personalului didactic universitar (2) Programele postuniversitare de formare și dezvoltare din instituțiile de învățământ superior cu programe de studii dinprofesională ale instituțiilor acreditate se desfășoară pe baza domeniul sănătate se iau în considerare criteriile privindunui regulament propriu de organizare și desfășurare, aprobat experiența profesională medicală dovedită. În învățământulde senatul universitar și cu respectarea reglementărilor în superior din domeniul sănătate, pentru posturile didactice lavigoare. disciplinele cu corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății pot (3) Programele postuniversitare pot utiliza ECTS/SECT și se accede doar persoane care au obținut, prin concurs, în funcțiefinalizează cu un examen de certificare a competențelor de gradul universitar, titlurile de medic/medic dentist rezidentprofesionale asimilate de cursanți pe parcursul programului. sau medic/medic dentist specialist sau farmacist/farmacist (4) Programele postuniversitare se pot organiza în regim cu rezident/farmacist specialist în specialitatea postului.taxă sau cu finanțare din alte surse. (6) În învățământul superior din domeniul sănătate nu se pot (5) Au dreptul să participe la studii postuniversitare transforma în credite echivalate și transfera studiile obținute înabsolvenții care au cel puțin studii universitare cu diplomă de învățământul postliceal.licență sau echivalentă. (7) Învățământul superior și postuniversitar din domeniul (6) La finalizarea programelor postuniversitare de formare și sănătate se desfășoară în unități sanitare publice, în institute,dezvoltare profesională, instituția organizatoare eliberează un în centre de diagnostic și tratament, în secții cu paturi, încertificat de atestare a competențelor profesionale specifice laboratoare și în cabinete. Conform legii speciale, se potprogramului. constitui clinici universitare, din una sau mai multe secții clinice, în specialități înrudite, din spitale publice sau private, în care CAPITOLUL V sunt organizate activități de învățământ și cercetare ale Învățământul superior medical departamentelor universitare. (8) Rezidențialul reprezintă forma specifică de învățământ SECȚIUNEA 1 postuniversitar pentru absolvenții licențiați ai programelor de Organizarea și funcționarea învățământului superior medical. studii medicină, medicină dentară și farmacie care asigură Învățământul superior din domeniile sănătate pregătirea necesară obținerii uneia dintre specialitățile cuprinse și medicină veterinară în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și Art. 174. — (1) Învățământul superior din domeniile sănătate farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală. Organizareași medicină veterinară se desfășoară cu respectarea și finanțarea rezidențiatului se reglementează prin actereglementărilor generale și sectoriale din Uniunea Europeană și normative specifice.anume: (9) Admiterea la rezidențiat a cadrelor didactice din a) 6 ani de studii, pentru minimum de 5.500 de ore de învățământul superior din domeniul sănătate se face în aceleașiactivitate teoretică și practică medicală pentru domeniul condiții ca pentru orice absolvent al învățământului superior dinmedicină, la programele de studii Medicină, Medicină Dentară și domeniul sănătate.Medicină Veterinară; 5 ani pentru programul de studii Farmacie; (10) Medicii rezidenți care ocupă prin concurs posturi4 ani pentru minimum 4.600 de ore de pregătire pentru didactice de asistent universitar în instituții de învățământprogramele de studii Asistență Medicală Generală și Moașe și superior din domeniul sănătate continuă formarea în rezidențiatde 3 ani pentru alte programe de studii de licență din domeniul și sunt retribuiți pentru ambele activități.sănătate; (11) În cadrul instituțiilor de învățământ superior care b) fiecare an universitar are câte 60 de credite de studii organizează programe de pregătire în rezidențiat se constituietransferabile în ECTS/SECT, fiind totalizate 180 de credite un departament de pregătire în rezidențiat. În instituțiile dede studii transferabile pentru programele cu o durată a studiilor învățământ superior care organizează programe de pregătire dede licență de 3 ani, 240 de credite de studii transferabile medicină și farmacie, departamentul este subordonat conduceriipentru programele cu o durată a studiilor de licență de 4 ani, universității.300 de credite de studii transferabile pentru programul Farmaciecu o durată a studiilor de licență de 5 ani și 360 de credite de SECȚIUNEA a 2-astudii transferabile pentru programele Medicină, Medicină Reglementarea altor aspecte specificeDentară și Medicină Veterinară cu o durată a studiilor de licență Art. 175. — Reglementarea altor aspecte specificede 6 ani; desfășurării activităților din acest domeniu se realizează prin c) studiile universitare de master au între 60 și 120 de credite hotărâre a Guvernului, ordin al ministrului educației, cercetării,de studii transferabile ECTS/SECT; tineretului și sportului și, după caz, ordin comun al ministrului d) studiile universitare de doctorat totalizează 240 de credite sănătății și al președintelui Autorității Naționale Sanitarede studii transferabile, iar studiile avansate din cadrul școlii Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.doctorale totalizează 60 de credite; studiile universitare dedoctorat se pot organiza în UOD și în IOSUD realizate prin CAPITOLUL VIconsorții între universități și spitale sau clinici. Învățământul superior militar și învățământul (2) Instituțiile de învățământ superior din domeniile sănătate de informații, de ordine publică și de securitate naționalăși medicină veterinară acreditate, pe baza criteriilor de calitate, SECȚIUNEA 1pot organiza, pe lângă formele de învățământ prevăzute laalin. (1), și programe postdoctorale și de formare și dezvoltare Organizare și funcționareprofesională: de rezidențiat, de perfecționare, de specializare, Art. 176. — (1) Învățământul superior militar, de informații,de studii complementare în vederea obținerii de atestate și de de ordine publică și de securitate națională este învățământ deeducație medicală și farmaceutică continuă. stat, parte integrantă a sistemului național de învățământ, și (3) Durata doctoratului pentru absolvenții învățământului cuprinde: învățământ universitar pentru formarea ofițerilor,superior medical uman, medical veterinar și farmaceutic este de ofițerilor de poliție și a altor specialiști, precum și învățământ4 ani. postuniversitar.
 31. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 31 (2) Instituțiile de învățământ superior militar, de informații, de Administrației și Internelor, Serviciului Român de Informații și aleordine publică și de securitate națională din cadrul sistemului altor instituții cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice șinațional de învățământ, precum și specializările/programele de siguranței naționale.studii din cadrul acestora se supun reglementărilor referitoare (4) În învățământul superior militar, de informații, de ordinela asigurarea calității, inclusiv celor legate de autorizare și publică și de securitate națională se înființează corpulacreditare, în aceleași condiții cu instituțiile de învățământ instructorilor militari, de ordine și de securitate publică, prinsuperior civil. ordine și instrucțiuni ale Ministerului Apărării Naționale, (3) Structura organizatorică, oferta de școlarizare care Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Justiției,conține profilurile, programele de studii, cifrele anuale de Serviciului Român de Informații și ale altor instituții cu atribuții înșcolarizare, criteriile de selecționare a candidaților pentru domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.învățământul superior militar, de informații, de ordine publică șide securitate națională se stabilesc, după caz, de Ministerul SECȚIUNEA a 3-aApărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Resurse umaneMinisterul Justiției, Serviciul Român de Informații și alte instituții Art. 178. — (1) Funcțiile didactice și de cercetare dincu atribuții în domeniile apărării, informațiilor, ordinii publice și învățământul superior militar, de informații, de ordine publică șisecurității naționale, potrivit specificului fiecărei arme, de securitate națională se ocupă și se eliberează în aceleașispecializări, nivel și formă de organizare a învățământului, în condiții ca și cele din instituțiile civile de învățământ superior.condițiile legii. Cadrele didactice și de cercetare din învățământul superior (4) Formele de organizare a învățământului, admiterea la militar, de informații, de ordine publică și de securitate naționalăstudii, derularea programelor de studii, finalizarea studiilor, au același statut ca cele din instituțiile civile de învățământautorizarea și acreditarea instituțiilor de învățământ, în superior.învățământul superior militar, de informații, de ordine publică și (2) Instituțiile de învățământ superior militar, de informații, dede securitate națională, se supun procedurilor și condițiilor ordine publică și de securitate națională se bucură de principiulaplicabile instituțiilor de învățământ superior civil. autonomiei universitare. (5) Pentru învățământul superior militar, de informații, de (3) Cadrele didactice militare titulare, pensionate pentru limităordine publică și de securitate națională, după caz, Ministerul de vârstă și vechime integrală ca militari, pot să își continueApărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, activitatea didactică, în cadrul aceleiași instituții de învățământMinisterul Justiției, Serviciul Român de Informații și alte instituții superior, în condițiile legii.cu atribuții în domeniile apărării, informațiilor, ordinii publice șisecurității naționale pot emite ordine, regulamente și instrucțiuni SECȚIUNEA a 4-aproprii, în condițiile legii. Viața universitară (6) Ofițerii în activitate, în rezervă sau în retragere, posesori Art. 179. — Viața universitară din instituțiile de învățământai diplomei de absolvire a școlii militare de ofițeri cu durata de superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate3 sau 4 ani, pot să își completeze studiile în învățământul națională se desfășoară în conformitate cu reglementările legalesuperior, pentru obținerea diplomei de licență în profiluri și pentru instituțiile civile de învățământ superior, adaptate mediuluispecializări similare sau apropiate armei/specialității militare. militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională. (7) Diplomele de licență, de master, de doctorat eliberate deinstituțiile de învățământ superior militar, de informații, de ordine CAPITOLUL VIIpublică și de securitate națională, precum și titlurile științifice Învățământul superior artistic și sportivobținute dau dreptul deținătorilor legali, după trecerea în Art. 180. — În învățământul superior artistic și sportiv,rezervă, în condițiile legii, să ocupe funcții echivalente cu cele procesul educațional se desfășoară prin activități didactice șiale absolvenților instituțiilor civile de învățământ, cu profil prin activități practice de creație și performanță.apropiat și de același nivel. Art. 181. — Instituțiile de învățământ superior artistic și (8) Planurile de învățământ pentru învățământul superior sportiv, autorizate provizoriu sau acreditate, conform legii, potmilitar, de informații și de ordine publică și de securitatenațională se elaborează de Ministerul Apărării Naționale, organiza forme de învățământ prin cele 3 cicluri de studiiMinisterul Administrației și Internelor, Serviciul Român de universitare: ciclul I — studii universitare de licență, ciclul II —Informații și alte instituții cu atribuții în domeniul apărării, studii universitare de master și ciclul III — studii universitare deinformațiilor, ordinii publice și securității naționale, în doctorat, incluzând doctoratul științific și doctoratul profesional,conformitate cu standardele naționale stabilite de instituțiile precum și programe de formare și dezvoltare profesionalăresponsabile cu asigurarea calității. continuă. Art. 182. — În învățământul superior artistic și sportiv, SECȚIUNEA a 2-a structura anului universitar poate fi adaptată în funcție de Managementul și finanțarea instituțiilor programul activităților practice specifice. Art. 177. — (1) Managementul instituțiilor de învățământ Art. 183. — În învățământul superior artistic și sportiv,superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate practica studenților se desfășoară în universități: în centre denațională se realizează în aceleași condiții ca în instituțiile civile proiectare, ateliere artistice, studiouri muzicale, unități dede învățământ superior. Finanțarea instituțiilor din învățământul producție teatrale și cinematografice, spații destinatesuperior militar, de informații, de ordine publică și de securitate performanței sportive, precum și în instituții din profilul artisticnațională se face în condițiile legii. sau sportiv respectiv, pe bază de parteneriat instituțional. (2) Structurile și funcțiile de conducere din instituțiile de Art. 184. — În învățământul superior artistic și sportiv,învățământ militar, de informații, de ordine publică și de doctoratul științific sau profesional este o condiție pentru carierasecuritate națională sunt aceleași ca și cele din instituțiile civile didactică.de învățământ superior și se ocupă în aceleași condiții ca și Art. 185. — Cercetarea prin creație artistică, proiectare șiacestea, precum și cu respectarea procedurilor specificate în performanță sportivă se desfășoară individual sau colectiv, înactele normative specifice în domeniu. centre de proiectare, laboratoare și ateliere artistice, studiouri (3) Conducerea instituțiilor de învățământ militar, de muzicale, unități de producție teatrală și cinematografică, spațiiinformații, de ordine publică și de securitate națională se destinate performanței sportive.realizează de către rectori care sunt și comandanții instituțiilor Art. 186. — Evaluarea calității și clasificarea universitățilorrespective. Funcția de comandant se ocupă în conformitate cu artistice și sportive iau în considerare criteriile specifice creațieireglementările Ministerului Apărării Naționale, Ministerului artistice și performanței sportive.
 32. 32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 Art. 187. — În învățământul superior artistic și sportiv, (3) Instituțiile de învățământ superior care refuză să facăalocarea pe baze competiționale a fondurilor se face inclusiv în publice datele de interes public solicitate de Ministerul Educației,baza criteriilor specifice creației artistice și performanței sportive. Cercetării, Tineretului și Sportului sau oricare altă persoană Art. 188. — Reglementarea altor aspecte specifice fizică sau juridică încalcă principiul răspunderii publice și suntdesfășurării activității din aceste domenii va fi realizată prin sancționate conform legii.hotărâri ale Guvernului sau ordine ale ministrului educației, (4) Studenții sunt parteneri cu drepturi depline în procesul decercetării, tineretului și sportului, în concordanță cu prevederile asigurare a calității.legii și cu reglementările generale și sectoriale ale Uniunii Art. 193. — (1) Evaluarea universităților se realizează înEuropene. scopul: a) autorizării provizorii și acreditării; CAPITOLUL VIII b) ierarhizării programelor de studii și clasificării Activitatea de cercetare și creație universitară universităților. Art. 189. — (1) Activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare (2) Evaluarea în scopul autorizării provizorii și acreditării seși creație artistică din universități se organizează și funcționează realizează de către ARACIS sau de altă agenție înscrisă înpe baza legislației naționale și a Uniunii Europene în domeniu. EQAR și are loc potrivit legii și standardelor internaționale în (2) Instituțiile de învățământ superior care și-au asumat ca domeniu.misiune și cercetarea științifică au obligația să creeze structuri (3) Evaluarea în scopul ierarhizării programelor de studii și atehnico-administrative care să faciliteze managementul clasificării universităților se realizează pe baza unei metodologiiactivităților de cercetare și a proiectelor de cercetare-dezvoltare de evaluare propuse de Ministerul Educației, Cercetării,derulate de personalul instituției. Aceste structuri deservesc și Tineretului și Sportului și aprobate prin hotărâre a Guvernului, înrăspund optim cerințelor personalului implicat în cercetare. maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (3) Personalul implicat în activități de cercetare în institute, Aplicarea acestei metodologii intră în răspunderea Ministeruluilaboratoare sau centre de cercetare ale universității dispune, în Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Evaluarea estelimita proiectelor de cercetare pe care le coordonează, de realizată periodic.autonomie și de responsabilitate personală, delegată de (4) Universitățile se clasifică, pe baza evaluării prevăzute laordonatorul de credite, în realizarea achizițiilor publice și a alin. (3), în 3 categorii:gestionării resurselor umane necesare derulării proiectelor. a) universități centrate pe educație;Aceste activități se desfășoară conform reglementărilor legale b) universități de educație și cercetare științifică sauîn vigoare și fac obiectul controlului financiar intern. universități de educație și creație artistică; Art. 190. — (1) La sfârșitul fiecărui an bugetar, conducerea c) universități de cercetare avansată și educație.universității prezintă senatului universitar un raport referitor la (5) Evaluarea prevăzută la alin. (3) se face de către uncuantumul regiei pentru granturile de cercetare și la modul în consorțiu format din: ARACIS, incluzând reprezentanți ai studenților, CNCS, CNATDCU și un organism internațional cucare regia a fost cheltuită. competențe în domeniul ierarhizării și clasificării instituțiilor de (2) Cuantumul maximal al regiei pentru granturile și învățământ selectat pe bază de concurs.contractele de cercetare este stabilit de finanțator sau de (6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), prima evaluare deautoritatea contractantă și nu poate fi modificat pe perioada după intrarea în vigoare a prezentei legi, făcută conformderulării acestora. prevederilor alin. (3), se face numai de către un organism Art. 191. — (1) Pentru granturile gestionate prin Autoritatea internațional cu competență în domeniul ierarhizării și clasificăriiNațională pentru Cercetare Științifică, Ministerul Educației, instituțiilor de învățământ superior sau de către o agenție deCercetării, Tineretului și Sportului asigură un avans de până la asigurare a calității înregistrată în EQAR, din străinătate.90% din valoarea grantului din momentul semnării contractului (7) Pentru programele de licență și master, finanțareade finanțare. Pentru diferență, universitățile pot avansa fonduri instituțiilor de învățământ superior de stat, din surse publice, sedin venituri proprii. face diferențiat pe categorii de universități și în funcție de poziția (2) Mobilitatea interinstituțională a personalului de cercetare în ierarhie a programelor de studii, conform ierarhizăriidupă principiul „grantul urmează cercetătorul” este garantată prevăzute la alin. (3), pe baza unei metodologii elaborate deprin prezenta lege și se realizează prin metodologii elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului șiautoritățile contractante. Titularul grantului răspunde public, aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretuluiconform contractului cu autoritatea contractantă, de modul de și sportului. Finanțarea programelor de doctorat se face conformgestionare a grantului. prevederilor art. 160. CAPITOLUL IX (8) Statul poate finanța programele de excelență în cercetare și educație din orice categorie de universități. Promovarea calității în învățământul superior (9) Programele de excelență prevăzute la alin. (8) se și în cercetarea științifică stabilesc pe baza evaluării prevăzute la alin. (3), pentru SECȚIUNEA 1 programele de licență și master, și pe baza competițiilor prevăzute la art. 160 alin. (3), pentru programele de doctorat. Dispoziții generale (10) Sunt finanțate din fonduri publice: programe de licență Art. 192. — (1) Asigurarea calității învățământului superior și în universitățile de stat menționate la alin. (4) lit. a), programe dea cercetării științifice universitare este o obligație a instituției de licență și master în universitățile prevăzute la alin. (4) lit. b) șiînvățământ superior și o atribuție fundamentală a Ministerului programe de doctorat, master și licență în universitățileEducației, Cercetării, Tineretului și Sportului. În realizarea prevăzute la alin. (4) lit. c).acestei atribuții, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Art. 194. — (1) Pentru promovarea calității și creștereaSportului colaborează cu ARACIS, cu alte agenții înscrise în eficienței sistemului de învățământ superior, pentru creștereaEQAR, precum și cu CNCS, CNATDCU, Consiliul de etică și vizibilității internaționale și pentru concentrarea resurselor,management universitar (CEMU) și alte organisme cu universitățile de stat și particulare pot:competențe în domeniu conform legislației în vigoare. a) să se constituie în consorții universitare, potrivit legii; (2) Instituțiile de învățământ superior au obligația de a furniza b) să fuzioneze într-o singură instituție de învățământMinisterului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului datele superior cu personalitate juridică.solicitate de acesta, cu respectarea prevederilor legale. Refuzul (2) Universitățile acreditate la data intrării în vigoare asau raportarea falsă încalcă principiul răspunderii publice și prezentei legi pot demara proceduri pentru constituirea deduce la sancțiunile prevăzute de lege. consorții sau pentru fuzionare prin comasare sau absorbție.
 33. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 33Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului alocă CAPITOLUL Xpreferențial resurse financiare consorțiilor sau universităților Promovarea universității centrate pe studentfuzionate, conform unei metodologii adoptate în acest sens prinordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, SECȚIUNEA 1la propunerea CNFIS. Dispoziții generale (3) Fuziunea prin comasare sau absorbție a instituțiilor de Art. 199. — (1) Studenții sunt considerați parteneri aiînvățământ superior de stat se face, de regulă, în jurul instituțiilor instituțiilor de învățământ superior și membri egali ai comunitățiidin categoria universităților de cercetare avansată și educație și academice. În învățământul confesional studenții sunt membri ai comunității academice în calitate de discipoli.ținând cont de proximitatea geografică. (2) O persoană dobândește statutul de student și de membru (4) Evaluarea programelor de studii și a instituțiilor de al unei comunități universitare numai în urma admiterii și aînvățământ superior se face periodic, la inițiativa Ministerului înmatriculării sale într-o instituție de învățământ superiorEducației, Cercetării, Tineretului și Sportului sau a universităților. acreditată sau autorizată să funcționeze provizoriu.Rezultatele evaluării sunt publice, pentru informarea (3) O persoană poate fi admisă și înmatriculată ca studentbeneficiarilor de educație și pentru transparența instituțională. concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de Art. 195. — (1) Fiecare universitate are obligația să realizeze, instituțiile de învățământ care le oferă. Orice subvențiela intervale de maximum 5 ani, evaluarea internă și clasificarea financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conformdepartamentelor pe 5 niveluri de performanță în cercetare, normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituție deconform unei metodologii-cadru elaborate de CNCS și aprobate învățământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenților care se transferă între universități sau programe deprin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și studii, subvențiile urmează studentul.sportului. Rezultatele evaluării și clasificării sunt publice. (4) În vederea testării cunoștințelor și a capacităților (2) Senatul universitar, la propunerea rectorului, pe baza cognitive, respectiv artistice sau sportive, și a admiterii într-unevaluării interne, poate dispune reorganizarea sau desființarea program de studii pentru licență, master ori doctorat, instituțiiledepartamentelor ori institutelor neperformante, fără a prejudicia de învățământ superior organizează examene de admiterestudenții. pentru fiecare program și ciclu de studiu. Art. 196. — Guvernul României înființează Institutul de Studii SECȚIUNEA a 2-ași Cercetări Avansate din România, având ca obiectiv principal Înmatricularea studenților.susținerea elitelor științifice românești din țară și din diaspora. Registrul matricol unic al universităților din RomâniaMetodologia de înființare a acestuia se elaborează de către Art. 200. — (1) O instituție de învățământ superior poateMinisterul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și se admite și înmatricula într-un program de studii numai acel număradoptă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 12 luni de la de studenți pentru care sunt asigurate condiții optime de calitatedata intrării în vigoare a prezentei legi. academică, de viață și de servicii sociale în spațiul universitar. Art. 197. — Statul încurajează excelența în instituțiile de (2) Oferta anuală de școlarizare este făcută publică de cătreînvățământ superior prin pârghii financiare specifice, existente în rectorul instituției de învățământ superior prin declarație peprezenta lege: propria răspundere, cu respectarea capacității de școlarizare a) universităților li se alocă o finanțare suplimentară, în sumă, stabilite conform art. 138 alin. (5).la nivel național, de minimum 30% din suma alocată la nivel (3) În urma admiterii într-un program de studii, între studentnațional universităților de stat ca finanțare de bază, pe baza și universitate se încheie un contract în care se specifică drepturile și obligațiile părților.criteriilor și a standardelor de calitate stabilite de Consiliul (4) Universitățile care admit în programele lor de studii maiNațional al Finanțării Învățământului Superior și aprobate de mulți studenți decât capacitatea de școlarizare, aprobatăMinisterul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului; conform prezentei legi, încalcă răspunderea lor publică și sunt b) universităților de stat li se alocă un fond distinct pentru sancționate în conformitate cu prevederile prezentei legi.dezvoltarea instituțională, din bugetul alocat Ministerului Art. 201. — (1) Se constituie Registrul matricol unic alEducației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Fondul de universităților din România, denumit în continuare RMUR.dezvoltare instituțională se adresează celor mai performante RMUR este o bază de date electronică în care sunt înregistrațiinstituții de învățământ superior din fiecare categorie și se alocă toți studenții din România din universitățile de stat saudupă criterii competitive bazate pe standarde internaționale. particulare acreditate ori autorizate să funcționeze provizoriu.Metodologia de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltare Registrele matricole ale universităților devin parte a RMUR, asigurându-se un control riguros al diplomelor.instituțională se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la (2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, lapropunerea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și propunerea CNFIS, elaborează un regulament de alocare aSportului. codului matricol individual, precum și conținutul informațiilor care SECȚIUNEA a 2-a vor fi scrise în RMUR. (3) RMUR este un înscris oficial protejat legal. Falsificarea Sprijinirea excelenței individuale înscrisurilor din registrul matricol se sancționează potrivit legii. Art. 198. — Formele de sprijin pentru cadrele didactice, (4) RMUR, registrele matricole ale universităților și sistemelestudenții și cercetătorii cu performanțe excepționale includ: informatice aferente se elaborează în termen de cel mult 2 ani a) granturi de studii sau de cercetare la universități din țară de la data intrării în vigoare a prezentei legi.ori din străinătate, acordate pe bază de competiție; (5) Baza de date electronică aferentă RMUR înregistrează b) granturi pentru efectuarea și finalizarea unor cercetări, și păstrează evidența diplomelor universitare emise în România, pe baza registrelor existente în universitățile acreditate.inclusiv teze de doctorat; Art. 202. — (1) Principiile care reglementează activitatea c) aprobarea unor rute educaționale flexibile, care permit studenților în cadrul comunității universitare sunt:accelerarea parcursului de studii universitare; a) principiul nediscriminării — în baza căruia toți studenții d) crearea de instrumente și mecanisme de susținere a beneficiază de egalitate de tratament din partea instituției deinserției lor profesionale în țară, astfel încât să valorifice la nivel învățământ superior; orice discriminare directă sau indirectă fațăsuperior atât talentul, cât și achizițiile realizate prin formare. de student este interzisă;
 34. 34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 b) principiul dreptului la asistență și la servicii complementare (2) Absolvenții care vor practica profesia minimum 5 ani îngratuite în învățământul superior de stat — exprimat prin: mediul rural vor fi scutiți de plata a 75% din împrumut, aceastăconsilierea și informarea studentului de către cadrele didactice, parte fiind preluată de către stat, în cuantum de maximumîn afara orelor de curs, seminar sau laboratoare; consilierea în 5.000 lei.scopul orientării profesionale; consilierea psihologică; acces la (3) Agenția de credite și burse de studii propune reglementăriprincipalele cărți de specialitate și publicații științifice; acces la corespunzătoare în vederea acordării creditelor.datele referitoare la situația școlară personală; Art. 205. — (1) Studenții beneficiază de asistență medicală c) principiul participării la decizie — în baza căruia deciziile și psihologică gratuită în cabinete medicale și psihologiceîn cadrul instituțiilor de învățământ superior sunt luate cu universitare ori în policlinici și unități spitalicești de stat, conformparticiparea reprezentanților studenților; legii. d) principiul libertății de exprimare — în baza căruia studenții (2) În timpul anului școlar, studenții beneficiază de tarif redusau dreptul să își exprime liber opiniile academice, în cadrul cu minimum 50% pe mijloacele de transport local în comun,instituției de învățământ în care studiază; transportul intern auto, feroviar și naval. Studenții orfani sau e) principiul transparenței și al accesului la informații — în proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentrubaza căruia studenții au dreptul de acces liber și gratuit la categoriile de transport stabilite prin ordin al ministrului educației,informații care privesc propriul parcurs educațional și viața cercetării, tineretului și sportului.comunității academice din care fac parte, în conformitate cu (3) Studenții beneficiază de tarife reduse cu 75% pentruprevederile legii. accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, (2) În universitățile confesionale, drepturile, libertățile și la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituțiiobligațiile studenților sunt stabilite și în funcție de specificul publice, în limita bugetelor aprobate.dogmatic și canonic al fiecărui cult. (4) Studenții etnici români din afara granițelor țării, bursieri ai (3) Drepturile, libertățile și obligațiile studenților sunt cuprinse statului român, beneficiază de gratuitate la toate manifestărileîn Codul drepturilor și obligațiilor studentului, propus de prevăzute la alin. (3), care se desfășoară pe teritoriul României.asociațiile studențești în termen de 6 luni de la intrarea în (5) Instituțiile de învățământ superior pot acorda, în afaravigoare a prezentei legi și adoptat de Ministerul Educației, cifrei de școlarizare aprobate, cel puțin un loc pentru studiiCercetării, Tineretului și Sportului prin ordin al ministrului gratuite absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți dinacestuia. centrele de plasament, în condițiile stabilite de senatul (4) În universitățile confesionale, studenții se organizează cu universitar.respectarea statutului și a normelor dogmatice și canonice ale (6) Candidații proveniți din medii cu risc socioeconomiccultului respectiv. ridicat sau marginalizate din punct de vedere social — romi, (5) Fiecare universitate va institui un sistem de aplicare și absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puținmonitorizare a respectării prevederilor Codului drepturilor și de 10.000 de locuitori — pot beneficia de un număr de locuriobligațiilor studentului. Asociațiile studenților prezintă un raport bugetate garantate, în condițiile legii.anual privind respectarea codului, care este public. (7) Activitățile extracurriculare — științifice, tehnice, cultural- Art. 203. — (1) Studenții au dreptul să înființeze, în instituțiile artistice și sportive, precum și cele pentru studenții capabili dede învățământ superior, de stat sau particulare, ateliere, cluburi, performanțe sunt finanțate de la bugetul statului, conformcercuri, cenacluri, formații artistice și sportive, organizații, normelor stabilite de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretuluiprecum și publicații, conform legii. și Sportului. În acest scop se pot folosi și alte surse de finanțare. (2) Studenții sunt aleși în mod democratic, prin vot universal, (8) Prevederile alin. (6) se aplică și în cazul taberelor dedirect și secret, la nivelul diverselor formații, programe sau cicluri creație, sportive și de odihnă ale studenților.de studiu, atât în cadrul facultăților, cât și al universității. Ei sunt, (9) Statutul de student cu taxă se modifică în condițiilede drept, reprezentanți legitimi ai intereselor studenților, la stabilite de senatul universitar.nivelul fiecărei comunități academice. Conducerea instituției de (10) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportuluiînvățământ superior nu se implică în organizarea procesului de poate acorda anual burse pentru stagii de studii universitare șialegere a reprezentanților studenților. postuniversitare în străinătate din fonduri constituite în acest (3) În universitățile confesionale, reprezentarea studenților la scop. Aceste burse se obțin prin concurs organizat la nivelnivelul comunității universitare se va face cu respectarea național.statutului și specificului dogmatic și canonic al cultului respectiv. (11) La concursurile pentru obținerea burselor prevăzute la (4) Statutul de student reprezentant nu poate fi condiționat de alin. (10) pot participa studenții și absolvenții instituțiilor decătre conducerea universității. învățământ superior de stat și cei ai instituțiilor de învățământ (5) Studenții pot fi reprezentați în toate structurile decizionale superior particular acreditate.și consultative din universitate. (12) Cheltuielile de întreținere a internatelor, a căminelor și a (6) Federațiile naționale studențești, legal constituite, sunt cantinelor universităților se acoperă din veniturile proprii aleorganismele care exprimă interesele studenților din universități, instituțiilor de învățământ respective și din subvenții de la bugetîn raport cu instituțiile statului. cu această destinație. (7) Organizațiile studențești care reprezintă interesele (13) Tarifele practicate de universități pentru studenți lastudenților la nivelul fiecărei comunități universitare pot avea cămine și cantine sunt cel mult egale cu diferența dintre costurilereprezentanți de drept în structurile decizionale și executive ale de funcționare, cuprinzând cheltuielile de personal, cheltuielileuniversității. cu utilitățile, cheltuielile cu materiile prime și consumabile și (8) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului cheltuielile de întreținere curentă și, respectiv, subvențiile de lacolaborează, în dezvoltarea învățământului superior, cu bugetul de stat.federațiile naționale studențești, legal constituite, și se va (14) În vederea asigurării transparenței, universitatea de statconsulta cu acestea ori de câte ori este nevoie. publică periodic balanța de venituri și cheltuieli pentru fiecare (9) Studenții pot participa la acțiuni de voluntariat, pentru care cămin studențesc.pot primi un număr de credite de studii transferabile, în condițiile (15) Pot fi acordate subvenții pentru cazare și studenților carestabilite de Carta universitară. aleg altă formă de cazare decât căminele instituțiilor de Art. 204. — (1) Studenții care provin din familii cu venituri învățământ superior.reduse beneficiază de un sistem de împrumuturi bancare pentru (16) Instituțiile de învățământ superior de stat asigură, înefectuarea studiilor, garantate de stat, în condițiile legislației în limita resurselor financiare alocate pentru efectuarea practiciivigoare, prin Agenția de credite și burse de studii. Împrumuturile comasate a studenților, pe perioada prevăzută în planurile depot acoperi taxele de studii și costul vieții pe perioada studiilor. învățământ, cheltuielile de masă, cazare și transport, în situațiile
 35. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 35în care practica se desfășoară în afara centrului universitar (7) Procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilorrespectiv. de conducere la nivelul universității, al facultăților și (17) Toate actele de studii eliberate de universitate, precum departamentelor trebuie să respecte principiul reprezentativitățiiși cele care atestă statutul de student (adeverințe, carnete, pe facultăți, departamente, secții/linii de predare, programe delegitimații) se eliberează în mod gratuit. studii, după caz, și se stabilește prin Carta universitară. Art. 206. — (1) Statul român acordă anual, prin hotărâre a (8) În cazul universităților confesionale, alegerea persoanelorGuvernului, un număr de burse pentru școlarizarea studenților în funcțiile de conducere se face cu avizul cultului fondator.străini. Aceste burse sunt atribuite doar acelor universități și Art. 208. — (1) Senatul universitar este compus din 75%programe de studii care îndeplinesc cele mai ridicate standarde personal didactic și de cercetare și din 25% reprezentanți aide calitate, indiferent dacă sunt de stat sau particulare. studenților. Toți membrii senatului universitar, fără excepție, vor (2) Universitățile, în baza autonomiei universitare, pot fi stabiliți prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelordispune integral de veniturile obținute din școlarizarea didactice și cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor studenților.studenților străini. Fiecare facultate va avea reprezentanți în senatul universitar, pe cote-părți de reprezentare stipulate în Carta universitară. În CAPITOLUL XI cazul universităților confesionale, organizarea senatului Conducerea universităților universitar se va face cu respectarea statutului și specificului dogmatic și canonic al cultului fondator. SECȚIUNEA 1 (2) Senatul universitar își alege, prin vot secret, un președinte Dispoziții generale care conduce ședințele senatului universitar și reprezintă Art. 207. — (1) Structurile de conducere în instituțiile de senatul universitar în raporturile cu rectorul.învățământ superior de stat sau particulare sunt: (3) Senatul universitar stabilește comisii de specialitate prin a) senatul universitar și consiliul de administrație, la nivelul care controlează activitatea conducerii executive a instituției deuniversității; învățământ superior și a consiliului de administrație. Rapoartele b) consiliul facultății; de monitorizare și de control sunt prezentate periodic și c) consiliul departamentului. discutate în senatul universitar, stând la baza rezoluțiilor (2) Funcțiile de conducere sunt următoarele: senatului universitar. a) rectorul, prorectorii, directorul general administrativ, la Art. 209. — (1) Rectorul universităților de stat și particularenivelul universității; se desemnează prin una dintre următoarele modalități: b) decanul, prodecanii, la nivelul facultății; a) pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii c) directorul de departament, la nivelul departamentului. aprobate de senatul universitar nou-ales, conformă cu prezenta (3) IOSUD este condusă de Consiliul pentru studiile lege; sauuniversitare de doctorat, respectiv de directorul acestui consiliu. b) prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelorFuncția de director al Consiliului pentru studiile universitare de didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și aldoctorat este asimilată funcției de prorector. Procedura de reprezentanților studenților din senatul universitar și din consiliilenumire a directorului Consiliului pentru studiile universitare de facultăților.doctorat este stabilită de Codul studiilor universitare de doctorat. (2) Modalitatea de desemnare a rectorului, dintre cele (4) La nivelul departamentului, directorul de departament și prevăzute la alin. (1), se stabilește cu minimum 6 luni înainte demembrii consiliului departamentului sunt aleși prin votul fiecare desemnare a rectorului, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare dinuniversal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cadrul universității și al reprezentanților studenților din senatulcercetare titulare. universitar și din consiliile facultăților. (5) La nivelul facultății, stabilirea structurilor și a funcțiilor de Art. 210. — (1) În cazul în care modalitatea aleasă pentruconducere se face după următoarea procedură: desemnarea rectorului este cea pe baza unui concurs public, a) componența membrilor consiliului facultății este de procedura de desemnare este cea prevăzută de prezentulmaximum 75% cadre didactice și de cercetare, respectiv articol.minimum 25% studenți. Reprezentanții cadrelor didactice și de (2) Senatul universitar nou-ales stabilește o comisie decercetare în consiliul facultății sunt aleși prin votul universal, selecție și de recrutare a rectorului formată, în proporție de 50%,direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare din membri ai universității și, în proporție de 50%, dintitulare din facultate, iar reprezentanții studenților sunt aleși prin personalități științifice și academice din afara universității, dinvot universal, direct și secret de către studenții facultății; țară și din străinătate. Această comisie conține minimum b) decanii sunt selectați prin concurs public, organizat de 12 membri, dintre care cel puțin un reprezentant al studențilorcătre rectorul universității la nivelul facultății. La concurs pot sau un absolvent al universității desemnat de către studenții dinparticipa persoane din cadrul universității sau din orice facultate senatul universitar, conform Cartei universitare. De asemenea,de profil din țară ori din străinătate care, pe baza audierii în senatul universitar nou-ales elaborează și aprobă metodologiaplenul consiliului facultății, au primit avizul acestuia de de avizare, de selecție și de recrutare a rectorului, conform legii.participare la concurs. Consiliul facultății are obligația de a aviza (3) Concursul public pentru desemnarea rectorului seminimum 2 candidați; desfășoară în baza metodologiei prevăzute la alin. (2). Comisia c) decanul își desemnează prodecanii după numirea de către de concurs este comisia de selecție și recrutare prevăzută larector; alin. (2). d) în universitățile multilingve și multiculturale, cel puțin unul (4) La concursul de ocupare a funcției de rector pot participadintre prodecani se numește la propunerea cadrelor didactice personalități științifice sau academice din țară și din străinătateaparținând minorității naționale din departamentul secției sau care, pe baza audierii în plenul senatului universitar nou-ales,liniei de predare într-o limbă a minorităților naționale, potrivit au obținut avizul de participare la concurs din partea acestuia.regulamentului liniei de studiu conform art. 135 alin. (2), cu Avizul se acordă numai pe baza votului majorității simple aexcepția cazului în care decanul provine de la secția sau linia de membrilor senatului universitar nou-ales. Senatul universitarstudiu cu predare în limba minorității naționale respective. nou-ales are obligația de a aviza minimum 2 candidați.Cadrele didactice aparținând secției sau liniei de predare trebuie Candidații avizați de senatul universitar nou-ales participă apoisă propună cel puțin 3 candidați. la concursul organizat conform alin. (3). (6) Consiliul școlii doctorale se stabilește prin votul universal, Art. 211. — (1) Rectorul, desemnat conform art. 209, estedirect și secret al conducătorilor de doctorat din școala doctorală confirmat prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretuluirespectivă. și sportului, în termen de 30 de zile de la data selecției. După
 36. 36 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011emiterea ordinului de confirmare, rectorul poate semna acte l) aprobă metodologia de concurs și rezultatele concursuriloroficiale, înscrisuri, acte financiare/contabile, diplome și pentru angajarea personalului didactic și de cercetare șicertificate. evaluează periodic resursa umană; (2) Rectorul confirmat de ministrul educației, cercetării, m) aprobă, la propunerea rectorului, sancționareatineretului și sportului, pe baza consultării senatului universitar, personalului cu performanțe profesionale slabe, în baza uneiîși numește prorectorii. În universitățile multilingve și metodologii proprii și a legislației în vigoare;multiculturale cel puțin unul dintre prorectori este numit de către n) îndeplinește alte atribuții, conform Cartei universitare.rector la propunerea cadrelor didactice aparținând minorităților (3) Componența și mărimea senatului universitar suntnaționale din departamentul secției sau liniei de predare într-o stabilite prin Carta universitară, astfel încât să se asigurelimbă a minorităților naționale, cu excepția cazului în care eficiența decizională și reprezentativitatea comunitățiirectorul provine de la secția sau linia de studiu cu predare în academice.limba minorității naționale respective. Cadrele didactice (4) Mandatul senatului universitar este de 4 ani. Durataaparținând secției sau liniei de predare trebuie să propună cel mandatului unui membru al senatului universitar este de 4 ani,puțin 3 candidați. cu posibilitatea înnoirii succesive de maximum două ori. Pentru (3) Rectorul confirmat de ministrul educației, cercetării, studenți, durata mandatului se reglementează prin Cartatineretului și sportului încheie cu senatul universitar un contract universitară.de management, cuprinzând criteriile și indicatorii de (5) Senatul universitar poate fi convocat de rector sau laperformanță managerială, drepturile și obligațiile părților cererea a cel puțin o treime dintre membrii senatului universitar.contractuale. (6) Rectorul reprezintă legal universitatea în relațiile cu terții (4) Decanii sunt selectați prin concurs public organizat de și realizează conducerea executivă a universității. Rectorul estenoul rector și validat de senatul universitar. La concurs pot ordonatorul de credite al universității. Rectorul are următoareleparticipa candidații avizați de consiliul facultății cu votul atribuții:majorității simple a membrilor acestuia și pe baza unei a) realizează managementul și conducerea operativă ametodologii specifice elaborate de senatul universitar. Consiliul universității, pe baza contractului de management;facultății validează cel puțin 2 candidați. b) negociază și semnează contractul instituțional cu (5) Menținerea în funcție a directorului general administrativ Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;se face pe baza acordului scris al acestuia de susținere c) încheie contractul de management cu senatul universitar;executivă a planului managerial al noului rector. d) propune spre aprobare senatului universitar structura și (6) Consiliul de administrație al universităților de stat este reglementările de funcționare ale universității;format din rector, prorectorii, decanii, directorul general e) propune spre aprobare senatului universitar proiectul deadministrativ și un reprezentant al studenților. buget și raportul privind execuția bugetară; (7) Consiliul de administrație al universităților particulare este f) prezintă senatului universitar, în luna aprilie a fiecărui an,numit de către fondatori. raportul prevăzut la art. 130 alin. (2). Senatul universitar Art. 212. — (1) Rectorul confirmat al universității de stat validează raportul menționat, în baza referatelor realizate deîncheie un contract instituțional cu ministrul educației, cercetării, comisiile sale de specialitate. Aceste documente sunt publice;tineretului și sportului. g) conduce consiliul de administrație; (2) Rectorul poate fi demis de către senatul universitar, în h) îndeplinește alte atribuții stabilite de senatul universitar, încondițiile specificate prin contractul de management și Carta conformitate cu contractul de management, Carta universitară șiuniversitară. legislația în vigoare. (3) Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului poate (7) Durata mandatului de rector este de 4 ani. Mandatulrevoca din funcție rectorul în condițiile art. 125. poate fi înnoit cel mult o dată, în urma unui nou concurs, conform prevederilor Cartei universitare. O persoană nu poate SECȚIUNEA a 2-a fi rector al aceleiași instituții de învățământ superior pentru mai Atribuțiile senatului universitar, ale rectorului, ale consiliului mult de 8 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat de administrație, ale decanului și ale șefului de departament mandatele și de întreruperile acestora. Art. 213. — (1) Senatul universitar reprezintă comunitatea (8) Atribuțiile prorectorilor, numărul și durata mandateloruniversitară și este cel mai înalt for de decizie și deliberare la acestora se stabilesc prin Carta universitară.nivelul universității. (9) Decanul reprezintă facultatea și răspunde de (2) Atribuțiile senatului universitar sunt următoarele: managementul și conducerea facultății. Decanul prezintă anual a) garantează libertatea academică și autonomia un raport consiliului facultății privind starea facultății. Decanuluniversitară; conduce ședințele consiliului facultății și aplică hotărârile b) elaborează și adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea rectorului, consiliului de administrație și senatului universitar.universitară, Carta universitară; Atribuțiile decanului sunt stabilite în conformitate cu prevederile c) aprobă planul strategic de dezvoltare instituțională și Cartei universitare și cu legislația în vigoare.planurile operaționale, la propunerea rectorului; (10) Consiliul facultății reprezintă organismul decizional și d) aprobă, la propunerea rectorului și cu respectarea deliberativ al facultății. Consiliul facultății are următoarelelegislației în vigoare, structura, organizarea și funcționarea atribuții:universității; a) aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea e) aprobă proiectul de buget și execuția bugetară; și funcționarea facultății; f) elaborează și aprobă Codul de asigurare a calității și Codul b) aprobă programele de studii gestionate de facultate;de etică și deontologie profesională universitară; c) controlează activitatea decanului și aprobă rapoartele g) adoptă Codul universitar al drepturilor și obligațiilor anuale ale acestuia privind starea generală a facultății,studentului, cu respectarea prevederilor Codului drepturilor și asigurarea calității și respectarea eticii universitare la nivelulobligațiilor studentului; facultății; h) aprobă metodologiile și regulamentele privind organizarea d) îndeplinește alte atribuții, stabilite prin Carta universitarăși funcționarea universității; sau aprobate de senatul universitar și în conformitate cu i) încheie contractul de management cu rectorul; legislația în vigoare. j) controlează activitatea rectorului și a consiliului de (11) Directorul de departament realizează managementul șiadministrație prin comisii specializate; conducerea operativă a departamentului. În exercitarea acestei k) validează concursurile publice pentru funcțiile din consiliul funcții, el este ajutat de consiliul departamentului, conform Carteide administrație; universitare. Directorul de departament răspunde de planurile
 37. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 37de învățământ, de statele de funcții, de managementul cercetării (3) Persoanele care ocupă o funcție de conducere sau deși al calității și de managementul financiar al departamentului. demnitate publică nu pot exercita funcția de rector pe perioada (12) Selecția, angajarea, evaluarea periodică, formarea, îndeplinirii mandatului.motivarea și încetarea relațiilor contractuale de muncă ale (4) Funcția de rector este incompatibilă cu deținerea depersonalului sunt de răspunderea directorului de departament, funcții de conducere în cadrul unui partid politic, pe perioadaa conducătorului școlii doctorale sau a decanului, conform exercitării mandatului.prevederilor Cartei universitare. (5) Funcțiile de conducere sau de demnitate publică se pot (13) Consiliul de administrație al universității asigură, sub cumula cu funcțiile didactice și/sau de cercetare.conducerea rectorului sau a unei alte persoane desemnate prin SECȚIUNEA a 3-aCarta universitară, în cazul universităților particulare șiconfesionale particulare, conducerea operativă a universității și Rolul statului în învățământul superioraplică deciziile strategice ale senatului universitar. De Art. 216. — (1) Statul își exercită atribuțiile în domeniulasemenea, consiliul de administrație: învățământului superior prin intermediul Parlamentului, a) stabilește în termeni operaționali bugetul instituțional; Guvernului și Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și b) aprobă execuția bugetară și bilanțul anual; Sportului. c) aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor (2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului aredidactice și de cercetare; următoarele atribuții principale: d) avizează propunerile de programe noi de studii și a) propune politicile și strategiile naționale pentruformulează propuneri către senatul universitar de terminare a învățământul superior, ca parte a Ariei europene aacelor programe de studii care nu se mai încadrează în învățământului superior;misiunea universității sau care sunt ineficiente academic și b) elaborează reglementările de organizare și funcționare afinanciar; sistemului de învățământ superior; e) aprobă operațiunile financiare care depășesc plafoanele c) monitorizează și verifică direct sau prin organismelestabilite de senatul universitar, în universitățile de stat, respectiv abilitate în acest sens respectarea reglementărilor privindde fondatori, în universitățile particulare; organizarea și funcționarea învățământului superior, cercetarea f) propune senatului universitar strategii ale universității pe universitară, managementul financiar, etica universitară șitermen lung și mediu și politici pe domenii de interes ale asigurarea calității în învățământul superior;universității. d) gestionează procesul de evaluare periodică, de clasificare (14) Studenții au cel puțin un reprezentant în comisiile de a universităților și de ierarhizare a programelor de studii aleetică, de cazări, de asigurare a calității, precum și în alte comisii acestora;cu caracter social. e) controlează gestionarea RMUR; Art. 214. — (1) Funcțiile de conducere de rector, de prorector, f) organizează recunoașterea și echivalarea diplomelor șide decan, de prodecan, de director de departament sau de certificatelor conform normelor interne și în conformitate cuunitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducție nu normele europene; elaborează metodologia prin care se potse cumulează. recunoaște automat diplomele și certificatele obținute în (2) În cazul vacantării unui loc în funcțiile de conducere, se universități din statele membre ale Uniunii Europene, aleprocedează la alegeri parțiale, în cazul directorului de Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană,departament, sau se organizează concurs public, potrivit Cartei precum și în universități de prestigiu din alte state, pe baza uneiuniversitare, în termen de maximum 3 luni de la data vacantării. liste aprobate și reactualizate de Ministerul Educației, Cercetării, (3) Numărul de prorectori și de prodecani din instituțiile de Tineretului și Sportului; organizează recunoașterea automată aînvățământ superior se stabilește prin Carta universitară. funcțiilor didactice universitare și a calității de conducător de (4) Atribuțiile și competențele structurilor și ale funcțiilor de doctorat, conform unei metodologii proprii; încasează sume, înconducere din învățământul superior sunt stabilite prin Carta lei sau în valută, pentru recunoașterea și echivalarea diplomeloruniversitară a instituției, potrivit legii. Hotărârile senatelor și certificatelor și pentru vizarea actelor de studii;universitare, ale consiliilor facultăților și ale departamentelor se g) elaborează și propune proiectul de buget pentruiau cu votul majorității membrilor prezenți, dacă numărul celor învățământul superior, ca parte a bugetului educației și bugetuluiprezenți reprezintă cel puțin două treimi din numărul total al cercetării;membrilor. Membrii acestor structuri de conducere au drept de h) verifică și gestionează sistemul de indicatori statistici devot deliberativ egal. referință pentru învățământul superior și bazele de date (5) Structura administrativă a universității este condusă de corespunzătoare pentru monitorizarea și prognozarea evoluțieicătre un director administrativ și este organizată pe direcții. învățământului superior în raport cu piața muncii;Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs i) susține realizarea de studii și de cercetări în învățământulorganizat de consiliul de administrație al instituției de învățământ superior;superior. Președintele comisiei de concurs este rectorul j) publică anual un raport privind starea învățământuluiinstituției. Din comisie face parte, în mod obligatoriu, un superior.reprezentant al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Art. 217. — (1) Pentru exercitarea atribuțiilor sale, MinisterulSportului. Validarea concursului se face de către senatul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului constituie registreuniversitar, iar numirea pe post, de către rector. de experți și se sprijină pe organisme consultative, la nivel (6) Unitățile de cercetare-dezvoltare sunt conduse de național, alcătuite pe criterii de prestigiu profesional și moral:directori ai unităților respective, potrivit Cartei universitare. Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învățământului (7) Prin Carta universitară, universitatea își poate dezvolta Superior (CNSPIS), Consiliul Național de Atestare a Titlurilor,structuri consultative formate din reprezentanți ai mediului Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), Consiliuleconomic și personalități din mediul academic, cultural și Național al Cercetării Științifice (CNCS), Colegiul consultativprofesional extern. pentru cercetare-dezvoltare și inovare (CCCDI), Consiliul Art. 215. — (1) După împlinirea vârstei de pensionare, Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS),ocuparea oricărei funcții de conducere în universitățile de stat, Consiliul Național al Bibliotecilor Universitare (CNBU), Consiliulparticulare și confesionale este interzisă, cu excepția de etică și management universitar (CEMU) și Consiliul Naționalmandatelor în exercițiu la data intrării în vigoare a prezentei legi. de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (2) Persoanele care exercită o funcție de conducere sau de (CNECSDTI). Din aceste organisme pot face parte cadredemnitate publică au dreptul de a li se rezerva postul din didactice și cercetători, având cel puțin titlul de conferențiar sausistemul educațional. de cercetător științific II ori titluri echivalente obținute în
 38. 38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011străinătate, membri ai Academiei Române și ai unor instituții de (2) CNFIS are următoarele atribuții principale:cultură, precum și un membru student în CEMU și CNCU și un a) propune metodologia de finanțare a universităților șistudent cu statut de observator în CNFIS, sau reprezentanți ai stabilește costul mediu per student echivalent pe cicluri șimediului de afaceri în CCCDI sau, ca observatori, în CNFIS. domenii de studii; (2) Consiliile prevăzute la alin. (1) beneficiază de un b) verifică periodic, la solicitarea Ministerului Educației,secretariat tehnic care se constituie și funcționează prin ordin al Cercetării, Tineretului și Sportului sau din proprie inițiativă,ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. realizarea proiectelor de dezvoltare instituțională și eficiența (3) Înființarea, regulamentele de organizare și funcționare, gestionării fondurilor publice de către universități și facestructura și componența organismelor specializate prevăzute la propuneri pentru finanțarea complementară a universităților pealin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului educației, cercetării, bază de proiecte instituționale;tineretului și sportului, conform legii. Bugetele acestor organisme c) prezintă anual Ministerului Educației, Cercetării, Tineretuluisunt gestionate prin Unitatea executivă pentru finanțarea și Sportului un raport privind starea finanțării învățământuluiînvățământului superior, a cercetării, dezvoltării și inovării superior și măsurile de optimizare ce se impun. Acest raport este(UEFISCDI) și se constituie pe bază contractuală între Ministerul public.Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și UEFISCDI sau (3) CNCS are următoarele atribuții principale:din alte surse legal constituite, gestionate de UEFISCDI. a) stabilește standardele, criteriile și indicatorii de calitate (4) CNCS se constituie prin reorganizarea, prin ordin al pentru cercetarea științifică, aprobate prin ordin al ministruluiministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, a educației, cercetării, tineretului și sportului;Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul b) auditează periodic, la solicitarea Ministerului Educației,Superior. Cercetării, Tineretului și Sportului sau din proprie inițiativă, Art. 218. — (1) Consiliul Național de Statistică și Prognoză a cercetarea științifică universitară ori din unitățile de cercetare-Învățământului Superior are ca atribuții principale elaborarea și dezvoltare;actualizarea permanentă a indicatorilor de monitorizare a c) gestionează programe de cercetare și procese deînvățământului superior și prognoza evoluției acestuia în raport evaluare a proiectelor de cercetare care sunt propuse pentrucu dinamica pieței muncii. Acest consiliu publică anual datele finanțare competitivă;corespunzătoare acestor indicatori. d) prezintă anual Ministerului Educației, Cercetării, (2) Consiliul de Etică și Management Universitar se pronunță Tineretului și Sportului un raport privind starea cercetăriiasupra litigiilor de etică universitară și are ca principale atribuții: științifice în învățământul superior și performanțele a) monitorizarea punerii în aplicare a politicilor de etică universităților. Raportul este public și va fi afișat pe site-ul CNCS.universitară la nivelul sistemului de învățământ superior; (4) Consiliul Național al Bibliotecilor Universitare (CNBU) are b) auditarea comisiilor de etică din universități și prezentarea în atribuții elaborarea strategiei de dezvoltare, evaluareunui raport anual privind etica universitară. Acest raport se face periodică și coordonarea sistemului de biblioteci dinpublic; învățământul superior. c) constatarea încălcării de către o instituție de învățământ Art. 220. — (1) Pentru monitorizarea eficienței manageriale,superior a obligațiilor prevăzute de prezenta lege; a echității și a relevanței învățământului superior pentru piața d) elaborarea și publicarea Codului de referință al eticii și muncii, se stabilește, în termen de maximum 12 luni de ladeontologiei universitare, care este un document public. În intrarea în vigoare a prezentei legi, un sistem de indicatori statistici de referință pentru învățământul superior, corelat cuarbitrarea litigiilor, Consiliul de Etică și Management Universitar sistemele de indicatori statistici de referință la nivel europeanse bazează pe principiile și procedurile elaborate în acest din domeniu.document. (2) Sistemul de indicatori va fi elaborat de Ministerul (3) Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin consultareaDezvoltării Tehnologice și Inovării este organismul prevăzut de Consiliului Național de Statistică și Prognoză a ÎnvățământuluiLegea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea Superior (CNSPIS), a ARACIS, a CNCS, a CNFIS, a CNATDCUștiințifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și și a Autorității Naționale pentru Calificări, și se aprobă princompletările ulterioare. hotărâre a Guvernului. Raportul anual privind starea Art. 219. — (1) CNATDCU are următoarele atribuții: învățământului superior se bazează pe indicatorii prevăzuți la a) propune un set de standarde minimale necesare și alin. (1).obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul Art. 221. — (1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului șisuperior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a Sportului își realizează atribuțiile în domeniul cercetării princalității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare. Autoritatea Națională de Cercetare Științifică, conform legii.Aceste standarde se adoptă prin ordin al ministrului educației, (2) În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației,cercetării, tineretului și sportului. Standardele minimale de Cercetării, Tineretului și Sportului colaborează cu Consiliulacceptare de către CNATDCU a dosarului pentru obținerea Național al Rectorilor și, după caz, cu autorități și asociațiiatestatului de abilitare nu depind de funcția didactică sau gradul profesionale și științifice naționale și internaționaleprofesional al candidatului și sunt identice cu standardele de reprezentative, federații sindicale la nivel de ramură și federațiiacordare a titlului de profesor universitar; studențești legal constituite la nivel național. Reprezentanții b) propune metodologia-cadru prevăzută la art. 295 alin. (1); învățământului particular sunt parteneri de dialog social. c) verifică anual, la solicitarea Ministerului Educației,Cercetării, Tineretului și Sportului sau din proprie inițiativă, CAPITOLUL XIImodul de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor Finanțarea și patrimoniul universitățilordidactice și de cercetare din universități. Raportul de verificareinstituțională este prezentat ministrului educației, cercetării, SECȚIUNEA 1tineretului și sportului, specificând concluzii bazate pe date și Dispoziții generaledocumente; Art. 222. — (1) Învățământul universitar de stat este gratuit d) prezintă un raport anual Ministerului Educației, Cercetării, pentru cifra de școlarizare aprobată anual de Guvern și cu taxă,Tineretului și Sportului privind resursa umană pentru activitățile în condițiile legii.didactice și de cercetare din învățământul superior, în baza unor (2) În învățământul universitar de stat gratuit se pot percepeindicatori specifici. Acest raport este public; taxe pentru: depășirea duratei de școlarizare prevăzute de lege, e) alte atribuții stabilite prin lege sau prin regulamentul de admiteri, înmatriculări, reînmatriculări, repetarea examenelor șiorganizare și funcționare. a altor forme de verificare, care depășesc prevederile planului
 39. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 39de învățământ. De asemenea, se pot percepe taxe și pentru b) fonduri alocate pe bază de priorități și norme specificeactivități neincluse în planul de învățământ, conform pentru dotări și alte cheltuieli de investiții și reparații capitale;metodologiei aprobate de senatul universitar. c) fonduri alocate pe baze competiționale pentru cercetarea (3) Finanțarea învățământului superior de stat se asigură din științifică universitară.fonduri publice, în concordanță cu următoarele cerințe: (7) Finanțarea instituțiilor de învățământ superior de stat se a) considerarea dezvoltării învățământului superior ca face pe bază de contract încheiat între Ministerul Educației,responsabilitate publică și a învățământului, în general, ca Cercetării, Tineretului și Sportului și instituția de învățământprioritate națională; superior respectivă, după cum urmează: b) asigurarea calității învățământului superior la nivelul a) contract instituțional pentru finanțarea de bază, pentrustandardelor din Spațiul European al Învățământului Superior fondul de burse și protecție socială a studenților, pentru fondulpentru pregătirea resurselor umane și dezvoltarea personală ca de dezvoltare instituțională, precum și pentru finanțarea decetățeni ai unei societăți democratice bazate pe cunoaștere; obiective de investiții; c) profesionalizarea resurselor umane în concordanță cu b) contract complementar pentru finanțarea reparațiilordiversificarea pieței muncii; capitale, a dotărilor și a altor cheltuieli de investiții, precum și d) dezvoltarea învățământului superior și a cercetării subvenții pentru cazare și masă;științifice și creației artistice universitare pentru integrarea la vârf c) contractele instituționale și complementare sunt supuseîn viața științifică mondială. controlului periodic efectuat de Ministerul Educației, Cercetării, (4) Execuția bugetară anuală a instituțiilor de învățământ Tineretului și Sportului și CNFIS.superior de stat se face publică. (8) Finanțarea cercetării științifice universitare se face (5) Finanțarea învățământului superior de stat poate fi conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privindrealizată pe bază de contract și prin contribuția altor ministere, cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cupentru acele instituții de învățământ superior care pregătesc modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificărilespecialiști în funcție de cerințele ministerelor respective, precum și completările ulterioare, și legislației specifice domeniuluiși prin alte surse, inclusiv împrumuturi și ajutoare externe. cercetării-dezvoltării. (6) Toate resursele de finanțare ale universităților de stat sunt (9) Fondurile pentru burse și protecție socială a studenților sevenituri proprii. alocă în funcție de numărul de studenți de la învățământul cu (7) Statul poate sprijini învățământul superior particular frecvență, fără taxă de studii.acreditat. (10) Studenții beneficiază de burse de performanță sau de (8) Instituțiile de învățământ superior de stat și particulare pot merit, pentru stimularea excelenței, precum și de burse sociale,primi donații din țară și din străinătate, în conformitate cu pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse.prevederile legale în vigoare. Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către Art. 223. — (1) Instituțiile de învățământ superior de stat CNFIS, ținând cont de faptul că acestea trebuie să acoperefuncționează ca instituții finanțate din fondurile alocate de la cheltuielile minime de masă și cazare.bugetul de stat, venituri extrabugetare și din alte surse, potrivit (11) Universitățile pot suplimenta fondul de burse prin veniturilegii. proprii extrabugetare. (2) Veniturile acestor instituții se compun din sume alocate de (12) Categoriile de cheltuieli eligibile și metodologia dela bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și distribuire a acestora din finanțarea complementară șiSportului, pe bază de contract, pentru finanțarea de bază, suplimentară se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la inițiativafinanțarea complementară și finanțarea suplimentară, realizarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, înde obiective de investiții, fonduri alocate pe bază competițională termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezenteipentru dezvoltare instituțională, fonduri alocate pe bază legi.competițională pentru incluziune, burse și protecția socială a (13) Rectorii universităților de stat, prin contractul instituționalstudenților, precum și din venituri proprii, dobânzi, donații, încheiat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului șisponsorizări și taxe percepute în condițiile legii de la persoane Sportului, sunt direct responsabili de alocarea resurselorfizice și juridice, române sau străine, și din alte surse. Aceste instituției, prioritar spre departamentele și structurile cele maivenituri sunt utilizate de instituțiile de învățământ superior, în performante.condițiile autonomiei universitare, în vederea realizării Art. 224. — Statul român poate acorda anual burse pentruobiectivelor care le revin în cadrul politicii statului din domeniul sprijinirea etnicilor români din țări învecinate și a etnicilor româniînvățământului și cercetării științifice universitare. cu domiciliul stabil în străinătate, care doresc să studieze în (3) Finanțarea suplimentară se acordă din fonduri publice de cadrul unităților și instituțiilor de învățământ de stat din România.către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului Art. 225. — (1) Programele de studii de master și doctorat înpentru a stimula excelența instituțiilor și a programelor de studii, științe și tehnologii avansate, cele care se desfășoară în limbi deatât din cadrul universităților de stat, cât și al celor particulare. circulație internațională, precum și doctoratele în cotutelă cuFinanțarea suplimentară se acordă conform prevederilor art. 197 universități de prestigiu din străinătate beneficiază de finanțarelit. a). preferențială, acordată conform propunerilor CNFIS. (4) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (2) Fondurile rămase la sfârșitul anului din execuția bugetuluiasigură finanțarea de bază pentru universitățile de stat, prin prevăzut în contractul instituțional și complementar, precum șigranturi de studii calculate pe baza costului mediu per student fondurile aferente cercetării științifice universitare și veniturileechivalent, per domeniu, per cicluri de studiu și per limbă de extrabugetare rămân la dispoziția universităților și se cuprind înpredare. Granturile de studii vor fi alocate prioritar spre acele bugetul de venituri și cheltuieli al instituției, fără vărsăminte ladomenii care asigură dezvoltarea sustenabilă și competitivă a bugetul de stat și fără afectarea alocațiilor de la bugetul de statsocietății, iar în interiorul domeniului, prioritar, celor mai bine pentru anul următor.plasate programe în ierarhia calității acestora, numărul de Art. 226. — (1) Universitățile de stat sau particulare augranturi de studii alocate unui program variind în funcție de patrimoniu propriu, pe care îl gestionează conform legii.poziția programului în această ierarhie. (2) Drepturile pe care le au universitățile asupra bunurilor din (5) Finanțarea de bază este multianuală, asigurându-se pe patrimoniul propriu pot fi drepturi reale, după caz, drept detoată durata unui ciclu de studii. proprietate sau dezmembrăminte ale acestuia, uz, uzufruct, (6) Finanțarea complementară se realizează de Ministerul servitute și superficie, potrivit dispozițiilor Codului civil, drept deEducației, Cercetării, Tineretului și Sportului prin: folosință dobândit prin închiriere, concesiune, comodat și altele a) subvenții pentru cazare și masă; asemenea ori drept de administrare, în condițiile legii.
 40. 40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 (3) În patrimoniul universităților pot exista și drepturi de (2) Instituțiile de învățământ superior particulare șicreanță izvorâte din contracte, convenții sau hotărâri confesionale particulare, pe durata existenței lor, dispun dejudecătorești. patrimoniul pus la dispoziția lor, conform legii. (4) Universitățile de stat pot avea în patrimoniu bunuri mobile (3) Toate deciziile privind patrimoniul instituțiilor deși imobile din domeniul public sau din domeniul privat al statului. învățământ superior particulare și confesionale particulare sunt (5) Drepturile subiective ale universităților asupra bunurilor luate de către consiliul de administrație.din domeniul public al statului pot fi drepturi de administrare, defolosință, de concesiune ori de închiriere, în condițiile legii. SECȚIUNEA a 5-a (6) Prin hotărâre a Guvernului, bunurile din domeniul public Desființarea instituțiilor de învățământ superioral statului pot fi trecute în domeniul privat al statului și transmise particulare și confesionale particulareîn proprietate universităților de stat, în condițiile legii. Art. 230. — (1) Desființarea, dizolvarea sau lichidarea (7) Universitățile de stat au drept de proprietate asupra instituțiilor de învățământ superior particulare și confesionalebunurilor existente în patrimoniul lor la data intrării în vigoare a particulare se face în condițiile legii. Inițiativa desființăriiprezentei legi. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și instituțiilor de învățământ superior particulare sau confesionaleSportului este împuternicit să emită certificat de atestare a particulare poate aparține și fondatorilor.dreptului de proprietate pentru universitățile de stat pe baza (2) În caz de desființare, dizolvare sau lichidare, patrimoniuldocumentației înaintate de acestea. instituțiilor de învățământ superior particulare și confesionale (8) Dreptul de proprietate al universităților de stat asupra particulare revine fondatorilor.bunurilor prevăzute la alin. (7) se exercită în condițiile prevăzute (3) Desființarea universităților particulare se va face cude Carta universitară, cu respectarea dispozițiilor dreptului protecția intereselor studenților.comun. (9) Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile, precum și SECȚIUNEA a 6-aalte drepturi reale ale universităților de stat sunt supuse Finanțarea instituțiilor de învățământ superiorprocedurii publicității imobiliare prevăzute de legislația specială particulare și confesionale particulareîn materie. Art. 231. — Sursele de finanțare ale instituțiilor de învățământ (10) În cazul desființării unei universități de stat, bunurile superior particulare și confesionale particulare sunt compuseaflate în proprietate, rămase în urma lichidării, trec în din:proprietatea privată a statului. a) sumele depuse de fondatori; (11) Universitățile particulare sunt titulare ale dreptului de b) taxe de studiu și alte taxe școlare;proprietate ori ale altor drepturi reale pe care le exercită asupra c) sponsorizări, donații, granturi și finanțări acordate pe bazăpatrimoniului, în condițiile legii. de competiție, exploatarea rezultatelor cercetării, dezvoltării, SECȚIUNEA a 2-a inovării și alte surse legal constituite. Organizarea și funcționarea învățământului superior particular și confesional particular TITLUL IV Art. 227. — (1) Instituțiile de învățământ superior particulare Statutul personalului didacticși instituțiile de învățământ superior confesionale particularesunt: CAPITOLUL I a) fondate din inițiativa și cu resursele materiale și financiare Statutul personalului didacticale unei fundații sau asociații, ale unui cult religios ori ale unui din învățământul preuniversitaralt furnizor de educație, recunoscut ca atare potrivit prevederilorprezentei legi; SECȚIUNEA 1 b) persoane juridice de drept privat. Dispoziții generale (2) Instituțiile de învățământ superior particulare au Art. 232. — Statutul reglementează:autonomie universitară, conform prevederilor prezentei legi, și a) funcțiile, competențele, responsabilitățile, drepturile șiautonomie economico-financiară, având drept fundament obligațiile specifice personalului didactic și didactic auxiliar,proprietatea privată, garantată de Constituție. precum și ale celui de conducere, de îndrumare și de control; (3) Structurile universităților particulare și confesionale b) formarea inițială și continuă a personalului didactic și aparticulare, atribuțiile, durata mandatelor, precum și alte personalului de conducere, de îndrumare și de control;considerente legate de statutul acestora sunt stabilite de Carta c) condițiile și modalitățile de ocupare a posturilor și auniversitară, avizate de fondatori și aprobate de senatul funcțiilor didactice, didactice auxiliare, a funcțiilor de conducere,universitar cu respectarea strictă a prevederilor prezentei legi. de îndrumare și de control, precum și condițiile și modalitățile SECȚIUNEA a 3-a de eliberare din aceste posturi și funcții, de încetare a activității Înființarea instituțiilor de învățământ superior și de pensionare a personalului didactic și didactic auxiliar; particulare și confesionale particulare d) criteriile de normare, de acordare a distincțiilor și de Art. 228. — (1) O instituție de învățământ superior particulară aplicare a sancțiunilor.și confesională particulară trebuie să parcurgă toate procedurile Art. 233. — (1) Personalul didactic cuprinde persoanele dinde autorizare provizorie și acreditare stabilite de prezenta lege. sistemul de învățământ responsabile cu instruirea și educația. (2) Instituțiile de învățământ superior particulare și (2) Din categoria personalului didactic pot face parteconfesionale particulare sunt acreditate prin lege, inițiată de persoanele care îndeplinesc condițiile de studii prevăzute decătre Guvern la propunerea Ministerului Educației, Cercetării, lege, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, oTineretului și Sportului. conduită morală conformă deontologiei profesionale și sunt apte (3) Universităților acreditate li se recunoaște perioada de din punct de vedere medical și psihologic pentru îndeplinireafuncționare legală. funcției. Art. 234. — (1) Încadrarea și menținerea într-o funcție SECȚIUNEA a 4-a didactică sau didactică auxiliară, precum și într-o funcție de Patrimoniul instituțiilor de învățământ superior conducere, de îndrumare și de control sunt condiționate de particulare și confesionale particulare prezentarea unui certificat medical, eliberat pe un formular Art. 229. — (1) Patrimoniul instituțiilor de învățământ superior specific elaborat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretuluiparticulare și confesionale particulare constă în patrimoniul inițial și Sportului, împreună cu Ministerul Sănătății. Incompatibilitățileal fondatorilor, la care se adaugă patrimoniul dobândit ulterior. de ordin medical cu funcția didactică sunt stabilite prin protocol
 41. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 41încheiat între Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și specializare înscris pe diploma de licență. Acest modul poate fiSportului și Ministerul Sănătății. urmat în paralel cu masterul didactic sau după finalizarea (2) Personalul didactic, didactic auxiliar, de conducere, de acestuia.îndrumare și de control care se consideră nedreptățit poate Art. 237. — (1) În calitatea sa de principal finanțator, pe bazasolicita o expertiză a capacității de muncă. analizei nevoilor de formare din sistem, Ministerul Educației, (3) Nu pot ocupa funcțiile prevăzute la alin. (1) persoanele Cercetării, Tineretului și Sportului stabilește reperele curricularelipsite de acest drept, pe durata stabilită printr-o hotărâre și calificările de formare inițială teoretică în specialitate ajudecătorească definitivă de condamnare penală. personalului didactic. (4) În situații de inaptitudine profesională de natură (2) Programele de formare inițială teoretică în specialitate șipsihocomportamentală, conducerea unității sau a instituției de psihopedagogică sunt acreditate și evaluate periodic de cătreînvățământ poate solicita, cu acordul consiliului de administrație, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prinun nou examen medical complet. Aceeași prevedere se aplică, intermediul ARACIS sau al altor organisme abilitate, potrivit legii.în mod similar, funcțiilor de conducere, de îndrumare și de Art. 238. — (1) Studenții și absolvenții de învățământcontrol, precum și personalului din unitățile conexe superior care optează pentru profesiunea didactică au obligațiaînvățământului. să absolve cursurile unui master didactic cu durata de 2 ani. (5) Nu pot ocupa posturile didactice, de conducere sau de (2) Programele de studii ale masterului didactic suntîndrumare și de control în învățământ persoanele care elaborate pe baza standardelor profesionale pentru funcțiiledesfășoară activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice, se aprobă de către Ministerul Educației, Cercetării,didactice, cum sunt: Tineretului și Sportului și se acreditează conform legii. a) prestarea de către cadrul didactic a oricărei activități (3) Studenții care frecventează cursurile masterului didacticcomerciale în incinta unității de învățământ sau în zona limitrofă; acreditat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și b) comerțul cu materiale obscene sau pornografice scrise, Sportului într-o instituție publică pot beneficia de burse de studiuaudio ori vizuale; finanțate de la bugetul de stat. c) practicarea, în public, a unor activități cu componență (4) Cuantumul unei burse acordate de la bugetul de stat estelubrică sau altele care implică exhibarea, în manieră obscenă, a egal cu salariul net al unui profesor debutant.corpului. (5) Criteriile de acordare a burselor de la bugetul de stat se Art. 235. — Pentru instituțiile de învățământ militar și stabilesc de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului șiînvățământ de informații, ordine publică și securitate națională, Sportului.se prevăd următoarele: (6) Absolvenților masterului didactic li se eliberează diplomă a) aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul militar/de de master didactic în domeniul programului de licență.informații, ordine publică și securitate națională se face prin (7) Planurile de învățământ ale studiilor de licență înordine, regulamente și instrucțiuni proprii; specialitatea pedagogia învățământului primar și preșcolar sunt b) personalul didactic militar/de informații, ordine publică și elaborate pe baza standardelor profesionale stabilite desecuritate națională și civil se constituie din personalul prevăzut Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.în prezenta lege și din corpul instructorilor militari/de informații, Art. 239. — (1) Înscrierea pentru efectuarea stagiului practicordine publică și securitate națională; prevăzut la art. 236 alin. (1) lit. c) este condiționată de obținerea c) personalul didactic militar/de informații, ordine publică și diplomei de licență și a diplomei de master didactic.securitate națională are drepturile și îndatoririle care decurg din (2) În vederea realizării pregătirii practice din cadrulprezenta lege și din calitatea de cadru militar în activitate, masterului didactic se constituie o rețea permanentă de unitățirespectiv de funcționar public cu statut special; de învățământ, în baza unor acorduri-cadru încheiate între d) pentru funcțiile didactice aferente corpului instructorilor unitățile/instituțiile de învățământ care asigură formarea inițialămilitari/de informații, ordine publică și securitate națională, și inspectoratele școlare, în condiții stabilite prin ordin alcondițiile care se cer pentru ocuparea acestora, precum și ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.normele didactice, competențele și responsabilitățile se (3) Pe baza acestor acorduri-cadru, unitățile/instituțiile destabilesc prin instrucțiuni proprii; învățământ care asigură formarea inițială încheie contracte de e) perfecționarea pregătirii personalului didactic se colaborare cu durata de 1—4 ani școlari cu unitățile derealizează conform prevederilor prezentei legi și reglementărilor învățământ din rețeaua prevăzută la alin. (2) pentru stabilireaspecific militare/de informații, ordine publică și securitate condițiilor de organizare și desfășurare a stagiilor practice.națională; (4) Unitățile/instituțiile de învățământ care asigură formarea f) personalul didactic, inclusiv cel din corpul instructorilor inițială pot realiza independent parteneriate cu instituții ofertantemilitari/de informații, ordine publică și securitate națională, poate de servicii în domeniu — centre de consiliere, cluburi și palateobține definitivarea în învățământ și gradele didactice, în ale copiilor, centre logopedice și organizații nonguvernamentale.condițiile stabilite de prezenta lege. (5) Pregătirea practică din cadrul masterului didactic se poate derula sub forma unei perioade de stagiu în străinătate în cadrul SECȚIUNEA a 2-a unui program al Uniunii Europene — componenta dedicată Formarea inițială și continuă. formării inițiale a profesorilor — perioadă certificată prin Cariera didactică documentul Europass Mobilitate. Art. 236. — (1) Formarea inițială pentru ocuparea funcțiilor Art. 240. — (1) Ocuparea unei funcții didactice pentrudidactice din învățământul preuniversitar cuprinde: perioada stagiului practic cu durata de un an școlar se a) formarea inițială, teoretică, în specialitate, realizată prin realizează prin:universități, în cadrul unor programe acreditate potrivit legii; a) concurs pe posturi/catedre vacante/rezervate; b) master didactic cu durata de 2 ani; b) repartizare de către inspectoratul școlar județean/al c) stagiul practic cu durata de un an școlar, realizat într-o municipiului București pe posturile rămase neocupate în urmaunitate de învățământ, sub coordonarea unui profesor mentor. concursului. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), formarea (2) Persoanelor aflate în perioada stagiului practic cu duratapersonalului din educația antepreșcolară se realizează prin de un an școlar li se aplică, în mod corespunzător funcțieiliceele pedagogice. didactice ocupate temporar, toate prevederile prezentei legi, (3) Pentru a obține altă specializare, absolvenții studiilor de precum și toate celelalte prevederi corespunzătoare dinlicență pot urma un modul de minimum 90 de credite legislația în vigoare.transferabile care atestă obținerea de competențe de predare a Art. 241. — (1) Examenul național de definitivare înunei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de învățământ este organizat de Ministerul Educației, Cercetării,
 42. 42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011Tineretului și Sportului, conform unei metodologii aprobate prin c) elaborarea unei lucrări metodico-științifice, sub îndrumareaordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, unui conducător științific stabilit de instituția cu competențe înși cuprinde: domeniu; a) etapa I, eliminatorie — realizată de către inspectoratele d) susținerea lucrării metodico-științifice, în fața comisieișcolare în perioada stagiului practic cu durata de un an școlar și instituite, conform metodologiei Ministerului Educației,constând în evaluarea activității profesionale la nivelul unității Cercetării, Tineretului și Sportului.de învățământ, evaluarea portofoliului profesional personal și în (6) În caz de nepromovare, examenele pentru obținereasusținerea a cel puțin două inspecții la clasă; gradelor didactice II, respectiv I, pot fi repetate la un interval de b) etapa a II-a, finală — realizată la finalizarea stagiului cel puțin 2 ani școlari.practic cu durata de un an școlar și constând într-o examinare (7) Personalului didactic încadrat în învățământulscrisă, pe baza unei tematici și a unei bibliografii aprobate de preuniversitar, care îndeplinește condițiile de formare inițială șiMinisterul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pentru care a obținut titlul științific de doctor, i se acordă gradul didactic I, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerulfiecare specialitate în parte. Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. (2) Cadrele didactice care promovează examenul de (8) Personalul didactic care a obținut definitivarea îndefinitivat dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învățământ sau gradul didactic II cu media 10 se poate prezenta,învățământul preuniversitar. după caz, la examenele pentru gradul II, respectiv gradul I, cu (3) Cadrelor didactice angajate cu contract de muncă pe o un an mai devreme față de perioada prevăzută de prezentaperioadă determinată, care au promovat examenul de lege.definitivare în învățământ, li se poate asigura continuitatea pe (9) În cazul în care profesorii au dobândit două sau mai multepostul didactic/catedra ocupat(ă), prin hotărârea consiliului de specialități, definitivarea în învățământ și gradele didactice II și Iadministrație din unitatea de învățământ respectivă, în condițiile obținute la una dintre acestea sunt recunoscute pentru oricarelegii. dintre specialitățile dobândite prin studii. (4) Persoanele care nu promovează examenul de definitivare (10) Gradele didactice se acordă prin ordin al ministruluiîn învățământ pot participa la cel mult două alte sesiuni ale educației, cercetării, tineretului și sportului.acestui examen, în condițiile reluării de fiecare dată, anterior Art. 243. — (1) Personalul didactic care a obținut gradulsusținerii examenului, a stagiului de practică cu durata de un an didactic I, cu performanțe deosebite în activitatea didactică șișcolar. managerială, poate dobândi titlul de profesor-emerit în sistemul (5) Stagiul de practică cu durata de un an școlar și examenul de învățământ preuniversitar, acordat în baza unei metodologiide definitivare în învățământ pot fi reluate, în condițiile legii, elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului șiîntr-un interval de timp care nu depășește 5 ani de la începerea Sportului.primului stagiu de practică. (2) Persoana care dobândește titlul de profesor-emerit (6) Persoanele care nu promovează examenul de definitivare beneficiază de:în învățământ, în condițiile prezentului articol, pot fi angajate în a) prioritate la ocuparea unui post prin transfer consimțit desistemul național de învățământ preuniversitar numai pe unitățile de învățământ implicate; b) calitatea de mentor pentru formarea continuă a cadrelorperioadă determinată, cu statut de profesor debutant. didactice; Art. 242. — (1) Formarea continuă a cadrelor didactice c) prioritate la ocuparea posturilor didactice în condiții decuprinde dezvoltarea profesională și evoluția în carieră. medii egale; (2) Evoluția în carieră se realizează prin gradul didactic II și d) acordarea unui premiu anual în bani din fondurilegradul didactic I, examene de certificare a diferitelor niveluri de programelor naționale inițiate de Ministerul Educației, Cercetării,competență. Tineretului și Sportului; (3) Probele de examen, tematica, bibliografia, precum și e) delegare de către inspectoratele școlare pentru rezolvareaprocedura de organizare și desfășurare a examenelor pentru atribuțiilor acestora în teritoriu.obținerea gradelor didactice sunt reglementate prin metodologie Art. 244. — (1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului șielaborată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului stabilește obiectivele și coordonează formareaSportului. continuă a personalului didactic la nivel de sistem de învățământ (4) Gradul didactic II se obține de către personalul didactic de preuniversitar, în conformitate cu strategiile și politicile naționale.predare care are o vechime la catedră de cel puțin 4 ani de la (2) Unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar, peobținerea definitivării în învățământ, prin promovarea baza analizei de nevoi, stabilesc obiectivele și formareaurmătoarelor probe: continuă, inclusiv prin conversie profesională, pentru angajații a) o inspecție școlară specială, precedată de cel puțin două proprii.inspecții școlare curente eșalonate pe parcursul celor 4 ani; (3) Acreditarea și evaluarea periodică a furnizorilor de b) un test din metodica specialității, cu abordări formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia,interdisciplinare și de creativitate, elaborat pe baza unei tematici metodologia-cadru de organizare și desfășurare a formăriiși a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educației, Cercetării, continue sunt realizate de Ministerul Educației, Cercetării,Tineretului și Sportului, pentru fiecare specialitate în parte; Tineretului și Sportului, prin direcțiile de specialitate. c) o probă orală de pedagogie, pe baza unei programe (4) Casele corpului didactic sunt centre de resurse șiaprobate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și asistență educațională și managerială pentru cadrele didactice și didactice auxiliare și se pot acredita ca furnizori de formareSportului, care cuprinde și elemente de psihologie și de continuă.sociologie educațională. (5) Dezvoltarea profesională a personalului didactic, de (5) Gradul didactic I se poate obține de către personalul conducere, de îndrumare și de control și recalificareadidactic de predare care are o vechime la catedră de cel puțin profesională sunt fundamentate pe standardele profesionale4 ani de la acordarea gradului didactic II, prin promovarea pentru profesia didactică, standarde de calitate și competențeurmătoarelor probe: profesionale și au următoarele finalități generale: a) un colocviu de admitere, pe baza unei tematici și a unei a) actualizarea și dezvoltarea competențelor în domeniul debibliografii aprobate de Ministerul Educației, Cercetării, specializare corespunzător funcției didactice ocupate, precumTineretului și Sportului, pentru fiecare specialitate în parte; și în domeniul psihopedagogic și metodic; b) o inspecție școlară specială, precedată de cel puțin două b) dezvoltarea competențelor pentru evoluția în carierainspecții școlare curente, eșalonate pe parcursul celor 4 ani, didactică, prin sistemul de pregătire și obținere a gradelortoate apreciate cu calificativul maxim; didactice;
 43. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 43 c) dobândirea sau dezvoltarea competențelor de conducere, SECȚIUNEA a 3-ade îndrumare și de control; Funcțiile didactice și didactice auxiliare. d) dobândirea de noi competențe, prin programe de Condiții de ocupareconversie pentru noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții Art. 247. — Funcțiile didactice sunt:didactice, altele decât cele ocupate în baza formării inițiale; a) în educația antepreșcolară: educator-puericultor — se e) dobândirea unor competențe complementare prin care se normează câte un post pentru fiecare grupă de copii; înextinde categoria de activități ce pot fi prestate în activitatea instituțiile cu program prelungit sau săptămânal, personalulcurentă, cum ar fi predarea asistată de calculator, predarea în didactic se normează pe ture;limbi străine, consilierea educațională și orientarea în carieră, b) în învățământul preșcolar: profesor pentru învățământeducația adulților și altele; preșcolar — se normează câte un post pentru fiecare grupă de f) dezvoltarea și extinderea competențelor transversale copii; în instituțiile cu program prelungit sau săptămânal,privind interacțiunea și comunicarea cu mediul social și cu personalul didactic se normează pe ture;mediul pedagogic, asumarea de responsabilități privind c) în învățământul primar: profesor pentru învățământorganizarea, conducerea și îmbunătățirea performanței primar — se normează câte un post pentru fiecare clasă destrategice a grupurilor profesionale, autocontrolul și analiza elevi;reflexivă a propriei activități și altele. d) în învățământul gimnazial și liceal: profesor; (6) Descrierea competențelor menționate, precum și a e) în învățământul preșcolar, respectiv primar alternativmodalităților de evaluare și certificare a acestora în cadrul pentru fiecare grupă sau clasă se normează cadre didacticesistemului de credite profesionale transferabile se realizează conform specificului fiecărei alternative educaționale;prin metodologia formării continue a personalului didactic, de f) în învățământul special și în comisiile de expertizăconducere, de îndrumare și de control, aprobate prin ordin alministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. complexă: profesor itinerant și de sprijin, profesor- Art. 245. — (1) Pentru personalul didactic, de conducere, de psihopedagog, profesor-psiholog școlar, profesor-logoped,îndrumare și de control, formarea continuă este un drept și o psiholog, psihopedagog, logoped, profesor de psihodiagnoză șiobligație. kinetoterapeut — se normează câte un post la fiecare (2) Organizarea, desfășurarea, evaluarea și finanțarea grupă/clasă; profesor, profesor de educație specială;activităților de formare continuă se stabilesc prin metodologie g) în centrele și cabinetele de asistență psihopedagogică:aprobată prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului profesor-psihopedagog, profesor-psiholog, profesor-sociolog,și sportului. profesor-logoped, consilier școlar; (3) Formarea continuă a personalului didactic, de conducere, h) în centrele logopedice interșcolare și în cabinetele școlare:de îndrumare și de control se realizează în funcție de evoluțiile profesor-logoped, cu calificarea în psihopedagogie specială,din domeniul educației și formării profesionale, inclusiv în ceea psihologie sau pedagogie;ce privește curriculumul național, precum și în funcție de i) în casele corpului didactic: profesor-metodist, profesor-interesele și nevoile personale de dezvoltare. asociat, formator, mentor de dezvoltare profesională; (4) Obținerea prin studiile corespunzătoare a unei noi j) în cluburile sportive școlare: profesor, antrenor, profesor-specializări didactice, diferite de specializarea curentă, se antrenor;consideră formare continuă. k) pentru realizarea de activități extrașcolare: profesor; (5) Pe lângă una sau mai multe specializări, cadrele didactice l) în unitățile de învățământ, pentru asigurarea formării inițialepot dobândi competențe didactice, pentru disciplinele din același și a inserției profesionale a cadrelor didactice: profesor mentor;domeniu fundamentat cu domeniul licenței, prin programe de m) în centrele de documentare și informare: profesorformare stabilite prin hotărâre a Guvernului. documentarist; (6) Personalul didactic, precum și personalul de conducere, n) personalul didactic asociat este personalul didactic titularde îndrumare și de control din învățământul preuniversitar este la altă școală, personalul didactic pensionat plătit în regim deobligat să participe periodic la programe de formare continuă, plată cu ora sau specialiști consacrați în domeniul de specialitateastfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, al curriculei școlare. Personalul didactic asociat este luat înconsiderat de la data promovării examenului de definitivare în considerare la îndeplinirea standardelor privind autorizarea sauînvățământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile. acreditarea unității școlare. (7) Programele de conversie profesională intră în atribuțiile Art. 248. — (1) Pentru ocuparea funcțiilor didactice esteinstituțiilor de învățământ superior și se desfășoară în baza unor necesară efectuarea unui stagiu practic cu durata de un annorme metodologice specifice. școlar, realizat într-o unitate de învățământ, în funcția didactică (8) Evaluarea și validarea achizițiilor dobândite de personalul corespunzătoare studiilor, sub îndrumarea unui profesor mentordidactic, de conducere, de îndrumare și de control prin diferite și trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții minime deprograme și forme de organizare a formării continue se studii:realizează pe baza sistemului de acumulare, recunoaștere și a) absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de licență înechivalare a creditelor profesionale transferabile, elaborat de profilul postului;Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și aprobat b) absolvirea masterului didactic cu durata de 2 ani.prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și (2) În vederea efectuării stagiilor de practică pentru ocupareasportului. unei funcții didactice la nivelul inspectoratelor școlare Art. 246. — (1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și județene/al municipiului București se constituie corpulSportului înființează corpul național de experți în management profesorilor mentori în baza unei metodologii elaborate deeducațional, constituit în urma selecției, prin concurs specific, a Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program (3) Cadrele didactice care ocupă funcții deacreditat de formare în domeniul managementului educațional, educatori/educatoare, institutori/institutoare, învățători/învățătoare,cu minimum 60 de credite transferabile. maistru-instructor, antrenor și care au dobândit formal, (2) Procedura și criteriile de selecție se stabilesc prin nonformal sau informal competențe profesionale până lametodologie aprobată prin ordin al ministrului educației, intrarea în vigoare a prezentei legi îndeplinesc condiția pentrucercetării, tineretului și sportului. ocuparea funcției didactice de profesor pentru învățământul (3) Pot ocupa funcții de conducere, de îndrumare și de preșcolar, profesor pentru învățământul primar, respectiv,control în unitățile de învățământ și inspectoratele școlare numai profesor antrenor, în baza unei metodologii de recunoaștere șicadrele didactice membre ale corpului național de experți în echivalare elaborate de Ministerul Educației, Cercetării,management educațional. Tineretului și Sportului.
 44. 44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 (4) Absolvenților liceelor pedagogice, ai școlilor postliceale cu examen de licență ori de absolvire, sau a unei școli sanitarepedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor postliceale ori a unei școli postliceale de educatori-puericultori;școli echivalente, încadrați în învățământul preșcolar și primar, h) pentru funcția de corepetitor — absolvirea unei instituții decare, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, au absolvit învățământ superior de profil, de lungă sau de scurtă durată, oriciclul de licență, li se consideră îndeplinită condiția pentru a unui liceu de specialitate;ocuparea funcțiilor didactice de profesor pentru învățământul i) pentru funcția de mediator școlar — absolvirea cu diplomăpreșcolar, respectiv profesor pentru învățământul primar. de licență cu specializarea asistență socială sau absolvirea cu (5) Pentru ocuparea funcțiilor didactice din învățământul diplomă de bacalaureat a liceului pedagogic, specializareaspecial trebuie îndeplinite în mod corespunzător condițiile mediator școlar, ori absolvirea cu diplomă de bacalaureat aprevăzute la alin. (1), iar pentru alte specializări decât cele oricărui alt profil liceal, urmată de un curs de formarepsihopedagogice este necesar un stagiu atestat de pregătire profesională cu specializarea mediator școlar, recunoscut deteoretică și practică în educație specială, în condițiile stabilite Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și j) pentru funcția de secretar — absolvirea unei instituții desportului. învățământ superior, respectiv a unui liceu, cu diplomă de (6) Pentru ocuparea funcției de antrenor în cluburile sportive bacalaureat sau absolvirea învățământului postliceal cușcolare, în palatele și în cluburile copiilor, se cere absolvirea cu specialitatea tehnician în activități de secretariat;diplomă a unui liceu și a unei școli de antrenori ori a unei instituții k) pentru funcția de administrator financiar — îndeplinireade învățământ postliceal sau superior de profil, cu specializarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru funcția deîn ramura de sport respectivă. contabil, contabil-șef; Art. 249. — Personalul didactic auxiliar este format din: l) pentru funcția de administrator de patrimoniu — a) bibliotecar, documentarist, redactor; îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru b) informatician; funcția de inginer/subinginer, economist. c) laborant; Art. 251. — (1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și d) tehnician; Sportului, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei și e) pedagog școlar; Protecției Sociale, este autorizat ca, în funcție de dinamica f) instructor de educație extrașcolară; învățământului, să stabilească și să reglementeze noi funcții g) asistent social; didactice, respectiv didactice auxiliare. h) corepetitor; (2) Norma didactică pentru noile funcții prevăzute la alin. (1) i) mediator școlar; se reglementează de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului j) secretar; și Sportului. k) administrator financiar (contabil); Art. 252. — (1) Personalul didactic titular în sistemul de l) instructor-animator; învățământ preuniversitar, la data intrării în vigoare a prezentei m) administrator de patrimoniu. legi, își păstrează dreptul dobândit la concursul național unic de Art. 250. — Pentru ocuparea funcțiilor didactice auxiliare titularizare.trebuie îndeplinite următoarele condiții de studii: a) pentru funcția de bibliotecar, de documentarist și de (2) Personalul didactic din învățământul preuniversitar care aredactor — absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituții de devenit titular al sistemului național de învățământ prin repartițieînvățământ, secția de biblioteconomie, sau a altor instituții de guvernamentală sau prin orice altă formă legală beneficiază deînvățământ ai căror absolvenți au studiat în timpul școlarizării aceleași drepturi ca și personalul didactic devenit titular prindisciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa concursul național de titularizare.funcția de bibliotecar, de documentarist sau de redactor și (3) În condițiile intrării în restrângere de activitate, cadreleabsolvenți ai învățământului postliceal sau liceal cu diplomă în didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitardomeniu/absolvirea cu examen de diplomă a unei instituții de beneficiază de soluționarea restrângerii de activitate prin:învățământ, secția de biblioteconomie, sau a altor instituții de a) transferul consimțit între unitățile de învățământînvățământ ai căror absolvenți au studiat în timpul școlarizării preuniversitar;disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa b) repartizarea pe posturi/catedre vacante, coordonată defuncția de bibliotecar, de documentarist sau de redactor și alți inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiuluiabsolvenți ai învățământului superior, postliceal sau liceal cu București, conform metodologiei elaborate de Ministeruldiplomă, pe perioadă determinată, dacă au urmat un curs de Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, până la data deinițiere în domeniu; 15 noiembrie a fiecărui an. b) pentru funcția de informatician — absolvirea, cu diplomă, (4) Prin restrângere de activitate se înțelege:a unei instituții de învățământ superior sau a unei unități de a) situația în care postul/norma didactică nu se încadrează înînvățământ preuniversitar de profil; sistemul de normare privind efectivele de preșcolari și elevi c) pentru funcția de laborant — absolvirea, cu examen de prevăzute de lege;diplomă, a unei instituții de învățământ superior, a unei școli b) situația în care se constată diminuarea numărului de orepostliceale sau a liceului, în domeniu; sub nivelul unei jumătăți de normă fără posibilitate de d) tehnician — absolvirea unei școli postliceale sau a liceului, completare în aceeași unitate sau într-o unitate de învățământîn domeniu/absolvirea cu examen de diplomă, în profilul apropiată.postului, a unei școli postliceale sau a liceului, urmată de un curs Art. 253. — Cadrele didactice netitulare calificate care aude inițiere în domeniu, în condițiile stabilite prin ordin al participat la concursul național unic de titularizare în ultimii 3 ani,ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului; anteriori intrării în vigoare a prezentei legi, care au obținut cel e) pentru funcția de pedagog școlar — absolvirea liceului cu puțin nota 7 și au ocupat un post/o catedră devin titulari ai școliiexamen de bacalaureat; respective dacă: f) pentru funcția de instructor de educație extrașcolară — a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;absolvirea cu diplomă a unei instituții de învățământ superior, a b) consiliul de administrație al școlii respective este de acord.unei școli postliceale în specialitate ori a unui liceu pedagogic SECȚIUNEA a 4-asau a echivalentului acestuia ori a altui liceu și absolvireacursurilor speciale pentru obținerea certificatului de calificare Forme de angajare a personalului didacticprofesională pentru această funcție; Art. 254. — (1) În unitățile de învățământ sau în consorțiile g) pentru funcția de asistent social — absolvirea unei instituții școlare poate fi angajat personal didactic cu contract individualde învățământ superior de profil, de lungă sau de scurtă durată, de muncă pe perioadă nedeterminată sau perioadă determinată
 45. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 45de cel mult un an școlar, cu posibilitatea prelungirii contractului, (15) Pentru candidații care au ocupat prin concurs validat, înrespectiv în plata cu ora, în condițiile legii. condițiile metodologiei, de consiliul de administrație al unității de (2) Constituirea posturilor didactice la nivelul unității de învățământ un post didactic rezervat, directorul unității deînvățământ sau al consorțiilor școlare se face pe baza învățământ încheie contractul individual de muncă pe o perioadănormativelor în vigoare privind formațiunile de studiu. de cel mult un an școlar, respectiv până la revenirea titularului (3) În învățământul preuniversitar de stat și particular, pe post. Consiliul de administrație al unității de învățământ poateposturile didactice se ocupă prin concurs organizat la nivelul decide prelungirea contractului individual de muncă și în anulunității de învățământ cu personalitate juridică, conform unei școlar următor, în situația în care postul rămâne rezervat.metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, (16) Directorii unităților de învățământ comunică în scrisTineretului și Sportului. inspectoratului școlar situația angajării pe posturi didactice a (4) Deciziile privind vacantarea posturilor didactice, candidaților validați după concurs, a candidaților participanți laorganizarea concursurilor pe post și angajarea personalului concurs și nerepartizați, precum și situația posturilor didacticedidactic se iau la nivelul unității de învățământ de către consiliul și a orelor rămase neocupate după concursul organizat la nivelulde administrație al unității de învățământ, la propunerea unității sau al consorțiilor școlare.directorului, conform unei metodologii elaborate de Ministerul (17) Inspectoratul școlar centralizează la nivel județeanEducației, Cercetării, Tineretului și Sportului. posturile didactice și orele rămase neocupate, care vor fi (5) Consiliul de administrație al unității de învățământ repartizate în ordine:stabilește posturile didactice/catedrele disponibile pentru a) cadrelor didactice titulare într-o unitate de învățământangajare, statutul acestora: vacante, rezervate, precum și pentru completarea normei didactice;condițiile și modalitățile de ocupare a acestora. b) profesorilor debutanți aflați în stagiu practic; (6) Inspectoratul școlar analizează, corectează în colaborare c) candidaților rămași nerepartizați după concursul organizatcu unitățile de învățământ și avizează oferta de posturi la nivelul unității sau al consorțiilor școlare;didactice/catedre vacante/rezervate. d) pensionarilor, cu respectarea criteriilor de competență (7) Lista de posturi didactice/catedre se face publică prin profesională.afișare la inspectoratele școlare și la unitățile de învățământ (18) Reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative larespective și pe site-ul acestor instituții cu cel puțin 30 de zile nivel de ramură a învățământului participă cu statut deînaintea declanșării procedurilor de selecție și angajare pe observator la toate etapele de organizare și desfășurare aaceste posturi didactice/catedre. concursurilor organizate la nivelul unității sau al consorțiilor (8) Concursul prevăzut la alin. (3) constă în: școlare. a) probă practică sau inspecție specială la clasă și probă (19) Posturile didactice rămase neocupate prin concurs sauscrisă din didactica specialității la angajarea personalului eliberate în timpul anului școlar se ocupă prin plata cu ora pânădidactic cu contract individual de muncă; la sfârșitul anului școlar ori până la revenirea pe post a cadrului b) prezentarea unui curriculum vitae și susținerea unui didactic care a beneficiat de rezervarea postului/catedrei.interviu la angajarea prin plata cu ora a personalului didactic (20) Eliberarea din funcție a personalului didactic în unitățileasociat și a personalului didactic pensionat. de învățământ cu personalitate juridică se face de către (9) Unitățile de învățământ, individual, în consorții școlare directorul unității, cu aprobarea consiliului de administrație, iar lasau în asocieri temporare la nivel local ori județean, organizeazăconcursul pentru ocuparea posturilor și catedrelor, conform unitățile de învățământ particulare de către persoana juridicăstatutului acestor posturi didactice și catedre, stabilit în condițiile fondatoare.alin. (5). Art. 255. — (1) Cadrele didactice titulare, cu contract pe (10) Comisiile de concurs se aprobă de consiliul de perioadă nedeterminată, alese în Parlament, numite în Guvernadministrație al unității de învățământ. Din comisia de concurs sau care îndeplinesc funcții de specialitate specifice în aparatulcompusă din cadre didactice face parte în mod obligatoriu și un Parlamentului, al Administrației Prezidențiale, al Guvernului șireprezentant al inspectoratului școlar județean. În situația în care în Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,concursul se organizează în consorții școlare sau în asocieri precum și cele alese de Parlament în organismele centrale aletemporare la nivel local ori județean, comisiile sunt validate de statului au drept de rezervare a postului didactic sau a catedreiconsiliile de administrație ale unităților de învățământ. pe perioada în care îndeplinesc aceste funcții. (11) În învățământul preuniversitar de stat, validarea (2) Prevederile alin. (1) se aplică și cadrelor didactice titulare,concursurilor pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice se cu contract pe perioadă nedeterminată, care îndeplinesc funcțiaface de către consiliul de administrație al unității de învățământ de prefect, subprefect, președinte și vicepreședinte al consiliuluicare organizează concursul. județean, primar, viceprimar, precum și cadrelor didactice (12) În învățământul particular, validarea concursurilor și trecute în funcții de conducere, de îndrumare și de control înangajarea pe post se fac de către conducerea unității de sistemul de învățământ, de cultură, de tineret și sport. Deînvățământ particular și se comunică, în scris, inspectoratului aceleași drepturi beneficiază și personalul de conducere și deșcolar. specialitate de la casa corpului didactic, precum și cadrele (13) Candidații care au dobândit definitivarea în învățământ, didactice numite ca personal de conducere sau în funcții deprofesori cu drept de practică, și au ocupat prin concurs validat, specialitate specifice la comisiile și agențiile din subordineaîn condițiile metodologiei, de consiliul de administrație al unității Administrației Prezidențiale, a Parlamentului, a Guvernului saude învățământ un post didactic vacant sunt titulari pe postul a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.ocupat. Directorul unității de învățământ încheie cu aceștia (3) Liderii sindicatelor reprezentative din învățământ aucontractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată. dreptul de rezervare a postului, conform prevederilor legale în (14) Pentru candidații care nu au dobândit definitivarea în vigoare și contractului colectiv de muncă la nivel de ramură.învățământ, profesori debutanți, și au ocupat prin concurs (4) De prevederile alin. (1) beneficiază și personalul didacticvalidat, în condițiile metodologiei, de consiliul de administrație titular cu contract pe perioadă nedeterminată trimis în străinătateal unității de învățământ un post didactic vacant, directorul cu misiuni de stat, cel care lucrează în organisme internaționale,unității de învățământ încheie contractul individual de muncă pe precum și însoțitorii acestora, dacă sunt cadre didactice.o perioadă de cel mult un an școlar. În situația în care acești (5) Personalului didactic titular cu contract pe perioadăcandidați promovează examenul pentru definitivarea în nedeterminată solicitat în străinătate pentru predare, cercetare,învățământ, consiliul de administrație poate hotărî modificarea activitate artistică sau sportivă, pe bază de contract, ca urmareduratei contractului individual de muncă din perioadă a unor acorduri, convenții guvernamentale, interuniversitare saudeterminată în perioadă nedeterminată. interinstituționale, i se rezervă postul didactic.
 46. 46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 (6) Personalul didactic are dreptul la întreruperea activității (6) Directorul unității de învățământ particular și confesionaldidactice, cu rezervarea postului, pentru creșterea și îngrijirea poate fi eliberat din funcție, la propunerea consiliului decopilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul administrație, cu votul a 2/3 din membrii săi, prin deciziacopiilor cu handicap, conform prevederilor legale în vigoare. De persoanei juridice fondatoare.acest drept poate beneficia numai unul dintre părinți sau (7) În condițiile vacantării funcției de director, până lasusținătorii legali. organizarea unui nou concurs, conducerea interimară este (7) Perioada de rezervare a postului didactic, în condițiile preluată, prin hotărâre a consiliului de administrație, de cătrealin. (1)—(6), se consideră vechime în învățământ. directorul adjunct sau un cadru didactic membru în consiliul de (8) Personalul didactic titular cu contract pe perioadă administrație, care devine automat și ordonator de credite.nedeterminată poate beneficia de concediu fără plată pe timp Art. 259. — (1) Inspectorii școlari generali, generali adjuncțide un an școlar, o dată la 10 ani, cu aprobarea unității de și directorii caselor corpului didactic sunt numiți de ministrulînvățământ sau, după caz, a inspectoratului școlar, cu educației, cercetării, tineretului și sportului, pe baza unui concursrezervarea postului pe perioada respectivă. public, reglementat prin metodologie elaborată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. SECȚIUNEA a 5-a (2) Inspectorii școlari generali, generali adjuncți și directorii Funcțiile de conducere, de îndrumare și de control caselor corpului didactic încheie contract de management cu Art. 256. — (1) Funcțiile de conducere din unitățile de ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului. Contractulînvățământ sunt: director și director adjunct. de management poate fi prelungit, cu acordul părților, în urma (2) Funcțiile de conducere din inspectoratele școlare sunt: evaluării performanțelor manageriale.inspector școlar general și inspector școlar general adjunct. (3) Directorii unităților destinate activităților extrașcolare sunt (3) Funcțiile de conducere din unități conexe ale numiți de către inspectorul școlar general sau de către ministrulînvățământului preuniversitar se stabilesc potrivit specificului educației, cercetării, tineretului și sportului, conform subordonăriiacestora, prin reglementări ale Ministerului Educației, Cercetării, acestora, în urma unui concurs public, pe baza unei metodologiiTineretului și Sportului. elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și (4) Funcțiile de îndrumare și de control din învățământul Sportului. Directorul încheie contract de management cupreuniversitar sunt: inspectorul școlar general sau cu ministrul educației, cercetării, a) la inspectoratele școlare: inspector școlar; tineretului și sportului, conform subordonării acestora. Contractul b) la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului: de management poate fi prelungit, cu acordul părților, în urmainspector general, inspector principal de specialitate și alte evaluării performanțelor manageriale.funcții stabilite prin hotărâre a Guvernului. Art. 260. — (1) Funcțiile de conducere din inspectoratele Art. 257. — (1) Funcția de director și de director adjunct se școlare și de director la casa corpului didactic se ocupă, prinocupă prin concurs public de către cadre didactice titulare concurs, de către cadre didactice titulare, cu diplomă de licență,membre ale corpului național de experți în management membre ale corpului național de experți în managementeducațional. educațional, care îndeplinesc criteriile de competență (2) Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director sau de profesională, managerială și de prestigiu moral evaluate prin:director adjunct se organizează de unitatea de învățământ, prin a) curriculum vitae;consiliul de administrație. b) calități dovedite în activitatea didactică și în funcții de (3) În urma promovării concursului, directorul încheie conducere, de îndrumare și de control, anterioare, în sistemulcontract de management cu primarul/primarul de sector al național de învățământ;unității administrativ-teritoriale, respectiv președintele consiliului c) titlul de doctor sau gradul didactic I;județean pe raza căreia se află unitatea de învățământ. d) calificativul „foarte bine” obținut în ultimii 5 ani; (4) Directorul și directorul adjunct din unitățile de învățământ e) interviu în fața unei comisii de concurs privindpreuniversitar nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, managementul educațional și deontologia profesională.funcția de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid (2) Concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlarpolitic, la nivel local, județean sau național. general, inspector școlar general adjunct și director la casa Art. 258. — (1) Consiliul de administrație stabilește comisia corpului didactic se desfășoară la sediul Ministerului Educației,de concurs pentru ocuparea postului de director, respectiv Cercetării, Tineretului și Sportului.director adjunct al unității de învățământ preuniversitar. Din (3) Comisia ministerială pentru ocuparea funcțiilor decomisie fac parte, obligatoriu, cadre didactice, un reprezentant inspector școlar general, de inspector școlar general adjunct șial inspectoratului școlar, precum și un reprezentant al consiliului de director la casa corpului didactic, numită prin ordin allocal, respectiv județean, în funcție de unitățile aflate în ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, estesubordine. alcătuită din 5 membri, dintre care: (2) Metodologia de organizare și desfășurare a concursului a) pentru funcția de inspector școlar general:pentru ocuparea funcției de director și de director adjunct se (i) secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar, înstabilește prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului calitate de președinte;și sportului. (ii) 3 inspectori școlari generali din teritoriu; (3) Consiliul de administrație validează rezultatele (iii) un director din Ministerul Educației, Cercetării,concursului de ocupare a funcțiilor de director, respectiv director Tineretului și Sportului, cu competențe în domeniu;adjunct și emite decizia de numire în funcția de director, b) pentru funcția de inspector școlar general adjunct și derespectiv de director adjunct. director la casa corpului didactic: (4) Modelul-cadru al contractului de management este stabilit (i) secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar, înprin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și calitate de președinte;sportului. Dacă în termen de 30 de zile consiliul local/consiliul (ii) 2 inspectori școlari generali din teritoriu;județean nu se pronunță asupra contractului de management, (iii) inspectorul școlar general al inspectoratului școlaracesta se consideră aprobat tacit. pentru care se organizează concursul; (5) Directorul unității de învățământ de stat poate fi eliberat (iv) un director din Ministerul Educației, Cercetării,din funcție prin hotărârea consiliului de administrație, cu votul a Tineretului și Sportului, cu competențe în domeniu.2/3 dintre membri. În această situație, este obligatorie realizarea (4) În comisiile de concurs participă, cu statut de observator,unui audit de către inspectoratul școlar județean/al municipiului reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel deBucurești. ramură a învățământului.
 47. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 47 (5) Contestațiile la hotărârile comisiei prevăzute la alin. (3) revizuiește anual și constituie anexă la contractul individual dese adresează ministrului educației, cercetării, tineretului și muncă.sportului, în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatelor (3) Norma didactică de predare-învățare-evaluare și deconcursului. Hotărârea acestuia poate fi atacată la instanța de instruire practică și de evaluare curentă a preșcolarilor și ajudecată competentă. elevilor în clasă reprezintă numărul de ore corespunzător Art. 261. — (1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și activităților prevăzute la alin. (1) lit. a) și se stabilește după cumSportului, respectiv inspectoratele școlare vacantează, în urmează:condițiile legii, posturile corespunzătoare funcțiilor de îndrumare a) un post de profesor pentru învățământul preșcolar pentruși de control cuprinse în organigramele proprii și asigură fiecare grupă cu program normal, constituită în educațiapublicarea acestora în presa centrală/locală și la sediul propriu, timpurie;cu cel puțin 30 de zile înainte de organizarea concursului. b) un post de profesor pentru învățământul primar pentru (2) Funcțiile de îndrumare și de control din inspectoratele fiecare clasă din învățământul primar sau pentru clase simultaneșcolare se ocupă, prin concurs, de cadre didactice din cadrul din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate;corpului național de experți. c) 18 ore pe săptămână pentru profesorii din învățământul (3) Funcțiile de îndrumare și de control din Ministerul secundar și terțiar non-universitar, pentru profesorii din unitățileEducației, Cercetării, Tineretului și Sportului se ocupă prin și clasele cu program integrat și suplimentar de artă și sportiv,concurs. precum și din unitățile cu activități extrașcolare și din centrele (4) Concursul pentru ocuparea funcțiilor de îndrumare și de sau cabinetele de asistență psihopedagogică;control constă în: d) 24 de ore pe săptămână pentru profesorii de instruire a) curriculum vitae, analiza și evaluarea acestuia; practică; b) inspecție specială la clasă; e) pentru personalul didactic din învățământul special, norma c) probă practică, constând din asistență la ore, analiză de didactică se stabilește astfel: profesori la predare — 16 ore pelecții și întocmirea procesului-verbal de inspecție; săptămână; profesor-educator și profesor pentru instruire d) interviu în fața unei comisii de concurs privind practică — 20 de ore pe săptămână;managementul educațional și deontologia profesională; f) un post pentru personalul didactic din învățământul special e) probă scrisă în profilul postului pentru care candidează. integrat, pentru cel din centrele logopedice interșcolare, pentru (5) Comisia pentru concursul de ocupare a funcțiilor de personalul didactic itinerant, pentru profesori care efectueazăîndrumare și de control din inspectoratul școlar este formată din: terapiile specifice, profesori pentru cultura fizică medicală,inspectorul școlar general — în calitate de președinte; un kinetoterapie, educația psihomotrică și altele, în funcție de tipulreprezentant al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și și gradul de deficiență, conform metodologiei elaborate deSportului; un profesor sau un conferențiar universitar din profilul Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;postului pentru care candidează. g) un post de profesor documentarist în centrele de (6) Comisia pentru concursul de ocupare a funcțiilor de documentare și informare.îndrumare și de control din Ministerul Educației, Cercetării, (4) Norma didactică de predare-învățare-evaluare și deTineretului și Sportului este formată din: secretarul de stat al instruire practică și de evaluare curentă a preșcolarilor și adepartamentului în care se află postul scos la concurs — în elevilor în clasă se reduce cu două ore pe săptămână în cazulcalitate de președinte; directorul general din departamentul cadrelor didactice care au calitatea de mentor.respectiv; un profesor sau un conferențiar universitar din profilul Art. 263. — (1) Norma didactică în învățământulpostului, stabilit de ministrul educației, cercetării, tineretului și preuniversitar cuprinde ore prevăzute în planurile-cadru desportului. învățământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau (7) Reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la specializărilor înscrise pe diploma de licență ori pe certificatulnivel de ramură a învățământului au drept de acces la de absolvire a unui modul de minimum 90 de creditedocumentele comisiilor de concurs. transferabile care atestă obținerea de competențe de predare a (8) Numirea personalului didactic admis la concurs, în unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului defuncțiile de îndrumare și de control din inspectoratele școlare, specializare înscris pe diplomă.se face de către inspectorul școlar general, cu avizul Ministerului (2) Prin excepție, în norma didactică prevăzută la alin. (1),Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, iar în funcțiile de se pot include și ore de la disciplinele stabilite prin metodologiaîndrumare și control din cadrul ministerului, prin ordin al aprobată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului șiministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. Sportului, cu menținerea drepturilor salariale. (9) Inspectorii școlari încheie contract de management cu (3) În situația în care norma didactică nu se poate constituiinspectorul școlar general. Contractul de management poate fi conform prevederilor alin. (1) și (2), aceasta se poate completaprelungit, cu acordul părților, în urma evaluării performanțelor cu activitățile prevăzute la art. 262 alin. (1) lit. c).manageriale. (4) Orele de limbi străine din învățământul primar pot fi predate, în condițiile prezentei legi, de profesorii pentru SECȚIUNEA a 6-a învățământul primar de la grupa sau clasa respectivă, în cadrul Norma didactică activităților postului, dacă fac dovada calificării prin diploma de Art. 262. — (1) Activitatea personalului didactic de predare studii ori prin certificatul de competență. Orele de limbi străinese realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv din învățământul primar pot fi predate și de profesori cu studii40 de ore pe săptămână, și cuprinde: superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora, sau a) activități didactice de predare-învățare-evaluare și de prin plata cu ora, în cazul în care profesorii pentru învățământulinstruire practică și examene de final de ciclu de studii, conform primar de la grupa ori clasa respectivă nu fac dovada calificăriiplanurilor-cadru de învățământ; prin diploma de studii sau prin certificatul de competență. b) activități de pregătire metodico-științifică; (5) Orele de limbi străine din învățământul primar pot fi c) activități de educație, complementare procesului de predate, în condițiile prezentei legi, de profesorii pentruînvățământ: mentorat, școală după școală, învățare pe tot învățământul primar de la clasa respectivă, dacă fac dovadaparcursul vieții. calificării prin diploma de studii sau prin certificatul de (2) Activitățile concrete prevăzute la alin. (1), care corespund competență și sunt remunerate prin plata cu ora. Orele de limbiprofilului, specializării și aptitudinilor persoanei care ocupă străine din învățământul primar pot fi predate și de profesori cupostul didactic respectiv, sunt prevăzute în fișa individuală a studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora,postului. Aceasta se aprobă în consiliul de administrație, se sau prin plata cu ora.
 48. 48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 (6) Profesorii pentru învățământul primar de la clasele cu din numărul total al posturilor didactice din fiecare județ/sector alpredare în limbile minorităților naționale sunt remunerați, prin municipiului București.plata cu ora, pentru orele care depășesc numărul de ore (6) Fondurile pentru acordarea distincțiilor prevăzute laprevăzut în planurile de învățământ de la clasele cu predare în alin. (3) sunt asigurate de Ministerul Educației, Cercetării,limba română. Tineretului și Sportului. (7) În învățământul primar, orele de educație fizică prevăzuteîn planurile de învățământ sunt predate de profesori cu studii SECȚIUNEA a 8-asuperioare de specialitate. Drepturi și obligații (8) În palatele și în cluburile copiilor, norma didactică Art. 266. — Personalul din învățământul preuniversitar arecuprinde activitățile prevăzute în planurile de educație drepturi și obligații care decurg din legislația în vigoare, dincorespunzătoare profilurilor cercurilor și atelierelor, aprobate prin prezenta lege, din regulamente specifice și din prevederileregulament de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și contractului individual de muncă.Sportului, în limitele normelor didactice stabilite la art. 262 Art. 267. — (1) Cadrele didactice beneficiază de concediualin. (3). anual cu plată, în perioada vacanțelor școlare, cu o durată de (9) Prin excepție, dacă norma didactică a profesorilor din 62 de zile lucrătoare; în cazuri bine justificate, conducereaînvățământul gimnazial nu se poate constitui conform unității de învățământ poate întrerupe concediul legal,prevederilor alin. (1) și art. 262 alin. (3), aceasta poate fi persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru muncaconstituită din 2/3 din ore de la specializarea sau specializările depusă.de bază și completată cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite (2) Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentrula alin. (2) ori prin adăugarea de ore conform prevederilor fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administrație,art. 262 alin. (1) lit. c). În învățământul gimnazial din mediul rural în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză, dar cunorma didactică se poate constitui din 1/2 din ore de la asigurarea personalului didactic necesar pentru desfășurareaspecialitatea sau specialitățile de bază și completată cu 1/2 din examenelor naționale.ore de la disciplinele stabilite la alin. (2) ori prin adăugare de ore (3) Neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuareaconform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c). concediului restant în vacanțele anului școlar următor. (10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare și de Art. 268. — (1) Cadrele didactice care redactează teza decontrol poate fi degrevat parțial de norma didactică de predare, doctorat sau lucrări în interesul învățământului pe bază depe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educației, contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni decercetării, tineretului și sportului. concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea consiliului de (11) Timpul săptămânal de activitate a personalului didactic administrație al unității de învățământ.auxiliar este identic cu cel stabilit pentru personalul cu funcții (2) Personalul didactic aflat în situația prevăzută la alin. (1)echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii. nu poate fi încadrat în activități didactice retribuite în regim deSarcinile acestuia sunt prevăzute în fișa individuală a postului. plată cu ora. SECȚIUNEA a 7-a (3) În situația desființării unei unități de învățământ de stat, Distincții salariații disponibilizați primesc salarii compensatorii, conform Art. 264. — (1) Personalul didactic din învățământul legii.preuniversitar beneficiază de gradație de merit, acordată prin Art. 269. — Personalul de conducere, de îndrumare și deconcurs. Această gradație se acordă pentru 16% din posturile control din inspectoratele școlare și casele corpului didacticdidactice existente la nivelul inspectoratului școlar și reprezintă beneficiază de concediu de odihnă, conform Codului muncii.25% din salariul de bază. Gradația de merit se atribuie pe o Art. 270. — Normele metodologice referitoare la efectuareaperioadă de 5 ani. concediului legal vor fi elaborate de Ministerul Educației, (2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului Cercetării, Tineretului și Sportului împreună cu reprezentanțiielaborează metodologia și criteriile de acordare a gradației de organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură amerit, cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative la nivel învățământului.de ramură de învățământ. Art. 271. — Dreptul la inițiativă profesională constă în: Art. 265. — (1) Personalul didactic cu rezultate excelente în a) conceperea activității profesionale și realizareaactivitatea didactică, educativă și științifică poate primi decorații, obiectivelor educaționale ale disciplinelor de învățământ, prinordine, medalii, titluri, potrivit legii. metodologii care respectă principiile psihopedagogice; (2) Ordinele și medaliile care pot fi conferite personalului b) utilizarea bazei materiale și a resurselor învățământului, îndidactic din învățământul preuniversitar sunt: Ordinul Spiru scopul realizării obligațiilor profesionale;Haret clasele Comandor, Cavaler și Ofițer, Medalia Membru de c) punerea în practică a ideilor novatoare pentruonoare al corpului didactic. Medalia se acordă cadrelor didactice modernizarea procesului de învățământ.pensionabile, cu activitate deosebită în învățământ. SECȚIUNEA a 9-a (3) În afara distincțiilor prevăzute la alin. (2), ministrul Dreptul la securitate al personalului didacticeducației, cercetării, tineretului și sportului este autorizat săacorde personalului didactic din învățământul preuniversitar Art. 272. — (1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpulurmătoarele distincții: desfășurării activității didactice de nicio autoritate școlară sau a) adresă de mulțumire publică; publică. b) diplomă „Gheorghe Lazăr” clasele I, a II-a și a III-a; (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), nu se consideră c) diplomă de excelență, care se acordă cadrelor didactice perturbare a cadrelor didactice în timpul desfășurării activitățiipensionate sau pensionabile, cu activitate deosebită în didactice intervenția autorităților școlare și/sau publice înînvățământ. situațiile în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a (4) Diploma „Gheorghe Lazăr” clasele I, a II-a și a III-a este personalului este pusă în pericol în orice mod, conformînsoțită de un premiu de 20%, 15% și, respectiv, 10% din suma constatării personalului de conducere, respectiv în timpulsalariilor de bază primite în ultimele 12 luni de activitate. Diploma exercițiilor de alarmare pentru situații de urgență.de excelență este însoțită de un premiu de 20% din suma (3) Înregistrarea prin orice procedee a activității didacticesalariilor de bază primite în ultimele 12 luni de activitate. poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce. (5) Distincțiile și premiile prevăzute la alin. (3) se acordă în (4) Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activitățiibaza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului educației, didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisăcercetării, tineretului și sportului, în limita unui procent de 1% numai cu acordul cadrului didactic respectiv.
 49. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 49 (5) Înregistrarea prin orice procedee a activităților d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptuluidesfășurate în spațiile școlare este permisă numai cu acordul de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didacticepersonalului de conducere, cu excepția celor de la alin. (3). superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control; SECȚIUNEA a 10-a e) destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de Dreptul de participare la viața socială control din învățământ; Art. 273. — (1) Personalul didactic are dreptul să participe la f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.viața socială și publică, în beneficiul propriu, în interesul (3) Orice persoană poate sesiza unitatea deînvățământului. învățământ/instituția de învățământ cu privire la săvârșirea unei (2) Personalul didactic are dreptul să facă parte din asociații fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se faceși organizații sindicale, profesionale și culturale, naționale și în scris și se înregistrează la registratura unității/instituției deinternaționale, legal constituite, în conformitate cu prevederile învățământ.legii. (4) Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârșite de (3) Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale personalul didactic, personalul de conducere al unităților deîn spațiul școlar și poate întreprinde acțiuni în nume propriu în învățământ preuniversitar, personalul de îndrumare și de controlafara acestui spațiu, dacă acestea nu afectează prestigiul din cadrul inspectoratelor școlare și de personalul de îndrumareînvățământului și demnitatea profesiei de educator, respectiv și de control din cadrul Ministerului Educației, Cercetării,prevederile prezentei legi. Tineretului și Sportului, comisiile de cercetare disciplinară se Art. 274. — (1) Personalul didactic beneficiază, în limita constituie după cum urmează:fondurilor alocate prin buget, din fonduri extrabugetare sau a) pentru personalul didactic, comisii formate dinsponsorizări, de acoperirea integrală ori parțială a cheltuielilor 3—5 membri, dintre care unul reprezintă organizația sindicalăde deplasare și de participare la manifestări științifice organizate din care face parte persoana aflată în discuție sau este unîn străinătate, cu aprobarea consiliului de administrație al unității reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția didactică celde învățământ. puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea; (2) Personalul prevăzut la alin. (1) înaintează unității de b) pentru personalul de conducere al unităților de învățământînvățământ propuneri de valorificare a rezultatelor acțiunii pentru preuniversitar, comisii formate din 3—5 membri, dintre care uncare a primit aprobarea de deplasare. reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel Art. 275. — (1) Cadrele didactice au obligația morală să își puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea. Din comisie faceacorde respect reciproc și sprijin în îndeplinirea obligațiilor parte și un inspector din cadrul inspectoratului școlar județean/alprofesionale. municipiului București; (2) Personalul didactic de conducere, de îndrumare și de c) pentru personalul de îndrumare și de control din cadrulcontrol, precum și personalul didactic auxiliar au obligația de a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, comisiirespecta atribuțiile prevăzute în fișa postului. formate din 3—5 membri, dintre care unul reprezintă organizația (3) Personalul didactic de conducere, de îndrumare și de sindicală din care face parte persoana aflată în discuție sau estecontrol, precum și personalul didactic auxiliar au obligația de a un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția didactică celparticipa la activități de formare continuă, în condițiile legii. puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea; Art. 276. — Personalului didactic din unitățile de învățământ d) pentru personalul de conducere al inspectoratelor școlareconexe, care nu dispune de locuință în localitatea unde are județene/al municipiului București, comisii formate din 3—postul, i se decontează cheltuielile de transport, conform legii. 5 membri, dintre care un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au Art. 277. — Copiii personalului didactic aflat în activitate sunt funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșitscutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere abaterea.în învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în (5) Comisiile de cercetare disciplinară sunt numite de:cămine și internate. a) consiliul de administrație al unității de învățământ Art. 278. — Personalul didactic și didactic auxiliar din preuniversitar, pentru personalul didactic și personalul deînvățământ beneficiază de o compensație de la bugetul conducere al acesteia;asigurărilor sociale de stat de 50% din valoarea cazării, mesei b) ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, pentruși a tratamentului în bazele de odihnă și tratament. funcțiile de îndrumare și de control din cadrul Ministerului Art. 279. — Personalul didactic titular care din proprie Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, precum și pentruinițiativă solicită să se specializeze/să continue studiile are personalul de conducere din inspectoratele școlare județene/aldreptul la concediu fără plată. Durata totală a acestuia nu poate municipiului București.depăși 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprobările în aceste situații (6) În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptelesunt de competența unității școlare prin consiliul de și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite,administrație, dacă se face dovada activității respective. existența sau inexistența vinovăției, precum și orice alte date concludente. Audierea celui cercetat și verificarea apărării SECȚIUNEA a 11-a acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta Răspunderea disciplinară și patrimonială la audiere, deși a fost înștiințat în scris cu minimum 48 de ore Art. 280. — (1) Personalul didactic, personalul didactic înainte, precum și de a da declarații scrise se constată prinauxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare și de control proces-verbal și nu împiedică finalizarea cercetării. Cadruldin învățământul preuniversitar răspund disciplinar pentru didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetăriiîncălcarea cu vinovăție a îndatoririlor ce le revin potrivit și să își producă probe în apărare.contractului individual de muncă, precum și pentru încălcarea (7) Cercetarea faptei și comunicarea deciziei se fac înnormelor de comportare care dăunează interesului termen de cel mult 30 de zile de la data constatării acesteia,învățământului și prestigiului unității/instituției, conform legii. consemnată în condica de inspecții sau la registratura generală (2) Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului a unității de învățământ preuniversitar/instituției. Persoaneiprevăzut la alin. (1), în raport cu gravitatea abaterilor, sunt: nevinovate i se comunică în scris inexistența faptelor pentru a) observație scrisă; care a fost cercetată. b) avertisment; (8) Persoanele sancționate încadrate în unitățile de c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, învățământ au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de lacu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control, cu comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pepână la 15%, pe o perioadă de 1—6 luni; lângă inspectoratul școlar. Personalul de conducere, de
 50. 50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011îndrumare și de control din inspectoratele școlare și din CAPITOLUL IIMinisterul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, care a Statutul personalului didactic și de cercetarefost sancționat, are dreptul de a contesta, în termen de 15 zile din învățământul superiorde la comunicare, decizia respectivă la Colegiul central dedisciplină al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și SECȚIUNEA 1Sportului. Norma universitară (9) Normele privind componența, organizarea și Art. 285. — (1) În instituțiile de învățământ superior funcțiilefuncționarea, precum și atribuțiile colegiului de disciplină de pe didactice sunt:lângă inspectoratul școlar și ale Colegiului central de disciplină a) asistent universitar;al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului se b) lector universitar/șef de lucrări;stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului c) conferențiar universitar;educației, cercetării, tineretului și sportului. d) profesor universitar. (10) Dreptul persoanei sancționate de a se adresa instanțelor (2) În instituțiile de învățământ superior funcțiile de cercetarejudecătorești este garantat. sunt: Art. 281. — (1) Pentru personalul didactic din unitățile de a) asistent cercetare;învățământ preuniversitar, propunerea de sancționare se face b) cercetător științific;de către director sau de cel puțin 2/3 din numărul total al c) cercetător științific gradul III; d) cercetător științific gradul II;membrilor consiliului de administrație. Sancțiunile aprobate de e) cercetător științific gradul I.consiliul de administrație sunt puse în aplicare și comunicate (3) Echivalența funcțiilor din cercetare cu funcțiile didacticeprin decizie a directorului unității de învățământ preuniversitar. este următoarea: (2) Pentru personalul de conducere al unității de învățământ a) cercetător științific se echivalează cu asistent universitar,preuniversitar, propunerea de sancționare se face de către pentru persoanele care dețin o diplomă de doctor;consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar b) cercetător științific gradul III se echivalează cu lectorși se comunică prin decizie a inspectorului școlar general. universitar/șef de lucrări; (3) Pentru personalul de conducere din inspectoratele c) cercetător științific gradul II se echivalează cu conferențiarșcolare și casele corpului didactic, propunerea de sancționare universitar;se face de ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului d) cercetător științific gradul I se echivalează cu profesorși se comunică prin ordin. universitar. (4) Pentru personalul de îndrumare și control din Ministerul (4) În învățământul superior poate funcționa personal didacticEducației, Cercetării, Tineretului și Sportului, propunerea de asociat pentru următoarele funcții: lector universitar/șef desancționare se face, după caz, de ministrul educației, cercetării, lucrări, conferențiar universitar și profesor universitar.tineretului și sportului, respectiv de secretarul de stat sau de (5) În raport cu necesitățile academice proprii, senatulșeful ierarhic al persoanei în cauză și se comunică prin ordin. universitar poate aproba, pe o durată determinată, invitarea în Art. 282. — Sancțiunea se stabilește, pe baza raportului cadrul instituției de învățământ superior a unor cadre didacticecomisiei de cercetare, de autoritatea care a numit această universitare și a altor specialiști cu valoare recunoscută încomisie și se comunică celui în cauză, prin decizie scrisă, după domeniu, din țară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice universitare asociate invitate. În cazul specialiștilor fărăcaz, de către directorul unității de învățământ, inspectorul școlar grad didactic universitar recunoscut în țară, senatul universitargeneral sau ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului. aprobă, prin evaluare, gradul didactic corespunzător Art. 283. — Răspunderea patrimonială a personalului performanței, în conformitate cu standardele naționale.didactic, a personalului didactic auxiliar, precum și a celui de (6) Acolo unde este cazul, obținerea permisului de muncăconducere, de îndrumare și de control din învățământul este sarcina instituției de învățământ superior angajatoare.preuniversitar se stabilește potrivit legislației muncii. Decizia de (7) În departamente, în școli doctorale, în institute deimputare, precum și celelalte acte pentru recuperarea pagubelor cercetare, în centre de cercetare și microproducție sau în alteși a prejudiciilor se fac de conducerea unității sau a instituției al unități pot funcționa pe posturi distincte și personal de cercetare,cărei salariat este cel în cauză, în afară de cazurile când, prin personal de cercetare asociat, inclusiv studenți din toate cele 3lege, se dispune altfel. cicluri, precum și alte categorii de personal, potrivit legii. Angajarea acestora se face conform legii. SECȚIUNEA a 12-a Art. 286. — (1) Statele de funcții ale personalului didactic și Pensionarea de cercetare se întocmesc anual, prin stabilirea de norme Art. 284. — (1) Personalul didactic beneficiază de pensie în universitare, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea fiecăruicondițiile prevăzute de legislația de asigurări sociale și pensii an universitar și nu se pot modifica în timpul anului universitar.care reglementează sistemul public de pensii. (2) Funcțiile didactice și numărul posturilor se stabilesc (2) Personalul didactic de conducere, de îndrumare și de ținând seama de:control din învățământul de stat se pensionează la data împlinirii a) planurile de învățământ;vârstei legale de pensionare. După data împlinirii vârstei legale b) formațiunile de studiu;de pensionare, se interzice îndeplinirea oricărei funcții de c) normele universitare.conducere, de îndrumare sau de control. (3) În statul de funcții sunt înscrise, în ordine ierarhică, posturile didactice și de cercetare ocupate sau vacante, (3) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului specificându-se funcțiile didactice și de cercetaredidactic de conducere, de îndrumare și de control se poate face corespunzătoare și numărul săptămânal de ore convenționaleși în timpul anului școlar, cu aprobarea consiliului de repartizate pe activități de predare, seminare, lucrări practiceadministrație al unității de învățământ, respectiv al sau de laborator, îndrumare de proiecte, îndrumare a studențilorinspectoratului școlar. și a studenților-doctoranzi, practică de specialitate, de cercetare (4) Cadrele didactice pensionate pot desfășura activități și activități echivalente acestora, la disciplinele din planul dedidactice, salarizate prin plata cu ora, după împlinirea vârstei învățământ.standard de pensionare. (4) Statele de funcții se întocmesc la nivelul departamentelor (5) Personalul didactic pensionat din învățământ beneficiază sau al școlilor doctorale, prin consultarea membrilor acestora,de asistență medicală și de acces la casele de odihnă și la ca urmare a precizării sarcinilor didactice și de cercetare debazele de tratament ale cadrelor didactice. către consiliul facultății. La departamentele cu discipline la mai
 51. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 51multe facultăți, statele de funcții se completează pe baza notelor ore fizice de activități să îi corespundă minimum 0,5 orede comandă, avizate de conducerea instituției de învățământ convenționale.superior. (10) Norma didactică săptămânală minimă pentru activitățile (5) Statul de funcții al personalului didactic și de cercetare prevăzute la alin. (2) lit. a)—f) se stabilește după cum urmează:se avizează de consiliul facultății sau, după caz, de consiliul a) profesor universitar: 7 ore convenționale, dintre care celșcolii doctorale și se aprobă de senatul universitar. puțin 4 ore convenționale de activități de predare; (6) Numărul posturilor pentru personalul didactic și de b) conferențiar universitar: 8 ore convenționale, dintre carecercetare auxiliar se stabilește de senatul universitar, în funcție cel puțin 4 ore convenționale de activități de predare;de bugetul și specificul instituției, al facultății, al programului de c) lector universitar/șef de lucrări: 10 ore convenționale,studii, al departamentului sau al școlii doctorale. dintre care cel puțin două ore convenționale de activități de (7) Nomenclatorul general de funcții didactice și de cercetare predare;auxiliare din învățământul superior, precum și nivelul studiilor d) asistent universitar: 11 ore convenționale, cuprinzândnecesare pentru ocuparea acestor funcții se elaborează de activități prevăzute la alin. (2) lit. b), c) și f).Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, (11) Prin excepție, norma personalului didactic prevăzut laîmpreună cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale. alin. (10) lit. a)—c) care, datorită specificului disciplinelor, nu are (8) Angajarea personalului didactic și de cercetare auxiliar și în structura postului ore de curs se majorează cu două orenedidactic se face prin concurs organizat de facultate sau de convenționale.școala doctorală, potrivit legii. (12) Norma didactică nu poate depăși 16 ore convenționale (9) Atribuțiile personalului didactic auxiliar și nedidactic sunt pe săptămână.stabilite în fișa individuală a postului, avizată, după caz, de (13) Norma didactică prevăzută la alin. (10) și (11) reprezintădecan, de directorul departamentului sau de conducătorul școlii limita minimă privind normarea activității didactice. Senatuldoctorale și aprobată de rector, constituind anexă la contractul universitar, în baza autonomiei universitare, poate mări, prinindividual de muncă. regulament, norma didactică săptămânală minimă, cu Art. 287. — (1) Norma universitară cuprinde: respectarea standardelor de asigurare a calității, fără a depăși a) norma didactică; limita maximă prevăzută la alin. (12). b) norma de cercetare. (14) Norma didactică a personalului didactic care nu (2) Norma didactică poate cuprinde: desfășoară activități de cercetare științifică sau echivalente a) activități de predare; acestora este superioară celei minime, fără a depăși limita b) activități de seminar, lucrări practice și de laborator, maximă prevăzută la alin. (12), conform deciziei consiliuluiîndrumare de proiecte de an; facultății, la propunerea directorului de departament, sau deciziei c) îndrumarea elaborării lucrărilor de licență; consiliului școlii doctorale. d) îndrumarea elaborării disertațiilor de master; (15) Prin excepție, în situația în care norma didactică nu e) îndrumarea elaborării tezelor de doctorat; poate fi alcătuită conform alin. (10) și (11), diferențele până la norma didactică minimă se completează cu activități de f) alte activități didactice, practice și de cercetare științifică cercetare științifică, cu acordul consiliului facultății, laînscrise în planurile de învățământ; propunerea directorului de departament, respectiv cu acordul g) conducerea activităților didactico-artistice sau sportive; consiliului școlii doctorale. Diminuarea normei didactice este de h) activități de evaluare; cel mult 1/2 din norma respectivă, iar ora de cercetare este i) tutorat, consultații, îndrumarea cercurilor științifice echivalentă cu 0,5 ore convenționale. Cadrul didactic își menținestudențești, a studenților în cadrul sistemului de credite calitatea de titular în funcția didactică obținută prin concurs.transferabile; (16) Cadrele didactice titulare a căror normă didactică nu j) participarea la consilii și în comisii în interesul poate fi constituită conform prevederilor alin. (10)—(15) pot fiînvățământului. trecute temporar, la cererea acestora, cu normă integrală de (3) Norma didactică săptămânală în învățământul superior cercetare științifică, menținându-și calitatea de titular în funcțiase cuantifică în ore convenționale. didactică obținută prin concurs. În această perioadă, cadrul (4) Norma didactică se stabilește conform planului de didactic are obligațiile personalului de cercetare dinînvățământ și se calculează ca normă medie săptămânală, învățământul superior.indiferent de perioada semestrului universitar în care este (17) În limitele prevăzute de prezentul articol, senatulefectuată. Norma medie săptămânală se stabilește prin universitar stabilește, diferențiat, norma universitară efectivă, înîmpărțirea numărului de ore convenționale din fișa individuală a funcție de domeniu, de specializare, de ponderea disciplinelor înpostului la numărul de săptămâni înscris în planul de învățământ pregătirea de specialitate a studenților și de dimensiuneapentru activitatea didactică de predare și de seminar din întregul formațiunilor de studiu.an universitar. (18) În departamente, școli doctorale, unități sau centre de (5) Ora convențională este ora didactică de activități cercetare și microproducție poate funcționa pe posturi distincteprevăzute la alin. (2) lit. b) din învățământul universitar de și personal de cercetare cu contract de muncă pe perioadălicență. determinată sau nedeterminată. (6) În învățământul universitar de licență, ora de activități de (19) Personalul de cercetare din învățământul superiorpredare reprezintă două ore convenționale. desfășoară activități specifice, stabilite în fișa individuală a (7) În învățământul universitar de master și în învățământul postului de către conducerea departamentului sau a școliiuniversitar de doctorat, ora de activități de predare reprezintă doctorale.2,5 ore convenționale, iar ora de activități prevăzute la alin. (2) (20) Personalul didactic auxiliar și nedidactic dinlit. b) reprezintă 1,5 ore convenționale. învățământul superior desfășoară activități specifice stabilite în (8) În cazul predării integrale în limbi de circulație fișa individuală a postului. În instituțiile de învățământ superiorinternațională, la ciclurile de licență, master și doctorat, de stat, timpul săptămânal de lucru al acestuia este identic cuactivitățile de predare, seminar sau alte activități pot fi normate cel stabilit pentru personalul cu funcții echivalente din celelaltecu un coeficient suplimentar multiplicativ de 1,25. Fac excepție sectoare bugetare, potrivit legii.de la această prevedere orele de predare a limbii respective. (21) Personalul care exercită o funcție de conducere în (9) Activitățile prevăzute la alin. (2) lit. c)—j), cuprinse în cadrul instituției de învățământ superior sau de îndrumare șinorma didactică, se cuantifică în ore convenționale, printr-o control în cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului șimetodologie aprobată de senatul universitar, în funcție de Sportului poate beneficia de o reducere a normei didactice deprogramul de studii, de profil și de specializare, astfel încât unei cel mult 30%, cu aprobarea senatului universitar.
 52. 52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 (22) Suma totală a orelor de muncă dintr-o normă didactică Art. 291. — (1) Prin personal didactic și de cercetare, însau de cercetare, realizată prin cumularea ponderilor activităților sensul prezentei legi, se înțelege personalul care deține, în modprevăzute la alin. (1), este de 40 ore pe săptămână. legal, unul dintre titlurile universitare sau de cercetare prevăzute Art. 288. — (1) Activitățile didactice care excedează o normă de prezenta lege, care aparține unei instituții de învățământdidactică prevăzută la art. 287 sunt remunerate în regim de plată superior și care desfășoară activități didactice și/sau decu ora. Pentru personalul titular, numărul maxim de ore plătite în cercetare.regim de plată cu ora, indiferent de instituția la care se (2) În raport cu relațiile de muncă stabilite cu instituția deefectuează, nu poate depăși norma didactică minimă. învățământ superior, personalul didactic poate fi: titular sau (2) Activitățile din granturi sau contractele de cercetare se asociat. În raport cu participarea la procesul didactic și cu gradulremunerează conform deciziei directorului de grant, conform de pregătire profesională, personalul didactic poate fi: personallegii și prevederilor Cartei universitare. didactic sau personal didactic auxiliar. (3) Susținerea de către personalul titular de activități de (3) Prin personal didactic titular se înțelege personalulpredare și cercetare în alte instituții de învățământ superior sau didactic care ocupă o funcție didactică într-o universitate,de cercetare se poate face doar cu acordul scris al senatului obținută prin concurs, pe o perioadă nedeterminată, în condițiileuniversitar. legii. Salariatul optează unde are funcția de bază. Personal (4) Activitățile de cercetare pe bază de contract sunt didactic titular este și personalul didactic care beneficiază deremunerate conform legii, Cartei universitare și prevederilor rezervare de post, în condițiile legii. Cadrele didactice și decontractuale. Contractul de cercetare stabilește atât modalitatea cercetare angajate pe perioadă determinată au statut de cadrude plată efectivă, cât și cuantumurile. didactic și de cercetare asociat. (5) Profesorii și conferențiarii titulari sau directorii de granturi (4) Calitatea de titular există numai în raport cu o singurăcare timp de 6 ani consecutivi au derulat granturi de cercetare instituție de învățământ superior sau cu o singură instituție deși au funcționat în aceeași universitate pot beneficia de cercetare-dezvoltare; când un cadru didactic desfășoarăan sabatic. Pe perioada anului sabatic, aceștia beneficiază de activități didactice sau de cercetare științifică în mai multepână la un salariu de bază, cu aprobarea senatului universitar, instituții de învățământ superior ori de cercetare-dezvoltare,și își păstrează calitatea de titular, dar sunt scutiți de efectuarea calitatea de titular poate fi numai la una dintre ele, iar în celelalte,activităților din fișa postului. calitatea este de cadru didactic sau de cercetător asociat. (6) Cadrele didactice care sunt alese sau numite în instituțiile Instituția de învățământ superior în care cadrul didactic estepublice ale statului sau desfășoară activități specifice funcției titular are obligația de a păstra și de a gestiona, potrivit legii,publice în ministere ori în alte organe de specialitate ale statului cartea de muncă sau registrul angajaților, cu specificația calitățiipot desfășura activități didactice aferente unei norme didactice. de titular. Art. 289. — (1) Personalul didactic și de cercetare se (5) Funcțiilor de cercetare-dezvoltare din universități șipensionează la împlinirea vârstei de 65 de ani. personalului care le ocupă li se aplică prevederile Legii (2) În învățământul superior de stat, particular și confesional nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-se interzice ocuparea oricărei funcții de conducere sau de dezvoltare.administrare, la orice nivel al universității, după pensionare. (6) În cazul desființării unei unități de învățământ superior deMandatele celor care dețin funcții de conducere sau de stat, personalul astfel disponibilizat beneficiază de salariiadministrare, la orice nivel al universității, încetează de drept în compensatorii, conform legislației în vigoare.cazul persoanelor care au împlinit vârsta de pensionare. Fac Art. 292. — Formațiunile de studiu și dimensiunile acestoraexcepție de la aceste reglementări funcțiile de membru al se stabilesc de către senatele universitare, cu respectareaconsiliului de administrație al universităților particulare. standardelor de calitate, în concordanță cu programul și ciclul (3) Senatul universitar din universitățile de stat, particulare și de studii, propuse de ARACIS și aprobate de Ministerulconfesionale, în baza criteriilor de performanță profesională și a Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.situației financiare, poate decide continuarea activității unui SECȚIUNEA a 2-acadru didactic sau de cercetare după pensionare, în baza unuicontract pe perioadă determinată de un an, cu posibilitatea de Ocuparea funcțiilor didactice și a posturilor didacticeprelungire anuală conform Cartei universitare, fără limită de Art. 293. — Ocuparea posturilor didactice, evaluarea,vârstă. Senatul universitar poate decide conferirea titlului onorific motivarea, formarea continuă și concedierea personaluluide profesor emerit, pentru excelență didactică și de cercetare, didactic și de cercetare sunt de competența universităților, încadrelor didactice care au atins vârsta de pensionare. Cadrele baza legislației în vigoare, a metodologiei-cadru stabilite dedidactice pensionate pot fi plătite în regim de plată cu ora. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și a Cartei (4) Cadrele didactice și de cercetare care conduc doctorate universitare.se pensionează la împlinirea vârstei de 65 de ani și: Art. 294. — (1) Angajarea pe un post didactic sau de a) pot conduce doctoratele în desfășurare la data pensionării cercetare se face, după intrarea în vigoare a prezentei legi, pepână la împlinirea vârstei de 70 de ani; perioadă determinată sau pe perioadă nedeterminată. b) după împlinirea vârstei de 65 de ani, pot conduce noi Angajarea pe perioadă nedeterminată pe orice funcție didacticăstudenți-doctoranzi numai în regim de cotutelă împreună cu un sau de cercetare este posibilă numai prin concurs public,cadru didactic și de cercetare care nu împlinește vârsta de organizat de instituția de învățământ superior, după obținereapensionare pe toată durata desfășurării doctoratului respectiv. titlului de doctor. (5) Regimul juridic al cumulului salariului cu pensia nu se (2) La concursul pentru un post didactic sau de cercetare potaplică cadrelor didactice care beneficiază de prevederile alin. (3) participa cetățeni români ori străini, fără nicio discriminare, înși (4). condițiile legii. Art. 290. — (1) Studenții-doctoranzi sunt încadrați de către (3) Prin excepție de la prevederile legislației muncii, durataIOSUD sau o instituție membră a unei IOSUD ca asistenți de unei perioade determinate este de maximum 3 ani.cercetare ori asistenți universitari pe perioadă determinată, (4) Prin excepție, studenții-doctoranzi pot fi angajați pe onorma didactică fiind redusă corespunzător limitei prevăzute la perioadă determinată de maximum 5 ani.art. 164 alin. (3), prin excepție de la prevederile art. 287. (5) Contractul de angajare pe perioadă determinată încheiatAtribuțiile lor sunt stabilite de senatul universitar. între universitate și membri ai personalului didactic și de (2) Studenții-doctoranzi beneficiază de toate drepturile cercetare în urma unui concurs poate fi reînnoit, în funcție deasistenților de cercetare sau asistenților universitari, inclusiv de rezultatele profesionale personale, evaluate pe baza criteriilorvechimea în muncă. adoptate de senatul universitar, precum și în funcție de nevoile
 53. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 53de angajare și de resursele financiare ale instituției, în Art. 300. — (1) Abilitarea constă în:conformitate cu prevederile legale în vigoare. a) redactarea unei teze de abilitare; Art. 295. — (1) Metodologia-cadru de concurs pentru b) susținerea publică a tezei de abilitare în fața unei comisiiocuparea posturilor vacante va fi stabilită prin hotărâre a de specialitate numite de CNATDCU și formată din cel puținGuvernului, inițiată de Ministerul Educației, Cercetării, 3 persoane, care au calitatea de conducător de doctorat, în țarăTineretului și Sportului, la propunerea CNATDCU. sau în străinătate; (2) Metodologia va stabili, pentru fiecare titlu sau funcție c) admiterea tezei de abilitare în urma susținerii publice;didactică, cerințele minime pentru prezentarea la concurs, cu d) obținerea atestatului de abilitare.referire la standardele minimale stabilite conform art. 219 (2) Teza de abilitare relevă capacitățile și performanțelealin. (1) lit. a), modul de organizare și de desfășurare a didactice și de cercetare. Teza prezintă în mod documentatconcursului, de soluționare a contestațiilor, conflictele de realizările profesionale obținute ulterior conferirii titlului de doctorinterese și incompatibilitățile, în vederea asigurării calității, a în știință, care probează originalitatea și relevanța contribuțiilorrespectării eticii universitare și a legislației în vigoare. academice, științifice și profesionale și care anticipează o (3) Universitățile au obligația să respecte această dezvoltare independentă a viitoarei cariere de cercetare și/saumetodologie și să publice toate posturile scoase la concurs, universitare.însoțite de programa aferentă concursului, cu cel puțin două luni (3) Pot susține examenul de abilitare numai persoanele careînainte de concurs. Publicarea posturilor scoase la concurs se au titlul de doctor în știință și care îndeplinesc standardeleface cel puțin pe site-ul web propriu și pe un site web specializat, minimale stabilite conform art. 219 alin. (1) lit. a).administrat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și (4) Cererea pentru susținerea examenului de abilitare esteSportului. adresată CNATDCU. (4) După intrarea în vigoare a prezentei legi se interzice (5) Acordarea atestatului de abilitare este propusă deocuparea concomitentă de către soți, afini și rude până la gradul CNATDCU și este aprobată prin ordin al ministrului educației,al III-lea inclusiv a funcțiilor prin care unul sau una se află față cercetării, tineretului și sportului.de celălalt sau cealaltă într-o poziție de conducere, control, Art. 301. — (1) Pentru ocuparea funcției didactice de asistentautoritate sau evaluare instituțională directă la orice nivel în universitar sunt necesare obținerea statutului de student-aceeași universitate. doctorand sau deținerea diplomei de doctor, precum și (5) Încălcarea prevederilor alin. (3) și (4) duce la invalidarea îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice,concursului și la penalizarea celor vinovați pe baza specifice funcției, aprobate de senatul universitar, fărămetodologiei-cadru prevăzute la alin. (1). impunerea unor condiții de vechime, conform legii. Art. 296. — (1) Posturile didactice rezervate, vacante ori (2) O persoană care nu a obținut o diplomă de doctor nutemporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul poate ocupa funcția de asistent universitar într-o anumitădidactic titular al instituției ori de personalul didactic asociat, prin instituție de învățământ superior pentru o perioadă cumulată maiplata cu ora, conform prezentei legi. mare de 5 ani. La împlinirea acestui termen, contractul de (2) Angajarea specialiștilor cu valoare științifică recunoscută muncă al persoanei în cauză încetează de drept.în domeniu, prin invenții, inovații, premii, publicații științifice, din (3) Condițiile minimale pentru ocuparea funcției didactice dețară sau din străinătate, în calitate de profesori ori conferențiari lector universitar/șef de lucrări sunt următoarele:asociați invitați, se avizează de consiliul departamentului și se a) deținerea diplomei de doctor;aprobă de consiliul facultății. (3) Funcțiile și gradele de cercetător științific în rețeaua b) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilorînvățământului superior se obțin potrivit reglementărilor legale didactice, specifice funcției, aprobate de senatul universitar, fărăîn vigoare. impunerea unor condiții de vechime, conform legii. Art. 297. — (1) În baza metodologiei-cadru prevăzute la (4) Condițiile pentru ocuparea funcției didactice deart. 295 alin. (1) și a legislației în vigoare, universitățile își conferențiar universitar sunt următoarele:stabilesc metodologia proprie de conferire a titlurilor și de a) deținerea diplomei de doctor;ocupare a posturilor didactice și de cercetare, care este b) îndeplinirea standardelor minimale pentru ocupareaaprobată de către senatul universitar. Această metodologie nu funcției de conferențiar universitar, standarde aprobate conformpoate face referire la vechime și nu poate discrimina persoanele art. 219 alin. (1) lit. a);din afara instituției sau țării față de persoanele din instituție ori c) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice,din țară. specifice funcției, aprobate de senatul universitar, fără (2) Rezultatele concursurilor sunt aprobate de senatul impunerea unor condiții de vechime, conform legii.universitar, iar încadrarea pe post se face începând cu prima zi (5) Condițiile pentru ocuparea funcției didactice de profesora semestrului următor concursului. universitar sunt următoarele: Art. 298. — (1) Directorii departamentelor, decanii facultăților a) deținerea diplomei de doctor;și rectorul răspund în fața senatului universitar pentru buna b) deținerea atestatului de abilitare;desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condițiile c) îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparearespectării normelor de calitate, de etică universitară și a funcției de profesor universitar, standarde aprobate conformlegislației în vigoare. art. 219 alin. (1) lit. a); (2) În condițiile constatării unor nereguli, senatul universitar d) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilorpoate aplica sancțiuni specificate în metodologia proprie, didactice, specifice funcției, aprobate de senatul universitar, fărămergând până la demiterea decanilor sau a rectorului. impunerea unor condiții de vechime, conform legii. Art. 299. — (1) Universitățile răspund public de modul de (6) În instituțiile de învățământ superior, suplimentar față deocupare a posturilor didactice și de cercetare. alte condiții stabilite de lege, funcția de asistent de cercetare (2) În cazul constatării nerespectării prevederilor legale în poate fi ocupată numai de persoane care sunt studenți-procedura de ocupare a posturilor didactice și de cercetare, doctoranzi sau care dețin diploma de doctor.Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului poate (7) În instituțiile de învățământ superior, suplimentar față deaplica sancțiuni prevăzute de prezenta lege, pe baza unui raport alte condiții stabilite de lege, funcțiile de cercetare de cercetătorîntocmit de Consiliul de Etică și Management Universitar. științific sau superioare pot fi ocupate numai de persoane care (3) În cazul în care instanțele de judecată constată dețin diploma de doctor.încălcarea procedurilor de desfășurare a concursului pentru (8) În învățământul superior medical, candidații la concursulocuparea posturilor didactice și de cercetare din universități, pentru ocuparea postului de asistent universitar trebuie să aibăconcursul se anulează și se reia. cel puțin titlul de medic rezident. Fac excepție posturile de la
 54. 54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului pe perioada în care îndeplinesc aceste funcții. Pe toată durataSănătății și cele de la disciplinele preclinice. mandatului sau a numirii, cadrele didactice pot cumula aceste (9) În învățământul superior medical, candidații la concursul funcții cu activitatea didactică și de cercetare.pentru ocuparea posturilor de șef de lucrări și de conferențiar (7) Prevederile alin. (6) se aplică și cadrelor didactice titularetrebuie să aibă și titlul de medic specialist, iar candidații la pe un post didactic din învățământ, care îndeplinesc funcția deconcursul pentru ocuparea postului de profesor universitar prefect, subprefect, președinte și vicepreședinte al consiliuluitrebuie să aibă și titlul de medic primar. Fac excepție posturile de județean, primar, viceprimar, precum și cadrelor didacticela disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului trecute în funcții de conducere, de îndrumare și de control înSănătății și cele de la disciplinele preclinice. sistemul de învățământ, de cultură, de tineret și de sport. De aceleași drepturi beneficiază și personalul de conducere și de SECȚIUNEA a 3-a specialitate de la casa corpului didactic, precum și cadrele Evaluarea calității cadrelor didactice didactice titulare pe un post didactic din învățământ numite ca Art. 302. — (1) Datele și informațiile privind situația personal de conducere sau în funcții de specialitate specificeprofesională a personalului didactic și de cercetare și a celui din cadrul autorităților și instituțiilor publice, comisiilor șitehnic-administrativ se consemnează într-o fișă personală de agențiilor din subordinea Administrației Prezidențiale,serviciu. Accesul la fișa personală de serviciu este permis numai Parlamentului sau Guvernului.persoanei în cauză, titularului serviciului de resurse umane și (8) De prevederile alin. (6) beneficiază și personalul didacticconducătorului instituției de învățământ superior. trimis în străinătate cu misiuni de stat, cel care lucrează în (2) Fișele de post individualizate se încadrează la nivel de organisme internaționale, precum și însoțitorii acestora, dacădepartament sau școală doctorală, în statul de funcții. Statul de sunt cadre didactice titulare pe un post didactic din învățământ.funcții constituie documentul legal în baza căruia se face (9) Personalului didactic titular pe un post didactic dinsalarizarea lunară a fiecărui membru al personalului didactic și învățământ, solicitat în străinătate pentru predare, cercetare,de cercetare. activitate artistică sau sportivă, pe bază de contract, ca urmare Art. 303. — (1) Rezultatele și performanțele activităților a unor acorduri, convenții guvernamentale, interuniversitare saudidactice și de cercetare ale personalului didactic și de cercetare interinstituționale, ori trimis pentru specializare, i se rezervădintr-o universitate sunt evaluate periodic, la intervale de postul didactic pentru perioada respectivă.maximum 5 ani. Această evaluare se face în conformitate cu o (10) Personalul didactic titular pe un post didactic dinmetodologie aprobată și aplicată de către senatul universitar. învățământ, care din proprie inițiativă solicită să se specializeze (2) Evaluarea de către studenți a prestației cadrelor didactice sau să participe la cercetare științifică în țară sau în străinătate,este obligatorie. Rezultatele evaluărilor sunt informații publice. are dreptul la concedii fără plată. Durata totală a acestora nu (3) Salarizarea personalului didactic și de cercetare se face poate depăși 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprobările în acesteși în funcție de rezultatele și performanțele acestuia, conform situații sunt de competența conducerii instituției de învățământlegii. superior sau, după caz, a consiliului de administrație, dacă se (4) Contractele de muncă ale personalului didactic și de face dovada activității respective.cercetare includ asumarea unor standarde minime ale (11) Personalul didactic titular pe un post didactic dinrezultatelor activităților didactice și de cercetare și clauze privind învățământ poate beneficia de concediu fără plată pe timp deîncetarea contractelor în condițiile neîndeplinirii acestor un an universitar, o dată la 10 ani, cu aprobarea instituției destandarde minime. învățământ superior, cu rezervarea catedrei pe perioada respectivă. SECȚIUNEA a 4-a (12) Perioada de rezervare a postului didactic se consideră Drepturi și obligații ale personalului didactic vechime în învățământ. Art. 304. — (1) Personalul din învățământul superior are (13) Cadrele didactice beneficiază de dreptul la concediudrepturi și îndatoriri care decurg din Carta universitară, din Codul astfel:de etică universitară, din contractul individual de muncă, precum a) concediul anual cu plată, în perioada vacanțelorși din legislația în vigoare. universitare, cu o durată de cel puțin 40 de zile lucrătoare; în (2) Protecția drepturilor salariaților, precum și a drepturilor de cazuri bine justificate, conducerea instituției de învățământ poateproprietate intelectuală asupra creației științifice, culturale sau întrerupe concediul legal, persoanele în cauză urmând a fiartistice este garantată și se asigură în conformitate cu remunerate pentru munca depusă; normele metodologiceprevederile Cartei universitare și cu legislația specifică în referitoare la efectuarea concediului legal vor fi elaborate devigoare. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, (3) Membrilor comunității universitare le este garantată împreună cu reprezentanții organizațiilor sindicalelibertatea academică. În baza acesteia, ei pot exprima liber opinii reprezentative la nivel de ramură a învățământului;academice în spațiul universitar și au libertatea de predare, de b) perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentrucercetare și de creație, în conformitate cu criteriile de calitate fiecare cadru didactic se stabilesc de către senatul universitar,academică. în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză. (4) Personalul didactic și de cercetare are dreptul de a (14) Instituțiile de învățământ superior pot asigura, integralpublica studii, articole, volume sau opere de artă, de a candida sau parțial, din surse proprii, transportul și cazarea cadrelorla obținerea de granturi naționale și internaționale, fără restricții didactice care domiciliază în alte localități.ale libertății academice. (15) Personalul din învățământ beneficiază de asistență (5) Personalul didactic și de cercetare are dreptul să facă medicală în cabinete medicale și psihologice, în policlinici șiparte din asociații și organizații sindicale, profesionale și unități spitalicești stabilite prin protocol încheiat între Ministerulculturale, naționale și internaționale, precum și din organizații Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Ministerulpolitice legal constituite, în conformitate cu prevederile legii. Sănătății. (6) Cadrele didactice titulare pe un post didactic din (16) Personalul didactic are dreptul la întreruperea activitățiiînvățământ, alese în Parlament, numite în Guvern sau didactice, cu rezervarea postului sau a catedrei, pentruîndeplinind funcții de specialitate specifice din aparatul creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani,Parlamentului, al Consiliului Legislativ, al Curții Constituționale, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, conformal Avocatului Poporului, al Administrației Prezidențiale, al prevederilor legale. De acest drept poate beneficia numai unulGuvernului sau în Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și dintre părinți sau susținătorii legali.Sportului, precum și cele alese de Parlament în organismele Art. 305. — Cadrele didactice și studenții sunt protejați încentrale ale statului, au drept de rezervare a postului didactic spațiul universitar de autoritățile responsabile cu ordinea
 55. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 55publică. Protecția se asigură împotriva persoanei sau grupului b) Ordinul Alma Mater, clasele Comandor, Cavaler și Ofițer;de persoane care aduc atingere demnității umane și ordinul se acordă personalului didactic, de conducere și deprofesionale a cadrelor didactice ori care împiedică exercitarea cercetare din învățământul superior;drepturilor și a obligațiilor lor. Protecția este solicitată de c) Medalia Membru de onoare al corpului didactic; medaliapersoana autorizată conform Cartei universitare. se acordă cadrelor didactice pensionabile, cu activitate deosebită în educație și formare profesională. SECȚIUNEA a 5-a Etica universitară SECȚIUNEA a 7-a Art. 306. — (1) La nivelul fiecărei universități funcționează Sancțiuni disciplinarecomisia de etică universitară. Art. 312. — (1) Personalul didactic și de cercetare, (2) Structura și componența comisiei de etică universitară personalul didactic și de cercetare auxiliar, precum și cel deeste propusă de consiliul de administrație, avizată de senatul conducere, de îndrumare și de control din învățământul superioruniversitar și aprobată de rector. Membrii comisiei sunt persoane răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revincu prestigiu profesional și autoritate morală. Nu pot fi membri ai potrivit contractului individual de muncă, precum și pentrucomisiei de etică universitară persoanele care ocupă vreuna încălcarea normelor de comportare care dăunează interesuluidintre funcțiile: rector, prorector, decan, prodecan, director învățământului și prestigiului unității/instituției. Normele deadministrativ, director de departament sau de unitate de comportare sunt stabilite în Carta universitară, fără a aducecercetare-dezvoltare, proiectare, microproducție. atingere dreptului la opinie, libertății exprimării și libertății (3) Comisia de etică universitară are următoarele atribuții: academice. a) analizează și soluționează abaterile de la etica (2) Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personaluluiuniversitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform didactic și de cercetare sunt următoarele:Codului de etică și deontologie universitară; a) avertisment scris; b) realizează un raport anual referitor la situația respectării b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul,eticii universitare și a eticii activităților de cercetare, care se cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control;prezintă rectorului, senatului universitar și constituie un c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, adocument public; dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții c) contribuie la elaborarea Codului de etică și deontologie didactice superioare ori a unei funcții de conducere, deuniversitară, care se propune senatului universitar pentru îndrumare și de control, ca membru în comisii de doctorat, deadoptare și includere în Carta universitară; master sau de licență; d) atribuțiile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificările d) destituirea din funcția de conducere din învățământ;și completările ulterioare; e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. e) alte atribuții prevăzute de prezenta lege sau stabilite Art. 313. — (1) În instituțiile de învățământ superior, propunerea de sancționare disciplinară se face de către șefulconform Cartei universitare, conform legii. de departament sau de unitate de cercetare, proiectare, Art. 307. — Hotărârile comisiei de etică universitară sunt microproducție, de către decan ori rector sau de cel puțin 2/3avizate de consilierul juridic al universității. Răspunderea juridică din numărul total al membrilor departamentului, consiliuluipentru hotărârile și activitatea comisiei de etică universitară facultății sau senatului universitar, după caz. Aceștia acționeazărevine universității. în urma unei sesizări primite sau se autosesizează în cazul unei Art. 308. — (1) Orice persoană, din universitate sau din afara abateri constatate direct.universității, poate sesiza Comisiei de etică universitară abateri (2) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 312 alin. (2) lit. a)săvârșite de membri ai comunității universitare. și b) se stabilesc de către consiliile facultăților. Sancțiunile (2) Comisia de etică universitară păstrează confidențială disciplinare prevăzute la art. 312 alin. (2) lit. c)—e) se stabilescidentitatea autorului sesizării. de către senatele universitare. Art. 309. — În urma unei sesizări, comisia de etică (3) Decanul sau rectorul, după caz, pune în aplicareuniversitară demarează procedurile stabilite de Codul de etică și sancțiunile disciplinare.deontologie universitară, respectiv de Legea nr. 206/2004, cu (4) În învățământul superior, sancțiunile se comunică, înmodificările și completările ulterioare. Comisia răspunde scris, personalului didactic și de cercetare, precum șiautorului sesizării în termen de 30 de zile de la primirea sesizării personalului didactic și de cercetare auxiliar din subordine deși îi comunică acestuia rezultatul procedurilor, după încheierea către serviciul de resurse umane al instituției.acestora. Art. 314. — (1) Sancțiunea disciplinară se aplică numai după Art. 310. — Constituie abateri grave de la buna conduită în efectuarea cercetării faptei sesizate, audierea celui în cauză șicercetarea științifică și activitatea universitară: verificarea susținerilor făcute de acesta în apărare. a) plagierea rezultatelor sau publicațiilor altor autori; (2) Pentru investigarea abaterilor disciplinare săvârșite b) confecționarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu de personalul didactic, personalul din cercetare saudate fictive; personalul administrativ, se constituie comisii de analiză formate c) introducerea de informații false în solicitările de granturi din 3—5 membri, cadre didactice care au funcția didactică celsau de finanțare. puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea și un reprezentant SECȚIUNEA a 6-a al organizației sindicale. (3) Comisiile de analiză sunt numite, după caz, de: Distincții a) rector, cu aprobarea senatului universitar; Art. 311. — (1) Personalul didactic din învățământul superior b) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,beneficiază de gradație de merit, acordată prin concurs. Această pentru personalul de conducere al instituțiilor de învățământgradație se acordă pentru 16% din posturile didactice existente superior și pentru rezolvarea contestațiilor privind deciziilela nivelul instituției de învățământ superior și reprezintă 25% din senatelor universitare.salariul de bază. Gradația de merit se acordă pe o perioadă de Art. 315. — Răspunderea patrimonială a personalului5 ani. didactic, de cercetare și didactic auxiliar se stabilește potrivit (2) Ordinele și medaliile care pot fi conferite personalului legislației muncii. Măsurile pentru recuperarea pagubelor și adidactic sunt: prejudiciilor se iau potrivit legislației muncii. a) Ordinul Spiru Haret, clasele Comandor, Cavaler și Ofițer; Art. 316. — În cazul în care cel sancționat disciplinar nu aordinul se acordă personalului didactic, de conducere, de mai săvârșit abateri disciplinare în cursul unui an de la aplicareaîndrumare și de control din învățământul preuniversitar; sancțiunii, îmbunătățindu-și activitatea și comportamentul,
 56. 56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011autoritatea care a aplicat sancțiunea disciplinară poate dispune Art. 324. — Pentru abaterile de la buna conduită înridicarea și radierea sancțiunii, făcându-se mențiunea cercetare-dezvoltare ale personalului din cadrul instituțiilor decorespunzătoare în statul personal de serviciu al celui în cauză. învățământ superior, constatate și dovedite, Consiliul Național Art. 317. — (1) Orice persoană poate sesiza de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovăriiunitatea/instituția de învățământ cu privire la săvârșirea unei stabilește aplicarea uneia sau mai multora din următoarelefapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face sancțiuni:în scris și se înregistrează la registratura unității/instituției de a) avertisment scris;învățământ. b) retragerea și/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin (2) Dreptul persoanei sancționate disciplinar de a se adresa încălcarea regulilor de bună conduită;instanțelor judecătorești este garantat. c) retragerea calității de conducător de doctorat sau a atestatului de abilitare; SECȚIUNEA a 8-a d) retragerea titlului de doctor; Sancțiuni referitoare la încălcarea eticii universitare e) retragerea titlului didactic universitar sau a gradului de și a bunei conduite în cercetare cercetare ori retrogradarea; Art. 318. — Sancțiunile care se pot aplica personalului f) destituirea din funcția de conducere din instituția dedidactic și de cercetare și personalului didactic și de cercetare învățământ superior;auxiliar de către comisia de etică universitară pentru încălcarea g) desfacerea disciplinară a contractului de muncă;eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită în h) interzicerea, pentru o perioadă determinată, a accesului lacercetarea științifică sunt următoarele: finanțarea din fonduri publice destinată cercetării-dezvoltării. a) avertisment scris; Art. 325. — Se interzice ocuparea posturilor didactice și de b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cercetare de către persoane cu privire la care s-a dovedit că aucu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control; realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea științifică c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a și activitatea universitară, stabilite conform legii. Se anuleazădreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții concursul pentru un post didactic sau de cercetare ocupat, iardidactice superioare ori a unei funcții de conducere, de contractul de muncă cu universitatea încetează de drept,îndrumare și de control, ca membru în comisii de doctorat, de indiferent de momentul la care s-a dovedit că o persoană amaster sau de licență; realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea științifică d) destituirea din funcția de conducere din învățământ; și activitatea universitară. Constatarea abaterilor se face de e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. către Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Art. 319. — Sancțiunile care se pot aplica de către comisia Dezvoltării Tehnologice și Inovării, conform legii.de etică universitară studenților și studenților-doctoranzi pentru Art. 326. — Sancțiunile stabilite de Consiliul Național de Eticăîncălcarea eticii universitare sunt următoarele: a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării sunt a) avertisment scris; puse în aplicare în termen de 30 de zile de la data emiterii b) exmatricularea; hotărârii, după caz, de Ministerul Educației, Cercetării, c) alte sancțiuni prevăzute de Codul de etică și deontologie Tineretului și Sportului, de președintele Autorității Naționaleuniversitară. pentru Cercetare Științifică, de Consiliul Național pentru Art. 320. — În cazul abaterilor de la prevederile Codului de Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, deetică și deontologie profesională, comisia de etică universitară conducătorii autorităților contractante care asigură finanțarea dinstabilește, conform Codului de etică și deontologie profesională, fonduri publice destinată cercetării-dezvoltării, de conducătoriiuna sau mai multe dintre sancțiunile prevăzute la art. 318 sau instituțiilor de învățământ superior sau ai unităților de cercetare-319. dezvoltare. Art. 321. — În cazul abaterilor de la buna conduită în SECȚIUNEA a 9-acercetarea științifică, comisia de etică universitară stabilește,conform Legii nr. 206/2004, cu modificările și completările Salarizarea personalului didactic și de cercetareulterioare, Codului de etică și deontologie profesională al Art. 327. — Salarizarea personalului didactic și de cercetarepersonalului de cercetare-dezvoltare și Codului de etică și se face conform legislației în vigoare și hotărârilor senatuluideontologie profesională, una sau mai multe din sancțiunile universitar.prevăzute la art. 318 sau 319 ori prevăzute de lege. Art. 322. — Sancțiunile stabilite de comisia de etică și TITLUL Vdeontologie universitară sunt puse în aplicare de către decansau rector, după caz, în termen de 30 de zile de la stabilirea Învățarea pe tot parcursul viețiisancțiunilor. Art. 323. — (1) Consiliul Național de Etică a Cercetării CAPITOLUL IȘtiințifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării analizează cazurile Dispoziții generalereferitoare la încălcarea regulilor de bună conduită în cercetare- Art. 328. — (1) Prezentul titlu reglementează cadrul generaldezvoltare, în urma sesizărilor sau prin autosesizare, și emite și integrator al învățării pe tot parcursul vieții în România.hotărâri prin care se stabilește vinovăția ori nevinovăția (2) Educația permanentă reprezintă totalitatea activităților depersoanei sau persoanelor în cauză; în cazurile hotărârilor învățare realizate de fiecare persoană pe parcursul vieții înprivind vinovăția, hotărârile stabilesc și sancțiunile ce urmează contexte formale, nonformale și informale, în scopul formării saua fi aplicate, conform legii. dezvoltării competențelor dintr-o multiplă perspectivă: (2) Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, personală, civică, socială ori ocupațională.Dezvoltării Tehnologice și Inovării păstrează confidențială (3) Învățarea pe tot parcursul vieții cuprinde educațiaidentitatea persoanei care a făcut sesizarea. timpurie, învățământul preuniversitar, învățământul superior, (3) Hotărârile Consiliului Național de Etică a Cercetării educația și formarea profesională continuă a adulților.Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării sunt avizate de Art. 329. — (1) Finalitățile principale ale învățării pe totdirecția juridică din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, parcursul vieții vizează dezvoltarea plenară a persoanei șiTineretului și Sportului. Răspunderea juridică pentru hotărârile dezvoltarea durabilă a societății.Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării (2) Învățarea pe tot parcursul vieții se centrează pe formareaTehnologice și Inovării revine Ministerului Educației, Cercetării, și dezvoltarea competențelor-cheie și a competențelor specificeTineretului și Sportului. unui domeniu de activitate sau unei calificări.
 57. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 57 Art. 330. — (1) Învățarea pe tot parcursul vieții se realizează f) tinerii și adulții rezidenți în comunități dezavantajateîn contexte de învățare formale, nonformale și informale. economic și social; (2) Învățarea în context formal reprezintă o învățare g) angajații de peste 40 de ani cu nivel scăzut de educație,organizată și structurată, care se realizează într-un cadru rezidenți în mediul urban și în mediul rural, cu calificare redusăinstituționalizat și se fundamentează pe o proiectare didactică sau necalificați;explicită. Acest tip de învățare are asociate obiective, durate și h) elevii cu risc major de eșec școlar;resurse, depinde de voința celui care învață și se finalizează cu i) toți cetățenii care doresc să urmeze programe de educațiecertificarea instituționalizată a cunoștințelor și competențelor permanentă.dobândite. Art. 334. — Finanțarea învățării pe tot parcursul vieții se (3) Învățarea în contexte nonformale este considerată ca fiind realizează prin fonduri publice și private pe baza parteneriatuluiînvățarea integrată în cadrul unor activități planificate, cu public-privat, prin finanțare și cofinanțare din parteaobiective de învățare, care nu urmează în mod explicit un angajatorilor, organizațiilor nonguvernamentale, prin fonduricurriculum și poate diferi ca durată. Acest tip de învățare nerambursabile din programe europene, prin conturi de educațiedepinde de intenția celui care învață și nu conduce în mod permanentă și prin contribuția beneficiarilor.automat la certificarea cunoștințelor și competențelor dobândite. (4) Învățarea în contexte informale reprezintă rezultatul unor CAPITOLUL IIactivități zilnice legate de muncă, mediul familial, timpul liber și Responsabilități referitoare la învățareanu este organizată sau structurată din punct de vedere al pe tot parcursul viețiiobiectivelor, duratei ori sprijinului pentru învățare. Acest tip de Art. 335. — Statul își exercită atribuțiile în domeniul învățăriiînvățare nu este dependent de intenția celui care învață și nu pe tot parcursul vieții prin intermediul Ministerului Educației,conduce în mod automat la certificarea cunoștințelor și Cercetării, Tineretului și Sportului, Parlamentului, Guvernului,competențelor dobândite. Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerului (5) Certificarea cunoștințelor și competențelor dobândite în Culturii și Patrimoniului Național, Ministerului Sănătății, precumcontexte nonformale și informale poate fi făcută de organisme și al Ministerului Administrației și Internelor.abilitate în acest sens, în condițiile legii. Art. 336. — Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Art. 331. — (1) Instituțiile sau organizațiile în care se Sportului are ca atribuții principale, în domeniul învățării pe totrealizează învățarea în contexte formale sunt: unități și instituții parcursul vieții:de învățământ preuniversitar și superior, centre de educație și a) elaborarea strategiilor și politicilor naționale în domeniulformare profesională din subordinea ministerelor sau autorităților educației, al formării profesionale, al cercetării, tineretului șipublice locale, furnizori publici și privați de educație și formare sportului;profesională autorizați/acreditați în condițiile legii, organizații b) elaborarea reglementărilor referitoare la organizarea șinonguvernamentale ori guvernamentale care oferă programe funcționarea sistemului de educație din România;autorizate în condițiile legii, angajatori care oferă programe de c) monitorizarea, evaluarea și controlarea, direct sau prinformare profesională propriilor angajați. organismele abilitate, a funcționării sistemului educațional și a (2) Instituțiile sau organizațiile în care se realizează învățarea furnizorilor de educație;în contexte nonformale sunt instituții și organizații prevăzute la d) stabilirea mecanismelor și a metodologiilor de validare șialin. (1), centre de îngrijire și protecție a copilului, palate și recunoaștere a rezultatelor învățării;cluburi ale elevilor, la locul de muncă, instituții culturale precum e) elaborarea, împreună cu Ministerul Culturii și Patrimoniuluimuzee, teatre, centre culturale, biblioteci, centre de Național, a politicilor în domeniul educației nonprofesionale adocumentare, cinematografe, case de cultură, precum și adulților și vârstnicilor;asociații profesionale, culturale, sindicate, organizații f) alte atribuții, așa cum apar ele specificate în legislația dinnonguvernamentale. domeniul educației și formării profesionale. (3) Instituțiile sau organizațiile în care se realizează învățarea Art. 337. — Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Socialeîn contexte informale sunt instituțiile și organizațiile prevăzute la are ca atribuții principale, în domeniul învățării pe tot parcursulalin. (1) și (2). Învățarea informală este, adesea, neintenționată vieții:și neconștientizată și se poate produce atunci când copiii, tinerii a) elaborarea, împreună cu Ministerul Educației, Cercetării,și adulții desfășoară activități în familie, la locul de muncă, în Tineretului și Sportului, a politicilor și a strategiilor naționalecomunitate, în rețele sociale, când se angajează în activități de privind formarea profesională a adulților;voluntariat, sportive ori culturale sau altele asemenea. b) reglementarea formării profesionale la locul de muncă și Art. 332. — (1) Organizarea și funcționarea învățământului a formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă;preuniversitar sunt reglementate la titlul II din prezenta lege. c) monitorizarea, evaluarea, acreditarea și controlarea (2) Organizarea și funcționarea învățământului superior sunt directă sau prin organisme abilitate a furnizorilor de formare, alțiireglementate la titlul III din prezenta lege. decât cei din cadrul sistemului național de învățământ; (3) Organizarea și funcționarea formării profesionale a d) alte atribuții prevăzute de legislația din domeniul educațieiadulților sunt reglementate de legislația referitoare la formarea și formării profesionale.profesională continuă a adulților și ucenicia la locul de muncă. Art. 338. — Ministerul Culturii și Patrimoniului Național are Art. 333. — Statul garantează și susține, inclusiv financiar, ca atribuții principale, în domeniul învățării pe tot parcursul vieții:accesul la educație și formare profesională continuă pentru: a) stimularea creșterii gradului de acces și de participare a a) tinerii și adulții care nu au finalizat învățământul publicului la cultură;obligatoriu; b) propunerea și promovarea parteneriatelor cu autoritățile b) tinerii care au părăsit sistemul de educație înainte de a administrației publice locale și cu structurile societății civileobține o calificare profesională și nu sunt cuprinși în nicio formă pentru diversificarea, modernizarea și optimizarea serviciilorde educație sau formare profesională; publice oferite de instituțiile și așezămintele de cultură, în c) absolvenții de învățământ nonprofesional sau cei care au vederea satisfacerii necesităților culturale și educative aleabsolvit studiile învățământului liceal sau ale învățământului publicului;superior în domenii și calificări redundante ori nerelevante pe c) promovarea recunoașterii competențelor profesionale,piața forței de muncă; respectiv garantarea drepturilor și a intereselor creatorilor, d) persoanele cu cerințe educaționale speciale; artiștilor și specialiștilor din domeniul culturii; e) tinerii și adulții care revin în țară după o perioadă de d) alte atribuții prevăzute de legislația din domeniul educațieimuncă în străinătate; și formării profesionale.
 58. 58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 Art. 339. — (1) Ministerele și autoritățile centrale pot avea (5) Autoritatea Națională pentru Calificări este coordonată deresponsabilități în domeniul educației și formării pentru profesiile Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.reglementate prin legi speciale. Structura, organizarea și funcționarea acesteia se stabilesc prin (2) Formarea continuă a personalului din instituțiile publice hotărâre a Guvernului, în termen de 3 luni de la intrarea înde apărare, ordine publică și securitate națională se vigoare a prezentei legi.reglementează, în sensul prezentei legi, prin ordine și Art. 341. — (1) Cadrul național al calificărilor este uninstrucțiuni proprii emise de către conducătorii acestora. instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un (3) Structura organizatorică, profilurile, specializările, cifrele set de criterii care corespund unor niveluri specifice de învățareanuale de școlarizare și criteriile de selecționare a candidaților atinse, al cărui scop este integrarea și coordonareapentru învățământul de formare continuă nonuniversitară a subsistemelor naționale de calificări și îmbunătățireapersonalului militar, de informații, ordine publică și securitate transparenței, accesului, progresului și calității calificărilor înnațională se stabilesc de Ministerul Apărării Naționale, de raport cu piața muncii și societatea civilă.Ministerul Administrației și Internelor, de Serviciul Român de (2) Implementarea Cadrului național al calificărilor vizeazăInformații și de alte instituții cu atribuții în domeniul apărării, sistemul național de calificări obținute în învățământul secundarinformațiilor, ordinii publice și securității naționale, potrivit general, în învățământul profesional și tehnic, în formareaspecificului și nivelurilor de învățământ. profesională continuă, în ucenicie, în învățământul superior, atât Art. 340. — (1) Se înființează Autoritatea Națională pentru în contexte formale, cât și în contexte informale și nonformale,Calificări prin reorganizarea Consiliului Național al Calificărilor din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții.și Formării Profesionale a Adulților (CNCFPA) și a UnitățiiExecutive a Consiliului Național al Calificărilor și Formării (3) Cadrul național al calificărilor permite recunoașterea,Profesionale a Adulților. măsurarea și relaționarea tuturor rezultatelor învățării dobândite (2) Autoritatea Națională pentru Calificări elaborează Cadrul în contexte de învățare formale, nonformale și informale șinațional al calificărilor pe baza Cadrului european al calificărilor, asigură coerența calificărilor și a titlurilor certificate. Existențagestionează Registrul național al calificărilor și Registrul național unui cadru național al calificărilor contribuie la evitarea duplicăriial furnizorilor de formare profesională a adulților. Autoritatea și suprapunerii calificărilor, îi ajută pe cei ce învață să ia deciziiNațională pentru Calificări coordonează autorizarea furnizorilor în cunoștință de cauză privind planificarea carierei și faciliteazăde formare profesională continuă la nivel național, coordonează evoluția profesională, în perspectiva învățării pe tot parcursulsistemul de asigurare a calității în formarea profesională vieții.continuă și activitățile comitetelor sectoriale. Autoritatea (4) Cadrul național al calificărilor contribuie la asigurareaNațională pentru Calificări mai are următoarele atribuții: calității sistemului de formare profesională. a) elaborează, implementează și actualizează Cadrul Art. 342. — (1) Autoritatea Națională pentru Calificărinațional al calificărilor, precum și Registrul național al evaluează și certifică evaluatorii de competențe profesionale,calificărilor; evaluatorii de evaluatori și evaluatorii externi. b) asigură compatibilitatea sistemului național al calificărilor (2) Criteriile și procedurile de evaluare și certificare acu celelalte sisteme de calificări existente la nivel european și evaluatorilor de competențe profesionale, a evaluatorilor deinternațional; evaluatori și a evaluatorilor externi se stabilesc prin normele c) propune Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, aprobateSportului elemente de politici și de strategii naționale, acte prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului șinormative referitoare la sistemul național al calificărilor și la sportului.dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesională a (3) Autoritatea Națională pentru Calificări întocmeșteadulților; Registrul național al evaluatorilor de competențe profesionale, d) coordonează și controlează la nivel național elaborarea evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi certificați.standardelor ocupaționale și a standardelor de pregătire (4) Autoritatea Națională pentru Calificări acrediteazăprofesională; centrele de evaluare și organismele de evaluare, pe baza e) coordonează asigurarea calității în formarea profesională rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatorii externi.a adulților; Art. 343. — (1) Centrele comunitare de învățare permanentă f) coordonează și controlează autorizarea furnizorilor de se înființează de către autoritățile administrației publice localeformare profesională a adulților; în parteneriat cu furnizorii de educație și formare. Acestea au g) întocmește Registrul național al furnizorilor de formare rolul de a implementa politicile și strategiile în domeniul învățăriiprofesională a adulților, precum și Registrul național al pe tot parcursul vieții la nivelul comunității. Funcționareaevaluatorilor de competențe profesionale; centrelor comunitare de învățare permanentă se reglementează h) coordonează autorizarea centrelor de evaluare a prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației,competențelor profesionale și certificarea evaluatorilor de Cercetării, Tineretului și Sportului.competențe profesionale; (2) Unitățile și instituțiile de învățământ de sine stătător sau i) participă la elaborarea unor planuri sau programe deinteres național în domeniul calificărilor și al formării profesionale în parteneriat cu autoritățile locale și alte instituții și organismea adulților; publice și private: case de cultură, furnizori de formare continuă, j) promovează dialogul social, sprijină și coordonează parteneri sociali, organizații nonguvernamentale și alteleactivitatea comitetelor sectoriale. asemenea pot organiza la nivel local centre comunitare de (3) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Autorității învățare permanentă, pe baza unor oferte de serviciiNaționale pentru Calificări se asigură din venituri proprii și educaționale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-țintăsubvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului interesate.Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. (3) Finanțarea centrelor comunitare de învățare permanentă (4) La nivelul Autorității Naționale pentru Calificări se se face din fonduri publice și private, în condițiile legii. Toateconstituie un consiliu cu rol consultativ, format din reprezentați veniturile obținute de centrele comunitare de învățareai instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar, ai permanentă rămân la dispoziția acestora.studenților, ai asociațiilor profesionale, ai administrației publice Art. 344. — (1) Atribuțiile centrelor comunitare de învățarecentrale, ai patronatelor, ai sindicatelor și ai comitetelor permanentă la nivel local sunt următoarele:sectoriale. Consiliul asistă Autoritatea Națională pentru Calificări a) realizează studii și analize privind nevoia de educație șiîn stabilirea strategiilor naționale și a planurilor de acțiuni pentru formare profesională la nivel local;dezvoltarea Cadrului național al calificărilor și a formării b) elaborează planuri locale de intervenție în domeniulprofesionale a adulților. educației permanente;
 59. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 59 c) oferă servicii educaționale pentru copii, tineri și adulți prin: Art. 346. — (1) Serviciile de identificare, evaluare și (i) programe de tip remedial pentru dobândirea sau recunoaștere a rezultatelor învățării pot fi oferite de instituții de completarea competențelor-cheie, inclusiv programe stat sau particulare autorizate în acest sens. educaționale de tip „A doua șansă” sau programe de tip (2) Diplomele și certificatele acordate de instituțiile autorizate „zone de educație prioritară” pentru tinerii și adulții care în urma evaluării rezultatelor învățării în contexte nonformale și au părăsit timpuriu sistemul de educație ori care nu informale produc aceleași efecte ca și celelalte modalități de dețin o calificare profesională; evaluare și certificare a cunoștințelor și competențelor din (ii) programe pentru validarea rezultatelor învățării sistemul formal de educație și formare profesională în vederea nonformale și informale; ocupării unui loc de muncă sau continuării educației și formării (iii) programe de dezvoltare a competențelor profesionale profesionale în sistemele formale. pentru calificare/recalificare, reconversie profesională, (3) Rezultatele învățării în contexte nonformale și informale perfecționare, specializare și inițiere profesională; pot fi recunoscute explicit prin evaluări în centre de evaluare și (iv) programe de educație antreprenorială; certificare a competențelor sau implicit prin finalizarea unui (v) programe de dezvoltare personală sau de timp liber; program formal de studii. (vi) organizarea de activități de promovare a participării la Art. 347. — (1) Programele de formare profesională inițială și învățarea permanentă a tuturor membrilor comunității; continuă, precum și sistemele de evaluare a rezultatelor învățării d) oferă servicii de informare, orientare și consiliere privind: în contexte nonformale și informale vor respecta asigurarea (i) accesul la programe de educație și formare mobilității ocupaționale pe orizontală și pe verticală prin profesională; utilizarea sistemului de credite transferabile pentru educație și (ii) validarea rezultatelor învățării nonformale și informale; formare profesională. (iii) pregătirea în vederea ocupării unui loc de muncă; (2) Metodologia de acordare a creditelor transferabile se e) oferă servicii de evaluare și certificare a rezultatelor elaborează de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului șiînvățării nonformale și informale; Sportului, de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, de f) asigură accesul membrilor comunității la mijloace moderne Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și de Autoritateade informare și comunicare; Națională pentru Calificări și se aprobă prin hotărâre a g) promovează parteneriatul cu mediul economic; Guvernului. h) implementează instrumentele dezvoltate la nivel (3) Rezultatele învățării și creditele asociate acestora,european, Europass și Youthpass, pașaportul lingvistic, precum dobândite anterior în contexte formale sau ca urmare a evaluăriiși portofoliul de educație permanentă; rezultatelor învățării nonformale și informale, sunt transferate și i) gestionează informații cu privire la participarea integrate în programul de formare profesională pe care îlbeneficiarilor la serviciile acestora. urmează persoana care învață. (2) Metodologia de acreditare, evaluare periodică, organizare Art. 348. — (1) Persoanele care doresc să fie evaluate înși funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă vederea recunoașterii competențelor profesionale obținute înse aprobă prin hotărâre a Guvernului. alte contexte de învățare decât cele formale se adresează unui Art. 345. — (1) În înțelesul prezentei legi, termenii referitori centru de evaluare acreditat pentru ocupația sau calificareala procesele de identificare, evaluare și recunoaștere a respectivă.rezultatelor învățării se definesc după cum urmează: (2) În funcție de procesul de evaluare desfășurat, centrul de a) rezultatele învățării reprezintă ceea ce o persoană evaluare acreditat eliberează următoarele tipuri de certificate cucunoaște, înțelege și este capabilă să facă la finalizarea recunoaștere națională:procesului de învățare și sunt definite sub formă de cunoștințe, a) certificat de calificare — se eliberează în cazul în careabilități și competențe; candidatul a fost declarat competent pentru toate competențele b) identificarea rezultatelor învățării reprezintă procesul prin asociate unei calificări sau unei ocupații, conform standarduluicare indivizii, singuri sau cu sprijinul personalului specializat, de pregătire profesională ori standardului ocupațional;devin conștienți de competențele pe care le dețin; b) certificat de competențe profesionale —se eliberează în c) evaluarea rezultatelor învățării reprezintă procesul prin cazul în care candidatul a fost declarat competent pentru unacare se stabilește faptul că o persoană a dobândit anumite sau mai multe competențe asociate unei calificări ori uneicunoștințe, abilități și competențe; ocupații, conform standardului de pregătire profesională sau d) validarea rezultatelor învățării reprezintă procesul prin care standardului ocupațional.se confirmă că rezultatele învățării evaluate, dobândite de o (3) Certificatele se eliberează însoțite de o anexă apersoană, corespund cerințelor specifice pentru o unitate de certificatului, denumită „Supliment descriptiv al certificatului”, înrezultate ale învățării sau o calificare; care se precizează unitățile de competență pentru care e) certificarea rezultatelor învățării reprezintă procesul prin candidatul a fost declarat competent.care se confirmă în mod formal rezultatele învățării dobândite Art. 349. — (1) Portofoliul de educație permanentă reprezintăde persoana care învață în diferite contexte, în urma unui proces un instrument care facilitează identificarea și formulareade evaluare. Aceasta se finalizează printr-o diplomă sau un abilităților și competențelor personale și valorificarea acestoracertificat. în parcursul școlar și profesional și în inserția pe piața muncii a (2) Recunoașterea rezultatelor învățării reprezintă procesul fiecărui individ.de atestare a rezultatelor învățării validate și certificate prin (2) Portofoliul de educație permanentă conține dovezi aleacordarea de unități de rezultate ale învățării sau de calificări. rezultatelor învățării dobândite în contexte formale, nonformale (3) Identificarea, evaluarea și recunoașterea rezultatelor și informale de educație.învățării în contexte nonformale și informale se realizează pe (3) Portofoliul educațional integrează și instrumentelebaza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației, europene care evidențiază rezultatele învățării unei persoane,Cercetării, Tineretului și Sportului, de Ministerul Muncii, Familiei cum ar fi Europass și Youthpass.și Protecției Sociale și de Autoritatea Națională pentru Calificări Art. 350. — (1) Consilierea și orientarea carierei pe totși se aprobă prin hotărâre a Guvernului. parcursul vieții se referă la totalitatea serviciilor și activităților (4) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului care asistă persoanele de orice vârstă și în orice moment alelaborează și aprobă prin ordin al ministrului educației, existenței lor să facă alegeri în sfera educațională, de formarecercetării, tineretului și sportului metodologia de recunoaștere a sau muncă și să își gestioneze cariera.rezultatelor învățării în contexte nonformale și informale a (2) Serviciile de consiliere și orientare în carieră se realizeazăcadrelor didactice și de echivalare a acestora în credite pentru prin unități și instituții de învățământ, universități, instituții deeducație și formare profesională. formare, servicii de ocupare a forței de muncă și servicii pentru
 60. 60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011tineret. Ele se pot realiza și la locul de muncă, în serviciile impozitului anual pe veniturile din salarii, în condițiile legii, și potsociale și în sectorul privat. depune sume în acest cont. Art. 351. — Statul asigură accesul gratuit la servicii de (4) Pentru sumele depuse în contul prevăzut la alin. (2) seconsiliere și orientare în carieră tuturor elevilor, studenților și plătește dobândă anual la o rată a dobânzii stabilită prin ordin alpersoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. ministrului finanțelor publice. Dobânzile aferente conturilor de Art. 352. — În sensul prezentei legi, consilierea și orientarea depozit constituite la Trezoreria Statului se asigură de la bugetulîn carieră includ următoarele tipuri de activități: de stat, din bugetul Ministerului Finanțelor Publice. a) informarea cu privire la carieră, care se referă la toate (5) Titularul contului este singura persoană care poateinformațiile necesare pentru a planifica, obține și păstra un solicita sume din contul pentru educație permanentă, începândanumit loc de muncă; cu vârsta de 16 ani și cu acordul expres, după caz, al părinților, b) educația cu privire la carieră, care se realizează în al tutorelui sau al reprezentantului legal. Trezoreria Statuluiinstituțiile de învățământ prin intermediul ariei curriculare eliberează vouchere echivalente în valoare cu sumele solicitate.„consiliere și orientare”. Sunt oferite informații despre piața Metodologia prin care se certifică faptul că sumele au fostmuncii, se formează abilități de a face alegeri privind educația, cheltuite pentru educația permanentă se elaborează de cătreformarea, munca și viața în general, oportunități de a Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.experimenta diverse roluri din viața comunității sau din viața (6) Retragerea sumelor în alte condiții decât cele prevăzuteprofesională, instrumente pentru planificarea carierei; la alin. (5) și/sau utilizarea acestora în alt scop decât cel stabilit c) consilierea în carieră, care ajută persoanele să își clarifice de prezenta lege constituie infracțiune și se pedepsește cuscopurile și aspirațiile, să își înțeleagă propriul profil educațional, închisoare de la 6 luni la un an.să ia decizii informate, să fie responsabile pentru propriile (7) Normele privind deschiderea, gestionarea și accesul laacțiuni, să își gestioneze cariera și procesul de tranziție în contul pentru educație permanentă se aprobă prin hotărâre adiferite momente; Guvernului. d) consilierea pentru angajare, care ajută persoanele să își (8) Sprijinul de stat pentru exercitarea dreptului la educațieclarifice scopurile imediate privind angajarea, să învețe despre permanentă prin acordarea sumei reprezentând echivalentul înabilitățile necesare pentru a căuta și a obține un loc de muncă; lei a 500 euro se acordă tuturor copiilor născuți după data intrării e) plasarea la locul de muncă, care reprezintă sprijinul în vigoare a prezentei legi.acordat persoanelor pentru găsirea unui loc de muncă. Art. 357. — (1) Personalul care lucrează în domeniul educației permanente poate ocupa următoarele funcții: cadru Art. 353. — (1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și didactic, cadru didactic auxiliar, formator, instructor de practică,Sportului și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale evaluator de competențe, mediator, facilitator al învățăriicolaborează în scopul creșterii calității, pentru sincronizarea și permanente, consilier, mentor, facilitator/tutore on-line, profesorcontinuitatea activităților de consiliere și orientare în carieră de de sprijin și alte funcții asociate activităților desfășurate în scopulcare beneficiază o persoană pe parcursul întregii vieți. educației permanente. (2) Ministerele prevăzute la alin. (1) stabilesc, prin ordin (2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,comun, instrumente și metodologii comune referitoare la împreună cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cuformarea specialiștilor în consiliere și orientare, utilizarea Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și cu Agențiainstrumentelor Europass și Youthpass, organizarea de activități Națională pentru Calificări, stabilește normele metodologice decomune de sensibilizare a cadrelor didactice și a formatorilor, a elaborare a statutului și rutei de profesionalizare a personaluluipărinților și a publicului larg cu privire la dimensiunea consilierii care lucrează în domeniul educației permanente, aprobat prinși orientării în educație și formarea profesională. hotărâre a Guvernului. Programele de formare profesională vor Art. 354. — Pentru asigurarea transparenței serviciilor și a cuprinde obiective specifice învățării permanente, precum:mobilității persoanelor în spațiul european, Ministerul Educației, competențe psihopedagogice specifice vârstei și profiluluiCercetării, Tineretului și Sportului și Ministerul Muncii, Familiei și beneficiarilor învățării, dezvoltarea competențelor de utilizare aProtecției Sociale realizează demersurile necesare pentru tehnologiilor moderne de informare și comunicare, competențeintegrarea României în rețelele europene de consiliere și de facilitare a învățării în medii virtuale, utilizarea învățării peorientare pe tot parcursul vieții. bază de proiecte și portofolii educaționale. Art. 355. — (1) Sistemul național de asigurare a calității Art. 358. — (1) Guvernul înființează Muzeul Național aleducației permanente cuprinde sistemul de asigurare a calității Științei, în condițiile legii.în învățământul preuniversitar, sistemul de asigurare a calității în (2) Muzeul Național al Științei are drept scop principalînvățământul superior, sistemul de asigurare a calității în oferirea de experiențe de învățare nonformală și informală, prinformarea profesională inițială, sistemul de asigurare a calității în prezentarea principalelor realizări ale științei și tehnologiei.formarea profesională continuă. (3) Metodologia de înființare, organizare, funcționare și (2) Grupul Național pentru Asigurarea Calității în Educație și finanțare a Muzeului Național al Științei se stabilește prinFormare Profesională (GNAC), structură informală care hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 12 luni de lafuncționează ca punct național de referință pentru asigurarea intrarea în vigoare a prezentei legi.calității în educație și formarea profesională, coordonează Art. 359. — Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului șiarmonizarea sistemelor de asigurare a calității în educație și Sportului, împreună cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecțieiformarea profesională. Sociale și cu Ministerul Culturii și Patrimoniului Național Art. 356. — (1) Statul sprijină dreptul la învățare pe tot elaborează un set de indicatori statistici pentru monitorizarea,parcursul vieții prin acordarea sumei reprezentând echivalentul analiza și prognoza activităților de învățare pe tot parcursul vieții.în lei a 500 euro, calculat la cursul de schimb leu/euro comunicatde Banca Națională a României și valabil la data plății, fiecărui TITLUL VIcopil cetățean român, la nașterea acestuia. Suma este acordatăîn scop educațional în beneficiul titularului, din bugetul de stat, Răspunderea juridicăprin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Art. 360. — (1) Următoarele fapte constituie contravenții și (2) Suma se depune într-un cont de depozit, denumit în se sancționează după cum urmează:continuare cont pentru educație permanentă, deschis la a) nerespectarea dispozițiilor art. 86 alin. (3), din culpaTrezoreria Statului pe numele copilului de oricare dintre părinții părintelui sau a tutorelui legal instituit, cu amendă cuprinsă întrefirești, de împuternicitul acestora sau de reprezentantul legal al 100 lei și 1.000 lei ori cu muncă echivalentă în folosulcopilului, pe baza certificatului de naștere. comunității, prestată de părinte sau de tutorele legal; (3) Părinții copilului, contribuabili, pot direcționa în contul b) nerespectarea dispozițiilor art. 143 alin. (5), cu amendăprevăzut la alin. (2) un procent de până la 2% din valoarea de la 5.000 lei la 50.000 lei.
 61. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 61 (2) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor domeniu al specializării/programului de studii, autorizate săcontravenționale prevăzute la alin. (1) lit. a) se fac de către funcționeze provizoriu ori acreditate. Aspectele legate depersoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea finalizarea studiilor menționate în prezentul alineat suntconsiliului de administrație al unității de învățământ. reglementate prin ordin al ministrului educației, cercetării, (3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor tineretului și sportului, la propunerea ARACIS și cu consultareacontravenționale prevăzute la alin. (1) lit. b) se fac de către Consiliului Național al Rectorilor.ofițerii sau agenții de poliție din cadrul Ministerului Administrației (6) În termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezenteiși Internelor, cu competențe în domeniu. legi, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului elaborează metodologiile, regulamentele și celelalte acte TITLUL VII normative care decurg din aplicarea prezentei legi și stabilește măsurile tranzitorii de aplicare a acesteia. Dispoziții tranzitorii și finale Art. 362. — (1) Personalul didactic care ocupă, la momentul Art. 361. — (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de intrării în vigoare a prezentei legi, funcția de preparatorla publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. universitar și care obține diploma de doctor în termen de 4 ani (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă de la intrarea în vigoare a prezentei legi ocupă de drept funcțiaLegea învățământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul de asistent universitar.Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu (2) La împlinirea termenului de 4 ani de la intrarea în vigoaremodificările și completările ulterioare, Legea nr. 128/1997 privind a prezentei legi, contractele de muncă ale persoanelor careStatutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al ocupă funcția de preparator universitar încetează de drept.României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările și (3) La împlinirea termenului de 4 ani de la intrarea în vigoarecompletările ulterioare, art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a prezentei legi, contractele de muncă ale persoanelor carea Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, ocupă funcția de asistent universitar sau asistent de cercetare șipublicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din nu sunt studenți-doctoranzi sau nu au obținut diploma de doctor20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu încetează de drept.modificările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 10/2009 privind (4) Prin excepție de la prevederile art. 301 alin. (2),dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la persoanelor care ocupă la momentul intrării în vigoare adistanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la prezentei legi funcția de asistent universitar într-o instituție deprograme de studii de licență autorizate să funcționeze învățământ superior nu li se aplică respectivele prevederi. Laprovizoriu sau acreditate, publicată în Monitorul Oficial al împlinirea termenului de 4 ani de la intrarea în vigoare aRomâniei, Partea I, nr. 581 din 20 august 2009, precum și orice prezentei legi, contractele de muncă ale respectivelor persoane,alte dispoziții contrare. care nu au obținut diploma de doctor, încetează de drept. (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1): (5) La împlinirea termenului de 4 ani de la intrarea în vigoare a) măsura introducerii clasei pregătitoare în învățământul a prezentei legi, contractele de muncă ale persoanelor careprimar intră în vigoare începând cu anul școlar 2012—2013; ocupă funcția de lector universitar/șef de lucrări sau o funcție b) măsura introducerii clasei a IX-a în învățământul gimnazial didactică universitară superioară și nu au obținut diploma deintră în vigoare începând cu generația de elevi care începe clasa doctor încetează de drept.a V-a în anul școlar 2011—2012; (6) La împlinirea termenului de 4 ani de la intrarea în vigoare c) examenul de bacalaureat se va desfășura în conformitate a prezentei legi, contractele de muncă ale persoanelor carecu prevederile prezentei legi începând cu generația de elevi careîncepe clasa a IX-a în anul școlar 2012—2013; ocupă, în instituții de învățământ superior, funcția de cercetător d) admiterea la liceu se va desfășura în conformitate cu științific sau o funcție de cercetare superioară și nu au obținutprevederile prezentei legi începând cu generația de elevi care diploma de doctor încetează de drept.începe clasa a V-a în anul școlar 2011—2012; Art. 363. — La data intrării în vigoare a prezentei legi, e) măsura acordării a 500 de euro pentru educația permanentă instituțiile de învățământ superior de stat având activități dea fiecărui nou-născut se aplică începând din anul 2013; predare în limba minorităților naționale care au statut de f) măsura privind introducerea costului standard per elev și a universități multiculturale și multilingve, conform prezentei legi,principiului „finanțarea urmează elevul” se aplică din anul 2012; sunt: g) prevederile art. 8 intră în vigoare începând cu data de 1. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca — în limbile1 ianuarie 2012. română, maghiară și germană; (4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, instituțiile de 2. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș —învățământ superior acreditate încetează procesul didactic la în limbile română și maghiară;toate specializările/programele de studii care nu au fost 3. Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureș — în limbileautorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate. Continuarea română și maghiară.procesului didactic la aceste specializări/programe de studii sau Art. 364. — (1) Senatele universitare sunt obligate ca, îninițierea procesului didactic la alte specializări/programe de termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, săstudii neautorizate ori neacreditate reprezintă o încălcare a legii, definitiveze noua cartă universitară, regulamentele șiinstituția de învățământ superior fiind sancționată cu intrarea în metodologiile de organizare și funcționare a universităților, înlichidare, iar vinovații urmând a fi sancționați potrivit prevederilor conformitate cu prezenta lege.legale. (2) La finalizarea actualului mandat, noile organe de (5) Studenții și absolvenții care au fost înmatriculați la conducere ale universităților se vor stabili în baza prezentei legi.specializările/programele de studii care și-au încetat procesul Art. 365. — Termenii și expresiile utilizate în cuprinsuldidactic conform alin. (4) au dreptul să își finalizeze studiile la prezentei legi sunt definiți în anexa care face parte integrantăspecializări/programe de studii identice sau similare din același din prezenta lege. Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituția României, republicată, în urma angajăriirăspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședința comună din data de 28 octombrie 2010. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI, ROBERTA ALMA ANASTASE ALEXANDRU PEREȘ București, 5 ianuarie 2011. Nr. 1.
 62. 62 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 ANEXĂ L I S TA definițiilor termenilor și a expresiilor utilizate în cuprinsul legii 1. Abilitarea reprezintă certificarea calității unei persoane de 13. Cercetarea științifică universitară include cercetareaa conduce lucrări de doctorat și de a ocupa funcția didactică și științifică propriu-zisă, creația artistică și activitățile specificede cercetare de profesor universitar. performanței sportive. 2. Acreditarea este procesul prin care unitatea/instituția de 14. Competența reprezintă capacitatea dovedită de aînvățământ/organizația interesată, pe baza evaluării externe selecta, combina și utiliza adecvat cunoștințe, abilități și alterealizate în condițiile prezentei legi, dobândește dreptul de achiziții constând în valori și atitudini, pentru rezolvarea cuorganizare a admiterii, de desfășurare a procesului de succes a unei anumite categorii de situații de muncă sau deînvățământ, de organizare a examenelor de finalizare a studiilor învățare, precum și pentru dezvoltarea profesională oriși de a emite diplome și certificate recunoscute de Ministerul personală în condiții de eficacitate și eficiență.Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. 15. Competențele profesionale sunt un ansamblu unitar și 3. Asigurarea calității educației exprimă capacitatea unei dinamic de cunoștințe și abilități. Cunoștințele se exprimă prinorganizații furnizoare de a oferi programe de educație în următorii descriptori: cunoaștere, înțelegere și utilizare aconformitate cu standardele anunțate și este realizată printr-un limbajului specific, explicare și interpretare. Abilitățile se exprimăansamblu de acțiuni de dezvoltare a capacității instituționale, de prin următorii descriptori: aplicare, transfer și rezolvare deelaborare, planificare și implementare de programe de studiu, probleme, reflecție critică și constructivă, creativitate și inovareprin care se formează încrederea beneficiarilor că organizația 16. Competențele transversale reprezintă achiziții valorice șifurnizoare de educație îndeplinește standardele de calitate. atitudinale care depășesc un anumit domeniu/program de studiu și 4. Autorizarea de funcționare provizorie este procesul prin se exprimă prin următorii descriptori: autonomie și responsabilitate,care unitatea/instituția de învățământ/organizația interesată, pe interacțiune socială, dezvoltare personală și profesională.baza evaluării externe realizate, în condițiile prezentei legi, de 17. Controlul calității educației în unitățile de învățământcătre agențiile de asigurare a calității autorizate să funcționeze preuniversitar semnifică activități și tehnici cu caracter operațional,pe teritoriul României, dobândește calitatea de furnizor de aplicate sistematic de o autoritate de inspecție desemnată pentrueducație, prin hotărâre a autorității administrației publice locale a verifica respectarea standardelor prestabilite.competente, respectiv prin hotărâre a Guvernului. Autorizarea 18. Creditele pentru formare profesională reprezintă totalitateade funcționare provizorie conferă dreptul de organizare a rezultatelor învățării dobândite de o persoană pe parcursul unuiadmiterii, precum și de organizare și desfășurare a procesului program de formare profesională, folosite pentru a indicade învățământ. progresele înregistrate și completarea unui program de formare 5. Beneficiarii direcți ai educației și formării profesionale sunt care conduce către obținerea unei calificări. Creditele sunt folositeantepreșcolarii, preșcolarii, elevii și studenții, precum și persoanele pentru a permite transferul de la o calificare la alta, de la un niveladulte cuprinse într-o formă de educație și formare profesională. de calificare la altul și de la un sistem de învățare la altul. 6. Beneficiarii indirecți ai educației și formării profesionale 19. Creditele de studii transferabile sunt valori numericesunt familiile beneficiarilor direcți, angajatorii, comunitatea locală alocate unor unități de cursuri și altor activități didactice. Prinși, într-un sens larg, întreaga societate. creditele de studii transferabile se apreciază, în medie, 7. Cadrul național al calificărilor este un instrument pentru cantitatea de muncă, sub toate aspectele ei, efectuată destabilirea calificărilor, în conformitate cu un set de criterii ce student pentru însușirea cunoștințelor și competențelor specificecorespund unor niveluri specifice de învățare. Cadrul național al unei discipline.calificărilor are ca scop integrarea și coordonarea subsistemelor 20. Criteriul reprezintă un set de standarde care se referă lanaționale de calificări și îmbunătățirea transparenței, accesului, un aspect fundamental de organizare și funcționare a unui/uneiprogresului și calității calificărilor în raport cu piața muncii și furnizor de educație/unități/instituții furnizoare de educație însocietatea civilă. procesul autorizării de funcționare provizorie/acreditării/evaluării 8. Cadrul național al calificărilor din învățământul superior, și asigurării calității.denumit în continuare CNCIS, reprezintă instrumentul pentru 21. Cunoștințele reprezintă rezultatul asimilării, prin învățare,stabilirea structurii calificărilor din învățământul superior. CNCIS a unui ansamblu de fapte, principii, teorii și practici legate de unare ca scop asigurarea coerenței calificărilor și a titlurilor anumit domeniu de muncă sau de studii.obținute în învățământul superior. CNCIS asigură recunoașterea 22. ECTS/SECT — Sistemul european de credite transferabile.națională, precum și compatibilitatea și comparabilitatea 23. ECVET/SECTEFP — Sistemul european de crediteinternațională a calificărilor dobândite prin învățământul superior. transferabile pentru educație și formare profesională.CNCIS este parte a Cadrului național al calificărilor definit la 24. Educația este ansamblul proceselor de punere înpct. 7. aplicare a programelor și activităților de învățare și formare de 9. Calificarea este rezultatul formal al unui proces de competențe academice sau profesionale. Educația include atâtevaluare și validare, care este obținut atunci când un organism activitățile de învățare în context formal, cât și în contextcompetent stabilește că o persoană a obținut, ca urmare a nonformal sau informal.învățării, rezultate la anumite standarde prestabilite. 25. Educația și formarea profesională reprezintă ansamblul 10. Calitatea educației este ansamblul de caracteristici ale coerent și continuu de activități și experiențe de învățare prinunui program de studii sau program de calificare profesională și care trece subiectul învățării pe întreaga durată a traseului săuale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite standardele educațional-formativ.de calitate, precum și așteptările beneficiarilor. 26. EQF/CEC — Cadrul european al calificărilor pentru 11. Centrul de zi este o instituție de stat sau a unei organizații învățare pe tot parcursul vieții — este un instrument de referințănonguvernamentale în care copiii cu deficiențe, transportabili, pentru a compara nivelurile de calificare ale diferitelor sistemesunt găzduiți și îngrijiți în timpul zilei. de calificări și care promovează atât învățarea de-a lungul vieții, 12. Centrul de educație este o unitate de învățământ cât și egalitatea de șanse în societatea bazată pe cunoaștere,organizată de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului precum și continuarea integrării cetățenilor pe piața europeanăși Sportului sau de organizații neguvernamentale în parteneriat a muncii, respectând în același timp marea diversitate acu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, având sistemelor naționale de educație.ca scop și finalitate recuperarea, compensarea, reabilitarea și 27. Evaluarea instituțională a calității constă în examinareaintegrarea școlară și socială a diferitelor categorii de multicriterială a calității educației, a măsurii în care un furnizor decopii/elevi/tineri cu deficiențe. educație/unitatea/instituția furnizoare de educație și programele
 63. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 63acesteia îndeplinesc standardele și standardele de referință. 41. Registrul matricol unic al universităților din RomâniaAtunci când evaluarea calității este efectuată de organizație, (RMUR) este o bază de date națională electronică în care suntaceasta însăși ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea înregistrați toți studenții din instituțiile de învățământ superior decalității este efectuată de o agenție națională sau internațională stat, particulare sau confesionale, acreditate ori autorizate săspecializată, aceasta ia forma evaluării externe. funcționeze provizoriu. Constituirea RMUR se realizează pe 28. Evaluarea rezultatelor învățării reprezintă procesul prin baza registrelor matricole ale instituțiilor de învățământ superior.care se stabilește faptul că o persoană a dobândit anumite 42. Registrul național al calificărilor este o bază de datecunoștințe, deprinderi și competențe. națională ce cuprinde descrierea tuturor calificărilor din România. 29. Indicatorul de performanță reprezintă un instrument de 43. Rezultatele învățării reprezintă ceea ce o persoanămăsurare a gradului de realizare a unei activități desfășurate de înțelege, cunoaște și este capabilă să facă la finalizarea unuifurnizorul de educație/unitatea/instituția furnizoare de educație proces de învățare. Rezultatele învățării se exprimă prinprin raportare la standarde, respectiv la standardele de referință. cunoștințe, abilități și competențe dobândite pe parcursulNivelul minim al indicatorilor de performanță corespunde diferitelor experiențe de învățare formală, nonformală și informală.cerințelor unui standard. Nivelul maxim al indicatorilor de 44. Sistemul național de învățământ este constituit dinperformanță corespunde cerințelor unui standard de referință, ansamblul unităților și instituțiilor de învățământ de stat particulareeste opțional și diferențiază calitatea în mod ierarhic, progresiv. și confesionale acreditate, de diferite tipuri, niveluri și forme de 30. Îmbunătățirea calității educației semnifică evaluarea, organizare a activității de educare și formare profesională.analiza și acțiunea corectivă continuă din partea furnizorului de 45. Sistemul tutorial semnifică organizarea activitățiloreducație/unității/instituției furnizoare de educație, bazată pe didactice în învățământul la distanță de către un cadru didacticselectarea și adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum și tutore și asigură:pe alegerea și aplicarea standardelor de referință. a) desfășurarea activităților de învățare și evaluare atât la 31. Învățământul este un serviciu public organizat în condițiile distanță, cât și în sistem față în față;unui regim juridic de drept public în scopul educării și formării b) organizarea pe discipline și grupe care cuprind maximumprofesionale a tinerei generații. 25 de elevi/studenți/cursanți. 32. Învățământul cu frecvență, cu frecvență redusă și la distanță 46. Societatea cunoașterii este o societate în caresunt forme de organizare a proceselor didactice care implică: cunoașterea constituie principala resursă, fiind creată, a) frecvență obligatorie pentru învățământul cu frecvență; împărtășită și utilizată pentru a genera prosperitate și bunăstare b) înlocuirea orelor de predare cu activități de studiu membrilor săi.individual și întâlniri periodice, de regulă săptămânal, cu 47. Standardul reprezintă descrierea cerințelor formulate înelevii/studenții/cursanții pentru desfășurarea activităților termen de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minimaplicative obligatorii prevăzute în planurile-cadru de obligatoriu de realizare a unei activități în educație. Oriceînvățământ/planurile de învățământ, pentru învățământul cu standard este formulat în termeni generali sub forma unui enunțfrecvență redusă; și se concretizează într-un set de indicatori de performanță. Standardele sunt diferențiate pe criterii și domenii. c) înlocuirea orelor de predare cu activități de studiu 48. Standardul de referință reprezintă descrierea cerințelorindividual și întâlniri periodice, desfășurarea seminarelor prin care definesc un nivel optimal de realizare a unei activități desistem tutorial și, obligatoriu, a tuturor activităților didactice care către furnizorul de educație/unitatea/instituția furnizoare dedezvoltă competențe și abilități practice în sistem față în față educație, pe baza bunelor practici existente la nivel național,pentru învățământul la distanță. european sau mondial. Standardele de referință sunt specifice 33. Mandatul este perioada în care o persoană, desemnată fiecărui program de studii sau fiecărei instituții, sunt opționale șiprin vot sau prin concurs într-o funcție de conducere, la nivelul se situează peste nivelul minim.unei unități/instituții de învățământ din cadrul sistemului național 49. Statele terțe reprezintă orice stat, cu excepția statelorde învățământ, pune în aplicare programul managerial pe baza membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic Europeancăruia a fost învestită. Mandatul are o durată de 4 ani. și a Confederației Elvețiene. 34. Organizația interesată în furnizarea de servicii de 50. Unitatea reprezintă o unitate de învățământ dineducație este o persoană juridică ce cuprinde în statutul său învățământul preuniversitar.activități de învățământ și se supune procesului de autorizare 51. Unitatea de rezultate ale învățării reprezintă partea uneipentru a deveni furnizor de educație. calificări care cuprinde un set coerent de cunoștințe, deprinderi 35. Programele educaționale de tip „A doua șansă” sunt și competențe generale, care pot fi evaluate și validate.programe educaționale care au ca scop sprijinirea 52. Unitatea/Instituția furnizoare de educație/Furnizorul decopiilor/tinerilor/adulților care au părăsit prematur sistemul de educație sunt unitățile și instituțiile de învățământ acreditate.educație, fără a finaliza învățământul primar și/sau gimnazial, 53. Validarea rezultatelor învățării reprezintă procesul prindepășind cu cel puțin 4 ani vârsta de școlarizare care se confirmă că rezultatele învățării dobândite de ocorespunzătoare acestor niveluri, astfel încât aceștia să își persoană, evaluate și certificate, corespund cerințelor specificepoată completa și finaliza învățământul obligatoriu, precum și pentru o unitate sau o calificare.să poată obține o calificare profesională. 54. Transferul rezultatelor învățării și al creditelor asociate 36. Programele de calificare profesională reprezintă oferta reprezintă procesul prin care rezultatele învățării și crediteleeducațională care conduce la dobândirea unei calificări asociate acestora sunt transferate și integrate în programul deprofesionale înscrise în Registrul național al calificărilor. formare profesională pe care îl urmează persoana care învață. 37. Programele de studii concretizează oferta educațională a 55. Recunoașterea rezultatelor învățării și a creditelorunei organizații furnizoare de educație. asociate reprezintă procesul prin care se acordă un statut oficial 38. Programul de studii acreditat este programul de studii rezultatelor învățării și creditelor dobândite, evaluate și validate,care îndeplinește cerințele minime ale standardelor și în vederea acordării certificatului de calificare profesională.indicatorilor de performanță ai acreditării. 56. Certificarea rezultatelor învățării reprezintă procesul prin 39. Programul de studii autorizat este programul de studii care se confirmă în mod formal rezultatele învățării dobânditeevaluat, avizat favorabil și care îndeplinește condițiile autorizării de persoana care învață, în urma unui proces de evaluare.provizorii. 57. Învățământul public este echivalentul învățământului de 40. Punctele de credit pentru formare profesională reprezintă stat, așa cum este definit în Constituția României, republicată.exprimarea numerică a importanței unei unități de rezultate ale 58. Învățământul privat este echivalentul învățământuluiînvățării raportate la o calificare. particular, așa cum este definit în Constituția României, republicată.
 64. 64 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 18/10.I.2011 PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DECRET pentru promulgarea Legii educației naționale În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată, Președintele României d e c r e t e a z ă: Articol unic. — Se promulgă Legea educației naționale și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU București, 4 ianuarie 2011. Nr. 3. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DECRET privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Comandor În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare, în semn de înaltă apreciere pentru talentul și dăruirea cu care a aprofundat trecutul decorațiilor României, publicând mai multe studii de certă valoare și contribuind pe această cale la promovarea în lume a însemnelor oficiale românești, Președintele României d e c r e t e a z ă: Articol unic. — Se conferă Ordinul Național Pentru Merit în grad de Comandor domnului Antti Ruokonen, numismat (Finlanda). PREȘEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret. PRIM-MINISTRU EMIL BOC București, 4 ianuarie 2011. Nr. 2. Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata. Cristina-Gabriela F. Popescu Locatia:Bucuresti EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București &JUYDGY|449022] și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18/10.I.2011 conține 64 de pagini. Prețul: 12,80 lei ISSN 1453—4495

×