Pengurusan bilik darjah

2,444 views
2,281 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,444
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
101
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengurusan bilik darjah

 1. 1. KECERDASAN EMOSI (EQ3311D1)SOALAN 4Bincangkan bagaimana meningkatkanKecerdasan Emosi Pelajar melaluiproses pengajaran dan pembelajaran.
 2. 2. PENGURUSAN BILIK DARJAHSememangnya aktiviti pengurusan bilik darjah dapat membinakompetensi personal dan kompetensi sosial.Dan pada amnyaterdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tahappembinaan Kompetensi Kecerdasan Emosi ini.Antaranya iaitu :A ).Iklim bilik darjahB ).Rutin bilik darjahC ).Disiplin bilik darjahD ).Organisasi bilik darjahE ).Dinamika kumpulanF ).Komunikasi dan InteraksiG ).Guru sebagai role model.
 3. 3. Iklim bilik darjah bererti suasana dalam kelassepanjang prose pengajaran dan pembelajaran yangberlaku.Iklim termasuk keadaan fizikal dan sosialserta emosional.IKLIM BILIK DARJAH
 4. 4. Adalah dibuktikan oleh penyelidik bahawa peraturanatau pensisteman dalam menjalankan sebarangaktiviti menjadikan individu itu lebih yakin tenteramdan mempunyai tujuan.RUTIN BILIK DARJAH
 5. 5. Individu yang berdisiplin tentu akan mempunyaikompetensi personal seperti kesedaran emosikendiri, penghormatan kendiri ,keyakinan diri dan dankesedaran ketepatan kendiri.DISIPLIN BILIK DARJAH
 6. 6. Bilik darjah perlu diorganisasikan dengan teraturdari segi pentadbirannya.Perlantikan pelajar sebagaiketua kelas , penolong kelas , setiausaha , bendahari, dan ahli-ahli jawatankuasa tentu akan memberiperasaan tanggungjawab dan berorientasi gol.Pentadbiran kelas harus dianggap sebagai satupersatuan dimana pelajar bekerja dalam suasanademokrasi.ORGANISASI BILIK DARJAH
 7. 7. Dinamika kumpulan merujuk kepada jenis-jenisinteraksi sosial yang berlaku dalam kelas semasaproses pengajaran dan pembelajaran dan aktivitikokurikulum lain. Dinamika kumpulan bolehdidefinisikan sebagai kuasa yang terdapat dalamsesuatu kumpulan biasanya dalam bentuk tingkahlaku individu yang boleh memajukan ataumenghindarkan pergerakan individu atau kumpulandan perubahannya.DINAMIKA KUMPULAN
 8. 8. Komunikasi ialah satu proses di mana seorangmenyampaikan sesuatu maksud kepada orang lain.Iameruoakan satu interaksi sosial yang dilakukanmelalui mesej.Sekiranya maksud penyampaidisalahtafsir oleh penerima ,maka timbul konflikantara kedua-dua individu.KOMUNIKASI DAN INTERAKSI
 9. 9. Guru harus menjadi sebagai model yang berperanandalam mencerminkan kompetensi kecerdasan emosiiaitu kompetensi personala dan sosial.Gayabercakap,indakan dan mengurus pengajaran danpembelajaran semuanya diperhatikan oleh pelajar danmereka akan belajar atau mengikutnyaGURU SEBAGAI ROLE MODEL
 10. 10. Kaedah pembelajaranKaedah pengajaran juga boleh digunakan untukmempromosi nilai – nilai yang baik iaitu meningkatkankompetensi personal dan sosial pelajar.Pada amnyateknik-teknik atau strategi pengajaran seperti berikutboleh digunakan untuk tujuan berikut :Pembelajaran kolaboratifPembelajaran koperatifPermainan dalam pengajaran dan pembelajaran
 11. 11. Pembelajaran koperatif pada asalnya bertujuan untukmeningkatkan kerja kumpulan dan interaksi sosial di antaraahli-ahlinya.Dalam pembelajaran koperatif perkara-perkaraberikut diberi penekanan.:Hubungan kaum yang sihatPencapaian akademik –yang lemah dibantu rakan sebaya.Perkembangan kognitifKumpulan mesti mempunyai identity sendiriAhlinya saling mengenaliSaling menerima kelebihan @ kekuranganSaling bantu membantuPembelajaran Koperatif
 12. 12. Pembelajaran kolaboratif dapat member peluangkepada pelajar supaya bercampur gaul dengan rakan–rakan dalam kumpulan lain untuk menyelesaikan satumasalah.Kolaborasi sebenarnya merujuk kepadakerjasama antara kumpulan iaitu antara ahli – ahlidalam satu kumpulan dengan kumpulan lain untuktujuan penyelesaian masalah umum antaramereka.Satu contoh kolaborasi ialah aktiviti mencarisumber-sumber pencemaran .Pembelajaran Kolaboratif
 13. 13. Permainan dalam pengajaran dan pembelajaranmerupakan satu kaedah yang kini banyak mendapatbanyak perhatian daripada pakar pedagogi.Ia memberelemen keseronokan dalam pembelajran yang akanmenjadikan pembelajaran atau pengajaran lebihberkesan dan mudah diterima.Permainan dalam Pengajaran danPembelajaran
 14. 14. Bahan roses atau alat bantu mengajar juga bolehdigunakan dengan bijak untuk mencungkil ciri-ciriemosi yang baik daripada pelajar. Sebagai contoh ,jika guru hendak mengajar tentang perasaanempati,penggunaan gambar mangsa perang, gempabumi atau sebarang mala petaka duni abolehmencapai tujuannya.Bahan Roses
 15. 15. Jenis penilaian yang biasanya digunakan disekolah ialahseperti ujian bertulis ,tugasan pembelajran, kertasprojek, lembaran kerja dan sebagainya.Penilaianberasaskan portfolio dapat member gambaran yanglebih holistik tentang potensi dan kebolehan pelajardaripada ujian dua jam jenis objektif.Penilaian Pembelajaran
 16. 16. P&P berkesan boleh ditarifkan sebagai proses pengajaran danpembelajaran(P&P) yang berkualiti iaitu proses yang dapatmengembangkan potensi insan dari segipsikomotor, kognitif dan afektif ke tahap yang optimum. KetuaPengarah Pendidikan Malaysia, Dato Dr. Abdul ShukorAbdullah (1999) menyatakan P&P berkualiti lahirnyadari seorang guru yang berkesan iaitu guru yang memiliki ciri sentiasa berusahameningkatkan kualiti hasilpengajaran, berupaya membentuk perwatakan muriddenganpelbagai keteguhan nilai diri sepertibermoral, berakhlak mulia, berketrampilan dandapat menyesuaikan diri dengan situasi tertentu .Definisi Konsep PengajaranBerkesan
 17. 17. Nama Ahli Kumpulan :1. MAZLINAH MD. DAYANG2. SITI FIRONIKA ABD RAHMAN3. MUJAHID DASUKI ABDULLAH4. MOHD.YASSER BIN AMIRKASAN5. MOHD.LATIF BIN LATIF

×