Konsep guru islam, timur dan barat 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Konsep guru islam, timur dan barat 1

on

 • 1,053 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,053
Views on SlideShare
941
Embed Views
112

Actions

Likes
2
Downloads
48
Comments
0

3 Embeds 112

http://notappismpsejarah.blogspot.com 109
http://www.notappismpsejarah.blogspot.com 2
http://notappismpsejarah.blogspot.se 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Konsep guru islam, timur dan barat 1 Konsep guru islam, timur dan barat 1 Presentation Transcript

 • (PENGANTAR PENDIDIKAN)KONSEP FALSAFAH DANFALSAFAH PENDIDIKANDISEDIAKAN OLEH :MUJAHIDYASSER
 • KONSEP FALSAFAH
 • Konsep Falsafah• Berasal daripada perkataan Yunani -mencinta.• Perkataan Sophia –kearifan/kebijaksanaan.• Falsafah pendidikan – pedoman, arahtujuan atau pandangan terhadapperkara2 yg berkaitan dgn pendidikan.• Maksud lain – ilmu dan kebenaran.• Aspek pendidikan – guru mendapatpanduan dan petunjuk terhadapperkara2 berkaitan dengan pendidikan.
 • • Falsafah pendidikan membahaskan 3persoalan utama – metafizik,epistemologi, dan aksiologi.• Falsafah pendidikan – memberipanduan kepada sesebuah sistempendidikan untuk menetapkanmatlamat, jenis sistem pendidikan,jenis kurikulum, kaedah pengajaranserta peranan guru.
 • FALSAFAH PENDIDIKANBARAT
 • • Plato – satu proses yang dapatamembentuk individu yang berakhlakmulia.• Montessori – satu proses membentukdan mengembangkan JERI kanak-kanak.• John Dewey – satu prosesperkembangan individu dan usahamengatur ilmu pengetahuan untukmenambahkan lagi pengetahuansemulajadi yang ada pada manusiasupaya hidup berfaedah dan selamat.
 • • Falsafah Pendidikan Barat terbahagidua:i. Tradisional – perenialisme danessensialisme.ii. Moden –progresivisme, rekonstruktivismedan eksistensialisme.
 • PERENIALISME
 • • Berasal daripada falsafah tradisionalyang banyak dipengaruhi oleh fahamanPlato dan Aristotle.• Lahir - kerana pengaruhmaterialisme, pragmatisme danfahaman sains, nilai moral dan rasionalmanusia semakin merosot.• Tujuan fahaman ini – mengembangkanpotensi rasional individu, menemuiprinsip2 mutlak dan memahami duniayang sebenar.
 • • Dasar pendidikan – idealisme• Tujuan pendidikan – mendisiplinkanmental dan jiwa murid supaya menjadirasional.• Ilmu pengetahuan – tertumpu kepadakajian yang kekal, menguasai faktadan ilmu tanpa batas masa.• Peranan pendidikan – matapelajaranklasik, menganalisis sastera, pupukmoral dan melatih 3M
 • ESSENSIALISME
 • • Lahir kerana – fitrah manusiasebenarnya kurang nilai2 murni yangsempurna.• Dasar pendidikan – idealisme danrealisme.• Tujuan pendidikan – mempertingkatkanpertumbuhan intelek individu, mendidikmanusia menjadi lebihcekap, membentuk personaliti danmental ketahap kesempurnaan dankeharmonian.• Ilmu pengetahuan – kemahiran pentingdalam matapelajaranakademik, menguasai konsep danprinsip2 matapelajaran.
 • • Peranan pendidikan – guru mempunyaiautoriti dalam tugasnya.• Pengajaran nilai2 tradisi masyarakatsecara eksplisit.• Tumpuan kurikulum – kemahiran asas3M, sains, sejarah, ilmu alam, bahasaasing. Nilai2 masyarkt diajar sepanjangperingkat sekolah.
 • PROGRESIVISME
 • • Kelahiran manusia adalah suci danfitrah dan coraknya pada masa depanadalah dipengaruhi dan ditentukan olehsekitarannya.• Dasar pendidikan – pragmatisme,naturalisme.• Tujuan pendidikan – mempertingkatkankehidupan sosial yang demokratik.• Ilmu pengetahuan – Ilmu yangmembawa kepada pertumbuhan danpembangunan proses belajar hidup,tertumpu pada pembelajaran aktif.
 • • Peranan pendidikan – guru sebagaipembimbing, penasihat (inkuiripenemuan, penyelesaian masalah dll)• Tumpuan kurikulum – berdasarkanminat, keperluan dan kebolehan murid.Terlibat kepada aplikasi prinsip2 @konsep. Penyelesaianmasalah, projek, ujikaji dll. cth-kemahiran hidup.
 • REKONSTRUKTIVISME
 • • Lahir daripada fahaman progresivisme.• Menggabungkan teori progresivismedan behavioral sains.• Dasar pendidikan – pragmatisme.• Tujuan pendidikan – memperbaiki danmembina masyarakat, pendidikanuntuk perubahan dan reformasi.• Ilmu pengetahuan – kemahiran danmata pelajaran untuk mengenal danmenyelesaikan masalahmasyarakat, pembelajaranaktif,prihatin dengan masalah masalahkini
 • • Peranan pendidikan – guru menjadiagen perubahan, pengarah projek danketua penyelidik.membantu muridsedar akan masalah yang dihadapi• Tumpuan kurikulum – tertumpu kepadasains sosial dan kaedah penyelidikansosial. Kemahiran berfikir kreatif dankritis.
 • EKSISTENSIALISME
 • • Dasar pendidikan metafizik – alamkewujudannya, membesar danseterusnya menyedari kewujudankeadaan dirinya dan penghidupannya.• Pengetahuan/kebenaran – kebenaranpilihan individu, apa yang diamatidiberi makna,berdasarkan pemahamansendiri.• Etika moral dan akhlak – berdasarkankebebasan individu, tidak perlumengikut norma masyarakat.
 • FALSAFAH PENDIDIKANTIMUR
 • • Sesuatu sistem pendidikan harusberasaskan kepada prinsip kebenarandan segala aspek kebaikan. Justerumanusia boleh dididik dan diajar untukmemiliki tingkah laku dan etika yangtinggi.• Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme –i. Membina tingkahlaku supayamanusia berakhlak mulia.ii. Mengikut peraturan serta taat dansetia kepada pemerintah dannegara.
 • KONFUSIANISME
 • • Kung Fu Tze – sesuatu sistempendidikan harus berasaskan kepadaprinsip kebenaran dan segala aspekkebaikan.Justeru manusia boleh dididikdan diajar untuk memiliki tingkah lakudan etika yang tinggi.• Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme –i. Membina tingkahlaku supayamanusia berakhlak mulia.ii. Mengikut peraturan serta taat dansetia kepada pemerintah dannegara.
 • • Memperkenalkan unsur rasionalisme.• Untuk dapat ilmu sebenar, pelajar perlumenggabungkan pemikiran rasionaldengan mentalnya.• Menyarankan kaedah inkuiri.
 • NASIONALISME &INTERNASIONALISME
 • • Pendidikan merujuk individu yangberfikiran cergas, saintifik, bersihberani dll serta tetap mendukungnasionalisme yang ideal.• Proses bertujuan melahirkan menusiayang sempurna.• Mementingkan aspek2 mencintainegara sendiri dan negara lain.
 • FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM
 • FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM• Turki Rabih – FPI dibina berasaskan empatrukun iman yang teguh, akhlakmulia, berilmu dan amal salih (Yunus :9).• Kamal Hassan – FPI menekan konsep;i. Pendidikan seumur hidup.ii. Pembangunan menyeluruh JERI.iii. Menyampaikan dua fungsi –’abid, khalifah.iv. Memakmurkan alam.v. Kesepaduan iman, ilmu dan amal salihvi. Al-falah.
 • Samb.• Al-Nahwi – Asas FPI terdiri daripada;i. Keimanan kepada Allah, meninggikankalimahNya dan daie.ii. Manhaj rabbani.iii. Kesedaran dan penerokaan terhadaprealiti alam dan diri sendiri.• FPI memerlukan prasarana yang mestidigembleng bersama.
 • HAKIKAT FPI1. Hakikat ketuhanan.2. Hakikat alam.3. Hakikat manusia.
 • ALLAHMANUSIA ALAMHubungan FPI Dengan KonsepPendidikan Islam
 • CIRI/SYARAT FPI1. Sesuai dengan roh Islam, akidah danundang-undang Islam.2. Berkaitan dengan realiti masyarakat.3. Pembinaannya berkaitan dengan kehidupanmanusia.4. Bersifat universal didasari faktorsosial, budaya, spiritual, ekonomi dll.5. Bebas daripada sebarang percanggahan.6. Dinamik dan mempunyai contoh-contohyang jelas
 • KONSEP 6M
 • • Bukan suatu yang asing. – persidangandunia pendidikan Islam 1977.• Telah digunakan keseluruhannya olehRasulullah saw.• 6M –- mudarris.- muaddib.- murabbi.- mursyid.- muallim.- muballigh.
 • MUDARRIS
 • • Konsep yang diasaskan kepada gurucemerlang yang berkesan. Umumnyadinilai daripada lima aspek utama –- ciri-ciri peribadi yang dimiliki.- kaedah-kaedah pengajaran yangdigunakan.- kejayaan mewujudkan iklim danpersonaliti yang baik.- mempunyai kepakaran, kecekapandan kemampuan membuatkeputusan secara profesional.
 • MUADDIB
 • • Merujuk kepada peranan guru untukmengasuh, mendidik, membentuk, membimbing, menanam, menyuci, menitis dan menyuburkan akhlakmulia, disiplin, tingkahlaku, sahsiahdan seluruh adab sopan dalampembinaan dan pembangunan diripara pelajar/murid.• Proses ta’dib ini bersumberkan wahyuAllah SWT.• Nilai ta’dib adalah bersifat mutlakserta diasaskan kepada keimananyang kukuh
 • MURABBI
 • • Merujuk kepada peranan guru yangseiring dengan dasar pendemokrasianpendidikan untuk membina akalbudi, membangun jatidiri danintergriti, memacuminda, mencurahkan kasihsayang, mendidik, mengajar, menyubur dan memelihara fitnah para pelajarserta memupuk bakat dan kebolehanyang wujud dalam diri mereka secaraberansur-ansur agar dapatberkembang dengan baik selarasdengan kematangan yang dilalui olehpara pelajar.
 • • Guru berperanan merealisasikanpembentukan dan pembangunan parapelajar dari pelbagai aspek(jasmani, rohani, emosi dan intelek)agar dapat melahirkan insan solehyang berakhlak mulia menurutperspektif Islam.
 • MU’ALLIM
 • • Merujuk kepada peranan guru untukmemberitahu, mengajar, memindahdan menyampaikan pelbagai jenismaklumat, disiplin dan ilmupengetahuan kepada para pelajarsama ada melaluisyarahan, latihan, amali, latihtubi, arahan atau sebarang bentuk pengajaranyang dirancang.• Proses ta’lim merangkumi adabberilmu yang akan mewarnaipembentukan dan pembangunan diripelajar sebagai insan soleh.
 • MURSYID
 • • Merujuk kepada aspek kepimpinanguru untuk menjaga, menasihati,mangarah, membimbing dan memberipetunjuk kepada para pelajar ke arahpembentukan dan pembangunan diri(JERI) sebagai insan soleh.• Konsep irshad lebih menfokuskankonsep kepimpinan Rasulullah sawdalam proses mendidik danmembimbing para sahabat.
 • MUBALLIGH
 • • Merujuk kepada kualiti guru yangberperanan sebagai da’i denganmemberi tumpuan kepada aspekketerbukaan, keluwesan(murunah), kesederhanaan, kesempurnaan, kesejagatan dan keseimbangansemasa menjalankan amanah dantanggungjawabnya.• Konsep tabligh mengutamakanketegasan dalam kelembutan sertabijaksana ketika berhujjah danmemberi tunjuk ajar.
 • PERANAN DANTANGGUNGJAWAB GURUDALAM ISLAM
 • 1. Peranan guru agama terhadap murid-murid.2. Peranan guru agama dalam sesi p & p.3. Peranan guru menanamkan keagamaan.4. Peranan guru dalam meningkatkan mutupendidikan.
 • 1. Tanggungjawab terhadap pelajar.2. Tanggungjawab guru terhadap ibu bapa.3. Tanggungjawab terhadap masyarakatdan negara.4. Tanggungjawab terhadap rakan sejawatdan profesion perguruan.
 • FALSAFAH PENDIDIKANKEBANGSAAN
 • • "Pendidikan di Malaysia adalah satu usahaberterusan ke arah memperkembangkan lagipotensi individu secara menyeluruh danbersepadu untuk mewujudkan insan yangseimbang dan harmonis dari segiintelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha iniadalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yangberilmu pengetahuan, berakhlakmulia, bertanggungjawab, berketrampilan danberkeupayaan mencapai kesejahteraan diriserta memberi sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara."
 • • Falsafah pendidikan yang menjadi panduan bagisemua aktiviti pendidikan di Malaysia dekenalisebagai FPK. Dengan adanya FPK, maka sistempendidikan negara sebenarnya menganjakkan dirike kedudukan terkehadapan denganmengungkapkan secara jelas prinsip dan nilaiasas yang mendasari dan membentuk sistempendidikan Malaysia daripada peringkat yangpaling rendah hingga kepada peringkat tertinggiiaitu universiti
 • • FPK menjelaskan tujuan dan matlamatpendidikan untuk individu dan negara. Kedua-dua tujuan selaras, iaitu untuk melahirkaninsan yang berilmu, berakhlak mulia danbertanggungjawab yang juga akan menjadiseorang warganegara yang baik. Pendidikanmerupakan proses asas dan utama untukpembinaan insan yang baik, seimbang danbersepadu yang secara langsung merupakansaluran utama dan yang paling penting untukmenjayakan hasrat dan cita-cita negara.
 • RUMUSAN
 • Tujuan pendidikan tinggi bukan hanya setakatmemperoleh segulung ijazah atau diploma,tetapi adalah untuk pembangunan dirimanusia secara menyeluruh dan seimbangsupaya menjadi seorang insan, ahli keluargadan masyarakat dan warganegara yangberilmu, bertanggungjawab, berakhlak mulia,dan berbakti.