Konsep Pendidikan

8,412 views

Published on

Published in: Education, News & Politics, Travel
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,412
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
132
Actions
Shares
0
Downloads
275
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konsep Pendidikan

 1. 1. KONSEP PENDIDIKANDAN MATLAMATPENDIDIKAN
 2. 2. KONSEP PENDIDIKAN:-PENGERTIAN PENDIDIKANRUMUSAN
 3. 3. PENGERTIAN" Pendidikan ialah "usaha sistematik yang disengajakan,yang dibuatoleh sesuatu masyarakat untuk menyampaikanpengetahuan, nilai, sikap dan kemahiran kepada ahlinya, usahamemperkembangkan potensi individu dan perubahan yang berlakudalam diri manusia "."process of living and leaning by which the child become anunderstanding adult citizan with strong concern for the development of aworld in which free man can and will act together, even fight if necessary, for the common good "American Education Fellowship, "Objectivesand Program of the American Education Fellowship ", ProgressiveEducation, Vol. 22 (October 1944), p. 9." a preparation for battling with the immediate experiences of life , apreparation by which to qualify each immediate moment with relevantideas and appropriate actions "Alfred North Whitehead, The Aims of Education ( New York :Macmillan, 1929 ), p.58.
 4. 4. Kamus dewan edisi ke-41. perihal mendidik: ~ kanak-kanak cacat belum diperluaslagi di negara kita;2. ilmu ~, ilmu didik, ilmu mendidik pengetahuanmendidik: ia mahu mendalami lagi pelajarannya dlmhal ~ kanak-kanak;3. didikan, latihan, ajaran: merosotnya moral pemuda-pemudi kita ialah kerana kurang mendapat ~ rohaniketika di bangku sekolah;
 5. 5. Pandangan Tokoh-tokoh Pendidikan Timur;Peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusiasupaya menjadi orang yang berakhlak mulia, mematuhiperaturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara.• Confucius (551 – 479 SM) – ahli falsafah/pendidik– Proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusiadan ini boleh dicapai melalui amalan tingkah laku yang brsopansantun, bertimbang rasa, ikhlas hati, sederhana, menghormatiorang tua, menyayangi orang yg lebih muda serta taat kepadapemerintah dan cintakan negara.• Hamka– Satu proses yang boleh mmbentuk tingkah laku yang baik,sikap yang berani serta budi pekerti yang muia. (merendah diri,sabar, mghormati orang tua/lain dsbnya)
 6. 6. Pengertian Pendidikan;Plato (427 – 347 SM)– Suatu proses yang membentuk individu yang berakhlak mulia.• memberi latihan moral kewarganegaraan yg baik.• dapat membentuk w/negara yang baik, setia dan mematuhiundang-undang negara.Aristotle (384 – 322 SM)– Pendidikan sebagai ilmu yang bersifat etikal dan politikal bertujuanmemberikan peluang kpd setiap w/negara utk mencapai kebahgiaanhidup. Proses pendidikan akan melatih w/negara mematuhiperaturan dan t/laku yang baik dan cekap dlm pengurusanpentadbiran dn berupaya mempertahankan kedaulatan negara.Jean Jacques Rousseou (1712 – 1778)- Sebagai satu proses yang berterusan dan bermula dari masakanak-kanak kecil dimana segala kebolehan semula jadi lahir dengansendirinya mengikut kehendak dan peraturan semula jadi
 7. 7. Pandangan Tokoh-tokoh Islam;· Pendidikan adalah merupakan proses penyatuan semua ilmu pengetahuan dibawah al-Quran yang menjadi teras pendidikan. Pendidikan memainkan peranan kearahmewujudkan keseimbangan antara potensi fizikal, intelek dan rohani manusia.Mohamad Qatb– Pendidikan adalah proses membentuk manusia secara menyeluruh danseimbang. Tujuan utama pndidikan adalah untuk mengembangkan potensiintelek, fizikal, emosi dan rohani manusia ke tahap kesempurnaan.Dr. Mohd Athiyah al-Abrasyi– Proses pmbinaan tingkah laku manusia yg berakhlak tinggi dan mulia dibawahteras ajaran agama islamAmal al-Shaibani– Untuk melatih manusia membuat persiapan bagi kehidupan dunia dan akhrat.Al-Ghazali (1058 – 1111)– Proses pendidikan hendaklah merangkumi aspek intelek, latihan jasmani sertapembinaan akhlak yang mulia , berani dan hormat-menghormati.
 8. 8. RUMUSAN
 9. 9.  Pendidikan adalah suatu proses atau aktiviti yangberusaha untuk mengembangkan fizikal, intelek, sosialdan emosi seseorang individu. Menambahkan kemahiran, kebolehan, pengetahuan danpengalaman mereka supaya dapat memberikegembiraan, faedah dan kemajuan dalamkehidupannya. Membantu dan mendorongnya bertindak dengan carayang rasional bagi faedah diri serta masyarakat, bangsadan negaranya. Bimbingan @ pertolongan yg diberikan oleh org dewasakpd perkembangan anak untuk mencapaikedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cekapmelaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa bantuanorang lain
 10. 10. FALSAFAHPENDIDIKAN NEGARAMATLAMATOBJEKTIF
 11. 11. MATLAMAT
 12. 12. Matlamat Pendidikan Negara bertujuan melahirkan rakyatMalaysia yang sempurna dan memiliki serta menghayaticiri-ciri berikut :1.Percaya dan patuh kepada Tuhan2.Berilmu pengetahuanberakhlak mulia3.Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dannegara4.Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu5.Memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum
 13. 13. Selain perkembangan potensi individu secaramenyeluruh dan seimbang,melalui pendidikanadalah diharapkan Malaysia dapat mencapaimatlamatpendidikannya iaitu:Melahirkan rakyat yang bertanggungjawab danboleh memenuhi kewajiban sebagai seorangwarganegara.Menghasilkan rakyat yang progresif, mahir sertacekap supaya membolehkannya berupayamelaksanakan tugas secara produktif sertasempurna demi memberi sumbangan kepadanegara.
 14. 14. Melahirkan warganegara yang memahami danmenerima serta mengamalkan prinsip-prinsip dancita-cita demokrasi Perlembagaan.Melahirkan rakyat yang taat setia kepada Raja dancintakan negara.Melahirkan rakyat yang memahami sertamengamalkan prinsip-prinsip RukunNegara, bersikap toleransi demi mewujudkanperpaduan rakyat berbilang kaum.Mengurangkan jurang perbezaan di antara kaumdengan membekalkan kemudahan-kemudahan asaspendidikan kepada golongan yang kurang berada
 15. 15. OBJEKTIFSelain daripadaperkembangan potensiindividu secaramenyeluruh danseimbang, adalahdiharapkan juga melaluiprosespendidikan, Malaysiadapat mencapai matlamatpendidikannya, iaitu :
 16. 16. 1.Melahirkan rakyat yang bertangungjawab dan bolehmemenuhi kewajibannya sebagai seorang warganegara2.Menghasilkan rakyat yang progresif, mahir serta cekapsupaya membolehkannya berupaya melaksanakan tugassecara produktif serta sempurna, demi memberikansumbangan terhadap kemajuan dan pembangunan.3.Melahirkan rakyat yang boleh memahami dan menerimaserta mengamalkan prinsip-prinsip dan cita-cita demokrasimengikut perlembagaan
 17. 17. 4.Melahirkan rakyat yang taat setia kepada Raja dan cintakepada Negara5.Melahirkan rakyat yang memahami serta mengamalkanprinsip-prinsip Rukun Negara, dan bersikap toleransi, demiwujudnya perpaduan rakyat berbilang kaum6.Mengurangkan jurang perbezaan antara kaum denganmembekalkan kemudahan-kemudahan asas pendidikankepada golongan yang kurang berada.
 18. 18. Berdasarkan FPK, jelas bahawa tujuan pendidikantinggi bukan hanya setakat memperoleh segulungijazah atau diploma, tetapi adalah untukpembangunan diri manusia secara menyeluruhdan seimbang supaya menjadi seorang insan, ahlikeluarga dan masyarakat dan warganegara yangberilmu, bertanggungjawab, berakhlak mulia, danberbakti.

×