Ãèïîòåçà Martin'a Davis'à (=DPRM-òåîðåìà)

  Ãèïîòåçà M. Davis'à (DPRM-òåîðåìà).  Êàæäîå
  ïåðå÷èñëèìîå ìíîæåñòâî ÿâëÿå...
Ãèïîòåçà Martin'a Davis'à (=DPRM-òåîðåìà)

  Ãèïîòåçà M. Davis'à (DPRM-òåîðåìà).  Êàæäîå
  ïåðå÷èñëèìîå ìíîæåñòâî ÿâëÿå...
Ïåðå÷èñëèìûå ìíîæåñòâà
Ïåðå÷èñëèìûå ìíîæåñòâà

 Îïðåäåëåíèå.                     n
         Ìíîæåñòâî M, ñîñòîÿùåå ...
Ïåðå÷èñëèìûå ìíîæåñòâà

 Îïðåäåëåíèå.                     n
         Ìíîæåñòâî M, ñîñòîÿùåå ...
Ïåðå÷èñëèìûå ìíîæåñòâà
Ïåðå÷èñëèìûå ìíîæåñòâà

 Îïðåäåëåíèå.  Ìíîæåñòâî M íàòóðàëüíûõ ÷èñåë íàçûâàåòñÿ
 ïåðå÷èñëèìûì, åñëè ìîæíî íàïèñàòü ïðîã...
Ðåãèñòðîâûå ìàøèíû
Ðåãèñòðîâûå ìàøèíû

 Ðåãèñòðîâàÿ ìàøèíà èìååò êîíå÷íîå êîëè÷åñòâî ðåãèñòðîâ
     n
 R1, . . . ,R êàæäûé èç êîòîðûõ...
Ðåãèñòðîâûå ìàøèíû

 Ðåãèñòðîâàÿ ìàøèíà èìååò êîíå÷íîå êîëè÷åñòâî   ðåãèñòðîâ
      n
 R1, . . . ,R êàæäûé èç ê...
Ðåãèñòðîâûå ìàøèíû

 Ðåãèñòðîâàÿ ìàøèíà èìååò êîíå÷íîå êîëè÷åñòâî   ðåãèñòðîâ
      n
 R1, . . . ,R êàæäûé èç ê...
Ðåãèñòðîâûå ìàøèíû

 Ðåãèñòðîâàÿ ìàøèíà èìååò êîíå÷íîå êîëè÷åñòâî   ðåãèñòðîâ
      n
 R1, . . . ,R êàæäûé èç ê...
Ðåãèñòðîâûå ìàøèíû

 Ðåãèñòðîâàÿ ìàøèíà èìååò êîíå÷íîå êîëè÷åñòâî   ðåãèñòðîâ
       n
 R1, . . . ,R êàæäûé èç...
Ðåãèñòðîâûå ìàøèíû

 Ðåãèñòðîâàÿ ìàøèíà èìååò êîíå÷íîå êîëè÷åñòâî   ðåãèñòðîâ
        n
 R1, . . . ,R êàæäûé è...
Ïåðå÷èñëèìûå ìíîæåñòâà
Ïåðå÷èñëèìûå ìíîæåñòâà

 Îïðåäåëåíèå.  Ìíîæåñòâî M íàòóðàëüíûõ ÷èñåë íàçûâàåòñÿ
 ïåðå÷èñëèìûì, åñëè ìîæíî íàïèñàòü ïðîã...
Ïåðå÷èñëèìûå ìíîæåñòâà

 Îïðåäåëåíèå.  Ìíîæåñòâî M íàòóðàëüíûõ ÷èñåë íàçûâàåòñÿ
 ïåðå÷èñëèìûì, åñëè ìîæíî íàïèñàòü ïðîã...
Ïðèìåð

  S1:  R1−−;  S2;  S8
  S2:  R1−−;  S3;  S9
  S3:  R2++;  S4
  S4:  R1−−;  S5;  S6
  S5:  R1−−; ...
Óðàâíåíèÿ ñ ïàðàìåòðàìè

 Ñåìåéñòâî äèîôàíòîâûõ óðàâíåíèé èìååò âèä
         M (a1, . . . , an , x1, . . . , xm ...
Óðàâíåíèÿ ñ ïàðàìåòðàìè

 Ñåìåéñòâî äèîôàíòîâûõ óðàâíåíèé èìååò âèä
         M (a1, . . . , an , x1, . . . , xm ...
Óðàâíåíèÿ ñ ïàðàìåòðàìè

 Ñåìåéñòâî äèîôàíòîâûõ óðàâíåíèé èìååò âèä
         M (a1, . . . , an , x1, . . . , xm ...
Óðàâíåíèÿ ñ ïàðàìåòðàìè

 Ñåìåéñòâî äèîôàíòîâûõ óðàâíåíèé èìååò âèä
         M (a1, . . . , an , x1, . . . , xm ...
Äèîôàíòîâû ìàøèíû

 Leonard Adleman è Kenneth Manders [1976] ââåëè ïîíÿòèå
 íåäåòåðìèíèðîâàííîé äèîôàíòîâîé ìàøèíû  , ...
Äèîôàíòîâû ìàøèíû

 Leonard Adleman è Kenneth Manders [1976] ââåëè ïîíÿòèå
 íåäåòåðìèíèðîâàííîé äèîôàíòîâîé ìàøèíû  , ...
Äèîôàíòîâû ìàøèíû

 Leonard Adleman è Kenneth Manders [1976] ââåëè ïîíÿòèå
 íåäåòåðìèíèðîâàííîé äèîôàíòîâîé ìàøèíû  , ...
Äèîôàíòîâà ñëîæíîñòü
               NDDM
     âõîä -                 óãàäàòü
   ...
Äèîôàíòîâà ñëîæíîñòü
                 NDDM
       âõîä -                  óãà...
Äèîôàíòîâà ñëîæíîñòü

 Leonard Adleman è Kenneth Manders [1975] ââåëè â
 ðàññìîòðåíèå êëàññ D ñîñòîÿùèé èç ìíîæåñòâ M èì...
Äèîôàíòîâà ñëîæíîñòü

 Leonard Adleman è Kenneth Manders [1975] ââåëè â
 ðàññìîòðåíèå êëàññ D ñîñòîÿùèé èç ìíîæåñòâ M èì...
Ãèïîòåçà Martin'a Davis'à (=DPRM-òåîðåìà)

  Ãèïîòåçà M. Davis'à (DPRM-òåîðåìà).  Êàæäîå
  ïåðå÷èñëèìîå ìíîæåñòâî ÿâëÿå...
Ãèïîòåçà Martin'a Davis'à (=DPRM-òåîðåìà)

  Ãèïîòåçà M. Davis'à (DPRM-òåîðåìà).  Êàæäîå
  ïåðå÷èñëèìîå ìíîæåñòâî ÿâëÿå...
Ãèïîòåçà Martin'a Davis'à (=DPRM-òåîðåìà)

  Ãèïîòåçà M. Davis'à (DPRM-òåîðåìà).  Êàæäîå
  ïåðå÷èñëèìîå ìíîæåñòâî ÿâëÿå...
Ãèïîòåçà Martin'a Davis'à (=DPRM-òåîðåìà)

  Ãèïîòåçà M. Davis'à (DPRM-òåîðåìà).  Êàæäîå
  ïåðå÷èñëèìîå ìíîæåñòâî ÿâëÿå...
Ãèïîòåçà Martin'a Davis'à (=DPRM-òåîðåìà)

  Ãèïîòåçà M. Davis'à (DPRM-òåîðåìà).  Êàæäîå
  ïåðå÷èñëèìîå ìíîæåñòâî ÿâëÿå...
Ïðîòîêîë


            q   ...  t +1 t     ...  0
        S1   s1,q  ...  s1,t+1 s1,t  ...
Ïðîòîêîë


         q   ...  t +1 t     ...  0
      .
      .   .
         .  ...
Ïðîòîêîë

         q   ...  t +1    t   ...  0
      .
      .   .
         .   ....
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8  S4:R1−−; S5; S6  S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9  S5:R1−−; S3; S8  S8:R1++; S8
  S3:R2++; ...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8  S4:R1−−; S5; S6  S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9  S5:R1−−; S3; S8  S8:R1++; S8
  S3:R2++; ...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8  S4:R1−−; S5; S6  S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9  S5:R1−−; S3; S8  S8:R1++; S8
  S3:R2++; ...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6  S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8  S8:R1++; S8
 ...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8   S4:R1−−; S5; S6  S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9   S5:R1−−; S3; S8  S8:R1++; S8
  S3:...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6   S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8   S8:R1++; S8
...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8:R...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8:R...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Ïðèìåð

  S1:R1−−; S2; S8    S4:R1−−; S5; S6     S7:R1++; S6
  S2:R1−−; S3; S9    S5:R1−−; S3; S8     S8...
Íîâûå çíà÷åíèÿ ðåãèñòðîâ           r ,t + 1 = r ,t +  +
                       sk ,...
Íîâûå ñîñòîÿíèÿ         sd ,t+1 =  d sk ,t +
               +
                ...
Ïðîòîêîë


      q  ...  t +1 t      ...  0
  .
  .   .
      .  .
        .    .
 ...
Ïðîòîêîë


      q  ...  t +1 t      ...  0
  .
  .   .
      .  .
        .    .
 ...
Ïðîòîêîë


      q  ...  t +1 t      ...  0
  .
  .   .
      .  .
        .    .
 ...
Ïðîòîêîë


      q  ...  t +1 t      ...  0
  .
  .   .
      .  .
        .    .
 ...
Ïðîòîêîë


      q  ...  t +1 t      ...  0
  .
  .   .
      .  .
        .    .
 ...
Íîâûå çíà÷åíèÿ ðåãèñòðîâ


          q               q               q
      ...
Íîâûå çíà÷åíèÿ ðåãèñòðîâ


          q               q               q
      ...
Íîâûå çíà÷åíèÿ ðåãèñòðîâ


          q               q               q
      ...
Íîâûå çíà÷åíèÿ ðåãèñòðîâ


          q               q               q
      ...
Íîâûå çíà÷åíèÿ ðåãèñòðîâ


           q              q              q
      sk =...
Íîâûå çíà÷åíèÿ ðåãèñòðîâ


              q             q              q
     ...
Íîâûå çíà÷åíèÿ ðåãèñòðîâ


              q             q              q
     ...
Íîâûå çíà÷åíèÿ ðåãèñòðîâ


              q             q              q
     ...
Íîâûå çíà÷åíèÿ ðåãèñòðîâ


               q              q              q
    ...
Íîâûå ñîñòîÿíèÿ


                q               q
            sk =     sk...
Íîâûå ñîñòîÿíèÿ


                q               q
            sk =     sk...
Íîâûå ñîñòîÿíèÿ


                q               q
            sk =     sk...
Íîâûå ñîñòîÿíèÿ


                q               q
            sk =     sk...
Íîâûå ñîñòîÿíèÿ


                 q              q
             sk =     s...
Íîâûå ñîñòîÿíèÿ


                   q              q
              sk =   ...
Íîâûå ñîñòîÿíèÿ


                   q              q
              sk =   ...
Íîâûå ñîñòîÿíèÿ


                   q              q
              sk =   ...
Íîâûå ñîñòîÿíèÿ


                   q              q
              sk =   ...
Èíäèêàòîðû íóëÿ
       z ,t =     r
           0, åñëè ,t = 0
           1 â ïðîòèâíî...
Èíäèêàòîðû íóëÿ
       z ,t =       r
             0, åñëè ,t = 0
             1 â...
Èíäèêàòîðû íóëÿ
       z ,t =       r
             0, åñëè ,t = 0
             1 â...
Èíäèêàòîðû íóëÿ
        z ,t =       r
              0, åñëè ,t = 0
           ...
Èíäèêàòîðû íóëÿ
        z ,t =        r
              0, åñëè ,t = 0
           ...
Èíäèêàòîðû íóëÿ
        z ,t =        r
              0, åñëè ,t = 0
           ...
Èíäèêàòîðû íóëÿ
          z ,t =       r
               0, åñëè ,t = 0
         ...
Èíäèêàòîðû íóëÿ
           z ,t =       r
                0, åñëè ,t = 0
       ...
Âûáîð  c

      r ,t b
Âûáîð  c

      r , t b = 2 c +1
Âûáîð  c

        r , t b = 2 c +1  r ,t ≤ 2c − 1 = 01 . . . 1
      2c − 1 +  r ,t =         r...
Âûáîð  c

        r , t b = 2 c +1  r ,t ≤ 2c − 1 = 01 . . . 1
      2c − 1 +  r ,t =         r...
Âûáîð  c

        r , t b = 2 c +1   r ,t ≤ 2c − 1 = 01 . . . 1
      2c − 1 +  r ,t =         ...
Âûáîð  c

        r , t b = 2 c +1   r ,t ≤ 2c − 1 = 01 . . . 1
      2c − 1 +  r ,t =         ...
Âûáîð  c

        r , t b = 2 c +1   r ,t ≤ 2c − 1 = 01 . . . 1
      2c − 1 +  r ,t =         ...
Âûáîð  c

        r , t b = 2 c +1      r ,t ≤ 2c − 1 = 01 . . . 1
      2c − 1 +  r ,t =      ...
Âûáîð  c

        r , t b = 2 c +1      r ,t ≤ 2c − 1 = 01 . . . 1
      2c − 1 +  r ,t =      ...
Âñå óñëîâèÿ
Âñå óñëîâèÿ       b = 2 c +1
Âñå óñëîâèÿ                b = 2 c +1

       r − r ,0  =  br + b  +
            ...
Âñå óñëîâèÿ                  b = 2 c +1

       r − r ,0    =  br + b  +
        ...
Âñå óñëîâèÿ                  b = 2 c +1

       r − r ,0    =  br + b    +
      ...
Âñå óñëîâèÿ                  b = 2 c +1

       r − r ,0    =  br + b    +
      ...
Âñå óñëîâèÿ                  b = 2 c +1

       r − r ,0    =  br + b    +
      ...
Âñå óñëîâèÿ                  b = 2 c +1

       r − r ,0    =  br + b    +
      ...
Ïðîòîêîë


      q  ...  t +1 t      ...  0
  .
  .   .
      .  .
        .    .
 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Юрий Владимирович Матиясевич. Десятая проблема Гильберта. Решение и применения в информатике. Лекция 03

240 views
197 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
240
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Юрий Владимирович Матиясевич. Десятая проблема Гильберта. Решение и применения в информатике. Лекция 03

 1. 1. Ãèïîòåçà Martin'a Davis'à (=DPRM-òåîðåìà) Ãèïîòåçà M. Davis'à (DPRM-òåîðåìà). Êàæäîå ïåðå÷èñëèìîå ìíîæåñòâî ÿâëÿåòñÿ äèîôàíòîâûì.
 2. 2. Ãèïîòåçà Martin'a Davis'à (=DPRM-òåîðåìà) Ãèïîòåçà M. Davis'à (DPRM-òåîðåìà). Êàæäîå ïåðå÷èñëèìîå ìíîæåñòâî ÿâëÿåòñÿ äèîôàíòîâûì.
 3. 3. Ïåðå÷èñëèìûå ìíîæåñòâà
 4. 4. Ïåðå÷èñëèìûå ìíîæåñòâà Îïðåäåëåíèå. n Ìíîæåñòâî M, ñîñòîÿùåå èç -îê íàòóðàëüíûõ ÷èñåë íàçûâàåòñÿ ïåðå÷èñëèìûì , åñëè ìîæíî íàïèñàòü ïðîãðàììó R, òàêóþ ÷òî a1 , . . . , an -  îñòàíîâêà, åñëè a1 , . . . , an ∈ M R - âå÷íàÿ ðàáîòà â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
 5. 5. Ïåðå÷èñëèìûå ìíîæåñòâà Îïðåäåëåíèå. n Ìíîæåñòâî M, ñîñòîÿùåå èç -îê íàòóðàëüíûõ ÷èñåë íàçûâàåòñÿ ïåðå÷èñëèìûì , åñëè ìîæíî íàïèñàòü ïðîãðàììó R, òàêóþ ÷òî a1 , . . . , an -  îñòàíîâêà, åñëè a1 , . . . , an ∈ M R - âå÷íàÿ ðàáîòà â ïðîòèâíîì ñëó÷àå Ýêâèâàëåíòíîå îïðåäåëåíèå. Ìíîæåñòâî M, ñîñòîÿùåå èç n-îê íàòóðàëüíûõ ÷èñåë íàçûâàåòñÿ ïåðå÷èñëèìûì, åñëè ìîæíî íàïèñàòü ïðîãðàììó P êîòîðàÿ (ðàáîòàÿ áåñêîíå÷íî äîëãî) áóäåò ïå÷àòàòü òîëüêî ýëåìåíòû ìíîæåñòâà M è íàïå÷àòàåò êàæäîå èç íèõ, áûòü ìîæåò, ìíîãî ðàç.
 6. 6. Ïåðå÷èñëèìûå ìíîæåñòâà
 7. 7. Ïåðå÷èñëèìûå ìíîæåñòâà Îïðåäåëåíèå. Ìíîæåñòâî M íàòóðàëüíûõ ÷èñåë íàçûâàåòñÿ ïåðå÷èñëèìûì, åñëè ìîæíî íàïèñàòü ïðîãðàììó R, òàêóþ ÷òî a  îñòàíîâêà, åñëè a∈M R - - âå÷íàÿ ðàáîòà â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
 8. 8. Ðåãèñòðîâûå ìàøèíû
 9. 9. Ðåãèñòðîâûå ìàøèíû Ðåãèñòðîâàÿ ìàøèíà èìååò êîíå÷íîå êîëè÷åñòâî ðåãèñòðîâ n R1, . . . ,R êàæäûé èç êîòîðûõ ìîæåò ñîäåðæàòü ïðîèçâîëüíî áîëüøîå íàòóðàëüíîå ÷èñëî.
 10. 10. Ðåãèñòðîâûå ìàøèíû Ðåãèñòðîâàÿ ìàøèíà èìååò êîíå÷íîå êîëè÷åñòâî ðåãèñòðîâ n R1, . . . ,R êàæäûé èç êîòîðûõ ìîæåò ñîäåðæàòü ïðîèçâîëüíî áîëüøîå íàòóðàëüíîå ÷èñëî. Ìàøèíà âûïîëíÿåò ïðîãðàììó ñîñòîÿùóþ èç êîíå÷íîãî ÷èñëà èíñòðóêöèé ñíàáæåííûõ ìåòêàìè m S1, . . . ,S . Êîãäà ìàøèíà âûïîëíÿåò èíñòðóêöèþ ñ k ìåòêîé S , ìû ãîâîðèì, ÷òî ìàøèíà íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè k S .
 11. 11. Ðåãèñòðîâûå ìàøèíû Ðåãèñòðîâàÿ ìàøèíà èìååò êîíå÷íîå êîëè÷åñòâî ðåãèñòðîâ n R1, . . . ,R êàæäûé èç êîòîðûõ ìîæåò ñîäåðæàòü ïðîèçâîëüíî áîëüøîå íàòóðàëüíîå ÷èñëî. Ìàøèíà âûïîëíÿåò ïðîãðàììó ñîñòîÿùóþ èç êîíå÷íîãî ÷èñëà èíñòðóêöèé ñíàáæåííûõ ìåòêàìè m S1, . . . ,S . Êîãäà ìàøèíà âûïîëíÿåò èíñòðóêöèþ ñ k ìåòêîé S , ìû ãîâîðèì, ÷òî ìàøèíà íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè k S . Èíñòðóêöèè áûâàþò òð¼õ òèïîâ:
 12. 12. Ðåãèñòðîâûå ìàøèíû Ðåãèñòðîâàÿ ìàøèíà èìååò êîíå÷íîå êîëè÷åñòâî ðåãèñòðîâ n R1, . . . ,R êàæäûé èç êîòîðûõ ìîæåò ñîäåðæàòü ïðîèçâîëüíî áîëüøîå íàòóðàëüíîå ÷èñëî. Ìàøèíà âûïîëíÿåò ïðîãðàììó ñîñòîÿùóþ èç êîíå÷íîãî ÷èñëà èíñòðóêöèé ñíàáæåííûõ ìåòêàìè m S1, . . . ,S . Êîãäà ìàøèíà âûïîëíÿåò èíñòðóêöèþ ñ k ìåòêîé S , ìû ãîâîðèì, ÷òî ìàøèíà íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè k S . Èíñòðóêöèè áûâàþò òð¼õ òèïîâ: k I. S : R + +;S i
 13. 13. Ðåãèñòðîâûå ìàøèíû Ðåãèñòðîâàÿ ìàøèíà èìååò êîíå÷íîå êîëè÷åñòâî ðåãèñòðîâ n R1, . . . ,R êàæäûé èç êîòîðûõ ìîæåò ñîäåðæàòü ïðîèçâîëüíî áîëüøîå íàòóðàëüíîå ÷èñëî. Ìàøèíà âûïîëíÿåò ïðîãðàììó ñîñòîÿùóþ èç êîíå÷íîãî ÷èñëà èíñòðóêöèé ñíàáæåííûõ ìåòêàìè m S1, . . . ,S . Êîãäà ìàøèíà âûïîëíÿåò èíñòðóêöèþ ñ k ìåòêîé S , ìû ãîâîðèì, ÷òî ìàøèíà íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè k S . Èíñòðóêöèè áûâàþò òð¼õ òèïîâ: k I. S : R + +;S i II. Sk : R − −; S ;Si j
 14. 14. Ðåãèñòðîâûå ìàøèíû Ðåãèñòðîâàÿ ìàøèíà èìååò êîíå÷íîå êîëè÷åñòâî ðåãèñòðîâ n R1, . . . ,R êàæäûé èç êîòîðûõ ìîæåò ñîäåðæàòü ïðîèçâîëüíî áîëüøîå íàòóðàëüíîå ÷èñëî. Ìàøèíà âûïîëíÿåò ïðîãðàììó ñîñòîÿùóþ èç êîíå÷íîãî ÷èñëà èíñòðóêöèé ñíàáæåííûõ ìåòêàìè m S1, . . . ,S . Êîãäà ìàøèíà âûïîëíÿåò èíñòðóêöèþ ñ k ìåòêîé S , ìû ãîâîðèì, ÷òî ìàøèíà íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè k S . Èíñòðóêöèè áûâàþò òð¼õ òèïîâ: k I. S : R + +;S i II. Sk : R − −; S ;Si j III. Sk : STOP
 15. 15. Ïåðå÷èñëèìûå ìíîæåñòâà
 16. 16. Ïåðå÷èñëèìûå ìíîæåñòâà Îïðåäåëåíèå. Ìíîæåñòâî M íàòóðàëüíûõ ÷èñåë íàçûâàåòñÿ ïåðå÷èñëèìûì, åñëè ìîæíî íàïèñàòü ïðîãðàììó R äëÿ ðåãèñòðîâîé ìàøèíû, òàêóþ ÷òî a  îñòàíîâêà, åñëè a∈M R - - âå÷íàÿ ðàáîòà â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
 17. 17. Ïåðå÷èñëèìûå ìíîæåñòâà Îïðåäåëåíèå. Ìíîæåñòâî M íàòóðàëüíûõ ÷èñåë íàçûâàåòñÿ ïåðå÷èñëèìûì, åñëè ìîæíî íàïèñàòü ïðîãðàììó R äëÿ ðåãèñòðîâîé ìàøèíû, òàêóþ ÷òî a  îñòàíîâêà, åñëè a∈M R - - âå÷íàÿ ðàáîòà â ïðîòèâíîì ñëó÷àå a Ïðè çàïóñêå ìàøèíû ÷èñëî ïîìåùåíî â ðåãèñòð R1, âñå îñòàëüíûå ðåãèñòðû ñîäåðæàò íóëè.
 18. 18. Ïðèìåð S1: R1−−; S2; S8 S2: R1−−; S3; S9 S3: R2++; S4 S4: R1−−; S5; S6 S5: R1−−; S3; S8 S6: R2−−; S7; S1 S7: R1++; S6 S8: R1++; S8 S9: STOP
 19. 19. Óðàâíåíèÿ ñ ïàðàìåòðàìè Ñåìåéñòâî äèîôàíòîâûõ óðàâíåíèé èìååò âèä M (a1, . . . , an , x1, . . . , xm ) = 0, ãäå M ìíîãî÷ëåí ñ öåëûìè êîýôôèöèåíòàìè, ïåðåìåííûå êîòîðãî ðàçäåëåíû íà äâå ãðóïïû:
 20. 20. Óðàâíåíèÿ ñ ïàðàìåòðàìè Ñåìåéñòâî äèîôàíòîâûõ óðàâíåíèé èìååò âèä M (a1, . . . , an , x1, . . . , xm ) = 0, ãäå M ìíîãî÷ëåí ñ öåëûìè êîýôôèöèåíòàìè, ïåðåìåííûå êîòîðãî ðàçäåëåíû íà äâå ãðóïïû: ïàðàìåòðû a1, . . . ,an ;
 21. 21. Óðàâíåíèÿ ñ ïàðàìåòðàìè Ñåìåéñòâî äèîôàíòîâûõ óðàâíåíèé èìååò âèä M (a1, . . . , an , x1, . . . , xm ) = 0, ãäå M ìíîãî÷ëåí ñ öåëûìè êîýôôèöèåíòàìè, ïåðåìåííûå êîòîðãî ðàçäåëåíû íà äâå ãðóïïû: ïàðàìåòðû a1, . . . ,an ; íåèçâåñòíûå x1, . . . ,xm . Ðàññìîòðèì ìíîæåñòâî M òàêîå, ÷òî a1 , . . . , an ∈ M ⇐⇒∃ x1 . . . xm {M (a1, . . . , an , x1, . . . , xm ) = 0}.
 22. 22. Óðàâíåíèÿ ñ ïàðàìåòðàìè Ñåìåéñòâî äèîôàíòîâûõ óðàâíåíèé èìååò âèä M (a1, . . . , an , x1, . . . , xm ) = 0, ãäå M ìíîãî÷ëåí ñ öåëûìè êîýôôèöèåíòàìè, ïåðåìåííûå êîòîðãî ðàçäåëåíû íà äâå ãðóïïû: ïàðàìåòðû a1, . . . ,an ; íåèçâåñòíûå x1, . . . ,xm . Ðàññìîòðèì ìíîæåñòâî M òàêîå, ÷òî a1 , . . . , an x1 . . . xm {M (a1, . . . , an , x1, . . . , xm ) = 0}. ∈ M ⇐⇒∃ Ìíîæåñòâà, èìåþùèå òàêèå ïðåäñòàâëåíèÿ íàçûâàþòñÿ äèîôàíòîâûìè.
 23. 23. Äèîôàíòîâû ìàøèíû Leonard Adleman è Kenneth Manders [1976] ââåëè ïîíÿòèå íåäåòåðìèíèðîâàííîé äèîôàíòîâîé ìàøèíû , NDDM .
 24. 24. Äèîôàíòîâû ìàøèíû Leonard Adleman è Kenneth Manders [1976] ââåëè ïîíÿòèå íåäåòåðìèíèðîâàííîé äèîôàíòîâîé ìàøèíû , NDDM . NDDM âõîä - óãàäàòü a P (a, x1, . . . , xm ) = 0 ? x1, . . . , xm ÄÀ ÍÅÒ a - ïðèíÿòü îòâåðãíóòü ?
 25. 25. Äèîôàíòîâû ìàøèíû Leonard Adleman è Kenneth Manders [1976] ââåëè ïîíÿòèå íåäåòåðìèíèðîâàííîé äèîôàíòîâîé ìàøèíû , NDDM . NDDM âõîä - óãàäàòü a P (a, x1, . . . , xm ) = 0 ? x1, . . . , xm ÄÀ ÍÅÒ a - ïðèíÿòü îòâåðãíóòü ? DPRM-òåîðåìà: NDDM èìååþò òàêóþ æå âû÷èñëèòåëüíóþ ñèëó êàê, íàïðèìåð, ìàøèíû Òüþðèíãà, òî åñòü ëþáîå ìíîæåñòâî, ïðèíèìàåìîå íåêîòîðîé ìàøèíîé Òüþðèíãà, ïðèíèìàåòñÿ íåêîòîðîé NDDM, è, î÷åâèäíî, íàîáîðîò.
 26. 26. Äèîôàíòîâà ñëîæíîñòü NDDM âõîä - óãàäàòü a P (a, x1, . . . , xm ) = 0 ? x1, . . . , xm ÄÀ ÍÅÒ a - ïðèíÿòü îòâåðãíóòü ?
 27. 27. Äèîôàíòîâà ñëîæíîñòü NDDM âõîä - óãàäàòü a P (a, x1, . . . , xm ) = 0 ? x1, . . . , xm ÄÀ ÍÅÒ a - ïðèíÿòü îòâåðãíóòü ? x SIZE(a)=ìèíèìàëüíî âîçìîæíîå çíà÷åíèå | 1 | + · · · + | m |, ãäå x x | | îáîçíà÷àåò äëèíó äâîè÷íîé çàïèñè . x
 28. 28. Äèîôàíòîâà ñëîæíîñòü Leonard Adleman è Kenneth Manders [1975] ââåëè â ðàññìîòðåíèå êëàññ D ñîñòîÿùèé èç ìíîæåñòâ M èìåþùèõ ïðåäñòàâëåíèÿ âèäà a ∈ M ⇐⇒ ⇐⇒ ∃x1 . . . xm P (a, x1 , . . . , xm ) = 0 |x1 | + · · · + |xm | ≤ |a|k .
 29. 29. Äèîôàíòîâà ñëîæíîñòü Leonard Adleman è Kenneth Manders [1975] ââåëè â ðàññìîòðåíèå êëàññ D ñîñòîÿùèé èç ìíîæåñòâ M èìåþùèõ ïðåäñòàâëåíèÿ âèäà a ∈ M ⇐⇒ ⇐⇒ ∃x1 . . . xm P (a, x1 , . . . , xm ) = 0 |x1 | + · · · + |xm | ≤ |a|k . ? Îòêðûòàÿ ïðîáëåìà. D = NP.
 30. 30. Ãèïîòåçà Martin'a Davis'à (=DPRM-òåîðåìà) Ãèïîòåçà M. Davis'à (DPRM-òåîðåìà). Êàæäîå ïåðå÷èñëèìîå ìíîæåñòâî ÿâëÿåòñÿ äèîôàíòîâûì.
 31. 31. Ãèïîòåçà Martin'a Davis'à (=DPRM-òåîðåìà) Ãèïîòåçà M. Davis'à (DPRM-òåîðåìà). Êàæäîå ïåðå÷èñëèìîå ìíîæåñòâî ÿâëÿåòñÿ äèîôàíòîâûì. Îïðåäåëåíèå. Ìíîæåñòâî M íàòóðàëüíûõ ÷èñåë íàçûâàåòñÿ ïåðå÷èñëèìûì , åñëè ìîæíî íàïèñàòü ïðîãðàììó R äëÿ ðåãèñòðîâîé ìàøèíû, òàêóþ ÷òî a  îñòàíîâêà, åñëè a∈M R - - âå÷íàÿ ðàáîòà â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
 32. 32. Ãèïîòåçà Martin'a Davis'à (=DPRM-òåîðåìà) Ãèïîòåçà M. Davis'à (DPRM-òåîðåìà). Êàæäîå ïåðå÷èñëèìîå ìíîæåñòâî ÿâëÿåòñÿ äèîôàíòîâûì. Îïðåäåëåíèå. Ìíîæåñòâî M íàòóðàëüíûõ ÷èñåë íàçûâàåòñÿ ïåðå÷èñëèìûì , åñëè ìîæíî íàïèñàòü ïðîãðàììó R äëÿ ðåãèñòðîâîé ìàøèíû, òàêóþ ÷òî a  îñòàíîâêà, åñëè a∈M R - - âå÷íàÿ ðàáîòà â ïðîòèâíîì ñëó÷àå a Ïðè çàïóñêå ìàøèíû ÷èñëî ïîìåùåíî â ðåãèñòð R1, âñå îñòàëüíûå ðåãèñòðû ñîäåðæàò íóëè.
 33. 33. Ãèïîòåçà Martin'a Davis'à (=DPRM-òåîðåìà) Ãèïîòåçà M. Davis'à (DPRM-òåîðåìà). Êàæäîå ïåðå÷èñëèìîå ìíîæåñòâî ÿâëÿåòñÿ äèîôàíòîâûì. Îïðåäåëåíèå. Ìíîæåñòâî M íàòóðàëüíûõ ÷èñåë íàçûâàåòñÿ ïåðå÷èñëèìûì , åñëè ìîæíî íàïèñàòü ïðîãðàììó R äëÿ ðåãèñòðîâîé ìàøèíû, òàêóþ ÷òî a  îñòàíîâêà, åñëè a∈M R - - âå÷íàÿ ðàáîòà â ïðîòèâíîì ñëó÷àå a Ïðè çàïóñêå ìàøèíû ÷èñëî ïîìåùåíî â ðåãèñòð R1, âñå îñòàëüíûå ðåãèñòðû ñîäåðæàò íóëè. Áåç îãðàíè÷åíèÿ îáùíîñòè ìû ïðåäïîëàãàåì, ÷òî èìååòñÿ åäèíñòâåííàÿ êîìàíäà STOP êîìàíäà ñ ìåòêîé S m
 34. 34. Ãèïîòåçà Martin'a Davis'à (=DPRM-òåîðåìà) Ãèïîòåçà M. Davis'à (DPRM-òåîðåìà). Êàæäîå ïåðå÷èñëèìîå ìíîæåñòâî ÿâëÿåòñÿ äèîôàíòîâûì. Îïðåäåëåíèå. Ìíîæåñòâî M íàòóðàëüíûõ ÷èñåë íàçûâàåòñÿ ïåðå÷èñëèìûì , åñëè ìîæíî íàïèñàòü ïðîãðàììó R äëÿ ðåãèñòðîâîé ìàøèíû, òàêóþ ÷òî a  îñòàíîâêà, åñëè a∈M R - - âå÷íàÿ ðàáîòà â ïðîòèâíîì ñëó÷àå a Ïðè çàïóñêå ìàøèíû ÷èñëî ïîìåùåíî â ðåãèñòð R1, âñå îñòàëüíûå ðåãèñòðû ñîäåðæàò íóëè. Áåç îãðàíè÷åíèÿ îáùíîñòè ìû ïðåäïîëàãàåì, ÷òî èìååòñÿ åäèíñòâåííàÿ êîìàíäà STOP êîìàíäà ñ ìåòêîé S , à âm ìîìåíò îñòàíîâêè âñå ðåãèñòðû ïóñòû.
 35. 35. Ïðîòîêîë q ... t +1 t ... 0 S1 s1,q ... s1,t+1 s1,t ... s1,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sk sk ,q ... sk ,t+1 sk ,t ... sk ,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sm sm,q ...sm,t+1 sm,t . . . sm,0 1, åñëè íà øàãå t ìàøèíà áûëà â ñîñòîÿíèè k sk ,t = 0 â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
 36. 36. Ïðîòîêîë q ... t +1 t ... 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S k sk , q ... sk ,t+1 sk ,t ... sk ,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R1 r1,q ... r1,t+1 r1,t ... r1,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R r ,q ... r ,t+1 r ,t ... r ,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rn rn,q ... rn,t+1 rn,t ... rn,0 r ,t ýòî ñîäåðæèìîå -ãî ðåãèñòðà íà øàãå t
 37. 37. Ïðîòîêîë q ... t +1 t ... 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sk sk ,q ... sk ,t+1 sk ,t ... sk ,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R r ,q ... r ,t + 1 r , t ... r ,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z1 z1,q ... z1,t+1 z1,t ... z1,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z z ,q ... z ,t + 1 z ,t ... z ,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn zn,q . . . zn,t+1 zn,t . . . zn,0 z ,t = 0, âåñëè r ,t 0ñëó÷àå 1 ïðîòèâíîì
 38. 38. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP
 39. 39. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 =
 40. 40. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t
 41. 41. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t
 42. 42. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t
 43. 43. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t
 44. 44. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t
 45. 45. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t
 46. 46. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t
 47. 47. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 =
 48. 48. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t
 49. 49. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t
 50. 50. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t
 51. 51. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 =
 52. 52. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t
 53. 53. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t s2,t+1 =
 54. 54. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t s2,t+1 = z1,t s1,t
 55. 55. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t s2,t+1 = z1,t s1,t s3,t+1 =
 56. 56. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t s2,t+1 = z1,t s1,t s3,t+1 = z1,t s2,t
 57. 57. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t s2,t+1 = z1,t s1,t s3,t+1 = z1,t s2,t + z1,t s5,t
 58. 58. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t s2,t+1 = z1,t s1,t s3,t+1 = z1,t s2,t + z1,t s5,t s4,t+1 =
 59. 59. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t s2,t+1 = z1,t s1,t s3,t+1 = z1,t s2,t + z1,t s5,t s4,t+1 = s3,t
 60. 60. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t s2,t+1 = z1,t s1,t s3,t+1 = z1,t s2,t + z1,t s5,t s4,t+1 = s3,t s5,t+1 =
 61. 61. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t s2,t+1 = z1,t s1,t s3,t+1 = z1,t s2,t + z1,t s5,t s4,t+1 = s3,t s5,t+1 = z1,t s4,t
 62. 62. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t s2,t+1 = z1,t s1,t s3,t+1 = z1,t s2,t + z1,t s5,t s4,t+1 = s3,t s5,t+1 = z1,t s4,t s6,t+1 =
 63. 63. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t s2,t+1 = z1,t s1,t s3,t+1 = z1,t s2,t + z1,t s5,t s4,t+1 = s3,t s5,t+1 = z1,t s4,t s6,t+1 = (1 − z4,t )s4,t
 64. 64. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t s2,t+1 = z1,t s1,t s3,t+1 = z1,t s2,t + z1,t s5,t s4,t+1 = s3,t s5,t+1 = z1,t s4,t s6,t+1 = (1 − z4,t )s4,t + s7,t
 65. 65. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t s2,t+1 = z1,t s1,t s3,t+1 = z1,t s2,t + z1,t s5,t s4,t+1 = s3,t s5,t+1 = z1,t s4,t s6,t+1 = (1 − z4,t )s4,t + s7,t s7,t+1 =
 66. 66. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t s2,t+1 = z1,t s1,t s3,t+1 = z1,t s2,t + z1,t s5,t s4,t+1 = s3,t s5,t+1 = z1,t s4,t s6,t+1 = (1 − z4,t )s4,t + s7,t s7,t+1 = z2,t s6,t
 67. 67. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t s2,t+1 = z1,t s1,t s3,t+1 = z1,t s2,t + z1,t s5,t s4,t+1 = s3,t s5,t+1 = z1,t s4,t s6,t+1 = (1 − z4,t )s4,t + s7,t s7,t+1 = z2,t s6,t s8,t+1 =
 68. 68. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t s2,t+1 = z1,t s1,t s3,t+1 = z1,t s2,t + z1,t s5,t s4,t+1 = s3,t s5,t+1 = z1,t s4,t s6,t+1 = (1 − z4,t )s4,t + s7,t s7,t+1 = z2,t s6,t s8,t+1 = (1 − z1,t )s1,t
 69. 69. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t s2,t+1 = z1,t s1,t s3,t+1 = z1,t s2,t + z1,t s5,t s4,t+1 = s3,t s5,t+1 = z1,t s4,t s6,t+1 = (1 − z4,t )s4,t + s7,t s7,t+1 = z2,t s6,t s8,t+1 = (1 − z1,t )s1,t + s8,t
 70. 70. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t s2,t+1 = z1,t s1,t s3,t+1 = z1,t s2,t + z1,t s5,t s4,t+1 = s3,t s5,t+1 = z1,t s4,t s6,t+1 = (1 − z4,t )s4,t + s7,t s7,t+1 = z2,t s6,t s8,t+1 = (1 − z1,t )s1,t + s8,t s9,t+1 =
 71. 71. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t s2,t+1 = z1,t s1,t s3,t+1 = z1,t s2,t + z1,t s5,t s4,t+1 = s3,t s5,t+1 = z1,t s4,t s6,t+1 = (1 − z4,t )s4,t + s7,t s7,t+1 = z2,t s6,t s8,t+1 = (1 − z1,t )s1,t + s8,t s9,t+1 = (1 − z1,t )s2,t s1,0 =
 72. 72. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t s2,t+1 = z1,t s1,t s3,t+1 = z1,t s2,t + z1,t s5,t s4,t+1 = s3,t s5,t+1 = z1,t s4,t s6,t+1 = (1 − z4,t )s4,t + s7,t s7,t+1 = z2,t s6,t s8,t+1 = (1 − z1,t )s1,t + s8,t s9,t+1 = (1 − z1,t )s2,t s1,0 = 1
 73. 73. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t s2,t+1 = z1,t s1,t s3,t+1 = z1,t s2,t + z1,t s5,t s4,t+1 = s3,t s5,t+1 = z1,t s4,t s6,t+1 = (1 − z4,t )s4,t + s7,t s7,t+1 = z2,t s6,t s8,t+1 = (1 − z1,t )s1,t + s8,t s9,t+1 = (1 − z1,t )s2,t s1,0 = 1 s2,0 = · · · = sm,0 = 0
 74. 74. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t s2,t+1 = z1,t s1,t s3,t+1 = z1,t s2,t + z1,t s5,t s4,t+1 = s3,t s5,t+1 = z1,t s4,t s6,t+1 = (1 − z4,t )s4,t + s7,t s7,t+1 = z2,t s6,t s8,t+1 = (1 − z1,t )s1,t + s8,t s9,t+1 = (1 − z1,t )s2,t s1,0 = 1 s2,0 = · · · = sm,0 = 0 r1,0 =
 75. 75. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t s2,t+1 = z1,t s1,t s3,t+1 = z1,t s2,t + z1,t s5,t s4,t+1 = s3,t s5,t+1 = z1,t s4,t s6,t+1 = (1 − z4,t )s4,t + s7,t s7,t+1 = z2,t s6,t s8,t+1 = (1 − z1,t )s1,t + s8,t s9,t+1 = (1 − z1,t )s2,t s1,0 = 1 s2,0 = · · · = sm,0 = 0 r1,0 = a
 76. 76. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t s2,t+1 = z1,t s1,t s3,t+1 = z1,t s2,t + z1,t s5,t s4,t+1 = s3,t s5,t+1 = z1,t s4,t s6,t+1 = (1 − z4,t )s4,t + s7,t s7,t+1 = z2,t s6,t s8,t+1 = (1 − z1,t )s1,t + s8,t s9,t+1 = (1 − z1,t )s2,t s1,0 = 1 s2,0 = · · · = sm,0 = 0 r1,0 = a r2,0 = · · · = rn,0 = 0 sm,q = 1
 77. 77. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t s2,t+1 = z1,t s1,t s3,t+1 = z1,t s2,t + z1,t s5,t s4,t+1 = s3,t s5,t+1 = z1,t s4,t s6,t+1 = (1 − z4,t )s4,t + s7,t s7,t+1 = z2,t s6,t s8,t+1 = (1 − z1,t )s1,t + s8,t s9,t+1 = (1 − z1,t )s2,t s1,0 = 1 s2,0 = · · · = sm,0 = 0 r1,0 = a r2,0 = · · · = rn,0 = 0 sm,q = 1 s1,q = · · · = sm−1,q = 0
 78. 78. Ïðèìåð S1:R1−−; S2; S8 S4:R1−−; S5; S6 S7:R1++; S6 S2:R1−−; S3; S9 S5:R1−−; S3; S8 S8:R1++; S8 S3:R2++; S4 S6:R2−−; S7; S1 S9:STOP r1,t+1 = r1,t + s7,t + s8,t − z1,t s1,t − z1,t s2,t − z1,t s4,t − z1,t s5,t r2,t+1 = r2,t + s3,t − z2,t s6,t s1,t+1 = (1 − z2,t )s6,t s2,t+1 = z1,t s1,t s3,t+1 = z1,t s2,t + z1,t s5,t s4,t+1 = s3,t s5,t+1 = z1,t s4,t s6,t+1 = (1 − z4,t )s4,t + s7,t s7,t+1 = z2,t s6,t s8,t+1 = (1 − z1,t )s1,t + s8,t s9,t+1 = (1 − z1,t )s2,t s1,0 = 1 s2,0 = · · · = sm,0 = 0 r1,0 = a r2,0 = · · · = rn,0 = 0 sm,q = 1 s1,q = · · · = sm−1,q = 0 r1,q = · · · = rn,q = 0
 79. 79. Íîâûå çíà÷åíèÿ ðåãèñòðîâ r ,t + 1 = r ,t + + sk ,t − − z ,t sk ,t + ãäå -ñóììèðîâàíèå âåäåòñÿ ïî âñåì èíñòðóêöèÿì âèäà Sk : R + +; S , i − à -ñóììèðîâàíèå ïî âñåì èíñòðóêöèÿì âèäà Sk : R i j − −; S ; S .
 80. 80. Íîâûå ñîñòîÿíèÿ sd ,t+1 = d sk ,t + + d z ,t sk ,t + − d (1 − z ,t )sk ,t 0 + ãäå d -ñóììèðîâàíèå âåäåòñÿ ïî âñåì èíñòðóêöèÿì âèäà Sk : R + +; S ,d − d -ñóììèðîâàíèå âåäåòñÿ ïî âñåì èíñòðóêöèÿì âèäà Sk : R d j − −; S ; S , 0 à d -ñóììèðîâàíèå ïî âñåì èíñòðóêöèÿì âèäà Sk : R i d − −; S ; S .
 81. 81. Ïðîòîêîë q ... t +1 t ... 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sk sk ,q ... sk ,t+1 sk ,t ... sk ,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R r ,q ... r ,t + 1 r , t ... r ,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z z ,q ... z ,t + 1 z , t ... z ,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 82. 82. Ïðîòîêîë q ... t +1 t ... 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sk sk ,q ... sk ,t+1 sk ,t ... sk ,0 sk = q s bt t = 0 k ,t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R r ,q ... r ,t + 1 r , t ... r ,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z z ,q ... z ,t + 1 z , t ... z ,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 83. 83. Ïðîòîêîë q ... t +1 t ... 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sk sk ,q ... sk ,t+1 sk ,t ... sk ,0 s = k= q s bt t = 0 k ,t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R r ,q ... r ,t + 1 r , t ... r ,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z z ,q ... z ,t + 1 z , t ... z ,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 84. 84. Ïðîòîêîë q ... t +1 t ... 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sk sk ,q ... sk ,t+1 sk ,t ... sk ,0 = k=s q s bt t = 0 k ,t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R r ,q ... r ,t + 1 r , t ... r ,0 = r = q r bt t = 0 ,t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z z ,q ... z ,t + 1 z , t ... z ,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 85. 85. Ïðîòîêîë q ... t +1 t ... 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sk sk ,q ... sk ,t+1 sk ,t ... sk ,0 = k=s q s bt t = 0 k ,t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R r ,q ... r ,t + 1 r , t ... r ,0 = r = q r bt t = 0 ,t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z z ,q ... z ,t + 1 z , t ... z ,0 = z = q z bt t =0 ,t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 86. 86. Íîâûå çíà÷åíèÿ ðåãèñòðîâ q q q sk = sk ,t bt r = r ,t bt z = z ,t b t t =0 t =0 t =0 r ,t + 1 = r ,t + + sk ,t − − z ,t sk ,t
 87. 87. Íîâûå çíà÷åíèÿ ðåãèñòðîâ q q q sk = sk ,t bt r = r ,t bt z = z ,t b t t =0 t =0 t =0 r ,t + 1 = r ,t + + sk ,t − − z ,t sk ,t
 88. 88. Íîâûå çíà÷åíèÿ ðåãèñòðîâ q q q sk = sk ,t bt r = r ,t bt z = z ,t b t t =0 t =0 t =0 r ,t + 1 = r ,t + + sk ,t − − z ,t sk ,t
 89. 89. Íîâûå çíà÷åíèÿ ðåãèñòðîâ q q q sk = sk ,t bt r = r ,t bt z = z ,t b t t =0 t =0 t =0 r ,t + 1 = r ,t + + sk ,t − − z ,t sk ,t
 90. 90. Íîâûå çíà÷åíèÿ ðåãèñòðîâ q q q sk = sk ,t bt r = r ,t bt z = z ,t b t t =0 t =0 t =0 r ,t + 1 b t + 1 = r ,t b t + 1 + + sk ,t bt+1 − − z ,t sk ,t bt+1
 91. 91. Íîâûå çíà÷åíèÿ ðåãèñòðîâ q q q sk = sk ,t bt r = r ,t bt z = z ,t b t t =0 t =0 t =0 q −1 q −1 r ,t + 1 b t +1 = r ,t b t + 1 + + sk ,t bt+1 − − z ,t sk ,t bt+1 t =0 t =0
 92. 92. Íîâûå çíà÷åíèÿ ðåãèñòðîâ q q q sk = sk ,t bt r = r ,t bt z = z ,t b t t =0 t =0 t =0 q −1 q −1 r ,t + 1 b t +1 = r ,t b t + 1 + + sk ,t bt+1 − − z ,t sk ,t bt+1 t =0 t =0
 93. 93. Íîâûå çíà÷åíèÿ ðåãèñòðîâ q q q sk = sk ,t bt r = r ,t bt z = z ,t b t t =0 t =0 t =0 q −1 q −1 r ,t + 1 b t +1 = r ,t b t + 1 + + sk ,t bt+1 − − z ,t sk ,t bt+1 t =0 t =0 r − r ,0 = br + b + sk − b − z ∧ sk ) (
 94. 94. Íîâûå çíà÷åíèÿ ðåãèñòðîâ q q q sk = sk ,t bt r = r ,t bt z = z ,t b t t =0 t =0 t =0 q −1 q −1 r ,t + 1 b t +1 = r ,t b t + 1 + + sk ,t bt+1 − − z ,t sk ,t bt+1 t =0 t =0 r − r ,0 = br + b + sk − b − z ∧ sk ) ( r1 − a = br1 + b +sk − b − (z ∧ sk ) r = br + b +sk − b − (z ∧ sk ), = 2, . . . , n
 95. 95. Íîâûå ñîñòîÿíèÿ q q sk = sk ,t bt z = z ,t b t t =0 t =0 sd ,t+1 = d sk , t d z ,t sk ,t d (1 − z ,t )sk ,t + − 0 = + +
 96. 96. Íîâûå ñîñòîÿíèÿ q q sk = sk ,t bt z = z ,t b t t =0 t =0 sd ,t+1 = d sk , t d z ,t sk ,t d (1 − z ,t )sk ,t + − 0 = + +
 97. 97. Íîâûå ñîñòîÿíèÿ q q sk = sk ,t bt z = z ,t b t t =0 t =0 sd ,t+1 = d sk , t d z ,t sk ,t d (1 − z ,t )sk ,t + − 0 = + +
 98. 98. Íîâûå ñîñòîÿíèÿ q q sk = sk ,t bt z = z ,t b t t =0 t =0 sd ,t+1 = d sk , t d z ,t sk ,t d (1 − z ,t )sk ,t + − 0 = + +
 99. 99. Íîâûå ñîñòîÿíèÿ q q sk = sk ,t bt z = z ,t b t t =0 t =0 sd ,t+1bt+1 = d sk , t b d z ,t sk ,t b d (1 − z ,t )sk ,t b = + t +1 + − t +1 + 0 t +1
 100. 100. Íîâûå ñîñòîÿíèÿ q q sk = sk ,t bt z = z ,t b t t =0 t =0 q−1 sd ,t+1bt+1 = t =0 q −1 d sk , t b d z ,t sk ,t b d (1 − z ,t )sk ,t b = + t +1 + − t +1 + 0 t +1 t =0
 101. 101. Íîâûå ñîñòîÿíèÿ q q sk = sk ,t bt z = z ,t b t t =0 t =0 q−1 sd ,t+1bt+1 = t =0 q −1 d sk , t b d z ,t sk ,t b d (1 − z ,t )sk ,t b = + t +1 + − t +1 + 0 t +1 t =0
 102. 102. Íîâûå ñîñòîÿíèÿ q q sk = sk ,t bt z = z ,t b t t =0 t =0 q−1 sd ,t+1bt+1 = t =0 q −1 d sk , t b d z ,t sk ,t b d (1 − z ,t )sk ,t b = + t +1 + − t +1 + 0 t +1 t =0 sd − sd ,0 = b d sk + b d (z ∧ sk ) + b d ((e − z ) ∧ sk ) + + 0
 103. 103. Íîâûå ñîñòîÿíèÿ q q sk = sk ,t bt z = z ,t b t t =0 t =0 q−1 sd ,t+1bt+1 = t =0 q −1 d sk , t b d z ,t sk ,t b d (1 − z ,t )sk ,t b = + t +1 + − t +1 + 0 t +1 t =0 sd − sd ,0 = b d sk + b d (z ∧ sk ) + b d ((e − z ) ∧ sk ) + + 0 q−1 e= b 1 · t +1 = bq − 1 t =0 b−1
 104. 104. Èíäèêàòîðû íóëÿ z ,t = r 0, åñëè ,t = 0 1 â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
 105. 105. Èíäèêàòîðû íóëÿ z ,t = r 0, åñëè ,t = 0 1 â ïðîòèâíîì ñëó÷àå b = 2 c +1 r ,t ≤ 2c − 1
 106. 106. Èíäèêàòîðû íóëÿ z ,t = r 0, åñëè ,t = 0 1 â ïðîòèâíîì ñëó÷àå b = 2 c +1 r ,t ≤ 2c − 1 = 01 . . . 1
 107. 107. Èíäèêàòîðû íóëÿ z ,t = r 0, åñëè ,t = 0 1 â ïðîòèâíîì ñëó÷àå b = 2 c +1 r ,t ≤ 2c − 1 = 01 . . . 1 2c − 1 + r ,t =
 108. 108. Èíäèêàòîðû íóëÿ z ,t = r 0, åñëè ,t = 0 1 â ïðîòèâíîì ñëó÷àå b = 2 c +1 r ,t ≤ 2c − 1 = 01 . . . 1 2c − 1 + r ,t = r 01 . . . 1, åñëè ,t = 0 1 ∗ · · · ∗ â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
 109. 109. Èíäèêàòîðû íóëÿ z ,t = r 0, åñëè ,t = 0 1 â ïðîòèâíîì ñëó÷àå b = 2 c +1 r ,t ≤ 2c − 1 = 01 . . . 1 2c − 1 + r ,t = r 01 . . . 1, åñëè ,t = 0 1 ∗ · · · ∗ â ïðîòèâíîì ñëó÷àå 2c ∧ (2c − 1 + r ,t ) = 2c z ,t
 110. 110. Èíäèêàòîðû íóëÿ z ,t = r 0, åñëè ,t = 0 1 â ïðîòèâíîì ñëó÷àå b = 2 c +1 r ,t ≤ 2c − 1 = 01 . . . 1 2c − 1 + r ,t = r 01 . . . 1, åñëè ,t = 0 1 ∗ · · · ∗ â ïðîòèâíîì ñëó÷àå 2c ∧ (2c − 1 + r ,t ) = 2c z ,t q q (2c ∧ (2c − 1 + r ,t ))bt = 2c z ,t b t t =0 t =0
 111. 111. Èíäèêàòîðû íóëÿ z ,t = r 0, åñëè ,t = 0 1 â ïðîòèâíîì ñëó÷àå b = 2 c +1 r ,t ≤ 2c − 1 = 01 . . . 1 2c − 1 + r ,t = r 01 . . . 1, åñëè ,t = 0 1 ∗ · · · ∗ â ïðîòèâíîì ñëó÷àå 2c ∧ (2c − 1 + r ,t ) = 2c z ,t q q (2c ∧ (2c − 1 + r ,t ))bt = 2c z ,t b t t =0 t =0 q f f r 2c ∧ ((2c − 1) + ) = 2c z f= b 1 · t +1 = bq+1 − 1 t =0 b−1
 112. 112. Âûáîð c r ,t b
 113. 113. Âûáîð c r , t b = 2 c +1
 114. 114. Âûáîð c r , t b = 2 c +1 r ,t ≤ 2c − 1 = 01 . . . 1 2c − 1 + r ,t = r 01 . . . 1, åñëè ,t = 0 1 ∗ · · · ∗ â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
 115. 115. Âûáîð c r , t b = 2 c +1 r ,t ≤ 2c − 1 = 01 . . . 1 2c − 1 + r ,t = r 01 . . . 1, åñëè ,t = 0 1 ∗ · · · ∗ â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
 116. 116. Âûáîð c r , t b = 2 c +1 r ,t ≤ 2c − 1 = 01 . . . 1 2c − 1 + r ,t = r 01 . . . 1, åñëè ,t = 0 1 ∗ · · · ∗ â ïðîòèâíîì ñëó÷àå 2c ∧ r ,t =0
 117. 117. Âûáîð c r , t b = 2 c +1 r ,t ≤ 2c − 1 = 01 . . . 1 2c − 1 + r ,t = r 01 . . . 1, åñëè ,t = 0 1 ∗ · · · ∗ â ïðîòèâíîì ñëó÷àå 2c ∧ r ,t =0
 118. 118. Âûáîð c r , t b = 2 c +1 r ,t ≤ 2c − 1 = 01 . . . 1 2c − 1 + r ,t = r 01 . . . 1, åñëè ,t = 0 1 ∗ · · · ∗ â ïðîòèâíîì ñëó÷àå 2c ∧ r ,t =0
 119. 119. Âûáîð c r , t b = 2 c +1 r ,t ≤ 2c − 1 = 01 . . . 1 2c − 1 + r ,t = r 01 . . . 1, åñëè ,t = 0 1 ∗ · · · ∗ â ïðîòèâíîì ñëó÷àå q (2 c ∧ r ,t ) b t = 0 t =0
 120. 120. Âûáîð c r , t b = 2 c +1 r ,t ≤ 2c − 1 = 01 . . . 1 2c − 1 + r ,t = r 01 . . . 1, åñëè ,t = 0 1 ∗ · · · ∗ â ïðîòèâíîì ñëó÷àå q (2 c ∧ r ,t ) b t = 0 t =0 q f r 2c ∧ f= b 1 · t +1 = b q +1 − 1 =0 t =0 b−1
 121. 121. Âñå óñëîâèÿ
 122. 122. Âñå óñëîâèÿ b = 2 c +1
 123. 123. Âñå óñëîâèÿ b = 2 c +1 r − r ,0 = br + b + sk − b − ( z ∧ sk )
 124. 124. Âñå óñëîâèÿ b = 2 c +1 r − r ,0 = br + b + sk − b − ( z ∧ sk ) sd − sd ,0 = b d sk + b d (z ∧ sk ) + b d ((e − z ) ∧ sk ) + + 0
 125. 125. Âñå óñëîâèÿ b = 2 c +1 r − r ,0 = br + b + sk − b − ( z ∧ sk ) sd − sd ,0 = b d sk + b d (z ∧ sk ) + b d ((e − z ) ∧ sk ) + + 0 e = bb − 11 −q
 126. 126. Âñå óñëîâèÿ b = 2 c +1 r − r ,0 = br + b + sk − b − ( z ∧ sk ) sd − sd ,0 = b d sk + b d (z ∧ sk ) + b d ((e − z ) ∧ sk ) + + 0 e = bb − 11 −q z f = b b −− 1 q +1 f f r 2c ∧ ((2c − 1) + ) = 2c 1
 127. 127. Âñå óñëîâèÿ b = 2 c +1 r − r ,0 = br + b + sk − b − ( z ∧ sk ) sd − sd ,0 = b d sk + b d (z ∧ sk ) + b d ((e − z ) ∧ sk ) + + 0 e = bb − 11 −q z f = b b −− 1 q +1 f f r 2c ∧ ((2c − 1) + ) = 2c 1 f r 2c ∧ =0
 128. 128. Âñå óñëîâèÿ b = 2 c +1 r − r ,0 = br + b + sk − b − ( z ∧ sk ) sd − sd ,0 = b d sk + b d (z ∧ sk ) + b d ((e − z ) ∧ sk ) + + 0 e = bb − 11 −q z f = b b −− 1 q +1 f f r 2c ∧ ((2c − 1) + ) = 2c 1 f r 2c ∧ =0 sm = bq
 129. 129. Ïðîòîêîë q ... t +1 t ... 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sk sk ,q ... sk ,t+1 sk ,t ... sk ,0 = k=s Q s bt t = 0 k ,t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R r ,q ... r ,t + 1 r , t ... r ,0 = r = Q r bt t = 0 ,t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z z ,q ... z ,t + 1 z , t ... z ,0 = z = Q z bt t =0 ,t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

×