KPR 5063 KAJIAN TINDAKAN<br />MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO<...
<ul><li>Kajianinidilaksanakanoleh Aida Ibrahim, guru Matematik di SK Seri Kampung Tengah
Fokuskajian : muridKelas5 Arif(6 murid yang tidak</li></ul>dapatmenjawabsoalancongakdalamtempohmasa yang ditetapkan)<br />...
Sumber: www.arjpnj.com/ktindak/files/congak.pdf</li></ul>Aspekkajian<br />
<ul><li>Muridtidakdapatmencongakfaktaasasdarab 9 x9 dalamtempohmasa yang ditetapkan
Muridberpendapatkaedahmengajarmencongakmembosankan</li></ul>permasalahan<br />
MODEL SOMEKH (1989)<br />
1. Mengenalpastimaslah<br /><ul><li>Muridtidakdapatmencongakdengancepatdantepat
Lambatmemberiresponjikasoalanberkaitansifirdiajukankepadamereka
Tidakdapatmenjawabsoalanasasdarabdalammasa yang ditetapkan
Kemahiranasasdarabadalahpentingdanperludikuasaiolehmuriddenganbaik
Olehitufokuskajianadalah:</li></ul>  “meningkatkankemahiranmencongakfaktaasas<br />darabdenganmenggunakanpendekatanperma...
Melaluikajianini data dapatdikumpuldenganmenggunakan 4 kaedahiaitu:<br />1. PEMERHATIAN<br /><ul><li>Dilakukansemasa prose...
10 soalanobjektifdalammasa 15 minit</li></ul>2. Mengumpul data<br />
A) PEMERHATIAN<br /><ul><li>Kaedahmencongakadalahmasalahutamakepada 6 org muridTahun 5 Arif
Teknikhafalanfaktaasasdarabyang berbeza di antaramurid
50% menggunakanjari
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Meningkatkan Kemahiran Murid Mencongak Fakta Asas Darab Melalui Pendekatan Permainan Domino

3,343 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,343
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
139
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Meningkatkan Kemahiran Murid Mencongak Fakta Asas Darab Melalui Pendekatan Permainan Domino

 1. 1. KPR 5063 KAJIAN TINDAKAN<br />MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO<br />Oleh: <br />Aida Ibrahaim<br />SekolahKebangsaan Seri Kampung Tengah<br />86000 Kluang Johor<br />NOOR AZIMAH BINTI MAHYUDIN L20101006011 <br />FATIMAH HUSNA BINTI ABU YAMIN L20101006012<br />
 2. 2. <ul><li>Kajianinidilaksanakanoleh Aida Ibrahim, guru Matematik di SK Seri Kampung Tengah
 3. 3. Fokuskajian : muridKelas5 Arif(6 murid yang tidak</li></ul>dapatmenjawabsoalancongakdalamtempohmasa yang ditetapkan)<br /><ul><li>Subjek : MatematikTahun 5
 4. 4. Sumber: www.arjpnj.com/ktindak/files/congak.pdf</li></ul>Aspekkajian<br />
 5. 5. <ul><li>Muridtidakdapatmencongakfaktaasasdarab 9 x9 dalamtempohmasa yang ditetapkan
 6. 6. Muridberpendapatkaedahmengajarmencongakmembosankan</li></ul>permasalahan<br />
 7. 7. MODEL SOMEKH (1989)<br />
 8. 8. 1. Mengenalpastimaslah<br /><ul><li>Muridtidakdapatmencongakdengancepatdantepat
 9. 9. Lambatmemberiresponjikasoalanberkaitansifirdiajukankepadamereka
 10. 10. Tidakdapatmenjawabsoalanasasdarabdalammasa yang ditetapkan
 11. 11. Kemahiranasasdarabadalahpentingdanperludikuasaiolehmuriddenganbaik
 12. 12. Olehitufokuskajianadalah:</li></ul> “meningkatkankemahiranmencongakfaktaasas<br />darabdenganmenggunakanpendekatanpermainan<br /> domino”<br />
 13. 13. Melaluikajianini data dapatdikumpuldenganmenggunakan 4 kaedahiaitu:<br />1. PEMERHATIAN<br /><ul><li>Dilakukansemasa proses P&P</li></ul>2. TEMU BUAL<br /><ul><li>Dilakukansecaratidak formal terhadapkumpulansasaran</li></ul>3. SOAL SELIDIK<br /><ul><li>Borangsoalselidikdiedarkepadamurid</li></ul>4. UJIAN PRA<br /><ul><li>Dilaksanakansebelumsesibimbinganbermula
 14. 14. 10 soalanobjektifdalammasa 15 minit</li></ul>2. Mengumpul data<br />
 15. 15. A) PEMERHATIAN<br /><ul><li>Kaedahmencongakadalahmasalahutamakepada 6 org muridTahun 5 Arif
 16. 16. Teknikhafalanfaktaasasdarabyang berbeza di antaramurid
 17. 17. 50% menggunakanjari
 18. 18. 50% membacasecaraberturut
 19. 19. Penganalisisberpendapatkaedahmencongakfaktaasasdarabmerupakankaedahterbaik</li></ul>B) TEMU BUAL<br /><ul><li>100% muridmeminatisubjekMatematik
 20. 20. Namun 6 orang muridmenyatakantidakberupayamencongakfaktaasasdarabdenganalasansusah
 21. 21. 4 oranagmuridmengatakanteknikhafalan yang merekaamalkanmembosankan</li></ul>3. Menganalisis data<br />
 22. 22. C) SOAL SELIDIK<br />3. Menganalisis data<br />
 23. 23. D) UJIAN PRA<br />3. Menganalisis data<br />
 24. 24. 4. Merancangpelantindakan<br /><ul><li>Aktivitiberkumpulandenganpendekatanbelajardan main
 25. 25. Berdasarkankonsep domino denganpadananadalahkepadasoalanfaktaasasdarabdenganhasildarab
 26. 26. Selepasaktivitiberkumpulaninimuriddiberiaktivitisecaraindividu
 27. 27. Aktivitibertulis
 28. 28. 1 set mengandungi 60 soalan
 29. 29. Diujidengan 9 x 9
 30. 30. Jawabsoalandalammasa 5 minit
 31. 31. Tempohmasamenjawabdirekod</li></li></ul><li><ul><li>Aktivitisamasepertiaktiviti 2
 32. 32. Muridmenjawabdalammasa 4 minit
 33. 33. Masamenjawabdirekodkan
 34. 34. Aktivitisamasepertiaktiviti2 dan 3
 35. 35. Muridmenjawabdalammasaminit
 36. 36. Masamenjawabdirekodkan</li></li></ul><li>5. Melaksanakanpelantindakan<br />A) Aktiviti 1<br /><ul><li>Aktivitidilaksanakanselama 1 jam selama 4 minggu
 37. 37. Muriddibahagikankepada 2 kumpulan</li></ul>B) Aktiviti 2<br /><ul><li>Guru mengedarkan 1 set mengandungi 60 soalan
 38. 38. Menjawabdalamtempohmasaditetapkan
 39. 39. Guru menyemakjawapanbersamamurid</li></ul>C) Aktiviti 3<br />D)Aktiviti 4<br />
 40. 40. AKTIVITI 1<br /><ul><li>Berjaya menarikminatmuriduntukbelajarsambilbermain
 41. 41. Murid-muridbersainguntukmenghabiskanpermainandanmenang</li></ul>B) AKTIVITI 2<br /><ul><li>Dilakukansetipakaliselepasaktiviti 1 untukmengukuhkaningatanmurid
 42. 42. Kumpulan sasaranberjayamenjawab 60 soalandalammasa yang ditetapkan</li></ul>C) AKTIVITI 3<br /><ul><li>Muriddapatmenyiapkandalamtempohmasa yang telahditetapkanmalahlebihawallagi</li></ul>D) AKTIVITI 4<br /><ul><li>Muridjugaberjayamenjawabdalamtempohmasa yang ditetapkanmalahlebihawallagi.</li></ul>6. Mengumpul data untukmengesahkanperubahan<br />
 43. 43. 7. Menganalisisdanmenilai<br />A) AKTIVITI 1<br /><ul><li>Pendekataniniberjayameransangminatpelajaruntukmencongak
 44. 44. Berjaya memadankesemuakaddalammasa yang singkat
 45. 45. Aktivitiperhatian yang tinggidaripelajar</li></ul>B) AKTIVITI 2<br /><ul><li>Penganalisisberpuashatidenganpencapaianmuris=d berbandingsebelumsesibimbingan
 46. 46. Terdapatperubahanketaraiaitumuridmampumenjawabsoalandengantepatdalammasa yang ditetapkan</li></ul>C) AKTIVITI 3<br /><ul><li>Kumpulan sasaranberjayamenyiapkandalammasa yang ditetapkan</li></ul>D) AKTIVITI 4<br /><ul><li>Penganalisisberasasangatgembirakeranasemuamuridberjayamenguasaifaktaasasdarab
 47. 47. Latihtubi yang diberisecaraberterusandapatmemberiimpakpositifpada P&P</li></li></ul><li>Perbandingansecaraindividuantaraujianpradanujian pos<br />
 48. 48. Pembandingansesitemubualsebelumdanselepaskajian<br />
 49. 49. Sekian<br />TerimaKasih<br />

×