Unitats de programació montmeló 14.12.11

655 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
655
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unitats de programació montmeló 14.12.11

 1. 1. UNITATS DEPROGRAMACIÓ Documentació sessió formació Montmeló 14 de desembre del 2011 PRIMÀRIA – SECUNDÀRIA J.Ayats-P.Capellà-L.Hernández-R.Jové
 2. 2. U N IT AT S D E P R O G R AM AC IÓ Fonament en la millora dels resultats Concreten les decisions col.lectives en qualsevol àmbit Permeten l’anàlisi del que Expressen la es fa amb els alumnes preparació del treball individual a l’aula UNITATS DE PROGRAMACIO Donen continuïtat i coherència al curriculum des de la pràcticaFaciliten el traspàs immediat d’informació Eviten repeticions inútils de tasques
 3. 3. CURRICULUM 2007 i unitats de programació“ La programació permet reflexionar sobre la tasca educativa , tenir constància del que es treballa amb l’alumnat de forma simultània i poder establir connexions entre les diferents àrees i projectes,fer el seguiment de la progressió dels aprenen tatges al llarg dels cicles , garantir la continuïtat educativa quan hi ha canvis en l’equip docent . …. Permet fer el seguiment de les actuacions previstes per modificar-les, adaptar-les i millorar-les, quan calgui”
 4. 4. CURRICULUM 1992 - 2007 CURRICULUM 2007 Projecte educatiu Durada i distribucióObjectius aprenentatge C activitats Metodologia conting utconti continguts nguts criteris avaluació competències
 5. 5. CURRICULUM 1992 - 2007 CURRICULUM 2007 Projecte educatiu Durada i distribució INDICADORSObjectius aprenentatge Proves competències C activitats Avaluació diagnòstica Metodologia Resultats avaluació alumnes Avaluació interna conting utconti ……………………. continguts nguts criteris avaluació competències
 6. 6. ANÀLISI CONJUNT DELS CENTRES BAIX VALLÈS 2010-11 CENTRES ESOUNITATS DE PROGRAMACIÓ 2010-2011 CRITERIS MATEMATIQUES CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS C. NAT. C. SOC ALTRES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4El centre té elaborades Unitats de programació on constenactivitats adequades a la diversitat d’alumnes de les aules. LesUnitats estan escrites i arxivadesEls professors empren Unitats de programació duna propostaeditorial amb adaptacions de les activitats. Les Unitats estanescrites i arxivades.Sapliquen Unitats de programació duna proposta editorial ambactivitats adaptades. Les Unitats no estan escrites i arxivades.Sapliquen les unitats de programació duna editorial senseadaptacions. COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN UNITATS DE PROGRAMACIÓ 2010-2011 CRITERIS MATEMATIQUES CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS C. NAT. C. SOC ALTRES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4S’han assenyalat les competències en les Unitats de Programacióelaborades pel centre o des d’una proposta editorial adaptada. Estanescrites i arxivades.S’han incorporat/modificat activitats per millorar competencies.Estan escrites i arxivades.S’han dissenyat Unitats/Projectes específics per treballar algunacompetència. Estan escrits i arxivats.Es segueix l’organització d’Unitats i competencies d’una propostaeditorial. MEMÒRIA ANUAL 2009/2010 I PROGRAMACIO ANUAL 2010-2011 CRITERIS MATEMATIQUES CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS C. NAT. C. SOC ALTRES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4A la Memòria anual 2009-10 consten actuacions /tasques realitzadesi programades pel centre a partir dels resultats en competències.A la PGA 10-11 figuren objectius i propostes d’actuacions demillora de resultats en competències i d’avaluació dels alumnes.La PGA incorpora les dades del Sistema d’Indicadors.A la PGA 10-11 figuren objectius i propostes d’actuacions demillora de resultats en competències i d’avaluació dels alumnes.IncorporenLa PGA incorpora les dades de les Proves diagnòstiques (3r. ESO).
 7. 7. PERCENTAGES DE CENTRES DEL BAIX VALLÈS PER CADA CRITERIUNITATS DE PROGRAMACIÒ 2010-2011 CRITERIS Nº centres %El centre té elaborades unitats de programació on consten activitats adequades a la diversitat d’alumnes de lesaules.Les unitats están escrites i arxivades 6 15%Els professors empren unitats de programació d’una proposta editorial amb adaptacions de les activitats. Lesunitats están escrites i arxivades 8 20%S’apliquen unitats de programació d’una proposta editorial amb activitats adaptades.Les activitats NO estánescrites i arxivades 14 35%S’apliquen unitats de programació d’una editorial sense adaptacions 12 30%PRESÈNCIA DE LES COMPETÈNCIES EN LES UNITATS DE PROGRAMACIÓ 2010/2011 CRITERIS Nº Centres %S’han assenyalat les competències en les unitats de programació elaborades pel centre des d’una propostaeditorial adaptada. Estan escrites i arxivades 14 35%Es segueix l’organització d’unitats i competències des d’una proposta editorial 19 48%S’han incorporat/modificat activitats per millorar competències.Estan escrites I arxivades 5 12%S’han dissenyat unitats/projectes specifics per treballar alguna competència. Estan escrits I arxivats 2 5%MEMÒRIA ANUAL 2009-2010 PROGRAMACIO GENERAL ANUAL 2010-2011 CRITERIS Nº Centres SI Nº Centres NOA la Memòria Anual 2009-2010 consten valoracionsd’actuacions/tasques realitzades i programades pel centre a partir dels resultats en competències 19(50%) 19(50%)A La PGA 2010-2011 figuren objectius i propostes d’actuacions de millora de resultats en competències id’avaluació del s alumnes. 11(31%) 27(69%)La PGA incorpora les dades del Sistema d’Indicadors 12(32%) 26(68%)La PGA incorpora les dades de les proves diagnostiques(3r.ESO) 0(0%) 9(100%)
 8. 8. 15% 20%
 9. 9. 5% 35%
 10. 10. CONCLUSIONS significatives Sobre les unitats de programació. Una tercera part dels centres disposa d’unitats de programació amb concrecions de les activitats des d’una elaboració bàsicamentpròpia(15%) o a partir d’una proposta editorial(20%). i amb una constància escrita. Dues terceres parts o apliquen les unitats d’unaproposta editorial sense adaptacions, modificacions o millores (30%) o d’aquesta adaptació mínima -activitats- no hi haconstància escrita disponible en el centre(35%) .. L’adaptació -mínima –( modificació,millora, concreció..) de les unitats és l’element fonamental en el procés d’aprenentatge doncsexpressa una reflexió també mínima i imprescindible sobre el sentit del que es fa cada dia a l’aula ,la significativitat ifuncionalitat dels aprenentatges, la vinculació a l’entorn mediat i immediat El desenvolupament competencial no és possible,sense processos d’adaptació dels continguts ,de les unitats.En una part molt important de centres aquesta tasca no s’ha fet i/ o no es fa ,o no es té constància de que es faci. La constància escrita i arxivada de les programacions a disposició permet: constatar-les i contrastar-les des de qualsevol àmbitdel centre, introduir modificacions i adaptacions quan calgui .valorar la coherència des de la distribució del continguts en elcicle o l’etapa ,establir connexions entre les diferents àrees....... .En una part molt important de centres aquesta tasca no es té constància de que es faci En una part molt important de centres la millora significativa de resultats d’aprenentage,delsindicadors, fóra possible només assegurant el mínim compliment d’aquests aspectes.
 11. 11. CONCLUSIONS significatives Sobre les competències en les unitats de programació Un 35% les han assenyalat en les unitats d’elaboració pròpia o llibre de text.En aquest cas s’ha efectuat si més no una identificació de les competències que es pretenendesenvolupar. No sabem si hi ha hagut una reflexió individual o col.lectiva més o menyselaborada abans d’assenyalar-les . Un48% dels centres segueix la distribució de competències d’una propostaeditorial . En aquest percentatge de centres o no s’ha efectuat unamínima identificació./selecció , o la identificació és del tot coincident amb la proposta editorial.Aquest repartiment (35%+48%) es correspondria en conjunt amb la suma del número de centresque apliquen unitats de programació sense una mínima concreció i els que manifesten que sí quees fan concrecions però no se’n té constància escrita. “ Situar” les competències sense disposar d’unitats sobre les que s’ha realitzat unamínima adaptació/ concreció es un inútil malbaratament del temps.
 12. 12. CONCLUSIONS significatives Sobre les competències,sistema d’indicadors i proves diagnòstiques en la Memòria 2009-2010 i la Programació Anual 2010-2011 Escassa presència d’objectius/actuacions/valoracions sobre competències en la memòria(50%) i la programació anual (31%). Tot considerant que s’ha donat per bona la més mínima referència d’aquests elements, sense entrar en el seu grau de definició, ni verificat si s’han portat a terme. Tot i que els primers resultats en competències bàsiques es van disposar el 2009 no justificaria que tant pocs centres incorporessin un mínim objectiu o actuació en la PGC 2010/2011. Escassa presència dels indicadors(32%) i dels resultats de les proves diagnòstiques(3er.ESO) en la PGA(0%) Tot considerant que només es tractava de verificar si s’incorporen les dades o no en la PGA, sense entrar en si s’han valorat col.lectivament o si si s’han fet propostes de treball.
 13. 13. PROPOSTES( de mínims) i SUGGERIMENTS per a la planificació 2012-2013. Escriure individualment les unitats de programació i garantir des de l’equip directiu unsistema d’arxiu que permeti modificar-les /millorarles/adaptarles. Si el referent curricularbase és una proposta editorial escriure i arxivar per unitats ls concrecions,modificacions,adaptacions realitzades, si més no sobre la descripció de les activitats realitzades.No calreproduir el que diu el llibre. .Assegurar/revisar(coordinador,cap d’estudis..)una concreció escrita deles unitats de programació que garantitzi una reflexió mínima sobre el que es vol treballarcontrastant , si més no, l’adequació de les activitats descrites en cada una unitat . .Incorporar en la planificació la presència puntual a l’aula del company/a denivell,coordinador, cap de departament, cap d’estudis ....Les decisions de millora que el centre pot prendre a partir d’indicadors han de concretar-seen les unitats de programació en tot allò que sigui possible..Incorporar en la PGA i Memòria les valoracions i propostes derivades de l’anàlisid’indicadors. .L’elaboració de projectes o propostes competencials ha de partir d’activitats/unitats d’aprenentatge que el centre ja hatreballat i que pel seu caràcter procedimental,funcional...poden redimensionar-se i compartir-se entre diferents àrees ..Abordar l’elaboració o mofificació d’un Projecte Educatiu(d’utilitat) només si s’ha consolidat , si més no,el procésdescrit per a les unitats de programació i competències.

×