आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
याभनगय नागऩूय
1 ळयदचंद्...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
34 याजेळ लैद्म 34 61 65...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
67 उदमकु भाय अण्णावाशेफ...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
100 अषम वुधाकय गोंदेलाय...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
133 यलींद्र कु भाय 133
...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
166 आहदत्म आनंद कोरायकय...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
199 वत्मेन्द्रप्रकाळ 19...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
232 लीणा रक्ष्भीकांत शज...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
266 शऴालधान प्रबाकय दऱल...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
299 ळुक्रेंदू वुबाऴ योड...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
333 भंजू वचचन जैऩुरयमा ...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
367 प्रसा ननतीन खोब्राग...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
भुंडरे पु रलायी रक्ष्भी...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
7 छामा याभप्रवाद ऩयाळय ...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
,dw.k 16
फ. ळेऴयाल लानख...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
1 वलकाव प्रबाकययाल लैया...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
ऩश्श्िभेश्लय शनुभान भंद...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
7 जस्भता प्रेभ वातऩुते ...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
बगगनी ननलेददता भदशरा शो...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
izkfo.; 7
izFke 12
fOnr...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
,dw.k 2
vuwRrh.kZ 6
vuw...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
भदनभोशन भदशरा मोग लगथ
1...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
9 अंजरी हदरीऩ कु रकणी 5...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
बोवरा लेदळास्ि भशावलद्म...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
दशंदू भुरींिी ळाऱा भशार...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
9 वंगीता ळैरेंद्र दशीकय...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
8 चैतारी ऩुरुऴोत्तभ शटल...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
वलट्ठर भंददय मोग कें द्...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
गजानन भंददय,वयकाय नगय ,...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
32 नेशा अननरकु भाय ळभाा...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
66 ज्मोती श्रीयाभ गालंड...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
अभयालती
1 अनुऩभा ळयदयाल...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
,dw.k 13
fudkykph VDdso...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
31 वाषी वंदीऩ जड्डेलाय ...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
65 भाधुयी वलजम काऱे 787...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
98 नेशा वलठोफाजी कोडऩे ...
आवन प्रलेळ - २०१४
ऩयीषा गुण तालरका
अ .क्र नालं
आव
न
रेखी
ळयीय
वलसा
न
आवन
प्रात्मक्षषक
एकू ण श्रेणी
132 ळायदा वलरावयाल वोनल...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Janardan Swami Yogabhyasi Mandal, Nagpur - Yog Asan May Exams Results 2014

4,529 views

Published on

It is the biggest and most important annual project of Janardan Swami Yogabhyasi Mandal, Nagpur for raising a fleet of trained yog teachers who would impart quality training of yog to members of public or society, selflessly as a mission of their Life.

There are two certificate courses. Asan Pravesh is of elementary level whereas Asan Praveen is of Advanced level.

In the month of April, Environment of Mandal is charged with the activities of teachers and volunteers who gear up for the annual bonanza of knowledge, selfless service and blossoming of new breed of yog teachers, volunteers and yog devotees who would choose yog as their way of life and spreading essence of yoga as their life mission.

It is usually turning point in the lives of many participants. Several of them come to mandal only to know about the courses for their children and join the course themselves. There have been instances when some of them have been turned into devout yog teachers of repute. Several times youngsters who drop their mother or sisters for the course ultimately join them, just out of curiosity and become excellent yog teachers or volunteers.

Here in this document we are sharing the Yog Asan May Exams Results 2014

Published in: Lifestyle
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,529
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,205
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Janardan Swami Yogabhyasi Mandal, Nagpur - Yog Asan May Exams Results 2014

 1. 1. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी याभनगय नागऩूय 1 ळयदचंद्र गोवलंदयाल ठोंफये 1 AB AB 70 70 vuwRrh.kZ 2 रयमा बगलान बाकये 2 3 अरका A लैद्म 3 4 हशतेळ कांतीरार नाथ्लानी 4 5 वुननता वलजम गामकलाड 5 6 भंजू सवंश 6 7 याजेळ कु भाय सवंश 7 8 श्रद्धा कभार जेटरी 8 88 81 87 256 izkfo.; 9 वऩना प्रदीऩ ठक्कय 9 97 87 78 262 izkfo.; 10 ळताब्दी फजाज 10 11 यीटा R जैस्लार 11 12 कादंफयी वैगर 12 13 ननरुऩभा नामय 13 14 भुकुं द रक्ष्भणयाल आंफुरकय 14 63 66 66 195 izFke 15 वुयेंद्र चोप्रा 15 40 63 50 153 fOnrh; 16 लैजमंती गोवलंद आवोरकय 16 17 वलक्रभ गजानन ऩांडे 17 74 71 77 222+3 izkfo.; 18 वतीळ वलनामकयाल काऱे 18 57 46 66 169 fOnrh; 19 भीया वतीळयाल काऱे 19 20 वलजमकु भाय शुन्नायाभ अग्रलार 20 21 चंद्रळेखय नाभदेल पोंडे 21 71 81 83 235 izkfo.; 22 प्रभोद C आंफटकय 22 23 क्षषतीजकु भाय यभेळ सभश्रा 23 24 नसरनी कोंडय्मा 24 25 जजतेंद्र लवंत भुद्गर 25 47 27+3 54 131 laikfjr 26 लेहदका वलनोद बडके 26 27 वोनारी वलनोद बडके 27 28 वलनोद दत्तुजी कान्शोरकय 28 29 प्रीती वलनोद कान्शोरकय 29 30 नम्रता नामडू 30 31 अनघा उभाठे 31 32 लऴाायाशतेकय 32 33 के तकी वललेंक देळऩांडे 33 Page 1
 2. 2. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी 34 याजेळ लैद्म 34 61 65 72 198 izFke 35 भोहशनी याजेळ लैद्म 35 85 75 70 230 izkfo.; 36 ळराका याजेळ लैद्म 36 85 80 70 235 izkfo.; 37 याजन फंगया भुण्डा 37 80 74 87 241 izkfo.; 38 नायामणी भंगेळ देलवयकाय 38 67 55 76 198 izFke 39 बाग्मश्री ननतीन दाते 39 63 49 68 180 izFke 40 कृ ती A ळभाा 40 41 अवलनाळ A बगत 41 52 41 72 165 fOnrh; 42 याजेश्लय याउत 42 43 वीभा वलनामकयाल नतडके 43 44 ननतेळ मळलंत भेश्राभ 44 45 अभोर नायामण गोतभाये 45 27+3 40 73 143 laikfjr 46 डॉरी बांद्क्कय 46 75 65 56 196 izFke 47 प्रसा याभटेके 47 48 ककळोय शयेळ गौयखेडे 48 49 वुननता वंजमयाल आंबोये 49 50 नंदकु भाय फायई 50 56 46 62 164 fOnrh; 51 अहदती फाऱकृ ष्ण भांडवलकय 51 86 75 77 238 izkfo.; 52 भभता फरयाभ घांगये 52 86 80 70 236 izkfo.; 53 ककयण सभश्रा 53 86 74 76 236 izkfo.; 54 नरयन्दय ऩार सवंग भायलाश 54 52 62 72 186 izFke 55 दुलेंद्र G कु ळलाशा 55 56 अभय श्रीननलाव सभश्रा 56 70 64 86 220 izFke 57 अषम नयेंद्र ऩटलधान 57 67 62 70 199 izFke 58 स्लाती रतीप खान 58 95 80 78 253 izkfo.; 59 कांता लावुदेल दरलानी 59 38 21 52 111 vuwRrh.kZ 60 सवभयन दरलानी 60 35 32+3 46 116 r`rh; 61 K याघलेंद्र 61 62 भोनारी बीभयाल शेरोंडे 62 63 याशुर ऩुवदेकय 63 64 अभयजा अजम इंदाऩलाय 64 65 कल्ऩना ऩारकय 65 85 55 59 199 izFke 66 सभरन जगन्नाथयाल फडे 66 Page 2
 3. 3. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी 67 उदमकु भाय अण्णावाशेफ बोमय 67 72 49 70 191 izFke 68 ऩल्रली गणेळ शायगुडे 68 81 61 63 205 izFke 69 उभा गणेळ शायगुडे 69 74 57 62 193 izFke 70 यसवका ऩारकय 70 71 सरळा ककळोय धोऩटे 71 72 वाषी याल 72 73 वभीषा ननतीन याल 73 74 गौयी ननतीन याल 74 75 श्रद्धा अबम चचखरे 75 76 प्रेयणा वलनामक एकनाथे 76 77 अषम वलनामक एकनाथे 77 78 येखा बगीयथ गोइंका 78 79 हदनेळ नंदककळोय ळेंडे 79 39 53 63 155 fOnrh; 80 ज्मोती श्रीननलाव सभश्रा 80 66 72 87 225 izkfo.; 81 भीनाषी लवंतयाल वालयकय 81 63 70 93 226 izkfo.; 82 यचचत बीभयाल रोखंडे 82 60 54 68 182 izFke 83 ळासरनी आलायी 83 84 नथुजी आलायी 84 85 वरयता याउत 85 86 ऩंकज कु भाय जैन 86 70 51 63 184 izFke 87 शळार नननाले 87 88 भनीऴा यभेळ नननाले 88 83 74 76 233 izkfo.; 89 ननखीर लावुदेल ऩरुऱकय 89 46 38 66 150 fOnrh; 90 ळीतर लानखेडे 90 91 अननता यभेळ भाकोडे 91 92 याभदाव चंऩतयाल गोतभाये 92 46 27+3 60 136 laikfjr 93 रखीभचंद याभचंद ऩटरे 93 30 21 53 104 vuwRrh.kZ 94 प्रबाकय वायंगधय ऩंजाफी 94 63 70 59 192 izFke 95 भनोज अनंतयाल चाणेकय 95 56 62 76 194 izFke 96 वलजमकु भाय अयवलंदयाल बोमय 96 72 42 66 180 izFke 97 जमश्री वलजम बोमय 97 45 32+3 49 129 r`rh; 98 लैळारी V देलघये 98 28+2 32 46 108 laikfjr 99 वुबश्री ऩटनामक 99 Page 3
 4. 4. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी 100 अषम वुधाकय गोंदेलाय 100 82 70 85 237 izkfo.; 101 अनुयाग बोऱे 101 53 49 58 160 fOnrh; 102 प्राजक्ता सभचथरेळ लैद्म 102 103 यवलना बगलान बाकये 103 39 40 62 141 fOnrh; 104 प्राजक्ता ककळोय ऩौनीकय 104 105 याजेळ भधुवूदन चौफे 105 106 वुरुची अग्रलार 106 88 65 72 225 izkfo.; 107 प्रळांत मादल 107 42 35 69 146 fOnrh; 108 भशेळ दत्तात्रम गणोयकय 108 56 55 66 177+3 izFke 109 अलंती खंडाऱकय 109 53 72 65 190 izFke 110 तृप्ती प्रळांत रघाटे 110 58 49 55 162 fOnrh; 111 जमंत वलश्लनाथ चौधयी 111 AB AB 53 53 vuwRrh.kZ 112 जमश्री वलजम जोळी 112 113 वुऴभा रक्ष्भीकांत दाभोदये 113 114 अनघा चंद्रकांत बांडायकय 114 87 69 70 226 izkfo.; 115 अरुणणभा गुप्ता 115 116 वंतोऴ याभकृ ष्ण रांजेलाय 116 60 65 70 195 izFke 117 प्रलीण अलतायसवंग छाब्रा 117 60 52 72 184 izFke 118 वलक्रांत आनंद प्रजाऩती 118 63 52 89 204 izFke 119 आळुतोऴ गणेळ फोयकु टे 119 52 60 75 187 izFke 120 वऩमुऴ R आतयाभ 120 48 37 82 167 fOnrh; 121 ऩूनभ भधुकय कोंडरलाडीकय 121 78 83 69 230 izkfo.; 122 श्रुती भारऩाणी 122 123 इंद्रामणी चंद्रळेखय आचामा 123 124 याचधका जोळी 124 125 वुलणा जोळी 125 126 श्लेता वतीळ डलरे 126 82 62 74 218 izFke 127 ळुबदा ळांतायाभ खेडकय 127 47 14 61 122 vuwRrh.kZ 128 सळलानी नयेंद्र जोळी 128 92 79 79 250 izkfo.; 129 भोनासरवा भोडक 129 130 अननता वोभेंद्र भोडक 130 131 यभेळ उय् कु डाजी ऩयाते 131 65 75 69 209 izFke 132 तील्रोत्ताभा यभेळ ऩयाते 132 78 81 70 229 izkfo.; Page 4
 5. 5. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी 133 यलींद्र कु भाय 133 134 अनुबल कृ ष्णा तुरकाने 134 7 4 50 61 vuwRrh.kZ 135 येखा कृ ष्णा तुरकाने 135 39 36 53 128 r`rh; 136 प्रनतक कृ ष्णा तुरकाने 136 137 ऩुष्कय गोडफोरे 137 138 वुयेंद्र कु भाय गोरेच्छा 138 139 अंजना कोचय 139 140 बायती कृ ष्णा वोनकु वये 140 141 प्रलीण अळोक उऩाध्माम 141 142 जजग्नेळ जमेंद्र ठक्कय 142 143 प्रदीऩ रांडे 143 144 चचन्भम दत्तात्रम गाले 144 59 70 55 184 izFke 145 याचधका अजम ळुक्रा 145 146 वाननका ळंबू टेकडीलार 146 84 75 66 225 izkfo.; 147 नंदककळोय ऩयळयाभ याईकलाय 147 148 ऩलन सळलनायामण डुकये 148 36 37 64 137 fOnrh; 149 वलजमा अळोक चलये 149 31 14 40 85 vuwRrh.kZ 150 कांता भोयेश्लययाल लानखेडे 150 41 28+2 58 129 laikfjr 151 अंजरी प्रदीऩ ळुक्रा 151 79 74 74 227 izkfo.; 152 याजेळ ओभप्रकाळ अग्रलार 152 51 64 65 180 izFke 153 श्रुती याजेळ अग्रलार 153 154 रसरत कु भाय वाशनी 154 155 हदऩारी वक्रानी 155 156 वुधीय लाभनयाल ऩाडीकय 156 157 प्रनतक लाभन भाकडे 157 52 36 62 150 fOnrh; 158 अचाना याजील ऩांडे 158 81 68 76 225 izkfo.; 159 याजील अनंत ऩांडे 159 88 63 74 225 izkfo.; 160 ळांतायाभ उदायाभजी नंदनलाय 160 38 32+3 56 129 r`rh; 161 अभेम अजम ऩयऱकय 161 81 68 84 233 izkfo.; 162 छामा यभेळ भुऱे 162 73 75 65 213 izFke 163 यीध्दी प्रकाळ जैन 163 75 66 68 209 izFke 164 जुशी रसरत गांधी 164 165 तेजव भनोज धभााचधकायी 165 86 68 74 228 izkfo.; Page 5
 6. 6. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी 166 आहदत्म आनंद कोरायकय 166 75 76 72 223+2 izkfo.; 167 ळशाजशा कपयोज खान 167 76 62 69 207 izFke 168 भधुकय कृ ष्णयाल कोंडरलाडीकय 168 169 अननके त चंदू इंगोरे 169 170 चेतना वुयेळ नेलाये 170 32 28+2 52 114 laikfjr 171 यश्भी चौशान 171 60 62 66 188 izFke 172 वौयब याजेळ वोनी 172 173 वाषी श्माभ देळऩांडे 173 76 71 79 226 izkfo.; 174 लैळारी S चोऩडे 174 175 गौयल छाब्रा 175 74 64 66 204 izFke 176 याभकु भाय C ळभाा 176 177 उभा ळैरेंद्र गाज्ररलाय 177 178 वामरी अननर ऩोकऱे 178 179 नेशा अननर ऩोकऱे 179 180 यली खनगई 180 90 74 63 227 izkfo.; 181 लैदेशी काननऴ लडेया 181 76 60 67 203 izFke 182 वौयब आभटे 182 183 याधा अवलनाळ लेखंडे 183 61 44 61 166 fOnrh; 184 ऩूनभ प्रकाळ के ने 184 185 वाषी प्रदीऩयाल के ने 185 68 50 65 183 izFke 186 नंहदनी ळेट्टी 186 187 चंद्रळेखय वलनामक बोजयाज 187 188 ननळा बीभयाल शेरोंडे 188 189 गौयी श्रीयाभ जोळी 189 75 58 80 213 izFke 190 जमश्री ककळोय देलऱकय 190 73 65 63 201 izFke 191 योळन दीऩकसवंग ठाकू य 191 192 नेशा उदम बोमय 192 78 54 83 215 izFke 193 ळुबभ वुमाकांत आग्रे 193 84 56 85 225 izkfo.; 194 भोननका चंद्रबान ळेंडे 194 73 62 80 215 izFke 195 सभसरंद शरयबाऊ नावेये 195 196 ककयण वलठ्ठर भुंदडा 196 82 54 70 206 izFke 197 गुराफ चचंधूजी भानेकय 197 198 वुनीर कु भाय जेप 198 Page 6
 7. 7. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी 199 वत्मेन्द्रप्रकाळ 199 200 अननता भधुकय वशाये 200 201 तनुजा अरुण लैद्म 201 202 लाजल्भक नायामणयाल गोटे 202 47 32+3 57 139 fOnrh; 203 के तकी कुं दन ऩाटीर 203 84 78 70 232 izkfo.; 204 जमश्री ळभाा 204 205 कांचन कुं दन ऩाटीर 205 54 AB 65 119 vuwRrh.kZ 206 उभेळ नाजुकयाल खायकय 206 207 गुराफ दाभोधायजी दुल्रयलाय 207 208 कासभनी वुळीरयाल तेरखडे 208 209 वभीषा याजुकु भाय भेश्राभ 209 68 56 63 187 izFke 210 योळनी यली वालयकय 210 211 वौयब याजकु भाय भेश्राभ 211 212 अनुयाधा हदलाकय भोशनी 212 83 75 59 217 izFke 213 श्रुती देलयाल वलाईथूर 213 38 54 54 146 fOnrh; 214 वललेक देलयाल वलाईथूर 214 36 47 64 147 fOnrh; 215 यीना ऩाझाये (ऩाटीर) 215 20 14 25 59 vuwRrh.kZ 216 यत्नप्रबा प्रबाकय ऩंजाफी 216 84 81 73 238 izkfo.; 217 लंदना वंदीऩ दंदे 217 218 उऴा वुयेळ गुडेऩलाय 218 58 69 60 187 izFke 219 वभीय बयत फडगे 219 54 32+3 47 136 fOnrh; 220 प्रणल अजम कदभ 220 14 18 43 75 vuwRrh.kZ 221 अनुऩ अयवलंदयाल रांडे 221 34 18 68 120 vuwRrh.kZ 222 वलजम उभेळ ळभाा 222 223 नलर याभदेल झंलय 223 224 यली बागलतयाल भशाजन 224 74 56 81 211 izFke 225 ळाभकांत बारचंद्र ऩयनाईक 225 74 71 58 203 izFke 226 यसवका वलळार उभाऱकय 226 227 गामत्री ठाकू य 227 228 क्षषनतजा कृ ष्णकु भाय शयदाव 228 84 63 66 213 izFke 229 अंजरी वलजम बुवायी 229 75 61 78 214 izFke 230 लैळारी वभीय डफ़ाडे 230 75 71 72 218 izFke 231 वुमायाज शरयदाव घनलट 231 49 42 63 154 fOnrh; Page 7
 8. 8. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी 232 लीणा रक्ष्भीकांत शजाये 232 66 55 59 180 izFke 233 वुचचत्रा वललेक बांडायकय 233 234 आननल्म नामडू 234 235 वंजम नंदकु भाय आभरेकय 235 60 37 64 161 fOnrh; 236 येलती याजेद्र लेखंडे 236 27+3 43 54 127 laikfjr 237 भंजुऴा याजेंद्र लेखंडे 237 75 50 62 187 izFke 238 ऩंकज वेलकयाभ चेतानी 238 239 लैजमंती जमंत फनकय 239 240 वुनीर फवंतीरार नागार 240 241 बायती नागार 241 242 जमंत नानाजी फानकय 242 243 वचचन प्रकाळ नलरे 243 37 46 51 134+1 fOnrh; 244 देवलदाव कृ ष्णाजी वुयजुवे 244 30 15 57 102 vuwRrh.kZ 245 अनुयाधा आनंद नेलास्कय 245 70 67 68 205 izFke 246 अलंनतका याजेळ काकीयलाय 246 247 याज ळंकय भशाडडक 247 248 मळ याज भशाडडक 248 249 आमा अनंत कोरायकय 249 29+1 50 49 129 laikfjr 250 यली श्रीधय वालयकय 250 251 काभेश्लय याल ताल्राप्रगडा 251 65 60 63 188 izFke 252 भेघारी मोगेळ काऱे 252 253 ऩल्रली मोगेळ काऱे 253 254 वोऩान त्र्मंफकयाल अलचाय 254 58 37 63 158 fOnrh; 255 शेतर भदन लभाा 255 256 असभता भदन लभाा 256 257 वुनाषी Pळाश 257 258 वोनाRळाश 258 259 सभसरंद लवंत फोधनकय 259 73 65 72 210 izFke 260 वऩना Hशाडके 260 261 धीयज रारलानी 261 61 66 72 199 izFke 262 ऩुष्कय गोथे 262 263 ननळा याजेंद्र बफवने 263 264 प्रनतभा आनंदयाल लावेकय 264 265 आनंद नाभदेलयाल फदय 265 27+3 39 53 122 laikfjr Page 8
 9. 9. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी 266 शऴालधान प्रबाकय दऱली 266 267 अचाना अननर सळलशेय 267 70 60 54 184 izFke 268 मुगंधया अजम नायऱे 268 62 56 64 182 izFke 269 वोनारी वुयेंद्र कु कडऩलाय 269 83 72 59 214 izFke 270 याधा वुयेंद्र कु कडऩलाय 270 76 69 54 199 izFke 271 वागय अयवलंद काभडी 271 56 39 72 167 fOnrh; 272 नम्रता याजू जोळी 272 273 अवऩान सवद्धू 273 32+3 47 64 146 fOnrh; 274 वृष्टी आनंद देऊऱकय 274 275 प्रांजरी यभेळ बफजले 275 276 वंदीऩ वुयेळ बारेयाल 276 277 कभर V बंडाये 277 278 बाग्मलती याभेश्लय ळभाा 278 42 39 72 153 fOnrh; 279 प्रनतक शेभयाज डंबाये 279 73 77 77 227 izkfo.; 280 अननर नंदरार जैन 280 281 भधु अननर जैन 281 282 ळुबदा अननरुद्ध गुजारलाय 282 84 61 80 225 izkfo.; 283 भोशन भधुकययाल अंजीकय 283 71 55 68 194 izFke 284 T S नागयाजन 284 49 32+3 69 153 fOnrh; 285 गोकु ऱ भनोशय आतकड 285 50 48 71 169 fOnrh; 286 ऩामार याभ ऩातुयकय 286 74 73 56 203 izFke 287 सळखा अळोक भदन 287 85 74 77 236 izkfo.; 288 सभत्ता याजेळ वूचक 288 289 योशन वुनीर देलयणकय 289 290 आळम हटके कय 290 291 नचचके त वुनीर हटके कय 291 44 56 66 166 fOnrh; 292 अंककता कु कडे 292 293 वंगीता कु कडे 293 294 भंगेळ हदगंफय याभेरलाय 294 48 47 72 167 fOnrh; 295 भोनारी C रानछयाभानी 295 296 ळयमू देळभुख 296 297 ळोबना देळभुख 297 298 अजश्लनीकु भायदेळभुख 298 Page 9
 10. 10. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी 299 ळुक्रेंदू वुबाऴ योडे 299 300 वंजम नानाजी भुद्गर 300 72 60 74 206 izFke 301 वुननता ळायदा 301 302 ऩद्मा आडाणे 302 303 यभेळ अजगयाल बोमय 303 304 बलानी लाऱके 304 305 प्रळांत नेल्रीक्लाय 305 306 याजेंद्र बब्रजभोशन नतलायी 306 307 कस्तुयी लैळाख लैद्म 307 308 भंजजयी भधुकययाल अलघडे 308 83 76 67 226 izkfo.; 309 जमेळ प्रपु ल्रा देलऱेकय 309 310 अननता ननतीन लाघ 310 311 लैबम P देलघये 311 312 वुबाऴ धुंनीरार सभत्तर 312 313 वरयता चारुदत्त कडू 313 314 वतीळ नागेळ चाटी 314 315 फऱीयाभ ऩुंडसरक ऩाटीर 315 316 रता अजजत फाकये 316 36 37 46 119 r`rh; 317 अरुणा अयवलंद लाघ 317 92 74 61 227 izkfo.; 318 भशारक्ष्भी वंजम दमार 318 319 यश्भी अननर वामये 319 320 रोब्झांग मोन्तोन 320 53 66 75 194 izFke 321 वुबदा वलराव देळभुख 321 85 79 59 223+2 izkfo.; 322 वलराव नायामणयाल देळभुख 322 323 भीनाषी वोनी 323 72 58 51 181 izFke 324 ळेखय ईश्लयदाव भशंत 324 325 वतीळ जगन्नाथ ळभाा 325 83 79 73 235 izkfo.; 326 अजश्लनी भेंढेकय 326 327 अजस्भता A भेंढेकय 327 60 64 53 177+3 izFke 328 ओजव वक्वेना 328 329 भुके ळ अग्रलार 329 330 याशुर कालये 330 331 नीता उदमकु भाय चव्शाण 331 80 50 56 186 izFke 332 गौयी उदमकु भाय चव्शाण 332 Page 10
 11. 11. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी 333 भंजू वचचन जैऩुरयमा 333 334 गजानन याभाजी घुभडे 334 76 68 69 213 izFke 335 ननककता थुरकय 335 64 70 60 194 izFke 336 अजस्भता थुरकय 336 44 46 66 156 fOnrh; 337 हदलाकय ऩयळुयाभ चौधयी 337 56 51 50 157 338 वंजील भाराणी 338 339 सवद्धाथा भाराणी 339 340 नुऩूय जैन 340 341 ज्मोती भाराणी 341 342 शेभंत याभ भाराणी 342 343 वुऴभा भाराणी 343 344 याळीयेखा कानोरयमा 344 69 67 71 207 izFke 345 उदम बारचंद्र भुजुभदाय 345 346 वलद्मा तऩन कोल्शे 346 89 71 80 240 izkfo.; 347 रुची वूद 347 348 यचना वूद 348 349 श्रद्धा वोनेगालकाय 349 350 प्रसा श्रीयंग ऩाठक 350 75 62 71 208 izFke 351 शयी कु भाय आरे 351 352 नयेंद्र के ळालऩंत लडनेयकय 352 353 अभृत याजकायणे 353 354 वभीय याजेंद्र चौधयी 354 355 चंद्र अळोक भारू 355 356 भाधुयी अरुण इंगोरे 356 66 56 66 188 izFke 357 याचगनी प्रपु ल्रा खुफाऱकय 357 358 अथला उदम तुऱणकय 358 68 66 76 210 izFke 359 याजकु भाय प्रल्शाद भेश्राभ 359 360 उज्ज्लरा याजकु भाय भेश्राभ 360 361 अननता वंजम कडू 361 362 वई वंजम कडू 362 363 सळल्ऩा ननरेळ कस्तुये 363 90 76 65 231 izkfo.; 364 दीऩारी भनोज चाणेकय 364 365 वऩना अग्रलार 365 366 श्रुती अयवलंद ऩाटीर 366 Page 11
 12. 12. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी 367 प्रसा ननतीन खोब्रागडे 367 368 ननखीर नासविंग्दाव वयडा 368 369 लैळाख यघुनाथ लैद्म 369 370 याशुर वुयेळ श्रीलाव 370 64 38 61 163 fOnrh; Page 12
 13. 13. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी भुंडरे पु रलायी रक्ष्भीनगय 1 दीऩारी अबम गाडगे 371 2 चचत्रा चंद्रकांत गाडगे 372 85 80 68 233 izkfo.; 3 जस्भता स्नेशर ननराऩलय 373 73 58 66 197 izFke 4 स्लाती अवलनाळ वऩंऩऱकय 374 85 68 75 228 izkfo.; 5 वंगीता आनंद टेकाडे 375 6 स्लाती आसळऴ वलंचूयकय 376 32+3 35 66 136 fOnrh; 7 योळनी गोलधान लानखेडे 377 46 35 58 139 fOnrh; 8 वाषी ननळांत जगदाऱे 378 51 47 59 157 fOnrh; 9 वुजाता याके ळ तेरंग 379 81 82 71 234 izkfo.; 10 वामरी वायंग जालखेडकय 380 85 71 79 235 izkfo.; 11 याजश्री अजजत चचभोटे 381 84 65 76 225 izkfo.; 12 वलननता कु रबूऴण भेघे 382 62 36 85 183 izFke 13 येखा उल्शाव धाफे 383 81 66 75 222+3 izkfo.; izkfo.; 6 izFke 2 fOnrh; 3 ,dw.k 11 vuwfRr.kZ 0 ,dw.k 11 vuwifLFkr 2 ,dw.k 13 श्री गणेळ भंददय , नयेंद्र नगय 1 प्रलीण सानेश्लययाल डशाके 384 85 85 76 246 izkfo.; 2 कौस्तुब श्माभ जोळी 385 52 37 70 159 fOnrh; 3 भंगर लाये 386 28 15 55 98 vuwRrh.kZ 4 ज्मोत्स्ना ककटे 387 71 42 73 186 izFke 5 ननभारा वुयेळचंद्र ऩडोऱे 388 48 48 70 166 fOnrh; 6 ऩद्मा कृ ष्णयाल भारीकय 389 77 53 83 213 izFke Page 13
 14. 14. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी 7 छामा याभप्रवाद ऩयाळय 390 50 35 65 150 fOnrh; 8 वरयता लवंतयाल देल 391 izkfo.; 1 izFke 2 fOnrh; 3 ,dw.k 6 vuwfRr.kZ 1 ,dw.k 7 vuwifLFkr 1 ,dw.k 8 श्री सानेश्लय भंददय फजाज नगय 1 भंजुऴा अनंत के ळहट्टलय 392 78 72 66 216 izFke 2 वंगीता भशेंद्र तऩावे 393 83 75 83 241 izkfo.; 3 वाषी याके ळ ऩांडे 394 76 49 76 201 izFke 4 आसभ ऩुयऴोत्तभ भाडेकय 395 5 कल्ऩना बैमाजी बुते 396 70 67 62 199 izFke 6 वरयता मळलंत योकडे 397 7 वुलणाा अजम फंदलय 398 74 70 78 222+3 izkfo.; 9 वुशाव वुळीर खानझोडे 399 87 79 71 237 izkfo.; 10 लैळारी आजश्लन ऩाटीर 400 86 66 73 225 izkfo.; 11 वरयता प्रदीऩ तरभरे 401 67 48 65 180 izFke 12 भाधली श्रीऩाद फंडे 402 13 ऩद्मानन अबम देळऩांडे 403 14 रयवद्धभा ळेखय ऩागे 404 60 56 74 190 izFke 15 भंजजयी ऩुयऴोत्तभ चयऩे 405 91 82 75 248 izkfo.; 16 लवुंधया वलनोद ऩोतदाय 406 68 46 77 191 izFke 17 भाधुयी ककळोय के ऱाऩुये 407 82 69 74 225 izkfo.; izkfo.; 6 izFke 6 vuwifLFkr 4 Page 14
 15. 15. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी ,dw.k 16 फ. ळेऴयाल लानखेडे वलद्माननके तन याभदावऩेठ 1 प्रज्लर अननर वुटे 408 83 55 72 210 izFke 2 नेशार गजानंजी वाकु ये 409 47 17 62 126 vuwRrh.kZ 3 दीषा भशेन्शा चाचये 410 76 47 71 194 izFke 4 हदव्मानन वुयेळ याउत 411 38 32+3 63 136 fOnrh; 5 श्रुनतका अननरयाल कडू 412 6 वंकल्ऩ सळलरार खोब्रागडे 413 7 वप्रमंका जगन वाले 414 57 37 69 163 fOnrh; 8 असबऴेक यत्नदीऩ भेश्राभ 415 41 27+3 58 129 laikfjr 9 हदव्मा ळेऴयाल मेखेडे 416 77 53 74 204 izFke 10 दीप्ती ळेऴयाल मेखेडे 417 67 49 79 195 izFke 11 दुळांत वलनोद ननम्फाते 418 47 AB 47 94 vuwRrh.kZ 12 वुळीर ळायदाप्रवाद धयले 419 13 ऐश्लमाा सभसरंद कयंडे 420 45 50 68 163 fOnrh; 14 वागय बास्कय ननतनलये 421 40 AB 56 96 vuwRrh.kZ 15 हदऩांषा हदरीऩ लानखेडे 422 49 42 75 166 fOnrh; 16 अंककता वोननरार नेलाये 423 72 62 79 213 izFke 17 वंजीलनी याजेळ लावननक 424 50 41 73 164 fOnrh; 18 बायती भानयाज देव्शाये 425 61 44 75 180 izFke izkfo.; 0 izFke 6 fOnrh; 5 laikfjr 1 ,dw.k 12 vuwfRr.kZ 3 ,dw.k 15 vuwifLFkr 3 ,dw.k 18 शनुभान भंददय याभदावऩेठ Page 15
 16. 16. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी 1 वलकाव प्रबाकययाल लैयाऱे 426 79 44 77 200 izFke 2 याजश्री वलकाव लैयाऱे 427 85 63 80 228 izkfo.; 3 G.ननभारा नामडू 428 83 74 79 236 izkfo.; izkfo.; 2 izFke 1 ,dw.k 3 Page 16
 17. 17. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी ऩश्श्िभेश्लय शनुभान भंददय, वालयकय नगय 1 वुधीय दत्तात्रम गोवाली 429 76 66 70 212 izFke 2 बफनोद याभऩार ध्मानी 430 65 61 63 189 izFke 3 चंद्रळेखय सळळुऩार रौटालाय 431 4 अंताषयी चंद्रळेखय रौटालाय 432 5 लृऴारी वंजम अम्फायते 433 79 70 76 225 izkfo.; 6 ऩल्रली प्रभोद फडे 434 60 58 59 177+3 izFke 7 प्रणारी प्रभोद फडे 435 izFke 8 गुराफ याभजी आगये 436 38 AB 59 97 vuwRrh.kZ izkfo.; 1 izFke 3 ,dw.k 4 vuwRrh.kZ 1 vuwifLFkr 3 ,dw.k 8 श्री शनुभान भंददय,स्टेट फँक कॉरोनी 1 गामत्री यभेळ लडवकय 437 49 36 57 142 fOnrh; 2 यभेळ भायोतयाल लडवकय 438 42 13 52 107 vuwRrh.kZ fOnrh; 1 vuwRrh.kZ 1 ,dw.k 2 भुंडरे पु रलायी ,त्रिभूती नगय 1 भनोज नंदककळोय वुऱे 439 2 लैष्णली भनोज वुऱे 440 3 वीभा प्रकाळ ठाकये 441 55 58 71 184 izFke 4 अळोक गंगाधय शुद्दाय 442 82 64 68 214 izFke 5 अल्ऩना B.अचधकायी 443 28 22 48 98 vuwRrh.kZ 6 वलळाखा यभेळ वंतोऴलय 444 67 52 75 194 izFke Page 17
 18. 18. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी 7 जस्भता प्रेभ वातऩुते 445 75 62 70 207 izFke 8 वुरबा अवलनाळ सबलगडे 446 57 55 46 158 fOnrh; 9 यंजना घनश्माभ बड्घये 447 43 58 60 161 fOnrh; 10 ळायदा वुशाव गामंकय 448 izFke 4 fOnrh; 2 ,dw.k 6 vuwRrh.kZ 1 vuwifLFkr 3 ,dw.k 10 श्री भशारक्ष्भी भंददय,जमप्रकाळ नगय 1 वलद्मा धनंजम उऩाध्मे 449 58 61 58 177+3 izFke 2 प्रीती प्रळांत देळऩांडे 450 3 वीभा वंजमयाल के शारकय 451 82 72 58 212 izFke 4 गौयी वलष्णू व्मारेकय 452 66 53 59 178+2 izFke 5 रुऩारी याजेळ शेटे 453 श्री गजानन भशायाज भंददय तऩोलन 1 भेघा श्रीकांत गंगाथाडे 454 73 60 56 189 izFke 2 वामरी वंजम भोडक 455 71 73 66 210 izFke श्री लळल भंददय , ऩालनबूभी 1 अभेम वलजम लाघ 456 82 74 70 226 izkfo.; याभ भश्ददय जमप्रकाळ नगय 1 श्रीकांत भधुकय फोफडे 457 Page 18
 19. 19. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी बगगनी ननलेददता भदशरा शोस्टेर ऩालनबूभी 1 वभीषा याजेळ रोखंडे 458 88 83 74 245 izkfo.; 2 क्षषनतजा याजेळ रोखंडे 459 84 71 70 225 izkfo.; 3 ळीतर वाशेफयाल वारंकाय 460 वांस्कृ नतक वबागृश , ऩांडे रे-आउट 1 श .L.सभयानी 461 54 56 68 178+2 izFke 2 वुसभत वुनीर कऱवकय 462 47 51 72 170 fOnrh; धलड कॉरेज ,याजील नगय 1 अजम नागोयाल नतघाये 463 64 46 76 186 izFke 2 ज्मोत्वना अजम नतघाये 464 80 67 75 222+3 izkfo.; 3 ज्मोत्वना अननर चन्ने 465 75 55 61 191 izFke 4 भभता वलनोद टाकयखेडे 466 5 योळनी ळंकययाल भशाजन 467 6 वामरी अरुण भशाजन 468 7 कवलता वतीळ ऩंचबाई 469 57 48 48 153 fOnrh; 8 भभता हदरीऩ ऩंचबाई 470 32 32 55 119 laikfjr 9 ननककता फफनयाल लारुत्काय 471 51 54 58 163 fOnrh; 10 नेशा वलनामक तुम्दाभ 472 श्री ननकाराव भशायाज मोगावन कें द्र 1 कौस्तुब श्रीकांत याभेकय 473 83 73 95 251 izkfo.; 2 यश्भी श्रीकांत वयाप 474 87 74 72 233 izkfo.; 3 भाधली भुकुं द फोकीर 475 4 प्रसा ळासरक भुनेश्लय 476 89 67 73 229 izkfo.; 5 भाणणक वुधीय कु रकणी 477 55 64 64 183 izFke 6 याजरक्ष्भीधनंजम खानझोडे 478 60 62 68 190 izFke 7 ऩद्मजा धनंजम खानझोडे 479 77 60 68 205 izFke 8 ऩूलाा वंजम लानखेडे 480 72 67 70 209 izFke 9 ळळी ककळोय घोयडकय 481 61 68 70 199 izFke Page 19
 20. 20. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी izkfo.; 7 izFke 12 fOnrh; 4 r`rh; 0 laikfjr 1 ,dw.k 24 vuwRrh.kZ 0 ,dw.k 24 vuwifLFkr 9 ,dw.k 33 fudkykph VDdsokjh शनुभान भंददय खाभरा 1 यजनी प्रकाळ डशाके 482 69 55 63 187 izFke 2 प्रकाळ दुगााजी डशाके 483 38 43 52 133+2 fOnrh; 3 ळंकय वलश्राभ याठोड 484 7 23 29 59 vuwRrh.kZ 4 ऩयाग आनंदयाल रोखंडे 485 7 31 AB 38 vuwRrh.kZ 5 ऩुष्ऩा ऩयाग रोखंडे 486 5 AB 25 30 vuwRrh.kZ 6 ननखीर यतन वोनटक्के 487 7 भौमुयी देलयाज याशण्ग्डरे 488 8 भानवी फोध्दळ शाडके 489 9 खुळफू यतन ठाकू य 490 10 ननतारी रीरायाभ धाऩडे 491 13 17 43 73 vuwRrh.kZ 11 अंककता धभेळ ऩाटीर 492 12 हदव्मांनी वलराळ कान्शोरकय 493 13 गामत्री बूऴण भस्कये 494 AB 7 38 45 vuwRrh.kZ 14 वंजम फाफायाल लयकड 495 25 30 39 94 vuwRrh.kZ 15 अऩेषा धभेळ ऩाटीर 496 izFke 1 fOnrh; 1 Page 20
 21. 21. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी ,dw.k 2 vuwRrh.kZ 6 vuwifLFkr 7 ,dw.k 15 स्लाभीवभथथ भंददय भारलीम नगय 1 रता वुबाऴ देळभुख 497 52 54 71 177+3 izFke 2 लऴाा वंजमयाल खंड्वे 498 49 33+2 55 139 fOnrh; 3 भामा याजेंद्र ठेंग 499 76 62 56 194 izFke 4 दीऩभारा वलराळ फलााद 500 80 62 63 205 izFke 5 ज्मोती अननकु भाय वयोदे 501 68 73 65 206 izFke izFke 4 fOnrh; 1 ,dw.k 5 Page 21
 22. 22. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी भदनभोशन भदशरा मोग लगथ 1 कीती वंदीऩ अग्रलार 502 2 सवभयन वलनोद अग्रलार 503 3 आमुऴी वंदीऩ अग्रलार 504 4 देवलका अळोक गाड्गील्लय 505 60 60 48 168 fOnrh; fOnrh; 1 vuwifLFkr 3 ,dw.k 4 ऩूज्म लळकाऩुथयी ऩंिामत मौगावन कें द्र C.A योड 1 ळुबांगी वचचन फैनारलाय 506 67 56 54 177+3 izFke 2 ऩद्मा वुयेळयाल गालंडे 507 71 62 57 190 izFke 3 श्लेता भनीऴ सभस्र्शा 508 80 70 64 214 izFke 4 बक्ती वचचन फैनारलाय 509 37 52 58 147 fOnrh; 5 ककयनज्मोत कौय खानुजा 510 43 53 57 153 fOnrh; 6 भनीऴ ळायदाप्रवाद सभस्र्शा 511 56 43 69 168 fOnrh; izFke 3 fOnrh; 3 ,dw.k 6 याजायाभ लािनारम 1 अननर शरयबाऊ काऱे 512 2 याजेंद्र याम््ऴद सळलशये 513 51 47 51 149 fOnrh; 3 हदळा शऴाद फदानी 514 68 58 75 201 izFke 4 गागी भशेंद्र सरभमे 515 85 78 82 245 izkfo.; 5 स्लणाा वुनीर ळभाा 516 78 70 78 226 izkfo.; 6 अंककत याधाक्रीश्ना फोकडे 517 76 55 79 210 izFke 7 वलनामक ळयद गुप्ता 518 8 वुनीती उदम फोधनकय 519 74 64 67 205 izFke Page 22
 23. 23. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी 9 अंजरी हदरीऩ कु रकणी 520 62 59 60 181 izFke 10 यणजीत सवंघ फघेर 521 52 71 61 184 izFke 11 ऩूनभ वलष्णू पु रलानी 522 55 56 45 156 fOnrh; 12 शऴा वुंदयरार पु रलानी 523 48 46 40 134+1 fOnrh; 13 प्रणल अजम बफश्ऩुते 524 56 59 71 186 izFke 14 वोनारी यभेळचंद लैद्म 525 15 ळुबांगी यभेळचंद लैद्म 526 83 75 69 227 izkfo.; 16 प्रकाळ चंद सवंघाई 527 81 65 76 222+3 izkfo.; 17 भामा सवंघाई 528 72 58 62 192 izFke 18 वप्रमांका याशुर ळुक्रा 529 66 68 58 192 izFke 19 अंजरी बीभयाल गाणाय 530 20 फबफता बीभयाल लाऱके 531 21 भेघा भधुवूदन नततयभाये 532 izkfo.; 4 izFke 8 fOnrh; 3 vuwifLFkr 6 ,dw.k 21 अभ्मंकय स्भायक ट्रुस्ट भदशरा मौगावन लगथ 1 ननसळगंधा अतुर जोळी 533 66 68 70 204 izFke 2 नुऩूय वगुण देळऩांडे 534 80 84 88 252 izkfo.; 3 दीऩारी भशेळ जाजू 535 88 83 78 249 izkfo.; 4 कवलता वलनोद अग्रलार 536 78 78 73 229 izkfo.; 5 प्रनतबा देवलदाव चांडक 537 85 71 70 226 izkfo.; izkfo.; 4 izFke 1 ,dw.k 5 Page 23
 24. 24. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी बोवरा लेदळास्ि भशावलद्मारम भशार 1 वंदीऩ हदरीऩ वलश्लकभाा 538 66 63 79 208 izFke 2 श्रीयाभ भधुकय ताम्शणकय 539 68 59 68 195 izFke 3 वंजम भनोशय कोत्लारीलारे 540 70 55 72 197 izFke 4 आजश्लन राक्स्भाणयाल भाशुये 541 57 54 72 183 izFke 5 वचचन फोडखे 542 71 65 75 211 izFke 6 स्लप्नीर नंदककळोय नतडके 543 7 प्रदीऩ याभचंद्र गुप्ता 544 45 63 72 180 izFke 8 वारयका प्रदीऩ गुप्ता 545 74 63 75 212 izFke 9 वाधना भोशन ऩाटणकय 546 57 53 76 186 izFke 10 भंजुऴा भशोणयाल ऩाटणकय 547 64 43 70 177+3 izFke 11 नीसरभा वलनामक ऩौनीकय 548 71 64 74 209 izFke 12 रूऩ हशतेंद्र 549 68 56 65 189 izFke 13 वीभा शऴारयाल वत्पारे 550 69 57 76 202 izFke 14 अंजरी ळेखय ऩडोऱे 551 71 61 64 196 izFke 15 वोनार अननर बफंद 552 73 62 84 219 izFke 16 ळुफंगी धभेंद्र वाठलणे 553 63 63 77 203 izFke izFke 15 vuwifLFkr 1 ,dw.k 16 भेशेय शनुभान भंददय लवयवऩेठ 1 स्नेशर जमंतयाल गंगथाडे 554 13 63 20 96 vuwRrh.kZ 2 तरुण कांफऱे 555 3 ऋतुजा अबम कु रकणी 556 5 वंध्मा आदभने 558 6 मळ सवद्धभळेहट्टलाय 559 vuwRrh.kZ 1 vuwifLFkr 4 ,dw.k 5 Page 24
 25. 25. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी दशंदू भुरींिी ळाऱा भशार 1 वयमू श्रीऩाद चचतऱे 560 55 65 58 178+2 izFke 2 दसळाका असभत वुरु 561 62 48 AB 110 vuwRrh.kZ 3 ईळा धनंजम फडे 562 AB AB 55 55 vuwRrh.kZ 4 ननयंजना आनंद नाईक 563 62 37 41 140 fOnrh; 5 ऐश्लमाा वायंग ननचकलदे 564 62 51 47 160 fOnrh; 6 खुळफू वुनीर वुरु 565 7 ननधी ऩुरुऴोत्तभ गांधी 566 60 68 78 206 izFke 8 खुळफू ककळोय चव्शाण 567 57 64 66 187 izFke 9 करूणा वलकाव खाऩेकय 568 30 30 51 111 laikfjr 10 बालना एकनाथ लणले 569 53 51 66 170 fOnrh; 11 प्रगती प्रकाळ चादय 570 51 38 58 147 fOnrh; 12 यसवका यभाकांत देलतकय 571 57 49 76 182 izFke izFke 4 fOnrh; 4 laikfjr 1 vuwRrh.kZ 2 vuwifLFkr 1 ,dw.k 12 श्री शनुभान भंदीय गुरुदेल नगय ,नंदनलन 1 भीना भशेंद्र ताड्घये 572 37 40 55 132+2 fOnrh; 2 रसरता लवंतयाल याभटेक्कय 573 63 61 54 178+2 izFke 3 नंहदनी नंदककळोय धकाते 574 39 51 57 147 fOnrh; 4 भाधुयी वुधाकययाल भते 575 64 52 77 193 izFke 5 लऴाा नाभदेलयाल कडू 576 82 77 76 235 izkfo.; 6 ज्मोती गजानन कु कु डकय 577 69 72 43 184 izFke 7 वुनंदा गुराफयाल याउत 578 46 61 43 150 fOnrh; 8 वलजमा अरुणयाल भाकें डेम 579 55 62 46 163 fOnrh; Page 25
 26. 26. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी 9 वंगीता ळैरेंद्र दशीकय 580 49 69 43 161 fOnrh; 10 कल्ऩनाभनोशययाल गौयकय 581 11 अननता वुधीय शयडे 582 49 59 49 157 fOnrh; 12 नेशा अतुर तऩावे 583 50 62 47 159 fOnrh; 13 वीभा ककळोययाल देळभुख 584 24 39 33 96 vuwRrh.kZ 14 प्रद्मुभ याभू आंदे 585 43 56 55 154 fOnrh; 15 लावुदेल गजानन चंदनखेडे 586 66 60 55 181 izFke 16 ळंकय याभकृ ष्ण चगयडकय 587 39 45 51 135 fOnrh; 17 मादल ऊकुा डाजज ऩजई 588 16 44 40 100 vuwRrh.kZ 18 भशेंद्र वुदाभजी ताड्घये 589 36 27+3 42 108 laikfjr 19 वरयता वुयेळ नतरगुरे 590 80 57 61 198 izFke 20 वंगीता भशेळ ऩेंढायी 591 69 70 68 207 izFke 21 यली याभचंद्र याभटेके 592 77 60 77 214 izFke izkfo.; 1 izFke 7 fOnrh; 9 laikfjr 1 vuwRrh.kZ 2 vuwifLFkr 1 ,dw.k 21 रता भंगेळकय गाडथन , वूमथ नगय 1 असबनीर उभेळ काऱे 593 2 यलींद्र भुयायजी जनफंधू 594 65 65 70 200 izFke 3 लननता यलींद्र जनफंधू 595 4 रीना लाभनयालजी ढोभणे 596 59 63 78 200 izFke 5 लऴाा गणेळयाल बोमय 597 41 49 53 143 fOnrh; 6 कल्माणी याभप्रवाद ठोंफये 598 74 74 75 223+2 izkfo.; 7 वाधना याभप्रवाद ठोंफये 599 79 72 75 226 izkfo.; Page 26
 27. 27. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी 8 चैतारी ऩुरुऴोत्तभ शटलाय 600 68 52 68 188 izFke 9 ळीरा अळोक चानोये 601 44 44 63 151 fOnrh; 10 अंजरी अनंतयाभजी पुं डे 602 11 अजश्लनी प्रकाळ चौधयी 603 83 79 76 238 izkfo.; 12 ऩामर यत्नाकय रक्ष्भणे 604 35 66 54 155 fOnrh; 13 भंगरा एकनाथजी सभवाऱ 605 53 67 57 177+3 izFke 14 मोगेंद्र एकनाथ सभवाऱ 606 58 45 79 182 izFke 15 वलद्मा वाधुयाल लैद्म 607 59 60 58 177+3 izFke 16 शऴार वुयज गेडाभ 608 17 ननखीर मळलंत चचत्रील 609 18 नाजुका कलडूजी भेश्राभ 610 19 कांचन चंदलानी 611 36 40 57 133+2 fOnrh; 20 येळभा ननभार लेधेलाय 612 izkfo.; 3 izFke 6 fOnrh; 4 laikfjr 0 vuwRrh.kZ 0 vuwifLFkr 7 ,dw.k 20 Page 27
 28. 28. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी वलट्ठर भंददय मोग कें द्र िंद्रऩूय 1 चैतन्म वललेक ऩोतनूयलाय 613 64 60 56 180 izFke 2 याज श्रीकांत ताटऩल्रीलाय 614 76 70 60 206 izFke 3 ऩामर ऩुंडसरक नषीने 615 4 यणजीत भशेंद्रसवंग यानोये 616 5 याजील भायोतयाल भैदभलाय 617 37 32+3 53 125 r`rh; 6 नेटर नीयज ळभाा 618 7 यली गंगाधय गाजराालय 619 43 43 46 132+3 fOnrh; 8 लृऴब अननरयाल तुन्गीडलाय 620 12 46 54 112 vuwRrh.kZ 9 लननता अळोकयाल भांडलगडे 621 38 42 44 124 r`rh; 10 याजेंद्र वलनामक फंडालाय 622 47 48 44 139 fOnrh; 11 ळुबांगी वंजम ऩानगंटीलाय 623 27+3 51 41 122 laikfjr 12 वीभा ककळोय याठोड 624 13 वयरा भदनगोऩाऱ ऩांडडमा 625 73 73 58 204 izFke 14 याधा चंद्रकांत नंदनलाय 626 15 प्रणम श्रीननलाव ऩल्रेलय 627 ऩठाणऩुया व्मामाभळाऱा मोग कें द्र िंद्रऩूय 1 वुयेळ वोभाजी आंफटकय 628 51 57 64 172 fOnrh; 2 ऩामर वुनीर घुगये 629 43 54 67 164 fOnrh; 3 ननतीन कभराकय कु भयलाय 630 55 53 63 171 fOnrh; 4 वाधना हदनकय धोफे 631 5 ननता अजजत घाटे 632 37 56 61 154 fOnrh; 6 श्लेता वुजजत घाटे 633 82 73 71 226 izkfo.; 7 चचत्रांकीता मळलंतयाल भुल्रेम्लाय634 69 60 70 199 izFke वाईफाफा भंददय मोग भंडऱ िंद्रऩूय 1 ऩद्माताई शरयदाव ठाकये 635 54 40 70 164 fOnrh; 2 रता याजेंद्र ढलऱे 636 45 57 68 170 fOnrh; 3 बूऴण ळयदयाल ळशाणे 637 60 53 58 171 fOnrh; 4 अनंत याभकृ ष्णाजी गशुकय 638 39 36 42 117 r`rh; Page 28
 29. 29. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी गजानन भंददय,वयकाय नगय ,िंद्रऩूय 1 हशया याभचंद्र चौधयी 639 2 प्रांजरी याजेळ वलयभरलाय 640 3 हदगंफय वलक्रभयाल ठोंफये 641 4 वलद्मा हदगंफय ठोंफये 642 5 दीऩसळखा अळोकयाल भुवऱे 643 72 81 74 227 izkfo.; 6 वऩना यली लाडीलय 644 7 वरयता याजेळ भाकालय 645 8 अजश्लनी वंजम खानझोडे 646 32+3 35 44 114 r`rh; 9 भनोशय हदलाकय भाडे 647 21 AB AB 21 vuwRrh.kZ 10 ळंकय फानय्मा टोकर 648 AB AB 69 69 vuwRrh.kZ 11 वुदळान यणजीत ळशा 649 AB AB 64 64 vuwRrh.kZ 12 वंगीता वलनम फंगाडकय 650 13 वंदीऩ याभयाल गेडाभ 651 14 हदलाकय नत्थूजी भाडे 652 15 प्रळांत ळारीकयाल भडाली 653 16 ळारीकयाल चंद्रळ् भडाली 654 25 19 67 111 vuwRrh.kZ 17 अंफादाव नानाजी वऩंऩऱकय 655 18 प्रकाळचंद्र व्मंकटेळ खनके 656 63 52 68 183 izFke 19 वयोज वुयेळ भशाकु रकय 657 66 72 65 203 izFke 20 भशेळ भायोतयाल कनवऩल्रेलाय 658 21 ऩूनभ भशेळ कनवऩल्रेलाय 659 22 भायोती ऩोळहट्ट कनवऩल्रेलाय 660 23 शरयककळन P.वऩल्रै 661 24 वप्रमा शरयककळन वऩल्रै 662 14 59 37 110 vuwRrh.kZ 25 धनंजम लवंतयाल गाडेलय 663 26 स्लाती धनंजम गाडेलय 664 27 कै लल्म धनंजम गाडेलय 665 28 वंध्मा वुनीर ऩलाय 666 29 प्राची के दाय ढारे 667 74 76 72 222+3 izkfo.; 30 अननर ळभाा 668 31 ननभारा अननरकु भाय ळभाा 669 Page 29
 30. 30. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी 32 नेशा अननरकु भाय ळभाा 670 33 वेतू अननरकु भाय ळभाा 671 34 अनंत लावुदेलयाल नागऩुये 672 44 55 62 161 fOnrh; 35 अचाना अनंत नागऩुये 673 57 57 66 180 izFke 36 प्रीतीळ वुखभम वशा 674 37 वलराव ऩांडुयंग गलयळेशीलय 675 13 38 66 117 vuwRrh.kZ 38 वुबाऴ ऩांडुयंग गलयळेशीलय 676 39 यभेळ बगलंतयाल भाने 677 40 अणखर नत्थूजी भत्ते 678 41 करुणा ननतीन भत्ते 679 42 ननतीन नत्थूजी भत्ते 680 43 प्रवाद प्रोभादयाल कोमड्लाय 681 44 यली वुधाकययाल ऩोरयोशीलाय 682 45 वलद्मा योशीयाल ऩोरयोशीलाय 683 46 जमश्री वळान्कयाल दाउद 684 47 भोहशनी भननऴयाल दाउद 685 48 उऴा भनोशय आवुट्कय 686 AB AB 0 0 vuwRrh.kZ 49 भनोशय भशादेल आवुट्कय 687 35 33+2 55 125 r`rh; 50 वाहशर भनोशय आवुट्कय 688 51 आदेळ भनोशयआवुट्कय 689 14 AB 58 72 vuwRrh.kZ 52 लैष्णली प्रजम ऩांगायकय 690 53 बालना प्रजम ऩांगायकय 691 54 नयेंद्र ओभप्रकाळ ळभाा 692 55 ऩयाग अळोकयाल ळातरलाय 693 56 वलराव वदासळलयाल खडवे 694 57 बायती वलराव खडवे 695 58 प्रकाळ उद्धलयाल गडेलाय 696 59 एकता वंदीऩयाल दातायकय 697 60 लैळारी वलजम गडेलाय 698 61 स्र्मळ याजेळ गेऩालाय 699 62 उभेळ वदासळलयाल लैयागडे 700 63 याजेळ श्रीकायीरे श्रीलाव 701 64 श्रीभेकु रार श्रीभेकु रार वयोज 702 65 लैळारी दादाजी मेरभुऱे 703 Page 30
 31. 31. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी 66 ज्मोती श्रीयाभ गालंडे 704 67 भनोशय के ळलयाल कामडडंगे 705 68 ळायदा भनोशय कामडडंगे 706 69 शऴाारी वशदेलयाल फोफडे 707 66 58 68 192 izFke 70 आहदत्म वुनीर ऩंत 708 71 वुऴभा वुनीर ऩंत 709 56 67 66 189 izFke izkfo.; 3 izFke 9 fOnrh; 10 r`rh; 5 laikfjr 1 ,dw.k 28 vuwRrh.kZ 9 ,dw.k 37 vuwifLFkr 60 ,dw.k 97 fudkykph VDdsokjh 76% Page 31
 32. 32. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी अभयालती 1 अनुऩभा ळयदयाल खडे 710 81 53 62 196 izFke 2 अभृता बाऊयाल कु वयाभ 711 93 74 79 246 izkfo.; 3 लीणा भाणणकयाल कदभ 712 39 60 62 161 fOnrh; 4 जमभारा राषम्णयाल देळभुख 713 83 73 70 226 izkfo.; 5 ननरुऩभा जमंत ऩलाय 714 87 68 69 224+1 izkfo.; 6 रता के ळलयाल चचंचोरकय 715 7 दीऩारी प्रभोद गालंडे 716 82 71 57 210 izFke 8 ळुबांगी वुधाकययाल खाकये 717 9 अजश्लनीतुऱळीयाभ भाने 718 48 36 80 164 fOnrh; 10 रुऩारी कै राव देळभुख 719 35 32+3 66 136 fOnrh; 11 वयरा हदनकययाल गालायगुय 720 12 वंगीता प्रकाळ देलतऱे 721 13 वुननता गणेळ गामगोरे 722 izkfo.; 3 izFke 2 fOnrh; 3 r`rh; 0 laikfjr 0 ,dw.k 8 vuwRrh.kZ 0 ,dw.k 8 vuwifLFkr 5 Page 32
 33. 33. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी ,dw.k 13 fudkykph VDdsokjh 100% मलतभाऱ 1 ळराका भायोतयाल ऊइके 723 2 वुचचता वलजम सवंघाननमा 724 3 यश्भी यणजीत चगयी 725 4 शवऴात अळोक सवंघाननमा 726 5 ळैरेळ ळयदयाल देळऩांडे 727 6 अजूाभंद जमेद आरी 728 7 अंजरी चेतन ऩऱवोकय 729 78 69 79 226 izkfo.; 8 भनोशय भायोतयाल सळंदे 730 9 दीऩक गणऩतयाल गंगभलाय 731 10 वुयेंद्र चाम्ऩारारजी रुणालत 732 11 ननळा गुंजास्लाभी गोटे 733 12 बूऩेंद्र शेभसवंघजी थरूय 734 13 फाराजी आनंदयाल पाऱके 735 14 मोगेळ नायामंजी ळभाा 736 15 घनश्माभ भोशनरारजी ळभाा 737 16 अननर क्न््मारारजी इश्रानी 738 17 कु रदीऩ गोवलंदयाल याठोड 739 18 यभेळ देळयाज मादल 740 19 भोशन चगयीधय जजयाऩुये 741 51 51 61 163 fOnrh; 20 याभजी वलठ्ठरयाल आजासभये 742 21 ज्मोत्श्ना याभचंद्र देलधय 743 22 याभचंद्र प्रबाकययाल देलधय 744 23 वचचन अरुणयाल याणे 745 24 अचाना वचचन याणे 746 25 येणुका गजानन ऩयवोडकय 747 AB AB 59 59 vuwRrh.kZ 26 वललेक बास्कययाल ऩांडेम 748 33+2 56 80 171 fOnrh; 27 वंध्माताई वललेक ऩांडेम 749 28 याजेळ याभवेलक गुप्ता 750 29 अजम गणेळ गुप्ता 751 30 वंदीऩ दाभोधय जड्डेलाय 752 Page 33
 34. 34. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी 31 वाषी वंदीऩ जड्डेलाय 753 32 ळैरेळ ईश्लययाल फाल्की 754 33 अवलनाळ अरुणयाल हशंगणणकय 755 34 अजजंक्म आसळऴ गंजीलारे 756 35 प्रकाळ भंजुभान सवंध्मे 757 36 याजेळ शरयशय योडेकय 758 37 वलळार वाजम्ब्ळल षीयवागय 759 38 अंजू अंकु ळयाल झाडे 760 73 64 61 198 izFke 39 वलनामक गोयखनाथ गालंडे 761 40 कल्ऩना वंतोऴ फकार 762 41 रुचचया वंतोऴ फकार 763 42 आनंदयाल गणऩतयाल यणखांफ 764 43 भाधली भशेळ वायोऱकय 765 44 ळायदा हदनेळ लैद्म 766 45 ननलेळअयवलंदयाल चांदेकय 767 46 उदम के ळलयाल ऩांडे 768 59 49 82 190 izFke 47 अंजरी उदम ऩांडे 769 56 55 84 195 izFke 48 रयता आरोक गुप्ता 770 63 49 69 181 izFke 49 वयरा अळोक गुप्ता 771 50 अळोक भोशन्राल्जी गुप्ता 772 65 65 77 207 izFke 51 रक्ष्भीकांत कृ ष्णयाल काभरे 773 52 नीता घनश्माभ तोटे 774 AB AB 45 45 vuwRrh.kZ 53 ळैरजा अळोक काऩये 775 54 भभता अवलनाळ फेरंगे 776 55 अवलनाळ वदासळलयाल फेरंगे 777 56 लैष्णली चंद्रकांत सवडाभ 778 20 34 56 110 vuwRrh.kZ 57 बैयली चंद्रकांत सवडाभ 779 27+3 32 44 106 laikfjr 58 वुलणा हदनेळसवंग गशयलाय 780 59 हदनेळसवंग नायामणसवंग गशयलाय781 60 प्रपु ल्रा आनंदयाल गालंडे 782 61 प्रभोद श्रीधय देळऩांडे 783 62 ननतीन तुकायाभ खचे 784 63 भीनाषी चंद्रळेखय काऱे 785 64 वलजम याभबाऊ काऱे 786 32+3 45 65 145 fOnrh; Page 34
 35. 35. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी 65 भाधुयी वलजम काऱे 787 66 सभसरंद फऱलंतयाल देळऩांडे 788 67 गोकु र शयसवंग याठोड 789 52 55 70 177+3 izFke 68 अवऩाता गोकु र याठोड 790 69 अजश्लनी ऩयाग बाकये 791 32+3 43 54 132 r`rh; 70 अनुवप्रमा वलश्लेश्लययाल भोशनाऩुये792 71 याचधका वलश्लेश्लययाल भोशनाऩुये 793 AB AB 60 60 vuwRrh.kZ 72 स्लाती दादायाल शेऩट 794 73 वंध्मा रषीभनयाल खयतडे 795 74 ळुबांगी वुधाकययाल फोफडे 796 75 भनोज बाऊयालजज कडले 797 76 भंजुश्री श्रीऩाद नेलशार 798 77 वंध्मा प्रलीण याखुंडे 799 85 63 68 216 izFke 78 ज्मोती वंजम भशेंद्र 800 79 भृण्भमी फऱलंत वशस्त्रफुद्धे 801 62 64 75 201 izFke 80 लैजमंती वंजम बेंडायकय 802 73 75 77 225 izkfo.; 81 येश्भा अभोर मेयालाय 803 82 श्रीकांत प्रकाळ भुन्गील्लाय 804 83 वंजम याभयाल देळऩांडे 805 84 लंदना वंजम देळऩांडे 806 85 याजेळ याधेळाम्जी बूत 807 86 ककळोय दत्तात्रम ऩुन्लन्त्लाय 808 19 20 71 110 vuwRrh.kZ 87 याभचंद्र कलडूजी वयकाभ 809 18 42 74 134 vuwRrh.kZ 88 याजेळ गणेळजी नागोयलारा 810 45 47 70 162 fOnrh; 89 ऩद्माकय हदनकय अंतयकय 811 65 48 68 181 izFke 90 भाधली हदगंफय देवाई 812 91 अरुणा वलजम खोयीमा 813 84 60 83 227 izkfo.; 92 रयता याजकु भाय अग्रलार 814 63 49 74 186 izFke 93 कवलता रसरत फुफना 815 86 64 86 236 izkfo.; 94 भशेळचंद्र घनळाभजी कयला 816 95 वचचन वुयेंद्र बेंडे 817 96 जजतेंद्र दौरतयाल वातऩुते 818 97 श्रद्धा श्रीकांत बाले 819 67 61 79 207 izFke Page 35
 36. 36. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी 98 नेशा वलठोफाजी कोडऩे 820 59 46 75 180 izFke 99 ळसळकांत याजेश्लय बाते 821 100 वंतोऴ नाभदेलयाल बोमय 822 101 लैबल नाभदेलयाल तुऩकय 823 102 श्रीयाभ श्रीकांत देळऩांडे 824 103 ळळांक ऩांडुयंग ऩुंडसरक 825 104 ककयण ननतीन कोथऱे 826 105 प्रबा द्लायकादावजी जैऩुयीमा 827 106 योहशत द्लायकादावजी जैऩुयीमा 828 107 यश्भी वचचन जजयाऩुये 829 108 अजजत कृ ष्णयाल फाऩट 830 51 50 69 170 fOnrh; 109 स्नेशर अजजत फाऩट 831 110 वलराव गोवलंद देळभुख 832 111 हदव्मा ककळोय ऩुनलंतलाय 833 50 33+2 82 167 fOnrh; 112 वलजम बारचंद्र हदक्षषत 834 113 जानली दुगेळ कुं टे 835 114 प्रकाळ नाभदेलयाल सळयबाते 836 115 यजनी प्रकाळयाल सळयबाते 837 116 वाषी प्रलीण याखुंडे 838 117 भनीऴ वुयेळयाल दले 839 118 वलद्मा अरुण गुप्ता 840 119 गजानन ळंकययाल शजाये 841 120 वुननता नंदककळोय फाबुऱकय 842 37 48 68 153 fOnrh; 121 नयेंद्र नलनुरार श्रीलास्तल 843 27+3 38 63 131 laikfjr 122 वलजम याभयालजी इंगोरे 844 123 वलजम चंद्रळेखय जोळी 845 51 47 85 183 izFke 124 असबराऴा वलजम जोळी 846 125 अंजरी वुशाव व्मलशाये 847 51 40 79 170 fOnrh; 126 अजश्लनी अजमखुरे 848 127 कवलता R ननळाने 849 44 49 78 171 fOnrh; 128 मळलंत लावुदेल ऩुंडसरक 850 60 43 79 182 izFke 129 रुचा याभ ऩत्रारे 851 65 55 89 209 izFke 130 याभेश्लय लठू अप्ऩा बेंडे 852 131 लननता त्र्मंफकयालझुयऱे 853 59 56 52 167 fOnrh; Page 36
 37. 37. आवन प्रलेळ - २०१४ ऩयीषा गुण तालरका अ .क्र नालं आव न रेखी ळयीय वलसा न आवन प्रात्मक्षषक एकू ण श्रेणी 132 ळायदा वलरावयाल वोनलणे 854 133 कवलता अळोकसवंश भोये 855 134 भेघा प्रभोद ऩांडे 856 40 59 54 153 fOnrh; izkfo.; 4 izFke 15 fOnrh; 11 r`rh; 1 laikfjr 2 ,dw.k 33 vuwRrh.kZ 6 ,dw.k 39 vuwifLFkr 95 ,dw.k 134 fudkykph VDdsokjh 86.61% Page 37

×