La literatura, porta d’entrada a
una nova llengua i a una nova
culturacultura
Ana María Margallo
Índex
• Paper de la literatura a l’acollida
lingüística i cultural
• Selecció de lectures• Selecció de lectures
• La forma...
FAUPIN, E.; THÉRON, C. (2007):
Enseiger le FLS par les textes
littéraires aux élèves
nouvellement arrivés en
France. Niza ...
Literatura
desencadenant
activitat
lingüística
Literatura
exemplifica usos
lingüístics
lingüística
“ La literatura proporciona materials
meravellosos per obtenir dels nostres alumnes
intenses respostes emocionals. A part ...
La literatura per a…
• L’aprenentatge lingüístic
• El progrés en les habilitats expressives
L’acollida lingüística i cultu...
“Lo que yo he aprendido en esa investigación
es que para una parte de las chicas y chicos
de padres inmigrantes, la lectur...
La literatura per a…
• L’aprenentatge lingüístic
• El progrés en les habilitats expressives
L’acollida lingüística i cultu...
Índex
• Paper de la literatura a l’acollida
lingüística i cultural
• Selecció de lectures• Selecció de lectures
• Activita...
Proposta de corpus: quina literatura
?
Proposta de corpus: quina literatura
?
Necessitat de seleccionar les lectures
amb criteris didàctics
“.Elaborar una selección –o la propuesta de un
canon- requiere siempre explicitar la función que
debe cumplir en un contex...
La selecció de lectures amb criteris
didàctics
1. Destinatari -- Llibres per a qui
Tipus de textos
2. Funcions formatives-...
El destinatari: adult immigrant
El destinatari
Amb poc domini de l’idioma
El destinatari
Amb poc domini de l’idioma
En situació de crisi
El destinatari
Poc domini de l’idioma
Tipus de textos
Brevetat
Proximitat
En situació de crisi
Proximitat
Imatge
Subtilesa...
Tipus de textos
La imatge
Facilita la comprensió
d’històries complexes
La brevetat
Evita esgotament cognitiu
Característiq...
“On ne devrait lire que des livres qui
nous piquent et nous mordent. Si le
lire que nous lisons ne nous réveille
pas d’un ...
Tipus de textos
La imatge
Facilita la comprensió
d’històries complexes
La brevetat
Evita esgotament cognitiu
Característiq...
“Si bien puede ser vital que cada hombre y
cada mujer tengan acceso a medios para
encontrar un vínculo con su propia histo...
El destinatari y las funcions formatives
“…clarificar el “para quién” y el
“para qué” ayudaría a
progresar (…) en la refle...
La selecció de lectures amb criteris
didàctics
1. Destinatari -- Llibres per a qui
Tipus de textos
2. Funcions formatives-...
Destinatari
Facilitar la
comprensió
Tipus de textos
Àlbums
Poemes visuals
Oferir
“experiències
de lectura”
rellevants
Poem...
Criteris de
selecció de
corpus de
lectures
Destinatari
Funcions formatives
Facilitar la
comprensió
Aprendre
la llengua?
Of...
Aprendre la llengua amb textos
literaris
Llibre com a motor per “dir coses”
Oralitzar:
•Per fer teatre
• Per explicar la h...
Llibres per”fer teatre”
Llibres per explicar la història
IMAPLA, (2007): Los pájaros aprenden idiomas. Madrid: SM
LUDI, M. (2006): El
hombre de la flor.
Madrid: Edaf
Criteris de
selecció de
corpus de
lectures
Destinatari
Funcions escolars
Facilitar la
comprensió
Aprendre
la llengua
Llibr...
Aprendre la llengua amb textos
literaris
Varietat discursiva del
llenguatge literari
Els textos literaris ofereixen
formes...
Practicar pronunciació
Un vestit amb farbalans
La Irene s’ha posat
un vestit enfarbalanat
per anar a carnavalejar
ben enfa...
Adquirir lèxic
Els verbs de la jugada
Salta, controla, talla, busca, passa?
la pilota corre veloçment
sobre la gespa, per ...
Utilitzar estructures
lingüístiques en contextos amb
sentit
BANYAI, I. (1995): Zoom. México: Fondo de Cultura
Económica. C...
El meu amor sense casa
El meu amor sense casa.
L'ombra del meu amor sense casa.
La bala que travessa l'ombra del meu amor ...
Criteris de
selecció de
corpus de
lectures
Destinatari
Funcions escolars
Facilitar la
comprensió
Aprendre
la llengua
Llibr...
Criteris de
selecció de
corpus de
lectures
Destinatari
Funcions escolars
Facilitar la
comprensió
Aprendre la
llengua
Const...
“Para mí la lectura no es una diversión, es algo que
me construye” (Testimoni de Daoud, recollit en Petit,
1999: 31)
“ El que em meravella dels
llibres que m’agraden és que
m’obren portes, em mostren
racons de mi mateix que no
coneixia o q...
Criteris de
selecció de
corpus de
lectures
Destinatari
Funcions escolars
Facilitar la
comprensió
Aprendre la
llengua
Const...
LES EMOCIONS I LA
REFLEXIÓ INTIMISTA
WILD, M.;
BROOKS, R. (IL)
(2005): Guineu,
Caracas: Ekaré
Criteris de
selecció de
corpus de
lectures
Destinatari
Funcions escolars
Facilitar la
comprensió
Aprendre la
llengua
Const...
ÀLBUMS PER A LA
PARTICIPACIÓ EN LA
DIMENSIÓ LÚDICA I LADIMENSIÓ LÚDICA I LA
NARRACIÓ
MESSENGER, Norman (2006):
Imagina. Madrid: SM
Criteris de
selecció de
corpus de
lectures
Destinatari
Funcions escolars
Facilitar la
comprensió
Aprendre la
llengua
Const...
LA PROJECCIÓ DELA PROJECCIÓ DE
L’EXPERIÈNCIA MIGRATÒRIA
Criteris de
selecció de
corpus de
lectures
Destinatari
Funcions escolars
Facilitar la
comprensió
Aprendre la
llengua
Const...
ÁLBUMS QUE CONJUGUEN
IDENTITATS A PARTIR DEL
FOLKLOREFOLKLORE
GRIMM, J. ; ROMBY, A. (IL)
(2005) : Les tres plomes.
Barcelona: Zendrera Zariquiey
PERRAULT, C. ; ROMBY,
A. (2004) : Pell d’ase.
Barcelona: Zendrera
Zariquiey
Activitat d’aplicació dels criteris
de selecció
Teatre Explicar
història
Pronunciació Lèxic Estructures
lingüístiques
Inti...
VINCENT, G. (2004): Un
dia, un gos. Barcelona:
Zendrera Zariquiey
Activitat d’aplicació dels criteris
de selecció
Teatre Explicar
història
Pronunciació Lèxic Estructures
lingüístiques
Un d...
L’arbre vermell,
Shaun Tan, 2005,
Cádiz: Bárbara Fiore
Nobody Understands
“Darkness overcomes you”,
Activitat d’aplicació dels criteris
de selecció
Teatre Explicar
història
Pronunciació Lèxic Estructures
lingüístiques
Un d...
WEULERSSE, O. ; DAUTREMER, R.
(IL) (2007) : Nasraddin & el seu
ase. Zaragoza : Edelvives.
Activitat d’aplicació dels criteris
de selecció
Teatre Explicar
història
Pronunciació Lèxic Estructures
lingüístiques
Un d...
ALLSBURG, C. (1996) :
Los misterios del señor
Burdick. México: Fondo
de Cultura Económica.
Col. Los especiales de A
la ori...
Activitat d’aplicació dels criteris
de selecció
Teatre Explicar
història
Pronunciació Lèxic Estructures
lingüístiques
Un d...
THOMSON, Sara, L;
GONSALVES, Rob (2006):
Imagina’t un dia. Barcelona:
Juventud.
Activitat d’aplicació dels criteris
de selecció
Teatre Explicar
història
Pronunciació Lèxic Estructures
lingüístiques
Un d...
Activitat d’aplicació dels criteris
de selecció
Teatre Explicar
història
Pronunciació Lèxic Estructures
lingüístiques
Un d...
Teatre Explicar
història
Pronunciació Lèxic Estructures
lingüístiques
Un dia, un
gos
Los misterios
del señor
Burdick
Intim...
Teatre Explicar
història
Pronunciació Lèxic Estructures
lingüístiques
Un dia, un
gos
Los misterios
del señor
Burdick
Intim...
Teatre Explicar
història
Pronunciació Lèxic Estructures
lingüístiques
Text C, Tira
avall
Text G,
Criatures
Un dia, un gos
...
Índex
• Paper de la literatura a
l’acollida lingüística i cultural
• Selecció de lectures• Selecció de lectures
• La forma...
Formació lector
literari
ENSENYAMENT DE LA LITERATURA
→→ EDUCACIÓ LITERÀRIA
literari
EDUCACIÓ LITERÀRIA
Formació lector
literari
F
O
M
E
N
T
I
N
T
E
R
P
R
literari LE
C
T
U
R
A
R
E
T
A
CI
Ó
I
N
T
E
R
P
R
F
O
M
E
N
T
LE
EDUCACIÓ LITERÀRIA
R
E
T
A
CI
Ó
LE
C
T
U
R
A
Quantitat
C
O
M
P
A
R
E
F
L
E
CONSOLIDAR L’HÀBIT LECTOR
Quantitat
Diversitat
HÀBIT
LECTOR
Valoració
A
R
T
I
R
E
X
I
O
N
A
...
C
O
M
P
A
R
E
F
L
E
CONSOLIDAR L’HÀBIT LECTOR
• Intercanviar recomanacions
A
R
T
I
R
E
X
I
O
N
A
R
Les xarxes socials per compartir les
lectures
Les xarxes socials per compartir les lectures
Audioexperiències lectores
CONSOLIDAR L’HÀBIT LECTOR
C
O
M
P
R
E
F
L
E
Intercanviar recomanacions
Formar part de
comunitat de lectors
Propiciar
refle...
CONSOLIDAR L’HÀBIT LECTOR
C
O
M
P
R
E
F
L
E
Intercanviar recomanacions
Oralitzar
P
A
R
T
I
R
E
X
I
O
N
A
R
Passar per la veu, una via per a l’apropiació
personal
Passar per la veu, una via per a l’apropiació
personal
Espectacles de
lectura literària
Sobres literarisCercles de
lectors
Passar per la veu, una via per a
l’apropiació personal...
CONSOLIDAR L’HÀBIT LECTOR
C
O
M
P
R
E
F
L
E
Intercanviar recomanacions
Oralitzar
Aportació a la Apropiació:vincles
P
A
R
T...
CONSOLIDAR L’HÀBIT LECTOR
C
O
M
P
R
E
F
L
E
Intercanviar recomanacions
Oralitzar
P
A
R
T
I
R
E
X
I
O
N
A
R
Elaborar la res...
Elaborar la resposta lectora
literàriament
Elaborar la resposta lectora
oralment
“Nosotros no sabemos lo que pensamos sobre un
libro hasta que hemos hablado de él”. ...
http://www.viulapoesia.com/
Gabriel Guasch
Fitxes de personatges
Converses escrites amb els
Tres adjectius a la lectura
Carnets, Diaris de lectura.
Elaborar la respo...
Elaborar la resposta lectora
amb diferents suports
Elaborar la resposta lectora
amb diferents suports
CONSOLIDAR L’HÀBIT LECTOR
C
O
M
P
R
E
F
L
E
Intercanviar recomanacions
Oralitzar
P
A
R
T
I
R
E
X
I
O
N
A
R
Elaborar la res...
FORMAR LECTORS AMB TALENT
La literatura, porta d’entrada a una nova llengua i a una nova cultura
La literatura, porta d’entrada a una nova llengua i a una nova cultura
La literatura, porta d’entrada a una nova llengua i a una nova cultura
La literatura, porta d’entrada a una nova llengua i a una nova cultura
La literatura, porta d’entrada a una nova llengua i a una nova cultura
La literatura, porta d’entrada a una nova llengua i a una nova cultura
La literatura, porta d’entrada a una nova llengua i a una nova cultura
La literatura, porta d’entrada a una nova llengua i a una nova cultura
La literatura, porta d’entrada a una nova llengua i a una nova cultura
La literatura, porta d’entrada a una nova llengua i a una nova cultura
La literatura, porta d’entrada a una nova llengua i a una nova cultura
La literatura, porta d’entrada a una nova llengua i a una nova cultura
La literatura, porta d’entrada a una nova llengua i a una nova cultura
La literatura, porta d’entrada a una nova llengua i a una nova cultura
La literatura, porta d’entrada a una nova llengua i a una nova cultura
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

La literatura, porta d’entrada a una nova llengua i a una nova cultura

430 views
311 views

Published on

Conferència a càrrec d'Ana M. Margallo a la II Jornada aprendre llengües al segle XXI

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
430
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
142
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

La literatura, porta d’entrada a una nova llengua i a una nova cultura

 1. 1. La literatura, porta d’entrada a una nova llengua i a una nova culturacultura Ana María Margallo
 2. 2. Índex • Paper de la literatura a l’acollida lingüística i cultural • Selecció de lectures• Selecció de lectures • La formació de lectors literaris
 3. 3. FAUPIN, E.; THÉRON, C. (2007): Enseiger le FLS par les textes littéraires aux élèves nouvellement arrivés en France. Niza : CRDP de l’académie de Nice. COELHO, E. (2004): Adding English. A Guide to Teaching in Multilingual Classrooms. Don Literatura exemplifica usos lingüístics Multilingual Classrooms. Don Mills, Ontario: Pippin Publishing. MENDOZA, A. (2007): Materiales literarios en el aprendizaje de lengua extranjera. Barcelona: Horsori Editorial, Cuadernos de Educación, 55
 4. 4. Literatura desencadenant activitat lingüística Literatura exemplifica usos lingüístics lingüística
 5. 5. “ La literatura proporciona materials meravellosos per obtenir dels nostres alumnes intenses respostes emocionals. A part de ser una manera profitosa d’involucrar integralment l’aprenent com a persona, l’ús de la literatura al’aprenent com a persona, l’ús de la literatura a l’aula li brinda una excel·lent oportunitat d’expressar les seves opinions, reaccions i sentiments” (Lazar, 1993:3)
 6. 6. La literatura per a… • L’aprenentatge lingüístic • El progrés en les habilitats expressives L’acollida lingüística i culturalL’acollida lingüística i cultural
 7. 7. “Lo que yo he aprendido en esa investigación es que para una parte de las chicas y chicos de padres inmigrantes, la lectura –aunque se practique de vez en cuando- contribuye de manera notable a la integración de la historia personal, a la recomposición de las formaspersonal, a la recomposición de las formas de pertenencia, a la conjunción de los universos culturales, a la elaboración de una identidad plural, flexible y abierta.” (Petit, 2005: 27)
 8. 8. La literatura per a… • L’aprenentatge lingüístic • El progrés en les habilitats expressives L’acollida lingüística i cultural • La construcció de l’individu • La comprensió cultural del propi món • La integració social • La construcció de les identitats culturals de cada persona
 9. 9. Índex • Paper de la literatura a l’acollida lingüística i cultural • Selecció de lectures• Selecció de lectures • Activitats d’acompanyament • La formació de lectors literaris
 10. 10. Proposta de corpus: quina literatura ?
 11. 11. Proposta de corpus: quina literatura ? Necessitat de seleccionar les lectures amb criteris didàctics
 12. 12. “.Elaborar una selección –o la propuesta de un canon- requiere siempre explicitar la función que debe cumplir en un contexto determinado.” (Colomer, 2005:180) “...clarificar el “para quién” y el “para qué” ayudaría a progresar (…) en la reflexión sobre cómo lograr la máxima calidad de lectura para el máximo número de lectores.” (Colomer, 2005:188)
 13. 13. La selecció de lectures amb criteris didàctics 1. Destinatari -- Llibres per a qui Tipus de textos 2. Funcions formatives-- Llibres per a què2. Funcions formatives-- Llibres per a què Criteris de selecció/ Categories
 14. 14. El destinatari: adult immigrant
 15. 15. El destinatari Amb poc domini de l’idioma
 16. 16. El destinatari Amb poc domini de l’idioma En situació de crisi
 17. 17. El destinatari Poc domini de l’idioma Tipus de textos Brevetat Proximitat En situació de crisi Proximitat Imatge Subtilesa, no efecte mirall Experiències de lectura rellevants Caràcter no infantil Ajudes lingüístiques
 18. 18. Tipus de textos La imatge Facilita la comprensió d’històries complexes La brevetat Evita esgotament cognitiu Característiques que faciliten la comprensió Característiques que ajuden a la construcció de la identitat Experiències de lectura rellevants Que el llibre pugui ser significatiu Àlbums Còmics o novel·les gràfiques Poemes visuals Vinyetes Embarbussaments Endevinalles Refranys Evita esgotament cognitiu La proximitat amb situacions comunicatives Ajuda a contextualitzar Les ajudes lingüístiques Refranys Poemes Contes Diàlegs teatrals Poemes Textos amb sistema de lectura fàcil Textos plurilingües Textos en les llengües d’origen
 19. 19. “On ne devrait lire que des livres qui nous piquent et nous mordent. Si le lire que nous lisons ne nous réveille pas d’un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire ? Un livre doit êtreà quoi bon le lire ? Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous.» Carta de Kafka a Oskar Pollak
 20. 20. Tipus de textos La imatge Facilita la comprensió d’històries complexes La brevetat Evita esgotament cognitiu Característiques que faciliten la comprensió Característiques que ajuden a la construcció de la identitat Experiències de lectura rellevants Que el llibre pugui ser significatiu Àlbums Còmics o novel·les gràfiques Poemes visuals Vinyetes Embarbussaments Endevinalles Refranys Evita esgotament cognitiu La proximitat amb situacions comunicatives Ajuda a contextualitzar Les ajudes lingüístiques Subtilesa, no efecte mirall Afavoreix la projecció sense ser intrusiu Refranys Poemes Contes Diàlegs teatrals Poemes Textos amb sistema de lectura fàcil Textos plurilingües Textos en les llengües d’origen
 21. 21. “Si bien puede ser vital que cada hombre y cada mujer tengan acceso a medios para encontrar un vínculo con su propia historia o su cultura de origen (...), eso no significa que debamos encerrarlo en ella. Tenemos derecho a una historia, pero también tenemos derecho a la metàfora, altenemos derecho a la metàfora, al extrañamiento, al desvío, a la ampliación de nuestro universo cultural. Y la lectura puede ser justamente un sesgo privilegiado para ofrecernos ambas cosas, para permitirnos conjugar universos.” (Petit, 2001: 141)
 22. 22. El destinatari y las funcions formatives “…clarificar el “para quién” y el “para qué” ayudaría a progresar (…) en la reflexión sobre cómo lograr la máxima calidad de lectura para el Criteris selecció: categories corpus de lectures calidad de lectura para el máximo número de lectores.” (Colomer, 2005:188)
 23. 23. La selecció de lectures amb criteris didàctics 1. Destinatari -- Llibres per a qui Tipus de textos 2. Funcions formatives-- Llibres per a què2. Funcions formatives-- Llibres per a què Criteris de selecció/ Categories
 24. 24. Destinatari Facilitar la comprensió Tipus de textos Àlbums Poemes visuals Oferir “experiències de lectura” rellevants Poemes visuals Poemes Diàlegs teatrals
 25. 25. Criteris de selecció de corpus de lectures Destinatari Funcions formatives Facilitar la comprensió Aprendre la llengua? Oferir “experiències de lectura” rellevants Construir la pròpia identitat i la nova representació contextual
 26. 26. Aprendre la llengua amb textos literaris Llibre com a motor per “dir coses” Oralitzar: •Per fer teatre • Per explicar la història
 27. 27. Llibres per”fer teatre”
 28. 28. Llibres per explicar la història IMAPLA, (2007): Los pájaros aprenden idiomas. Madrid: SM
 29. 29. LUDI, M. (2006): El hombre de la flor. Madrid: Edaf
 30. 30. Criteris de selecció de corpus de lectures Destinatari Funcions escolars Facilitar la comprensió Aprendre la llengua Llibres per fer teatre Llibres per explicar la història Oferir “experiències de lectura” rellevants Construir la pròpia identitat i la nova representació contextual història
 31. 31. Aprendre la llengua amb textos literaris Varietat discursiva del llenguatge literari Els textos literaris ofereixen formes lingüístiques de manifestar el pensament Text literari proporciona motllos lingüístics Practicar pronunciació Utilitzar estructures lingüístiques Aprendre lèxic en contextos significatius
 32. 32. Practicar pronunciació Un vestit amb farbalans La Irene s’ha posat un vestit enfarbalanat per anar a carnavalejar ben enfarbalanada al ball de Carnaval. L’enfarbalanador que l’hi ha fet tot s’ha enfaristolat i ara mateix l’hi desenfarbalana perquè la Irene no pugui carnavalejar ben enfarbalanada al ball de Carnaval. (...) Miquel Desclot, Poesies amb suc. Antologia de poesia per a infants. Selecció Miquel Desclot, 2007. Barcelona. La Galera.
 33. 33. Adquirir lèxic Els verbs de la jugada Salta, controla, talla, busca, passa? la pilota corre veloçment sobre la gespa, per l'aire. Recupera, centra, frena, aguanta, avança? els jugadors teixeixen un tapís amb l'únic fil d'una pilota màgica.amb l'únic fil d'una pilota màgica. Sorprèn, supera, envia, rebota, llança? vint-i-dos jugadors i una pilota fan un univers inacabable. Corre, afina, perd, prepara, tapa, pica, toca, dribla, remata, xuta? el gol enfonsa els uns i exalta els altres. David Jou
 34. 34. Utilitzar estructures lingüístiques en contextos amb sentit BANYAI, I. (1995): Zoom. México: Fondo de Cultura Económica. Col. Los especiales de A la orilla del viento
 35. 35. El meu amor sense casa El meu amor sense casa. L'ombra del meu amor sense casa. La bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. Les fulles que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. El vent que arrenca les fulles que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. Els meus ulls que arrelen el vent que arrenca les fullesEls meus ulls que arrelen el vent que arrenca les fulles que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. El meu amor que s'emmiralla en els ulls que arrelen en el vent que arrenca les fulles que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. Maria Mercè Marçal
 36. 36. Criteris de selecció de corpus de lectures Destinatari Funcions escolars Facilitar la comprensió Aprendre la llengua Llibres per fer teatre Llibres per explicar la història Oferir “experiències de lectura” rellevants Construir la pròpia identitat i la nova representació contextual història Lectures per practicar pronunciació Lectures per utilitzar estructures lingüístiques Lectures per aprendre lèxic
 37. 37. Criteris de selecció de corpus de lectures Destinatari Funcions escolars Facilitar la comprensió Aprendre la llengua Construir la Oferir “experiències de lectura” rellevants Construir la pròpia identitat i la nova representació contextual ?
 38. 38. “Para mí la lectura no es una diversión, es algo que me construye” (Testimoni de Daoud, recollit en Petit, 1999: 31)
 39. 39. “ El que em meravella dels llibres que m’agraden és que m’obren portes, em mostren racons de mi mateix que no coneixia o que tenia porconeixia o que tenia por d’explorar. I és que és bo ser capaç d’obrir les pròpies portes” (Antonio Lobo Antunes)
 40. 40. Criteris de selecció de corpus de lectures Destinatari Funcions escolars Facilitar la comprensió Aprendre la llengua Construir la Emocionar-se i reflexionar Oferir “experiències de lectura” rellevants Construir la pròpia identitat i la nova representació contextual ?
 41. 41. LES EMOCIONS I LA REFLEXIÓ INTIMISTA
 42. 42. WILD, M.; BROOKS, R. (IL) (2005): Guineu, Caracas: Ekaré
 43. 43. Criteris de selecció de corpus de lectures Destinatari Funcions escolars Facilitar la comprensió Aprendre la llengua Construir la Emocionar-se i reflexionar Participar en Oferir “experiències de lectura” rellevants Construir la pròpia identitat i la nova representació contextual Participar en dimensió lúdica
 44. 44. ÀLBUMS PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA DIMENSIÓ LÚDICA I LADIMENSIÓ LÚDICA I LA NARRACIÓ
 45. 45. MESSENGER, Norman (2006): Imagina. Madrid: SM
 46. 46. Criteris de selecció de corpus de lectures Destinatari Funcions escolars Facilitar la comprensió Aprendre la llengua Construir la Emocionar-se i reflexionar Participar en Oferir “experiències de lectura” rellevants Construir la pròpia identitat i la nova representació contextual Participar en dimensió lúdica Projectar l’experiència migratòria
 47. 47. LA PROJECCIÓ DELA PROJECCIÓ DE L’EXPERIÈNCIA MIGRATÒRIA
 48. 48. Criteris de selecció de corpus de lectures Destinatari Funcions escolars Facilitar la comprensió Aprendre la llengua Construir la Emocionar-se i reflexionar Participar en Oferir “experiències de lectura” rellevants Construir la pròpia identitat i la nova representació contextual Participar en dimensió lúdica Projectar l’experiència migratòria Conjugar identitats
 49. 49. ÁLBUMS QUE CONJUGUEN IDENTITATS A PARTIR DEL FOLKLOREFOLKLORE
 50. 50. GRIMM, J. ; ROMBY, A. (IL) (2005) : Les tres plomes. Barcelona: Zendrera Zariquiey
 51. 51. PERRAULT, C. ; ROMBY, A. (2004) : Pell d’ase. Barcelona: Zendrera Zariquiey
 52. 52. Activitat d’aplicació dels criteris de selecció Teatre Explicar història Pronunciació Lèxic Estructures lingüístiques Intimitat Joc Projecció experiència migratòria Conjugar identitats
 53. 53. VINCENT, G. (2004): Un dia, un gos. Barcelona: Zendrera Zariquiey
 54. 54. Activitat d’aplicació dels criteris de selecció Teatre Explicar història Pronunciació Lèxic Estructures lingüístiques Un dia, un gos Intimitat Joc Projecció experiència migratòria Conjugar identitats
 55. 55. L’arbre vermell, Shaun Tan, 2005, Cádiz: Bárbara Fiore Nobody Understands “Darkness overcomes you”,
 56. 56. Activitat d’aplicació dels criteris de selecció Teatre Explicar història Pronunciació Lèxic Estructures lingüístiques Un dia, un gos Intimitat Joc Projecció experiència migratòria Conjugar identitats L’arbre vermell
 57. 57. WEULERSSE, O. ; DAUTREMER, R. (IL) (2007) : Nasraddin & el seu ase. Zaragoza : Edelvives.
 58. 58. Activitat d’aplicació dels criteris de selecció Teatre Explicar història Pronunciació Lèxic Estructures lingüístiques Un dia, un gos Intimitat Joc Projecció experiència migratòria Conjugar identitats L’arbre vermell Nasrudin& el seu ase
 59. 59. ALLSBURG, C. (1996) : Los misterios del señor Burdick. México: Fondo de Cultura Económica. Col. Los especiales de A la orilla del viento.la orilla del viento.
 60. 60. Activitat d’aplicació dels criteris de selecció Teatre Explicar història Pronunciació Lèxic Estructures lingüístiques Un dia, un gos Los misterios del Intimitat Joc Projecció experiència migratòria Conjugar identitats L’arbre vermell Nasrudin& El seu ase Los misterios del señor Burdick
 61. 61. THOMSON, Sara, L; GONSALVES, Rob (2006): Imagina’t un dia. Barcelona: Juventud.
 62. 62. Activitat d’aplicació dels criteris de selecció Teatre Explicar història Pronunciació Lèxic Estructures lingüístiques Un dia, un gos Los misterios del señordel señor Burdick Intimitat Joc Projecció experiència migratòria Conjugar identitats L’arbre vermell Nasrudin& El seu ase Imagina’t un dia
 63. 63. Activitat d’aplicació dels criteris de selecció Teatre Explicar història Pronunciació Lèxic Estructures lingüístiques Un dia, un gos Los misterios del señordel señor Burdick Intimitat Joc Projecció experiència migratòria Conjugar identitats L’arbre vermell Nasrudin& El seu ase Imagina’t un dia
 64. 64. Teatre Explicar història Pronunciació Lèxic Estructures lingüístiques Un dia, un gos Los misterios del señor Burdick Intimitat Joc Projecció experiència migratòria Conjugar identitats L’arbre vermell Imagina’t un dia Nasrudin& El seu aseL’illa
 65. 65. Teatre Explicar història Pronunciació Lèxic Estructures lingüístiques Un dia, un gos Los misterios del señor Burdick Intimitat Joc Projecció experiència migratòria Conjugar identitats L’arbre vermell Imagina’t un dia Nasrudin& El seu ase L’illa
 66. 66. Teatre Explicar història Pronunciació Lèxic Estructures lingüístiques Text C, Tira avall Text G, Criatures Un dia, un gos Los misterios del señor Burdick Text A, Bestiar ecològic Text D, Embarbusaments Text B, Drap de la pols Text E, Madame Astrid Text F, Cançó del potser Intimitat Joc Projecció experiència migratòria Conjugar identitats L’arbre vermell Imagina’t un dia L’illa Nasrudin& El seu ase
 67. 67. Índex • Paper de la literatura a l’acollida lingüística i cultural • Selecció de lectures• Selecció de lectures • La formació de lectors literaris
 68. 68. Formació lector literari ENSENYAMENT DE LA LITERATURA →→ EDUCACIÓ LITERÀRIA literari
 69. 69. EDUCACIÓ LITERÀRIA Formació lector literari F O M E N T I N T E R P R literari LE C T U R A R E T A CI Ó
 70. 70. I N T E R P R F O M E N T LE EDUCACIÓ LITERÀRIA R E T A CI Ó LE C T U R A
 71. 71. Quantitat C O M P A R E F L E CONSOLIDAR L’HÀBIT LECTOR Quantitat Diversitat HÀBIT LECTOR Valoració A R T I R E X I O N A R (Manresa, Mireia)
 72. 72. C O M P A R E F L E CONSOLIDAR L’HÀBIT LECTOR • Intercanviar recomanacions A R T I R E X I O N A R
 73. 73. Les xarxes socials per compartir les lectures
 74. 74. Les xarxes socials per compartir les lectures
 75. 75. Audioexperiències lectores
 76. 76. CONSOLIDAR L’HÀBIT LECTOR C O M P R E F L E Intercanviar recomanacions Formar part de comunitat de lectors Propiciar reflexió P A R T I R E X I O N A R
 77. 77. CONSOLIDAR L’HÀBIT LECTOR C O M P R E F L E Intercanviar recomanacions Oralitzar P A R T I R E X I O N A R
 78. 78. Passar per la veu, una via per a l’apropiació personal
 79. 79. Passar per la veu, una via per a l’apropiació personal
 80. 80. Espectacles de lectura literària Sobres literarisCercles de lectors Passar per la veu, una via per a l’apropiació personal lectura literària Tallers d’ expressió artística Escenes comunitàries amb textos literaris: cinema, ràdio, “susurradores”
 81. 81. CONSOLIDAR L’HÀBIT LECTOR C O M P R E F L E Intercanviar recomanacions Oralitzar Aportació a la Apropiació:vincles P A R T I R E X I O N A R Aportació a la comunitat de lectors Apropiació: ampliació bagatge referents personals Apropiació:vincles personals amb la lectura
 82. 82. CONSOLIDAR L’HÀBIT LECTOR C O M P R E F L E Intercanviar recomanacions Oralitzar P A R T I R E X I O N A R Elaborar la resposta lectora
 83. 83. Elaborar la resposta lectora literàriament
 84. 84. Elaborar la resposta lectora oralment “Nosotros no sabemos lo que pensamos sobre un libro hasta que hemos hablado de él”. (Sarah, vuit anys)
 85. 85. http://www.viulapoesia.com/ Gabriel Guasch
 86. 86. Fitxes de personatges Converses escrites amb els Tres adjectius a la lectura Carnets, Diaris de lectura. Elaborar la resposta lectora amb diferents suports CAIRNEY, T.(1992): Enseñanza de la comprensión lectora. Madrid: Morata. Converses escrites amb els personatges, jocs de rol Entrevistes als personatges Dramatitzacions
 87. 87. Elaborar la resposta lectora amb diferents suports
 88. 88. Elaborar la resposta lectora amb diferents suports
 89. 89. CONSOLIDAR L’HÀBIT LECTOR C O M P R E F L E Intercanviar recomanacions Oralitzar P A R T I R E X I O N A R Elaborar la resposta lectora • Recreació literària • Discussions interpretatives • Donar forma a la resposta lectora en diferents suports
 90. 90. FORMAR LECTORS AMB TALENT

×