In danish virksomheders behov for test og demonstrationsfaciliteter

0 views
674 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
0
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

In danish virksomheders behov for test og demonstrationsfaciliteter

 1. 1. Oxford Research A/S, september 2011 KORTLÆGNING AF CLEANTECH- VIRKSOMHEDERS BEHOV FOR TEST- OG DEMONSTRATIONSFACILITETER Rapport til Scion DTUForfatter: VAC Sidst gemt: 29-09-2011 14:21:00 Sidst udskrevet: 29-09-2011 15:52:00C:Documents and SettingsmlaLokale indstillingerTemporary Internet FilesContent.OutlookFT4Q2TQS29 0911 Virksomheders behov for test- og demonstrationsfaciliteter.docx Revision: 2 Antal sider: 73
 2. 2. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning ............................................................................. 4  Test og demonstration er vigtigt for virksomhedernes udvikling ......................... 4  Der er behov for nye test- og demonstrationsfaciliteter ..................................... 4  Sådan tester virksomhederne ......................................................................... 5  Sådan demonstrerer virksomhederne .............................................................. 5  Kravene til test- og demonstrationsfaciliteter er stigende .................................. 6 Kapitel 2. Baggrund ....................................................................................... 7  2.1  Metode................................................................................................. 8  2.2  Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen ......................................... 9 Kapitel 3. Resultater af undersøgelsen ........................................................ 10  3.1  Karakteristik af cleantech-virksomhederne ..............................................10  3.2  Forskning, innovation og udvikling .........................................................13  3.3  Test- og demonstrationsfaciliteter ..........................................................14  3.3.1  Mangel på test- og/eller demonstrationsfaciliteter i Danmark ........19  3.4  Testfaciliteter .......................................................................................21  3.4.1  Anvendelse af forskellige testmodeller ........................................22  3.4.2  Anvendelsen af forskellige typer af tests .....................................25  3.5  Demonstrationsfaciliteter ......................................................................27  3.5.1  Anvendelse af forskellige demonstrationsmodeller........................27 Bilag 1: Baggrundsspørgsmål ...................................................................... 31 Bilag 2: Supplerende spørgsmål .................................................................. 39  3.6  Forskellige typer af tests .......................................................................40  3.7  Hvordan testes et produkt/produkter .....................................................52  3.7.1  Anvendelse af eksisterende testfaciliteter placeret hos kunder.......52  3.7.2  Anvendelse af eksisterende testfaciliteter i samarbejde med vidensinstitution .......................................................................55  3.7.3  Anvendelse af fælles opbyggede testfaciliteter .............................56  3.7.4  Anvendelse af test i udlandet .....................................................57  3.7.5  Anvendelse af tilkøb af ydelser fra virksomheder ..........................59  3.8  Hvordan demonstreres et produkt/produkter ..........................................60  3.8.1  Anvendelse af demonstration hos en kunde .................................60  3.8.2  Anvendelse af egne demonstrationsfaciliteter ..............................62 2
 3. 3. 3.8.3  Anvendelse af demonstration i samarbejde med vidensinstitutioner ................................................................... 63  3.8.4  Anvendelse af demonstration i samarbejde med andre virksomheder .......................................................................... 64  3.8.5  Anvendelse af fælles opbyggede demonstrationsfaciliteter ........... 66 Bilag 3 Metode ..............................................................................................68  3.8.6  Definition af cleantech-virksomheder ......................................... 68  3.8.7  Operationalisering af definitionen .............................................. 69  3.9  Identifikation af virksomheder .............................................................. 70  3.9.1  Step I: Sammenkøring af eksisterende virksomhedslister ............. 70  3.9.2  Step II: Online søgning ............................................................. 71  3
 4. 4. Kapitel 1. SammenfatningDet er den politiske vision, at Danmark skal være et af verdens førende laboratorier fortest- og demonstration af nye grønne teknologier.1 Scion DTU og Copenhagen CleantechCluster har derfor valgt at belyse status og forbedringsmuligheder for netop test- og de-monstrationsfaciliteter på cleantech-området, hvilket gøres på baggrund af den hidtilmest omfattende kortlægning af danske cleantech-virksomheders behov for test- og de-monstrationsfaciliteter.2 Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt dan-ske cleantech-virksomheder foretaget af Oxford Research for Scion DTU og CopenhagenCleantech Cluster.Kortlægningen giver et detaljeret billede af, hvordan cleantech-virksomheder tester ogdemonstrerer og peger samtidigt på en række centrale forbedringsmuligheder, som kanvære med til at videreudvikle området og opfylde regeringens ambition om at gøre Dan-mark førende på området.Test og demonstration er vigtigt for virksomhedernes udviklingUndersøgelsen viser, at test og demonstration spiller en vigtig rolle for dedanske cleantech-virksomheders udvikling og vil fortsætte med at gøre detfremover. Således angiver 75 % af de adspurgte virksomheder, at de enten har ellerforventer at teste og/eller demonstrere egne cleantech-produkter i fremtiden. Betydnin-gen af test- og demonstration understreges af, at virksomhederne peger på, at test ogdemonstration af produkter/koncepter sammen med produktudvikling er de-res højest prioriterede opgave over de næste tre måneder.Adgangen til de relevante test- og demonstrationsfaciliteter er altså af afgørende betyd-ning for de danske virksomhedernes udviklingsarbejde, og det bør prioriteres højt, atrammebetingelserne på området er gode.Der er behov for nye test- og demonstrationsfaciliteterEn tredjedel af virksomhederne svarer, at der mangler test- og/eller demon-strationsfaciliteter i Danmark.3 Det er vurderingen, at de adspurgte virksomhederudgør et repræsentativt udsnit af alle ca. 1.300 cleantech-virksomheder i Danmark, hvil-ket svarer til, at mere end 400 cleantech-virksomheder mener, at der mangler test-1 http://www.ens.dk/DA-DK/NYTEKNOLOGI/GREENLABS/BAGGRUND_FOR_ORDNINGEN/Sider/Forside.aspx2 Testfaciliteter forstås som faciliteter, hvor virksomheden kan teste produktet forinden kommercialisering.Dette kan være i form af in-house faciliteter eller tests foretaget af andre firmaer.Demonstrationsfaciliteter forstås som en facilitet, hvor der tages skridtet videre fra test for at demonstrereproduktet i virkelig størrelse og – /eller ift. andre teknologier under realistiske driftsbetingelser.3 Her er der set bort fra de virksomheder der har svaret ”ved ikke” til spørgsmålet.4
 5. 5. og/eller demonstrationsfaciliteter i Danmark.4 Set i lyset af de politiske ambitioner om, atDanmark skal være blandt de førende i verden, synes det at være en stor gruppe.Særligt virksomheder indenfor vand og spildevand (50 %), bæredygtige mate-rialer (47 %) og grøn/vedvarende energiproduktion (47 %) mener, at dermangler test- og demonstrationsfaciliteter, mens tilfredsheden med de eksisteren-de faciliteter er størst indenfor luft/miljø (38 % mener, at der mangler test- og demon-strationsfaciliteter) og effektivisering af energiforbrug (33 %). Blandt de relativt få virk-somheder, der har angivet, hvilke faciliteter, de mener der mangler, peger flest på fuld-skala demonstrationsfaciliteter.Blandt de virksomheder, der mener, at der mangler test- og demonstrationsfaciliteter, erder 31 %, der vælger at teste i udlandet, mens det kun er 12 % blandt dem der ikkemangler test- og demonstrationsfaciliteter, som søger til udlandet. Der er således ensammenhæng mellem de virksomheder, der mener, at der mangler test- og/eller demon-strationsfaciliteter i Danmark og dem, der vælger at få testet deres produkter i udlandet.Som baggrund for at teste i udlandet angiver omkring en fjerdedel af virksomhederne, atde har undersøgt markedet, men uden at kunne finde andre, der kunne udføre de ønske-de tests.Sådan tester virksomhederneDe danske cleantech-virksomheder benytter en bred vifte af forskellige test-former, når de skal teste. Derudover vælger de at kombinere de forskelligetestformer frem for udelukkende at satse på én. En udbredt praksis er at indgå inetværks- og samarbejdsrelationer med kunder og andre virksomheder. Såle-des har 47 % brugt en testfacilitet hos en kunde, 45 % har samarbejdet med et universi-tet eller en vidensinstitution, og 43 % har opbygget testfaciliteter med kunder eller andrevirksomheder. Færre vælger at teste i udlandet (34 %) og købe adgang til testfaciliteter(34 %).Virksomhederne begrunder deres valg af testformer med, at det giver dem mulighedfor at tilegne sig ny viden om deres produkt, lære om kunders behov samtstyrke samarbejdet med andre virksomheder. Det understreger, at vidensde-ling og –opbygning er nøgleord i testfasen.Den typiske danske cleantech-virksomhed, kombinerer forskellige typer aftests og demonstration, når de udvikler deres produkter. Test af mekanisk styrke(37 %), hardware test (35 %) og isoleret test af energieffektivitet (29 %) er de mestanvendte former, mens virksomhederne i fremtiden regner med, at demonstration i fuldskala (64 %), test af energieffektivitet i samspil med andre (55 %) samt levetidstest (45%) bliver de mest anvendte.Sådan demonstrerer virksomhederneVirksomhederne vælger at kombinere en række demonstrationsformer oglægger i særlig grad vægt på at opbygge viden om deres produkt ved at de-monstrere hos en kunde (77 %). Langt færre vælger at opbygge egne demonstrati-4 Svarprocenten i undersøgelsen er på ca. 30 og ekstrapolationer af denne art er naturligvis behæftet med envis usikkerhed. 5
 6. 6. onsfaciliteter (32 %), samarbejde med et universitet/vidensinstitution (32 %), samarbej-de med andre virksomheder (ikke kunde) hvor produktet er tilkoblet den daglige produk-tion (25 %) og samarbejde med andre virksomheder om at opbygge en fælles demon-strationsfacilitet (22 %).Sammenlignet med andre virksomheder vælger relativt få virksomheder, somenten demonstrerer deres produkt hos en kunde eller ved at bruge af egnedemonstrationsfaciliteter, at kombinere demonstrationsformen med andredemonstrationsformer. Af de virksomheder, som bruger egne demonstrationsfacilite-ter, får 30 % dækket 81 – 100 % af deres demonstrationsbehov på denne måde, mensdet samme gælder for 25 % af dem, der demonstrerer hos en kunde. For de andre de-monstrationsformer er andelen af virksomheder, der får dækket 81 – 100 % af deresdemonstrationsbehov, væsentlig lavere.Kravene til test- og demonstrationsfaciliteter er stigendeVirksomhedernes forventer, at test og demonstration, hvor produkterne ind-går i et system med andre produkter, vil komme til at spille en større rolle ifremtiden (demonstration i fuld skala under realistiske driftsbetingelser og test af ener-gieffektivitet i samspil med andre teknologier). Det betyder også, at test- og demonstra-tionsfaciliteter formentlig vil blive mere omfattende og komplekse fremover. Det vil igenbetyde, at det vil blive dyrere at bygge og drive dem.De tiltagende krav til test og demonstration kan medføre, at det bliver endnu mere aktu-elt for virksomhederne, særligt de mindre, at samarbejde med andre om at teste og de-monstrere. Baggrunden er, at produkter skal indgå i et større system, som virksomhe-derne ofte ikke selv har adgang til og/eller ikke har økonomiske ressourcer til at etablere.6
 7. 7. Kapitel 2. BaggrundI denne rapport præsenteres den hidtil mest omfattende kortlægning af danske clean-tech-virksomheders behov for test- og demonstrationsfaciliteterne.Miljøpåvirkninger, klimaforandringer og mangel på ressourcer skaber i disse år et stærktvoksende marked for cleantech-løsninger, der kan mindske presset på miljøet, reducereudslippet af drivhusgasser, mindske konsekvenserne af klimaforandringer og mindskeforbruget af ressourcer.Danmark står stærkt inden for cleantech-løsninger. Analyser har peget på, at Danmarkinden for områder som energi-, affalds-, bygnings- og transportsektoren står særligtstærkt. De store forventninger til fremtidig vækst koblet med de stærke danske kompe-tencer gør området til et af de største og mest perspektivrige vækstområder i dansk er-hvervsliv.Men mange lande satser intenst på at få del i væksten. Under den finansielle krise har enrække lande, anført af USA, Korea og Kina, lanceret store økonomiske stimuluspakkermed fokus på cleantech. For at fastholde og udbygge danske styrkepositioner, er derderfor behov for løbende at sikre gode rammevilkår for danske virksomheder.Et af de helt centrale rammevilkår for danske cleantech-virksomheder er adgang til test-og demonstrationsfaciliteter. I en undersøgelse af forskellige såkaldte ”technology push”5politikinstrumenter blandt investorer i vedvarende energi, blev tilskud til at demonstrerenye teknologier vurderet til at være det mest effektive politiske instrument: Government VC Funds 2,29 Soft support Measures 2,33 Government Investment in Private VC 2,67 Incubators 2,71 Tax breaks for Investors 2,75 Tax Breaks for Entrepreneurs 3,05 Private R&D 3,21 Investment Subsidies 3,21 Grants for SMEs 3,21 Public R&D 3,39 Government Demonstration Grants 3,75 1 = very ineffective 0 1 2 3 4 5 = very effectiveKilde: Bürer & Wüstenhagen (2009).5 Technology push politikker har til formål, at ”skubbe” umodne teknologier ud på markedet, modsat technologypull teknologier, der har til formål at skabe efterspørgsel efter teknologier for derved at ”trække” dem ud påmarkedet. 7
 8. 8. I erkendelse af test- og demonstrationsfaciliteters centrale rolle for udviklingen af nyecleantech-teknologier, har regeringen de seneste år skabt en række programmer medhenblik på at forbedre test- og demonstrationsfaciliteter for cleantech-virksomheder.Blandt de mest centrale initiativer, der enten direkte er målrettet test og demonstrationeller har et vist overlap med test og demonstration er: • Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). EUDP støtter udvikling og demonstration af ny effektiv energiteknologi, der sam- tidig bidrager til økonomisk vækst og arbejdspladser. • Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP). GUDP skal skabe mere sammenhæng mellem forskning, udvikling og demonstration af viden på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet. Programmet skal også medvirke til, at der bliver givet midler til de forsknings-, udviklings- og demon- strationsprojekter som har de største potentialer og løser de mest centrale udfor- dringer i fødevaresektoren. • Green Lab. Har til formål at yde tilskud til etablering (men ikke drift) af testfaci- liteter på strategiske områder, hvor virksomhederne kan demonstrere og teste nye klimateknologier under realistiske omstændigheder i stor skala. • Fornyelsesfonden. Fornyelsesfondens formål er at understøtte grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, herunder danske virksomheders arbejde med ud- vikling og markedsmodning af grønne løsninger. • Højteknologifonden. Har til formål at understøtte vækst og beskæftigelse, ved at investere risikovilligt i markante højteknologiske tiltag, som bygger bro mellem virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner.Desuden har alle regionerne fokus på at forbedre rammevilkårene for cleantech-virksomheder.I rapporten stilles skarpt på, hvor vigtigt det er for virksomhederne at have adgang tiltest- og demonstrationsfaciliteter, hvilke typer test- og demonstration som virksomheder-ne foretager samt, hvordan de får opfyldt deres behov for at teste og demonstrere pro-dukter. Derved er undersøgelsen et vigtigt input til bestræbelserne på at forbedre clean-tech-virksomheders adgang til test- og demonstrationsfaciliteter.2.1 MetodeKernen i analysen er en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige cleantech-virksomheder i Danmark. Listen over cleantech-virksomheder i Danmark stammer fraOxford Researchs database over cleantech-virksomheder.Der er en række udfordringer forbundet med at etablere en database med cleantech-virksomheder. Det skyldes, at branchen er relativ ny, og at cleantech-virksomheder gårpå tværs af traditionelle statistiske brancheopdelinger. Bilag 3 indeholder en nærmerebeskrivelse af, hvordan cleantech-virksomheder er definerede og afgrænsede.8
 9. 9. 2.2 Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsenSelve spørgeskemaundersøgelsen er foretaget som en kombineret elektronisk og telefon-baseret spørgeskemaundersøgelse.Virksomhederne har fået tilsendt spørgeskemaet elektronisk. Så vidt muligt er det blevetsendt til en kontaktperson. Det har typisk været en administrerende direktør, en udvik-lingsdirektør eller lignende. Ved udløb af fristen for at besvare spørgeskemaet, har demder ikke har svaret, fået tilsendt en rykker. Ved udløb af den udvidede frist har dem derfortsat ikke har svaret, fået en reminder om, at det nu er sidste chance for at svare.Derefter er alle der fortsat ikke har svaret blevet ringet op per telefon. AnalyseinstituttetNorstat har varetaget denne del af opgaven. I telefonen har de fået valget mellem atsvare per telefon eller få linket tilsendt igen. Alle er blevet ringet op mindst seks gange,før de er blevet opgivet. 9
 10. 10. Kapitel 3. Resultater af undersøgelsenI alt er det lykkedes Oxford Research at identificere omkring 1300 cleantech-virksomheder i Danmark. En række virksomheder har imidlertid ikke haft kontaktinforma-tion tilgængelig på internettet, men har typisk haft en elektronisk kontaktformular. Dissevirksomheder er derfor udgået af undersøgelsen. Samlet er spørgeskemaet sendt til 1142cleantech-virksomheder i hele Danmark. Heraf har 345 virksomheder besvaret minimumdet første spørgsmål. Det giver en svarprocent på lige over 30 %. Da der er tale om etmeget omfattende spørgeskema6, anses svarprocenten for tilfredsstillende.3.1 Karakteristik af cleantech-virksomhederneAf de 345 virksomheder har 239 virksomheder svaret bekræftende på, at de selv mener,at de falder ind under definitionen af en cleantech-virksomhed. Det vil sige, at 69 % afde 345 virksomheder indgår i undersøgelsen, mens de øvrige er udgået efter det indle-dende spørgsmål.I undersøgelsen forstås "cleantech" som aktiviteter, der udvikler (hvilket inkluderer råd-givning og forskning), fremstiller eller implementerer nye eller forbedrede processer ellerprodukter, der bidrager til at: • Producere vedvarende energi eller materialer • Reducere brugen af naturressourcer ved at udnytte ressourcer eller energi mere effektivt • Begrænse skadevirkningerne, der forårsages af fossile energikilder • Reducere forureningsproblemer gennem produkter, processer og/eller rådgivningStørstedelen af populationen består af SMV’er. Således er der 63 % små (0 – 25 ansat-te), 27 % mellemstore (26 – 250 ansatte) og 10 % store virksomheder (mere end 250ansatte).Virksomhederne beskæftiger sig primært med to cleantech-områder, som er effektivise-ring af energiforbrug (51 %) samt grøn/vedvarende energiproduktion (43 %), jf. figur 1.Det er ikke overraskende, da det er to områder generelt anses for at være de væsentlig-ste inden for cleantech-branchen.6 Undersøgelsen er på Sjælland blevet gennemført sammen med en undersøgelse for Copenhagen CleantechCluster.10
 11. 11. Figur 1: Hvilke cleantech-områder opererer din virksomhed på? Effektivisering af energiforbrug 51% Grøn/vedvarende energiproduktion 43% Vand og spildevand 27% Luft og miljø 24% Affald og genbrug 23% Energiinfrastruktur og -distribution 17% Bæredygtige materialer 16% Anden 12% Energilagring 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Multipel svarmulighed *note: n er lig med n = 232 stikprøvens størrelseKilde: Oxford Research 2011De cleantech-relaterede aktiviteter, som virksomhederne har, omhandler hovedsagligtfremstilling af cleantech-produkter og/eller ydelser (45 %) og rådgivning og supportser-vices om cleantech-relaterede emner (41 %). Herefter følger konstruktion af anlæg ellerprodukter, der tager cleantech-produkter i anvendelse (34 %) og design af cleantech-produkter (34 %), jf. figur 2.Figur 2: Hvilke aktiviteter har din virksomhed i relation til cleantech-området? Vi fremstiller selv cleantechrelaterede produkter 45% og/eller -ydelser Vi rådgiver og tilbyder supportservices om 41% cleantechrelaterede emner Vi konstruerer anlæg eller produkter, der tager 34% cleantechprodukter i anvendelse Vi udvikler design af et cleantechprodukt 34% Vi leverer komponenter eller serviceydelser til 29% fremstilling inden for cleantech Vi udfører forskning til udvikling af 29% cleantechprodukter og/eller ydelser Vi videresælger cleantechprodukter 23% Vi distribuerer cleantechprodukter 16% Vi fremstiller miljø- eller energirigtige materialer 9% Andet 7% Vi bibringer finansiering til produktion eller 6% serviceydelser inden for cleantech 0% 20% 40% 60% Multipel svarmulighed n = 214Kilde: Oxford Research 2011 11
 12. 12. Det er desuden interessant, at kun 6 % af virksomhederne står for finansieringen af pro-duktion og serviceydelser inden for cleantech. Det tyder på, at cleantech-virksomhederneprimært henter deres finansiering fra traditionelle kilder og ikke får finansieret deres akti-viteter via andre cleantech-virksomheder. De virksomheder, der har svaret bekræftendepå, at de bibringer finansiering til produktion eller serviceydelser er formentlig primærtprojektudviklere og store virksomheder, fx energiselskaber, der har corporate ventureak-tiviteter.For en stor del af virksomhederne udgør cleantech-løsninger mere end halvdelen af deressamlede eksport. Figur 3 viser, at 76-100 % af eksporten for 46 % af virksomhedernekan henføres til cleantech-relaterede produkter og/eller ydelser. Herefter er der en relativstor andel, 23 % af virksomhederne, som angiver, at eksporten af cleantech-relateredeprodukter og/eller ydelser kun udgør 1-10 % af deres samlede eksport. Virksomhederneer altså meget forskellige og enten udgør cleantech-løsninger en meget stor eller en me-get lav del af eksporten.Figur 3: Hvor stor en andel af din virksomheds samlede eksport fra Danmarkkunne i 2010 henføres til cleantech-relaterede produkter og/eller ydelser? 50% 46% 45% 40% 35% 30% 25% 23% 20% 15% 10% 11% 10% 5% 5% 5% 0% 1-10% 11-25% 26-50% 51-75% 76-100% Ved ikke n = 142Kilde: Oxford Research 2011Virksomhedernes eksport har været ret stabil inden for det seneste år, og for 43 % afvirksomhedernes vedkommende har eksporten været uændret. For en del af virksomhe-derne er der imidlertid sket en stigning i deres eksport, og 28 % angiver således, at de-res eksport er steget en anelse, mens den er steget markant for 14 % af virksomheder-ne. Til sammenligning angiver kun hhv. 3 % og 2 %, at eksporten er faldet en anelseeller markant. Det vidner om, at der er en positiv udvikling i gang inden for dansk eksportaf cleantech-relaterede produkter og ydelser.Virksomhederne opererer desuden i de lande, der traditionelt er Danmarks største han-delspartnere. Således angiver 88 % og 56 % af virksomhederne, at de opererer i Tysk-land og Storbritannien, hvilket blandt andet kan dække over, at de også har eksportakti-viteter til de to lande. Efter de mere traditionelle destinationer, følger det øvrige Asieneksklusiv Kina og Japan (41 %), USA (35 %) og det resterende Europa – både Vesteuro-pa eksklusiv Tyskland og Storbritannien (30 %) og Østeuropa eksklusiv Rusland (30 %).Der er altså primært tale om handel inden for Europa suppleret med aktiviteter i Nord-amerika og Asien.12
 13. 13. 3.2 Forskning, innovation og udviklingForskning og udvikling er afgørende for, at danske virksomheder kan udvikle nye løsnin-ger og erhvervsmæssige styrkepositioner på cleantech-området, og på den baggrund erdet positivt, at cleantech-virksomhederne har fokus på forskning og udvikling.Som det fremgår af figur 4, har størstedelen af virksomhederne forsknings- og udvik-lingsaktiviteter i Danmark. 69 % angiver således, at de har forsknings- og udviklingsakti-viteter i Danmark, mens det er knap en tredjedel af virksomhederne, der ikke har det.Figur 4: Har jeres virksomhed forsknings- og udviklingsaktiviteter i Danmark? 80% 69% 70% 60% 50% 40% 31% 30% 20% 10% 0% Ja Nej n = 208Kilde: Oxford Research 2011I de fleste virksomheder er det dog relativt få personer, der reelt set er beskæftiget medforskning og udvikling. Som figur 5 viser, angiver 67 % af virksomhederne, at de har 1-5ansatte, der beskæftiger sig med forsknings- og udviklingsaktiviteter, mens 31 % af virk-somhederne har flere end 6 ansatte, som beskæftiger sig med forsknings- og udviklings-aktiviteter.Figur 5: Hvor mange beskæftiger sig i dag med jeres cleantech-relateredeforsknings- og udviklingsaktiviteter i Danmark? 80% 70% 67% 60% 50% 40% 30% 20% 17% 8% 10% 6% 3% 0% 1-5 6-10 11-21 Flere end 21 Ved ikke n = 144Kilde: Oxford Research 2011 13
 14. 14. Det skal dog ses i lyset af, at 89 % af virksomhederne er SMV’er, og når der krydsesmellem antallet af ansatte og antal beskæftigede inden for cleantech-relaterede forsk-nings- og udviklingsaktiviteter, er der ikke overraskende en tendens til, at de mindrevirksomheder har færre beskæftigede inden for forskning og udvikling end de større virk-somheder.3.3 Test- og demonstrationsfaciliteterAdgangen til test- og demonstrationsfaciliteter er en vigtig forudsætning for, at de dan-ske cleantech-virksomheder kan udvikle nye løsninger og bringe dem fra laboratoriet udpå markedet. Virksomhederne anser da også test- og/eller demonstration af cleantech-relaterede produkter som en særdeles vigtig aktivitet for virksomhedens fortsatte udvik-ling, og størstedelen har haft eller forventer at få behov for at teste og/eller demonstrerederes cleantech-relaterede produkter.Figur 6 viser, at behovet for at teste eller demonstrere egne produkter er udbredt blandtcleantech-virksomhederne. 3/4 angiver således, at de enten har haft eller forventer at fåbehov for at teste og/eller demonstrere deres egne produkter relateret til cleantech iperioden 2009-2013.Figur 6: Indenfor en periode på fem år (2009-2013) bedes du indikere om Ihar haft/forventer at få et behov for at teste eller demonstrere egne produkterrelateret til cleantech? 80% 75% 70% 60% 50% 40% 30% 25% 20% 10% 0% Ja Nej n = 199Kilde: Oxford Research 2011Blandt de 25 % af virksomhederne, som angiver, at de ikke har haft eller forventer at fåbehov for at teste eller demonstrere produkter, anfører hovedparten (53 %), at det skyl-des, at de er rådgivende virksomheder og derfor ikke behøver at teste og demonstrere.37 % har andre grunde og svarer blandt andet, at test og demonstration foregår andresteder i deres koncern eller, at de køber varer, som allerede er testet.Af de virksomheder, som har haft eller forventer at få behov for at teste eller demonstre-re, fremgår det af figur 7, at der er 90 %, som finder, at det enten er meget vigtigt ellervigtigt for deres virksomheds udvikling at få testet og demonstreret deres produkter in-den for de næste tre år (2011-2013).14
 15. 15. Figur 7: Du bedes indikere vigtigheden af at teste og demonstrere cleantech-relaterede produkter for jeres virksomheds udvikling indenfor de næste tre år(2011-2013) 70% 59% 60% 50% 40% 31% 30% 20% 7% 10% 1% 1% 0% Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Ikke vigtigt Ved ikke n = 150Kilde: Oxford Research 2011Det er ikke overraskende, at en betragtelig del af virksomheder anser test og demonstra-tion som afgørende for virksomhedens fortsatte udvikling, men det er måske overrasken-de, at det er så mange. Der kan dog være en bias i populationen, da de virksomhederder finder test og demonstration meget vigtigt, muligvis har været mere tilbøjelige til atbesvare spørgeskemaet.For de få procent (8 %), som angiver, at test og demonstration enten er mindre vigtigteller ikke vigtigt, skyldes deres svar, at deres vækst i højere grad er påvirket af andrefaktorer, som ikke relaterer sig til test og demonstration (42 %), og at produktudviklingforventes at ville repræsentere en mindre del af deres indtjening i perioden (33 %). Kun8 % af dem vurderer, at cleantech vil udgøre en mindre del af deres aktivite-ter/omsætning.At test og demonstration er vigtige for virksomhederne, underbygges af figur 8, hvorvirksomhederne er blevet bedt om at prioritere de tre opgaver, som efter deres vurderinger de vigtigste for virksomheden. Der er særligt fire opgaver, som skiller sig ud, nemlig:test af produkter/koncepter (34 %), produktudvikling (32 %), demonstration af produk-ter/koncepter (31 %) og at søge/tale med kunder (28 %). 15
 16. 16. Figur 8: Hvilke af følgende arbejdsopgaver vil du vurdere som værende vigtigefor din virksomhed over de næste tre måneder? Prioriteret inden for de enkel-te opgaver Teste produkter/koncepter 9% 12% 13% 34% Produktudvikle 10% 15% 7% 32% Demonstrere produkter/koncepter 13% 8% 10% 31% Søge/tale med kunder 11% 10% 8% 28% Fokus på daglig drif t 8% 4% 8% 20% Prioritet 1 Skaf f e investorer/lånekapital 7% 3% 4% 13% Prioritet 2 Prioritet 3 Organisationsopbygning 2% 3% 5% 10% Søge bevillinger f ra f onde 3% 4% 7% Søge patenter 3%1% 5% Andet 1% Multipel svarmulighed n = 16 0% 10% 20% 30% 40%Kilde: Oxford Research 2011Mellem de enkelte cleantech-områder, er der forskel på prioriteringen af hhv. test ogdemonstration. Nedenstående figur 9 viser fordelingen af de virksomheder på cleantech-område, som har anført, at demonstration af produkter/koncepter er deres 1., 2. eller 3.prioritet. Det viser sig, at de fleste cleantech-områder ligger over gennemsnittet for allevirksomheder på 31 %. Virksomheder inden for ”vand og spildevand” er blandt dem, derprioriterer demonstration af deres produkter/koncepter højest (41 %). Herefter kommer”effektivisering af energiforbrug” (36 %) og ”energilagring” (35 %). Virksomheder indenfor ”luft og miljø” og ”andet” er med en andel på 26 % blandt dem, som anser demon-stration af produkter/koncepter som mindst vigtig for deres virksomhed.16
 17. 17. Figur 9: Andelen af virksomheder fordelt på cleantech-område, som prioritererdemonstration af produkter/koncepter højt (1., 2., 3. prioritet) 45% 41% 40% 36% 35% 35% 34% 33% 32% Gennemsnit; 31% 30% 30% 25% 25% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Vand og Effektivisering af Energilagring Affald og genbrug Energiinfrastruktur Bæredygtige Grøn/vedvarende Luft og miljø Andet spildevand energiforbrug og distribution materialer energiproduktion n = 73Kilde: Oxford Research 2011Som figur 10 viser, er der ligeledes forskel på virksomhederne på cleantech-område iforhold til test af produkter/koncepter. 43 % af virksomhederne inden for ”bæredygtigematerialer” og ”vand og spildevand” har test af produkter/koncepter som deres 1., 2.eller 3. prioritet. Virksomheder inden for ”luft og miljø” (33 %), ”energiinfrastruktur ogdistribution” (33 %) og ”grøn/vedvarende energiproduktion” (31 %) vurderer, at det ermindre vigtigt for deres virksomhed og ligger under gennemsnittet for alle virksomhederpå 34 %. 17
 18. 18. Figur 10: Andelen af virksomheder fordelt på cleantech-område, som priorite-rer test af produkter/koncepter højt (1., 2., 3. prioritet) 50% 45% 43% 43% 39% 40% 38% 38% 36% Gennemsnit; 34% 35% 33% 33% 31% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Bæredygtige Vand og Effektivisering af Affald og genbrug Energilagring Andet Luft og miljø Energiinfrastruktur Grøn/vedvarende materialer spildevand energiforbrug og distribution energiproduktion n = 81Kilde: Oxford Research 2011Når de to figurer sammenholdes, tegner der sig et billede af, at virksomhederne inden forde enkelte cleantech-områder prioriterer ret ens i forhold til test og demonstration afderes produkt/koncept. Det tyder altså på, at de to aktiviteter hænger sammen. Imidler-tid er det interessant at se, at virksomheder inden for ”bæredygtige materialer” relativtset vurderer, at det er vigtigere for deres virksomhed at teste deres produkt/koncept endat demonstrere det.Mens virksomhederne anser test og demonstration for at være vigtige aktiviteter for de-res udvikling, er antallet af produkter, som virksomhederne har en forventning om atskulle teste og/eller demonstrere dog relativ begrænset. Som figur 11 viser, forventer 66% og dermed hovedparten af virksomhederne at teste og/eller demonstrere 1-3 produk-ter. Virksomhederne synes således at fokusere på at gennemarbejde nogle enkelte pro-dukter og satse herpå.18
 19. 19. Figur 11: Hvor stort er din virksomheds behov for test- og demonstrationsfaci-liteter indenfor de næste to år? 50% 46% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 20% 16% 15% 10% 7% 5% 4% 5% 3% 0% n = 147Kilde: Oxford Research 2011Ikke overraskende hænger behovet for test- og demonstrationsfaciliteter sammen medstørrelsen af virksomheden. Således har omkring 5 % af små og mellemstore virksomhe-der testet og demonstreret mere end 12 produkter (0 – 250 ansatte), mens det sammegør sig gældende for omkring 33 % af de store virksomheder (mere end 250 ansatte).Da der i denne undersøgelse kun er 10 % store virksomheder (mere end 250 ansatte) og90 % små og mellemstore virksomheder (0 – 250 ansatte), betyder det, at der en ten-dens mod, at virksomhedspopulationen tester og demonstrerer få produkter.37 % af virksomhederne har været i stand til at færdiggøre udviklingen af deres produktuden forsinkelser, men det er ikke ualmindeligt, at virksomhederne enten har måttetopgive deres produkt (35 %) eller har oplevet forsinkelser i færdiggørelsen (25 %). Forde virksomheder, der har opgivet et produkt, har den primære grund været manglendefinansiering (14 %), at produktet/konceptet ikke var brugbart/holdbart (10 %), og at derikke var tilstrækkelig med kunder at kunne afsætte produktet til (8 %).Det er i den sammenhæng vigtigt at holde sig for øje, at manglende adgang til test- ogdemonstrationsfaciliteter kun sjældent er årsag til, at et produkt må opgives. Såledesberetter 3 %, at de har måttet opgive et produkt/produkter på grund af manglende ad-gang til testfaciliteter, mens det er 2 % for demonstrationsfaciliteter.3.3.1 Mangel på test- og/eller demonstrationsfaciliteter i DanmarkDet er for en stor del af virksomhederne vurderingen, at der ikke mangler test- og/ellerdemonstrationsfaciliteter i Danmark. Samtidig er der ligeledes en stor andel af virksom-hederne, som ikke umiddelbart kan forholde sig til, om der mangler test- og/eller demon-strationsfaciliteter i Danmark.Som det fremgår af figur 12, synes spørgsmålet om manglen på test- og/eller demonstra-tionsfaciliteter i Danmark at være vanskeligt at besvare for mange af virksomhederne,således angiver 39 %, at de ikke ved, om der mangler test- og/eller demonstrationsfacili- 19
 20. 20. teter. 40 % af virksomhederne mener ikke, at der mangler test- og/eller demonstrations-faciliteter i Danmark, mens den mindste andel (22 %) mener, at det mangler.Figur 12: Mener du, at der mangler test- og/eller demonstrationsfaciliteter iDanmark? 45% 40% 39% 40% 35% 30% 25% 22% 20% 15% 10% 5% 0% Ja Nej Ved ikke n = 194Kilde: Oxford Research 2011Fjerner man de virksomheder der har svaret ved ikke, er det en tredjedel af virksomhe-derne der svarer, at der mangler test- og/eller demonstrationsfaciliteter i Danmark. Hvisman antager, at de adspurgte virksomheder udgør et repræsentativt udsnit af alle ca.1.300 cleantech-virksomheder i Danmark, svarer det til, at over 400 cleantech-virksomheder vurderer, at der mangler test- og/eller demonstrationsfaciliteter i Danmark.Blandt dem, der mener, at der mangler test- og/eller demonstrationsfaciliteter, er der enstørre andel af dem, som har valgt at teste i udlandet (31 %) end blandt dem, som ikkemener, at det mangler i Danmark (12 %). 34 % af cleantech-virksomhederne har an-vendt test i udlandet (figur 15), og der er 36 %, som forventer at gøre det (figur 16).De fleste af virksomhederne begrunder det med, at prisen i udlandet var lav sammenlig-net med alternativerne (29 %), og 26 % anfører, at det skyldes, at kravene fra kundereller myndigheder gjorde, at de søgte udenlands. Noget tyder på, at der er mange andrebegrundelser for det, hvilket afspejles ved, at mange af virksomhederne har angivet sva-ret ”andet” (26 %).Der er interessante forskelle at spore mellem virksomhederne afhængig af deres clean-tech-område. Når der ses nærmere på de virksomheder, som enten har svaret ja eller nejpå, om der mangler test- og/eller demonstrationsfaciliteter i Danmark, fremgår det affigur 13, at halvdelen af virksomhederne inden for ”vand og spildevand” mener, at dermangler test- og/eller demonstrationsfaciliteter i Danmark, mens det kun er en tredjedelaf virksomhederne inden for ”effektivisering af energiforbrug”.Det generelle billede er dog, at der ikke er markante forskelle på cleantech-områderne iforhold til mangel på test- og/eller demonstrationsfaciliteter i Danmark, men forskellenekan alligevel være relevante, da de kan give et praj om, hvorvidt der potentielt er noglecleantech-områder, hvor der mangler test- og/eller demonstrationsfaciliteter i Danmark.For at få nuanceret resultaterne og få belyst manglen på test- og demonstrationsfacilite-ter, herunder hvilke typer af test- og demonstrationsfaciliteter, der mangler, vil det kræveen mere indgående kvalitativ analyse.20
 21. 21. Figur 13: Andelen af virksomheder fordelt på cleantech-område, som mener,at der mangler test- og/eller demonstrationsfaciliteter i Danmark Vand og spildevand 50% Bæredygtige materialer 47% Grøn/vedvarende energiproduktion 47% Energilagring 45% Anden 44% Energiinfrastruktur og -distribution 42% Affald og genbrug 40% Luft og miljø 38% Effektivisering af energiforbrug 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% n = 42Kilde: Oxford Research 20113.4 TestfaciliteterAt få testet nye produkter er ofte et vigtigt skridt, før selve demonstrationsfasen igang-sættes. Det er blandt andet i testfasen, at laboratorieforsøgene foretages. Hovedpartenaf virksomhederne har testet inden for de sidste to år og forventer at gøre det inden forde næste tre år. Endvidere kombinerer virksomhederne typisk flere forskellige testfacilite-ter, herunder testfaciliteter i udlandet, hos dem selv, hos andre eller i samarbejde medandre.Som det fremgår af figur 14, har 62 % af virksomhederne foretaget tests inden for deseneste 2 år, mens 76 % regner med at skulle foretage det inden for de næste tre år.Det er blot 5 %, som ikke har testet og heller ikke forventer at skulle gøre det. Test ersåledes en meget væsentlig aktivitet for cleantech-virksomhederne. 21
 22. 22. Figur 14: Hvilke behov for at teste har I haft/forventer I at få? Vi har testet indenfor de sidste 2 år 62%Vi forventer at teste indenfor de næste tre år (2011- 76% 2013) Vi har ikke testet indenfor de sidste to år og 5% forventer ikke at teste inden for de næste tre år Ved ikke 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Multipel svarmulighed n = 147Kilde: Oxford Research 20113.4.1 Anvendelse af forskellige testmodellerVirksomhederne tester deres produkter på flere forskellige måder og gør brug af forskel-lige tests. Således anvender de fleste virksomheder flere end blot en enkel form for test.Som det fremgår af figur 15, har virksomhederne flere forskellige tilgange til at få dækketderes testbehov. Den mest udbredte tilgang, som 59 % af virksomhederne gør brug af,er at bruge egne testfaciliteter. Herefter gør virksomhederne brug af testfaciliteter place-ret hos kunder/andre virksomheder (47 %), i samarbejde med vidensinstitutioner (45 %)eller i fællesskab med kunder/andre virksomheder (43 %). De mindst udbredte tilgangeer at teste i udlandet (34 %) samt at købe sig til testfaciliteterne (33 %).22
 23. 23. Figur 15: Hvordan har I testet jeres produkt/produkter? Vi har opbygget egne testfaciliteter alene, som vi 59% råder over Vi har brugt en eksisterende testfacilitet placeret hos 47% kunder eller andre virksomheder Vi har samarbejdet med et universitet eller 45% vidensinstitution om at få testet vores produkt Vi har samarbejdet med kunder eller andre virksomheder og har i fælleskab opbygget en eller 43% flere testfaciliteter hos dem Vi har testet i udlandet 34% Vi har købt os til testfaciliteterne fra virksomheder 33% som udbyder tests (herunder GTS-institutter) Andet 2% Multipel svarmulighed 0% 20% 40% 60% 80% n = 91Kilde: Oxford Research 2011Når der ses på forventninger til at teste inden for de næste tre år i figur 16, er mønsteretnogenlunde det samme. Virksomhederne forventer at gøre brug af forskellige testmodel-ler inden for de næste tre år. Den mest udbredte tilgang forventes at være anvendelsenaf eksisterende testfaciliteter placeret hos kunder og andre virksomheder (53 %). Heref-ter er det at teste produkter i samarbejde med en vidensinstitution (44 %) eller at gåsammen med kunder eller andre virksomheder og opbygge fælles testfaciliteter (44 %).Samarbejde og viden er to vigtige faktorer for, at virksomhederne vælger at teste i sam-arbejde med andre, og 52 % af dem, der har anvendt en eksisterende testfacilitet hoskunder eller virksomheder begrunder det med, at det gav dem mulighed for at styrkesamarbejdet med en anden virksomhed. 38 % angiver, at det har givet dem mulighed forat få opbygget viden. 23
 24. 24. Figur 16: Hvordan forventer I at opfylde jeres behov for at teste indenfor denæste tre år? Vi forventer at bruge en eksisterende testfacilitet 53% placeret hos kunder eller andre virksomhederVi forventer at samarbejde med en vidensinstitution 44% om at få testet vores produkt Vi forventer at samarbejde med kunder eller andre virksomheder om i fælleskab at opbygge en eller 44% flere testfaciliteter hos dem Vi forventer at teste i udlandet 36% Vi forventer at opbygge egne testfaciliteter alene 31% Vi forventer at købe os til testfaciliteterne fra 27% virksomheder som udbyder tests Andet 6% Ved ikke 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Multipel svarmulighed n = 111Kilde: Oxford Research 2011I forhold til at anvende egne testfaciliteter er der en betydelig forskel på de virksomhe-der, som allerede har gennemført tests og de virksomheder, som forventer at gennemfø-re tests. Således er der en væsentlig lavere andel af virksomheder (31 %), som forventerat skulle opbygge egne testfaciliteter de næste tre år i forhold til hvor mange, som alle-rede har opbygget egne testfaciliteter (59 %). Det skal dog nævnes, at en del af forskel-len kan skyldes, at virksomhederne har haft mange år til at opbygge testfaciliteter, mensder fremadrettet kun spørges til en treårig periode. Desuden vil der formentlig være enrække virksomheder, der ikke forventer at opbygge egne faciliteter, fordi de allerede haregne faciliteter.Som figur 17 indikerer, er det udbredt blandt virksomhederne, at de kombinerer de for-skellige testmodeller med hinanden. Således gælder det for en lang række af de forskel-lige former for test, at de dækker mindre end 20 % af virksomhedernes testbehov.24
 25. 25. Figur 17: Andel af virksomheder, som har fået dækket mindre end 20 % afderes testbehov gennem brug af de forskellige testmodeller inden for de sidsteto år Egne testfaciliteter 7% Fælles opbyggede testfaciliteter 33% Eksisterende testfaciliter placeret hos kunder 38% Tilkøb af ydelser fra virksomheder 48% Test i udlandet 52% Eksisterende testfaciliter placeret i samarbejde 56% med vidensinstitutioner 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Egne testfaciliter n = 55, Fælles opbyggede testfaciliter n = 39, Eksisterende faciliteter placeret hos kunder n = 42, Tilkøb af ydelser fra virksomheder n = 29, Test i udlandet n = 31, Eksisterende testfaciliteter i samarbejde med vidensinstitutioner n = 41Kilde: Oxford Research 2011Anvendelsen af egne testfaciliteter skiller sig dog markant ud fra de andre, da det kun er7 % af virksomhederne, som får dækket mindre end 20 % af deres behov her. For devirksomheder, som bruger egne testfaciliteter, får 36 % af virksomhederne dækket 81-100 % af deres testbehov via denne model. At der er så stor en andel af virksomheder-ne, som vælger at få dækket stort set hele deres behov gennem egne testfaciliteter kanhenføres til, at de har friheden til at teste hvornår som helst eller, at de har mulighedenfor at skabe intern vidensopbygning. 67 % af virksomhederne angiver de to grunde somde primære i forhold til, at de vælger at bruge egne testfaciliteter.3.4.2 Anvendelsen af forskellige typer af testsVirksomhederne har allerede gennemført og forventer at gennemføre forskellige typer aftests. Som det illustreres af tabel 3 neden for, er der nogle forskelle i de testtyper, somvirksomhederne har gennemført. Således lader det til, at der er størst behov for at fore-tage tests inden for mekanisk styrke (37 %) og hardware tests (35 %). Andelen af virk-somheder, som anvender nogle af de andre testtyper ligger nogenlunde jævnt fordeltomkring 20 %.I forhold til forventningerne, er det et mere blandet billede, der viser sig. Blandt virksom-hederne er der særligt mange, der forventer at gennemføre demonstration i fuld skal 25
 26. 26. under realistiske driftsbetingelser (64 %) samt at teste energieffektivitet i samspil medandre teknologier (55 %).Tabel 3: Andel af virksomheder, som har gennemført eller forventer at gen-nemføre forskellige typer af test Testtype Har gennemført Forventer at gennemføreMekanisk styrke 37 % 31 %Hardware test 35 % 40 %Test af energieffektivitet (isoleret) 29 % 44 %Software test 29 % 33 %Test af energieffektivitet (i samspil 29 % 55 %med andre teknologier)Miljøeffektivitetstest 28 % 37 %Levetidstest 28 % 45 %Demonstration i fuld skala under 28 % 64 %realistiske driftsbetingelserTest af kemisk sammensætning 27 % 26 %Vejpåvirkningstest 26 % 32 %Overfladetest inkl. Coating 24 % 24 %Funktionstest af varmeled- 23 % 17 %ning/isoleringFunktionstest af elektrisk lednings- 22 % 17 %og isoleringsevneÆldningstest (accelereret æld- 22 % 30 %ning)Sportsstof analyse 13 % 17 %Toksisk analyse 13 % 14 %Funktionstest af optiske egenska- 10 % 11 ¤berFunktionstest af magnetisme 9% 7%Note: bemærk, der indgår også en enkelt form for demonstration på listen (demonstration i fuld skala underrealistiske driftsbetingelser).Kilde: Oxford Research 2011Det er værd at bemærke, at virksomhederne forventer, at der i de kommende år sker enforskydning mod ”systemtest”. Dvs. fra test, der kan laves af produkter isoleret til test,hvor produkterne skal indgå i et system med andre produkter. Af produkter, der kan te-stes (demonstration i fuld skal under realistiske driftsbetingelser og test af energieffektivi-tet i samspil med andre teknologier). Det betyder også, at det formentlig bliver endnumere aktuelt for virksomhederne, særligt de mindre, at samarbejde med andre om test,fordi produkterne skal indgå i et større system, som virksomhederne ikke selv kan etable-re eller ikke har økonomiske ressourcer til at etablere.26
 27. 27. 3.5 DemonstrationsfaciliteterDemonstrationsfasen spiller ligesom test en afgørende rolle for teknologiudviklingen og eren central aktivitet for cleantech-virksomhederne i forhold til at kunne tage skridtet fralaboratoriet til markedet. En stor del af virksomhederne har demonstreret produkter in-den for de sidste to år, og hovedparten af dem forventer at gøre det inden for de næstetre år.Som det fremgår af figur 18, angiver 50 %, at de allerede har demonstreret inden for deseneste to år, mens 71 % anfører, at de forventer at gøre det i perioden 2011-2013. Deter kun 16 % af virksomhederne, som ikke har demonstreret og heller ikke har en for-ventning om at gøre det. Det bekræfter, at demonstration ligesom test er en meget væ-sentlig aktivitet for cleantech-virksomhederne.Figur 18: Hvilke behov for at demonstrere har I haft/forventer I at få? Vi har demonstreret indenfor de sidste 2 år 50%Vi forventer at demonstrere indenfor de næste tre år 71% (2011-2013) Vi har ikke demonstreret indenfor de sidste to år og 16% forventer ikke at gør det inden for de næste tre år Multipel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% svarmulighed n = 104Kilde: Oxford Research 20113.5.1 Anvendelse af forskellige demonstrationsmodellerVirksomhederne har flere forskellige tilgange til demonstration og gør således brug ogforventer at gøre brug af forskellige demonstrationsmodeller. Det er en konklusion, somunderbygges af, at virksomhederne i stort omfang får dækket en mindre andel af deresdemonstrationsbehov gennem de forskellige demonstrationsmodeller.Som det fremgår af figur 19, har virksomhederne forskellige tilgange til at få dækketderes demonstrationsbehov. Det er dog klart den mest udbredte demonstrationsmodel atfå produktet demonstreret hos en kunde (77 %). Herefter har virksomhederne byggetderes egne demonstrationsfaciliteter (32 %), eller samarbejdet med en vidensinstitutionom at få demonstreret produktet (32 %). 27
 28. 28. Figur 19: Hvordan har I demonstreret jeres produkter? Vi har demonstreret vores produkt hos en kunde 77% Vi har bygget egne demonstrationsfaciliteter 32% Vi har samarbejdet med et universitet eller en 32%videninstitution om at få demonstreret vores produktVi har demonstreret vores produkt via samarbejdemed en virksomhed (ikke kunde) hvor vores produkt 25% var tilkoblet den daglige produktion Vi har samarbejdet med andre virksomheder om at 22% bygge en fælles demonstrationsfacilitet Andet 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Multipel svarmulighed n = 73Kilde: Oxford Research 2011Den store gruppe af virksomheder, der har demonstreret deres produkt hos en kundeillustrerer formentlig, at vi i demonstrationsfasen er kommet et skridt tættere på marke-det end i testfasen. I demonstrationsfasen handler det netop om at demonstrere produk-tet i drift under realistiske omstændigheder, hvilket ofte vil være oplagt at gøre med enkunde. At en kunde vil være med til at demonstrere et produkt, indikerer desuden, at dervil være en efterspørgsel efter produktet.I forhold til forventningerne til at skulle demonstrere, er det nogenlunde den sammetendens, der viser sig. Virksomhederne forventer således at kombinere flere forskelligedemonstrationsmodeller inden for de næste tre år. Igen er den mest udbredte tilgang atfå demonstreret produktet hos en kunde (77 %). Herefter forventer virksomhederne atsamarbejde med en vidensinstitution (33 %), at demonstrere produktet i samarbejdemed en virksomhed (29 %), eller at samarbejde med andre virksomheder om at byggeegne demonstrationsfaciliteter (26 %).28
 29. 29. Figur 20: Hvordan forventer I at opfylde jeres behov for at demonstrere inden-for de næste tre år? Vi forventer at demonstrere vores produkt hos en 77% kunde Vi forventer at samarbejde med et universitet eller en videninstitution om at få demonstreret vores 33% produkt Vi forventer at demonstrere vores produkt via samarbejde med en virksomhed (ikke kunde), hvor 29% vores produkt bliver tilkoblet den daglige produktionVi forventer at samarbejde med andre virksomheder 26% om at bygge en fælles demonstrationsfacilitetVi forventer at bygge egne demonstrationsfaciliteter 23% Andet 3% Ved ikke 3% Multipel svarmulighed n = 146 0% 20% 40% 60% 80% 100%Kilde: Oxford Research 2011Ligesom for test, er der en forskel på de virksomheder, som allerede har gennemførtdemonstrationer og de virksomheder, som forventer at gøre det med henblik på at an-vende egne demonstrationsfaciliteter. Således er der en lavere andel af virksomheder (23%), som forventer at skulle opbygge egne demonstrationsfaciliteter og dermed gøre brugaf dem end virksomheder, som allerede har opbygget egne demonstrationsfaciliteter ogsom en konsekvens heraf bruger dem flittigt (32 %). 29
 30. 30. Som figur 21 viser, at det er udbredt blandt virksomhederne, at kombinere eller supplerede forskellige demonstrationsmodeller med hinanden, hvilket de høje andele af virksom-heder, som får dækket mindre end 20 % af deres demonstrationsbehov ved brug af deforskellige modeller, indikerer.Figur 21: Andel af virksomheder, som har fået dækket mindre end 20 % afderes demonstrationsbehov gennem brug af de forskellige demonstrations-modeller inden for de sidste to år Egne demonstrationsfaciliteter 9% Demonstration hos en kunde 18%Fælles opbyggede demonstrationsfaciliteter 31% Demonstration i samarbejde med andre 39% virksomheder Demonstration i samarbejde med 48% vidensinstitutioner 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Egne demonstrationsfaciliteter n = 23, Fælles opbyggede demonstrationsfaciliteter n = 16, Demonstration i samarbejde med vidensinstitutioner n = 23, Demonstration hos en kunde n = 56, Demonstration i samarbejde med andre virksomheder = 18Kilde: Oxford Research 2011Anvendelsen af egne demonstrationsfaciliteter (9 %), men også demonstration hos enkunde (18 %) skiller sig dog markant ud fra de andre, idet der er relativt få, der får dæk-ket under 20 % gennem disse modeller. For de virksomheder, som bruger egne demon-strationsfaciliteter, får 30 % af virksomhederne dækket 81 – 100 % af deres demonstra-tionsbehov via denne model. For demonstration hos en kunde er det 25 %, som får dæk-ket 81 – 100 %.Som den primære begrundelse for at anvende egne demonstrationsfaciliteter, angiver 78% af virksomhederne, at det skyldes, at de ønskede at opbygge intern viden om produk-tet og dets funktionalitet. For de virksomheder, som har valgt at demonstrere hos enkunde er den primære årsag, at det gav dem mulighed for at lære mere om kundensbehov (59 %).30
 31. 31. Bilag 1: BaggrundsspørgsmålSpørgeskemaet der ligger til grund for undersøgelsen indeholder en række baggrunds-spørgsmål, hvoraf enkelte er gengivet i rapporten. De øvrige er medtaget i dette bilag.Figur 1 viser, at 31 % af virksomhederne (106 deltagere), svarede nej til at være encleantech-virksomhed, og indgår derfor ikke i den resterende del af undersøgelsen. 69 %(239 virksomheder), svarede bekræftende på spørgsmålet og indgår således som sur-veyets grundpopulation.Figur 1: Vil du ud fra denne definition betegne din virksomhed som en clean-tech-virksomhed? 80% 69% 70% 60% 50% 40% 31% 30% 20% 10% 0% Ja Nej n = 345Kilde: Oxford Research 2011Af grundpopulationen på 239 virksomheder er langt de fleste SMV’er. Som det fremgår affigur 2, er der 73 % små virksomheder (0-50 ansatte). 16 % af virksomhederne er mel-lemstore (51-250 ansatte), mens der er 10 % store virksomheder (mere end 250 ansat-te).Figur 2: Hvor mange ansatte har din virksomhed i Danmark? 20% 18% 17% 18% 16% 16% 14% 11% 11% 12% 10% 10% 8% 6% 6% 6% 4% 4% 2% 0% 0% n = 238Kilde: Oxford Research 2011 31
 32. 32. Virksomhederne er karakteriseret ved primært at beskæftige sig med effektivisering afenergiforbrug (51 %) samt grøn/vedvarende energiproduktion (43 %), jf. figur 3. Det erikke overraskende, da disse to områder også generelt anses for de største områder indenfor cleantech.Figur 3: Hvilke cleantech-områder opererer din virksomhed på? Effektivisering af energiforbrug 51% Grøn/vedvarende energiproduktion 43% Vand og spildevand 27% Luft og miljø 24% Affald og genbrug 23% Energiinfrastruktur og -distribution 17% Bæredygtige materialer 16% Anden 12% Energilagring 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Multipel svarmulighed n = 232Kilde: Oxford Research 2011Inden for det største cleantech-område, effektivisering af energiforbrug, er der 112 virk-somheder. Som figur 3a viser, beskæftiger de sig primært med energibesparende elek-tronik og procesoptimering (40 %), industrielt udstyr og processer (33 %) og lavenergi ibygning (33 %). Dermed retter de sig særligt mod den industrielle sektor, byggebran-chen og associerede erhverv.Figur 3a: Inden for miljøområdet effektivisering af energiforbrug, hvilke afnedenstående cleantech-produkter og/eller ydelser fremstiller din virksom-hed? Energibesparende elektronik og procesoptimering 40% Industrielt udstyr og processer 33% Lavenergi i bygninger 33% Køleudstyr 20% Lavenergi - vandforsyning 19% Lysbesparende teknologier 19% Bio- og kemiteknologier 17% Måleudstyr 16% Andre 13% Multipel svarmulighed 0% 5% 10%15%20%25%30%35%40%45% n = 112Kilde: Oxford Research 201132
 33. 33. Når det gælder grøn/vedvarende energi, som 95 af populationens virksomheder beskæf-tiger sig med, er de største områder, som det fremgår af figur 3b, sol- (38 %), vind- (35%) og biomasseenergi (34 %), mens bølgeenergi og hydroenergi ligger i bunden medhhv. 11 % og 5 %.Figur 3b: Inden for miljøområdet grøn/vedvarende energiproduktion, hvilke afnedenstående cleantech-produkter og/eller ydelser fremstiller din virksom-hed? Solenergi 38% Vindenergi 35% Biomasseenergi 34% Biogas 21% Andre 16% Biobrændstof (Biofuel) 12% Geotermisk energi 12% Bølgeenergi 11% Hydroenergi 5% 0% 10% 20% 30% 40% Multipel svarmulighed n = 95Kilde: Oxford Research 2011Inden for cleantech-området vand og spildevand, hvor 60 af populationens virksomhederbefinder sig, beskæftiger virksomhederne sig primært med rensning af vand og vandbe-sparende teknologier. Af figur 3c fremgår det, at 47 % fremstiller ydelser/produkter in-den for vandrensning, 45 % beskæftiger sig med rensning af spildevand, og 43 % arbej-der med vandbesparende teknologier.Figur 3c: Inden for miljøområdet vand og spildevand, hvilke af nedenståendecleantech-produkter og/eller ydelser fremstiller din virksomhed? Vandrensning 47% Rensning af spildevand 45%Vandbesparende teknologier 43% Spildevandsafledning 28% Andre 27% Vandforsyning 27% Vandfiltre 23% Monitorering af vandkvalitet 20% Afsaltningsteknologier 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Multipel svarmulighed n = 60Kilde: Oxford Research 2011 33
 34. 34. Inden for området luft og miljø, illustreres det i figur 3d, at virksomhederne særligt ar-bejder med ventilation (42 %) og luftrensning (37 %). Derudover er kategorien andreogså interessant, idet den placerer sig som nummer 3 med 29 %. Under denne kategorihar virksomhederne blandt andet angivet energitjek, integreret røgrensning og kemikaliertil rengøring af filtre som arbejdsområder.Figur 3d: Inden for miljøområdet luft og miljø, hvilke af nedenstående clean-tech-produkter og/eller ydelser fremstiller din virksomhed? Ventilation 42% Luftrensning 37% Andre 29% Miljømonitorering 19% Luft- og partikelfiltre 17% Markbrugsteknologi 10% Jordrensning 10% Rådgivning om grønne regnskaber 8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Multipel svarmulighed n = 52Kilde: Oxford Research 2011Når det kommer til området affald og genbrug, er der ifølge figur 3e en klar tendens til,at virksomhederne særligt samler sig om genanvendelse af ressourcer (77 %). Herefterfordeler de sig nogenlunde jævnt inden for områderne bortskaffelse og håndtering affarligt affald (36 %), affaldssortering (32 %) og affaldsforbrænding (30 %).Figur 3e: Inden for miljøområdet affald og genbrug, hvilke af nedenståendecleantech-produkter og/eller ydelser fremstiller din virksomhed? Genanvendelse af ressourcer 77% Bortskaffelse og håndtering af farligt affald 36% Affaldssortering 32% Affaldsforbrænding 30% Deponeringsanlæg og lossepladser 21% Andre 13% Multipel svarmulighed n = 53 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%Kilde: Oxford Research 201134
 35. 35. I forbindelse med energiinfrastruktur og –distribution, fremgår det af figur 3f, at det sær-ligt er intelligent elnet/SmartGrid (36 %) og fjernvarme (36 %), som virksomhedernefremstiller, men også kategorien andre er med en andel på 33 % af betydning. Underdenne kategori har virksomhederne blandt andet angivet energirådgivning, LED belysningog tætningsløsninger.Figur 3f: Inden for miljøområdet energiinfrastruktur og -distribution, hvilke afnedenstående cleantech-produkter og/eller ydelser fremstiller din virksom-hed? Intelligent elnet / SmartGrid 44% Fjernvarme 36% Andre 33% Fjernkøling 19% Natur- eller biogas distribution 14% Brintkredsløb 11% Isolering 11% Rør 11% Kabler 6% Multipel svarmulighed 0% 10% 20% 30% 40% 50% n = 36Kilde: Oxford Research 2011Når det kommer til bæredygtige materialer, viser figur 3g, at virksomhederne primærtbeskæftiger sig med genbrugsmaterialer (50 %) og bæredygtige bygningsmaterialer (42%). Derudover er kategorien andre med en andel på 28 % af virksomhederne også vigtigog dækker primært over rådgivningsopgaver.Figur 3g: Inden for miljøområdet bæredygtige materialer, hvilke af nedenstå-ende cleantech-produkter og/ eller -ydelser fremstiller din virksomhed? Genbrugsmaterialer 50% Bæredygtige bygningsmaterialer 42% Andre 28% Støjreducerende materialer 17% Biologisk nedbrydelige materialer 17% Materiale med anvendelse af nanoteknologi 11% Biologisk baseret (syntetiske) materialer 8% Multipel svarmulighed Bioplast 8% n = 36 0% 20% 40% 60%Kilde: Oxford Research 2011 35
 36. 36. Det sidste cleantech-område energilagring er det område, hvor der er færrest virksomhe-der repræsenteret. 11 % svarende til 26 virksomheder arbejder inden for dette område,og som figur 3h viser, så beskæftiger hovedparten af virksomhederne sig med varmelag-ring (61 %).Figur 3h: Inden for miljøområdet energilagring, hvilke af nedenstående clean-tech-produkter og/eller ydelser fremstiller din virksomhed? Varmelagring 61% Andre 22% Batterier 22% Brændselsceller 22% Akkumulatorer 13% Brændstof 13% 0% 20% 40% 60% 80% Multipel svarmulighed n = 26Kilde: Oxford Research 2011Ser man på, hvordan omsætningen fordeler sig i relation til eksport, er det bemærkelses-værdigt, at 22 % angiver, at de ikke eksporterede noget af deres danske omsætning i2010. Derudover angiver hhv. 23 % og 24 %, at de eksporterede fra 1-10 % og 11-25 %af deres omsætning i 2010. 18 % af virksomhederne eksporterer mere end 50 % af de-res danske omsætning til udlandet, jf. figur 4.Figur 4: Hvor stor en del af virksomhedens samlede omsætning i Danmarkeksporterede virksomheden i 2010 til udlandet? 25% 23% 24% 22% 20% 15% 12% 12% 10% 6% 5% 2% 0% 0% 1-10% 11-25% 26-50% 51-75% 76-100% Ved ikke n = 216Kilde: Oxford Research 2011Få virksomheder har oplevet en negativ udvikling i eksporten det seneste år. 43 % angi-ver, at der er tale om status quo. 28 % angiver, at eksporten er steget en anelse, mens36
 37. 37. 14 % anfører, at den er steget markant, jf. figur 5. Til sammenligning angiver kun hhv. 3% og 2 %, at eksporten er faldet en anelse eller markant.Figur 5: Hvordan har udviklingen været det seneste år inden for den del afvirksomhedens eksport fra Danmark, der kan henføres til cleantech-relateredeprodukter og/eller ydelser? 45% 43% 40% 35% 30% 28% 25% 20% 14% 15% 10% 10% 3% 2% 5% 0% Steget Steget en Uændret Faldet en Faldet Ved ikke n = 210 markant anelse anelse markantKilde: Oxford Research 2011Eksporten sker primært til de lande, der også traditionelt er vores største handelspartne-re. Som figur 6 viser, angiver 88 % og 56 % af de deltagende virksomheder, at de ope-rerer i Tyskland og Storbritannien. Herefter følger øvrige Asien eksklusiv Kina og Japan(41 %), USA (35 %) og det resterende Europa – både Vesteuropa eksklusiv Tyskland ogStorbritannien (30 %) og Østeuropa eksklusiv Rusland (30 %). Der er altså primært taleom handel inden for Europa suppleret med aktiviteter i Nordamerika og Asien. 37
 38. 38. Figur 6: Hvilke markeder opererer din virksomhed på i dag? Tyskland 88% Storbritannien 56% Øvrige Asien excl. Kina og Japan 41% USA 35% Vesteuropa excl. ovennævnte 30% Østeuropa excl. Rusland 30% Spanien 28% Kina 24% Afrika 23% Sydamerika 20% Canada 17% Mellemøsten 17% Rusland 17% Mellemamerika 16% Japan 16% Andre 12% Ved ikke 11% 0% 50% 100% Multipel svarmulighed n = 209Kilde: Oxford Research 201138
 39. 39. Bilag 2: Supplerende spørgsmålSpørgeskemaet indeholder en række detaljerede spørgsmål, bl.a. om hvilke typer testvirksomhederne har gennemført eller forventer at gennemføre samt hvorfor virksomhe-derne har valgt at bruge forskellige testmodeller. Størstedelen er udeladt af hovedrappor-ten og følger nedenfor.Af de 25 % af virksomhederne, som angiver, at de ikke har haft eller forventer at få be-hov for at teste eller demonstrere produkter, anfører hovedparten (53 %) jf. figur 9a, atdette skyldes, at de er rådgivende virksomheder og derfor ikke behøver at teste og de-monstrere. 37 % har andre grunde og svarer blandt andet, at test og demonstrationforegår andre steder i deres koncern eller, at de køber varer, som allerede er testet.Figur 1: Hvorfor har I ikke haft/forventer ikke at få behov for at teste og/ellerdemonstrere egne produkter relaterede til cleantech i den ovennævnte perio-de? Vi er en rådgivende virksomhed, 53% som ikke behøver test og… Andet 37% Vi har overstået test og 6% demonstrationsfaserne inden… Ved ikke 8% Multipel 0% 20% 40% 60% svarmulighed n = 49Kilde: Oxford Research 2011For de få procent (8 %), som angiver, at test og demonstration enten er mindre vigtigteller ikke vigtigt, skyldes deres svar jf. figur 10a primært, at deres vækst i højere grad erpåvirket af andre faktorer, som ikke relaterer sig til test og demonstration (42 %), og atproduktudvikling forventes at ville repræsentere en mindre del af deres indtjening i peri-oden (33 %). Kun 8 % angiver, at cleantech vil udgøre en mindre del af deres aktivite-ter/omsætning. 39
 40. 40. Figur 2: Hvorfor er test og demonstration af cleantech-relaterede produktermindre/ikke vigtigt for, at jeres virksomhed kan vokse indenfor perioden2011-2013? Vores vækst er i højere grad påvirket af andre faktorer, der ikke er relateret til test og demonstration 42%Produktudvikling forventes at repræsentere en mindre del af vores indtjening i perioden 33% Vi har overstået test og demonstrationsfaserne 25% Andet 8% Cleantech vil være en mindre del af vores omsætning/aktiviteter i perioden 8% 0% 20% 40% 60% Multipel svarmulighed n = 12Kilde: Oxford Research 20113.6 Forskellige typer af testsSer man nærmere på hvilke typer af test og demonstration, virksomhederne enten hargennemført eller forventer at gennemføre, gælder det for langtidstest, at: • 28 % har gennemført levetidstest • 26 % har gennemført vejrpåvirkningstest • 22 % har gennemført ældningstest (accelereret ældning) • 45 % forventer at gennemføre levetidstest • 32 % forventer at gennemføre vejrpåvirkningstest • 30 % forventer at gennemføre ældningstest (accelereret ældning)Inden for langtidstest lader der således til at være størst behov for levetidstest, som 28% af virksomhederne allerede har gennemført, og det er også her, at størstedelen har enforventning om at få det gennemført. Figurerne 12a, 12b og 12c nedenfor viser svarfor-delingen inden for de forskellige typer af langtidstests.40
 41. 41. Figur 3a: Du bedes indikere, hvilke af nedenstående typer af tests eller de-monstrationer, I har gennemført/fået gennemført samt hvilke I forventer atgennemføre/få gennemført i fremtiden (langtidstest) Vejrpåvirkningstest - Har gennemf ørt 26% (2009-2011) Vejrpåvirkningstest - Forventer at 32% gennemf øre (2011-2013) Vejrpåvirkningstest - Ved ikke/ikke 56% relevant Multipel svarmulighed n = 123 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Besvarelser = 239Kilde: Oxford Research 2011Figur 3b: Du bedes indikere, hvilke af nedenstående typer af tests eller de-monstrationer, I har gennemført/fået gennemført samt hvilke I forventer atgennemføre/få gennemført i fremtiden (langtidstest) Ældningstest (accelereret ældning) - 22% Har gennemf ørt (2009-2011) Ældningstest (accelereret ældning) - 30% Forventer at gennemf øre (2011-2013) Ældningstest (accelereret ældning) - 59% Ved ikke/ikke relevant Multipel svarmulighed n = 123 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Besvarelser = 239Kilde: Oxford Research 2011 41
 42. 42. Figur 3c: Du bedes indikere, hvilke af nedenstående typer af tests eller de-monstrationer, I har gennemført/fået gennemført samt hvilke I forventer atgennemføre/få gennemført i fremtiden (langtidstest) Levetidstest - Har gennemf ørt (2009- 28% 2011) Levetidstest - Forventer at 45% gennemf øre (2011-2013) Levetidstest - Ved ikke/ikke relevant 44% Multipel svarmulighed n = 128 0% 10% 20% 30% 40% 50% Besvarelser = 239Kilde: Oxford Research 2011For materialetest ser tallene således ud: • 37 % har gennemført test af mekanisk styrke • 24 % har gennemført overfladetest inkl. coating • 23 % har gennemført funktionstest af varmeledning/isolering • 22 % har gennemført funktionstest af elektrisk lednings-/isoleringsevne • 10 % har gennemført funktionstest af optiske egenskaber • 9 % har gennemført funktionstest af magnetisme • 31 % forventer at gennemføre test af mekanisk styrke • 24 % forventer at gennemføre overfladetest inkl. coating • 17 % forventer at gennemføre funktionstest af elektrisk lednings-/isoleringsevne • 17 % forventer at gennemføre funktionstest af varmeledning/isolering • 11 % forventer at gennemføre funktionstest af optiske egenskaber • 7 % forventer at gennemføre funktionstest af magnetismeDet er altså test af mekanisk styrke, som 37 % allerede har gennemført og 31 % forven-ter at gennemføre, der er den mest udbredte form for materialetest. Funktionstest afmagnetisme, synes at være mindst interessant, idet denne type kun er blevet udført af 9% af virksomhederne. Figurerne 13a, 13b, 13c, 13d, 13e og 13f nedenfor viser svarforde-lingen inden for de forskellige typer af materialetests.42
 43. 43. Figur 3d: Du bedes indikere, hvilke af nedenstående typer af tests eller de-monstrationer, I har gennemført/fået gennemført samt hvilke I forventer atgennemføre/få gennemført i fremtiden (materialetest) Overf ladetest inkl. coating - Har 24% gennemf ørt (2009-2011) Overf ladetest inkl. coating - Forventer at gennemf øre (2011- 24% 2013) Overf ladetest inkl. coating - Ved 65% ikke/ikke relevant Multipel svarmulighed n = 123 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Besvarelser = 239Kilde: Oxford Research 2011Figur 3e: Du bedes indikere, hvilke af nedenstående typer af tests eller de-monstrationer, I har gennemført/fået gennemført samt hvilke I forventer atgennemføre/få gennemført i fremtiden (materialetest) Test af mekanisk styrke - Har 37% gennemf ørt (2009-2011) Test af mekanisk styrke - Forventer at 31% gennemf øre (2011-2013) Test af mekanisk styrke - Ved 53% ikke/ikke relevant Multipel svarmulighed n = 128 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Besvarelser = 239Kilde: Oxford Research 2011 43

×