โครงการจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในห้องสมุด

7,954 views
7,669 views

Published on

โครงการจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในห้องสมุด

Published in: Education

โครงการจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในห้องสมุด

  1. 1. โครงการจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในห้องสมุด๑.ชื่อโครงการ โครงการจัดซือสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในห้องสมุด ้๒.ที่มาและความสาคัญ ปัจจุบันแหล่งข้อมูลข่าวสารสนเทศมีหลากหลายหนทางในการสืบค้น เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร ฯลฯ สาหรับในโรงเรียนแล้วห้องสมุดเป็นอีกแหล่งเรียนรู้ที่มีความสาคัญต่อการสืบค้นและช่วยให้บริการการสืบค้นที่ผู้เรียนต้องการ ปัจจัยที่ช่วยเกื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนนั่นคือ การสร้างบรรยากาศของห้องสมุดที่น่าเข้า น่าค้นคว้า น่าอยู่ มีป้ายนิเทศต่างๆ ที่เป็นแหล่งความรู้ อากาศถ่ายเทสะดวก และแสงสว่างที่เหมาะสม นอกจากนี้สื่อที่เป็นแหล่งข้อมูลต้องมีคุณประโยชน์ ทันสมัย เหมาะสม และเป็นที่ต้องการบริโภคของผู้ใช้บริการห้องสมุด เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารให้ความรู้ทางวิชาการ วารสาร ข่าวสารต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นกลุ่มงานห้องสมุดจึงทาโครงการจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตเพื่อให้เกิดสภาพทีส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการข้อมูล ่ของผู้ใช้บริการอีกด้วย๓.วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้บริการผู้ใช้บริการภายในห้องสมุด๔.กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร ผู้เรียนโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น จานวน ๒๓๐ คน๕.สถานที่ดาเนินการ ห้องสมุดโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น๖.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๑) ห้องสมุดมีสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้บริการผู้ใช้บริการภายในห้องสมุดอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ๒)ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความรู้รอบในข่าวสารปัจจุบัน๗.แผนการดาเนินงานตลอดโครงการ ๗.๑ ขั้นตอนดาเนินการ ๗.๑.๑ สารวจ และศึกษาข้อมูลความต้องการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ๗.๑.๒ จัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในห้องสมุด ระหว่างวันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ถึง ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (รวม ๔๗สัปดาห์) ๗.๑.๓ เขียนรายงานโครงการ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ๗.๒ แผนผังการดาเนินการตามโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขั้นตอนดาเนินงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
  2. 2. ๑.สารวจ และศึกษาข้อมูลความต้องการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์๒.จัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในห้องสมุด๓.เขียนรายงานโครงการ๘.งบประมาณตลอดโครงการ โครงการจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในห้องสมุดโรงเรียนสันติพฒนกิจวิทยา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ัพ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีค่าใช้จ่ายประมาณ ๕,๑๕๕ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาท)แบ่งเป็น ๑) ค่าหนังสือพิมพ์จานวน ๒๓๕ ฉบับ (ฉบับละ๑๐บาท) รวมราคา ๒,๓๕๐ บาท ๒) ค่านิตยสารStudent Weekly ๔๗ ฉบับ(ฉบับละ๑๕บาท) รวมราคา ๗๐๕ บาท ๓)ค่านิตยสารใกล้หมอ ๔๗ ฉบับ (ฉบับละ๕๐บาท) รวมราคา ๕๕๐ บาท ๔)ค่านิตยสารรีดเดอร์ไดเจสต์ ๔๗ ฉบับ (ฉบับละ๕๐บาท) รวมราคา ๕๕๐ บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๕๕ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ (นายสุวิทย์ ดิษฐเนตร) ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ (นางสาววิเชียร คามา) ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ (นายสุธรรม โพธิ์งาม)

×