โครงการสัปดาห์ห้องสมุด

17,487 views
17,073 views

Published on

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
17,487
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
169
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด

  1. 1. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด๑.ชื่อโครงการ โครงการสัปดาห์ห้องสมุด๒.ที่มาและความสาคัญ ปัจจุบันแหล่งข้อมูลข่าวสารสนเทศมีหลากหลายหนทางในการสืบค้น เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์วารสาร ฯลฯ สาหรับในโรงเรียนแล้วห้องสมุดเป็นอีกแหล่งเรียนรู้ที่มีความสาคัญต่อการสืบค้นและช่วยให้บริการการสืบค้นที่ผู้เรียนต้องการ กิจกรรมของห้องสมุดเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจอยากเข้าใช้บริการ และเป็นสมาชิกที่ต้องการเป็นผู้ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อย่างสม่าเสมอ ดังนั้นกลุ่มงานห้องสมุดจึงทาโครงการสัปดาห์ห้องสมุดให้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการได้ทราบถึงแนวทาง วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะพึงได้รับจากการการบริการของทางห้องสมุด เช่น บริการช่วยค้นคว้า การสอบถามข้อมูลพื้นฐานของข้อมูลต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดสภาพที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการข้อมูลของผู้ใช้บริการอีกด้วย๓.วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดทราบข่าวสารและบริการของห้องสมุด ๒)เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้ทราบถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากห้องสมุด๔.กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร ผู้เรียนโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น จานวน ๒๓๐ คน๕.สถานที่ดาเนินการ ห้องสมุดโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น๖.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๑) ผู้ใช้บริการห้องสมุดทราบข่าวสารและบริการของห้องสมุด ๒)ผู้รับบริการทราบถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากห้องสมุด๗.แผนการดาเนินงานตลอดโครงการ ๗.๑ ขั้นตอนดาเนินการ ๗.๑.๑ สารวจ และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ๗.๑.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการสัปดาห์ห้องสมุด เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ๗.๑.๓ จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ ๕-๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ๗.๑.๔ เขียนรายงานโครงการ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ๗.๒ แผนผังการดาเนินการตามโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขั้นตอนดาเนินงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
  2. 2. ๑.สารวจ และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ๒.ประชาสัมพันธ์โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ๓.จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ๔.เขียนรายงานโครงการ๘.งบประมาณตลอดโครงการ โครงการสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือน กรกฏาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ มีค่าใช้จ่ายประมาณ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) แบ่งเป็น ๑) ค่าวัสดุ-อุปกรณ์จัดบอร์ด ป้ายนิเทศ ๕๐๐ บาท ๒) ค่ารางวัล (ปากกา,ดินสอ,สมุดบันทึกการค้นคว้า,บัตรห้องสมุด,หนังสือ,ขนม,เกียรติบัตร,เงินรางวัล) ๒,๒๐๐ บาท ๓)ค่าเอกสารแจกผู้ใช้บริการห้องสมุด ๑๕๐ บาท ๔)ค่าเอกสารรายงานโครงการ ๑๕๐ บาทรวมเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ (นายสุวิทย์ ดิษฐเนตร) ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ (นางนวลอนงค์ พลราษฎร์ล้า) ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ (นายสุธรรม โพธิ์งาม)

×