โครงการปรับปรุงห้องสมุด

44,886 views
44,501 views

Published on

โครงการปรับปรุงห่องสมุด

โครงการปรับปรุงห้องสมุด

  1. 1. โครงการปรับปรุงห้องสมุด๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องสมุด๒.ที่มาและความสาคัญ ปัจจุบันแหล่งข้อมูลข่าวสารสนเทศมีหลากหลายหนทางในการสืบค้น เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์วารสาร ฯลฯ สาหรับในโรงเรียนแล้วห้องสมุดเป็นอีกแหล่งเรียนรู้ที่มีความสาคัญต่อการสืบค้นและช่วยให้บริการการสืบค้นที่ผู้เรียนต้องการ ปัจจัยที่ช่วยเกื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนนั่นคือ การสร้างบรรยากาศของห้องสมุดที่น่าเข้า น่าค้นคว้าน่าอยู่ มีป้ายนิเทศต่างๆ ที่เป็นแหล่งความรู้ อากาศถ่ายเทสะดวก แสงสว่างที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มงานห้องสมุดจึงทาโครงการปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต เพื่อให้เกิดสภาพที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการข้อมูลของผู้ใช้บริการอีกด้วย๓.วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้๔.กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร ผู้เรียนโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น จานวน ๒๓๐ คน๕.สถานที่ดาเนินการ ห้องสมุดโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น๖.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๑) สภาพห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรของโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา๗.แผนการดาเนินงานตลอดโครงการ ๗.๑ ขั้นตอนดาเนินการ ๗.๑.๑ สารวจ และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพห้องสมุดเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ๗.๑.๒ ปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องสมุด เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ๗.๑.๓ เขียนรายงานโครงการ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ๗.๒ แผนผังการดาเนินการตามโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขั้นตอนดาเนินงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ๑.สารวจ และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพห้องสมุด ๒.ปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องสมุด ๓.เขียนรายงานโครงการ
  2. 2. ๘.งบประมาณตลอดโครงการ โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือน กรกฏาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ มีค่าใช้จ่ายประมาณ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) แบ่งเป็น ๑) ค่าวัสดุ-อุปกรณ์จัดบอร์ด ป้ายนิเทศตลอดปีการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท ๒) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งมุมต่างๆ ในห้องสมุด ๒,๐๐๐ บาทรวมเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ (นายสุวิทย์ ดิษฐเนตร) ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ (นางนวลอนงค์ พลราษฎร์ล้า) ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ (นายสุธรรม โพธิ์งาม)

×