Grupi i iii_qershor

416 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
416
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Grupi i iii_qershor

  1. 1. Universiteti i Prishtinës University of Pristina Fakulteti Ekonomik Faculty of Economics Prishtinë PristinaPROVIM ME SHKRIM NGA STATISTIKA GRUPI I III -tëEmri dhe Mbiemri Dt. e mbajtjes : 30.06.2006 Kohëzgjatja e provimit : 60 minuta______________________________ Numri maksimal i pikëve : 100 pikëNr. i indeksit:__________________ Pikët e nevojshme për të dhënë provimin : Mbi 50 pikë1. Për çka përdoret më së shumti Mesatarja gjeometrike ? Jepni së paku dy sqarime. 4 Pikë ________________________________________________________________ ________________________________________________________________2. Devijimi mesatar absolut: 4 Pikë a) Bazohet në devijimet e ngritura në katror nga mesatarja aritmetike. b) Gjithashtu quhet edhe variancë. c) Bazohet në vlera absolute. d) Gjithmonë raportohet në njësi të ngritura në katror.3. Çka e karakterizon variablën kualitative? 4 Pikë ____________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4. Cili nga qëndrimet e mëposhtme është i vërtetë në lidhje me probabilitetin 4 Pikë a) Ai mund të marrë vlera negative b) Mund të jetë më i madh se 1 c) Ai nuk mund të raportohet me më shumë se një decimale pas presjes dhjetore d) Ai mund të shtrihet pre 0 deri te 15. Çfarë vlerash mund të marrë Koeficienti i Determinacionit dhe çka prezanton ai? 4 Pikë ________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 6. Për të dhënat vijuese gjeni mesataren gjeometrike dhe vërtetoni se: G<X 20 pikë x F 10 11 6 13 14 7 8 10 12 9 50 1
  2. 2. 15 pikë7. Ç mimet dhe sasitë e prodhuara për disa produkte bujqësore kanë qenë: Çmimi/( €) Sasia/ (Kg ) Njësitë 2000 2005 2000 2005 (p 0 ) (p 1 ) (q 0 ) (q 1 ) A 4 6 300 900 B 5 4 1200 1000 C 8 9 250 210 D 6 8 300 250 a) Shfrytëzoni Metodën e Edgeworth-it për të llogaritur indeksin agregat të çmimeve për vitin 2005. ( 2000 = 1000). b) Shfrytëzoni Metodën e Paasche-ut për të llogaritur indeksin agregat të sasisë vitin 2005. ( 2000 = 100) c) Komentoni rezultatet8. Prodhimi vjetor i firmës “A” që nga viti 1999 ka qenë si në tabelën vijuese: 15 pikë VITI PRODHIMI (000) (Y) 1998 6 1999 10 2000 7 2001 10 2002 13 2003 11 2004 13 2005 16 a) Prezanto grafikisht të dhënat origjinale b) Përmes mesatares rrëshqitëse me tri dhe pesë të dhëna rregullo serinë kohore. c) Prezanto grafikisht edhe të dhënat e fituara përmes mesatareve rrëshqitëse. d) Jep ndonjë koment. 2
  3. 3. 9. Të dhënat e tabelës së mëposhtme paraqesin raportin në mes të shpenzimeve të reklamës dhe të hyrave nga shitja . 20 pikë Shpenzimet e reklamës dhe të hyrat nga shitja ( në 0 000 €) Shp. e Të hyrat nga reklamës (X) shitja (Y) 10 49 9 46 11 47 13 49 12 51 ΣX=50 ΣY=242a) Paraqitni grafikisht të dhënat përmes skater diagramit (diagramit shpërndarës ).b) Përcaktoni ekuacionin e regresionit linear përmes metodës së katrorëve më të vegjël.c) Interpretoni vlerat e a-së dhe të b-së.d) Sa do të jenë të hyrat nga shitja nëse shpenzimet e reklamës janë 150. 000€.10. Gjatë matjes së gjatësisë trupore të 600 studentëve kemi konstatuar se gjatësia 10 pikëmesatare është 172cm, kurse devijimi standard 12 cm. n = 600 X =172 cm σ = 12 cm Në bazë të këtyre të dhënave ju duhet të vlerësoni se sa përqind e studentëve e kanë gjatësinë në mes të :a) 172– 182cmb) 162 dhe 172 cmc) 162 dhe 182 cm 3

×