7
Caktimi standard i kostos:

Një qasje e kontrollit të bazuar në funksion

Kontabiliteti menaxherial

Objektiva mësimore ...
Objektiva mësimore 2

 Të shpjegohet qëllimi i tabelës së
kostos standarde
 Figura 9-2
• Faqe 380 - 382

3

Objektiva më...
Objektiva mësimore 4

 të llogariten mospërputhjet e kostove
indirekte në tri mënyra të ndryshme
dhe të shpjegohet kontab...
Çfarë është llogaritja kostove
standarde?
 Kostot standarde totale ndërtohen prej
standardit të secilit element të kostos...
Llogaritja e kostove standarde

 Llogaritja e kostove standarde është një teknikë
e kontrollit e cila krahason kostot sta...
Normat e pagesës së punës direkte
 Norma e pagesës për orë të punës direkte
duhet të vendoset nëpërmjet
• diskutimeve me ...
Variancat

 Varianca është diferenca midis kostos standarde
dhe kostos aktuale që ka ndodhur.
 Krahasime të njëjta mund ...
Grupet e variancave

 Variancat mund të ndahen në tre grupe
kryesore.
• Variancat në kostot variabile (MD, PD, ShPP
varia...
Variancat në kostot e punës direkte

 Variancat në kostot totale të punës direkte
mund të ndahen në
• varianca në normat ...
Variancat në ShPP-të fikse

 Variancat në ShPP-të fikse bëhen në mes të
ShPP-së standarde dhe ShPP-së aktuale.

19

Varia...
Shembull
 Më poshtë kemi të dhëna në kosto standarde për
njësi të produkteve për ndërmarrjen ABC:
•
•
•
•
•
•

Materialet...
Aktuale gjatë muajit

Materialet
2,200*4.9
Puna
3,800*5.37
ShPP Variabile
3,800*2.68
Gjithsej Shpenzime Variabile
ShPP Fik...
Materialet: çmimi dhe përdorimi
 Mospërputhjet e çmimit dhe përdorimit të materialit
SA x ÇA
2,200 x €4.90
€10,780

SA x ...
Puna: norma dhe efektiviteti
 Mospërputhjet e normës dhe efektivitetit në punë
SA x ÇA
3,800 x €5.37
€20,406

SA x ÇS
3,8...
ShPP Variabile dhe Fikse
 Mospërputhjet e ShPP Variabile dhe efektivitetit të tyre
SA x ÇA
3,800 x €2.68
€10,184

SA x ÇS...
Shitjet: çmimi dhe sasia
 Shitjet aktuale
• Numri i njësive të shitura
• Çmimi i shitjes

950 njësi
€90 njësi

 Mospërpu...
Detyra 2


Informacionet e më poshtme kanë të bëjnë me
kompaninë ABC për muajin Janar:
Materiali (Buxhetimi)

Shpenzimet ...
Detyra 2 – Puna: norma dhe efektiviteti
 Varianca e çmimit të punës
SA
50,000 orë
SA
50,000 orë

x
x
x
x

ÇA
?
ÇS
€21

=
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)

224 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
224
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)

 1. 1. 7 Caktimi standard i kostos: Një qasje e kontrollit të bazuar në funksion Kontabiliteti menaxherial Objektiva mësimore 1  të përshkruhet se si zhvillohen standardet për njësitë e prodhimit, si dhe të shpjegohen arsyet pse zbatohen sistemet standarde të kostos • Faqe 378 - 380 2 1
 2. 2. Objektiva mësimore 2  Të shpjegohet qëllimi i tabelës së kostos standarde  Figura 9-2 • Faqe 380 - 382 3 Objektiva mësimore 3  të llogariten dhe të regjistrohen mospërputhjet e materialeve direkte dhe punës direkte, si dhe të shpjegohen se si përdoren ato për kontroll.  Figura 9-4, 9-5, 9-6 • Faqe 382 - 390 4 2
 3. 3. Objektiva mësimore 4  të llogariten mospërputhjet e kostove indirekte në tri mënyra të ndryshme dhe të shpjegohet kontabiliteti i kostos indirekte.  Figura 9-7, 9-8, 9-9, 9-10, 9-11 • Faqe 391 - 399 5 Çfarë është llogaritja kostove standarde?  Kostoja standarde është një kosto për njësi e vlerësuar dhe e paracaktuar, e cila përdoret për vlerësimin e vlerës së stoqeve dhe kontrollin e tyre.  Themelet e llogaritjes së kostove standarde janë vetë kostot standarde • Zakonisht vendosen në kartelat (tabelat) e kostove standarde dhe tregon detajet e plota të kostove standarde për secilin produkt. 6 3
 4. 4. Çfarë është llogaritja kostove standarde?  Kostot standarde totale ndërtohen prej standardit të secilit element të kostos: • sasisë standarde të materialeve me çmime standarde, • sasisë standarde të kohës së punës me një normë standarde të pagesës etj. • Shpenzimet e përgjithshme të buxhetuara dhe vëllimet e buxhetuara të aktiviteteve 7 Përdorimet e llogaritjes së kostove standarde  Përdorimet më të gjera dhe më të dobishme të llogaritjeve të kostove standarde janë: • Për të vlerësuar stoqet dhe kostot e prodhimit për qëllim të kontabilitetit të kostos. • Si një mjet i kontrollit i cili nëpërmjet analizës së variancave thekson aktivitetet të cilat nuk janë në përputhje me planet,  kjo e lajmëron menaxhmentin drejt atyre fushave të cilat janë jashtë kontrollit dhe që kërkojnë veprime korrigjuese. 8 4
 5. 5. Llogaritja e kostove standarde  Llogaritja e kostove standarde është një teknikë e kontrollit e cila krahason kostot standarde dhe të hyrat nga shitja me rezultatet aktuale për të përftuar variancat, të cilat përdoren për të përmirësuar performancën. 9 Çmimet e materialeve direkte  Çmimet e materialeve direkte do të duhet të vlerësohen prej departamentit të blerjeve duke pasur parasysh njohuritë për çështjet e mëposhtme. • Kontratat për blerje të nënshkruara tashmë • Diskutimet për çmime me furnitorët e rregullt • Lëvizjet e parashikuara të çmimeve në treg • Disponueshmëria e zbritjeve për blerje të produkteve me shumicë  Inflacioni i çmimeve mund të krijojë vështirësi në vendosjen e çmimeve standarde reale 10 5
 6. 6. Normat e pagesës së punës direkte  Norma e pagesës për orë të punës direkte duhet të vendoset nëpërmjet • diskutimeve me departamentin e burimeve njerëzore • duke iu referuar pagave dhe të gjitha marrëveshjeve për rritje të pagave.  Për secilin lloj të punës / gradë të punësimit duhet të vendoset një normë për orë ose javë e veçantë dhe e caktuar. 11 Zhvillimi i standardeve të njësive hyrëse  Çmimi standard specifikon se sa duhet të paguhet për sasinë e njësisë hyrëse të përdorur  Sasia standarde specifikon se sa janë input-et që duhet përdorur për njësi të output-eve  Kostoja standarde për njësi është produkt i këtyre dy standardeve: Çmimi standard x Sasia standarde (SP  SQ) 12 6
 7. 7. Variancat  Varianca është diferenca midis kostos standarde dhe kostos aktuale që ka ndodhur.  Krahasime të njëjta mund të bëhen për shitjet. 13 Variancat  Procesi nëpërmjet të cilit analizohen diferencat totale midis rezultateve standarde dhe aktuale njihet si analizat e variancave. • Në rastet kur rezultatet aktuale janë më të mira se sa rezultatet e pritura, kemi një variancë të favorshme (F). • Në rast se, nga ana tjetër, rezultatet aktuale janë më të këqija se rezultatet e pritura, kemi një variancë të pafavorshme (P) 14 7
 8. 8. Grupet e variancave  Variancat mund të ndahen në tre grupe kryesore. • Variancat në kostot variabile (MD, PD, ShPP variabile) • Variancat në ShPP-në fikse • Variancat në shitje. 15 Variancat në kostot e materialeve direkte  Variancat në kostot totale të lëndëve të para direkte ndahen në • variancat në çmimin e materialeve direkte dhe • variancat në përdorimin e materialeve direkte 16 8
 9. 9. Variancat në kostot e punës direkte  Variancat në kostot totale të punës direkte mund të ndahen në • varianca në normat e pagesës së punës direkte, • varianca në efikasitetin e punës direkte. 17 Varianca në ShPP-të variabile  Varianca totale e shpenzimeve të përgjithshme variabile të prodhimit mund të ndahet në • varianca në ShPP-ve variabile dhe • varianca në efikasitetin e ShPP-ve variabile (duke u bazuar mbi orët aktuale PD) 18 9
 10. 10. Variancat në ShPP-të fikse  Variancat në ShPP-të fikse bëhen në mes të ShPP-së standarde dhe ShPP-së aktuale. 19 Variancat në shitje  Variancat në shitje ndahen në • variancat në çmimin e shitjes dhe • variancat në sasinë (numrin e njësive) të shitura 20 10
 11. 11. Shembull  Më poshtë kemi të dhëna në kosto standarde për njësi të produkteve për ndërmarrjen ABC: • • • • • • Materialet: €5 x 2kg/njësi Puna: €5 x 4orë/njësi ShPP Variabile të bazuara në punë : 4orë x €2.50/njësi ShPP fikse: €20,000 Prodhimtaria e planifikuar 1,000 njësi Çmimi i shitjes €100 Plani Mujor Materialet 1,000*5*2 Puna 1,000*5*4 ShPP Variabile 1,000*4*2.5 Gjithsej Shpenzime Variabile ShPP Fikse Gjithsej shpenzime (10,000) (20,000) (10,000) (40,000) (20,000) (60,000) 11
 12. 12. Aktuale gjatë muajit Materialet 2,200*4.9 Puna 3,800*5.37 ShPP Variabile 3,800*2.68 Gjithsej Shpenzime Variabile ShPP Fikse Gjithsej Shpenzime (10,780) (20,406) (10,184) (41,370) (22,500) (63,870) Materialet: çmimi dhe përdorimi  Mospërputhjet e çmimit dhe përdorimit të materialit • Mospërputhjet në çmimet e materialit Sasia aktuale * Çmimi aktual Sasia aktuale * Çmimi standard 2,200 * 4.90 2,200 * 5.00 • Mospërputhjet në përdorim të materialit Sasia aktuale * Çmimi standard Sasia standarde * Çmimi standard 2,200 * 5.00 2,000 * 5.00 220 F 10,780 11,000 1,000 PF 11,000 10,000 12
 13. 13. Materialet: çmimi dhe përdorimi  Mospërputhjet e çmimit dhe përdorimit të materialit SA x ÇA 2,200 x €4.90 €10,780 SA x ÇS 2,200 x €5.00 €11,000 Varianca e Çmimit SA x (ÇA – ÇS) €220 F SS x ÇS 2,000 x €5.00 €10,000 Varianca e Përdorimit ÇS x (SA – SS) €1,000 PF Varianca totale (SA x ÇA) x (SS – ÇS) €780 PF MPV = (AP – SP) x AQ MUV = (AQ – SQ) x SP 25 Puna: norma dhe efektiviteti  Mospërputhjet e normës dhe efektivitetit në punë • Mospërputhjet e normës për punëtorë Orët aktuale PD * Norma aktuale Orët aktuale PD * Norma standarde 3,800 * 5.37 20,406 3,800 * 5.00 19,000 • Mospërputhjet e efektivitetit të punëtorëve Orët aktuale PD * Norma standarde Orët standarde DP * Norma standarde 1,406 PF 1,000 F 3,800 * 5.00 19,000 4,000 * 5.00 20,000 13
 14. 14. Puna: norma dhe efektiviteti  Mospërputhjet e normës dhe efektivitetit në punë SA x ÇA 3,800 x €5.37 €20,406 SA x ÇS 3,800 x €5.00 €19,000 Varianca e Normës SA x (ÇA – ÇS) €1,406 PF SS x ÇS 4,000 x €5.00 €20,000 Varianca e Efektivitetit ÇS x (SA – SS) €1,000 F Varianca totale (SA x ÇA) x (SS – ÇS) €406 PF LRV = (AR – SR) x AH LEV = (AH – SH) x SR 27 ShPP Variabile dhe Fikse  Mospërputhjet e ShPP Variabile dhe efektivitetit të tyre • Mospërputhjet e ShPP Variabile Orët aktuale * Norma aktuale Orët aktuale * Norma standarde 3,800 * 2.68 3,800 * 2.50 684 PF 10,184 9,500 • Mospërputhjet e efektivit. të ShPP variabile 500F Orët aktuale * Norma standarde 3,800 * 2.50 Orët standarde * Norma standarde 4,000 * 2.50 9,500 10,000 14
 15. 15. ShPP Variabile dhe Fikse  Mospërputhjet e ShPP Variabile dhe efektivitetit të tyre SA x ÇA 3,800 x €2.68 €10,184 SA x ÇS 3,800 x €2.50 €9,500 Varianca e Normës SA x (ÇA – ÇS) €684 PF SS x ÇS 4,000 x €2.50 €10,000 Varianca e Efektivitetit ÇS x (SA – SS) €500 F Varianca totale (SA x ÇA) x (SS – ÇS) €184 PF 29 ShPP Variabile dhe Fikse  Mospërputhjet e ShPP fikse • Mospërputhjet e ShPP fikse 2,500 PF ShPP fikse aktuale 22,500 ShPP fikse standarde 20,000 15
 16. 16. Shitjet: çmimi dhe sasia  Shitjet aktuale • Numri i njësive të shitura • Çmimi i shitjes 950 njësi €90 njësi  Mospërputhjet e çmimit dhe sasisë shitës • Mospërputhjet e çmimit shitës Sasia aktuale * Çmimi aktual Sasia aktuale * Çmimi standard 9,500 PF 950 * 90 950 * 100 • Mospërputhjet e sasisë shitëse Sasia aktuale * Çmimi standard Sasia standard * Çmimi standard 85,500 95,000 5,000 PF 950 * 100 95,000 1,000 * 100 100,000 Harmonizimi i fitimit të buxhetuar me atë aktual Fitimi i buxhetuar Mospërputhjet e shitjes Çmimi Sasia Mospërputhjet e shpenzimeve të drejtpërdrejta: Materiali Çmimi Përdorimi Punëtorët Norma Efektiviteti Mospërputhjet e ShPP: Variabile Shpenzimet Efektiviteti Fikse Shpenzimet Fitimi aktual 40,000 (9,500) (5,000) 220 (1,000) (1,406) 1,000 (684) 500 (2,500) 21,630 16
 17. 17. Detyra 2  Informacionet e më poshtme kanë të bëjnë me kompaninë ABC për muajin Janar: Materiali (Buxhetimi) Shpenzimet e materialit Puna (Buxhetimi) €220,000 Çmimi i punës Numri i njësive €21 për orë 21,000 Koha e prodhimit Kg/për njësi 41,200 orë 4 kg Koha për njësi Materiali (Aktuale) Shpenzimet e materialit 2.6 orë Puna (Aktuale) €210,000 Pagat e paguara Çmimi/Kg €3 Njësit e prodhuara Njësit aktuale 19,000 Total i orëve të punës €710,000 17,000 njësi 50,000 orë  Kërkesa: Cilat janë variancat e punës dhe materialit? Detyra 2 - Materialet: çmimi dhe përdorimi  Varianca e çmimit të materialit SA x ÇA ? x 3€ SA x ÇS (210,000/3) x 220,000/(21,000x4) = €210,000 = €183,333 €26,667 P = €183,333 = €199,044 €15,718 F = €10,949 F  Varianca e përdorimit të materialit SA (210,000/3 ) SS (19,000 x 4 kg) x x x x ÇS €2.619 ÇS €2.619  Varianca e materialit - gjithsej €26,667 P - €15,718 F 17
 18. 18. Detyra 2 – Puna: norma dhe efektiviteti  Varianca e çmimit të punës SA 50,000 orë SA 50,000 orë x x x x ÇA ? ÇS €21 = €710,000 = €1,050,000 €340,000 F = €1,050,000  Varianca e efikasitetit të punës SA 50,000 orë SS (17,000 orë x 2.6) x x x x ÇS €21 ÇS €21 = €928,200 €121,800 P = €218,200 F  Varianca e punës - gjithsej €340,000 F - €121,800 P 36 18

×