07 caktimi standard i kostos ppt (2)

 • 95 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
95
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 7 Caktimi standard i kostos: Një qasje e kontrollit të bazuar në funksion Kontabiliteti menaxherial Objektiva mësimore 1  të përshkruhet se si zhvillohen standardet për njësitë e prodhimit, si dhe të shpjegohen arsyet pse zbatohen sistemet standarde të kostos • Faqe 378 - 380 2 1
 • 2. Objektiva mësimore 2  Të shpjegohet qëllimi i tabelës së kostos standarde  Figura 9-2 • Faqe 380 - 382 3 Objektiva mësimore 3  të llogariten dhe të regjistrohen mospërputhjet e materialeve direkte dhe punës direkte, si dhe të shpjegohen se si përdoren ato për kontroll.  Figura 9-4, 9-5, 9-6 • Faqe 382 - 390 4 2
 • 3. Objektiva mësimore 4  të llogariten mospërputhjet e kostove indirekte në tri mënyra të ndryshme dhe të shpjegohet kontabiliteti i kostos indirekte.  Figura 9-7, 9-8, 9-9, 9-10, 9-11 • Faqe 391 - 399 5 Çfarë është llogaritja kostove standarde?  Kostoja standarde është një kosto për njësi e vlerësuar dhe e paracaktuar, e cila përdoret për vlerësimin e vlerës së stoqeve dhe kontrollin e tyre.  Themelet e llogaritjes së kostove standarde janë vetë kostot standarde • Zakonisht vendosen në kartelat (tabelat) e kostove standarde dhe tregon detajet e plota të kostove standarde për secilin produkt. 6 3
 • 4. Çfarë është llogaritja kostove standarde?  Kostot standarde totale ndërtohen prej standardit të secilit element të kostos: • sasisë standarde të materialeve me çmime standarde, • sasisë standarde të kohës së punës me një normë standarde të pagesës etj. • Shpenzimet e përgjithshme të buxhetuara dhe vëllimet e buxhetuara të aktiviteteve 7 Përdorimet e llogaritjes së kostove standarde  Përdorimet më të gjera dhe më të dobishme të llogaritjeve të kostove standarde janë: • Për të vlerësuar stoqet dhe kostot e prodhimit për qëllim të kontabilitetit të kostos. • Si një mjet i kontrollit i cili nëpërmjet analizës së variancave thekson aktivitetet të cilat nuk janë në përputhje me planet,  kjo e lajmëron menaxhmentin drejt atyre fushave të cilat janë jashtë kontrollit dhe që kërkojnë veprime korrigjuese. 8 4
 • 5. Llogaritja e kostove standarde  Llogaritja e kostove standarde është një teknikë e kontrollit e cila krahason kostot standarde dhe të hyrat nga shitja me rezultatet aktuale për të përftuar variancat, të cilat përdoren për të përmirësuar performancën. 9 Çmimet e materialeve direkte  Çmimet e materialeve direkte do të duhet të vlerësohen prej departamentit të blerjeve duke pasur parasysh njohuritë për çështjet e mëposhtme. • Kontratat për blerje të nënshkruara tashmë • Diskutimet për çmime me furnitorët e rregullt • Lëvizjet e parashikuara të çmimeve në treg • Disponueshmëria e zbritjeve për blerje të produkteve me shumicë  Inflacioni i çmimeve mund të krijojë vështirësi në vendosjen e çmimeve standarde reale 10 5
 • 6. Normat e pagesës së punës direkte  Norma e pagesës për orë të punës direkte duhet të vendoset nëpërmjet • diskutimeve me departamentin e burimeve njerëzore • duke iu referuar pagave dhe të gjitha marrëveshjeve për rritje të pagave.  Për secilin lloj të punës / gradë të punësimit duhet të vendoset një normë për orë ose javë e veçantë dhe e caktuar. 11 Zhvillimi i standardeve të njësive hyrëse  Çmimi standard specifikon se sa duhet të paguhet për sasinë e njësisë hyrëse të përdorur  Sasia standarde specifikon se sa janë input-et që duhet përdorur për njësi të output-eve  Kostoja standarde për njësi është produkt i këtyre dy standardeve: Çmimi standard x Sasia standarde (SP  SQ) 12 6
 • 7. Variancat  Varianca është diferenca midis kostos standarde dhe kostos aktuale që ka ndodhur.  Krahasime të njëjta mund të bëhen për shitjet. 13 Variancat  Procesi nëpërmjet të cilit analizohen diferencat totale midis rezultateve standarde dhe aktuale njihet si analizat e variancave. • Në rastet kur rezultatet aktuale janë më të mira se sa rezultatet e pritura, kemi një variancë të favorshme (F). • Në rast se, nga ana tjetër, rezultatet aktuale janë më të këqija se rezultatet e pritura, kemi një variancë të pafavorshme (P) 14 7
 • 8. Grupet e variancave  Variancat mund të ndahen në tre grupe kryesore. • Variancat në kostot variabile (MD, PD, ShPP variabile) • Variancat në ShPP-në fikse • Variancat në shitje. 15 Variancat në kostot e materialeve direkte  Variancat në kostot totale të lëndëve të para direkte ndahen në • variancat në çmimin e materialeve direkte dhe • variancat në përdorimin e materialeve direkte 16 8
 • 9. Variancat në kostot e punës direkte  Variancat në kostot totale të punës direkte mund të ndahen në • varianca në normat e pagesës së punës direkte, • varianca në efikasitetin e punës direkte. 17 Varianca në ShPP-të variabile  Varianca totale e shpenzimeve të përgjithshme variabile të prodhimit mund të ndahet në • varianca në ShPP-ve variabile dhe • varianca në efikasitetin e ShPP-ve variabile (duke u bazuar mbi orët aktuale PD) 18 9
 • 10. Variancat në ShPP-të fikse  Variancat në ShPP-të fikse bëhen në mes të ShPP-së standarde dhe ShPP-së aktuale. 19 Variancat në shitje  Variancat në shitje ndahen në • variancat në çmimin e shitjes dhe • variancat në sasinë (numrin e njësive) të shitura 20 10
 • 11. Shembull  Më poshtë kemi të dhëna në kosto standarde për njësi të produkteve për ndërmarrjen ABC: • • • • • • Materialet: €5 x 2kg/njësi Puna: €5 x 4orë/njësi ShPP Variabile të bazuara në punë : 4orë x €2.50/njësi ShPP fikse: €20,000 Prodhimtaria e planifikuar 1,000 njësi Çmimi i shitjes €100 Plani Mujor Materialet 1,000*5*2 Puna 1,000*5*4 ShPP Variabile 1,000*4*2.5 Gjithsej Shpenzime Variabile ShPP Fikse Gjithsej shpenzime (10,000) (20,000) (10,000) (40,000) (20,000) (60,000) 11
 • 12. Aktuale gjatë muajit Materialet 2,200*4.9 Puna 3,800*5.37 ShPP Variabile 3,800*2.68 Gjithsej Shpenzime Variabile ShPP Fikse Gjithsej Shpenzime (10,780) (20,406) (10,184) (41,370) (22,500) (63,870) Materialet: çmimi dhe përdorimi  Mospërputhjet e çmimit dhe përdorimit të materialit • Mospërputhjet në çmimet e materialit Sasia aktuale * Çmimi aktual Sasia aktuale * Çmimi standard 2,200 * 4.90 2,200 * 5.00 • Mospërputhjet në përdorim të materialit Sasia aktuale * Çmimi standard Sasia standarde * Çmimi standard 2,200 * 5.00 2,000 * 5.00 220 F 10,780 11,000 1,000 PF 11,000 10,000 12
 • 13. Materialet: çmimi dhe përdorimi  Mospërputhjet e çmimit dhe përdorimit të materialit SA x ÇA 2,200 x €4.90 €10,780 SA x ÇS 2,200 x €5.00 €11,000 Varianca e Çmimit SA x (ÇA – ÇS) €220 F SS x ÇS 2,000 x €5.00 €10,000 Varianca e Përdorimit ÇS x (SA – SS) €1,000 PF Varianca totale (SA x ÇA) x (SS – ÇS) €780 PF MPV = (AP – SP) x AQ MUV = (AQ – SQ) x SP 25 Puna: norma dhe efektiviteti  Mospërputhjet e normës dhe efektivitetit në punë • Mospërputhjet e normës për punëtorë Orët aktuale PD * Norma aktuale Orët aktuale PD * Norma standarde 3,800 * 5.37 20,406 3,800 * 5.00 19,000 • Mospërputhjet e efektivitetit të punëtorëve Orët aktuale PD * Norma standarde Orët standarde DP * Norma standarde 1,406 PF 1,000 F 3,800 * 5.00 19,000 4,000 * 5.00 20,000 13
 • 14. Puna: norma dhe efektiviteti  Mospërputhjet e normës dhe efektivitetit në punë SA x ÇA 3,800 x €5.37 €20,406 SA x ÇS 3,800 x €5.00 €19,000 Varianca e Normës SA x (ÇA – ÇS) €1,406 PF SS x ÇS 4,000 x €5.00 €20,000 Varianca e Efektivitetit ÇS x (SA – SS) €1,000 F Varianca totale (SA x ÇA) x (SS – ÇS) €406 PF LRV = (AR – SR) x AH LEV = (AH – SH) x SR 27 ShPP Variabile dhe Fikse  Mospërputhjet e ShPP Variabile dhe efektivitetit të tyre • Mospërputhjet e ShPP Variabile Orët aktuale * Norma aktuale Orët aktuale * Norma standarde 3,800 * 2.68 3,800 * 2.50 684 PF 10,184 9,500 • Mospërputhjet e efektivit. të ShPP variabile 500F Orët aktuale * Norma standarde 3,800 * 2.50 Orët standarde * Norma standarde 4,000 * 2.50 9,500 10,000 14
 • 15. ShPP Variabile dhe Fikse  Mospërputhjet e ShPP Variabile dhe efektivitetit të tyre SA x ÇA 3,800 x €2.68 €10,184 SA x ÇS 3,800 x €2.50 €9,500 Varianca e Normës SA x (ÇA – ÇS) €684 PF SS x ÇS 4,000 x €2.50 €10,000 Varianca e Efektivitetit ÇS x (SA – SS) €500 F Varianca totale (SA x ÇA) x (SS – ÇS) €184 PF 29 ShPP Variabile dhe Fikse  Mospërputhjet e ShPP fikse • Mospërputhjet e ShPP fikse 2,500 PF ShPP fikse aktuale 22,500 ShPP fikse standarde 20,000 15
 • 16. Shitjet: çmimi dhe sasia  Shitjet aktuale • Numri i njësive të shitura • Çmimi i shitjes 950 njësi €90 njësi  Mospërputhjet e çmimit dhe sasisë shitës • Mospërputhjet e çmimit shitës Sasia aktuale * Çmimi aktual Sasia aktuale * Çmimi standard 9,500 PF 950 * 90 950 * 100 • Mospërputhjet e sasisë shitëse Sasia aktuale * Çmimi standard Sasia standard * Çmimi standard 85,500 95,000 5,000 PF 950 * 100 95,000 1,000 * 100 100,000 Harmonizimi i fitimit të buxhetuar me atë aktual Fitimi i buxhetuar Mospërputhjet e shitjes Çmimi Sasia Mospërputhjet e shpenzimeve të drejtpërdrejta: Materiali Çmimi Përdorimi Punëtorët Norma Efektiviteti Mospërputhjet e ShPP: Variabile Shpenzimet Efektiviteti Fikse Shpenzimet Fitimi aktual 40,000 (9,500) (5,000) 220 (1,000) (1,406) 1,000 (684) 500 (2,500) 21,630 16
 • 17. Detyra 2  Informacionet e më poshtme kanë të bëjnë me kompaninë ABC për muajin Janar: Materiali (Buxhetimi) Shpenzimet e materialit Puna (Buxhetimi) €220,000 Çmimi i punës Numri i njësive €21 për orë 21,000 Koha e prodhimit Kg/për njësi 41,200 orë 4 kg Koha për njësi Materiali (Aktuale) Shpenzimet e materialit 2.6 orë Puna (Aktuale) €210,000 Pagat e paguara Çmimi/Kg €3 Njësit e prodhuara Njësit aktuale 19,000 Total i orëve të punës €710,000 17,000 njësi 50,000 orë  Kërkesa: Cilat janë variancat e punës dhe materialit? Detyra 2 - Materialet: çmimi dhe përdorimi  Varianca e çmimit të materialit SA x ÇA ? x 3€ SA x ÇS (210,000/3) x 220,000/(21,000x4) = €210,000 = €183,333 €26,667 P = €183,333 = €199,044 €15,718 F = €10,949 F  Varianca e përdorimit të materialit SA (210,000/3 ) SS (19,000 x 4 kg) x x x x ÇS €2.619 ÇS €2.619  Varianca e materialit - gjithsej €26,667 P - €15,718 F 17
 • 18. Detyra 2 – Puna: norma dhe efektiviteti  Varianca e çmimit të punës SA 50,000 orë SA 50,000 orë x x x x ÇA ? ÇS €21 = €710,000 = €1,050,000 €340,000 F = €1,050,000  Varianca e efikasitetit të punës SA 50,000 orë SS (17,000 orë x 2.6) x x x x ÇS €21 ÇS €21 = €928,200 €121,800 P = €218,200 F  Varianca e punës - gjithsej €340,000 F - €121,800 P 36 18