27


 - - .~..- - .._--_...
                           - .._--,.._- -ri- -- .. __.._     ...
~:yt;;~
      28
                                                ...
29
      agglomeratie waarbinnen het project       Een aantal van deze vragen wordt door         ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit geaccepteerd

429 views
373 views

Published on

Bespreking van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake het accepteren van het NSL als 'luchtkwaliteitsonderzoek' voor ruimtelijke projecten.

Published in: Education, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
429
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit geaccepteerd

 1. 1. 27 - - .~..- - .._--_... - .._--,.._- -ri- -- .. __.._ .._~~ - --- -_.. r,,,,:~ "~ ~L ~ ri~~4'J..~J:'T'¡ ,, ; . ~ , - -= . ¡, ~, ~,.,.~,.."'., 4"P' r: ," ""'; ~'~I_~ :0 :. ;';;')1:" ¡ ç; 'C, _'1" E~'. ~' i;',; ii~ lf~:mlJ~~~~i ~. q¡.~~~~~g~ 3:-~ ¡ iMl!šf' " ,~ gt~~!'!.~i!lšH~g mfl~~~(~ ~~~6~~JWJiJ~(~~)~~ "l!~~~m1J~~~~i=_~_~ ~iID~5.n~.~.~~~~~~ ~~~~~~~(iim~fl~miLili~ ~_~rJ1~~~._~wm¡OO~jlW~.~~~tJl t~ . ~ wall~~~t+~~~~~ ì1 " f'', 'A'',)", I ~~~~) zen kunnen worden voor ~ti eeri beschrijving vandeprogramma- ,. gemeen ~1 " ¡~'ljF' 'i' systematiek:,;' ':' ;':~ Al een besluit en do6rg¡ingvinden (wat betreft het aspectluchtkwaliteit). Het NSLtoont immersaa~datdegreI1swaardeIl- zoals gesteld door de ,Europèserichtljn 7 'rIl mijn vO~ige iJijdráge werd dé;,ulI- De, sma~,!n van artikel Sa6 ij,::" :i~, ~,spraak van"dè yooriitter van de Artikel'5;16 van de Wet mileubeheer en gé'ïmplementeerdin deWpB _" "Afdelíhgbesproken.4Jn dat kader was ;i,,(Wm) geeftzogèheten grondslagen voor' gehaald'wordenophettijdstip waarop "',, ~alietjÑsLl1ietexp'i!ciéraIS.gr,?ndslag,,;,¡ ruimtelijke'~e~iiiiten. Projecten .kunnen ,l' ,$:;ir'gékoz~1';voor Iít'be~ste Ì1irrtelijke" opversçhil;nde.mariieren aantonen" .;""~- :'"'r'f4" '-'.'1 """ :_,:.'~,:;,-" -:_"¡'~,;", -".-,; , ,'-~ ;';_, tt_~ ,~,_ d, ,'!: ':~ .:, ":l:esliiit daNer toetsingvoorlag.'Pas in' dat de luchtkwalieitsnormen, ,zoals ¿h~'*;¡ei~;:r~'chiift4wèrd '..t~n'ô'ìMNi~e~' opgenom~ii ill 'bij"läge'2 ~aÎl1dè;w~, ,*,.,~,~,;;'t:r:-'~~:1 :"Ã.. . ê;' oij:~~ ~§3l¡'¥ï'i:;~. ,,'Hi:! '~"i' ,~~ '. ~ I;...~., Ji ":¿fK .. e,:":~bpgerrerkt.daP1~tp.r.ciJefÌin'het" ."" "ci" '-:~,: .;~. "y¥~''''g d - riE'""'jj;:;¡;,~~~,: '-;',l"";..~it-~* !?,~'?.i';.. 0'' ..'." tot- voldoende zIJn meegenomen bIJ de . .' ~ ø da.t moet(lljuniiOll voorPMlO en 1 januari;iOlS vo~r NO~). ' 'ft::: ~roll;arrTrat9e'tsingviahet NSL Die la~tst~dgidndslag(het NSL) biedt :~: .,' .~i~ "',.- .::t.~.:in~, '.;"?~~ ,~i. ~-.___ . -- (~:' , SD,:Vias ,2pgengJleD.'D,~Voorzitt~r,;"1", 'w " teerLpi:~t'ieri~m,e:~ in'lj¡;,t. o~g~-!r. 1, vinssrec~t. Do~r een koppeling.vamâe d"¿iièêêÎl,rê' . íÍ'''j'''ôin:te ò'? itilt"éêÎ1' :t$~; ~¥.i~. Uitó~fé~i~~;r~'ri;l5ev~~gdheden:'(heti' ',' vere ,,nem;n,J'~rÎr~iint~lijkeJfèSluiten);e';l/~'~ ~. . het~áiltbnendatqn:il~~k~à.li(~itseiseIi" "worden'g~te~p:Ëfêérd;jV:atiiit' ~, N~derland,~itijd g'ênodigtf' dát Oliderc ekvòo~af 'JJ. r~~¡;.~'!i#tt *Jt:.:::;~,ij;-. ~ ¡,~til" aantoonde .";' ,::.rl. V ~,':~.r!r;#" ~l ti;'
 2. 2. ~:yt;;~ 28 ~ -~..- .. _..--..... lir, wordt afgezet tegen een groot aantal en hèt reconstrueren van het projecten en maatregelen, zoals opge- ; madtregelen.binnen een omvangrijk 240ktoberplein. nomen in lid 12 van die bepaling. Ook gebied. Hierdoor i§het niet zozeer het het feit dat jaarlijks gerapporteerd specifieke projert dat moet aantonen In de beroepsprocedure'bij de recht- wordt aan de minister van VROM over dat âe mileukwaliteitseisen worden bal1k was het besluit nog vernietigd de voortgang en uitvoering van heH-JSL gerespecteerd: Dat gebeurt op program- omdat het was gebaseerd op het Besluit en de daarin opgenomen maatregelen, maniveau. Zodoende worden effecten luchtkwaliteit 2005 terwijl de Wm van ontwikkelingenenbesluiten (en dus van maatregelen, die misschien niet toepassing was. De rechtbank liet de ook het onderhavige project waarvoor zoveel van doen hebben met dat sp~ci- rechtsgevolgen echter in stand, omdat de vrijstelling wordt verleend) acht de fieke project, wel meegenomen bij de de W~ dezelfde grenswaarden voor Afdeling van bela;ng. totståndkoming van de besluitvorming NÇ?2 en PM10 kende alshet BLK 2005. van dat project. Of de totale ontwikke- Een inmiddels bekende overweging in Ten tweede merkt de,Afdeling op dat de lingen van effecten van deze projecten de jurisprudentie. Europese Commissie: op gron9d~an het en maatregelen in de pas loperì;zodat NSL, geen bezwa~r heeft'gem"âakt tegen de grenswaarden worden gehaaldpp Appellanten gingen tegen die uitspraak het uistel en de,Ýrijstêllngvan het in het momept dat dat moet, wordt jaar- in hoger beroep bij de Afdeling. De de Europese richtljnvastgesteldeJijd- lijks bekeken op programmariiveau gemeeiüé utrecht merkte met een brief stip om aan de grenswaarden te vol- (monitoring). Hierdoorblijft een actueel op dat het project (tevens) is opgeno- doen. Hierbitlaat de Afdeling overigens beeld van de luchtkwaliteit in men in het bij besluit van 30 juli 2009 buiten besch6uwing dat het defil1itieve Nederland'bestaan en kan tijdig wor- door de minister van VROM vastgestel- NSL (zoals vastgesteld bij 'besluit van ,- ~ . den bijgestuurd als dat beeld (te veel) de luchtkwaliteitsplån bij hefNSL. 30 juli 2009) wèleen andere inhoud afwijkten de grens,waardellfniet Appellanten roken al onraild en'pro- kent dan het ontwerp NSL, dat door de gehaald dreigen te worden. beerden deze brief buiten 'liet geschil Europese Com~issie is getoetst. Dat is te houdeq met een beibep opße evenwel inherent aan het karakter van De wetgever lijkt inmiddels - al voor ).,,;: .+ . j deze uit~pra~k van31 maart 2010 - vol- goede procesorde.ne brief zou te laat het NSL; het is immers een flexibel pro- (12 dagen voor de zitting) zijn binnen- gramma dat zich¡~anpastaan de laatste ", doende vertrouwen te hebben in deze gekomen,hetgeen appellanten niet de stand van zaken:(zowel qua uitvoering wijze van projectonderbouwing. In de - mogelijkheidbood daarnôg goed voor- van projecten en maatregelen als de eveneens op 31 maart2010in werking bereid op te'kunnen reageren. De moeilijk te beïri~lòeden omstandighe- getr~den - Crisis- enherstelwet9 vin- Afdeling stelt daarover dat door de den van de luêhtkwalielt). ot, dep we in artikel 2.3 een soortgelijk bekendmaking van li~t NSL via de plan (voor een breder scala aan'mtlieu- Staatscourant en,landelijkemedia, de Ten derde merkt de AfdeliIlg op dat de aspecten, arÏders dan luchtkwaliteit). irih6udvan het besluit en de omstan- ~ compenserende maatregelen inde Met dedaarirtbeschreverfgebiedsorit- digheid dat, het project d¡iarin was agglom~ratie utrecht vpldoe~de lijken wikki;lingsplanneri wordt irhmeis op gebié"èlsniveau bezien'welke ruimtelijke "'" ", ,opgenomen, genoegiaârnbekend was. Vervolgens komt de Afdeltng toe aan de om aan de,grenswaardente voldoen" Hierbij merkt de Afdelingnog op dat ontwu(k:elingen mogeiijk gem¡iak beoordeling van het project inhälicht ook de Europege Commissie zich expli- m()et~iiworden en welke ma~tregelen van dat NSL.DeAfdeli~gmerktop dat ciet heeft uIgelaten over het omvangrij- daarbij genomen kunnen worden. Dat r het project is opgenomen in het ,NSL ke kader voor het beheerdende bewa- alle,s moet,gezamenlijk leideri'tot het onder de naam 'Bereikbaarheid " king vån de luchtkwaliteit ine kunnen'reàliserenvan die ontwikkeJin- UtrechtcWest,onder nummer IB 1325.10 Nederland. ~ gen en het bereiken van de w~ttelijk Hie!uitvolgt volgens de Afdeling dat de +;.¡ gesteldenorrneh. ,omstandigheid dat het project gevolgen Nuancering i §l' :~ ;~ kan hebbenvoolde luchtkwaliteit, hèt Ìs daårrree ales helder irr~het kader van ,I ,;;'" " besluit niet iÌl de weg k!ln staaIl.;Dit luchtkwaliteit eri ruimtelijke b~sluit- uit 'artikel' 5.16flid 1 'il'ub :"~;Wm,' vo;ming? Dat verinòed ik. ñíf!t. volgt I Dlcasu~, ''', "",, , ',', ..' 'je d 'r~ ";, 'i" Appellal1t~i-.'iêfkT~n'; niet vooiif~iets ;~!ll1ijI1yoiig~bijdrilge,;~fikala~ndàt Devolgende aspecterrwèegt de ,,' ~'op, dat,de.tijdtekgrtwás~óm het NS~':te demieuwigheici vanpiogråmmatoet- Afdeling m~e in haår bórdeet Teil' êer- best~derertirt'n.ét diicht.yarl dit pròjeÇt. 1 ;iltg,ivoqyeipg~?~dencieidr~~,tgdè' i~ ste 'is lü~tsy~teem'v~ncl,e';WIl en. het Eenrneef&ritišch op:g~~Zo~*;¥an'p$t. '; de uitv~eriiig. Gelukkig-had de gemeëh~ NSL y~ribeiang.'De'Af¿~lingštelt~~~~t N~L vöor"e~nspecifiek,pr9jèct~an Ila~r " iJ I i teÚtre~ht äe handschoeh in d~ r~ssen- dat hetNSLee'n pIañTalsbedoeici'inarti¿~ mijn mening best leidenifqt discrepan- l tijd :~pî~epakt bij het liesluit fot vrijstel- ',keI 5)2 li!d~l Wmis,Daar12ij;hsiôrl4.e ties tena~nzi.~nv,aTiidl~t inai,icÍ~ele "":,;g;ngen ;n pmject en/of de maa"eg~lenin de I '.; ct ':'_~"',.__.-~___ _,.ø_~_ __ L' Ung voó, hêi æál~e,en van een iiy.om. ~elding;p",i'd1it. van _-- . i
 3. 3. 29 agglomeratie waarbinnen het project Een aantal van deze vragen wordt door het NSL. Ook is van belang dat de uit- zich afspeelt (laat staan binnen het NSL de al genoemde uitspraak van de voering van maatregelen,/enprojecten als geheel). De Afdeling zou best uitge- Rechtbank ,Utrechtll beantwoord. Zo - zoals aangekondigd in het NSL zoals daagd kunnen worden tot een diep- stellen appellanten in die zaak dat er dat op 30 juli 2009 is vastgesteld - vol- 'gaander onderzoek van het NSL dan het door de programmatoetsin,g onvoldoen- gens plan blijft verlopen. Gaat dat enkelbestuderen van de bijlage ervan. de controle mogelijkJs op de negatieve afwijken, danNalt er iets uit te leggen In hoeverre is het project aspecten van projecten. Een toch indivi- voor de minister van VROM - richting '24 Oktbberplein' zoals weergegeven in duele toets op het aspect luchtkwaliteit de Eerste en Tweede Kamer en de het specifieke vrijstellngsbesluit nu druist onmiskenbaar in het tegen het Europese Commissie - maar ook voor echt opgenomen inhet NSL? Bijlage 8 systeem dat de wetgever heeft gekozen, het bestuursorgaan dat voor dat speci- ~ spreekt immers van hetproject, maar zo oordeelt de utrechtse rechter m.i. fieke project bij de rechter is aanbeland. projectspecifieke kenmerken lijken te terecht. ontbreken. Voorts stelt de Rechtbank utrecht m.i. Daarnaast is het wachten op de eerste terecht dat het wel mogelijk is en blijft 1 Zie 'Ontwielingen in de jursprudentie. monitoringsronde. Biedt dat voldoende bijhet NSLyia de weg van exceptieve NSL doorstaat eerste juridische toets', zekerheid bij de rechter over de hands- toetsing, een oordeel van de rechter te. Tijdschrif Lucht 2010/1, p. 2S-27. I! onmentalih~it bij de minister van krijgen over het NSL-besluit op het punt 2 ABRvS 31 maar 2010, zaakr. VROM en daarmee het zicht op het van het specifieke project. Daarvoor is 200900883/1. bereiken van de grenswaarden? En wat dan wel vereist dat inhoudelijke argu- 3 ABRvS 14 apri 2010, zaakr. als die resultaten nu tegenvallen. We menten worden aangedragen op grond 20090S089/1. Zie overigens ook de Rb. weten dat Anders Betalen voor waanran'geconcludeerd zou kunnen 's-Hertogenbosch (26 ma~ 2010, IJN: Mobiliteit als 'maatregel' is opgenomen worden dat onvoldoende inzichtelijk is BM0146) die zich er met een korte 'klap' in het NSL. Wat biedt de minister van of de door het bouwplan veroorzaakte va af maak (het staat in het NSL dus ~; VROM (of de minister van Verkeer en negatieve effecten weggenomen wor- kan het project doorgang viden) en - ~ 'Naterstaat) als alternatief? Zo zullen er den,en dàt daardoor de grenswaarden meer uitgeb:ieid - de Rb. utrecht 14 april mogelijk ook 'kleinere', rninder in het ,; niet zouden worden bereikt. 2010, IJN: BM1072. oog springende maatregelenjater, niet 4 Vz. ABRvS 1 december 2009, zaakr. of andérs uitgevoerdworden. Of een 20090S089/2. project'.in dat geval in het NSL is opge- 5 Helemaal duidelijk wordt niet uit de uit- nomen, is dart mogelijk zelfs een secun- De.hier toegelichte uitspraak geeft spraak of de gemeente zich enkel nog dair~ vraag. De primaire vraag lijkt in mijns inziens voldoende zekerheid om baseert op het NSL of meerdere grondsla- ""dat geval immers te zijn of hetNSL nog te kunnen stellen dat het NSL nu dan gen uit arikel S.16 lid 1 kiest. Die moge- weVin zichzelf' past. ,''i ." echt dejuridische toets heeft doorstaan. lijkheid is er immers sinds de laatste wij- 'æ '~': Het systeem van programmatoetsing is ziging va dit arikelld uit de Wet daarmee geaccepteerd door de rechter miieubeheer. entoepasbaar in de praktijk. Ik ver- 6 Vgl. bijvoorbeeld Rechtban's-Gravenha- ,moeddan ook d'.lT de besluitvorming op ge 7 mei 2009, IJN: BI40S2. grònd van het NSL nu'meer van de 7 200ÙSO/EG. ~ grond ,komt. 8 Wet van 12 maart 2009 tot wijzigig van de Wet mieubeheer (implementatie en derogatie luchtkwalteitseisen), Stb. 2009, lS8. 9 Stb. 2010,13S, 136 en 137. 10 ¡Zie~: 269 vaihet NSL. 11 ,tRb. Utrecht 14 apri'i010, IJN: BM1072 'i i!; Cornélis,-Jkn der Sluis, Ploum Lodder :'; Princen"Advocateri en Notarissen te "Rotterd,amn' ~t " ¡'" .i'" ~.' ,.. ;:~ ')!.' ~J ,/, ~ ':;1:~.; Ti: .. __ n_____~

×