• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Hudulmuriin huuli 2011 test
 

Hudulmuriin huuli 2011 test

on

 • 3,514 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,514
Views on SlideShare
3,514
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Hudulmuriin huuli 2011 test Hudulmuriin huuli 2011 test Document Transcript

  • Õºäºëìºðèéí òóõàé õóóëü1. ÌÓ-ûí õºäºëºìºðèéí õóóëü íü ÿìàð ñóáúåêò¿¿äèéí õîîðîíä ¿¿ñýõ õàðèëöààíä ¿éë÷ëýõ âý? A. Ãàäààäûí àæ àõóéí íýãæ, èðãýí õîîðîíäûí õºäºëìºðèéí õàðèëöààíä ¿éë÷ëýõã¿é B. Èðãýä õîîðîíäûí àæèë ã¿éöýòãýõ ãýðýýíèé õ¿ðýýíä ¿¿ññýí õàðèëöààíä C. Ǻâõºí äîòîîäûí àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà áîëîí ãàäààäûã èðãýí, õàðúÿàëàëã¿é õ¿í õîîðîíäûí õºäºëìºðèéí õàðèëöààíä D. Ìîíãîë Óëñûí èðãýí, ãàäààäûí èðãýí, õàðúÿàëàëã¿é õ¿í áîëîí ÌÓ-ûí èðãýí õîîðîíäûí õºäºëìºðèéí õàðèëöààíä2. Àæèë îëãîã÷ ãýæ õýíèéã õýëýõ âý? A. Õºëñ òºëºõ ¿íäñýí äýýð èðãýäèéã àæèëëóóëæ áàéãàà ýòãýýä B. Êîíòðàêòààð àæèëëàæ áàéãàà ýòãýýä C. Àæèë ã¿éöýòãýõ ãýðýýíèé ¿íäñýí äýýð èðãýíèéã àâ÷ àæèëëóóëæ áàéãàà ýòãýýä D. Õºäºëìºðèéí ãýðýýíèé ¿íäñýí äýýð àæèëòàí àâ÷ àæèëëóóëæ áàéãàà ýòãýýä3. Àæèëòàí ãýæ õýíèéã õýëýõ âý? A. Õºäºëìºðèéí ãýðýýíèé ¿íäñýí äýýð àæèëëàæ áàéãàà ýðõ ç¿éí á¿ðýí ÷àäàìæòàé ýòãýýäèéã B. Àæëûí 8 öàãààð àæèëëàæ áàéãàà ýòãýýä C. Ãýðýýíèé ¿íäñýí äýýð õºëñ àâ÷, íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë òºëæ àæèëëàæ áàéãàà ýòãýýä D. Àæèë îëãîã÷òîé õºäºëìºðèéí ãýðýý áàéãóóëàí àæèëëàæ áàéãàà èðãýí4. Õàìòûí ãýðýý ãýæ þóã õýëýõ âý? A. Àæèë îëãîã÷èä áîëîí ¿éëäâýð÷íèé ýâëýë¿¿äòýé õèéñýí õýëýëöýýðèéã B. Àæèë îëãîã÷, àæèëòíû òºëººëºã÷èä, òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãûí õîîðîíä áàéãóóëñàí òîõèðîëöîîã C. Àæèë îëãîã÷, àæèëòíóóäûí õîîðîíä õèéñýí òîõèðîëöîîã D. Àæèë îëãîã÷, àæèëòíû òºëººëºã÷èéí õîîðîíä áàéãóóëñàí òîõèðîëöîîã5. Àæèë õàÿëòûí çîðèëãî íü6.