Viswaaksharam Chalam

5,896 views

Published on

About Chalam. Written by
Jagathi Dhaathri

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,896
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,846
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Viswaaksharam Chalam

  1. 1. $XÊ«ø£ås¡+ #·+ »>∑<ë∆Á‹ª#·+µ ¬s+&Éø£åsê á ù|s¡T ‘ÓT>∑T kÕVæ≤‘·´ #·]Á‘· ˝À z dü+#·q+.‘·#·Tø√>±H˚ düŒ+~+#·ì Ád”ÔVü≤è<äj·T+ ñ+&É<äT. ‘ÓT>∑T yê+>∑àj·T+˝ÀdüTdæsyTÓ q #·+ s¡#qT eTTqTà+<äT ‘·sê≈£î ≈£L&Ü dü÷Œ¤]<ëj·Tø£+ ø±>∑e⁄ ú¡ Æ · Ônq&É+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. #·˝≤ìï >∑Ts¡TÔ#˚düTø√>±H˚ ø£Dø£D eT+&˚ zì|ü⁄Œø£DÏø£, ñ<Ûäè‘·+>± m–dæ|ü&˚ z ø£&É* ¬øs¡≥+, #·¢ì yÓHÓï, düTeT<ÛäTs¡y˚DTHê<ä+, |üdbÕ|ü uÀdæqe⁄«, Ç˝≤ ø£>±|ü⁄>∑+>± mH√ï s¡÷bÕT eT~˝À æyÓT<ä&É+ ø£<Tä . ‘·q j·TT>±ìï ÇHé|⁄üò jTÓ Hé‡ #ÓjT· ´>∑ Á>∑+<ÛøsøÏ yÓXÊ´+˝À, › ¢ ä £ Ô¡ ’ã+˝À |ü⁄≥Tºø£‘√ y=∫Ãq >=|üŒ<äq+ ñ+&Ü*. n‘·ì ÇqïsY ô|s¡‡Hê*{°˝À>=|üŒ ‘ê´>∑+ #˚dæ u≤<ÛäT |ü&Üì HêqeTàø£+ n+{≤&ÉT #·+. Ç$ #·+$wüj·T+˝À Äø£ås¡dü‘ê´ì ‘ÓT>∑T bÕsƒ¡≈£î≈£î y˚πs #Ó|üŒqø£ÿs¡˝Ò<äT. #·˝≤+sêdæq~ πøe+ Ä+Á<Ûä <˚X¯|ü⁄ Áu≤Vü≤àD Ád”Ô u≤<ÛäH˚ ‘·|üŒ n~ n+<äs¡TÁd”Ô≈£î e]Ô+#·<äqï yê<ä+ #·+ MT<ä ñ+~. ‘·#·sTT‘· ‘êHÓ]–q HÓ|ü<Ûä´+qT+&ç e÷Á‘·yT˚ sêj·T>∑&ÉT. n<˚ düeTj·÷ìøÏ Á|ü|+#· kÕVæ≤‘·´+˝§ m+<äsT¡ üs¡#·sTT‘·T Ád”ÔqT >∑÷]Ô sêdüTÔHêïs√, kÕe÷õø£ düeTdü´qT >∑÷]Ã#·]ÃdüTÔHêïs√ eTq+ >∑eTìùdÔ n|üŒ&ÉT #·+ sê‘· $X¯«dü˙j·T‘· eTq≈£îne>∑‘·eTe⁄‘·T+~. #·+≈£î Á|ü|ü+#· s¡#·sTT‘· kÕúsTT˝À düTdæús¡ kÕúq+‘·|üŒø£ ñ+≥T+<äqï~ ìs¡«yê<ë+X¯+. ˇø£ ÁbÕ+rj·T uÛ≤wü˝À sêùd ás¡#·sTT‘·øÏ $X¯«kÕVæ≤‘·´ kÕúqe÷ nì mes¡÷ ÄX¯Ãs¡´b˛qø£ÿs¡˝Ò<äT. y˚T<Ûä≈£î,s¡#·q≈£î, ‘ê‹«ø£‘·≈£î, ‘·qT #Ó|æŒq <ëìøÏ ‘êqT ‘·q Je‘·y˚T ˇø£ s¡TEe⁄>±#·÷|æq e´øÏÔ #·+. n+<äTπø #·+ 115 »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± $X¯«kÕVæ≤‘·´eT÷s¡TÔ‘√ #·˝≤ìøÏ mø£ÿ&É kÕs¡÷|ü´‘·, düeTuÛ≤e+ ñ+<√ ˇø£ ∫qï|ü]oq #˚j·T&É+ á yê´dü+ eTTK´ñ<˚›X¯´+.
  2. 2. $XÊ«ø£ås¡+ #·+#·+`u…Ásêº+&é s¡ôd˝Ÿ: Á|üU≤´‘· Á|ü|+#· ‘·‘«y˚‘Ô· s¡ôd˝Ÿ, #·+ Ç<ä] »qà~q+ ü · ›y˚T 18q. dü+e‘·‡sêT ‘˚&Ü. #·+ ø£Hêï s¡ôd˝Ÿ ø=ìï dü+e‘·‡sêTeTT+<äTyê&ÉT. $X¯«$U≤´‘· ‘·‘«y˚‘>± 2950˝À H√u…˝Ÿ |ü⁄s¡kÕÿsêìï >Te⁄≈£îqï · Ô· ¬s¡ôd˝Ÿ uÛ≤yêT n<˚ düeTj·÷ìøÏ Çø£ÿ&É eTq Ä+Á<Ûä<˚X¯+˝À #·+ s¡#·q˝À¢ì+&ç ñ+&É&É+. M]<ä›] Ä˝ÀHê rÁe‘·, <Û√s¡DÏ, dü茕+∫q n+XÊT ˇπø$<Ûä+>± ñ+&É≥+ eTq+ >∑eTì+#ê*. Ç<ä›s¡÷ e´øÏÔ ùd«#·Ã¤qT Á|ü‹bÕ~+∫qyêπs. ˙‹, o+ ÄH˚~ ø±˝≤qT>∑TD+>± |ü⁄q]ï«∫+|üã&ÜH˚~ M] Ä˝À#·q.s¡ôd˝Ÿ 1929˝À ªy˚TsCŸ n+&é yÓ÷s¡˝Ÿ‡µ yê´dü+ #ê˝≤ dü+#·q+ ø£*–+∫+~. π$yêVü≤+ >∑T]+∫ Ád”Ô |ü⁄s¡Twüß yÓ’yêVæ≤ dü+ã+<Ûä+ >∑T]+∫ #ê˝≤ $|ü⁄+>±#·]Ã+∫q yê´dü$T~. nsTT‘˚, n+‘·≈£î eTT+<˚ 1925˝ÀH˚ eTq #·+ ªÁd”Ôµ˝À á $wüj·÷ìï{Ï˙ ≈£L+ø£wü+>± #·]Ã+#ê&ÉT. $yêVü≤ dü+ã+<Ûëìï>∑T]+∫, $eVü≤+ ãj·T≥ e⁄+&Éedæq ôd≈£î‡ dü+ã+<ÛëqT >∑T]+N áÇs¡Te⁄] n_ÛÁbÕj·÷T n+<ä]ø° ÄyÓ÷<äj÷>∑´+ ø±˝Ò<Tä . n+‘˚ø±ø£ ÁoÔ ùd«#·ÃqT Ó ¤Á|üuÀ~Û+∫q+<äT≈£î #·+ dü+|òüT+#˚ yÓ* y˚j·Tã&ܶ&ÉT. nfi≤π> _&ɶ ô|+|üø£+>∑T]+∫ ≈£L&Ü M]s¡Te⁄s¡÷ ô|+bı+~+∫q Á|ü‹bÕ<äqT ≈£L&Ü Vü≤s¡¸˙j·T+ø±˝Ò<äT. M]<ä›] J$‘·+˝ÀqT Ç+ø=ø£ kÕeT´+ @$T≥+fÒ }Væ≤+∫qB,ø£*Œ+∫qB ø±<äT Ms¡T sêdæ+~. yê] J$‘êqTuÛyê˝À¢+∫ e∫Ãq kÕsê+XÊH˚ï Ñ‘ê‹«≈£îì>± s¡ôd˝Ÿ, s¡#·sTT‘·>± #·+ sêkÕs¡T. Çs¡Te⁄]ø° J$‘·+, kÕVæ≤‘·´+y˚sTø±<äT. Ç<äsT m+‘·{Ï »{ÏyÓTq düeTdü´HÓHê n+<ä]ø° Äs¡eTj˚T´ $<Û+>± ¡ ›¡ Æ ’ ∆ än‹ düTuÛyTÓ q uÛ≤wü˝À sêXÊs¡T. @ $wüj÷HÓï’ Hê >∑T&ç>± qeTà≈£î+&Ü, Á|ü‹<ëìï Ñ Æ · ¶dü+<˚V≤dü÷,Ô |üØøϸ+∫, $eT]Ù+∫>±ì <ëì dü«uÛ≤yêìï >∑T]+∫ ˇø£ ìs¡j÷ìøÏ æ í ·sê≈£L&É<äH˚ <äèwæº á Çs¡Te⁄] y˚T<Ûëe⁄˝Àq÷ ø£<äT.
  3. 3. $XÊ«ø£ås¡+ #·+$yêVü‰ìï >∑÷]Ã, |æ¢ ô|+|üø£+ >∑T]+∫, Ád”Ô |ü⁄s¡Twü dü+ã+<Ûë >∑T]+∫Çs¡Te⁄s¡T y˚T<Ûëe⁄T ÁbÕø˘|•Ãe÷˝Ànq÷Vü≤´ dü+#·Hê≈£î ø±s¡≈îsTTHê, ü £M] ùV≤<∏äTyê<ä <Û√s¡DÏ, Ä‘·à |ü]XÀ<ÛäHê |ü<ä∆‹ì mes¡÷ ø±<äq˝Òs¡T. n+<äTπøÁ|ü|ü+#· yê+>∑àj·T+˝À M]s¡Te⁄s¡÷ ∫s¡düàs¡D°j·TTT.#·+ ` &ç.ôV≤#Y.˝≤¬sHé‡ : #·+ s¡#·qô|’ eTTK´+>± ªyÓTÆ<ëq+µô|’ ˝≤¬sHé‡Á|üu≤e+ ñ+<ë nqï~ ø=+‘·eT+~ Ç|üŒ{Ïø° yÓTãT#˚à dü+<˚Vü≤+. nsTT‘˚#·+ 1927˝ÀH˚ yÓTÆ<ëq+ s¡kÕ&ÉT. ˝≤¬sHé‡ 1928˝À ª˝Ò&û u≤≥Ø¢dt esYµsêkÕ&ÉT.ôVA<ë, dü+|ü<,ä eTsê´<äøsyTq J$‘·+ Ç$ ø±e⁄ Ád”Ô n+‘·s+>±ìï £ ¡ ÓÆ ¡‘·è|æ|]#˚$ nì #êfÒ Ç‹eè‘·+>∑M s+&ÉT qeT. ˇπø ø±+fiÀ <ë<ë|ü⁄>± Ô ü Ô ¬Á|ü|ü+#·+ Ä eT÷ ˝≤¬sHé‡, á yÓ’|ü⁄ #·+ Ád”ÔøÏ yÓ’yêVæ≤ø£ ã+<Ûä+ ìs¡“+<Ûä+ø±≈£L&É<ì, n˝≤+≥|ü⁄&ÉT Ä ã+<Ûëìï ‘Ó+#·T≈£îì yÓ*flb˛>∑>±H˚ $wüj÷ìï ä ·Á|ü‹bÕ~+#ês¡T. #·+ø£Hêï Ç+ø=ø£ eTT+<ä&ÉT>∑T>± ˝≤¬sHé‡ qe˝À ÄyÓT‘·+Á&ç ≈£L&Ü ÄyÓT ìs¡íj·÷ìï düeT]∆+∫ Áb˛‘·‡Væ≤+&É≥+ ˝Ò&û u≤≥Ø¢dt˝Àì$X‚wü+. n<˚ yÓTÆ<ëq+˝À sêCÒX¯«]ì mes¡÷ düeT]∆+#·s¡T. ndüT á $yêVü≤ ã+<Ûä $eTTøÏÔì >∑÷]à #·+ 1921˝À ªX¯•πsKª˝ÀH˚sêkÕ&ÉT. kÂ+<äs¡´ |æbÕdæ, ùd«#êä Á|üDsTTì nsTTq X¯•πsK dü«#·Ã¤yÓTÆq Áù|eTø=s¡≈î£ #˚ùd nH˚«wüDÒ ªX¯•sKµ ø£<.∏ä ˝Ò&û u≤Ø¢dt esY˝Àì ø=ìï nuÛ´Ñ +‘·søsyTÓ q π ¡£¡ Æ|ü<äC≤+ e¢ <ëìï #ê˝≤ø±+ ìùw~Û+∫+~ Á_{Ïwt düe÷»+. ˝≤¬sHé‡ ‘·qñ<√´>±ìï ø√˝ÀŒj·÷&ÉT Ä qe sêdæq+<äT≈£î. Çø£ÿ&É eTq #·+ n+<ä]#˚‘·yÓ*y˚j·Tã&ܶ&ÉT. n|üŒ{À¢ µyÓTÆ<ëq+µ s¡Vü≤dü´+>± #·<äTe⁄≈£îH˚yês¡≥. n˝≤π>˝≤¬sHé‡ |ü⁄düÔø±ìï ≈£L&Ü s¡Vü≤dü´+>± #·~y˚yês¡ì e÷ ô|<ä›T #Ó|üŒ>± $Hêï+.Ád”˝Àq÷ ˝…+–ø£ yê+#Ûe⁄+≥T+<äì, eTH√, <˚V‰‘·àqT dü+‘·è|æÔ |üs#|⁄ü s¡Twüßì Ô ’ · ü ¡ ˚
  4. 4. $XÊ«ø£ås¡+ #·+düe÷>∑+ ø√dü+ yÓ<Tä ≈£î‘·T+<äì, n~ <=]øÏq|ü⁄&ÉT á ã+<Ûëìï{Ï˙ ‘Ó+#·T≈£îìyÓ[b˛‘·T+<äì sêdæq+<äT≈£î ìC≤ìï ì»+>± #Ó|Œq+<äT≈£î Çø£ÿ&É #·+, nø£ÿ&É ¢ æ˝≤¬sHé‡ u≤~Û+#·ã&ܶs¡T. n~ ÄHê{Ï dü+>∑‹. áHê&ÉT #·÷ùdÔ $yêVü≤dü+Á|ü<ëj·Ty˚T e÷dæb˛‘√+~. n~ ˇø£ ìs¡“+<Ûä+>± |ü]D$TdüTÔ+<äH˚Ä˝À#·q‘√ á s√E ª*$+>¥ ≥T¬><äsYµ nH˚~ #ê˝≤ <˚XÊ˝À, eTq <˚X¯+˝À≈£î&Ü Ä#·]+#·ã&ÉT‘√+~. dü+Á|üü<ëj·T+, eT‘·eTT, Ä#êsêT @MT˝Òì á|ü<ä∆‹ Ç|üŒ{Ï ‘·sêìøÏ ÁX‚j·Tdüÿs¡eTì|æk˛Ô+~. á ø£dæ J$+#·&É+ ø=H˚ïfi¯ó¢ø±e#·TÃ, <äXÊu≤›T ø±e#·Tà ˝Ò<ä Ä ø=ìï s√ET ø±e#·TÃ. nø£ÿs¡˝ì ã+<ÛëT, Òôdìº y Ó T +{Ÿ ‡ u≤~Û + #· e ⁄. ø±˙ Ç~ m+‘· e s¡ ≈ £ î eTq dü e ÷»+˝ÀÄ#·]+|üã&É>∑<äT nqï~ Ç+ø± #·s¡Ã˙j·÷+X¯y˚T. #·+ ‘·q s¡#·qT#˚ùd≥|üŒ{ÏøÏ ˝≤¬sHé‡ì #·<äe˝Ò<äì #ÓbÕŒ&ÉT. n+<äTe¢ eTq+ Çø£ÿ&É ns¡∆+#˚düTø√edæ+~ @$T≥+fÒ ªÁπ>{ŸyÓTHé ~∏+ø˘ m˝…’ø˘µ nì. nø£ÿ&É ˝≤¬sHé‡, s¡ôd˝Ÿ#·]Ãk˛Ôqï düeTdü´÷`yê{Ï |ü]cÕÿsêH˚ Çø£ÿ&É eTq #·+ ˇø£ ÁbÕ+rj·TuÛ≤wü˝À #˚dTHêï&Éì. yês¡T sêdæ+~ Ä+>∑+˝À ø£qTø£ Á|ü|+#·eT+‘ê #·~$+~. üÔ ¢ ü#·+ ˇø£ÿ ‘ÓT>∑Tπø |ü]$T‘·eTj·÷´&ÉT. y˚T<Ûä≈£î uÛ≤cÕ dü+¬øT¢ ˝Òe⁄. Ç˝≤Ç‘·s¡ kÕVæ≤ry˚‘·Ô‘√ eTq s¡·#·sTT‘·qT dü+|üPs¡í+>±, düeTÁ>∑+>± ˇø£ø£eTù|]{Ïyé düº&û #˚dæq|ü⁄&ÉT $XŸe kÕVæ≤‘·´+fiÀ eTq s¡#·sTT‘· kÕúqy˚T+{ÀeTq+ Á>∑Væ≤+#·>∑+, >∑]«+#·>∑+.#·+`kÕ<ä‘Y Vü≤düHé e÷+{À: uÛ≤s¡rj·T ñ|üK+&É kÂ+<äs¡´ •KsêÁ>∑+ø±oàs¡T˝À »ìà+∫q e÷+{À Çs¡ej·T´e X¯‘êã›|ü⁄ Á|ü#·+&É ñs¡÷› s¡#·sTT‘·.e÷+{À y˚T 11q 1912˝À ø±oàs¡T˝À »ìà+#ê&ÉT. »qe] 18, 1955˝ÀeTs¡DÏ+#ê&ÉT. Ä‹ ‘·≈£îÿe ø±|ü⁄ J$‘·+˝ÀH˚ mH√ï Á|üÁøÏj·T˝À s¡#·qT
  5. 5. $XÊ«ø£ås¡+ #·+#˚kÕ&ÉT. #·˝≤ìøÏ e÷+{ÀøÏ #ê˝≤ b˛*ø£THêïsTT. J$‘·+˝ÀqT, s¡#·q˝À¢qT,≈£îVü‰Hê $TeT, Ä#êsêT HÓ’‹ø£‘· |ü≥¢ #·+ $s¡T#·T≈£î|ü&ɶfÒ¢ e÷+{À≈£L&Ü ‘·q s¡#qqT dü+~Û+#ê&ÉT. eTTdæ+ eT‘ê#ês¡+ Á|üø±s¡+ @ $wüjT· HÓ‘˚ · ¢ ’dü茕+#·≈£L&É<√ yê≥ìï{Ï˙ n+fÒ Ád”Ô |ü⁄s¡Twü dü+ã+<ÛëT, ˝…’+–ø£‘·, ˙‹,<Ûäs¡à+ M≥ìï{Ï˙ ‘·q s¡#·q˝À¢ Á|ü‹|òü*+|ü#˚kÕ&ÉT. dü+|òü÷ìï, düe÷C≤ìïìBXÊ&ÉT. 1948 ‘·sê«‘· <˚X¯$uÛÑ»q »]–q düeTj·T+˝À bÕøÏkÕÔHéyÓ[¢b˛j·÷&ÉT e÷+{À. ∫e] <äX¯es¡≈£î ˝≤ôVAsY ˝ÀH˚ J$‘·+ >∑&çbÕ&ÉT.Çø£#·+, e÷+{ÀqT >∑÷]Ãq kÕs¡÷|ü´‘·qT #·÷<ë›+. Çs¡Te⁄s¡÷ düe÷C≤ìøÏdüyê˝Ÿ>± ‘·eT s¡#·qqT #˚XÊs¡T. Ád”Ô |ü⁄s¡Twü dü+ã+<ÛëqT |ü]|ü⁄wüº+ #˚X¯óø√yêì ø√sês¡T. <˚X¯$uÛÑ»q≈£î kÕøϸ>± ñHêï&ÉT ø£qTø£ e÷+{À ø£<∏ä˝Àn|ü⁄Œ&ÉT $uÛÑ»q ù|]≥, eT‘·eTÚ&ÛÉ´+ ù|]≥ »]–q <ës¡TDe÷s¡Dø±+&É,e÷q, ÁbÕD Vü‰qTqT >∑÷]à m≈£îÿe Á|ükÕÔeq n‹ ÄÁs¡+>± ‘·q ø£<˝ìï{Ï˝ÀH√ › ä∏ …∫Á‹+#ê&ÉT e÷+{À. Ä$wüj·T+ >∑÷]à nìï ø£<∏äT sêj·Tq|üŒ{Ïø°ªVæ≤+<ä÷`eTTdü˝≤àHéµ nH˚ ˇπø ˇø£ÿ ø£<˝À á Äy˚<q+‘·{˙ Á|ü‹|ò*+|ü#kÕ&ÉT ·ä∏ ä Ï ü ˚#·+. Vü≤‘·´÷, e÷quÛÑ+>±÷ ˇø£{Ï ø±<äT eTqTwüßT e÷qe‘·«+ e~*m˝≤ sêø£d+>± Á|üe]ÔkÕÔs√ Á|üe]Ô+#ês√ ø£fi≈î£ ø£{q≥Tº ø£{q≥T¢+≥T+~ #·+ å ü ¢¯ ºÏ ºÏø£<.∏ä ø£eT+~ Væ≤+<äTe⁄T, ø£eT+~ eTTdü˝≤àqT¢ #·ìb˛j·÷s¡qø£+&ç ø£eT+~ å å åeTqTwüßT #·ìb˛j·÷s¡q+&ç n+≥÷ ÄÁø√•kÕÔ&ÉT e÷+{À. ≈£î+, eT‘·+*+>∑ $eø£å M≥ìï{Ï˙ Á|ü•ï+#êsTT e÷+{À s¡#qT, #·+ ªdüToµ, ªVæ≤+<ä÷ ·` eTTdü˝≤àHéµ ø£<T eTq≈£î e÷+{§ ø£‘≈£î kÕMT|ü´+ ø£ì|ædTü +~. |ü‹‘·TT, ä∏ · ÔÁuÛwßT, u≤<ÛëdüsŒ<äwßT n+<ä]ø√dü+ ø£+ |ü{q jÓ÷<ÛTä T #·+, e÷+{À Ñ üº ¡ üº ºÏ
  6. 6. $XÊ«ø£ås¡+ #·+e÷+{À ñs¡÷›˝À sêdæHê, #·+ n<˚ ø±˝≤ìøÏ ‘ÓT>∑T˝À sêdæHê uÛ≤eeT÷,Ç‹eè‘·ÔeTT, Ä•+∫q |òüeTT düyÓTÆø£´‘·, kÕeTs¡dü´eTT. Ç˝≤ |ü]o*dü÷Ô b˛‘˚ #·+ ø±+ Hê{Ï s¡#·sTT‘·‘√ yê]ì #·+#·<eq|üŒ{Ïø° ny˚ n+XÊT ‘·q s¡#q˝À¢qT ø£ì|æ+∫ #·+ì $X¯« s¡#sTT‘·>± ä · ·eTq≈£î eTq eTT+<äT ‘·sê≈£î ne>±Vü≤qqT, Äq+<ëìï ø£*ŒkÕÔsTT. ø±bòÕÿs¡#·q˝À¢ #·+ s¡#·q˝À¢qT ≈£L&Ü ø=+‘· b˛*ø£T ø£ì|ækÕÔsTT. eTTK´yÓTÆqJeq kÕs¡÷|ü´‘· M]s¡Te⁄] eT<Ûä´ @$T≥+fÒ Ç<ä›s¡÷ ‘·+Á&çøÏ uÛÑj·T|ü&É≥+,n~ <˚«wü+>± e÷s¡≥+. á ∫qïHê{Ï #˚<äT C≤ï|üø±T yê] s¡#·q˝À¢Á|ü‹|òü*+#·&É+. ø±bòÕÿ ª@ ˝…≥sY ≥T yÓTÆ bòÕ<äsYµ nH˚ ô|<ä› ñ‘·Ôsêìï ‘·q‘·+Á&çøÏ sêkÕÔ&ÉT. Ä+<äT˝À u≤Vü‰≥+>± ‘·+Á&ç‘√ #Ó|üŒ˝Òì mH√ï $wüj·÷qTeTqdüT $|æŒ sêkÕÔ&ÉT. nìï{Ï˙ $T+∫ eTq ª#·+µ Á|ü|ü+#· s¡#·sTT‘· kÕúsTT˝À eTs√yÓT≥Tºô|’H˚ ñHêï&Éqï nø£ås¡dü‘ê´ìï #·+ #˚|ü{Ϻq n‹ q÷‘·q, Ç+‘·es¡≈£î Á|ü|ü+#·kÕVæ≤‘·´+˝À mes¡÷ #˚|ü≥ºì Á|üÁøÏj·T ªeT÷´õ+>¥‡. Ç~ #·˝≤ìï $X¯«kÕVæ≤‘·´+˝À ne⁄{Ÿ kÕº+&ç+>¥>± ìu…&ÉT‘·T+~. ø£e⁄T ,Áø±+‘·<äs¡TÙT, Ms¡T¬s+&ÉT, eT÷&ÉT e+<ä dü+e‘·‡sê≈£î eTT+<˚ »ìàkÕÔs¡T. eT¬sH√ï ‘·sê≈£îdü]|ü&Ü ‘ê‹«ø£‘qT, C≤ïq dü+|ü<qT $T–*à yÓ&‘ês¡T. Ä˝≤+{Ï eTVü‰s¡#sTT‘·, · ä É ·‘ê]«≈£î&ÉT ª#·+ µ #·+ s¡#·qô|’ Ç+ø± $düèÔ‘·+>± n<Ûä´j·Tq+ #˚j·T≥+nedüs¡+. yê{Ïì eTq eTT+<ä] ‘·sê≈£î n+~e«≥+ eT]+‘· nedüs¡+.Á|ü|ü+#· uÛ≤ôw’q Ä+>∑¢+˝ÀøÏ #·+ s¡#·qqT rdüT¬øfi≤¢*‡q u≤<Ûä´‘· eTqô|’ ñ+<äì uÛ≤$dü÷Ô #·+ s¡#qqT Ä+>∑u≤wü˝ÀøÏ nqTe~+∫ Á|ü|+#· bÕsƒ≈î£ ≈£î · ¢ Û ü ¡n+~+#êqï dü‘·‡+ø£Œ+‘√ #·+ 115e »qà~Hêq n‘·HÓ+‘√ Çwüº|ü&˚
  7. 7. $XÊ«ø£ås¡+ #·+$XÊK|ü≥ï+˝À #·+ bòÂ+&˚wHé kÕú|+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*j·T#˚jT· &ÜìøÏ ü ædü+‘√wædüTÔHêïqT. n+<äT˝À uÛ≤>∑+ |ü+#·T≈£îH˚ n<äècÕºìøÏ H√#·T≈£îqï+<äT≈£îÄq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïqT. #·+, s¡ôd˝Ÿ, e÷+{À, ˝≤s¡Hé‡, ø±cÕÿ, Ç˝≤m+<ä¬s+<äs√ s¡#·sTT‘·qT eTq≈£î m+<äT≈£î ∫s¡düàs¡D°j·TT+fÒ yê] JeqìC≤sTTr eq Ç<˚ K+&Ü‘·s¡+˝À qT+&Ó’Hê yê]ì @ø°ø£è‘·+ #˚dæqkÕVæ≤rdü÷Á‘·+. #·+ s¡#·qqT >∑÷]à Ç+ø± $kÕÔs¡+>±, $düèÔ‘·+>±,Á|ü|+#·kÕúsTT˝À |ü]oq »s¡>±*‡ ñ+~. ‘·THê‘·àø£ eT÷˝≤´+ø£q+ #Ój÷´*‡ ü ·e⁄+~. $qÁeT‘·‘√, ìs¡àeT+>± eTq eTT+<ä{Ï ‘·sê s¡#·sTT‘· s¡#·qqTeTq+ |ü]o*+∫, ‘ÓTdüT≈£îqïHê&˚ eTq+ eTq uÛ≤$ ‘·sê≈£î yê]ìdü>ös¡e+>± |ü]#·j·T+ #˚j·T>∑+. Ç+<äT˝À dü‘·‡+ø£Œ+ >∑ n+<äs¡÷uÛ≤>∑kÕ«eT´+ eVæ≤+#·e#·TÃ. #·+ »qà~q X¯óuÛ≤_Ûq+<äqT n+<ä]ø°‘Ó*j·T#˚dü÷Ô... »>∑<ë∆Á‹

×