เพศศึกษา

4,000 views

Published on

เพศศึกษา

 1. 1. การสื่อสารเรื่องเพศศึกษาในเยาวชน ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.นาน ทีมวิจัย 1.นางอรไท พิพิธพัฒนไพสิฐ พยาบาลวิชาชีพ 7 2. นางจินตนา แสงจันทร พยาบาลวิชาชีพ 7 3. นาง จินตนา ไชยวิโน พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน 1
 2. 2. ความเปนมา วัยรุนไทยตั้งครรภสูงเปน ติดอันดับ 1 ในเอเชีย (สสส.2550) การทองในวัยรุนไทย มีแนวโนมรุนแรงมากขึ้นจาก รอยละ 10 (ป 2536) เปนกวารอยละ 20 (ปจจุบัน) และอายุนอยสุด 12 ป (สสส.2550) เริ่มเรียนรูเรื่องเพศศึกษาเมื่ออายุ 13.5 ป ชาที่สุดในโลก (โครงการดูเร็กซ โกลบัล เซ็กซเซอรเวย ป 1999) 2
 3. 3. ความเปนมา เยาวชนโทรมาปรึกษาเรืองเพศ 10 ครั้ง/เดือน ่ เยาวชน-ผปค.ปรึกษาเรืองทางเพศ 50 ครั้ง/ ป ่ 3
 4. 4. จึงทําการวิจัยโดยมี ความมุงหมาย เพื่อหาแนวทางจัดการสื่อสารเรื่อง เพศศึกษาในเยาวชน ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จังหวัดนาน 4
 5. 5. วัตถุประสงค 1. ศึกษาการรับรูความหมายเรื่องเพศศึกษาของ เยาวชน ครู และ ผูปกครอง ตําบลเชียงกลาง  2. ศึกษาชองทางการ/วิธีการรับรูเรื่องเพศศึกษาดวยตนเอง ของเยาวชน จากการสื่อสารจากครู ผูปกครอง รวมถึง  ปญหาอุปสรรคของการสื่อสาร 3. ศึกษาทัศนคติตอการมีเพศสัมพันธและพฤติกรรมทางเพศ ของเยาวชนตําบลเชียงกลาง 4. เพื่อหาแนวทางการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาในเยาวชน เชียงกลาง จังหวัดนาน 5
 6. 6. วิธีดําเนินการวิจัย 1. รูปแบบการวิจัย เปนวิจัยเชิงคุณภาพโดยกระบวนการประเมินผลแบบรวดเร็ว ( RAP=Rapid assessment process ) เลือกกลุมตัวอยาง แบบเจาะจง(Purposive sampling)ในเยาวชนที่ผาน ประสบการณทางเพศ พื้นที่ศึกษาเลือก ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.นาน ระยะเวลาเก็บขอมูล ธ.ค. 49 - ธ.ค.50 2. วิธีการเก็บขอมูล (คํานึงถึงจริยธรรมนักวิจัย) สัมภาษณเชิงลึก จํานวน 10 คน สนทนากลุม จํานวน 3 กลุม 19 คน  6
 7. 7. วิธีการดําเนินการวิจัย (ตอ) จํานวน กลุมตัวอยาง วิธีเก็บขอมูล (คน) เด็กวัยเรียนทีมี ่ ประสบการณทางเพศ สัมภาษณเชิงลึก 5 ครู (ฝายปกครอง,ประจําชั้น สัมภาษณเชิงลึก 4 ที่ปรึกษา , บริหาร) เพื่อนเด็ก สัมภาษณเชิงลึก 1 เพื่อนเด็ก / ผปค+ผูนํา สนทนากลุม2/1กลุม 19 7
 8. 8. วิธีการดําเนินการวิจัย (ตอ) 3 . การวิเคราะหขอมูล  - วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา(Content Analysis) - ตรวจสอบความนาเชื่อถือขอมูลโดยเทคนิคสามเสา (Triangulation)เปรียบเทียบขอมูลจากหลายแหลง ใชทีมวิจัย3 คนเก็บและวิเคราะหขอมูล - สํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ ของเยาวชนสุมสํารวจ 3 โรงเรียน 336 คน
 9. 9. นิยาม :การสือสารเพศศึกษา ่ (Kilander ; 1970 และ นิธิ เอี่ยวศรีวงศ) 1. พัฒนาการทางเพศ พัฒนาดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 2. สุขอนามัยทางเพศ การปองกันโรคทางเพศสัมพันธ โรคเอดส การวางแผนครอบครัว การคุมกําเนิด 3. พฤติกรรมทางเพศ คนไทยตองสอนการเรียนรูความรับผิดชอบ  ทางเพศ ทั้งตอตัวเองและคูสัมพันธ 4. ความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเพศ เปนการสรางและรักษาสัมพันธ ทั้งเพื่อนเพศหญิง ชาย เพศที่3 5. ทักษะสวนบุคคล สามารถจัดการกับสถานการณเกี่ยวกับเรื่องเพศ เชนทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจและ แกไขปญหา ทักษะการจัดการกับอารมณ 6. คานิยมที่เหมาะสม สอนใหรูจักคิดเชิงวิพากษวิจารณ โดยเขาใจ ปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนไปของสังคมไทยในปจจุบัน 7. บทบาททางเพศ การสรางความเสมอภาคทางเพศ บทบาท 9 ที่ชวยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมอยางสมดุล
 10. 10. ขอคนพบ การรับรูความหมาย  1. เยาวชนและครูที่ไมผานการอบรมเรื่องเพศศึกษา จะรับรูความหมายของเพศศึกษาคือเพศสัมพันธ และการปองกันโรคทางเพศสัมพันธ เยาวชนหญิง 18 ป :“ (ทําหนายิ้มๆ) จะคิดไปในทางลามก เพศศึกษา คือ การมีอะหยังกัน ๋ (การมีเพศสัมพันธ)” เยาวชนชาย 17 ป : “ ...แนวทางการปองกันโรคติดตอทาง เพศสัมพันธ “ 10
 11. 11. ขอคนพบ(ตอ) การรับรูความหมาย (ตอ) 2. ครูที่ผานการอบรมการสอน เรื่องเพศศึกษาแลว รับรูความหมายของเพศศึกษาที่กวางขึ้น วาหมายถึง พัฒนาการทางเพศ/สุขอนามัย/ พฤติกรรมทางเพศ 3. ผูปกครองไมเขาใจความหมายของเพศศึกษา แตจะสอนเกี่ยวกับการใชชีวิตประจําวัน และ การคบเพื่อนตางเพศ 11
 12. 12. ขอคนพบ(ตอ) ชองทางและวิธีการการรับรูเรื่องเพศศึกษาของเยาวชน ศึกษาดวยตนเอง 1. หาความรูจากการอานหนังสือ และสื่อเทคโนโลยีเรื่องที่สนใจ จะเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ เยาวชนชาย : “ (ความรูอานเองจากหนังสือ) ไมลึก ... 17 ป ม. 3-4 จะติดสือซีดี... ม. 6 ไมคอยดูหนังโป ่ ... จะดูคลิปวีดีโอของคนใกลตัว เพื่อนตาง โรงเรียน ถายมาสงตอกันทาง Bluetooth (โทรศัพทมือถือ) “ 12
 13. 13. ขอคนพบ(ตอ) ชองทางและวิธีการรับรูเรื่องเพศศึกษาฯ(ตอ) ศึกษาดวยตนเอง(ตอ) 2. รับรูจากการสนทนาระหวางเพื่อน/รุนพี่ เกี่ยวกับการคบเพือนตางเพศและ ่ การมีเพศสัมพันธ เยาวชนหญิง : มึงคบบานี้ไดหรือยัง 18 ป (คบเพื่อนชายคนนี้มีเพศสัมพันธหรือยัง) มึงยังบเอามัน เพื่อนก็ยุวา เอาเลย อยาง นาฮักอยางหลอ เพื่อนเคยถามเฮาวา ยะกันจาได ...เฮาก็เลาใหเพื่อนฟงวา จะยากอะหยัง (จะยากอะไร) จูบเสร็จแลว ก็ อี้ ๆ เสร็จแลวสบายใจ ...” 13
 14. 14. ขอคนพบ(ตอ) ชองทางและวิธีการรับรูเรื่องเพศศึกษาฯ (ตอ) รับรูเรื่องเพศศึกษาจากผูปกครอง  1. จะสอนเรื่องการวางตัว การคบเพื่อนตางเพศ และหามปรามในสิ่งที่ผูใหญคิดวาเด็กไมควรทํา เยาวชนหญิง :“ บดีแอว(อยาเที่ยว) บดีกิ๋นเหลา(อยากินเหลา) ดี 13 ป เมาแลวจะเสียตัว ถาไปแอวใหไปกับผูหญิง บดีไปกับผูชาย คบคนฮื้อผอดี ๆ...” เยาวชนชาย : “ บดีแอว(อยาเที่ยว) เดี๋ยวจะติดเอดส... ... 16 ป บดีกลับบานดึก (อยากลับบานดึก)...” 14
 15. 15. ขอคนพบ(ตอ) ชองทางและวิธีการรับรูเรื่องเพศศึกษาฯ(ตอ) รับรูเรื่องเพศศึกษาจากผูปกครอง(ตอ) 2. เวลาที่สอนคือชวงที่รับประทานอาหาร ดวยกัน สวนใหญจะสอนขณะโกรธ และไมใชเหตุผล เยาวชนหญิง :“ ...เวลาเกียด(โกรธ)...ฟาดดวยอารมณ ้ 13 ป (ตีดวยอารมณโกรธ) ณ ตอนนั้น (ที่แมตี) อยากฆาแมใหตาย แชงดา อยูในใจ” 15
 16. 16. ขอคนพบ(ตอ) ชองทางและวิธีการรับรูเรื่องเพศศึกษา(ตอ) ความรูสึกตอการสอนของผูปกครอง 1. คําสอนของพอแมเปนสิ่งที่ซ้ําซากนาเบื่อ เยาวชนหญิง : “ (คําสอนแม) นาเบื่อหนาย เชน บอกวา 13 ป แมอาบน้ํารอนมากอน ไปไขไดมันปอจาย เฮียนอยูบอดีเอา ใหญมามันตึงมี (เรียนอยูอยาเพิ่งคบผูชาย เปนผูใหญ  ก็จะมีมาเอง) พูดซ้ําๆ เรื่องเกา ๆ ตลอด ทําใหนาเบื่อ “  16
 17. 17. ขอคนพบ(ตอ) ชองทางและวิธีการรับรูเรื่องเพศศึกษาฯ(ตอ) ความรูสึกตอการสอนของผูปกครอง(ตอ) 2. เยาวชนมีปฏิกิริยาตอตาน พอแมที่สอน ดวยอารมณโกรธและดุดาตอหนาเพื่อน เยาวชนหญิง : “… แมชอบจม (มักพูดบน) บางครั้ง 15 ป ไปตวยหาถึงบานเพื่อน ก็ดาตอหนาเพื่อน เครียด แมบมีเหตุผล ...” เยาวชนหญิง : “ แมจะไมฟงโผงผางใส เดือดๆๆๆ 18 ป (ใชดุดาดังเสียงมาก) ยิงคําถาม ดาสุดๆ บอมีใครดาเจ็บไดเทา หนูเคยดาตอบแม ดากะ ๆ ตีนตังปากฮื้อ แมรองไหเลย...” ๋ ้ 17
 18. 18. ขอคนพบ(ตอ) ชองทางและวิธีการรับรูเรื่องเพศศึกษาฯ(ตอ) ความรูสึกตอการสอนของผูปกครอง(ตอ) 3. เยาวชนเขาใจวาที่พอแมสอนเปนเพราะรัก  และหวงใย แตสวนใหญจะเชื่อเพื่อน มากกวาคําสอนของพอแม เยาวชนชาย :“ ...อาจเปนเพราะแมเปนหวง ไมคอยรูสึกอะไร 16 ป ไมคอยเชื่ออยากแอวถาเพื่อนมารับก็ออกไป ชวงปดเทอมแอวเกือบทุกวัน ... บางทีกลับบานดึกแมโทรตามก็จะอีดูแม (สงสารแม) ก็แอวนอยลง...” 18
 19. 19. ขอคนพบ(ตอ) ชองทางและวิธีการรับรูเรื่องเพศศึกษาฯ(ตอ) รับรูเรื่องเพศศึกษาจากครู  1. สอนตามเนื้อหาในหนังสือ 2. มอบหมายใหไปคนควา ทํารายงานสง เยาวชนชาย :“ตอนแรกครูฮื้อใบงานแลวฮื้อทํารายงานสง 17 ป เฮาก็กอบจากอินเตอรเนต ลอกตอๆกัน เน ครูฮู เลยสั่งฮื้อเขียนรายงานเปนลายมือสง ก็บไดอะหยัง ลอก ๆ กันสงไป ”  ได 19
 20. 20. ขอคนพบ(ตอ) ชองทางและวิธีการรับรูเรื่องเพศศึกษาฯ(ตอ) รับรูเรื่องเพศศึกษาจากครู(ตอ) 3. สอนจากเรื่องจริงที่เปนประสบการณตรงของครู เนนการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับวัย ซึ่งวิธีนี้ผูเรียนชื่นชอบและนําไปปรับใชไดดี เยาวชนหญิง:“ ครูผูหญิง…จะสอนสนุกสอนใหไดคิด 18 ป จะเลาประสบการณชีวิต ถอดบทเรียน จากชีวตตนเองและเด็กคิดไดเอง ิ นักเรียนมีความสุข สอนครึ่งวันไมมเบื่อ” ี 20
 21. 21. ขอคนพบ(ตอ) ชองทางและวิธีการรับรูเรื่องเพศศึกษาฯ(ตอ) รับรูเรื่องเพศศึกษาจากครู(ตอ) 4. สอนเชิงปฏิบัตการ ใหรวมกันคิดวิเคราะห ฝกปฏิบติ ิ  ั และนําเสนอหนาชั้นเรียน วิธีนทําใหเกิดการ ี้ แลกเปลี่ยนเรียนรู เขาใจผูอื่นมากขึ้น เยาวชนชาย : “...ครูจะเอางานมาใหทํา เชน 16 ป บอกเลิกกับเขา(แฟน) ไมใหเขาเสียใจ ทําอยางไร … เรื่องเพศที่ 3 จะทําอยางไร ใหเพื่อนยอมรับ …สอนแบบนี้ เพื่อน ๆ ก็สนใจออกความคิดเห็นดี...”... 21
 22. 22. ขอคนพบ(ตอ) ความรูสกตอการสอนของครู ึ 1. ครูเขินอายไมกลาสอน 2. ไมชอบทีครูแซวเด็กตอหนาเพื่อน ่ 3. นาเบื่อไมนาสนใจ 4. สอนเขาใจ สนุกไมเบือ ่ 22
 23. 23. ขอคนพบ(ตอ) ปญหาและอุปสรรคการสื่อสารเรืองเพศศึกษา ่ ดานผูปกครอง 1. มีทัศนคติวาเรื่องเพศเปนเรื่องที่ ควรปกปด นาอาย จึงไมกลาสอน ผูปกครอง : “ เวลาดูหนังมีฉากกอดจูบ ลูกอาย ไมชอบ เดินหนี เฮาก็อายจะเปลี่ยนชอง” 23
 24. 24. ขอคนพบ(ตอ) ปญหาและอุปสรรคการสื่อสารเรืองเพศศึกษ (ตอ) ่ ดานผูปกครอง(ตอ) 2. ขาดความรูเรื่องจิตวิทยาวัยรุน และทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม ผูปกครอง :“ผูปกครอง…บางคนสอน แบบหยาบคาย ไปตายเหีย(ไปตายซะ) สอนบอฟงก็จะไปเผาเร็ว ๆ “ 24
 25. 25. ขอคนพบ(ตอ) ปญหาและอุปสรรคการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา(ตอ) ดานผูปกครอง(ตอ) 3. ปญหาครอบครัว และความสัมพันธครอบครัว ที่ไมอบอุน ทําใหขาดสัมผัสแหงรัก ครูผูสอน “ (นร.หญิงที่มีประสบการณทางเพศแลว) จะบอกเลาประสบการณทางเพศใหครูฟงวา… เมื่อมีผูชายมาโอบกอดแลว จะมีความสุข รูสึกอบอุนไมกลัวอะไรอีกแลว จึงยอมจะเสีย (ตัว)ให จึงอยาก ไขวควา อยากไดอีก…อยากไดความรัก” 25
 26. 26. ขอคนพบ(ตอ) ปญหาและอุปสรรคการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา(ตอ) ดานสถานศึกษา 1. โรงเรียนมีนโยบายในการสอนเรื่อง เพศศึกษาแตขาดแนวทางปฏิบัติ ที่เปนรูปธรรม ครูบริหาร : “...ไมมีการอบรมเตรียมความพรอมครู แตแจกคูมือใหไป สอนใครสอนมัน ” ครูผูสอน :“ ...ไมมีการฝกสอน ไมมีการซอมไดแต แจกคูมือใบงาน...บางคนเขาใจ บางคน ไมเขาใจ...ใหสอนก็ตองสอน...” 26
 27. 27. ขอคนพบ(ตอ) ปญหาและอุปสรรคการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา(ตอ) ดานสถานศึกษา(ตอ) 2. ขาดความรูและประสบการณการสอน เพศศึกษา ไมมนใจในการสื่อสารเพศศึกษา ั่ กับเยาวชน เยาวชนชาย : “ สอนตื้น ๆผิวเผิน ครูเหมือนจะอาย 17 ป ไมกลาสอน เรื่องยาคุมสอน ในหนังสือไมเขาใจใชไมเปน ” ครูผูสอน : “…ทั้งหนูและเพื่อน ก็คิดวาจะตองสอน เรื่องการมีอะหยังกั๋น (การมีเพศสัมพันธ) เปนเรื่องหญิงกับชาย ...จึงลําบากใจ ในการจะอูเรื่องแบบนี้... ... 27
 28. 28. ขอคนพบ(ตอ) ปญหาและอุปสรรคการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา(ตอ) ดานสถานศึกษา(ตอ) 3. มีทัศนคติวา การสอนเพศศึกษา คือการชี้นําใหเด็กไปมีเพศสัมพันธ ครูผูบริหาร : “...กลัว (ครูสอนเพศศึกษา) จะสอนไดไมดี แตย้ําครูผูสอน อยาชี้โพรงใหกระรอก อยาให โจงแจงใหระมัดระวัง...” 28
 29. 29. ขอคนพบ(ตอ) ทัศนคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของเยาวชน 1. เปนเรื่องปกติ อยากรูอยากลอง และเยาวชนชายยอมรับคนรัก ทีเคยผานการมีเพศสัมพันธ ่ เยาวชนหญิง :“ สวนใหญจะคิดวามวน อยากฮู ...” 18ป เยาวชนชาย : “แลวแตคน ถารักจริงจังอาจไมถอสา ื 17 ป (ผูหญิงที่มีประสบการณทางเพศ)” 29
 30. 30. ขอคนพบ(ตอ) ทัศนคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน(ตอ) 2. เปนเรื่องที่ไมเหมาะสม หากจะเลือก เปนคูครองจะไมยอมรับผูหญิง ที่ผานการมีเพศสัมพันธ เยาวชนชาย : “แมยิงที่มั่วเซ็กส ปอจายจะถือ 17 ป เปนทางผาน จะบจริงจัง ปอจายจะอูกั๋นและจะฮูในวง (ผูชายจะพูดถึงหญิงที่ มั่วเซ็กซในวงสนทนา) ...” ในวงสนทนา 30
 31. 31. ทัศนคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน (นร.หญิง) (ตอบไดเกิน 1ขอ) 90 80 82.46 70 65.08 60 ร ย ย ล ะ 50 47.37 40 38.5 30 20 หญิง ม.ตน 14.29 10 6.14 หญิง ม.ปลาย 3.51 3.17 0 สนุก ธรรมดา ไมมีเชย ปกติอยากรู ปกติอยากรู อยากลอง สนุก ธรรมดา รับไมได ว ควรรัก นวลสงวนตั ควรรักไนวล รับไมได มควรมี 31 อยากลอง ใครไมมีเชย ไมควรมี สงวนตัว
 32. 32. ทัศนคติตอการมีเพศศึกษาในวัยเรียน (นร.ชาย) (ตอบไดเกิน 1ขอ) 60 55.86 50 ชาย ม.ตน 40 41.67 37.5 ชาย ม.ปลาย 33.33 ร อ ย ล ะ 30 24.32 24.32 20 14.58 10 9.91 0 ปกติธรรมดา สนุก อยากรู รับไมได ควรรัไดไนวล ก 32 สนุก อยากรู อยากลอง ปกติธรรมดา ไมมีเชย ควรรัก นวลสงวนตัว รับไม มควรมี ใครไมมีเชย อยากลอง ไมควรมี สงวนตัว
 33. 33. ขอมูลการมีประสบการณทางเพศ น การมีเพศสัมพันธเยาวชน ม.ต 12 10 8 ร อ ย ล ะ 6 10.81 8.89 7.01 4 2 0 เยาวชนชาย-หญิง ม.ตนรวม ญ เยาวชนหญิง เยาวชนชาย33 ช
 34. 34. ขอมูลการมีเพศสัเมกากาอกเายาวชนม.ปลาย กแก กเพันธ อ 30 25 20 ร อ ย ล ะ 15 27.08 10 18.02 5 11.11 0 เยาวชนชาย-หญิง ม.ปลายรวม เยาวชนหญิง ญ เยาวชนชาย34 ช 34
 35. 35. ขอคนพบ(ตอ) ผลกระทบที่สําคัญของการมีเพศสัมพันธ 1. หลังการมีเพศสัมพันธครั้งแรกวัยรุนบางสวน จะเกิดอาการติดใจ นร.หญิง “…สวนใหญหญิงจะยอม ( มีSexซ้ําอีก) คลายเปนฮิสทีเรีย อยากได อยากมี อยูเรื่อย ๆ อยูดวยกันทุกครั้งก็ Sex กัน ความถี่ หากอยูอําเภอเดียวกัน 3 วัน/ครั้ง ใชโอกาสวันหยุด พอแมไปทํางานจะรูกัน…”
 36. 36. ขอคนพบ(ตอ) ผลกระทบที่สําคัญของการมีเพศสัมพันธ(ตอ) 2. เกิดภาวะเสี่ยงตอการติดโรคเอดส และโรคทางเพศสัมพันธ วัยรุนชาย “ มี(Sex) ครั้งแรกเปนเพื่อนกัน (เพื่อนชาย) นังกินเหลาดวยกัน ลากแขนเรา ่ ไปที่สวนลําไย เลาโลมแลว สอดใสไมคอยเจ็บ เพราะใชน้ําลายหลอลื่น …คนที่2 เจ็บ ๆ เหมาะ ๆ แตไมเคยใชถุงยาง …”
 37. 37. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 1. ผูปกครองขาดความรูและทักษะการสอน เพศศึกษากับลูก ทําใหอายไมกลาสอน เรื่องเพศกับลูก ดังนั้น พอแม ผูปกครองจําเปนตองไดรับความรู และพัฒนาทักษะ การใหความรูเพศศึกษา กับวัยรุน ทั้งเนื้อหาและวิธีการสอน 37
 38. 38. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ (ตอ) 2. ผูปกครองขาดทักษะการสื่อสาร ที่เขาใจ วัยรุน ทําให ลูกเบื่อหนาย และ ตอตาน ดังนั้น ผูปกครองตองไดรับความรู พัฒนาทักษะ และวิธีการสื่อสารที่เขาใจวัยรุน - พัฒนาทักษะการฟงเพื่อใหเขาใจความคิดลูก - คํานึงถึงศักดิ์ศรีลูก ไมดุดาในที่สาธารณะ - ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบตําหนิ ดุดาเปน พูดเชิงบวก การใหคําแนะนําดีๆ และมีเหตุผล 38
 39. 39. มีความทุกขปรึกษาผูใด(เปนคนแรก) ครู 4.46 5.65 แฟน 27.08 เพื่อนสนิท พอแม /ญาติ 62.8 39
 40. 40. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ (ตอ) 3. สถานศึกษา มีนโยบายการสอนเพศศึกษาแต ยังไมชัดเจน ขาดการพัฒนาทักษะการสอน เพศศึกษาแกครูผูสอน ครูจึงขาดความมั่นใจ ในการสื่อสารเรืองเพศกับวัยรุน ่ ดังนั้น ระดับนโยบายตองชัดเจน ครูผูสอนตองได รับการฝกใหความรูเรื่องเพศศึกษากับวัยรุน ทั้งเนื้อหาและการสื่อสารที่เหมาะสม 40
 41. 41. สรุป ปญหาการมีเพศสัมพันธและการตั้งครรภในวัยรุน เกิดจากบริบทสังคมทีเปลี่ยนแปลง และการสื่อสาร ่ เพศศึกษาทีไมเหมาะสมของผูที่เกียวของทั้งหมด ่ ่ คนสวนใหญในสังคม มีทัศนคติวาเพศศึกษา = การมีเพศสัมพันธ การแกไขปญหาดังกลาวทุกคนในสังคมตอง ดังนั้น - ปรับเปลี่ยนทัศนคติทถกตองเรื่องเพศศึกษา ี่ ู - พัฒนาทักษะการสื่อสารของผูปกครองและครู - พัฒนาทักษะชีวิตใหเด็กรูคณคาตนเองและ ุ พัฒนาแกนนําเด็กไวเปนที่ปรึกษากอนสงตอ 41
 42. 42. นําผล การวิจัยไป คืนขอมูล มีวัตถุประสงค 1. เพื่อแสดงความจริงที่คนพบ 2. เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยาง 3. สรางแรงบันดาลใจ ใหเกิดการมีสวนรวม ในการแกไขปญหา 4. เสนอแนวทางแกปญหาใหพิจารณา 42
 43. 43. การคืนขอมูลครั้งที่1 (15 ก.พ.51) เจาหนาที่โรงพยาบาลเชียงกลาง 35คน 1.เขาใจความคิด /ความรูสึก เรื่องเพศศึกษาในมุมมอง ของเยาวชน ผปค. ครู 2.นํามาปรับใชกับครอบครัว ในงานการใหคําปรึกษาเด็ก และผูปกครอง 43
 44. 44. การคืนขอมูลครั้งที2 (12 มิ.ย.51) ่ คณะครู รร.เชียงกลางฯ 55คน 44
 45. 45. นําไปสูการ ดานสถานศึกษา แกปญหา  จัดอบรมทักษะการสอนเรื่องเพศศึกษา แกครูทุกคน จัดเสวนาเรื่องเพศศึกษาในเด็กนักเรียน รร.จะจัดตั้งคลินิกเพื่อนเตือนเพื่อน เชิญทีมวิจัยมาใหขอมูล ผปค.นร. ม1-ม6 45
 46. 46. การคืนขอมูลครั้งที3 (13 มิ.ย.51) ่ ผูปกครอง แกนนํา เยาวชน 121คน 46
 47. 47. นําไปสูการ ดานพอแม (เครือขายผปค.) แกปญหา ผูปกครองเด็กมีมติรวมกัน จะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แสดงกับลูก - การพูดคุยกับลูกตองใชเหตุผล>อารมณ จะไมพดจาหยาบคาย ู - เอาใจใส ใหเวลา ใหความอบอุนกับลูกมากขึน ้ - มอบหมายงานใหลกมีสวนรวมในครอบครัวเชน ู ใหชวยงานบาน พาไปทํางานดวยชวงวันหยุด - ดื่มสุรานอยลง จะไมทะเลาะกันใหลูกเห็น 47
 48. 48. สูการ ดานเยาวชน แกปญหา  - หากิจกรรมนันทนาการทําใหใชเวลาวาง อยางมีประโยชน - เสนอให จนท.จาก รพ.มาใหความรู เรื่องเพศศึกษา และมีการนําเสนอขอมูล กระตุนอยางตอเนื่อง - รณรงคพฤติกรรมที่เหมาะสม เชนไมอยู 2 ตอ2 ในที่ลับตาคน , ไมมแฟนในวัยเรียน ี - อยากมีความรูเพื่อใหคาปรึกษา ํ และแนะนําเพื่อนได 48
 49. 49. การอบรมแกนนําเยาวชน (22 มิ.ย.51) เพื่อรวมคิดหลักสูตรสอนเพศศึกษา 25คน 49
 50. 50. นําไปสูการ กิจกรรมพัฒนาแกนนําเยาวชน แกปญหา 1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาทักษะ การดําเนินชีวิต 2. สอนเชิงปฏิบัติการ ฝกการคิดเชิงระบบ เนื้อหาปองกันการตั้งครรภ /โรคเพศสัมพันธ และเอดส อยางเขมขน 3. อบรมหลักสูตรผูใหคําปรึกษา จนสามารถ เปนที่ปรึกษาเพือนและสงตอCaseให จนท.ได ่ 50
 51. 51. สิ่งที่จะดําเนินงานตอไป 1. รวมกับโรงเรียน คืนขอมูลแกผปค. ม. 1 – 6 จํานวน 2,000 คน 2. คืนขอมูลแก ผปค. 7 หมูบานใน เขตรับผิดชอบของ รพ.เชียงกลาง 150 คน 3. เปนวิทยากรพัฒนาทักษะการสอนเพศศึกษา แกครู จํานวน 100 คน 4. สนับสนุนความเขมแข็งเครือขายผูปกครอง ทั้ง3 โรงเรียน (รวมกับทางโรงเรียน) 51
 52. 52. เผยแพร (จําหนาย) หนังสือ เนื้อหางานวิจัย เปนสวนหนึ่งของ การสังเคราะหองคความรู วีถีเพศและสุราของวัยรุน เผยแพร(จําหนาย)เปนความรู ใหพอแมและคนในสังคมไทย เขาใจวิธีคดเยาวชน ิ 52 52
 53. 53. บทสรุปของตนเอง พบรากเหงาที่แทจริงของปญหา ทําให แกปญหาไดตรงจุด ทําให มีความสุขในงานประจํา 53
 54. 54. ขอขอบคุณ กลุมผูใหขอมูล  ทีมวิจยจากโรงพยาบาลเชียงกลาง ั อาจารยที่ปรึกษา ชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส) 54

×