HG nr.77/2014: tabel comparativ impozitul pe profit

594 views
497 views

Published on

Normele metodologice (HG.nr.44/2004) cu modificarile aduse de HG. nr. 77/2014. In vigoare incepand cu 12 februarie 2014.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
594
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
113
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

HG nr.77/2014: tabel comparativ impozitul pe profit

 1. 1. Direc ia General Regional a Finan elor Publice Bra ov Serviciul Servicii pentru Contribuabili- tel.0268/308443 http: // bv.finantepublice.ro NORMELE METODOLOGICE - HG nr. 44/2004 TABEL COMPARATIV pentru TITLUL II - IMPOZITUL PE PROFIT urmare modific rilor aduse de HG nr. 77/2014* 2Punctul 18 se modific i va avea urm torul cuprins: "Codul fiscal: Venituri neimpozabile ART. 20 Urm toarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil: a) dividendele primite de la o persoan juridic român sau de la o persoan juridic str in pl titoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situat într-un stat ter , astfel cum acesta este definit la art. 20^1 alin. (3) lit. c), cu care România are încheiat o conven ie de evitare a dublei impuneri, dac persoana juridic român care prime te dividendele de ine, la persoana juridic român sau la persoana juridic str in din statul ter , la data înregistr rii acestora potrivit reglement rilor contabile, pe o perioad neîntrerupt de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende; b) diferen ele favorabile de valoare a titlurilor de participare, înregistrate ca urmare a încorpor rii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se de in titluri de participare. Acestea sunt 1Dup punctul 14^2 se introduce un nou punct, punctul 14^3, cu urm torul cuprins: Pct.14^3 Cheltuielile reprezentând pierderile din crean e înregistrate ca urmare a aducerii crean elor preluate prin cesionare de la valoarea nominal la costul de achizi ie, potrivit reglement rilor contabile aplicabile, sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. Art.I Pct. A Forma normelor metodologice (HG nr. 44/2004) cu modific rile aduse de HG nr. 77/2014 În vigoare începând cu 12 februarie 2014 Forma normelor metodologice (HG nr. 44/2004) f r modific rile aduse prin HG nr. 77/2014 1/12
 2. 2. 3Punctul 21^1 se modific i va avea urm torul cuprins: "Codul fiscal: Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene ART. 20^1 (1) Dup data ader rii României la Uniunea European sunt, de asemenea, neimpozabile i: a) dividendele primite de o persoan juridic român , societate-mam , de la o filial a sa situat într-un stat membru, dac persoana juridic român întrune te cumulativ urm toarele condi ii: impozabile la data cesion rii, transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social sau lichid rii persoanei juridice la care se de in titlurile de participare, cu excep ia celor aferente titlurilor de participare pentru care sunt îndeplinite condi iile prev zute la lit. e) i h); [...]” Norme metodologice: Pct.18 În aplicarea prevederilor art. 20 lit. a) din Codul fiscal, pentru dividendele primite de la o persoan juridic str in pl titoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situat într-un stat ter , astfel cum acesta este definit la art. 20^1 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, cu care România are încheiat o conven ie de evitare a dublei impuneri, persoana juridic român care prime te dividendele trebuie s de in : a) certificatul de atestare a reziden ei fiscale a persoanei juridice str ine, emis de autoritatea competent din statul ter al c rui rezident fiscal este; b) declara ia pe propria r spundere a persoanei juridice str ine din care s rezulte c aceasta este pl titoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit în statul ter respectiv; c) documente prin care s fac dovada îndeplinirii condi iei de de inere, pe o perioad neîntrerupt de 1 an, a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende." Norme metodologice: Pct.18 În sensul prevederilor art. 20 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, dividendele de încasat/încasate de un contribuabil de la o persoan juridic român , reprezint venituri neimpozabile la data înregistr rii acestora în eviden a contribuabilului, potrivit reglement rilor contabile. 2/12
 3. 3. 1. pl te te impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, f r posibilitatea unei op iuni sau except ri; 2. de ine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate într-un alt stat membru, care distribuie dividendele; 3. la data înregistr rii venitului din dividende de ine participa ia minim prev zut la pct. 2, pe o perioad neîntrerupt de cel pu in 1 an. Sunt, de asemenea, neimpozabile i dividendele primite de persoana juridic român prin intermediul sediului s u permanent situat într-un stat membru, în cazul în care persoana juridic român îndepline te cumulativ condi iile prev zute la pct. 1 - 3; b) dividendele primite de sediile permanente din România ale unor persoane juridice str ine din alte state membre, societ i-mam , care sunt distribuite de filialele acestora situate în state membre, dac persoana juridic str in întrune te, cumulativ, urm toarele condi ii: 1. are una dintre formele de organizare prev zute la alin. (4); 2. în conformitate cu legisla ia fiscal a statului membru, este considerat a fi rezident al statului membru respectiv i, în temeiul unei conven ii privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat ter , nu se consider c are sediul fiscal în afara Uniunii Europene; 3. pl te te, în conformitate cu legisla ia fiscal a unui stat membru, f r posibilitatea unei op iuni sau except ri, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia; 4. de ine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate într-un alt stat membru, care distribuie dividendele; 5. la data înregistr rii venitului din dividende de c tre sediul permanent din România, persoana juridic str in de ine participa ia minim prev zut la pct. 4, pe o perioad neîntrerupt de cel pu in 1 an. [...]” Norme metodologice: Pct. 21^1 În aplicarea prevederilor art. 20^1 din Codul fiscal, condi ia legat de perioada minim de de inere de 1 an va fi în eleas luându-se în considerare hot rârea Cur ii Europene de Justi ie, publicat în Jurnalul Oficial al Comunit ii Europene (JOCE) nr. C 9 din 11 ianuarie 1997, în cazurile conexate: Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v Bundesamt fur Finanzen - C-283/94, C-291/94 i C-292/94. Astfel, în situa ia în care, la data înregistr rii dividendului de c tre societatea-mam , persoan juridic român , respectiv de c tre sediul permanent al unei societ i-mam , persoan juridic str in dintr-un stat membru, condi ia referitoare la perioada Norme metodologice: Pct. 21^1 În aplicarea prevederilor art. 20^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, condi ia legat de perioada minim de de inere de 2 ani va fi în eleas luându-se în considerare hot rârea Cur ii Europene de Justi ie în cazurile conexate: Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v Bundesamt fur Finanzen - C-284/94, C-291/94 i C-292/94. Astfel, în situa ia în care, la data înregistr rii dividendului de c tre societatea-mam , persoan juridic român , 3/12
 4. 4. 4Punctul 49^1 se modific i va avea urm torul cuprins: "Codul fiscal: Cheltuieli ART. 21 [...] (4) [...] p) cheltuielile de sponsorizare i/sau mecenat i cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaz sponsoriz ri i/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modific rile i complet rile ulterioare, i ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i cei care acord burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minim precizat mai jos: 1. 3 la mie din cifra de afaceri; pentru situa iile în care reglement rile contabile aplicabile nu definesc indicatorul <<cifra de afaceri>> aceast limit se determin potrivit normelor; 2. 20% din impozitul pe profit datorat. Sumele care nu sunt sc zute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reporteaz în urm torii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistr rii acestora, în acelea i condi ii, la fiecare termen de plat a impozitului pe profit.” Norme metodologice: Pct. 49^1 În cazul în care reglement rile contabile aplicabile nu definesc <<cifra de afaceri>>, aceasta se determin astfel: Norme metodologice: Pct. 49^1 minim de de inere de 1 an nu este îndeplinit , venitul din dividende este supus impunerii. Ulterior, în anul fiscal în care condi ia este îndeplinit , contribuabilul urmeaz s beneficieze de recalcularea impozitului pe profit al anului în care venitul a fost impus. În acest sens, contribuabilul trebuie s depun declara ia rectificativ privind impozitul pe profit. respectiv de c tre sediul permanent al unei societ i-mam , persoan juridic str in dintr-un stat membru, condi ia referitoare la perioada minim de de inere de 2 ani nu este îndeplinit , venitul din dividende este supus impunerii. Ulterior, în anul fiscal în care condi ia este îndeplinit , contribuabilul urmeaz s beneficieze de recalcularea impozitului pe profit al anului în care venitul a fost impus. În acest sens, contribuabilul trebuie s depun declara ia rectificativ privind impozitul pe profit. 4/12
 5. 5. a) pentru contribuabilii care aplic reglement rile conforme cu Standardele interna ionale de raportare financiar , cu excep ia institu iilor de credit - persoane juridice române i sucursalelor din România ale institu iilor de credit - persoane juridice str ine, <<cifra de afaceri>> cuprinde veniturile din vânzarea de bunuri i prestarea de servicii din care se scad sumele reprezentând reduceri comerciale acordate i se adaug subven iile de exploatare aferente cifrei de afaceri; b) pentru institu iile de credit - persoane juridice române i sucursalele din România ale institu iilor de credit - persoane juridice str ine, "cifra de afaceri" cuprinde: - venituri din dobânzi; - venituri din dividende; - venituri din taxe i comisioane; - câ tiguri (pierderi) realizate aferente activelor i datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net; - câ tiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare de inute în vederea tranzac ion rii - net; - câ tiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net; - câ tiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire - net; - diferen e de curs de schimb [câ tig (pierdere)] - net; - câ tiguri (pierderi) din derecunoa terea activelor, altele decât cele de inute în vederea vânz rii - net; - alte venituri din exploatare; c) pentru institu iile prev zute la art. 2 lit. a) - d) din Ordinul B ncii Na ionale a României nr. 27/2011 pentru aprobarea Reglement rilor contabile conforme cu directivele europene, cu modific rile i complet rile ulterioare, <<cifra de afaceri>> cuprinde: (i) venituri din dobânzi i venituri asimilate; (ii) venituri privind titlurile; - venituri din ac iuni i din alte titluri cu venit variabil; - venituri din participa ii; 5/12
 6. 6. - venituri din p r i în cadrul societ ilor comerciale legate; (iii) venituri din comisioane; (iv) profit sau pierdere net din opera iuni financiare; (v) alte venituri din exploatare. Exemplu de calcul privind sc derea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentând sponsorizarea. Un contribuabil pl titor de impozit pe profit încheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, în calitate de sponsor, care are ca obiect plata unei sume de 15.000 lei. Contractul de sponsorizare se încheie în data de 2 noiembrie 2014, în aceea i lun efectuându-se i plata sumei de 15.000 lei. La calculul profitului impozabil pentru anul 2014, contribuabilul prezint urm toarele date financiare: Venituri din vânzarea m rfurilor = 1.000.000 lei Venituri din prest ri de servicii = 2.000 lei _______________ Total cifr de afaceri = 1.002.000 lei Cheltuieli privind m rfurile = 750.000 lei Cheltuieli cu personalul = 20.000 lei Alte cheltuieli de exploatare = 90.000 lei din care: 15.000 lei sponsorizare _______________ Total cheltuieli 860.000 lei Calculul profitului impozabil pentru anul 2014: Profitul impozabil = 1.002.000 - 860.000 + 15.000 = 157.000 lei. Impozitul pe profit înainte de sc derea cheltuielii cu sponsorizarea: 157.000 x 16% = 25.120 lei. Avându-se în vedere condi iile de deducere prev zute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt: - 3 la mie din cifra de afaceri reprezint 3.006 lei; - 20% din impozitul pe profit înainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezint 5.024 lei. Suma de sc zut din impozitul pe profit este 3.006 lei. Pentru anul 2014 impozitul pe profit datorat este de: Exemplu de calcul privind sc derea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentând sponsorizarea. Un contribuabil pl titor de impozit pe profit încheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, în calitate de sponsor, în valoare de 15.000.000 lei. Contractul de sponsorizare se încheie în data de 2 februarie 2005. La calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005, contribuabilul prezint urm toarele date financiare: Venituri din vânzarea m rfurilor = 1.000.000.000 lei Venituri din prest ri de servicii = 2.000.000 lei _________________ Total cifr de afaceri 1.002.000.000 lei Cheltuieli privind m rfurile = 750.000.000 lei Cheltuieli cu personalul = 20.000.000 lei Alte cheltuieli de exploatare = 90.000.000 lei _________________ din care: 15.000.000 lei sponsorizare Total cheltuieli 860.000.000 lei Calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005: Profitul impozabil = 1.002.000.000 - 860.000.000 + 15.000.000 = 157.000.000 lei. Impozitul pe profit înainte de sc derea cheltuielii cu sponsorizarea: 157.000.000 x 16% = 25.120.000 lei. Avându-se în vedere condi iile de deducere prev zute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt: - 3 la mie din cifra de afaceri reprezint 3.006.000 lei; - 20% din impozitul pe profit înainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezint 5.024.000 lei. Suma de sc zut din impozitul pe profit este 3.006.000 lei. Pentru trimestrul I 2005 impozitul pe profit datorat este de: 6/12
 7. 7. 5Punctul 89^2 se modific i va avea urm torul cuprins: Pct. 89^2 În sensul art. 30 alin. (4) din Codul fiscal, în situa ia în care cump r torul este o persoan juridic român sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice str ine, acesta are obliga ia declar rii i pl ii impozitului pe profit în numele persoanei juridice str ine care realizeaz veniturile men ionate la art. 30 alin. (1) din Codul fiscal. Persoana juridic str in care realizeaz veniturile men ionate la art. 30 alin. (1) din Codul fiscal declar i pl te te impozit pe Norme metodologice: Pct. 89^2 În aplicarea prevederilor art. 30 alin. (3) din Codul fiscal, în situa ia în care pl titorul de venit nu este o persoan juridic român sau un sediu permanent al unei persoane juridice str ine, obliga ia pl ii i declar rii impozitului pe profit revine persoanei juridice str ine care realizeaz veniturile men ionate la art. 30 alin. (1) din Codul fiscal, respectiv reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat pentru îndeplinirea acestor obliga ii. În sensul art. 30 alin. (4) din Codul fiscal, în situa ia în care pl titorul de venit este o persoan juridic român sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice str ine, ace tia au obliga ia declar rii i pl ii impozitului pe profit în numele persoanei juridice str ine care realizeaz 25.120 - 3.006 = 22.114 lei. Suma care nu s-a sc zut din impozitul pe profit, respectiv suma de 11.994 lei, se reporteaz în urm torii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestei sume se va efectua, în acelea i condi ii, la fiecare termen de plat a impozitului pe profit. 25.120.000 - 3.006.000 = 22.114.000 lei. Contribuabilii care efectueaz sponsoriz ri i/sau acte de mecenat, potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modific rile i complet rile ulterioare, i Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare i/sau care acord burse private, pe baz de contract, în condi iile Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modific rile ulterioare, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dac aceste cheltuieli însumate îndeplinesc cumulativ condi iile prev zute de art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare. 7/12
 8. 8. 6Dup punctul 97^5 se introduce un nou punct, punctul 97^6, cu urm torul cuprins: "Codul fiscal: Declararea i plata impozitului pe profit ART. 34 [...] (13^1) Contribuabilii care intr sub inciden a prevederilor art. 16 alin. (3), pentru primul an fiscal modificat, aplic i urm toarele reguli de declarare i plat a impozitului pe profit: a) contribuabilii care declar i pl tesc impozitul pe profit trimestrial i pentru care anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia lun a trimestrului calendaristic, prima lun , respectiv primele dou luni ale trimestrului calendaristic respectiv vor constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obliga ia declar rii i pl ii impozitului pe profit, pân la data de 25 inclusiv a primei luni urm toare încheierii trimestrului calendaristic respectiv. Aceste prevederi se aplic i în cazul în care anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia lun a trimestrului IV al anului calendaristic; b) contribuabilii care declar i pl tesc impozitul pe profit anual, cu pl i anticipate efectuate trimestrial, pentru anul fiscal modificat continu efectuarea pl ilor anticipate la nivelul celor stabilite înainte de modificare; în cazul în care anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia lun a trimestrului calendaristic, prima lun , respectiv primele dou luni ale trimestrului calendaristic respectiv vor constitui un trimestru pentru care contribuabilul are obliga ia declar rii i efectu rii pl ilor anticipate, în sum de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pentru fiecare lun a trimestrului, pân la data de 25 inclusiv a primei luni urm toare profit, potrivit art. 35 din Codul fiscal, luând în calcul atât impozitul pe profit trimestrial, re inut potrivit prevederilor art. 30 alin. (4) din Codul fiscal de c tre cump r tor, persoan juridic român sau sediu permanent al unei persoane juridice str ine, dup caz, cât i impozitul pe profit trimestrial, declarat potrivit prevederilor art. 30 alin. (3) din Codul fiscal." veniturile men ionate la art. 30 alin. (1) din Codul fiscal. Persoana juridic str in care realizeaz veniturile men ionate la art. 30 alin. (1) din Codul fiscal declar i pl te te impozit pe profit, potrivit art. 35 din Codul fiscal, luând în calcul atât impozitul pe profit trimestrial, re inut potrivit prevederilor art. 30 alin. (4) din Codul fiscal de c tre cump r tor, persoan juridic român sau sediu permanent al unei persoane juridice str ine, dup caz, cât i impozitul pe profit trimestrial, declarat potrivit prevederilor art. 30 alin. (3) din Codul fiscal. 8/12
 9. 9. încheierii trimestrului calendaristic respectiv. Aceste prevederi se aplic i în cazul în care anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia lun a trimestrului IV al anului calendaristic. [...]” Norme metodologice: Pct. 97^6. Contribuabilii care declar i pl tesc impozitul pe profit trimestrial, pentru primul an fiscal modificat, aplic i urm toarele reguli de declarare i plat a impozitului pe profit: - în cazul în care anul fiscal modificat începe în a doua lun a trimestrului calendaristic, prima lun a trimestrului calendaristic respectiv va constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obliga ia declar rii i pl ii impozitului pe profit pân la data de 25 inclusiv a primei luni urm toare încheierii trimestrului calendaristic respectiv; - în cazul în care anul fiscal modificat începe în a treia lun a trimestrului calendaristic, primele dou luni ale trimestrului calendaristic respectiv vor constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obliga ia declar rii i pl ii impozitului pe profit pân la data de 25 inclusiv a primei luni urm toare încheierii trimestrului calendaristic respectiv. Contribuabilii care declar i pl tesc impozitul pe profit anual, cu pl i anticipate efectuate trimestrial, pentru primul an fiscal modificat, aplic i urm toarele reguli de declarare i plat a impozitului pe profit: - în cazul în care anul fiscal modificat începe în a doua lun a trimestrului calendaristic, prima lun a trimestrului calendaristic respectiv va constitui un trimestru pentru care contribuabilul are obliga ia declar rii i efectu rii pl ilor anticipate, în sum de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pân la data de 25 inclusiv a primei luni urm toare încheierii trimestrului calendaristic respectiv; - în cazul în care anul fiscal modificat începe în a treia lun a trimestrului calendaristic, primele dou luni ale trimestrului calendaristic respectiv vor constitui un trimestru pentru care contribuabilul are obliga ia declar rii i efectu rii pl ilor anticipate, în sum de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pentru fiecare lun a trimestrului, pân la data 9/12
 10. 10. de 25 inclusiv a primei luni urm toare încheierii trimestrului calendaristic respectiv. Exemplu: Un contribuabil a optat, în conformitate cu legisla ia contabil în vigoare, în anul 2012, pentru un exerci iu financiar diferit de anul calendaristic. Astfel, contabil, exerci iul financiar este 1 august 2012 - 31 iulie 2013. Potrivit art. 16 alin. (3) din Codul fiscal, contribuabilul a solicitat, în data de 27 iunie 2014, ca anul fiscal s corespund exerci iului financiar. În acest caz, în func ie de sistemul de declarare i plat a impozitului pe profit, contribuabilul aplic urm toarele reguli de declarare i plat a impozitului pe profit: a) pentru primul an fiscal modificat: 1. în cazul în care aplic sistemul trimestrial de declarare i plat a impozitului pe profit: - luna iulie 2014 va constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obliga ia declar rii i pl ii impozitului pe profit, pân la data de 25 octombrie 2014; - declara ia privind impozitul pe profit <<101>> va cuprinde veniturile i cheltuielile aferente perioadei 1 ianuarie 2014 - 31 iulie 2015, iar termenul de depunere a declara iei i de plat a impozitului pe profit aferent este pân la data de 25 octombrie 2015, inclusiv; 2. în cazul în care aplic sistemul anual de declarare i plat a impozitului pe profit, cu pl i anticipate efectuate trimestrial: - luna iulie 2014 va constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obliga ia declar rii i efectu rii pl ii anticipate, în sum de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pân la data de 25 octombrie 2014; - declara ia privind impozitul pe profit <<101>> va cuprinde veniturile i cheltuielile aferente perioadei 1 ianuarie 2014 - 31 iulie 2015, iar termenul de depunere a declara iei i de plat a impozitului pe profit aferent este pân la data de 25 octombrie 2015, inclusiv. 10/12
 11. 11. 7Punctul 100^2 se modific i va avea urm torul cuprins: "Codul fiscal: Declararea, re inerea i plata impozitului pe dividende ART. 36 (1) O persoan juridic român care distribuie/pl te te dividende c tre o persoan juridic român are obliga ia s re in , s declare i s pl teasc impozitul pe dividende re inut c tre bugetul de stat, astfel cum se prevede în prezentul articol. (2) Impozitul pe dividende se stabile te prin aplicarea unei cote de impozit de 16% asupra dividendului brut distribuit/pl tit unei persoane juridice române. (3) Impozitul pe dividende se declar i se pl te te la bugetul de stat pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei în care se distribuie/pl te te dividendul. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost pl tite pân la sfâr itul anului în care s-au aprobat situa iile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se pl te te pân la data de 25 ianuarie a anului urm tor. (4) Prevederile prezentului articol nu se aplic în cazul dividendelor pl tite de o persoan juridic român unei alte persoane juridice române, dac beneficiarul dividendelor de ine, la data pl ii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioad neîntrerupt de un an împlinit pân la data pl ii acestora inclusiv. (4^1) Prevederile prezentului articol nu se aplic în cazul dividendelor distribuite/pl tite de o persoan juridic român : a) fondurilor de pensii facultative, respectiv fondurilor de pensii administrate privat; b) organelor administra iei publice care exercit , prin lege, drepturile i obliga iile ce decurg din calitatea de ac ionar al statului la acele persoane juridice române. (5) Cota de impozit pe dividende prev zut la alin. (2) se aplic i asupra sumelor distribuite/pl tite fondurilor deschise de investi ii, încadrate astfel, potrivit reglement rilor privind pia a de capital.” Norme metodologice: b) perioada 1 august 2015 - 31 iulie 2016 reprezint urm torul an fiscal modificat, format din trimestrele august - octombrie 2015, noiembrie 2015 - ianuarie 2016, februarie - aprilie 2016, mai - iulie 2016. 11/12
 12. 12. Pct. 100^2 În aplicarea prevederilor art. 36 alin. (3) din Codul fiscal, pentru dividendele distribuite i nepl tite pân la sfâr itul anului în care s-au aprobat situa iile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se pl te te pân la data de 25 ianuarie a anului urm tor. Pentru dividendele distribuite i pl tite pân la sfâr itul anului în care s-au aprobat situa iile financiare anuale, impozitul pe dividende se pl te te pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei în care se pl te te dividendul. Intr sub inciden a prevederilor art. 36 alin. (4) din Codul fiscal i dividendele distribuite i pl tite dup data de 1 ianuarie 2007, chiar dac acestea sunt distribuite din profiturile nerepartizate ale exerci iilor financiare anterioare anului 2007, în m sura în care beneficiarul îndepline te aceste condi ii. În sensul prevederilor art. 36 alin. (4) din Codul fiscal, condi ia privitoare la perioada de de inere a participa iei minime are în vedere o perioad neîntrerupt de 1 an împlinit la data pl ii dividendelor. În situa ia în care la data pl ii dividendului pentru care a fost re inut i pl tit impozitul pe dividende, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) din Codul fiscal, persoana juridic român beneficiar îndepline te condi iile stabilite prin prevederile art. 36 alin. (4) din Codul fiscal, persoana juridic român care pl te te dividendul poate solicita restituirea impozitului, în condi iile prev zute de Codul de procedur fiscal . Norme metodologice: Pct. 100^2 În aplicarea prevederilor art. 36 alin. (3) din Codul fiscal, pentru dividendele distribuite i nepl tite pân la sfâr itul anului în care s-au aprobat situa iile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se pl te te pân la data de 25 ianuarie a anului urm tor. Pentru dividendele distribuite i pl tite pân la sfâr itul anului în care s-au aprobat situa iile financiare anuale, impozitul pe dividende se pl te te pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei în care se pl te te dividendul. Intr sub inciden a prevederilor art. 36 alin. (4) din Codul fiscal i dividendele distribuite i pl tite dup data de 1 ianuarie 2007, chiar dac acestea sunt distribuite din profiturile nerepartizate ale exerci iilor financiare anterioare anului 2007, în m sura în care beneficiarul îndepline te aceste condi ii. În sensul prevederilor art. 36 alin. (4) din Codul fiscal, condi ia privitoare la perioada de de inere a participa iei minime are în vedere o perioad de 2 ani consecutivi, împlini i la data pl ii dividendelor. În situa ia în care la data pl ii dividendului pentru care a fost re inut i pl tit impozitul pe dividende, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) din Codul fiscal, persoana juridic român beneficiar îndepline te condi iile stabilite prin prevederile art. 36 alin. (4) din Codul fiscal, persoana juridic român care pl te te dividendul poate solicita restituirea impozitului, în condi iile prev zute de Codul de procedur fiscal . * HG nr.77/2014 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004, publicat în M.O. Nr. 108 din 12 februarie 2014. Hot rârea intr în vigoare la data public rii în M.O., 12 februarie 2014, cu excep ia art. I lit. E pct.29, care care se aplic începând cu 1 aprilie 2014 . 12/12

×