Article b30 maig 2011

521 views

Published on

Article Revista B30 especialitzada en l'activitat econòmica de la regió del Vallès. Article en català

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
521
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Article b30 maig 2011

  1. 1. B30 DIVENDRES, 6 DE MAIG DEL 2011 GAS A FONS 35A principis dels anys 90, EL DESIGN seny de l’oficina fins a l’establiment LES EMPRESES un nou concepte del tre- d’una metodologia del treball. El CEO de ball va començar a so- THINKING I ALTRES Loop Innovation considera que el gran INNOVADORES SOLEN nar amb força, primer PLANTEJAMENTS canvi produït en els darrers anys ha es- ESTAR FORMADES PER als Estats Units i poc més INNOVADORS HAN tat passar de crear projectes a llarg ter- UNA PLANTILLA MOLT tard, a Europa. Era el de- mini a aprofitar l’oportunitat: “neces-sign thinking, una metodologia abande- TRASPASSAT LES sitem un mètode per detectar aquestes ESTIMULADA EN EL SEUrada pel president de l’empresa ameri- FRONTERES DEL opcions al mercat, buscar-ne la implan- TREBALLcana Ideo, Tim Brown, que promulga- DISSENY PER ENTRAR EN tació i tenir una resposta proactiva amb MARTA SALSENCHva la creativitat entre els treballadors i MÚLTIPLES SECTORS els nostres clients”, explica. Tot i això, CONSIDERA QUE LAque es marcava com a objectiu optimit- puntualitza que als clients no els inte-zar els objectes que ens envolten gràci- SEGONS ANTONIO ressa el mètode utilitzat, sinó tenir un BONA DISPOSICIÓes al disseny i la innovació. Avui, el de- FLORES, “EN LA compte d’explotació sanejat; “en nosal- DELS TREBALLADORSsign thinking, i altres plantejaments in- tres busquen noves plataformes de ser-novadors del treball, han traspassat les INNOVACIÓ S’UTILITZA vei i la creació d’una nova categoria de DE GRUPO INTERCOMfronteres del disseny per entrar en múl- EL SABER QUE ALTRES productes amb recorregut al mercat ES PRODUEIX, ENtiples sectors. DESENVOLUPEN PER que ells puguin seguir explotant, però BONA MESURA, PER DONAR-LOS UNA NOVA no ens demanen que generem climes “L’ACCEPTACIÓ DEMoltes de les empreses referents en innovadors”.l’àmbit de les noves tecnologies i Inter- VOLADA A TRAVÉS L’ERROR”net, com Google o Facebook, han fet en- DEL KNOW HOW DE TREbALL ESTIMuLANT EL 89% DELScara més visible aquest model exhibint L’EMPRESA” TREBALLADORSles seves oficines, amb múltiples zo- La metodologia de treball en les em-nes de descans i de treball heterodoxes, EL GRAN CANVI EN preses innovadores es caracteritza per D’INTERCOMpensades per afavorir la creativitat dels ELS DARRERS ANYS HA una estructura horitzontal i pel seu alt CONSIDERA QUEtreballadors. Seguint el seu exemple, grau d’estimulació entre els treballa-moltes companyies han volgut associ- ESTAT PASSAR DE CREAR dors. Flores defineix els treballadors UN CLIMA DEar el seu nom amb l’adjectiu innovador PROJECTES A LLARG de les empreses innovadores com a COL·LABORACIÓcom a marca de qualitat. TERMINI A APROFITAR “gent inquieta, que sempre mira més AFAVOREIX L’OPORTUNITAT enllà”, i és per això que considera que L’APRENENTATGE Què éS LA INNoVAcIó? “l’empresa ha de resoldre les seves inquietuds i oferir un repte intel-La paraula innovació és un dels termes lectual molt enriquidor”. Aquestes sónde moda entre l’empresariat, però el algunes de les premisses seguidesseu ús, en segons quins contextos, pot per Grupo Intercom, amb seu a Santser equivocat. Antonio Flores és CEO de Cugat. La companyia és líder en el de-Loop Innovation i un referent en la ma- senvolupament de negocis i les sevestèria. Flores explica que s’està abusant empreses són valorades positivamentdel concepte perquè s’està utilitzant pels seus treballadors.“com a adjectiu que posem a aquellescoses que volem situar en primer nivell Aquest ha estat el quart any conse-de coneixement”. En el seu últim llibre, cutiu que els seus treballadors hanLa actitud innovadora, defineix la inno- situat tres empreses generades en elvació com “una estratègia per a les em- grup entre els deu primers llocs depreses, que transcendeix les persones i les diferents llistes de l’enquesta Bestun únic coneixement”. Flores evita tam- Place to Work. L’estudi, que llista lesbé la confusió amb l’R+D. “En la innova- millors empreses per treballar segonsció, utilitzem el saber que altres desen- els criteris dels mateixos treballa-volupen per donar-los una nova volada dors, revela que el 84% dels empleatsa traves del know how social, tecnològic d’Intercom considera que la seva és lao personal que tenim”. millor companyia per treballar.Però aquesta no és l’única confusió pro- Algunes de les claus es troben enduïda per la popularització del terme. altres dades de l’enquesta: el 85% delsUna altra de les paraules de moda, com treballadors d’Intercom creu que potés emprenedoria, sembla íntimament cometre errades involuntàries en ellligada a la innovació, quan no sempre procés d’aprenentatge i d’innovació,és així. “L’emprenedor neix amb una ac- i un 89% creu que existeix un climatitud receptiva al canvi, cosa que el pot laboral de col·laboració que afavoreixportar a ser molt innovador, però tam- l’aprenentatge.bé es poden engegar projectes tradicio-nals sense voluntat d’aportar novetats”, La responsable del Departament deexplica Flores. Tot i això, reconeix que la Comunicació de la companyia, Mar-crisi “ens ha portat emprenedors dife- ta Salsench, considera que una derents, més sofisticats i implicats en les les claus per entendre la dinàmicanoves tecnologies”. innovadora d’Intercom és la cultura de l’error: “et permet provar les opcionsPerò la innovació, en l’àmbit professi- disponibles i veure’n el funciona-onal, no es produeix per generació es- ment”. Salsench explica la fórmula: “sipontània. Les empreses dediquen molts confies en els teus col·laboradors, elsesforços a crear un ecosistema propi- dónes responsabilitats i permets queci a la creació d’idees que va des del dis- prenguin decisions, es fan el projecte
  2. 2. 36 GAS A FONS B30 DIVENDRES, 6 DE MAIG DEL 2011Empreses conceptualment innovadores 1 /// tren a un supermercat només veuen fi- ANtoNIo fLoRES leres de productes per ser consumits, ceo de loop però el fundador d’Adict Active Retail, innovation Albert Ramírez, hi veu “un excés de 2 /// ALbERt RAMíREz groc i vermell, els colors de les ofertes”. Fundador Amb aquesta gamma de colors “porta d’adict-ar el comprador al més barat, però això no 3 /// aporta diferenciació”. MARtA SALSENcH responsable del Amb aquest plantejament va néixer departament de comunicació de Adict, que es proposa “reinventar el grupo intercom punt de venda posant el consumidor al /// cedida centre de totes les decisions”. Per Ra- mírez, “el món digital ens permet do- nar als consumidors la possibilitat de conèixer els productes, els serveis, els 1 /// albert ramírez assegura que “les botigues no estan pensades per a la generació digital” preus i altres variables que abans no eren al nostre abast”. Lluny del concep- te de venda per preu, Ramírez creu que s’ha d’apostar per la shopping experi- ence. “Que el consumidor sempre com- pri el mateix no vol dir que no tingui al- tres inquietuds o interessos, sinó que 2 /// 3 /// no li donen a conèixer nous produc- tes”, reflexiona l’empresari. El funda-més seu i estableixes la base de la dor d’Adict considera que “a tothom limotivació”. Aquests ingredients i la agrada provar coses noves, i per veu-“tolerància amb l’error” conformen la CONCEptES ClAu re-ho només ens cal educar la gent per-recepta utilitzada per Grupo Intercom què ho faci”.per generar projectes i renovar elsseus models de negoci. ‘dESiGN thiNkiNG’ Els sectors tradicionals són encara poc Originalment, un mètode de treball aplicat a l’àmbit del disseny d’objectes, impulsat receptius als canvis, però Ramírez con-L’empresa, que després de 15 anys per l’empresa americana Ideo i popularitzat des dels anys 90. Actualment, la seva sidera que ja comencen a incorporard’existència ha desenvolupat gaire- novetats i que s’acabaran generalitzant metodologia s’aplica en múltiples sectors i és comú en el disseny de plans ibé una cinquantena de negocis, s’ha perquè “és amb la shopping experiencecentrat en un sector emergent, com és estratègies empresarials innovadores. que el distribuïdor es pot diferenciar”.Internet. Salsench considera que l’es- MEtOdOlOGiApecialització en àmbits per explotar Les empreses conceptualment innovadores són professionals en la generació Ramírez opina que les botigues actu-“facilita la innovació, ja que estan poc d’idees, per la cual cosa necessiten un mètode per ser productives i discriminar entre als “estan fetes per a les nostres mares,treballats i es poden aplicar models i no per a nosaltres, que estem connec- el gra i la palla. Sense el mètode de treball, la innovació es queda en la fase amateur ide negoci que ja funcionen en altres tats al món digital”, i defensa que la clausectors”. s’allunya de la implantació en el mercat. és que “el punt de venda pugui trans- CONCEptuAlitzACió metre coses perquè tornar no suposi unDesprés d’un període en què la És el pas que separa una bona idea d’una idea amb visió de mercat. Segons l’expert esforç”. Adict és del parer que el consu-preferència ha estat construir nous midor “fa un esforç” anant a comprar, i en innovació Jordi Montaña, la conceptualització materialitza les idees treballadesnegocis, Intercom s’ha proposat per per això aposten perquè el recinte pu-a aquest 2011 explotar totes les idees en un producte que es pot testar en un entorn real per tal d’introduir-hi millores i gui correspondre els seus clients ambengegades en aquest temps i treu- veure la receptivitat del mercat. És el pas previ a la comercialització. un assortiment de productes i serveis are’n el màxim rendiment possible. EMprENEdOriA l’alçada que converteixi el fet d’anar aLa maquinària de creació de negocis És un dels conceptes més units a la paraula innovació. Segons el CEO de Loop comprar en una experiència.s’alentirà, i el talent innovador de la Innovation, Antonio Flores, els emprenedors actuals són més sofisticats gràcies a lacompanyia es destinarà a reinventar Entre els propòsits de l’empresa deels models ja engegats. seva relació amb la tecnologia i el món 2.0. Però deixa clar que també es pot ser Ramírez hi ha donar la màxima visibili- emprenedor en sectors tradicionals, com la restauració o la construcció, sense tenir tat a les novetats del mercat, perquè cap voluntat de ser innovador. entén que és l’única manera de cridar SEctoRS tRADIcIoNALS l’atenció del consumidor, i ho justifica hOritzONtAlitAtLa innovació pot anar íntimament lli- fent una comparació il·lustrativa: “Si algada a la creació de nous models de ne- Una de les claus en els mètodes de treball innovadors. La voluntat de crear món de la moda sempre hi hagués elgoci i a sectors emergents, com en el dinàmiques creatives suposa la implicació de la plantilla en la generació d’idees. Els mateix assortiment de productes, lacas d’Intercom, però la seva metodolo- caps han de ser receptius amb l’error dels seus empleats durant el procés gent deixaria d’anar a les botigues, igia també és aplicable a negocis tradici- d’aprenentatge. això és el que passa als mercats;onals. La major part d’usuaris quan en- s’amaga el que no és habitual”.

×