• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Luan van tot nghiep ke toan (27)
 

Luan van tot nghiep ke toan (27)

on

 • 610 views

 

Statistics

Views

Total Views
610
Views on SlideShare
610
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Luan van tot nghiep ke toan (27) Luan van tot nghiep ke toan (27) Document Transcript

  • www.kinhtehoc.net TRƯ NG I H C C N THƠ KHOA KINH T -QTKD -----o0o----- LU N VĂN T T NGHI P PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T I CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG Giáo viên hư ng d n: Sinh viên th c hi n: TH.S OÀN TH C M VÂN NGUY N TH THANH LUYÊN Mã s SV: 4053573 L p: K toán - 31 C n Thơ – 2009http://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang L IC MT   Sau b n năm h c t p t i trư ng i h c C n Thơ ư c s truy n tt ntình c a quý Th y cô, cùng v i th i gian th c t p t i Công ty C ph n Dư c H uGiang em ã hoàn thành lu n văn t t nghi p c a mình. Có k t qu ó là nh s óng góp to l n c a quý Th y cô và s giúp c a các Cô, Chú, Anh, Ch trongCông ty, c bi t là ư c s giúp c a các Anh Ch trong phòng Qu n tr tàichính. Em xin chân thành c m ơn: Quý Th y cô trư ng i h c C n Thơ nói chung cũng như quý Th y côKhoa Kinh T - Qu n Tr Kinh Doanh nói riêng ã t n tình gi ng d y và truy n t nh ng ki n th c quý báu cho em trong su t 4 năm qua. c bi t, em xin chânthành c m ơn Cô oàn Th C m Vân ã t n tình hư ng d n em hoàn thành lu nvăn t t nghi p này. Ban lãnh o, các Cô, Chú, Anh, Ch Công ty Dư c H u Giang ã nhi ttình hư ng d n, giúp và t o i u ki n thu n l i cho em trong su t th i gianth c t p t i công ty. Sau cùng em xin g i l i chúc s c kh e và lòng bi t ơn sâu s c n quýTh y cô Trư ng i h c C n Thơ cũng như các Cô chú và Anh ch trong Côngty. Ngày …. tháng …. năm Sinh viên th c hi n (ký và ghi h tên) Nguy n Th Thanh luyênGVHD: Th.S oàn Th C m Vân i SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang L I CAM OAN   Em xin cam oan r ng tài này là do chính em th c hi n, các s li u thuth p và k t qu phân tích trong tài là trung th c, tài không trùng v i b t kỳ tài nghiên c u khoa h c nào. Ngày …. tháng …. năm Sinh viên th c hi n (ký và ghi h tên) Nguy n Th Thanh luyênGVHD: Th.S oàn Th C m Vân ii SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang NH N XÉT C A CƠ QUAN TH C T P  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày …. tháng …. năm … Th trư ng ơn v (ký tên và óng d u)GVHD: Th.S oàn Th C m Vân iii SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang B N NH N XÉT LU N VĂN T T NGHI P ******************H và tên ngư i hư ng d n: ............................... ..................................................H c v : ............................................................... ..................................................Chuyên ngành: ................................................... ..................................................Cơ quan công tác:............................................... ..................................................Tên h c viên:...........................................MSSV: ..................................................Chuyên ngành: ................................................... ..................................................Tên tài: .......................................................... .................................................. N I DUNG NH N XÉT1. Tính phù h p c a tài v i chuyên ngành ào t o: .........................................................................................................................................................................2. V hình th c:...................................................................................................................................................................................................................................3. Ý nghĩa khoa h c, th c ti n và tính c p thi t c a tài: ..................................................................................................................................................................4. tin c y c a s li u và tính hi n i c a lu n văn:........................................................................................................................................................................5. N i dung và các k t qu t ư c: ...................................................................................................................................................................................................6. Các nh n xét khác: ..........................................................................................................................................................................................................................7. K t lu n:.......................................................................................................................................................................................................................................... C n Thơ, ngày … tháng … năm 2009 GIÁO VIÊN HƯ NG D N oàn Th C m VânGVHD: Th.S oàn Th C m Vân iv SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang B N NH N XÉT LU N VĂN T T NGHI P ******************H và tên ngư i nh n xét: .................................. ..................................................H c v : ............................................................... ..................................................Chuyên ngành: ................................................... ..................................................Cơ quan công tác:............................................... ..................................................Tên h c viên:...........................................MSSV: ..................................................Chuyên ngành: ................................................... ..................................................Tên tài: .......................................................... .................................................. N I DUNG NH N XÉT1. Tính phù h p c a tài v i chuyên ngành ào t o: .........................................................................................................................................................................2. V hình th c:...................................................................................................................................................................................................................................3. Ý nghĩa khoa h c, th c ti n và tính c p thi t c a tài: ..................................................................................................................................................................4. tin c y c a s li u và tính hi n i c a lu n văn:........................................................................................................................................................................5. N i dung và các k t qu t ư c: ...................................................................................................................................................................................................6. Các nh n xét khác: ..........................................................................................................................................................................................................................7. K t lu n:.......................................................................................................................................................................................................................................... C n Thơ, ngày … tháng … năm 2009 NGƯ I NH N XÉTGVHD: Th.S oàn Th C m Vân v SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang M CL CChương 1: GI I THI U................................................................................... 11.1. tv n nghiên c u .................................................................................. 1 1.1.1. S c n thi t nghiên c u ........................................................................ 11.2. M c tiêu nghiên c u ..................................................................................... 1 1.2.1. M c tiêu chung..................................................................................... 1 1.2.2. M c tiêu c th ..................................................................................... 11.3. Ph m vi nghiên c u ...................................................................................... 2 1.3.1 Không gian nghiên c u ......................................................................... 2 1.3.2. Th i gian nghiên c u............................................................................ 2 1.3.3. i tư ng nghiên c u........................................................................... 2Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U .. 32.1. Phương pháp lu n......................................................................................... 3 2.1.1. M t s v n cơ b n v phân tích tài chính doanh nghi p ................... 3 2.1.1.1. Khái ni m v phân tích tài chính doanh nghi p ............................ 3 2.1.1.2. M c tiêu c a phân tích tài chính doanh nghi p............................. 3 2.1.2. Các v n cơ b n trong ho t ng phân tích tình hình tài chính doanhnghi p ................................................................................................................. 4 2.1.2.1. Khái ni m, vai trò, m c tiêu c a phân tích báo cáo tài chính ........ 4 2.1.2.2. B ng cân i k toán.................................................................... 5 2.1.2.3. Phân tích m i quan h gi a tài s n và ngu n v n ......................... 6 2.1.2.4. B ng báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh................................. 7 2.1.2.5. Báo cáo lưu chuy n ti n ............................................................... 8 2.1.3. Các t s tài chính ............................................................................... 9 2.1.3.1. Các t s v công n .................................................................... 9 2.1.3.2. Các t s kh năng thanh toán .................................................... 10 2.1.3.3. Các t s ho t ng.................................................................... 11 2.1.3.4. Các t s kh năng sinh l i......................................................... 12 2.1.3.5. Sơ DUPONT......................................................................... 132.2. Phương pháp nghiên c u ............................................................................ 16 2.2.1. Phương pháp thu th p s li u ............................................................. 16 2.2.2. Phương pháp phân tích s li u............................................................ 16GVHD: Th.S oàn Th C m Vân vi SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangChương 3: KHÁI QUÁT V CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG .............................................................................................................................. 173.1. L ch s hình thành và phát tri n.................................................................. 173.2. Nhi m v , ch c năng, quy n h n và cơ c u t ch c c a công ty ................. 19 3.2.1. Nhi m v , ch c năng các phòng ban .................................................. 19 3.2.2. Cơ c u t ch c ................................................................................... 20Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T I CÔNG TY CPH N DƯ C H U GIANG........................................................................... 214.1. Phân tích tài s n – ngu n v n c a công ty .................................................. 21 4.1.1. Phân tích tình hình tài s n ............................................................. 21 4.1.2. Phân tích tình hình ngu n v n....................................................... 294.2. Phân tích k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty .................... 324.3. Phân tích tình hình lưu chuy n ti n............................................................. 39 4.3.1. Lưu chuy n ti n thu n t ho t ng kinh doanh ................................. 39 4.3.2. Lưu chuy n ti n thu n t ho t ng u tư......................................... 41 4.3.3. Lưu chuy n ti n thu n t ho t ng tài chính ..................................... 424.4. ánh giá tình hình tài chính c a công ty thông qua các ch s tài chính ...... 43 4.4.1. Phân tích cơ c u tài s n và ngu n v n ................................................ 43 4.4.2. Phân tích tình hình công n ................................................................ 44 4.4.3. Các t s thanh toán ........................................................................... 45 4.4.4. Các t s ho t ng ............................................................................ 46 4.4.5. Các t s kh năng sinh l i................................................................. 48 4.4.6. Phương trình DUPONT...................................................................... 52Chương 5: M T S GI I PHÁP NH M HOÀN THI N TÌNH HÌNH TÀICHÍNH C A CÔNG TY ................................................................................ 565.1. Nh ng thu n l i, khó khăn trong th i gian qua c a công ty trong th i giant i ............................................................................................................... 56 5.1.1. Thu n l i............................................................................................ 56 5.1.2. Khó khăn............................................................................................ 565.2. ánh giá tình hình tài chính t i công ty C ph n Dư c H u giang.............. 56 5.2.1. Nh ng m t ã t ư c ...................................................................... 56GVHD: Th.S oàn Th C m Vân vii SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang 5.2.2. Nh ng m t còn t n t i ........................................................................ 585.3. M t s gi i pháp ......................................................................................... 59 5.3.1. V vi c qu n lí kho n ph i thu ........................................................... 59 5.3.2. V công tác qu n lí hàng t n kho........................................................ 60 5.3.3. V chi phí........................................................................................... 60Chương 6: K T LU N VÀ KI N NGH ...................................................... 626.1. K t lu n...................................................................................................... 626.2. Ki n ngh .................................................................................................... 63TÀI LI U THAM KH O ........................................................................ 65GVHD: Th.S oàn Th C m Vân viii SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang DANH M C BI U B NG TrangB ng 01: Tình hình tài s n ng n h n năm 2006 – 2008 ..................................... 21B ng 02: Tình hình tài s n dài h n năm 2006 – 2008 ........................................ 26B ng 03: Tình hình n ph i tr năm 2006 – 2008 ............................................. 29B ng 04: Tình hình v n ch s h u năm 2006 – 2008....................................... 31B ng 05: K t qu ho t ng kinh doanh 2006 – 2008........................................ 33B ng 06: Tình hình lưu chuy n ti n t H KD năm 2006 – 2008 ...................... 40B ng 07: Tình hình lưu chuy n ti n t H T năm 2006 – 2008....................... 41B ng 08: Tình hình lưu chuy n ti n t H TC năm 2006 – 2008 ....................... 42B ng 09: Kh năng thanh toán ng n h n năm 2006 – 2008................................ 45B ng 10: Các t s ho t ng năm 2006 – 2008 ................................................ 47B ng 11: Các t s kh năng sinh l i năm 2006 – 2008..................................... 49GVHD: Th.S oàn Th C m Vân ix SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C Ph n Dư c H u Giang DANH M C HÌNH Trang Hình 01: Sơ DUPONT .............................................................................. 15 Hình 02: Sơ cơ c u t ch c Công ty Dư c H u giang ............................... 20 Hình 03: th Doanh thu – Giá v n hàng bán – L i nhu n sau thu ............ 33 Hình 04: th th hi n cơ c u tài s n qua ba năm 2006 – 2008.................... 43 Hình 05: th th hi n cơ c u ngu n v n qua ba năm 2006 – 2008 ............ 43 Hình 06: th th hi n tình hình t l n qua ba năm 2006 - 2008 .............. 44 Hình 07: Phân tích trên sơ DUPONT ........................................................ 54 GVHD: Th.S oàn Th C m Vân x SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C Ph n Dư c H u Giang DANH SÁCH CÁC T VI T T T VT ơn v tính H KD Ho t ng kinh doanh H T Ho t ng u tư H TC Ho t ng tài chính BC KT B ng cân i k toán BCKQKD Báo cáo k t qu kinh doanh TSL Tài s n lưu ng TSC Tài s n c nh TS Tài s n NH Ng n h n DH Dài h n VCSH V n ch s h u VQTTS Vòng quay t ng tài s n DTT Doanh thu thu n LN L i nhu n CP Chi phí TNDN Thu nh p doanh nghi p CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí qu n lí doanh nghi p GVHB Giá v n hàng bán T u tư NN Nhà nư c TNHH Trách nhi m h u h n CCDV Cung c p d ch v DN Doanh nghi p KD Kinh doanh CP C phi u GVHD: Th.S oàn Th C m Vân xi SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang CHƯƠNG 1 GI I THI U1.1. tv n nghiên c u: 1.1.1. S c n thi t nghiên c u Trong n n kinh t th trư ng, các doanh nghi p luôn c nh tranh v i nhau t n t i và phát tri n. c bi t, n n kinh t nư c ta hi n nay th t s ã và anghòa mình vào n n kinh t chung c a th gi i. Chính s hòa nh p này ã làm chomôi trư ng kinh doanh c a Vi t Nam tr nên náo nhi t và sôi ng hơn. S c nhtranh ngày càng gay g t òi h i các doanh nghi p ph i th t n l c, ph n ucó th phát tri n v ng m nh. M t trong nh ng tiêu chu n xác nh v th c a mình trên thươngtrư ng là vi c kh ng nh th m nh v kh năng tài chính c a công ty. Thông quavi c phân tích tình hình tài chính, các nhà qu n tr có th bi t ư c nh ng i mm nh, i m y u c a doanh nghi p mình. ng th i, thông qua vi c phân tích tàichính còn giúp cho các nhà u tư bên ngoài, các cơ quan ch c năng, cũng nhưnh ng i tư ng khác, quan tâm t i tình hình tài chính c a doanh nghi p có thbi t ư c tình hình l i nhu n, doanh thu, chi phí, kh năng s d ng v n và tài s ncó hi u qu không? Bi t ư c kh năng thanh toán c a doanh nghi p, kh năngsinh l i khi u tư vào công ty. Nh n th c u c t m quan tr ng c a phân tích tình hình tài chính, em ãquy t nh ch n tài “Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph nDư c H u Giang” làm tài cho lu n văn t t nghi p c a mình.1.2. M c tiêu nghiên c u: 1.2.1. M c tiêu chung Phân tích tình hình tài chính c a công ty C Ph n Dư c H u Giang qua banăm (2006 – 2008), trên cơ s ó ánh giá ư c tình hình tài chính, kh năngthanh toán c a công ty và nâng cao hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh c acông ty, ng th i ra gi i pháp nh m kh c ph c nh ng h n ch . 1.2.2. M c tiêu c th - Phân tích, ánh giá s bi n ng c a các kho n m c thông qua b ng cân i k toán, b ng báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh, b ng báo cáo lưuGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 1 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangchuy n ti n t th y ư c nguyên nhân làm tăng gi m tài s n và ngu n v n, ng th i th y ư c tình hình ho t ng c a công ty. - ánh giá m t s t s tài chính c a công ty th y ư c kh năng thanhtoán c a công ty. - ánh giá hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty. - xu t nh ng gi i pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng s n xu tc a công ty.1.3. Ph m vi nghiên c u 1.3.1 Không gian nghiên c u Do th i gian th c t p t i công ty khá ng n và còn h n ch v ki n th cnên em ch phân tích s li u báo cáo tài chính ch y u trong ph m vi công ty CPh n Dư c H u Giang. 1.3.2. Th i gian nghiên c u - Thu th p s li u trong kho ng th i gian 3 năm 2006, 2007, 2008.Tr c ti p th c t t i công ty trong kho ng th i gian ng n b t u t ngày02/02/2009 và k t thúc vào ngày 25/04/2009. 1.3.3. i tư ng nghiên c u B ng cân i k toán, b ng báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh, báocáo lưu chuy n ti n t , các t s tài chính.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 2 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U2.1. Phương pháp lu n 2.1.1. M t s v n cơ b n v phân tích tài chính doanh nghi p 2.1.1.1. Khái ni m v phân tích tài chính doanh nghi p Phân tích tài chính là quá trình xem xét, ki m tra, i chi u và so sánh sli u trên các báo cáo tài chính hi n hành và quá kh c a doanh nghi p. Phân tíchtài chính ư c th c hi n trên cơ s phân tích các báo cáo tài chính như: b ng cân i k toán, b ng báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh, báo cáo lưu chuy n ti n.Thông qua vi c phân tích này, nh ng nhà qu n lí, cũng như nh ng nhà u tư cóth th y ư c tình hình tài chính hi n t i c a doanh nghi p, ng th i cónh ng bi n pháp nh m kh c ph c tình hình tài chính hi n t i và có nh ng d oán cho tương lai. 2.1.1.2. M c tiêu c a phân tích tài chính doanh nghi p Ngày nay, vi c phân tích tài chính ngày càng ư c áp d ng r ng rãi trongcác doanh nghi p, vi c phân tích tài chính có nh ng vai trò khác nhau v i nh ng i tư ng khác nhau. i v i nhà qu n tr thì phân tích tài chính giúp h có thxác nh ư c i m m nh, i m y u c a doanh nghi p, t ó có nh ng quy t nh úng n v k ho ch u tư, k ho ch v ngân qu và ki m soát các ho t ng trong doanh nghi p, còn i v i nh ng nhà u tư thông qua phân tích tàichính h có th bi t ư c tình hình thu nh p c a ch s h u – l i t c c ph n vàgiá tr tăng lên c a v n u tư. H quan tâm t i phân tích tài chính nh n bi tkh năng sinh lãi c a doanh nghi p. ó là nh ng căn c giúp h ra quy t nh u tư v n vào doanh nghi p hay không? Riêng i v i ngư i cho vay thì hphân tích tài chính nh n bi t kh năng vay và tr n c a khách hàng. Các nhàcho vay c n bi t xem doanh nghi p th c s có nhu c u vay v n hay không? T ó các nhà cho vay m i có quy t nh có cho doanh nghi p vay v n hay không.Nói cách khác, phân tích tài chính là cơ s d oán tài chính. Phân tích tàichính có th theo nhi u m c ích khác nhau như: m c ích ph c v cho quy t nh n i b , m c ích nghiên c u, thông tin ho c theo nh ng hư ng mà các nhàphân tích trong và ngoài doanh nghi p c n.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 3 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang 2.1.2. Các v n cơ b n trong ho t ng phân tích tình hình tài chínhdoanh nghi p 2.1.2.1. Khái ni m, vai trò, m c tiêu c a phân tích báo cáo tài chính * Khái ni m c a phân tích báo cáo tài chính Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, ki m tra, i chi u và sosánh s li u v tình hình tài chính hi n hành và quá kh . Tình hình tài chính c a ơn v v i nh ng ch tiêu trung bình ngành, thông qua ó nh ng nhà phân tích cóth th y ư c th c tr ng tài chính hi n t i và nh ng d oán trong tương lai chodoanh nghi p. * M c ích c a phân tích báo cáo tài chính M i báo cáo ph n ánh m t s ch tiêu v tình hình tài chính. Do v y, khita phân tích t ng báo cáo, chúng ta ch có th ánh giá m t khía c nh tài chínhnào ó. S liên k t phân tích s li u trên báo cáo tài chính s ánh giá ư c m tcách toàn di n v b c tranh tài chính c a doanh nghi p. Do v y, thông qua phântích báo cáo tài chính, các nhà phân tích có th ánh giá chính xác, trung th c,khách quan v th c tr ng tài chính, kh năng sinh lãi, k t qu kinh doanh c adoanh nghi p cũng như nh ng r i ro có th g p ph i trong tương lai c a doanhnghi p. T k t qu phân tích ó, các nhà phân tích s ưa ra nh ng quy t nhthích h p v i t ng th i i m ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p,giúp cho doanh nghi p s d ng v n h p lí, m b o ho t ng s n xu t kinhdoanh bình thư ng và có hi u qu . * Vai trò c a phân tích báo cáo tài chính Báo cáo tài chính c a doanh nghi p ư c nhi u nhóm ngu i khác nhauquan tâm như: nhà qu n lí c a doanh nghi p, ch s h u, ngư i cho vay…M inhóm ngư i này phân tích có xu hư ng t p trung vào nh ng khía c nh khác nhauv tài chính c a doanh nghi p. Thông qua phân tích báo cáo tài chính các nhàphân tích có th bi t ư c sao cho quá trình i u hành s n xu t kinh doanh cóhi u qu , tìm ư c l i nhu n t i a, kh năng thanh toán n c a công ty t ó cácnhà phân tích có th có nh ng quy t nh úng n trong vi c i u hành doanhnghi p cũng như có nh ng quy t nh u tư vào doanh nghi p m t cách úng n. Bên c nh ó phân tích báo cáo tài chính còn có vai trò quan tr ng iv inh ng cơ quan ch c năng có liên quan t i doanh nghi p nhi u lĩnh v c khác.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 4 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangNh ng nhóm ngư i quan tâm t i tình hình tài chính doanh nghi p thư ng phântích trên các b ng sau: b ng cân i k toán, báo cáo k t qu kinh doanh và báocáo lưu chuy n ti n. 2.1.2.2. B ng cân i k toán * Khái ni m B ng cân i k toán (BC KT) là m t b ng tài chính t ng h p ph n ánht ng h p toàn b giá tr tài s n hi n có và ngu n v n c a m t doanh nghi p t im t th i i m nh t nh. Th i i m l p báo cáo tài chính thư ng vào cu i quýho c cu i năm hay nói cách khác là cu i m t chu kì s n xu t, tùy theo quy nhvà c i m c a t ng ngành, t ng vùng c th . S li u trên BC KT cho bi ttoàn b giá tr tài s n hi n có c a doanh nghi p theo cơ c u tài s n và ngu n v nhình thành tài s n ó. Căn c vào BC KT có th nh n xét, ánh giá khái quáttình hình tài chính c a doanh nghi p, do ó BC KT có vai trò r t quan tr ngtrong công tác qu n lí. * Ý nghĩa b ng cân i k toán BC KT nh m ph n ánh tình hình c a doanh nghi p bi u hi n b ng ti nm t th i i m nh t nh t c là ph n ánh ngu n v n kinh doanh c a doanh nghi ptheo hai m t k t c u và ngu n hình thành. Do v y, ph n ánh ư c hai m t nàythì BC KT có k t c u t ng th như sau: - N u chia thành hai bên thì bên trái ph n ánh k t c u tài s n, g i là bên tàis n. Bên ph i ph n ánh ngu n hình thành tài s n g i là bên ngu n v n. - N u chia thành hai ph n thì ph n trên ph n ánh tài s n, ph n dư i ph nánh ngu n v n. K t c u t ng bên như sau: Bên tài s n ươc chia thành hai lo i: + Lo i A: TSL và u tư ng n h n. + Lo i B: TSL và u tư dài h n. Bên ngu n v n ư c chia thành hai lo i: + Lo i A: N ph i tr . + Lo i B: Ngu n v n ch s h u.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 5 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangM i quan h gi a hai bên và các lo i ươc th hi n qua sơ sau: Tài s n Ngu n v n Lo i A Lo i A Lo i B Lo i B Tính ch t cơ b n c a BC KT là tính cân i gi a tài s n và ngu n v nbi u hi n: T ng tài s n = T ng ngu n v n Ho c: ( A + B ) tài s n = ( A + B ) ngu n v n 2.1.2.3. Phân tích m i quan h gi a tài s n và ngu n v n th y rõ ư c y th c tr ng c a tài chính doanh nghi p nh ngngư i phân tích báo cáo tài chính c n ph i i sâu vào xem xét s phân b v ttr ng c a tài s n, ngu n v n cũng như s bi n ng c a t ng kho n m c trongBC KT ánh giá ư c s phân b tài s n, ngu n v n có h p lí hay không vàxu hư ng bi n ng c a nó như th nào? Tùy theo t ng lo i hình doanh nghi pmà có s phân b t tr ng c a t ng lo i tài s n, ngu n v n trong t ng s tài s ncao hay th p. N u là doanh nghi p s n xu t thì t tr ng tài s n c nh trong t ngtài s n là cao, n u là doanh nghi p thương m i thì t tr ng tài s n lưu ng trongt ng s tài s n là cao. Do ó, tiêu chu n ư c ưa ra là so sánh v i ch tiêu trungbình ngành. i v i tài s n c nh, c n ph i tính toán và so sánh các t su t sau: - T su t u tư tài s n c nh: T su t này ph n nh tình hình trang b cơs v t ch t k thu t, trang b tài s n c nh hi n t i c a doanh nghi p, cho th yt tr ng tài s n c nh ơn v ang qu n lý s d ng so v i toàn b tài s n. Tsu t này tăng cho th y năng l c s n xu t và xu hư ng phát tri n lâu dài c adoanh nghi p. T su t này ư c xem là h p lí so v i ch tiêu ngành là 0.1T su t u tư tài s n c nh = Giá tr hi n có TSC T ng tài s n - T su t t tài tr tài s n c nh: T su t này cho th y t l v n ch sh u dùng trang b cho tài s n c nh. T su t này l n hơn 1 ch ng t doanhnghi p này có tình hình tài chính hi n t i t t, n u doanh nghi p i vay ng n h nGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 6 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang mua s m tài s n c nh thì doanh nghi p s i m t v i s m o hi m, vì tàis nc nh không th thu h i trong th i gian ng n.T su t t tài tr tài s n c nh = V n ch s h u Giá tr TSC 2.1.2.4. B ng báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh * Khái ni m B ng báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh ( BCKQKD ) là m t b ng báocáo tài chính t ng h p ph n ánh t ng quát tình hình và k t qu kinh doanh trongm t kì k toán c a doanh nghi p, chi ti t theo ho t ng kinh doanh chính và cácho t ng khác, tình hình th c hi n nghĩa v i v i nhà nư c v thu và cáckho n ph i n p khác, tình hình thu VAT ư c kh u tr , hoãn l i hay mi n gi m. ây là báo cáo t ng h p cung c p thông tin v doanh thu, thu nh p, chi phít o ra doanh thu, thu nh p và k t qu kinh doanh c a kì k toán. BCKQKD làngu n thông tin quan tr ng và c n thi t cho nhi u i tư ng khác nhau, c bi tlà nh ng nhà u tư khi xem xét, phân tích, ánh giá tình hình và kh năng sinhl i c a doanh nghi p. * Ý nghĩa BCKQKD BCKQKD bao g m ba ph n: - Ph n lãi (l ): ph n này ph n ánh k t qu kinh doanh c a doanh nghi pbao g m ho t ng kinh doanh và nh ng ho t ng khác thông qua nh ng chtiêu sau: + Doanh thu bán hàng: cho bi t toàn b doanh thu bán ư c trong kì c adoanh nghi p. + Các kho n gi m tr : cho bi t nh ng kho n làm gi m doanh thu c adoanh nghi p khi gi m giá, hàng bán b tr l i. + Doanh thu thu n: cho bi t doanh thu th c trong kì k toán sau khi tr inh ng kho n gi m tr . + Giá v n hàng bán: cho bi t t ng giá tr s n xu t ra hàng hóa. + L i nhu n g p: là kho n chênh l ch gi a doanh thu thu n và giá v nhàng bán.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 7 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang + Doanh thu ho t ng tài chính: cho bi t các kho n thu t ho t ng tàichính. + Chi phí bán hàng: cho bi t t ng chi phí b ra bán hàng trong kì. + Chi phí qu n qu n lí doanh nghi p: cho bi t t ng chi phí b ra dùngcho vi c qu n lí. + L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh: là k t qu tài chính trư c thuthu nh p. + Các kho n thu nh p khác: cho bi t các kho n thu c a doanh nghi p tnh ng ho t ng khác. + Chi phí khác: cho bi t chi phí t nh ng ho t ng khác. + L i nhu n t ho t ng khác: chênh l ch gi a thu nh p khác và chi phíkhác. - Ph n th c hi n nghĩa v i v i nhà nư c: ph n này cho bi t các kho nph i n p cho nhà nư c như: thu và nh ng kho n ph i n p khác, và t ng s thunăm trư c ph i n p chuy n sang kì này. T các ch tiêu này ta có th th y ư cdoanh nghi p có th c hi n t t nghĩa v i v i nhà nư c hay không. - Ph n thu giá tr gia tăng ư c kh u tr , hoãn l i hay mi n gi m: ph nnày ph n ánh các kho n chênh l ch thu giá tr gia tăng u vào và u ra c adoanh nghi p. 2.1.2.5. Báo cáo lưu chuy n ti n Báo cáo lưu chy n ti n là báo cáo tài chính t ng h p, ph n ánh quá trìnhhình thành và s d ng lư ng ti n phát sinh trong kì k toán c a doanh nghi p.N i dung c a báo cáo lưu chuy n ti n g m ba ph n: lưu chuy n ti n t ho t ngkinh doanh, lưu chuy n ti n t ho t ng u tư, lưu chuy n ti n t ho t ng tàichính. - Lưu chuy n ti n t ho t ng kinh doanh: ph n ánh toàn b dòng ti n thuvào và chi ra liên quan n ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p, như thu ti nbán hàng, thu t các kho n n ph i thu, chi tr n cho nhà cung c p, chi tr lươngcông nhân viên, ho t ng này có ý nghĩa quy t nh trong vi c xác nh lãi lròng trong doanh nghi p. Lư ng ti n có ư c t ho t ng kinh doanh c a doanhnghi p ch y u duy trì kh năng tr n , ho t ng và u tư c a doanh nghi pGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 8 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang - Lưu chuy n ti n t t ho t ng u tư: ph n ánh toàn b dòng ti n thu vàovà chi ra liên quan n ho t ng u tư như thu do như ng bán, thanh lý tài s nc nh, thu h i các kho n u tư,… và chi ra do mua tài s n c nh, xây d ngcơ b n, chi u tư vào ơn v khác thông qua vi c góp v n liên doanh, u tưch ng khoán, cho vay,… - Lưu chuy n ti n t ho t ng tài chính: ph n ánh toàn b dòng ti n thu vàovà chi ra liên quan tr c ti p n ho t ng tài chính c a doanh nghi p như thu tcác ch s h u góp v n, thu do i vay, thu lãi ti n g i, thu c t c ư c chia,…vàchi tr n vay, chi hoàn v n, chi tr lãi cho các nhà u tư,…2.1.3. Các t s tài chính 2.1.3.1. Các t s v công n Khi tình hình tài chính c a doanh nghi p t t, doanh nghi p s ít ph i ivay, kh năng thanh toán t t ít i chi m d ng v n và cũng ít b chi m d ng v n. i u ó t o cho doanh nghi p có th ch ng v v n b o m cho quá trình s nxu t kinh doanh thu n l i. Ngư c l i, tình hình tài chính g p khó khăn s ntình tr ng chi m d ng v n l n nhau, ơn v m t i tính ch ng trong kinhdoanh và khi không còn kh năng thanh toán các kho n n n h n, s d n ntình tr ng phá s n. Ta có th bi t ư c tình hình công n thông qua m t s t ssau: - T s n / t ng tài s n: t s này ư c s d ng xác nh nghĩa v c adoanh nghi p i v i các ch n trong vi c góp v n. T s này v a ph i là t t,n u t s này quá th p, lúc này có l i cho các ch n , vì kho n n càng ư c m b o trong trư ng h p doanh nghi p b phá s n, n u t s này quá cao l i b tl i cho ch s h u vì l i nhu n h s b gi m do ph i tr lãi cho nh ng kho nvay mua s n tài s n. T l n trên t ng tài s n ư c tính như sau: T ng n ph i tr T l n / t ng tài s n = T ng tài s n - T s n / v n ch s h u: t s này o lư ng m i tương quan gi a nvà v n ch s h u c a công ty. T s này luôn nh hơn 1, khi t s này nh hơn1 t c lúc này doanh nghi p s d ng v n ch s h u nhi u hơn v n i vay, khnăng tr n c a doanh nghi p t t , n u t s này l n hơn 1 thì doanh nghi p cóGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 9 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangnguy cơ b phá s n, lúc này doanh nghi p s d ng v n i vay nhi u hơn v n tcó, nhưng vi c s d ng v n i vay giúp cho doanh nghi p gi m ư c thu thunh p doanh nghi p, vì lãi vay s ư c tính vào chi phí, do ó l i nhu n c adoanh nghi p s tăng, kh năng tr n c a doanh nghi p lúc này không cao. T s n / V n ch s h u = T ng n ph i tr V n ch s h u - Kỳ thu ti n bình quân: kỳ thu ti n bình quân o lư ng hi u qu cáckho n ph i thu c a m t công ty. T s này cho bi t bình quân ph i m t bao nhiêungày thu h i m t kho n ph i thu. Kỳ thu ti n bình quân ư c tính như sau: Kỳ thu ti n bình quân = Các kho n ph i thu bình quân Doanh thu bình quân 2.1.3.2. Các t s kh năng thanh toán Các t s thanh kho n o lư ng kh năng thanh toán n c a công ty b ngcác tài s n lưu ng. Các t s này có ý nghĩa r t quan tr ng i v i các t ch ctín d ng vì nó giúp các t ch c này ánh giá ư c kh năng thanh toán các kho ntín d ng ng n h n c a công ty. - T s thanh toán hi n hành: T s thanh toán hi n hành = Tài s n lưu ng Các kho n n NH Các nhà phân tích mu n tính ư c t s thanh toán hi n hành, s l y sli u trên b ng cân i k toán. Trong ó: tài s n lưu ng bao g m: ti n m t, cáckho n ph i thu ng n h n, u tư ch ng khoán ng n h n, hàng t n kho. N ng nh n bao g m: ph i tr ngư i bán, n ng n h n ngân hàng, n dài h n n h n tr ,ph i tr thu và các kho n chi phí ph i tr ng n h n khác. - T s thanh toán nhanh: là t s o lư ng kh năng thanh toán các kho nn ng n h n b ng giá tr các lo i tài s n lưu ng có tính thanh kho n cao. Dohàng t n kho có tính thanh kho n th p so v i các lo i tài s n lưu ng khác nêngiá tr c a nó không ư c tính vào giá tr tài lưu ng khi tính t s thanh toánnhanh.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 10 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang T s thanh toán nhanh = Tài s n lưu ng – giá tr hàng t n kho Các kho n n ng n h n 2.1.3.3. Các t s ho t ng Các t s ho t ng o lư ng hi u qu qu n lí các lo i tài s n c a công ty.Nhóm t s này bao g m: t s vòng quay hàng t n kho, vòng quay tài s n c nh và vòng quay t ng tài s n. - T s vòng quay hàng t n kho: t s vòng quay hàng t n kho th hi nhi u qu qu n lí hàng t n kho c a công ty. T s này càng l n ng nghĩa v ivi c qu n lí hàng t n kho càng cao b i vì hàng t n kho quay vòng càng nhanh sgiúp cho công ty gi m ư c chi phí b o qu n, hao h t và v n b t n ng hàngt n kho. Vòng quay hàng t n kho ư c tính như sau: Vòng quay hàng t n kho = Giá v n hàng bán Hàng t n kho - Vòng quay tài s n ng n h n: Vòng quay tài s n ng n h n cho bi t hi uqu s d ng tài s n ng n h n, vòng quay này ư c tính như sau: Vòng quay tài s n ng n h n = Doanh thu Tài s n NH - Vòng quay tài s n c nh: vòng quay tài s n c nh o lư ng hi u qus d ng tài s n c nh. T s này cho bi t bình quân trong năm m t ng giá trtài s n c nh ròng t o ra ư c bao nhiêu ng doanh thu thu n. T s này càngl n i u ó có nghĩa là hi u qu s d ng tài s n c nh càng cao. Vòng quay tàis nc nh ư c tính như sau: Vòng quay tài s n c nh = Doanh thu thu n T ng giá tr TSC - Vòng quay t ng tài s n: t s này tương t như t s vòng quay tài s nc nh, t s vòng quay t ng tài s n ư c tính như sau: Vòng quay t ng tài s n = Doanh thu thu n T ng giá tr TSGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 11 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang 2.1.3.4. Các t s kh năng sinh l i - T s l i nhu n ròng trên doanh thu (ROS): t s l i nhu n ròng trêndoanh thu ph n ánh kh năng sinh l i trên cơ s doanh thu ư c t o ra trong kì.T s này cho bi t trong kì m t ng doanh thu t o ra bao nhiêu ng l i nhu nròng. T s l i nhu n ròng trên doanh thu ư c xác nh như sau: ROS = L i nhu n ròng Doanh thu thu n - T s l i nhu n ròng trên t ng tài s n (ROA): t s l i nhu n ròng trênt ng tài s n o lư ng kh năng sinh l i c a tài s n, ch tiêu này cho bi t trong kìm t ng tài s n t o ra ư c bao nhiêu ng l i nhu n ròng. ROA = L i nhu n ròng T ng tài s n - T s l i nhu n ròng trên v n ch s h u (ROE): t s l i nhu n ròngtrên v n ch s h u o lư ng m c sinh l i c a v n ch s h u. ây là t sr t quan tr ng i v i các c ông vì nó g n li n v i hi u qu u tư c a h . Ts này ư c tính như sau: ROE = L i nhu n ròng V n ch s h u - T s l i nhu n ròng trên c phi u (EPS): t s l i nhu n ròng trên m ic phi u o lư ng m c sinh lãi c a m i c phi u. ây là m t ch tiêu r t quantr ng i v i nh ng nhà c ông n m gi c ph n c a công ty. T s này càngcao ch ng t tình hình ho t ng c a công ty càng t t. EPS = L i nhu n ròng T ng s c phi u - T s c t c trên m i c phi u (DPS): t s này cho bi t s c t c mànhà u tư có th nh n ư c trên m i c phi u.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 12 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang DPS = S c t c ư c chia S c phi u - T s giá trên l i nhu n (P/E): t s này cho bi t s ti n mà các nhà utư ph i b ra có ư c m t ng l i nhu n khi u tư vào m t c phi u nào ó. ây là ch tiêu r t quan tr ng, trong vi c thu hút các nhà u tư bên ngoài u tuvào c phi u c a công ty mình. T s này càng nh càng t t. P/E = Giá c phi u LN trên m t c phi u - T s giá th trư ng trên giá s sách (P/B): t s này o lư ng t ctăng trư ng giá tr c a m t công ty. Nh ng công ty có ROE cao thì t s P/B l n.T s này ư c tính như sau: P/B = Giá tr th trư ng c a c phi u M nh giá c a c phi u 2.1.3.5. Sơ DUPONT Phương pháp phân tích ROE d a vào m i quan h v i ROA thi t l pphương trình phân tích, l n u tiên ư c Công ty Dupont áp d ng nên ư c g ilà phương trình Dupont. C th : ROE = ROA × H s v n ch s h u Trong ó: Lãi ròng Doanh thu ROA =  x  Doanh thu T ng tài s n T ng tài s n H s v n ch s h u =  V n ch s h u Phương trình DUPONT ư c vi t l i như sau: Lãi ròng Doanh thu T ng tài s n ROE =  x  x  Doanh thu T ng tài s n V n ch s h uGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 13 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang Tác d ng c a phương trình: - Cho th y m i quan h và tác ng c a các nhân t là các ch tiêu hi u qus d ng tài s n (v n). - Cho phép phân tích lư ng hóa nh ng nhân t nh hư ng n su t sinh l ic a v n ch s h u b ng các phương pháp lo i tr (thay th liên hoàn ho c schênh l ch). - ra các quy t nh phù h p và hi u qu căn c trên m c tác ngkhác nhau c a t ng nhân t khác nhau làm tăng su t sinh l i.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 14 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang ROE ROA x T ng TS/VCSH x LN/ DTT (ROS) DT/ΣTS(VQTTS) : Doanh thu thu n L i nhu n sau thu Doanh thu thu n T ngTS T ng CP T ng DT Tài s n c nh Tài s n lưu ng GVHB CP tài chính Các kho n ph i thu Ti n m t + CPBH + CP QLDN Hàng t n kho u tư ng n h n + CP khác CP thu TNDN Hình 01: Sơ DUPONTGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 15 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyên http://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang2.2. Phương pháp nghiên c u 2.2.1. Phương pháp thu th p s li u Thu th p s li u thông qua vi c tìm hi u, tham kh o các báo cáo tài chínhc a công ty như: b ng cân i k toán, b ng báo cáo k t qu kinh doanh, báo cáolưu chuy n ti n, thuy t minh báo cáo tài chính. 2.2.2. Phương pháp phân tích s li u Hi n nay có nhi u phương pháp ư c các nhà phân tích s d ng trong vi cphân tích báo cáo tài chính như: phương pháp so sánh, phương pháp phân tíchchi ti t, phương pháp liên h i chi u, phương pháp phân tích nhân t , phươngpháp th , phương pháp bi u , phương pháp tính toán tài chính v.v…tuynhiên, vi c l a ch n phương pháp phân tích ph i phù h p, th a mãn v i các m ctiêu nghiên c u ra, c th trong bài lu n văn như sau: - i v i m c tiêu th nh t: s d ng phương pháp phân tích là phương phápso sánh ( tương i và tuy t i ) và phương pháp phân tích chi ti t. Ta so sánhs li u tài chính qua ba năm th y rõ ư c s bi n ng và m i quan h gi acác i tư ng phân tích. Còn phương pháp phân tích chi ti t tìm hi u rõ hơnv nh ng kho n m c trong b ng cân i k toán, b ng báo cáo k t qu kinhdoanh, qua ó giúp ta hi u rõ hơn v k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c at ng kho n m c khác nhau trong nh ng kho ng th i gian khác nhau. - i v i m c tiêu th hai, th ba: nh n nh ư c tình hình tài chính thôngqua vi c ánh giá m t s ch tiêu tài chínhGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 16 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang CHƯƠNG 3 KHÁI QUÁT V CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG3.1. L ch s hình thành và phát tri n Ti n thân c a Công ty c ph n Dư c H u Giang là Xí nghi p Dư c ph m2/9, thành l p ngày 02/9/1974 t i Kênh 5 t Sét, xã Khánh Lâm (nay là xãKhánh Hòa), huy n U Minh, t nh Cà Mau, thu c S Y t khu Tây Nam B .Tháng 11/1975, Xí nghi p Dư c ph m 2/9 chuy n thành Công ty Dư c ph mTây C u Long, v a s n xu t v a cung ng thu c ph c v nhân dân Tây Nam B . n năm 1976, Công ty Dư c ph m Tây C u Long i tên thành Công ty Dư cthu c Ty Y t t nh H u Giang. Năm 1976 theo Quy t nh 15/CP c a Chính ph ,Công ty Dư c thu c Ty Y t t nh H u Giang tách thành 03 ơn v c l p: Xínghi p Dư c ph m 2/9, Công ty Dư c ph m và Công ty Dư c li u. Ngày19/9/1979, 3 ơn v trên h p nh t thành Xí nghi p Liên h p Dư c H u Giang.Năm 1992, sau khi chia tách t nh H u Giang thành 02 t nh C n Thơ và SócTrăng, UBND t nh C n Thơ (nay là UBND Tp. C n Thơ) ra Quy t nh s963/Q -UBT thành l p doanh nghi p Nhà nư c Xí nghi p Liên h p Dư c H uGiang, là ơn v h ch toán kinh t c l p tr c thu c S Y t Tp. C n Thơ. Ngày02/09/2004, Công ty c ph n Dư c H u Giang chính th c i vào ho t ng theoQuy t nh s 2405/Q -CT.UB ngày 05/8/2004 c a UBND Tp. C n Thơ v vi cchuy n i Xí nghi p Liên h p Dư c H u Giang Tp. C n Thơ thành công ty cph n v i nh ng thông tin sau: Tên Công ty: Công ty c ph n Dư c H u Giang Tên vi t t t: DHG Tên Ti ng Anh: Duoc Hau Giang Pharmaceutical Joint Stock Company Bi u tư ng c a Công ty : Tr s : 288 Bis ư ng Nguy n Văn C , Phư ng An Hòa, Qu n NinhKi u, Tp. C n Thơ. i n tho i: (84-71) 3891433 – 3890095GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 17 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang Fax: (84-71) 3895209 Email: dhgpharma@dhgpharma.com.vn Website: www.dhgpharma.com.vn V n i u l ban u là: 80.000.000.000 ng, n năm 2007 là200.000.000.000 ng. Ngành ngh kinh doanh: - S n xu t kinh doanh dư c - Xu t kh u: dư c li u, dư c ph m theo quy nh c a B Y t - Nh p kh u: thi t b s n xu t thu c, dư c li u, dư c ph m, trang thi t b yt theo quy nh c a B Y t - S n xu t kinh doanh xu t kh u các m t hàng th c ph m ch bi n - In bao bì - D ch v nh n và chi tr ngo i t - Gia công, l p t, s a, s a ch a i n, i n l nh - S n xu t, kinh doanh xu t nh p kh u thi t b s n xu t t ch t o t i Côngty - D ch v du l ch và v n chuy n l hành n i a. - Kinh doanh b t ng s n. - S n xu t, kinh doanh, xu t kh u nh ng m t hàng th c ph m ch c năng,m ph m. - Kinh doanh, xu t nh p kh u nguyên li u thu c thú y, th c ăn gia súc, giac m và th y h i s n. Qua hơn 30 năm hình thành và phát tri n, hi n nay Dư c H u Giang ư ccông nh n là doanh nghi p d n u ngành công nghi p Dư c Vi t Nam. S nph m c a Công ty ư c ngư i tiêu dùng bình ch n là "Hàng Vi t Nam ch tlư ng cao” trong 10 năm li n (t năm 1997 - 2006), ng vào 100 thương hi um nh Vi t Nam do Báo Sài Gòn Ti p th t ch c. H th ng qu n lý ch t lư ng ư c ch ng nh n phù h p tiêu chu n ISO 9001: 2000. Nhà máy t các tiêuGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 18 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangchu n: GMP - GLP - GSP. Phòng Ki m nghi m ư c công nh n phù h p v itiêu chu n ISO/IEC 17025. ây là nh ng y u t c n thi t giúp Dư c H u Giangv ng bư c trên con ư ng h i nh p vào n n kinh t khu v c và th gi i.3.2. Nhi m v , ch c năng, quy n h n và cơ c u t ch c c a công ty 3.2.1. Nhi m v , ch c năng các phòng ban ih i ng c ông: ih i ng c ông là cơ quan quy n l c caonh t c a Công ty, bao g m t t c các c ông có quy n bi u quy t và ngư i ư cc ông y quy n. H i ng qu n tr : H i ng qu n tr do ih i ng c ông b u ra, làcơ quan qu n lý cao nh t c a Công ty, qu n tr Công ty gi a 2 kỳ i h i. Hi nt iH i ng qu n tr Công ty có 11 thành viên, nhi m kỳ m i thành viên là 03năm. Ban ki m soát: Ban Ki m soát do ih i ng c ông b u ra, có nhi mv ki m tra tính h p lý, h p pháp trong i u hành ho t ng kinh doanh và báocáo tài chính c a Công ty. Hi n t i Ban Ki m soát Công ty g m 03 thành viên,m i thành viên có nhi m kỳ 03 năm. Ban t ng giám c: Ban T ng Giám c do H i ng qu n tr b nhi m,có nhi m v t ch c i u hành và qu n lý m i ho t ng s n xu t kinh doanhhàng ngày c a Công ty theo nh ng chi n lư c và k ho ch ã ư c H i ngqu n tr và ih i ng c ông thông qua. Các thành viên Ban T ng Giám ccó nhi m kỳ là 03 năm. Các giám c ch c năng: Công ty có 07 Giám c ch c năng ch u tráchnhi m i u hành và tri n khai các chi n lư c theo ch c năng qu n lý, h tr cl c cho Ban T ng Giám c, ng th i ch u trách nhi m trư c Ban T ng Giám c v vi c th c hi n các quy n và nghĩa v ư c giao m t cách trung th c, m ncán vì l i ích c a Công ty và c ông. Công ty hi n có 11 phòng ch c năng và 6 Xư ng s n xu t (Xư ng NonBetalactam: s n xu t thu c viên, c m, b t thu c nhóm Non - Betalactam; Xư ngBetalactam: s n xu t thu c viên, c m, b t thu c nhóm Betalactam; Xư ng Thu cnư c: s n xu t các s n ph m thu c nư c, thu c kem - m , thu c nh m t, thu cnh mũi, sirô; Xư ng Viên nang m m: chuyên s n xu t thu c viên nang m m;Xư ng Bao bì: s n xu t, in n bao bì s n ph m, v t ph m qu ng cáo; Xư ng ChGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 19 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangbi n dư c li u - hóa dư c: cung c p dư c li u, hóa dư c, s n xu t các s n ph mchi t xu t t th o dư c thiên nhiên), th c hi n các quy n và trách nhi m ư cgiao theo yêu c u ch c năng qu n lý c a Công ty, ch u s i u hành tr c ti p c acác Giám c ch c năng. Các Xư ng s n xu t ch u trách nhi m s n xu t theo úng các tiêu chu n GMP, ISO 9001:2000 và cung c p y s n ph m theo kho ch kinh doanh. 3.2.2. Cơ c u t ch c (Ngu n: Phòng Qu n tr tài chính Công ty Dư c H u giang) Hình 02: Sơ cơ c u t ch c Công ty Dư c H u giangGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 20 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T I CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG 4.1. Phân tích tài s n – ngu n v n c a công ty 4.1.1. Phân tích tình hình tài s n Các nhà qu n tr c a công ty cũng như nhà u tư bên ngoài mu n bi t chính xác hi u qu ho t ng c a công ty trong m t kì kinh doanh như th nào, thì c n i vào phân tích, ánh giá, xem xét các ch tiêu ph n ánh tình hình tài s n trên b ng cân i k toán m t cách khoa h c và h p lí, thông qua vi c phân tích này s giúp cho các nhà phân tích bi t ư c vi c phân b và u tư vào tài s n c a công ty ã h p lí chưa? ng th i có th bi t ư c vi c s d ng ng v n có hi u qu không? bi t ư c nh ng i u này chúng ta i vào phân tích b ng tình hình tài s n. * Tài s n ng n h n B ng 01: TÌNH HÌNH TÀI S N NG N H N NĂM 2006 – 2008 VT: tri u ng Chênh l ch Chênh l ch TÀI S N Năm Năm Năm 2007/2006 2008/2007 2006 2007 2008 Giá tr % Giá tr %I.Ti n và các kho n tương ương ti n 35.002 129.951 193.916 94.949 271 63.965 491. Ti n 35.002 129.951 193.916 94.949 271 63.965 49II.Các kho n T tài chính ng n h n 0 51.955 2.337 51.955 0 (49.619) (96)1. u tư ng n h n 0 51.955 3.741 51.955 0 (48.214) (93)2.D phòng gi m giá u tư ng n h n 0 0 (1.404) 0 0 (1.404) 0III. Các kho n ph i thu ng n h n 166.440 257.382 302.876 90.942 55 45.494 181. Ph i thu khách hàng 154.257 235.439 220.594 81.181 53 (14.845) (6)2. Tr trư c cho ngư i bán 11.263 2.562 28.699 (8.701) (77) 26.136 1.0203. Các kho n ph i thu khác 1.419 19.381 69.246 17.961 1.265 49.865 2574. D phòng ph i thu NH khó òi (500) 0 (15.663) 500 (100) (15.663) 0IV. Hàng t n kho 121.353 230.279 303.921 108.926 90 73.642 321. Hàng t n kho 121.853 230.279 303.921 108.426 89 73.642 322. D phòng gi m giá hàng t n kho (500) 0 0 500 (100) 0 0V. Tài s n ng n h n khác 6.755 4.220 5.758 (2.535) (38) 1.538 361. Chi phí tr trư c ng n h n 2.934 980 657 (1.954) (67) (323) (33)2.Thu và các kho n khác ph i thu NN 466 0 56 (466) (100) 56 03.Tài s n ng n h n khác 3.356 3.240 5.045 (116) (3) 1.806 56T ng tài s n ng n h n 329.550 673.787 808.808 344.237 104 135.021 20 ( Ngu n: Phòng Qu n tr tài chính c a Công ty Dư c H u Giang) GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 21 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyên http://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang Tài s n ng n h n c a công ty liên t c tăng qua ba năm, c th : năm 2007tăng so v i năm 2006 là 344.237 tri u ng, t c tăng 104%, năm 2008 tăng sov i năm 2007 là 135.021 tri u ng, t c tăng 20%. Tài s n lưu ng tăng là donh ng ch tiêu sau: Kho n m c ti n và các kho n tương ương ti n Kho n m c ti n và các kho n tương ương ti n bao g m: ti n g i ngânhàng và ti n m t t i qu . Qua b ng s li u trên ta th y kho n m c ti n và cáckho n tương ương ti n có xu hư ng tăng, c bi t tăng m nh trong năm 2007.Kho n m c ti n tăng ch y u là do ti n g i ngân hàng, ti n g i ngân hàng c acông ty năm 2006 là 14.625 tri u ng, năm 2008 là 172.987 tri u ng. ngth i lư ng ti n m t tăng nh , ti n m t t i qu năm 2008 là 20.929 tri u ng,tăng 9.429 tri u ng so v i năm 2006. Ti n g i ngân hàng và ti n m t t i qutăng là do: S tăng lên c a doanh thu do bán vi c bán dư c ph m, hàng hóa, nguyênv t li u trong ba năm 2006, 2007 và năm 2008 nên lư ng ti n thu t i lý, chinhánh, hi u thu c c a Dư c H u giang tăng lên làm cho lư ng ti n g i ngânhàng và lư ng ti n m t t i qu tăng lên. Trong ó, các i lý, Chi nhánh, Hi uthu c ch y u thanh toán ti n hàng b ng chuy n kho n. Vi c thanh toán b ngchuy n kho n r t có l i vì có th m b o ư c an toàn và nhanh chóng, ngth i công ty cũng có thêm kho n thu nh p t kho n ti n lãi, ng th i cũng ddàng hơn khi công ty thanh toán cho nh ng kho n ph i tr . Lư ng ti n trong năm 2007 tăng m nh do công ty ti n hành bán c phi u. Lư ng ti n tăng do thu lãi t vi c u tư vào c phi u, thu lãi t kho nti n g i ngân hàng kì h n dư i m t năm. Công ty thu ư c ti n do vi c bán ph li u, thanh lý máy móc, phươngti n v n t i cũ. Như v y, kho n m c ti n có xu hư ng tăng, nhưng tăng ch m l i trongnăm 2008 và như v y là h p lí vì v i lư ng ti n g i ngân hàng và lư ng ti n m tnhư v y m i áp ng ư c nhu c u mua máy móc, thi t b , mua nguyên v t li us n xu t, chi lương cho công nhân và nh ng kho n chi phí khác ph c v cho nhuc u s n xu t, m b o kh năng thanh toán c a công ty.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 22 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang Kho n m c các kho n u tư tài chính ng n h n Qua b ng s li u trên ta th y kho n m c các kho n u tư tài chính ng nh n tăng m nh trong năm 2007 và gi m t i 96% trong năm 2008. Kho n u tưng n h n c a công ty bao g m: kho n ti n g i ngân hàng kì h n dư i m t năm và u tư vào c phi u. Kho n u tư ng n h n bi n ng m nh là do: Trong năm 2007, lãi su t huy ng c a các ngân hàng trong năm 2007 làr t cao, có lúc ti n g i kì h n dư i m t năm v i m c lãi su t lên n 18%/năm.Doanh thu bán hàng c a công ty l i tăng m nh trong năm 2007 làm cho lư ngti n thanh toán qua ngân hàng c a các i lý, Chi nhánh, Hi u thu c tăng m nh.Năm 2007 ti n g i ngân hàng c a công ty lên n 50.000 tri u ng. Do ó, v is lư ng ti n l n như v y, n u công ty d ng ti n g i thanh toán thì ti n lãimà công ty nh n ư c t lư ng ti n g i này s r t th p. Do v y, v i vi c u tưti n g i có kì h n dư i m t năm công ty có thêm ph n thu nh p t ti n lãi này, ng th i khi c n thi t công ty v n có th rút ti n ra thanh toán cho kháchhàng. Ngoài ra, trong năm 2007 công ty b t u u tư vào c phi u, v i s ti n u tư vào c phi u là 1.955 tri u ng. Như v y, vi c lãi su t tăng cao và vi c u tư vào c phi u ã làm cho kho n u tư ng n h n tăng m nh. Trong năm 2008, lãi su t huy ng c a các ngân hàng b t u n nh vàxu ng th p nên công ty b t u chuy n qua d ng ti n g i thanh toán, m t m t áp ng cho nhu c u v n lưu ng chi trong năm 2008 như: công ty ph i chi trc t c và công ty ph i tr ti n trư c cho m t s h p ng t mua hàng c a côngty nư c ngoài nên kho n ph i tr trư c cho ngư i bán tăng 1.020% trong năm2008. M t khác, trong năm 2008 công ty chuy n sang u tư dài h n, các kho n u tư vào c phi u dài h n tăng 96%, u tư vào công ty con và công ty liên k ttăng t i 600%, c th công ty ã u tư vào: công ty TNHH MTV Du l ch Dư cH u giang, công ty TNHH MTV In bao bì Dư c H u giang, công ty TNHHMTV Dư c ph m CM, công ty TNHH MTV HT pharma. Như v y, vi c u tư ng n h n c a công ty tuy có s bi n ng không n nh nhưng s bi n ng trong các kho n u tư tài chính như v y là phù h p v is bi n ng c a tình hình tài chính chung cũng như nhu c u v v n lưu ngnhư: có th thanh toán cho nh ng kho n ph i tr như nh p kh u c a công ty.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 23 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangKho n u tư ng n h n c a công ty trong năm 2007 tăng m nh nhưng v n mb o ư c kh năng thanh toán c a công ty. Kho n m c các kho n ph i thu ng n h n Qua b ng s li u trên ta th y các kho n ph i thu ng n h n tăng qua banăm nhưng tăng m nh vào năm 2007 tăng 55%, sau ó tăng ch m l i vào năm2008 là 18%. T tr ng kho n ph i thu qua ba năm là khá cao, chi m t tr ng l nnh t trong t ng tài s n ng n h n, trung bình chi m t tr ng 29% trong t ng tàis n. Các kho n ph i thu ng n h n bi n ng là do nh ng nguyên nhân sau: Kho n ph i thu khách hàng: doanh thu c a công ty trong năm 2007 tăngm nh, d n n kho n ph i thu khách hàng tăng lên. Công ty ang có chính sáchm r ng th trư ng kh p ba mi n B c - Trung - Nam và c nư c ngoài nên côngty cho nh ng khách hàng l n và có ti m năng có th kéo dài th i gian tr n , nênkho n ph i thu c a khách hàng tăng 53% trong năm 2007, n năm 2008 thì thtrư ng c a công ty ã th c s phát tri n nên công ty h n ch bán ch u mà thayvào ó công ty khuy n khích các i lý, Chi nhánh, Hi u thu c nhanh chóngthanh toán ti n hàng b ng cách tăng chi t kh u thanh toán lên, bình thư ng côngty cho hư ng chi t kh u thanh toán ti n m t là 1%. gi m b t vi c khách hàngch m thanh toán công ty nên tăng chi t kh u lên 2% ho c 3%. Kho n tr trư c cho ngư i bán: trong năm 2007 kho n tr trư c cho ngư ibán gi m là do năm 2006 công ty ã tr ti n cho vi c nh p nguyên v t li u, côngc d ng c , nên năm 2007 công ty v n còn s d ng ngu n nguyên v t li u này vàkhông t mua thêm n a. Nhưng n năm 2008 thì công ty l i b t u kí h p ng nh p dư c li u t nh ng nhà cung c p bên ngoài nên công ty ph i tr ti ntrư c cho nh ng nhà cung c p này. Kho n ph i thu khác: năm 2007 công ty ã chi h ti n xây d ng cho côngty TNHH Him Lam – ây là công ty liên k t c a Dư c H u Giang nên công ty ãchi h cho công ty Him Lam - và ph i thu ti n hàng c a m t s chi nhánh chưan p ti n hàng nên kho n ph i thu khác năm 2007 tăng so v i năm 2006 là 17.961triêu ng, t c 1.265%. n năm 2008 công ty Him Lam ã tr h t ti n và côngty cũng ã thu ư c h t ti n hàng t các chi nhánh, nhưng thay vào ó công typh i ã tr c t c là 49.984 tri u ng.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 24 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang Như v y, các kho n ph i thu ng n h n có xu hư ng tăng, tăng m nh trongnăm 2007 nhưng tăng ch m l i vào năm 2008. Các kho n ph i thu tăng nhưng cóxu hư ng ch m l i là d u hi u t t. Công ty c n có bi n pháp i v i vi c thu ti nhàng c a các chi nhánh và h n ch tr ti n hàng trư c cho ngư i bán vì i u nàycó th d n n công ty b chi m d ng v n. Kho n m c hàng t n kho Qua b ng s li u ta th y hàng t n kho qua ba năm có xu hư ng tăng, cbi t tăng m nh vào năm 2007 nhưng n năm 2008 tăng ch m l i tăng 32%.Hàng t n kho ây ch y u là thành ph m, hàng hóa mua ang i u ng vànguyên li u, v t li u s n xu t dư c. Nguyên nhân c a s tăng này là do: Qui mô s n xu t c a công ty trong năm 2007 tăng m nh, nên lư ng thànhph m làm ra nhi u, áp ng nhu c u m r ng th trư ng c a công ty. Lư ngthành ph m trong kho năm 2007 là 96.235 tri u ng, tăng so v i năm 2006 là49.447 tri u ng, tương ng tăng 106%. n năm 2008 lư ng thành ph m trongkho ch tăng 12.139 tri u ng so v i năm 2007, tương ng tăng 13%. áp ng nhu c u s n xu t thì công ty c n d tr m t lư ng l n nguyênli u, v t li u, ng th i v i lư ng nguyên v t li u có s n trong kho công ty có thtránh ư c s bi n ng giá c nguyên v t li u. Nguyên v t li u trong kho năm2007 tăng so v i năm 2006 là 40%, năm 2008 tăng 46% so v i năm 2007. Hàng hóa mua ư ng năm 2007 là 36.547 tri u ng. Như v y, kho n m c hàng t n kho năm 2007 tăng 90% là do lư ng hànghóa công ty mua ang i trên ư ng, bên c nh ó còn do lư ng thành ph m t ntrong kho và lư ng nguyên v t li u. Như v y, h u h t các kho n m c trong tài s n ng n h n qua ba năm ubi n ng theo xu hư ng tăng, nên làm cho t ng tài s n ng n h n liên t c tăng,năm 2007 tăng m nh so v i năm 2006 là 104% và năm 2008 tăng so v i năm2007 là 20%. Tài s n lưu ng tăng m nh trong năm 2007 là áp ng nhu c um r ng qui mô s n xu t và m r ng th trư ng c a công ty. n năm 2008 thìvi c m r ng c a công ty i vào n nh, nên tài s n lưu ng ch tăng nh . Do ó công ty c n tìm bi n pháp tăng tài s n lưu ng.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 25 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang * Tài s n dài h n Qua b ng s li u ta th y t ng tài s n dài h n c a công ty bi n i theo xu hư ng tăng, tăng m nh trong năm 2007 nhưng n năm 2008 tăng ch m l i. Tài s n dài h n tăng là do m t s kho n m c sau: B ng 02: TÌNH HÌNH TÀI S N DÀI H N NĂM 2006 – 2008 VT: tri u ng Chênh l ch Chênh l ch Năm Năm Năm Ch tiêu 2007/2006 2008/2007 2006 2007 2008 Giá tr % Giá tr %I. Các kho n ph i thu dài h n 200 114 72 (86) (43) (43) (37)1. Ph i thu dài h n khác 200 114 72 (86) (43) (43) (37)II. Tài s n c nh 148.142 228.781 222.975 80.640 54 (5.806) (3)1. Tài s n c nh h u hình 81.119 111.295 103.817 30.176 37 (7.477) (7)Nguyên giá 115.899 168.878 185.976 52.979 46 17.098 10Giá tr hao mòn lũy k (34.779) (57.583) (82.158) (22.804) 66 (24.575) 432. Tài s n c nh vô hình 62.047 105.273 117.155 43.225 70 11.883 11Nguyên giá 62.047 105.546 117.805 43.499 70 12.258 12Giá tr hao mòn lũy k 0 (274) (649) (274) 0 (376) 1373. Chi phí xây d ng cơ b n d dang 4.975 12.214 2.003 7.239 146 (10.211) (84)III. Các kho n T tài chính DH 1.609 38.225 84.547 36.616 2.276 46.322 1211. u tư vào công ty con 0 2.550 17.850 2.550 0 15.300 6002. u tư vào cty liên k t, liên doanh 0 0 3.600 0 0 3.600 03. u tư dài h n khác 1.609 35.675 70.097 34.066 2.117 34.422 964. D phòng gi m giá T tài chính DH 0 0 (7.000) 0 0 (7.000) 0IV. Tài s n dài h n khác 3.346 1.301 1.712 (2.046) (61) 411 321. Chi phí tr trư c dài h n 3.346 0 257 (3.346) (100) 257 02. Tài s n dài h n khác 0 1.301 1.455 1.301 0 154 12T ng tài s n dài h n 153.297 268.421 309.306 115.125 75 40.884 15 ( Ngu n: Phòng Qu n tr tài chính c a Công ty Dư c H u Giang) Kho n m c các kho n ph i thu dài h n Qua b ng s li u ta th y kho n ph i thu dài h n liên t c gi m qua ba năm, kho n này gi m qua ba năm là do công ty ã thu h i ư c h t nh ng kho n ti n do vi c công ty chi tr h m t s kho n xây c t c a b nh vi n, trư ng h c. Kho n ph i thu dài h n này gi m là t t vì công ty có th thu h i v n nhanh và quay vòng ng v n này. GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 26 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyên http://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang Kho n m c tài s n c nh Kho n m c tài s n c nh luôn chi m t tr ng l n nh t trong t ng tài s ndài h n. Qua b ng s li u ta th y, tài s n c nh tăng 54% trong năm 2007nhưng năm 2008 l i gi m 3%. Nguyên nhân c a s bi n ng này là do: S tăng m nh c a tài s n c nh năm 2007 là do: Nh m áp ng nhu c u m r ng qui mô s n xu t và nâng cao hi u quho t ng nên trong năm công ty ã mua s m m i m t s máy móc thi t b vàxây d ng nhà xư ng hoàn thành tr giá 54.761 tri u ng, thêm vào ó công tym r ng th trư ng tiêu th , nên công ty ã mua m i m t s phương ti n v n t i ph c v cho nhu c u phân ph i s n ph m. Do ó, ã làm cho tài s n c nhh u hình năm 2007 tăng so v i năm 2006 là 37%. nâng cao hi u qu qu n lí, c bi t là nh m khuy n khích các b nhvi n s d ng s n ph m thu c c a Dư c H u giang, nên năm 2007 công ty b t u trang b ph n m m cho công ty và có k ho ch trang b ph n m m cho m ts b nh vi n. Hi n nay B nh vi n Tai Mũi H ng C n Thơ ang s d ng ph nm m do Dư c H u giang trang b . Giá tr ph n m m công ty trang b tr giá 976tri u ng, ng th i công ty cũng trang b thêm m t b ng tr giá 104.570 tri u ng m r ng qui mô s n xu t. i u này làm cho tài s n c nh vô hình tăngm nh, tăng 70% so v i năm 2006. Trong năm công ty ang ti n hành xây d ng nhà máy t tiêu chu n WHO– GMP, và máy móc, thi t b ang ch y th ưa vào s d ng cho nhà máy,nên chi phí xây d ng cơ b n d dang c a công ty tăng 146% so v i năm 2006. Như v y, năm 2007 tài s n c nh tăng 54% là áp ng nhau c u mr ng qui mô và th trư ng tiêu th s n ph m. Năm 2008 kho n m c tài s n c nh gi m 3% là do: Công ty ã bán căn nhà tr giá 882 tri u ng do không s d ng h t, ngth i công ty ã thanh lý m t s máy móc, phương ti n v n t i cũ, nên làm cho tàis nc nh h u hình gi m 7%. Năm 2008 công ty ã ưa vào s d ng nhà máy t tiêu chu n WHO –GMP nên chi phí xây d ng cơ b n d dang gi m m nh, gi m 84%.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 27 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang V y, qua ba năm công ty ã chú tr ng vào u tư tài s n c nh c th làtăng 54% vào năm 2007, năm 2008 có gi m 3% nhưng v n có th ch p nh n ư c. Kho n m c các kho n u tư tài chính dài h n Bên c nh vi c u tư vào kho n u tư tài chính ng n h n thì công ty cũngchú tr ng vào vi c u tư vào các kho n u tư tài chính dài h n. Qua b ng sli u cho ta th y kho n u tư tài chính dài h n tăng m nh trong năm 2007, vàtăng ch m l i vào năm 2008. Nguyên nhân là do: Trong năm 2007 Dư c H u giang b t u chú tr ng u tư vào c phi uvà u tư vào công ty con c th : u tư vào công ty c ph n Dư c Sông H u v is v n 2.550 tri u ng tương ng 51% v n i u l c a công ty Dư c Sông H u.V y, công ty do kho n u tư vào công ty Dư c Sông H u và u tư vào cphi u nên làm cho các kho n u tư tài chính dài h n tăng 2.276 tri u ng. Năm 2008 các kho n u tư tài chính dài h n tăng ch m l i 121%, s dĩnăm 2008 tăng ch m hơn so v i năm 2007 là do trong năm 2006 công ty ch utư vào c phi u và trái phi u, n năm 2007 công ty m i b t u u tư vào côngty con và u tư vào c phi u, nên kho n m c này tăng nhanh vào năm 20072.276%. Năm 2008 thì công ty cũng ã u tư vào công ty con và ti p t c u tưvào công ty công ty TNHH MTV Du l ch Dư c H u giang là 300 tri u ng,công ty TNHH MTV In bao bì Dư c H u giang là 5.000 tri u ng, công tyTNHH MTV Dư c ph m CM là 5.000 tri u ng, công ty TNHH MTV HTpharma là 5.000 tri u ng. Dư c H u giang ã u tư vào c phi u là 20.222tri u ng. Ngoài ra, công ty lo lãi su t s xu ng th p trong th i gian t i nên ãg i ti n vào ngân hàng v i kì h n 2 năm s ti n là 14.200 tri u ng. Như v y, qua ba năm công ty luôn chú tr ng mua m i, nâng c p và u tưvào tài s n dài h n, c bi t là vi c u tư vào tài s n c nh ph c v cho s nxu t. ng th i, qua ó ta cũng th y ư c kh năng qu n lí và s d ng t t tài s nc nh c a Dư c H u giang. Tóm l i, qua vi c phân tích tài s n ng n h n và tài s n dài h n c a công tyqua ba năm ta th y r ng cơ c u tài s n ng n h n và tài s n dài h n trong t ng tàis n qua ba năm tương i n nh. Tài s n ng n h n chi m t tr ng m c 72%GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 28 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang trong t ng tài s n và tài s n dài h n là 28% ( th 03 trang 43). Cơ c u này là h p lí. 4.1.2. Phân tích tình hình ngu n v n Tình hình ngu n v n c a doanh nghi p th hi n qua cơ c u và s bi n ng c a ngu n v n. Các nhà phân tích phân tích cơ c u và s bi n ng c a ngu n v n ánh giá kh năng t tài tr v m t tài chính c a công ty, xác nh m c c l p t ch trong s n xu t kinh doanh ho c có th xác nh ư c nh ng khó khăn mà công ty g p ph i trong vi c huy ng v n. Vi c t ch c huy ng v n trong kì c a công ty như th nào? Có áp ng ư c nhu c u s n xu t kinh doanh hay không? Chúng ta cùng i vào phân tích tình hình ngu n v n thông qua b ng s li u 03. * N ph i tr B ng 03: TÌNH HÌNH N PH I TR NĂM 2006 – 2008 VT: tri u ng Chênh l ch Chênh l ch Năm Năm Năm 2007/2006 2008/2007 Ch tiêu 2006 2007 2008 Giá tr % Giá tr %I. N ng n h n (NH) 291.128 289.818 350.034 (1.310) (0) 60.216 211. Vay và n NH 167.870 43.430 8.455 (124.440) (74) (34.975) (81)2. Ph i tr ngư i bán 18.478 55.642 74.983 37.164 201 19.341 353. Ngư i mua tr ti n trư c 169 293 506 124 73 213 734. Thu và các kho n ph i n p NN 357 2.355 9.299 1.998 560 6.944 2955. Ph i tr ngư i lao ng 32.548 40.456 55.353 7.908 24 14.897 376. Chi phí ph i tr 40.892 108.584 186.748 67.693 166 78.163 727. Các kho n ph i tr , NH khác 30.814 39.058 14.689 8.244 27 (24.369) (62)II. N dài h n (DH) 21.278 814 15.132 (20.464) (96) 14.318 1.7601. Ph i tr DH khác 21.018 47 17 (20.971) (100) (29) (63)2. D phòng tr c p m t vi c làm 260 767 15.115 507 195 14.348 1.871T ng n ph i tr 312.406 290.631 365.166 (21.774) (7) 74.534,90 26 ( Ngu n: Phòng Qu n tr tài chính c a Công ty Dư c H u Giang) Kho n m c n ng n h n Qua b ng s li u ta th y n ng n h n tương i n nh trong hai năm 2006 và 2007, nhưng có xu hư ng tăng trong năm 2008, năm 2008 tăng so v i năm 2007 là 21%. N ng n h n có xu hư ng tăng không ph i do i vay ng n h n ngân hàng mà do nh ng nguyên nhân sau: GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 29 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyên http://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang Qua ba năm lư ng thành ph m công ty làm ra ph c v nhu c u thtrư ng càng nhi u, ph c v cho vi c s n xu t ngày càng tăng thì công ty c nmua nguyên v t li u, công c , thi t b nhi u. Do Dư c H u giang là công ty l nvà có uy tín, công ty mua hàng v i s lư ng nhi u nên ư c nhà cung c p trongvà ngoài nư c ưu tiên cho kéo dài th i gian thanh toán ti n hàng và công ty ãt n d ng ngu n v n này. Do ó, kho n ph i tr cho ngư i bán tăng qua ba năm. ng th i vi c s n xu t nhi u t t nhiên kéo theo kho n ti n ph i tr cho côngnhân viên, kho n chi phí ph i tr cho ti n i n, nư c, i n tho i tăng lên. Doanh thu v bán hàng c a công ty liên t c tăng qua ba năm, do ó nh ngkho n ph i chi cho i lý, Chi nhánh nên kho n chi hoa h ng bán úng giá cũngtăng theo. Doanh thu v bán hàng liên t c tăng nên l i nhu n trư c thu cũng tănglên, i u này g n li n v i vi c làm tròn nghĩa v i v i nhà nư c cũng tăng,thu thu nh p doanh nghi p, thu giá tr gia tăng c a hàng hóa trong nư c, thuthu nh p cá nhân u tăng. Như v y, n ng n h n qua ba năm có xu hư ng tăng, nhưng ch tăng nh .N ng n h n tăng nhưng không ph i do công ty i vay n , mà nh ng kho nch m thanh toán cho khách hàng và ngư i lao ng, nh ng kho n n này công tykhông ph i tr lãi. Công ty không c n i vay ng n h n ngân hàng áp ng chonhu c u v n lưu ng ch ng t ngu n v n ch s h u c a công ty áp ngnhu c u v n lưu ng. Kho n m c n dài h n Qua b ng s li u ta th y trong năm 2007 t c gi m c a kho n m c nàyt i 96%, nhưng n năm 2008 thì kho n m c này l i tăng lên v i t c 1.760%.Kho n m c này bi n ng gi m tăng là do: Trong năm 2007 do công ty có chính sách chuy n hình th c qu ng cáoti p th sang vi c tài tr trang b cơ s v t ch t cho nh ng b nh vi n, trư ng h cnên công ty không chi cho kho n chi phí câu l c b khách hàng. ng th i docông ty ã c ph n hóa ư c ba năm nên kho n góp vào qu h tr c ph n hóakhông còn, hai kho n chi này m i kho n lên t i 10.000 tri u ng. i u này làmcho kho n ph i tr dài h n gi m 100%.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 30 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang Năm 2008 công ty có chính sách quan tâm c bi t t i ngư i lao ng, vì công ty lo ng i di n bi n c a kh ng ho ng kinh t trong th i gian t i, nên công ty ã l p d phòng m t vi c lên n 15.115 tri u ng tăng so v i năm 2007 là 1.871%. i u này làm cho n dài h n tăng 1.760% so v i năm 2007. Như v y, vay n ng n h n c a công ty qua ba năm gi m m nh, i u này th hi n cơ c u tài chính ngày càng ư c c i thi n theo chi u hư ng t t. Tuy t ng n ph i tr có tăng nhưng tăng lên là do nh ng kho n chi ph c v nhu c u s n xu t và chính sách quan tâm t i nhân viên trong công ty c a Dư c H u giang. * T ng ngu n v n ch s h u B ng 04: TÌNH HÌNH V N CH S H U NĂM 2006 – 2008 VT: tri u ng Chênh l ch Chênh l ch Năm Năm Năm 2007/2006 2008/2007 Ch tiêu 2006 2007 2008 Giá tr % Giá tr %I. V n ch s h u 161.306 635.748 758.146 474.442 294 122.398 191. V n u tư c a ch s h u 80.000 200.000 200.000 120.000 150 0.00 02. Th ng dư v n c ph n 0 378.761 378.761 378.761 0 0.00 03. C phi u qu 0 0 (292) 0 0 (292) 04. Qu u tư phát tri n 52.598 33.806 20.975 (18.792) (36) (12.831) (38)5. Qu d phòng tài chính 11.795 21.962 21.962 10.167 86 0.00 06. LN sau thu chưa phân ph i 16.913 1.219 136.740 (15.695) (93) 135.522 19II. Ngu n kinh phí và qu khác 9.135 15.829 (5.199) 6.694 73 (21.028) (133)1.Qu khen thư ng, phúc l i 9.135 15.829 (5.199) 6.694 73 (21.028) (133)T NG NGU N VCSH 170.441 651.577 752.947 481.136 282 101.370 16 ( Ngu n: Phòng Qu n tr tài chính c a Công ty Dư c H u Giang) Nhìn vào b ng s li u trên ta th y t ng ngu n v n có xu hư ng tăng, t ng ngu n v n ch s h u tăng m nh 282% vào năm 2007 và tăng ch m l i trong năm 2008 ch tăng 16%. Ta th y r ng ngu n v n ch s h u n u có xu hư ng tăng là i u t t, nhưng n u c tăng theo t c nhanh thì s không có l i cho công ty, vì chi phí lãi i vay s ư c tính vào chi phí h p lí c a công ty, i u này s có l i cho l i nhu n sau thu . Ngu n v n ch s h u c a công ty bi n ng là do: Trong năm 2007 áp ng nhu c u v n lưu ng m r ng qui mô s n xu t c a công ty, Công ty ã huy ng v n b ng vi c phát hành thêm 12.000.000 c phi u ra công GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 31 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyên http://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangchúng v i m nh giá là 10.000 ng trên m t c phi u và v n u tư c a nhànư c lên 200.000 tri u ng, lúc này công ty không c n i vay ng n h n, vì lúcnày lãi su t bên ngoài r t cao. Công ty s ph i tr m t kho n lãi l n cho vi c ivay m r ng qui mô s n xu t. Doanh thu c a công ty tăng m nh trong năm 2007 do ó l i nhu n gi l i trích l p qu d phòng tài chính lên n 21.962 tri u ng, tăng 86% so v inăm 2006. i u này cũng gi i thích t i sao l i nhu n sau thu chưa phân ph igi m 93%. Dư c H u giang ang r t phát tri n nên các nhà u tư bên ngoài umu n u tư vào công ty, do v y trong năm 2007 v i vi c phát hành c phi uph thông ra công chúng, giá bán c a m t c phi u cao hơn r t nhi u so v im nh giá nên s ti n chênh l ch gi a m nh giá c phi u và giá bán ra t ng c nglên t i 378.761 tri u ng. i u này ã tác ng tích c c lên v n ch s h u. Trong năm 2008 thì ngu n v n ch s h u c a công ty tăng v i t c n nh l i, vì lúc này qui mô c a công ty ã th c s ư c m r ng, s n xu t i vào n nh. Công ty không phát hành thêm c phi u và huy ng thêm v n góp c anhà nư c m b o quy n l i cho các ch s h u và m b o cân b ngtrong cơ c u v n. Như v y, v n ch s h u c a công ty tăng v i t c nhanh sau ó tăngv it c ch m l i là hoàn toàn phù h p v i chính sách m r ng th trư ng vàqui mô s n xu t c a công ty. ng th i m b o s cân b ng trong cơ c u v n.4.2. Phân tích k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty Các nhà phân tích mu n bi t công ty ho t ng có hi u qu hay không, thìh ti n hành phân tích, xem xét các ch tiêu trên Báo cáo k t qu kinh doanh, ng th i phân tích các ch tiêu ph n ánh m c s d ng các kho n chi phí, k tqu kinh doanh c a công ty. c bi t, h chú tr ng n s bi n ng c a doanhthu thu n, giá v n hàng bán và l i nhu n sau thu , hi u rõ i u này chúng tacùng phân tích m t s ch tiêu trên b ng Báo cáo k t qu kinh doanh.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 32 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang B ng 05: K T QU HO T NG KINH DOANH NĂM 2006 – 2008 VT: tri u ng Chênh l ch Chênh l ch Năm Năm Năm 2007/2006 2008/2007 Ch tiêu 2006 2007 2008 Giá tr % Giá tr %DT thu n v bán hàng và CCDV 868.192 1.269.280 1.496.019 401.088 46 226.740 18Giá v n hàng bán 402.747 600.778 714.410 198.031 49 113.632 19LN g p v bán hàng và CCDV 465.445 668.502 781.609 203.057 44 113.107 17DT ho t ng tài chính 514 5.789 21.971 5.275 1.025 16.182 280Chi phí tài chính 11.214 17.291 38.144 6.076 54 20.854 121Trong ó: chi phí lãi vay 10.705 15.394 5.216 4.689 44 (10.178) (66)Chi phí bán hàng 311.953 469.324 517.995 157.370 50 48.671 10Chi phí qu n lý doanh nghi p 55.881 59.819 98.686 3.938 7 38.868 65LN thu n t ho t ng kinh doanh 86.911 127.858 148.755 40.948 47 20.897 16Thu nh p khác 1.406 1.351 5.754 (55) (4) 4.403 326Chi phí khác 1.257 897 3.932 (360) (29) 3.035 338L i nhu n khác 149 454 1.822 305 205 1.368 302T ng l i nhu n k toán trư c thu 87.060 128.312 150.577 41.252 47 22.265 17CP thu thu nh p DN hi n hành 0 12.831 15.058 12.831 2.227 17LN sau thu thu nh p DN 87.060 115.481 135.519 28.421 33 20.039 17Lãi cơ b n trên c phi u 0,011 0,006 0,007 (0,005) (45) 0,001 10,543 ( Ngu n: Phòng Qu n tr tài chính c a Công ty Dư c H u Giang)T s li u b ng Báo cáo k t qu kinh doanh ta có th sau: Tri u ng 1.600.000 1.496.019 1.400.000 1.269.280 1.200.000 1.000.000 868.192 714.410 800.000 Doanh thu 600.778 Giá v n hàng bán 600.000 402.747 LN sau thu 400.000 200.000 87.060 115.481 135.519 - Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 (Ngu n:T B ng báo cáo KQKD 2006-2008, Phòng Qu n tr tài chính DHG) Hình 03: th Doanh thu – Giá v n hàng bán – L i nhu n sau thu T th trên ta th y l i nhu n sau thu qua ba năm u tăng, l i nhu nsau thu năm 2007 tăng 28.421 tri u ng, t c tăng 33% so v i năm 2006, năm2008 tăng so v i năm 2007 là 20.039 tri u ng, t c tăng 17%, bi t ư c t iGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 33 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangsao l i nhu n sau thu tăng liên t c qua ba năm, chúng ta cùng i vào phân tíchs bi n ng c a m t s kho n m c sau: Kho n m c doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v Qua b ng s li u cho ta th y doanh thu thu n v bán hàng và cung c pd ch v có xu hư ng tăng qua ba năm. c bi t, năm 2007 doanh thu thu n vbán hàng tăng v i t c nhanh 46%, năm 2008 ch tăng 18%. Doanh thu thu nv bán hàng và cung c p d ch v tăng là do: Kh i lư ng s n ph m s n xu t ra ư c tiêu th m nh d n n doanh thubán hàng c a công ty không ng ng tăng lên. Doanh thu bán hàng tăng kéo theodoanh thu thu n cũng tăng. Kh i lư ng s n ph m c a công ty tiêu th ư c nhi ulà do trong hai năm 2007 và 2008, c bi t là năm 2007 công ty ã không ng ngphát tri n th trư ng tiêu th ra kh p ba mi n B c – Trung – Nam và th trư ngnư c ngoài, b ng vi c tăng cư ng công tác ti p th , th c hi n nhi u chương trìnhkhuy n mãi, qu ng cáo gi i thi u s n ph m nh ng h i ch trong nư c và qu ct . c bi t, v i vi c m nh ng nhà thu c ngay trong b nh vi n và vi c trang bph n m m cho m t s b nh vi n s d ng ã góp ph n áng k làm gia tăng s nlư ng tiêu th . Do giá c h p lí, a d ng, phong phú v s n ph m, ch t lư ng s n ph m t tiêu chu n qu c t , ng th i công ty không ng ng nghiên c u nâng cao ch tlư ng s n ph m và tung ra nhi u s n ph m m i làm cho ngư i tiêu dùng cũngnhư i ngũ Y Bác sĩ hài lòng và yên tâm s d ng. Chính nh lòng tin c a ngư itiêu dùng i v i s n ph m c a Dư c H u giang nên doanh thu bán hàng c acông ty không ng ng tăng. Chính ph có chính sách khuy n khích các doanh nghi p trong nu c s nxu t thu c bình n giá c m t hàng thu c trong nư c. Như v y, doanh thu v bán hàng tăng là do kh i lư ng s n ph m tiêu thtăng. có ư c i u này thì công ty ã không ng ng u tư trang thi t b , côngngh , s d ng h t công su t c a máy. Thêm vào ó, i ngũ Cán b , Công nhânviên c a công ty ã không ng ng h c h i kinh nghi m nâng cao năng su t lao ng. Doanh thu có xu hu ng tăng ch ng t ư c năng l c cũng như hi u quho t ng s n xu t c a công ty là r t t t.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 34 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang Kho n m c giá v n hàng bán Cùng v i vi c tăng lên c a doanh thu bán hàng thì giá v n hàng bán cũngtăng theo. Qua b ng s li u ta th y qua ba năm thì t c tăng c a giá v n hàngbán tăng nhanh hơn so v i t c tăng c a doanh thu. Năm 2007 giá v n hàngbán tăng 49% trong khi doanh thu tăng 46%, năm 2008 thì giá v n hàng bán tăng19% và doanh thu tăng 18%. S dĩ t c tăng c a giá v n hàng bán nhanh hơnlà do giá c c a m t s nguyên v t li u không d tr ư c tăng nh ng th im ts y ut u vào như: i n, nư c, chi phí nhân công cũng tăng nh . T ctăng c a giá v n hàng bán có nhanh hơn t c tăng doanh thu nhưng v n m cth p và có th ch p nh n ư c. V y, t c tăng c a giá v n hàng bán tăng nhanh hơn t c tăng c adoanh thu s nh hư ng n l i nhu n c a công ty. Nhưng ta th y r ng t ctăng c a giá v n hàng bán có xu hư ng gi m l i trong năm 2008, i u này ch ngt công ty ang s d ng nguyên li u ngày càng hi u qu c v s lư ng l n giác nguyên v t li u, b ng cách công ty ã tìm mua nh ng ngu n nguyên li u v igiá r nhưng v n m b o ch t lư ng. Kho n m c doanh thu ho t ng tài chính Qua b ng s li u trên ta th y doanh thu ho t ng tài chính tăng v i t cr t nhanh năm 2007 tăng 1.025% và năm 2008 là 280%. Doanh thu t ho t ngtài chính tăng m nh trong năm 2007 như v y là do công ty ã chú tr ng u tưng n h n b ng vi c g i ti n có kì h n và u tư vào c phi u ng n h n. C th :năm 2007 công ty thu t lãi ti n g i ngân hàng là 3.023 tri u ng, thu t lãichênh l ch t giá là 1.318 tri u ng và thu lãi t u tư c phi u là 1.448 tri u ng. Trong khi ó, t ng doanh thu t ho t ng tài chính c a công ty năm 2006là 514 tri u ng. n năm 2008, t c tăng ch m hơn năm 2007 nhưng v nm c cao, s dĩ năm 2008 tăng v i t c ch m l i vì trong năm 2006 công tykhông chú tr ng u tư ng n h n, nên năm 2007 t c tăng nhanh như v y. ng th i, trong năm 2008 công ty chuy n sang u tư dài h n vào c phi u,công ty con, công ty liên k t. Kho n m c chi phí tài chính Doanh thu ho t ng tài chính tăng t t nhiên s d n n chi phí tài chínhs tăng theo. Qua b ng s li u trên ta th y t c c a chi phí tài chính tăng nhanhGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 35 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangnhưng v n ch m hơn nhi u so v i t c tăng c a doanh thu ho t ng tài chính.Doanh thu ho t ng tài chính tăng lên ch y u là do: Lãi su t tăng cao trong năm 2007 nên kho n chi tr cho vi c i vay c acông ty tăng 66% so v i năm 2006. Năm 2008 thì kho n i vay ng n h n c acông ty gi m áng k , gi m ch còn 8.455 tri u ng, t c gi m 81% so v i năm2007. Chính sách bán hàng c a công ty trong năm 2008 khuy n khích các ilý, Chi nhánh, Hi u thu c tr ti n s m, do ó kho n chi t kh u ti n thanh toántăng m nh trong năm 2008. i u ó cũng gi i thích t i sao kho n ph i thu c akhách hàng năm 2008 gi m i 6%, trong khi ó kho n ph i thu c a khách hàngtrong năm 2007 tăng t i 53%. Do ó, chi phí tài chính v n tăng m c dù kho nti n ph i tr cho lãi vay gi m m nh. Công ty lo ng i kh ng ho ng kinh t kéo dài s nh hư ng n kho n utư c phi u c a công ty nên công ty ã l p qu d phòng gi m giá ch ng khoánlàm cho chi phí tài chính tăng 121% trong năm 2008. Tóm l i, chi phí tài chính tăng s d n n t ng chi phí tăng theo. Công tyc n chú hơn n a t i kho n chi phí này, không tăng v i t c quá nhanh, vì s nh hư ng n l i nhu n c a công ty. Kho n m c chi phí bán hàng Qua b ng s li u trên ta th y chi phí bán hàng bi n ng theo xu hư ngt t. T c tăng năm 2007 là 50% nhưng n năm 2008 thì t c tăng ch còn10%. Chi phí bán hàng tăng ch m l i là do: Trong năm 2007 công ty b t u m r ng qui mô s n xu t nên tài s n c nh ư c mua s m m i, ã làm cho chi phí v mua ngoài tăng lên, ng th i ãlàm cho chi phí kh u hao tài s n c nh tăng lên. Vi c m r ng th trư ng ã làm cho kho n chi cho nhân viên ti p th , chiphí d ng c , dùng s d ng cho vi c qu ng cáo tăng t bi n trong năm 2007. Trong năm 2008 chi phí bán hàng ch tăng 10% là do công ty không ph itrích kh u hao cho tài s n c nh và nh ng kho n chi phí mua tài s n c nh.Chi phí bán hàng năm 2008 tăng ch y u là do kho n chi cho nhân viên trongvi c ti p th , qu ng cáo, tìm hi u khách hàng.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 36 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang V y, chi phí bán hàng tăng cũng góp ph n làm cho t ng chi phí tăng lên,nhưng có xu hư ng tăng ch m l i là t t. Kho n m c chi phí qu n lí doanh nghi p Qua b ng s li u trên ta th y chi phí qu n lí doanh nghi p có xu hư ngtăng nhanh. Chi phí qu n lí doanh nghi p tăng nhanh là do công ty lo ng i nhhư ng c a kh ng ho ng kinh t s nh hư ng n nh ng kho n n ph i thu khó òi, nên công ty ã l p kho n d phòng n khó òi. Chính i u này làm cho chiphí qu n lí doanh nghi p tăng lên. Bên c nh ó, do chính sách luôn hư ng nch t lư ng c a s n ph m, nâng cao ch t lư ng s n ph m thì y u t con ngư icũng r t quan tr ng, nên công ty ã u tư vào vi c nâng cao tay ngh c a côngnhân viên. Trong năm 2008 công ty ã c Cán b , Công nhân viên tham gia cácchương trình ào t o b i dư ng Cán b trong và ngoài nư c, ng th i công tycũng t ch c nh ng l p h c trang b ki n th c v v n hành máy, ki m nghi m,b o qu n thu c. Kho n m c l i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh Qua b ng s li u trên ta th y l i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh cóxu hư ng tăng, năm 2007 l i nhu n tăng 47% và năm 2008 tăng 16%. i u nàycho th y r ng công ty ho t ng ngày càng hi u qu nên doanh thu ngày càngtăng, làm cho l i nhu n thu n cũng tăng. Nhưng t c tăng c a l i nhu n có xuhư ng tăng không cao trong năm 2008. S dĩ l i nhu n tăng ch m l i vì t ctăng c a h u h t các kho n chi phí tăng nhanh hơn t c tăng c a doanh thu.Nhưng t c tăng c a các lo i chi phí này v n có th ch p nh n ư c,vì angtrong th i kì nh hu ng c a kh ng ho ng kinh t nên không d dàng tránh ư cs bi n ng c a m t s lo i chi phí. Tóm l i, thì l i nhu n thu n t ho t ngkinh doanh tăng là t t và i u này s tác ng tích c c lên t ng l i nhu n k toántrư c thu . Các kho n thu nh p khác Trong m t công ty bên c nh kho n doanh thu t ho t ng bán hàng,doanh thu t ho t ng tài chính, thì nh ng kho n doanh thu khác cũng chi mph n quan tr ng. Nó cũng nh hư ng n l i nhu n trư c thu c a công ty. Quab ng s li u trên ta th y kho n thu nh p khác bi n ng không n nh. Gi m 4%trong năm 2007 và tăng m nh trong năm 2008, tăng 326%. Nguyên nhân c a sGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 37 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangbi n ng này là do trong năm 2007 công ty ang có chính sách m r ng qui mônên công ty t n d ng h t máy móc m i mua v cũng như máy ang s d ng. Do ó kho n thu t thanh lý, như ng bán tài s n c nh gi m. n năm 2008 thì s nxu t ã th c s m nh, hàng hóa d tr trong kho cũng nhi u, thêm vào ómáy móc m i mua v ã th c s ch y ư c h t công su t nên trong năm 2008công ty ti n hành thanh lý nh ng máy móc ã cũ. Như v y, kho n thu nh p khác tăng là góp ph n áng k vào vi c t o ral i nhu n, nhưng n u tăng v i t c quá nhanh, ch ng t máy móc c a công tythanh lý càng nhi u. Kho n m c t ng l i nhu n k toán trư c thu T ng doanh thu c a công ty không ng ng tăng qua ba năm nên t ng l inhu n trư c thu cũng tăng, t c tăng c a l i nhu n trư c thu năm 2007 là47%, năm 2008 là 17%. T c c a l i nhu n trư c thu tăng ch m l i ch y u làdo t c tăng c a t ng doanh thu ch m l i, trong khi ó t c tăng c a chi phícó cao hơn nhưng v n không nh hư ng nhi u nt c tăng c a l i nhu n,không nh hư ng nhi u n l i nhu n vì t c tăng c a chi phí cao hơn doanhthu ít, ôi khi có nh ng kho n chi phí t c tăng th p hơn c a doanh thu. Nóichung, t c tăng c a l i nhu n có ch m l i nhưng v m t giá tr v n m c cao.L i nhu n trư c thu c a công ty liên t c tăng ch ng t ư c hi u qu ho t ngs n xu t kinh doanh c a công ty r t t t. Kho n m c chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành T ng l i nhu n trư c thu c a công ty không ng ng tăng kéo theo kho nthu óng cho nhà nư c cũng tăng lên. Kho n thu óng cho nhà nư c tăng lên ng nghĩa v i vi c l i nhu n sau thu c a công ty không tăng cao. Do công tyc ph n hóa vào năm 2004 nên công ty ư c mi n thu thu nh p trong ba năm, ng th i ư c gi m m t n a s thu trong năm năm ti p theo và óng v i m cthu su t là 20%. Trong năm 2007 t ng l i nhu n trư c thu là 128.312 tri u ng, công ty óng thu ch óng thu thu nh p doanh nghi p là 12.831 tri u ng. Năm 2008 thì l i nhu n trư c thu c a công ty là 150.577 tri u ng, nênkho n thu là 15.058 tri u ng. V y kho n thu thu nh p doanh nghi p tăng lênlà do l i nhu n trư c thu c a công ty tăng lên. Kho n thu thu nh p doanhGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 38 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangnghi p tăng lên s nh hư ng tr c ti p n l i nhu n sau thu c a công ty, l inhu n sau thu nh hư ng như th nào ta cùng tìm hi u kho n m c. Kho n m c l i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p L i nhu n sau thu c a công ty ư c quy t nh b i l i nhu n trư c thuvà kho n chi phí thu thu nh p ph i óng. Năm 2007 t c tăng c a l i nhu nsau thu ch tăng 33%, do năm nay công ty ph i óng thu thu nh p doanhnghi p nên l i nhu n sau thu ch còn 115.481 tri u ng. Năm 2008 thì l inhu n sau thu c a công ty là 135.519 tri u ng, tăng 17% so v i năm 2007, t c này tăng ch m hơn so v i năm 2007, nhưng v n m c cao. Như v y, l inhu n sau thu c a công ty không ng ng tăng lên. L i nhu n sau thu liên t ctăng th hi n ho t ng kinh doanh c a công ty ngày càng hi u qu , ng th icũng kh ng nh ư c th m nh v tài chính c a công ty. Các nhà u tư có thhoàn toàn yên tâm khi u tư vào Dư c H u giang.4.3. Phân tích tình hình lưu chuy n ti n Báo cáo lưu chuy n ti n cung c p nh ng thông tin v dòng lưu chuy nlư ng ti n c a công ty, ngư i s d ng thông tin trên báo cáo này có th ánh giá ư c kh năng kh năng t o ra ti n, ánh giá ư c kh năng thanh toán, và ánhgiá ư c kh năng u tư b ng ti n nhàn r i thông qua vi c mua c phi u. i v i nh ng ngư i ngoài công ty, n u mu n ánh giá kh năng chi trc a công ty thì vi c s d ng b ng Báo cáo lưu chuy n ti n là công vi c u tiên.Vì v y không nh ng các nhà phân tích xem xét m i quan h trên các thông tintrên b ng Cân i k toán, b ng Báo cáo k t qu kinh doanh, mà còn xem xét cácch tiêu trên b ng Báo cáo lưu chuy n ti n. Vi c nghiên c u Báo cáo lưu chuy nti n t trong m t s năm liên ti p s t o cái nhìn sâu s c hơn và toàn di n hơn vtình hình tài chính c a công ty. 4.3.1. Lưu chuy n ti n t ho t ng kinh doanh Ho t ng kinh doanh là ho t ng ch y u mang l i l i nhu n cho doanhnghi p . Qua b ng s li u 06 (trang 40) cho ta th y s ti n thu v cho công ty tho t ng kinh doanh luôn dương, t c s ti n thu l n s ti n chi ra ng th ilư ng ti n thu v này liên t c tăng m nh qua ba năm. Năm 2007 tăng v i t c105% và năm 2008 tăng v i t c 244%, lư ng ti n thu t ho t ng kinhdoanh tăng là do kh i lư ng s n ph m tiêu th ngày càng nhi u d n n doanhGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 39 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang thu bán hàng tăng. Doanh thu bán hàng tăng d n n l i nhu n c a công ty tăng, như v y qua ba năm ta th y l i nhu n tăng liên t c nên lư ng ti n thu v t ho t ng bán hàng cũng tăng lên áng k . ng th i trong năm 2007 công ty ang m r ng th trư ng tiêu th , nên công ty ch p nh n nh ng Chi nhánh, i lý, Hi u thu c có th ch m thanh toán ti n hàng, do ó các kho n ph i thu c a khách hàng trong năm 2007 tăng lên, làm cho lu ng ti n thu v tăng, nhưng tăng v i t c không quá cao. Năm 2008 công ty ã th c s phát tri n ư c m r ng th trư ng tiêu th , bên c nh ó, công ty tăng chính sách chi t kh u thanh toán i v i các i lý, Chi nhánh, Hi u thu c nên kho n ph i thu c a khách hàng gi m xu ng, làm cho t c tăng c a lư ng ti n thu v tăng lên. B ng 06: TÌNH HÌNH LƯU CHUY N TI N T HO T NG KINH DOANH NĂM 2006 – 2008 VT: tri u ng Chênh l ch Chênh l ch Năm Năm Năm Ch tiêu 2007/2006 2008/2007 2006 2007 2008 Giá tr % Giá tr %1. L i nhu n trư c thu 87.060 128.312 15.577 41.252 47 22.265 172. i u ch nh cho các kho n:Kh u hao tài s n c nh 13.170 24.054 28.170 10.884 83 4.116 17Các kho n d phòng 1.000 (1.000) 24.067 (2.000) (200) 25.067 (2.507)Lãi, l t ho t ng u tư 130 (1.632) (10.434) (1.762) (1.351) (8.802) 539Chi phí lãi vay 10.705 15.394 5.216 4.689 44 (10.178) (66)3. LN t H KD trư c thay i 112.065 165.128 197.596 53.063 47 32.468 20v n lưu ngTăng, gi m các kho n ph i thu (92.563) (90.459) (31.804) 2.104 (2) 58.655 (65)Tăng, gi m hàng t n kho (8.531) (108.426) (73.642) (99.894) 1.171 34.784 (32)Tăng, gi m các kho n ph i tr 34.160 107.292 131.026 73.132 214 23.734 22Tăng, gi m chi phí tr trư c 1.035 5.300 66 4.265 412 (5.234) (99)Ti n lãi vay ã tr (10.297) (15.977) (4.654) (5.680) 55 11.323 (71)Thu thu nh p doanh nghi p ã n p 0 0 (24.109) 0 0 (24.109) 0Ti n thu khác t ho t ng KD 967 1.406 4.266 439 45 2.860 203Ti n chi khác cho ho t ng KD (11.831) (12.947) (22.327) (1.116) 9 (9.380) 72Lưu chuy n ti n thu n t ho t 25.005 51.317 176.419 26.312 105 125.102 244 ng KD ( Ngu n: Phòng Qu n tr tài chính c a Công ty Dư c H u Giang) Tóm l i, v i lư ng ti n thu v t ho t ng kinh doanh ngày càng tăng th hi n ư c ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty ngày càng ư c m r ng, GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 40 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyên http://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang v i lư ng ti n này Dư c H u giang hoàn toàn có th thanh toán ư c cho nh ng kho n v n lưu ng như: ti n mua nguyên v t li u, nh ng kho n tr trư c cho ngư i bán, tr ti n lãi vay cho ngân hàng, c bi t là công ty có th mb o ti n tr lãi c ph n b ng ti n. 4.3.2. Lưu chuy n ti n thu n t ho t ng u tư Qua b ng s li u 07 ta th y công ty luôn chú tr ng vào ho t ng u tư, do ó qua ba năm công ty không thu ư c ti n t nh ng ho t ng u tư này. Lưu chuy n ti n t ho t ng kinh doanh âm là do: - Mua s m m i m t s máy móc, thi t b ph c v cho nhà máy m i nh m m r ng qui mô s n xu t. - Mua c phi u c a m t s ơn v bên ngoài và cho m t s công ty vay ti n. - Góp v n vào công ty C ph n Dư c Sông h u, công ty TNHH MTV In bao bì, công ty TNHH MTV Du l ch Dư c H u giang, công ty TNHH MTV Dư c ph m CM và công ty TNHH MTV HT pharma. B ng 07: TÌNH HÌNH LUÂN CHUY N TI N T HO T NG U TƯ NĂM 2006 - 2008 VT: tri u ng Chênh l ch Chênh l ch Năm Năm Năm 2007/2006 2008/2007 Ch tiêu 2006 2007 2008 Giá Giá tr % tr %1. Ti n chi mua TSC , các TSDHkhác (105.151) (105.302) (36.152) (152) 0 69.150 (66)2. Ti n thu t thanh lý, bán TSC , cácTSDH khác 701 792 4.365 92 13 3.572 4513. Ti n chi cho vay, mua các công c nc a ơn v khác 0 (50.000) (1.786) (50.000) 0 48.214 (96)4. Ti n thu h i cho vay,bán l i các côngc n c a ơn v khác 0 0 50.000 0 0 50.000 05. Ti n chi u tư, góp v n vào ơn vkhác (1.487) (48.104) (53.322) (46.617) 3.135 (5.218) 116. Ti n thu h i u tư, góp v n vào ơnv khác 0 9.533 0 9.533 0 (9.533) (100)7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và l inhu n ư c chia 0 1.448 9.646 1.448 0 8.198 566Lưu chuy n ti n thu n t ho t ng u tư (105.937) (191.633) (27.249) (85.697) 81 164.384 (86) ( Ngu n: Phòng Qu n tr tài chính c a Công ty Dư c H u Giang) GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 41 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyên http://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang Như v y, v i s ti n u tư mua s m máy móc, u tư c phi u và utư vào công ty con l n hơn s ti n công ty thu như: thu t thanh lý tài s n, thu tti n lãi cho vay và thu t vi c u góp v n, nên t ng s ti n t ho t ng u tưb âm. S ti n mà công ty dùng chi cho nh ng ho t ng u tư này l n,ch ng t trong ba năm qua s ti n nhàn r i c a công ty là khá cao. V i nh ngkho n chi cho ho t ng u tư này thì kh năng trong tương lai, công ty s nh n ư c nhi u l i nhu n t dòng ti n này là r t l n.4.3.3. Lưu chuy n ti n thu n t ho t ng tài chính B ng 08: TÌNH HÌNH LƯU CHUY N TI N T HO T NG TÀI CHÍNH NĂM 2006 – 2008 VT: tri u ng Chênh l ch Chênh l ch Năm Năm Năm 2007/2006 2008/2007 CH TIÊU 2006 2007 2008 Giá tr % Giá tr %1.Ti n thu t phát hành CP,nh n v n góp c a ch s h u 0 398.761 0 398.761 0 (398.761) (100)2. Ti n chi góp v n,mua l i CPc a doanh nghi p ã phát hành 0 0 (293) 0 0 (293) 03. Ti n vay ng n h n, dài h nnh n ư c 434.043 674.327 177.134 240.284 55 (497.194) (74)4. Ti n chi tr n g c vay (339.535) (798.767) (212.108) (459.232) 135 586.659 (73)5. C t c, l i nhu n ã tr choch s h u (14.040) (39.056) (49.938) (25.016) 178 (10.882) 28Lưu chuy n ti n thu n t Htài chính 80.468 235.265 (85.206) 154.797 192 (320.471) (136) ( Ngu n: Phòng Qu n tr tài chính c a Công ty Dư c H u Giang) N u như lưu chuy n ti n thu n t ho t ng u tư cho ta bi t dòng ti ncó th nh n ư c trong tương lai là l n hay nh thì lưu chuy n ti n t ho t ngtài chính có th cho ta bi t ư c nh ng dòng ti n thu ư c t vi c phát hành cphi u, nh n v n góp t c ông ... Qua b ng s li u 08 cho ta th y trong hai năm2006 và 2007 thì dòng ti n t ho t ng tài chính là dương, ch ng t m t ph nlư ng ti n th c t trong công ty có ư c do vi c huy ng t vi c phát hành cphi u, và t vi c i vay n , nhưng vay n chi m m t kho n nh , ph c v chonhu c u s n xu t. N u xu hư ng dòng ti n thu t ho t ng này tăng quá cao sb t l i cho công ty, vì kho n ti n th c t có ư c là do i vay n , ch khôngGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 42 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangph i có ư c t vi c tiêu th s n ph m hay u tư. Xu hư ng ti n thu v t ho t ng tài chính tăng qua hai năm, nhưng n năm 2008 thì xu hư ng này gi mxu ng. Công ty có th thu ư c ti n t ho t ng kinh doanh và ho t ng utư ph c v cho s n xu t và cũng có th b t u tr ti n cho c t c và chonh ng kho n vay b ng ti n m t, ng th i không c n lư ng ti n thu t vi c pháthành c phi u. Qua ây cũng cho ta th y kh năng thanh toán c a công ty ngàycàng t t hơn.4.4. ánh giá tình hình tài chính c a công ty thông qua các ch s tài chính 4.4.1. Phân tích cơ c u tài s n và ngu n v n T s li u b ng 01 tình hình tài s n ng n h n năm 2006 – 2008 trang 21và b ng 02 tình hình tài s n dài h n năm 2006 – 2008 trang 26 ta có th sau: 100% 32% 28% 28% 80% 60% tài s n dài h n 40% 68% 72% 72% tài s n ng n h n 20% 0% 2006 2007 2008 (Ngu n: T B ng C KT 2006-2008, Phòng Qu n tr tài chính DHG) Hình 04: th th hi n cơ c u tài s n qua ba năm 2006 – 2008 T b ng s li u b ng 03 tình hình n ph i tr năm 2006 – 2008 trang 29và b ng s li u 05 trang 31 ta có th sau: 100% 35% 80% 69% 67% 60% ngu n v n ch s h u 40% 65% n ph i tr 20% 31% 33% 0% 1 2 3 2006 2007 2008 (Ngu n: T B ng C KT 2006-2008, Phòng Qu n tr tài chính DHG) Hình 05: th th hi n cơ c u ngu n v n qua ba năm 2006 - 2008GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 43 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang Qua hai th trên ta th y trong cơ c u tài s n không có s bi n ngnhi u. Tài s n ng n h n chi m t tr ng tương i l n trong t ng tài s n, chi m72%, còn l i là tài s n dài h n. Cơ c u tài s n này là phù h p v i nhu c u s nxu t ra nhi u s n ph m c a công ty. Như v y, cơ c u tài s n c a công ty tương i n nh qua ba năm, còn cơ c u ngu n v n thì sao? Chúng ta cùng quan sát th 05. Ta th y cơ c u v n có s bi n ng m nh, năm 2008 thì n ph i trchi m t tr ng l n trong cơ c u v n. Lúc này công ty ch y u s d ng nph c v cho nhu c u v n lưu ng và u tư vào tài s n c nh. Nhưng n năm2007 thì công ty có s thay i trong cơ c u v n, v n ch s h u lúc này chi mt tr ng l n trong t ng ngu n v n. Nhu c u v n lưu ng và vi c u tư vào tàis nc nh ch y u b ng ngu n v n ch s h u. ng th i trong cơ c u tài s ncũng không có nhi u s thay i. Như v y, tăng kh i lư ng s n xu t s n ph mkéo theo ó thì v n lưu ng cũng tăng lên, d n n t tr ng tài s n lưu ngtăng. Nhưng ngu n v n tăng tài s n lưu ng không ph i ư c hình thành tvi c i vay n . Tóm l i, cơ c u tài chính c a công ty ư c c i thi n d n theo xu hư ng t tqua ba năm và v i cơ c u này công ty hoàn toàn có th ch ng ư c ngu nv n, và kh ng nh th m nh tài chính c a mình. 4.4.2. Phân tích tình hình công n ln 2.50 2.00 1.94 5. T s n / T ng 1.50 tài s n 1.00 6. T s n / V n ch s h u 0.46 0.48 0.65 0.50 0.33 0.31 - năm 2006 2007 2008 Hình 06: th th hi n tình hình t l n qua ba năm 2006 - 2008 * T l n trên t ng tài s n T l n trên t ng tài s n cho ta bi t ư c trong t ng tài s n c a công tycó bao nhiêu ph n trăm tài s n ư c hình thành t ngu n v n i vay. D a vàob ng s li u 11 cho th y s ti n i vay dùng cho vi c mua tài s n gi m d nGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 44 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangqua các năm. C th năm 2006 có 65% tài s n ư c hình thành t ngu n v n ivay, h s này cho ta bi t trong 100 ng tài s n c a công ty ã có 65 ng n ,năm 2007 gi m còn 31 ng n , nhưng n năm 2008 thì l i tăng lên 33 ng n .Nguyên nhân c a s bi n ng này là do kho n i vay n c a công ty gi m m nhqua ba năm. ng th i, tài s n lưu ng và tài s n dài h n không ng ng tăng quaba năm áp ng nhu c u m r ng qui mô s n xu t. Như v y, thông qua t sn trên t ng tài s n cho ta th y ư c trong hai năm g n ây h s n c a công tycó xu hư ng gi m r t nhanh. Năm 2008 gi m g n m t n a so v i năm 2006, v it l n này ta có th hoàn toàn ch p nh n ư c. Công ty nên ti p t c duy trì vàphát huy hơn n a th m nh này. * T l n trên v n ch s h u Qua vi c phân tích t l n trên t ng tài s n ta th y kho n n vay c a côngty gi m m nh làm t l này gi m xu ng, như v y v i s gi m i c a n vay kéotheo t l n trên v n ch s h u gi m. Qua th trên ta th y t l n trên v nch s h u gi m r t m nh, năm 2007 gi m 1,48 l n và năm 2008 tăng nh 0,02l n. Như v y, s gi m xu ng c a t s này cho ta th y công ty ang r t h n chs d ng n , vi c h n ch s d ng n trong năm 2007 là tránh nh hư ng c a lãisu t, ng th i vi c s d ng ngu n v n ch s h u nh m m b o an toàn c a ng v n c a công ty và cũng kh ng nh s lành m nh v tài chính. Nhưngcông ty cũng nên duy trì m c v a ph i vì vi c i vay v n t bên ngoài v i m ch p lí s có l i cho l i nhu n vì lãi vay s ư c tính vào chi phí h p lí. Tóm l i, t s n trên v n ch s h u gi m m nh ch ng t ngu n v n chs h u c a công ty không ng ng tăng lên. V n ch s h u ang chi m ph n l ntrong cơ c u v n c a công ty. 4.4.3. Các t s thanh toán B ng 09: KH NĂNG THANH TOÁN NG N H N NĂM 2006 - 2008 VT: tri u ng Năm Năm Năm Ch tiêu ơn v 2006 2007 2008T l thanh toán hi n hành L n 1,13 2,32 2,31T l thanh toán nhanh L n 0,72 1,53 1,44Kỳ thu ti n bình quân ngày 50 60 66GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 45 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang * T s thanh toán hi n hành Qua b ng s li u 14 cho ta th y năm 2006 1 ng n c a công ty ư c m b o b ng 1,13 ng tài s n lưu ng, t s này năm 2006 là chưa cao, sdĩ t s này chưa cao là do kho n i vay n ng n h n và nh ng kho n ph i trng n h n khác trong năm 2006 cao. Như v y, ngu n hình thành tài s n ch y u ư c hình thành t vi c i vay n , nên kh năng thanh toán hi n hành c a côngty là th p. Nhưng t năm 2007 thì tình hình này ã ư c c i thi n, năm 2007 thì1 ng n c a công ty ư c m b o b ng 2,32 ng tài s n lưu ng và năm2008 thì m t ng n c a công ty ư c m b o b ng 2.31 ng tài s n lưu ng. T s này cao là do trong hai năm g n ây Dư c H u giang huy ng v nb ng vi c phát hành c phi u và huy ng v n u tư c a nhà nư c. T s này làtương i t t, vì thông thư ng thì 1 ng n ph i ư c m b o ít nh t b ng 2l n tài s n lưu ng. * T s thanh toán nhanh Kh năng thanh toán c a công ty trong năm 2007 là t t nh t 1.53 l n, nnăm 2008 tuy có gi m nh , nhưng v n cao 1,44 l n. Nguyên nhân c a s bi n ng này là do qui mô s n xu t ư c m r ng, công ty u tư vào hàng t n khonên kh năng chuy n thành ti n thanh toán cho các kho n n ng n h n cógi m nh . Hàng t n kho tăng là do s n xu t m r ng nên công ty s n xu t ra ư c nhi u s n ph m và nguyên li u dùng s n xu t hàng hóa trong kho cũngtăng lên, chính i u này làm cho kh năng thanh toán nhanh c a công ty gi m l i.Tuy kh năng thanh toán có gi m nh , nhưng v n m c cao và hoàn toàn có thch p nh n ư c. V y, kh năng thanh toán c a công ty ư c c i thi n d n, t l thanh toánhi n hành c a công ty ư c c i thi n d n là t t. Công ty c n chú ý hơn n a trongvi c qu n lí hàng t n kho và các kho n n ng n h n. 4.4.4. Các t s ho t ng Tình hình ho t ng c a m t công ty ư c th hi n qua m t s ch tiêusau: vòng quay hàng t n kho, vòng quay tài s n ng n h n, vòng quay tài s n ng nh n, vòng quay tài s n c nh, vòng quay t ng tài s n. Quá trình luân chuy nv n i v i m t công ty r t quan tr ng, n u quá trình luân chuy n v n ng n thìv im t ng v n ít hơn có th t o ra hi u qu như v y ho c cũng v i m t ngGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 46 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangv n có th t o ra hi u qu cao hơn. Do v y, i v i m t công ty thì vi c quaynhanh ng v n c a mình là r t quan tr ng, xem nó quan tr ng như th nàochúng ta cùng tìm hi u qua m t s vòng quay sau: B ng 10: PHÂN TÍCH CÁC T S HO T NG NĂM 2006 – 2008 Năm Năm Năm Ch tiêu ơn v 2006 2007 2008Vòng quay hàng t n kho l n 3,32 2,61 2,35Vòng quay tài s n ng n h n l n 2,63 1,88 1,85Vòng quay tài s n c nh l n 5,86 5,55 6,71Vòng quay t ng tài s n l n 1,80 1,35 1,34 * Vòng quay hàng t n kho Qua b ng s li u 10 ta th y s vòng quay hàng t n kho gi m d n, năm2006 s vòng quay hàng t n kho là 3,32 vòng và n năm 2008 là gi m còn 2,35vòng. S vòng gi m xu ng là do công ty m r ng qui mô s n xu t nên lư ngthành ph m trong kho và lư ng nguyên li u, v t li u s n xu t cũng tăng quaba năm. Ta th y r ng s vòng quay hàng t n kho qua ba năm không cao và có xuhư ng gi m s vòng xu ng i u này th hi n hi u qu qu n lí hàng t n kho c acông ty là không cao, ng v n c a công ty b ng l i ng th i phát sinh thêmm t s chi phí như: chi phí b o qu n nguyên li u, thành ph m, chi phí lưu kho vàcó th b hao h t. Vì Dư c H u giang là công ty s n xu t nên hàng t n kho chi mt tr ng l n trong t ng tài s n ng n h n, i u này cũng là bình thư ng vì quaphân tích trên ta th y tình hình tài chính c a công ty khá m nh. Công ty có thch ng v v n, do v n ch s h u không ng ng tăng qua ba năm, do ó côngty không lo b ng v n do hàng t n kho nhi u. Hàng t n kho cũng có th làchi n lư c kinh doanh c a công ty, vì hàng t n kho ch y u là nguyên v t li unên v i lư ng nguyên v t li u có ư c trong kho công ty có th tránh ư c sbi n ng v giá trong th i gian kh ng ho ng kinh t này. Nhưng công ty cũngc n có nh ng bi n pháp hàng hóa và nguyên v t li u không t n kho quá lâu. * Vòng quay tài s n ng n h n Qua b ng s li u 10 ta th y ư c vòng quay tài s n ng n h n có xu hư nggi m qua ba năm, c th năm 2006 1 ng tài s n ng n h n tham gia vào ho t ng s n xu t t o ra ư c 2,63 ng doanh thu thu n, năm 2007 thì 1 ng tàiGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 47 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangs n ng n h n t o ra ư c 1,88 ng doanh thu thu n, tương t như v y n năm2008 thì ch t o ra ư c 1,85 ng doanh thu thu n. V y, công ty s d ng tài s nng n h n chưa th c s hi u qu , tài s n ng n h n thì v y còn tài s n dài h n côngty có s d ng hi u qu không? Chúng ta cùng phân tích ch tiêu vòng quay tàis nc nh. * Vòng quay tài s n c nh Qua b ng s li u 10 ta th y vòng quay tài s n c nh năm 2006 là 5,86l n, t c là 1 ng tài s n c nh tham gia vào ho t ng s n xu t kinh doanh thìt o ra ư c 5,86 ng doanh thu, năm 2007 gi m nh t c 1 ng tài s n c nhtham gia ho t ng s n xu t t o ra ư c 5,55 ng doanh thu, năm 2008 l i tăngnh hơn so v i hai năm trư c t c 1 ng tài s n c nh tham gia ho t ng s nxu t t o ra ư c 6,71 ng doanh thu. Vi c tăng năng su t tài s n c nh giúpcho vi c thu h i v n c a công ty càng nhanh. Tuy nhiên vi c xem xét vòng quaytài s n không thì chưa th y h t hi u qu c a công tác qu n lí tài s n c acông ty, chúng ta cùng i vào phân tích hi u qu s d ng toàn b tài s n. * Vòng quay t ng tài s n Qua phân tích trên ta th y vòng quay tài s n ng n h n có xu hư ng gi m,còn vòng quay tài s n c nh có xu hư ng tăng, nhưng tài s n ng n h n chi m ttr ng l n trong t ng tài s n nên vòng quay t ng tài s n cũng có xu hư ng gi m.C th , năm 2006 1 ng tài s n t o ra ư c 1,8 ng doanh thu, năm 2007 thì 1 ng tài s n t o ra ư c 1,35 ng doanh thu, gi m 0,45 ng, năm 2008 thì 1 ng tài s n t o ra ư c 1,34 ng doanh thu, gi m 0,01 ng. Như v y, qua ba năm thì hi u qu s d ng tài s n c a công ty có xu hư nggi m, do ó công ty c n quan tâm hơn n a hi u qu s d ng tài s n nh t là hi uqu s d ng tài s n ng n h n. tăng hi u qu s d ng tài s n ng n h n thì côngty nên nhanh chóng tiêu th h t thành ph m trong kho và ưa nguyên v t li u vàoquá trình s n xu t nhanh chóng. 4.4.5. Các t s kh năng sinh l i Qua vi c phân tích các ch tiêu v tình hình công n , v kh năng thanhtoán, các ch tiêu v t s ho t ng ã cho th y ư c m c r i ro cũng nhưnh ng l i ích mà ch s h u c a công ty có th nh n ư c có th giúp hquy t nh vi c có nên ti p t c u tư n a không, nhưng còn i v i nh ng nhàGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 48 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang u tư bên ngoài thì nh ng ch tiêu trên ch ph n nào nh hư ng n quy t nhc a h . Nh ng nhân t nh hư ng n quy t nh c a nhà u tư là nh ng chtiêu v kh năng t o ra l i nhu n, hi u sâu hơn chúng ta cùng phân tích nh ngch tiêu sau: B ng 11: PHÂN TÍCH CÁC T S KH NĂNG SINH L I NĂM 2006 – 2008 Năm Năm Năm Ch tiêu ơn v 2006 2007 2008T s l i nhu n ròng/doanh thu (ROS) % 0,100 0,091 0,091T s l i nhu n ròng/T ng tài s n(ROA) % 0,180 0,123 0,121T s l i nhu n ròng/VCSH(ROE) % 0,540 0,182 0,179T s l i nhu n ròng/C phi u (EPS) Ngàn ng 11 6 7T s c t c/M i c phi u (DPS) Ngàn ng 3,010 2,074 2,500 * T s l i nhu n ròng trên doanh thu (ROS) Qua b ng s li u 11 ta th y năm 2006 1 ng doanh thu t o ra ư c 0,1 ng l i nhu n, t c 10%, năm 2007 và năm 2008 t s l i nhu n trên doanh thugi m nh , lúc này 1 ng doanh thu ch t o ra ư c 0,91 ng l i nhu n, t c9,1%. Trong hai năm 2007 và 2008 t s l i nhu n ròng trên doanh thu gi m nhlà do: Giá nguyên v t li u u vào tăng nh , làm cho giá v n hàng bán tăng. Ngoài ra vi c m r ng qui mô s n xu t cũng như vi c m r ng th trư ngtiêu th làm cho chi phí bán hàng, chi phí qu n lí doanh nghi p và chi phí kháctăng. Doanh thu c a công ty không ng ng tăng qua ba năm nhưng t c tăngc a doanh thu ch m hơn t c tăng c a chi phí nên d n n t su t l i nhu ntrên doanh thu gi m. Như v y, t s này càng cao càng có l i cho ch s h u c a công ty cũngnhư nhà u tư bên ngoài. Ta th y qua ba năm t s l i nhu n ròng trên doanhthu là tương i cao, i u này ch ng t kh năng tiêu th s n ph m c a công tyr t t t làm tăng doanh thu. Tóm l i, t s l i nhu n trên doanh thu có gi m nh ,nhưng v n m c cao và ch p nh n ư c. Tuy nhiên, công ty c n có nh ng bi npháp ki m soát t t chi phí hơn n a.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 49 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang * T s l i nhu n ròng trên t ng tài s n (ROA) Qua b ng s li u 11 ta th y 1 ng tài s n năm 2006 t o ra ư c 0,18 ng l i nhu n, năm 2007 là 0,123 ng và năm 2008 là 0,121 ng. T s l inhu n trên t ng tài s n gi m là do: Giá tr tài s n c nh qua ba năm không ng ng ư c b sung m r ngs n xu t, d n n nhu c u tài s n lưu ng cũng tăng. i u này làm cho t ng tàis n tăng. Chi phí nguyên v t li u, chi phí bán hàng và chi phí qu n lí doanh nghi ptăng, làm cho t c tăng c a l i nhu n ch m l i. Như v y, công ty ã chưa th c s s d ng h t công su t c a tài s n, làmcho thu nh p trên m i ng tài s n gi m qua ba năm. Ta th y t s l i nhu n trêntài s n có gi m i nhưng t s này v n m c cao trên 10% và có th ch p nh n ư c. Tuy nhiên công ty c n tăng hi u qu s d ng tài s n hơn n a l i nhu nthu ư c t tài s n t o ra cao hơn n a. * T s l i nhu n ròng trên v n ch s h u (ROE) ây là t s r t ư c các nhà u tư quan tâm vì nó g n v i hi u qu utư c a h . Ta th y năm 2006 thì 1 ng v n ch s h u t o ra ư c 0,54 ng l inhu n, lúc này 1 ng v n b ra thì nhà u tư nh n ư c 0,54 ng c t c, năm2007 thì l i nhu n do v n ch s h u b ra có gi m nh , lúc này 1 ng v n chs h u t o ra ư c 0,182 ng l i nhu n, lúc này nhà u tư ch nh n ư c 0,182 ng c t c t 1 ng v n b ra, tương t năm 2008 1 ng v n ch s h u t ora ư c 0,179 ng l i nhu n. T s l i nhu n ròng trên v n ch s h u gi m làdo: Các kho n chi phí như: chi phí nguyên v t li u, chi phí bán hàng, chi phíqu n lí tăng nh làm cho t c tăng c a l i nhu n ch m l i. Công ty tăng cư ng huy ng v n ch s h u trong hai năm 2007 và 2008nên cơ c u v n ch s h u chi m t tr ng 69% trong t ng ngu n v n. Như v y, qua ba năm thì v n ch s h u t o ra l i nhu n có xu hư nggi m, Tuy c t c c a nhà u tư có gi m i nhưng ph n c t c mà nhà u tưnh n ư c v n m c 17% ng v n b ra, v i m c c t c nh n ư c này v nm c cao và thu hút ư c các nhà u tư t bên ngoài.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 50 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang Tóm l i, các t s v kh năng sinh l i có xu hư ng gi m nh qua ba năm,nhưng l i nhu n thu v v n tăng nhưng t c tăng ch m, do ó làm cho các ts này gi m nh . Trong năm 2007 và 2008 công ty s d ng ch y u ngu n v nch s h u, ng th i mua s m tài s m thêm tài s n b ng ngu n v n này, hi uqu s d ng tài s n chưa cao nên tài s n, v n ch s h u chưa t o ra l i nhu nt i ưu. * T s l i nhu n ròng trên c phi u (EPS) T b ng s li u trên ta th y, lãi cơ b n trên c phi u có xu hư ng gi m.Nhưng n năm 2008 l i tăng nh tr l i. Qua phân tích trên ta th y r ng l inhu n sau thu c a công ty không ng ng tăng qua ba năm, nhưng lãi cơ b n trênc phi u l i gi m xu ng. V y, lãi cơ b n trên c phi u có gi m là do: T c tăng c a s lư ng c phi u phát hành nhanh hơn t c tăng c al i nhu n sau thu . Năm 2006 s lư ng c phi u lưu hành là 8.000.000 c phi u,như v y trong năm 2006 thì công ty ch y u s d ng ngu n v n i vay, nên chiphí lãi vay ư c tính vào chi phí, i u này ã tác ng tích c c n l i nhu n sauthu và lãi trên m t c phi u. Năm 2007 cơ c u v n c a công ty lúc này nghiêngv ngu n v n ch s h u, vì s c phi u c a công ty ang lưu hành là18.833.333 c phi u. V y, l i nhu n sau thu c a công ty ch tăng 33%, nhưngs c phi u phát hành tăng 135% nên làm cho lãi cơ b n trên c phi u gi m trongnăm 2007. L i nhu n sau thu liên t c tăng hay l i nhu n phân b cho c ông sh u c phi u ph thông cũng tăng trong năm 2008. Mà trong năm 2008 s lư ngc phi u ph thông ang lưu hành tương i n nh so v i năm 2007 ch v i19.993.500 c phi u. i u này ã làm cho lãi cơ b n trên c phi u tăng nh trongnăm 2008. Như v y, lãi cơ b n trên c phi u có xu hư ng gi m nhưng lãi cơ b n trênc phi u gi m là do s lư ng c phi u phát hành c a công ty tăng ch khôngph i l i nhu n sau thu c a công ty gi m. Ta th y lãi cơ b n trên c phi u cógi m nhưng v n ch p nh n ư c. * T s c t c trên c phi u Qua b ng s li u trên ta th y, do vi c phát hành thêm m t s lư ng l n cphi u trong hai năm g n ây nên ã làm cho s c t c trên m i c phi u gi m i.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 51 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangTa th y r ng do l i nhu n sau thu c a công ty liên t c tăng nên t ng s c t cchi tr cho c ông v n tăng liên t c qua ba năm. Tuy s c t c nh n ư c trênm i c phi u có gi m nh , nhưng v i tình hình ho t ng và cơ c u v n c a côngty như ã phân tích, thì khi u tư vào c phi u c a công ty hoàn toàn có l i vàtrong tương lai thì kho n l i này còn tăng lên n a vì tình hình ho t ng s n xu tc a công ty t t, c bi t công ty luôn chú tr ng t i vi c u tư vào nh ng công tycon và công ty liên k t. Chính nh ng kho n u tư này s mang l i nhi u l inhu n cho công ty. Ngoài hai t s EPS và DPS thì các nhà u tư thư ng phân tích thêm hait s là P/E và P/B có quy t nh u tư vào m t lo i c phi u nào ó. Hai ts này ư c các nhà u tư tính ngay t i th i i m quy t nh mua c phi u haykhông. 4.4.6. Phương trình DUPONT hi u rõ tình tài chính c a m t công ty thì chúng ta không nh ng phântích các t s tài chính, mà chúng ta cũng có th bi t rõ tình hình tài chính thôngqua vi c phân tích sơ DUPONT (Sơ trang 54). Qua sơ DUPONT (trang 54) ta th y kh năng sinh l i c a v n ch sh u là ch tiêu quan tr ng, ch tiêu này ph n ánh kh năng sinh l i c a v n chs h u nói riêng và kh năng sinh l i c a toàn b v n c a công ty nói chung.Thông qua ch tiêu này, ngư i phân tích có th ánh giá ư c kh năng sinh l ivà hi u qu ho t ng kinh doanh c a công ty. Nhìn vào b c th nh t c a sơ DUPONT (trang 54) chúng ta th y ROEcó xu hư ng gi m, t 54% gi m xu ng còn 17,9% t c năm 2008 ROE gi mxu ng ch còn m t ph n ba so v i năm 2006. Ta th y tuy ROE có gi m nhưngv n còn m c cao trên 17% và v n có th ch p nh n ư c, t c nhà u tư có thnh n ư c trên 17% l i nhu n trên s v n b ra. Nguyên nhân làm cho t s l inhu n trên v n ch s h u gi m là do trong hai năm 2007 và 2008 công ty Dư cH u giang ã huy ng thêm ngu n v n ch s h u, v n ch s h u năm 2007 là651.577 tri u ng, tăng 282%, v n ch s h u năm 2008 là 752.547 tri u ngtăng 19%, v n ch s h u tăng ch y u là do v n góp c a các c ông, v n gópc a nhà nư c và vi c phát hành thêm c phi u c a công ty. V n ch s h u tănglên thì công ty không c n tr nhi u ti n cho vi c i vay, ng th i vi c huy ngGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 52 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangv n cũng ư c d dàng, nhưng ngư c l i các ch s h u s b gi m i ph n l inhu n nh n ư c. Như v y, cơ c u v n c a công ty nghiêng d n v v n ch sh u. Nhìn vào b c th hai c a sơ trên ta th y có ư c m c l i nhu n nhưv y, chúng ta xét n nh ng nhân t c u thành nên ROE. Các nhân t c u thànhnên ROE bao g m: t s l i nhu n ròng trên t ng tài s n (ROA) và h s v n chs h u. Quan sát vào sơ ta th y qua ba năm thì ROA có xu hư ng gi m nhưngv n còn m c cao, t c 1 ng tài s n b ra ta v n thu v trên 12% l i nhu n.Như v y, ROE gi m m t ph n là do t s l i nhu n trên t ng tài s n gi m. ngth i t s l i nhu n trên v n ch s h u gi m là do h s v n t có gi m, h sv n t có gi m t 2,83 l n xu ng còn 1,48 l n. Nhìn vào b c th ba c a sơ trên ta th y t s l i nhu n trên t ng tài s nlà do hai nhân t c u thành bao g m: t s l i nhu n trên doanh thu và vòng quayt ng tài s n. T s l i nhu n trên doanh thu gi m nh qua ba năm t 10% xu ngcòn 9,1%. S dĩ ROS gi m nh là do t c tăng c a l i nhu n sau thu th p hơnt c tăng c a doanh thu thu n, nhìn vào nh ng b c ti p theo c a sơ ta th ynguyên nhân làm cho l i nhu n sau thu tăng ch m hơn doanh thu là do các lo ichi phí như: giá v n hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí qu n lí doanh nghi p, chiphí tài chính, chi phí khác và chi phí thu thu nh p u tăng nhanh, trong khi ót ng doanh thu tăng không bù p cho s tăng lên c a chi phí, do ó làmcho l i nhu n sau thu gi m. Chi phí tăng nhanh như v y trư c h t ph i nói ns tăng giá c a nguyên v t li u làm cho giá v n tăng lên, thêm vào ó do Dư cH u giang ang m r ng th trư ng tiêu th kh p ba mi n B c – Trung - Nam,chính sách bán hàng trong nh ng hi u thu c tư nhân cũng như b nh vi n n ir ng, nên làm cho chi phí bán hàng và chi phí qu n lí doanh nghi p tăng g n nhưg p ôi so v i năm 2006. Ngoài ra, năm 2007 và 2008 công ty ph i óng thuthu nh p doanh nghi p, i u này góp ph n làm t ng chi phí nh y v t. V y, t ngchi phí tăng làm cho l i nhu n tăng không nhi u, do ó góp ph n làm l i nhu ntrên v n ch s h u gi m nh .GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 53 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang ROE: 54% ; 18,2% ; 17,9% ROA : 18% ; 12,3% ; 12,1% x T ng TS/VCSH 2,83 ; 1,45 ; 1,48 LN/ DTT (ROS): x DT/ΣTS(VQTTS) 10% ; 9,1% ; 9,1% 1.8 ; 1.35 ; 1.34 : Doanh thu thu n L i nhu n sau thu Doanh thu thu n T ngTS 868.192 ; 1,269.280; 1.496.019 87.060;115.481;135.519 868.192;1,269.280;1.496.019 482.847;942.209;1.118.113 T ng CP T ng DT Tài s n c nh Tài s n lưu ng 783.052;1.160.940;1.388.225 870.112;1.276.420;1.523.744 153.297;268.421;309.306 329.550;673.787;808.808 GVHB CP tài chính Các kho n ph i thu Ti n 402.747;600.778;714.410 11.214;17.291;38.114 166.440;257.382;302.876 35.002;129.951;193.916 + + CPBH CP QLDN Hàng t n kho Các kho n u tư NH 311.953 ; 469.324 ; 517.995 55.881 ; 59.819;98.686 121.353;230.279;303.921 0 ; 51.955 ; 2.337 + CP khác CP thu TNDN Chú thích: s li u năm 2006;2007;2008 1.257 ; 897 ; 3.932 0 ; 12.831 ; 15.058 ơn v tính: tri u ng (Ngu n: B ng C KT và BCKQK c a DHG, phòng Qu n tr tài chính) Hình 07: Sơ DUPONTGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 54 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyên http://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang Chúng ta cùng nhìn vào ch tiêu vòng quay t ng tài s n trên sơ , vòngquay t ng tài s n gi m qua ba năm, năm 2006 là 1,8 l n và năm 2008 là 1,34 l n,gi m 0,46 l n. Nguyên nhân vòng quay t ng tài s n gi m là do t c tăng c a tàis n nhanh hơn c a doanh thu thu n, t ng tài s n năm 2007 tăng 95%, năm 2008tăng 19%, trong khi ó doanh thu thu n năm 2007 ch tăng 46%, năm 2008 tăng18%. Nhìn vào s li u trên sơ ta th y t ng tài s n tăng lên ch ng t qui môs n xu t c a công ty ư c m r ng, tài s n c nh và lưu ng u tăng. Nhưngch y u là s tăng lên c a tài s n lưu ng, trong ó ph i nói n s tăng nhanhc a lư ng ti n m t, do công ty m r ng qui mô s n xu t và c n mua nhi unguyên li u v s n xu t dư c ph m, cũng như nguyên li u in bao bì nêncông ty d tr lư ng ti n thanh toán cho ngư i bán trong và ngoài nư c. Bênc nh lư ng ti n tăng lên thì ph i nói n hàng t n trong kho, do công ty muanhi u nguyên v t li u v s n xu t và lư ng thành ph m trong kho, lư ngthành ph m trong kho khi c n thi t công ty có th cung c p cho t t c cácnhà thu c. Công ty ã và ang có chính sách m r ng th trư ng thành công nêncông ty ph i thu ti n hàng c a nhi u chi nhánh, hi u thu c nên kho n ph i thuqua ba năm cũng tăng lên, vì v y tài s n ng n h n tăng nhanh hơn s tăng lên c adoanh thu th n, do ó vòng quay t ng tài s n gi m. Như v y, qua sơ ta có th th y doanh thu thu n và l i nhu n sau thuliên t c tăng qua ba năm, l i nhu n mà ch s h u nh n ư c trên 17% s v n bra, tuy có gi m nhưng v n m c cao, qua ó ta th y ư c v n ch s h u c acông ty tăng lên và công ty s d ng ngu n v n này là ch y u, công ty v n sd ng ngu n v n i vay nhưng không ph i là ch y u, i u này giúp cho công tycó th i vay n t bên ngoài m t cách d dàng, nhà u tư cũng có th yên tâmv i ng v n c a h khi h u tư vào Dư c H u giang. Các nhà u tư yên tâmkhông ch vì công ty s d ng ngu n v n là ch y u, mà thông qua sơ cũng cóth th y ư c qui mô s n xu t c a công ty ang ư c m r ng, tuy chi phí cótăng nhưng v n có th ch p nh n ư c, l i nhu n các nhà u tư luôn ư c mb o.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 55 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang CHƯƠNG 5 M TS GI I PHÁP NH M HOÀN THI N TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH C A CÔNG TY5.1. Nh ng thu n l i, khó khăn trong th i gian qua c a công ty trong th igian t i 5.1.1. Thu n l i Chính ph , B Y t , C c qu n lý Dư c Vi t Nam ã có nh ng chính sáchqu c gia thúc y phát tri n công nghi p Dư c, khuy n khích h th ng i u trvà ngư i tiêu dùng quan tâm n vi c s d ng thu c s n xu t trong nư c có ch tlư ng cao. S quan tâm, ch o k p th i c a lãnh o y ban nhân dân, các S banngành Thành ph C n thơ. S h tr v tín d ng c a nhà nư c cũng như c a các ngân hàng. S óng góp sáng t o và hi u qu c a i ngũ Ban lãnh o và toàn thngư i lao ng trong công ty. S tin c y c a ngư i tiêu dùng trên c nư c i v i s n ph m c a Dư cH u giang. 5.1.2. Khó khăn S tăng giá c a nguyên v t li u dư c ph m, v t tư ngành nh a, ngànhgi y ã nh hư ng n giá thành s n ph m và hi u qu ho t ng kinh doanh c acông ty C nh tranh gay g t v giá gi a các doanh nghi p s n xu t trong nư c. S kh ng ho ng n n kinh t th gi i ã làm cho vi c tiêu th s n ph mph n nào b h n ch .5.2. ánh giá tình hình tài chính t i công ty C ph n Dư c H u giang 5.2.1. Nh ng m t ã t ư c * V cơ c u ngu n v n Qua ba năm ta th y cơ c u ngu n v n không ng ng ư c c i thi n, năm2006 công ty s d ng ngu n v n ch y u t vi c i vay ng n h n, n ph i trchi m 64% trong t ng ngu n v n. Nhưng n năm 2007 n ph i tr b thu h p l iGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 56 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangch còn 30% trong t ng ngu n v n, thay vào ó v n ch s h u chi m t i 70%trong t ng ngu n v n. n năm 2008 thì cơ c u v n này v n ư c duy trì v nch s h u chi m 68% trong t ng ngu n v n. Lúc này chính sách c a công ty làkhông s d ng ngu n v n i vay u tư vào tài s n c nh, vì dùng n ng nh n u tư vào tài s n c nh thì th i gian thu h i lâu, có th th g p b t l i.Do ó công ty huy ng t ngu n v n ch s h u u tư s an toàn hơn, ch ng hơn trong vi c s d ng ngu n v n, ng th i v i cơ c u v n mà v n ch sh u chi m t l cao s có l i cho công ty r t nhi u trong vi c kh ng nh thm nh tài chính c a công ty mình. V i th m nh tài chính như v y công ty s ddàng hơn trong vi c thu hút u tư t bên ngoài cũng như i vay v n khi c nthi t. * L i nhu n sau thu Qua phân tích trên ta th y l i nhu n sau thu c a công ty liên t c tăng.L i nhu n sau thu liên t c tăng là do Ban qu n tr công ty cũng như toàn bnhân viên c g ng tăng doanh thu. L i nhu n sau thu là ch tiêu r t ư c cácnhà u tư quan tâm, vì khi m t công ty ho t ng t t thì l i nhu n luôn tăng vàkhi h u tư thì ch c ch n h s thu ư c l i nhu n. Ngoài ra, l i nhu n sauthu tăng cũng góp ph n làm cho kh năng tài chính c a công ty ngày càng m nhhơn. * V vi c l p các qu Qua ba năm công ty luôn chú tr ng vi c l p qu d phòng tài chính, ngth i v i ch trương c a Ban lãnh o công ty là luôn quan tâm n i s ng c acông nhân viên trong công ty, do ó qu d phòng tr c p m t vi c không ng ng ư c b sung. ây là chính sách r t úng n c a Ban lãnh o công ty, vì trongkho ng th i gian b nh hư ng kh ng ho ng c a n n kinh t th gi i, thì vi c l phai qu d phòng này là r t c n thi t. * V kh năng thanh toán Qua ba năm công ty luôn c g ng c i thi n kh năng thanh toán c a mình,c th kh năng thanh toán hi n hành liên t c tăng. Năm 2008 thì m t ng n ư c m b o ít nh t b ng hai ng tài s n lưu ng. V i kh năng thanh toánnày các nhà u tư bên ngoài có th hoàn toàn yên tâm v i ng v n c a mình.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 57 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang Khi u tư vào m t công ty thì các ch tiêu mà các nhà u tư quan tâm làcơ c u v n, tình hình l i nhu n và kh năng thanh toán c a công ty. Như v y, v inh ng tình hình cơ c u v n, kh năng sinh l i c a công ty và kh năng thanhtoán thì công ty hoàn toàn có th kh ng nh th m nh tài chính c a mình. 5.2.2. Nh ng m t còn t n t i * V kho n ph i thu Kho n ph i thu c a công ty tăng liên t c qua ba năm. T tr ng kho n ph ithu trong t ng tài s n năm 2006 là 34%, năm 2007 và 2008 là 27%. Trong ó,ch y u là kho n ph i thu ti n hàng c a các hi u thu c, kho n công ty cho mư nti n và kho n tài tr . Ta th y t tr ng kho n ph i thu là tương i l n, s dĩkho n ph i thu liên t c tăng là do công ty ang m r ng th trư ng tiêu th , thtrư ng tiêu th ư c m r ng nên các chi nhánh hi u thu c chưa tr ti n k p, ng th i do chính sách m r ng th trư ng c a công ty nên công ty ã n i r ng i v i vi c thu ti n hàng c a khách hàng. Kho n ph i thu liên t c tăng như v ycó th s không có l i cho công ty vì t ó công ty có th b chi m d ng v n. Dov y, công ty c n chú ý nhi u hơn n a trong công tác thu ti n hàng t các chinhánh, hi u thu c. * V kho n hàng t n kho Qua phân tích trên ta th y hàng t n kho không ng ng tăng qua ba năm,hàng t n kho tăng ã làm cho vòng quay hàng t n kho gi m xu ng. Chính i unày làm cho hi u qu s d ng tài s n lưu ng không cao, tài s n lưu ng chi mt tr ng l n trong t ng tài s n, do ó vi c gi m hi u qu s d ng tài s n lưu ng s kéo theo hi u qu s d ng c a t ng tài s n gi m xu ng. * V chi phí Qua phân tích trên ta th y t ng chi phí qua ba năm tăng lên, i u này làmcho l i nhu n ch tăng nh . T ng chi phí tăng là do nh ng kho n chi phí như: chiphí mua nguyên v t li u s n xu t thu c, chi phí bán hàng c th là nh ngkho n chi cho nhân viên, chi phí d ch v mua ngoài, chi phí qu n lí doanh nghi pvà chi phí lãi vay tăng, c bi t áng chú ý là chi phí lãi vay trong năm 2007 là15.394 tri u ng, chi phí lãi vay tăng không ph i do kho n i vay tăng lên màdo lãi su t i vay cao. Nhìn vào sơ DUPONT ta có th th y ư c nh ngkho n chi phí này qua ba năm tăng g n g p ôi, i u này kéo theo t ng chi phíGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 58 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangqua ba năm cũng tăng g n g p ôi. Chi phí tăng làm cho l i nhu n tăng ch m l i.V y trong ho t ng s n xu t kinh doanh n u chi phí tăng lên s nh hương tr cti p n l i nhu n,do ó công ty c n có nh ng bi n pháp h n ch chi phí tănglên.5.3. M t s gi i pháp 5.3.1. V vi c qu n lí kho n ph i thu tăng cư ng hơn n a trong công tác thu ti n hàng hóa t nh ng i lý,Chi nhánh, Hi u thu c, và vi c tr ti n hàng trư c cho khách hàng ngoài nư c vàtrong nư c c a công ty, tránh tình tr ng công ty b chi m d ng v n, công ty c ncó nh ng bi n pháp sau: Vi c m r ng th i h n thu ti n hàng c a các i lý, Chi nhánh, Hi uthu c s làm tăng doanh thu và tăng l i nhu n, nhưng bên c nh ó cũng phát sinhthêm m t s kho n chi phí, và cũng có th phát sinh n khó òi. Do ó, h nch b t th i gian thanh toán ti n hàng công ty nên có chính sách khuy n khíchvi c thanh toán ti n hàng nhanh b ng cách tăng chi t kh u thanh toán. Nhưngtăng m c v a ph i và công ty c n ph i cân nh c gi a s ti n m t do chi t kh u,v i s ti n công ty b m t do vi c b chi m d ng v n. K toán công n c n ph i theo dõi ch t ch nh ng kho n n ã n h n vàthư ng xuyên nh c nh nh ng Chi nhánh, i lý hay Hi u thu c nhanh chóngthanh toán ti n hàng. ng th i công ty c n có k ho ch thu h i nh ng kho nn này. Công ty nên phân công cho m t s nhân viên k toán công n chuyênphân tích, xác nh uy tín, kh năng thanh toán c a khách hàng trư c khi cóquy t nh cho kéo dài th i gian thanh toán. ng th i, nh ng nhân viên nàythư ng xuyên theo dõi món n có v n và s m có bi n pháp thu h i. Công ty nên kí nh ng h p ng v i khách hàng trong ó ưa vào m t sràng bu c trong thanh toán và s có nh ng ưu ãi i v i nh ng khách hàngthanh toán ti n s m. Như v y, v a giúp thu h i ư c n nhanh v a giúp chochương trình khuy n mãi c a công ty thêm sinh ng. Công ty nên h n ch thanh toán ti n hàng trư c cho nh ng món hàng nh pkh u t nư c ngoài cũng như vi c tr ti n trư c cho vi c mua hàng hóa c a m ts khách hàng trong nư c. Công ty c n xác nh kĩ i v i nh ng kho n nào c nGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 59 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangthanh toán cho ngư i bán trư c và nh ng kho n nào chưa th c s c n thi t thìcông ty không nên tr ti n trư c. Mà công ty có th kí nh ng h p ng t hàngtrư c, và kí qu L/C i v i m t s m t hàng c n nh p kh u. 5.3.2. V công tác qu n lí hàng t n kho Các phân xư ng s n xu t c n n m rõ k ho ch s n xu t c a công ty cók ho ch d tr nh ng nguyên li u nào cho h p lí. ng th i th kho ph ithư ng xuyên theo dõi s lư ng thành ph m cũng như nguyên li u trong khobáo cáo, bên c nh ó tránh vi c thành ph m hay nguyên li u b hư hao, m t ph mch t. Công ty c n tăng cư ng nh ng chương trình qu ng bá gi i thi u s nph m, tăng cư ng công tác khuy n mãi khi mua s n ph m nhi u s ư c t ng áo,mũ, chơi cho tr em có mang bi u tư ng Dư c H u giang. Qua ó, công ty cóth nhanh chóng gi m lư ng thành ph m t n trong kho. Xác nh nh ng h p ng hay nh ng m t hàng mà th trư ng c n s nxu t nh m luôn m b o có hàng hóa cung c p, tránh s n xu t hàng lo t d n nthành ph m t n trong kho nhi u. Không ng ng tìm ki m ngu n nguyên li u thay th trong nư c s n xu tmà không ph i d tr nguyên li u trong kho do ph i mua trư c t th trư ngnư c ngoài. 5.3.3. V chi phí Bên c nh ngu n nguyên li u công ty nh p kh u t nh ng nư c l n và cóuy tín thì công ty nên tìm ki m nh ng ngu n nguyên li u t nh ng nhà cung ngkhác gi m chi phí nguyên v t li u xu ng, nhưng ng th i công ty cũng c n m b o tuy t i v ch t lư ng s n ph m. Công ty c n d tr m t s lo inguyên li u th c s khan hi m, ng th i công ty nên thương lư ng v i nh ngnhà cung c p v giá và kí h p ng mua hàng v i trong m t th i gian nh t nhho c c năm tránh bi n ng v giá làm giá v n hàng bán tăng. Công ty nên h n ch l p nh ng kho n d phòng quá l n như d phònggi m giá u tư ch ng khoán, b ng cách tìm hi u công ty ó th t kĩ r i m i cóquy t nh mua c phi u c a công ty ó. ng th i có thư ng xuyên nh c nhcác i lý, Chi nhánh, Hi u thu c thanh toán ti n hàng tránh vi c l p dphòng quá nhi u.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 60 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang nâng cao tay ngh c a nhân viên trong công ty thì công ty nên m inh ng chuyên gia v t i công ty hay g n nơi nhân viên làm vi c gi ng nh mh n ch b t nh ng kho n chi phí v ăn u ng, nhà c a nhân viên tham gia l ph c.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 61 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang CHƯƠNG 6 K T LU N VÀ KI N NGH6.1. K t lu n Trư c tình hình ch u nh hư ng c a kh ng ho ng kinh t th gi i hi nnay, có r t nhi u công ty nh cũng như nh ng công ty m i thành l p ã khôngch ng ch i ư c v i nh ng khó khăn, nh t là trong vi c tìm u ra cho s n ph mc a mình. Trong khi các chi phí u vào cho vi c s n xu t thì c tăng. Các côngty này ã ph i ngưng s n xu t ho c h n ch s n xu t. Công ty C ph n Dư c H u giang t khi m i thành l p n nay r t ư cs quan tâm c a Nhà nư c, cũng như ư c s quan tâm c a các c p chính quy nvà S ban ngành Thành ph C n Thơ. Thêm vào ó, cùng v i s n l c h t mìnhc a Ban lãnh o công ty, toàn th Cán b Công nhân viên trong công ty và stín nhi m c a ngư i tiêu dùng trong và ngoài nư c. Hiêu qu ho t ng s n xu tkinh doanh c a công ty trong th i gian qua là r t cao, tình hình tài chính c acông ty cũng r t t t. C th như sau: L i nhu n c a công ty không ng ng tăng. Kh năng thanh toán c a công ty luôn ư c c i thi n và m b o. Công ty luôn tăng cư ng ngu n v n ch s h u, m b o cơ c u v n. Công ty luôn quan tâm n i s ng c a Cán b , Công nhân viên trongcông ty, c th b ng vi c công ty không ng ng tăng cư ng cho qu d phòng trc p thôi vi c. Qui mô s n xu t c a công ty không ng ng ư c m r ng, th trư ngkhông nh ng ư c m r ng trong nư c mà còn ư c m r ng ra th trư ng thgi i. Bên c nh ó, trình qu n lý cũng như v m t công ngh s n xu t luôn ư c i m i. Hàng lo t nh ng s n ph m m i thư ng xuyên ư c tung ra thtrư ng. c bi t, Dư c H u giang luôn t ch t lư ng s n ph m lên hàng u,ph c v t t nhu c u thu c c a ngư i dân. Dư c H u giang c n phát huy hơn n a nh ng th m nh c a mình. ngth i kh c ph c nh ng gì mà công ty chưa làm ư c s n ph m c a Dư c H ugiang mãi là s n ph m dư c ư c khách hàng cũng như các Y bác sĩ tin dùng.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 62 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang6.2. Ki n ngh * i v i công ty Trong giai o n b nh hư ng c a kh ng ho ng kinh t th gi i, công tynên thành l p m t nhóm chuyên gia ph c v cho vi c l p k ho ch kinh doanhnh m áp ng t t hơn nhu c u m r ng qui mô s n xu t và m r ng th trư ngtrong th i bu i c nh tranh y kh c li t này. Công ty c n khai thác nhi u hơn n a i v i dòng s n ph m ph c v nhuc u dinh dư ng c a ngư i dân. Vì cu c s ng c a ngư i dân ngày càng ư c c ithi n. Công ty c n tăng cư ng hơn n a trong vi c thi t k m u mã s n ph m, cács n ph m dành cho nhi u gi i khác nhau như nh ng s n ph m c bi t dành chotr em. Công ty c n tăng cư ng hơn n a trong công tác thu h i nh ng kho n ti nhàng t nh ng Chi nhánh, i lý, Hi u thu c tránh tình tr ng công ty có xuhư ng b chi m d ng v n. Công ty c n tăng cư ng hơn n a trong công tác qu n lí hàng trong kho. mb o s n ph m cung ng cho th trư ng và m b o ngu n nguyên v tli u s n xu t s n ph m. i v i vi c s d ng nh ng m t b ng còn tr ng, công ty không nên bánmà nên cho thuê ho c l p k ho ch kinh doanh trên n n t ó. Khi c n thi tcông ty không c n i mua thêm t ph c v cho nhu c u m r ng qui mô. Trong quá trình m r ng qui mô s n xu t công ty c n chú tr ng h th ngnơi t kho bãi và cơ s s n xu t nên t t i nh ng nơi có nhi u ngu n nguyênli u, thu n ti n trong vi c mua bán, h n ch hư hao và chi phí v n chuy n và b oqu n. Không ng ng c p nh t nh ng ti n b c a khoa h c kĩ thu t vào trong s nxu t. * i v i nhà nư c Nhà nư c nên chú tr ng hơn n a t i nh ng chính sách khuy n khíchnh ng nhà s n xu t s n ph m dư c trong nư c, nh m bình n giá c m t hàngthu c.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 63 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang Tăng cư ng công tác ki m tra ki m soát tránh tình tr ng hàng nhái, hànggi tràn lan trên th trư ng, nh m t o lòng tin cho ngư i dân i v i nh ng s nph m dư c. ng th i, t o môi trư ng c nh tranh công b ng trong ngành dư c. y m nh hơn n a công tác qu n lí ch t lư ng s n ph m dư c, c bi t i v i nh ng s n ph m m i tung ra th trư ng thì c n ư c ki m nghi m k , m b o không có nhi u tác d ng ph i v i nh ng b nh nh n dùng thu c. Khuy n khích nh ng nhà s n xu t thu c có nh ng chính sách ưu ãi, cũngnhư m r ng công tác tăng cư ng hi u bi t c a ngư i dân v vi c s d ng thu c i v i nhân dân vùng sâu vùng xa và vùng có nhi u ngư i ng bào dân t cGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 64 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang TÀI LI U THAM KH O 1. TS. Trương ông L c, Ths. Trương Th Bích Liên, Ths. Nguy n Th Lương, Ths. Nguy n Văn Ngân, Ths. Tr n Bá Trí (2008). “Bài Gi ng Qu n Tr Tài Chính”. Trư ng i h c C n thơ, Khoa Kinh t - Qu n tr kinh doanh. 2. PGS. TS Lưu Th Hương (2003), “ Giáo Trình Tài Chính Doanh Nghi p”, Nhà xu t b n Th ng kê. 3. GS. TS Ngô Th Chi, PGS.TS Nguy n Tr ng Cơ (2008). “Giáo Trình Phân Tích Tài Chính Doanh Nghi p”. Nhà xu t b n tài chính. 4. Công ty C ph n Dư c H u giang. “B n Cáo B ch Chào Bán C Phi u” (2007). 5. Nguy n Văn Khuôn, Tr n Phương Khánh Vân (2008). “Lu n văn t t nghi p: Phân tích tình hình tài chính t i công ty C ph n Dư c H u giang”. Trư ng i h c Nha Trang. 6. H a Minh Tu n (2006). “Lu n văn t t nghi p: Phân tích tình hình tài chính t i công ty C ph n Dư c H u giang”. Trư ng i h c C n thơ, Khoa Kinh t - Qu n tr kinh doanh.+GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 65 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net