Luan van tot nghiep ke toan (12)

603 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Nick: dvluanvan ( Hãy add nick yahoo để đươc chúng tôi hỗ trợ ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
603
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Luan van tot nghiep ke toan (12)

 1. 1. www.kinhtehoc.net TRƯ NG I H C C N THƠ KHOA KINH T - QU N TR KINH DOANH LU N VĂN T T NGHI P PHÂN TÍCH HI U QU HO T NG KINH DOANH T I NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH AN GIANG Giáo viên hư ng d n: Sinh viên th c hi n Th.s H A THANH XUÂN TĂNG B O PHƯƠNG HÀ MSSV: 4053531 L p: KT0520A1 C n Thơ 04/2009http://www.kinhtehoc.net
 2. 2. www.kinhtehoc.net LỜI CẢM TẠ         ư c s gi i thi u c a Khoa Kinh t - Qu n tr kinh doanh Trư ng ih c C n Thơ và s ch p thu n c a Ngân hàng thương m i c ph n Sài Gòn chi nhánh An Giang, v i v n ki n th c ã h c và qua hơn hai tháng th c t p t i Ngân hàng, cùng v i s hư ng d n c a cô H a Thanh Xuân và s giúp c a quý Ngân hàng, em ã hoàn thành lu n văn t t nghi p c a mình. Em xin g i l i c m ơn chân thành n: Toàn th quý th y cô Trư ng i h c C n thơ nói chung và Khoa Kinh t - Qu n tr kinh doanh nói riêng ã t n tâm d y b o và truy n t cho chúng em nh ng tri th c quý báo làm hành trang bư c vào i. Ths. H a Thanh Xuân, cô ã dành nhi u th i gian hư ng d n, giúp , óng góp ý ki n và s a ch a nh ng sai sót trong su t quá trình th c hi n bài vi t t t nghi p này. Ban lãnh o Ngân hàng Thương m i c ph n Sài Gòn - Chi nhánh An Giang, cùng toàn th các cán b , nhân viên ang công tác t i ngân hàng ã nhi t tình giúp , ch b o cho em nh ng kinh nghi m th c t trong quá trình th c tâp t i Ngân hàng. Xin kính chúc quý th y cô c a trư ng i h c C n Thơ, Ban lãnh o Ngân hàng cùng toàn th các cán b và nhân viên ang làm vi c t i các phòng, ban c a NHTMCP Sài Gòn- CN An Giang ư c d i dào s c kh e và t nhi u th ng l i m i trong công tác. Ngày …. Tháng…năm 2009 Sinh viên th c hi n Tăng B o Phương Hà iihttp://www.kinhtehoc.net
 3. 3. www.kinhtehoc.net LỜI CAM ĐOAN        Lu n văn này trình bày v n nghiên c u là phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i Ngân hàng thương m i c ph n Sài Gòn – chi nhánh An Giang nên h u h t các thông tin trong tài ư c thu th p t i ơn v th c t p và ã ư c s ng ý, cho phép s d ng c a lãnh o cơ quan. Tôi cam oan r ng tài này là do chính tôi th c hi n, các s li u thu th p và k t qu phân tích trong tài là trung th c, tài không trùng v i b t kỳ tài nghiên c u khoa h c nào. Ngày …. tháng… năm 2009 Sinh viên th c hi n Tăng Bảo Phương Hà iiihttp://www.kinhtehoc.net
 4. 4. www.kinhtehoc.net NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP              .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Ngày …. tháng….. năm 2009 Th trư ng ơn v ivhttp://www.kinhtehoc.net
 5. 5. www.kinhtehoc.net B N NH N XÉT LU N VĂN T T NGHI P IH C              H và tên ngư i hư ng d n: ....................................................................................... H c v : ....................................................................................................................... Chuyên ngành: ........................................................................................................... Cơ quan công tác:....................................................................................................... Tên h c viên: ............................................................................................................. Mã s sinh viên: ......................................................................................................... Chuyên ngành: ........................................................................................................... Tên tài: .................................................................................................................. ................................................................................................................................... N I DUNG NH N XÉT 1. Tính phù h p c a tài v i chuyên ngành ào t o ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 2. V hình th c ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 3. Ý nghĩa khoa h c, th c ti n và tính c p thi t c a tài ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 4. tin c y c a s li u và tính hi n i c a lu n văn ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 5. N i dung và các k t qu t ư c (theo m c tiêu nghiên c u, …) ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 6. Các nh n xét khác ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 7. K t lu n (C n ghi rõ m c ng ý hay không ng ý n i dung tài và các yêu c u ch nh s a) ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... C n thơ, ngày …. tháng …. năm 2009 Ngư i nh n xét vhttp://www.kinhtehoc.net
 6. 6. www.kinhtehoc.net M CL C Trang CHƯƠNG 1: GI I THI U .............................................................................. 1 1.1 TV N NGHIÊN C U.................................................................... 1 1.1.1. S c n thi t c a tài ..................................................................... 1 1.1.2 Căn c khoa h c và th c ti n........................................................... 2 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U ....................................................................... 3 1.2.1 M c tiêu chung ................................................................................. 3 1.2.2 M c tiêu c th ................................................................................. 4 1.3 PH M VI NGHIÊN C U.......................................................................... 4 1.3.1 Không gian........................................................................................ 4 1.3.2 Th i gian ........................................................................................... 4 1.3.3 i tư ng nghiên c u ....................................................................... 4 1.4 LƯ C KH O TÀI LI U CÁC TÀI LI U CÓ LIÊN QUAN .................. 4 1.5. HAN CH C A TÀI............................................................................ 5 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U .......................................................................................................... 6 2.1 PHƯƠNG PHÁP LU N ............................................................................. 6 2.1.1 T ng quan v Ngân hàng thương m i ............................................. 6 2.1.1.1 Khái ni m Ngân hàng thương m i .............................................. 6 2.1.1.2 Ch c năng ngân hàng thương m i.............................................. 6 2.1.1.3 Phân lo i Ngân hàng thương m i ............................................... 7 2.1.1.4 Các nghi p v ch y u c a Ngân hàng thương m i.................... 9 2.1.2. N i dung và ý nghĩa c a khung phân tích CAMEL..................... 12 2.1.2.1 V n huy ng .......................................................................... 13 2.1.2.2 Ch t lư ng tài s n – Asset quality........................................... 13 2.1.2.3 Qu n tr và i u hành c a Ngân hàng – Management............ 14 2.1.2.4 L i nhu n – Earnings ............................................................... 14 2.1.2.5 Kh năng thanh kho n – Liquidity .......................................... 14 2.1.3 M t s ch tiêu phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh............ 15 vihttp://www.kinhtehoc.net
 7. 7. www.kinhtehoc.net 2.1.3.1 Nhóm các ch tiêu phân tích v n huy ng. ............................. 15 2.1.3.2 Nhóm các ch tiêu phân tích tài s n Có.................................... 15 2.1.3.3 Nhóm các ch tiêu phân tích hi u qu qu n tr ........................ 16 2.1.3.4 Nhóm các ch tiêu sinh l i......................................................... 16 2.1.3.5 Nhóm các ch tiêu ánh giá tính thanh kho n .......................... 17 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U ............................................................ 18 2.2.1 Phương pháp thu th p s li u ........................................................ 18 2.2.2 Phương pháp phân tích ánh giá................................................... 18 CHƯƠNG 3: GI I THI U KHÁI QUÁT V NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH AN GIANG.............................................19 3.1 L CH S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N .......................................... 19 3.1.1 Ngân hàng Thương M i C Ph n Sài Gòn – H i s ..................... 19 3.1.2 Ngân hàng Thương m i c ph n Sài Gòn - Chi nhánh An Giang 21 3.2 Cơ c u t ch c ......................................................................................... 24 3.2.1 Sơ t ch c................................................................................... 24 3.2.2 Ch c năng các phòng ban .............................................................. 24 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HI U QU HO T NG KINH DOANH T I NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH AN GIANG.................................... 26 4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH V N HUY NG (C) ................................. 26 4.1.1. Phân tích khái quát cơ c u ngu n v n c a Ngân hàng Thương m i c ph n chi nhánh An Giang ................................................................... 26 4.1.2. Phân tích tình hình huy ng v n qua 3 năm 2006-2008 t i SCB An Giang .................................................................................................... 30 4.1.2.1. Phân lo i v n huy ng theo th i gian.................................... 37 4.1.2.2. Phân lo i v n huy ng theo i tư ng................................... 38 4.2. PHÂN TÍCH TÀI S N CÓ C A NGÂN HÀNG (A) ............................. 40 4.2.1. Phân tích v t c tăng trư ng và k t c u tài s n ..................... 40 4.2.1.1 T c tăng trư ng tài s n Có.................................................. 40 4.2.1.2 Cơ c u tài s n Có ...................................................................... 41 4.2.2. Phân tích ch t lư ng ho t hg cho vay....................................... 45 4.2.2.2. Phân tích tình hình dư n c g Ngân hàng .............................. 45 4.2.2.2.1. Phân tích t c tăng trư ng dư n ...................................... 45 viihttp://www.kinhtehoc.net
 8. 8. www.kinhtehoc.net 4.2.2.2.2. Phân tích dư n theo th i gian ............................................. 47 4.2.2.2.3. Phân tích dư n theo phân lo o n ....................................... 48 4.2.2.3 Các ch s phân tích hi u qu tín d ng .................................... 50 4.2.3. ánh giá ch t lư ng tài s n Có c a Ngân hàng ........................... 54 4.3. ÁNH GIÁ HO T NG QU N TR VÀ I U HÀNH C A NGÂN HÀNG (M) ....................................................................................................... 54 4.3.1. Qu n tr nhân s ............................................................................ 54 4.3.1.1 Chính sách nhân s ................................................................... 54 4.3.1.2 Ti h lương và ãi ng ............................................................... 54 4.3.1.3. Công tác ào t o ………………………………………………55 4.3.1.4 i ngũ nhân s và cơ c u chuyên môn………………………55 4.3.2 Phân tích ho t ng qu n tr i u hành trên phương di n Marketing ........................................................................................................ 59 4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH L I NHU N (E).......................................... 60 4.4.1 Phân tích thu nh p, chi phí qua 3 năm ......................................... 60 4.4.1.1. Phân tích cơ c u thu nh p ....................................................... 64 4.4.1.2. Phân tích cơ c u chi phí...................................................................... 66 4.4.2. Phân tích tình hình l i nhu n ....................................................... 69 4.5 ÁNH GIÁ TÍNH THANH KHO N (L)................................................. 72 CHƯƠNG 5: M T S GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU HO T NG KINH DOANH .............................................................................................................. 75 5.1.GI I PHÁP NÂNG CAO HUY NG V N .......................................... 75 5.1.1. a d ng hoá phương th c huy ng v n................................... 75 5.1.2. u tư cơ s v t ch t, m r ng m ng lư i. ............................... 77 5.1.3. Tăng cư ng công tác ti p th , chăm sóc khách hàng…………..77 5.2. GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU S D NG V N ........................ 78 5.2.1. Gi i pháp nâng cao doanh s cho vay ........................................ 78 5.2.2 Các bi n pháp nâng cao ch t lư ng tín d ng ............................. 79 5.3. GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU CÔNG TÁC QU N TR .......... 80 5.3.1. Phát huy ngu n l c con ngư i. ..................................................... 80 5.3.2. Gi i pháp xây d ng và phát tri n thương hi u ............................ 81 5.4. GI I PHÁP TĂNG KH NĂNG SINH L I .......................................... 82 viiihttp://www.kinhtehoc.net
 9. 9. www.kinhtehoc.net 5.5. GI I PHÁP NÂNG CAO KH NĂNG THANH KHO N.................... 82 CHƯƠNG 6: K T LU N VÀ KI N NGH ............................................................. 83 6.1 K T LU N................................................................................................ 83 6.2 KI N NGH ............................................................................................... 84 6.2.1. i v i Ngân hàng Nhà nư c ........................................................ 84 6.2.2. i v i NHTMCP Sài Gòn – chi nhánh An Giang. .................................... 84 ixhttp://www.kinhtehoc.net
 10. 10. www.kinhtehoc.net DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang B ng 01: CƠ C U NGU N V N C A SCB AN GIANG QUA 3 NĂM 2006-2008 ......................................................................................................... 26 .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. B ng 02 : TÌNH HÌNH HUY NG V N QUA 3 NĂM 2006-2008............ 32 B ng 03: PHÂN TÍCH CƠ C U TÀI S N CÓ QUA 3 NĂM 2006-2008 T I SACB AN GIANG........................................................................................... 43 B ng 04 : PHÂN TÍCH DƯ N THEO PHÂN LO I N ........................... 49 B ng 05 : CÁC CH TIÊU PHÂN TÍCH HI U QU HO T NG TÍN D NG T I SCB AN GIANG ........................................................................ 53 B ng 06: CƠ C U LAO NG T I SCB AN GIANG QUA 3 NĂM 2006- 2008 .................................................................................................................. 58 B ng 07 : THU NH P, CHI PHÍ, L I NHU N C A SCB AN GIANG ..... 61 B ng 08: CƠ C U THU NH P, CHI PHÍ T I SCB AN GIANG QUA 3 NĂM 2006-2008............................................................................................... 63 B ng 09 : CÁC CH S SINH L I QUA 3 NĂM 2006-2008 ....................... 71 B ng 10 : CÁC CH S THANH KHO N T I SCB AN GIANG QUA 3 NĂM 2006-2008............................................................................................... 74 xhttp://www.kinhtehoc.net
 11. 11. www.kinhtehoc.net DANH MỤC HÌNH Trang Sơ 01: Sơ t ch c c a ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN An Giang….24 Hình 01: CƠ C U NGU N V N C A SCB AN GIANG............................ 29 Hình 02: TÌNH HÌNH HUY NG V N T I SCB AN GIANG ................ 31 Hình 03:HUY NG V N THEO TH I GIAN QUA 3 NĂM 2006- 2008……………………………………………………………………………..37 Hình 04: HUY NG V N THEO I TƯ NG T I SCB AN GIANG...38 Hình 05: T C TĂNG TRƯ NG C A TÀI S N CÓ TAI SCB AN GIANG............................................................................................................. 40 Hình 06: CƠ C U TÀI S N CÓ QUA 3 NĂM 2006-2008 ........................... 44 Hình 07: T C TĂNG C A DƯ N CHO VAY T I SCB AN GIANG 46 Hình 08: CƠ C U DƯ N THEO TH I GIAN ........................................... 47 Hình 09: CƠ C U TRÌNH LAO NG T I SCB AN GIANG............ 56 Hình 10: BI U THU NH P, CHI PHÍ, L I NHU N T I SCB AN GIANG............................................................................................................. 62 xihttp://www.kinhtehoc.net
 12. 12. www.kinhtehoc.net DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT              CPI: Ch s giá tiêu dùng GTCG: Gi y t có giá GDP: T c tăng trư ng kinh t CBNV: Cán b nhân viên H QT: H i ng qu n tr NHNN: Ngân hàng nhà nư c NHTW: Ngân hàng trung ương NHTM: Ngân hàng thương m i NHTMCP: Ngân hàng thương m i c ph n SCB: Ngân hàng thương m i c ph n Sài Gòn TCTD: T ch c tín d ng TG: Ti n g i TGD: T ng giám c VH : V n huy ng WTO: T ch c thương m i th gi i xiihttp://www.kinhtehoc.net
 13. 13. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang CHƯƠNG 1 GI I THI U 1.2 TV N NGHIÊN C U 1.1.1. S c n thi t c a tài Sau khi Vi t Nam gia nh p T ch c Thương m i Th Gi i (WTO) vào năm 2007, n n kinh t Vi t Nam tr nên sôi ng và là m t trong nh ng i m nh p d n cho các nhà u tư trong và ngoài nư c v các lĩnh v c như tài chính, b o hi m, giáo d c, và các v n kinh t khác. Năm 2008 v a qua, m c dù n n kinh t Vi t Nam ã trãi qua nhi u bi n ng v l m phát, i u hành kinh t vĩ mô c a t nư c, tuy nhiên tăng trư ng kinh t (GDP) Vi t Nam t 6,23% tương i n nh qua các năm. Tình hình l m phát năm 2008 ã có lúc tăng t i m c k l c k t năm 1992 n nay v i ch s giá tiêu dùng (CPI) ã lên t i hai con s , v i m c 22,97%1. i u này ã t o ra thách th c r t l n cho các nhà qu n lý kinh t c a nư c ta. Thêm vào ó, cu c kh ng ho ng tín d ng c a các ngân hàng c a M b t u t tháng 8 năm 2007 mà nh cao là trong tháng 9/2008 qua v i s phá s n c a hàng lo t các ngân hàng hàng u t i M . Hi n nay, cu c kh ng ho ng kinh t M ã nh hư ng sâu r ng sang các nư c như EU, Nh t B n, Hàn Qu c, Thái Lan, và tr thành cu c kh ng ho ng toàn c u trong ó có Vi t Nam. Nó nh hư ng n Vi t Nam v nhi u m t t kinh t n i s ng c a ngư i dân, t các h gia ình n các doanh ngh êp v a và nh , làm cho các doanh nghi p b ách t c trong u ra c a s n ph m, c bi t là ho t ng xu t kh u. S khó khăn trên ã nh hư ng sâu x c n các ngân hàng Vi t Nam trong vi c thu n các kho n tín d ng ã c p, trong ó có ngân hàng thương m i c ph n Sài Gòn (SCB) - Chi nhánh An Giang. có th phát tri n b n v ng, vư t qua th thách, h n ch ư c r i ro òi h i ngân hàng ph i xác nh ư c nh ng khó khăn, vư ng m c hi n t i t ó tìm ra ư c nh ng chi n lư c kinh doanh úng n, xác nh úng m c tiêu và t ư c s th ng l i c n ph i có s ph i h p, n l c c a t p th t lãnh o 1 Ngu n trích d n T ng c c th ng kê Vi t Nam GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 1 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net
 14. 14. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang n toàn th nhân viên trong ngân hàng, có như v y k t qu kinh doanh c a Ngân hàng m i t hi u qu cao. Do ó, phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh là công c r t quan tr ng giúp ngân phát hi n ra nh ng i m m nh i m y u c a ngân hàng, t ó có nh ng gi i pháp h u hi u nh m nâng cao năng l c c nh tranh cũng như giúp ngân hàng phát tri n b n v ng trong xu th toàn c u hoá hi n nay. Chính vì lý do trên, em ch n tài “Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i Ngân hàng thương m i c ph n Sài Gòn chi nhánh An Giang” làm tài lu n văn t t nghi p c a mình. 1.1.2 Căn c khoa h c và th c ti n Năm 2008 là m t năm y khó khăn trong lĩnh v c tài chính nói chung và lĩnh v c ho t ng ngân hàng nói riêng v i nh ng chính sách liên t c thay i c a Ngân hàng Nhà nư c (NHNN) v cơ ch lãi su t khác nhau. Trong 7 tháng u năm, NHNN th c thi chính sách ti n t th t ch t nh m m c tiêu hàng u là ki m ch l m phát. Theo ó, lãi su t cơ b n ư c i u ch nh tăng t 8,75% n 14%/năm, lãi su t tái chi t kh u 4,5% n 13%/năm. Tuy nhiên, trong nh ng tháng cu i năm, do nh hư ng tiêu c c c a cu c kh ng ho ng tài chính và kinh t th gi i, NHNN l i s d ng chính sách ngư c l i, chính sách ti n t m r ng nh m kích thích tiêu dùng và u tư, lãi su t cơ b n ư c i u ch nh gi m d n t m c 14% còn 7,5%/năm, lãi su t chi t kh u t 13% còn 7,5%/năm. Do lãi su t gi m liên t c trong th i gian ng n nên nhi u ngân hàng g p khó khăn trong vi c cân i tài chính gi a u vào và u ra. M t s ngân hàng ã huy ng lư ng v nl n lãi su t cao, gi ang ph i g p khó khăn khi bu c ph i cho vay v i lãi su t th p hơn nhi u so v i lãi su t huy ng. i u này ã t o ra r i ro lãi su t t i các Ngân hàng. Ngoài ra, khi lãi su t huy ng gi m quá sâu, ngư i dân s không nghĩ t i vi c em ti n nhàn r i t i g i ngân hàng n a, nh hư ng n ngu n v n huy ng c a ngân hàng.Vì v y, các ngân hàng s ph i i m t v i nguy cơ v thanh kho n do kh năng huy ng v n gi m vì lãi su t huy ng không h p d n. Bên c nh ó, s có m t c a các ngân hàng thương m i (NHTM) 100% v n nư c ngoài s ym c c nh tranh gi a các ngân hàng m nh m hơn, nh t là lĩnh v c cung c p các d ch v tài chính tr n gói, tiên ti n. Hi n nay, ã có 5 ngân hàng 100% v n nư c ngoài ư c c p phép ho t ng t i Vi t Nam. HSBC là GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 2 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net
 15. 15. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang ngân hàng u tiên i vào ho t ng ngày trong nh ng ngày u tiên c a năm m i 2009. Ngoài ra còn có Ngân hàng ANZ, Ngân hàng Standard Chartered, Ngân hàng trách nhi m h u h n m t thành viên Shinhan Vi t Nam (Hàn Qu c) và Hong Leong Bank Vi t Nam (Malaysia). V i ngu n v n ho t ng hùng m nh, công ngh hi n i, i ngũ nhân viên chuyên nghi p cùng v i tâm lý chu ng hàng ngo i c a ngư i dân Vi t Nam thì ây là nh ng khó khăn cho ngân hàng n i trong ó có NHTM c ph n (NHTMCP) Sài Gòn. Trư c b i c nh ó, NHTMCP Sài Gòn – Chi nhánh An Giang luôn chú tr ng n các khâu như ch t lư ng d ch v , a d ng s n ph m, qu n tr ngân hàng nh m em l i cho khách hàng s tho m n cao hơn, nh m hư ng n hi u qu t i a hoá l i nhu n. V i nh hư ng c a ngân hàng là “Phát tri n i kèm b n v ng” nên khi ánh giá hi u qu c a Ngân hàng, SCB An Giang không ch d a vào l i nhu n mà còn ánh giá m t cách toàn di n các ho t ng t i ngân hàng. Chính vì v y phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh theo theo h th ng ánh CAMEL s giúp ngân hàng có cái nhìn úng n hơn v hi u qu ho t ng t i ngân hàng. Theo h th ng này th hi u qu ho t ng ư c ánh giá theo 5 ch tiêu: V n ch s h u (C), tài s n (A), qu n tr ngân hàng (M), l i nhu n (E), tính thanh kho n (L). Hi n nay, CAMEL ư c s d ng r ng rãi nhi u nư c trong vi c x p lo i các ngân hàng, trong ó có nư c ta. Ngày 12/03/2008, th ng c NHNN ã ký quy t nh s 06/2008/Q -NHNN chính th c s d ng h th ng ánh giá CAMEL trong vi c x p lo i các NHTM c ph n trong nư c. 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U 1.2.1 M c tiêu chung Phân tích ánh giá hi u qu ho t ng kinh doanh t i NHTMCP Sài Gòn - Chi nhánh An Giang theo khung phân tích CAMEL nh m hư ng n vi c xây d ng nh ng k ho ch, nh ng quy t nh m t cách ch ng, linh ho t góp ph n nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh c a ngân hàng và góp ph n t i a hóa l i nhu n và t i thi u hóa r i ro. 1.2.2 M c tiêu c th – Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh c a NHTMCP Sài Gòn – Chi nhánh An Giang qua 3 năm 2006-2008 theo khung phân tích CAMEL GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 3 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net
 16. 16. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang Phân tích tình hình huy ng v n ánh giá ch t lư ng tài s n Có c a Ngân hàng ánh giá ho t ng qu n tr và i u hành c a ngân hàng Phân tích thu nh p, chi phí và kh năng sinh l i c a ngân hàng ánh giá tính thanh kho n – Phân tích nh ng nhân t n i t i và khách quan nh hư ng n hi u qu ho t ng c a ngân hàng. – Tìm ra nh ng nguyên nhân tác ng n ho t ng kinh doanh c a ngân hàng, t ó ưa ra m t s gi i pháp thi t th c nh t nh m giúp ngân hàng h n ch ư c r i ro, ng th i phát huy nh ng th m nh s n có c a mình. 1.3 PH M VI NGHIÊN C U 1.3.1 Không gian tài ư c th c hi n t i NHTMCP Sài Gòn - Chi nhánh An Giang. 1.3.2 Th i gian Nh m mb o tài mang tính th c t khi phân tích, các s li u ư c l y trong 3 năm g n nh t (2006 – 2007 – 2008). 1.3.3 i tư ng nghiên c u Tình hình hi u qu ho t ng kinh doanh c a NHTMCP Sài Gòn - Chi nhánh An Giang qua 3 năm 2006-2008 ư c th hi n trên báo cáo tài chính c a Ngân hàng. Các ch s ánh giá hi u qu kinh doanh c a Ngân hàng Các nguyên nhân d n n k t qu kinh doanh 1.4 LƯ C KH O TÀI LI U CÁC TÀI LI U CÓ LIÊN QUAN Nguy n Qu c Trung, “Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn huy n ông H i t nh B c Liêu”, hư ng d n khoa h c ThS. La Nguy n Thùy Dung. N i dung phân tích c a lu n văn này là phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh gi a th c t và k ho ch; phân tích tình hình huy ng v n; phân tích tình hình cho vay và thu n ; phân tích tình hình thu nh p, chi phí, l i nhu n. Thông qua ó, tác gi ánh giá tình hình ho t ng kinh doanh t i ngân hàng Agribank huy n ông H i t nh B c Liêu ã t ư c nh ng hi u qu nh t nh như: ngu n v n huy ng ang tăng trư ng t t; ơn v ã a d ng hóa các hình th c u tư tín d ng,...Tuy nhiên, t l GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 4 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net
 17. 17. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang n x u m c khá cao; vi c chuy n hư ng u tư tín d ng còn di n ra ch m; huy ng v n chưa áp ng ư c nhu c u cho vay. Vì v y, Ngân hàng ã, ang và s th c hi n các bi n pháp nh m năng cao hi u qu ho t ng t i ngân hàng. Châu Kim Khuê, “Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i ngân hàng thương m i c ph n Kiên Long”, hư ng d n khoa h c Huỳnh Th Kim Uyên. Lu n văn này phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i ngân hàng thương m i c Ph n Kiên Long theo khung phân tích CAMEL, t c là phân tích theo 5 y u t : V n ch s h u, tài s n có, qu n tr ngân hàng, l i nhu n, tính thanh kho n. Qua quá trình phân tích, tác gi ánh giá hi u qu ho t ng kinh doanh c a ngân hàng Kiên Long r t t t, t m t ngân hàng TMCP nông thôn t p th cán b công nhân viên ã n l c và ưa ngân hàng chuy n i mô hình ho t ng thành công sang ngân hàng ô th và m r ng m ng lư i ho t ng sang nhi u thành ph tr ng i m. Tuy nhiên, quy mô ho t ng c a ngân hàng v n còn nh , kh năng c nh tranh v n còn th p. 1.5. HAN CH C A TÀI Do SCB An Giang là chi nhánh c a NHTMCP nên v n t có không th hi n trên b ng cân i k toán c a chi nhánh. Nó ch th hi n trên b ng cân ik toán c a toàn h th ng NHTMCP Sài Gòn. Vì vây, trong ph n phân tích CAMEL, tôi s không phân tích v n t có thay vào ó s phân tích v n huy ng c a Chi nhánh. GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 5 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net
 18. 18. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 PHƯƠNG PHÁP LU N 2.1.1 T ng quan v Ngân hàng thương m i 2.1.1.1 Khái ni m Ngân hàng thương m i Theo các nhà khoa h c, ho t ng Ngân hàng g n như ã xu t hi n cùng lúc v i s hình thành i s ng kinh t - xã h i c a loài ngư i. Ngân hàng ra i và phát tri n g n li n v i n n s n xu t hàng hoá và nó kinh doanh lo i hàng hoá c bi t ó là “ti n t ”. Ngân hàng v a là ngư i “cung c p ng v n”, v a là ngư i “tiêu th ng v n c a khách hàng”. T t c nh ng ho t ng mua bán này thư ng thông qua m t s công c và nghi p v ngân hàng. Theo pháp l nh “các t ch c tín d ng” (1990) c a Vi t Nam thì Ngân hàng thương m i ư c nh nghĩa như sau: “Ngân hàng thương m i là m t t ch c kinh doanh ti n t mà ho t ng ch y u và thư ng xuyên là nh n ti n g i c a khách hàng v i trách nhi m hoàn tr và s d ng s ti n ó cho vay, th c hi n nghi p v chi t kh u và làm phương ti n thanh toán”. M t s nguyên t c kinh doanh c a ngân hàng thương m i: - Th nh t, các d ch v tài chính ư c cung c p trư c h t ph i b o ml i ích c a khách hàng và trong ó có l i ích c a ngân hàng - Th hai, c n ph i th c hi n các bi n pháp an toàn ho t ng kinh doanh, ch ng h n: c n duy trì m c v n nh t nh nh m tương h p ý mu n c a ngư i ti t ki m, có kh năng ch ng các bi n ng c a th trư ng; l a ch n khách hàng; a d ng hóa tài s n phân tán r i,.... 2.1.1.2 Ch c năng ngân hàng thương m i Ngân hàng thương m i là trung gian tín d ng ây là ch c năng c trưng c a NHTM, có ý nghĩa quan tr ng trong vi c thúc y s phát tri n c a n n kinh t . Th c hi n ch c năng này, ngân hàng thương m i ã huy ng v n nhàn r i c a t ch c kinh t , cơ quan oàn th , ti t ki m c a dân cư,… và s d ng áp ng nhu c u v n c a n n kinh t . GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 6 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net
 19. 19. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang Ngân hàng thương m i là trung gian thanh toán và qu n lý các phương ti n thanh toán Ngân hàng v i tư cách là th qu c a doanh nghi p ã t o i u ki n cho ngân hàng th c hi n ch c năng thanh toán theo s y nhi m c a khách hàng. Trong quá trình thanh toán ngân hàng ã s d ng gi y b c ngân hàng thay cho vàng, sau ó s d ng các công c lưu thông tín d ng thay cho gi y b c ngân hàng (séc, gi y chuy n ngân, th thanh toán,…) Ngân hàng thương m i cung c p d ch v tài chính - ngân hàng Trong quá trình th c hi n nghi p v tín d ng và ngân qu ngân hàng có i u ki n thu n l i v kho qu , thông tin quan h r ng rãi các doanh nghi p nên có th th c hi n thêm m t s d ch v khác kèm theo như: tư v n tài chính, u tư, gi h gi y t , ch ng khoán, làm i lý phát hành c phi u, trái phi u cho doanh nghi p,… ư c hư ng hoa h ng. Ngân hàng thương m i t o ra ti n Quá trình t o ra ti n c a ngân hàng thương m i ư c th c hi n nh vào ho t ng tín d ng và nh vào các ngân hàng thương m i ho t ng trên cùng m t h th ng. Ti n ây chính là bút t . Bút t ch ư c t o ra thông qua ho t ng tín d ng gi a các ngân hàng. 2.1.1.3 Phân lo i Ngân hàng thương m i a) D a vào hình th c s h u: Có th phân NHTM thành các ngân hàng sau: • Ngân hàng thương m i nhà nư c Ngân hàng thương m i nhà nư c là ngân hàng do nhà nư c c p v n, thành l p và t ch c kinh doanh, góp ph n th c hi n m c tiêu kinh t c a nhà nư c. • Ngân hàng thương m i c ph n Ngân hàng thương m i c ph n là ngân hàng thương m i ư c thành l p dư i hình th c công ty c ph n, trong ó có các doanh nghi p nhà nư c, t ch c tín d ng, t ch c khác và cá nhân cùng góp v n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. • Ngân hàng liên doanh Ngân hàng liên doanh là ngân hàng ư c thành l p b ng góp v n c a bên Vi t Nam và bên nư c ngoài, trên cơ s h p ng liên doanh. Ngân hàng liên GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 7 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net
 20. 20. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang doanh là m t pháp nhân Vi t Nam, có tr s chính t i Vi t Nam, ho t ng theo gi y phép thành l p và các quy nh có liên quan n pháp lu t. • Chi nhánh ngân hàng nư c ngoài Chi nhánh ngân hàng nư c ngoài là ơn v ph thu c c a ngân hàng nư c ngoài, ư c ngân hàng nư c ngoài b o m ch u trách nhi m i v i nghĩa v và cam k t c a chi nhánh t i Vi t Nam. Chi nhánh ngân hàng nư c ngoài có quy n và nghĩa v do pháp lu t Vi t Nam quy nh, ho t ng theo gi y phép m chi nhánh và các quy nh liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. b) D a vào chi n lư c kinh doanh Theo tiêu th c này có th chia NHTM thành các ngân hàng sau: • Ngân hàng bán buôn Ngân hàng bán buôn là ngân hàng giao d ch cho i tư ng khách hàng công ty ch không giao d ch v i khách hàng cá nhân. • Ngân hàng bán l Khách hàng m c tiêu c a ngân hàng bán l là cá nhân, nên d ch v còn ơn gi n, d th c hi n và thương xuyên t p trung vào kho n ti n g i và tài kho n vay v n, m th tín d ng. Lo i hình bán l này thư ng th y các NHTM c ph n nông thôn. • Ngân hàng v a bán buôn v a bán l ây là lo i hình ngân hàng giao d ch và cung ng d ch v cho c khách hàng công ty l n khách hàng cá nhân. c) D a vào quan h t ch c Theo tiêu th c này có th chia NHTM thành: - Ngân hàng h i s - Ngân hàng chi nhánh - Văn phòng giao d ch. 2.1.1.4 Các nghi p v ch y u c a Ngân hàng thương m i a) Ho t ng huy ng v n Ngân hàng thương m i huy ng v n b ng nhi u hình th c khác nhau như: huy ng v n t ti n g i và huy ng v n thông qua phát hành các gi y t có giá. GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 8 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net
 21. 21. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang Huy ng v n t ti n g i • Ti n g i c a t ch c kinh t Trong quá trình s n xu t kinh doanh, các t ch c kinh t thư ng có m t b ph n v n nhàn r i t m th i như: kh u hao ã trích nhưng chưa n h n s d ng; ti n thu bán hàng chưa ph i mua nguyên li u; tr lương,… m b o an toàn tài s n và ng v n v n sinh l i, các t ch c kinh t có th g i v n ó vào ngân hàng. Ho c thu n ti n cho quá trình s d ng v n, ơn v có th thanh toán qua ngân hàng cũng như s d ng các d ch v c a ngân hàng khác. Khi ó, h c n g i v n vào ngân hàng. T ch c kinh t có th g i v n vào ngân hàng dư i nhi u hình th c: ti n g i không kỳ h n, ti n g i có kỳ h n v i các kỳ h n khác nhau. - Ti n g i không kỳ h n Ti n g i không kỳ h n là lo i ti n g i mà ngư i g i ti n có th rút ti n ra b t kỳ lúc nào và ngân hàng luôn có nghĩa v ph i th a mãn các yêu c u ó. Lo i ti n g i này có m c ích chính là thanh toán. i v i ti n g i không kỳ h n, m c dù vi c g i và rút ti n có th th c hi n vào b t kỳ lúc nào, ngân hàng khó xác nh trư c, nhưng trên th c t luôn có chênh l ch v th i gian và s lư ng gi a g i và rút, cho nên t i m i ngân hàng luôn t n t i m t s dư ti n g i không kỳ h n và ngân hàng có th s d ng cho vay. Lãi su t các lo i ti n g i này r t th p, cho nên ngu n v n này giúp ngân hàng h th p giá mua v n, nâng cao kh năng cho vay và u tư. - Ti n g i có kỳ h n Ti n g i có kỳ h n là lo i ti n g i có s th a thu n v th i gian rút ti n. V nguyên t c ngư i g i ch có th rút ti n theo th i gian ã th a thu n. Nhưng trên th c t thu hút lo i ti n g i này v i kỳ dài h n, ngân hàng thư ng cho phép rút ti n trư c h n nhưng khách hàng ch ư c hư ng lãi su t không kỳ h n ho c hư ng lãi su t tương ng theo lo i kỳ h n nh t nh do ngân hàng quy nh. ây là ngu n v n này có n nh cao, ngân hàng ch ng trong quá trình s d ng. • Ti n g i c a dân cư - Ti n g i ti t ki m ây là hình th c huy ng v n truy n th ng c a ngân hàng, v i lo i ti n g i này, ngư i g i ư c ngân hàng giao cho m t s ti t ki m, trong th i gian g i GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 9 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net
 22. 22. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang ti n s ti t ki m có th dùng c m c ho c ư c chi t kh u vay v n ngân hàng. Ti n g i ti t ki m bao g m: Ti n g i ti t ki m không kỳ h n và ti n g i ti t ki m có kỳ h n v i các kỳ h n khác nhau. - Ti n g i thanh toán Các cá nhân trong xã h i cũng có nhu c u và ư c pháp lu t cho phép th c hi n thanh toán qua ngân hàng. Khi ó, h cũng m tài kho n ti n g i thanh toán t i ngân hàng và g i thi n vào áp ng nhu c u thanh toán cũng như s d ng các ti n ích khác có liên quan c a ngân hàng. - Ti n g i khác Ngoài hai lo i ti n g i trên t i NHTM còn có thêm các kho n ti n g i khác như: + Ti n g i c a các t ch c tín d ng khác. + Ti n g i c a kho b c nhà nư c. + Ti n g i c a các t ch c oàn th xã h i Huy ng v n thông qua phát hành các gi y t có giá i tư ng mua các gi y t có giá này là các t ch c, cá nhân. Ngoài vi c dùng s v n nhàn r i hay ph n thu nh p t m th i chưa s d ng n mua, trên th c t ây là m t kênh u tư c a ngư i có v n trong xã h i khi h không có kh năng và cơ h i u tư tr c ti p. Các kỳ phi u, trái phi u này có kh năng chuy n i d dàng ra ti n khi c n thi t b ng cách bán, chuy n như ng trên th trư ng v n ho c chi t kh u t i ngân hàng. V i ngu n huy ng này, ngân hàng có kh năng t p trung m t kh i lư ng l n trong th i gian ng n và hoàn toàn ch ng trong s d ng. Hình th c này thư ng ư c s d ng khi ngân hàng ti p nh n ư c nh ng d án vay v n l n v i th i h n gi i ngân nhanh c a khách hàng. b) Ho t ng tín d ng Tín d ng là ho t ng sinh l i ch y u c a NHTM. NHTM ư c c p tín d ng cho các t ch c, cá nhân dư i các hình th c cho vay, chi t kh u thương phi u và các gi y t có giá khác, b o lãnh,… trong ó ho t ng cho vay là ho t ng quan tr ng nh t. GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 10 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net
 23. 23. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang Cho vay ây là hình th c tín d ng ph bi n nh t c a các nh ch tài chính nói chung và c a NHTM nói riêng. NHTM ư c cho các t ch c kinh t , cá nhân vay dư i các hình th c sau: Cho vay ng n h n áp ng nhu c u v n cho s n xu t, kinh doanh, d ch v và i s ng. Cho vay trung và dài h n nh m m c ích th c hi n các d án u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh,… B o lãnh - B o lãnh ngân hàng có th vay ngân hàng khác, c bi t là vay ngân hàng nư c ngoài. - B o lãnh v mua ch u hàng hóa, c bi t là mua ch u hàng hóa nư c ngoài. - B o lãnh v óng thu cho nhà nư c - B o lãnh v các h p ng u th u Chi t kh u Chi t kh u thương phi u là ngh p v ng n h n, trong ó khách hàng chuy n quy n s h u thương phi u chưa áo h n cho ngân hàng nh n m t s ti n b ng m nh giá c a thương phi u tr i lãi su t chi t kh u và phí hoa h ng Cho thuê tài chính NHTM ư c ho t ng cho thuê tài chính nhưng ph i thành l p công ty thuê tài chính riêng, Vi c thành l p, t ch c ho t ng công ty thuê tài chính th c hi n theo ngh nh c a chính ph v t ch c và ho t ng c a công ty thuê tài chính. c) Ho t ng d ch v thanh toán và ngân qu m b o ho t ng c a ngân hàng ư c thông su t và m b o tính nhanh chóng, ti n l i trong thanh toán cho khách hàng. NHTM th c hi n các d ch v thanh toán gi a các doanh nghi p thông qua ngân hàng b ng cách th c hi n thanh toán gi a các ngân hàng. Hình th c này có 5 phương th c thanh toán: - Thanh toán liên hàng: là hình th c thanh toán ư c th c hi n gi a các ngân hàng cùng m t h th ng. GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 11 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net
 24. 24. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang - Thanh toán bù tr : là thanh toán v n, i u hòa v n kinh doanh gi a các ngân hàng thông qua tài kho n trung gian t i Ngân hàng Trung Ương (NHTW) do NHTW ng ra t ch c và ch trì thanh toán ho c do m t ngân hàng do c p trên ch nh. - Thanh toán qua NHNN: ây là hình th c thanh toán qua tài kho n m t i NHNN ư c áp d ng i v i ngân hàng khác h th ng có tài kho n ti n g i t i các chi nhánh NHNN khác nhau. - Thanh toán b ng cách m tài kho n ti n g i t i các ngân hàng khác: Phương th c này ư c áp d ng trong trư ng h p các ngân hàng cùng ho c khác h th ng có quan h giao d ch khá thư ng xuyên. - y nhi m thu h , chi h gi a các ngân hàng: Tương t như m tài kho n ti n g i t i ngân hàng khác thanh toán. d) Các ho t ng khác Ngoài các nghi p v trên NHTM còn th c hi n các nghi p v sau ây: - Góp v n và mua c ph n - Tham gia th trư ng ti n t - Kinh doanh ngo i h i - y thác và nhân y thác khác - Cung c p d ch v b o hi m - Tư v n tài chính - B o qu n v t quý giá 2.1.2. N i dung và ý nghĩa c a khung phân tích CAMEL Phân tích hi u qu kinh doanh là vi c làm t t y u i v i t ng NHTM. Trên ph m vi vĩ mô, phân tích ho t ng c a các NHTM giúp cơ quan lãnh o ti n t th c hi n t t chính sách ti n t qu c gia, t o i u ki n n nh và tăng trư ng kinh t . Có nhi u phương pháp trong phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng. Tuy nhiên, trong xu hư ng g n ây hình thành nên nh ng phương pháp ánh giá phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh có s c thuy t ph c cao nh m ưa ra nh ng k t lu n khách quan v hi u qu ho t ng c a ngân hàng. Và h th ng ánh giá CAMEL là h th ng phân tích thư ng ư c s d ng. H th ng ánh giá này do C c Qu n lý các t h p tín d ng Hoa Kỳ (National Credit GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 12 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net
 25. 25. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang Union Administration - NCUA) xây d ng, song không ch có Hoa Kỳ mà còn có nhi u nư c trên th gi i áp d ng. Sau kh ng ho ng kinh t châu Á 1997, h th ng ánh giá CAMEL ư c Qu Ti n t Qu c t và Nhóm Ngân hàng Th gi i khuy n ngh áp d ng các nư c b kh ng ho ng như m t trong các bi n pháp tái thi t khu v c tài chính. ây là h th ng ánh giá tình tr ng v ng m nh c a các t ch c tài chính. Vi c ánh giá d a trên 5 tiêu chí: v n t có, ch t lư ng tài s n Có, qu n tr và i u hành, l i nhu n và kh năng thanh kho n c a t ch c tài chính. CAMEL chính là vi t t t t ch cái u c a các ch ti ng Anh Capital, Asset quality, Management, Earnings, và Liquidity c a 5 tiêu chí trên. Tuy nhiên trong ph n phân tích này, tôi s thay phân tích v n t có thành phân tích v n huy ng. 2.1.2.1 V n huy ng V n huy ng c a ngân hàng thương m i dư i hình th c b ng ti n (n i t , ngo i t ) và b ng vàng ư c hình thành t hai b ph n: V n huy ng t ti n g i và v n huy ng thông qua phát hành các gi y t có giá. ây là ngu n v n có vai trò r t quan tr ng quy t nh n ph m vi kinh doanh c a ngân hàng. 2.1.2.2 Ch t lư ng tài s n Có – Asset quality Tài s n Có c a ngân hàng bao g m các kho n m c bên ph i c a b ng cân i k toán, ó là: tài s n ngân qu , tài s n cho vay, tài s n u tư và tài s n c nh. Ngoài ra, tài s n Có c a ngân hàng còn ư c chia thành hai lo i: tài s n sinh l i và tài s n không sinh l i. Tài s n sinh l i là t t c các tài s n em l i lãi su t t c là nh ng tài s n t o ra thu nh p t i Ngân hàng. Tài s n sinh l i g m các kho n cho vay, cho thuê tài chính và các kho n u tư vào gi y t có giá ch ng khoán, góp v n liên doanh liên k t,… Tài s n không sinh l i là nh ng tài s n không em l i thu nh p cho ngân hàng. M c ích chính c a các tài s n này là m b o cho Ngân hàng ho t ng n nh. Nó bao g m: Ti n m t t i qu , ti n g i t i Ngân hàng Nhà nư c, tài s n c nh,.. Ch t lư ng tài s n Có là ch tiêu t ng h p nói lên kh năng b n v ng v m t tài chính, kh năng sinh l i, năng l c qu n lý và ph n l n r i ro trong ho t ng kinh doanh ti n t . H u h t r i ro trong kinh doanh u t p trung vào tài s n GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 13 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net
 26. 26. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang Có. Do ó, ch t lư ng tài s n Có là y u t quy t nh hi u qu ho t ng kinh doanh c a ngân hàng. Trong ó, ch t lư ng c a các kho n cho vay và u tư là y u t quy t nh n ch t lư ng tài s n c a m t ngân hàng. N u t n th t trong cho vay l n s d n n l , làm gi m v n t có, nh hư ng n kh năng chi tr và bi u hi n qu n lý c a ngân hàng y u kém. 2.1.2.3 Qu n tr và i u hành c a Ngân hàng – Management Lý thuy t CAMEL cho r ng kh năng qu n lý c a m i ngân hàng là y u t năng ng nh t. N u kh năng qu n lý t t có th bi n m t ngân hàng y u kém thành m t ngân hàng ho t ng t t hơn và ngư c l i. Nói n kh năng qu n lý là nói n y u t con ngư i, t ch c và chính sách. T t c quy t l i năng l c qu n lý c a ban giám c i u hành và bi u hi n ch t lư ng qu n lý b ng hi u qu trong ho t ng kinh doanh. 2.1.2.4 L i nhu n – Earnings Lý thuy t CAMEL cho r ng kinh doanh có lãi m i t o ư c sinh l c cho ngân hàng t n t i và phát tri n. Kh năng sinh l i là k t qu c th nh t trong kinh doanh. M i doanh nghi p trong cơ ch th trư ng ch có th t n t i và phát tri n b ng vi c kinh doanh có lãi. ánh giá thu nh p là khâu then ch t trong phân tích vì thu nh p t o ra tăng trư ng n i t i tác ng n kh năng huy ng v n bên ngoài và t o hình nh t t cho ngân hàng trong th trư ng ti n t . 2.1.2.5 Kh năng thanh kho n – Liquidity ng v phía ngân hàng, thanh kho n là “tình tr ng ti n m t s n sàng chi tr hay gia tăng tài s n Có”. T c là, gi s ngân hàng có m t v khách t t và an toàn xin vay. N u ngân hàng không th cho vay ư c vì d tr còn quá ít , ngư i ta g i là tình tr ng “k t thanh kho n”. Ngư c l i, ngân hàng có i u ki n áp ng ngay yêu c u xin vay này, thu t ng chuyên môn g i là i u ki n “ thanh kho n”. Kh năng thanh toán là chu n m c ho t ng quan tr ng c a m t ngân hàng. ây là y u t h t s c nh y c m i v i ho t ng c a ngân hàng. Th c t cho th y có nhi u ngân hàng m c dù có ch t lư ng tài s n Có t t nhưng khi có m t kho n ti n rút ra mà ngân hàng không m b o kh năng chi tr , d n n m t tín nhi m i v i khách hàng và có th ưa ngân hàng t i ch phá s n. GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 14 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net
 27. 27. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang 2.1.3 M t s ch tiêu phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh 2.1.3.1 Nhóm các ch tiêu phân tích v n huy ng. Ch s phân tích k t c u ngu n v n (%) S dư t ng kho n m c ngu n v n T l % kho n m c ngu n v n = x 100 % T ng ngu n v n T l này giúp các nhà phân tích bi t ư c k t c u c a v n huy ng trên t ng ngu n v n. T ó th y ư c kh năng huy ng v n t i Chi nhánh. 2.1.3.2 Nhóm các ch tiêu phân tích tài s n Có Ch s phân tích k t c u tài s n (%) S dư t ng kho n m c tài s n T l % t ng kho n m c tài s n = x 100 % T ng tài s n T l này giúp các nhà phân tích bi t ư c k t c u các kho n m c tài s n. Qua ó th y ư c i m m nh, i m y u c a ngân hàng có nh ng bi n pháp k p th i nh m h n ch t i a i m y u và phát huy nh ng i m m nh hi n có. ng th i, ây cũng là y u t quy t nh góp ph n nh hư ng cho nh ng chi n lư c kinh doanh trong tương lai c a ngân hàng. Ngoài ra, ánh giá tính h p lý trong cơ c u tài s n có c a m t NHTM có th s d ng hai h s cơ c u t l c a 2 nhóm tài s n sinh l i và tài s n không sinh l i. H s này cho phép nhân nh m c t n d ng các ngu n v n c a ngân hàng t i a hóa l i nhu n. Tài s n như ti n m t t i qu , ti n g i d tr b t bu c t i NHTW, tài s n c nh c a ngân hàng là tài s n có không sinh l i nhưng không th thi u ư c nh m m b o kh năng thanh toán, phòng tránh r i ro cho NHTM. Bên c nh ó còn có nh ng tài s n t n ng (n quá h n, n khó òi,..). Ch s phân tích hi u qu tính d ng T ng dư n trên t ng ngu n v n (%) T ng dư n T ng dư n /t ng ngu n v n = x 100 % T ng ngu n v n Ch tiêu này ph n ánh m c u tư c a ngân hàng vào nghi p v cho vay. Giúp nhà phân tích xác nh quy mô ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 15 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net
 28. 28. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang T ng dư n trên v n huy ng (l n, %) T ng dư n T ng dư n /v n huy ng = x 100 % V n huy ng Ch tiêu này ph n ánh hi u qu u tư c a m t ng v n huy ng trong ho t ng cho vay. Giúp cho nhà phân tích so sánh kh năng cho vay c a Ngân hàng v i ngu n v n huy ng. N quá h n trên t ng dư n (%) N quá h n N quá h n/T ng dư n = x 100 % T ng dư n Ch tiêu này ph n ánh ch t lư ng tín d ng c a Ngân hàng, ch s này càng nh thì ch t lư ng tín d ng c a Ngân hàng càng cao. 2.1.3.3 Nhóm các ch tiêu phân tích hi u qu qu n tr S lư ng nhân viên chuyên môn X T tr ng chuyên môn X = x 100 % T ng s nhân viên Ch s này giúp xác nh cơ c u chuyên môn c a i ngũ nhân s trong ngân hàng. t ó góp phân ánh giá năng l c chuyên môn c a các nhân viên t i ngân hàng. 2.1.3.4 Nhóm các ch tiêu sinh l i H s thu n Doanh s thu n H s thu n = x 100% Doanh s cho vay H s này th hi n kh năng thu h i n c a ngân hàng. Nó cho bi t c 100 ơn v cho vay thì ngân hàng thu l i ư c bao nhiêu ơn v . Ch s phân tích cơ c u thu nh p Ch s l i nhu n/ doanh thu (%) L i nhu n L i nhu n/Doanh thu = x 100% Doanh thu GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 16 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net
 29. 29. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang Ch s này cho bi t thu ư c m t ng l i nhu n thì doanh thu c a ngân hàng ph i t bao nhiêu ng. Ch s này càng l n thì càng có l i cho ngân hàng và nó th hi n kh năng sinh l i c a ngân hàng trong quá trình ho t ng. Ch s phân tích cơ c u chi phí - Chi phí lãi/Doanh thu (%) Chi phí lãi Chi phí lãi/Doanh thu = x 100% Doanh thu Ch s này cho ta bi t có 100 ơn v doanh thu thì ph i b ra bao nhiêu ơn v cho chi phí lãi, ch s này càng nh thì càng t t cho Ngân hàng. Ch s phân tích LNR trên t ng tài s n (ROA) L i nhu n ròng ROA = x 100% T ng tài s n Ch s này cho th y kh năng bao quát c a ngân hàng trong vi c t o ra thu nh p t tài s n hay nói cách khác, ROA giúp cho nhà phân tích xác nh hi u qu kinh doanh c a m t ng tài s n. ROA l n ch ng t hi u qu kinh doanh c a Ngân hàng t t, ngân hàng có cơ c u tài s n h p lý, ngân hàng có s bi n ng linh ho t gi a các h ng m c trên tài s n trư c nh ng bi n ng c a n n kinh t . N u ROA quá l n, nhà phân tích s lo l ng vì r i ro luôn song hành v i l i nhu n. 2.1.3.5 Nhóm các ch tiêu ánh giá tính thanh kho n Tài s n có thanh kho n trên v n huy ng Tài s n có thanh kho n Tài s n có thanh kho n/ v n huy ng = x100% V n huy ng H s này ph n nh kh năng thanh toán nhanh c a ngân hàng, nghĩa là trong 100 ơn v v n huy ng ư c thì có bao nhiêu % tài s n có th dùng thanh toán ngay. Tài s n có thanh kho n trên t ng tài s n (%) Tài s n có thanh kho n Tài s n có thanh kho n/ T ng tài s n = x100% T ng tài s n GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 17 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net
 30. 30. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang H s này nói lên có bao nhiêu ơn v tài s n có thanh kho n trên 100 ơn v tài s n. N u ch s này tăng thì kh năng thanh kho n c a ngân hàng tăng lên nhưng kh năng sinh l i l i gi m xu ng và ngư c l i. 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.2.1 Phương pháp thu th p s li u S d ng s li u th c p thu th p t : Các s li u lưu tr t i ngân hàng như Báo cáo thư ng niên, báo cáo tài chính năm 2006, 2007, 2008. Các sách, trang web, t p chí chuyên ngành như t p chí ngân hàng, t p chí k toán,… 2.2.2 Phương pháp phân tích ánh giá – Phương pháp so sánh s li u tuy t i, tương i qua các năm S tuy t i: S tuy t i là hi u s gi a giá tr c a kỳ phân tích v i kỳ góc c a ch tiêu kinh t nh m xác nh m c chênh l ch gi a kỳ th c hi n và kỳ k ho ch. Nó th hi n quy mô, kh i lư ng, giá tr c a m t ch tiêu kinh t nào ó trong trong m t th i i m c th . So sánh s tuy t i c a các ch tiêu tín d ng gi a kỳ k hoach và th c t , gi a nh ng kho n th i gian và không gian khác nhau, th y ư c hoàn thành k ho ch, quy mô phát tri n c a các ch tiêu tín d ng nào ó. S tương i: S tương i là t l ph n trăm (%) c a ch tiêu kỳ phân tích so v i ch tiêu kỳ g c th hi n m c hoàn thành ho c t l c a s chênh l ch tuy t i so v i ch tiêu kỳ g c nói lên t c tăng trư ng. Ngoài ra, còn dùng th bi u di n s bi n ng c a s li u, ch tiêu c n phân tích. GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 18 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net
 31. 31. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang CHƯƠNG 3 GI I THI U KHÁI QUÁT V NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH AN GIANG 3.1 L CH S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N 3.1.1 Ngân hàng Thương m i c ph n Sài Gòn – H i s Ngân hàng Thương m i c ph n Sài Gòn (ti n thân là NHTMCP Qu ô) ư c thành l p vào năm 1992 theo gi y phép ho t ng s 00018/NH–CP, gi y phép thành l p s : 308/GP–UB, ăng ký kinh doanh s : 4103001562. Trãi qua 10 năm ho t ng không hi u qu , n cu i năm 2002, ngân hàng Qu ô ho t ng trong hi n tr ng tài chính thua l trên 20 t chưa có ngu n bù p, b máy qu n tr i u hành suy s p hoàn toàn, khách hàng ti m n nhi u r i ro, n quá h n hơn 20 t không có kh năng thu h i; NHNN Vi t Nam duy trì ch thanh tra – giám sát thư ng xuyên và quy nh h n m c huy ng ch 160 t ng, ho t ng kinh doanh nghèo nàn, không có h th ng quy trình, quy ch ho t ng nghi p v , i ngũ nhân s y u v trình chuyên môn. Nh n th c rõ khó khăn ó, khi ti p nh n ngân hàng, các c ông m i ã tin tương giao phó cho H i ng Qu n tr và Ban T ng Giám c ti n hành các bi n pháp c i cách toàn di n gi i quy t các mâu thu n n i t i, ki n toàn b máy t ch c, làm cơ s tháo r nh ng khó khăn trong ho t ng. Nh ó, NHTM c ph n Qu ô chính th c ư c NHNN Vi t Nam cho phép i tên g i, i vào ho t ng theo hư ng thương hi u m i: NHTMCP Sài Gòn – SCB, k t ngày 08/04/2003. Thương hi u này ã d n nh hư ng và ngày càng chi m ư c lòng tin c a ngư i dân và doanh nghi p trong kh p c nư c. V i quy t tâm ưa ngân hàng i lên, t s c g ng phát tri n kinh doanh y hi u qu trong năm 2003 (SCB b t u có lãi t quý II/2003), SCB ã có nh ng gi i pháp r t th c t , mang ý nghĩa r t t phá, nh m lành m nh hóa tình hình tài chính c a SCB, c ng c h th ng quy trình, quy ch chuyên môn chuyên nghi p trong toàn hàng. K t thúc năm 2006, SCB ư c NHNN x p h ng 6 trong h th ng các NHTM trên a bàn thành ph H Chí Minh. Năm 2008, m c cho nh ng bi n ng c a n n kinh t th gi i và trong nư c l i nhu n trư c thu c a GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 19 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net
 32. 32. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang SCB t m c r t cao 646 t ng tăng hơn 80% so v i năm 2007. M ng lư i ho t ng t 7 i m năm 2002 tăng lên hơn 85 i m giao d ch tính n ngày 20- 12-2008 bao g m H i s , s giao d ch, các chi nhánh, các phòng giao d ch t i khu v c Hà N i, mi n Trung, Tp. H Chí Minh, mi n Tây Nam B .2 • Tên ti ng Anh: SaiGon Commercial Bank, vi t t t là: SCB • Tên ti ng Vi t: Ngân hàng Thương M i C Ph n Sài Gòn. • H i s chính: 193 - 203 Tr n Hưng o, phư ng Cô Giang, Qu n 1, Tp.HCM nh hư ng c a SCB V i nh hư ng “phát tri n i kèm v i b n v ng” nh m xây d ng SCB thành NHTM a năng, ti n ích d ch v t tiêu chu n hi n i, a năng và ch t lư ng d ch v ư c khách hàng ánh giá t t, m r ng các lo i hình ho t ng kinh doanh, v i m c tiêu n năm 2012, Ngân hàng TMCP Sài Gòn tr thành t p oàn tài chính v ng m nh trên th trư ng trong nư c, t ng bư c vươn ra khu v c và th gi i. V i phương châm “ SCB luôn hư ng n s hoàn thi n vì khách hàng”, cùng v i khát khao vươn lên SCB s tr thành m t trong nh ng NHTMCP hi n i a năng t i Vi t Nam, ti n lên kh ng nh uy tín và v th c nh tranh trong ti n trình h i nh p v i th trư ng tài chính trong nư c và qu c t . Nh ng thành t u t ư c V i các chính sách linh ho t và các s n ph m d ch v toàn di n, áp ng ư c yêu c u a d ng c a khách hàng là cơ s v ng ch c SCB t ư ck t qu và hi u qu kinh doanh ngày càng cao và luôn là ngư i b n ng hành áng tin c y c a các khách hàng, theo úng phương châm “SCB luôn hư ng ns hoàn thi n vì khách hàng”. Trong quá trình ho t ng SCB ã vinh d ón nh n các gi i thư ng sau: - Cúp vàng thương hi u Vi t Nam 2005 và 2006 - Cúp vàng thương hi u m nh năm 2006, 2007 2 Tài li u tham kh o m c 6 GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 20 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net
 33. 33. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang - Ba cúp vàng s n ph m uy tín ch t lư ng năm 2006 dành cho 3 s n ph m: “Ti t ki m tích lũy, t ng thêm lãi su t cho khách hàng 50 tu i”; “tín d ng dành cho doanh nghi p v a và nh ”; “tín d ng tiêu dung”. - Doanh hiêu “Doanh nhân Vi t Nam uy tín, ch t lư ng năm 2006” - B ng khen do hi p h i Ngân hàng trao tăng năm 2005, 2006 - K l c Vi t Nam là “NHTM c ph n l n u tiên phát hành trái phi u chuy n i năm 2007” - “Cúp C u Vàng Vi t Nam năm 2007” trong ngành Ngân hàng do NHNN Vi t Nam, Hi p h i Doanh nghi p v a và nh Vi t Nam, Hi p h i B o hi m Vi t Nam và Hi p h i kinh doanh ch ng khoán Vi t Nam trao t ng. - Gi y ch ng nh n “D ch v ngân hàng bán l ư c hài lòng nh t năm 2008” do Báo Sài Gòn Ti p Th c p - Gi y ch ng nhân “Thanh toán qu c t xu t s c” do Wachovia ch ng nh n. - Cúp vàng “Sao vàng phương nam”, “Sao vàng t Vi t” năm 2007. - B ng khen “Chi n sĩ thi ua ngành” năm 2007 vì ã có nh ng thành tích xu t s c góp ph n hoàn thành nhi m v ngân hang th 2005 n 2007. 3.1.2 Ngân hàng Thương m i c ph n Sài Gòn - Chi nhánh An Giang Ngân hành Thương m i c ph n Sài Gòn - Chi nhánh An Giang ư c thành l p vào ngày 12/06/2006 theo quy t nh s 07/Q -SCB-HD/QT.06 ngày 28 tháng 04 năm 2006. • a ch : 4+5 KT Hà Hoàng H , TP Long Xuyên, An Giang. • Tel : (84 76) 945235. • Fax : (84 76) 945236 S n ph m d ch v chính a) Huy ng v n: - Huy ng ti n g i t doanh nghi p và cá nhân b ng VN , ngo i t , vàng v i kỳ h n a d ng, lãi su t h p d n. - Các chương trình ti t ki m d thư ng và khuy n mãi. GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 21 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net
 34. 34. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang - Ti t ki m Tích lũy linh ho t: Tích lũy h c t p, tích lũy hưu trí, tiêu dùng, phương ti n v n chuy n, du l ch, thành t, nhà t… - Ti n g i rút g c t ng ph n hư ng lãi su t b c thang dành cho c cá nhân và doanh nghi p. - S n ph m ti t ki m dành cho ph n : Ti t ki m 8 ch vàng, Tài kho n chi c ví thông minh, Tài kho n Bà Tri u … - Chính sách t ng thêm lãi su t cho khách hàng t 50 tu i tr lên. b) Tín d ng • Cho vay ng n h n: - Cho vay b sung v n lưu ng. - Cho vay s n xu t hàng hóa xu t kh u. - Chi t kh u b ch ng t hàng xu t kh u. - Bao thanh toán. • Cho vay trung và dài h n: - Cho vay u tư d án. - Cho vay xây d ng nhà xư ng. - Cho vay mua s m máy móc thi t b . • Cho vay s a ch a, mua s m, xây d ng nhà . • Cho vay tiêu dùng. • B o lãnh trong và ngoài nư c. • Các chính sách h tr khách hàng vay v n t i SCB - H tr l p d án u tư, phương án kinh doanh. - Mi n phí các d ch v thanh toán trong nư c có liên quan. - H tr 50% phí b o hi m tài s n m b o. • Kinh doanh bán s : - Cho vay y thác. - Cho vay ng tài tr , ng b o lãnh c) D ch v : - D ch v tài kho n thanh toán, thu chi h , chi h lương… - D ch v thanh toán qu c t (nh thu, thanh toán xu t/nh p kh u theo thư tín d ng…). - D ch v chuy n ti n trong và ngoài nư c. GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 22 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net
 35. 35. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang - D ch v kinh doanh ngo i h i và vàng. - D ch v ki u h i. - D ch v th . - D ch v SMS Banking, Internet Banking. - u tư tr c ti p. - D ch v Ngân qu . - D ch v khác. Phương hư ng ho t ng trong năm 2009 Vào năm 2009 SCB ti p t c th c hi n phương châm “SCB luôn hư ng ns hoàn thi n vì khách hàng”. Trong năm 2009 SCB An Giang s ti p t c y m nh ho t ng kinh doanh theo hư ng: - Ti p t c y m nh ho t ng huy ng v n, ng th i nâng cao t l huy ng v n th trư ng 1 lên 90 n 95% nh m tăng cư ng vi c huy ng ngu n v n giá r nhưng n nh. y m nh công tác nghiên c u, tri n khai các s n ph m huy ng m i nh m duy trì khách hàng hi n t i ng th i thu hút khách hàng m i. - Tăng trư ng tín d ng n nh g n li n v i ch t lư ng tín d ng luôn ư c ki m soát m t cách ch t ch . Tăng cư ng bán chéo s n ph m. - Bên c nh hai ho t ng ch y u trên SCB s y m nh các ho t ng u tư thanh toán qu c t kinh doanh ngo i h i nh m a d ng hóa thu nh p. Phân tán r i ro và nâng cao t tr ng thu d ch v trong t ng thu. - Ti p t c y m nh công tác phát tri n m ng lư i ho t ng ra kh p huy n th trong t nh nh m ưa thương hi u SCB ti p c n v i khách hàng trong khu v c. Trư c m t SCB s m thêm phòng giao d ch Cái D u, t o i u ki n thu n l i cho khách hàng d dàng giao d ch v i SCB, m r ng quy mô, nâng cao uy tính và thương hi u. GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 23 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net
 36. 36. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang 3.2 Cơ c u t ch c 3.2.1 Sơ t ch c Ban Giám c Phòng Phòng PGD PGD K Toán tài Kinh doanh Châu c M Phư c chính Phòng THành chính Ngân Qu Sơ 01: Sơ t ch c c a ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN An Giang 3.2.2 Ch c năng các phòng ban Ban giám c i u hành lãnh o và ch u trách nhi m t t c các công vi c t i chi nhánh trư c H i ng Qu n Tr , T ng Giám c và pháp lu t trong ph m vi ư c T ng Giám c y quy n và theo quy nh c a NHTMCP Sài Gòn. Phòng K toán tài chính Phòng k toán tài chính ch u trách nhi m qu n lý v tài kho n, thanh toán, i n toán thông tin, chuy n ti n, thu i ngo i t , i u chuy n v n n i b , chi tiêu theo k ho ch ư c h i s duy t và các báo cáo k toán, quy t toán, tham mưu cho giám c xây d ng và phát tri n các s n ph m d ch v m i. T i Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh An Giang, phòng K toán tài chính qu n lý phòng hành chính và t Ngân qu GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 24 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net
 37. 37. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang - Phòng Hành chính T ch c th c hi n vi c quy ho ch cán b , qu n lý nhân s , chi tr lương cho ngư i lao ng, ào t o nhân viên, th c hi n chính sách cán b , và thi ua khen thư ng. L p k ho ch u tư xây d ng cơ b n, mua s m trang thi t b , công c lao ng và t ch c th c hi n theo k ho ch ư c duy t. Th c hi n công tác văn thư hành chính qu n tr . - T ngân qu Thu chi ti n m t, xu t nh p n ch có giá. Ki m tra th c thu, th c chi theo ch ng t k toán. Kinh doanh vàng b c á quý và thu i ngo i t . Ch u trách nhi m b o qu n ti n, vàng, n ch quan tr ng và toàn b h sơ th ch p, c m c c a khách hàng vay. Phòng Kinh doanh Phòng Kinh doanh s làm công tác th m nh, xét duy t, ki m tra cho vay, Thu h i v n, lãi cho vay k c x lý nh ng kho n n khó òi. Ph i h p t t các phòng ch c năng ph c v t t nhu c u khách hang, hư ng d n khách hàng làm ơn vay v n… Phòng Giao d ch Phòng giao d ch cũng th c hi n t t c các nghi p v gi ng như Chi nhánh, nhưng t dư i s ch o, theo dõi c a chi nhánh. S có m t c a các phòng giao d ch ã ph n nào ã ph n nào giúp Ngân hàng m r ng m ng lư i ho t ng c a mình. GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 25 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net
 38. 38. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH HI U QU HO T NG KINH DOANH T I NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH AN GIANG 4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH V N HUY NG (C) 4.1.1. Phân tích khái quát cơ c u ngu n v n c a Ngân hàng Thương m i c ph n chi nhánh An Giang Cơ c u ngu n v n c a các NHTM thư ng g m: v n huy ng, v n i u chuy n, v n i u l , các qu d tr , và v n khác. Tuy nhiên, SCB An Giang là chi nhánh c a m t NHTMCP nên không có v n i u l , ngu n v n ho t ng ch y u là v n huy ng, v n i u chuy n và m t ph n nh v n và các qu . B t c m t Ngân hàng nào mu n phát tri n b n v ng cũng c n ph i có m t cơ c u v n h p lý và th t s phù h p v i v i phương châm, nh hư ng phát tri n c a chính ngân hàng ó. T t nhiên là, Ngân hàng nào cũng mong mu n ngu n v n ch y u c a mình là v n huy ng và SCB An Giang cũng không ngo i l . B ng 01: CƠ C U NGU N V N C A SCB AN GIANG QUA 3 NĂM 2006-2008 vt: Tri u ng 2007/2006 2008/2007 Ch tiêu 2006 2007 2008 S ti n % S ti n %1.Ngu n VH 21.791,1 104.807,2 148.186 83.016,1 381 43.378,8 412.V n i u chuy n 9.681,6 243.193,4 173.584,6 233.511,8 2.412 -69.608,8 -293.V n và các qu 27,3 2.236 5.629,7 2.208,7 8.090 3.393,7 152T ng ngu n v n 31.500 350.236,6 327.400,3 318.736,6 1.012 -22.836,3 -7 (Ngu n: Phòng k toán SCB An Giang) Qua b ng 01, ta th y ngu n v n t i SCB An Giang tăng r t cao qua 3 năm 2006-2008. B t u ho t ng t tháng 06 năm 2006 nên ngu n v n c a SCB t i th i i m này khá th p, ch 31.500 tri u ng. Tuy nhiên, ngu n v n này ã tăng trư ng m nh m vào năm 2007, t 350.236,6 tri u ng tăng 318.736,6 tri u GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 26 SVTH: Tăng B o Phương Hà http://www.kinhtehoc.net
 39. 39. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang ng so v i năm 2006 v tuy t i còn v m t tương i tăng 1.012%. i u này ã ánh d u s trư ng thành c a SCB An Giang sau hơn m t năm ho t ng, SCB An Giang ã có v trí v ng ch c trong lòng khách hàng t i An Giang nói chung và t i thành ph Long Xuyên nói riêng. ánh d u m t năm 2008 y bi n ng, SCB An Giang v n phát tri n khá n nh, trong ó ngu n v n ch gi m nh kho ng 7% so v i năm 2007. i u này ã nói lên, hi u qu trong ho t ng cũng như i u hành t i ngân hàng. Ngu n v n huy ng Ngu n v n huy ng t i NHTMCP Sài Gòn – Chi nhánh An Giang có tăng trư ng m nh qua các năm. Năm 2006, v n huy ng t khá th p kho ng 21.791,1 tri u ng. Nguyên nhân là do Ngân hàng m i thành l p khách hàng chưa bi t nhi u n SCB. Do vây, h chưa tin tư ng và g i ti n vào SCB An Giang. Thêm vào ó, An Giang là th trư ng ho t ng lâu năm c a nhi u Ngân hàng l n như Agribank, Á Châu, Sacombank, Công Thương,…Các Ngân hàng này có nhi u kinh nghi m trên th trư ng này, m c khác h có m t kh i lư ng l n khách hàng thân thi t và r t khó chia s . Nh n th c ư c khó khăn này, SCB An Giang ã ưa ra nhi u chính sách nh m t p trung tìm hi u rõ nhu c u c a t ng lo i khách hàng khác nhau t ó có nh ng chương trình, chính sách giành riêng cho t ng i tư ng khách hàng. Ngoài ra, SCB An Giang nh n th y ch t lư ng ph c v chi m vai trò r t quan tr ng trong viêc gi khách hàng cũ và thu hút nhi u khách hàng m i. Chính vì th , m c tiêu hàng u và ph i th c hi n ngay là nâng cao ch t lư ng ph c v . SCB An Giang ã c nhi u cán b tham gia các khóa h c nâng cao trình nghi p v , tìm hi u tâm lý khách hàng t ng bư c nâng cao ch t lư ng ph c v góp ph n th a mãn t i a nhu c u c a khách hàng. Chính vì th , v n huy ng trong năm 2007 ã tăng lên áng k t 104.807,2 tri u ng, tăng 83.016,1 tri u ng so v i năm 2006, t c là tăng 381% v tương i. M c dù, có nh ng bi n ng m nh m c a n n kinh t trong nư c và cu c kh ng ho ng tài chính M trong năm 2008 nhưng tình hình huy ng v n c a SCB An Giang v n tăng n nh, tăng hơn 43.378,8 tri u ng so v i năm 2007 v tuy t i, t c là tăng 41% v tương i. Nguyên nhân là do, SCB ã có nh ng chính sách h p lý trong vi c huy ng v n. Ngoài vi c, duy trì lãi su t c nh tranh SCB còn luôn có nh ng s n ph m và chương trình khuy n GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 27 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net
 40. 40. www.kinhtehoc.net Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i SCB An Giang mãi nh m mang l i l i nhu n cao nh t cho khách hàng. c bi t là s n ph m ti n g i “L m phát v n có lãi” chưa t ng có t i Vi t Nam, v i cam k t m b o Khách hàng có m c lãi su t ti t ki m luôn cao hơn m c l m phát trong m i tình hu ng. Chính vì th , SCB An Giang ã thu hút r t nhi u i tư ng khách hàng n g i ti n. V n i u chuy n Ngu n v n i u chuy n c a SCB An Giang tăng gi m không n nh qua các năm. Năm 2006, v n i u chuy n t 9.681,6 tri u ng và trong năm 2007 v n i u chuy n tăng lên v i s lư ng r t l n tăng hơn 233.511,8 tri u ng so v i năm 2006, t c tăng kho ng 2.412%. i u này cho th y, ngu n v n huy ng t i Ngân hàng không áp ng nhu c u i vay c a khách hàng. Nguyên nhân là do chi nhánh m i thành l p, th ph n trên a bàn chi m s lư ng nh , ngu n v n huy ng chưa nhi u nên H i S ph i chuy n xu ng ph c v cho ho t ng c a chi nhánh. Tuy nhiên, i u này cũng nói lên kh năng huy ng v n t i ch c a chi nhánh còn nhi u h n ch , m c dù nó ã tăng áng k so v i 2006, 381%. V n i u chuy n trong năm 2008 t 173.584,6 tri u ng, gi m 29% so v i năm 2007. i u này cho th y ngu n v n huy ng s n có áp ng cho nhu c u i vay tăng lên. Ta th y, trong năm 2008 tình hình kinh t r t bi n ng và r t trì tr , nh hư ng khá l n n ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, cũng như ngu i dân. Do ó, nhu c u i vay c a các doanh nghi p gi m r t nhi u c bi t là các doanh nghi p xu t nh p kh u. Ngoài ra, nh ng tháng u năm 2008, do nh hư ng c a tình hình l m phát nên lãi su t cho vay tăng r t cao. i u này cũng d n n nhu c u i vay gi m khá nhi u trong năm 2008. V n và các qu V n và các qu t i SCB An Giang ch y u hình thành t l i nhu n trư c thu . Ta th y, v n và qu c a SCB An Giang tăng m nh qua các năm. v n và các qu trong năm 2006 chi m r t th p 27.3 tri u ng. Nguyên nhân là do chi nhánh m i thành l p th ph n ít, doanh s cho vay th p trong khi ó chi phí cho các ho t ng t i chi nhánh l i r t cao. T ó mà d n n l i nhu n t ư c r t th p. V n và các qu trong năm 2007 tăng lên 8.090% so v i năm 2006, t c tăng 2.208,7 tri u ng v tuy t i. i u này ã nói lên ho t ng c a Chi nhánh ã i vào n nh, v n huy ng cũng như doanh s cho vay u tăng cao so v i năm GVHD: Th.S H a Thanh Xuân 28 SVTH: Tăng B o Phương Hàhttp://www.kinhtehoc.net

×