Luan van tien si kinh te quoc dan neu (40)

1,008 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,008
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Luan van tien si kinh te quoc dan neu (40)

 1. 1. L I CAM OANTôi xin cam oan ây là công trình nghiên c u c ariêng tôi. K t qu nêu trong lu n án là trung th c.Các tài li u tham kh o có ngu n trích d n rõ ràng. Tác gi lu n án Tr n Khánh Hưng
 2. 2. M CL CDANH M C CÁC KÝ HI U VÀ T VI T T T iiiDANH M C CÁC B NG BI U ivDANH M C CÁC HÌNH V vL IM U 1Chương 1: CƠ S LÝ LU N V VAI TRÒ C A NHÀ NƯ C IV ICÔNG NGHI P HÓA, HI N I HÓA TRONG H I NH P KINH T 6QU C T1.1. Nh ng v n v công nghi p hóa, hi n i hóa trong h i nh p kinh t 6qu c t1.2. Vai trò c a nhà nư c i v i công nghi p hoá, hi n i hoá trong h i nh p 23kinh t qu c tChương 2: VAI TRÒ C A NHÀ NƯ C I V I CÔNG NGHI P HÓA, 60HI N I HÓA TRONG H I NH P KINH T QU C T ÀI LOAN(TH I KỲ 1961 – 2003) VÀ BÀI H C KINH NGHI M2.1. Khái quát v tình hình kinh t - xã h i ài Loan giai o n 1949 - 1960 602.2. Vai trò c a nhà nư c i v i công nghi p hoá, hi n i hoá trong h i nh p 68kinh t qu c t ài Loan (th i kỳ 1961 - 2003)2.3. M t s bài h c kinh nghi m c a ài Loan v vai trò c a nhà nư c i v i 114công nghi p hoá, hi n i hoá trong h i nh p kinh t qu c tChương 3: KH NĂNG V N D NG M T S KINH NGHI M V VAI 128TRÒ C A NHÀ NƯ C I V I CÔNG NGHI P HOÁ, HI N I HOÁTRONG H I NH P KINH T QU C T ÀI LOAN VÀO NƯ C TAHI N NAY3.1. Khái quát v vai trò c a nhà nư c i v i công nghi p hoá, hi n i hoá 128trong quá trình h i nh p kinh t qu c t nư c ta t 1986 n nay3.2. M t s i m tương ng và khác bi t gi a Vi t Nam và ài Loan khi th c 162hi n công nghi p hoá, hi n i hoá trong h i nh p kinh t qu c t3.3. Kh năng v n d ng m t s kinh nghi m v vai trò c a nhà nư c i v i 170công nghi p hoá, hi n i hoá trong h i nh p kinh t qu c t c a ài Loan vàonư c ta hi n nayK T LU N 198DANH M C CÁC CÔNG TRÌNH Ã CÔNG B C A TÁC GI 201DANH M C TÀI LI U THAM KH O 202PH L C 211
 3. 3. DANH M C CÁC KÝ HI U VÀ T VI T T T Vi t t t Ti ng Vi t Ti ng AnhADB Ngân hàng phát tri n châu Á Asian Development BankAFTA Khu v c m u d ch t do ASEAN Asean Free Trade AreaAPEC Di n àn h p tác kinh tê châu Á - Asia-Pacific Economic Thái Bình Dương CooperationASEAN Hi p h i các nư c ông Nam Á Association of South East Asian NationsASEM H i ngh thư ng nh Á - Âu Asean European MeetingCEPT Chương trình ưu ãi thu quan có Common Effective Preferential hi u l c chung TariffCNH, H H Công nghi p hoá, hi n i hoáDNVVN Doanh nghi p v a và nhEU Liên minh châu Âu Europe UnionFDI u tư tr c ti p nư c ngoài Foreign Direct InvestmentFTA Hi p nh thương m i t do Free Trade AgreementGATT Hi p nh chung v thương m i General Agreement on Trade và thu quan and TariffGDP T ng s n ph m qu c n i Gross Domestic ProductICOR T l gia tăng v n trên s n lư ng Incremental Capital-Output RatioIMF Qu ti n t qu c t International Moneytary FundNAFTA Khu v c m u d ch t do B c M North American Free Trade AreaNIEs Các n n kinh t công nghi p m i New Industrialization EconomiesNT$ ài t (ti n ài Loan) New Taiwan DollarODA Ngu n v n h tr phát tri n Official Development chính th c AssisstanceOECD T ch c h p tác và phát tri n Organization for Economic Co- kinh t operation and DevelopmentR&D Nghiên c u và phát tri n Research and DevelopmentTBCN Tư b n ch nghĩaTFP Năng su t nhân t t ng h p Total Factor ProductivitiesTNCs Các công ty xuyên qu c gia Transnational CorporationsTW Trung ươngUNIDO T ch c phát tri n công nghi p United Nation for Industrial c a Liên h p qu c Development OrganizationUSD ng ô la M United States DollarWB Ngân hàng th gi i World BankWEF Di n àn kinh t th gi i World Economic ForumWTO T ch c thương m i th gi i World Trade OrganisationXHCN Xã h i ch nghĩa
 4. 4. DANH M C CÁC B NG BI U TrB ng 1.1: S khác bi t cơ b n gi a hai lo i hình chi n lư c công nghi p hoá 46B ng 2.1: Chi tiêu cho R&D c a ài Loan 99B ng 2.2: Ch s phát tri n khoa h c công ngh ài Loan (1997 - 2002) 101B ng 2.3: Ngu n tăng trư ng c a ài Loan giai o n (1995 - 2003) 108B ng 3.1: Cơ c u t ng v n u tư th c hi n giai o n (1991 - 2006) 140B ng 3.2: T c tăng trư ng kinh t qua các giai o n 141B ng 3.3: Cơ c u ngành trong GDP (%) 142B ng 3.4: Xu t kh u và GDP 142B ng 3.5: Cơ c u hàng xu t kh u theo m c ch bi n 143B ng 3.6: T c tăng trư ng kinh t c a Vi t Nam và ài Loan 163B ng 3.7: Cơ c u ngành kinh t c a Vi t Nam và ài Loan 164B ng 3.8: Chuy n d ch cơ c u lao ng Vi t Nam và ài Loan 164
 5. 5. DANH M C CÁC HÌNH VHình 2.1: T c tăng trư ng kinh t ài Loan giai o n 1960-1982 85Hình 2.2: Cơ c u ngành kinh t c a ài Loan năm 1983 86Hình 2.3: Kim ng ch xu t kh u c a ài Loan giai o n 1960 -1982 87Hình 2.4: u tư ra nư c ngoài c a ài Loan (1995 - 2006) 97Hình 2.5: Tăng trư ng kinh t c a ài Loan giai o n (1995 - 2006) 107Hình 2.6: Cơ c u ngành kinh t c a ài Loan năm 2003 109Hình 2.7: Kim ng ch xu t kh u c a ài Loan giai o n (1995 - 2003) 109Hình 2.8: Cơ c u hàng xu t kh u c a ài Loan 110
 6. 6. 1 L IM U1. Tính c p thi t c a tài lu n án M y th p k qua, làn sóng công nghi p hóa, hi n i hóa (CNH, H H) ãvà ang di n ra nhi u nư c ang phát tri n. Ngày nay, khi toàn c u hoá n nkinh t th gi i di n ra sâu r ng do tác ng c a cách m ng khoa h c - côngngh th i i thì CNH, H H ch có th thành công và ư c rút ng n khi có chi nlư c úng n, g n v i các chính sách, gi i pháp i u hành phù h p v i nh ngbi n ng c a tình hình kinh t trong nư c và qu c t . Th c t , m t s qu c giavà lãnh th ã s m thành công trong công nghi p hoá và gia nh p hàng ngũNIEs, trong ó có ài Loan. S thành công c a ài Loan có nguyên nhân r tquan tr ng là s nh hư ng và i u ti t c a nhà nư c. i u ó ã l i nh ngbài h c kinh nghi m v vai trò c a nhà nư c i v i CNH, H H trong h i nh pkinh t qu c t . nư c ta, s nghi p CNH, H H theo ư ng l i im ic a ng ta t ư c nh ng thành t u quan tr ng. t nư c ã ra kh i kh ng ho ng v kinh t -xã h i và bư c sang giai o n y m nh CNH, H H nh m m c tiêu ưa nư c tacơ b n tr thành m t nư c công nghi p theo hư ng hi n i vào năm 2020. Tuynhiên, trong xu th toàn c u hoá kinh t ang di n ra ngày m t m nh m thì yêuc u tăng trư ng kinh t nhanh và b n v ng nư c ta ang ng trư c nh ngth i cơ và thách th c to l n i v i CNH, H H trong i u ki n phát tri n kinh tth trư ng và h i nh p kinh t qu c t . i u ó càng kh ng nh vai trò c n thi tc a nhà nư c trong nh hư ng, i u hành CNH, H H nư c ta. ó là lý do nghiên c u sinh ch n tài nghiên c u: “Vai trò c a nhànư c i v i công nghi p hoá, hi n i hoá ài Loan trong quá trình h i nh pkinh t qu c t (th i kỳ 1961 - 2003) - Bài h c kinh nghi m và kh năng v nd ng vào Vi t Nam”.
 7. 7. 22. T ng quan các công trình ã nghiên c u có liên quan n lu n án V vai trò c a nhà nư c i v i quá trình CNH, H H trong h i nh p kinht qu c t ã ư c nhi u nhà nghiên c u i sâu phân tích. Nghiên c u v àiLoan nư c ngoài, có th nêu ra các công trình như: Chính sách và th chtrong quá trình tăng trư ng nhanh c a Dahlman & Ousa (1997) [91]; Vai tròc a nhà nư c trong phát tri n kinh t ài Loan c a Jocl (1994) [89]; S canthi p c a nhà nư c trong phát tri n hư ng ngo i: Lý thuy t tân c i n và th cti n ài Loan c a Wade (1988) [96]; i u ti t th trư ng: Lý thuy t kinh t vàvai trò c a chính ph các n n kinh t công nghi p hoá m i ông Á c a Wade(1990) [97]; M t s nghiên c u ư c t p h p trong công trình Suy ng m l i sth n kỳ ông Á c a Ngân hàng th gi i (2002) [57] có c p nv n kinhnghi m v vai trò c a nhà nư c i v i công nghi p hóa, hi n i hóa m tsnư c ông Á. G n ây, công trình Ngh ch lý c a chi n lư c u i k p – Tư duyl i mô hình phát tri n kinh t d a vào nhà nư c c a Li Tan (2008) [71] ã t ptrung nghiên c u mô hình phát tri n kinh t d a vào nhà nư c lu n gi i v vaitrò quan tr ng c a nhà nư c i v i công nghi p hoá m t s nư c như Liên Xôvà các n n kinh t m i n i khu v c ông Á, trong ó có ài Loan… trong nư c, m t s nghiên c u có c p n vai trò c a nhà nư c v itư cách là m t nhân t tác ng n ti n trình công nghi p hoá, hi n i hoám t s nư c và vùng lãnh th ông Á như: Kinh t ài Loan - Tình hình vàchính sách c a Ph m Thái Qu c (1997) [66]; Công nghi p hoá NIEs ông Ávà bài h c kinh nghi m i v i Vi t Nam c a Lê Bàn Th ch & Tr n Th Tri(2000) [72]. c bi t, nhi u công trình nghiên c u c a Vi n Khoa h c xã h iVi t Nam như: Nhà nư c trong kinh t th trư ng các nư c ang phát tri n châuÁc a c nh (1991) [31]; Công nghi p hoá, hi n i hoá: Nh ng bài h cthành công c a ông Á do Nguy n Th Luy n ch biên (1998) [50]; Côngnghi p hoá, hi n i hoá: Phát huy l i th so sánh - Kinh nghi m c a các n n kinh
 8. 8. 3t ang phát tri n châu Á c a c nh (1999) [32]; L a ch n s n ph m vàth trư ng trong ngo i thương th i kỳ công nghi p hoá c a các n n kinh t ôngÁ do Nguy n Tr n Qu ch biên (2000) [65]; M t s v n v công nghi p hoá,hi n i hoá Vi t Nam c a Hoài Nam (2004) [56]; Kinh t h c phát tri nv công nghi p hoá và c i cách n n kinh t c a c nh (2004) [34]… ã c p và nghiên c u v các chính sách c a nhà nư c nh m thúc y CNH, H Htrong h i nh p kinh t qu c t m t s nư c ông Á, trong có có ài Loan vàrút ra nh ng bài h c kinh nghi m cho Vi t Nam. Tuy nhiên, n nay v n chưa có công trình nghiên c u toàn di n, có tínhh th ng v vai trò c a nhà nư c ài Loan i v i CNH, H H trong h i nh pkinh t qu c t theo giác l ch s kinh t .3. M c tiêu c a tài lu n án - Làm rõ vai trò c a nhà nư c i v i CNH, H H ài Loan trong quátrình h i nh p kinh t qu c t . - Rút ra m t s bài h c kinh nghi m v vai trò c a nhà nư c i v i CNH,H H trong h i nh p kinh t qu c t ài Loan có ý nghĩa th c ti n v i nư c tahi n nay.4. Nh ng óng góp m i c a lu n án - Làm rõ hơn cơ s lý lu n v vai trò c a nhà nư c i v i CNH, H Htrong h i nh p kinh t qu c t , c bi t v i nh ng nư c có n n kinh t i mxu t phát th p ang th c hi n CNH, H H nh m y nhanh ti n trình phát tri n. - T p trung nghiên c u làm rõ th c tr ng v vai trò nhà nư c i v iCNH, H H ài Loan trong quá trình h i nh p kinh t qu c t (th i kỳ 1961 -2003) rút ra m t s bài h c kinh nghi m v vai trò c a nhà nư c trong CNH,H H. - Lu n gi i kh năng v n d ng m t s kinh nghi m v vai trò c a nhànư c i v i CNH, H H trong quá trình h i nh p kinh t qu c t c a ài Loan
 9. 9. 4v i nư c ta hi n nay. ng th i, xu t m t s ki n ngh tăng thêm tính khthi trong v n d ng các kinh nghi m ó.5. i tư ng và ph m vi nghiên c u c a lu n án - i tư ng nghiên c u c a lu n án là vai trò c a nhà nư c i v i CNH,H H trong h i nh p kinh t qu c t ài Loan. - Ph m vi nghiên c u: Vai trò c a nhà nư c v i CNH, H H trong h inh p kinh t qu c t bao hàm nhi u v n nhưng lu n án ch t p trung nghiênc u v vi c l a ch n chi n lư c CNH, H H và các chính sách, gi i pháp c anhà nư c tác ng vào ti n trình CNH, H H. Th i gian nghiên c u t năm 1961 n năm 2003. Lu n án l a ch n th igian nghiên c u như v y vì t u nh ng năm 1960, ài Loan ã chuy n sangth c hi n chi n lư c công nghi p hoá hư ng v xu t kh u và t ng bư c h i nh pvào i s ng kinh t qu c t . n năm 2003, ài Loan chính th c là thành viênc a WTO ư c kho ng 2 năm ( ài Loan tr thành thành viên chính th c c aWTO t 01/01/2002). M c ích c a lu n án là làm rõ nh ng i u ch nh trongchính sách, gi i pháp c a nhà nư c ài Loan cho phù h p v i nh ng quy nhc a WTO và tác ng c a nó n tình hình kinh t - xã h i. i u này tương ngv i Vi t Nam khi Vi t Nam m i tr thành thành viên c a WTO t 01/01/2007.Tuy nhiên, v vai trò c a nhà nư c ài Loan t sau năm 2003 n nay cũng ư c lu n án nghiên c u làm rõ vai trò tích c c c a nhà nư c i v i s pháttri n c a n n kinh t tri th c trong h i nh p.6. Phương pháp nghiên c u Trong nghiên c u, lu n án s d ng phương pháp lu n c a ch nghĩa duyv t bi n ch ng và duy v t l ch s . Lu n án ã k t h p s d ng các phương phápl ch s , phương pháp lôgic, phương pháp i ch ng so sánh và phương phápphân tích kinh t làm rõ n i dung nghiên c u. ng th i trong nghiên c u, tác
 10. 10. 5gi ã k th a có ch n l c nh ng k t qu nghiên c u c a m t s h c gi trongnư c và qu c t , ch y u là k t qu phân tích kinh t lư ng.7. K t c u c a lu n án Ngoài l i m u, k t lu n, danh m c tài li u tham kh o, ph l c, lu n án ư c k t c u thành 3 chương: Chương 1: Cơ s lý lu n v vai trò c a nhà nư c i v i công nghi phoá, hi n i hoá trong h i nh p kinh t qu c t . Chương 2: Vai trò c a nhà nư c i v i công nghi p hoá, hi n i hoátrong h i nh p kinh t qu c t ài Loan (th i kỳ 1961 - 2003) và bài h c kinhnghi m. Chương 3: Kh năng v n d ng m t s kinh nghi m v vai trò c a nhànư c i v i công nghi p hoá, hi n i hoá trong h i nh p kinh t qu c t àiLoan vào nư c ta hi n nay.
 11. 11. 6 Chương 1CƠ S LÝ LU N V VAI TRÒ C A NHÀ NƯ C I V I CÔNG NGHI P HOÁ, HI N I HOÁ TRONG H I NH P KINH T QU C T1.1. NH NG V N V CÔNG NGHI P HOÁ, HI N I HOÁ TRONGH I NH P KINH T QU C T1.1.1. Công nghi p hoá, hi n i hoá1.1.1.1. Khái ni m công nghi p hoá Trong l ch s xã h i loài ngư i, công nghi p hoá là con ư ng t t y uph n l n các qu c gia trên th gi i phát tri n và ti n t i hi n i, văn minh. Th cti n nhi u nư c cho th y, công nghi p hoá di n ra r t phong phú, a d ng vmô hình b i nó là quá trình ph c t p và bao hàm ph m vi r ng l n. Do th i i mxu t phát và phương th c ti n hành khác nhau nên b n thân khái ni m côngnghi p hoá cũng ư c quan ni m theo nh ng cách ti p c n khác nhau. Theo t ngk t c a UNIDO thì có n 128 cách nh nghĩa khác nhau v công nghi p hoá. Th c t , công nghi p hoá là m t khái ni m mang tính ch t l ch s . Tuỳtheo góc nhìn nh n mà ngư i ta nh n m nh m t này hay m t khác c a côngnghi p hoá ưa ra nh ng quan ni m khác nhau. Nh ng quan ni m ó có thquy v m t s d ng cơ b n sau: - Cu i th k XVIII, cu c cách m ng công nghi p b t u nư c Anh vàsau ó lan sang các nư c tư b n khác thì công nghi p hoá ư c hi u là ưa ctính công nghi p cho m t ho t ng; trang b (cho m t vùng, m t nư c) các nhàmáy, các lo i công nghi p... [40, tr. 48]. Do v y, các nư c này ch y u t p trungvào phát tri n các ngành công nghi p và s chuy n bi n v kinh t - xã h i khácch là h qu c a phát tri n công nghi p. Quan ni m này có nhi u m t không h plý: nó không cho th y m c tiêu c n t c a quá trình công nghi p hoá; nó g n
 12. 12. 7như ng nh t quá trình công nghi p hoá v i phát tri n công nghi p; và nókhông th hi n ư c tính l ch s c a quá trình công nghi p hoá. - Khi n n công nghi p chuy n bi n nhanh chóng t k thu t cơ khí gi n ơn v i máy hơi nư c làm ng l c sang cơ khí ph c t p v i ng cơ t trong, i n năng làm ng l c thì quan ni m công nghi p hoá ã ư c m r ng, khôngch ơn thu n là phát tri n n n công nghi p thành lĩnh v c óng vai trò ch otrong n n kinh t , mà còn là bi n t t c các ho t ng s n xu t khác thành lo ihình ho t ng công nghi p. - T 1926, Liên Xô b t u th c hi n công nghi p hoá theo mô hình kinht k ho ch hoá t p trung. M c dù trư c ó ch nghĩa tư b n ã phát tri n m c nh t nh nhưng n u so v i phương Tây lúc ó thì Liên Xô v n thi u m t hth ng công nghi p n ng hoàn ch nh và kinh t ti u nông v n còn t n t i khá phbi n. Bên c nh ó, Liên Xô còn b phương Tây bao vây phong to v kinh t .Trong b i c nh y, m c tiêu c a công nghi p hoá là t p trung cao cho pháttri n công nghi p n ng. i u này bao hàm c ý nghĩa kinh t và qu c phòng. Dov y, công nghi p hoá ư c quan ni m là “Quá trình xây d ng n n i côngnghi p cơ khí có kh năng c i t o c nông nghi p. ó là s phát tri n côngnghi p n ng v i ngành trung tâm là ch t o máy…” [40, tr. 49]. Quan ni m nàyphù h p v i i u ki n c a Liên Xô th i kỳ ó. Trong quá trình th c hi n, m c dùcó s chú tr ng nh t nh n công nghi p nh và nông nghi p nhưng bao gicông nghi p n ng cũng ư c coi như m t ti n có ý nghĩa quy t nh nstoàn th ng c a công nghi p hoá cũng như s s ng còn c a t nư c. - Năm 1963, UNIDO ưa ra khái ni m: "Công nghi p hoá là m t quá trìnhphát tri n kinh t , trong quá trình này m t b ph n ngày càng tăng các ngu n c ac i qu c dân ư c ng viên phát tri n cơ c u kinh t nhi u ngành trongnư c v i k thu t hi n i. c i m c a cơ c u kinh t này là có m t b ph nch bi n luôn thay i s n xu t ra nh ng tư li u s n xu t và hàng tiêu dùng,có kh năng m b o cho toàn b n n kinh t phát tri n v i nh p cao, mb o
 13. 13. 8 t t i s ti n b v kinh t - xã h i". Quan ni m này ch a ng s dung hoà cácý ki n cho r ng quá trình công nghi p hoá bao trùm toàn b quá trình phát tri nkinh t - xã h i nh m t t i không ch s phát tri n kinh t mà còn c s ti n bv m t xã h i [40, tr. 51]. Nhìn chung, m i cách quan ni m v công nghi p hoá trên ây u cónhân t h p lý, nó tuỳ thu c vào hoàn c nh c th và g n v i nh ng yêu c u tra trong phát tri n. Tuy nhiên, nh ng quan ni m này m i ch c p n khíac nh v t ch t - k thu t mà chưa c p nm tv n cũng r t quan tr ng làkhía c nh cơ ch , th ch . B i ngoài m c tiêu, nh ng n i dung ch y u thìphương th c th c hi n hay cách th c, cơ ch phân b s d ng các ngu n l ccũng là m t v n h t s c quan tr ng, nh hư ng tr c ti p n s thành b itrong công nghi p hoá. T th c t y, tác gi c a lu n án cho r ng: Công nghi p hoá là quá trìnhchuy n bi n m t n n kinh t nông nghi p mang tính t c p, t túc khép kín v ilao ng th công là ch y u sang m t n n kinh t công nghi p, v n hành theocơ ch th trư ng d a trên s phân công lao ng xã h i phát tri n trìnhcao, v i lao ng b ng máy móc, k thu t và công ngh hi n i trong t t c cáclĩnh v c kinh t nh m tăng năng su t lao ng xã h i và thúc y s phát tri nkinh t - xã h i. V i quan ni m như v y, công nghi p hoá là quá trình c i bi n toàn di nn n kinh t . khía c nh v t ch t - k thu t, công nghi p hoá là quá trình chuy nbi n căn b n trình k thu t c a n n kinh t , t tình tr ng l c h u, d a vàophương pháp th công là ch y u sang n n kinh t s n xu t d a vào ti n b khoah c - công ngh m i nh t em l i năng su t, ch t lư ng và hi u su t cao. Cònkhía c nh cơ ch , th ch thì công nghi p hoá là quá trình c i bi n th ch và c utrúc c a n n kinh t theo hư ng hi u qu hơn, t n n kinh t hi n v t - t c p, ttúc, khép kín sang n n kinh t d a trên nguyên t c th trư ng. C lý thuy t vàth c ti n u ã ch ng minh, cơ ch th trư ng thư ng là m t phương th c t t
 14. 14. 9t ch c ho t ng kinh t , nó cho phép phân b các ngu n l c xã h i m t cáchhi u qu . Phát tri n kinh t th trư ng không ch là i u ki n ti n mà là i uki n không th thi u cho c quá trình công nghi p hoá không ch các nư c pháttri n i trư c mà c các nư c ang phát tri n ngày nay. n nay, các nhà nghiên c u v n chưa th ng nh t v i nhau trong vi c xác nh h th ng các tiêu chí ánh giá v công nghi p hoá b i các quan i m ư c ưa ra bao quát m t di n r ng nhưng l i thi u s phân lo i và xác nh rõ chu nm c v i t ng lĩnh v c, t ng y u t . M c dù v y, tác gi lu n án cho r ng, có thd a vào 3 nhóm tiêu chí ch y u là tăng trư ng kinh t , chuy n d ch cơ c u kinht và phát tri n b n v ng ánh giá v trình công nghi p hoá. ây là nh ngy u t cơ b n ph n ánh tính ch t và n i dung c a quá trình công nghi p hoá,chúng v a ph n ánh t m khái quát, v a ph n ánh giác c th , o lư ng ư c c nh ng thay i v lư ng và nh ng bi n i v ch t. Nh ng tiêu chí c a t ng nhóm này bao g m: i) Nhóm tiêu chí v tăngtrư ng: tăng trư ng GDP (%), tăng trư ng GDP theo u ngư i (%), GDP bìnhquân u ngư i; ii) Nhóm tiêu chí v chuy n d ch cơ c u: cơ c u ngành kinh t ,cơ c u công nghi p (hàng ch t o và hàng phi ch t o), cơ c u xu t kh u (hàngch t o và hàng phi ch t o), cơ c u lao ng và dân cư, cơ c u vùng (m c ôth hoá)…; iii) Nhóm tiêu chí v phát tri n b n v ng: công b ng xã h i, xoá óigi m nghèo, t l vi c làm hay th t nghi p, giáo d c, ch t lư ng s ng, môitrư ng chính tr - xã h i - kinh t , năng l c th ch , môi trư ng t nhiên (m chu ho i, ph c h i). Ngoài ra có th có các tiêu chí tham kh o khác: Ch s TFP;Ch s phát tri n ngư i (HDI); V trí trong b ng x p h ng năng l c c nh tranh.1.1.1.2. Công nghi p hoá, hi n i hoá Hi n i hoá ư c hi u là toàn b các quá trình, các d ng c i bi n, cácbư c quá t các trình kinh t - k thu t khác nhau ang t n t i lên trìnhm i cao hơn d a trên nh ng thành t u c a khoa h c - công ngh . Ngày nay, hi n
 15. 15. 10 i hoá ư c th a nh n r ng rãi và ư c hi u theo nghĩa r ng không ch ơnthu n là hi n i hoá công nghi p mà còn là hi n i hoá n n kinh t . Do v y,khi xét v b n ch t, khái ni m hi n i hoá thư ng ư c các nhà lý lu n cho làhình th c c bi t c a s phát tri n xã h i. Th c t cho th y, công nghi p hoá luôn g n ch t v i hi n i hoá và chínhhi n i hoá là ti n quy t nh s thành công c a công nghi p hoá. Các nhàkinh t h c hi n i thư ng dùng ph m trù công nghi p hoá như m t tiêu chu nphân nh xã h i truy n th ng và xã h i hi n i cũng như phân nh các th ikỳ, các d ng hi n i hoá ã và ang di n ra trong l ch s xã h i loài ngư i. Th k XX ã ch ng minh, cu c cách m ng khoa h c – công ngh ã ưa n nh ng bư c nh y kỳ di u trong s phát tri n c a l c lư ng s n xu t và ưaxã h i loài ngư i lên trình phát tri n m i. Khoa h c ã tr thành l c lư ngs n xu t tr c ti p, nó th m sâu vào t ng y u t c a l c lư ng s n xu t và thư ngxuyên t o ra nh ng bi n i v ch t trong phát tri n. Chính s phát tri n c akhoa h c và công ngh ã ánh d u và m ra nh ng bư c ngo t m i trong côngnghi p hoá. Cách m ng khoa h c – công ngh là hình th c ph bi n trong sphát tri n c a l c lư ng s n xu t và i s ng xã h i. Do ó, khoa h c – côngngh là m t trong nh ng phương ti n quan tr ng nh t gi i quy t các v nxã h i, là con ư ng hi n i hoá c a các qu c gia trên th gi i. Kinh nghi m phát tri n c a các n n kinh t cho th y, b n thân côngnghi p hoá ã bao hàm yêu c u t t i trình phát tri n kinh t hi n i nh thi n có vào th i i m ti n hành. Quá trình y thúc y vi c gi i quy t nhanhchóng nh ng nhi m v mà th c ti n t ra, ng th i y nhanh s ng d ngnh ng thành t u c a nó vào s n xu t. Trình c a các ho t ng s n xu t khôngc nh theo m t chu n m c k thu t – công ngh c ng mà nó luôn ư c nângcao, ư c hi n i hoá theo s ti n tri n c a th i i. Như v y, công nghi p hoáluôn ph i i ôi v i hi n i hoá.
 16. 16. 11 Ngư i ài Loan quan ni m CNH, H H là quá trình chuy n bi n t m txã h i trong ó n n kinh t ch y u d a vào nông nghi p sang m t xã h i hi n i, ó các ngành kinh t , c bi t là ngành công nghi p và d ch v liên t c ư c nâng c p v trình k thu t – công ngh theo s ti n tri n c a th i i,mang l i giá tr gia tăng cao, cơ c u kinh t hi n i, nh m m c ích cao nh t là t t i trình c a m t n n kinh t phát tri n. Theo quan i m c a ng ta, “CNH, H H là quá trình chuy n i cănb n toàn di n các ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v và qu n lý kinh t , xãh i t s d ng lao ng th công là chính, sang s d ng m t cách ph bi n s clao ng cùng v i công ngh , phương ti n và phương pháp tiên ti n, hi n i, d atrên s phát tri n c a công nghi p và ti n b khoa h c và công ngh , t o ra năngsu t lao ng xã h i cao” [25, tr. 43].1.1.2. Công nghi p hoá, hi n i hoá trong h i nh p kinh t qu c t1.1.2.1. H i nh p kinh t qu c t hai th p k cu i c a th k XX, làn sóng toàn c u hoá di n ra m nh mvà tác ng nm im tc a i s ng kinh t – chính tr – xã h i trên toàn thgi i. Trong ó, toàn c u hoá kinh t v a là trung tâm, v a là cơ s và là ng l cthúc y các lĩnh v c khác c a xu th toàn c u hoá nói chung và cũng là xu thth hi n rõ nh t. i u này bi u hi n s m r ng m c và quy mô thương m ith gi i; s lưu chuy n c a các dòng v n và lao ng trên ph m vi toàn c u; sgia tăng các quá trình liên k t, h i nh p theo hư ng t do hoá làm xu t hi n hànglo t các th ch kinh t qu c t và khu v c dư i nhi u c p ; s k t n i các n nkinh t qu c gia và khu v c thành m t m ng trên quy mô toàn c u. V m t b nch t, toàn c u hóa kinh t xu t hi n g n li n v i xu th v n ng, phát tri n c an n s n xu t xã h i, ư c thúc y b i l i ích c a phân công lao ng qu c t ,s phát tri n m nh m c a khoa h c – công ngh và tính xã h i hoá ngày càngcao c a l c lư ng s n xu t.
 17. 17. 12 Thu t ng h i nh p kinh t qu c t ã xu t hi n trong vài th p k g n ây.M c dù cho n nay quan ni m v h i nh p kinh t qu c t v n còn có nh ng i m chưa th ng nh t nhưng t u chung l i, có th cho r ng: H i nh p kinh tqu c t là quá trình các qu c gia th c hi n mô hình kinh t m , t nguy n thamgia vào các nh ch kinh t và tài chính qu c t , th c hi n thu n l i hoá và tdo hoá thương m i, u tư và các ho t ng kinh t i ngo i khác; là s g nk t n n kinh t c a m i qu c gia vào các t ch c kinh t khu v c và th gi i,trong ó m i quan h gi a các thành viên có s ràng bu c theo nh ng quy nhchung c a các t ch c ó. Xét v b n ch t thì h i nh p kinh t qu c t là s an xen, g n bó và lthu c l n nhau gi a các n n kinh t qu c gia và n n kinh t th gi i. ó cũng làquá trình xoá b t ng bư c và toàn b các rào c n v thương m i và u tư gi acác qu c gia, góp ph n khơi thông các lu ng di chuy n ngu n l c trong và ngoàinư c, t o i u ki n cho vi c m r ng th trư ng, chuy n giao công ngh . Th c t cho th y, h i nh p kinh t qu c t xu t phát t nh ng cơ s kinht xã h i hi n th c c a th gi i hi n i, mang tính khách quan không ph thu cvào ý chí c a m t qu c gia nào. i u ó kh ng nh h i nh p kinh t qu c tnhư m t t t y u mang tính th i i. H i nh p kinh t qu c t bao g m m t s n i dung ch y u như: tham giavào h th ng phân công lao ng qu c t ; tham gia và m r ng thương m i qu ct ; tham gia vào các ho t ng tài chính qu c t v.v... Tham gia các hình th cliên k t kinh t là m t bi u hi n c a h i nh p kinh t qu c t . ó là vi c chínhph các qu c gia ký k t v i nhau các hi p nh t o nên khuôn kh chung cho sph i h p, i u ch nh quan h kinh t gi a các nư c v i các hình th c ch y u là:Hi p nh thương m i song phương, Khu v c m u d ch t do, Liên minh thuquan, Th trư ng chung, Liên minh ti n t ... Tuy nhiên, m i hình th c trên âycũng có nh ng i m khác cơ b n và i u ó th hi n c p và m c h i nh p.
 18. 18. 13 Hi n nay, toàn c u hoá và h i nh p kinh t t qu c t ang di n ra ngàycàng m nh m và có tác ng nhi u m t n s phát tri n kinh t c a các nư ctrên th gi i. Trong b i c nh ó, các qu c gia dù giàu có ho c phát tri n n âucũng u có xu hư ng y m nh các quan h thương m i và u tư qu c t .Nh ng qu c gia ch m tr trong h i nh p kinh t qu c t thư ng ph i tr giá b ngchính s t t h u c a mình, ngư c l i nh ng nư c v i vã h i nh p thi u s chu nb nh ng i u ki n c n thi t, không phát huy ư c n i l c ho c không ch ngh i nh p cũng ã b tr giá. H i nh p kinh t qu c t mang n nh ng cơ h i nhưng cũng t ra nh ngthách th c to l n, nh hư ng n t t c các b ph n trong n n kinh t : cá nhân,h gia ình, công ty, ngành, qu c gia và vùng lãnh th . Nh ng cơ h i do h i nh p kinh t qu c t mang l i là r t l n: Các nư c,nh t là các nư c ang phát tri n, có th ti p nh n nh ng ngu n l c v t ch t,nh ng tri th c và kinh nghi m trong ho t ng th c ti n c t m vĩ mô và t mvi mô; Có i u ki n n m b t thông tin và ti p nh n chuy n giao nh ng thànht u, nh ng t phá v khoa h c – công ngh , v t ch c và qu n lý s n xu t kinhdoanh; T o kh năng m r ng th trư ng m i, m r ng quan h v i nh ng itác m i cho các nư c khi nh ng hàng rào h n ch i v i các ho t ng thươngm i và u tư qu c t ư cd b . Bên c nh ó, h i nh p kinh t qu c t cũng mang n nh ng thách th c tol n mà các nư c ph i i m t và tìm cách vư t qua nh t là s c ép bu c các qu cgia, các doanh nghi p ph i nâng cao năng l c c nh tranh trên th trư ng ngàycàng kh c nghi t và nguy cơ gia tăng s b t công, b t bình ng thu nh p trongn i b t ng nư c và gi a các nư c. i v i các nư c ang phát tri n, khi n n kinh t còn y u kém, s c c nhtranh còn th p, trình qu n lý còn nhi u h n ch thì h i nh p vào n n kinh ttoàn c u là m t t t y u mang tính khách quan. Nó ưa n nh ng kỳ v ng v s
 19. 19. 14gia tăng quy mô, nh p tăng trư ng, nâng c p các ngành kinh t ng th i cócơ h i gi i quy t v n ói nghèo và b t bình ng xã h i t vi c khai thác,s d ng có hi u qu các ngu n l c bên ngoài. Do v y, các nư c ang phát tri nm t m t c n ph i ch ng, tích c c h i nh p kinh t qu c t khai thác, t nd ng nh ng cơ h i ó nhưng m t khác cũng ph i h t s c chú tr ng t i hình th cvà bư c i trong quá trình h i nh p nh m m b o các l i ích c a qu c gia c vkinh t – chính tr và xã h i c a mình. Th i gian qua, h u h t các nư c ang phát tri n u th c hi n h i nh pkinh t qu c t nhưng k t qu t ư c l i không hoàn toàn gi ng nhau. V n t ra v i các nư c này là c n ph i có phương th c và cách th c qu n lý quátrình h i nh p t ư c m c tiêu phát tri n kinh t – xã h i ra ó là ynhanh t c tăng trư ng kinh t , rút ng n kho ng cách t t h u so v i các nư c i trư c, nâng cao ch t lư ng i s ng nhân dân và kh ng nh v th c a mìnhtrong n n kinh t th gi i.1.1.2.2. M c tiêu c a CNH, H H trong h i nh p kinh t qu c t CNH, H H là m t quá trình bao trùm t t c các ngành, các lĩnh v c c a i s ng kinh t – xã h i c a m i nư c v i m c tiêu chung là thúc y tăngtrư ng kinh t nhanh và b n v ng, phát tri n xã h i, c i thi n i s ng v t ch tvà tinh th n c a dân cư. Trong i u ki n h i nh p kinh t qu c t , m c tiêu cth c a CNH, H H là: - Th nh t, trang b và trang b l i công ngh cho t t c các ho t ngtrong n n kinh t nh m t o nên s chuy n bi n căn b n v l c lư ng s n xu td a trên vi c tăng cư ng ng d ng các thành t u khoa h c – công ngh , các trith c m i trong s n xu t và t ch c qu n lý s n xu t, nâng cao trình c a ngư ilao ng nâng cao năng su t, ch t lư ng và hi u qu c a các ngành s n xu t,phát tri n ngành ngh m i, nâng cao s c c nh tranh c a n n kinh t .
 20. 20. 15 - Th hai, chuy n d ch cơ c u n n kinh t và cơ c u n i t i m i ngànhkinh t theo hư ng hi n i. Trong giai o n u CNH, H H, xu hư ng là ttr ng c a ngành nông nghi p s gi m d n tuy giá tr tuy t i v n tăng. Côngnghi p phát tri n m nh, d n vươn lên chi m v trí hàng u và ưa n n kinh tchuy n sang tr ng thái c a n n kinh t công nghi p. Cơ c u công nghi p cũng sd ch chuy n theo hư ng tăng t tr ng c a công nghi p ch bi n. giai o n ti pn i, t tr ng c a công nghi p s gi m d n nhưng trong cơ c u n i t i c a nó, ttr ng các ngành d a trên k thu t, công ngh cao s tăng nhanh. ng th i, ttr ng giá tr ngành d ch v trong cơ c u kinh t s ngày càng gia tăng, các lo ihình d ch v trình cao như d ch v ngân hàng – tài chính, b o hi m, tư v n,khoa h c và công ngh , y t , giáo d c – ào t o... s phát tri n m nh và chi mưu th trong cơ c u ngành d ch v . - Th ba, t o ra nh ng chuy n bi n cơ b n v th ch và xã h i. Vi c th chi n CNH, H H s ưa n n kinh t ra kh i tình tr ng nghèo nàn, l c h u kémphát tri n, ng th i t o nên nh ng bi n i h t s c sâu s c v m t th ch kinht và xã h i. N n kinh t s n xu t hàng hoá nh mang n ng tính ch t t cung, tc p s d n chuy n sang n n kinh t th trư ng phát tri n; c u trúc lao ng xã h ivà dân s cũng có s bi n i theo hư ng tăng t tr ng c a lao ng phi nôngnghi p, lao ng k thu t, dân cư ô th ; hình thành tư duy và n p s ng côngnghi p... Nói cách khác, s bi n i v m t th ch và xã h i trong quá trìnhCNH, H H là quá trình chuy n d n t n n văn minh nông nghi p sang n n vănminh công nghi p và hư ng n n n văn minh trí tu . - Th tư, m r ng quan h kinh t qu c t . Ngày nay, quá trình t do hoáthương m i và qu c t hoá s n xu t ã tác ng sâu s c n s phát tri n c a h uh t các nư c. S m r ng c a ho t ng thương m i qu c t , các m i liên k tkinh t qu c t ư c thúc y và tăng cư ng ã t o ra nh ng cơ h i to l n chotăng trư ng nh nh hư ng xu t kh u và m ra cơ h i cho các nư c tham giavào quá trình phân công lao ng qu c t . N n kinh t m i qu c gia tr thành
 21. 21. 16m t b ph n c a n n kinh t th gi i, ch u nh hư ng c a nh ng bi n ng kinht – chính tr – xã h i c a th gi i và có tác ng tương h nh ng m c khácnhau v i n n kinh t c a các qu c gia khác. M i n n kinh t , dù l n hay nh , ãphát tri n cao hay ang phát tri n, n u bi t phát huy các l i th c a mình s trthành m t b ph n không th thi u ư c trong n n kinh t th gi i. Như v y, cácnư c ang phát tri n ngày nay c n ph i bi t g n n n kinh t trong nư c v i n nkinh t th gi i, ph i hư ng t i khai thác l i th so sánh c a t nư c trong m iliên k t kinh t v i các qu c gia thu c m i trình phát tri n. Vi c m r ngcác quan h kinh t qu c t v a là n i dung, v a là phương th c th c hi n CNH,H H. M r ng th trư ng trong và ngoài nư c là m t trong nh ng i u ki n tr ngy u phát tri n các ngành kinh t . M r ng quan h kinh t qu c t s t o i uki n khai thác các ngu n l c t bên ngoài, gi i quy t khó khăn v v n u tư, vcông ngh và kinh nghi m qu n lý y nhanh quá trình CNH, H H,.1.1.2.3. Nh ng nhân t nh hư ng n CNH, H H trong h i nh p kinh tqu c t Trong l ch s kinh t th gi i, m t s nư c như Liên Xô giai o n 1926 –1937, Trung Qu c trư c năm 1978, m t s nư c ASEAN và m t s nư c châuM Latinh trong nh ng năm 1950, 1960... ã ti n hành công nghi p hoá theo môhình khép kín, t c p t túc, không h i nh p v i n n kinh t th gi i. Th c ch t ó là mô hình công nghi p hoá thay th nh p kh u (công nghi p hoá hư ng n i).V i mô hình này, s thành công hay th t b i c a quá trình công nghi p hoá hoàntoàn ph thu c vào các ngu n l c trong nư c, ph thu c vào cơ ch , chính sáchhuy ng, phân b s d ng các ngu n l c c a nhà nư c các nư c này. Th c tch có r t ít nư c thành công v i mô hình này và ch trong m t th i gian nh t nh, còn l i i a s các nư c u không t ư c nh ng m c tiêu ra, th mchí còn rơi vào tình tr ng trì tr , t t h u trong phát tri n. Ti n hành CNH, H H trong h i nh p kinh t qu c t v th c ch t là ti nhành cu c ua tranh phát tri n qu c t . Quá trình này v a ch u tác ng c a
 22. 22. 17nh ng nhân t n i t i c a n n kinh t v a ch u tác ng c a nh ng nhân t bênngoài. Các nhân t bên trong bao g m các ngu n l c (v n, công ngh , nhân l c),th ch , cơ ch huy ng và phân b s d ng các ngu n l c, dung lư ng thtrư ng... c bi t trong h i nh p kinh t qu c t , các nhân t bên ngoài ngàycàng có nh hư ng to l n n quá trình CNH, H H. ó là: - Th nh t, cu c cách m ng khoa h c – công ngh hi n i thúc y s pháttri n c a phân công lao ng qu c t T nh ng năm 1950, cu c cách m ng khoa h c – công ngh th i i di nra m nh m t o ra nh ng bư c nh y v t c a l c lư ng s n xu t. Nó không ch em l i s phát tri n c a l c lư ng s n xu t, hư ng n n kinh t m t s nư c pháttri n trên th gi i sang chi u sâu mà nó còn tác ng m nh m n phân cônglao ng ph m vi qu c gia cũng như qu c t và d n n hình thành tr t t m iv phân công lao ng qu c t . ng th i, chính phân công lao ng qu c t l it o ra s l thu c gi a các qu c gia trong toàn b quá trình s n xu t s n ph m vàcung c p d ch v . S hình thành m ng lư i s n xu t xuyên qu c gia ư c h tr b i côngngh thông tin ã làm gia tăng s ph thu c l n nhau gi a các n n kinh t . Quanni m v phân công lao ng qu c t trong b i c nh m i cũng ư c m r ng:không ch b sung cho nhau b ng cách mua bán các s n ph m (dù ó là s nph m hoàn ch nh, nguyên li u thô hay bán thành ph m và các linh ki n r i) màlà s phân công lao ng mang tính tr c ti p b t kỳ khâu nào c a chu trìnhho t ng s n xu t kinh doanh: k t ý tư ng, nghiên c u, ch th , s n xu thàng lo t, maketing, tiêu th , d ch v sau bán hàng... Ho t ng kinh t hi n nay ã mang tính toàn c u v m t t ch c. ng th i, xu hư ng qu c t hóa v s clao ng cũng ngày càng th hi n rõ. Quá trình t do hóa trong di cư lao ng vàxu t kh u lao ng d n hình thành th trư ng lao ng qu c t . Nó tr c ti p nhhư ng n cơ c u lao ng c a qu c gia xu t kh u và nh p kh u lao ng và nh
 23. 23. 18hư ng tr c ti p n vi c th c hi n các m c tiêu kinh t – xã h i trong phát tri nc a t ng qu c gia. Th c t cho th y, s phát tri n m nh m c a công ngh thông tin ã làmcho không gian m t d n ý nghĩa. Tri th c, công ngh , lao ng, qu n lý, hànghóa, ti n t ... không b bó h p trong biên gi i m t qu c gia. Vi c t ch c s nxu t và khai thác th trư ng trong ph m vi m t nư c ã nhanh chóng chuy nsang m c tiêu s n xu t và khai thác th trư ng trên ph m vi toàn th gi i. Xu th ó v a là cơ s , v a là ng l c thúc y các quan h kinh t qu c t phát tri nvà ngày càng tr nên a d ng hơn. Vi c tr thành b ph n c a phân công lao ng qu c t và tham gia vào chu i giá tr toàn c u s em l i nh ng l i ích tol n i v i các qu c gia. i u ó cho th y, các nư c i sau trong CNH, H Hc n ph i xác nh rõ m c tiêu, bư c i trong phát tri n tham gia có hi u quvào h th ng phân công lao ng qu c t , h i nh p và ng v ng trong n n kinht toàn c u hoá. - Th hai, các công ty xuyên qu c gia ngày càng phát tri n m nh, óngvai trò then ch t và chi ph i n n kinh t th gi i T n a cu i th k XX, các công ty l n c a các nư c tư b n ã m ulàn sóng m r ng ho t ng vư t ra ngoài biên gi i qu c gia, th c hi n kinhdoanh xuyên qu c gia, l y th trư ng toàn c u làm hư ng ho t ng chính. Th igian g n ây xu t hi n xu hư ng m t s TNCs l n sáp nh p v i nhau hình thànhcác t p oàn kinh t xuyên qu c gia kh ng l . TNCs c l n u có m t h th ngkinh doanh l y công ty m làm trung tâm, m r ng trên ph m vi r ng, hình thànhm ng lư i kinh t toàn c u, bao trùm h u h t các khu v c, các qu c gia trên toànth gi i. Chính i u ó ã làm sâu s c thêm s ph thu c l n nhau và h i nh pch c năng c a n n kinh t th gi i. T th c tr ng này mà các nhà kinh t ã ưara thu t ng “chu i giá tr toàn c u”. Nó ư c quan ni m là quá trình bi n m ts n ph m hay m t d ch v phát tri n t ý tư ng, qua nghiên c u th nghi m ns n xu t r i ưa n tay ngư i tiêu dùng và cu i cùng là các ho t ng d ch v
 24. 24. 19do hàng lo t các hãng, các công ty khác nhau m trách, t o thành m t m nglư i s n xu t, l p ráp, phân ph i.... n m các qu c gia khác nhau trên th gi i. i m áng chú ý là TNCs ngày nay ã có nh ng bi n i l n v ch t.Vi c t p trung n l c nghiên c u i m i h th ng s n xu t nh m làm gi m chiphí u vào, tăng kh i lư ng s n xu t và khuy n khích tiêu dùng hàng lo tkhông còn là hư ng ưu tiên. Các công ty hi n i ngày nay t p trung vào im is n ph m nh m gia tăng t c tiêu dùng. thu ư c l i nhu n các công tynh t thi t ph i có h th ng s n xu t riêng c a mình nhưng quy mô c a các côngty m ư c gi m b t và TNCs ch t p trung n m gi h th ng tài chính và b nquy n, nh ng lĩnh v c em l i kho ng 70% trên t ng s l i nhu n cho công ty ttoàn b chu trình ho t ng kinh doanh. Ph n l n h th ng s n xu t, phân ph ic a công ty ư c chuy n sang các nư c kém phát tri n hơn, nơi có chi phí s nxu t th p hơn và có th trư ng tiêu th t i ch . Như v y, s hình thành và pháttri n m ng lư i s n xu t qu c t ã em l i cho ho t ng s n xu t và d ch vtrên ph m vi toàn c u nh ng phương th c liên k t m i v i vai trò ut uc aTNCs. S phát tri n c a phân công lao ng qu c t ã phát tri n vư t qua giai o n chuyên môn hoá gi a các ngành và chuy n d n sang quá trình chuyên mônhoá sâu trong n i b ngành, chuyên môn hoá theo i tư ng, chi ti t. Nh ng xu th trên có nh hư ng r t l n n quá trình CNH, H H cácnư c ang phát tri n. M t m t, nó cho phép các nư c i sau ngay t u có ththam gia vào h th ng phân công lao ng qu c t , m nhi m nh ng khâu riêngbi t c a m t nhà máy toàn c u cho dù chưa th có m t h th ng công ngh hoànch nh và hi n i. Nói cách khác, các nư c ang phát tri n có th ti p nh n hth ng s n xu t và phân ph i t TNCs khi tham gia h i nh p kinh t qu c t . M tkhác, xu hư ng sáp nh p và bành trư ng vai trò c a TNCs cũng t ra nh ngthách th c m i cho các nư c ang phát tri n. Nh ng bi n i cơ c u kinh t c acác nư c này dư ng như khó tránh kh i s l thu c vào chi n lư c toàn c u c aTNCs hay c a các hãng u t u. S liên k t v i TNCs s t o i u ki n phát tri n
 25. 25. 20m t s ngành công nghi p m i và t ng bư c nâng cao năng l c c nh tranh c acác ngành ó. Tuy nhiên, các ho t ng u tư và vi c chi m lĩnh th trư ng c aTNCs có th làm xu t hi n nh ng nguy cơ v i nh ng nư c ang phát tri n, ó làcó th m t kh năng ki m soát và i u ti t i v i m t s ngành trong quá trìnhh i nh p khi s c m nh c quy n và c quy n nhóm ư c khai thác nh m tăngcư ng và c ng c s ki m soát c a TNCs i v i các ngu n l c và l i nhu n. - Th ba, s gia tăng nh hư ng c a các t ch c kinh t , tài chính qu c t i v i các qu c gia trong h i nh p kinh t qu c t Th c t , các nh ch qu c t ra i nh m áp ng òi h i c a xu th v n ng c a n n kinh t th gi i và chính s t n t i và ho t ng c a chúng l i thúc y hơn n a quá trình toàn c u hóa. Thông qua các quy nh c a mình, các tch c kinh t , tài chính th gi i tham gia vào i u ch nh quan h kinh t , tàichính, thương m i th gi i, i u ch nh chính sách c a các qu c gia theo chu nm c qu c t . Ngày nay, quá trình t do hoá thương m i ngày càng gia tăng trong khuônkh c a các hi p nh thương m i trên ph m vi toàn c u (WTO), khu v c(NAFTA, AFTA, v.v...) cũng như các hi p nh thương m i t do song phươngvà a phương (FTAs). Trong b i c nh h i nh p kinh t qu c t , các qu c gia cóch quy n không còn là ch th duy nh t có vai trò quy t nh chính sách kinh tmà là s t n t i ng th i c a nhi u nh ch khác như EU, APEC, WB, IMF,WTO... Các t ch c kinh t , tài chính qu c t có uy tín ang chi ph i ho t ngth c ti n và có th làm thay i các chính sách kinh t c a qu c gia thành viênho c các qu c gia có nguy n v ng gia nh p. Th c hi n h i nh p kinh t qu c t ,các qu c gia, các n n kinh t s ph i tuân th nh ng th a thu n chung. M t nư cho c m t n n kinh t s không th ơn phương t áp t chính sách thu quanhay các bi n pháp phi thu quan b o h s n xu t trong nư c mà ph i tuân thnh ng th a thu n chung. i n hình như nh ng quy nh m i c a WTO v xu tnh p kh u (thu quan, tr c p xu t kh u, thương quy n, h n ch xu t kh u,
 26. 26. 21v.v...), v u tư nư c ngoài (t l n i a hoá, t tr ng hàng xu t kh u, v.v...),v s h u trí tu , chính sách c nh tranh và m t s quy nh khác có nh hư ngr tl n n các nư c trong vi c l a ch n chính sách phát tri n cũng như nhhư ng n nh ng ho t ng c a các doanh nghi p các qu c gia ó. Nói cáchkhác, các qu c gia, các n n kinh t th c hi n h i nh p kinh t qu c t s ph i t i u ch nh h th ng lu t pháp, chính sách cho phù h p v i chu n m c chung. ólà nh ng thách th c to l n v i nh ng nư c ti n hành CNH, H H t i m xu tphát th p, chưa s c c nh tranh bình ng trong n n kinh t toàn c u, th m chíngay th trư ng n i a mà không th áp d ng nh ng bi n pháp h tr , b o hnhư nhi u nư c ã th c hi n trư c ó. i u ó cũng t ra nh ng yêu c u v l ach n l trình, bư c i c a h i nh p kinh t qu c t và chính sách CNH, H H. - Th tư, xu hư ng i tho i, h p tác kinh t gi a các qu c gia ngày càngm r ng và phát tri n Sau khi cu c chi n tranh l nh k t thúc, xu hư ng i tho i, h p tác ã mra m t giai o n phát tri n m i c a n n kinh t th gi i. H u h t các qu c gia u t p trung i u ch nh chi n lư c phát tri n, trong ó ưu tiên m i ngu n l ccho h p tác và phát tri n kinh t . “ a d ng hoá và a phương hóa” trong quan hkinh t qu c t ã tr thành phương châm ch o c a h u h t các qu c gia trênth gi i, c các nư c phát tri n và các nư c ang phát tri n. Liên k t và h p táckinh t ã không ng ng m r ng và phát tri n trên quy mô toàn c u. Như v y,v i các n n kinh t i sau trong CNH, H H, vi c h i nh p sâu r ng vào n nkinh t toàn c u s có cơ h i ti p c n nh ng ngu n l c quan tr ng t bên ngoàivà tham gia ư c vào h th ng phân công lao ng qu c t th c hi n nh ngm c tiêu kinh t – xã h i ra. Nói tóm l i, toàn c u hoá kinh t cùng v i s phát tri n c a khoa h c –công ngh hi n i, c bi t là công ngh thông tin ã làm cho không gian kinht m r ng, các nh ch kinh t qu c t ư c áp d ng m t cách ph bi n hơnv a t o ra yêu c u, v a t o kh năng t ch c l i th trư ng trên ph m vi toàn th
 27. 27. 22gi i. Các nư c công nghi p phát tri n ang chuy n i cơ c u n n kinh t sangm t tr ng thái m i ư c c trưng b ng s gia tăng vư t tr i c a khu v c d chv so v i hai khu v c s n xu t v t ch t. Bư c chuy n i này ang có xu hư nggia tăng, kéo theo s chuy n i nh ng nư c ch m phát tri n hơn và t o ra lànsóng chuy n i cơ c u lan truy n trên ph m vi toàn th gi i, xác nh tính ch tchuy n i sang xã h i “h u công nghi p” trên quy mô toàn c u. Trong b i c nh m i, nh ng d nh v phân b ngu n l c u tư khôngcòn hoàn toàn tuỳ thu c vào ý mu n ch quan c a t ng nư c. S phát tri n vàd ch chuy n cơ c u kinh t c a m t qu c gia s ch y u ph thu c vào s c c nhtranh có ư c ch ng v ng ch c trên th trư ng và kh năng i u ch nh linhho t có th ng phó, k p th i thích nghi v i nh ng bi n ng trên th trư ngth gi i. i u ó cho th y, s nghi p CNH, H H các nư c ang phát tri nngày nay c n ư c xem xét theo cách ti p c n chu i giá tr toàn c u. Nghĩa làmu n th c hi n ư c các m c tiêu t ra trong CNH, H H thì i u quan tr ngtrư c tiên là các nư c này ph i bi t xác nh v trí c a mình và làm th nàotr thành m t m t xích c a chu i giá tr toàn c u. Nó v a là yêu c u b t bu cnhưng cũng là cơ h i cho các n n kinh t ang phát tri n. Tuy nhiên, v n tra là làm th nào gia nh p, chen chân vào ư c m ng lư i th trư ng v n ãvà ang di n ra s c nh tranh gay g t. Bên c nh ó, các nư c ang phát tri n vàcác doanh nghi p c a nó cũng c n ph i liên t c nâng c p, c i thi n v th c nhtranh c a mình trong chu i giá tr toàn c u b ng cách chuy n i t m t khâu cógiá tr gia tăng th p sang m t khâu có giá tr gia tăng cao hơn ho c b ng cáchnâng cao năng l c c nh tranh chính ngay m t khâu ang ch u trách nhi m. Kinh nghi m th c ti n cho th y, v i các nư c ang phát tri n ngày nayti n hành CNH, H H trong h i nh p kinh t qu c t thì vi c xác nh m c tiêu,bư c i c a CNH, H H cũng như l a ch n nh ng gi i pháp th c hi n m t m tph i căn c vào i u ki n c th bên trong nhưng m t khác c n h t s c chú ý nnh ng y u t tác ng t bên ngoài. V n quan tr ng là các nư c này c n ph i
 28. 28. 23t o ư c cơ ch thích h p nh m t n d ng có hi u qu nh ng tác ng tích c cmà quá trình h i nh p kinh t qu c t mang l i, nh t là vi c huy ng nh ngngu n l c v v n, công ngh ... ti p thu và h c h i nh ng kinh nghi m qu n lý;thâm nh p và m r ng th trư ng th gi i y nhanh ti n trình CNH, H H. ng th i, các nư c này cũng c n có chính sách h i nh p v i l trình, bư c ithích h p và các chính sách i u ch nh kinh t nh m h n ch ư c nh ng tác ng tiêu c c c a h i nh p kinh t qu c t i v i ti n trình CNH, H H.1.2. VAI TRÒ C A NHÀ NƯ C I V I CÔNG NGHI P HOÁ, HI N IHOÁ TRONG H I NH P KINH T QU C T Vai trò c a nhà nư c i v i s phát tri n kinh t ư c th hi n ngaytrong lôgic khách quan v s ra i c a nhà nư c. Ph m trù vai trò c a nhà nư cth hi n khái quát các ch c năng c a nhà nư c trong m i liên h gi a nhà nư cvà xã h i, th hi n c trưng cho b n ch t c a nhà nư c. Trong b t c ch xãh i nào thì lĩnh v c kinh t cũng là lĩnh v c óng vai trò quan tr ng nh t vì nó làn n t ng cho m i lĩnh v c ho t ng xã h i khác. Do v y, trong m i ch c năngc a nhà nư c u bao hàm các n i dung kinh t , mang cái c t v t ch t là cácquan h kinh t . th c hi n ch c năng c a mình i v i s phát tri n kinh t , nhà nư ccó th s d ng các công c như pháp lu t, chính sách, k ho ch, các công c tàichính, ti n t , kinh t nhà nư c, b máy nhà nư c v.v... Nhưng xét cho cùng,ho t ng ban hành và th c thi chính sách th hi n n i dung và phương th cth c hi n ch c năng c a nhà nư c, cũng chính là s th hi n vai trò c a nhànư c. B i chính sách c a nhà nư c là t ng th các ch trương, quan i m chínhth c c a nhà nư c cũng như ho t ng t ch c th c thi các ch trương, quan i m ó. K ho ch, các công c tài chính, ti n t hay pháp lu t cũng chính là cácd ng c bi t c a chính sách. Thông qua các chính sách nhà nư c tác ng vàon n kinh t , có th thúc y ho c kìm hãm quá trình phát tri n kinh t .
 29. 29. 241.2.1. M t s lý thuy t v vai trò c a nhà nư c i v i s phát tri n kinh t Trong l ch s , ã có nhi u lý thuy t kinh t bàn v vai trò c a nhà nư c i v i s phát tri n kinh t v i nh ng quan i m chưa ng nh t, th m chí cónh ng khía c nh là trái ngư c nhau. Theo nh ng cách ti p c n khác nhau có thkhái quát các trư ng phái lý thuy t c p n vai trò c a nhà nư c như sau: Th nh t, v các lý thuy t kinh t h c Theo lý thuy t kinh t chính th ng, th trư ng là phương th c h u hi unh t c a xã h i loài ngư i trong i u ti t các ho t ng kinh t và do v y, nó làcông c h u hi u nh t i v i các qu c gia kém phát tri n ti n lên hi n i.Tuy nhiên, trong th k XX, nhi u qu c gia phát tri n i sau l i s d ng nhànư c như m t công c phát tri n l i t ư ct c tăng trư ng cao hơn và hi n i hoá nhanh hơn nh ng n n kinh t d a ch y u vào th trư ng. Vi c xu t hi nnh ng trư ng phái lý thuy t m i ng h s can thi p c a nhà nư c vào các ho t ng kinh t m t m t ã góp ph n lý gi i cho s thành công trong phát tri n kinht c a nh ng nư c i sau nhưng m t khác cũng ưa ra nh ng g i ý v m t chínhsách cho nh ng nư c i sau trong quá trình phát tri n kinh t và ti n lên hi n i. - Trư ng phái Keynes là m t trong nh ng trư ng phái lý thuy t tiêu bi u cao vai trò can thi p c a nhà nư c i v i s phát tri n kinh t . Các nhà kinht thu c trư ng phái Keynes cho r ng, m c dù th trư ng thư ng là m t phươngth c t t t ch c các ho t ng kinh t nhưng trong m t s trư ng h p thtrư ng không th phân b các ngu n l c c a xã h i m t cách hi u qu và thtrư ng có nh ng h n ch trong vi c th c hi n các m c tiêu xã h i bên c nh m ctiêu hi u qu kinh t . T ó, h cao vai trò can thi p c a nhà nư c vào n nkinh t th trư ng và ưa ra khuy n ngh nhà nư c nên th c hi n các ch c năngch y u sau: i) Xác l p nh ng i u ki n c n thi t v th ch và pháp lý cho vi cs n xu t và trao i hàng hoá, d ch v ; ii) Ho ch nh và t ch c th c hi n cácchính sách kinh t vĩ mô như chính sách tài khoá, chính sách ti n t , chính sách
 30. 30. 25thu nh p và chính sách t giá h i oái; iii) Cung c p cơ s h t ng v t ch t vàcung ng các d ch v công c ng như giáo d c và y t ; iv) Ki m tra và giám sátcác ho t ng kinh t ; v) Nhà nư c tham gia tr c ti p vào s n xu t hàng hoá vàd ch v [67, tr. 22-23]. Trong th c t , lý thuy t c a trư ng phái Keynes ã th ng tr trong các lýthuy t kinh t và tr thành cơ s khoa h c ch o cho vi c thi t k và i u hànhchính sách kinh t vĩ mô các nư c công nghi p phát tri n trong su t th i giant sau chi n tranh th gi i II n nh ng năm 1970. M c dù các quan i m c atrư ng phái này b phê phán k ch li t do h u qu t nh ng th t b i c a các chínhsách c a chính ph nhưng trong th c t nhi u nư c, m t s ngh c aKeynes như tăng chi tiêu ngân sách thúc y tăng trư ng kinh t v n là m ttrong nh ng bi n pháp ư c áp d ng cùng v i các chính sách ti n t khác Nh tB n, Trung Qu c trong th i gian g n ây. - Trư ng phái Tân c i n ã k th a lý thuy t “bàn tay vô hình” c aA.Smith và ưa ra cơ s lý thuy t cho n n kinh t th trư ng t do v i tư cách làhình th c hi u qu nh t trong ho t ng c a con ngư i. Các tác gi thu c trư ngphái này ã d a vào nh ng b ng ch ng th c t k ch li t phê phán nh ngngh c a Keynes v s can thi p quá m c c a nhà nư c. T ó, h ngh nhànư c c n can thi p càng ít càng t t và chuy n giao h u h t các ch c năng cho thtrư ng. Th c t , lý thuy t c a trư ng phái Tân c i n và các ngh c a hnhìn chung ư c ch p nh n r ng rãi trong các nhà ho ch nh chính sách cácnư c OECD, WB, IMF và nhi u t ch c vi n tr song phương. Tuy nhiên, m t s nhà nghiên c u ã ch ra gi i h n nghiêm tr ng c a lýthuy t Tân c i n là lý thuy t này gi nh r ng chi phí giao d ch b ng không,có nghĩa là không t n t i chi phí giao d ch trên th trư ng. M t gi i h n n a c alý thuy t này là b n ch t tĩnh và tương i tĩnh trong l p lu n chính và tính “phith ch ” trong mô hình phát tri n c a lý thuy t này [71, tr. 23-24].
 31. 31. 26 Trong th c t , Lý thuy t v chi phí giao d ch (c a Ronald Coase vàDouglass North) và Lý thuy t ti n hoá v phát tri n kinh t (hay còn g i là lýthuy t tân Schumpeter v phát tri n kinh t ) – hai trư ng phái có tính ch t nh tquán v i lý thuy t kinh t h c Tân c i n – ã giúp kh c ph c ph n l n nh nggi i h n c a lý thuy t Tân c i n. Lý thuy t chi phí giao d ch kh ng nh r ngluôn t n t i chi phí th c hi n các trao i hay trao i t nguy n trên th trư ng,do ó t n t i chi phí c a vi c s d ng th trư ng. Chi phí giao d ch bao g m t tc các chi phí cho nh ng ho t ng phát sinh trong quá trình mua bán, trao inhư xác nh và b o v quy n l i c a ngư i bán và ngư i mua, thu th p thôngtin v giá c , v ch t lư ng c a s n ph m, d ch v ư c trao i, d th o và àmphán h p ng, ăng ký b o hi m, giám sát vi c th c hi n h p ng, ti n hànhthanh tra ánh giá ch t lư ng c a s n ph m, gi i quy t các tranh ch p, quy nh hình ph t i v i các hành vi vi ph m h p ng v.v… Trên th c t , các chiphí giao d ch liên quan n t t c các lĩnh v c như k toán, thương m i, tín d ng,ngân hàng, th trư ng v n, b o hi m, l p pháp, toà án, công tác th c thi lu t vàcác ho t ng có liên quan khác trong chính ph [71, tr. 58]. Lý thuy t chi phígiao d ch ã cung c p cách nhìn m i trong vi c tìm hi u mô hình phát tri n kinht d a vào nhà nư c: xu hư ng m t s n n kinh t phát tri n sau d a vào nhànư c trong phát tri n kinh t có th ư c lý gi i b ng cách k t h p hai nhân t :chi phí s d ng th trư ng và l i th thông tin c a các n n kinh t phát tri n sau.Mô hình phát tri n d a vào nhà nư c n i lên trư c h t là do vi c s d ng chínhph như là công c i u ph i v i giá r hơn s d ng th trư ng. các nư c angphát tri n i sau, nhà nư c tr thành công c m nh trong i u ti t quá trình s nxu t trong nư c. Các n n kinh t phát tri n sau có th nghiên c u các mô hìnhphát tri n công nghi p c a các n n kinh t i trư c áp d ng vào quá trình s nxu t nư c mình – ó chính là l i th thông tin. Chính ph c a m t n n kinh t ang phát tri n i sau có l i th hơn trong vi c chuy n i thông tin kinh tthành nh ng m c tiêu phát tri n rõ ràng, trong i u ti t phân b ngu n v n gi a
 32. 32. 27các thành ph n kinh t trong nư c và t p trung nh ng ngu n l c xã h i có h n u tư vào nh ng ngành công nghi p có t c tăng trư ng cao [71, tr. 290]. Lýthuy t ti n hoá v phát tri n kinh t ã kh c ph c ư c b n ch t tĩnh c a kinh th c Tân c i n. Gi ng như trư ng phái Tân c i n, trư ng phái này công nh ns thay i v công ngh như là ng l c chính t o ra tăng trư ng kinh t nhưng ã nghiên c u sâu hơn cơ ch c a s thay i v công ngh b ng cách t nh ng i m i công ngh và cơ ch ph bi n công ngh v trí trung tâm. Lý thuy tnày khái quát s phát tri n kinh t c a th gi i như m t quá trình năng ng, ti ntri n liên t c t mô hình kinh t – công ngh cũ sang mô hình m i, ư c thúc y b i c quá trình i m i cơ b n – t o ra ng l c chính và i m i ti m ti n– giúp phát tán i m i cơ b n n t t c các lĩnh v c c a n n kinh t . Trư ngphái này còn phân tích s tương tác gi a các th ch và s thay i công ngh .Th c t , lý thuy t này có th ư c s d ng lu n gi i vi c các nư c ang pháttri n i sau có th thu ư c l i hay nâng cao ư c năng su t nh quá trình truy nbá công ngh b ng cách d a vào nhà nư c như m t công c i u ti t [71, tr. 31].Vai trò lãnh o c a nhà nư c còn cho phép các n n kinh t ang phát tri n isau t n d ng t t hơn quá trình truy n bá mô hình kinh t – công ngh t nh ngn n kinh t i trư c. Do vi c ng d ng tr c ti p công ngh tiên ti n và áp d ngcác mô hình chuyên môn hoá có th t o ra “gia tăng năng ng” v s n lư ngnên các n n kinh t phát tri n sau có th ti n nh ng bư c dài hơn trong quá trìnhhi n i hoá so v i các n n kinh t khác không th c hi n ư c i u này vì thi ucác th ch nhà nư c có th th c hi n ư c chi n lư c phát tri n “t trên xu ng”ho c thi u s nh t trí t p th trong vi c s d ng nhà nư c như m t công c pháttri n th c s [71, tr. 290]. - i di n tiêu bi u c a Trư ng phái chính hi n i là nhà kinh t h cSamuelson ã ưa ra mô hình kinh t h n h p và cho r ng c n có s k t h p gi anhà nư c và th trư ng trong i u ti t kinh t . Theo ông, nhà nư c có nh ngch c năng quan tr ng sau: nâng cao hi u qu c a n n kinh t ; hoàn thi n quá
 33. 33. 28trình phân ph i t ng h p thu nh p qu c dân; s d ng các công c chính sáchkinh t vĩ mô n nh n n kinh t ; xu t và th c hi n các chính sách kinh t i ngo i hay chính sách kinh t qu c t c a m t qu c gia. th c hi n cácch c năng ó, nhà nư c có th áp d ng các chính sách và bi n pháp nh m s ach a các khuy t t t c a th trư ng như b o m nh ng cân i chung trong n nkinh t ; i u ch nh ho c tái phân b các ngu n l c khan hi m; cân i các kho nthu, chi tài chính và ngân sách; tái phân ph i các ngu n thu nh p trong xã h ith c hi n s công b ng xã h i... Nói m t cách khái quát, trong kinh t h c, l p lu n quan tr ng nh t ng hvi c nhà nư c can thi p vào n n kinh t là “s th t b i c a th trư ng”. Chínhph ph i can thi p vào m t s lĩnh v c khi th trư ng ho t ng không t t. L plu n trên thư ng ư c s d ng lý gi i vi c nhà nư c can thi p vào các ho t ng kinh t các nư c có n n kinh t phát tri n, ó nhà nư c ch óng vai tròb sung cho th trư ng. áng chú ý là l p lu n v “s th t b i c a th trư ng”trong vi c gi i thích s can thi p c a nhà nư c bu c ph i th a nh n m t s th tb i và b t l c hoàn toàn c a th trư ng, i u này l i i ngư c l i v i nguyên t ccoi th trư ng là t i thư ng. Th c t cho th y, không m t n n kinh t nào là n nkinh t “hoàn toàn” th trư ng, t t c các n n kinh t trên th gi i u có th g ilà “n n kinh t h n h p” gi a th trư ng và nhà nư c duy ch khác bi t m cvà cách th c nhà nư c ư c s d ng trong các ho t ng kinh t . V i các n nkinh t th trư ng phát tri n, chính ph ch y u óng vai trò i u ti t hay tr ngtài c a cu c chơi, ho c là ngư i th c hi n ch c năng phân ph i l i thu nh p,cung c p phúc l i công c ng, mb os n nh vĩ mô. Nhưng v i m t s n nkinh t ư c coi là n n kinh t d a vào nhà nư c thì chính ph có ch c năngkhác là i u ph i quá trình chuy n i công nghi p c a t nư c, bao g m cvi c óng vai trò là nhà s n xu t tr c ti p. Hơn n a, nh m th c hi n vai trò i uph i, chính ph các nư c này t làm gi m ch c năng tr ng tài công b ng và do ó không phát tri n nh ng ch c năng như v y [71, tr. 16]. Th c t ã ch ng
 34. 34. 29minh, h u h t các nư c i sau l a ch n mô hình n n kinh t “d a vào nhà nư c”nhưng v n không t b lý thuy t v th trư ng t do. Nhìn chung, các lý thuy t kinh t h c nêu trên có nhi u m t h p lý, có thch d n con ư ng phát tri n kinh t cho các qu c gia. Tuy nhiên, v n ángchú ý là nhi u lý thuy t l i ư c xây d ng d a trên nh ng gi thuy t g n li n v iv i các nư c phát tri n mà ó n n kinh t th trư ng ã phát tri n trìnhcao. Trong khi ó nhi u nư c ang phát tri n, c nhà nư c và th trư ng ukhông ho t ng úng như các gi nh và gi thuy t c a các lý thuy t trên. Dov y, vi c áp d ng các lý thuy t này các nư c ang phát tri n v cơ b n thư ngkhông mang l i nh ng k t qu như kỳ v ng t ra. T th c t ó, nhi u nhà kinh t ã phê phán lý thuy t kinh t chính th nglúc ó và ti n hành i tìm gi i pháp nh m gi i quy t nh ng v n nan gi i nh tc a các nư c ang phát tri n. Trong ó tiêu bi u là hai nhóm chính: C u trúclu n và Thuy t t do m i. Quan ni m v vai trò c a nhà nư c là i m khác nhauchính và là trung tâm c a cu c tranh cãi gi a hai quan i m lý thuy t này. - Trư ng phái C u trúc lu n ra i khi lý thuy t v h th ng th trư ng tdo không còn ư c coi là lý thuy t kinh t chính th ng. M c ích c a trư ngphái này là i tìm gi i pháp nh m gi i quy t nh ng v n c a th gi i th ba vànó ã tr thành lý thuy t chính th ng c a các nư c th gi i th ba. Trư ng pháinày có ph n ch u nh hư ng b i h c thuy t c a J.M. Keynes và cũng ư c mr ng, b sung thêm nhi u cách ti p c n, trong ó có c cách ti p c n có nhhư ng c p ti n như phương pháp lu n mácxít. Vi c cao vai trò nhà nư c vàh cho r ng nhà nư c các nư c ang phát tri n nên th c hi n vai trò can thi ptích c c, ng ra tr c ti p i u hành và th c hi n chi n lư c phát tri n là m ttrong nh ng quan i m n i b t c a h . Các nhà C u trúc lu n t p trung bàn v m i quan h c a các lo i cơ c ukinh t - xã h i và s phát tri n kinh t ư c coi như s bi n i có liên quan t i
 35. 35. 30các cơ c u ó. Cơ c u kinh t ư c xem xét bao g m nhi u m t: cơ c u ngành;cơ c u kinh t i ngo i; cơ c u năng su t; cơ c u doanh nghi p; cơ c u xã h i.Theo quan i m c a trư ng phái này, th trư ng không kh năng mb osphát tri n kinh t n nh cũng như không th giúp các nư c ang phát tri n c it o ư c cơ c u kinh t l c h u c a mình. Do v y, nhà nư c c n óng vai trò tíchc c thúc y tăng tích lu , tăng u tư, chuy n i cơ c u kinh t . H nh n m nh u tư là y u t óng vai trò then ch t trong tăng trư ng kinh t và chuy n icơ c u ph c v quá trình công nghi p hoá. Chính ph các nư c th gi i th baph i óng vai trò trung tâm trong vi c kh c ph c tình tr ng l c h u kinh t , cóvai trò tích c c trong quá trình công nghi p hoá, c bi t là trong quá trình tíchlu tư b n, y u t c n thi t hàng u cho u tư phát tri n [34, tr. 23]. Ưu i m, ng th i cũng là như c i m c a tư duy c u trúc lu n là nóphân tích m t cách riêng r b n ch t c a t ng n n kinh t ho c t ng vùng lãnhth ang phát tri n, tách kh i các nư c ho c các n n kinh t phát tri n, i u màtrong th c t khó có th tách b ch ư c. H phân tích nh ng v n liên quan n cơ c u kinh t , cơ c u xã h i c a m t qu c gia ang phát tri n nhưng khôngth y rõ ư c m i quan h tác ng qua l i gi a s phát tri n c a các y u t bêntrong v i bên ngoài, không nh n th c ư c nh ng tác ng tích c c c a cácquan h kinh t qu c t i v i nh ng i u ki n ngo i thương t i các nư c angphát tri n. ây chính là lý do mà trư ng phái t do m i ư c ng h khi h phêphán tính “bi t l p” và “t cô l p” c a c u trúc lu n và nêu ra s c n thi t pháttri n m nh thương m i qu c t và nêu ra y u c u òi h n ch b t s can thi ptr c ti p c a nhà nư c trong n n kinh t th trư ng [34, tr. 29-31]. - Trong khi ó, trư ng phái T do m i l i cho r ng, các nư c ang pháttri n th t b i trong phát tri n kinh t có nguyên nhân t vi c không t n d ng ư c nh ng cơ h i mà s phát tri n m nh m c a thương m i qu c t em l i. Các tác gi c a trư ng phái T do m i tin tư ng vào s i u ti t c a thtrư ng, c bi t là giá c và cho r ng, giá c th trư ng là y u t quy t nh s
 36. 36. 31phân ph i ngu n l c. Lu n c chính c a thuy t t do m i là sai l ch giá c ssinh ra phi hi u qu và t do hoá m u d ch s làm cho n n kinh t có hi u quhơn. Giá c ư c c p n trong cách ti p c n c a ch nghĩa t do m i baog m: giá c c a các ho t ng thương m i trong m t qu c gia; gi c trong ho t ng ngo i thương; giá c liên quan n t l lãi su t và ti n lương; giá c cơ sh t ng và u vào cho s n xu t. Theo h , khi giá c b ch ch kh i m c giá c thtrư ng t do thì n n kinh t s không t hi u qu . Giá c th trư ng t do ư cxác nh trên th trư ng th gi i. S sai l ch giá c có th do c quy n tư nhân,song trong ph n l n các trư ng h p có nguyên nhân t s can thi p tr c ti pho c gián ti p c a chính ph khi theo u i m t s m c tiêu kinh t ho c xã h inào ó. Do v y, nh ng s sai l ch v giá c c n ư c i u ch nh l i cho phù h pv i giá c th trư ng và lo i b s sai l ch v giá c và th c hi n “giá c hi uqu ” c n các l c lư ng th trư ng ho t ng trong ph m vi qu c gia cũng nhưtrong các quan h kinh t qu c t [34, tr. 37]. i m n i b t trong n i dung lý thuy t T do m i là s phê phán gay g ts can thi p sâu c a nhà nư c. Các tác gi thu c trư ng phái này l p lu n r ngs can thi p tr c ti p và sâu r ng c a nhà nư c, i n hình là vi c th c hi n chínhsách thay th nh p kh u là m t trong nh ng nguyên nhân d n n s sai l ch giác . Theo h , vi c th c hi n chính sách b o h m u d ch nhi u nư c giúp chocác doanh nghi p các nư c này tránh kh i s c nh tranh qu c t , không ph ich u s c ép nâng cao năng l c c nh tranh như các nư c th c hi n th trư ngm . Tình tr ng chi phí s n xu t cao, ch t lư ng hàng hoá th p là nh ng ctrưng n i b t c a nhi u ngành công nghi p thay th nh p kh u các nư c angphát tri n. Ngoài ra, nhi u nư c ang phát tri n, nhà nư c còn b c l nhi um t h n ch như nh ng nhà l p k ho ch thi u thông tin, ra k ho ch khôngsát th c t , không có công c làm òn b y cho vi c th c thi k ho ch, nhà nư ccòn can thi p sâu vào ho t ng kinh doanh c a các cơ s kinh t , chi tiêu ngânsách quá m c, vay n nhi u... T ó, h cho r ng, c n ph i gi m b t s can thi p
 37. 37. 32tr c ti p c a nhà nư c, th c hi n t do hoá m u d ch thông qua vi c gi m b tcác chính sách và bi n pháp b o h thu quan và phi thu quan [34, tr. 37]. V cơ b n, thuy t T do m i là m t xu hư ng phát tri n m i c a thuy tTân c i n v s phát tri n c a kinh t th trư ng t do, cao vai trò c a cácl c lư ng th trư ng trong vi c kh c ph c nh ng h n ch do nhà nư c can thi pquá sâu vào n n kinh t gây ra, khuy n khích vi c áp d ng các chính sách kíchthích s phát tri n c a kinh t th trư ng t do và m c a. ó là m t lo i quan i m phát tri n mang tính chính sách. Tuy không ph nh n vai trò quan tr ngc a nhà nư c nhưng mu n h n ch b t s can thi p tr c ti p và quá sâu c a nhànư c làm cho n n kinh t m t i tính năng ng và hi u qu . Th c t , c hai trư ng phái lý thuy t C u trúc lu n và T do m i u có nh hư ng chi ph i i v i quá trình phát tri n kinh t – xã h i các nư c angphát tri n trong nh ng kho ng th i gian nh t nh. Tuy nhiên, vào nh ng năm1980, khi quá trình toàn c u hoá cùng v i s phát tri n ngày càng m nh m c akhoa h c – công ngh hi n i, c a công ngh thông tin, c a kinh t tri th c thìth c ti n cũng t ra nhi u v n m i v i các nư c ang phát tri n và do ónh ng quan i m m i có liên quan n h i nh p kinh t qu c t ti p t c ư c bsung cho nh ng trư ng phái lý thuy t này. M c dù v y, c hai trư ng phái này u b c l nh ng h n ch trư c xu th toàn c u hoá ang ngày càng m nh m vàs phát tri n c a công ngh m i ó là u chưa tìm ra l i gi i áp tho áng chonhi u v n m i n y sinh như kinh t tri th c, thương m i i n t … [34, tr. 48]. Ngày nay, trong xu th phát tri n c a th gi i ương i, ngày càng nhi uv n t ra i v i s phát tri n kinh t – xã h i các nư c ang phát tri n,trong ó n i b t là các v n v m i quan h gi a nhà nư c và th trư ng; vi cxác nh s phân công h p lý gi a nhà nư c và th trư ng nh m khai thác tri t nh ng l i th , ng th i tránh ư c ho c gi m thi u nh ng m t h n ch c anhà nư c cũng như th trư ng. Nhi u nhà nghiên c u hi n i cho r ng, các nư c ang phát tri n có th c i thi n tình hình kinh t thông qua vi c c i cách theo
 38. 38. 33 nh hư ng th trư ng nhưng không có nghĩa là h th p vai trò c a nhà nư c;quy mô c a khu v c nhà nư c và m c can thi p c a nhà nư c không quantr ng b ng cách th c ho t ng c a nhà nư c và quan h gi a nhà nư c và khuv c tư nhân. H nh n m nh r ng s can thi p c a nhà nư c c n ph i i u ch nhliên t c phù h p khai thác t i a nh ng cơ h i và gi m thi u nh ng r i ro th i nh p kinh t qu c t . Quan i m chính th ng hi n i ư c xu t b i cácnhà kinh t c a WB ã nêu rõ, nhà nư c nên ít tham gia vào nh ng lĩnh v c màth trư ng v n hành t t và nên tham gia nhi u hơn vào các lĩnh v c không thd a vào th trư ng. ng th i, khi các hành ng can thi p là c n thi t, chúngnên i cùng ho c thông qua các l c lư ng th trư ng ch không ph i ch ng l ith trư ng [67, tr. 30]. Trên cơ s t ng h p các kinh nghi m th c t NIEs châuÁ th i gian qua, Robert Wade ã úc k t l i sáu ch c năng c a nhà nư c trongn n kinh t th trư ng. ó là: Nhà nư c duy trì s n nh kinh t vĩ mô; Nhànư c cung c p cơ s h t ng v t ch t; Nhà nư c cung c p các hàng hoá côngc ng; Nhà nư c góp ph n phát tri n các th ch c i thi n các th trư ng lao ng, tài chính, công ngh ... ; Nhà nư c lo i b nh ng méo mó, l ch l c v giác khi th trư ng có nh ng s phát tri n thái quá d n n nh ng “th t b i thtrư ng”, làm t n h i cho n n kinh t ; Nhà nư c phân ph i l i thu nh p, mb o nh ng nhu c u cơ b n cho ngư i nghèo nh t [34, tr. 425]. Th hai, các lý thuy t v phương pháp và công c gi i quy t nh ng v n kinh t c a các nư c ang phát tri n Ngoài cách ti p c n trên giác lý thuy t kinh t h c nêu trên, m t s lýthuy t ti p c n nghiên c u trên giác phương pháp và công c nh m nh hìnhcách th c ti n hành th c hi n các m c tiêu kinh t – xã h i các nư c angphát tri n. - WB s d ng phương pháp ti p c n khung, t c là coi n n kinh t như m th th ng th ng nh t, là t p h p các nguyên t c c a quy ch theo ó các ch thkinh t ra quy t nh và th c hi n các quy t nh trong ph m vi m t n n kinh t
 39. 39. 34nh t nh. H cho r ng s can thi p tr c ti p c a chính ph s làm méo mó thtrư ng, các i u ki n kinh doanh và i u ó s d n t i tình tr ng kém hi u qutrong phân b ngu n l c. H coi t do hoá v i t c nhanh là y u t cơ b nlo i b nh ng méo mó và b t h p lý trong phân b ngu n l c, ng th i chínhph không c n xác nh ngành công nghi p ti m năng và ưu tiên phát tri n màchính th trư ng s th c hi n i u ó [19, tr. 62]. V m c tiêu chính sách,phương pháp ti p c n này coi vi c gi i quy t các v n thâm h t ngân sách,thâm h t cán cân thanh toán, cung ng ti n t , l m phát và n n n là nh ng ưutiên cao nh t. Nh ng ngư i ng h phương pháp này t tr ng tâm vào t do hoáv i s can thi p c a chính ph m c th p nh t. V t c chuy n i và i uch nh, phương pháp này coi quá trình i u ch nh có th th c hi n ư c ngaytrong ng n h n và càng nhanh càng t t. - Các chuyên gia kinh t c a chính ph Nh t B n bàn v vi c gi i quy tcác v n kinh t c a các nư c ang phát tri n l i s d ng phương pháp ti p c nthi t l p b ph n. H coi n n kinh t bao g m nhi u thành ph n riêng l khácnhau: doanh nghi p, b máy hành chính nhà nư c, d án u tư, các ngành kinht và chúng có liên quan n các y u t s n xu t như t ai, lao ng, v n, côngngh . H coi phát tri n kinh t là quá trình m r ng v lư ng và c i thi n v ch tc a các thành ph n nêu trên c a n n kinh t . nh hư ng theo k t qu hay m ctiêu là c i m cơ b n c a cách ti p c n này. M c tiêu chính sách c a phươngpháp ti p c n thi t l p b ph n là l y phát tri n và m r ng khu v c kinh t th c(khu v c s n xu t) như t ng s n lư ng, công ăn vi c làm, cơ c u kinh t là m ctiêu hàng u trong h th ng chính sách. H coi tr ng và nh n m nh vào cácbi n pháp chính sách dài h n ư c c th hoá b ng các k ho ch hàng năm nh mhư ng t i m c tiêu ã nh. Theo h , chính ph c n óng vai trò tích c c và htr . Các chính sách kinh t c n nh hư ng vào phát tri n các ngành kinh t cth c a n n kinh t nh m hư ng t i m c tiêu ã nh, bao g m chính sách pháttri n nông nghi p, chính sách phát tri n các ngành công nghi p và d ch v ãl a
 40. 40. 35ch n, chính sách th trư ng hoá các khu v c kinh t t cung, t c p. Hơn n a, hcũng cho r ng, th trư ng hoá n n kinh t thì t do hoá là i u ki n c n nhưngchưa b i các nư c ang phát tri n, kinh t th trư ng s không t nó pháttri n mà nhà nư c ph i ch ng thi t k và ưa cơ ch th trư ng vào áp d ng[19, tr. 67]. Nhà nư c ph i th c hi n các chính sách và bi n pháp phù h p nh mthi t l p các th ch , cơ ch c n thi t v i kinh t th trư ng. T nh ng phân tích trên có th th y r ng, vi c gi i quy t các v n kinht các nư c ang phát tri n có th có nhi u cách khác nhau tuỳ theo cách ti pc n. Nhưng rõ ràng, m t gi i pháp h p lý ph i ư c xây d ng d a trên s ph ih p c a các cách ti p c n v i nhau và trên h t v n ph i t ư c các yêu c u v n nh kinh t vĩ mô, t o d ng và thúc y phát tri n kinh t th trư ng, th chi n t do hoá cho kinh t th trư ng phát tri n. Th ba, lý thuy t v l i th so sánh – cơ s c a chính sách thương m iqu c t Th c t cho th y, lý thuy t v l i th so sánh (“Thuy t thương m i cũ”) n nay v n ư c coi là cơ s n n t ng xây d ng chính sách thương m i qu ct c a các qu c gia. D a trên quan i m cho r ng các qu c gia khác nhau vnăng su t c a các ngành, v các ngu n l c (v n, lao ng, v.v…), các nhà kinht h c ã xu t mô hình chuyên môn hoá s n ph m d a vào ưu th c a tnhiên và lao ng (mô hình David Ricardo) và chuyên môn hoá và trao id atrên s d i dào c a các y u t s n xu t (mô hình Heckscher - Ohlin). D. Ricardod a trên quan i m s khác bi t v năng su t lao ng do s khác bi t v côngngh ã ch ng minh r ng thương m i gi a hai qu c gia có th em l i l i íchcho c hai n u như m i qu c gia t p trung s n xu t và xu t kh u m t hàng mà nócó l i th so sánh. Xu t phát t vi c nh n m nh v s khác bi t ngu n l c (lao ng, v n, t ai) gi a các qu c gia, Heckscher và Ohlin ã ưa ra nh lý: M tqu c gia s chuyên môn hoá s n xu t và xu t kh u hàng hoá thâm d ng y u ts n xu t mà qu c gia ó d i dào m t cách tương i [98].
 41. 41. 36 M c dù còn m t s i m h n ch nhưng lý thuy t v l i th so sánh v n ư c coi là cơ s n n t ng xây d ng chính sách thương m i qu c t c a cácqu c gia hi n nay. B t kỳ qu c gia nào cũng có ít nh t m t l i th so sánh, bqua m t l i th so sánh cũng ng nghĩa v i vi c lãng phí ngu n l c qu c gia. i v i các nư c ang phát tri n, v n là ph i xác nh ư c nh ng ngành,lĩnh v c l i th so sánh khai thác và phát huy. Nhà nư c c n phát huy vai tròquan tr ng c a mình iv iv n này. Nh ng ngành có l i th so sánh cũngc n ư c h tr t phía nhà nư c. Trong th c t , các nư c thư ng ch n bi npháp ánh thu nh p kh u, ho c tr c p xu t kh u, ho c tham gia các hi p nh,các kh i thương m i t do. i u ó s cho phép b o v và t i a hóa l i ích qu cgia hơn là vi c th trư ng t do hoàn toàn. Ngoài ra, chính sách c a nhà nư ccũng c n hư ng t i vi c gi m b t các lo i chi phí giao d ch, m r ng th trư ngkhu v c nh m khai thác l i th v kho ng cách a lý, gi m chi phí v n chuy n.Ngày nay, khi khoa h c - công ngh ngày càng phát tri n, xu th toàn c u hóa,khu v c hóa ngày càng ư c y m nh thì nh ng l i th so sánh tĩnh c a cácnư c s b gi m thi u và m t d n ý nghĩa. Do v y, các nư c c n tranh th khaithác có hi u qu nh ng l i th so sánh tĩnh cho phát tri n trư c khi chúng b m t i. ng th i, c n có chính sách nh m thúc y s hình thành l i th so sánhm i, l i th còn d ng ti m năng. Ngoài ra, xu t phát t nh n nh r ng, m c dù “thuy t thương m i cũ” ãgóp ph n gi i thích r t nhi u cơ c u thương m i toàn c u nhưng v n còn m t shi n tư ng quan tr ng mà nó không gi i thích ư c, ví d như kh i lư ngthương m i gi a Pháp và c, gi a M và Cana a r t cao, dù hai nư c khági ng nhau v tài nguyên, v khí h u hay hi n tư ng hàng hóa mà các nư c pháttri n buôn bán v i nhau thư ng là cùng m t s n ph m (như Thu i n xu t kh uxe Volvo sang c trong khi c xu t kh u xe BMW sang Thu i n) chkhông ph i luôn luôn xu t kh u s n ph m này, nh p kh u s n ph m khác, s ra i c a “Thuy t thương m i m i” ã có vai trò r t quan tr ng trong vi c gi i
 42. 42. 37thích v ho t ng thương m i qu c t và cũng ưa ra nh ng g i ý v m t chínhsách cho các nư c. Krugman ã ch ng minh “thương m i n i ngành” hoàn toàncó th là h u qu c a s a d ng v ch ng lo i s n ph m và c tính s n xu t.Ông cho r ng, m t s ngành công nghi p có c tính mà kinh t h c g i là “tínhti t ki m do quy mô” (economies of scale): s lư ng s n xu t càng cao thì giáphí bình quân càng th p. R t nhi u lo i s n ph m có c tính này, qu c gia nàocũng có m t s s n ph m như v y. c tính “ti t ki m do quy mô” s d n nkhuynh hư ng t p trung hóa các ho t ng kinh t [98]. Khi m i xu t hi n,“thuy t thương m i m i” thư ng ư c coi là m t lý do nhà nư c can thi pb o h nh ng ngành công nghi p có tính ti t ki m do quy mô. Krugman tin r ng,v lý thuy t, b o h có th có ích. Lý thuy t v các y u t chuyên bi t cũng g i ýr ng, nhà nư c c n bù p thi t h i cho nh ng ngành s n xu t trong nư c trư cs c nh tranh do nh p kh u s t t hơn là c n tr thương m i. Như v y, theo các lý thuy t v thương m i qu c t thì b c tranh thươngm i th gi i ư c nh o t b i nh ng y u t như tài nguyên và khí h u (nhưtrong thuy t thương m i cũ), nhưng thêm vào ó là r t nhi u nh ng chuyên bi thóa căn c trên tính ti t ki m do quy mô, như thuy t thương m i m i. ó là lýdo t i sao kh i lư ng thương m i toàn c u trên th c t r t l n, nh t là gi anh ng nư c khá gi ng nhau, hơn là kh i lư ng mà thuy t thương m i “cũ” (chcăn c trên s khác bi t tài nguyên và khí h u) tiên oán. Tóm l i, trong b i c nh toàn c u hoá và h i nh p kinh t qu c t hi n nay,m t trong nh ng v n n i b t là vai trò c a nhà nư c có ch quy n trong vi c i u hành n n kinh t và v trí c a h trong m i quan h v i các nư c khác cũngnhư các th ch qu c t . M c dù còn nh ng quan i m chưa ng nh t nhưng vcơ b n các trư ng phái lý thuy t u th ng nh t r ng, nhà nư c các qu c giacó ch quy n v n ti p t c óng vai trò quan tr ng, không ch nh hư ng mà còncan thi p tr c ti p ho c gián ti p t o nh ng i u ki n thu n l i cho kinh t pháttri n. Nhà nư c xác nh m c tiêu phát tri n rõ ràng, nhà nư c th c hi n h c
 43. 43. 38năng i u ti t phân b các ngu n l c phát tri n kinh t và t p trung nh ng ngu nl c xã h i có h n u tư vào nh ng ngành tr ng y u. ng th i, nhà nư ccũng là ngư i quy t nh m c tham gia vào toàn c u hoá và t do hoá. Nhànư c không th không m c a, không h i nh p kinh t qu c t và khu v c. Nhànư c c n giành m t m c t do hoá cao hơn cho các l c lư ng th trư ng vàtăng cư ng tính dân ch , minh b ch áp ng nh ng nhu c u a d ng c a cácnhóm l i ích trong xã h i. i ngư c l i nh ng xu th ó, n n kinh t có th s rơivào tình tr ng trì tr , không phát tri n ư c, m c ph thu c có nguy cơ giatăng và n n c l p có th b e do . Th c ti n ã ch ng minh, h u h t nh ng nư c ti n hành c i cách, m c a,tăng cư ng h i nh p kinh t qu c t và nhà nư c có chính sách y m nh pháttri n giáo d c, nâng cao năng l c khoa h c – công ngh , u là nh ng nư cgiành ư c nhi u cơ h i và ã t ư c nh ng thành t u kinh t – xã h i quantr ng, vư t qua ư c nh ng thách th c và h n ch ư c tác ng tiêu c c c a xuth t do hoá và toàn c u hoá. Trên n n t ng phát tri n kinh t – xã h i, các nư cnày cũng gi v ng ư c n n c l p, ng th i vai trò c a nhà nư c cũng ư cc ng c và nâng cao. Ngư c l i, nh ng nư c do d ho c không ti n hành c icách và m c a h i nh p kinh t qu c t ã không có i u ki n thu hút ngu nv n, ti p thu công ngh m i, tri th c qu n lý tiên ti n... u có nguy cơ rơi vàotr ng thái trì tr , kh ng ho ng v kinh t – xã h i.1.2.2. Vai trò c a nhà nư c i v i CNH, H H trong h i nh p kinh t qu ct các nư c ang phát tri n Trong l ch s phát tri n c a nhi u nư c, CNH, H H óng vai trò r t quantr ng i v i s phát tri n kinh t – xã h i. V i tư cách là m t phương th c pháttri n, công nghi p hoá ư c kh i u t châu Âu, sau ó lan t i B c M , Nh tB n v i nh p nhanh chóng. Sang th k XX, công nghi p hoá ngày càng trnên ph bi n và là con ư ng ưa các nư c ang phát tri n thoát kh i tìnhtr ng nghèo nàn, l c h u. V i công nghi p hoá, nh ng ti n b khoa h c - công
 44. 44. 39ngh ã giúp c i bi n toàn b l c lư ng s n xu t, t o ra m t n n công nghi pm i có th s n xu t các máy công c , nh ng lo i s n ph m tiêu dùng i trà,nh ng dây chuy n s n xu t liên t c và nh ng nhà máy kh ng l . Chính côngngh m i trong s n xu t ã t o ti n cho vi c chuy n giao nhi u ch c năng lao ng c a con ngư i cho máy móc, góp ph n nâng cao năng su t lao ng, gi mb t chi phí, nâng cao s c c nh tranh c a s n ph m. i u ó kh ng nh, cáchm ng khoa h c – công ngh là m t phương ti n hi n th c có th giúp các nư ckém phát tri n g n công nghi p hoá v i hi n i hoá tăng t c, kh c ph c tìnhtr ng t t h u và rút ng n kho ng cách v i các nư c phát tri n i trư c. Vai trò to l n c a CNH, H H bi u hi n chính k t qu c a nó, ó là schuy n i m t cách căn b n và toàn di n các ho t ng s n xu t kinh doanh,qu n lý kinh t – xã h i t s d ng lao ng th công sang s d ng nh ng côngngh và phương pháp hi n i. Th c hi n thành công CNH, H H s giúp cácnư c ang phát tri n t o ra m t s c m nh kinh t , m ra s bi n i kinh t – xãh i t nư c trên nhi u phương di n: i) Thúc y tăng năng su t lao ng, nângcao ch t lư ng s n ph m và s c c nh tranh c a hàng hoá trên th trư ng; ii) Thúc y tăng trư ng kinh t , m r ng liên k t kinh t và chuy n d ch cơ c u kinh ttheo hư ng năng ng, hi u qu ; iii) T o thêm nhi u vi c làm m i, gia tăng thunh p cho ngư i lao ng và góp ph n gi i quy t các v n xã h i; iv) T o thvà l c tham gia có hi u qu vào quá trình phân công lao ng qu c t . Trong n a cu i th k XX, m t s qu c gia và vùng lãnh th do bi t pháthuy các ti m năng và l i th c a mình tham gia tích c c vào quá trình phân cônglao ng qu c t ti n hành CNH, H H nên ã thành công, rút ng n kho ngcách t t h u v i các nư c phát tri n và gia nh p hàng ngũ NIEs như Hàn Qu c, ài Loan, Xingapo... Bên c nh ó, còn có m t s nư c ang c g ng vươn lênti n t i gia nh p hàng ngũ các nư c công nghi p hoá m i. Tuy nhiên, s ôngcác nư c ang phát tri n v n g p khó khăn trong ti n trình th c hi n côngnghi p hoá và do v y n n kinh t v n trong tình tr ng th p kém, l c h u.
 45. 45. 40 Th c t ó cho th y, CNH, H H các nư c ang phát tri n là m t quátrình ph c t p, v i s a d ng v mô hình và cách th c ti n hành b t ngư n tnh ng khác bi t v i u ki n và môi trư ng. Trong l ch s phát tri n c a m t snư c, CNH, H H là m t quá trình t phát b t ngu n t ng cơ l i nhu n c acác ch th kinh t . M c dù cơ ch th trư ng ư c coi là cơ ch phân b sd ng có hi u qu ngu n l c nhưng trong th c t , xu t phát t ng cơ l i nhu nnên có hi n tư ng các nhà u tư xô vào nh ng ngành có t su t l i nhu ncao, nm tm c nào ó s x y ra hi n tư ng bão hoà, th m chí là kh ngho ng và h u qu ti p theo s là làm lãng phí các ngu n l c xã h i. iv inhi u nư c khác, CNH, H H không ph i là m t quá trình t phát, mà là m t quátrình có nh hư ng trong m t t m nhìn bao quát, lâu dài và có s can thi p, i uti t c a nhà nư c hư ng t i m c tiêu ã l a ch n. Hi n nay, h u h t các nư c u xây d ng và phát tri n n n kinh t theomô hình kinh t th trư ng. Các doanh nghi p là ch th ch y u c a quá trìnhCNH, H H. V n quan tr ng nh t i v i m t doanh nghi p là kh năng t nt i và phát tri n trong i u ki n c nh tranh ngày càng gay g t, không ch thtrư ng nư c ngoài mà ngay th trư ng n i a. Do v y, m t câu h i l n t rav i các nư c ang phát tri n là b ng cách nào các nhà s n xu t, cho dù làdoanh nghi p hay qu c gia, tham gia ư c vào n n kinh t toàn c u, t n d ng cóhi u qu nh ng cơ h i mà toàn c u hoá và h i nh p kinh t qu c t mang l icũng như vư t qua ư c nh ng áp l c c nh tranh trên th trư ng trong nư c vàqu c t . Ti n hành CNH, H H trong i u ki n thi u h t các ngu n l c c n thi t,năng l c c nh tranh c a doanh nghi p và c n n kinh t còn y u thì òi h i cácnư c này ph i có nh hư ng m c tiêu và cơ ch huy ng, ph i h p s d ngcác ngu n l c, c n i l c và ngo i l c m t cách t t nh t t o ra hi u qu cao, m b o cho s phát tri n b n v ng. T t c nh ng v n khó khăn ph c t p óthu c v vai trò c a nhà nư c.

×