Luan van tien si kinh te quoc dan neu (13)

979 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
979
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Luan van tien si kinh te quoc dan neu (13)

 1. 1. L I CAM OAN Tôi xin cam oan ây là công trình nghiên c u c ariêng tôi. Các s li u, k t lu n nêu trong lu n án làtrung th c, có ngu n g c rõ ràng. Tác gi lu n án M n Bá t
 2. 2. M CL CL I CAM OANDANH M C CÁC CH VI T T TDANH M C CÁC B NG, BI U, THL IM U ................................................................................................ 1CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N VÀ TH C TI N V PHÁT TRI N DOANH NGHI P V A VÀ NH NGOÀI QU C DOANH ...............6 1.1. Cơ s lý lu n v DN v a và nh ngoài qu c doanh ............................. 6 1.2. Kinh nghi m phát tri n DN v a và nh m t s nư c......................... 22CHƯƠNG 2: TH C TR NG PHÁT TRI N DOANH NGHI P V A VÀ NH NGOÀI QU C DOANH T NH B C NINH GIAI O N 1997 N NAY ........................................................... 47 2.1. Khái quát v i u ki n t nhiên, kinh t , xã h i c a t nh B c Ninh nh hư ng n s phát tri n doanh ngi p v a và nh ngoài qu c doanh ..... 47 2.2. Chính sách và gi i pháp c a nhà nư c và a phương v phát tri n DN v a và nh ngoài qu c doanh ..................................................... 50 2.3. Th c tr ng phát tri n c a DN v a và nh ngoài qu c doanh t nh B c Ninh th i kỳ 1997 n nay......................................................... 82 2.4. ánh giá tác ng c a DN v a và nh i v i s phát tri n kinh t - xã h i t nh B c Ninh ....................................................................... 93 2.5. Bài h c kinh nghi m v phát tri n DN v a và nh ngoài qu c doanh t nh B c Ninh............................................................................... 114CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯ NG VÀ GI I PHÁP PHÁT TRI N DOANH NGHI P V A VÀ NH NGOÀI QU C DOANH T NH B C NINH TRONG TH I GIAN T I ................... 119 3.1. Phương hư ng và m c tiêu phát tri n DN v a và nh ngoài qu c doanh t nh B c Ninh...................................................................... 119 3.2. Nh ng gi i pháp nh m thúc y s phát tri n DN v a và nh ngoài qu c doanh t nh B c Ninh ............................................................. 128K T LU N VÀ KI N NGH ..................................................................... 172DANH M C CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN C U C A TÁC GIDANH M C CÁC TÀI LI U THAM KH O
 3. 3. DANH M C CÁC T VI T T TTT VI T T T N I DUNG1 CCN C m công nghi p2 CCNLN C m công nghi p làng ngh3 CNH, H H Công nghi p hóa- Hi n i hóa4 CTCP Công ty c ph n5 CTTNHH Công ty trách nhi m h u h n6 DNNN DN nhà nư c7 DNTN DN tư nhân8 DNVVN DN v a và nh9 HTX H p tác xã10 UBND y ban nhân dân11 NCS Nghiên c u sinh
 4. 4. DANH M C CÁC B NGB ng 2.1. T ng s n ph m n i a t nh B c Ninh (theo giá so sánh năm 1994)...48B ng 2.2. Phân b các làng ngh trên a bàn t nh B c Ninh ........................49B ng 2.3. S DN v a và nh ngoài qu c doanh t nh B c Ninh ....................83B ng 2.4. S DN v a và nh ngoài qu c doanh t nh B c Ninh theo quy mô lao ng năm 2007................................................................86B ng 2.5. Doanh thu c a các DN v a và nh ngoài qu c doanh t nh B c Ninh...87B ng 2.6. L i nhu n c a các DN B c Ninh theo khu v c s h u .................89B ng 2.7. K t qu n p ngân sách c a DN B c Ninh năm 2007 ...................90B ng 2.8. Thu nh p bình quân c a ngư i lao ng trong các DN t nh B c Ninh t 2003-2007 ..............................................................92
 5. 5. DANH M C CÁC BI U , SƠBi u 2.1. T tr ng lo i hình DN v a và nh ngoài qu c doanh t nh B c Ninh...............................................................................83Bi u 2.2. Cơ c u theo ngành kinh t c a các DN v a và nh ngoài qu c doanh t nh B c Ninh năm 2007 .....................................84Bi u 2.3. T tr ng DN v a và nh ngoài qu c doanh t nh B c Ninh theo quy mô v n năm 2007 ..................................................85Bi u 2.4. Doanh thu bình quân 1 DN v a và nh ngoài qu c doanh.....88Bi u 2.5. T tr ng t ng s n ph m phân theo ngành kinh t c a các DN v a và nh ngoài qu c doanh B c Ninh.........................95
 6. 6. 1 L IM U 1. Tính c p thi t c a tài Chuy n sang kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, chính sáchphát tri n kinh t nhi u thành ph n là m t ch trương khoa h c mang tínhchi n lư c c a ng và Nhà nư c nh m phát huy m i ngu n l c xã h i chos n xu t. V i chính sách này, các DN v a và nh (DNVVN) ngoài qu cdoanh ngày càng có vai trò quan tr ng và có nhi u óng góp tích c c vào stăng trư ng tri n kinh t c a t nư c. Nhìn chung, các lo i hình DNVVNnư c ta trong ó có các DNVVN ngoài qu c doanh chi m t i g n 96% t ngs các DN (DN) ã t o vi c làm cho g n n a s lao ng trong các DN nóichung và óng góp áng k vào kim ng ch xu t kh u c a t nư c. Th c t ,các DNVVN ngoài qu c doanh ã kh ng nh vai trò tích c c c a mình vàoquá trình công nghi p hoá, hi n i hoá (CNH, H H) và làm a d ng hoá n nkinh t th trư ng nư c ta. Tuy nhiên, trong phát tri n kinh t th trư ng và gia nh p WTO ã t okhông ít nh ng thách th c i v i s phát tri n c a các DNVVN ngoài qu cdoanh nư c ta hi n nay. Th c t ó cho th y, các DNVVN ngoài qu cdoanh phát tri n c n thi t ph i có s thay i m nh m không ch t phía nhànư c, mà còn òi h i có s thay i cơ b n t chính các ho t ng c a DNVVNngoài qu c doanh nâng cao năng l c c nh tranh nh m phát tri n m nh mcác DNVVN ngoài qu c doanh trong xu th i m i kinh t c a t nư c. Th i gian qua t nh B c Ninh, các DNVVN ngoài qu c doanh có s giatăng nhanh chóng v s lư ng, s m r ng v qui mô ho t ng và ã ónggóp tích c c vào s tăng trư ng kinh t c a a phương. Tuy nhiên, ho t ngc a các DN này v n còn nhi u khó khăn d n n tình tr ng: s n xu t kinhdoanh thi u n nh, mang n ng tính t phát, qui mô nh , hi u qu kinh
 7. 7. 2doanh th p, công ngh l c h u, ngu n nhân l c y u…T nh ng khó khăn c aDNVVN ngoài qu c doanh, v n t ra là làm gì các DN này phát tri nvà có nh ng óng góp tích c c vào s phát tri n kinh t - xã h i c a aphương. ó là v n mà các c p lãnh o a phương r t quan tâm. Xu t phát t th c ti n ó, nghiên c u sinh (NCS) ch n tài “Quá trìnhphát tri n DN v a và nh ngoài qu c doanh t nh B c Ninh giai o n t 1997-2003 - Th c tr ng, kinh nghi m và gi i pháp” làm n i dung nghiên c u. 2. T ng quan Nghiên c u v DNVVN ngoài qu c doanh ã thu hút ư c s quan tâmc a nhi u h c gi , các nhà ho ch nh chính sách trong nh ng năm g n ây.M t s công trình ã công b như: TS. Ph m Thuý H ng v i tài “Chi n lư c c nh tranh cho các DNv a và nh Vi t Nam hi n nay” (Nhà xu t b n chính tr qu c gia năm 2004) ã phân tích th c tr ng chi n lư c canh tranh c a các DNVVN Vi t Nam, ra các gi i pháp, ki n ngh cho các DNVVN trong quá trình h i nh p kinht qu c t . GS.TS. Nguy n ình Hương v i tác ph m “Gi i pháp phát tri nDNVVN Vi t Nam”, (Nhà xu t b n chính tr qu c gia năm 2002) cũng ã ưa ra nh ng v n cơ b n v phát tri n các DNVVN trong n n kinh t thtrư ng, phân tích th c tr ng, nh hư ng và nh ng gi i pháp phát tri nDNVVN Vi t Nam hi n nay. GS. TS. Nguy n Cúc ã th ng kê, phân tích th c tr ng các chính sách htr DNVVN, t ó có xu t m t s i u ki n phát tri n DNVVN Vi tNam trong n i dung cu n sách “ i m i cơ ch và chính sách h tr pháttri n DNVVN Vi t Nam” ( Nhà xu t b n chính tr qu c gia năm 2000). Trong lu n án Ti n sĩ kinh t “Tác ng c a các chính sách i u ti t kinh tvĩ mô c a chính ph n s phát tri n c a DNVVN Vi t Nam”, TS. Tr n Th
 8. 8. 3Vân Hoa có m t s gi i pháp nâng cao tác ng tích c c c a các chính sáchsau khi phân tích nh ng v n lý lu n v DNVVN, vai trò c a Chính ph iv i s phát tri n các DNVVN và ánh giá, nh n xét v nh ng tác ng ó. NCS. Chu Th Thu v i lu n án Ti n sĩ kinh t “M t s gi i pháp nângcao hi u qu ho t ng kinh doanh c a DNVVN Vi t Nam” l i i sâu vàonghiên c u nh ng v n bên trong ho t ng c a DN phát tri n các DNb ng cách nâng cao hi u qu s d ng v n, ti t ki m chi phí, tăng doanh thu. N i dung cu n sách “M t s gi i pháp hoàn thi n qu n lý nhà nư c iv i DN” c a TS. Trang Th Tuy t (Nhà xu t b n chính tr qu c gia năm 2006) ã h th ng hoá cơ s lý lu n v qu n lý nhà nư c i v i các lo i hình DN,phân tích tri t th c tr ng ho t ng c a các lo i hình DN nư c ta hi n nayvà xu t các gi i pháp hoàn thi n nh m áp ng yêu c u im i nư c tatrong tình hình hi n nay. TS. Ph m Văn H ng v i lu n án Ti n sĩ kinh t “Phát tri n DNVVNVi t Nam trong quá trình h i nh p qu c t ” i sâu phân tích lý lu n vDNVVN, kinh nghi m v phát tri n DNVVN m t s nư c, cơ h i và tháchth c c a các DNVVN, ra m t s gi i pháp phát tri n DNVVN Vi t Namtrong quá trình h i nh p kinh t qu c t . Ngoài ra còn có nhi u bài nghiên c u ăng trên các t p chí, các bài thamlu n t i h i th o trong nư c và qu c t c p n s phát tri n c a cácDNVVN v i nhi u n i dung khác nhau. Nhìn chung, các công trình nghiên c u v DNVVN, trong ó cóDNVVN ngoài qu c doanh ã xem xét nhi u khía c nh v môi trư ng kinhdoanh, hoàn thi n cơ ch chính sách, nâng cao năng l c c nh tranh.v.v.Nh ng v n ó có ý nghĩa c v lý lu n và th c ti n i v i phát tri nDNVVN ngoài qu c doanh. Tuy nhiên, hi n nay chưa có m t công trình nàonghiên c u v tình hình phát tri n DNVVN ngoài qu c doanh t nh B c
 9. 9. 4Ninh t khi tái l p t nh (1997), v n có ý nghĩa c p thi t trong công tác nhhư ng và qu n lý v i lo i hình DN này. 3. M c ích nghiên c u - Lu n án nghiên c u s phát tri n c a các DNVVN ngoài qu c doanht nh B c Ninh th y ư c th c tr ng v i nh ng thành công và h n ch nh mtìm ra nh ng gi i pháp thúc y s phát tri n c a nó trong phát tri n kinh tth trư ng và góp ph n y nhanh CNH, H H. - Lu n án xu t m t s gi i pháp c th nh m ti p t c thúc y s pháttri n các DNVVN ngoài qu c doanh t nh B c Ninh trong phát tri n kinh t a phương hi n nay. 4. i tư ng, ph m vi nghiên c u - i tư ng nghiên c u c a lu n án là quá trình phát tri n DNVVNngoài qu c doanh ho t ng theo Lu t DN (tr các H p tác xã, h kinh doanhcá th theo quy nh t i Ngh nh s 88/2006/N -CP ngày 29 tháng 8 năm2006 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh) t nh B c Ninh. - Ph m vi nghiên c u: + V n i dung: Nh ng chính sách c a nhà nư c và a phương tác ng n s phát tri n c a DNVVN ngoài qu c doanh, ho t ng c a DNVVNngoài qu c doanh và nh ng óng góp c a nó i v i s phát tri n kinh t - xãh ic a a phương. + Th i gian nghiên c u t năm 1997 (năm tái l p t nh B c Ninh) n nay. ng th i nh ng kinh nghi m v phát tri n DNVVN c a m t s nư ctrên th gi i cũng ư c nghiên c u góp ph n làm rõ hơn nh ng v n vphát tri n DNVVN nư c ta, trong ó có t nh B c Ninh. 5. Phương pháp nghiên c u Trong nghiên c u, lu n án s d ng các phương pháp như phương phápduy v t bi n ch ng và duy v t l ch s , phương pháp l ch s k t h p v i
 10. 10. 5phương pháp logic, ng th i còn s d ng các phương pháp phân tích, t ngh p, th ng kê. Nghiên c u s phát tri n DNVVN ngoài qu c doanh, NCS cònkh o sát, tham v n ý ki n c a các nhà DN, các nhà ho ch nh chính sách, cácchuyên gia trong nghiên c u lĩnh v c phát tri n DNVVN trong ó cóDNVVN ngoài qu c doanh. 6. óng góp m i v khoa h c c a lu n án - Làm rõ th c tr ng phát tri n DNVVN ngoài qu c doanh m t aphương c th là t nh B c Ninh, nh m tìm ra nh ng gi i pháp ti p t c pháttri n các DN này cho phù h p v i i u ki n y m nh công nghi p hoá vàphát tri n kinh t th trư ng. - xu t các gi i pháp c th th c hi n các gi i pháp ó i v i pháttri n DNVVN ngoài qu c doanh t nh B c Ninh hi n nay. 7. K t c u c a lu n án Ngoài l i m u, k t lu n, danh m c các b ng, bi u, các ch vi t t t,các tài li u tham kh o, k t c u c a lu n án g m 3 chương: Chương 1: Cơ s lý lu n và th c ti n v phát tri n DNVVN ngoài qu c doanh. Chương 2: Th c tr ng phát tri n DNVVN ngoài qu c doanh t nh B c Ninh giai o n 1997 n nay. Chương 3: Phương hư ng và gi i pháp phát tri n DNVVN ngoài qu c doanh t nh B c Ninh th i gian t i.
 11. 11. 6 CHƯƠNG 1 CƠ S LÝ LU N VÀ TH C TI N V PHÁT TRI N DOANH NGHI P V A VÀ NH NGOÀI QU C DOANH 1.1. CƠ S LÝ LU N V DOANH NGHI P V A VÀ NH NGOÀIQU C DOANH 1.1.1. Khái ni m DN v a và nh ngoài qu c doanh 1.1.1.1. Khái ni m DN v a và nh DN là t ch c kinh t có tên riêng, có tài s n, có tr s giao d ch n nh, ư c ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t nh m m c íchth c hi n các ho t ng kinh doanh. Nói n DNVVN là nói n cách phân lo i DN d a trên quy mô c a cácDN. Vi c phân lo i DNVVN ph thu c vào lo i tiêu th c phân lo i quy môDN. i m khác bi t cơ b n trong khái ni m DNVVN gi a các nư c là vi cl a ch n các tiêu th c ánh giá quy mô DN và lư ng hoá các tiêu th c ythông qua nh ng tiêu chu n c th . M t s tiêu th c chung, ph bi n nh tthư ng ư c s d ng trên th gi i là: S lao ng thư ng xuyên, v n s nxu t, doanh thu, l i nhu n, giá tr gia tăng. Khái ni m chung nh t v DNVVN có n i dung như sau: DNVVN là nh ng cơ s s n xu t - kinh doanh có tư cách pháp nhân kinhdoanh vì m c ích l i nhu n, có quy mô DN trong nh ng gi i h n nh t nhtính theo các tiêu th c v n, lao ng, doanh thu, giá tr gia tăng thu ư ctrong t ng th i kỳ theo quy nh c a t ng qu c gia. Tiêu th c v s lao ng và v n ph n ánh quy mô s d ng các y u t uvào, còn tiêu th c v doanh thu, l i nhu n và giá tr gia tăng l i ánh giá quymô theo k t qu u ra. M i tiêu th c có nh ng m t tích c c và h n ch riêng.Như v y, phân lo i DNVVN có th dùng các y u t u vào ho c các y u t u ra c a DN, ho c là s k t h p c a c hai lo i y u t ó.
 12. 12. 7 Vi c s d ng các tiêu th c phân lo i DNVVN các nư c trên thgi i có nh ng c i m ch y u sau: - Các nư c dùng các tiêu th c khác nhau. Trong s các tiêu th c ó, haitiêu th c ư c s d ng nhi u nh t ph n l n các nư c là quy mô v n và lao ng. Tiêu th c u ra ư c ít nư c s d ng hơn. - S lư ng tiêu th c s d ng phân lo i cũng không gi ng nhau. Cónư c ch dùng m t tiêu th c nhưng cũng có nhi u nư c s d ng ng th i haiho c nhi u tiêu th c phân lo i DNVVN. Lư ng hoá các tiêu th c nàythành các tiêu chu n gi i h n c th các nư c khác nhau không gi ng nhau. l n c a các tiêu chu n gi i h n ph thu c vào trình , hoàn c nh, i uki n phát tri n kinh t , nh hư ng chính sách và kh năng tr giúp cho cácDNVVN c a m i nư c. i u này làm cho s lư ng các DNVVN có th r tl n ho c nh tuỳ theo gi i h n l n kh i lư ng v n và lao ng s d ngm i nư c. - Khái ni m DNVVN mang tính tương i, nó thay i theo t ng giai o n phát tri n kinh t - xã h i nh t nh và ph thu c vào: + Trình phát tri n kinh t - xã h i c a t ng nư c. Thông thư ng cácnư c có trình phát tri n cao thì gi i h n quy nh ch tiêu quy mô l n hơnso v i các nư c có trình phát tri n th p. Ch ng h n Nh t B n, các DNkhu v c s n xu t ph i có s v n dư i 1 tri u USD và dư i 300 lao ng;trong thương m i, d ch v có v n dư i 300.000 USD và dư i 100 lao ng thì u thu c DNVVN. ài Loan theo quy nh hi n nay trong ngành xâyd ng các DN có v n dư i 1,4 tri u USD, lao ng dư i 300 ngư i; trongcông nghi p khai khoáng các DN có v n dư i 1,4 tri u USD, 500 lao ng vàtrong thương m i, d ch v có doanh s dư i 1,4 tri u USD và dư i 50 lao ng là nh ng DNVVN. S thay i quy nh này th hi n kh năng thích ng nhanh c a cơ ch chính sách qu n lý c a nhà nư c i v i khu v c
 13. 13. 8DNVVN dư i tác ng c a s phát tri n kinh t - xã h i và môi trư ng bênngoài. [37, tr.10]. + Các gi i h n tiêu chu n này còn ư c quy nh trong nh ng th i kỳ cth và có s thay i theo th i gian cho phù h p v i trình phát tri n kinh t- xã h i c a t ng giai o n. Ch ng h n ài Loan trong 30 năm qua ã cósáu l n thay i quy nh gi i h n các tiêu th c phân lo i DNVVN. + Gi i h n ch tiêu l n c a các DNVVN ư c quy nh khác nhautheo nh ng ngành ngh khác nhau. a ph n các nư c có s phân bi t quy môcác tiêu th c v n, lao ng s d ng riêng cho nh ng ngành ngh , lĩnh v cnhư s n xu t công nghi p, thương m i ho c d ch v . Tuy v y, v n có m t sít các nư c dùng chung m t tiêu th c cho t t c các ngành. - T ng th i kỳ, các tiêu th c và tiêu chu n gi i h n l i có s thay i chophù h p v i ư ng l i, chính sách, chi n lư c và kh năng h tr c a m i qu cgia. Nh ng tiêu th c phân lo i DN v a và nh ư c dùng làm căn c thi t l pnh ng chính sách phát tri n, h tr DN v a và nh c a các chính ph . Vi c xác nh gi i h n các tiêu th c này là cơ s xác nh cơ chqu n lý v i nh ng chính sách ưu tiên thích h p và xây d ng cơ c u t ch c,qu n lý có hi u qu i v i h th ng DN này. T nh ng phân tích khái ni m chung v DNVNN, các tiêu th c và gi ih n tiêu chu n, tiêu th c ư c s d ng trong phân lo i DNVVN trên th gi ik t h p v i i u ki n c th , nh ng c i m riêng bi t v quan i m pháttri n kinh t nhi u thành ph n và các chính sách, quy nh phát tri n kinh tc a nư c ta, khái ni m DNVVN ư c quy nh rõ trong Ngh nh s90/2001/N -CP ngày 23.11.2001 c a Chính ph như sau: “DNVVN là các cơ s s n xu t, kinh doanh c l p ã ăng ký kinhdoanh theo pháp lu t hi n hành, có v n ăng ký không quá 10 t ng ho cs lao ng trung bình hàng năm không quá 300 ngư i”.
 14. 14. 9 i u ki n nh lư ng là có s lao ng trung bình dư i 300 lao ng vàs v n ăng ký dư i 10 t ng. Các tiêu chí này là tương i phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i c a Vi t Nam hi n nay. Vi c s d ng c hai tiêu chítrên s khuy n khích các DN v a s d ng nhi u lao ng l i v a t p trungtích t v n phát tri n. S d ng m t tiêu chí lao ng xác nh DNVVN ng nghĩa v i vi c t t c các DN dù có v n kinh doanh l n hay nh u ư c hư ng các chính sách ưu ãi c a Chính ph dành cho các DNVVN. i u ó s không h n ch các DN u tư v n l n kinh doanh trong lúc v nmu n hư ng ưu ãi t các chính sách danh cho DNVVN. Tương t như v y,n u s d ng tiêu chí v n kinh doanh thì các DN s d ng nhi u lao ng cũngv n ư c hư ng l i t các chính sách phát tri n DNVVN. Vì v y, vi c xác nh DNVVN c n d a trên c hai tiêu chí là v n ăng ký và s lao ngthư ng xuyên trung bình hàng năm c a DN. 1.1.1.2. Các lo i hình DN v a và nh Căn c pháp lý xác nh các lo i hình DN trong n n kinh t nư c ta làlu t DN năm 2005, có hi u l c thi hành t 01/7/2006 theo lu t DN năm 2005thì các lo i hình DN g m: - Công ty trách nhi m h u h n: Công ty trách nhi m h u h n (TNHH)là DN, trong ó thành viên có th là t ch c, cá nhân, s lư ng thành viênkhông vư t quá 50. Thành viên ch u trách nhi m v các kho n n và nghĩa vtài s n khác c a DN trong ph m vi s v n cam k t góp vào DN. Ph n v n góp c a các thành viên ch ư c chuy n như ng theo quy nht i i u 43, 44 và 45 c a lu t DN. - Công ty trách nhi m h u h n (TNHH) m t thành viên: Công ty tráchnhi m h u h n m t thành viên là DN do m t t ch c ho c m t cá nhân làmch s h u (sau ây g i là ch s h u công ty); ch s h u công ty ch u trách
 15. 15. 10nhi m v các kho n n và nghĩa v tài s n khác c a công ty trong ph m vi sv n i u l c a công ty. - Công ty c ph n (CTCP): Công ty c ph n là DN trong ó v n i u l ư c chia thành nhi u ph n b ng nhau g i là c ph n; c ông có th là tch c, cá nhân; s lư ng c ông t i thi u là ba và không h n ch s lư ng t i a. C ông ch trách nhi m v các kho n n và nghĩa v tài s n khác c a DNtrong ph m vi s v n ã góp vào DN. C ông có quy n t do chuy nnhư ng c ph n c a mình cho ngư i khác. - Công ty h p danh (CTHD) : Công ty h p danh là DN, trong ó ph i cóít nh t hai thành viên là ch s h u chung c a công ty, cùng nhau kinh doanhdư i m t tên chung g i là thành viên h p danh; ngoài các thành viên h pdanh còn có th có nh ng thành viên góp v n. Thành viên h p danh ph i là cánhân, ch u trách nhi m v các kho n n c a công ty trong ph m vi s v n ãgóp vào công ty. - DN tư nhân (DNTN): DN tư nhân là DN do m t cá nhân làm ch và tch u trách nhi m b ng toàn b tài s n c a mình v m i ho t ng c a DN. 1.1.1.3. Khái ni m v DN v a và nh ngoài qu c doanh Nói n DNVVN ngoài qu c doanh là phân bi t v i DN nhà nư c(DNNN), như v y th c ch t ây là c p n v n s h u. DNVVNngoài qu c doanh là nh ng DN d a trên s h u tư nhân v tư li u s n xu t,trong ó bao g m các hình th c s h u các nhân, s h u t p th , s h u gia ình và s h u h n h p. DNVVN ngoài qu c doanh có th ư c hi u là cơ ss n xu t kinh doanh c l p ã ăng ký kinh doanh theo pháp lu t hi n hành, cóv n ăng ký không quá 10 t ng ho c s lao ng trung bình hàng năm khôngquá 300 ngư i và không n m trong khu v c nhà nư c.
 16. 16. 11 i tư ng ư c xác nh là DNVVN ngoài qu c doanh bao g m các DNthành l p và ho t ng theo lu t DN; các HTX thành l p và ho t ng theolu t HTX; các h kinh doanh cá th ăng ký theo Ngh nh 88/2006/N -CPc a Chính ph v ăng ký kinh doanh. 1.1.2. c i m c a DN v a và nh ngoài qu c doanh Các DNVVN ngoài qu c doanh là DN có quy mô v n nh và ph n l nho t ng trong lĩnh v c thương m i, d ch v s d ng nhi u lao ng,DNVVN ngoài qu c doanh có nh ng c i m khác bi t so v i DN kháctrong quá trình hình thành và phát tri n. - Các DNVVN ngoài qu c doanh d ho t ng V i s lư ng v n nh , s lao ng không nhi u, i u ki n làm vi c ơngi n t o cho các DNVVN ngoài qu c doanh có th ti n hành ho t ng ngaysau khi có k ho ch kinh doanh. Vi c t o ngu n v n kinh doanh là m t khókhăn l n i v i các DNVVN ngoài qu c doanh nhưng do vòng quay v nnhanh có th huy ng ư c v n t nhi u ngu n khác nhau. - Các DNVVN ngoài qu c doanh d năng ng Do quy mô ho t ng nh nên các DNVVN ngoài qu c doanh r t linhho t và d thích ng v i s thay i c a môi trư ng kinh doanh, t óddàng tìm ki m th trư ng khi th y vi c kinh doanh thu n l i ho c nhanhchóng rút kh i th trư ng khi th y công vi c kinh doanh tr nên khó khăn. i u này r t quan tr ng i v i n n kinh t ang phát tri n như nư c ta. - T p trung nhi u t i các làng ngh DNVVN ngoài qu c doanh có thu n l i trong vi c khai thác và s d ngcó hi u qu nh ng ngu n l c u vào như lao ng, tài nguyên hay v n t ich c a các a phương, nh t là t i các làng ngh truy n th ng. Bên c nh ó, các DNVVN ngoài qu c doanh còn có nhi u l i th hơncác DN l n trong vi c n m b t k p th i nhu c u và th hi u thư ng xuyên thay
 17. 17. 12 i c a ngư i tiêu dùng, qua ó t o ra nhi u lo i s n ph m thư ng xuyên v im u mã p áp ng ngày càng t t hơn nhu c u c a ngư i tiêu dùng. - Có l i th s d ng lao ng DNVVN ngoài qu c doanh có nh ng tác ng tích c c trong vi c t o ravi c làm cũng như nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n cho dân cư t i aphương, duy trì, b o v các giá tr văn hoá truy n th ng, giãn kho ng cách gi angư i giàu và ngư i nghèo, gi m s phân bi t gi a thành th và nông thôn. - DNVVN ngoài qu c doanh v n ít, thi u ngu n l c th c hi nnh ng ý tư ng kinh doanh l n, các d án u tư l n, thư ng b y u th trongm i quan h v i ngân hàng. Nhi u DNVVN ngoài qu c doanh b ph thu cnhi u vào DN l n trong quá trình phát tri n như v thương hi u, th trư ng,công ngh , tài chính… - DNVVN ngoài qu c doanh ch u r i ro trong kinh doanh do ph n l ncác DN trình văn hoá, trình qu n lý kinh doanh th p. 1.1.3. Vai trò c a DN v a và nh ngoài qu c doanh i v i s pháttri n kinh t - xã h i DNVVN ngoài qu c doanh có vai trò r t quan tr ng trong vi c thúc ys phát tri n n n kinh t m i nư c. Trong b i c nh c nh tranh toàn c u gayg t như hi n nay, các nư c u chú ý h tr các DNVVN ngoài qu c doanhnh m huy ng t i a các ngu n l c phát tri n n n công nghi p, tăng s cc nh tranh cho s n ph m. Hi n nay, trên h u h t các nư c, DNVVN ngoàiqu c doanh óng vai trò quan tr ng chi ph i r t l n n công cu c phát tri nkinh t , xã h i. Các DNVVN ngoài qu c doanh có kh năng t o ra nhi u vi clàm v i chi phí th p, cung c p cho xã h i m t kh i lư ng áng k hàng hoávà d ch v làm tăng GDP cho n n kinh t , tăng cư ng k năng qu n lý, im i công ngh , góp ph n gi m chênh l ch v thu nh p, xoá ói nghèo, tăngngu n ti t ki m và u tư c a dân cư a phương làm cho n n kinh t năng
 18. 18. 13 ng và hi u qu . M c óng góp vào s phát tri n kinh t qu c gia c aDNVVN ngoài qu c doanh ư c th hi n m c thu hút lao ng, v n, t ora giá tr gia tăng trong n n kinh t . 1.1.3.1. DN v a và nh ngoài qu c doanh óng góp quan tr ng vào t c tăng trư ng kinh t i v i nh ng nư c mà t c phát tri n kinh t còn th p như Vi t Namthì GDP do các DNVVN ngoài qu c doanh t o ra hàng năm chi m t tr ngl n, m b o th c hi n nh ng ch tiêu tăng trư ng c a n n kinh t . Gi i quy t công ăn vi c làm c a các DNVVN ngoài qu c doanh làphương ti n hi u qu gi m thi u n n th t nghi p. M c dù s lao ng làmvi c trong m t DNVVN ngoài qu c doanh không nhi u nhưng v i s lư ngl n DNVVN ngoài qu c doanh trong n n kinh t ã t o ra ph n l n công ănvi c làm cho xã h i. Nhìn chung các nư c, s lư ng DNVVN ngoài qu c doanh chi mkho ng 96% t ng DN trong n n kinh t ; gi i quy t vi c làm cho 2/3 l c lư nglao ng xã h i [44, tr. 13], t ó góp ph n tăng nhanh thu nh p c a các t ngl p dân cư. Th c t Vi t Nam cho th y, tăng trư ng kinh t t m ccao trong nhi u năm tr l i ây ph n l n do khơi thông, huy ng m i ngu nl c c a các DNVVN ngoài qu c doanh. 1.1.3.2. DN v a và nh ngoài qu c doanh thu hút và khai thác cácngu n l c s n có trong dân cư V n là y u t cơ b n khai thác và ph i h p v i các y u t khác như lao ng, t ai, công ngh và qu n lý t o ra l i nhu n cho DN. V n có vai tròto l n trong vi c u tư trang thi t b , c i ti n công ngh , nâng cao trình tayngh cho công nhân cũng như trình qu n lý c a ch DN. Tuy nhiên, nhi uDNVVN ngoài qu c doanh ang thi u v n tr m tr ng, m t khác v n nhàn r itrong dân cư còn nhi u nhưng không huy ng ư c.
 19. 19. 14 Trong i u ki n chính sách tài chính tín d ng c a Chính ph và các ngânhàng chưa th c s gây ư c ni m tin i v i nh ng ngư i có v n nhàn r itrong các t ng l p dân cư thì nhi u DNVVN ngoài qu c doanh ã ti p xúc tr cti p v i ngư i dân và huy ng ư c s lư ng v n l n ưa vào kinh doanh. 1.1.3.3. DN v a và nh ngoài qu c doanh cung ng m t kh i lư ngl n s n ph m và lao v , a d ng và phong phú v ch ng lo i V i s lư ng ông o trong n n kinh t , DNVVN ngoài qu c doanh ã t o ra m t s n lư ng, thu nh p áng k cho xã h i, m t khác do tính linhho t, m m d o, DNVVN ngoài qu c doanh có kh năng áp ng nh ng nhuc u ngày càng a d ng, c áo và phong phú c a ngư i tiêu dùng. Nhho t ng v i quy mô v a và nh , các DNVVN ngoài qu c doanh có ưu thlà chuy n hư ng kinh doanh t nh ng ngành ngh kém hi u qu sang ngànhngh có hi u qu hơn. 1.1.3.4. DN v a và nh ngoài qu c doanh góp ph n chuy n d ch cơc u kinh t Vi c phát tri n các DNVVN ngoài qu c doanh d n n s chuy n d chcó c u kinh t theo t t c các khía c nh: vùng kinh t , ngành kinh t và thànhph n kinh t . Trư c h t, ó là s thay i có c u kinh t vùng nh s pháttri n c a khu v c nông thôn thông qua phát tri n các ngành công nghi p,ti u th công nghi p và d ch v nông thôn. Các DNVVN ngoài qu cdoanh ư c phân b u hơn v lãnh th các vùng nông thôn, ô th , mi nnúi, ng b ng. S phát tri n m nh m các DNVVN ngoài qu c doanh còncó tác d ng làm cho cơ c u thành ph n kinh t thay i nh s tăng m nhc a các cơ s kinh t ngoài qu c doanh và vi c s p x p l i các DNNN. Sphát tri n các DNVVN ngoài qu c doanh cũng kéo theo s thay i c a cơc u ngành kinh t thông qua s a d ng hoá các ngành ngh , duy trì, pháttri n các làng ngh truy n th ng.
 20. 20. 15 1.1.3.5. DN v a và nh ngoài qu c doanh tăng ngu n hàng và tăngthu cho NSNN V i xu hư ng toàn c u hoá n n kinh t , m i quan h giao h u kinh t ,văn hoá gi a các qu c gia phát tri n r ng rãi ã làm các s n ph m truy nth ng tr thành m t ngu n xu t kh u quan tr ng. Vi c phát tri n các DNVVNngoài qu c doanh ã tao ra kh năng thúc y khai thác ti m năng c a cácngành ngh th công, m ngh m i qu c gia. S phát tri n nhanh chóng v c s lư ng và ch t lư ng các DNVVNngoài qu c doanh ã tăng nhanh kh năng cung c p s n ph m cho xã h ikhông nh ng trong nư c mà còn xu t kh u v i s lư ng l n ra th trư ngngoài nư c. T ó làm tăng thu cho NSNN c t vi c th c hi n nghĩa v thu . 1.1.3.6. DN v a và nh ngoài qu c doanh góp ph n thúc y nhanhquá trình CNH, H H t nư c Quá trình CNH, H H m i qu c gia nói chung và Vi t Nam nói riêng t m c tiêu tr thành nư c công nghi p v i cơ s v t ch t k thu t hi n i,quan h s n xu t ti n b phù h p v i trình c a l c lư ng s n xu t. Các DNVVN ngoài qu c doanh trong quá trình s n xu t, c nh tranh ph i sd ng công ngh tiên ti n. V i m ng lư i r ng kh p ã có truy n th ng g n bó v inông nghi p và kinh t xã h i nông thôn s là ng l c thúc y s n xu t nôngnghi p, nông thôn phát tri n, s hình thành nh ng ưu i m, c m công, nôngnghi p tác ng chuy n hoá s n xu t nông nghi p theo hư ng CNH, H H. DNVVN ngoài qu c doanh là nơi ào t o và sàng l c các nhà qu n lý DNthông qua th c ti n kinh doanh, góp ph n vào vi c ào t o l c lư ng cán bqu n lý DN có ch t lư ng cao cho t nư c. Hơn n a, s phát tri n c a cácDNVVN ngoài qu c doanh ã hình thành và phát tri n th trư ng lao ng, cácDNVVN ngoài qu c doanh ch ng phát tri n i ngũ lao ng theo yêu c uc a s n xu t kinh doanh, t ó phát huy ti m năng sáng t o c a hàng tri u lao ng, góp ph n tích c c trong công cu c CNH, H H t nư c.
 21. 21. 16 Như v y, tuy m i qu c gia u có c i m và m c phát tri n khác nhau,nhưng các DNVVN ngoài qu c doanh u óng vai trò quan tr ng trong vi cphát tri n kinh t , xã h i, t o ra nhi u vi c làm góp ph n gi m thi u t l th tnghi p n nh xã h i, duy trì các ngành, ngh truy n th ng, tăng kim ng ch xu tkh u, tăng trư ng kinh t cho t nư c, thúc y c nh tranh gi a các DN, t o ra cơc u kinh t năng ng, nâng cao tính c nh tranh qu c gia. Chính vì v y, s t n t ivà phát tri n c a các DNVVN ngoài qu c doanh là m t t t y u khách quan vàc n thi t trong quá trình phát tri n c a m i qu c gia. 1.1.3.7. DN v a và nh ngoài qu c doanh t o i u ki n phát tri n cácDN l n Các DNVVN ngoài qu c doanh hình thành và phát tri n trong nh ngngành ngh khác nhau luôn có m i quan h m t thi t v i nhau và có m i liênk t v i các DN l n. Nhi u DNVVN ngoài qu c doanh ch v i m c ích cungc p s n ph m cho các DN l n, tăng cư ng m i quan h liên k t h tr nhaugi a các DNVVN ngoài qu c doanh và các DN l n. T ó gi m ư c các r iro trong kinh doanh. Các DNVVN ngoài qu c doanh sau m t th i gian tíchlu thêm v n, kinh nghi m và ch ng c a mình trên th trư ng ư c àphát tri n v i quy mô l n hơn. M t khác các DNVVN ngoài qu c doanh cònlà nơi ào t o tay ngh , kinh nghi m cho các cán b qu n lý DN l n. Sphát tri n c a các DNVVN ngoài qu c doanh cũng ã làm xu t hi n nhi u tàinăng trong kinh doanh thành m t l p doanh nhân l n Vi t Nam, giúp chos phát tri n các DNVVN ngoài qu c doanh tr thành các DN l n. 1.1.3.8. DN v a và nh ngoài qu c doanh góp ph n t o công ăn vi clàm cho ngư i lao ng V i s lư ng các DNVVN ngoài qu c doanh ngày càng tăng và chi mtrên 96% t ng s các DN, các DN này ã t o công ăn vi c làm cho m t s
 22. 22. 17lư ng l n ngư i lao ng. Các DN này càng phát tri n s t o nhi u cơ h ităng vi c làm, thu hút lao ng và gi m t l th t nghi p. T ó góp ph n gi iquy t các v n xã h i mang l i l i ích cho c ng ng dân cư. 1.1.5.9. DN v a và nh ngoài qu c doanh nâng cao thu nh p c a dâncư, góp ph n xoá ói gi m nghèo, th c hi n công b ng xã h i Hi n nay, thu nh p c a dân cư nư c ta ch y u d a vào nông nghi p,thu nh p th p do nư c ta là m t nư c nông nghi p, năng su t th p. CácDNVVN ngoài qu c doanh phát tri n nhanh chóng nông thôn và thành th ã s d ng s lư ng l n lao ng v i năng su t cao là m t trong các bi npháp cơ b n góp ph n tăng nhanh thu nh p cho dân cư. T ó m c s ng c adân cư s ư c nâng cao, góp ph n xoá ói gi m nghèo, gi m kho ng cách vthu nh p gi a cá t ng l p dân cư. M t khác, các DNVVN ngoài qu c doanhphát tri n s phát huy l i th c a t ng vùng, gi m b t kho ng cách gi a cácvùng trên toàn qu c. 1.1.4. Các nhân t nh hư ng n ho t ng c a DN v a và nhngoài qu c doanh 1.1.4.1. Trình phát tri n kinh t - xã h i Trình phát tri n kinh t - xã h i có nh hư ng r t l n n ho t ngc a các DNVVN ngoài qu c doanh. các nư c có trình phát tri n kinh tcàng cao thì gi i h n tiêu th c phân lo i DNVVN ngoài qu c doanh càng ư c nâng lên. Ngư c l i, các nư c có trình phát tri n th p thì tiêuchu n, gi i h n v v n s th p hơn. Trình phát tri n kinh t càng cao thì sphát tri n c a DN càng l n nhi u, tính c nh tranh càng gay g t nhưng cóthu n l i là m i quan h gi a các lo i hình DN càng ch t ch , s h tr c acác DN l n i v i các DNVVN ngoài qu c doanh càng nhi u. M i quan htác ng qua l i s giúp cho c DN l n và nh phát tri n trong m i quan hth ng nh t, ràng bu c v i nhau, kh c ph c nh ng h n ch , phát huy tính tích
 23. 23. 18c c c a t ng lo i hình quy mô. Nh n th c c a các b ph n kinh doanh càngrõ ràng, c th hơn. Các DN t nh n th y s c n thi t ph i liên k t, h trnhau. T ó s t o i u ki n cho s phát tri n c a các DNVVN ngoài qu cdoanh n nh hơn, có phương hư ng rõ ràng hơn, v ng b n hơn. 1.1.4.2. Chính sách và cơ ch qu n lý M t chính sách và cơ ch úng n h p lý s t o ra môi trư ng thu n l icho s phát tri n c a các DNVVN ngoài qu c doanh. ây là y u t r t quantr ng nh hư ng tr c ti p n ho t ng c a các DNVVN ngoài qu c doanh.Các DNVVN ngoài qu c doanh có nh ng b t l i trong kinh doanh c a môitrư ng c nh tranh gay g t như hi n nay so v i DN l n. Vì v y, h u h t cácnư c u ph i có nh ng chính sách ưu tiên h tr cho s phát tri n c a cácDNVVN. Các DNVVN thư ng xuyên b s e do c a các l c lư ng c nhtranh hùng m nh, to l n trên th trư ng, nh t là các t p oàn kinh t l n. N ukhông có s h tr giúp c a nhà nư c s khó có kh năng t n t i và pháttri n do kh năng nghiên c u ng d ng ti n b khoa h c và công ngh th p,kh năng i u tra nghiên c u th trư ng th p và thư ng ph i ph thu c r t l nvào ho t ng, chi n lư c c a các DN l n. Chính sách ưu tiên phát tri n các DNVVN ngoài qu c doanh ã trthành m t chính sách ph bi n và ư c th c t kh ng nh tính úng nc anó qua th c ti n phát tri n kinh t - xã h i c a các nư c trên th gi i, k ccác nư c công nghi p phát tri n. Chính sách và cơ ch s t o ra môi trư ngpháp lý và nh ng i u ki n c th c n thi t các DNVVN ngoài qu c doanhcó kh năng phát tri n m t cách t do, không b s chèn ép thi u công b ngc a các l c lư ng l n. Ngoài ra, chính sách và cơ ch còn t o ra s k t h pch t ch gi a các DN l n, v a và nh trong phát tri n n n kinh t c a m inư c, phát huy s c m nh t ng th c a toàn b n n kinh t và c a t ng khuv c. Nh ng ưu tiên v v n tín d ng, ch thu , s d ng công ngh , quy chm i quan h gi a các lo i hình DN thu c các lo i quy mô khác nhau k c
 24. 24. 19chính sách ch ng c quy n… u tác ng n ho t ng c a các DNVVN.Các chính sách t ai, lãi su t, ào t o… t o ra nh ng i u ki n c n thi tquan tr ng h tr các DNVVN phát tri n và th c hi n ư c nh ng nhi m vkinh t - xã h i to l n t ra i v i khu v c này. Trong i u ki n nư c ta hi n nay, cơ ch , chính sách ang ư c t ngbư c hoàn thi n nh m t o i u ki n và môi trư ng pháp lý c n thi t, thu n l icho các DN ho t ng. Tuy nhiên, h th ng chính sách v n còn nhi u b t c p,thi u, không ng b và cơ ch khuy n khích DNVVN ngoài qu c doanh. i u ó gây nh hư ng không nh n ho t ng c a các DNVVN ngoàiqu c doanh nư c ta. 1.1.4.3. Các ch Doanh nghi p S xu t hi n và kh năng phát tri n c a DN ph thu c r t l n vào nh ngch DN. Do c thù là s lư ng DNVVN ngoài qu c doanh r t nhi u và thư ngxuyên ph i thay i thích nghi v i môi trư ng kinh doanh, ph n ng v inh ng tác ng b t l i do s phát tri n, xu hư ng tích t và t p trung hoá s nxu t. S sáp nh p, gi i th và xu t hi n DNVVN ngoài qu c doanh thư ngxuyên di n ra trong m i giai o n. ó là m t s c ép l n bu c nh ng ngư i sángl p và qu n lý các DNVVN ngoài qu c doanh ph i có tính linh ho t cao trongqu n lý i u hành, dám nghĩ, dám làm, ch p nh n m o hi m. Chính vì v y, s lư ng và ch t lư ng i ngũ các nhà kh i s DN, dámnghĩ, dám làm, ch p nh n r i ro, u tư phát tri n s n xu t - kinh doanh tnh ng ngu n v n h n h p, nh bé có nh hư ng l n n phương hư ng, t c phát tri n c a các DNVVN trong m i qu c gia. S có m t c a i ngũ các nhà kh i s DN này cùng v i kh năng vàtrình , nh n th c c a h v tình hình th trư ng và kh năng n m b t cơ h ikinh doanh s tác ng to l n n ho t ng c a t ng DNVVN ngoài qu cdoanh. H luôn là nh ng ngư i i u trong i m i, dám tìm ki m nh ngphương hư ng m i, t ra nh ng nhi m v chuy n i cho thích ng v i môi
 25. 25. 20trư ng kinh doanh. i ngũ các nhà kinh doanh có kh năng, có ki n th c vàcó quy t tâm, s n sàng ch p nh n r i ro tham gia u tư s n xu t kinh doanh. i v i m i qu c gia, s phát tri n kinh t c a m i qu c gia ph thu c r t l nvào s có m t c a i ngũ này. Vi c xây d ng i ngũ các nhà sáng l p lànhi m v quan tr ng i v i m i qu c gia. ây cũng là m t khâu y u trongchi n lư c các nhà phát tri n các DNVVN ngoài qu c doanh nư c ta trongnh ng năm qua. Ph n l n ch DNVVN ngoài qu c doanh chưa ư c ào t obài b n, ch y u ho t ng d a vào kinh nghi m. Thi u nh ng ki n th c cơb n v kinh t th trư ng và chưa ư c h tr nh ng thông tin c n thi t. Nhànư c chưa xác nh chi n lư c và quy ho ch phát tri n i ngũ các DN. âylà nguyên nhân cơ b n làm cho kh năng c nh tranh và vươn lên c a DNVVNngoài qu c doanh Vi t Nam còn y u kém. 1.1.4.4. Kh năng ng d ng ti n b công ngh S phát tri n c a khoa h c và công ngh và c bi t là công ngh thôngtin ã m ra kh năng r ng l n hơn cho s phát tri n c a các DNVVN ngoàiqu c doanh. Nó t o i u ki n và kh năng cho DN có th trang b k thu thi n i hơn, năng ng, linh ho t hơn trong vi c l a ch n ưa vào ng d ngvà khai thác công ngh m i. S phát tri n c a công ngh nói chung và côngngh thông tin nói riêng ã nh hư ng l n n xu hư ng phát tri n c aDNVVN ngoài qu c doanh. Trình và kh năng ng d ng công ngh hi n i c a các DNVVN Vi t Nam có nhi u h n ch là m t trong nh ng nhân t quan tr ng nhhư ng n năng su t, ch t lư ng và hi u qu c a chúng. Ngoài nh ng khókhăn v v n là m t trong nh ng nguyên nhân d n n công ngh l c h u,ch m i m i trong các DNVVN Vi t Nam, còn khó khăn n a là dochưa quan tâm úng m c t i phát tri n công ngh , thi u thông tin v côngngh và trình ti p nh n, khai thác công ngh m i c a i ngũ lao ngcòn h n ch .
 26. 26. 21 1.1.4.5. Th trư ng Tính ch t c nh tranh trên t ng th trư ng s tác ng tr c ti p t i ho t ngc a các DNVVN ngoài qu c doanh. M t tr trư ng c nh tranh gay g t v i DNl n là ch y u, c ng v i môi trư ng lu t pháp không hoàn h o s là khó khănl n cho s t n t i và phát tri n c a các DNVVN ngoài qu c doanh. Trong thtrư ng này n u có s liên k t gi a các DN l n thì kh năng ho t ng c aDNVVN ngoài qu c doanh r t khó khăn, th m chí khó có th t n t i. M t khác, tính ch t, quy mô, nhu c u s là y u t th hai trong th trư ngtác ng tr c ti p t i ho t ng c a các DNVVN ngoài qu c doanh. Thtrư ng v i nhu c u a d ng, thay i nhanh, kh i lư ng nhu c u không l n slà i u ki n thu n l i cho ho t ng c a DN này. Ngư c l i, th trư ng dunglư ng l n, ch ng lo i ít, tương i n nh s là cơ s cho các DN l n thamgia tăng cư ng tính c nh tranh, làm khó khăn cho ho t ng c a các DNVVNngoài qu c doanh. V i c i m c a s phát tri n nhu c u hi n nay theohư ng nhu c u ngày càng a d ng, nhi u ch ng lo i kh i lư ng không nhi unhưng thay i nhanh là m t thu n l i l n cho các DNVVN ngoài qu c doanhphát tri n ho t ng có hi u qu . Th trư ng là m t trong nh ng v n nangi i và khó khăn nh t cho các DNVVN ngoài qu c doanh nư c ta, bao g mc th trư ng u vào và u ra. Do th trư ng nư c ta còn phát tri n trình chưa cao, nhu c u th p, c bi t các vùng nông thôn. Hơn n a, s n ph ml i b chèn ép b i s n ph m ngo i nh p, th m chí là s n ph m nh p l u, tr nthu gây khó khăn không nh cho ho t ng c a các DNVVN ngoài qu cdoanh. Vi c qu n lý th trư ng u ra còn nhi u sơ h , buông l ng t o i uki n cho các i tư ng làm ăn phi pháp phát tri n, còn các DN ho t ngtrung th c s khó khăn vì c nh tranh không lành m nh. Th trư ng các y u t u vào như t ai, v n ang là nh ng khó khăn l n, nh ng thách th c t ra i v i các DNVVN ngoài qu c doanh.
 27. 27. 22 1.2. KINH NGHI M PHÁT TRI N DOANH NGHI P V A VÀ NHM T S NƯ C Trên th gi i hi n nay có trên 180 nư c có n n kinh t th trư ng v i khuv c kinh t ngoài qu c doanh làm nòng c t. M t s nư c XHCN trư c ây có n nkinh t t p trung d a vào khu v c kinh t nhà nư c là ch y u, không coi tr ngphát tri n khu v c kinh t ngoài qu c doanh nên n n kinh t không phát tri n,quan liêu, trì tr . H u h t các nư c này u x p b c th p v phát tri n kinh t . Trong s hơn 30 nư c phát tri n ã ch ng minh r ng n n kinh t th trư ngv i khu v c ngoài qu c doanh là nòng c t là i u ki n c n, còn t ch c n n kinht m t cách h p lý là i u ki n phát tri n n n kinh t có hi u qu . Mu nn n kinh t phát tri n cao và b n v ng ph i có c 2 i u ki n này. i u ó cónghĩa là, m t m t ph i t do hoá n n kinh t , m r ng t do c nh tranh, pháthuy t i a ưu th c a cơ ch th trư ng, t o i u ki n phát tri n các DNVVNngoài qu c doanh doanh phát tri n. M t khác, ph i phát huy vai trò nh hư ngvà i u ti t c a nhà nư c b ng chi n lư c và các công c chính sách. Các nư c có n n kinh t th trư ng phát tri n và t ư c nhi u thànhcông trong phát tri n kinh t có r t nhi u kinh nghi m trong vi c phát tri ncác DNVVN . Khu v c DNVVN là m t b ph n ch y u c a kinh t tư nhân h u h tcác nư c trên th gi i, trong ó có Vi t Nam. Khu v c này óng vai trò quantr ng trong vi c t o ra s phát tri n lành m nh và b n v ng cho n n kinh t .Tuy m c , chính sách và phương th c h tr có khác nhau nhưng nhìnchung Chính ph các nư c u dành s quan tâm thích áng nv n này. Vi t Nam ang th c hi n chính sách i m i n n kinh t theo hư ng thtrư ng, nên nhi u kinh nghi m còn c n ư c ti p t c t ng k t, m t khác donhi u nguyên nhân, các DNVVN ang g p nhi u khó khăn, ang r t c n sh tr t phía Nhà nư c.
 28. 28. 23 Vì v y, i v i Vi t Nam nghiên c u mô hình DNVVN c a các nư ctrên th gi i s rút ra ư c nhi u bài h c b ích i v i vi c phát tri n cácDNVVN ngoài qu c doanh nư c ta. 1.2.1. Trung Qu c n năm 2003, Trung Qu c có kho ng 3,6 tri u DNVVN, óng góp 55,6%GDP, gi i quy t công ăn vi c làm cho 70,6% l c lư ng lao ng [25, tr.96]. Trung Qu c có hoàn c nh tương t như Vi t Nam trong quá trình chuy n i n n kinh t t kinh t k ho ch hoá t p trung sang kinh t th trư ng.Trong nh ng năm qua, Trung Qu c ã có nh ng kỳ tích trong tăng trư ngkinh t . M c GDP hàng năm t 7,5-8%, tr thành qu c gia có m c tăngtrư ng kinh t cao nh t th gi i. Quá trình phát tri n kinh t Trung Qu c g n li n v i s thay i căn b ncơ c u thành ph n kinh t . T ó n n kinh t hoàn toàn d a vào kinh t qu cdoanh và t p th chuy n sang n n kinh t h n h p, trong ó DNVVN óngvai trò quan tr ng trong s phát tri n c a n n kinh t . Các chính sách phát tri n DNVVN c a Trung Qu c nh m thúc ysc nh tranh h p lý cho các DN nh m cân i cũng như chuyên môn hoá trongn n kinh t . c i m chung c a các chính sách phát tri n DNVVN c aTrung Qu c là: - Th nh t, các DNVVN trong lĩnh v c công nghi p ư c phát tri n d atrên cơ s tôn tr ng các yêu c u khách quan và các quy lu t kinh t . Các chính sách phát tri n DNVVN ngoài qu c doanh Trung Qu c d atrên các i m chính: N u m t DNVVN nào c n m t s lư ng l n các phtùng và các linh ki n thì yêu c u có s phân b h p lý và s c ng tác ch t chgi a DN l n, v a và nh . Các DNVVN ph i linh ho t phù h p v i thtrư ng, tránh tình tr ng dư th a và trùng l p, các DN l n v n óng vai tròquan tr ng trong n n kinh t , s phát tri n c a các DN này s kéo theo s phát
 29. 29. 24tri n c a các DNVVN. Các DNVVN ph i căn c vào quy mô kinh t h p lý t ch c s n xu t. Khuy n khích các DNVVN u tư v i k thu t và knăng qu n tr hi n i, nâng cao ch t lư ng s n ph m. - Th hai, m r ng vi c làm và t p trung vào các khu v c d ch v . CácDNVVN có ưu th hơn trong lĩnh v c d ch v do d ch v g n v i qu n chúngvà tr c ti p ph c v cho s n xu t và sinh ho t. Hai lĩnh v c chính phát tri nd ch v là buôn bán nh và ăn u ng. Chính ph Trung Qu c khuy n khích mr ng vi c làm và t p trung các DNVVN u tư vào khu v c d ch v như: b ov môi trư ng, du lÞch, in Ên, gi¶i trÝ v¨n phßng [29, tr.62]. - Th ba, t o i u ki n thu n l i các DNVVN xu t kh u nhi u s nph m ư c khuy n khích s n xu t t i các ngành mà DNVVN chi m ph n l nnhư nông nghi p, ch bi n s n ph m t nông nghi p, công nghi p nh , d t... - Th tư, c bi t chú ý cung c p thông tin cho các DNVVN. Chính ph ã thi t l p m t h th ng cơ s d li u ph c v các DNVVN: thư m c nph m khoa h c trong và ngoài nư c, thành t u khoa h c k thu t, sáng chphát minh, s n ph m m i, th trư ng... [16, tr.72]. - Th năm, các xí nghi p hương tr n. Xí nghi p hương tr n là m t hình th c m i c a công nghi p hoá nôngthôn mang c s c Trung Qu c, nó chi m m t v trí c bi t quan tr ng trongn n kinh t qu c dân. T khi th c hi n c i cách m c a n nay, xí nghi phương tr n phát tri n ã làm l n m nh th c l c kinh t qu c dân, thay ibm t kinh t nông thôn, thúc y c i cách kinh t Trung Qu c. Chính ph Trung Qu c r t quan tâm n vi c phát tri n các ngh truy nth ng trong các xí nghi p hương tr n, coi ây là m t trong nh ng nhi m vquan tr ng c a công cu c công nghi p hoá nông thôn Trung Qu c, trư c h tlà nh ng c i cách v th ch và phi th ch i v i nh ng vùng nông thônphát tri n n n kinh t th trư ng XHCN. Song song v i nó là chính sách m
 30. 30. 25c ab t u t năm 1979 v i vi c hình thành b n c khu kinh t vùng duyênh i, thu hút v n và công ngh nư c ngoài. Chính sách quan tr ng khác c a Chính ph là phân c p và tăng cư ngquy n t ch hơn cho chính quy n a phương có quy n và trách nhi m chitiêu ngân sách phát tri n a phương mình, c bi t là u tư cho cơ s ht ng. Chính ph cũng ban hành chính sách h tr s n xu t nông nghi p vàphát tri n vùng nông thôn như tăng u tư cho s n xu t hàng nguyên li u vàsơ ch , tr giá hàng nông s n và có chính sách ch phát tri n các xí nghi p chbi n th c ph m vùng nông thôn. Chính ph Trung Qu c ã ban hành nhi u chính sách, gi i pháp c thvà th c ti n r t thành công: - Chính sách thu : Quy nh chính sách thu khác nhau cho các vùngngh khác nhau, ưu tiên các xí nghi p hương tr n, h m c thu áp d ng chocác xí nghi p hương tr n, mi n t t c các lo i thu trong 3 năm. - Chính sách tín d ng: Cung c p tín d ng cho xí nghi p hương tr n, m t sngân hàng u ã tham gia vào vi c cho vay i v i các xí nghi p hương tr n. - Chính sách xu t kh u: T o i u ki n cho các xí nghi p hương tr ntham gia vào các ho t ng c a th trư ng xu t kh u, t ó t o ra s phát tri nvư t b c c a nhi u xí nghi p hương tr n. - Chính sách kích c u: Thành t u ch y u mà kinh t Trung Qu c t ư c là nâng cao thu nh p cho ngư i nông dân, tăng nhu c u tiêu dùng, t óm ra cơ h i thu n l i cho xí nghi p hương tr n nói chung và ngành nghtruy n th ng nói riêng. - Chính sách b o h hàng hoá n i a: T o i u ki n cho các xí nghi phương tr n khai thác, t o l p th trư ng các a phương, n nh ư c thtrư ng trong nư c.
 31. 31. 26 - Chính sách công ngh : Chính ph ã ra chương trình “ m l a”nh m chuy n giao công ngh và khoa h c ng d ng ti n b khoa h c côngngh t i nh ng vùng nông thôn, k t h p khoa h c v i kinh t . G n ây, Trung Qu c ã ra hàng lo t các bi n pháp nh m khuy nkhích các DNVVN phát tri n: - Bãi b các quy nh mang tính phân bi t i x v i các DNVVN vlĩnh v c kinh doanh, thu . Cho phép các DNTN ư c mua l i và chuy nquy n s h u nh ng DNNN làm ăn thua l . - B c Kinh c p gi y phép v xu t kh u cho các công ty tư nhân t năm1999. Các công ty tư nhân ư c phép n m gi 49% c ph n trong các DNngo i thương. - Cho phép các công ty tư nhân ư c tham gia vào th trư ng ch ng khoántrong nư c, ư c bán c phi u cho ngư i nư c ngoài. i u ó m ra cơ h i chokhu v c kinh t tư nhân ti p c n và thu hút v n u tư nư c ngoài phát tri n. - Nh ng ngư i tham gia trong các DNTN ư c phép tham gia ngc ng s n Trung Qu c t 01/7/2001 [25, tr.154]. 1.2.2. Nh t B n Nh t b n là nư c u tiên Châu Á t m t nư c nông nghi p l c h uth c hi n quá trình công nghi p hoá t nư c, tr thành m t cư ng qu c kinht v i n n kinh t công nghi p và nông nghi p hi n i. T sau chi n tranh th gi i th hai, Nh t B n c bi t quan tâm n pháttri n các DNVVN vì ây là khu v c em l i hi u qu kinh t cao, gi i quy t ư c n n th t nghi p. Tính n năm 2000, Nh t B n có trên 5 tri u DNVVN, chi m 99,7% sDN c a c nư c, t o vi c làm thư ng xuyên cho hơn 40 tri u lao ng, chi mhơn 70% s lao ng làm vi c trong khu v c DN c a c nư c. [25, tr.29 ]
 32. 32. 27 Các chính sách phát tri n DNVVN c a Nh t B n t p trung vào m c tiêuthúc y s tăng trư ng và phát tri n c a các DNVVN, tăng cư ng l i íchkinh t xã h i c a các DN và ngư i lao ng t i DNVVN, kh c ph c nh ngb t l i mà các DNVVN g p ph i, h tr tính t l c c a các DNVVN. C th : - C i cách pháp lý: Vi c c i cách môi trư ng pháp lý ư c coi là m t ưu tiên hàng uChính ph Nh t B n. Lu t cơ b n v DNVVN m i ư c ban hành năm 1999 tr giúp cho vi cc i cách cơ c u tăng tính thích ghi c a DNVVN v i nh ng thay i c amôi trư ng kinh t xã h i. Lu t tr giúp DNVVN i m i trong kinh doanhkhuy n khích m nh m vi c thành l p DN m i, tăng cư ng cung ng v n r iro, tr giúp v công ngh . Lu t xúc ti n các h th ng phân ph i có hi u quDNVVN tr giúp cho vi c tăng cư ng s c c nh tranh trong lĩnh v c bán lthông qua công ngh thông tin và xúc ti n các khu bán hàng. M t h th ngchính sách h tr cũng ã ư c thi t l p nh m h n ch s phá s n c aDNVVN, c ng c cơ s qu n lý các DNVVN b sung cho các thi u h tkinh t và b trí các i u ki n môi trư ng sao cho các DNVVN có th t pháttri n tr thành các i th c nh tranh m nh trên th trư ng. Các chính sách ó cũng giúp cho vi c c i t cơ c u các DNVVN làm cho các DNVVN thíchghi nhanh v i s thay i kinh t xã h i và c i t cơ c u, nêu b t và ng viêncác n l c, t l c cánh sinh c a các DNVVN. Chính ph Nh t B n r t chú tr ng t i vi c khôi ph c và phát tri n cácngh th công truy n th ng, vì các làng ngh truy n th ng ã có nh ng tác ng quan tr ng t i s phát tri n kinh t - xã h i nông thôn Nh t B n, bi uhi n b ng các chính sách khuy n khích các DNVVN s n xu t các s n ph mtruy n th ng. - Tr giúp v v n.
 33. 33. 28 Tr giúp v v n cho các DNVVN ư c th c hi n b ng các kho n chovay thông thư ng v i lãi su t cao bán ho c các kho n vay c bi t v i nh ngưu ãi theo m c tiêu chính sách các bi n pháp tr giúp v v n ư c th c hi nt ba nh ch tài chính thu c Chính ph là công ty u tư kinh doanh nh ,ngân hàng h p tác Trung ương v thương m i và công nghi p và công ty utư m o hi m qu c gia c th : + Các kho n vay c a các DNVVN ư c th c hi n tuỳ theo i u ki n c akhu v c thông qua m t qu chung ư c góp b i chính quy n trung ương và cácchính quy n a phương và ư c ký qu m t th ch tài chính tư nhân. + Các kho n vay c a các DNVVN c i ti n qu n lý không ph i có thch p ho c b o lãnh. + H th ng b o lãnh tín d ng cho các DNVVN vay v n t i các th chtài chính tư nhân. Còn hi p h i b o lãnh tín d ng có ch c năng m r ng cáckho n tín d ng b sung và b o lãnh tín d ng cho các DNVVN. - Tr giúp v công ngh . Lu t xúc ti n các ho t ng sáng t o DNVVN quy nh các kho n trc p, b o lãnh v n vay và u tư tr c ti p cho các DNVVN. Các DNVVN th c hi n các ho t ng kinh doanh mang tính ch t im i mu n tăng v n b ng cách phát hành thêm c ph n ho c trái phi u công ty ư c tr giúp b i các qu r i ro thu c các a phương. Còn h th ng nghiênc u i m i kinh doanh nh Nh t B n cung c p tài chính cho các DNVVN cóho t ng kinh doanh mang tính i m i trong các giai o n u thi t k s nph m ho c các quy trình s n xu t m i. tăng s c c nh tranh c a DN thôngqua áp d ng công ngh thông tin và ng d ng các ph n m m tin h c ư cchính quy n các a phương tr giúp.
 34. 34. 29 - Tr giúp v qu n lý. Vi c qu n lý kinh doanh nh và công ngh th c hi n các chương trình ào t o cho các nhà qu n lý, các chuyên gia k thu t c a DNVVN và i ngũnhân s c a các qu n, huy n. Chính ph Nh t B n ưu tiên tăng cư ng ti pc n thông tin c a các DNVVN. - Xúc ti n xu t kh u. Chính ph Nh t B n t o thu n l i cho các ho t ng kinh doanh cho cácDNVVN b ng cách cung c p d ch v hư ng d n và thông tin môi gi i và tưv n kinh doanh t o cơ h i cho các DNVVN Nh t B n có th ăng ký tr cti p vào cơ s d li u trên m ng internet. 1.2.3. Thái Lan Thái Lan là m t trong năm nư c sáng l p hi p h i các nư c ông nam Á ã duy trì ư c t c tăng trư ng cao trong su t hơn hai th p k qua. Trư cnăm 1960, Thái Lan là m t nư c nông nghi p l c h u, n n công nghi p manhmún và phân tán ư c hình thành nên b i các xí nghi p thu c s h u tư nhânvà m t vài công ty quy mô v a thu c s h u nhà nư c. Sau cu c kh ngho ng d u m và tài chính di n ra liên ti p, Thái Lan b t u chuy n hư ngt thay th nh p kh u sang hư ng xu t kh u, tích c c thu hút u tư tr c ti pc a nư c ngoài ã giúp Thái Lan tr thành m t trong nh ng nư c tt ctăng trư ng kinh t nhanh trên th gi i trong nh ng năm qua. thúc y các DNVVN phát tri n, Chính ph Thái Lan ã coi tr ngvi c gi i quy t bài toán n n n cho các DN, trong ó có các DNVVN, Chínhph Thái Lan c bi t coi tr ng vi c thu hút u tư tr c ti p vào khu v c kinht tư nhân. Vì v y, chính sách c a Chính ph Thái Lan t p trung vào vi ckhuy n khích, t o i u ki n thu n l i cho các nhà u tư, c bi t là u tư tưnhân. thu hút u tư nư c ngoài, Thái Lan ti p t c y m nh tư nhân hoácác DNNN. Chính ph Thái Lan t o i u ki n cho các DNVVN C c h tr
 35. 35. 30công nghi p b o tr vay v n lãi su t ưu ãi 8%/năm, b ng 1/2 m c lãi su t thtrư ng, h tr tiêu th s n ph m hàng hoá, h tr v khoa h c công ngh , àot o, tư v n thông tin. Chính ph Thái Lan cũng t o m i quan h h p tác trong các DNVVN,thành l p các cơ quan qu n lý i di n và h tr DNVVN. N i dung ch y u c a các chính sách phát tri n DNVVN ngoài qu cdoanh c a Thái Lan: - Thành l p các cơ quan tr giúp DNVVN. U ban khuy n khích DNVVN là cơ quan c l p tr c thu c Th tư ngChính ph , xu t các chính sách và bi n pháp khuy n khích DNVVN vàqu n lý qu phát tri n DNVVN. Qu phát tri n DNVVN ư c thành l p, ư c Chính ph c p v n hàng năm, ư c tr giúp b i khu v c tư nhân, các Chính ph nư c ngoài và các t ch c qu c t . Vi n nghiên c u phát tri n DNVVN cũng ư c Chính ph cho thànhl p, c ng c các t ch c như t p oàn b o lãnh tín d ng kinh doanh nh , h phòi công nghi p. - Xây d ng chi n lư c phát tri n DNVVN. Chính ph Thái Lan xây d ng 7 chi n lư c tr giúp các DNVVN:Nâng c p năng l c k thu t và qu n lý c a các DNVVN; phát tri n doanhnhân và giàu ngh l c con ngư i c a các DNVVN; nâng cao kh năng ti pc n th trư ng c a các DNVVN; tăng cư ng h th ng tr giúp các DNVVN;cung c p môi trư ng kinh doanh thu n l i hơn; phát tri n các DN c c nh vàcác DN c ng ng; phát tri n các m ng lư i và các c m DNVVN. - Xây d ng chương trình hành ng phát tri n DNVVN. Theo chương trình này, 18 bi n pháp phát tri n các DNVVN ã ư c ra. M t s bi n pháp quan tr ng g m tr giúp tài chính cho các DNVVN;thành l p và phát tri n th trư ng v n cho các DNVVN; ào t o doanh nhân
 36. 36. 31và ngư i lao ng; h tr phát tri n công ngh m i; h tr nghiên c u và tìmki m th trư ng; phát tri n các liên k t gi a các DNVVN và các DN l n; pháttri n các hi p h i DNVVN nông thôn; s a i các quy nh lu t pháp gâytr ng i cho các DNVVN. M c dù v i các chính sách h tr phát tri n DNVVN c a Thái Lan nhưtrên, nhưng các công ty l n v n ư c ưu tiên nhi u hơn các DNVVN do chínhsách b o tr n n công nghi p trong nư c. Các DNVVN ph i i u v inh ng khó khăn nên ch t p trung vào th trư ng trong nư c hơn xu t kh u ãh n ch i s phát tri n c a các DNVVN. 1.2.4. ài Loan N n công nghi p c a ài Loan ư c c trưng ch y u b i DNVVN, stăng trư ng kinh t siêu t c c a ài Loan trong nh ng năm th p k qua g nli n v i óng góp to l n v m i m t c a các DNVVN, c bi t trong hai lĩnhv c quan tr ng là t o vi c làm và xu t kh u, các chính sách c a Chính ph ài Loan ch y u t m c tiêu là gia tăng kh năng s n xu t c a các DNVVNvà c i thi n các h tr v tài chính, s n xu t, qu n lý, k toán và ti p th .Chính ph t ch c h th ng nhà máy v tinh nh m nâng c p ch t lư ng s nph m, duy trì m t h th ng, các t ch c công c ng và tư nhân s n lư ng ư ct ch c ph i h p ch t ch v i nhau cung c p h tr t p trung v qu n lý tàichính và công ngh cho các DNVVN. Chính ph cũng u tư nhi u cho vi ctruy n bá các thông tin v công ngh , thúc y chuy n giao công ngh thôngqua quan h v i các công ty nư c ngoài. V chính sách vĩ mô, ài Loan r t quan tâm t i các chính sách khuy nkhích xu t kh u c g ng t o môi trư ng n nh, khuy n khích u tư tcác ngu n v n trong và ngoài nư c. Như v y ài Loan ã ban hành và th c hi n m t h th ng chính sáchphát tri n DNVVN tương i toàn di n và có hi u qu , c bi t là hoàn thi nkhung pháp lý và t o d ng môi trư ng c nh tranh thu n l i cho các DNVVN.
 37. 37. 32 - Xây d ng và hoàn thi n khung pháp lý. ài Loan ti n hành s a i m t s lu t t o i u ki n thu n l i cho vi cphát tri n c a các DNVVN; s a i Hi n pháp m t s kho n v DNVVN, s a i Lu t lao ng, Lu t quy ch phát tri n DNVVN, Lu t t ai, các văn b npháp lý khác tr giúp DNVVN. ài Loan cũng thành l p "nhóm c trách thúc y DNVVN" có ch cnăng xem xét, ki n ngh s a i lu t l t o i u ki n thu n l i cho cácDNVVN, tham d , óng góp vào quá trình so n th o các văn b n lu t và cácvăn b n pháp lý liên quan t i DNVVN, nhóm này cũng thu th p ý ki n c a cácch DNVVN t ó ánh giá tác ng c a các lu t và các văn b n pháp lý ó. - Tr giúp tài chính cho các DNVVN. ài Loan thành l p qu b o lãnh tín d ng cho các DNVVN, qu b olãnh tương h , qu phát tri n DNVVN và t p oàn phát tri n DNVVN. Qu b o lãnh tín d ng thành l p t 1974 v i s tr giúp c a Chính phvà các ngân hàng l n n 2002; 107.049 DNVVN ư c b o lãnh v i t ng sv n lên t i trên 60 t USD [25, tr.92] Qu phát tri n DNVVN ư c thành l p t 1989 nh m cung c p tín d ngtr c ti p cho các DNVVN. Ngu n v n c a qu này trên 400 tri u USD. Qu b o lãnh tương h thành l p 1998, m c ích thành l p các nhóm trgiúp tương h và tin tư ng l n nhau b o lãnh cho các kho n vay c a cácDN trong nhóm. Hơn n a, Chính ph còn có m t s qu c bi t cho các DNVVN vaynh m vào các m c ích như gi m ô nhi m, gi m chi phí ho t ng, tr giúpv t ai… - Th c hi n 10 h th ng hư ng d n cho các DNVVN, C c qu n lýDNVVN i u ph i t ng th , cung c p thông tin, hư ng d n ch n oán ng nh n. Trong năm 2000, 10 h th ng này ã th c hi n trên 100 k ho ch hư ng
 38. 38. 33d n v i trên 1000 DN ư c hư ng l i. Các h th ng hư ng d n ó là: Tàichính, tín d ng, qu n lý, công ngh , nghiên c u phát tri n, an toàn công ngh ,qu n lý ô nhi m, marketing, h p tác và h tr l n nhau và nâng cao ch t lư ng. Ngoài ra, ài Loan còn thành l p các t ch c hư ng d n m i dành chocác DNVVN: Trung tâm d ch v DNVVN các a phương, trung tâm gi ipháp nhanh, trung tâm ào t o DNVVN. Nh ng bi n pháp ó ã giúp cácDNVVN có r t nhi u kênh n m b t v thông tin, ào t o, k thu t, cácDNVVN ngày càng tăng s c c nh tranh. - H th ng DN trung tâm - v tinh. ây là m t trong các chính sách quan tr ng tr giúp DNVVN c a àiLoan, nh m gi m chi phí và nâng cao ch t lư ng s n ph m b ng cách pháttri n quan h h u cơ gi a các công ty l n và công ty nh . 1.2.5. Singapo T cu i nh ng năm 1980, Singapo ã tr thành căn c c a nhi u công ty a qu c gia v i trên 600 cơ s s n xu t l n và 2.800 chi nhánh thương m i,d ch v [16, tr.60]. Ph n l n các nhà cung c p d ch v h tr cho các công ty này là cácDNVVN, các ho t ng này ã t o ra m t khu v c DNVVN năng ng. Các DNVVN h tr các công ty a qu c gia các s n ph m và d ch v cóch t lư ng cao. Singapo, các DNVVN có ít kh năng ti p c n công ngh , tài chính vàth trư ng phát tri n. Do v y các DNVVN ư c khuy n khích liên k t v icác công ty l n phát tri n kinh t . Chính ph Singapo ra các k ho ch c i thi n ho t ng các DNVVN. - Giúp DNVVN h t giúp mình. - Ch giúp DNVVN ch không b o h h . - ưa DNVVN vào gu ng máy phát tri n kinh t chung.
 39. 39. 34 - Duy trì m t môi trư ng kinh doanh hoàn thi n. K ho ch này ư c ưa vào th c hi n năm 1998 [16, tr.62] nh m bi n cácDNVVN thành các DN có s c s ng và s c h i ph c. K ho ch có 5 mũi chch t giúp c i cách các DNVVN và gi m thi u r i ro thành l p ó là: - Tài chính và k ho ch kinh doanh. - Ti p nh n, áp d ng và c i ti n công ngh . - Qu n lý ngu n nhân l c. - C i thi n và hu n luy n kh năng s n xu t. - H p tác th trư ng và kinh doanh. giúp các DNVVN qua 5 i m m u ch t trên, các k ho ch này nh mgiúp các DNVVN ti p c n công ngh , phát tri n ngu n nhân l c, th trư ng,thông tin và tài tr ã ư c v ch ra và th c hi n. Nhi u chương trình khácnhau ã ư c các cơ quan Chính ph thi t k nh m giúp các DNVVN c i ti nh th ng ho t ng như: - Chương trình nâng c p công ngh a phương. - Vi n tr không hoàn l i hu n luy n DNVVN. - Hình thành các nhóm kinh t trong DNVVN. giúp các DNVVN tăng kh năng c nh tranh, Chính ph Singapothành l p C c năng su t và tiêu chu n, h tr các DNVVN ánh gia nhu c unâng c p công ngh , h tr tư v n. Chính ph Singapo th c hi n chương trình c i ti n ngành công nghi p nh t nh nh m áp ng nhu c u c a công nghi p có hi u qu trong ho t ng.Chính ph cũng l a ch n tr giúp có tr ng i m, ó là các DNVVN có tri nv ng ng u trong lĩnh v c kinh doanh c a mình t i Singapo, n u như ư c trgiúp. Nh ng DNVVN này s nh n ư c s giúp nh m tăng t c phát tri n. 2.2.6. Hàn Qu c Chính sách h tr và phát tri n DNVVN c a Hàn Qu c là nh m xâyd ng m t n n móng phát tri n cho các DNVVN. H th ng chính sách này
 40. 40. 35 ư c xây d ng trên nguyên t c b o m tính c l p, t ch cho các DNVVNtrong quá trình thành l p cũng như trong ho t ng s n xu t kinh doanh, nâng các DNVVN các t nh phát tri n cân i gi a thành th và nông thôn,thúc y tăng trư ng cân i c a các DNVVN và nâng c p cơ c u côngnghi p c a các DNVVN, ưa ra chính sách ưu tiên cho nghiên c u và pháttri n, t ng hoá, thông tin và toàn c u hoá. Quá trình tăng trư ng các t p oàn công nghi p, t h p công nông t iHàn Qu c kh i u tõ nh ng DNVVN, tuy nhiên s thành công và th t b iDNVVN cũng r t a d ng khi không có nh hư ng và h tr c a Chính ph . BDNVVN hình thành, ã th c hi n nh ng công vi c này. Nh ng chi n lư c phùh p ã ư c v ch ra cho DN theo t ng giai o n phát tri n c a Qu c gia, g nv is a d ng hoá c a kinh doanh toàn c u. Nh ng nh hư ng nuôi dư ng vàphát tri n DNVVN g n ây cho th y DN c a Hàn Qu c ã th c s óng góph u hi u trong s gia tăng GDP trong nư c và hơn th n a các DN này ngàycàng chuy n mình nhanh hơn xâm nh p và thâm nh p th trư ng th gi i. Hàn Qu c hi n có g n 3 tri u DNVVN, chi m 99,8% các DN ang ho t ng. Theo th ng kê c a B DNVVN, m i năm t i Hàn Qu c có g n 50.000DNVVN ư c t o l p, trong ó kho ng 80% DN ng ng ho t ng, t l s ngDNVVN sau 10 năm là 13% (so v i VN, có kho ng 14.113 DN t o l p m im i năm, t l gi i th chưa rõ, nhưng ch c ch n là cao hơn!). S li u th ngk cho th y DNVVN th hi n úng b n ch t c a tên g i, a d ng, chi m lĩnhnhi u lĩnh v c trong xã h i, bùng n trong m t giai o n ng n theo nhu c uth trư ng, d b th t b i khi không còn thích nghi v i môi trư ng m i vàkhông có nh ng nh hư ng chi n lư c lâu dài trư ng t n và phát tri n. Quá trình nh hư ng và h tr c a B DNVVN Hàn Qu c tr i quanhi u giai o n v i chi n lư c và gi i pháp khác nhau nh m m c ích:
 41. 41. 36 - Xây d ng t m nhìn và m c tiêu chi n lư c cho DNVVN trong nư c:th c hi n nh hư ng này, B DNVVN ã ưa ra t m nhìn "phát tri n DNVVNtheo mô hình i m i hư ng t i s n lư ng 30.000 USD". T m nhìn ư c tri nkhai thành m c tiêu chi n lư c, i m i trong s n xu t và áp d ng công nghtiên ti n t giá tr s n lư ng bình quân 30.000USD/năm. T 2007, t o m i i u ki n xây d ng ư c 14.000 DNVVN t m c s n lư ng 30.000USD/năm, nâng t ng s DNVVN lên 30.000 DN t m c chu n. - Th c hi n chi n lư c tăng cư ng h tr phù h p v i c tính c a t ng giai o n tăng trư ng. Chính sách này t p trung vào 3 giai o n c a vòng i DN:kh i nghi p - Nuôi dư ng thúc y tăng trư ng - Tăng trư ng, toàn c u hoá. Linh ho t hoá kh i nghi p: b ng các chính sách như tăng cư ng ào t ongu n nhân l c, c i thi n cơ ch qu n lý, ơn gi n hoá th t c rút ng n th i gianthành l p, h tr v n kh i nghi p, m t b ng và thu (ưu tiên cho các DN m ohi m). Song song v i th c hi n ng b các chính sách, Chính ph ã nhhư ng lĩnh v c ưu tiên phát tri n là các ngành công nghi p ch t o, hình thànhlo i hình "thung lũng Silicon Hàn Qu c" cho DNVVN, h tr 50% chi phí trangthi t b và gi m thu doanh thu, s d ng tài s n, t… t o cơ s ban u làmn n t ng cho các DNVVN thoát kh i tình tr ng y u m nh; Nuôi dư ng và thúc y tăng trư ng: t p trung vào chính sách h tr im i công ngh , thương m i hoá s n ph m công ngh m i, nghiên c u và pháttri n (R&D) và nh n chuy n giao k t qu R&D t các chương trình c a Chínhph i m i công ngh . Cũng như các nư c khác, i m y u nh t c a cácDNVVN là trang b k thu t y u kém c v trình l n qui mô, vì cácchương trình R&D thư ng t p trung vào các t p oàn kinh t l n; chính sách i m i công ngh giúp các DNVVN có kinh phí h tr t Nhà nư cnghiên c u i m i công ngh phù h p v i ngành và ph m vi ho t ng,
 42. 42. 37 ng th i có th ti p nh n và ng d ng nhanh nh ng thành t u c a nghiênc u m i vào ho t ng hi n h u. Chính sách thương m i hoá s n ph m g n li n v i ch trương th c hi ncác h p ng mua s n ph m c a Chính ph và các t p oàn công nghi p l n,trong ó có ph n h tr b o lãnh tín d ng và thi t k m u mã thích nghi v ith trư ng. Tăng trư ng, toàn c u hoá là nhóm gi i pháp nh m n nh ngu n nhânl c, c ng c i u ki n làm vi c và xây d ng năng l c c nh tranh toàn c u. n nh ngu n nhân l c cho DNVVN, g n tương lai DNVVN v i tương lai i h c và n n kinh t , Chính ph ã có ch trương thay i nh n th c c agi i lao ng v ho t ng và hư ng phát tri n c a DNVVN, b ng các gi ipháp vô cùng h u hi u như: ưu tiên cho sinh viên các trư ng i h c th c t pt i DNVVN (có c ng thêm i m), b sung vào chương trình ào t o các mônh c v DNVVN; các mô hình DNVVN thành công, ngoài ra còn khuy nkhích DNVVN, nh ng gi i pháp này ã thay i nh n th c t khi ngư i lao ng còn là sinh viên (91,5% sinh viên ã chuy n nh n th c tiêu c c vDNVVN tăng lên áng k (chi m 37%), g n 70 ngàn lao ng có trình caolà ngư i nư c ngoài ang óng góp tích c c cho vi c tăng trư ng DNVVN. Năm 2006 kim ng ch xu t kh u c a Hàn Qu c t 284 t USD, trong óDNVVN óng góp 92,1t USD (chi m 32,4%), tăng g p 5 l n so v i 10 nămtrư c. V i m c tiêu DNVVN chi m 40% kim ng ch xu t kh u trong các nămt i, B DNVVN b sung nh ng gi i pháp như tăng cư ng mua các s n ph mk thu t, h tr Marketing ra nư c ngoài theo nh ng mô hình phù h p v i thtrư ng m c tiêu, h tr h th ng BSO (Business Support Organization) pháthuy t ng l c hư ng t i qu c gia và nhóm th trư ng có nhu c u, c i ti n ch b o lãnh tín d ng, b o hi m xu t kh u.
 43. 43. 38 - Th c hi n nhóm chính sách cân b ng tăng trư ng cho DNVVN và cáct p oàn: Qua các năm th c hi n h tr nuôi dư ng, phát tri n DNVVN, v n cònnh ng cách bi t v trình công nghi p hoá, s d ng tài nguyên, liên k tkinh doanh gi a DNVVN và các t p oàn. Chính ph ã có ch trương nângcao trình phát tri n c a DNVVN, thông qua vi c hình thành u ban h p tács n xu t thương m i c a các DN mà ch t ch là ngư i i di n văn phòngChính ph . U ban này ph i h p v i các t ch c h tr thương m i xem xét,c i t chính sách phát tri n kinh t , tăng cư ng cơ ch h p tác gi a DNVVNvà các t p oàn kinh t l n, thúc y DNVVN có i u ki n chuy n i pháttri n và gia nh p t p oàn, tăng cư ng h tr tăng s lư ng và ch t lư ngc a nh ng DNVVN gia nh p, gi i quy t m i quan h l i ích có l i cho c haiphía và có l i cho s phát tri n b n v ng c a n n kinh t - Phát tri n th u ph công nghi p, thành l p u ban h tr cho vi c kýh p ng và u ban tư v n cho nh ng ngư i làm h p ng ph , ng th i xâyd ng “t ch c h tr cho s liên k t các d án trong ngành công nghi p”,nh ng t ch c này giúp cho các DNVVN ư c ưu tiên th c hi n các s nph m chuyên d ng c a DN l n và khuy n khích h mua s n ph m c a cácDNVVN. Vi c này ã giúp cho các DN duy trì n nh ho t ng c a mìnhvà t o i u ki n có s liên k t t ch c s n xu t gi a DN l n và nh . - H tr phát tri n thương m i hoá s n ph m m i và công ngh m i.Chính ph công b ch n các ngành công nghi p ưu tiên các DNVVN trongnh ng ngành này s ư c tăng cư ng h tr trong vi c hi n i hoá các cơ sv t ch t, h p lý hoá qu n lý và c i ti n công ngh , h tr vi c nâng c p d ntrình k thu t các DNVVN nâng cao giá tr gia tăng và phát minh sángch k thu t. Vi n nghiên c u kinh t và công ngh Hàn Qu c tr thành m ttrung tâm cung c p thông tin kinh t , k thu t và qu n lý cho DNVVN.
 44. 44. 39 - H tr phát tri n th trư ng. Nhà nư c h tr th trư ng b ng cách công b nh ng m t hàng cquy n s n xu t dành riêng cho DNVVN. Thành l p t ch c xúc ti n thươngm i h tr DN trong vi c xâm nh p th trư ng qu c t , h tr m t ph n chiphí qu ng cáo, chi phí h i ch và ti p th , tìm ki m th trư ng cho nh ng DNnh và nh ng s n ph m c a h ngoài nư c. - Các bi n pháp h tr v n, tín d ng, thu . Chính ph thông qua chính sách cho vay c a ngân hàng, bu c các ngânhàng ph i dành 35% toàn b v n vay c a mình cho các DNVVN [16, tr.56]. Ban hành m t chính sách áp thu ưu tiên cho các DNVVN, m c thusu t gi m 50% so v i DN l n cùng lo i, c bi t i v i các DN n m tronglĩnh v c ưu tiên như vùng xa, vùng sâu, có th gi m m c thu t i 100%.Thông qua Qu b o lãnh tín d ng, t o i u ki n cho DNVVN vay v i lãi su tưu ãi là 1% so v i 1,5% c a các DN l n. Ngoài ra, Chính ph cũng áp d ngkhá linh ho t nh ng bi n pháp h tr v thu , ví d khuy n khích vi c xâyd ng quy mô t i ưu DNVVN, Chính ph ã ch n ra 107 DN h p nh t l i,nhưng DN ư c mi n thu chuy n giao thu nh p, thu giá tr gia tăng. - Khuy n khích thành l p và phát tri n DNVVN trong nư c cũng nhưngoài nư c. Khi h tr các DNVVN, Nhà nư c Hàn Qu c thư ng có xu th b o trv các DN này. Có chính sách nên hư ng n vi c t o i u ki n thu n l i chocác DN này ho t ng có lãi trong m t môi trư ng c nh tranh lành m nh hơnlà h tr b ng bao c p và b o v , y m nh c nh tranh lành m nh c a các DNl n k t h p v i h tr các DNVVN trong lĩnh v c kinh doanh và ào t o l il c lư ng lao ng.
 45. 45. 40 1.3. BÀI H C KINH NGHI M V CHÍNH SÁCH PHÁT TRI NDOANH NGHI P V A VÀ NH I V I DOANH NGHI P V A VÀ NHNGOÀI QU C DOANH VI T NAM Qua vi c phân tích và t ng h p kinh nghi m và chính sách phát tri nDNVVN c a các nư c trên th gi i, có th rút ra m t s bài h c kinh nghi mtrong vi c xây d ng chính sách phát tri n DNVVN ngoài qu c doanh Vi tNam tham kh o. 1.3.1. Chi n lư c phát tri n DN v a và nh g n li n v i chi n lư cphát tri n kinh t - xã h i chung c a t nư c Kinh nghi m phát tri n DNVVN c a ài Loan cho th y chính sách pháttri n DNVVN có thành công hay không tuỳ thu c r t l n vào s phù h p c anó v i chính sách phát tri n kinh t - xã h i chung c a t nư c. Vì DNVVNxét cho cùng là m t b ph n c u thành c a n n kinh t nên nó không th táchr i v i s phát tri n kinh t - xã h i nói chung. Do ó, n u các m c tiêu chi nlư c nh m phát tri n DNVVN ngoài qu c doanh i ch ch v i các m c tiêuchi n lư c phát tri n kinh t - xã h i chung thì s làm cho các ngu n l c c an n kinh t b phân tán và không t o ra tác ng c ng hư ng cho tăng trư ngvà phát tri n kinh t . Là m t nư c ang trong giai o n chuy n i, v i ngu nl c b gi i h n và chưa ư c khai thác t t thì Vi t Nam càng c n thi t ph iquán tri t quan i m này, coi chi n lư c phát tri n DNVVN như là m t bph n c a chi n lư c phát tri n kinh t xã h i. Vi c coi chi n lư c phát tri n DNVVN là m t b ph n c a chi n lư cphát tri n kinh t - xã h i chung không ch d ng l i vi c th c hi n các m ctiêu mà còn vi c cùng khai thác và s d ng có hi u qu các ngu n l c hi ncó c a t nư c. làm ư c i u này, ngoài vi c ph i dành m t ngu n l cnh t nh cho phát tri n DNVVN thì chính ph c n có các chính sách ngviên khuy n khích các nhà u tư trong nư c b v n vào kinh doanh và pháthuy các th m nh hi n có c a khu v c kinh t này. Trong thu hút v n u tư
 46. 46. 41nư c ngoài, Chính ph cũng c n có các chính sách thu hút các nhà u tư làcác DNVVN m t s nư c phát tri n như Nh t B n DNVVN ngoài qu cdoanh Vi t Nam có th h c h i kinh nghi m qu n lý kinh doanh. Khôngnh ng th , Chính ph cũng c n có các chính sách khuy n khích Vi t ki u utư vào kinh doanh Vi t Nam, ho c tham gia v i tư cách là các u m i phânph i s n ph m c a vi t nam ra nư c ngoài. ây cũng là m t trong nh ng kinhnghi m r t thành công nhi u nư c trên th gi i. 1.3.2. Gi i quy t t t các m i quan h DN v a và nh v i các DN l n Theo kinh nghi m phát tri n DNVVN c a các nư c thì các DNVVNluôn có m i quan h h p tác v i các DN l n ch không ph i là m i quanh c nh tranh chia nhau trong m t ngu n l c có gi i h n c a n n kinh t .Có nhi u lĩnh v c DN l n không th vươn ra và ho t ng t t n u không cócác m ng lư i v tinh là các DNVVN, c bi t là các m ng th trư ngngách trong n n kinh t . Hi n nay, chúng ta th y r ng DNVVN ngoài qu cdoanh Vi t Nam ang t o ra m t lư ng vi c làm r t l n trong n n kinh ttrong khi các DNNN làm ăn không hi u qu . Trong quá trình c i cáchDNNN hi n nay, Chính ph c n xác nh rõ m i quan h c a DNVVN v iDN l n c a Chính ph . M i quan h ó không ch ơn thu n là vi c cácDNVVN cung c p các u vào là nguyên li u và ào t o lao ng DN l nho c là u m i phân ph i s n ph m c a các DN l n mà còn là m iquan h trong quá trình i m i n n kinh t , tránh cho n n kinh t có nh ngbi n ng t bi n khi th c hi n c i cách các DNNN. 1.3.3. Xác nh nhóm ngành ưu tiên phát tri n Kinh nghi m phát tri n DNVVN c a các nư c cho th y c n xác nh rõcác nhóm ngành c n ưu tiên phát tri n, c bi t chú tr ng n các ngành côngnghi p có nh hư ng xu t kh u. Hi n nay, chính sách phát tri n kinh tchung c a Vi t Nam là khuy n khích xu t kh u. Các ngành ngh truy n th ngc a Vi t Nam óng góp không nh trong vi c tăng giá tr hàng xu t kh u.
 47. 47. 42Ph n l n các DN s n xu t s n ph m xu t kh u trong các làng ngh truy nth ng là các DNVVN ngoài qu c doanh. Chính vì th , chi n lư c khuy nkhích xu t kh u c a Vi t Nam không ch dành riêng cho và ưu tiên cho cácDNNN l n mà ph i có chính sách khuy n khích công b ng i v i c cácDNVVN ngoài qu c doanh làm hàng xu t kh u. 1.3.4. B o ms bình ng DN v a và nh c a các thành ph nkinh t Các chính sách phát tri n DNVVN c a m t s nư c ch y u theo tinhth n c i thi n i u ki n ho t ng cho DNVVN. Là m t nư c n n kinh ttrong giai o n chuy n i, Vi t Nam c n ti n hành c i t h th ng chính sáchvà h th ng quán lý hành chính. Trong quá trình c i t ó, nhi u nơi, nhi uch v n th hi n s phân bi t i x gi a các DNVVN ngoài qu c doanh v icác DNNN c bi t là trong vi c hoàn thành các th t c hành chính. i u này ã gây ra tâm lý không t t i v i các DNVVN ngoài qu c doanh và h n chvi c khai thác các ngu n l c c a t nư c. Vì th , Nhà nư c c n quan tâm n vi c gi m các th t c hành chính c ng k nh cho các DNVVN ngoài qu cdoanh. Các quy nh v i u ti t kinh doanh c a chính ph m b o s bình ng c a DNVVN ngoài qu c doanh v i DN l n trong n n kinh t và ph i ơn gi n, b o m tính d th c thi nâng cao tính hi u l c c a h th ng vănb n pháp lu t. 1.3.5. Tăng cư ng năng l c n i t i DN v a và nh Các chính sách phát tri n DNVVN các nư c không ch t p trung vàovi c t o ra các i u ki n và cơ h i thu n l i cho DNVVN mà còn t p trungvào vi c tăng cư ng năng l c i m i trong n i t i c a b n thân DNVVN,giúp các DN phát huy tinh th n DN b ng cách xây d ng văn hoá kinhdoanh cho các DNVVN. Theo các lý thuy t v tăng trư ng và phát tri n thìcác ng l c n i t i có m t vai trò h t s c quan tr ng. Do ó, mu n phát
 48. 48. 43tri n DNVVN m t cách b n v ng thì c n giúp các DNVVN ngoài qu cdoanh xây d ng và phát huy các năng l c n i t i trong ho t ng kinh t . N n kinh t Vi t Nam ang trong giai o n chuy n i, năng l c n it i c a DNVVN ngoài qu c doanh Vi t Nam là r t y u, c bi t là ki nth c c a các DN v kinh doanh trong kinh t th trư ng. phát huy vaitrò c a các DNVVN ngoài qu c doanh Vi t Nam trong n n kinh t thtrư ng, Chính ph c n xác nh rõ các năng l c n i t i còn thi u c a cácDNVVN ngoài qu c doanh là gì và có các chính sách h tr phù h p. Cácbí quy t cơ b n và nh ng quy t c chung c a n n kinh t th trư ng c n ph i ư c khuy n khích gi ng d y trong h th ng giáo d c chính th ng và phichính th c nh m b i dư ng cho các doanh nhân nh ng hi u bi t v vănDN, o c kinh doanh. Khi xây d ng m t tinh th n DN cho các DNVVN ngoài qu c doanh Vi tNam cũng c n ph i tính n văn hoá truy n th ng c a ngư i Vi t Nam cũngnhư giúp các doanh nhân kh ng nh vai trò và v th c a h trong n n kinh t . 1.3.6. Có cơ ch và h th ng qu n lý th ng nh t Các nư c có DNVVN phát tri n là nh có ư c cơ ch qu n lý th ngnh t gi a các ngành và các a phương. M t s nư c có nh ng cơ quanqu n lý chuyên trách c a chính ph i v i DNVVN như Hàn Qu c, các cơquan này m t m t có nhi m v ban hành các chính sách phát tri n DNVVNcho phù h p v i t ng th i kỳ phát tri n c a t nư c và phù h p v i chínhsách và chi n lư c phát tri n chung v kinh t xã h i. Các cơ quan nàychính là ngư i i di n v m t pháp lý b o v quy n l i c a DNVVN. Bênc nh các cơ quan qu n lý nhà nư c i v i DNVVN c n có cơ ch ph ih p v i m ng lư i các t ch c có liên quan th c s h tr cho DNVVNm t cách có hi u qu .
 49. 49. 44 1.3.7. Xây d ng môi trư ng thu n l i cho DN v a và nh phát tri n - Xây d ng h th ng pháp lu t c i m phù h p v i thông l qu c t . H i nh p kinh t qu c t , trư c h t òi h i h th ng lu t pháp và chínhsách phát tri n kinh t c a m i nư c ph i phù h p v i thông l qu c t . Vi tNam c n ph i n i lu t hoá nh ng h th ng văn b n pháp lu t qu c t , như lu ts h u trí tu ch ng h n. Vi t Nam cũng c n ph i “tiêu chu n hoá” và “qu ct hoá” các văn b n pháp lu t m b o môi trư ng kinh doanh trong nư cphù h p v i môi trư ng kinh doanh chung c a th gi i, m b o m t môitrư ng th c s bình ng gi a các DNVVN và các DN l n. - Phát tri n th u ph công nghi p và các ngành công nghi p ph tr . Theo kinh nghi m phát tri n DNVVN c a các nư c, DNVVN luôn cóm i quan h h p tác g n bó ch t ch v i các DN l n. Có nhi u lĩnh v c,nhi u công o n trong s n xu t kinh doanh DN l n không th ho t ng t tn u không có s h p tác c a các DNVVN như các ngành công nghi p s nxu t ô tô, i n, i n t hay các ngành d ch v . Khi ó, các DNNVV s có vaitrò như các nhà th u ph cung ng các chi ti t, các b ph n c u thành c a s nph m mà các DN l n t hàng. - Các hình th c h tr DNVVN c a nhi u nư c t p trung vào vi c m r ngcơ h i cho DNNVV b ng các hình th c h tr tài chính và h tr k thu t. M t trong các hình th c h tr em l i nhi u thành công m t s nư cvà vùng lãnh th như ài Loan, Singapo, Trung Qu c… là hình th c s d ngcác vư n ươm DN. Danh t “vư n ươm DN” (hay l ng p DN) m i xu t hi n Vi t Nam trong vài năm tr l i ây nhưng nó ã gây ư c s chú ý và quantâm c a nh ng ngư i có tâm huy t v i vi c phát tri n DNVVN ngoài qu cdoanh. Tuy nhiên, vi c xây d ng và áp d ng lo i hình “vư n DN” vào Vi tNam m i giai o n th nghi m bư c u, và cũng m i ch có các thànhph l n như Hà N i và thành ph H Chí Minh. Vi c l a ch n hình th c
 50. 50. 45“vư n ươm DN” như th nào cho phù h p ph thu c vào nhi u y u t như i u ki n kinh t văn hoá c a t nư c, c a t ng vùng. S là không có hi uqu n u áp d ng y nguyên m t m u hình “vư n ươm DN” c a b t kỳ nư cnào vào Vi t Nam. 1.3.8. Các hình th c h tr v tài chính Các nư c u có hình th c h tr v tài chính h t s c linh ho t cho cácDNVVN. Ngoài các hình th c h tr tr c ti p ó, còn có các hình th c h trtài chính như: Qu b o lãnh tín d ng, Qu khuy n khích phát tri n các ngànhngh truy n th ng. Hi n nay Vi t Nam ang th c hi n các hình th c là Qukhuy n công, Qu h tr tư v n…, các hình th c này u có th áp d ng vàovi c h tr các DNVVN ngoài qu c doanh nư c ta. Tuy nhiên, do c thùc a n n kinh t Vi t Nam, các qu h tr này c n ph i có m t cơ ch ho t ng m b o tính công b ng, khách quan và tránh tình tr ng hình thành nêncác qu này tăng quy n l c c a các cơ quan công quy n các b ngànhho c các c p a phương. Ngoài các qu h tr tài chính này, m t s nư c cũng r t thành côngtrong vi c h tr tài chính thông qua các hình th c thuê mua tài chính. ây là m t hình th c gi i quy t v n dài h n và trung h n cho cácDNVVN ngoài qu c doanh òi h i các cán b ngân hàng ph i n m ư cnhu c u DN có th mua tài s n phù h p v i nhu c u DN c n vay v n.DN s nh n tài s n t ngân hàng thay cho vi c nh n v n. T năm 1995,m t s DNVVN ngoài qu c doanh c a Vi t Nam ã vay c a các t ch ch tr phát tri n c a ài Loan dư i hình th c này. Hình th c này r t phùh p v i DN không có tài s n th ch p nhưng l i có các k ho ch kinhdoanh có hi u qu . ây cũng là hình th c giúp các DNVVN ngoàiqu c doanh nư c ta gi m thi u r i ro trong kinh doanh mà nhi u ngânhàng trên th gi i ã làm r t thành công.
 51. 51. 46 K T LU N CHƯƠNG 1 Phát tri n DNVVN ngoài qu c doanh là v n m i trong quá trìnhchuy n t n n kinh t k ho ch hoá t p trung sang n n kinh t th trư ngnư c ta. làm rõ cơ s lý lu n v phát tri n DNVVN ngoài qu c doanh,lu n án ã làm rõ khái ni m v DNVVN, DNVVN ngoài qu c doanh. Th ct , các DNVVN ngoài qu c doanh có s phát tri n a d ng v i nhi u lo ihình, g n v i các c i m DNVVN mang tính ph bi n c a các DNVVNngoài qu c doanh nư c ta. Chính s ra i c a nó như m t xu th t t y utrong công cu c i m i kinh t . Lu n án ã làm rõ vai trò c a DNVVNngoài qu c doanh trong s phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c nh ngnhân t nh hư ng n s phát tri n c a các doanh nghi p này. Trongchương này, nh ng kinh nghi m th c ti n v phát tri n DNVVN m t snư c cũng ư c nghiên c u nh m rút ra nh ng bài h c kinh nghi m có ýnghĩa th c ti n v i phát tri n DNVVN ngoài qu c doanh Vi t Nam. ó là:Chi n lư c phát tri n DNVVN g n li n v i chi n lư c phát tri n kinh t - xãh i chung c a t nư c; gi i quy t t t các m i quan h gi a DNVVN v iDN l n; b o m s bình ng cho DNVVN c a các thành ph n kinh t ;tăng cư ng năng l c n i t i DNVVN; có cơ ch và h th ng qu n lý th ngnh t; xây d ng môi trư ng thu n l i cho các DNVVN phát tri n và các hìnhth c h tr v tài chính khác như thành l p Qu b o lãnh tín d ng, Qukhuy n khích phát tri n các ngành ngh truy n th ng. Qu khuy n công,Qu h tr tư v n…Như v y, t o môi trư ng cho phát tri n DNVVNngoài qu c doanh nư c ta, c n có nh ng chính sách và gi i pháp ng bphù h p v i i u ki n th c ti n c a m i a phương, m i vùng trong quátrình phát tri n kinh t th trư ng và CNH.
 52. 52. 47 CHƯƠNG 2 TH C TR NG PHÁT TRI N DOANH NGHI P V A VÀ NH NGOÀI QU C DOANH T NH B C NINH GIAI O N 1997 N NAY 2.1. KHÁI QUÁT V I U KI N T NHIÊN, KINH T , XÃ H I C AT NH B C NINH NH HƯ NG N S PHÁT TRI N DOANH NGHI PV A VÀ NH NGOÀI QU C DOANH B c Ninh là m t t nh c a ngõ phía B c c a Th ô Hà N i, trung tâm xKinh B c c xưa. Phía B c giáp t nh B c Giang, phía Tây và Tây Nam giápth ô Hà N i, phía Nam giáp t nh Hưng Yên, phía ông giáp t nh H iDương. B c Ninh có các h th ng giao thông thu n l i k t n i v i các t nhtrong vùng như Qu c l 1A và ư ng s t n i Hà N i - B c Ninh - L ng Sơn, ư ng cao t c 18 n i Sân bay qu c t N i Bài - B c Ninh - H Long, Qu cl 38 n i B c Ninh - H i Dương - H i Phòng. M ng ư ng thu có sông C u,sông u ng, sông Thái Bình r t thu n l i n i B c Ninh v i h th ng c ngsông và c ng bi n c a vùng t o cho B c Ninh là a bàn m g n v i phát tri nc a th ô Hà N i theo nh hư ng xây d ng các thành ph v tinh và sphân b công nghi p c a Hà N i. Thành ph B c Ninh ch cách trung tâmTh ô Hà N i 30 km, cách sân bay qu c t N i Bài 45 km, cách thành phH i Phòng 110 km và thành ph H Long 125 km. ây là y u t r t thu n l iphát tri n các DNVVN ngoài qu c doanh. Sau khi tái l p t nh năm 1997, t nh B c Ninh ã chu n b nh ng ti nc n thi t bư c vào th c hi n chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i n năm2010 và nh hư ng n năm 2020. Quá trình phát tri n kinh t t nh B c Ninhgiai o n 1997-2007 ư c th hi n rõ nét trong s ch o, i u hành c a Uban nhân dân (UBND) t nh nh m khai thác có hi u qu các th m nh c a t nh.

×