Luan van tien si kinh te quoc dan neu (13)

831
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
831
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Luan van tien si kinh te quoc dan neu (13)

 1. 1. L I CAM OAN Tôi xin cam oan ây là công trình nghiên c u c ariêng tôi. Các s li u, k t lu n nêu trong lu n án làtrung th c, có ngu n g c rõ ràng. Tác gi lu n án M n Bá t
 2. 2. M CL CL I CAM OANDANH M C CÁC CH VI T T TDANH M C CÁC B NG, BI U, THL IM U ................................................................................................ 1CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N VÀ TH C TI N V PHÁT TRI N DOANH NGHI P V A VÀ NH NGOÀI QU C DOANH ...............6 1.1. Cơ s lý lu n v DN v a và nh ngoài qu c doanh ............................. 6 1.2. Kinh nghi m phát tri n DN v a và nh m t s nư c......................... 22CHƯƠNG 2: TH C TR NG PHÁT TRI N DOANH NGHI P V A VÀ NH NGOÀI QU C DOANH T NH B C NINH GIAI O N 1997 N NAY ........................................................... 47 2.1. Khái quát v i u ki n t nhiên, kinh t , xã h i c a t nh B c Ninh nh hư ng n s phát tri n doanh ngi p v a và nh ngoài qu c doanh ..... 47 2.2. Chính sách và gi i pháp c a nhà nư c và a phương v phát tri n DN v a và nh ngoài qu c doanh ..................................................... 50 2.3. Th c tr ng phát tri n c a DN v a và nh ngoài qu c doanh t nh B c Ninh th i kỳ 1997 n nay......................................................... 82 2.4. ánh giá tác ng c a DN v a và nh i v i s phát tri n kinh t - xã h i t nh B c Ninh ....................................................................... 93 2.5. Bài h c kinh nghi m v phát tri n DN v a và nh ngoài qu c doanh t nh B c Ninh............................................................................... 114CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯ NG VÀ GI I PHÁP PHÁT TRI N DOANH NGHI P V A VÀ NH NGOÀI QU C DOANH T NH B C NINH TRONG TH I GIAN T I ................... 119 3.1. Phương hư ng và m c tiêu phát tri n DN v a và nh ngoài qu c doanh t nh B c Ninh...................................................................... 119 3.2. Nh ng gi i pháp nh m thúc y s phát tri n DN v a và nh ngoài qu c doanh t nh B c Ninh ............................................................. 128K T LU N VÀ KI N NGH ..................................................................... 172DANH M C CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN C U C A TÁC GIDANH M C CÁC TÀI LI U THAM KH O
 3. 3. DANH M C CÁC T VI T T TTT VI T T T N I DUNG1 CCN C m công nghi p2 CCNLN C m công nghi p làng ngh3 CNH, H H Công nghi p hóa- Hi n i hóa4 CTCP Công ty c ph n5 CTTNHH Công ty trách nhi m h u h n6 DNNN DN nhà nư c7 DNTN DN tư nhân8 DNVVN DN v a và nh9 HTX H p tác xã10 UBND y ban nhân dân11 NCS Nghiên c u sinh
 4. 4. DANH M C CÁC B NGB ng 2.1. T ng s n ph m n i a t nh B c Ninh (theo giá so sánh năm 1994)...48B ng 2.2. Phân b các làng ngh trên a bàn t nh B c Ninh ........................49B ng 2.3. S DN v a và nh ngoài qu c doanh t nh B c Ninh ....................83B ng 2.4. S DN v a và nh ngoài qu c doanh t nh B c Ninh theo quy mô lao ng năm 2007................................................................86B ng 2.5. Doanh thu c a các DN v a và nh ngoài qu c doanh t nh B c Ninh...87B ng 2.6. L i nhu n c a các DN B c Ninh theo khu v c s h u .................89B ng 2.7. K t qu n p ngân sách c a DN B c Ninh năm 2007 ...................90B ng 2.8. Thu nh p bình quân c a ngư i lao ng trong các DN t nh B c Ninh t 2003-2007 ..............................................................92
 5. 5. DANH M C CÁC BI U , SƠBi u 2.1. T tr ng lo i hình DN v a và nh ngoài qu c doanh t nh B c Ninh...............................................................................83Bi u 2.2. Cơ c u theo ngành kinh t c a các DN v a và nh ngoài qu c doanh t nh B c Ninh năm 2007 .....................................84Bi u 2.3. T tr ng DN v a và nh ngoài qu c doanh t nh B c Ninh theo quy mô v n năm 2007 ..................................................85Bi u 2.4. Doanh thu bình quân 1 DN v a và nh ngoài qu c doanh.....88Bi u 2.5. T tr ng t ng s n ph m phân theo ngành kinh t c a các DN v a và nh ngoài qu c doanh B c Ninh.........................95
 6. 6. 1 L IM U 1. Tính c p thi t c a tài Chuy n sang kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, chính sáchphát tri n kinh t nhi u thành ph n là m t ch trương khoa h c mang tínhchi n lư c c a ng và Nhà nư c nh m phát huy m i ngu n l c xã h i chos n xu t. V i chính sách này, các DN v a và nh (DNVVN) ngoài qu cdoanh ngày càng có vai trò quan tr ng và có nhi u óng góp tích c c vào stăng trư ng tri n kinh t c a t nư c. Nhìn chung, các lo i hình DNVVNnư c ta trong ó có các DNVVN ngoài qu c doanh chi m t i g n 96% t ngs các DN (DN) ã t o vi c làm cho g n n a s lao ng trong các DN nóichung và óng góp áng k vào kim ng ch xu t kh u c a t nư c. Th c t ,các DNVVN ngoài qu c doanh ã kh ng nh vai trò tích c c c a mình vàoquá trình công nghi p hoá, hi n i hoá (CNH, H H) và làm a d ng hoá n nkinh t th trư ng nư c ta. Tuy nhiên, trong phát tri n kinh t th trư ng và gia nh p WTO ã t okhông ít nh ng thách th c i v i s phát tri n c a các DNVVN ngoài qu cdoanh nư c ta hi n nay. Th c t ó cho th y, các DNVVN ngoài qu cdoanh phát tri n c n thi t ph i có s thay i m nh m không ch t phía nhànư c, mà còn òi h i có s thay i cơ b n t chính các ho t ng c a DNVVNngoài qu c doanh nâng cao năng l c c nh tranh nh m phát tri n m nh mcác DNVVN ngoài qu c doanh trong xu th i m i kinh t c a t nư c. Th i gian qua t nh B c Ninh, các DNVVN ngoài qu c doanh có s giatăng nhanh chóng v s lư ng, s m r ng v qui mô ho t ng và ã ónggóp tích c c vào s tăng trư ng kinh t c a a phương. Tuy nhiên, ho t ngc a các DN này v n còn nhi u khó khăn d n n tình tr ng: s n xu t kinhdoanh thi u n nh, mang n ng tính t phát, qui mô nh , hi u qu kinh
 7. 7. 2doanh th p, công ngh l c h u, ngu n nhân l c y u…T nh ng khó khăn c aDNVVN ngoài qu c doanh, v n t ra là làm gì các DN này phát tri nvà có nh ng óng góp tích c c vào s phát tri n kinh t - xã h i c a aphương. ó là v n mà các c p lãnh o a phương r t quan tâm. Xu t phát t th c ti n ó, nghiên c u sinh (NCS) ch n tài “Quá trìnhphát tri n DN v a và nh ngoài qu c doanh t nh B c Ninh giai o n t 1997-2003 - Th c tr ng, kinh nghi m và gi i pháp” làm n i dung nghiên c u. 2. T ng quan Nghiên c u v DNVVN ngoài qu c doanh ã thu hút ư c s quan tâmc a nhi u h c gi , các nhà ho ch nh chính sách trong nh ng năm g n ây.M t s công trình ã công b như: TS. Ph m Thuý H ng v i tài “Chi n lư c c nh tranh cho các DNv a và nh Vi t Nam hi n nay” (Nhà xu t b n chính tr qu c gia năm 2004) ã phân tích th c tr ng chi n lư c canh tranh c a các DNVVN Vi t Nam, ra các gi i pháp, ki n ngh cho các DNVVN trong quá trình h i nh p kinht qu c t . GS.TS. Nguy n ình Hương v i tác ph m “Gi i pháp phát tri nDNVVN Vi t Nam”, (Nhà xu t b n chính tr qu c gia năm 2002) cũng ã ưa ra nh ng v n cơ b n v phát tri n các DNVVN trong n n kinh t thtrư ng, phân tích th c tr ng, nh hư ng và nh ng gi i pháp phát tri nDNVVN Vi t Nam hi n nay. GS. TS. Nguy n Cúc ã th ng kê, phân tích th c tr ng các chính sách htr DNVVN, t ó có xu t m t s i u ki n phát tri n DNVVN Vi tNam trong n i dung cu n sách “ i m i cơ ch và chính sách h tr pháttri n DNVVN Vi t Nam” ( Nhà xu t b n chính tr qu c gia năm 2000). Trong lu n án Ti n sĩ kinh t “Tác ng c a các chính sách i u ti t kinh tvĩ mô c a chính ph n s phát tri n c a DNVVN Vi t Nam”, TS. Tr n Th
 8. 8. 3Vân Hoa có m t s gi i pháp nâng cao tác ng tích c c c a các chính sáchsau khi phân tích nh ng v n lý lu n v DNVVN, vai trò c a Chính ph iv i s phát tri n các DNVVN và ánh giá, nh n xét v nh ng tác ng ó. NCS. Chu Th Thu v i lu n án Ti n sĩ kinh t “M t s gi i pháp nângcao hi u qu ho t ng kinh doanh c a DNVVN Vi t Nam” l i i sâu vàonghiên c u nh ng v n bên trong ho t ng c a DN phát tri n các DNb ng cách nâng cao hi u qu s d ng v n, ti t ki m chi phí, tăng doanh thu. N i dung cu n sách “M t s gi i pháp hoàn thi n qu n lý nhà nư c iv i DN” c a TS. Trang Th Tuy t (Nhà xu t b n chính tr qu c gia năm 2006) ã h th ng hoá cơ s lý lu n v qu n lý nhà nư c i v i các lo i hình DN,phân tích tri t th c tr ng ho t ng c a các lo i hình DN nư c ta hi n nayvà xu t các gi i pháp hoàn thi n nh m áp ng yêu c u im i nư c tatrong tình hình hi n nay. TS. Ph m Văn H ng v i lu n án Ti n sĩ kinh t “Phát tri n DNVVNVi t Nam trong quá trình h i nh p qu c t ” i sâu phân tích lý lu n vDNVVN, kinh nghi m v phát tri n DNVVN m t s nư c, cơ h i và tháchth c c a các DNVVN, ra m t s gi i pháp phát tri n DNVVN Vi t Namtrong quá trình h i nh p kinh t qu c t . Ngoài ra còn có nhi u bài nghiên c u ăng trên các t p chí, các bài thamlu n t i h i th o trong nư c và qu c t c p n s phát tri n c a cácDNVVN v i nhi u n i dung khác nhau. Nhìn chung, các công trình nghiên c u v DNVVN, trong ó cóDNVVN ngoài qu c doanh ã xem xét nhi u khía c nh v môi trư ng kinhdoanh, hoàn thi n cơ ch chính sách, nâng cao năng l c c nh tranh.v.v.Nh ng v n ó có ý nghĩa c v lý lu n và th c ti n i v i phát tri nDNVVN ngoài qu c doanh. Tuy nhiên, hi n nay chưa có m t công trình nàonghiên c u v tình hình phát tri n DNVVN ngoài qu c doanh t nh B c
 9. 9. 4Ninh t khi tái l p t nh (1997), v n có ý nghĩa c p thi t trong công tác nhhư ng và qu n lý v i lo i hình DN này. 3. M c ích nghiên c u - Lu n án nghiên c u s phát tri n c a các DNVVN ngoài qu c doanht nh B c Ninh th y ư c th c tr ng v i nh ng thành công và h n ch nh mtìm ra nh ng gi i pháp thúc y s phát tri n c a nó trong phát tri n kinh tth trư ng và góp ph n y nhanh CNH, H H. - Lu n án xu t m t s gi i pháp c th nh m ti p t c thúc y s pháttri n các DNVVN ngoài qu c doanh t nh B c Ninh trong phát tri n kinh t a phương hi n nay. 4. i tư ng, ph m vi nghiên c u - i tư ng nghiên c u c a lu n án là quá trình phát tri n DNVVNngoài qu c doanh ho t ng theo Lu t DN (tr các H p tác xã, h kinh doanhcá th theo quy nh t i Ngh nh s 88/2006/N -CP ngày 29 tháng 8 năm2006 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh) t nh B c Ninh. - Ph m vi nghiên c u: + V n i dung: Nh ng chính sách c a nhà nư c và a phương tác ng n s phát tri n c a DNVVN ngoài qu c doanh, ho t ng c a DNVVNngoài qu c doanh và nh ng óng góp c a nó i v i s phát tri n kinh t - xãh ic a a phương. + Th i gian nghiên c u t năm 1997 (năm tái l p t nh B c Ninh) n nay. ng th i nh ng kinh nghi m v phát tri n DNVVN c a m t s nư ctrên th gi i cũng ư c nghiên c u góp ph n làm rõ hơn nh ng v n vphát tri n DNVVN nư c ta, trong ó có t nh B c Ninh. 5. Phương pháp nghiên c u Trong nghiên c u, lu n án s d ng các phương pháp như phương phápduy v t bi n ch ng và duy v t l ch s , phương pháp l ch s k t h p v i
 10. 10. 5phương pháp logic, ng th i còn s d ng các phương pháp phân tích, t ngh p, th ng kê. Nghiên c u s phát tri n DNVVN ngoài qu c doanh, NCS cònkh o sát, tham v n ý ki n c a các nhà DN, các nhà ho ch nh chính sách, cácchuyên gia trong nghiên c u lĩnh v c phát tri n DNVVN trong ó cóDNVVN ngoài qu c doanh. 6. óng góp m i v khoa h c c a lu n án - Làm rõ th c tr ng phát tri n DNVVN ngoài qu c doanh m t aphương c th là t nh B c Ninh, nh m tìm ra nh ng gi i pháp ti p t c pháttri n các DN này cho phù h p v i i u ki n y m nh công nghi p hoá vàphát tri n kinh t th trư ng. - xu t các gi i pháp c th th c hi n các gi i pháp ó i v i pháttri n DNVVN ngoài qu c doanh t nh B c Ninh hi n nay. 7. K t c u c a lu n án Ngoài l i m u, k t lu n, danh m c các b ng, bi u, các ch vi t t t,các tài li u tham kh o, k t c u c a lu n án g m 3 chương: Chương 1: Cơ s lý lu n và th c ti n v phát tri n DNVVN ngoài qu c doanh. Chương 2: Th c tr ng phát tri n DNVVN ngoài qu c doanh t nh B c Ninh giai o n 1997 n nay. Chương 3: Phương hư ng và gi i pháp phát tri n DNVVN ngoài qu c doanh t nh B c Ninh th i gian t i.
 11. 11. 6 CHƯƠNG 1 CƠ S LÝ LU N VÀ TH C TI N V PHÁT TRI N DOANH NGHI P V A VÀ NH NGOÀI QU C DOANH 1.1. CƠ S LÝ LU N V DOANH NGHI P V A VÀ NH NGOÀIQU C DOANH 1.1.1. Khái ni m DN v a và nh ngoài qu c doanh 1.1.1.1. Khái ni m DN v a và nh DN là t ch c kinh t có tên riêng, có tài s n, có tr s giao d ch n nh, ư c ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t nh m m c íchth c hi n các ho t ng kinh doanh. Nói n DNVVN là nói n cách phân lo i DN d a trên quy mô c a cácDN. Vi c phân lo i DNVVN ph thu c vào lo i tiêu th c phân lo i quy môDN. i m khác bi t cơ b n trong khái ni m DNVVN gi a các nư c là vi cl a ch n các tiêu th c ánh giá quy mô DN và lư ng hoá các tiêu th c ythông qua nh ng tiêu chu n c th . M t s tiêu th c chung, ph bi n nh tthư ng ư c s d ng trên th gi i là: S lao ng thư ng xuyên, v n s nxu t, doanh thu, l i nhu n, giá tr gia tăng. Khái ni m chung nh t v DNVVN có n i dung như sau: DNVVN là nh ng cơ s s n xu t - kinh doanh có tư cách pháp nhân kinhdoanh vì m c ích l i nhu n, có quy mô DN trong nh ng gi i h n nh t nhtính theo các tiêu th c v n, lao ng, doanh thu, giá tr gia tăng thu ư ctrong t ng th i kỳ theo quy nh c a t ng qu c gia. Tiêu th c v s lao ng và v n ph n ánh quy mô s d ng các y u t uvào, còn tiêu th c v doanh thu, l i nhu n và giá tr gia tăng l i ánh giá quymô theo k t qu u ra. M i tiêu th c có nh ng m t tích c c và h n ch riêng.Như v y, phân lo i DNVVN có th dùng các y u t u vào ho c các y u t u ra c a DN, ho c là s k t h p c a c hai lo i y u t ó.
 12. 12. 7 Vi c s d ng các tiêu th c phân lo i DNVVN các nư c trên thgi i có nh ng c i m ch y u sau: - Các nư c dùng các tiêu th c khác nhau. Trong s các tiêu th c ó, haitiêu th c ư c s d ng nhi u nh t ph n l n các nư c là quy mô v n và lao ng. Tiêu th c u ra ư c ít nư c s d ng hơn. - S lư ng tiêu th c s d ng phân lo i cũng không gi ng nhau. Cónư c ch dùng m t tiêu th c nhưng cũng có nhi u nư c s d ng ng th i haiho c nhi u tiêu th c phân lo i DNVVN. Lư ng hoá các tiêu th c nàythành các tiêu chu n gi i h n c th các nư c khác nhau không gi ng nhau. l n c a các tiêu chu n gi i h n ph thu c vào trình , hoàn c nh, i uki n phát tri n kinh t , nh hư ng chính sách và kh năng tr giúp cho cácDNVVN c a m i nư c. i u này làm cho s lư ng các DNVVN có th r tl n ho c nh tuỳ theo gi i h n l n kh i lư ng v n và lao ng s d ngm i nư c. - Khái ni m DNVVN mang tính tương i, nó thay i theo t ng giai o n phát tri n kinh t - xã h i nh t nh và ph thu c vào: + Trình phát tri n kinh t - xã h i c a t ng nư c. Thông thư ng cácnư c có trình phát tri n cao thì gi i h n quy nh ch tiêu quy mô l n hơnso v i các nư c có trình phát tri n th p. Ch ng h n Nh t B n, các DNkhu v c s n xu t ph i có s v n dư i 1 tri u USD và dư i 300 lao ng;trong thương m i, d ch v có v n dư i 300.000 USD và dư i 100 lao ng thì u thu c DNVVN. ài Loan theo quy nh hi n nay trong ngành xâyd ng các DN có v n dư i 1,4 tri u USD, lao ng dư i 300 ngư i; trongcông nghi p khai khoáng các DN có v n dư i 1,4 tri u USD, 500 lao ng vàtrong thương m i, d ch v có doanh s dư i 1,4 tri u USD và dư i 50 lao ng là nh ng DNVVN. S thay i quy nh này th hi n kh năng thích ng nhanh c a cơ ch chính sách qu n lý c a nhà nư c i v i khu v c
 13. 13. 8DNVVN dư i tác ng c a s phát tri n kinh t - xã h i và môi trư ng bênngoài. [37, tr.10]. + Các gi i h n tiêu chu n này còn ư c quy nh trong nh ng th i kỳ cth và có s thay i theo th i gian cho phù h p v i trình phát tri n kinh t- xã h i c a t ng giai o n. Ch ng h n ài Loan trong 30 năm qua ã cósáu l n thay i quy nh gi i h n các tiêu th c phân lo i DNVVN. + Gi i h n ch tiêu l n c a các DNVVN ư c quy nh khác nhautheo nh ng ngành ngh khác nhau. a ph n các nư c có s phân bi t quy môcác tiêu th c v n, lao ng s d ng riêng cho nh ng ngành ngh , lĩnh v cnhư s n xu t công nghi p, thương m i ho c d ch v . Tuy v y, v n có m t sít các nư c dùng chung m t tiêu th c cho t t c các ngành. - T ng th i kỳ, các tiêu th c và tiêu chu n gi i h n l i có s thay i chophù h p v i ư ng l i, chính sách, chi n lư c và kh năng h tr c a m i qu cgia. Nh ng tiêu th c phân lo i DN v a và nh ư c dùng làm căn c thi t l pnh ng chính sách phát tri n, h tr DN v a và nh c a các chính ph . Vi c xác nh gi i h n các tiêu th c này là cơ s xác nh cơ chqu n lý v i nh ng chính sách ưu tiên thích h p và xây d ng cơ c u t ch c,qu n lý có hi u qu i v i h th ng DN này. T nh ng phân tích khái ni m chung v DNVNN, các tiêu th c và gi ih n tiêu chu n, tiêu th c ư c s d ng trong phân lo i DNVVN trên th gi ik t h p v i i u ki n c th , nh ng c i m riêng bi t v quan i m pháttri n kinh t nhi u thành ph n và các chính sách, quy nh phát tri n kinh tc a nư c ta, khái ni m DNVVN ư c quy nh rõ trong Ngh nh s90/2001/N -CP ngày 23.11.2001 c a Chính ph như sau: “DNVVN là các cơ s s n xu t, kinh doanh c l p ã ăng ký kinhdoanh theo pháp lu t hi n hành, có v n ăng ký không quá 10 t ng ho cs lao ng trung bình hàng năm không quá 300 ngư i”.
 14. 14. 9 i u ki n nh lư ng là có s lao ng trung bình dư i 300 lao ng vàs v n ăng ký dư i 10 t ng. Các tiêu chí này là tương i phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i c a Vi t Nam hi n nay. Vi c s d ng c hai tiêu chítrên s khuy n khích các DN v a s d ng nhi u lao ng l i v a t p trungtích t v n phát tri n. S d ng m t tiêu chí lao ng xác nh DNVVN ng nghĩa v i vi c t t c các DN dù có v n kinh doanh l n hay nh u ư c hư ng các chính sách ưu ãi c a Chính ph dành cho các DNVVN. i u ó s không h n ch các DN u tư v n l n kinh doanh trong lúc v nmu n hư ng ưu ãi t các chính sách danh cho DNVVN. Tương t như v y,n u s d ng tiêu chí v n kinh doanh thì các DN s d ng nhi u lao ng cũngv n ư c hư ng l i t các chính sách phát tri n DNVVN. Vì v y, vi c xác nh DNVVN c n d a trên c hai tiêu chí là v n ăng ký và s lao ngthư ng xuyên trung bình hàng năm c a DN. 1.1.1.2. Các lo i hình DN v a và nh Căn c pháp lý xác nh các lo i hình DN trong n n kinh t nư c ta làlu t DN năm 2005, có hi u l c thi hành t 01/7/2006 theo lu t DN năm 2005thì các lo i hình DN g m: - Công ty trách nhi m h u h n: Công ty trách nhi m h u h n (TNHH)là DN, trong ó thành viên có th là t ch c, cá nhân, s lư ng thành viênkhông vư t quá 50. Thành viên ch u trách nhi m v các kho n n và nghĩa vtài s n khác c a DN trong ph m vi s v n cam k t góp vào DN. Ph n v n góp c a các thành viên ch ư c chuy n như ng theo quy nht i i u 43, 44 và 45 c a lu t DN. - Công ty trách nhi m h u h n (TNHH) m t thành viên: Công ty tráchnhi m h u h n m t thành viên là DN do m t t ch c ho c m t cá nhân làmch s h u (sau ây g i là ch s h u công ty); ch s h u công ty ch u trách
 15. 15. 10nhi m v các kho n n và nghĩa v tài s n khác c a công ty trong ph m vi sv n i u l c a công ty. - Công ty c ph n (CTCP): Công ty c ph n là DN trong ó v n i u l ư c chia thành nhi u ph n b ng nhau g i là c ph n; c ông có th là tch c, cá nhân; s lư ng c ông t i thi u là ba và không h n ch s lư ng t i a. C ông ch trách nhi m v các kho n n và nghĩa v tài s n khác c a DNtrong ph m vi s v n ã góp vào DN. C ông có quy n t do chuy nnhư ng c ph n c a mình cho ngư i khác. - Công ty h p danh (CTHD) : Công ty h p danh là DN, trong ó ph i cóít nh t hai thành viên là ch s h u chung c a công ty, cùng nhau kinh doanhdư i m t tên chung g i là thành viên h p danh; ngoài các thành viên h pdanh còn có th có nh ng thành viên góp v n. Thành viên h p danh ph i là cánhân, ch u trách nhi m v các kho n n c a công ty trong ph m vi s v n ãgóp vào công ty. - DN tư nhân (DNTN): DN tư nhân là DN do m t cá nhân làm ch và tch u trách nhi m b ng toàn b tài s n c a mình v m i ho t ng c a DN. 1.1.1.3. Khái ni m v DN v a và nh ngoài qu c doanh Nói n DNVVN ngoài qu c doanh là phân bi t v i DN nhà nư c(DNNN), như v y th c ch t ây là c p n v n s h u. DNVVNngoài qu c doanh là nh ng DN d a trên s h u tư nhân v tư li u s n xu t,trong ó bao g m các hình th c s h u các nhân, s h u t p th , s h u gia ình và s h u h n h p. DNVVN ngoài qu c doanh có th ư c hi u là cơ ss n xu t kinh doanh c l p ã ăng ký kinh doanh theo pháp lu t hi n hành, cóv n ăng ký không quá 10 t ng ho c s lao ng trung bình hàng năm khôngquá 300 ngư i và không n m trong khu v c nhà nư c.
 16. 16. 11 i tư ng ư c xác nh là DNVVN ngoài qu c doanh bao g m các DNthành l p và ho t ng theo lu t DN; các HTX thành l p và ho t ng theolu t HTX; các h kinh doanh cá th ăng ký theo Ngh nh 88/2006/N -CPc a Chính ph v ăng ký kinh doanh. 1.1.2. c i m c a DN v a và nh ngoài qu c doanh Các DNVVN ngoài qu c doanh là DN có quy mô v n nh và ph n l nho t ng trong lĩnh v c thương m i, d ch v s d ng nhi u lao ng,DNVVN ngoài qu c doanh có nh ng c i m khác bi t so v i DN kháctrong quá trình hình thành và phát tri n. - Các DNVVN ngoài qu c doanh d ho t ng V i s lư ng v n nh , s lao ng không nhi u, i u ki n làm vi c ơngi n t o cho các DNVVN ngoài qu c doanh có th ti n hành ho t ng ngaysau khi có k ho ch kinh doanh. Vi c t o ngu n v n kinh doanh là m t khókhăn l n i v i các DNVVN ngoài qu c doanh nhưng do vòng quay v nnhanh có th huy ng ư c v n t nhi u ngu n khác nhau. - Các DNVVN ngoài qu c doanh d năng ng Do quy mô ho t ng nh nên các DNVVN ngoài qu c doanh r t linhho t và d thích ng v i s thay i c a môi trư ng kinh doanh, t óddàng tìm ki m th trư ng khi th y vi c kinh doanh thu n l i ho c nhanhchóng rút kh i th trư ng khi th y công vi c kinh doanh tr nên khó khăn. i u này r t quan tr ng i v i n n kinh t ang phát tri n như nư c ta. - T p trung nhi u t i các làng ngh DNVVN ngoài qu c doanh có thu n l i trong vi c khai thác và s d ngcó hi u qu nh ng ngu n l c u vào như lao ng, tài nguyên hay v n t ich c a các a phương, nh t là t i các làng ngh truy n th ng. Bên c nh ó, các DNVVN ngoài qu c doanh còn có nhi u l i th hơncác DN l n trong vi c n m b t k p th i nhu c u và th hi u thư ng xuyên thay
 17. 17. 12 i c a ngư i tiêu dùng, qua ó t o ra nhi u lo i s n ph m thư ng xuyên v im u mã p áp ng ngày càng t t hơn nhu c u c a ngư i tiêu dùng. - Có l i th s d ng lao ng DNVVN ngoài qu c doanh có nh ng tác ng tích c c trong vi c t o ravi c làm cũng như nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n cho dân cư t i aphương, duy trì, b o v các giá tr văn hoá truy n th ng, giãn kho ng cách gi angư i giàu và ngư i nghèo, gi m s phân bi t gi a thành th và nông thôn. - DNVVN ngoài qu c doanh v n ít, thi u ngu n l c th c hi nnh ng ý tư ng kinh doanh l n, các d án u tư l n, thư ng b y u th trongm i quan h v i ngân hàng. Nhi u DNVVN ngoài qu c doanh b ph thu cnhi u vào DN l n trong quá trình phát tri n như v thương hi u, th trư ng,công ngh , tài chính… - DNVVN ngoài qu c doanh ch u r i ro trong kinh doanh do ph n l ncác DN trình văn hoá, trình qu n lý kinh doanh th p. 1.1.3. Vai trò c a DN v a và nh ngoài qu c doanh i v i s pháttri n kinh t - xã h i DNVVN ngoài qu c doanh có vai trò r t quan tr ng trong vi c thúc ys phát tri n n n kinh t m i nư c. Trong b i c nh c nh tranh toàn c u gayg t như hi n nay, các nư c u chú ý h tr các DNVVN ngoài qu c doanhnh m huy ng t i a các ngu n l c phát tri n n n công nghi p, tăng s cc nh tranh cho s n ph m. Hi n nay, trên h u h t các nư c, DNVVN ngoàiqu c doanh óng vai trò quan tr ng chi ph i r t l n n công cu c phát tri nkinh t , xã h i. Các DNVVN ngoài qu c doanh có kh năng t o ra nhi u vi clàm v i chi phí th p, cung c p cho xã h i m t kh i lư ng áng k hàng hoávà d ch v làm tăng GDP cho n n kinh t , tăng cư ng k năng qu n lý, im i công ngh , góp ph n gi m chênh l ch v thu nh p, xoá ói nghèo, tăngngu n ti t ki m và u tư c a dân cư a phương làm cho n n kinh t năng
 18. 18. 13 ng và hi u qu . M c óng góp vào s phát tri n kinh t qu c gia c aDNVVN ngoài qu c doanh ư c th hi n m c thu hút lao ng, v n, t ora giá tr gia tăng trong n n kinh t . 1.1.3.1. DN v a và nh ngoài qu c doanh óng góp quan tr ng vào t c tăng trư ng kinh t i v i nh ng nư c mà t c phát tri n kinh t còn th p như Vi t Namthì GDP do các DNVVN ngoài qu c doanh t o ra hàng năm chi m t tr ngl n, m b o th c hi n nh ng ch tiêu tăng trư ng c a n n kinh t . Gi i quy t công ăn vi c làm c a các DNVVN ngoài qu c doanh làphương ti n hi u qu gi m thi u n n th t nghi p. M c dù s lao ng làmvi c trong m t DNVVN ngoài qu c doanh không nhi u nhưng v i s lư ngl n DNVVN ngoài qu c doanh trong n n kinh t ã t o ra ph n l n công ănvi c làm cho xã h i. Nhìn chung các nư c, s lư ng DNVVN ngoài qu c doanh chi mkho ng 96% t ng DN trong n n kinh t ; gi i quy t vi c làm cho 2/3 l c lư nglao ng xã h i [44, tr. 13], t ó góp ph n tăng nhanh thu nh p c a các t ngl p dân cư. Th c t Vi t Nam cho th y, tăng trư ng kinh t t m ccao trong nhi u năm tr l i ây ph n l n do khơi thông, huy ng m i ngu nl c c a các DNVVN ngoài qu c doanh. 1.1.3.2. DN v a và nh ngoài qu c doanh thu hút và khai thác cácngu n l c s n có trong dân cư V n là y u t cơ b n khai thác và ph i h p v i các y u t khác như lao ng, t ai, công ngh và qu n lý t o ra l i nhu n cho DN. V n có vai tròto l n trong vi c u tư trang thi t b , c i ti n công ngh , nâng cao trình tayngh cho công nhân cũng như trình qu n lý c a ch DN. Tuy nhiên, nhi uDNVVN ngoài qu c doanh ang thi u v n tr m tr ng, m t khác v n nhàn r itrong dân cư còn nhi u nhưng không huy ng ư c.
 19. 19. 14 Trong i u ki n chính sách tài chính tín d ng c a Chính ph và các ngânhàng chưa th c s gây ư c ni m tin i v i nh ng ngư i có v n nhàn r itrong các t ng l p dân cư thì nhi u DNVVN ngoài qu c doanh ã ti p xúc tr cti p v i ngư i dân và huy ng ư c s lư ng v n l n ưa vào kinh doanh. 1.1.3.3. DN v a và nh ngoài qu c doanh cung ng m t kh i lư ngl n s n ph m và lao v , a d ng và phong phú v ch ng lo i V i s lư ng ông o trong n n kinh t , DNVVN ngoài qu c doanh ã t o ra m t s n lư ng, thu nh p áng k cho xã h i, m t khác do tính linhho t, m m d o, DNVVN ngoài qu c doanh có kh năng áp ng nh ng nhuc u ngày càng a d ng, c áo và phong phú c a ngư i tiêu dùng. Nhho t ng v i quy mô v a và nh , các DNVVN ngoài qu c doanh có ưu thlà chuy n hư ng kinh doanh t nh ng ngành ngh kém hi u qu sang ngànhngh có hi u qu hơn. 1.1.3.4. DN v a và nh ngoài qu c doanh góp ph n chuy n d ch cơc u kinh t Vi c phát tri n các DNVVN ngoài qu c doanh d n n s chuy n d chcó c u kinh t theo t t c các khía c nh: vùng kinh t , ngành kinh t và thànhph n kinh t . Trư c h t, ó là s thay i có c u kinh t vùng nh s pháttri n c a khu v c nông thôn thông qua phát tri n các ngành công nghi p,ti u th công nghi p và d ch v nông thôn. Các DNVVN ngoài qu cdoanh ư c phân b u hơn v lãnh th các vùng nông thôn, ô th , mi nnúi, ng b ng. S phát tri n m nh m các DNVVN ngoài qu c doanh còncó tác d ng làm cho cơ c u thành ph n kinh t thay i nh s tăng m nhc a các cơ s kinh t ngoài qu c doanh và vi c s p x p l i các DNNN. Sphát tri n các DNVVN ngoài qu c doanh cũng kéo theo s thay i c a cơc u ngành kinh t thông qua s a d ng hoá các ngành ngh , duy trì, pháttri n các làng ngh truy n th ng.
 20. 20. 15 1.1.3.5. DN v a và nh ngoài qu c doanh tăng ngu n hàng và tăngthu cho NSNN V i xu hư ng toàn c u hoá n n kinh t , m i quan h giao h u kinh t ,văn hoá gi a các qu c gia phát tri n r ng rãi ã làm các s n ph m truy nth ng tr thành m t ngu n xu t kh u quan tr ng. Vi c phát tri n các DNVVNngoài qu c doanh ã tao ra kh năng thúc y khai thác ti m năng c a cácngành ngh th công, m ngh m i qu c gia. S phát tri n nhanh chóng v c s lư ng và ch t lư ng các DNVVNngoài qu c doanh ã tăng nhanh kh năng cung c p s n ph m cho xã h ikhông nh ng trong nư c mà còn xu t kh u v i s lư ng l n ra th trư ngngoài nư c. T ó làm tăng thu cho NSNN c t vi c th c hi n nghĩa v thu . 1.1.3.6. DN v a và nh ngoài qu c doanh góp ph n thúc y nhanhquá trình CNH, H H t nư c Quá trình CNH, H H m i qu c gia nói chung và Vi t Nam nói riêng t m c tiêu tr thành nư c công nghi p v i cơ s v t ch t k thu t hi n i,quan h s n xu t ti n b phù h p v i trình c a l c lư ng s n xu t. Các DNVVN ngoài qu c doanh trong quá trình s n xu t, c nh tranh ph i sd ng công ngh tiên ti n. V i m ng lư i r ng kh p ã có truy n th ng g n bó v inông nghi p và kinh t xã h i nông thôn s là ng l c thúc y s n xu t nôngnghi p, nông thôn phát tri n, s hình thành nh ng ưu i m, c m công, nôngnghi p tác ng chuy n hoá s n xu t nông nghi p theo hư ng CNH, H H. DNVVN ngoài qu c doanh là nơi ào t o và sàng l c các nhà qu n lý DNthông qua th c ti n kinh doanh, góp ph n vào vi c ào t o l c lư ng cán bqu n lý DN có ch t lư ng cao cho t nư c. Hơn n a, s phát tri n c a cácDNVVN ngoài qu c doanh ã hình thành và phát tri n th trư ng lao ng, cácDNVVN ngoài qu c doanh ch ng phát tri n i ngũ lao ng theo yêu c uc a s n xu t kinh doanh, t ó phát huy ti m năng sáng t o c a hàng tri u lao ng, góp ph n tích c c trong công cu c CNH, H H t nư c.
 21. 21. 16 Như v y, tuy m i qu c gia u có c i m và m c phát tri n khác nhau,nhưng các DNVVN ngoài qu c doanh u óng vai trò quan tr ng trong vi cphát tri n kinh t , xã h i, t o ra nhi u vi c làm góp ph n gi m thi u t l th tnghi p n nh xã h i, duy trì các ngành, ngh truy n th ng, tăng kim ng ch xu tkh u, tăng trư ng kinh t cho t nư c, thúc y c nh tranh gi a các DN, t o ra cơc u kinh t năng ng, nâng cao tính c nh tranh qu c gia. Chính vì v y, s t n t ivà phát tri n c a các DNVVN ngoài qu c doanh là m t t t y u khách quan vàc n thi t trong quá trình phát tri n c a m i qu c gia. 1.1.3.7. DN v a và nh ngoài qu c doanh t o i u ki n phát tri n cácDN l n Các DNVVN ngoài qu c doanh hình thành và phát tri n trong nh ngngành ngh khác nhau luôn có m i quan h m t thi t v i nhau và có m i liênk t v i các DN l n. Nhi u DNVVN ngoài qu c doanh ch v i m c ích cungc p s n ph m cho các DN l n, tăng cư ng m i quan h liên k t h tr nhaugi a các DNVVN ngoài qu c doanh và các DN l n. T ó gi m ư c các r iro trong kinh doanh. Các DNVVN ngoài qu c doanh sau m t th i gian tíchlu thêm v n, kinh nghi m và ch ng c a mình trên th trư ng ư c àphát tri n v i quy mô l n hơn. M t khác các DNVVN ngoài qu c doanh cònlà nơi ào t o tay ngh , kinh nghi m cho các cán b qu n lý DN l n. Sphát tri n c a các DNVVN ngoài qu c doanh cũng ã làm xu t hi n nhi u tàinăng trong kinh doanh thành m t l p doanh nhân l n Vi t Nam, giúp chos phát tri n các DNVVN ngoài qu c doanh tr thành các DN l n. 1.1.3.8. DN v a và nh ngoài qu c doanh góp ph n t o công ăn vi clàm cho ngư i lao ng V i s lư ng các DNVVN ngoài qu c doanh ngày càng tăng và chi mtrên 96% t ng s các DN, các DN này ã t o công ăn vi c làm cho m t s
 22. 22. 17lư ng l n ngư i lao ng. Các DN này càng phát tri n s t o nhi u cơ h ităng vi c làm, thu hút lao ng và gi m t l th t nghi p. T ó góp ph n gi iquy t các v n xã h i mang l i l i ích cho c ng ng dân cư. 1.1.5.9. DN v a và nh ngoài qu c doanh nâng cao thu nh p c a dâncư, góp ph n xoá ói gi m nghèo, th c hi n công b ng xã h i Hi n nay, thu nh p c a dân cư nư c ta ch y u d a vào nông nghi p,thu nh p th p do nư c ta là m t nư c nông nghi p, năng su t th p. CácDNVVN ngoài qu c doanh phát tri n nhanh chóng nông thôn và thành th ã s d ng s lư ng l n lao ng v i năng su t cao là m t trong các bi npháp cơ b n góp ph n tăng nhanh thu nh p cho dân cư. T ó m c s ng c adân cư s ư c nâng cao, góp ph n xoá ói gi m nghèo, gi m kho ng cách vthu nh p gi a cá t ng l p dân cư. M t khác, các DNVVN ngoài qu c doanhphát tri n s phát huy l i th c a t ng vùng, gi m b t kho ng cách gi a cácvùng trên toàn qu c. 1.1.4. Các nhân t nh hư ng n ho t ng c a DN v a và nhngoài qu c doanh 1.1.4.1. Trình phát tri n kinh t - xã h i Trình phát tri n kinh t - xã h i có nh hư ng r t l n n ho t ngc a các DNVVN ngoài qu c doanh. các nư c có trình phát tri n kinh tcàng cao thì gi i h n tiêu th c phân lo i DNVVN ngoài qu c doanh càng ư c nâng lên. Ngư c l i, các nư c có trình phát tri n th p thì tiêuchu n, gi i h n v v n s th p hơn. Trình phát tri n kinh t càng cao thì sphát tri n c a DN càng l n nhi u, tính c nh tranh càng gay g t nhưng cóthu n l i là m i quan h gi a các lo i hình DN càng ch t ch , s h tr c acác DN l n i v i các DNVVN ngoài qu c doanh càng nhi u. M i quan htác ng qua l i s giúp cho c DN l n và nh phát tri n trong m i quan hth ng nh t, ràng bu c v i nhau, kh c ph c nh ng h n ch , phát huy tính tích
 23. 23. 18c c c a t ng lo i hình quy mô. Nh n th c c a các b ph n kinh doanh càngrõ ràng, c th hơn. Các DN t nh n th y s c n thi t ph i liên k t, h trnhau. T ó s t o i u ki n cho s phát tri n c a các DNVVN ngoài qu cdoanh n nh hơn, có phương hư ng rõ ràng hơn, v ng b n hơn. 1.1.4.2. Chính sách và cơ ch qu n lý M t chính sách và cơ ch úng n h p lý s t o ra môi trư ng thu n l icho s phát tri n c a các DNVVN ngoài qu c doanh. ây là y u t r t quantr ng nh hư ng tr c ti p n ho t ng c a các DNVVN ngoài qu c doanh.Các DNVVN ngoài qu c doanh có nh ng b t l i trong kinh doanh c a môitrư ng c nh tranh gay g t như hi n nay so v i DN l n. Vì v y, h u h t cácnư c u ph i có nh ng chính sách ưu tiên h tr cho s phát tri n c a cácDNVVN. Các DNVVN thư ng xuyên b s e do c a các l c lư ng c nhtranh hùng m nh, to l n trên th trư ng, nh t là các t p oàn kinh t l n. N ukhông có s h tr giúp c a nhà nư c s khó có kh năng t n t i và pháttri n do kh năng nghiên c u ng d ng ti n b khoa h c và công ngh th p,kh năng i u tra nghiên c u th trư ng th p và thư ng ph i ph thu c r t l nvào ho t ng, chi n lư c c a các DN l n. Chính sách ưu tiên phát tri n các DNVVN ngoài qu c doanh ã trthành m t chính sách ph bi n và ư c th c t kh ng nh tính úng nc anó qua th c ti n phát tri n kinh t - xã h i c a các nư c trên th gi i, k ccác nư c công nghi p phát tri n. Chính sách và cơ ch s t o ra môi trư ngpháp lý và nh ng i u ki n c th c n thi t các DNVVN ngoài qu c doanhcó kh năng phát tri n m t cách t do, không b s chèn ép thi u công b ngc a các l c lư ng l n. Ngoài ra, chính sách và cơ ch còn t o ra s k t h pch t ch gi a các DN l n, v a và nh trong phát tri n n n kinh t c a m inư c, phát huy s c m nh t ng th c a toàn b n n kinh t và c a t ng khuv c. Nh ng ưu tiên v v n tín d ng, ch thu , s d ng công ngh , quy chm i quan h gi a các lo i hình DN thu c các lo i quy mô khác nhau k c
 24. 24. 19chính sách ch ng c quy n… u tác ng n ho t ng c a các DNVVN.Các chính sách t ai, lãi su t, ào t o… t o ra nh ng i u ki n c n thi tquan tr ng h tr các DNVVN phát tri n và th c hi n ư c nh ng nhi m vkinh t - xã h i to l n t ra i v i khu v c này. Trong i u ki n nư c ta hi n nay, cơ ch , chính sách ang ư c t ngbư c hoàn thi n nh m t o i u ki n và môi trư ng pháp lý c n thi t, thu n l icho các DN ho t ng. Tuy nhiên, h th ng chính sách v n còn nhi u b t c p,thi u, không ng b và cơ ch khuy n khích DNVVN ngoài qu c doanh. i u ó gây nh hư ng không nh n ho t ng c a các DNVVN ngoàiqu c doanh nư c ta. 1.1.4.3. Các ch Doanh nghi p S xu t hi n và kh năng phát tri n c a DN ph thu c r t l n vào nh ngch DN. Do c thù là s lư ng DNVVN ngoài qu c doanh r t nhi u và thư ngxuyên ph i thay i thích nghi v i môi trư ng kinh doanh, ph n ng v inh ng tác ng b t l i do s phát tri n, xu hư ng tích t và t p trung hoá s nxu t. S sáp nh p, gi i th và xu t hi n DNVVN ngoài qu c doanh thư ngxuyên di n ra trong m i giai o n. ó là m t s c ép l n bu c nh ng ngư i sángl p và qu n lý các DNVVN ngoài qu c doanh ph i có tính linh ho t cao trongqu n lý i u hành, dám nghĩ, dám làm, ch p nh n m o hi m. Chính vì v y, s lư ng và ch t lư ng i ngũ các nhà kh i s DN, dámnghĩ, dám làm, ch p nh n r i ro, u tư phát tri n s n xu t - kinh doanh tnh ng ngu n v n h n h p, nh bé có nh hư ng l n n phương hư ng, t c phát tri n c a các DNVVN trong m i qu c gia. S có m t c a i ngũ các nhà kh i s DN này cùng v i kh năng vàtrình , nh n th c c a h v tình hình th trư ng và kh năng n m b t cơ h ikinh doanh s tác ng to l n n ho t ng c a t ng DNVVN ngoài qu cdoanh. H luôn là nh ng ngư i i u trong i m i, dám tìm ki m nh ngphương hư ng m i, t ra nh ng nhi m v chuy n i cho thích ng v i môi
 25. 25. 20trư ng kinh doanh. i ngũ các nhà kinh doanh có kh năng, có ki n th c vàcó quy t tâm, s n sàng ch p nh n r i ro tham gia u tư s n xu t kinh doanh. i v i m i qu c gia, s phát tri n kinh t c a m i qu c gia ph thu c r t l nvào s có m t c a i ngũ này. Vi c xây d ng i ngũ các nhà sáng l p lànhi m v quan tr ng i v i m i qu c gia. ây cũng là m t khâu y u trongchi n lư c các nhà phát tri n các DNVVN ngoài qu c doanh nư c ta trongnh ng năm qua. Ph n l n ch DNVVN ngoài qu c doanh chưa ư c ào t obài b n, ch y u ho t ng d a vào kinh nghi m. Thi u nh ng ki n th c cơb n v kinh t th trư ng và chưa ư c h tr nh ng thông tin c n thi t. Nhànư c chưa xác nh chi n lư c và quy ho ch phát tri n i ngũ các DN. âylà nguyên nhân cơ b n làm cho kh năng c nh tranh và vươn lên c a DNVVNngoài qu c doanh Vi t Nam còn y u kém. 1.1.4.4. Kh năng ng d ng ti n b công ngh S phát tri n c a khoa h c và công ngh và c bi t là công ngh thôngtin ã m ra kh năng r ng l n hơn cho s phát tri n c a các DNVVN ngoàiqu c doanh. Nó t o i u ki n và kh năng cho DN có th trang b k thu thi n i hơn, năng ng, linh ho t hơn trong vi c l a ch n ưa vào ng d ngvà khai thác công ngh m i. S phát tri n c a công ngh nói chung và côngngh thông tin nói riêng ã nh hư ng l n n xu hư ng phát tri n c aDNVVN ngoài qu c doanh. Trình và kh năng ng d ng công ngh hi n i c a các DNVVN Vi t Nam có nhi u h n ch là m t trong nh ng nhân t quan tr ng nhhư ng n năng su t, ch t lư ng và hi u qu c a chúng. Ngoài nh ng khókhăn v v n là m t trong nh ng nguyên nhân d n n công ngh l c h u,ch m i m i trong các DNVVN Vi t Nam, còn khó khăn n a là dochưa quan tâm úng m c t i phát tri n công ngh , thi u thông tin v côngngh và trình ti p nh n, khai thác công ngh m i c a i ngũ lao ngcòn h n ch .
 26. 26. 21 1.1.4.5. Th trư ng Tính ch t c nh tranh trên t ng th trư ng s tác ng tr c ti p t i ho t ngc a các DNVVN ngoài qu c doanh. M t tr trư ng c nh tranh gay g t v i DNl n là ch y u, c ng v i môi trư ng lu t pháp không hoàn h o s là khó khănl n cho s t n t i và phát tri n c a các DNVVN ngoài qu c doanh. Trong thtrư ng này n u có s liên k t gi a các DN l n thì kh năng ho t ng c aDNVVN ngoài qu c doanh r t khó khăn, th m chí khó có th t n t i. M t khác, tính ch t, quy mô, nhu c u s là y u t th hai trong th trư ngtác ng tr c ti p t i ho t ng c a các DNVVN ngoài qu c doanh. Thtrư ng v i nhu c u a d ng, thay i nhanh, kh i lư ng nhu c u không l n slà i u ki n thu n l i cho ho t ng c a DN này. Ngư c l i, th trư ng dunglư ng l n, ch ng lo i ít, tương i n nh s là cơ s cho các DN l n thamgia tăng cư ng tính c nh tranh, làm khó khăn cho ho t ng c a các DNVVNngoài qu c doanh. V i c i m c a s phát tri n nhu c u hi n nay theohư ng nhu c u ngày càng a d ng, nhi u ch ng lo i kh i lư ng không nhi unhưng thay i nhanh là m t thu n l i l n cho các DNVVN ngoài qu c doanhphát tri n ho t ng có hi u qu . Th trư ng là m t trong nh ng v n nangi i và khó khăn nh t cho các DNVVN ngoài qu c doanh nư c ta, bao g mc th trư ng u vào và u ra. Do th trư ng nư c ta còn phát tri n trình chưa cao, nhu c u th p, c bi t các vùng nông thôn. Hơn n a, s n ph ml i b chèn ép b i s n ph m ngo i nh p, th m chí là s n ph m nh p l u, tr nthu gây khó khăn không nh cho ho t ng c a các DNVVN ngoài qu cdoanh. Vi c qu n lý th trư ng u ra còn nhi u sơ h , buông l ng t o i uki n cho các i tư ng làm ăn phi pháp phát tri n, còn các DN ho t ngtrung th c s khó khăn vì c nh tranh không lành m nh. Th trư ng các y u t u vào như t ai, v n ang là nh ng khó khăn l n, nh ng thách th c t ra i v i các DNVVN ngoài qu c doanh.
 27. 27. 22 1.2. KINH NGHI M PHÁT TRI N DOANH NGHI P V A VÀ NHM T S NƯ C Trên th gi i hi n nay có trên 180 nư c có n n kinh t th trư ng v i khuv c kinh t ngoài qu c doanh làm nòng c t. M t s nư c XHCN trư c ây có n nkinh t t p trung d a vào khu v c kinh t nhà nư c là ch y u, không coi tr ngphát tri n khu v c kinh t ngoài qu c doanh nên n n kinh t không phát tri n,quan liêu, trì tr . H u h t các nư c này u x p b c th p v phát tri n kinh t . Trong s hơn 30 nư c phát tri n ã ch ng minh r ng n n kinh t th trư ngv i khu v c ngoài qu c doanh là nòng c t là i u ki n c n, còn t ch c n n kinht m t cách h p lý là i u ki n phát tri n n n kinh t có hi u qu . Mu nn n kinh t phát tri n cao và b n v ng ph i có c 2 i u ki n này. i u ó cónghĩa là, m t m t ph i t do hoá n n kinh t , m r ng t do c nh tranh, pháthuy t i a ưu th c a cơ ch th trư ng, t o i u ki n phát tri n các DNVVNngoài qu c doanh doanh phát tri n. M t khác, ph i phát huy vai trò nh hư ngvà i u ti t c a nhà nư c b ng chi n lư c và các công c chính sách. Các nư c có n n kinh t th trư ng phát tri n và t ư c nhi u thànhcông trong phát tri n kinh t có r t nhi u kinh nghi m trong vi c phát tri ncác DNVVN . Khu v c DNVVN là m t b ph n ch y u c a kinh t tư nhân h u h tcác nư c trên th gi i, trong ó có Vi t Nam. Khu v c này óng vai trò quantr ng trong vi c t o ra s phát tri n lành m nh và b n v ng cho n n kinh t .Tuy m c , chính sách và phương th c h tr có khác nhau nhưng nhìnchung Chính ph các nư c u dành s quan tâm thích áng nv n này. Vi t Nam ang th c hi n chính sách i m i n n kinh t theo hư ng thtrư ng, nên nhi u kinh nghi m còn c n ư c ti p t c t ng k t, m t khác donhi u nguyên nhân, các DNVVN ang g p nhi u khó khăn, ang r t c n sh tr t phía Nhà nư c.
 28. 28. 23 Vì v y, i v i Vi t Nam nghiên c u mô hình DNVVN c a các nư ctrên th gi i s rút ra ư c nhi u bài h c b ích i v i vi c phát tri n cácDNVVN ngoài qu c doanh nư c ta. 1.2.1. Trung Qu c n năm 2003, Trung Qu c có kho ng 3,6 tri u DNVVN, óng góp 55,6%GDP, gi i quy t công ăn vi c làm cho 70,6% l c lư ng lao ng [25, tr.96]. Trung Qu c có hoàn c nh tương t như Vi t Nam trong quá trình chuy n i n n kinh t t kinh t k ho ch hoá t p trung sang kinh t th trư ng.Trong nh ng năm qua, Trung Qu c ã có nh ng kỳ tích trong tăng trư ngkinh t . M c GDP hàng năm t 7,5-8%, tr thành qu c gia có m c tăngtrư ng kinh t cao nh t th gi i. Quá trình phát tri n kinh t Trung Qu c g n li n v i s thay i căn b ncơ c u thành ph n kinh t . T ó n n kinh t hoàn toàn d a vào kinh t qu cdoanh và t p th chuy n sang n n kinh t h n h p, trong ó DNVVN óngvai trò quan tr ng trong s phát tri n c a n n kinh t . Các chính sách phát tri n DNVVN c a Trung Qu c nh m thúc ysc nh tranh h p lý cho các DN nh m cân i cũng như chuyên môn hoá trongn n kinh t . c i m chung c a các chính sách phát tri n DNVVN c aTrung Qu c là: - Th nh t, các DNVVN trong lĩnh v c công nghi p ư c phát tri n d atrên cơ s tôn tr ng các yêu c u khách quan và các quy lu t kinh t . Các chính sách phát tri n DNVVN ngoài qu c doanh Trung Qu c d atrên các i m chính: N u m t DNVVN nào c n m t s lư ng l n các phtùng và các linh ki n thì yêu c u có s phân b h p lý và s c ng tác ch t chgi a DN l n, v a và nh . Các DNVVN ph i linh ho t phù h p v i thtrư ng, tránh tình tr ng dư th a và trùng l p, các DN l n v n óng vai tròquan tr ng trong n n kinh t , s phát tri n c a các DN này s kéo theo s phát
 29. 29. 24tri n c a các DNVVN. Các DNVVN ph i căn c vào quy mô kinh t h p lý t ch c s n xu t. Khuy n khích các DNVVN u tư v i k thu t và knăng qu n tr hi n i, nâng cao ch t lư ng s n ph m. - Th hai, m r ng vi c làm và t p trung vào các khu v c d ch v . CácDNVVN có ưu th hơn trong lĩnh v c d ch v do d ch v g n v i qu n chúngvà tr c ti p ph c v cho s n xu t và sinh ho t. Hai lĩnh v c chính phát tri nd ch v là buôn bán nh và ăn u ng. Chính ph Trung Qu c khuy n khích mr ng vi c làm và t p trung các DNVVN u tư vào khu v c d ch v như: b ov môi trư ng, du lÞch, in Ên, gi¶i trÝ v¨n phßng [29, tr.62]. - Th ba, t o i u ki n thu n l i các DNVVN xu t kh u nhi u s nph m ư c khuy n khích s n xu t t i các ngành mà DNVVN chi m ph n l nnhư nông nghi p, ch bi n s n ph m t nông nghi p, công nghi p nh , d t... - Th tư, c bi t chú ý cung c p thông tin cho các DNVVN. Chính ph ã thi t l p m t h th ng cơ s d li u ph c v các DNVVN: thư m c nph m khoa h c trong và ngoài nư c, thành t u khoa h c k thu t, sáng chphát minh, s n ph m m i, th trư ng... [16, tr.72]. - Th năm, các xí nghi p hương tr n. Xí nghi p hương tr n là m t hình th c m i c a công nghi p hoá nôngthôn mang c s c Trung Qu c, nó chi m m t v trí c bi t quan tr ng trongn n kinh t qu c dân. T khi th c hi n c i cách m c a n nay, xí nghi phương tr n phát tri n ã làm l n m nh th c l c kinh t qu c dân, thay ibm t kinh t nông thôn, thúc y c i cách kinh t Trung Qu c. Chính ph Trung Qu c r t quan tâm n vi c phát tri n các ngh truy nth ng trong các xí nghi p hương tr n, coi ây là m t trong nh ng nhi m vquan tr ng c a công cu c công nghi p hoá nông thôn Trung Qu c, trư c h tlà nh ng c i cách v th ch và phi th ch i v i nh ng vùng nông thônphát tri n n n kinh t th trư ng XHCN. Song song v i nó là chính sách m
 30. 30. 25c ab t u t năm 1979 v i vi c hình thành b n c khu kinh t vùng duyênh i, thu hút v n và công ngh nư c ngoài. Chính sách quan tr ng khác c a Chính ph là phân c p và tăng cư ngquy n t ch hơn cho chính quy n a phương có quy n và trách nhi m chitiêu ngân sách phát tri n a phương mình, c bi t là u tư cho cơ s ht ng. Chính ph cũng ban hành chính sách h tr s n xu t nông nghi p vàphát tri n vùng nông thôn như tăng u tư cho s n xu t hàng nguyên li u vàsơ ch , tr giá hàng nông s n và có chính sách ch phát tri n các xí nghi p chbi n th c ph m vùng nông thôn. Chính ph Trung Qu c ã ban hành nhi u chính sách, gi i pháp c thvà th c ti n r t thành công: - Chính sách thu : Quy nh chính sách thu khác nhau cho các vùngngh khác nhau, ưu tiên các xí nghi p hương tr n, h m c thu áp d ng chocác xí nghi p hương tr n, mi n t t c các lo i thu trong 3 năm. - Chính sách tín d ng: Cung c p tín d ng cho xí nghi p hương tr n, m t sngân hàng u ã tham gia vào vi c cho vay i v i các xí nghi p hương tr n. - Chính sách xu t kh u: T o i u ki n cho các xí nghi p hương tr ntham gia vào các ho t ng c a th trư ng xu t kh u, t ó t o ra s phát tri nvư t b c c a nhi u xí nghi p hương tr n. - Chính sách kích c u: Thành t u ch y u mà kinh t Trung Qu c t ư c là nâng cao thu nh p cho ngư i nông dân, tăng nhu c u tiêu dùng, t óm ra cơ h i thu n l i cho xí nghi p hương tr n nói chung và ngành nghtruy n th ng nói riêng. - Chính sách b o h hàng hoá n i a: T o i u ki n cho các xí nghi phương tr n khai thác, t o l p th trư ng các a phương, n nh ư c thtrư ng trong nư c.
 31. 31. 26 - Chính sách công ngh : Chính ph ã ra chương trình “ m l a”nh m chuy n giao công ngh và khoa h c ng d ng ti n b khoa h c côngngh t i nh ng vùng nông thôn, k t h p khoa h c v i kinh t . G n ây, Trung Qu c ã ra hàng lo t các bi n pháp nh m khuy nkhích các DNVVN phát tri n: - Bãi b các quy nh mang tính phân bi t i x v i các DNVVN vlĩnh v c kinh doanh, thu . Cho phép các DNTN ư c mua l i và chuy nquy n s h u nh ng DNNN làm ăn thua l . - B c Kinh c p gi y phép v xu t kh u cho các công ty tư nhân t năm1999. Các công ty tư nhân ư c phép n m gi 49% c ph n trong các DNngo i thương. - Cho phép các công ty tư nhân ư c tham gia vào th trư ng ch ng khoántrong nư c, ư c bán c phi u cho ngư i nư c ngoài. i u ó m ra cơ h i chokhu v c kinh t tư nhân ti p c n và thu hút v n u tư nư c ngoài phát tri n. - Nh ng ngư i tham gia trong các DNTN ư c phép tham gia ngc ng s n Trung Qu c t 01/7/2001 [25, tr.154]. 1.2.2. Nh t B n Nh t b n là nư c u tiên Châu Á t m t nư c nông nghi p l c h uth c hi n quá trình công nghi p hoá t nư c, tr thành m t cư ng qu c kinht v i n n kinh t công nghi p và nông nghi p hi n i. T sau chi n tranh th gi i th hai, Nh t B n c bi t quan tâm n pháttri n các DNVVN vì ây là khu v c em l i hi u qu kinh t cao, gi i quy t ư c n n th t nghi p. Tính n năm 2000, Nh t B n có trên 5 tri u DNVVN, chi m 99,7% sDN c a c nư c, t o vi c làm thư ng xuyên cho hơn 40 tri u lao ng, chi mhơn 70% s lao ng làm vi c trong khu v c DN c a c nư c. [25, tr.29 ]
 32. 32. 27 Các chính sách phát tri n DNVVN c a Nh t B n t p trung vào m c tiêuthúc y s tăng trư ng và phát tri n c a các DNVVN, tăng cư ng l i íchkinh t xã h i c a các DN và ngư i lao ng t i DNVVN, kh c ph c nh ngb t l i mà các DNVVN g p ph i, h tr tính t l c c a các DNVVN. C th : - C i cách pháp lý: Vi c c i cách môi trư ng pháp lý ư c coi là m t ưu tiên hàng uChính ph Nh t B n. Lu t cơ b n v DNVVN m i ư c ban hành năm 1999 tr giúp cho vi cc i cách cơ c u tăng tính thích ghi c a DNVVN v i nh ng thay i c amôi trư ng kinh t xã h i. Lu t tr giúp DNVVN i m i trong kinh doanhkhuy n khích m nh m vi c thành l p DN m i, tăng cư ng cung ng v n r iro, tr giúp v công ngh . Lu t xúc ti n các h th ng phân ph i có hi u quDNVVN tr giúp cho vi c tăng cư ng s c c nh tranh trong lĩnh v c bán lthông qua công ngh thông tin và xúc ti n các khu bán hàng. M t h th ngchính sách h tr cũng ã ư c thi t l p nh m h n ch s phá s n c aDNVVN, c ng c cơ s qu n lý các DNVVN b sung cho các thi u h tkinh t và b trí các i u ki n môi trư ng sao cho các DNVVN có th t pháttri n tr thành các i th c nh tranh m nh trên th trư ng. Các chính sách ó cũng giúp cho vi c c i t cơ c u các DNVVN làm cho các DNVVN thíchghi nhanh v i s thay i kinh t xã h i và c i t cơ c u, nêu b t và ng viêncác n l c, t l c cánh sinh c a các DNVVN. Chính ph Nh t B n r t chú tr ng t i vi c khôi ph c và phát tri n cácngh th công truy n th ng, vì các làng ngh truy n th ng ã có nh ng tác ng quan tr ng t i s phát tri n kinh t - xã h i nông thôn Nh t B n, bi uhi n b ng các chính sách khuy n khích các DNVVN s n xu t các s n ph mtruy n th ng. - Tr giúp v v n.
 33. 33. 28 Tr giúp v v n cho các DNVVN ư c th c hi n b ng các kho n chovay thông thư ng v i lãi su t cao bán ho c các kho n vay c bi t v i nh ngưu ãi theo m c tiêu chính sách các bi n pháp tr giúp v v n ư c th c hi nt ba nh ch tài chính thu c Chính ph là công ty u tư kinh doanh nh ,ngân hàng h p tác Trung ương v thương m i và công nghi p và công ty utư m o hi m qu c gia c th : + Các kho n vay c a các DNVVN ư c th c hi n tuỳ theo i u ki n c akhu v c thông qua m t qu chung ư c góp b i chính quy n trung ương và cácchính quy n a phương và ư c ký qu m t th ch tài chính tư nhân. + Các kho n vay c a các DNVVN c i ti n qu n lý không ph i có thch p ho c b o lãnh. + H th ng b o lãnh tín d ng cho các DNVVN vay v n t i các th chtài chính tư nhân. Còn hi p h i b o lãnh tín d ng có ch c năng m r ng cáckho n tín d ng b sung và b o lãnh tín d ng cho các DNVVN. - Tr giúp v công ngh . Lu t xúc ti n các ho t ng sáng t o DNVVN quy nh các kho n trc p, b o lãnh v n vay và u tư tr c ti p cho các DNVVN. Các DNVVN th c hi n các ho t ng kinh doanh mang tính ch t im i mu n tăng v n b ng cách phát hành thêm c ph n ho c trái phi u công ty ư c tr giúp b i các qu r i ro thu c các a phương. Còn h th ng nghiênc u i m i kinh doanh nh Nh t B n cung c p tài chính cho các DNVVN cóho t ng kinh doanh mang tính i m i trong các giai o n u thi t k s nph m ho c các quy trình s n xu t m i. tăng s c c nh tranh c a DN thôngqua áp d ng công ngh thông tin và ng d ng các ph n m m tin h c ư cchính quy n các a phương tr giúp.
 34. 34. 29 - Tr giúp v qu n lý. Vi c qu n lý kinh doanh nh và công ngh th c hi n các chương trình ào t o cho các nhà qu n lý, các chuyên gia k thu t c a DNVVN và i ngũnhân s c a các qu n, huy n. Chính ph Nh t B n ưu tiên tăng cư ng ti pc n thông tin c a các DNVVN. - Xúc ti n xu t kh u. Chính ph Nh t B n t o thu n l i cho các ho t ng kinh doanh cho cácDNVVN b ng cách cung c p d ch v hư ng d n và thông tin môi gi i và tưv n kinh doanh t o cơ h i cho các DNVVN Nh t B n có th ăng ký tr cti p vào cơ s d li u trên m ng internet. 1.2.3. Thái Lan Thái Lan là m t trong năm nư c sáng l p hi p h i các nư c ông nam Á ã duy trì ư c t c tăng trư ng cao trong su t hơn hai th p k qua. Trư cnăm 1960, Thái Lan là m t nư c nông nghi p l c h u, n n công nghi p manhmún và phân tán ư c hình thành nên b i các xí nghi p thu c s h u tư nhânvà m t vài công ty quy mô v a thu c s h u nhà nư c. Sau cu c kh ngho ng d u m và tài chính di n ra liên ti p, Thái Lan b t u chuy n hư ngt thay th nh p kh u sang hư ng xu t kh u, tích c c thu hút u tư tr c ti pc a nư c ngoài ã giúp Thái Lan tr thành m t trong nh ng nư c tt ctăng trư ng kinh t nhanh trên th gi i trong nh ng năm qua. thúc y các DNVVN phát tri n, Chính ph Thái Lan ã coi tr ngvi c gi i quy t bài toán n n n cho các DN, trong ó có các DNVVN, Chínhph Thái Lan c bi t coi tr ng vi c thu hút u tư tr c ti p vào khu v c kinht tư nhân. Vì v y, chính sách c a Chính ph Thái Lan t p trung vào vi ckhuy n khích, t o i u ki n thu n l i cho các nhà u tư, c bi t là u tư tưnhân. thu hút u tư nư c ngoài, Thái Lan ti p t c y m nh tư nhân hoácác DNNN. Chính ph Thái Lan t o i u ki n cho các DNVVN C c h tr
 35. 35. 30công nghi p b o tr vay v n lãi su t ưu ãi 8%/năm, b ng 1/2 m c lãi su t thtrư ng, h tr tiêu th s n ph m hàng hoá, h tr v khoa h c công ngh , àot o, tư v n thông tin. Chính ph Thái Lan cũng t o m i quan h h p tác trong các DNVVN,thành l p các cơ quan qu n lý i di n và h tr DNVVN. N i dung ch y u c a các chính sách phát tri n DNVVN ngoài qu cdoanh c a Thái Lan: - Thành l p các cơ quan tr giúp DNVVN. U ban khuy n khích DNVVN là cơ quan c l p tr c thu c Th tư ngChính ph , xu t các chính sách và bi n pháp khuy n khích DNVVN vàqu n lý qu phát tri n DNVVN. Qu phát tri n DNVVN ư c thành l p, ư c Chính ph c p v n hàng năm, ư c tr giúp b i khu v c tư nhân, các Chính ph nư c ngoài và các t ch c qu c t . Vi n nghiên c u phát tri n DNVVN cũng ư c Chính ph cho thànhl p, c ng c các t ch c như t p oàn b o lãnh tín d ng kinh doanh nh , h phòi công nghi p. - Xây d ng chi n lư c phát tri n DNVVN. Chính ph Thái Lan xây d ng 7 chi n lư c tr giúp các DNVVN:Nâng c p năng l c k thu t và qu n lý c a các DNVVN; phát tri n doanhnhân và giàu ngh l c con ngư i c a các DNVVN; nâng cao kh năng ti pc n th trư ng c a các DNVVN; tăng cư ng h th ng tr giúp các DNVVN;cung c p môi trư ng kinh doanh thu n l i hơn; phát tri n các DN c c nh vàcác DN c ng ng; phát tri n các m ng lư i và các c m DNVVN. - Xây d ng chương trình hành ng phát tri n DNVVN. Theo chương trình này, 18 bi n pháp phát tri n các DNVVN ã ư c ra. M t s bi n pháp quan tr ng g m tr giúp tài chính cho các DNVVN;thành l p và phát tri n th trư ng v n cho các DNVVN; ào t o doanh nhân
 36. 36. 31và ngư i lao ng; h tr phát tri n công ngh m i; h tr nghiên c u và tìmki m th trư ng; phát tri n các liên k t gi a các DNVVN và các DN l n; pháttri n các hi p h i DNVVN nông thôn; s a i các quy nh lu t pháp gâytr ng i cho các DNVVN. M c dù v i các chính sách h tr phát tri n DNVVN c a Thái Lan nhưtrên, nhưng các công ty l n v n ư c ưu tiên nhi u hơn các DNVVN do chínhsách b o tr n n công nghi p trong nư c. Các DNVVN ph i i u v inh ng khó khăn nên ch t p trung vào th trư ng trong nư c hơn xu t kh u ãh n ch i s phát tri n c a các DNVVN. 1.2.4. ài Loan N n công nghi p c a ài Loan ư c c trưng ch y u b i DNVVN, stăng trư ng kinh t siêu t c c a ài Loan trong nh ng năm th p k qua g nli n v i óng góp to l n v m i m t c a các DNVVN, c bi t trong hai lĩnhv c quan tr ng là t o vi c làm và xu t kh u, các chính sách c a Chính ph ài Loan ch y u t m c tiêu là gia tăng kh năng s n xu t c a các DNVVNvà c i thi n các h tr v tài chính, s n xu t, qu n lý, k toán và ti p th .Chính ph t ch c h th ng nhà máy v tinh nh m nâng c p ch t lư ng s nph m, duy trì m t h th ng, các t ch c công c ng và tư nhân s n lư ng ư ct ch c ph i h p ch t ch v i nhau cung c p h tr t p trung v qu n lý tàichính và công ngh cho các DNVVN. Chính ph cũng u tư nhi u cho vi ctruy n bá các thông tin v công ngh , thúc y chuy n giao công ngh thôngqua quan h v i các công ty nư c ngoài. V chính sách vĩ mô, ài Loan r t quan tâm t i các chính sách khuy nkhích xu t kh u c g ng t o môi trư ng n nh, khuy n khích u tư tcác ngu n v n trong và ngoài nư c. Như v y ài Loan ã ban hành và th c hi n m t h th ng chính sáchphát tri n DNVVN tương i toàn di n và có hi u qu , c bi t là hoàn thi nkhung pháp lý và t o d ng môi trư ng c nh tranh thu n l i cho các DNVVN.
 37. 37. 32 - Xây d ng và hoàn thi n khung pháp lý. ài Loan ti n hành s a i m t s lu t t o i u ki n thu n l i cho vi cphát tri n c a các DNVVN; s a i Hi n pháp m t s kho n v DNVVN, s a i Lu t lao ng, Lu t quy ch phát tri n DNVVN, Lu t t ai, các văn b npháp lý khác tr giúp DNVVN. ài Loan cũng thành l p "nhóm c trách thúc y DNVVN" có ch cnăng xem xét, ki n ngh s a i lu t l t o i u ki n thu n l i cho cácDNVVN, tham d , óng góp vào quá trình so n th o các văn b n lu t và cácvăn b n pháp lý liên quan t i DNVVN, nhóm này cũng thu th p ý ki n c a cácch DNVVN t ó ánh giá tác ng c a các lu t và các văn b n pháp lý ó. - Tr giúp tài chính cho các DNVVN. ài Loan thành l p qu b o lãnh tín d ng cho các DNVVN, qu b olãnh tương h , qu phát tri n DNVVN và t p oàn phát tri n DNVVN. Qu b o lãnh tín d ng thành l p t 1974 v i s tr giúp c a Chính phvà các ngân hàng l n n 2002; 107.049 DNVVN ư c b o lãnh v i t ng sv n lên t i trên 60 t USD [25, tr.92] Qu phát tri n DNVVN ư c thành l p t 1989 nh m cung c p tín d ngtr c ti p cho các DNVVN. Ngu n v n c a qu này trên 400 tri u USD. Qu b o lãnh tương h thành l p 1998, m c ích thành l p các nhóm trgiúp tương h và tin tư ng l n nhau b o lãnh cho các kho n vay c a cácDN trong nhóm. Hơn n a, Chính ph còn có m t s qu c bi t cho các DNVVN vaynh m vào các m c ích như gi m ô nhi m, gi m chi phí ho t ng, tr giúpv t ai… - Th c hi n 10 h th ng hư ng d n cho các DNVVN, C c qu n lýDNVVN i u ph i t ng th , cung c p thông tin, hư ng d n ch n oán ng nh n. Trong năm 2000, 10 h th ng này ã th c hi n trên 100 k ho ch hư ng
 38. 38. 33d n v i trên 1000 DN ư c hư ng l i. Các h th ng hư ng d n ó là: Tàichính, tín d ng, qu n lý, công ngh , nghiên c u phát tri n, an toàn công ngh ,qu n lý ô nhi m, marketing, h p tác và h tr l n nhau và nâng cao ch t lư ng. Ngoài ra, ài Loan còn thành l p các t ch c hư ng d n m i dành chocác DNVVN: Trung tâm d ch v DNVVN các a phương, trung tâm gi ipháp nhanh, trung tâm ào t o DNVVN. Nh ng bi n pháp ó ã giúp cácDNVVN có r t nhi u kênh n m b t v thông tin, ào t o, k thu t, cácDNVVN ngày càng tăng s c c nh tranh. - H th ng DN trung tâm - v tinh. ây là m t trong các chính sách quan tr ng tr giúp DNVVN c a àiLoan, nh m gi m chi phí và nâng cao ch t lư ng s n ph m b ng cách pháttri n quan h h u cơ gi a các công ty l n và công ty nh . 1.2.5. Singapo T cu i nh ng năm 1980, Singapo ã tr thành căn c c a nhi u công ty a qu c gia v i trên 600 cơ s s n xu t l n và 2.800 chi nhánh thương m i,d ch v [16, tr.60]. Ph n l n các nhà cung c p d ch v h tr cho các công ty này là cácDNVVN, các ho t ng này ã t o ra m t khu v c DNVVN năng ng. Các DNVVN h tr các công ty a qu c gia các s n ph m và d ch v cóch t lư ng cao. Singapo, các DNVVN có ít kh năng ti p c n công ngh , tài chính vàth trư ng phát tri n. Do v y các DNVVN ư c khuy n khích liên k t v icác công ty l n phát tri n kinh t . Chính ph Singapo ra các k ho ch c i thi n ho t ng các DNVVN. - Giúp DNVVN h t giúp mình. - Ch giúp DNVVN ch không b o h h . - ưa DNVVN vào gu ng máy phát tri n kinh t chung.
 39. 39. 34 - Duy trì m t môi trư ng kinh doanh hoàn thi n. K ho ch này ư c ưa vào th c hi n năm 1998 [16, tr.62] nh m bi n cácDNVVN thành các DN có s c s ng và s c h i ph c. K ho ch có 5 mũi chch t giúp c i cách các DNVVN và gi m thi u r i ro thành l p ó là: - Tài chính và k ho ch kinh doanh. - Ti p nh n, áp d ng và c i ti n công ngh . - Qu n lý ngu n nhân l c. - C i thi n và hu n luy n kh năng s n xu t. - H p tác th trư ng và kinh doanh. giúp các DNVVN qua 5 i m m u ch t trên, các k ho ch này nh mgiúp các DNVVN ti p c n công ngh , phát tri n ngu n nhân l c, th trư ng,thông tin và tài tr ã ư c v ch ra và th c hi n. Nhi u chương trình khácnhau ã ư c các cơ quan Chính ph thi t k nh m giúp các DNVVN c i ti nh th ng ho t ng như: - Chương trình nâng c p công ngh a phương. - Vi n tr không hoàn l i hu n luy n DNVVN. - Hình thành các nhóm kinh t trong DNVVN. giúp các DNVVN tăng kh năng c nh tranh, Chính ph Singapothành l p C c năng su t và tiêu chu n, h tr các DNVVN ánh gia nhu c unâng c p công ngh , h tr tư v n. Chính ph Singapo th c hi n chương trình c i ti n ngành công nghi p nh t nh nh m áp ng nhu c u c a công nghi p có hi u qu trong ho t ng.Chính ph cũng l a ch n tr giúp có tr ng i m, ó là các DNVVN có tri nv ng ng u trong lĩnh v c kinh doanh c a mình t i Singapo, n u như ư c trgiúp. Nh ng DNVVN này s nh n ư c s giúp nh m tăng t c phát tri n. 2.2.6. Hàn Qu c Chính sách h tr và phát tri n DNVVN c a Hàn Qu c là nh m xâyd ng m t n n móng phát tri n cho các DNVVN. H th ng chính sách này
 40. 40. 35 ư c xây d ng trên nguyên t c b o m tính c l p, t ch cho các DNVVNtrong quá trình thành l p cũng như trong ho t ng s n xu t kinh doanh, nâng các DNVVN các t nh phát tri n cân i gi a thành th và nông thôn,thúc y tăng trư ng cân i c a các DNVVN và nâng c p cơ c u côngnghi p c a các DNVVN, ưa ra chính sách ưu tiên cho nghiên c u và pháttri n, t ng hoá, thông tin và toàn c u hoá. Quá trình tăng trư ng các t p oàn công nghi p, t h p công nông t iHàn Qu c kh i u tõ nh ng DNVVN, tuy nhiên s thành công và th t b iDNVVN cũng r t a d ng khi không có nh hư ng và h tr c a Chính ph . BDNVVN hình thành, ã th c hi n nh ng công vi c này. Nh ng chi n lư c phùh p ã ư c v ch ra cho DN theo t ng giai o n phát tri n c a Qu c gia, g nv is a d ng hoá c a kinh doanh toàn c u. Nh ng nh hư ng nuôi dư ng vàphát tri n DNVVN g n ây cho th y DN c a Hàn Qu c ã th c s óng góph u hi u trong s gia tăng GDP trong nư c và hơn th n a các DN này ngàycàng chuy n mình nhanh hơn xâm nh p và thâm nh p th trư ng th gi i. Hàn Qu c hi n có g n 3 tri u DNVVN, chi m 99,8% các DN ang ho t ng. Theo th ng kê c a B DNVVN, m i năm t i Hàn Qu c có g n 50.000DNVVN ư c t o l p, trong ó kho ng 80% DN ng ng ho t ng, t l s ngDNVVN sau 10 năm là 13% (so v i VN, có kho ng 14.113 DN t o l p m im i năm, t l gi i th chưa rõ, nhưng ch c ch n là cao hơn!). S li u th ngk cho th y DNVVN th hi n úng b n ch t c a tên g i, a d ng, chi m lĩnhnhi u lĩnh v c trong xã h i, bùng n trong m t giai o n ng n theo nhu c uth trư ng, d b th t b i khi không còn thích nghi v i môi trư ng m i vàkhông có nh ng nh hư ng chi n lư c lâu dài trư ng t n và phát tri n. Quá trình nh hư ng và h tr c a B DNVVN Hàn Qu c tr i quanhi u giai o n v i chi n lư c và gi i pháp khác nhau nh m m c ích:
 41. 41. 36 - Xây d ng t m nhìn và m c tiêu chi n lư c cho DNVVN trong nư c:th c hi n nh hư ng này, B DNVVN ã ưa ra t m nhìn "phát tri n DNVVNtheo mô hình i m i hư ng t i s n lư ng 30.000 USD". T m nhìn ư c tri nkhai thành m c tiêu chi n lư c, i m i trong s n xu t và áp d ng công nghtiên ti n t giá tr s n lư ng bình quân 30.000USD/năm. T 2007, t o m i i u ki n xây d ng ư c 14.000 DNVVN t m c s n lư ng 30.000USD/năm, nâng t ng s DNVVN lên 30.000 DN t m c chu n. - Th c hi n chi n lư c tăng cư ng h tr phù h p v i c tính c a t ng giai o n tăng trư ng. Chính sách này t p trung vào 3 giai o n c a vòng i DN:kh i nghi p - Nuôi dư ng thúc y tăng trư ng - Tăng trư ng, toàn c u hoá. Linh ho t hoá kh i nghi p: b ng các chính sách như tăng cư ng ào t ongu n nhân l c, c i thi n cơ ch qu n lý, ơn gi n hoá th t c rút ng n th i gianthành l p, h tr v n kh i nghi p, m t b ng và thu (ưu tiên cho các DN m ohi m). Song song v i th c hi n ng b các chính sách, Chính ph ã nhhư ng lĩnh v c ưu tiên phát tri n là các ngành công nghi p ch t o, hình thànhlo i hình "thung lũng Silicon Hàn Qu c" cho DNVVN, h tr 50% chi phí trangthi t b và gi m thu doanh thu, s d ng tài s n, t… t o cơ s ban u làmn n t ng cho các DNVVN thoát kh i tình tr ng y u m nh; Nuôi dư ng và thúc y tăng trư ng: t p trung vào chính sách h tr im i công ngh , thương m i hoá s n ph m công ngh m i, nghiên c u và pháttri n (R&D) và nh n chuy n giao k t qu R&D t các chương trình c a Chínhph i m i công ngh . Cũng như các nư c khác, i m y u nh t c a cácDNVVN là trang b k thu t y u kém c v trình l n qui mô, vì cácchương trình R&D thư ng t p trung vào các t p oàn kinh t l n; chính sách i m i công ngh giúp các DNVVN có kinh phí h tr t Nhà nư cnghiên c u i m i công ngh phù h p v i ngành và ph m vi ho t ng,
 42. 42. 37 ng th i có th ti p nh n và ng d ng nhanh nh ng thành t u c a nghiênc u m i vào ho t ng hi n h u. Chính sách thương m i hoá s n ph m g n li n v i ch trương th c hi ncác h p ng mua s n ph m c a Chính ph và các t p oàn công nghi p l n,trong ó có ph n h tr b o lãnh tín d ng và thi t k m u mã thích nghi v ith trư ng. Tăng trư ng, toàn c u hoá là nhóm gi i pháp nh m n nh ngu n nhânl c, c ng c i u ki n làm vi c và xây d ng năng l c c nh tranh toàn c u. n nh ngu n nhân l c cho DNVVN, g n tương lai DNVVN v i tương lai i h c và n n kinh t , Chính ph ã có ch trương thay i nh n th c c agi i lao ng v ho t ng và hư ng phát tri n c a DNVVN, b ng các gi ipháp vô cùng h u hi u như: ưu tiên cho sinh viên các trư ng i h c th c t pt i DNVVN (có c ng thêm i m), b sung vào chương trình ào t o các mônh c v DNVVN; các mô hình DNVVN thành công, ngoài ra còn khuy nkhích DNVVN, nh ng gi i pháp này ã thay i nh n th c t khi ngư i lao ng còn là sinh viên (91,5% sinh viên ã chuy n nh n th c tiêu c c vDNVVN tăng lên áng k (chi m 37%), g n 70 ngàn lao ng có trình caolà ngư i nư c ngoài ang óng góp tích c c cho vi c tăng trư ng DNVVN. Năm 2006 kim ng ch xu t kh u c a Hàn Qu c t 284 t USD, trong óDNVVN óng góp 92,1t USD (chi m 32,4%), tăng g p 5 l n so v i 10 nămtrư c. V i m c tiêu DNVVN chi m 40% kim ng ch xu t kh u trong các nămt i, B DNVVN b sung nh ng gi i pháp như tăng cư ng mua các s n ph mk thu t, h tr Marketing ra nư c ngoài theo nh ng mô hình phù h p v i thtrư ng m c tiêu, h tr h th ng BSO (Business Support Organization) pháthuy t ng l c hư ng t i qu c gia và nhóm th trư ng có nhu c u, c i ti n ch b o lãnh tín d ng, b o hi m xu t kh u.
 43. 43. 38 - Th c hi n nhóm chính sách cân b ng tăng trư ng cho DNVVN và cáct p oàn: Qua các năm th c hi n h tr nuôi dư ng, phát tri n DNVVN, v n cònnh ng cách bi t v trình công nghi p hoá, s d ng tài nguyên, liên k tkinh doanh gi a DNVVN và các t p oàn. Chính ph ã có ch trương nângcao trình phát tri n c a DNVVN, thông qua vi c hình thành u ban h p tács n xu t thương m i c a các DN mà ch t ch là ngư i i di n văn phòngChính ph . U ban này ph i h p v i các t ch c h tr thương m i xem xét,c i t chính sách phát tri n kinh t , tăng cư ng cơ ch h p tác gi a DNVVNvà các t p oàn kinh t l n, thúc y DNVVN có i u ki n chuy n i pháttri n và gia nh p t p oàn, tăng cư ng h tr tăng s lư ng và ch t lư ngc a nh ng DNVVN gia nh p, gi i quy t m i quan h l i ích có l i cho c haiphía và có l i cho s phát tri n b n v ng c a n n kinh t - Phát tri n th u ph công nghi p, thành l p u ban h tr cho vi c kýh p ng và u ban tư v n cho nh ng ngư i làm h p ng ph , ng th i xâyd ng “t ch c h tr cho s liên k t các d án trong ngành công nghi p”,nh ng t ch c này giúp cho các DNVVN ư c ưu tiên th c hi n các s nph m chuyên d ng c a DN l n và khuy n khích h mua s n ph m c a cácDNVVN. Vi c này ã giúp cho các DN duy trì n nh ho t ng c a mìnhvà t o i u ki n có s liên k t t ch c s n xu t gi a DN l n và nh . - H tr phát tri n thương m i hoá s n ph m m i và công ngh m i.Chính ph công b ch n các ngành công nghi p ưu tiên các DNVVN trongnh ng ngành này s ư c tăng cư ng h tr trong vi c hi n i hoá các cơ sv t ch t, h p lý hoá qu n lý và c i ti n công ngh , h tr vi c nâng c p d ntrình k thu t các DNVVN nâng cao giá tr gia tăng và phát minh sángch k thu t. Vi n nghiên c u kinh t và công ngh Hàn Qu c tr thành m ttrung tâm cung c p thông tin kinh t , k thu t và qu n lý cho DNVVN.
 44. 44. 39 - H tr phát tri n th trư ng. Nhà nư c h tr th trư ng b ng cách công b nh ng m t hàng cquy n s n xu t dành riêng cho DNVVN. Thành l p t ch c xúc ti n thươngm i h tr DN trong vi c xâm nh p th trư ng qu c t , h tr m t ph n chiphí qu ng cáo, chi phí h i ch và ti p th , tìm ki m th trư ng cho nh ng DNnh và nh ng s n ph m c a h ngoài nư c. - Các bi n pháp h tr v n, tín d ng, thu . Chính ph thông qua chính sách cho vay c a ngân hàng, bu c các ngânhàng ph i dành 35% toàn b v n vay c a mình cho các DNVVN [16, tr.56]. Ban hành m t chính sách áp thu ưu tiên cho các DNVVN, m c thusu t gi m 50% so v i DN l n cùng lo i, c bi t i v i các DN n m tronglĩnh v c ưu tiên như vùng xa, vùng sâu, có th gi m m c thu t i 100%.Thông qua Qu b o lãnh tín d ng, t o i u ki n cho DNVVN vay v i lãi su tưu ãi là 1% so v i 1,5% c a các DN l n. Ngoài ra, Chính ph cũng áp d ngkhá linh ho t nh ng bi n pháp h tr v thu , ví d khuy n khích vi c xâyd ng quy mô t i ưu DNVVN, Chính ph ã ch n ra 107 DN h p nh t l i,nhưng DN ư c mi n thu chuy n giao thu nh p, thu giá tr gia tăng. - Khuy n khích thành l p và phát tri n DNVVN trong nư c cũng nhưngoài nư c. Khi h tr các DNVVN, Nhà nư c Hàn Qu c thư ng có xu th b o trv các DN này. Có chính sách nên hư ng n vi c t o i u ki n thu n l i chocác DN này ho t ng có lãi trong m t môi trư ng c nh tranh lành m nh hơnlà h tr b ng bao c p và b o v , y m nh c nh tranh lành m nh c a các DNl n k t h p v i h tr các DNVVN trong lĩnh v c kinh doanh và ào t o l il c lư ng lao ng.
 45. 45. 40 1.3. BÀI H C KINH NGHI M V CHÍNH SÁCH PHÁT TRI NDOANH NGHI P V A VÀ NH I V I DOANH NGHI P V A VÀ NHNGOÀI QU C DOANH VI T NAM Qua vi c phân tích và t ng h p kinh nghi m và chính sách phát tri nDNVVN c a các nư c trên th gi i, có th rút ra m t s bài h c kinh nghi mtrong vi c xây d ng chính sách phát tri n DNVVN ngoài qu c doanh Vi tNam tham kh o. 1.3.1. Chi n lư c phát tri n DN v a và nh g n li n v i chi n lư cphát tri n kinh t - xã h i chung c a t nư c Kinh nghi m phát tri n DNVVN c a ài Loan cho th y chính sách pháttri n DNVVN có thành công hay không tuỳ thu c r t l n vào s phù h p c anó v i chính sách phát tri n kinh t - xã h i chung c a t nư c. Vì DNVVNxét cho cùng là m t b ph n c u thành c a n n kinh t nên nó không th táchr i v i s phát tri n kinh t - xã h i nói chung. Do ó, n u các m c tiêu chi nlư c nh m phát tri n DNVVN ngoài qu c doanh i ch ch v i các m c tiêuchi n lư c phát tri n kinh t - xã h i chung thì s làm cho các ngu n l c c an n kinh t b phân tán và không t o ra tác ng c ng hư ng cho tăng trư ngvà phát tri n kinh t . Là m t nư c ang trong giai o n chuy n i, v i ngu nl c b gi i h n và chưa ư c khai thác t t thì Vi t Nam càng c n thi t ph iquán tri t quan i m này, coi chi n lư c phát tri n DNVVN như là m t bph n c a chi n lư c phát tri n kinh t xã h i. Vi c coi chi n lư c phát tri n DNVVN là m t b ph n c a chi n lư cphát tri n kinh t - xã h i chung không ch d ng l i vi c th c hi n các m ctiêu mà còn vi c cùng khai thác và s d ng có hi u qu các ngu n l c hi ncó c a t nư c. làm ư c i u này, ngoài vi c ph i dành m t ngu n l cnh t nh cho phát tri n DNVVN thì chính ph c n có các chính sách ngviên khuy n khích các nhà u tư trong nư c b v n vào kinh doanh và pháthuy các th m nh hi n có c a khu v c kinh t này. Trong thu hút v n u tư
 46. 46. 41nư c ngoài, Chính ph cũng c n có các chính sách thu hút các nhà u tư làcác DNVVN m t s nư c phát tri n như Nh t B n DNVVN ngoài qu cdoanh Vi t Nam có th h c h i kinh nghi m qu n lý kinh doanh. Khôngnh ng th , Chính ph cũng c n có các chính sách khuy n khích Vi t ki u utư vào kinh doanh Vi t Nam, ho c tham gia v i tư cách là các u m i phânph i s n ph m c a vi t nam ra nư c ngoài. ây cũng là m t trong nh ng kinhnghi m r t thành công nhi u nư c trên th gi i. 1.3.2. Gi i quy t t t các m i quan h DN v a và nh v i các DN l n Theo kinh nghi m phát tri n DNVVN c a các nư c thì các DNVVNluôn có m i quan h h p tác v i các DN l n ch không ph i là m i quanh c nh tranh chia nhau trong m t ngu n l c có gi i h n c a n n kinh t .Có nhi u lĩnh v c DN l n không th vươn ra và ho t ng t t n u không cócác m ng lư i v tinh là các DNVVN, c bi t là các m ng th trư ngngách trong n n kinh t . Hi n nay, chúng ta th y r ng DNVVN ngoài qu cdoanh Vi t Nam ang t o ra m t lư ng vi c làm r t l n trong n n kinh ttrong khi các DNNN làm ăn không hi u qu . Trong quá trình c i cáchDNNN hi n nay, Chính ph c n xác nh rõ m i quan h c a DNVVN v iDN l n c a Chính ph . M i quan h ó không ch ơn thu n là vi c cácDNVVN cung c p các u vào là nguyên li u và ào t o lao ng DN l nho c là u m i phân ph i s n ph m c a các DN l n mà còn là m iquan h trong quá trình i m i n n kinh t , tránh cho n n kinh t có nh ngbi n ng t bi n khi th c hi n c i cách các DNNN. 1.3.3. Xác nh nhóm ngành ưu tiên phát tri n Kinh nghi m phát tri n DNVVN c a các nư c cho th y c n xác nh rõcác nhóm ngành c n ưu tiên phát tri n, c bi t chú tr ng n các ngành côngnghi p có nh hư ng xu t kh u. Hi n nay, chính sách phát tri n kinh tchung c a Vi t Nam là khuy n khích xu t kh u. Các ngành ngh truy n th ngc a Vi t Nam óng góp không nh trong vi c tăng giá tr hàng xu t kh u.
 47. 47. 42Ph n l n các DN s n xu t s n ph m xu t kh u trong các làng ngh truy nth ng là các DNVVN ngoài qu c doanh. Chính vì th , chi n lư c khuy nkhích xu t kh u c a Vi t Nam không ch dành riêng cho và ưu tiên cho cácDNNN l n mà ph i có chính sách khuy n khích công b ng i v i c cácDNVVN ngoài qu c doanh làm hàng xu t kh u. 1.3.4. B o ms bình ng DN v a và nh c a các thành ph nkinh t Các chính sách phát tri n DNVVN c a m t s nư c ch y u theo tinhth n c i thi n i u ki n ho t ng cho DNVVN. Là m t nư c n n kinh ttrong giai o n chuy n i, Vi t Nam c n ti n hành c i t h th ng chính sáchvà h th ng quán lý hành chính. Trong quá trình c i t ó, nhi u nơi, nhi uch v n th hi n s phân bi t i x gi a các DNVVN ngoài qu c doanh v icác DNNN c bi t là trong vi c hoàn thành các th t c hành chính. i u này ã gây ra tâm lý không t t i v i các DNVVN ngoài qu c doanh và h n chvi c khai thác các ngu n l c c a t nư c. Vì th , Nhà nư c c n quan tâm n vi c gi m các th t c hành chính c ng k nh cho các DNVVN ngoài qu cdoanh. Các quy nh v i u ti t kinh doanh c a chính ph m b o s bình ng c a DNVVN ngoài qu c doanh v i DN l n trong n n kinh t và ph i ơn gi n, b o m tính d th c thi nâng cao tính hi u l c c a h th ng vănb n pháp lu t. 1.3.5. Tăng cư ng năng l c n i t i DN v a và nh Các chính sách phát tri n DNVVN các nư c không ch t p trung vàovi c t o ra các i u ki n và cơ h i thu n l i cho DNVVN mà còn t p trungvào vi c tăng cư ng năng l c i m i trong n i t i c a b n thân DNVVN,giúp các DN phát huy tinh th n DN b ng cách xây d ng văn hoá kinhdoanh cho các DNVVN. Theo các lý thuy t v tăng trư ng và phát tri n thìcác ng l c n i t i có m t vai trò h t s c quan tr ng. Do ó, mu n phát
 48. 48. 43tri n DNVVN m t cách b n v ng thì c n giúp các DNVVN ngoài qu cdoanh xây d ng và phát huy các năng l c n i t i trong ho t ng kinh t . N n kinh t Vi t Nam ang trong giai o n chuy n i, năng l c n it i c a DNVVN ngoài qu c doanh Vi t Nam là r t y u, c bi t là ki nth c c a các DN v kinh doanh trong kinh t th trư ng. phát huy vaitrò c a các DNVVN ngoài qu c doanh Vi t Nam trong n n kinh t thtrư ng, Chính ph c n xác nh rõ các năng l c n i t i còn thi u c a cácDNVVN ngoài qu c doanh là gì và có các chính sách h tr phù h p. Cácbí quy t cơ b n và nh ng quy t c chung c a n n kinh t th trư ng c n ph i ư c khuy n khích gi ng d y trong h th ng giáo d c chính th ng và phichính th c nh m b i dư ng cho các doanh nhân nh ng hi u bi t v vănDN, o c kinh doanh. Khi xây d ng m t tinh th n DN cho các DNVVN ngoài qu c doanh Vi tNam cũng c n ph i tính n văn hoá truy n th ng c a ngư i Vi t Nam cũngnhư giúp các doanh nhân kh ng nh vai trò và v th c a h trong n n kinh t . 1.3.6. Có cơ ch và h th ng qu n lý th ng nh t Các nư c có DNVVN phát tri n là nh có ư c cơ ch qu n lý th ngnh t gi a các ngành và các a phương. M t s nư c có nh ng cơ quanqu n lý chuyên trách c a chính ph i v i DNVVN như Hàn Qu c, các cơquan này m t m t có nhi m v ban hành các chính sách phát tri n DNVVNcho phù h p v i t ng th i kỳ phát tri n c a t nư c và phù h p v i chínhsách và chi n lư c phát tri n chung v kinh t xã h i. Các cơ quan nàychính là ngư i i di n v m t pháp lý b o v quy n l i c a DNVVN. Bênc nh các cơ quan qu n lý nhà nư c i v i DNVVN c n có cơ ch ph ih p v i m ng lư i các t ch c có liên quan th c s h tr cho DNVVNm t cách có hi u qu .
 49. 49. 44 1.3.7. Xây d ng môi trư ng thu n l i cho DN v a và nh phát tri n - Xây d ng h th ng pháp lu t c i m phù h p v i thông l qu c t . H i nh p kinh t qu c t , trư c h t òi h i h th ng lu t pháp và chínhsách phát tri n kinh t c a m i nư c ph i phù h p v i thông l qu c t . Vi tNam c n ph i n i lu t hoá nh ng h th ng văn b n pháp lu t qu c t , như lu ts h u trí tu ch ng h n. Vi t Nam cũng c n ph i “tiêu chu n hoá” và “qu ct hoá” các văn b n pháp lu t m b o môi trư ng kinh doanh trong nư cphù h p v i môi trư ng kinh doanh chung c a th gi i, m b o m t môitrư ng th c s bình ng gi a các DNVVN và các DN l n. - Phát tri n th u ph công nghi p và các ngành công nghi p ph tr . Theo kinh nghi m phát tri n DNVVN c a các nư c, DNVVN luôn cóm i quan h h p tác g n bó ch t ch v i các DN l n. Có nhi u lĩnh v c,nhi u công o n trong s n xu t kinh doanh DN l n không th ho t ng t tn u không có s h p tác c a các DNVVN như các ngành công nghi p s nxu t ô tô, i n, i n t hay các ngành d ch v . Khi ó, các DNNVV s có vaitrò như các nhà th u ph cung ng các chi ti t, các b ph n c u thành c a s nph m mà các DN l n t hàng. - Các hình th c h tr DNVVN c a nhi u nư c t p trung vào vi c m r ngcơ h i cho DNNVV b ng các hình th c h tr tài chính và h tr k thu t. M t trong các hình th c h tr em l i nhi u thành công m t s nư cvà vùng lãnh th như ài Loan, Singapo, Trung Qu c… là hình th c s d ngcác vư n ươm DN. Danh t “vư n ươm DN” (hay l ng p DN) m i xu t hi n Vi t Nam trong vài năm tr l i ây nhưng nó ã gây ư c s chú ý và quantâm c a nh ng ngư i có tâm huy t v i vi c phát tri n DNVVN ngoài qu cdoanh. Tuy nhiên, vi c xây d ng và áp d ng lo i hình “vư n DN” vào Vi tNam m i giai o n th nghi m bư c u, và cũng m i ch có các thànhph l n như Hà N i và thành ph H Chí Minh. Vi c l a ch n hình th c
 50. 50. 45“vư n ươm DN” như th nào cho phù h p ph thu c vào nhi u y u t như i u ki n kinh t văn hoá c a t nư c, c a t ng vùng. S là không có hi uqu n u áp d ng y nguyên m t m u hình “vư n ươm DN” c a b t kỳ nư cnào vào Vi t Nam. 1.3.8. Các hình th c h tr v tài chính Các nư c u có hình th c h tr v tài chính h t s c linh ho t cho cácDNVVN. Ngoài các hình th c h tr tr c ti p ó, còn có các hình th c h trtài chính như: Qu b o lãnh tín d ng, Qu khuy n khích phát tri n các ngànhngh truy n th ng. Hi n nay Vi t Nam ang th c hi n các hình th c là Qukhuy n công, Qu h tr tư v n…, các hình th c này u có th áp d ng vàovi c h tr các DNVVN ngoài qu c doanh nư c ta. Tuy nhiên, do c thùc a n n kinh t Vi t Nam, các qu h tr này c n ph i có m t cơ ch ho t ng m b o tính công b ng, khách quan và tránh tình tr ng hình thành nêncác qu này tăng quy n l c c a các cơ quan công quy n các b ngànhho c các c p a phương. Ngoài các qu h tr tài chính này, m t s nư c cũng r t thành côngtrong vi c h tr tài chính thông qua các hình th c thuê mua tài chính. ây là m t hình th c gi i quy t v n dài h n và trung h n cho cácDNVVN ngoài qu c doanh òi h i các cán b ngân hàng ph i n m ư cnhu c u DN có th mua tài s n phù h p v i nhu c u DN c n vay v n.DN s nh n tài s n t ngân hàng thay cho vi c nh n v n. T năm 1995,m t s DNVVN ngoài qu c doanh c a Vi t Nam ã vay c a các t ch ch tr phát tri n c a ài Loan dư i hình th c này. Hình th c này r t phùh p v i DN không có tài s n th ch p nhưng l i có các k ho ch kinhdoanh có hi u qu . ây cũng là hình th c giúp các DNVVN ngoàiqu c doanh nư c ta gi m thi u r i ro trong kinh doanh mà nhi u ngânhàng trên th gi i ã làm r t thành công.
 51. 51. 46 K T LU N CHƯƠNG 1 Phát tri n DNVVN ngoài qu c doanh là v n m i trong quá trìnhchuy n t n n kinh t k ho ch hoá t p trung sang n n kinh t th trư ngnư c ta. làm rõ cơ s lý lu n v phát tri n DNVVN ngoài qu c doanh,lu n án ã làm rõ khái ni m v DNVVN, DNVVN ngoài qu c doanh. Th ct , các DNVVN ngoài qu c doanh có s phát tri n a d ng v i nhi u lo ihình, g n v i các c i m DNVVN mang tính ph bi n c a các DNVVNngoài qu c doanh nư c ta. Chính s ra i c a nó như m t xu th t t y utrong công cu c i m i kinh t . Lu n án ã làm rõ vai trò c a DNVVNngoài qu c doanh trong s phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c nh ngnhân t nh hư ng n s phát tri n c a các doanh nghi p này. Trongchương này, nh ng kinh nghi m th c ti n v phát tri n DNVVN m t snư c cũng ư c nghiên c u nh m rút ra nh ng bài h c kinh nghi m có ýnghĩa th c ti n v i phát tri n DNVVN ngoài qu c doanh Vi t Nam. ó là:Chi n lư c phát tri n DNVVN g n li n v i chi n lư c phát tri n kinh t - xãh i chung c a t nư c; gi i quy t t t các m i quan h gi a DNVVN v iDN l n; b o m s bình ng cho DNVVN c a các thành ph n kinh t ;tăng cư ng năng l c n i t i DNVVN; có cơ ch và h th ng qu n lý th ngnh t; xây d ng môi trư ng thu n l i cho các DNVVN phát tri n và các hìnhth c h tr v tài chính khác như thành l p Qu b o lãnh tín d ng, Qukhuy n khích phát tri n các ngành ngh truy n th ng. Qu khuy n công,Qu h tr tư v n…Như v y, t o môi trư ng cho phát tri n DNVVNngoài qu c doanh nư c ta, c n có nh ng chính sách và gi i pháp ng bphù h p v i i u ki n th c ti n c a m i a phương, m i vùng trong quátrình phát tri n kinh t th trư ng và CNH.
 52. 52. 47 CHƯƠNG 2 TH C TR NG PHÁT TRI N DOANH NGHI P V A VÀ NH NGOÀI QU C DOANH T NH B C NINH GIAI O N 1997 N NAY 2.1. KHÁI QUÁT V I U KI N T NHIÊN, KINH T , XÃ H I C AT NH B C NINH NH HƯ NG N S PHÁT TRI N DOANH NGHI PV A VÀ NH NGOÀI QU C DOANH B c Ninh là m t t nh c a ngõ phía B c c a Th ô Hà N i, trung tâm xKinh B c c xưa. Phía B c giáp t nh B c Giang, phía Tây và Tây Nam giápth ô Hà N i, phía Nam giáp t nh Hưng Yên, phía ông giáp t nh H iDương. B c Ninh có các h th ng giao thông thu n l i k t n i v i các t nhtrong vùng như Qu c l 1A và ư ng s t n i Hà N i - B c Ninh - L ng Sơn, ư ng cao t c 18 n i Sân bay qu c t N i Bài - B c Ninh - H Long, Qu cl 38 n i B c Ninh - H i Dương - H i Phòng. M ng ư ng thu có sông C u,sông u ng, sông Thái Bình r t thu n l i n i B c Ninh v i h th ng c ngsông và c ng bi n c a vùng t o cho B c Ninh là a bàn m g n v i phát tri nc a th ô Hà N i theo nh hư ng xây d ng các thành ph v tinh và sphân b công nghi p c a Hà N i. Thành ph B c Ninh ch cách trung tâmTh ô Hà N i 30 km, cách sân bay qu c t N i Bài 45 km, cách thành phH i Phòng 110 km và thành ph H Long 125 km. ây là y u t r t thu n l iphát tri n các DNVVN ngoài qu c doanh. Sau khi tái l p t nh năm 1997, t nh B c Ninh ã chu n b nh ng ti nc n thi t bư c vào th c hi n chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i n năm2010 và nh hư ng n năm 2020. Quá trình phát tri n kinh t t nh B c Ninhgiai o n 1997-2007 ư c th hi n rõ nét trong s ch o, i u hành c a Uban nhân dân (UBND) t nh nh m khai thác có hi u qu các th m nh c a t nh.

×