Luan van tien si kinh te quoc dan neu (10)

682
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
682
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Luan van tien si kinh te quoc dan neu (10)

 1. 1. i Lêi cam ®oan T«i xin cam ®oan To n bé néi dung luËn ¸n n y l c«ng tr×nh nghiªncøu cña riªng t«i. C¸c sè liÖu, t− liÖu ®−îc sö dông trong luËn ¸n cã nguångèc râ r ng, trung thùc. Cho ®Õn thêi ®iÓm n y to n bé néi dung luËn ¸n ch−a®−îc c«ng bè trong bÊt cø c«ng tr×nh nghiªn cøu t−¬ng tù n o kh¸c. T¸c gi¶ LuËn ¸n Ho ng TuÊn Linh
 2. 2. ii Môc lôcTrang phô b×aLêi cam ®oan ............................................................................................................. iMôc lôc ...................................................................................................................... iiDanh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t ............................................................................ iiidanh môc c¸c b¶ng biÓu, s¬ ®å, h×nh vÏ .................................................. ivmë ®Çu.......................................................................................................................... 1Ch−¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ph¸t triÓn dÞch vô thÎ cñang©n hµng th−¬ng m¹i ....................................................................................... 5 1.1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm v vai trß cña thÎ .................................................. 5 1.2. NghiÖp vô ph¸t h nh v thanh to¸n thÎ cña ng©n h ng th−¬ng m¹i..... 31 1.3. Ph¸t triÓn h×nh thøc thanh to¸n thÎ ë mét sè n−íc trªn thÕ giíi v b i häc kinh nghiÖm ®èi víi ViÖt Nam ....................................................... 44Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng ph¸t triÓn dÞch vô thÎ t¹i c¸c ng©nhµng th−¬ng m¹i nhµ n−íc viÖt nam ....................................................... 66 2.1. Tæng quan vÒ c¸c Ng©n h ng th−¬ng m¹i nh n−íc v thÞ tr−êng thÎ ViÖt Nam ..................................................................................................... 66 2.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ph¸t triÓn dÞch vô thÎ cña c¸c NHTM Nh n−íc ViÖt Nam ............................................................................................ 75 2.3. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ph¸t triÓn dÞch vô thÎ t¹i c¸c Ng©n h ng th−¬ng m¹i nh n−íc ............................................................................................... 97Ch−¬ng 3: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn dÞch vô thÎ t¹i c¸c Ng©nhµng th−¬ng m¹i nhµ n−íc ViÖt Nam ..................................................... 137 3.1. §Þnh h−íng ph¸t triÓn dÞch vô thÎ ë ViÖt Nam trong thêi gian tíi .... 137 3.2. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn dÞch vô thÎ t¹i c¸c Ng©n h ng th−¬ng m¹i nh n−íc ë ViÖt Nam ....................................................................................... 144 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ................................................................................. 167KÕt LuËn.................................................................................................................. 179Danh môc c«ng tr×nh cña t¸c gi¶ ........................................................... 183Danh môc Tµi liÖu tham kh¶o .................................................................... 184
 3. 3. iii Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾tATM : Automated teller Machine – M¸y rót tiÒn tù ®éngCSCNT : C¬ së chÊp nhËn thÎDNNN : Doanh nghiÖp Nh n−íc§VCNT : §¬n vÞ chÊp nhËn thÎGDP : Thu nhËp quèc néiNHCT : Ng©n h ng c«ng th−¬ngNH§T&PT : Ng©n h ng ®Çu t− v ph¸t triÓnNHNN : Ng©n h ng Nh n−ícNHNo & PT NT : Ng©n h ng n«ng nghiÖp v ph¸t triÓn n«ng th«nNHNT : Ng©n h ng ngo¹i th−¬ng ViÖt NamNHTM : Ng©n h ng th−¬ng m¹iNHTW : Ng©n h ng trung −¬ngNQH : Nî qu¸ h¹nTCTD : Tæ chøc tÝn dôngTCTQT : Tæ chøc thÎ quèc tÕTD : TÝn dôngTDNH : TDNHTCKT : Tæ chøc kinh tÕTSB§ : T i s¶n b¶o ®¶mTP.HCM : Th nh phè Hå ChÝ MinhVCB : Vietcombank – Ng©n h ng ngo¹i th−¬ng ViÖt NamVN§ : §ång ViÖt NamUSD : §« la Mü
 4. 4. iv danh môc c¸c b¶ng biÓu, s¬ ®å, h×nh vÏDanh môc b¶ngB¶ng 1.1: T×nh h×nh ph¸t h nh, thanh to¸n thÎ Visa trªn thÕ giíi................... 55B¶ng 1.2: T×nh h×nh ph¸t h nh, thanh to¸n thÎ Visa theo khu vùc ................. 55B¶ng 1.3: TØ lÖ gi¸ trÞ rßng kh«ng ho n tr¶ so víi tæng gi¸ trÞ giao dÞch ........ 58B¶ng 1.4: T×nh h×nh giao dÞch thÎ gi¶ m¹o so víi tæng trÞ gi¸ giao dÞch to n cÇu v theo khu vùc (Net fraud as percent of Card Sales Volume) ®Õn cuèi th¸ng 12 n¨m 2002 ......................................................... 59B¶ng 1.5: TØ lÖ gi¶ m¹o ph©n theo lo¹i thÎ (programe)................................... 60B¶ng 2.1: Nguån vèn v d− nî cho vay cña Ng©n h ng n«ng nghiÖp v ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam ph©n chia theo vïng kinh tÕ giai ®o¹n 2004 - 2007 ................................................................................... 69B¶ng 2.2: Thùc tr¹ng ph¸t h nh v thanh to¸n thÎ néi ®Þa cña c¸c NHTM ViÖt Nam giai ®o¹n 2006 – 2008 .......................................................... 73B¶ng 2.3: Thùc tr¹ng ph¸t h nh v thanh to¸n thÎ quèc tÕ cña c¸c NHTM ViÖt Nam giai ®o¹n 2006 - 2008........................................................... 74B¶ng 2.4: Thùc tr¹ng ph¸t h nh v thanh to¸n thÎ quèc tÕ cña c¸c Ng©n h ng th−¬ng m¹i nh n−íc ViÖt Nam giai ®o¹n 2006 - 2008................ 79B¶ng 2.5: Sè l−îng thÎ tÝn dông quèc tÕ cña NHNTVN ph¸t h nh giai ®o¹n 2002 - 2007 ................................................................................... 81B¶ng 2.6: Thùc tr¹ng sö dông thÎ tÝn dông quèc tÕ cña NHNTVN giai ®o¹n 2002 - 2007 ................................................................................... 81B¶ng 2.7: Thùc tr¹ng thanh to¸n thÎ quèc tÕ cña NHNTVN giai ®o¹n 2002 - 2007 .. 82B¶ng 2.8: Thùc tr¹ng ph¸t h nh thÎ néi ®Þa cña c¸c NHTM ViÖt Nam giai ®o¹n 2006 – 2008.......................................................................... 83B¶ng 2.9: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng hÖ thèng ATM cña c¸c NHTM ViÖt Nam giai ®o¹n 2006 – 2008.......................................................................... 87B¶ng 2.10: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña hÖ thèng ATM cña Ng©n h ng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam giai ®o¹n 2002 - 2007....................................... 88
 5. 5. vB¶ng 2.11: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng hÖ thèng POS cña c¸c NHTM ViÖt Nam giai ®o¹n 2006 – 2008.......................................................................... 89B¶ng 2.12: Thùc tr¹ng rñi ro thÎ tÝn dông trong lÜnh vùc thanh to¸n cña NHNTVN giai ®o¹n 2003 - 2007................................................ 125B¶ng 2.13: Thùc tr¹ng gi¶ m¹o trong lÜnh vùc thanh to¸n thÎ t¹i NHNTVN xÐt theo lo¹i thÎ giai ®o¹n 2003 - 2007............................................. 125Danh môc s¬ ®å, h×nh vÏS¬ ®å 1.1: M« h×nh tæng qu¸t vÒ ph¸t h nh thÎ............................................... 33S¬ ®å 1.2: M« h×nh tæng qu¸t vÒ thanh to¸n thÎ cña §VCNT ........................ 35BiÓu ®å 1.1: Thùc hiÖn v dù ®o¸n thÞ phÇn cña c¸c lo¹i thÎ t¹i thÞ tr−êng Mü (Thanh to¸n) ........................................................................ 51BiÓu ®å 1.2: ThÞ phÇn ph¸t h nh thÎ trªn thÕ giíi ®Õn hÕt 2002 ..................... 52BiÓu ®å 1.3: T×nh h×nh chung vÒ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc thÎ quèc tÕ ........ 52BiÓu ®å 1.4: T×nh h×nh ph¸t h nh thÎ Visa v Mastercard khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng ........................................................................ 53BiÓu ®å 1.5: T×nh h×nh thanh to¸n thÎ Visa v Mastercard khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng...................................................................... 53BiÓu ®å 1.6: T×nh h×nh ph¸t h nh v thanh to¸n thÎ Mastercard khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng.......................................................... 54BiÓu ®å 1.7: T×nh h×nh ph¸t h nh v thanh to¸n thÎ Visa khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng ........................................................................ 54BiÓu ®å 2.1: ThÞ phÇn thÎ quèc tÕ cña c¸c Ng©n h ng th−¬ng m¹i nh n−íc tÝnh ®Õn hÕt n¨m 2007................................................................ 78BiÓu ®å 2.2. T×nh h×nh ph¸t h nh thÎ néi ®Þa n¨m 2007 ................................. 84BiÓu ®å 2.3: HÖ thèng m¸y ATM t¹i thÞ tr−êng ViÖt Nam ®Õn hÕt n¨m 2007.......... 86S¬ ®å 3.1: M« h×nh ®Ò xuÊt Trung t©m chuyÓn m¹ch v thanh to¸n bï trõ thÎ néi ®Þa.................................................................................. 150
 6. 6. 1 më ®Çu1-TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò t i nghiªn cøu Ng y nay thÎ ® thùc sù trë th nh ph−¬ng tiÖn thanh to¸n kh«ng dïngtiÒn mÆt phæ biÕn trªn thÕ giíi, kh«ng chØ ®èi víi c¸c n−íc cã nÒn kinh tÕ ph¸ttriÓn m cßn ®ang kh«ng ngõng më réng ë c¶ c¸c nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn.Còng chÝnh v× sù ph¸t triÓn ®ã m hiÖn nay h×nh th nh nªn nh÷ng th−¬ng hiÖuthÎ næi tiÕng trªn to n cÇu, sù ra ®êi mét sè c«ng ty thÎ quèc tÕ ®−îc nhiÒung−êi biÕt ®Õn. §ång thêi nhiÒu tËp ®o n ng©n h ng trªn thÕ giíi còng c¹nhtranh m¹nh mÏ trong viÖc ph¸t h nh v thanh to¸n thÎ, ®em l¹i nguån thu nhËp®¸ng kÓ v t¨ng thu nhËp tõ dÞch vô thÎ trong tæng thu nhËp cña ng©n h ng. Thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ v ®æi míi ho¹t ®éng ng©nh ng, hÖ thèng ng©n h ng ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua ® cã nh÷ng biÖnph¸p cô thÓ ph¸t triÓn dÞch vô thÎ, gãp phÇn gi¶m tû träng thanh to¸n b»ng tiÒnmÆt trong nÒn kinh tÕ v ®em l¹i tiÖn Ých cho ng−êi d©n, cho c¸c ®¬n vÞ cungøng dÞch vô. DÉn ®Çu trong ph¸t triÓn dÞch vô thÎ chÝnh l c¸c Ng©n h ngth−¬ng m¹i nh n−íc, m næi bËt nhÊt l Ng©n h ng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam.Khèi c¸c NHTM nh n−íc ® thùc sù l ®Çu t u, l trô cét trong sù ph¸t triÓncña thÞ tr−êng thÎ ViÖt Nam. Tuy nhiªn hiÖn nay dÞch vô thÎ còng ch−a thùc sù ph¸t triÓn, ch−a thùc sù®em l¹i tiÖn Ých cho c¸c chñ thÎ còng nh− trë th nh ph−¬ng tiÖn thanh to¸n kh«ngdïng tiÒn mÆt phæ biÕn trong nÒn kinh tÕ. §ång thêi trong xu h−íng më cöa thÞtr−êng dÞch vô t i chÝnh theo cam kÕt gia nhËp WTO ®Æt ra nh÷ng c¬ héi línnh−ng còng nh÷ng th¸ch thøc kh«ng nhá ®èi víi c¸c NHTM ViÖt Nam nãi chung,m trong ®ã chñ ®¹o l c¸c NHTM nh n−íc nãi riªng vÒ ph¸t triÓn dÞch vô thÎ. Do ®ã, viÖc t×m ra c¸c gi¶i ph¸p chung ®Ó thóc ®Èy h×nh thøc thanh to¸nthÎ l mét nhu cÇu cÊp b¸ch v cÇn thiÕt trong giai ®o¹n hiÖn nay, phï hîp víichiÕn l−îc ph¸t triÓn cña Héi c¸c ng©n h ng thanh to¸n thÎ ViÖt Nam. V× vËyluËn ¸n chän ®Ò t i: “Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn dÞch vô thÎ t¹i c¸c Ng©n h ngTh−¬ng m¹i Nh n−íc ViÖt Nam”, xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cÊp b¸ch ®ã.
 7. 7. 22- T×nh h×nh nghiªn cøu cña ®Ò t i Tra cøu t¹i Kho d÷ liÖu LuËn ¸n cña Th− viÖn quèc gia ( H Néi) tÝnh®Õn hÕt th¸ng 6-2008, cã 2 c«ng tr×nh luËn ¸n tiÕn sü kinh tÕ viÕt vÒ dÞch vô thÎcña c¸c NHTM ViÖt Nam; trong ®ã: 1- LuËn ¸n: “Nh÷ng gi¶i ph¸p gãp phÇn nh»m ph¸t triÓn h×nh thøc thanhto¸n thÎ ng©n h ng ë ViÖt Nam “, cña NCS NguyÔn Danh L−¬ng, b¶o vÖ t¹iHéi ®ång chÊm luËn ¸n cÊp Nh n−íc t¹i tr−êng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n, HNéi, n¨m 2003. 2- LuËn ¸n: “ Gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m ph¸t triÓn thÞ tr−êng thÎ ng©n h ngt¹i ViÖt Nam “ cña NCS TrÇn TÊn Léc, b¶o vÖ t¹i Héi ®ång chÊm luËn ¸n cÊpNh n−íc t¹i tr−êng §¹i häc kinh tÕ Th nh phè Hå ChÝ Minh, n¨m 2004. C¶ hai luËn ¸n nãi trªn ®Òu nghiªn cøu vÒ thÎ ng©n h ng nãi chung, sèliÖu v thùc tr¹ng ë v o giai ®o¹n thÞ tr−êng thÎ ng©n h ng ch−a ph¸t triÓn, ViÖtNam ch−a gia nhËp WTO. §©y míi l giai ®o¹n ®Çu c¬ cÊu l¹i hai khèi NHTM,nªn c«ng nghÖ ng©n h ng, dÞch vô phi tÝn dông,... ch−a ph¸t triÓn. KÕt luËn v c¸c gi¶i ph¸p hai luËn ¸n trªn ®−a ra ch−a dù b¸o ®−îc sùph¸t triÓn ®a d¹ng cña c¸c s¶n phÈm thÎ, tèc ®é ph¸t triÓn nhanh cña thÞ tr−êngthÎ hiÖn nay, c«ng nghÖ thÎ ®ang ®−îc c¸c NHTM triÓn khai, còng nh− yªu cÇutÊt yÕu kh¸ch quan v viÖc thèng nhÊt liªn kÕt m¹ng thanh to¸n thÎ Bank Netcña hÇu hÕt c¸c NHTM hiÖn nay; sù tham gia cña c¸c tæ chøc ngo i ng nh ng©nh ng v o dÞch vô thÎ, ®Æc biÖt l ng nh b−u chÝnh viÔn th«ng, thuÕ,.... §©y còngl 6 kÕt luËn v gi¶i ph¸p nh»m ho n thiÖn, ph¸t triÓn v n©ng cao hiÖu qu¶ ph¸ttriÓn dÞch vô thÎ cña c¸c NHTM hiÖn nay còng nh− trong thêi gian tíi m luËn¸n cña Nghiªn cøu sinh thùc hiÖn tËp trung nghiªn cøu. Bªn c¹nh ®ã cßn 2 c«ng tr×nh luËn ¸n tiÕn sü nghiªn cøu vÒ më réngthanh to¸n qua Ng©n h ng th−¬ng m¹i nãi chung cña NCS Bïi Kh¾c S¬n vNCS Lª §øc L÷, kh«ng viÕt chuyªn vÒ thÎ. Ngo i ra cßn mét sè ®Ò t i nghiªn cøu khoa häc kh¸c vÒ thanh to¸n nãichung kh«ng cã tÝnh cËp nhËt, mét sè luËn v¨n th¹c sü viÕt vÒ dÞch vô thÎ,..nh−ng ë c¸c khÝa c¹nh hÑp cña mét chi nh¸nh NHTM, hay mét NHTM cæ
 8. 8. 3phÇn, mét NHTM Nh n−íc. Bëi vËy nghiªn cøu sinh cho r»ng, c«ng tr×nh luËn¸n ®−îc lùa chän nãi trªn ch−a cã ai nghiªn cøu.3- Môc ®Ých nghiªn cøu cña luËn ¸n - HÖ thèng ho¸ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ dÞch vô thÎ cña ng©nh ng th−¬ng m¹i. - Ph©n tÝch v ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ph¸t triÓn dÞch vô thÎ t¹i c¸c NHTMNh n−íc ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay. - §Ò suÊt gi¶i ph¸p v mét sè kiÕn nghÞ nh»m ph¸t triÓn dÞch vô thÎ t¹ic¸c NHTM Nh n−íc ViÖt Nam.4- §èi t−îng v ph¹m vi nghiªn cøu cña luËn ¸n - §èi t−îng: DÞch vô thÎ cña c¸c Ng©n h ng th−¬ng m¹i. - Ph¹m vi nghiªn cøu: ph¸t h nh v thanh to¸n thÎ cña c¸c NHTM Nhn−íc ViÖt Nam tÝnh ®Õn hÕt n¨m 2007; b o gåm c¶ Ng©n h ng th−¬ng m¹i cæphÇn ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam. Bëi v× tõ n¨m 2007 trë vÒ tr−íc, NHTM cæ phÇnngo¹i th−¬ng ViÖt Nam vÉn ho¹t ®éng nh− mét NHTM Nh n−íc.5- Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cña luËn ¸n Ph−¬ng ph¸p chñ yÕu ®Ó nghiªn cøu luËn ¸n n y l kÕt hîp mét sèph−¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc kinh tÕ: duy vËt lÞch sö, duy vËt biÖnchøng, ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra - ph©n tÝch - tæng hîp thèng kª, so s¸nh. Ngo ira, luËn ¸n sÏ sö dông c¸c b¶ng biÓu, s¬ ®å, m« h×nh, sè liÖu trong v ngo in−íc ®Ó tÝnh to¸n v minh ho¹, sö dông sè liÖu cña c¸c Tæ chøc thÎ quèc tÕ,c¸c vÊn ®Ò thùc tiÔn cña c¸c ng©n h ng ® ph¸t h nh v thanh to¸n thÎ ë ViÖtNam ®Ó so s¸nh, ph©n tÝch, chøng minh. XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc lý luËn v thùc tiÔn ho¹t ®éng vÒ dÞch cô thÎ cñac¸c n−íc trªn thÕ giíi, ®Æc biÖt l c¸c n−íc trong khu vùc, trªn c¬ së c¸c luËtlÖ, quy ®Þnh cña c¸c tæ chøc thÎ Quèc tÕ v luËt ph¸p ViÖt Nam, c¸c quy chÕ,quy ®Þnh cña Ng©n h ng Nh n−íc ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, t×m ra v kiÕn nghÞc¸c gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn dÞch vô thÎ ë VN.
 9. 9. 46- §ãng gãp cña luËn ¸n Víi ®Ò t i: “Nh÷ng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn dÞch vô thÎ t¹i c¸c Ng©nh ng th−¬ng m¹i nh n−íc ë ViÖt Nam”, t¸c gi¶ mong muèn ®−a ra nh÷nggi¶i ph¸p khoa häc, tÝnh th«ng lÖ quèc tÕ v ph× hîp víi ®Æc thï cña ViÖt Nam.Néi dung c«ng tr×nh nghiªn cøu hy väng gãp phÇn l t i liÖu tham kh¶o chogi¶ng d¹y v ® o t¹o vÒ chuyªn ng nh; l t i liÖu tham kh¶o cho x©y dùngchÝnh s¸ch; tham kh¶o cho c¸c NHTM x©y dùng chiÕn l−îc v ®Ò ra c¸c gi¶iph¸p trong viÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng thÎ cña m×nh.7- KÕt cÊu cña luËn ¸n. Ngo i phÇn më ®Çu, kÕt luËn, danh môc c¸c c«ng tr×nh t¸c gi¶ ® c«ng bè,c¸c biÓu b¶ng sè sè liÖu, biÓu ®å, s¬ ®å, phô lôc v danh môc t i liÖu tham kh¶o,néi dung chÝnh cña luËn ¸n ®−îc tr×nh b y trong 190 trang, gåm 3 ch−¬ng: Ch−¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ph¸t triÓn dÞch vô thÎ cña ng©nh ng th−¬ng m¹i Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng ph¸t triÓn dÞch vô thÎ t¹i c¸c Ng©n h ngth−¬ng m¹i nh n−íc ë ViÖt Nam Ch−¬ng 3: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn dÞch vô thÎ t¹i c¸c Ng©n h ngth−¬ng m¹i nh n−íc ë ViÖt Nam
 10. 10. 5 Ch−¬ng 1:Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ph¸t triÓn dÞch vô thÎ cña ng©n hµng th−¬ng m¹i1.1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm vµ vai trß cña thÎ1.1.1. Sù ra ®êi cña thÎ1.1.1.1. Chøc n¨ng thanh to¸n cña tiÒn tÖ víi sù ra ®êi cña thÎ Ho¹t ®éng cña ng©n h ng th−¬ng m¹i l thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng tiÒn tÖ,tÝn dông v thanh to¸n. TiÒn tÖ l mét ph¹m trï lÞch sö ra ®êi, tån t¹i v ph¸t triÓn g¾n liÒn víitiÕn tr×nh ra ®êi, ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt v l−u th«ng h ng ho¸. Ngo i nh÷ngchøc n¨ng c¬ b¶n nh− th−íc ®o gi¸ trÞ, ph−¬ng tiÖn l−u th«ng, ph−¬ng tiÖncÊt tr÷, ph−¬ng tiÖn thanh to¸n..., tiÒn tÖ cßn l ph−¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖnc¸c ho¹t ®éng kh¸c nh− tÝn dông, ®Çu t−... Trong giai ®o¹n hiÖn nay, tiÒn tÖcã sù thay ®æi vÒ vai trß v vÞ trÝ. TiÒn tÖ l mét trong nh÷ng c«ng cô ®Ó nhn−íc ®iÒu h nh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ theo mét chÝnh s¸ch nhÊt ®Þnh cña m×nh,nã liªn quan mËt thiÕt víi thÞ tr−êng v thÓ hiÖn sù tæng hîp th«ng tin vÒ c¸cthÞ tr−êng ®ã. Cho ®Õn nay, tiÒn tÖ ® tr¶i qua c¸c h×nh th¸i biÓu hiÖn chñ yÕu nh−:tiÒn thùc, tiÒn danh nghÜa, tiÒn ghi sæ v tiÒn ®iÖn tö. TiÒn thùc l mét lo¹i h ng ho¸ chung, cã gi¸ trÞ néi t¹i ®−îc thõa nhËn,phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt v trao ®æi h ng ho¸. TiÒn thùc cã thÓ l kimlo¹i quý hiÕm hoÆc l c¸c ®å vËt cã gi¸ trÞ kh¸c tuú v o sù c«ng nhËn trongqu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña lÞch sö. TiÒn danh nghÜa l mét thø tiÒn tÖ m b¶n th©n nã kh«ng cã hoÆc kh«ng®ñ gi¸ trÞ. Nã ®−îc sö dông dùa trªn viÖc thÞ tr−êng chÊp nhËn l−u th«ng tiÒnthùc kh«ng ®ñ gi¸ v sù tÝn nhiÖm cña nh÷ng ng−êi sö dông. TiÒn ghi sæ: l mét h×nh th¸i tiÒn tÖ ®−îc sö dông t¹i c¸c hÖ thèng ng©nh ng b»ng c¸ch ghi chÐp trong sæ s¸ch kÕ to¸n. Khi nÒn kinh tÕ v hÖ thèng
 11. 11. 6ng©n h ng ph¸t triÓn th× h×nh thøc n y chiÕm vÞ trÝ quan träng. Nã gãp phÇn®¸ng kÓ gi¶m bít chi phÝ còng nh− thêi gian giao dÞch. TiÒn ®iÖn tö: Trong thêi ®¹i hiÖn nay, khi khoa häc kü thuËt v c«ngnghÖ ng©n h ng ph¸t triÓn, cã thÓ nãi mét biÓu hiÖn h×nh th¸i tiÒn tÖ míi ® ra®êi. §ã l “TiÒn ®iÖn tö”, “VÝ ®iÖn tö”, “TiÒn th«ng minh”, “TiÒn nhùa”... v®Òu l tªn gäi cña c¸c lo¹i thÎ sÏ ®−îc ®Ò cËp d−íi ®©y. Tuy nhiªn, còng cãquan ®iÓm cho r»ng c¸c lo¹i thÎ kh«ng ®−îc coi l tiÒn tÖ bëi nhÏ nã kh«ng cã®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng cña tiÒn thùc, nã chØ l biÓu hiÖn tæng hîp cña c¸c h×nhth¸i tiÒn tÖ kh¸c. Qu¸ tr×nh vËn ®éng cña tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ, trong d©n c− v quac¸c tæ chøc ng©n h ng ® ph¸t sinh ra viÖc cã ng−êi t¹m thêi cã tiÒn nh n rçihoÆc cã ý ®Þnh ®Çu t− lÊy l i, trong khi ng−êi kh¸c thiÕu vèn ®Ó s¶n xuÊt kinhdoanh. §©y l c¬ së kh¸ch quan ®Ó tÝn dông ra ®êi. HiÓu mét c¸ch tæng qu¸tth× tÝn dông l sù vay m−în cã ho n tr¶. Tõ khi ra ®êi, tÝn dông ® nhanhchãng trë th nh chøc n¨ng c¬ b¶n cña ng©n h ng v ng y mét ph¸t triÓn c¶ vÒquy m« v h×nh thøc. TÝn dông ng©n h ng cã hai ®Æc ®iÓm c¬ b¶n l : - Ng©n h ng së h÷u hoÆc qu¶n lý mét sè vèn b»ng tiÒn, chuyÓn giaocho ng−êi kh¸c (ng−êi vay) sö dông trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh. - Sau khi sö dông, ng−êi vay ph¶i ho n tr¶ cho ng©n h ng mét gi¸ trÞlín h¬n sè vèn nhËn ban ®Çu. PhÇn lín h¬n ®ã l l i vay ng©n h ng. Tãm l¹i, b¶n chÊt cña tÝn dông ng©n h ng l quan hÖ ph©n phèi vèn trªnnguyªn t¾c ho n tr¶ v cã l i. C¨n cø v o nh÷ng c¸ch nh×n kh¸c nhau, tÝn dông ng©n h ng cã c¸c lo¹isau: - C¨n cø v o c¸ch thøc cho vay v ho n tr¶, tÝn dông ®−îc chia l m c¸clo¹i: TÝn dông tõng lÇn, tÝn dông tuÇn ho n v tÝn dông tr¶ gãp. - C¨n cø v o ®èi t−îng cho vay, tÝn dông ®−îc chia l m 2 lo¹i: TÝn dôngvèn l−u ®éng v tÝn dông vèn cè ®Þnh. - C¨n cø v o môc ®Ých sö dông vèn, tÝn dông ®−îc chia l m 2 lo¹i: TÝndông s¶n xuÊt v l−u th«ng h ng ho¸ v tÝn dông tiªu dïng.
 12. 12. 7 - C¨n cø v o thêi h¹n sö dông vèn, tÝn dông ®−îc chia l m 3 lo¹i: TÝndông ng¾n h¹n, tÝn dông trung h¹n v tÝn dông d i h¹n. - C¨n cø v o néi dung nghiÖp vô, tÝn dông ng©n h ng gåm c¸c h×nh thøccho vay, chiÕt khÊu th−¬ng phiÕu v giÊy tê cã gi¸ kh¸c, b¶o l nh, cho thuª t ichÝnh v c¸c h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Bªn c¹nh chøc n¨ng tiÒn tÖ v tÝn dông, chøc n¨ng thanh to¸n cña ng©nh ng chiÕm mét vÞ trÝ quan träng, ®Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay. Víi chøcn¨ng n y, c¸c NHTM ®ãng vai trß trung gian thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña kh¸chh ng nh»m tho¶ m n môc ®Ých cña hä th«ng qua c¸c h×nh thøc thanh to¸n, thuhé, chi hé, chuyÓn tiÒn... b»ng c¸ch trÝch chuyÓn trªn sæ s¸ch ghi chÐp, lu©nchuyÓn th«ng tin tõ quyÒn së h÷u cña ng−êi n y sang ng−êi kh¸c, tõ n¬i n ysang n¬i kh¸c m kh«ng sö dông ®Õn tiÒn mÆt. ViÖc tiÕn h nh thanh to¸n theonguyªn t¾c trªn ®−îc gäi chung l thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt qua ng©n h ng l c¬ së c¬ b¶n ®Ó lu©nchuyÓn tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ. Trªn c¬ së c¸c chøc n¨ng tiÒn tÖ, tÝn dông ng y mét ph¸t triÓn dùa trªnc¬ së thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt qua ng©n h ng gi÷a c¸c n−íc ® trëth nh phæ biÕn v ®Æc biÖt l dùa trªn nÒn t¶ng cña ph¸t triÓn c«ng nghÖ tinhäc, th«ng tin víi tèc ®é nhanh, mét h×nh thøc thanh to¸n, mét ph−¬ng tiÖnthanh to¸n v¨n minh míi ® ra ®êi, nhanh chãng ®−îc ®êi sèng x héi ë nhiÒun−íc thõa nhËn v ph¸t triÓn: h×nh thøc thanh to¸n thÎ. Nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XX, kinh tÕ h ng ho¸ ph¸t triÓn m¹nh mÏ, thÞtr−êng trao ®æi h ng ho¸ kh«ng cßn bã hÑp trong ph¹m vi tõng quèc gia, nhucÇu tiªu dïng c¸ nh©n kh«ng ngõng t¨ng lªn cïng víi sù ph¸t triÓn v−ît bËccña khoa häc kü thuËt v c«ng nghÖ tin häc. Còng trong nh÷ng n¨m n y, ®ång®« la Mü ® cã ¶nh h−ëng lín trªn thÞ tr−êng tiÒn tÖ quèc tÕ, c¸c cuéc khñngho¶ng thÕ giíi x¶y ra.... T×nh h×nh trªn ® buéc c¸c ng©n h ng, tæ chøc t ichÝnh, tÝn dông cña c¸c n−íc liªn kÕt víi nhau, ®−a ra c¸c h×nh thøc, ph−¬ngtiÖn thanh to¸n chung to n cÇu. Mét trong c¸c h×nh thøc thanh to¸n ®ã l h×nhthøc thanh to¸n thÎ.
 13. 13. 8 H×nh thøc thanh to¸n thÎ l sù kÕt hîp c¸c h×nh thøc thanh to¸n nh−thanh to¸n chøng tõ, thanh to¸n ®iÖn tö; kÕt hîp c¸c nghiÖp vô cña ng©n h ngnh− tiÒn göi, cho vay... dùa trªn c¬ së nÒn t¶ng c«ng nghÖ ng©n h ng ph¸ttriÓn. ThÎ ra ®êi l mét tÊt yÕu kh¸ch quan trong thêi ®¹i ng y nay.1.1.1.2. Sù ra ®êi cña thÎ Kho ng hơn 3000 năm trư c ây, do nhu c u trao i hàng hoá òi h ivà cho s buôn bán c a các doanh thương th i ó ti n l i hơn, nên tínd ng ã l n u tiên ư c s d ng t i Assyria, Babylon và Egypt, mãi t i uth k 14 ngân phi u ti n trang (Bill of exchange) và chi phi u (forerunner ofbanknotes, m i ư c m i ư c hình thành, các món n và thanh toán hoá ơn ư c gi i quy t b ng cách tr trư c 1/3 ti n m t (coins) ph n còn l i b ng Billof exchange. Cho n th k th 17, khi ti n gi y ®−îc ph¸t minh, thì vi cmua bán và trao i m i d dàng hơn nhi u. Năm 1730 ông Christopher Thornton, doanh thương v bàn t(furniture) ã qu ng cáo và ưa ra chương trình mua tr góp u tiên trongl ch s thương m i c a loài ngư i. Trong kho¶ng thêi gian t th k 18 t i u th k 20, nh ng ngư i Tallymen bán trang ph c cho khách hàng b»ngcách tr góp hàng tu n. H ư c g i là Tallymen vì h sơ tr ti n c a khách u c lưu gi và tính toán trên m t mi ng g (wooden stick), ti n n ư c ghitrên m t u và ti n tr hàng tu n ư c kh c trên u kia. Chương trình muatr góp “Buy now, pay later” mãi t i năm 1920 m i ư c gi i thi u t i HoaKỳ, d ch v này v n còn gi i h n t ng c a hàng. Con ngư i theo s ti n hoá, vì nhu c u ti n ích òi h i ã phát minh rati n c c (coins) ti n gi y, ngân phi u, chi phi u, và cũng do nhu c u òi h inên. Kho ng năm 1951 ông Frank X. McNamara (v t khai sinh ra th tínd ng) dã thành l p công ty u tiên phát hành th tín d ng, 200 chi c thCredit Card u tiên ã c p cho nh ng ngư i giàu có và có ti ng tăm trong xãh i t i New York và nh ng chi c th này ch ư c s d ng h n ch trong 27
 14. 14. 9nhà hàng sang tr ng New York lúc b y gi nên có tên g i là Diners Club.Công ty American Express cũng theo gót Diners Club cho ra i chi c thAmerican Express, vì s h n ch ch s d ng trong vi c ăn u ng, du l chnên lo i th này v n chưa ư c ph bi n r ng rãi n m i t ng l p xã h i vàchưa ư c xem như là chi c th th n kỳ (the Magic Card). Song song v i s ra i c a 2 th này các công ty bán l , xăng d ucũng cho ra i m t lo i th g i là Charge Card cũng còn gi i h n là lo i nàych xài ư c công ty c p th này thôi. Như th Sears thì ch mua hàngSears, Shell thì ch xăng các cây xăng Shell v.v... V y thì chi c th th nkỳ - c phát minh lúc nào?. Trong th i kỳ NhÞ Th chi n, t t c các credit card và Charge card ã c m s d ng, cho n sau th chi n thì m i ư c ph bi n r ng rãi tr l i.Vì l i t c mang l i t th tín d ng khá nhi u nên các ngân hàng b t unhúng tay vào. Tuy nhiên v n ch ư c s d ng trong ph m vi m t aphương và các c a hàng bán l . Cho n năm 1970, khi mà k thu t i n toánb t u phát tri n và h th ng căn b n cho “The Standards for MagneticStrip” ư c hình thành, thì k ngh Credit card m i th c s phát tri n m nhm và tr nên m t ph n c a th i kỳ Thông Tin “Information Age”. Chi c th Th n Kỳ “Revolving Credit Card” l n u tiên c p cho ngư is d ng t i ti u bang California (Hoa Kỳ) do Bank of America phát hành nêng i là BankAmericard và nhanh chóng ph bi n r ng rãi kh p ti u bang. Cáith th n kỳ này ã b t u m t bư c ti n quan trong cho k ngh credit card.Th BankAmericard ã cho ngư i s d ng mét s l a ch n trong vi c thanhtoán ti n b c. H có th tr h t 1 l n ho c tr góp t ng tháng (minimumpayment) s ti n thi u còn l i, ngân hàng s b t u tính ti n l i. Phươngpháp này ư c ti p t c th c hi n cho n ngày nay .Th này còn thêm m tưu i m mà ai cũng thích là n u k t ti n, ngư i s d ng (cardholder) có th rangân hàng mư n ti n nhanh, g n, l mà không c n ph i i n nh ng th t cmư n ti n phi n toái.
 15. 15. 10 Vì s ti n l i c a th này và nhu c u òi h i c a khách hàng, BankCard Association ư c hình thành, vào năm 1965 Bank of America ã c pgi y phép (Licensing) cho nh ng ngân hàng l n, nh kh p Hoa Kỳ, cho phépnh ng ngân hàng này c p th BankAmericard cho khách hàng s d ng( ương nhiên ph i tr ti n cho Bank of America). T i năm 1969 h u h t cácth tín d ng do nh ng ngân hàng c l p c p u chuy n qua lo i thBankAmericard ho c MasterCharge Card. Cho nên có th nói Bank ofAmerica là v t khai sinh ra cái th th n kỳ này và l i t c mang l i t nh ngchi c th này ã góp ph n không nh ưa Bank of America t m t ngân hàng a phương (local bank) thành 1 trong nh ng ngân hàng l n nh t th gi i . Th tín d ng c p phát ngày càng nhi u, công vi c x lý hoá ơn cho t ngtrương m c (account) nhi u n n i các h th ng ngân hàng không m ươngn i và t ód n n s ra i c a các h i th tín d ng (Credit card associations)như Interlink Association, Western State Bank Card Association, và NationalBankAmericard nc. Trong kho ng th i gian này các ho¸ ơn chưa ư c i n thoá, v n còn dùng các lo i hoá ơn b ng gi y (1 ngư i khách mua hàng hay rótti n, ngư i thâu ngân ph i g i i n tho i xin thanh toán hoá ơn (approvecharge) sau khi ngân hàng c p th (Issue Bank) ng ý tr ti n thì s cho ngư inh n (merchant) 1s (authorization number) r i ngư i nh n l y 1 hoá ơn (g m3 copy) t credit card và hoá ơn này lên m t cái máy (Imprinter) cà qua cà l i(slide) vài l n nh ng con s trên th in xu ng hoá ơn, sau ó i n s b nglái, s phone và ch ký c a ngư i ch th (cardholder). 1 b n giao cho ngư ikhách, 1 b n deposit vào ngân hàng và 1 b n ngư i nh n gi . Ngư i Vi t chúngta thư ng nói ùa m i khi tr ti n b ng th là Cà thÎ. Ch m t transaction thôi ãm t nhi u thì gi như v y, các b n th nghĩ m i ngày ngân hàng x lý c trămtri u transaction thì m t bao nhiêu th i gian. ây cũng là d p nh ng ngư i“cho tôi ăn ké v i” có cơ h i ki m ăn Credit card fraud (nh gian l n th tínd ng) .
 16. 16. 11 Như ã nói trên, mãi t i năm 1970 s ra i c a máy i n toán (IBMcomputer nó to như cái xe bò) thì k ngh credit card m i r qua 1 con ư ngthênh thang r ng m . Cho phép ngư i nh n th (retail establishment or merchant)nh n tr b ng th 24 gi / 1 ngày và cũng gi m m t s lư ng gi y t áng k . Kho ng gi a th p niên 70 k ngh credit card mon men tìm ki m kháchhàng trên th trư ng qu c t , nhưng g p vài tr ng i vì ch America cho nênBankAmericard i thành Visa và Master Charge vì trong 1 v ki n ã ithành Master Card. Kho ng năm 1979 nh s ti n b trong ngành i n t và i n toán cánhân (electronic & PC personal computer) k ngh credit card l i ti n thêm 1bư c quan tr ng n a. S ti n b này ã cho phép ngư i nh n th “chà” swipeth c a khách hàng qua máy (dial-up terminal) và m i th t c ư c i n thoá (electronic processing) nên ã ti t ki m ư c r t nhi u thì gi và ti n b c ng th i cũng n y sinh ra k ngh tái ch gi y cũ (paper recycle) vài ngư iVi t cũng làm giàu nh k ngh tái ch này (recycling industry) T i Nh t B n, th JCB ư c hình thành vào năm 1961 b i Ngân hàngSanwa và b t u hư ng ra th trư ng ngoài Nh t B n vào năm 1981, m ctiêu ch y u hư ng vào th trư ng du l ch và gi i trí. Vào năm 1966, có 14 Ngân hàng c a M ã liên k t l i v i nhauhình thành t ch c Inter-Bank (Interbank Card Association-ICA), m t t ch ccó kh năng trao i thông in các giao d ch th tín d ng và phát hành th v itên g i Master Charge, sau ó, năm 1977 i tên thành Master Card. MasterCard và Visa Card là hai lo i th tín d ng ph bi n nh t trên th gi i hi n nay. Nhìn chung, ngành công nghi p th Ngân hàng th c s phát tri n trong30 năm g n ây, Vi t Nam vào u nh ng năm 1990 m i quan h v i chth và i lý là v n trung tâm c a vi c kinh doanh th Ngân hàng.1.1.2. Kh¸i niÖm v ph©n lo¹i thÎ1.1.2.1 Kh¸i niÖm Tõ c¸c gãc ®é xem xÐt, nghiªn cøu kh¸c nhau, ng−êi ta ®−a ra c¸c kh¸i
 17. 17. 12niÖm vÒ thÎ kh¸c nhau. Nh−ng tùu chung l¹i, b¶n chÊt cña thÎ thanh to¸n lmét ph−¬ng tiÖn thanh to¸n, chi tr¶ m ng−êi së h÷u thÎ cã thÓ dïng ®Ó tho¶m n nhu cÇu vÒ tiªu dïng cña m×nh, kÓ c¶ rót tiÒn mÆt hoÆc sö dông nã l mc«ng cô thùc hiÖn c¸c dÞch vô tù ®éng do ng©n h ng hoÆc c¸c tæ chøc kh¸ccung cÊp. ThÎ kh«ng ho n to n l tiÒn tÖ, nã l biÓu t−îng vÒ sù cam kÕt cñang©n h ng hoÆc tæ chøc ph¸t h nh b¶o ®¶m thanh to¸n nh÷ng kho¶n tiÒn dochñ thÎ sö dông b»ng tiÒn cña ng©n h ng cho chñ thÎ vay hoÆc tiÒn cña chÝnhchñ thÎ ® göi t¹i ng©n h ng. B¶n chÊt cña thÎ cã thÓ hiÓu qua c¸c kh¸i niÖm vÒ thÎ nh− sau: - Theo kh¸i niÖm tæng qu¸t th×: ThÎ l mét danh tõ chung chØ mét vËtnhá, gän, chøa ®ùng c¸c th«ng tin nh»m sö dông v o mét hoÆc mét sè môc®Ých n o ®ã. Do vËy, thÎ sÏ ®−îc g¾n víi nh÷ng tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm, néi dungriªng biÖt ®Ó trë th nh mét lo¹i cô thÓ nh− thÎ tÝn dông, thÎ ghi nî... - XÐt vÒ gi¸c ®é ph¸t h nh th×: ThÎ l mét ph−¬ng tiÖn do ng©n h ng,c¸c ®Þnh chÕ t i chÝnh hoÆc c¸c c«ng ty ph¸t h nh dïng ®Ó giao dÞch mua b¸nh ng ho¸, dÞch vô hoÆc rót tiÒn mÆt. - §øng tõ gi¸c ®é c«ng nghÖ thanh to¸n th×: ThÎ l ph−¬ng thøc thanhto¸n ghi sæ ®iÖn tö sè tiÒn cña c¸c giao dÞch cÇn thanh to¸n thùc hiÖn trªn hÖthèng thanh to¸n ®−îc kÕt nèi gi÷a c¸c chñ thÓ tham gia dùa trªn nÒn t¶ngc«ng nghÖ ng©n h ng v tin häc viÔn th«ng. - Theo quan ®iÓm cña NHNN VN thÓ hiÖn qua quy chÕ ph¸t h nh, södông v thanh to¸n thÎ ng©n h ng ban h nh theo QuyÕt ®Þnh 371/1999/QD-NHNN1 ng y 19/10/1999 cña Thèng ®èc Ng©n h ng Nh n−íc v xÐt theomôc ®Ých sö dông th×: ThÎ ng©n h ng l mét ph−¬ng tiÖn thanh to¸n tiÒn h ngho¸, dÞch vô kh«ng dïng tiÒn mÆt hoÆc cã thÓ ®−îc rót tiÒn mÆt t¹i c¸c m¸yrót tiÒn tù ®éng hoÆc c¸c ng©n h ng ®¹i lý; hoÆc: ThÎ ng©n h ng l métph−¬ng tiÖn thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt m chñ thÎ cã thÓ sö dông ®Ó róttiÒn mÆt hoÆc thanh to¸n chi phÝ mua h ng ho¸, sö dông dÞch vô t¹i c¸c ®iÓmchÊp nhËn. Theo quan ®iÓm cña luËn ¸n th×: XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn qua qu¸ tr×nh
 18. 18. 13ph¸t triÓn chøc n¨ng sö dông cña c¸c lo¹i thÎ hiÖn nay, dùa trªn sù ph¸t triÓncña c«ng nghÖ th× môc ®Ých sö dông cña thÎ kh«ng cßn bã hÑp trong t×nh lÜnhvùc cô thÓ nh− lóc míi h×nh th nh. Víi mét tÊm thÎ kh«ng chØ dïng ®Ó thanhto¸n t¹i §VCNT ®Ó mua h ng ho¸ dÞch vô, còng kh«ng chØ dïng ®Ó rót tiÒnmÆt... m víi mét tÊm thÎ, kh¸ch h ng cã thÓ võa dïng ®Ó mua h ng, rót tiÒnmÆt, chuyÓn kho¶n, xem sao kª t i kho¶n cña m×nh t¹i ng©n h ng, giao dÞchmua b¸n qua Internet, tr¶ c−íc phÝ dÞch vô c«ng céng; chñ thÎ cã thÓ võa södông b»ng tiÒn göi cña m×nh t¹i ng©n h ng, võa sö dông tiÒn vay nÕu ®−îcng©n h ng chÊp nhËn... Nh− vËy, chóng ta cã thÓ hiÓu kh¸i niÖm cña ThÎ lch×a kho¸ ®a n¨ng ®Ó chñ thÎ kÕt nèi víi c¸c chñ thÓ kh¸c tham gia hÖ thèngthanh to¸n thÎ phôc vô qu¸ tr×nh l−u chuyÓn h ng ho¸, tiÒn tÖ ®−îc tho¶ thuËntr−íc nh»m thùc hiÖn c¸c dÞch vô tho¶ m n nhu cÇu cña m×nh. LuËn cø ®Ó ®−ara kh¸i niÖm n y l sù kÕt hîp gi÷a néi dung, môc ®Ých, t¸c dông... cña c¸clo¹i thÎ qua thùc tiÔn ph¸t sinh, ph¸t triÓn nh− tr×nh b y trªn.1.1.2.2. Ph©n lo¹i thÎ Xem xÐt tõ c¸c gãc ®é kh¸c nhau, cã c¸c c¸ch ph©n lo¹i thÎ kh¸c nhau. - XÐt tõ gãc ®é cÊu t¹o vËt lý v ph−¬ng thøc qu¶n lý giao dÞch: ng−êita chia thÎ ra th nh 4 lo¹i chÝnh: + ThÎ kh¾c ch÷ næi (Embossing Card): L lo¹i thÎ s¬ khai ban ®Çu, c¸cth«ng tin c¬ b¶n ®−îc kh¾c næi trªn thÎ, lo¹i n y nhanh chãng bÞ thay thÕ bëitÝnh b¶o mËt kÐm, dÔ l m gi¶. + ThÎ tõ (Magnetic stripe): ThÎ ®−îc phñ mét b¨ng tõ víi 2 hoÆc 3 d¶ighi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt. C¸c th«ng tin n y th−êng l th«ng tin cè ®Þnh vÒchñ thÎ v vÒ thÎ còng nh− sè liÖu kÕt nèi. Khi tr×nh ®é c«ng nghÖ ph¸t triÓn,nã ® béc lé nh÷ng ®iÓm yÕu do møc ®é b¶o mËt kh«ng cao, dÔ bÞ kÎ gian lîidông ®äc th«ng tin v l m gi¶ thÎ hoÆc t¹o c¸c giao dÞch gi¶, g©y thiÖt h¹i chochñ thÎ hoÆc ng©n h ng. + ThÎ Chip (Smart Card – ThÎ th«ng minh): ThÎ ®−îc s¶n xuÊt dùa trªnnÒn t¶ng kü thuËt vi xö lý. MÆt tr−íc cña thÎ ®−îc g¾n mét Chip ®iÖn tö theonguyªn t¾c xö lý nh− mét m¸y tÝnh nhá. §©y l thÕ hÖ míi nhÊt v hiÖn ®¹i
 19. 19. 14nhÊt cña thÎ hiÖn nay, nã ® kh¾c phôc ®−îc nhiÒu nh−îc ®iÓm cña thÎ tõ,®¶m b¶o tÝnh an to n cao v cã thÓ sö dông cho c¸c môc ®Ých kh¸c nhau nh−gäi ®iÖn tho¹i c«ng céng, tr¶ c−íc phÝ cÇu ®−êng, mua x¨ng dÇu... Tuy nhiªnchi phÝ ®Ó s¶n xuÊt thÎ “chip” vÉn cßn cao. + ThÎ tõ cã chip: L lo¹i thÎ tõ cã g¾n c¶ chip, nh»m môc ®Ých sö dông®−îc c¶ trªn 2 hÖ thèng chÊp nhËn thanh to¸n thÎ tõ v hÖ thèng thanh to¸nthÎ chip. - XÐt tõ gãc ®é nh×n nhËn néi dung b¶n chÊt kinh tÕ cña nguånthanh to¸n: ng−êi ta chia thÎ ra th nh 4 lo¹i chÝnh: + ThÎ Ghi nî (debit card): l ph−¬ng tiÖn thanh to¸n, chi tr¶ hoÆc róttiÒn mÆt trªn c¬ së sè tiÒn cña chÝnh chñ thÎ göi t¹i ng©n h ng. ThÎ n y kh«ngt¹o tÝn dông, ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c t−¬ng tù thÎ ATM. Mçi lÇn sö dông,ng©n h ng sÏ tù ®éng trõ ngay sè tiÒn t−¬ng øng trªn t i kho¶n cña chñ thÎ + ThÎ TÝn dông (Credit Card): H×nh thøc cña thÎ t−¬ng tù nh− thÎthanh to¸n ng©n h ng, ®iÓm kh¸c biÖt c¬ b¶n l néi dung kinh tÕ: mçi lÇn södông giao dÞch l mét lÇn nhËn nî vay ng©n h ng. Sö dông thÎ n y, ng©n h ngtho¶ thuËn cÊp mét h¹n møc cho chñ thÎ v chñ thÎ ®−îc sö dông trong h¹nmøc ®ã, ®Õn thêi h¹n quy ®Þnh ph¶i ho n tr¶ cho ng©n h ng. Do ®ã, c¬ së södông thÎ tÝn dông l ph¸t h nh trªn t i kho¶n tiÒn vay ng©n h ng. + ThÎ du lÞch v gi¶i trÝ (Travel and Entertainment Card – T&E card):Ng−êi dïng thÎ n y kh«ng ph¶i tr¶ l i nh−ng ph¶i thanh to¸n trong thêi h¹nmét th¸ng. Chñ thÎ cña lo¹i n y chñ yÕu l doanh nh©n ®i du lÞch v nh÷ngng−êi cã thu nhËp cao, ®ång thêi sè ®iÓm chÊp nhËn thanh to¸n lo¹i n y còngÝt. Lo¹i n y gåm American Express Card v Diner Club. §Ó kÝch thÝch v t¹othÕ c¹nh tranh, khi sö dông lo¹i thÎ n y, chñ thÎ th−êng ®−îc h−ëng thªm métsè dÞch vô kh¸c miÔn phÝ. + ThÎ thanh to¸n (Charge Card): chñ yÕu do c¸c cöa h ng ph¸t h nh.VÒ néi dung kinh tÕ nã t−¬ng tù nh− thÎ tÝn dông nh−ng chØ ®−îc sö dôngtrong hÖ thèng cöa h ng ph¸t h nh thÎ m th«i. C¸c cöa h ng ph¸t h nh thÎn y nh»m môc ®Ých tiÕp thÞ v gi÷ kh¸ch b»ng c¸ch gi¶m gi¸ h ng khi sö
 20. 20. 15dông. Tuy nhiªn, l i suÊt phÇn gi¸ trÞ kh¸ch h ng ch−a tr¶ th−êng cao h¬n l isuÊt tÝn dông th«ng th−êng. - XÐt tõ gãc ®é nghiÖp vô ng©n h ng: ng−êi ta chia thÎ ra th nh 3 lo¹i chÝnh: + ThÎ t i kho¶n: ®−îc ph¸t h nh dùa trªn c¬ së sè d− tiÒn göi cña chñthÎ t¹i ng©n h ng, hiÖn nay lo¹i n y chñ yÕu gåm: 1- Maestro (do Master Card ph¸t h nh) ®−îc sö dông réng r i ë NamMü v khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng. 2- Plus (do Visa ph¸t h nh) ®−îc sö dông nhiÒu ë Ch©u ¢u, nhÊt l ëPh¸p. 3- JCB (do ng©n h ng NhËt B¶n ph¸t h nh) ®−îc sö dông nhiÒu ë Ch©u¸ v mét sè n−íc Ch©u ¢u. 4- ThÎ Cirrus (do Visa ph¸t h nh) v ATM Mastercard (do Mastercardph¸t h nh) ®−îc sö dông chñ yÕu qua m¸y ATM + ThÎ TÝn dông: ph¸t h nh trªn c¬ së tÝn dông, gåm: 1- Visa card (do Visa International ph¸t h nh) ®−îc sö dông réng kh¾ptrªn thÕ giíi, xong nhiÒu nhÊt l ë Ch©u ¢u. 2- Master card (do Master International ph¸t h nh) còng ®−îc sö dôngréng r i trªn to n cÇu. 3- Amex (do American Express ph¸t h nh) sö dông nhiÒu ë B¾c Mü. - ThÎ t i kho¶n v tÝn dông: cã Blue card (do ng©n h ng Ph¸p ph¸th nh): lo¹i thÎ n y ®−îc ph¸t h nh trªn c¬ së tiÒn göi nh−ng ®−îc cÊp mét h¹nmøc sö dông v−ît qu¸ sè d− (over draft). Th«ng th−êng thÎ sö dông sè d− tiÒngöi cña chñ thÎ, khi hÕt nã sÏ tù ®éng chuyÓn sang sö dông theo c¬ chÕ thÎ tÝndông. - XÐt tõ gãc ®é chñ thÓ ph¸t h nh: ng−êi ta thÎ chia ra th nh 3 lo¹ichÝnh: ThÎ do ng©n h ng ph¸t h nh, thÎ do c¸c tæ chøc phi ng©n h ng ph¸th nh v thÎ liªn kÕt. - XÐt tõ gãc ®é chñ thÎ: ng−êi ta chia thÎ ra th nh 2 lo¹i chÝnh: ThÎ c¸nh©n v thÎ c«ng ty hoÆc thÎ chÝnh v thÎ phô. - XÐt tõ gãc ®é møc ®é tÝn nhiÖm cña chñ thÎ v trÞ gi¸ sö dông cña
 21. 21. 16thÎ: ng−êi ta chia thÎ ra th nh 3 lo¹i chÝnh: ThÎ th−êng (standard card), thÎv ng (gold card) v thÎ th−îng h¹ng (Primery card) - XÐt tõ gãc ®é ph¹m vi l·nh thæ sö dông: ng−êi ta chia thÎ ra th nh 2lo¹i chÝnh: ThÎ néi ®Þa (local card) v thÎ quèc tÕ (international card)1.1.3. §Æc ®iÓm v cÊu t¹o cña thÎ Tõ buæi s¬ khai, thÎ ®−îc l m b»ng kim lo¹i, qua qu¸ tr×nh chän läc,®Õn nay hÇu hÕt c¸c lo¹i thÎ ®−îc l m b»ng nhùa cøng (Plastic) víi kÝch th−ícth«ng th−êng l 95 mm X 55 mm X 0,76 mm, gåm 3 líp: lâi thÎ l líp nhùacøng ë gi÷a v 2 líp nhùa c¸n phñ 2 mÆt. Tuú theo ph−¬ng ph¸p truy cËp vqu¶n lý, xö lý th«ng tin cña thÎ m thÎ ®−îc cÊu t¹o d¶i b¨ng tõ (thÎ tõ) hoÆcm¹ch vi ®iÖn tö (Chip) ghi sè liÖu (gäi l thÎ Chip) hoÆc cã c¶ b¨ng tõ, c¶ Chip(thÎ tõ cã Chip). MÆt tr−íc cña thÎ: Th−êng bao gåm: * NÒn thÎ, m u thÎ tuú thuéc v o tõng ng©n h ng tù chän v tuú thuécv o h¹ng thÎ do ng©n h ng ph¸t h nh quy ®Þnh. * Tªn v logo cña ng©n h ng ph¸t h nh, huy hiÖu cña tæ chøc thÎ vbiÓu t−îng cña tæ chøc ®ã nh− MasterCard, Visa, American express, DinersClub, JCB... . §èi víi thÎ Chip th× Chip sÏ ®−îc bè trÝ ë mÆt tr−íc. . Sè thÎ: Mçi thÎ ®−îc Ên ®Þnh mét sè riªng biÖt ®Ó qu¶n lý tuú thuécquy ®Þnh cña tæ chøc thÎ quèc tÕ. cô thÓ nh−: - §èi víi thÎ VISA th−êng l d y sè gåm 16 ch÷ sè hoÆc 13 ch÷ sè innæi theo nguyªn t¾c sau: * B¾t ®Çu b»ng sè “4”. * Lo¹i 16 sè chia l m 4 nhãm rêi nhau: 4xxx xxxx xxxx xxxx * Lo¹i 13 sè còng chia l m 4 nhãm rêi nhau: 4xxx xxx xxx xxx - §èi víi MasterCard: sè thÎ gåm 16 sè in næi, b¾t ®Çu b»ng sè “5”,chia l m 4 nhãm rêi nhau: 5xxx xxxx xxxx xxxx 6 sè ®Çu l m sè ng©n h ng ph¸t h nh (BIN). 2 sè tiÕp theo l m sè chi nh¸nh ph¸t h nh.
 22. 22. 17 5 sè tiÕp theo l sè thø tù cña thÎ. 1 sè tiÕp theo l sè thÎ chÝnh. 1 sè tiÕp theo l sè thÎ phô. 1 sè cuèi cïng l sè kiÓm tra. - §èi víi thÎ AMEX gåm 15 ch÷ sè in næi, b¾t ®Çu b»ng sè “37” hoÆc“34” chia th nh 3 nhãm t¸ch nhau: 37xx xxxxxx xxxxx hoÆc 34xx xxxxxx xxxxx - §èi víi thÎ JCB gåm 16 ch÷ sè in næi, chia th nh 4 nhãm t¸ch biÖt,b¾t ®Çu b»ng sè “35”: 35xx xxxx xxxx xxxx * Ng y hiÖu lùc cña thÎ: ®−îc in næi trªn thÎ, th«ng th−êng sÏ ®−îc inhiÖu lùc tõ th¸ng, n¨m ®Õn th¸ng, n¨m, nghÜa l tõ ng y ®Çu cña th¸ng b¾t ®Çu®Õn ng y cuèi cña th¸ng kÕt thóc. Cã tr−êng hîp thÎ chØ ghi ng y hiÖu lùccuèi cïng cña thÎ hoÆc ®èi víi thÎ ATM ng y ghi trªn thÎ l¹i l ng y ph¸th nh thÎ ATM v cã hiÖu lùc sö dông tõ ng y ®ã. PhÝa tr−íc ng y hiÖu lùc cßn ®−îc in m sè ng©n h ng ph¸t h nh do c¸ctæ chøc thÎ quèc tÕ Ên ®Þnh l m tham chiÕu. M sè n y ph¶i phï hîp víi tªnng©n h ng ph¸t h nh in trªn thÎ. * Hä v tªn chñ thÎ, tªn c«ng ty. Ngo i ra mÆt tr−íc cßn in thªm mét sè yÕu tè b¶o mËt kh¸c tuy theotõng lo¹i thÎ nh− Visa cã ch÷ V nghiªng in sau ng y hiÖu lùc, Master Card cãch÷ M v C viÕt dÝnh v o nhau, Amex in sè mËt m cña ®ît ph¸t h nh, thÎJCB cã ch÷ “G” (nÕu l thÎ v ng)... MÆt sau cña thÎ: Th−êng bao gåm: . D¶i b¨ng tõ (®èi víi thÎ tõ hoÆc thÎ tõ cã Chip) cã kh¶ n¨ng l−u tr÷c¸c th«ng tin: sè thÎ, ng y hiÖu lùc, tªn ng©n h ng ph¸t h nh, tªn chñ thÎ,ng y hiÖu lùc, m sè c¸ nh©n chñ thÎ (Personal Identificate Number – PIN) . D¶i b¨ng d nh cho chñ thÎ ký ch÷ ký mÉu ®Ó ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎkiÓm tra khi sö dông. HiÖn nay c«ng nghÖ in thÎ cho phÐp cã thÓ in ch÷ kýn y lªn mÆt tr−íc cña thÎ. Mét sè h−íng dÉn cÇn thiÕt ®èi víi chñ thÎ, sè ®iÖn tho¹i liªn l¹c...
 23. 23. 181.1.4. Chñ thÓ trong qu¸ tr×nh ph¸t h nh, sö dông v thanh to¸n thÎ C¸c chñ thÓ tham gia trong qu¸ tr×nh ph¸t h nh, sö dông v thanh to¸nthÎ l nh÷ng nh©n tè chñ yÕu t¹o nªn thuËn lîi hay khã kh¨n, t¹o nªn lîinhuËn hoÆc rñi ro, tæn thÊt cho c¸c bªn tham gia. Trªn c¬ së xem xÐt, ph©n tÝch c¸c chñ thÓ ®ã ®Ó cã thÓ t×m ra nh÷ng ®Æc®iÓm c¬ b¶n, nh÷ng v−íng m¾c cã thÓ x¶y ra còng nh− nh÷ng rñi ro tiÒm Ènnh»m thùc hiÖn tèt c¸c nghÜa vô cña m×nh v h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt nh÷ngtæn thÊt x¶y ra. Chñ thÓ trong lÜnh vùc ph¸t h nh thÎ bao gåm: - Ng©n h ng ph¸t h nh, tæ chøc ph¸t h nh thÎ: l ng©n h ng, tæ chøc®−îc Ng©n h ng Trung −¬ng hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn cña n−íc së t¹i chophÐp thùc hiÖn nghiÖp vô ph¸t h nh thÎ, cÊp thÎ cho c¸c chñ thÎ l c¸ nh©n södông, chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n v cung cÊp c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn thήã. §èi víi viÖc ph¸t h nh thÎ quèc tÕ cßn ph¶i ®−îc phÐp cña Tæ chøc thÎquèc tÕ ®ã cho phÐp sau khi thÈm tra c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh. - Ng©n h ng ®¹i lý ph¸t h nh, tæ chøc ®¹i lý ph¸t h nh: Trªn c¬ së hîp®ång ®¹i lý ph¸t h nh, mét ng©n h ng hoÆc mét tæ chøc cã thÓ thay mÆt ng©nh ng ph¸t h nh thÎ cho chñ thÎ víi tªn ng©n h ng ph¸t h nh. Hîp ®ång ®¹i lýph¶i quy ®Þnh ®Çy ®ñ, chi tiÕt quyÒn v nghÜa vô cña c¸c bªn nh»m cã c¬ sëph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm khi x¶y ra tranh chÊp. - Chñ thÎ: L ng−êi ®−îc ng©n h ng ph¸t h nh thÎ cÊp thÎ ®Ó södông.Chñ thÎ bao gåm chñ thÎ chÝnh v chñ thÎ phô. Chñ thÎ chÝnh l ng−êi®øng tªn ®Ò nghÞ ng©n h ng cÊp thÎ v ph¶i chÞu ho n to n tr¸ch nhiÖm xö lý,thanh to¸n c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc sö dông thÎ cña m×nh, kÓ c¶ thÎ phôph¸t h nh kÌm theo thÎ chÝnh. Chñ thÎ phô l ng−êi ®−îc cÊp thÎ theo ®Ò nghÞcña chñ thÎ chÝnh. - Ng−êi b¶o l nh ph¸t h nh: L ng−êi ®øng ra dïng t i s¶n cña m×nh®¶m b¶o víi ng©n h ng, tæ chøc ph¸t h nh vÒ viÖc sÏ thùc hiÖn thay nghÜa vôcña chñ thÎ trong tr−êng hîp chñ thÎ kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng®Çy ®ñ nghÜa vô cña m×nh. Trong thùc tÕ, ng−êi b¶o l nh cã thÓ dïng uy tÝn
 24. 24. 19cña m×nh ®Ó b¶o l nh. Tuy nhiªn, trong tr−êng hîp n y cã thÓ x¶y ra rñi ro donghÜa vô cña ng−êi b¶o l nh kh«ng thùc hiÖn ®−îc. - Nh cung cÊp dÞch vô hç trî: ®Ó thóc ®Èy viÖc ph¸t h nh, sö dông vthanh to¸n thÎ, còng nh− n©ng cao chÊt l−îng xö lý cña c¸c qu¸ tr×nh th× b¶nth©n ng©n h ng ph¸t h nh, ng©n h ng thanh to¸n v c¶ tæ chøc thÎ quèc tÕcòng kh«ng ®ñ søc hoÆc l m kh«ng cã hiÖu qu¶ cao c¸c c«ng viÖc marketingph¸t triÓn thÞ tr−êng, ®¶m tr¸ch mét sè c«ng ®o¹n nh− chuyÓn m¹ch gi÷a c¸cng©n h ng thanh to¸n thÎ kh¸c nhau, b¶o qu¶n v l−u tr÷ gi÷ liÖu lÞch sö..., dovËy, mét sè c«ng ty ® ®øng ra thùc hiÖn dÞch vô hç trî v ®−îc chia xÎ lîinhuËn tõ c¸c th nh viªn h−ëng lîi. Chñ thÓ trong lÜnh vùc sö dông thÎ bao gåm: - Chñ thÎ: L ng−êi sö dông thÎ ®Ó chi tr¶ tiÒn mua h ng ho¸, dÞch vô hoÆcrót tiÒn mÆt hoÆc thùc hiÖn c¸c giao dÞch t¹i m¸y rót tiÒn tù ®éng (ATM). - C¸c m¸y mãc trang thiÕt bÞ chñ thÎ tù giao dÞch: bao gåm c¸c thiÕt bÞdo ng©n h ng l¾p ®Æt t¹i trô së ng©n h ng hoÆc n¬i c«ng céng. ThiÕt bÞ n y chñyÕu l ATM. Ngo i ra, cßn cã m¸y tÝnh c¸ nh©n nèi m¹ng Internet ®Ó chñ thÎthùc hiªn giao dÞch Internet Banking, m¸y cËp nhËt Passbook, ®iÖn tho¹i... - DÞch vô Internet: Víi mét m¸y tÝnh c¸ nh©n ®−îc nèi m¹ng Internet,chñ thÎ cã thÓ sö dông sè thÎ v PIN cña m×nh ®Ó mua h ng ho¸, dÞch vô hoÆcchuyÓn tiÒn cho ng−êi kh¸c. Tuy nhiªn, hiÖn nay sö dông ph−¬ng thøc n y dÔx¶y ra rñi ro, tranh chÊp do tin tÆc cã thÓ sao chÐp sè liÖu vÒ thÎ ®Ó lîi dôngthùc hiÖn c¸c giao dÞch gi¶ m¹o. Chñ thÓ trong lÜnh vùc thanh to¸n thÎ bao gåm: - §¬n vÞ chÊp nhËn thÎ: l tæ chøc hoÆc c¸ nh©n chÊp nhËn thanh to¸ntiÒn mua h ng ho¸, dÞch vô b»ng thÎ theo hîp ®ång ký kÕt víi ng©n h ng ph¸th nh hoÆc ng©n h ng thanh to¸n thÎ. §VCNT cã thÓ ®−îc trang bÞ m¸y IDC,CAT hoÆc m¸y c ho¸ ®¬n thÎ (imprinter) ®Ó thùc hiÖn viÖc xin cÊp phÐp hoÆcthanh to¸n. - Ng©n h ng thanh to¸n thÎ: l ng©n h ng ®−îc ng©n h ng ph¸t h nh thÎuû quyÒn thùc hiÖn dÞch vô thanh to¸n thÎ theo hîp ®ång; hoÆc l th nh viªn
 25. 25. 20chÝnh thøc hoÆc l thanh viªn liªn kÕt cña mét tæ chøc thÎ quèc tÕ, thùc hiÖndÞch vô thanh to¸n theo tho¶ −íc ký kÕt víi Tæ chøc thÎ quèc tÕ ®ã. Ng©nh ng thanh to¸n thÎ trùc tiÕp ký hîp ®ång víi c¸c d¬n vÞ chÊp nhËn thÎ ®Ó tiÕpnhËn v xö lý c¸c giao dÞch thÎ t¹i §VCNT, cung cÊp c¸c dÞch vô hç trî,h−íng dÉn, cho §VCNT nghiÖp vô xö lý còng nh− chuyÓn t¶i c¸c th«ng tincÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh giao dÞch. Ng©n h ng thanh to¸n thÎ còng cã thÓ®ång thêi l NHPHT. - M¸y rót tiÒn tù ®éng: L ®iÓm giao dÞch cña ng©n h ng ph¸t h nh thÎhoÆc ng©n h ng thanh to¸n thÎ, ®−îc kÕt nèi trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp vÒNHPHT m t¹i ®ã, chñ thÎ trùc tiÕp giao dÞch víi t i kho¶n cña m×nh t¹i ng©nh ng ®Ó tho¶ m n c¸c nhu cÇu cña m×nh th«ng qua m sè c¸ nh©n (PIN) trªnc¬ së c¸c dÞch vô m m¸y ATM cung øng. - Tæ chøc thÎ quèc tÕ: L mét tæ chøc gåm mét hoÆc mét sè c¸c ng©nh ng, ®Þnh chÕ t i chÝnh hoÆc tæ chøc phi t i chÝnh g¾n víi mét th−¬ng hiÖu®éc quyÒn s¶n phÈm thÎ (nh− Visa International, Mastercard International,American Express, Diner Club, JCB...). Trªn c¬ së th−¬ng hiÖu ®ã, cã thÓ uûquyÒn cho c¸c ng©n h ng, tæ chøc kh¸c ph¸t h nh thÎ d−íi th−¬ng hiÖu cñam×nh. TCTQT cã ®iÒu lÖ v quy chÕ ho¹t ®éng riªng, chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøcv h−íng dÉn c¸c th nh viªn cña m×nh thùc hiÖn theo ®óng quy chÕ, quy ®Þnh®Ò ra còng nh− cã tr¸ch nhiÖm ph©n xö, ho gi¶i nh÷ng tranh chÊp trong qu¸tr×nh vËn h nh. - Trung t©m chuyÓn m¹ch (Switching Center): l mét ®Çu mèi kÕt nèi hÖthèng thanh to¸n gi÷a c¸c hÖ thèng NHTTT, c¸c tæ chøc thanh to¸n thÎ kh¸cnhau ®Ó c¸c NHTTT ®ã cã thÓ thùc hiÖn trao ®æi giao dÞch víi nhau mÆc dïmçi hÖ thèng cã nh÷ng ®Æc thï riªng. Trung t©m chuyÓn m¹ch ®−îc h×nhth nh nh»m môc tiªu kÕt nèi c¸c §VCNT, NHTTT, NHPHT, TCTQT th nhmét m¹ng l−íi réng kh¾p, gióp cho chñ thÎ cã thÓ sö dông thÎ ë ph¹m vi rénglín h¬n m kh«ng bÞ bã hÑp trong ph¹m vi §VCNT thuéc hÖ thèng thÎ cñam×nh. MÆt kh¸c trung t©m chuyÓn m¹ch cßn gióp cho c¸c NHPHT tiÕt kiÖmchi phÝ ®¸ng kÓ cho viÖc ®Çu t− më réng m¹ng l−íi chÊp nhËn thÎ do viÖc tËn
 26. 26. 21dông ®−îc ®Çu t− cña c¸c NHPHT kh¸c. §iÒu n y ®Æc biÖt cã ý nghÜa ®èi víilÜnh vùc thÎ ATM. Víi viÖc kh¶o s¸t c¸c chñ thÓ chñ yÕu tham gia v o qu¸ tr×nh ph¸t h nh, södông v thanh to¸n thÎ nh− trªn, chóng ta ® cã c¬ së ®Ó xem xÐt, ph©n tÝch tÊt c¶c¸c c«ng ®o¹n cña quy tr×nh xö lý nghiÖp vô liªn quan ®Õn thÎ còng nh− xem xÐtkh¶ n¨ng rñi ro liªn quan ®Õn tõng kh©u trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng.1.1.5. C¸c tiÖn Ých trong viÖc sö dông thÎ So víi c¸c ph−¬ng thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt truyÒn thèngkh¸c, thÎ ng©n h ng cã mét sè −u thÕ nhÊt ®Þnh bëi v× nã ®em l¹i sù tiÖn lîicòng nh− ®¶m b¶o sù an to n v hiÖu qu¶ kinh tÕ cho kh¸ch h ng trong qu¸tr×nh sö dông. V× vËy, thÎ ng©n h ng ®−îc xem nh− l ph−¬ng tiÖn thanh to¸nthay thÕ tiÒn mÆt h ng ®Çu trong c¸c giao dÞch tiªu dïng. MÆt kh¸c, chÝnh c¸ctiÖn Ých ®èi víi chñ thÎ l¹i gi¸n tiÕp t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cñac¸c ®iÓm cung cÊp h ng ho¸, dÞch vô (hay gäi l c¬ së chÊp nhËn thÎ) trongviÖc thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô h ng ho¸, dÞch vô trong to n x héi. Mèi quanhÖ t−¬ng hç ®ã l nÒn t¶ng thuËn lîi cho dÞch vô thÎ ng y c ng ph¸t triÓn.1.1.5.1. TiÖn Ých ®èi víi kh¸ch h ng (chñ thÎ- Cardholder) - L ph−¬ng tiÖn thanh to¸n an to n v tiÖn dông: Tr−íc hÕt, xÐt d−íi gãc ®é b¶o mËt cña giao dÞch, thÎ l ph−¬ng tiÖngiao dÞch tiÖn lîi v an to n. C«ng nghÖ s¶n xuÊt thÎ ë tr×nh ®é cao, céng víic¸c biÖn ph¸p chèng gi¶ m¹o nh− m ho¸ th«ng sè tõ tÝnh hoÆc kü thuËt vim¹ch ®iÖn tö khiÕn nh×n chung thÎ rÊt khã bÞ l m gi¶. Cã thÓ nãi, nã l métc«ng cô thanh to¸n thay thÕ tiÒn mÆt cã nhiÒu lîi thÕ. Sè tiÒn cña kh¸ch h ng®−îc ®¶m b¶o b»ng ch÷ ký, ¶nh cña chñ thÎ hoÆc b»ng m sè b¶o mËt riªngm chØ cã duy nhÊt chñ thÎ biÕt. V× vËy, viÖc thÎ r¬i hoÆc mÊt c¾p ch−a ch¾c® bÞ rñi ro mÊt tiÒn, ®iÒu n y kh¸c víi tiÒn mÆt khi mÊt nghÜa l kh¶ n¨ng mÊttiÒn l ch¾c ch¾n. Ngo i ra, XÐt trªn ph−¬ng diÖn tiÖn dông, thay cho viÖc ph¶i cÇm trongtay l−îng tiÒn mÆt ®Ó phôc vô cho nhu cÇu thanh to¸n th× kh¸ch h ng chØ cÇnmét tÊm thÎ gän nhÑ rÊt thuËn lîi trong thanh to¸n v tr¸nh ®−îc rñi ro cÇm
 27. 27. 22tiÒn mÆt. H¬n n÷a, thuËn tiÖn h¬n nhiÒu so víi tiÒn mÆt, khi sö dông thÎ tÝndông hoÆc thÎ thanh to¸n, kh¸ch h ng cã kh¶ n¨ng chi tiªu ®a ngo¹i tÖ, kh«ngbÞ lÖ thuéc v o mét lo¹i ngo¹i tÖ cña mét n−íc n o. Víi t− c¸ch l mét ph−¬ng tiÖn thanh to¸n, thÎ ng©n h ng ®−îc coi lmét ph−¬ng tiÖn chiÕm −u thÕ tuyÖt ®èi trong thanh to¸n tiªu dïng. ThÎ ng©nh ng cho phÐp chñ thÎ mua h ng ho¸, dÞch vô ë bÊt cø mét c¬ së chÊp nhËnthÎ hoÆc mét ng©n h ng thanh to¸n n o hoÆc ®èi víi thÎ ATM l tai c¸c ®iÓmcã ®Æt m¸y ATM phôc vô tù ®éng 24/24. Ngo i ra, víi m¸y ATM, kh¸ch h ngcã thÓ tù thùc hiÖn c¸c giao dÞch ®¬n gi¶n nh− sao kª ho¹t ®éng t i kho¶n,chuyÓn tiÒn, thanh to¸n dÞch vô th−êng xuyªn nh− ®iÖn n−íc …hoÆc sao kª t ikho¶n ngay t¹i m¸y ATM. C¸c giao dÞch thÎ ®−îc thùc hiÖn nhanh h¬n nhiÒuso víi giao dÞch trùc tiÕp hoÆc giao dÞch tiÒn mÆt t¹i c¸c quÇy giao dÞch. ë ViÖtNam hiÖn nay, rÊt nhiÒu gia ®×nh cã con du häc ë n−íc ngo i sö dông dÞch vôthÎ tÝn dông quèc tÕ ®Ó thanh to¸n chi phÝ häc tËp sinh ho¹t ë n−íc ngo i métc¸ch kÞp thêi v nhanh chãng, ®ång thêi qu¶n lý v kiÓm so¸t hiÖu qu¶ viÖcchi tiªu cña con em th«ng qua sao kª h ng th¸ng göi vÒ cho gia ®×nh. Tuy nhiªn, cßn cã ®iÒu bÊt lîi cña viÖc sö dông thÎ l møc ®é tiÖn dôngcña thÎ l¹i l phô thuéc v o sè l−îng ®iÓm tiÕp nhËn thÎ hoÆc sè m¸y ATM. NÕu sè l−îng n y Ýt th× kh¸ch h ng chØ cã thÓ mua h ng ho¸ v dÞch vôhoÆc rót tiÒn t¹i mét sè Ýt ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh . Tuy nhiªn, viÖc ®ã chØ tån t¹i ëmét sè n−íc míi b¾t ®Çu tham gia v o thÞ tr−êng thÎ nh− ViÖt nam, cßn ë c¸cn−íc ph¸t triÓn kh¸c trªn thÕ giíi sè ®iÓm sö dông thÎ nhiÒu v rÊt thuËn lîicho ng−êi sö dông. - §−îc hç trî tÝn dông mét c¸ch dÔ d ng khi cÇn: §èi víi lo¹i thÎ tÝn dông, thÎ tÝn dông l mét d¹ng cho vay thanh to¸nnªn kh¸ch h ng cã thÓ sö dông tiÒn øng tr−íc ®Ó phôc vô nhu cÇu thanh to¸ncña m×nh. Nãi c¸ch kh¸c, thÎ tÝn dông cho phÐp kh¸ch h ng tù do sö dông tÝndông cña ng©n h ng m kh«ng ph¶i ®Õn ng©n h ng xin vay v h ng th¸ng häph¶i thanh to¸n sè ® chi tiªu cho ng©n h ng c¨n cø trªn sao kª c¸c kho¶n chitiªu. Kh¸c víi cho vay th«ng th−êng khi ®Õn h¹n kh¸ch h ng ph¶i thanh to¸n
 28. 28. 23hÕt mét lÇn sè nî, thÎ tÝn dông cho phÐp kh¸ch h ng cã thÓ thanh to¸n métl−îng tiÒn tèi thiÓu hoÆc cã thÓ tr¶ nhiÒu h¬n h¹n møc tèi thiÓu n y m kh«ngbÞ mét kho¶n tiÒn ph¹t n o tõ phÝa ng©n h ng. V× vËy, th«ng th−êng, khchsh ng kh«ng tr¶ hÕt ngay mét lÇn mÆc dï hä cã ®ñ tiÒn thanh to¸n ®Ó ®−îch−ëng lîi Ých n y (theo thèng kª, kho¶ng 70% kh¸ch h ng kh«ng thanh to¸nngay to n bé sè tiÒn ph¶i thanh to¸n). Do ®ã, thÎ tÝn dông cung cÊp cho kh¸chhang kh¶ n¨ng më réng c¸c giao dÞch t i chÝnh cña m×nh, ®Æc biÖt trongtr−êng hîp cÇn thiÕt chi tiªu ngay trong th¸ng nh−ng cuèi th¸ng míi cã tiÒnth× cã thÓ ®−îc ®¸p óng ngay nhu cÇu thanh to¸n th«ng qua sö dông thÎ. Trªn thùc tÕ, còng cã nhiÒu kh¸ch h ng chØ thanh to¸n ë møc ®é sè tiÒntèi thiÓu m ng©n h ng quy ®inh v chÊp nhËn tr¶ l i cho sè du cßn l¹i. Tuynhiªn, møc phÝ v l i n y l chÊp nhËn ®−îc, ®Æc biÖt l trong tr−êng hîp khikh¸ch h ng thùc hiÖn c¸c giao dÞch ë mét n−íc kh¸c, chi phÝ n y l nhá h¬nrÊt nhiÒu so víi chi phÝ giao dÞch quèc tÕ. - Tèi ®a ho¸ lîi Ých kinh tÕ víi chi phÝ hîp lý : Víi tiÖn Ých an to n v tiÖn dông nªu trªn, thÎ ng©n h ng còng ® gi¸ntiÕp ®em l¹i lîi Ých kinh tÕ kh«ng nhá thÓ hiÖn qua tiÖn Ých tiÕt kiÖm vÒ thêigian, chi phÝ ®i l¹i giao dÞch …Khi kh¸ch h ng sö dông thÎ tÝn dông, kh¸chh ng sÏ ®−îc tiªu tiÒn tr−íc v tr¶ tiÒn sau miÔn phÝ (®Æc tr−ng cña thÎ tÝndông l “ Tiªu tr−íc tr¶ sau”). Trong tr−êng hîp ph¸t h nh thÎ ph¶i ký quühoÆc ph¶i cã sè d− tiÒn göi thanh to¸n nhÊt t¹i ng©n h ng th× ngo i c¸c tiÖn ÝchdÞch vô thanh to¸n mang l¹i th× kh¸ch h ng cßn ®−îc h−ëng l i suÊt trªn sè d−ch−a sö dông ®Õn (T−¬ng ®−¬ng víi l i suÊt kh«ng kú h¹n) hoÆc kh¸ch h ngcã thÎ sö dông thÎ ®Ó thÕ chÊp, ký quü khi cÇn thiÕt. Trong khi ®ã chi phÝ thùcsù cho viÖc sö dông thÎ kh«ng ph¶i l lín . Trªn thùc tÕ ngo i kho¶n lÖ phÝ b¾tbuéc th−êng niªn m chñ thÎ ph¶i nép (vÝ dô víi thÎ tÝn dông : 200 000 VNDcho thÎ v ng v 100 000 VND cho thÎ chuÈn) th× hÇu nh− to n bé giao dÞchph¸t sinh cña chñ thÎ kh«ng bÞ tÝnh l i, trõ ®èi víi thÎ tÝn dông sÏ bÞ tÝnh l itrªn sè tiÒn qu¸ h¹n thanh to¸n theo sao kª h ng th¸ng. Ngo i ra, chñ thÎ cßn ®−îc h−ëng nh÷ng −u ® i nhÊt ®Þnh vÒ dÞch vô gi¸
 29. 29. 24trÞ gia t¨ng kh¸c… khi thanh to¸n b»ng thÎ tÝn dông néi ®Þa t¹i c¸c ®iÓm cungcÊp h ng ho¸, dÞch vô l th nh viªn liªn kÕt ph¸t h nh thÎ víi ng©n h ng. §èI víi thÎ tÝn dông, tÝnh ®a d¹ng vÒ h¹n møc l mét trong nh÷ng ®Æc®iÓm næi bËt ®em l¹i sù h i lßng cho kh¸ch h ng . NhiÒu lo¹i thÎ tÝn dông cãh¹n møc rÊt cao d nh cho kh¸ch h ng VIP cã thu nhËp cao (thÎ Dinner Clupchuyªn d nh cho ng−êi cã thu nhËp tèi thiÓu 200 000 USD h ng n¨m) hoÆc cãnh÷ng thÎ d nh cho ng−êi cã thu nhËp trung b×nh (thÎ Master Card m VCBph¸t h nh cã h¹n møc tõ 60-90 triÖu VND cho tÎ chuÈn). Ngo i ra, ng©n h ngcòng ®Æt ra h¹n møc cho c¸c giao dÞch m kh¸ch h ng thùc hiÖn trong métng y nh»m h¹n chÕ tæn thÊt cho kh¸ch h ng trong tr−êng hîp kh¸ch h ng bÞmÊt thÎ hoÆc lé m c¸ nh©n (sè PIN). Ngo i ra, trong x héi hiÖn ®¹i ng y nay, cã nh÷ng ph−¬ng tiÖn khi södông th× ®−îc coi l hîp thêi, vÝ dô nh− xe m¸y, ®iÖn tho¹i cÇm tay…ThÎng©n h ng ng y nay d−êng nh− còng ®ang trë th nh mét thø mèt v ®èi víikh¸ch h ng l ng−êi tiªu dïng ® cã mét søc m¹nh t©m lý thóc ®Èy nhÊt ®Þnh.H¬n n÷a, víi viÖc ra ®êi Internet v c¸c dÞch bô to n cÇu kh¸c trong x héihiÖn ®¹i ng y nay, thÎ tÝn dông ®ãng vai trß rÊt lín trong viÖc cho phÐp ng−êimua h ng qua Internet. Cã thÓ nãi th−¬ng m¹i ®iÖn tö ph¸t triÓn dùa v o rÊtnhiÒu kh¶ n¨ng sö dông tiÒn ®iÖn tö, ®Æc biÖt l thÎ thanh to¸n. - KiÓm so¸t ®−îc chi tiªu : Víi sao kª h ng th¸ng do ng©n h ng göi ®Õn chñ thÎ ho n to n cã thÓkiÓm so¸t ®−îc chi tiªu cña m×nh trong th¸ng, ®ång thêi tÝnh to¸n ®−îc phÝ vl i nÕu tr¶ cho mçi kho¶n giao dÞch. Gi¸ cho tÊt c¶ nh÷ng lîi Ých m thÎ mang l¹i l kho¶n phÝ th−êng niªnm chñ thÎ ph¶i chÞu v tû lÖ l i nÕu nÕu kho¶n chi tiªu kh«ng ®−îc tr¶ ng©nh ng ®óng h¹n, l i suÊt n y cã thÓ cao ngang víi l i suÊt cña kho¶n vay thÊuchi. Tuy nhiªn, víi tÊt c¶ nh÷ng lîi m thÎ mang l¹i cho chñ thÎ th× kho¶n phÝn y kh«ng ®¸ng kÓ, cã thÓ chÊp nhËn ®−îc1.1.5.2. TiÖn Ých ®èi víi c¬ së chÊp nhËn thÎ Víi t− c¸ch l chñ thÓ tham gia quan träng trong qu¸ tr×nh thanh to¸n
 30. 30. 25thÎ, c¸c ®iÓm tiÕp nhËn thÎ (Merchant) còng ®−îc h−ëng lîi Ých kh«ng nhá tõdÞch vô thÎ cô thÓ : Thø nhÊt, mçi ®iÓm tiÕp nhËn thÎ l c¬ së kinh doanh ho¹t ®éng v× môctiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn th«ng qua viÖc tèi ®a ho¸ l−îng h ng ho¸, dÞch vôb¸n ®−îc. Do ®ã, viÖc ng y c ng cã nhiÒu ng−êi sö dông thÎ tÝn dông ® t¸c®éng tíi hä nh− l mét nhu cÇu cña thÞ tr−êng. Tr−íc hÕt viÖc chÊp nhËn thanhto¸n thÎ mang l¹i lîi Ých cho c¸c CSCNT nh− mét biÖn ph¸p ®Ó më réng thÞtr−êng v doanh sè. Nhê v o tiÖn Ých më réng kh¶ n¨ng t i chÝnh cho chñ thÎ,thÎ tÝn dông ® gióp cho chñ thÎ chi tiªu v−ît qu¸ kh¶ n¨ng t i chÝnh ng¾n h¹ncña m×nh. V« h×nh dung, nã trë th nh ®ßn bÈy tÝch cùc ®èi víi søc mua tõ ®ãt¨ng c−êng cung øng h ng ho¸ dÞch vô cho CSCNT. Thø hai, víi viÖc chÊp nhËn thÎ thanh to¸n, ng−êi b¸n h ng cã kh¶ n¨nggi¶m nhiÓu c¸c chi phÝ vÒ qu¶n lý tiÒn mÆt nh− b¶o qu¶n, kiÓm ®Õm, nép v ot i kho¶n ë ng©n h ng …Ngo i ra, viÖc thanh to¸n gi÷a ng−êi mua v ng−êib¸n ®−îc ng©n h ng b¶o ®¶m võa nhanh chãng, thuËn tiÖn v chÝnh x¸c. Thø ba, viÖc chÊp nhËn thanh to¸n b»ng thÎ còng ®−îc xem nh− l métbiÖn ph¸p tÝch cùc gióp c¸c ®iÓm tiÕp nhËn thÎ ®−îc h−ëng lîi Ých tõ chÝnhs¸ch kh¸ch h ng cña ng©n h ng. Ngo i viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c m¸y mãcthiÕt bÞ cÇn thiÕt phôc vô cho thanh to¸n thÎ (m¸y EDC c tay hoÆc kÕt nèim¹ng), hiÖn nhiÒu c¸c ng©n h ng g¾n c¸c −u ® i vÒ tÝn dông, dÞch vô thanhto¸n …víi hîp ®ång chÊp nhËn thanh to¸n thÎ nh− mét chÝnh s¸ch kh¸ch h ngkhÐp kÝn. Thø t−, thÎ tÝn dông quèc tª ®−îc coi l mét ph−¬ng tiÖn thanh to¸nquèc tª. HiÖn nay, gÇn nh− ®¹i ®a sè doanh sè thanh to¸n thÎ tÝn dông quèc tÕë ViÖt Nam ®Òu l doanh sè thanh to¸n cña kh¸ch n−íc ngo i. V« h×nh chungtrë th nh mét biÖn ph¸p xuÊt khÈu t¹i chç l mét ph−¬ng ph¸p ®Ó c¸c ®iÓmtiÕp nhÖn thÎ më réng thÞ tr−êng tiªu thô h ng ho¸ v dÞch vô cña m×nh ra thÞtr−êng tiªu thô h ng ho¸ v dÞch vô cña m×nh ra thÞ tr−êng n−íc ngo i. §ÆcbiÖt l khi mua hngf ho¸ qua Internet v kinh doanh th−¬ng m¹i ®iÖn tö ®angng y mét ph¸t triÓn h¬n.
 31. 31. 261.1.6. Vai trß cña ph¸t triÓn dÞch vô thÎ ®èi víi ng©n h ng th−¬ng m¹i v nÒn kinh tÕ1.1.6.1. §èi víi NHTM * Gãp phÇn thu hót kh¸ch h ng: Nhê v o nh÷ng tiÖn Ých m thÎ ng©n h ng mang l¹i cho kh¸ch h ng,dÞch vô n y ® cã vai trß quan träng trong viÖc thu hót, gi÷ ch©n kh¸ch h ng.Th«ng th«ng th−êng, khi kh¸ch h ng sö dông dÞch vô thÎ th× sÏ kÐo theo södông c¸c dÞch vô kh¸c, ®Æc biÖt l dÞch vô b¸n lÎ, vÝ dô nh− më t i kho¶nthanh to¸n, tÝn dông, tiÕt kiÖm…Ngo i ra, víi nh÷ng kh¸ch h ng ® tõng cãquan hÖ víi ng©n h ng th× ph¸t triÓn dÞch vô thÎ sÏ t¹o c¬ héi gi÷ ch©n kh¸chh ng, khi kh¸ch h ng cã nhu cÇu sö dông dÞch vô n y th× kh¸ch h ng sÏkh«ng cÇn ph¶i t×m ®Õn ng©n h ng kh¸c. H¬n n÷a, dÞch vô thÎ víi biÓu hiÖn vÒmét h×nh thøc thanh to¸n cña x héi v¨n minh, hiÖn ®¹i v tiÖn nghi. Qua ®ãcñng cè ®−îc lßng in cña kh¸ch h ng v o ng©n h ng ®Ó ng y c ng cã nhiÒukh¸ch h ng ®Õn víi ng©n h ng v sö dông nhiÒu h¬n n÷a dÞch vô cña ng©nh ng. *Gãp phÇn t¹o lîi nhuËn cho ng©n h ng Cïng víi ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c, kinh doanh thÎ gãp phÇn t¹o ralîi nhuËn cho ng©n h ng th«ng qua mét sè kho¶n thu nh− sau: - L i cho vay : §èi víi thÎ tÝn dông, nã kh«ng chØ ®¬n thuÇn l mét dÞchvô thanh to¸n m nã cßn l mét dÞch vô cho vay víi ®é an to n cao. Th«ngth−êng v o cuèi th¸ng, kh¸ch h ng sÏ nhËn ®−îc sao kª chi tiªu trong ®ã ghirâ sè tiÒn ® sö dông v sè tiÒn tèi thiÓu ph¶i o¸n l¹i cho ng©n h ng. Tr−ênghîp kh¸ch h ng kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n hÕt (chØ thanh to¸n ë sè tèithiÓu) th× sè d− nî cßn l¹i sÏ ®−îc tÝnh l i nh− mét kho¶n ng©n h ng chi kh¸chh ng vay. §©y l mét kho¶n thu kh«ng nhá mang l¹i cho ng©n h ng. - ChiÕt khÊu th−¬ng m¹i: §©y l kho¶n thu ®èi víi lo¹i thÎ tÝn dung.kho¶n thu n y ph¸t sinh trªn doanh sè thanh to¸n cña c¸c ®iÓm tiÕp nhËn thÎ.Khi c¸c CSCNT tr×nh ho¸ ®¬n thanh to¸n b»ng thÎ tÝn dông lªn ng©n h ng,ng©n h ng sÏ tÝnh triÕt khÊu mét kho¶n trªn doanh thu. Tû lÖ chiÕt khÊu n y
 32. 32. 27th−êng phô thuéc v o t×nh h×nh thÞ tr−êng, l−u l−îng h ng ho¸ v quy m« muac¸c ho¸ ®¬n mua h ng ho¸, dÞch vô. - LÖ phÝ th−êng niªn, phÝ ph¸t h nh thÎ: L kho¶n phÝ m chñ thÎ ph¶itr¶ cho quyÒn sö dông thÎ, vÝ dô víi lo¹i thÎ Visa Card do NHNT ph¸t h nh cã2 møc phÝ kh¸c nhau l 200 000 VND cho mét thÎ v ng v 100 000 VND chomét thÎ th−êng, hoÆc ®èi víi thÎ VCB connect 24 phÝ ph¸t h nh thÎ l 100 000VND. - PhÝ rót tiÒn mÆt: L kho¶n phÝ thu ®−îc trªn mçi giao dÞch rót tiÒn mÆt®−îc ¸p dông ®èi víi thÎ tÝn dông v thÎ ghi nî. - PhÝ ®¹i lý thanh to¸n: Víi c¸c giao dÞch l m ®¹i lý thanh to¸n thÎ cñang©n h ng ph¸t h nh, ng©n h ng ®¹i lý sÏ ®−îc h−ëng mét phÇn chiÕt khÊutrªn doanh sè thanh to¸n to n bé. Víi nhiÒu ng©n h ng trong giai ®o¹n ®Çuth©m nhËp v o thÞ tr−êng thÎ th× ®©y l nguån thu lín nhÊt. - C¸c kho¶n thu phô kh¸c: PhÝ t¨ng h¹n møc tÝn dông t¹m thêi, phÝ cÊpl¹i thÎ mÊt c¾p, thÊt l¹c, tra so¸t … Ngo i ra, viÖc sö dông thÎ thanh to¸n t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ng©n h ngcã thÓ më réng thÞ tr−êng v kh¸ch h ng m kh«ng cÇn ph¶i më thªm nhiÒuchi nh¸nh, do ®ã tiÕt kiÖm ®−îc c¸c chi phÝ vÒ më réng m¹ng l−íi cho ng©nh ng. * Gãp phÇn c¶i thiÖn c«ng t¸c thanh to¸n: Ho¹t ®éng kinh doanh cña hÖ thèng ng©n h ng th−¬ng m¹i ® t¹o ®iÒukiÖn cho c¶ NHTM v kh¸ch h ng cã thÓ tù ®éng ho¸ c¸c giao dÞch, ®Èynhanh tèc ®é thanh to¸n, n©ng cÊp chÊt l−îng dÞch vô. ngo i ra, sù ph¸t triÓncña ho¹t ®éng kinh doanh thÎ cßn t¹o ra mét ®éng lùc thóc ®Èy c¸c h×nh thøcthanh to¸n kh¸c th«ng qua viÖc thóc ®Èy sù hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ trong mçing©n h ng. §ång thêi quy m« cña thÞ tr−êng thÎ t¨ng lªn ®i kÌm víi sè l−înggia t¨ng cña c¸c ®iÓm tiÕp nhËn thÎ trong quan hÖ giao dÞch víi ng©n h ng.b¶n th©n c¸c ®iÓm tiÕp nhËn n y còng l c¸c tæ chøc kinh tÕ nh− kh¸ch s¹nnh h ng, siªu thÞ, trung t©m th−¬ng m¹i…v còng cã nhu cÇu sö dông c¸clo¹i h×nh giao dÞch d nh cho giíi doanh nh©n. V« h×nh chung khi ph¸t triÓn thÞ
 33. 33. 28tr−êng thÎ ® ®ång thêi ph¸t triÓn thÞ tr−êng d nh cho c¸c h×nh thøc thanhto¸n kh¸c. * Ho¹t ®éng kinh doanh thÎ trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn viÖc më réng chong©n h ng: ThÎ tÝn dông l mét c¸ch dÔ nhÊt cho ng©n h ng më réng tÝ dông vcòng l mét ph−¬ng thøc thuËn tiÖn cho ng−êi ®i vay. Do h¹n møc tÝn dôngl tuÇn ho n, kh¸ch h ng cã thÓ vay tiÒn, ho n tr¶ tiÒn v vay l¹i tiÕp mét c¸chkh¸ dÔ d ng. Bëi vËy, th«ng qua ho¹t ®éng thÎ tÝn dông, ng©n h ng t¨ngc−êng ®−îc c«ng t¸c cho vay cña m×nh. * L m t¨ng l−îng vèn huy ®éng cho ng©n h ng: Trong c¬ chÕ ph¸t h nh v thanh to¸n thÎ tÝn dông, ®Ó thuËn lîi chothanh to¸n, c¸c CSCNT khi ký hîp ®ång tiÕp nhËn thÎ th−êng më t i kho¶n t¹ing©n h ng thanh to¸n (®©y kh«ng ph¶i l ®iÒu kiÖn b¾t buéc nh−ng l¹i ®em l¹inhiÒu lîi Ých cho c¸c CSCNT) . Sau khi giao dÞch thÎ ph¸t sinh, CSCNT göiho¸ ®¬n thanh to¸n cho ng©n h ng v ng©n h ng sÏ c¨n cø v o ®ã ®Ó ghi cãv o t i kho¶n tiÒn göi v o t i kho¶n tiÒn göi cña CSCNT. ChÝnh ®iÒu n y ®l m t¨ng sè d− t i kho¶n tiÒn göi nãi chung v t¨ng vèn huy ®éng cho ng©nh ng. Ngo i ra, khi ® më t i kho¶n n y, khi ®ã sè d− tiÒn göi sÏ trë th nhmét con sè ®¸ng kÓ. Ngo i ra, ng©n h ng cã thÓ thªm nguån vèn huy ®éng tõ c¸c chñ thÎ.Th«ng th−êng, ®Ó ®−îc ph¸t h nh thÎ, chñ thÎ sÏ ph¶i ký quü hoÆc cã sè d− t ikho¶n tiÒn göi theo quy ®Þnh cña ng©n h ng (trõ tr−êng hîp l tÝn chÊp ®èiph¸t h nh thÎ tÝn dông). Do ®ã, tæng sè d− tiÒn göi cña ng©n h ng còng sÏt¨ng theo. * §a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh ng©n h ng gãp phÇn ph©n t¸nrñi ro: ThÎ thanh to¸n ra ®êi, l m phong phó thªm s¶n phÈm dÞch vô ng©nh ng, mang ®Õn cho ng©n h ng mét ph−¬ng tiÖn thanh to¸n ®a tiÖn Ých, tho¶m n tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch h ng. Kh«ng chØ nh− vËy, ë c¸c n−íc ph¸ttriÓn, ph¸t triÓn dÞch vô ph¸t h nh v thanh to¸n thÎ ng©n h ng cã thªm c¬ héi
 34. 34. 29®Ó ph¸t triÓn c¸c dÞch vô kh¸c song song nh− : §Çu t− hoÆc b¶o hiÓm cho c¸cs¶n phÈm. th«ng tin vÒ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô n y sÏ ®−îc göi ®Õn cho kh¸chh ng sö dông thÎ cïng víi sao kª h ng th¸ng cña ng©n h ng. Nh− vËy, kinh doanh thÎ cßn t¹o ra sù “hç trî chÐo “ rÊt cã hiÖu qu¶cho ng©n h ng, tõ ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh ®ã sÏ l m ph©n t¸n rñi rotrong ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi ng©n h ng th−¬ng m¹i. h¬n n÷a, tû lÖ lîinhuËn t−¬ng ®èi cao tõ kinh doanh thÎ cã thÓ bï ®¾p cho ho¹t ®éng kÐm sinhlêi h¬n cña ng©n h ng trong giai ®o¹n nhÊt ®Þnh.1.1.6.2. §èi víi nÒn kinh tÕ x héi Ho¹t ®éng kinh doanh thÎ cña hÖ thèng NHTM ng y c ng ph¸t triÓn nã® thÓ hiÖn vai trß lín cña m×nh trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ x héi. §iÒu n y®−îc thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt sau: * Gãp phÇn gi¶m khèi l−îng tiÒn mÆt trong l−u th«ng tõ ®ã tiÕt gi¶mchi phÝ x héi: L mét ph−¬ng tiÖn thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, vai trß ®Çu tiªncña tÎ l l m gi¶m khèi l−îng tiÒn mÆt trong l−u th«ng. ë nh÷ng n−íc ph¸ttriÓn, thanh to¸n tiªu dïng b»ng thÎ chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng sè c¸cph−¬ng tiÖn thanh to¸n. Nhê ®ã m khèi l−îng còng nh− ¸p lùc tiÒn mÆt trongl−u th«ng gi¶m ®Êng kÓ. Tõ ®ã, viÖc sö dông thÎ trong thanh to¸n ®−îc xemnh− l mét gi¶i ph¸p ®Ó gi¶m chi phÝ l−u th«ng trong x héi so víi h×nh thøcthanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. §Æc biÖt, ®èi víi ng©n h ng nh n−íc gi¶m ®−îc chiphÝ kiÓm ®Õm, in Ên, b¶o qu¶n v gi¶m bít ®−îc sù tham gia cña nh©n viªnng©n h ng. * T¨ng nhanh khèi l−îng vèn chu chuyÓn, thanh to¸n trong nÒnkinh tÕ: HÇu hÕt mäi giao dÞch thÎ trong ph¹m vi quèc gia hay to n cÇu ®Òu®−îc thùc hiÖn v thanh to¸n trùc tuyÕn (online) v× vËy tèc ®é chu chuyÓn,thanh to¸n nhanh h¬n nhiÒu so víi nh÷ng giao dÞch qua ph−¬ng tiÖn thanhto¸n kh¸c nh− : SÐc, uû nhiÖm thu, uû nhiÖm chi… Thay v× thùc hiÖn c¸c giaodÞch trªn giÊy tê, víi giao dÞch thÎ, mäi th«ng tin ®Òu ®−îc xö lý qua hÖ thèng
 35. 35. 30m¸y mãc ®iÖn tö thuËn tiÖn, nhanh chãng. *Gãp phÇn thùc hiÖn biÖn ph¸p kÝch cÇu cña nh n−íc: Sù tiÖn lîi m thÎ mang l¹i cho ng−êi sö dông, c¬ së chÊp nhËn thÎ,ng©n h ng…khiÕn cho ng y c ng cã nhiÒu ng−êi −a chuéng sö dông thÎ, t¨ngc−êng chi tiªu b»ng thÎ. §iÒu n y l m cho thÎ trë th nh mét c«ng cô h÷u hiÖugãp phÇn thùc hiÖn biÖn ph¸p “ kÝch cÇu” cña nh n−íc. KhuyÕn khÝch ph¸th nh, thanh to¸n thÎ còng l khuyÕn khÝch t¨ng cÇu tiªu dïng. §iÒu n y còngt¹o nªn mét kªnh cung øng vèn hiÖu qu¶ cña c¸c ng©n h ng th−¬ng m¹i. * C¶i thiÖn m«i tr−êng v¨n minh th−¬ng m¹i, thu hót kh¸ch du lÞchv ®Çu t− n−íc ngo i: Thanh to¸n b»ng thÎ l gi¶m bít c¸c giao dÞch thñ c«ng, tiÕp cËn víiph−¬ng tiÖn v¨n minh cña thÕ giíi do ®ã sÏ t¹o ra mét m«i tr−êng th−¬ng m¹iv¨n minh hiÖn ®¹i h¬n. §©y còng l yÕu tè thu hót kh¸ch du lÞch, c¸c nh ®Çut− n−íc ngo i v o trong n−íc.1.1.7. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña dÞch vô thÎ1.1.7.1. Thãi quen tiªu dïng cña ng−êi d©n Thãi quen tiªu dïng cña ng−êi d©n cã ¶nh h−ëng lín ®Õn sù ph¸t triÓncña thÎ. Thãi quen tiªu dïng cña ng−êi d©n sÏ t¹o ra m«i tr−êng cho thanhtoan thÎ. Mét thÞ tr−êng m ng−êi d©n chØ cã thãi quen tiªu b»ng tiÒn mÆt sÏkh«ng thÓ l m«i tr−êng tèt ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr−êng thÎ. ChØ chi viÖc thanhto¸n ®−îc thùc hiÖn chñ yÕu qua hÖ thèng ng©n h ng th× thÎ thanh to¸n míithùc sù ph¸t huy hiÖu qu¶ sö dông cña nã.1.1.7.2. Tr×nh ®é d©n trÝ Tr×nh ®é d©n trÝ thÓ hiÖn th«ng qua nhËn thøc cña ng−êi d©n vÒ thÎ, métph−¬ng tiÖn thanh to¸n ®a tiÖn Ých tõ ®ã cã tiÕp cËn v cã thãi quen sö dôngthÎ. Tr×nh ®é d©n trÝ cao ®ång nghÜa víi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn vÒ mäI mÆt, tiÕpcËn víi nÒn v¨n minh thÕ giíi, øng dông víi nh÷ng th nh tùu khoa häc küthuËt phôc vô con ng−êi.1.1.7.3. Thu nhËp cña ng−êi dïng thÎ Thu nhËp cao ®ång nghÜa víi møc sèng cao h¬n. Khi ®ã, nhu cÇu cña
 36. 36. 31con ng−êi kh«ng chØ ®¬n thuÇn l mua ®−îc h ng ho¸ m ph¶i mua b¸n víi ®étho¶ thuËn tèi ®a. ThÎ thanh to¸n sÏ ®¸p øng nhu cÇu n y cña hä. Khi møcsèng ®−îc n©ng cao, nhu cÇu du lÞch, gi¶i trÝ cña con ng−êi còng ®−îc caoh¬n. ThÎ thanh to¸n l ph−¬ng tiÖn h÷u hiÖu nhÊt ®¸p øng nhu cÇu n y cña hä.MÆt kh¸c, chØ cã mét møc thu nhËp kh¸ cao v æn ®Þnh míi cã thÓ ®¸p øng®−îc nh÷ng ®iÒu kiÖn cña ng©n h ng khi ph¸t h nh thÎ. Nhu thu nhËp thÊp, dïkh¸ch h ng cã nhu cÇu dïng thÎ, ng©n h ng còng kh«ng thÓ ®¸p øng ®−îc.1.1.7.4. Tr×nh ®é øng dông c¸c tiÕn bé kü thuËt c«ng nghÖ cña ng©n h ng Thanh to¸n thÎ g¾n liÒn víi c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. NÕu hÖthèng m¸y mãc n y cã trôc trÆc th× sÏ g©y ¸ch t¾c trong to n hÖ thèng.V× vËy,® ®−a ra dÞch vô thÎ, ng©n h ng ph¶i ®¶m b¶o mét c«ng nghÖ thanh to¸n hiÖn®¹i theo kÞp yªu cÇu cña thÕ giíi. H¬n n÷a, chØ cã tr×nh ®é kü thuËt cao th×viÖc v©n h nh, b¶o d−ìng, duy tr× hÖ thèng m¸y mãc phôc vô ph¸t h nh, thanhto¸n thÎ míi cã hiÖu qu¶, gi¶m gi¸ th nh dÞch vô, tõ ®ã thu hót thªm ng−êi södông.1.1.7.5. M«i tr−êng ph¸p lý M«i tr−êng ph¸p lý ®−îc xem l yÕu tè quan träng ¶nh h−ëng ®Õn sùph¸t triÓn cña thÎ. Mét m«i tr−êng ph¸p lý ho n thiÖn, chÆt chÏ, ®Çy ®ñ hiÖulùc míi cã thÓ ®¶m b¶o cho quyÒn lîi cña tÊt c¶ c¸c bªn tham gia ph¸t h nh,thanh to¸n, sö dông thÎ.1.2. NghiÖp vô ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ cña ng©n hµngth−¬ng m¹i1.2.1. Ph¸t h nh thÎ ViÖc ph¸t h nh, sö dông v thanh to¸n thÎ ph¶i tu©n theo ph¸p luËt cñan−íc së t¹i, quy ®Þnh cña Tæ chøc thÎ quèc tÕ, c¸c v¨n b¶n, tho¶ thuËn mangtÝnh ph¸p lý, c¸c quy tr×nh, quy ph¹m... liªn quan. XuÊt ph¸t tõ c¬ së lý luËn, tõ thùc tiÔn ®ßi hái, tõ nhu cÇu ph¸t triÓnkh¸ch quan cña viÖc sö dông thÎ v ®Æc biÖt l tõ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña khoahäc kü thuËt, c«ng nghÖ, viÔn th«ng hiÖn nay, mét quy tr×nh xö lý cô thÓnh−ng mang tÝnh tæng qu¸t ®−îc ®−a ra l m c¬ së ®Ó c¸c chñ thÓ liªn quan c¨n
 37. 37. 32cø v o ®ã thùc hiÖn cã sù ®iÒu chØnh cho phï hîp víi ho n c¶nh v ®iÒu kiÖncô thÓ cña ng©n h ng m×nh, cña quèc gia m×nh. S¬ ®å 1.1 sau ®©y m« t¶ tæng qu¸t qu¸ tr×nh ph¸t h nh thÎ. Tuú tõng ®iÒukiÖn, tr×nh ®é v ho n c¶nh cña mçi n−íc, mçi ng©n h ng m cã sù ®iÒu chØnhcho phï hîp. Cô thÓ nh− cã ng©n h ng th× chi nh¸nh ph¸t h nh thÎ v ng©n h ngth−¬ng m¹i trung −¬ng l mét sÏ kh«ng cã c¸c b−íc (3) v (9); cã hÖ thèng ng©nh ng giao cho C«ng ty thÎ ph¸t h nh th× “TRUNG ¦¥NG” sÏ ®−îc thay b»ng“C¤NG TY THΔ v sÏ ph¸t sinh mét sè luång lu©n chuyÓn phô kh¸c... Sau khi nhËn ®−îc thÎ v m sè c¸ nh©n, chñ thÎ cã thÓ sö dông thÎ t¹ic¸c ®Þa ®iÓm chÊp nhËn thÎ nh− trùc tiÕp t¹i ng©n h ng, m¸y rót tiÒn tù ®éng,c¸c §VCNT (s¬ ®å 1.2 gäi chung l §VCNT) ®Ó mua h ng ho¸, dÞch vô hoÆcrót tiÒn mÆt, chuyÓn kho¶n (nÕu ®−îc phÐp) NghiÖp vô ph¸t h nh thÎ bao gåm ph¸t h nh thÎ míi v ph¸t h nh l¹i: * Ph¸t h nh thÎ míi: khi tiÕp nhËn hå s¬ ®Ò nghÞ ph¸t h nh thÎ, ph¶ikiÓm tra c¸c yÕu tè: . §èi t−îng: cã n»m trong diÖn ®−îc phÐp sö dông thÎ kh«ng, . §iÒu kiÖn: vÒ t− c¸ch ph¸p nh©n, n¨ng lùc h nh vi d©n sù, n¨ng lùc t ichÝnh ®Ó x¸c ®Þnh c¬ së ph¸t h nh (thÎ tÝn dông hay thÎ ghi nî, tÝn chÊp haythÕ thÕ chÊp, tû lÖ bao nhiªu...). §èi víi ph¸t h nh thÎ ghi nî cÇn kiÓm tratr¹ng th¸i t i kho¶n tiÒn göi cña ng−êi ®Ò nghÞ ph¸t h nh. . Bé hå s¬ yªu cÇu ph¸t h nh thÎ cña kh¸ch h ng tèi thiÓu gåm §¬n ®ÒnghÞ ph¸t h nh thÎ, Hîp ®ång sö dông thÎ v c¸c giÊy tê liªn quan kh¸c. Trªn c¬ së xem xÐt c¸c néi dung ®ã, n¬i ph¸t h nh thùc hiÖn: - XÐt duyÖt yªu cÇu ph¸t h nh thÎ: C¸n bé thÈm ®Þnh hå s¬ yªu cÇu ph¸th nh thÎ v ph©n lo¹i kh¸ch h ng theo c¸c lo¹i h¹ng ®Æc biÖt (VIP), h¹ng IhoÆc h¹ng th−êng tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.
 38. 38. 33 S¬ ®å 1.1: M« h×nh tæng qu¸t vÒ ph¸t h nh thÎ - T¹o v cËp nhËt hå s¬ qu¶n lý thÎ bao gåm c¸c th«ng tin chñ yÕu nh−tªn chñ thÎ, ng y sinh, sè chøng minh nh©n d©n, h¹n møc tÝn dông thÎ, h¹nmøc tiÒn mÆt, ®Þa chØ th−êng tró, ®Þa chØ liªn l¹c, sè t i kho¶n, uû quyÒn ng©nh ng tù ®éng trÝch nî... - Göi d÷ liÖu ®Õn n¬i xö lý in thÎ ®Ó in thÎ cho kh¸ch, nhËn thÎ ® in vPIN, kiÓm tra l¹i t×nh tr¹ng cña thÎ ®Ó giao cho kh¸ch theo nguyªn t¾c giaotrùc tiÕp hoÆc göi t¸ch rêi thÎ v PIN. * Ph¸t h nh thÎ thay thÕ, thÎ in l¹i, thÎ n©ng cÊp: T¹i chi nh¸nh ph¸t
 39. 39. 34h nh, khi nhËn ®−îc yªu cÇu in l¹i thÎ, thay thÕ thÎ v n©ng cÊp thÎ cña kh¸chh ng th× ph¶i kiÓm tra l¹i c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o nh− t i s¶n ký quÜ, thÕ chÊp(nÕu cÇn) trong tr−êng hîp n©ng cÊp thÎ, t¹o d÷ liÖu thÎ thay thÕ, thÎ n©ng cÊpgöi n¬i xö lý in thÎ ®Ó thùc hiÖn. Sau khi in xong, chi nh¸nh ph¸t h nh kiÓmtra t×nh tr¹ng thÎ nh− tr−êng hîp nhËn thÎ míi. * In thÎ kú h¹n míi: H ng th¸ng, n¬i in thÎ in ra danh s¸ch c¸c thÎ sÏhÕt h¹n v o th¸ng sau ®Ó c¸c chi nh¸nh ph¸t h nh th«ng b¸o cho chñ thÎ ®Ó cãý kiÕn vÒ viÖc tiÕp tôc sö dông hay chÊm døt. NÕu kh«ng cã ý kiÕn g× cña chñthÎ th× mÆc nhiªn thÎ chÊm døt sö dông. Trong tr−êng hîp thÎ tiÕp tôc sö dôngsÏ xö lý t−¬ng tù nh− ph¸t h nh l¹i.1.2.2. Quy tr×nh thanh to¸n thÎ Quy tr×nh thanh to¸n thÎ tæng qu¸t ®−îc quy ®Þnh tõ khi chñ thÎ b¾t ®Çusö dông thÎ cho ®Õn khi ho n th nh to n bé nghÜa vô ®èi víi ng©n h ng v c¸cbªn liªn quan, kÓ c¶ nghÜa vô theo cam kÕt. Quy tr×nh thanh to¸n cã thÓ chiara c¸c c«ng ®o¹n chÝnh l thanh to¸n t¹i §VCNT, thanh to¸n t¹i NHTTT,NHPHT, Tæ chøc thÎ quèc tÕ. Trong quy tr×nh thanh to¸n thÎ, ®èi víi c¸c thÎ tÝn dông quèc tÕ th× viÖcthanh to¸n sÏ ®−îc tiÕn h nh qua Tæ chøc thÎ quèc tÕ ngo¹i trõ c¸c ng©n h ngph¸t h nh thÎ cã tho¶ thuËn riªng, cßn l¹i th× c¸c NHPHT trùc tiÕp ®ãng vaitrß Tæ chøc thÎ quèc tÕ.1.2.2.1. Thanh to¸n thÎ t¹i §VCNT hoÆc ®iÓm øng tiÒn mÆt T¹i §VCNT ph¶i kiÓm tra thÎ v th«ng tin chñ thÎ tr−íc khi giao dÞchtheo c¸c yÕu tè quy ®Þnh vÒ b¶o mËt cña thÎ theo quy ®Þnh.
 40. 40. 35 S¬ ®å 1.2: M« h×nh tæng qu¸t vÒ thanh to¸n thÎ cña §VCNT Giao dÞch thùc hiÖn t¹i §VCNT/§¦TM ®−îc trang bÞ m¸y EDC: Khi chñ thÎ sö dông thÎ t¹i §VCNT/§¦TM ®−îc trang bÞ m¸y EDC,m¸y sÏ tù ®éng xin cÊp phÐp giao dÞch. NÕu giao dÞch bÞ tõ chèi cÊp phÐp,§VCNT hoÆc ®iÓm øng tiÒn mÆt cã thÓ tiÕp tôc thùc hiÖn giao dÞch cÊp phÐpvíi sè tiÒn nhá h¬n hoÆc liªn hÖ víi n¬i cÊp phÐp ®Ó ®−îc h−íng dÉn. Sau khi
 41. 41. 36viÖc cÊp phÐp ho n th nh hoÆc giao dÞch d−íi h¹n møc quy ®Þnh, §VCNTthùc hiÖn viÖc in ho¸ ®¬n thanh to¸n thÎ, yªu cÇu kh¸ch h ng ký v o ho¸ ®¬n,ch÷ ký trªn ho¸ ®¬n ph¶i khíp ch÷ ký mÉu trªn thÎ. Ho¸ ®¬n ®−îc lËp th nh 3liªn: 1 liªn tr¶ l¹i cho kh¸ch h ng, 1 liªn nép cho NHTTT v 1 liªn l−u t¹i§VCNT/§¦TM ®Ó tra so¸t nÕu cã. Giao dÞch thùc hiÖn t¹i §VCNT/§¦TM trang bÞ m¸y c tay: - NÕu trÞ gi¸ giao dÞch h ng ho¸, dÞch vô nhá h¬n h¹n møc thanh to¸n:§VCNT cã thÓ kh«ng ph¶i xin cÊp phÐp. §VCNT tiÕn h nh kiÓm tra thÎ v®èi chiÕu sè thÎ víi danh s¸ch thÎ cÊm l−u h nh míi nhÊt (Warning Bulletin)v c¸c th«ng tin bæ sung kh¸c do NHPHT cung cÊp ®Ó tr¸nh thanh to¸n nh÷ngthÎ gi¶ m¹o hoÆc thÎ mÊt c¾p. - NÕu gi¸ trÞ giao dÞch lín h¬n hoÆc b»ng h¹n møc thanh to¸n, §VCNTnhËn thÎ ph¶i liªn hÖ víi NHPHT ®Ó xin cÊp phÐp giao dÞch b»ng c¸c ph−¬ngtiÖn cã thÓ nh− ®iÖn tho¹i, telex... - TÊt c¶ c¸c giao dÞch øng tiÒn mÆt ®Òu ph¶i liªn hÖ xin cÊp phÐp t¹iNHPHT tr−íc khi thùc hiÖn giao dÞch. Giao dÞch ®Æc biÖt thùc hiÖn t¹i §VCNT: * Giao dÞch øng tiÒn mÆt t¹i §VCNT: th«ng th−êng §VCNT kh«ng®−îc øng tiÒn mÆt cho chñ thÎ. Tuy nhiªn, trong tr−êng hîp ®Æc biÖt cã thÓ®−îc thùc hiÖn nh−ng ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh sau: - §VCNT chØ thùc hiÖn dÞch vô n y khi ®−îc phÐp cña NHPHT. - CÊp phÐp: ph¶i sö dông sè hiÖu §VCNT cho giao dÞch øng tiÒn mÆt doNHPHT quy ®Þnh. - Trong tr−êng hîp n y, ho¸ ®¬n giao dÞch ph¶i ®−îc lËp b»ng m¸y c tayv cã dßng ch÷ “Cash disbursement” (chi b»ng tiÒn mÆt) hoÆc “Encashment”(lÜnh b»ng tiÒn mÆt), sè hé chiÕu cña kh¸ch h ng, sè ICA (bèn ch÷ sè in ch×mn»m d−íi nhãm sè ®Çu tiªn cña sè thÎ). §ång thêi §VCNT ph¶i lËp ho¸ ®¬nchi tiÒn mÆt (cash receipt) cã ®Çy ®ñ th«ng tin kh¸ch h ng: tªn, sè thÎ, ng yhiÖu lùc, ng y giao dÞch, sè tiÒn nhËn v ch÷ ký cña kh¸ch h ng. - TrÞ gi¸ tèi ®a: Tuú theo tõng lo¹i thÎ, tõng thêi kú, tõng khu vùc, quèc
 42. 42. 37gia m tæ chøc thÎ quèc tÕ hoÆc NHPHT quy ®Þnh, th«ng th−êng nh− sau: . §èi víi §VCNT kinh doanh nh nghØ, c¨n hé: USD 150/1 lÇn øng vkh«ng qu¸ USD 1.500/1 th¸ng. . §èi víi §VCNT kinh doanh kh¸ch s¹n: USD 250 trong to n bé thêigian c− tró t¹i §VCNT.... * Giao dÞch kh«ng xuÊt tr×nh (no-show): - §èi t−îng: kh¸ch h ng ® ®Æt dÞch vô t¹i §VCNT nh−ng kh«ng södông dÞch vô. - Sè tiÒn giao dÞch: t−¬ng ®−¬ng gi¸ thuª phßng mét ®ªm céng thªm thuÕ. - Ho¸ ®¬n giao dÞch ph¶i ghi ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin: sè thÎ, ng y hiÖu lùc,tªn chñ thÎ, sè hé chiÕu, ng y chñ thÎ tho¶ thuËn thùc hiÖn giao dÞch v viÕtch÷ “No-show” v o phÇn ch÷ ký cña chñ thÎ. * Giao dÞch truy thu (late charge): - §èi t−îng: c¸c dÞch vô thu thªm sau khi kh¸ch h ng ® sö dông dÞchvô t¹i §VCNT v rêi ®i. - Ho¸ ®¬n giao dÞch ph¶i cã ®Çy ®ñ th«ng tin: sè thÎ, ng y hiÖu lùc, tªnchñ thÎ, sè hé chiÕu, ng y giao dÞch (ph¶i sau ng y kh¸ch kÕt thóc giao dÞch).T¹i « ch÷ ký cña kh¸ch h ng ph¶i ghi dßng ch÷ “SOF” (Signature on file –ch÷ ký trong hå s¬). - §VCNT ph¶i göi cho kh¸ch h ng trùc tiÕp hoÆc qua NHPHT b¶n saoho¸ ®¬n liÖt kª c¸c dÞch vô thu thªm. * Thùc hiÖn giao dÞch ®Æc biÖt (ho n tr¶, nhê thu): - Giao dÞch huû (reversal): Giao dÞch huû ®−îc thùc hiÖn trong c¸ctr−êng hîp mét giao dÞch ®−îc thùc hiÖn nhiÒu lÇn hoÆc giao dÞch §VCNTkh«ng thùc hiÖn huû ®−îc tr−íc khi thanh to¸n (settlement) hoÆc giao dÞchthõa ph¸t hiÖn sau khi nhËn b¸o cã cña ng©n h ng. - Giao dÞch ho n tr¶ (Credit voucher): ®−îc thùc hiÖn trong c¸c tr−ênghîp chñ thÎ v §VCNT thèng nhÊt huû bá mét phÇn hay to n bé giao dÞch ®thùc hiÖn. - Giao dÞch nhê thu: ®−îc thùc hiÖn trong c¸c tr−êng hîp do ho¸ ®¬n
 43. 43. 38xuÊt tr×nh chËm so víi quy ®Þnh (late present) hoÆc ho¸ ®¬n kh«ng cã ch÷ kýcña chñ thÎ, hoÆc sè tiÒn giao dÞch qu¸ h¹n møc thanh to¸n quy ®Þnh kh«ng®−îc cÊp phÐp, hoÆc ho¸ ®¬n in kh«ng ®Çy ®ñ c¸c d÷ liÖu trªn thÎ, hoÆc§VCNT thu bæ sung sè tiÒn thu thiÕu cña chñ thÎ, hoÆc thÎ hÕt hiÖu lùc kh«ngcã sè cÊp phÐp. §VCNT thanh to¸n víi ng©n h ng: Sau khi thùc hiÖn giao dÞch víi chñ thÎ xong, §VCNT thùc hiÖn viÖcthanh to¸n víi NHTTT ®Ó ®ßi tiÒn. §èi víi c¸c §VCNT / §iÓm øng tiÒn mÆt ®−îc trang bÞ EDC ph¶i kiÓmtra l¹i v xö lý c¸c giao dÞch ® thùc hiÖn tr−íc khi thùc hiÖn thanh to¸n víing©n h ng nh− sau: - NÕu §VCNT/§¦TM v chñ thÎ tho¶ thuËn huû giao dÞch: dïng chøcn¨ng huû “void”. - NÕu §VCNT/§¦TM v chñ thÎ ®iÒu chØnh gi¶m sè tiÒn giao dÞch:dïng chøc n¨ng ®iÒu chØnh “adjust”. - NÕu §VCNT/§¦TM v chñ thÎ ®iÒu chØnh t¨ng sè tiÒn giao dÞch:thùc hiÖn huû to n bé giao dÞch cò theo chØ dÉn v thùc hiÖn l¹i giao dÞch víigi¸ trÞ míi. - Nh÷ng giao dÞch ® dïng chøc n¨ng thanh to¸n (“settlement”) nÕu huûto n bé hoÆc mét phÇn giao dÞch th× dïng chøc n¨ng ho n tr¶ (“refund”).Tr−êng hîp kh«ng thùc hiÖn ®−îc “refund”, §VCNT/§¦TM kh«ng ®−îcho n l¹i cho chñ thÎ b»ng tiÒn mÆt m ph¶i lËp ho¸ ®¬n ho n tr¶ (creditvoucher) hoÆc b¸o huû giao dÞch cho ng©n h ng (giao dÞch reversal). CÇn chó ý l nÕu sau thêi gian quy ®Þnh kÓ tõ ng y giao dÞch ®−îcsettlement, nÕu §VCNT/§¦TM kh«ng nhËn ®−îc b¸o cã tõ NHTTT th× ph¶iliªn l¹c ngay víi NHTTT ®Ó tra so¸t. §èi víi c¸c §VCNT / §iÓm øng tiÒn mÆt ®−îc trang bÞ m¸y c tay thùchiÖn thanh to¸n víi ng©n h ng nh− sau: Nép ho¸ ®¬n giao dÞch: §VCNT tËp hîp ho¸ ®¬n v lËp b¶ng kª theotõng lo¹i thÎ. B¶ng kª ghi râ tªn, sè hiÖu §VCNT, tæng sè tiÒn cña c¸c ho¸
 44. 44. 39®¬n, sè l−îng ho¸ ®¬n, ng y nép b¶ng kª, tªn v ch÷ ký ng−êi nép, tªn v ch÷ký cña nh©n viªn ng©n h ng nhËn theo mÉu do NHTTT quy ®Þnh.1.2.2.2. Thanh to¸n t¹i ng©n h ng thanh to¸n thÎ T¹i NHTTT thùc hiÖn thanh to¸n víi §VCNT v Tæ chøc thÎ quèc tÕ. Thanh to¸n víi §VCNT: - Thanh to¸n giao dÞch th−êng (Sales Slip): Khi Ng©n h ng thùc hiÖn thanh to¸n cho §VCNT ph¶i kiÓm tra c¸c yÕutè ghi trªn ho¸ ®¬n thÎ cña §VCNT, nÕu hîp lÖ sÏ tiÕn h nh t¹m øng cho§VCNT sau khi ® trõ phÝ. - Thanh to¸n giao dÞch EDC: Thanh to¸n t¹m øng cho §VCNT sau khi nhËn d÷ liÖu tõ EDC v thùchiÖn thanh to¸n t¹m øng cho §VCNT theo ph−¬ng thøc nh− trªn. - Thanh to¸n giao dÞch ®Æc biÖt: . Giao dÞch huû (Reversal): nÕu giao dÞch thõa ph¸t hiÖn tr−íc khithanh to¸n t¹m øng cho §VCNT th× th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho n¬i xö lý.Ng−îc l¹i, NHTTT tiÕn h nh ghi nî t i kho¶n cña §VCNT sè tiÒn giao dÞchthõa v h¹ch to¸n v o t i kho¶n chê tra so¸t ®Ó ho n tr¶ l¹i khi cã b¸o nî cñan¬i xö lý. . Giao dÞch ho n tr¶ (Credit voucher): sau khi kiÓm tra ho¸ ®¬n v ®èichiÕu víi giao dÞch gèc, tiÕn h nh nhËp d÷ liÖu cña giao dÞch ho n tr¶ v o hÖthèng v ghi nî §VCNT c¨n cø v o sè tiÒn ho n tr¶ trªn ho¸ ®¬n trõ ®i tû lÖphÝ qui ®Þnh. CÇn chó ý l nÕu trong hÖ thèng kh«ng cã giao dÞch gèc liªn quan ®Õngiao dÞch ho n tr¶, NHTTT kh«ng thùc hiÖn giao dÞch ho n tr¶. . Giao dÞch nhê thu: NHTTT nhËn ho¸ ®¬n nhê thu kÌm c¸c chøng tõliªn quan tõ §VCNT ®ång thêi yªu cÇu §VCNT viÕt cam kÕt vÒ viÖc thùchiÖn giao dÞch v ho n tr¶ tiÒn khi cã yªu cÇu cña NHPHT. Sau ®ã göi chøngtõ v yªu cÇu ®i nhê thu. Thanh to¸n víi Tæ chøc thÎ quèc tÕ: - Göi d÷ liÖu thanh to¸n thÎ tíi Tæ chøc thÎ quèc tÕ:
 45. 45. 40 H ng ng y, NHTTT cËp nhËt v tËp hîp to n bé c¸c giao dÞch thÎ b»ngEDC, giao dÞch th−êng, giao dÞch ®Æc biÖt, giao dÞch ho n tr¶, tra so¸t theotõng lo¹i thÎ theo mÉu quy ®Þnh bao gåm c¶ c¸c kho¶n phÝ còng nh− c¸cth«ng tin vÒ thÎ bÞ thu håi (pick up) v truyÒn cho Tæ chøc thÎ quèc tÕ. - NhËn d÷ liÖu thanh to¸n thÎ tõ c¸c Tæ chøc thÎ quèc tÕ: H ng ng y, NHTTT nhËn b¸o c¸o chi tiÕt sè tiÒn v sè giao dÞch ®−îcthanh to¸n tõ c¸c Tæ chøc thÎ quèc tÕ göi vÒ (incoming). TiÕn h nh ®èi chiÕub¸o c¸o thanh to¸n thÎ göi ®i (Outgoing) v b¸o c¸o göi vÒ (incoming) tr−íckhi tiÕn h nh h¹ch to¸n. NÕu ph¸t sinh chªnh lÖch(do giao dÞch bÞ tõ chèithanh to¸n, giao dÞch kh«ng göi ®i ®−îc) th× ph¶i t×m nguyªn nh©n v xö lý l¹igiao dÞch ®ã. - Thanh to¸n víi Tæ chøc thÎ quèc tÕ: . Thanh to¸n giao dÞch thÎ: H ng ng y, NHTTT ph¶i kiÓm tra ®èi chiÕugi¸ trÞ giao dÞch trªn b¸o c¸o incoming víi sè tiÒn ®−îc b¸o cã tõ Tæ chøc thÎquèc tÕ v nÕu khíp ®óng th× tiÕn h nh h¹ch to¸n: tÊt to¸n t i kho¶n t¹m øngv c¸c t i kho¶n liªn quan kh¸c, h¹ch to¸n kho¶n phÝ ®−îc h−ëng v o t ikho¶n phÝ. . Thanh to¸n c¸c kho¶n phÝ ph¸t sinh theo quy ®Þnh sau khi nhËn c¸cchøng tõ thu phÝ cña Tæ chøc thÎ quèc tÕ v ®èi chiÕu chøng tõ thu phÝ v b¸onî tõ NH§LTT còng nh− ®èi chiÕu víi c¸c ®iÒu luËt cña Tæ chøc thÎ quèc tÕv tiÕn h nh h¹ch to¸n. . Thanh to¸n phÝ telex, thanh to¸n tiÒn th−ëng cho thÎ pick up.1.2.2.3. T¹i tæ chøc thÎ quèc tÕ Tæ chøc thÎ quèc tÕ cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn c¸c th«ng tin yªu cÇuthanh to¸n liªn quan tõ NHTTT, xö lý tæng hîp, t¹o c¸c th«ng tin thanh to¸n®Ó chuyÓn ®Õn c¸c NHPHT ®Ó yªu cÇu thanh to¸n. H¹ch to¸n v l−u tr÷ sè liÖu®Ó quyÕt to¸n theo ®Þnh kú. §ång thêi Tæ chøc thÎ quèc tÕ còng l n¬i ph©nchia, chia sÎ phÝ chuyÓn ®æi ngo¹i tÖ.1.2.3. Qu¶n lý chi tiªu v thanh to¸n sao kª cña chñ thÎ Qu¶n lý chi tiªu cña thÎ: ViÖc qu¶n lý chi tiªu cña kh¸ch h ng sö dông

×