ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
752
On Slideshare
752
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΦΟΣΟ Σειέκαρνο, ζύκθσλα κε ηελ ειιεληθή κπζνινγία θαη ηελ Οδύζζεηα ηνπ Οκήξνπ, ήηαλκπζηθόο ήξσαο ηεο Ιζάθεο, γηνο ηνπ Οδπζζέα θαη ηεο Πελειόπεο. Μέξε ηεο δσήο ηνππεξηγξάθνληαη από ηνλ Όκεξν ζηελ Ιιηάδα θαη ηελ Οδύζζεηα. Οη πξώηεο ηέζζεξηοξαςσδίεο (α - δ) ηεο Οδύζζεηαο ζπρλά νλνκάδνληαη Τηλεμάχεια, επεηδή ζε απηέο γίλεηαηαλαθνξά ηεο αλαδήηεζεο ηνπ Οδπζζέα από ηνλ Σειέκαρν.Όπσο εκθαλίδεηαη ζηελ Οδύζζεηα, ν Σειέκαρνο γελλήζεθε, όηαλ ν Οδπζζέαοεγθαηέιεηςε ηελ Ιζάθε γηα ηνλ Σξσηθό πόιεκν. ΢ε ειηθία είθνζη εηώλ, κε ηελ παξαθίλεζεηεο ζεάο Αζελάο, πνπ εκθαλίζηεθε κπξνζηά ηνπ κεηακθηεζκέλε σο ν πηζηόο θίινο ηνπΟδπζζέα Μέληνξαο, απνθάζηζε λα ηαμηδέςεη πξνο αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ πεξί ηεοηύρεο ηνπ παηέξα ηνπ. Έηζη επηζθέθζεθε ηελ Πύιν, όπνπ ηνλ θηινμέλεζε ν Νέζηνξαοθαη ζπλνδεπόκελνο από ην γην ηνπ Νέζηνξα, Πεηζίζηξαην, επηζθέθζεθε ζηε ζπλέρεηα ηηοΦεξέο θαη ηελ ΢πάξηε, όπνπ εθεί ηνλ θηινμέλεζε ν Μελέιανο. Από εθεί επαλήιζε ζηελΙζάθε δηαθεύγνληαο από πνιιέο ελέδξεο ησλ κλεζηήξσλ ηεο κεηέξαο ηνπ.Όηαλ έθζαζε ζηελ Ιζάθε, αλαθάιπςε πσο ν Οδπζζέαο βξηζθόηαλ ζηελ θαιύβα ηνπΕύκαηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ ζπλόδεπζε ζην παιάηη, όπνπ ηελ επόκελε εκέξααιιειναλαγλσξηδόκελνη εμνιόζξεπζαλ ηνπο κλεζηήξεο ηεο Πελειόπεο. Μεηά ηελαπνθαηάζηαζε ηνπ παηέξα ηνπ ζην ζξόλν, ν Σειέκαρνο έθπγε ζε καθξηλά κέξε,πξνθεηκέλνπ λα κελ επαιεζεπηεί θάπνηνο ρξεζκόο πνπ πξνέβιεπε ην ζάλαην ηνπΟδπζζέα από ην γην ηνπ. Επέζηξεςε ζηελ Ιζάθε, όηαλ έκαζε πσο ν παηέξαο ηνπ ηειηθάθνλεύζεθε από ηνλ εθ ηεο Κίξθεο γην ηνπ, ηνλ Σειέγνλν, πνπ ελ αγλνία ηνπ είρε γίλεηπαηξνθηόλνο. Αθνύ ζπκθηιηώζεθε καδί ηνπ θαηά έλα κύζν παληξεύηεθε ηελ Κίξθε (θαη νΣειέγνλνο ηε κεηέξα ηνπ Πελειόπε) κε ηελ νπνία θαη απέθηεζε γην, ηνλ Ρώκν (ηνληδξπηή ηεο Ρώκεο) ή θόξε, ηε Ρώκε. Καη άιιν κύζν ν Σειέκαρνο παληξεύηεθε ηεΝαπζηθά, θόξε ηνπ Βαζηιηά ησλ Φαηάθσλ Αιθηλόνπ, κε ηελ νπνία θαη απέθηεζε ηνλΠεξζέπνιη.