ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

905 views
855 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
905
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

  1. 1. Ο Σειέκαρνο, ζύκθσλα κε ηελ ειιεληθή κπζνινγία θαη ηελ Οδύζζεηα ηνπ Οκήξνπ,ήηαλ κπζηθόο ήξσαο ηεο Ιζάθεο, γηνο ηνπ Οδπζζέα θαη ηεο Πελειόπεο. Μέξε ηεοδσήο ηνπ πεξηγξάθνληαη από ηνλ Όκεξν ζηελ Ιιηάδα θαη ηελ Οδύζζεηα. Οη πξώηεοηέζζεξηο ξαςσδίεο (α - δ) ηεο Οδύζζεηαο ζπρλά νλνκάδνληαη Τηλεμάχεια, επεηδή ζεαπηέο γίλεηαη αλαθνξά ηεο αλαδήηεζεο ηνπ Οδπζζέα από ηνλ Σειέκαρν.Όπσο εκθαλίδεηαη ζηελ Οδύζζεηα, ν Σειέκαρνο γελλήζεθε, όηαλ ν Οδπζζέαοεγθαηέιεηςε ηελ Ιζάθε γηα ηνλ Σξσηθό πόιεκν. ΢ε ειηθία είθνζη εηώλ, κε ηελπαξαθίλεζε ηεο ζεάο Αζελάο, πνπ εκθαλίζηεθε κπξνζηά ηνπ κεηακθηεζκέλε σο νπηζηόο θίινο ηνπ Οδπζζέα Μέληνξαο, απνθάζηζε λα ηαμηδέςεη πξνο αλαδήηεζεπιεξνθνξηώλ πεξί ηεο ηύρεο ηνπ παηέξα ηνπ. Έηζη επηζθέθζεθε ηελ Πύιν, όπνπ ηνλθηινμέλεζε ν Νέζηνξαο θαη ζπλνδεπόκελνο από ην γην ηνπ Νέζηνξα, Πεηζίζηξαην,επηζθέθζεθε ζηε ζπλέρεηα ηηο Φεξέο θαη ηελ ΢πάξηε, όπνπ εθεί ηνλ θηινμέλεζε νΜελέιανο. Από εθεί επαλήιζε ζηελ Ιζάθε δηαθεύγνληαο από πνιιέο ελέδξεο ησλκλεζηήξσλ ηεο κεηέξαο ηνπ.Όηαλ έθζαζε ζηελ Ιζάθε, αλαθάιπςε πσο ν Οδπζζέαο βξηζθόηαλ ζηελ θαιύβα ηνπΕύκαηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ ζπλόδεπζε ζην παιάηη, όπνπ ηελ επόκελε εκέξααιιειναλαγλσξηδόκελνη εμνιόζξεπζαλ ηνπο κλεζηήξεο ηεο Πελειόπεο. Μεηά ηελαπνθαηάζηαζε ηνπ παηέξα ηνπ ζην ζξόλν, ν Σειέκαρνο έθπγε ζε καθξηλά κέξε,πξνθεηκέλνπ λα κελ επαιεζεπηεί θάπνηνο ρξεζκόο πνπ πξνέβιεπε ην ζάλαην ηνπΟδπζζέα από ην γην ηνπ. Επέζηξεςε ζηελ Ιζάθε, όηαλ έκαζε πσο ν παηέξαο ηνπηειηθά θνλεύζεθε από ηνλ εθ ηεο Κίξθεο γην ηνπ, ηνλ Σειέγνλν, πνπ ελ αγλνία ηνπείρε γίλεη παηξνθηόλνο. Αθνύ ζπκθηιηώζεθε καδί ηνπ θαηά έλα κύζν παληξεύηεθε ηελΚίξθε (θαη ν Σειέγνλνο ηε κεηέξα ηνπ Πελειόπε) κε ηελ νπνία θαη απέθηεζε γην, ηνλΡώκν (ηνλ ηδξπηή ηεο Ρώκεο) ή θόξε, ηε Ρώκε. Καη άιιν κύζν ν Σειέκαρνοπαληξεύηεθε ηε Ναπζηθά, θόξε ηνπ Βαζηιηά ησλ Φαηάθσλ Αιθηλόνπ, κε ηελ νπνία θαηαπέθηεζε ηνλ Πεξζέπνιη.
  2. 2. Ο Οδπζζέαο, κπζηθόο βαζηιηάο ηεο Ιζάθεο,είλαη ν βαζηθόο ήξσαο ζην επηθό πνίεκαηνπ Οκήξνπ, Οδύζζεηα, θαη επίζεο δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζην άιιν έπνοηνπ Οκήξνπ, ηελ Ιιηάδα. Είλαη επξέσο γλσζηόο γηα ηελ πνλεξηά θαη εθεπξεηηθόηεηάηνπ, θαη δηάζεκνο γηα ηα δέθα ρξόληα πνπ ηνπ πήξε ε επηζηξνθή ζην ζπίηη ηνπ, κεηάηνλ Σξσηθό Πόιεκν όπσο αιιεγνξηθά ηνπ απέδσζε ν Όκεξνο. Ήηαλ γηνοηνπΛαέξηε θαη ηεο Αληίθιεηαο, ζύδπγνο ηεο Πελειόπεο θαη παηέξαο ηνπ Σειεκάρνπ.Σν γελεαινγηθό δέληξν ηνπ Οδπζζέα, ελόο από ηνπο θαιύηεξνπο ππαξρεγνύοηνπ Αγακέκλνλα θαη ήξσα πνπ δηαθξίζεθε όζν ιίγνη ζηελ Ιιηάδα, παξακέλεη ζθνηεηλόθαη δπζλόεην. Ο παηέξαο (ή παηξηόο) ηνπ Λαέξηε είλαη ν Αξθέζηνο, γηνοηνπ Κέθαινπ (γλσζηνύ ηδξπηή ηεο Κεθαιινληάο), θαη εγγνλόο ηνπ Αηόινπ.΢ηελ ηξαγσδία «Ιθηγέλεηα ελ Απιίδη» ηνπ Επξηπίδε ν κπζηθόο ΢ίζπθνο αλαθέξεηαη σον παηέξαο ηνπ, ελώ πηζηεύεηαη όηη απέθηεζε θαη έλα γην κε ηελ Κίξθε, ηνλ Σειέγνλν.Η Ιζάθε ήηαλ έλα από ηα πνιιά λεζηά πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην βαζίιεην ηνπΟδπζζέα, κεηαμύ ησλ Ιόλησλ λήζσλ ηεο Αξραίαο Ειιάδαο. Σν βαζίιεηό ηνπ θαίλεηαηπσο είρε θαη έλα κηθξό πξνπύξγην ζηελ επεηξσηηθή Ειιάδα, θνληά ζηνλπνηακό Αρειών. Σα αθξηβή ζηνηρεία θαη όξηα ηνπ βαζηιείνπ δελ είλαη γλσζηά, θαζώονη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ν Όκεξνο είλαη αζαθείο.
  3. 3. Η Πελειόπε, γλσζηή εξσίδα από ηελ Οδύζζεηα ηνπ Οκήξνπ, ήηαλ θόξε ηνπ βαζηιηάησλ Ακπθιώλ Ιθάξηνπ θαη ηεο Πεξίβνηαο. Σν όλνκά ηεο είλαη αθόκε θαη ζήκεξαζύκβνιν ηεο πηζηήο θαη αθνζησκέλεο ζπδύγνπ.Παληξεύηεθε ην κπζηθό βαζηιηά ηεοΙζάθεο Οδπζζέα θαη γηα ην γάκν ηεο ππάξρνπλ δπν εθδνρέο. ΢ύκθσλα κε ηελπξώηε, ν Ιθάξηνο είρε πξνθεξύμεη αγώλα δξόκνπ, ν Οδπζζέαο λίθεζε ηνποαληίδεινύο ηνπ θαη πήξε ηελ Πελειόπε. Καη άιινπο, ν Οδπζζέαο παληξεύηεθε ηελΠελειόπε ράξε ζηνλ Σπλδάξεσ, πνπ έπεηζε ηνλ αδεξθό ηνπ λα ηνπ ηε δώζεη.Πξνηύηεξα ν Οδπζζέαο είρε απνηύρεη ζηε δηεθδίθεζε ηεο Ειέλεο, θόξε ηνπΣπλδάξενπ, αιιά γηα ηε βνήζεηα πνπ είρε πξνζθέξεη ζηνλ Σπλδάξεσ πήξε σοαληάιιαγκα ηελ Πελειόπε. ΢ηνλ έλα ρξόλν πνπ έδεζε κε ηνλ Οδπζζέα, πξηλ απηόοθύγεη γηα ηελ Σξνία, απέθηεζε ηνλ Σειέκαρν, ελώ ιέγεηαη πσο κεηά ηελ επηζηξνθήηνπ Οδπζζέα έθαλε θαη ηνλ Πηνιίπνξζν.Η Πελειόπε, εθηόο από νκνξθηά θαηπινύηε, είρε θαη όιεο ηηο αξεηέο κηαο ηδαληθήο ζπδύγνπ. Ήηαλ έμππλε, ζπλεηή, πηζηήζηνλ άληξα ηεο θαη αθνζησκέλε ζην γην ηεο, Σειέκαρν, πνπ ήηαλ βξέθνο αθόκε,όηαλ έθπγε ν Οδπζζέαο. Όηαλ ν Οδπζζέαο έθπγε, ηεο είπε λα μαλαπαληξεπηεί αλ δεγύξηδε. Παξόια απηά ε Πελειόπε ηνλ πεξίκελε γηα 20 ρξόληα, αθόκε θαη όηαλ όινηηνλ ζεσξνύζαλ λεθξό.Σα 20 ρξόληα ηεο απνπζίαο ηνπ Οδπζζέα, ε Πελειόπε, κόλε,όκνξθε θαη βαζίιηζζα θαζώο ήηαλ, πξνζέιθπζεπνιινύο επγελείο κλεζηήξεο πνπ επηζπκνύζαλ λαηελ παληξεπηνύλ θαη λα αλαθεξπρζνύλ άξρνληεοηεο Ιζάθεο. ΢ηελ αξρή, ε Πελειόπε ηνποαγλννύζε, όηαλ όκσο νη κλεζηήξεο άξρηζαλ λα ηελπηέδνπλ, αλαγθάζηεθε λα δειώζεη όηη ζα δηαιέμεηέλαλ από απηνύο, όηαλ ζα ηειεηώζεη ην ζάβαλνπνπ έπιεθε γηα ηνλ πεζεξό ηεοΛαέξηε. ΗΠελειόπε, πνπ δελ επηζπκνύζε βέβαηα λαμαλαπαληξεπηεί, έπιεθε ην ζάβαλν ηελ εκέξα θαηην μήισλε ηελ λύρηα. Απηό ζπλερίζηεθε γηα πνιιάρξόληα, θαηά ηα νπνία νη κλεζηήξεο έηξσγαλ θαηιεειαηνύζαλ ηελ πεξηνπζία ηνπ Οδπζζέα, κέρξηπνπ θάπνηα ππεξέηξηα ηελ πξόδσζε. Σόηε πάιηαλαγθάζηεθε λα αλαθεξύμεη αγώλα ηνμνβνιίαο, γηαλα παληξεπηεί ηνλ ληθεηή. Εθείλε όκσο ήηαλ θαη εζηηγκή πνπ επέζηξεςε ν Οδπζζέαο, θόλεπζε ηνποκλεζηήξεο θαη μαλαθέξδηζε ηε ζπδπγηθή ηνπαθεξαηόηεηα.

×