ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΛΑΟΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

5,931 views
5,492 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,931
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
462
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΛΑΟΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

 1. 1.  Οι Σοταπέγκ, είναι έναρ Βεπβεπικόρ νομαδικόρ λαόρ σηρ κενσπικήρ και νόσιαρ ΢αφάπαρ και ςσο σμήμα σοτ ΢αφέλ ςση δτσική Αυπική. Η ονομαςία "Σοταπέγκ" είναι απαβική και ςημαίνει ππουανώρ "πεπιπλανώμενορ". ΢ση γλώςςα σοτρ ονομάζονσαι Ιμοτφάγ (Imuhaγ). Ο πληθτςμόρ σοτρ υθάνει πεπίποτ σο 1.200.000 ςε όλη σην πεπιοφή εξάπλψςηρ σοτρ ποτ πεπιλαμβάνει σα κπάση ανά ςειπά πληθτςμού: Νίγηπαρ, Μάλι, Μποτπκίνα Φάςο, Αλγεπία, Λιβύη
 2. 2.  ΢σοτρ Σοταπέγκ ο κανόναρ κάλτχηρ σοτ πποςώποτ ποτ επιβάλει σο Ιςλάμ ανσιςσπέυεσαι, κι έσςι οι άνσπερ είναι εκείνοι ποτ καλύπσοτν σο ππόςψπό σοτρ, αυήνονσαρ μόνο σην πεπιοφή σψν μασιών σοτρ ακάλτπση, ςε ανσίθεςη με σιρ γτναίκερ ποτ δεν σο καλύπσοτν. Ατσό εξτπηπεσεί, όφι μόνο για λόγοτρ σήπηςηρ σψν παπαδόςεψν, αλλά και για σην ππουύλαξη σοτρ ςσιρ μεσακινήςειρ σοτρ, από σιρ αμμοθύελλερ ποτ θεπίζοτν σην ΢αφάπα, αλλά είναι και μια «θεπμομονψσική» λύςη ενάνσια ςσην αυόπηση ζέςση και σον κατσό ήλιο σηρ επήμοτ, όςο κι αν ατσό ξενίζει σοτρ Ετπψπαίοτρ.
 3. 3.  .Είναι μοτςοτλμάνοι ςοτνίσερ (φαλαπήρ μοπυήρ) ςσο θπήςκετμα, αλλά διασηπούν πολλά ππο-ιςλαμικά ήθη και έθιμα όπψρ για παπάδειγμα σα πολλά υτλαφσά ποτ υοπάνε, κύπια γλώςςα σοτρ είναι η Σαμαςέκ και η βεπβεπική .
 4. 4.  Οι Μπανσού είναι μια ομοεθνία (ομάδα ςτγγενικών εθνών) για πάνψ από 400 εθνοσικέρ ομάδερ (υτλέρ) ςσην Αυπική, ποτ σιρ ενώνει μια κοινή γλψςςική οικογένεια (ομογλψςςία), οι γλώςςερ Μπανσού, καθώρ και πολλά κοινά ήθη, έθιμα και παπαδόςειρ.
 5. 5.  Μέςα ςσιρ ενσοπιςμένερ πεπιοφέρ, οι Μπανσού γλώςςερ μποπούν να είναι λίγο-πολύ αμοιβαία κασαληπσέρ, αλλά οι Μπανσού γλώςςερ ςτνολικά είναι σόςο διαυοπεσικέρ όπψρ Ινδοετπψπαωκέρ γλώςςερ (γλώςςερ σηρ Ινδοετπψπαωκήρ ομογλψςςίαρ, π.φ. ελληνικά, αγγλικά, γεπμ ανικά, κ.σ.λ.).
 6. 6.  Ο πολισιςσικόρ φώπορ σψν Μπανσού (κτπίψρ με βάςη σην ομογλψςςία σοτρ) ενσοπίζεσαι γεψγπαυικά ςήμεπα ςσιρ ακόλοτθερ πεπιοφέρ σηρ νόσια σηρ Επήμοτ σηρ ΢αφάπαρ Αυπικήρ: από σο νόσιο Καμεπούν ψρ σην νοσιοδτσική Κέντα . Η λέξη Μπανσού ςημαίνει «άνθπψπορ» ςε πολλέρ γλώςςερ.
 7. 7.  Φτλή σψν ΢αν ςση Νόσια Αυπική υαίνεσαι να είναι η απφαιόσεπη ςση Γη, ςύμυψνα με ση μεγαλύσεπη και πιο αναλτσική γενεσική ανάλτςη ποτ έφει διεξαφθεί ψρ ςήμεπα ςσην αυπικανική ήπειπο. Οι ΢αν, γνψςσοί και ψρ Βοτςμάνοι, κασάγονσαι απετθείαρ από σον απφικό πληθτςμό σψν ππογόνψν σοτ ανθπώποτ από σοτρ οποίοτρ πποέκτχαν όλοι οι άλλοι αυπικανικοί πληθτςμοί και σελικώρ εκείνοι ποτ εγκασέλειχαν σην αυπικανική ήπειπο για να εξαπλψθούν ςε άλλα μέπη σοτ κόςμοτ.
 8. 8. Πτγμαίοι είναι λαοί σηρ Ιςημεπινήρ Αυπικήρ ποτ ονομάζονσαι από οπιςμένοτρ και Νεγπίλοι και ζοτν μέςα ςσα δάςη κασά ομάδερ. Σα μέλη σοτρ έφοτν μικπό ανάςσημα γύπψ ςσα 1,50 εκ., μεγάλο κευάλι ςε ςφέςη με σο τπόλοιπο ςώμα σοτρ, κασςαπά μαλλιά, μεγάλα ποτθούνια και ςκούπο καυέ δέπμα. Σα πούφα σοτρ καλύπσοτν μόνο σην πεπιοφή σηρ λεκάνηρ και σα ςπίσια σοτρ δεν είναι παπά καλύβερ υσιαγμένερ με κλαδιά. ΢σην κοινψνία σοτρ δεν τπάπφει ιεπαπφία και η οικογένεια είναι μονογαμική
 9. 9.  Οι πτγμαίοι διακπίνονσαι ςε δύο υτλέρ, ςσοτρ Μαμπούσι και ςσοτρ Μπαμπίνγκα και έφοτν πολύ φαμηλό πολισιςσικό επίπεδο. Κύπιερ αςφολίερ σοτρ, από σιρ οποίερ εξαςυαλίζοτν σα απαπαίσησα για ση ζψή, είναι σο κτνήγι και η αλιεία
 10. 10.  Βέπβεποι ιθαγενείρ πληθτςμοί λετκών ποτ κασαλαμβάνοτν μια μεγάλη πεπιοφή σηρ βόπειαρ Αυπικήρ και σηρ ΢αφάπαρ και πεπιλαμβάνοτν πεπίποτ 30 τποομάδερ με κτπιόσεπη ατσή σψν Σοταπέγκ. Ζοτν μόνιμα ςσιρ πεδιάδερ ή ψρ νομάδερ ςσιρ επήμοτρ σηρ βόπειαρ Αυπικήρ. Είναι απόγονοι σψν απφαίψν Λιβύψν και ςήμεπα ξεπεπνούν σα 14.000.000 ςσο Μαπόκο, ςσην Αλγεπία , σην Στνηςία , ση Λιβύη και σην Αίγτπσο.
 11. 11.  Οι πεπιςςόσεποι Βέπβεποι είναι ςήμεπα μόνιμα εγκασεςσημένοι αγπόσερ, μεπικοί όμψρ ζοτν ημινομαδικά καλλιεπγώνσαρ σιρ πεδιάδερ σον φειμώνα και βόςκονσαρ κοπάδια σο καλοκαίπι. Άλλοι σέλορ είναι νομάδερ όλο σον φπόνο και εξαπσώνσαι για σην σπουή σοτρ από σοτρ ςκλάβοτρ, ποτ μένοτν ςσιρ οάςειρ και ςσα οποπέδια. Σα κύπια πποωόνσα σοτρ είναι ςισάπι, κπιθάπι, υπούσα, λαφανικά, καπύδια, και ελαιόλαδο. Σα βοοειδή, σα ππόβασα και οι κασςίκερ διασηπούνσαι ςε κοπάδια, μαζί με σα μοτλάπια, σιρ καμήλερ και σα άλογα, ποτ φπηςιμοποιούνσαι ψρ τποζύγια.
 12. 12.  Οι μόνιμοι αγπόσερ κασοικούν ςε μονώπουα πέσπινα ςπίσια, σα λεγόμενα νσαπ ή κςαπ σψν υτλάπφψν «καΐνσ», ενώ οι νομάδερ κασαςκετάζοτν πύπγοτρ ή υπούπια από πηλό για πποςσαςία και αποθήκετςη, σα σιγκπέμσ. Όσαν βόςκοτν σα ζώα σοτρ, ζοτν ςε ςκηνέρ από κασςικοπποβιέρ.
 13. 13.  Μαςάι είναι νομάδερ κσηνοσπόυοι σηρ ανασολικήρ Αυπικήρ, γνψςσοί και ψρ Μααςάι, ποτ μεσακινούνσαι κασά μήκορ σηρ μεγάληρ Ρηξιγενούρ Κοιλάδαρ σηρ Κένταρ και σηρ Σανζανίαρ. Ανήκοτν ςση υτλή ατσή επίςηρ οι ΢αμπούποτ σηρ Κένταρ και οι ημικσηνοσπόυοι Απούςα και Μπαπαγκούγιοτ (ή Κοτάυι) σηρ Σανζανίαρ.
 14. 14.  Οι Μαςάι έφοτν έναν απιθμό πασπογπαμμικών γενεών ομαδοποιημένψν ςε δύο κασηγοπίερ ή ημιυύλια. Ο βαςικόρ θεςμόρ κοινψνικήρ ενοποίηςηρ ψςσόςο είναι σο ςύςσημα σψν ομάδψν ηλικίαρ. ΢ύμυψνα με σο ςύςσημα ατσό, ομάδερ ποτ έφοτν σην ίδια ηλικία μτούνσαι (πεπισέμνονσαι) ςση ζψή σοτ ενήλικα σην ίδια πεπίοδο μύηςηρ. Έσςι, σο ςύνολο σψν ασόμψν ατσών αποσελεί πλέον μια μόνιμη ομάδα για όλη ση διάπκεια ζψήρ σψν μελών σηρ. Η κοινψνία σψν Μαςάι είναι ςε αξιοςημείψσο βαθμό εξιςψσική. ποσέ δεν τπήπξαν ςκλάβοι
 15. 15.  Νικόλαρ Φ. Μαπία Χ. Ανδπιάνα Χπ.

×