Questesdefundamentos ano2003

186
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
186
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Questesdefundamentos ano2003

 1. 1. ÉÙ ×ØÓ × ÙÒ Ñ ÒØÓ× ÓÑÔÙØ Ó¾½º Ç ÓÒØ ÓÖ ¬ ÙÖ ÜÓ Q0 Q1 Q2 1 1 1 T Q T Q T Q clock Q Q Q ´ µ × Ò ÖÓÒÓ ´ µ ×× Ò ÖÓÒÓ ´ µ ×Ó ÖÓÒÓ ´ µ Ò ×Ó ÖÓÒÓ ´ µ ÙØÓ¹× Ò ÖÓÒ Þ Ó¾¾º ÉÙ Ð ÙÒ Ó Ó Ö Ù ØÓ ¬ ÙÖ ÜÓb3 a3 b2 a2 b1 a1 b0 a0 z c4 c3 c2 c1 c0 ´ µ ÑÙÐØ ÔÐ Ü ÓÖ ´ µ ÑÙÐØ ÔÐ ÓÖ ´ µ ×ÐÓ ÓÖ ´ µ ×ÓÑ ÓÖ ´ µ ×Ù ØÖ ØÓÖ
 2. 2. ¾¿º È Ö ÕÙ × ÖÚ × Ñ ÒØ Ó ÙÑ ÔÖÓ ×× ÓÖ ´Ô Ô Ð Ò Ò µ ´ µ Ô ÖÑ Ø Ö Ü Ù Ó Ñ × ÙÑ Ò×ØÖÙ Ó ÔÓÖ ÐÓ Ö ÐÓ Ó ´ µ ÙÑ ÒØ Ö Ú ÐÓ Ó Ö ÐÓ Ó ´ µ × ÑÔÐ ¬ Ö Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ò×ØÖÙ Ó × ´ µ Ö ÙÞ Ö Ó ÒÙÑ ÖÓ Ò×ØÖÙ Ó × ×Ø Ø × ÒÓ× ÔÖÓ Ö Ñ × ´ µ × ÑÔÐ ¬ Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ó ÔÖÓ ×× ÓÖ¾ º ÒØ ÖÔÓ× Ó ÙÑ Ö Ù ØÓ Ñ ÑÓÖ ÒØÖ Ó ÔÖÓ ×× ÓÖ Ñ ÑÓÖ ÔÖ Ò Ô Ð ´Ê ŵ ´ µ ÙÑ ÒØ Ó ØÖ Ó Ò×ØÖÙ Ó × »ÓÙ Ó× ÒÓ ÖÖ Ñ ÒØÓ Ñ ÑÓÖ ´ µ ÙÑ ÒØ Ó ØÖ Ó Ò×ØÖÙ Ó × »ÓÙ Ó× ÒØÖ Ñ ÑÓÖ × Ó ´ µ Ñ ÒÙ Ó ØÖ Ó Ò×ØÖÙ Ó × »ÓÙ Ó× ÒÓ ÖÖ Ñ ÒØÓ Ñ ÑÓÖ ´ µ Ñ ÒÙ Ó ØÖ Ó Ò×ØÖÙ Ó × »ÓÙ Ó× ÒØÖ Ñ ÑÓÖ × Ó ´ µ Ô ÖÑ Ø ××Ó× ÓÒ ÓÖÖ ÒØ × Ñ ÑÓÖ Ê Å¾ º Ë Ó Ú ÒØ Ò× ÙØ Ð Þ Ó Ø Ö × ÒÓ ×Ô Ó Ó Ù×Ù Ö Ó¸ Ü ØÓ ´ µ Æ Ò ÙÑ ÑÓ ¬ Ó Ò ×× Ö ÒÓ ÖÒ Ðº ´ µ Ç × ×Ø Ñ ÓÔ Ö ÓÒ Ð × ÐÓÒ Ø Ö º ´ µ Ç × ÐÓÒ Ñ ÒØÓ ÔÓ × Ö ×Ô ¬ ÓÔ Ö ÔÐ Óº ´ µ Ö Ó Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ ×Ø Ö ×× ÓÑ × ¬ ÒØ ×º ´ µ Å ÓÖ ÔÓÖØ Ð ÔÐ Óº
 3. 3. ¾ º ÓÒ× Ö Ó × Ù ÒØ Ó ÓÔ Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Ü ÐÙ× Ó ÑÙØÙ ÒØÖ Ó× ÔÖÓ ××Ó× ÈÖÓ ××Ó È Ó ÛÐ ´ØÙÖÒ µ »» ÒØÖ × Ó Ö Ø × Ó ÖØ ØÙÖÒ »» × × Ó Ö Ø Ó Ó Ö ×Ø ÒØ Û Ð ´½µ ÑÖ Ð Ó Ó Ó Ó Ñ ¸ ØÓ × × ¬ÖÑ Ø Ú × ×Ø Ó ÓÖÖ Ø ×¸ Ü ØÓ ´ µ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ö ÒØ Ü ÐÙ× Ó ÑÙØÙ º ´ µ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ö ÒØ ÔÖÓ Ö ××Óº ´ µ Ç× ÔÖÓ ××Ó× Þ Ñ ×Ô Ö ØÚ º ´ µ Ü ÐØ ÖÒ Ò ×ØÖ Ø º ´ µ ÍÑ ÔÖÓ ××Ó ÐÓÕÙ Ó ÓÙØÖÓ Ñ ×ÑÓ Ò Ó ×Ø Ò Ó Ò × Ó ÖØ º¾ º ÍÑ Ö Ñ Ø ¬Ò ÔÓÖ ´ Ü Ý Þ Ë Ï È Ëµ Ò ÕÙ Ð Ó× Ñ Ñ ÖÓ× È × Ó Ë Ï Ï Ü Ü Ý Ý Þ Þ ÉÙ Ð × ÜÔÖ ××Ó × Ö ÙÐ Ö × ÜÓ ÓÖÖ ×ÔÓÒ ×Ø Ö Ñ Ø ´ µ ´ÜÜ£ ÝÝ £ µÞÞ £ £ £ £ ´ µ ÜÜ ÝÝ ÞÞ £ ´ µ ÜÜ ´ÝÝ £ ÞÞ £ µ £ £ ´ µ ´ÜÜ ÝÝ µ ÞÞ £ £ £ ´ µ ÜÜ ÝÝ ÞÞ ½¼
 4. 4. ¾ º ÓÒ× Ö Ó × Ù ÒØ ØÖ Ó ÔÖÓ Ö Ñ ½º ½ ¾º Û Ð Ò Ó Ò ¿º ×ÙÑ ×ÙÑ · º · ½ Ò ÓÒ× Ö ÕÙ ¹ Á Ö ÔÖ × ÒØ Ò ÐÞ Ó Ú Ö Ú Ð ½Ò ÐÒ ½ ¹ Ì Ö ÔÖ × ÒØ Ó Ø ×Ø ÐÒ ¾ ¹ Ö ÔÖ × ÒØ Ó× ÓÑ Ò Ó× ÐÒ ¿ ¹ È Ö ÔÖ × ÒØ Ó Ò Ö Ñ ÒØÓ Ò Ð Ò º ÉÙ Ð ÜÔÖ ×× Ó Ö ÙÐ Ö ÕÙ Ö ÔÖ × ÒØ ØÓ × × × ÕÙ Ò × Ô ××Ó× ÔÓ×× Ú × × Ö Ñ Ü ÙØ Ó× ÔÓÖ ×Ø ØÖ Ó ÔÖÓ Ö Ñ ´ µ Á ´Ì ȵ · £ ´ µ Á ´Ì ȵ ´ µ ÁÌ · £ È £ £ ´ µ ÁÌ ´ È̵ ´ µ ÁÌ ´ È̵ ·¾ º ÍÑ ÓÑÔ Ð ÓÖ Ø Ø ´ µ ÖÖÓ× ÕÙ ÔÓ Ñ Ó ÓÖÖ Ö ÙÖ ÒØ Ü Ù Ó Ó ÔÖÓ Ö Ñ ´ µ ÖÖÓ× ÒÓ× Ö ×ÙÐØ Ó× Ö Ó× Ô ÐÓ ÔÖÓ Ö Ñ ´ µ ÖÖÓ× × ÒØ Ü Ó ÔÖÓ Ö Ñ ´ µ ÖÖÓ× Ö ØÑ Ø Ó× ´ µ ØÓ Ó× Ó× ÖÖÓ× Ø Ó× Ñ ½½
 5. 5. ¿¼º Ñ ÙÑ Ð ×Ø Ö ÙÐ Ö ÙÔÐ Ñ ÒØ Ò ÓÑ Ò Ð Ñ ÒØÓ׸ Ó ×Ô Ó Ó ÙÔ Ó Ô Ò × Ô ÐÓ× ÔÓÒØ ÓÖ × ´ ××ÙÑ ÕÙ ÙÑ ÔÓÒØ ÓÖ Ó ÙÔ Ô ÝØ ×µ ´ µ ÒÔ ´ µ ¾ÒÔ ´ µ ÒÔ ´ µ ÒÔ ´ µ ´ÒÔµ¾¿½º ÓÒ× Ö Ò Ú × ÖÑ Þ Ò × ´Áµ Ñ Ò Ö Ö ØÖ Ö ÒÙÑ Ð ×Ø Ò × ÑÔР׸ ´ÁÁµ Ñ Ò Ö Ö ØÖ Ö ÒÙÑ Ð ×Ø Ò ÙÔÐ º ÓÒ× Ö Ø Ñ Ñ × Ñ ×Ñ × Ú × ´ÁÁÁµ ÖÑ Þ Ò × Ñ Ò Ö ÓÖ Ò ÒÙÑ Ð ×Ø Ò × ÑÔР׸ ´Áε ÖÑ Þ Ò × Ñ Ò Ö ÓÖ Ò ÒÙÑ Ð ×Ø Ò ÙÔÐ º ÉÙ Ð × ÐØ ÖÒ Ø Ú × ÔÖ Ò × Ù ÒØ Ø Ð ÓÑ ÓÑÔÐ Ü Ù× ÒÓ Ô ÓÖ ×Ó¸ Ñ ÙÑ × × ØÙ Ó × Á¸ ÁÁ¸ ÁÁÁ ÁÎ × Ö Ø × Ñ Ä Ó Ú× Ö ØÖ Ö ÓÖ Ò × ÑÔÐ × ÙÔÐ ¢´Òµ ¢´Òµ ´ µ ¢´Òµ ¢´Òµ ¢´Òµ ¢´Òµ ´ µ ¢´¾µ ¢´¾µ ¢´Ò ÐÓ Òµ ¢´Òµ ´ µ ¢´Ò ÐÓ Òµ ¢´Òµ ¢´Òµ ¢´ÐÓ Òµ ´ µ ¢´Òµ ¢´ÐÓ Òµ ¢´Òµ ¢´½µ ´ µ ¢´Òµ ¢´½µ ½¾
 6. 6. ¿¾º Ñ ÙÑ Ô ÓÑ Ò Ú ÖØ × Ü ×Ø Ñ ´ µ Ü Ø Ñ ÒØ Ò ÓÐ × ´ µ ÔÖÓÜ Ñ Ñ ÒØ ÐÓ Ò ÓÐ × ´ µ Ò Ó Ñ × ÕÙ Ò ÓÐ × ´ µ Ü Ø Ñ ÒØ Ò ¾ ÓÐ × ´ µ Ò Ó Ñ ÒÓ× ÕÙ ¾Ò ¿ ÓР׿¿º ÓÒ× Ö × × Ù ÒØ × ¬ÖÑ Ø Ú × Áº Ç ÑÓ ÐÓ Ñ Ø Ñ Ø Ó ÙÑ Ð ×Ø × ÕÙ Ò ÐÒ Ö Ø Ò׸ Ù ÔÖ Ò Ô Ð ÔÖÓÔÖ ×ØÖÙØÙÖ Ð ÔÓ× Ó Ö Ð ØÚ Ó× Ð Ñ ÒØÓ× ÒØÖÓ × ÕÙ Ò º ÁÁº ¬Ð ÔÐ × Ó ÓÒ× Ö × ×Ó× ×Ô × Ð ×Ø º ÁÁÁº ÆÙÑ ¬Ð Ò× Ö Ó Ö ØÖ × Ó Ø × ÒÓ Ñ ×ÑÓ ÜØÖ ÑÓº Áκ ÆÙÑ Ð ×Ø Ò× Ö Ó Ö ØÖ ÔÓ Ñ× Ö Ø × Ñ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÔÓ× Óº κ ÆÙÑ Ô Ð Ô Ò × Ò× Ö Ó ÔÓ × Ö Ø Ñ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÔÓ× Óº ÉÙ × × Ó × ¬ÖÑ Ø Ú × Ú Ö Ö × ´ µ ×ÓÑ ÒØ Á ÁÁÁ ´ µ ×ÓÑ ÒØ ÁÁ¸ ÁÁÁ ÁÎ ´ µ ×ÓÑ ÒØ Á¸ ÁÁ ÁÎ ´ µ ×ÓÑ ÒØ ÁÁ¸ ÁÎ Î ´ µ ØÓ × ½¿
 7. 7. ¿ º ÙÒ Ó ÜÓ¸ × Ö Ø Ò Ð Ò Ù Ñ ¸ ÕÙ Ò Ó Ü ÙØ Ô Ö Ò ¸ Þ ÕÙ ÒØ × Ñ × Ö ÙÖ× Ú × ´ Ü ÐÙ Ò Ó ÔÖ Ñ Ö Ñ ÙÒ Óµ ÒØ Ø ´ ÒØ Òµ ß ´Ò ½µ Ö ØÙÖÒ Ò Ð× Ö ØÙÖÒ ´Ò¶ Ø´Ò¹½µµ ´ µ ´ µ ´ µ ´ µ ½ ´ µ ¼¿ º ÉÙ Ð ÓÔ Ó ÕÙ × Ö Ú Ø Ö Ü ÙØ Ô ÐÓ × Ù ÒØ Ð ÓÖ ØÑÓ × Ö ØÓ Ñ È × Ð ÔÖÓ ÙÖ Þ Ð Ó ´Ú Ö Ü¸ Ú Ö Ýµ Ò Ü Ü · Ý Ý Ü ¹ Ý Ü Ü ¹ Ý Ò ´ µ Ú Ü ÔÓÖ Ý ÙØ Ð Þ Ò Ó ×Ù ØÖ Ó Ö ØÓÖÒ Ó Ö ×ÙÐØ Ó ÑÜ ´ µ Ú Ý ÔÓÖ Ü ÙØ Ð Þ Ò Ó ×Ù ØÖ Ó Ö ØÓÖÒ Ó Ö ×ÙÐØ Ó ÑÜ ´ µ ØÖÓ Ó× Ú ÐÓÖ × Ü Ý ´ µ Ð ÙÐ Ó Ñ Ò ÑÓ ÑÙÐØ ÔÐÓ ÓÑÙÑ ÒØÖ Ü Ý Ö ØÓÖÒ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ü ´ µ Ò Ó ÐØ Ö Ó× Ú ÐÓÖ × Ü Ý ½
 8. 8. ¿ º È Ö ÕÙ Ü Ú ÐÓÖ × Ú Ö Ú Ð Ü Ó × Ù ÒØ × Ñ ÒØÓ Ó Ó Ñ¹ ÔÖ Ñ Ð ØÖ ´Ü ¾¼¼µ ´Ü ½¼¼µ ´Ü ¼µ ÔÖ ÒØ ´ µ Ð× ÔÖ ÒØ ´ µ Ð× ÔÖ ÒØ ´ µ Ð× ÔÖ ÒØ ´ µ ´ µ ¼ Ü ½¼¼ ´ µ Ü ½¼¼ ´ µ ½¼¼ Ü ¾¼¼ ´ µ Ü ¾¼¼ ´ µ ½¼¼ Ü ¾¼¼¿ º ÉÙ Ð Ó ÒÙÑ ÖÓ Ñ Ò ÑÓ ÓÑÔ Ö Ó × Ò ×× Ö Ó Ô Ö Ò ÓÒØÖ Ö Ó Ñ ÒÓÖ Ð Ñ ÒØÓ ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ ÕÙ ÐÕÙ Ö Ò Ó ÓÖ Ò Ó Ò Ð Ñ ÒØÓ× ´ µ ½ ´ µ Ò  ½ ´ µ Ò ´ µ Ò ·½ ´ µ Ò ÐÓ Ò¿ º ÒØÖ Ó× Ð ÓÖ ØÑÓ× ÓÖ Ò Ó Ø Ó× ÜÓ¸ ÕÙ Ð Ó ÕÙ Ü ÙØ Ñ × Ö Ô Ó Ô Ö ÙÑ Ö Ò Ú Ö ÒØÖ Ó× ´ µ ÓÐ ´ µ × ÐÐ×ÓÖØ ´ µ Ñ Ö ×ÓÖØ ´ µ ÕÙ ×ÓÖØ ´ µ Ô×ÓÖØ ½
 9. 9. ¿ º ÉÙ × × × Ù ÒØ × Ù Ð ×× ÓÚ Ö Ö × Áº Ò¾ Ç´Ò¿ µ ÁÁº ¾ £ Ò · ½ Ç ´Ò¾ µ ÁÁÁº Ò¿ Ç ´Ò¾ µ Áκ ¿ £ Ò · £ Ò ÐÓ Ò Ç ´Òµ Ô Îº ÐÓ Ò · Ò Ç ´Òµ ´ µ ×ÓÑ ÒØ Á ÁÁ ´ µ ×ÓÑ ÒØ ÁÁ¸ ÁÁÁ ÁÎ ´ µ ×ÓÑ ÒØ ÁÁÁ¸ ÁÎ Î ´ µ ×ÓÑ ÒØ Á¸ ÁÁ Î ´ µ ×ÓÑ ÒØ Á¸ ÁÁÁ Áμº ÉÙ × Ó× ÕÙ ØÖÓ Ö Ó× ÜÓ × Ó ÙÐ Ö ÒÓ× (I) (II) (III) (IV) ´ µ ×ÓÑ ÒØ Á ÁÁ ´ µ ×ÓÑ ÒØ Á ´ µ ×ÓÑ ÒØ ÁÁ ´ µ ×ÓÑ ÒØ Á¸ ÁÁ ÁÎ ´ µ Ò Ò ÙÑ Ð × ÙÐ Ö ÒÓ ½

×