• Like
 • Save

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

ERP: Solucions per a l'Administració Pública

 • 527 views
Published

 

Published in Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
527
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Solucions per l’Administració Pública Microsoft Dynamics™ NAV Model de Gestió per Entitats i Societats mercantils en l’Àmbit de l’Administració Pública
 • 2. Organització de l’Administració Pública L’Administració Pública és l’organització que exerceix les funcions executives del Govern d’un Estat. Una solució adaptada als requeriments L’estructura d’aquesta organització es molt complexa i esta altament de l’àmbit públic. atomitzada. Incorporant els factors claus d’èxit de Microsoft En el món empresarial els conceptes d’eficiència i productivitat son Dynamics Nav TM en el món empresarial: necessaris per la seva supervivència. En el Sector Públic aquests conceptes de gestió són indicadors de qualitat en els serveis públics.  Millora de la productivitat. Disposar d’una eina intuïtiva adaptada a cada usuari. A l’Administració Pública existeixen tot un seguit d’Organismes  Integració amb totes les eines de Microsoft autònoms, Entitats i Societats mercantils que presten serveis tant a la Office. pròpia Administració com a la Societat. La consecució dels seus  Disposar d’informació estructurada de tota objectius han d’estar alineats amb l’execució de les polítiques l’organització vinculant qualsevol document governamentals. Per tant es necessari mesurar-los i disposar de la als registres de Microsoft Dynamics Nav TM . informació adient per tal d’avaluar el grau d’execució d’aquestes  Disposar d’una solució adaptada en un àmbit polítiques. molt específic. Una Solució empresarial per al Sector Públic
 • 3. Microsoft Dynamics Nav TM Microsoft Dynamics Nav no només s’integra amb Ofereix un sistema preconfigurat adaptat a les necessitats de gestió la resta de productes Microsoft que ja són d’us d’aquestes organitzacions per tal de du a terme la seva gestió corrent pels usuaris, si no també amb d’altres Econòmic Financera, dins de l’àmbit funcional establert. productes, el que afavoreix assegurar l’èxit de la seva implementació. Adaptant els conceptes de la gestió empresarial, a la gestió pública:  Gestió de Comptabilitat Financera integrada amb la Una Solució Integrada Comptabilitat Pública.  Gestió Pressupostària.  Permet treure el màxim profit a les inversions  Gestió de Proveïdors i Creditors. en tecnologia TIC gràcies a la perfecte  Gestió de Comptes a Cobrar. integració amb d’altres productes i  Gestió dels Actius. tecnologies Microsoft.  Gestió de Tresoreria.  Una plataforma de desenvolupament eficaç  Gestió de RRHH i Nòmines. pot facilitar integrar Microsoft Dynamics Nav  Gestió d’Inversions. amb d’altres sistemes existents i compartir dades mitjançant d’altres aplicacions i Microsoft Dynamics Nav ofereix una solució de gestió integrada i Internet. adaptable a la manera de treballar dins de l’àmbit públic per cada  Disposar de tota la informació necessària per organització d’acord amb la seva metodologia de gestió. la presa de decisions i confecció de Reporting corporatiu. Integració amb eines d’intel·ligència de negoci i Data Warehouse. Una Solució Integrada
 • 4. Microsoft Dynamics Nav TM pot ajudar a fer més àgil els processos de qualsevol organització i els ens i organismes públics no ho son menys. Automatitzant processos i integrant els diferents centres de responsabilitat de la organització (finances, operacions, distribució, gestió de serveis, gestió de projectes, recursos humans, gestió d’actius), podrem disposar d’informació a temps real, assegurant que la direcció, col·laboradors, clients i empleats tenen sempre la informació que necessiten i quan la necessiten. Simplificar els procediments i Optimitzar la gerència
 • 5. Abast del Model de Gestió Microsoft Dynamics Nav considera el model amb un nucli financer, i uns mòduls addicionals: Nucli Financer Mòduls addicionals Gestió Financera Gestió d’Actius Gestió Pressupostaria Gestió d’inversions Gestió Comptes a pagar Gestió de RRHH Gestió Comptes a cobrar Portal Interactiu Gestió d’Expedients de Gestió de Tresoreria contractació* Control de Gestió El Model de Gestió
 • 6. Gestió Financera  Generació d’informació Tributària. Tots els processos comptables es realitzaran directament des o Declaració d’IVA d’aquest mòdul de comptabilitat financera. Alguns dels procediments o Informes de retencions d’impostos que es tindran en compte: (IRPF) o Declaració d’operacions superiors a  Gestió de comptes comptables. En aquest apartat es gestionaran 3.005 €. totes aquelles accions que afectin al pla comptable de la societat. o Intrastat. Aquest pla de comptes te dues variants, la variant de  Tancaments comptables amb la periodicitat comptabilitat privada (PGC) i la variant de la comptabilitat pública que estableixi l’entitat. (mensuals, trimestrals o pressupostària. Es poden crear, modificar, suprimir i bloquejar o anuals) totes les comptes del pla de comptes definit per a l’entitat.  Gestió multientitat. Permet portar la  Comptabilització de l’IVA i retenció d’impostos. comptabilitat de mes d’una entitat decidint  Comptabilització de documents comptables. Assentaments per cada cas el nivell d’integració que es manuals. desitgi. Es pot decidir el nivell d’agrupació  Generació d’informes de gestió: per consultar el moviments comptables, o o Balanç de Situació i Compte de Resultats qualsevol tipus d’informe que es consideri o Diari d’assentaments necessari. o Balanç de Sumes i Saldos o Llibre de major. Extracte de moviments per comptes o Proposta de liquidació pressupostària Gestió Financera
 • 7. Gestió Pressupostaria Des d’aquest mòdul es gestionaran els processos d’elaboració i seguiment de l’execució del pressupost públic de l’entitat.  Procés d’elaboració del Pressupost o Creació del pressupost d’explotació o Creació del pressupost d’inversions  Gestió de versions de pressupost  Revisions de pressupost en vers a l’ executat  Generació d’Informes de gestió o Estat del pressupost d’explotació o Estat del pressupost d’inversions o Imports de reserves compromès i executat per partides en vers al pressupost. El model gestiona l’execució del pressupost des del mòdul de Comptes a Pagar i Gestió de Projectes d’Inversions, i es parametritza des del mòdul de Control de Gestió. Gestió Pressupostaria
 • 8. Gestió de Comptes a Pagar Les Entitats gestionen tot un seguit d’operacions relacionades amb proveïdors i creditors en general. El sistema gestiona totes les operacions relacionades amb aquests. Els procediments proposats que contempla la solució:  Generació d’informes de gestió.  Gestió dels mestres de proveïdors i creditors. o Informes de proveïdors/creditors o Creació, modificació, baixa i/o bloqueig de o Extractes. proveïdors/creditors. o Partides pendents de liquidar.  Execució del pressupost. Creació de la reserva i el compromís o Detall de saldos vius per proveïdors pressupostari. o Volum d’operacions  Registre, conformació i comptabilització de factures. o Balanç de sumes i saldos de proveïdors  Registre, conformació i comptabilització de factures rectificatives. o Estadístiques de compres  Execució de despeses menors. Pagaments efectuats per o Informes de factures pendents de tresoreria. conformació  Provisions. Provisió i desprovisió automàtica de despeses o Informe de reserves vives per partides periòdiques. o Informes de compromís per  Endossament i embargament de documents. proveïdors/creditors.  Impressió de formularis. Factures i comprovants de pagaments. o Informe de provisions vives de despeses o Informes per venciments de factures de proveïdors. Gestió Comptes a Pagar
 • 9. Gestió de Comptes a Cobrar Les Entitats gestionen tot un seguit d’operacions relacionades amb deutors. Els procediments proposats que contempla la solució:  Gestió de mestre de deutors:  Generació d’informes de gestió. o Creació, modificació, baixa i/o bloqueig de o Informes de deutors proveïdors/creditors. o Extractes de moviments o Es contempla la possibilitat de l’existència de deutors amb o Balanç de sumes i saldos de deutors el mateix NIF/CIF. o Partides pendents de liquidar o Possibilitat de definir una estructura jeràrquica de clients o Detall de saldos vius per deutor mitjançant codis d’agrupació. o Volum d’operacions o Classificació dels clients si disposen o no de pressupost o Estadístiques de vendes propi. o Informes de factures pendents  Registre, conformació i comptabilització de factures. d’emetre  Registre, conformació i comptabilització de factures rectificatives. o Informes per venciments de factures  Integració amb d’altres processos de facturació externs al de deutors sistema.  Gestió de subvencions rebudes.  Impressió de formularis. Factures i escrits adreçats a deutors. Gestió Comptes a Cobrar
 • 10. Gestió de Tresoreria El sistema contempla la gestió de caixa i els moviments dels comptes bancaris de l’entitat, cobraments i pagaments.  Gestió de comptes bancaris:  Informes de gestió: o Creació, modificació, baixa i/o bloqueig de comptes o Extractes bancaris i de caixa bancaris. o Informes de pagaments per  Generació massiva de cobraments i pagaments en format venciments electrònic: o Informes per la gestió de remeses de o Generació massiva de pagaments a proveïdors en format clients electrònic CSB 34 o Informes per la gestió de lots de o Generació massiva de cobraments de deutors en format pagaments electrònic CSB 19, CSB 32, CSB 58 o Informes de cobraments per o Gestió de cobraments mitjançant factoring venciments  Gestió de pagaments i cobraments manuals. o Informes de pagaments retinguts  Incorporació d’extractes bancaris i processos de conciliació o Informes de cobraments pendents de automàtics. distribuir  Previsions de tresoreria.  Comptabilització de documents comptables de tresoreria.  Processos de càrrega per cobraments massius provinents de sistemes externs. Gestió de la Tresoreria
 • 11. Control de Gestió  Processos de tancament Aquest mòdul contempla principalment l’administració de les dades o Comptables mestres i el Control de Costos: o Pressupostaris o Analítics  Manteniment de les dades mestres.  Processos d’anàlisis o Classes de Cost. (Pla de comptes: comptabilitat privada i  Generació d’informes personalitzats pressupostària). o Informes de tancament comptable o Centres de Cost. (dimensions: Codis Departament, Codis o Informes de comptabilitat de gestió Programa). o Informes de seguiment pressupostari o Definició i manteniment del nombre de dimensions que requereixi l’Entitat.  Formulació del pressupost d’explotació: o Pressupost de despeses o Pressupost d’ingressos  Formulació del pressupost d’inversions.  Gestió pressupostària. o Previsions de tancament del pressupost d’explotació. o Ajustos pressupostaris, reassignació de partides o Seguiment pressupostaria Control de Gestió
 • 12. Gestió d’Actius Fixes  Amortitzacions automatitzades: Les entitats públiques com a titulars de bens públics estan obligades o Individuals, per lots i massives a disposar d’un inventari actualitzat i de la seva guàrdia i qustòdia. o Permet la simulació d’amortitzacions Aquest mòdul facilita aquesta tasca facilitant la gestió dels actius  Metodologies d’amortització: adquirits per la entitat i la seva comptabilització. Els procediments o Lineals que contempla: o Accelerades o Manuals  Gestió de les dades mestres: o Personalitzades per l’entitat o Creació, modificació i bloqueig de les fitxes d’actius.  Gestió dels actius en construcció o Definició de les relacions de dependència entre els actius  Gestió del manteniment d’actius: o Definició de les Classes, Subclasses d’actius i la seva o Responsable integració amb el mòdul financer. o Proveïdor de manteniment i dates de o Manteniment del inventari servei  Comptabilització d’actius: o Períodes de garantía o Adquisició/altes o Cobertura en assegurances o Venda/baixa  Gestió de la ubicació física de l’actiu: o Depreciació o Nom de la ubicació o Provisions o Municipi  Imputació analítica: o Comarca o Imputació a Centres de Cost o Província o Imputació a Programes o Altitud o Coordenades Gestió dels Actius
 • 13. Gestió de projectes d’Inversió A l’Administració es duen a terme inversions de durada plurianual. La gestió d’aquestes inversions es defineixen a partir d’actuacions o Programes d’Inversions. Des d’aquest mòdul es gestionen aquest programes d’inversió:  Manteniment de les dades mestres dels programes d’inversió: o Definició de l’estructura de programes o Creació, modificació, baixa i/o bloqueig de programes d’inversions  Formulació del pressupost d’inversions.  Gestió, seguiment i modificació si escau del Pressupost d’inversions Gestió d’Inversions
 • 14. Gestió dels Recursos Humans La gestió de les persones es un aspecte molt important, per tal de fer de l’entitat una organització dinàmica i amb gent motivada, on l’objectiu es donar un bon servei. Una visió mes amplia que el pagament de les nòmines.  Gestionar processos de selecció de personal  Nòmines  Definició de l’organigrama de l’entitat. o Gestió de convenis laborals  Definició dels llocs de treball i funcions. o Rebuts salarials  Avaluació dels Riscos laborals . o Càlcul de les nòmines   Plans de Formació i carreres professionals Control horari o o Gestió de Costos Prorratejos Comptabilització de la nòmina o Introducció de calendaris o Comptabilització de provisions o Control d’absentismes i vacances o Imputació dels costos laborals d’acord o Marcatges amb l’analítica financera  Control d’accessos o Imputació dels costos de personals a o Definició d’espais sensibles projectes o Identificació de persones autoritzades Gestió de Recursos humans
 • 15. Portal Interactiu Les dades i la informació han de fluir per l’organització. Normalment diferents persones de l’organització per no dir totes,  Necessiten disposar d’informació del sistema: El Portal Interactiu permetrà des de la o Gestió de l’empresa Intranet de la Organització poder fer tots  Deutors, Creditors aquest tràmits i consultar la informació que  Evolució de les inversions necessitin en temps real del sistema.  Estat del pressupost que gestionen o Dades personals  Actualitzar dades personals Gestió de Costos  Disposar dels rebuts de nòmines  Informació de les hores treballades  Dies de vacances  Fer tràmits: o Gestió d l’empresa  Tramitar una compra  Donar conformitat a factures de creditors o Dades personals  Tramitar una sol·licitud de vacances  Tramitar un permís Portal Interactiu  Sol·licitar un pla de formació Portal Interactiu
 • 16. Gestió d’Expedients de Contractació Les Entitats i Societats mercantils de l’Administració Pública estan subjectes a la Llei de Contractes de l’Administració. Per tal de facilitar la gestió dels contractes administratius i alhora poder gestionar l’execució d’aquests. Es proposa un work-flow de gestió documental que intercanviï informació amb el Nucli Financer de la Solució Microsoft Dynamics Nav TM. Gestió de Costos  Gestionar el procés d’un expedient de contractació d’acord amb la Llei de contractes.  Integrar el procés de contractació amb el procés de compres de l’Entitat  Disposar de tota la informació econòmica que es derivi d’un expedient de contractació des del punt de vista contractual i a l’inrevés. Gestió d’Expedients de Contractació
 • 17. Implementar Microsoft Dynamics Nav TM Sector Públic Per tal d’assegurar l’èxit de la implementació de Navision Dynamics Nav TM es segueix una metodologia que considera les peculiaritats de cada organització:  Revisió del model proposat, tenint en compte que aquest model és un model de funcionament comú dins de l’àmbit públic  Parametrització del sistema  Estudi de personalitzacions i valoracions d’integració amb altres entorns  Implementació i posta en marxa d’interfícies  Probes de sistema  Implementació i execució dels processos de conversió de dades  Posada en marxa Implementació de la solució
 • 18. Treballar amb un soci tecnològic que Per mes Informació: comprengui les teves necessitats Informació sobre Microsoft Dynamics TM Els partners de Microsoft Dynamics TM Parlen el mateix idioma que tu i aprecien i www.microsoft.com/dynamics/nav especialitzats en el Sector Públic poden comprenen la complexitat dels processos donar suport a posar una solució en en l’àmbit públic. Per més informació tècnica i del sector marxa per qualsevol organització. públic, pots visitar: També son coneixedors de la tecnologia Aquests partners son coneixedors de Microsoft Dynamics Nav i el seu entorn de www.partnermarketplaces.com/global l’àmbit públic, els serveis socials i d’altres desenvolupament, eines, plantilles pel organitzacions no lucratives. sector públic. Treballen i tenen l’experiència i Poden implementar una solució que sigui coneixement tècnic necessaris per adaptar ràpida i fàcil d’utilitzar, i dimensionar i la solució d’acord amb els requeriments mantenir el sistema a mesura que creixen específics de cada organització. les necessitats de l’organització. Per mes informació: Informació sobre Microsoft Dynamics per Solucions Sector Públic contacteu amb el nostre partner: DATA PROCES S.L. Av. Prat de la Riba, 58 EXPERIENCIA 08400 Granollers (BARCELONA) Tel. 938706397 Informació sobre solucions Sector Públic: Gabriela Moya gmoya@dataproces.es Directora Comercial