ใบความรู้ เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft word

2,600 views
2,449 views

Published on

ใบความรู้ เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
  • ดีมากครับ

    ขอบคุณครับ
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
2,600
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบความรู้ เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft word

  1. 1. ใบความรู เรื่อง การเรียกใชงานโปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Word เป@นโปรแกรมสําเร็จรูปที่เหมาะกับ งานพิมพตาง ๆ แทนเครื่องพิมพดีดในสมัยกอน ที่เวลาแก$ไขคอนข$างยาก ในขณะที่โปรแกรม Microsoft Word สามารถแก$ไข ลบตัวอักษร จัดรูปแบบตัวอักษรได$งายกวามาก ดังนั้น ในป1จจุบัน โปรแกรม Microsoft Word จึงเป@นโปรแกรมที่แทนเครื่องพิมพดีดในป1จจุบัน กอนเริ่มต$นใช$งานโปรแกรม Microsoft Word เพื่อสร$างเอกสารรายงานตาง ๆ เราจําเป@นต$องรู$วิธีการเรียกใช$งาน ที่ถูกต$อง เพื่อให$ใช$โปรแกรมได$อยางมีประสิทธิภาพ องขั้นตอนการเรียกใชโปรแกรม หลักจากที่เราเป9ดเครื่องคอมพิวเตอรขึ้นมาแล$ว การเรียกใช$งานโปรแกรม Wordมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 1. คลิกที่ปุ=ม ที่อยูบนบาศกบาร (Taskbar) 2. เลื่อนตัวชี้เมาสไปที่คําวา Programs แล$วคลิกเลือกคําสั่ง Microsoft Word ดังรูปตอไปนี้

×