• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Ideario
 

Ideario

on

 • 271 views

 

Statistics

Views

Total Views
271
Views on SlideShare
256
Embed Views
15

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 15

http://www.slideshare.net 15

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Ideario Ideario Document Transcript

  • FUNDACIÓN MARIA S. COLMEIROCOLEXIO PLURILINGÜE MARIA INMACULADA SILLEDA (Pontevedra)IDEARIO
  • FUNDACIÓN MARIA S. COLMEIRO COLEXIO PLURILINGÜE MARIA INMACULADA SILLEDA (Pontevedra) IDEARIO PREÁMBULO A Constitución e as Leis que a desenvolven, recoñecen odereito de todos á educación e á liberdade de ensinanza. Nunhasociedade democrática e pluralista como a nosa están garantidosdereitos e liberdades tales como o dereito a unha escola quepromova o desenvolvemento integral das persoas, a elixir o tipo deeducación para os seus fillos, a crear e dirixir escolas e impartir undeterminado tipo de educación, a realizar unha acción docente conliberdade consonte ás características propias do centro,... Os poderes públicos son os responsables de asegurar osdereitos e liberdades dos cidadáns e facer posible o exerciciopráctico do dereito de todos a educación, asegurando a gratuidadenos tramos obrigatorios e a liberdade de ensinanza. Neste contexto, as diferentes concepcións do ser humano,da vida e do mundo orixinan unha pluralidade de ofertaseducativas e unha diversidade de centros. Neste marco, a Fundación Maria S. Colmeiro (Colexio MaríaInmaculada) consonte ós seus fins e compromisos estatutariosofrece o seu particular Proxecto Educativo.
  • A NOSA IDENTIDADE O COLEXIO MARÍA INMACULADA de Silleda (CMI) promovido polaFundación María S. Colmeiro e consonte ós seus estatutos, é un ColexioConfesional cristián-católico e ten como norma suprema de actuación paraos pais, profesores, alumnos e persoal vencellado ó mesmo, a doctrina daIgrexa Católica e, como criterio interpretativo da mesma, a doctrina eorientacións do Papa, dos Organismos da Santa Sede e do PreladoDiocesano. En consecuencia: .- Forma parte da Parroquia de Silleda compartindo A Fundacion Maríaa súa misión evanxelizadora. Seoane Comeiro é unha .- Promove a educación integral dos seus alumnos Institución Benéfico-dende unha visión cristiá do ser humano e do mundo. Docente e foi declarada de Interese Galego en .– Prepara ós seus alumnos para o compromiso 1998social, en orde a creación dunha sociedade máis xusta esolidaria. .– Esta aberto a todos os que desexen a educación que ofrece. .– Acóllese a financiación pública para garantir a gratuidade daeducación e evitar toda discriminación por motivos económicos e .- Estructúrase como Comunidade Educativa coa participación de todosos que a configuran e asumen o seu Proxecto Educativo. A NOSA PROPOSTA EDUCATIVA No CMI procuramos favorecer o crecemento e a maduración dosalumnos en todas as súas dimensións. Con este propósito: -Axudámolos a descubrir e potenciar as súas posibilidadesfísicas,intelectuais e afectivas. -Educamos a súa dimensión social e promovemos a inserción no mundode xeito crítico, responsable e constructivo. -Fomentamos o desenvolvemento ético e transcendente da persoa epromovemos o descubrimento de valores e a formación de actitudes. A educación cristia debe ter sempre o carácter dun ofrecementorespectuoso en relación á liberdade de todos os alumnos, os profesores e asfamilias, quen, en reciprocidade, deben respectar o carácter propio do Centroconsonte ós seguintes criterios:
  • -Anunciamos explicitamente a mensaxe de Xesús e promovemos aformación de alumnos conscientes e responsables a través da presentaciónfundamentada da Relixión. -Favorecemos a coherencia entre Fe e o conxunto de saberes, valorese actitudes dos crentes, de xeito que desemboque na sintese entre a Fe e avida, e na súa participación activa na comunidade. -Educamos en e para a liberdade, a xustiza, a solidariedade e a pazcomo valores que enriquecen a acción educativa.O NOSO ESTILO NA ACCIÓN EDUCATIVA O noso estilo educativo nace do espíritu promovido pola figura de DªMaría Seoane Colmeiro e os fins e compromisos da Fundación que leva oseu nome, entre os que cabe destacar: -O amor e a entrega considerados como punto de partida para unhaeducación integral e como únicos medios que a fan posible. -Unha relación sinxela e próxima entre todos os membros dacomunidade educativa. -O desenvolvmento de valores desolidariedade e fraternidade. O Colexio María Inmaculada -Unha educación personalizadora capaz forma parte da Parroquia dede integrar de xeito harmónico todas as Silleda compartindo a súadimensións humanas. misión evanxelizadora. - Unha pedagoxía activa, realista e práctica. -Un compromiso cos intereses dos menos favorecidos social eeconomicamente. -A constancia, tenacidade, amor ó traballo ben feito, fundamento dunhatarefa educativa responsable. Neste sentido o CMI quere ofrecer unha educación de calidadeorientada a promover o descubrimento de valores e formación de actitudesmediante un clima escolar axeitado, cunha metodoloxía innovadora e flexible,aberta a experimentación pedagóxica e capaz de fomentar odesenvolemento intelectual para que cadaquén chegue ó maximo das súascapacidades e posibilidades. Por último consideramos importante avaliar todas as nosas accións decara a unha mellora continua tendo como referencia explícita a noma ISO9001-2000.
  • A NOSA COMUNIDADE EDUCATIVA Queremos que noso Centro sexa unha Comunidade Educativa onde.. ... a Entidade Titular facilite os principios e criterios de actuación quegaranticen a calidade da educación cristia que queremos impartir; ...os Alumnos interveñan activamente na vida do Centro e asumanresponabilidades proporcionadas á súa idade e capacidade; ...os Profesores se impliquen na preparación, realización e avaliacióndo Proxecto Educativo. ...os Pais, as nais ou titores legais, primeiros responsables daeducación dos seus fillos, participen na vida do Centro e presten o seu apoioa través, sobre todo, da Asociación de Pais e Nais de Alumnos e ...o Persoal de administración e servicios aporte a súa valiosacolaboración necesaria para un bo funcionamento do Centro. O NOSO MODELO DE XESTIÓN Todos os compoñentes que configuran a Comunidade Educativa do CNIactúan cunha finalidade primordial: a formación integral dos alumnos. Conesa intención: -Contamos cun Proxecto Educativo que concreta a realización gradual eprogresiva da nosa proposta a través de diferentes órganos de goberno,participación e xestión. -Alentamos a participación de todos/as na vida do Centro de cara aconfigurar unha auténtica Comunidade Educativa. -Contamos cun Regulamento de Rexime Interior que describe aorganización e funcionamento do Centro asegurando unha axeitadacoordenación de todos os organos. -Temos un Consello Escolar e un Consello de Pastoral que promove aactualización do Proxecto Educativo, favorece a inserción no entorno social eeclesial e fomenta a corresponsabilidade.
  • Fundación María Seoane ColmeiroFundación Benéfico-Docente declarada de Interese Galego COLEXIO PLURILINGÜE MARIA INMACULADA Rúa María Colmeiro, 4 986-58.00.13 36540.– SILLEDA (Pontevedra) www.colexiomariainmaculada.es e-mail: cpr.maria.inmaculada.silleda@edu.xunta.es