Ideario

322 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
322
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ideario

  1. 1. FUNDACIÓN MARIA S. COLMEIROCOLEXIO PLURILINGÜE MARIA INMACULADA SILLEDA (Pontevedra)IDEARIO
  2. 2. FUNDACIÓN MARIA S. COLMEIRO COLEXIO PLURILINGÜE MARIA INMACULADA SILLEDA (Pontevedra) IDEARIO PREÁMBULO A Constitución e as Leis que a desenvolven, recoñecen odereito de todos á educación e á liberdade de ensinanza. Nunhasociedade democrática e pluralista como a nosa están garantidosdereitos e liberdades tales como o dereito a unha escola quepromova o desenvolvemento integral das persoas, a elixir o tipo deeducación para os seus fillos, a crear e dirixir escolas e impartir undeterminado tipo de educación, a realizar unha acción docente conliberdade consonte ás características propias do centro,... Os poderes públicos son os responsables de asegurar osdereitos e liberdades dos cidadáns e facer posible o exerciciopráctico do dereito de todos a educación, asegurando a gratuidadenos tramos obrigatorios e a liberdade de ensinanza. Neste contexto, as diferentes concepcións do ser humano,da vida e do mundo orixinan unha pluralidade de ofertaseducativas e unha diversidade de centros. Neste marco, a Fundación Maria S. Colmeiro (Colexio MaríaInmaculada) consonte ós seus fins e compromisos estatutariosofrece o seu particular Proxecto Educativo.
  3. 3. A NOSA IDENTIDADE O COLEXIO MARÍA INMACULADA de Silleda (CMI) promovido polaFundación María S. Colmeiro e consonte ós seus estatutos, é un ColexioConfesional cristián-católico e ten como norma suprema de actuación paraos pais, profesores, alumnos e persoal vencellado ó mesmo, a doctrina daIgrexa Católica e, como criterio interpretativo da mesma, a doctrina eorientacións do Papa, dos Organismos da Santa Sede e do PreladoDiocesano. En consecuencia: .- Forma parte da Parroquia de Silleda compartindo A Fundacion Maríaa súa misión evanxelizadora. Seoane Comeiro é unha .- Promove a educación integral dos seus alumnos Institución Benéfico-dende unha visión cristiá do ser humano e do mundo. Docente e foi declarada de Interese Galego en .– Prepara ós seus alumnos para o compromiso 1998social, en orde a creación dunha sociedade máis xusta esolidaria. .– Esta aberto a todos os que desexen a educación que ofrece. .– Acóllese a financiación pública para garantir a gratuidade daeducación e evitar toda discriminación por motivos económicos e .- Estructúrase como Comunidade Educativa coa participación de todosos que a configuran e asumen o seu Proxecto Educativo. A NOSA PROPOSTA EDUCATIVA No CMI procuramos favorecer o crecemento e a maduración dosalumnos en todas as súas dimensións. Con este propósito: -Axudámolos a descubrir e potenciar as súas posibilidadesfísicas,intelectuais e afectivas. -Educamos a súa dimensión social e promovemos a inserción no mundode xeito crítico, responsable e constructivo. -Fomentamos o desenvolvemento ético e transcendente da persoa epromovemos o descubrimento de valores e a formación de actitudes. A educación cristia debe ter sempre o carácter dun ofrecementorespectuoso en relación á liberdade de todos os alumnos, os profesores e asfamilias, quen, en reciprocidade, deben respectar o carácter propio do Centroconsonte ós seguintes criterios:
  4. 4. -Anunciamos explicitamente a mensaxe de Xesús e promovemos aformación de alumnos conscientes e responsables a través da presentaciónfundamentada da Relixión. -Favorecemos a coherencia entre Fe e o conxunto de saberes, valorese actitudes dos crentes, de xeito que desemboque na sintese entre a Fe e avida, e na súa participación activa na comunidade. -Educamos en e para a liberdade, a xustiza, a solidariedade e a pazcomo valores que enriquecen a acción educativa.O NOSO ESTILO NA ACCIÓN EDUCATIVA O noso estilo educativo nace do espíritu promovido pola figura de DªMaría Seoane Colmeiro e os fins e compromisos da Fundación que leva oseu nome, entre os que cabe destacar: -O amor e a entrega considerados como punto de partida para unhaeducación integral e como únicos medios que a fan posible. -Unha relación sinxela e próxima entre todos os membros dacomunidade educativa. -O desenvolvmento de valores desolidariedade e fraternidade. O Colexio María Inmaculada -Unha educación personalizadora capaz forma parte da Parroquia dede integrar de xeito harmónico todas as Silleda compartindo a súadimensións humanas. misión evanxelizadora. - Unha pedagoxía activa, realista e práctica. -Un compromiso cos intereses dos menos favorecidos social eeconomicamente. -A constancia, tenacidade, amor ó traballo ben feito, fundamento dunhatarefa educativa responsable. Neste sentido o CMI quere ofrecer unha educación de calidadeorientada a promover o descubrimento de valores e formación de actitudesmediante un clima escolar axeitado, cunha metodoloxía innovadora e flexible,aberta a experimentación pedagóxica e capaz de fomentar odesenvolemento intelectual para que cadaquén chegue ó maximo das súascapacidades e posibilidades. Por último consideramos importante avaliar todas as nosas accións decara a unha mellora continua tendo como referencia explícita a noma ISO9001-2000.
  5. 5. A NOSA COMUNIDADE EDUCATIVA Queremos que noso Centro sexa unha Comunidade Educativa onde.. ... a Entidade Titular facilite os principios e criterios de actuación quegaranticen a calidade da educación cristia que queremos impartir; ...os Alumnos interveñan activamente na vida do Centro e asumanresponabilidades proporcionadas á súa idade e capacidade; ...os Profesores se impliquen na preparación, realización e avaliacióndo Proxecto Educativo. ...os Pais, as nais ou titores legais, primeiros responsables daeducación dos seus fillos, participen na vida do Centro e presten o seu apoioa través, sobre todo, da Asociación de Pais e Nais de Alumnos e ...o Persoal de administración e servicios aporte a súa valiosacolaboración necesaria para un bo funcionamento do Centro. O NOSO MODELO DE XESTIÓN Todos os compoñentes que configuran a Comunidade Educativa do CNIactúan cunha finalidade primordial: a formación integral dos alumnos. Conesa intención: -Contamos cun Proxecto Educativo que concreta a realización gradual eprogresiva da nosa proposta a través de diferentes órganos de goberno,participación e xestión. -Alentamos a participación de todos/as na vida do Centro de cara aconfigurar unha auténtica Comunidade Educativa. -Contamos cun Regulamento de Rexime Interior que describe aorganización e funcionamento do Centro asegurando unha axeitadacoordenación de todos os organos. -Temos un Consello Escolar e un Consello de Pastoral que promove aactualización do Proxecto Educativo, favorece a inserción no entorno social eeclesial e fomenta a corresponsabilidade.
  6. 6. Fundación María Seoane ColmeiroFundación Benéfico-Docente declarada de Interese Galego COLEXIO PLURILINGÜE MARIA INMACULADA Rúa María Colmeiro, 4 986-58.00.13 36540.– SILLEDA (Pontevedra) www.colexiomariainmaculada.es e-mail: cpr.maria.inmaculada.silleda@edu.xunta.es

×