Kpi závěrečný úkol

323 views
267 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
323
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kpi závěrečný úkol

  1. 1. Finanční analýza poměrových ukazatelů firmy Woco s.r.o.Klíčová slova: analýza, hospodaření, Woco, poměr, ukazateleAnotace:Tato část seminární práce se zabývá hospodářskou analýzou poměrových ukazatelů firmyWoco s.r.o., sídlící ve Vsetíně. Jedná se o jednoho z největších zaměstnavatelů v okreseVsetín. Nejprve stručně představuje firmu samotnou, následně se věnuje jednotlivýmukazatelům rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity a vyvozuje z nich závěry. Proporovnání vývoje jednotlivých ukazatelů jsou použity údaje za poslední tři roky. Pouzev případě ukazatelů aktivity bylo použito, pro potřeby infografiky, více let.Argumentace:Tento odborný text je částí mé povinné seminární práce pro předmět Ekonomika organizací.Vybral jsem si tuto část, protože mě velice zajímají tyto konkrétní údaje z firem a jejichpraktické zpracování pro zjištění hospodaření a konkurenceschopnosti. Stejně tak jsoupodobné analýzy, pro mě jakožto studenta Podnikové ekonomiky a managementu, důležitépro budoucí použití při rozhodování v praxi. Vzhledem k zadanému rozsahu textu, je tatoanalýza poměrně stručná a zjednodušená. 1
  2. 2. Základní informace o podniku Firma Woco byla založena roku 1959 Franzem Josefem Wolfem v tehdejší SRNnedaleko Frankfurtu nad Mohanem. Po Sametové revoluci začali v České republicespolupracovat s MEZ Vsetín, vzhledem k úspěšné spolupráci se zde roku 1993 rozhodli ozaložení společnosti, která nese název Woco s.r.o. Woco Group má své zastoupení nejenv Německu a České republice, ale také v Maďarsku, Francii, Číně, Indii a dalších státech.Následující informace jsou získány z obchodního rejstříku:1Datum zápisu: 12. února 1993Obchodní firma: WOCO STV s.r.o.Sídlo: Vsetín, Rybníky na Hrázi, PSČ 755 01Právní forma: Společnost s ručením omezenýmPředmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonaSpolečníci: Woco Industrietechnik GmbH 63628 Bad Soden-Salmünster, Hanauer Landstr. 16 Spolková republika Německo Vklad: 30 000 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 100 %Základní kapitál: 30 000 000,- Kč1 Obchodní rejstřík. Ministerstvo spravedlnosti ČR [online]. 2012 [cit. 2012-10-28]. Dostupné z:https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$ 2
  3. 3. Ukazatele rentability Rentabilita (= výnosnost) je měřítkem schopnosti dosažení zisku použitím vloženéhokapitálu. Hlavními ukazateli jsou výnosnost vlastního jmění (ROE), výnosnost celkovýchaktiv (ROA) a rentabilita tržeb (ROS) buď pomocí čistého zisku nebo EBIT, což je zisk předodečtením úroků a daní.2 Vypočítáme je jednoduše z rozvahy a výsledovky následujícímzpůsobem:U firmy Woco jsou hodnoty těchto ukazatelů následující:Tabulka 1: Ukazatelé rentability společnosti Woco s.r.o. 31. 12. 2009 31. 12. 2010 31. 12. 2011ROE -10,775 29,136 21,522ROA -4,745 18,617 13,756ROS (čistý zisk) -1,253 3,785 3,048ROS (EBIT) -1,597 4,957 4,075 Jak můžeme vidět z tabulky, v roce 2009 byla firma Woco s.r.o. ve ztrátě. Proto jsouhodnoty ukazatelů výnosnosti záporné a to snižuje jejich vypovídací hodnotu. Ukazatele aktivity Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Počítá sedoba obratu (ve dnech) nebo rychlost obratu (v počtu obratů za rok).3 Výpočet ukazatelůaktivity se provádí podle těchto vzorců:2 SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. 3. dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002, s. 245. ISBN 80-7179-736-7.3 Tamtéž, s. 244. -3-
  4. 4. Hodnoty těchto ukazatelů u firmy Woco jsou vyjádřeny v následující tabulce:Tabulka 2: Ukazatele aktivity společnosti Woco s.r.o. 31. 12. 2007 31. 12. 2008 31. 12. 2009 31. 12. 2010 31. 12. 2011Obrat aktiv 2,226 3,005 2,972 3,756 3,376Doba obratu zásob 27,528 21,868 28,234 21,701 17,671Doba obratu pohledávek 93,695 64,932 53,736 41,763 60,190Obrázek 1: Graf vývoje ukazatelů aktivity v letech 2007-2011 Obrat aktiv ukazuje, kolik Kč tržeb bylo vytvořeno z 1 Kč aktiv. Doba obratu zásobvykazuje klesající charakter (s výjimkou roku 2009, kdy byla firma ve ztrátě), což znamená,že doba, za kterou se zásoby prodají, se snižuje. Doba obratu pohledávek znamená průměrnoudobu inkasa za prodané zásoby. Ve všech letech je vysoká, avšak v roce 2007 byla hodnotatohoto ukazatele až 93 dní. -4-
  5. 5. Ukazatele zadluženosti Znázorňují, jakým rozsahem firma financuje své aktiva z dluhů (cizích zdrojů).4 Toovlivňuje jak výnosnost kapitálu investorů, tak riziko. Pro výpočet se používají tyto ukazatele:Firma Woco má hodnoty těchto ukazatelů vyjádřeny v následující tabulce:Tabulka 3: Ukazatele zadluženosti společnosti Woco s.r.o. 31. 12. 2009 31. 12. 2010 31. 12. 2011Míra celkové zadluženosti 65,435 51,207 52,184Úrokové krytí -5,298 35,181 110,033Dlouhodobé krytí stálých aktiv 1,195 1,741 2,215 Z tabulky můžeme vyčíst, že celková míra zadluženosti firmy je dlouhodobě přes 50procent, cože je hodně vysoká zadluženost. Jelikož v roce 2009 byla firma ve ztrátě, nemohlasplácet úroky a tím se i úrokové krytí dostalo do mínusu. Naopak v roce 2011 má firmadostatek zisku na splácení úroků i podílů akcionářů. Úroveň dlouhodobého krytí stálých aktivukazuje, že je podnik překapitalizován. To sice zvyšuje stabilitu, ale snižuje efektivnost.4 SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. 3. dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002, s. 244. ISBN 80-7179-736-7. -5-
  6. 6. Ukazatele likvidity Likvidita (= platební schopnost) je jednou ze základních podmínek fungování na trhu.Základními ukazateli likvidity jsou běžná, pohotová a peněžní likvidita. Vypočítají se podletěchto vzorců: Hodnoty těchto ukazatelů vidíme v následující tabulce:Tabulka 4: Ukazatele likvidity společnosti Woco s.r.o. 31. 12. 2009 31. 12. 2010 31. 12. 2011Běžná likvidita 1,434 1,451 1,597Pohotová likvidita 0,927 0,981 1,246Peněžní likvidita 0,031 0,108 0,0919 Běžná likvidita ukazuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky.Z tabulky vidíme, že poměr v roce 2011 byl 1,597:1, což je dostatečné pokrytí. Míraminimální pohotové likvidity by měla být aspoň 1:1, to se firmě podařilo splnit až v roce2011. -6-
  7. 7. Závěr Pro jakoukoliv finanční analýzu je nutné znát finanční výkazy daného podniku5, kterébyly použity pro výpočet jednotlivých údajů. Bylo zjištěno, že od roku 2009, kdy byla firmave ztrátě, se situace obrátila. Sice trvá dlouhou dobu, než inkasuje platby, ale prodává svézásoby mnohem rychleji. Optimální míra zadlužení je mezi 40-60 procenty, kam sespolečnost dostala až v roce 2010, i když by ji stále mohla snížit a tím zvýšit svou výnosnost.Její zisk hodně převyšuje úroky a také dlouhodobé krytí aktiv je dostatečné.5 MCMAHON, Richard G P a Leslie G DAVIES. Financial reporting and analysis practices in smallenterprises: Their association with growth rate and financial performance. Journal of Small BusinessManagement [online]. Malden: Blackwell Publishing, Inc., 1994, last updated 4 October 2011 [cit.2012-12-21]. ISSN 0047-2778. Dostupné z:http://search.proquest.com/docview/221001209?accountid=16531 -7-
  8. 8. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ[1] Obchodní rejstřík. Ministerstvo spravedlnosti ČR [online]. 2012 [cit. 2012-10-28]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$ 1.) objektivní a přesné informace – podle zákonné povinnosti zápisu do obchodního rejstříku 2.) důvěryhodnost – jako součást webu Ministerstva spravedlnosti 3.) obsahuje funkční odkazy 4.) jde dohledat poslední aktualizace 5.) aktuálnost – obsahuje účetní uzávěrky všech období[2] SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002, xxv, 479 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-717-9736-7. 1.) aktuálnost – přepracované vydání z roku 2002 (od té doby žádné výrazné změny neproběhly) 2.) autor je odborník v daném oboru 3.) téma je probíráno do hloubky 4.) bez předpojatostí a snah ovlivnit čtenáře 5.) bezchybný pravopis a vyjadřování[3] MCMAHON, Richard G P a Leslie G DAVIES. Financial reporting and analysis practices in small enterprises: Their association with growth rate and financial performance. Journal of Small Business Management [online]. Malden: Blackwell Publishing, Inc., 1994, last updated 4 October 2011 [cit. 2012-12-21]. ISSN 0047-2778. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/221001209?accountid=16531 1) aspoň jeden z autorů má mnoho článků v daném oboru 2) téma je probíráno do hloubky 3) bez předpojatostí a snah ovlivnit čtenáře 4) aktuálnost – nedávná poslední aktualizace 5) odborné vyjadřování -8-

×